Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen"

Transkript

1 Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen TIDSROM:1. SEPTEMBER 2014 TILSYN MED LINDESNES KOMMUNE KOMMUNENS ADRESSE: Lindesnes kommune FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: Bodil Fjelde og Tor Øyvind Endresen KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Oppvekst- og kultursjef Lena V. Wilhelmsen Regelverket: Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter. Hjemmel for tilsynet: Barnehagelovens 9 Tema for tilsynet: Kommunens plikt jf. bh 8 og 16 belyst gjennom forskrift om pedagogisk bemanning 1 Norm for pedagogisk bemanning og 3 Midlertidig dispensasjon Kommunen som godkjenningsmyndighet, barnehageloven 10 og 11 Kommunens samordnet opptaksprosess 12 Kommunens håndtering av regelverket om rett til barnehageplass, barnehageloven 12a Sammendrag av resultatet: Fylkesmannen avdekket ingen lovbrudd under tilsynet. 1

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning Om tilsynet med Lindesnes kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Tema for tilsyn Om gjennomføringen av tilsynet 5 3. Lindesnes kommune som barnehagemyndighet. Godkjenning av Barnehager Rettslig krav Fylkesmannens undersøkelser Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannens konklusjon Gjennomføringen av den samordnede opptaksprosessen i Lindesnes kommune6 4.1 Rettslig krav Fylkesmannens undersøkelser Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannens konklusjon Lindesnes kommune sin kontroll av barnehagenes bemanning, samt behandling av dispensasjoner Rettslig krav Fylkesmannens undersøkelser Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannens konklusjon Lovbrudd Vedlegg: Vedlegg 1: Dokumentunderlag for Fylkesmannen sitt tilsyn Vedlegg 2: Lovgrunnlag 2

3 Sammendrag Formålet med tilsynet er å vurdere om Lindesnes kommune har tilfredsstillende styring i forhold til regelverket som regulerer godkjenning, samordnet opptaksprosess og rett til barnehageplass. I tillegg har Fylkesmannen vurdert om kommunen via sin tilsynsoppgave har kjennskap til om barnehageeier innfrir normen for pedagogisk bemanning og om kommunen har gitt midlertidige dispensasjoner i henhold til lovkrav. Tema for tilsynet er: Kommunen som godkjenningsmyndighet, barnehageloven 10 og 11 Kommunens plikt jf. bh 8 og 16 belyst gjennom forskrift om pedagogisk bemanning 1 Norm for pedagogisk bemanning og 3 Midlertidig dispensasjon Kommunens samordnet opptaksprosess 12 Kommunens håndtering av regelverket om rett til barnehageplass, barnehageloven 12a Gjennomføring er basert på innsendt dokumentasjon, intervjuer med barnehageansatte, og Oppvekst- og kultursjef. Fylkesmannen har ikke avdekket lovbrudd gjennom tilsynet. Det blir derfor utstedt endelig rapport uten å gå veien om en foreløpig rapport. 1 Innledning Fylkesmannen har i perioden fra til dags dato gjennomført tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet i Lindesnes kommune. I denne sammenheng kommunens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk jf. barnehageloven 8 og 16. Fylkesmannen har nærmere bestemt undersøkt om kommunen har påsett om barnehagene oppfyller kravet til pedagogisk bemanning som følge av barnehageloven 18 første og andre ledd, jf. forskrift av 16.desember 2005 om pedagogisk bemanning 1 og 3. Videre om kommunen oppfyller krav og prosesser knyttet til godkjenning av barnehagene jf. barnehageloven 10 og 11. Dessuten hvorledes kommunen ivaretar sine plikter etter barnehageloven 12 om samordnet opptaksprosess i kommunen, og 12a om rett til plass i barnehage. 2 Om tilsynet med Lindesnes kommune 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet jf. barnehageloven 9 første ledd. Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet er lovlighetstilsyn jf. kommuneloven 60 b. Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet er myndighetsutøvelse og skjer i samsvar med forvaltningsrettens regler for dette. Tilsynet skal være preget av åpenhet, likebehandling, etterprøvbarhet og effektivitet. I de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes dette som lovbrudd, uavhengig av om det er barnehageloven eller forskrifter fastsatt i medhold av denne, som er brutt. Tilsynet fokuserer på kommunens oppfyllelse av krav innenfor et gitt tema og kommunens handlingsplikter etter oppgitte lovkrav. 3

4 Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av kommunen som barnehagemyndighet. 2.2 Tema for tilsyn Kommunen som godkjenningsmyndighet, barnehageloven 10 og 11 Kommunens plikt jf. bh 8 og 16 belyst gjennom forskrift om pedagogisk bemanning 1 Norm for pedagogisk bemanning og 3 Midlertidig dispensasjon Kommunens samordnet opptaksprosess 12 Kommunens håndtering av regelverket om rett til barnehageplass, barnehageloven 12a Kommunen har forskjellige oppgaver som myndighet på barnehageområdet. Etter barnehageloven 10 og 11 har de rollen som godkjenningsmyndighet av alle barnehager i kommunen. Kommunen har dessuten veiledning og tilsynsmyndighet med egne og ikke-kommunale barnehager etter barnehageloven 8 og 16. I tillegg er kommunen barnehageeier for egne barnehager etter barnehageloven 7. Med de forskjellige rollene som kommunen har, stilles det krav om at kommunen er bevisst i hvilken rolle de opptrer til enhver tid, både når det gjelder ansvarlighet og likeverd. Som godkjenningsmyndighet må kommunen foreta en konkret vurdering av barnehagens egnethet i forhold til de kravene som kan utledes av barnehagelovens 1 og 2 om barnehagens formål og innhold. Det stilles mange og varierte krav til barnehagens lokaler og uteområde, samt inventar. Kravene fremkommer ikke alene av barnehageloven, men også andre bestemmelser som administreres av andre myndigheter. Kommunen sin plikt til å opplyse saken så godt som mulig jf. forvaltningsloven 17, innebærer dermed også en klargjøring av hvilke vilkår andre myndigheter har stilt før godkjenning kan gis. Videre må det foreligge en bemanningsplan som viser at driften vil bli forsvarlig, og at barnehagetilbudet kan oppfylle lovens og rammeplanens krav til barnehagens innhold. For å sikre at det finnes tilstrekkelig personale med pedagogisk kompetanse til å ivareta barns behov for omsorg, lek og læring er det utarbeidet forskrift om pedagogisk bemanning. Norm for pedagogisk bemanning vil være en del av tilsynet samt kommunens praktisering av midlertidige dispensasjoner fra normen. Kommunens oppgave ved å oppfylle kravene til pedagogisk bemanning i egne barnehager vedrører alle kommunens oppgaver på barnehageområdet. Kommunens tilsynsmyndighet berører kommunens plikt til å påse at det er tilstrekkelig pedagogisk bemanning. At det til enhver tid er tilstrekkelig pedagogisk bemanning berører kommunen som barnehageeier. Det er barnehageeier som skal søke om et eventuelt unntak fra normen om pedagogisk bemanning. Det er kommunen som barnehagemyndighet som behandler søknadene. Formålet med tilsynet er å kontrollere at kommunen følger opp krav til barnehagene som bidrar til å sikre barnas helse samt utvikling og læring i et trygt felleskap og vennskap. Forvaltningslovens regler om enkeltvedtak gjelder for både godkjenninger og dispensasjoner. Forvaltningsloven setter dermed krav til både vedtaksprosessen, form og innhold. Barnehageplass er en rettighet for barn som fyller ett år innen utgangen av august i det året det søkes om barnehageplass jf. barnehageloven 12a. Barn som oppfyller kriteriene både til å ha søkt innen søknadsfrist samt alder, har rett på barnehageplass i kommunen de er bosatt i. Det skal minimum være ett opptak i året. barnehageloven 12 setter krav om en samordnet opptaksprosess i kommunen der alle godkjente barnehager er med i opptaket. Formålet er å sikre en likebehandling mellom barn samt kommunale 4

5 og ikke-kommunale barnehager. For å ivareta søkernes rettssikkerhet og en forsvarlig og effektiv saksbehandling er det uformet en egen forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage. 2.3 Om gjennomføringen av tilsynet Tilsyn med Lindesnes kommune ble åpnet gjennom brev Kommunen er blitt pålagt å legge frem dokumentasjon for Fylkesmannen med hjemmel i kommuneloven 60 c. Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon og opplysninger fra intervju. Oversikt over dokumenter inngår i dokumentasjonsgrunnlaget for tilsynet, se vedlegg 1. Det ble gjennomført stedlig tilsyn Det ble avholdt intervjuer med: Lena V. Wilhelmsen, Oppvekst- og kultursjef Siw Larsen, pedagogisk leder, Våres barnehage Anne-Grethe Simonsen, styrer, Våres barnehage Laila Skofteland, pedagogisk leder, Båly barnehage Bente Eliassen, styrer, Båly barnehage 3. Lindesnes kommune som barnehagemyndighet. Godkjenning av barnehager 3.1 Rettslig krav 10 Godkjenning Kommunen skal foreta en konkret vurdering av flere forhold, dette gjelder blant annet om barnehagen er egnet til å oppfylle loven og rammeplanens krav til innhold i barnehagen, jf. barnehageloven 1 og 2 og forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. de fysiske rammene, dvs. om lokaler og uteområder er egnet for barnehagedrift vurdere og fastsette leke- og oppholdsarealet ute og inne nødvendige politiattester foreligger vurdere om bemanningen er forsvarlig, så vel generelt som i forhold til pedagognormen kontrollere vedtektene i forhold til lovens krav klargjøre eventuelle vilkår stilt av andre instanser 5

6 3.2 Fylkesmannens undersøkelser Lindesnes kommune har tre ordinære kommunale barnehager, seks ikke-kommunale, hvorav to er naturbarnehager. Kommunes har ingen familiebarnehager. Fylkesmannens vurderinger er dermed begrenset til om barnehagene blir godkjent etter barnehageloven 10. Barnehagene ble satt i drift for en stund siden. Den sist godkjente ble godkjent i Det er overlevert godkjenningsvedtak for siste godkjente barnehage, samt en barnehage som ble godkjent i Vedtaket fra 2010 har mangler både når det gjelder vurderinger om egnethet i forhold til formål og innhold, bemanning m.m. samt kravene til enkeltvedtak. Det opplyses f.eks. ikke om adgangen til å klage med klagefrist. Det siste vedtaket har gode vurderinger i forhold til formål og egnethet, bemanning m.m. i saksdokumentene. Det fremkommer av intervjuet med Oppvekst- og kultursjef at alle relevante etater ble kontaktet i forbindelse med godkjenningen. Selve vedtaket er fattet av kommunestyret. Det sendes med eget skriv med informasjon om klageadgang og klagefrist. Vedtaket inneholder i realiteten to vedtak, ett som gjelder godkjenning av barnehagen med antall barn barnehagen er godkjent for jf. barnehageloven 10, og ett som gjelder antall plasser som kommunen finner tilskudds berettiget jf. barnehageloven 14. Fylkesmannen finner det ønskelig med et tydeligere skille mellom vedtakene. Det bekreftes av både intervju og kommunale tilsynsrapporter at kravet til å fremlegge politiattest for barnehageansatte blir fulgt. 3.3 Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannen har konstatert klare regelbrudd i vedtaket fra Dette vedtaket har klare brudd både i forhold til barnehageloven 10, samt krav til enkeltvedtak som følger av forvaltningsloven. Bruddet ligger imidlertid en stund tilbake i tid. Fylkesmannen sitt tilsyn skal foretas ut fra forholdene på tilsynstidspunktet. Vi har imidlertid notert oss at kommunen har satt i verk en ny godkjenningsprosess av alle barnehagene. 3.4 Fylkesmannens konklusjon Fylkesmannen finner som nevnt regelbrudd av litt ulik karakter. Regelbruddet ligger imidlertid en god stund tilbake i tid. Kommunen har igangsatt ny godkjenningsprosess der alle krav til godkjenning etter barnehageloven 10, samt forvaltningslov vil bli fulgt. Fylkesmannen finner på denne bakgrunn ikke å kunne konstatere dette som et regelbrudd i nåtid. 4. Gjennomføringen av den samordnede opptaksprosessen i Lindesnes kommune, og barns rett til barnehageplass. 4.1 Rettslig krav 12 Samordnet opptaksprosess i kommunen Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager sikres. Forvaltningsloven kap. IV-VI gjelder ikke for opptak i barnehage. Kongen gir forskrift om behandling av søknader om opptak i barnehage. 12a Rett til plass i barnehage Barn som fyller ett år innen utgangen av august har rett til å få plass etter søknad Barnehagenes vedtekter definerer barnehagens opptakskrets og opptakskriterier Det tas hensyn til barnehagens mangfold og egenart 6

7 Barnet har rett til plass i den kommunen de er bosatt Kommunen skal ha minimum ett opptak i året Søknadsfrist fastsettes av kommunen 4.2 Fylkesmannens undersøkelser Lindesnes kommune gjennomfører samordnet opptak med alle barnehagene i kommunen. Det er ett ordinært hovedopptak med søknadsfrist 1. mars hvert år for barnehageplass fra 1. august. I tillegg er det suppleringsopptak 1. januar hvert år, som den enkelte barnehage styrer selv. Ellers tar barnehagene inn barn gjennom hele året. Det blir foretatt en felles prosess i forkant av møte i opptaksnemda. Dette for å få klarhet i barnetall, plassbehov. Det settes opp søkerliste med barn som har rett på plass. Rettighetsbarn settes opp først. Pr d.d. er det tilsammen 280 barn i barnehagene. Det er full barnehagedekning i kommunen. Både rettighetsbarn og andre får barnehageplass. Stort sett alle barn får sitt første prioriterte ønske oppfylt. Det gis skriftlig tilbakemelding til foresatte samme dag som barna blir innvilget barnehageplass. Opptakskriteriene til den enkelte barnehage ligger på nettet, samt egen brosjyre som samlet oppgir opptakskriteriene til barnehagene. Det gis klagerett til alle, selv når de har fått første eller andre prioritet oppfylt. Kommunen har et bevisst forhold til taushetsbelagte opplysninger i opptaksprosessen. Alle ansatte har avgitt skriftlig taushetsplikt. Oppvekst- og kultursjef bevisstgjør de øvrige i nemda om taushetsplikten før opptaksmøtet. Kun generelle opplysninger utveksles i opptaksmøte. Mer sensitive opplysninger tar oppvekst- og kultursjef opp med den aktuelle styrer alene. 4.3 Fylkesmannens vurderinger Kommunen har med samtlige kommunale og ikke-kommunale barnehager med i samordnet opptak. Med utgangspunkt i at dette er en liten kommune med full barnehagedekning ligger forholdene godt til rette for likeverdig behandling av søknadene. Dette bekreftes av intervjuene. Det gis skriftlig beskjed til foresatte om innvilget barnehageplass. Samtlige får første eller andre prioritet oppfylt. Til tross for at det ikke stilles rettslig krav om det, gis det klagerett til samtlige barn med foresatte. Kun nødvendige opplysninger gis i opptaksmøte, dette bekreftes av intervjuene. 4.4 Fylkesmannens konklusjon Fylkesmannen finner at Lindesnes kommune oppfyller kravene til samordnet opptaksprosess i barnehagene. Vi finner dessuten at kommunene oppfyller rettigheten til barnehageplass, samt at prosessen skjer på en riktig måte. 5. Lindesnes kommune sin kontroll av barnehagenes bemanning, samt behandling av dispensasjoner. 5.1 Rettslig krav I henhold til barnehageloven 8 og 16 har kommunen som barnehagemyndig ansvar for å påse at barnehageeier bl.a. følger forskrift om pedagogisk bemanning. Forskrift om pedagogisk bemanning 1 Norm for pedagogisk bemanning Har minimum en pedagogisk leder per barn for barn over tre år - oppholdstid over 6 timer Har en pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år oppholdstid over 6 timer I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe per pedagog 7

8 3 Midlertidig dispensasjon Eier kan søke kommunen om midlertidig dispensasjon fra denne forskrift 1. Uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg skal legges ved søknaden. Kommunen kan innvilge midlertidig dispensasjon fra denne forskrift 1 for inntil ett år av gangen når særlige hensyn tilsier det. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen 5.2 Fylkesmannens undersøkelser Lindesnes kommune er med i et interkommunalt tilsynssamarbeid med Lindesnesregionen. Det utføres stedlig tilsyn med en av kommunens barnehager hvert tredje år. I tillegg kommer uanmeldte tilsyn og web tilsyn. Oppvekst- og kultursjef har månedlige møter med alle barnehagene i kommunen. Det fremkommer av intervjuene at barnehagene har god kontakt med kommuneledelsen, og at de ikke-kommunale barnehagene føler seg like behandlet av kommunen. Oppvekst- og kultursjef har god oversikt over bemanningen i de enkelte barnehagene gjennom nevnte kontakten med barnehagene. Barnehagene følger normen for pedagogisk bemanning. Det har i løpet av det siste året vært innvilget to dispensasjonssøknader. Den første midlertidige dispensasjonen er gitt etter Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder 1. Stillingen har vært utlyst offentlig uten at det har meldt seg kvalifiserte søkere. Det er ikke personen som søker selv, men barnehagen. Det er ikke gitt noen særlig utfyllende beskrivelse av personens reelle kompetanse. Personen det søkes for har imidlertid sterk formell kompetanse i form av førskolelærerutdannelse fra Tyskland. Vedkommende trenger kun å få godkjent en språktest for å bli godkjent som pedagogisk leder i Norge. Vedtaket oppfyller for øvrig de formelle forvaltningsrettslige kravene til et enkeltvedtak. Det er innhentet uttalelse fra barnehagens SU, som ikke har hatt noen innsigelser til søknaden. En slik uttalelse er for øvrig ikke nødvendig for dispensasjon fra utdanningskravet. Den andre midlertidige dispensasjonen er gitt etter Forskrift om pedagogisk bemanning 3. Dette gjelder en svært liten barnehage med 12 plasser. Det er innhentet uttalelse fra SU i barnehagen, og SU har godkjent dette. Dette har vært en problematisk dispensasjon fra kommunens side. Dette er en søknad som like gjerne kunne vært behandlet etter reglene for unntak fra utdanningskravet. Da vedkommende som har permisjon heller ikke oppfyller utdanningskravet for pedagogisk leder. Kommunen har i dispensasjonssøknaden lagt klare vilkår om utdanningskrav ved senere utlysning av vikariatet må være oppfyllt. De setter dessuten krav om at pedagogisk leder må veilede vedkommende. Vedtaket oppfyller for øvrig de formelle forvaltningsrettslige kravene til et enkeltvedtak. 5.3 Fylkesmannens vurderinger Det finnes to typer dispensasjonshjemler fra kravet til pedagogisk leder. Den ene er en dispensasjon fra utdannelseskravet for pedagogisk leder. Den andre er en dispensasjon fra normen for pedagogisk bemanning. Ved begge typer dispensasjon vil manglende pedagogtetthet være årsaken til søknaden. Men forskjellen vil være årsaken til manglende pedagogtetthet, og søknadsprosessene vil være ulike. 8

9 Dispensasjon fra forskrift om pedagogisk bemanning 3 er tenkt i situasjoner rent unntaksvis. Det vil være i situasjoner der barnetallet i en barnehage midlertidig er for høyt i forhold til pedagognormen. Dvs. der man antar at barnetallet vil holde seg på dette nivået eller bli høyere, er det primært dispensasjon fra utdannelseskravet som skal benyttes. Det er i forhold til denne søknadsprosessen det er krav om utlysning før en dispensasjon kan gis. Det er selvfølgelig ikke feil at stillingen er utlyst i forhold til dispensasjon etter forskrift om pedagogisk bemanning. Ved behandling av søknad om dispensasjon etter forskrift om pedagogisk bemanning, skal det vedlegges uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg, der deres syn på dispensasjonen kommer til uttrykk. Det skal foretas en konkret vurdering av barnegruppenes sammensetning og behov, barnehagens totalbemanning og personalets samlede kompetanse. Det må fremkomme for hvor mange ekstra barn dispensasjonen gjelder for, og alderen på disse. Konklusjonen kan også uttrykkes som en prosentvis dispensasjon fra normen for pedagogisk leder ressurs. Vi har vist til at vedtakene har mangler. I det første vedtaket er det ikke gitt noen utfyllende vurdering av reell kompetanse til personen som skal inneha funksjonen som pedagogisk leder. Vi finner at denne mangelen ikke får avgjørende betydning i dette tilfellet, da vedkommende innehar den formelle kompetansen fra et annet land, og det kun gjenstår en formalitet for at vedkommende får godkjent utdannelsen også i Norge. I det andre vedtaket har kommunen forsøkt å løse et problem med klare føringer for hvordan dette vil bli løst fra kommunens sin side i fremtiden. Vi ser at det ville få for store konsekvenser for barnehagen dersom kommunen hadde krevd en riktig gjennomføring på dispensasjonstidspunktet. Vi legger vekt på at kommunen har lagt klare føringer på hvordan dispensasjonen skal gjennomføres, og at det her er snakk om liten stillingsandel dispensasjonen gjelder. 5.4 Fylkesmannens konklusjon Fylkesmannen finner mangler ved vedtakene, men vi har kommet til at vi ikke kan anse manglende av en slik karakter at de kan anses som lovbrudd. For øvrig finner vi at kommunen har godt med kvalifisert personal i barnehagene. Dette gjelder både pedagogiske ledere samt øvrig personale. 6. Lovbrudd Det ble ikke konstatert lovbrudd hos Lindesnes kommune Kommunen har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven 18. Kristiansand, 19. desember 2014 revisjonsleder Bodil Fjelde revisor Tor Øyvind Endresen 9

10 Dokumentgrunnlag for Fylkesmannens tilsyn: Vedlegg 1 1. Delegasjonsreglement for Lindesnes kommunen 2. Organisasjonskart for Lindesnes kommune 3. Vedtekter, godkjenning, tilsynsrapport for Båly barnehage 4. Vedtekter, godkjenning, tilsynsrapport for Våres barnehage 5. Rutiner for samordnet opptak samt tildelingsbrev om barnehageplass 6. Kommunens barnehagebehovsplan 7. Dispensasjonsvedtak fra forskrift om pedagogisk bemanning, og utdannelseskravet 8. Godkjenningsvedtak 10

11 LOVGRUNNLAG Vedlegg 2 Kommuneloven 60b Fylkesmannen kan føre tilsyn med lovligheten av kommunens eller fylkeskommunens oppfyllelse av plikter pålagt i eller i medhold av lov der departementet i lov er gitt myndighet til å føre tilsyn. Lov om barnehager (Barnehageloven) m/forskrifter 9 Fylkesmannens ansvar Annet ledd, «Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunen utfører de oppgaver den som barnehagemyndighet er pålagt etter denne lov.» 10 Godkjenning Kommunen skal foreta en konkret vurdering av flere forhold, dette gjelder blant annet om barnehagen er egnet til å oppfylle loven og rammeplanens krav til innhold i barnehagen, jf. barnehageloven 1 og 2 og forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. de fysiske rammene, dvs. om lokaler og uteområder er egnet for barnehagedrift vurdere og fastsette leke- og oppholdsarealet ute og inne nødvendige politiattester foreligger vurdere om bemanningen er forsvarlig, så vel generelt som i forhold til pedagognormen kontrollere vedtektene i forhold til lovens krav klargjøre eventuelle vilkår stilt av andre instanser 11 Familiebarnehager Godkjenning av familiebarnehager Forskrift om familiebarnehager 1 Forskriftens formål og virkeområde 2 Godkjenning av organisering 3 Godkjenning av hjemmene 4 Antall barn 5 Pedagogisk veiledning 6 Bemanningsnorm 7 Klage 12 Samordnet opptaksprosess i kommunen 12 Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager sikres. Forvaltningsloven kap. IV-VI gjelder ikke for opptak i barnehage. Kongen gir forskrift om behandling av søknader om opptak i barnehage. 12a Rett til plass i barnehage Opptakskriteriene skal gi søkere med rett til prioritet etter 13 første prioritet Barn som fyller ett år innen utgangen av august har rett til å få plass etter søknad Barnehagenes vedtekter definerer barnehagens opptakskrets og opptakskriterier Det tas hensyn til barnehagens mangfold og egenart Barnet har rett til plass i den kommunen de er bosatt Kommunen skal ha minimum ett opptak i året Søknadsfrist fastsettes av kommunen I henhold til barnehageloven 8 og 16 har kommunen som barnehagemyndig ansvar for å påse at barnehageeier bl.a. følger forskrift om pedagogisk bemanning. Forskrift om pedagogisk bemanning 1 Norm for pedagogisk bemanning 11

12 Har minimum en pedagogisk leder per barn for barn over tre år - oppholdstid over 6 timer Har en pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år oppholdstid over 6 timer I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe per pedagog 3 Midlertidig dispensasjon Eier kan søke kommunen om midlertidig dispensasjon fra denne forskrift 1. Uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg skal legges ved søknaden. Kommunen kan innvilge midlertidig dispensasjon fra denne forskrift 1 for inntil ett år av gangen når særlige hensyn tilsier det. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. 12

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen TILSYN MED ÅSERAL KOMMUNE. Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter.

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen TILSYN MED ÅSERAL KOMMUNE. Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter. Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen TIDSROM:12. november 2014 TILSYN MED ÅSERAL KOMMUNE KOMMUNENS ADRESSE: Åseral kommune FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: Bodil Fjelde og Aase Kiledal KONTAKTPERSON

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tana kommune ved rådmann Jørn Aslaksen Rådhusveien 3, 9845 Tana ENDELIG TILSYNSRAPPORT Styrer og barnehagens øvrige personale Tana kommune som barnehagemyndighet 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat TILSYNSRAPPORT Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet Skriftlig tilsyn Innhold

Detaljer

TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE

TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE TIDSROM: 11.07.2012 19.10.2012 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2230 Alvdal Anita

Detaljer

TILSYN MED TOLGA KOMMUNE

TILSYN MED TOLGA KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED TOLGA KOMMUNE TIDSROM: 24.05.2013 24.10.2013 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2540 Tolga Anita

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Tranøy kommune 12.desember 2016 Side 2 av

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kvalsund kommune ved rådmann Rådhusveien 18 9620 Kvalsund ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Ibestad kommune 5. desember 2016 Side 2 av

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Rett til plass i barnehage Lillehammer kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Lillehammer kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder, Utdanningskontoret TILSYN MED LINDESNES KOMMUNE. TIDSROM: 08. november 2011 ARKIVKODE: 11/5337

Fylkesmannen i Vest-Agder, Utdanningskontoret TILSYN MED LINDESNES KOMMUNE. TIDSROM: 08. november 2011 ARKIVKODE: 11/5337 Fylkesmannen i Vest-Agder, Utdanningskontoret TILSYN MED LINDESNES KOMMUNE TIDSROM: 08. november 2011 ARKIVKODE: 11/5337 KOMMUNENS ADRESSE: Lindesnes kommune FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: Bodil Fjelde og

Detaljer

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Karasjok kommune

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Karasjok kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Karasjok kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Hva er

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet barnehageloven 8, barnehageloven 18 og Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder 1. Tinn

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Berg 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

Tilsynsrapport. Re kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport. Re kommune som barnehagemyndighet Tilsynsrapport Re kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 28. februar 2012 2. mars 2012 Arkivnr. 2012/320 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Cathrine Leistad Selma Hadžić (tilsynsleder) Kontaktperson i kommunen:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Sør-Varanger kommune ved rådmann Bente Larssen Boks 406 9915 Kirkenes ENDELIG TILSYNSRAPPORT Styrer og barnehagens øvrige personale Sør-Varanger kommune som barnehagemyndighet 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Kvalsund kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3.

Detaljer

TILSYN MED OS KOMMUNE

TILSYN MED OS KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED OS KOMMUNE TIDSROM: 24.5.2013 18.11.2013 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: Rytrøa 14, 2550 OS Guri Hustad, revisor Anita

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Gol kommune September 2016 Side 1 av 10 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Vadsø kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Vadsø

Detaljer

1 Innledning Fylkesmannen har i perioden fra 21. august 2014 til dags dato gjennomført tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet i Rennesøy kommune.

1 Innledning Fylkesmannen har i perioden fra 21. august 2014 til dags dato gjennomført tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet i Rennesøy kommune. TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 Kommunen som godkjenningsmyndighet, jf. barnehageloven 10 Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven 16 Rennesøy kommune 2014

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT PEDAGOGISK BEMANNING I DE ORDINÆRE BARNEHAGENE Ringerike kommune Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26

Detaljer

Tilsynsrapport. Hof kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport. Hof kommune som barnehagemyndighet Tilsynsrapport Hof kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 8. juli-7. november 2013 Arkivnr. 2013/1354 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Tone Øhrbom (tilsynsleder) Selma Hadžić Sissel Tveito Kari Evensen, utdanningsdirektør

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Porsanger kommune ved rådmann Gunnar Lillebo Rådhuset 9712 Lakselv ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk som barnehagemyndighet kommunens tilsynsvirksomhet Porsanger kommune Innholdsfortegnelse

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Røyrvik kommune som barnehagemyndighet

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Røyrvik kommune som barnehagemyndighet 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med Røyrvik kommune som barnehagemyndighet - 2014 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Røyrvik kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn

Detaljer

Åsnes kommune rådmann Frank Hauge TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet. Åsnes kommune

Åsnes kommune rådmann Frank Hauge TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet. Åsnes kommune Åsnes kommune rådmann Frank Hauge TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet Åsnes kommune 25.9.2015 28.1.2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Åsnes kommune... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Hol kommune Desember 2016 Side 1 av 7 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

TILSYN MED HAUGESUND KOMMUNE

TILSYN MED HAUGESUND KOMMUNE FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED HAUGESUND KOMMUNE TIDSPUNKT: 11.11.2011 Vår ref: 2011/9497 KOMMUNEN SI ADRESSE: Haugesund kommune Rådhusgt.66 5504 Haugesund KOMMUNENUMMER: 1106 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

Når det gjelder søknad om dispensasjon må kommunen skille mellom kommunen som barnehageeier og kommunen som barnehagemyndighet.

Når det gjelder søknad om dispensasjon må kommunen skille mellom kommunen som barnehageeier og kommunen som barnehagemyndighet. Fylkesmannen i Vest-Agder, Utdanningskontoret TILSYN MED KVINESDAL KOMMUNE TIDSROM: 09. november 2011 ARKIVKODE: 11/5338 KOMMUNENS ADRESSE: Kvinesdal kommune FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: Bodil Fjelde og

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Horten kommune som barnehagemyndighet

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Horten kommune som barnehagemyndighet ENDELIG TILSYNSRAPPORT Horten kommune som barnehagemyndighet Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 2 Om tilsynet med Horten kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Hammerfest kommune ved rådmann Leif Vidar Olsen Postboks 1224 9616 Hammerfest ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som tilsynsmyndighet og kommunens håndtering av regelverket om pedagogisk bemanning. Hammerfest

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Rett til plass i barnehage Sør-Fron kommune Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Sør-Fron kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Molde kommune ved rådmann Arne Sverre Dahl Rådhusplassen 1 6413 Molde ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens godkjenningsvirksomhet og kommunens bruk av reaksjoner etter barnehageloven - Molde kommune - Molde

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Malvik kommune Tema for tilsynet: Kommunen som tilsynsmyndighet etter barnehageloven Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Randaberg kommune 2013 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Kommunen som barnehagemyndighet... 3 1.1 Kommunens ansvar... 3 1.2 Formålet med tilsynet...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Svelvik kommune som barnehagemyndighet. Arkivnr. 2014/3457

TILSYNSRAPPORT. Svelvik kommune som barnehagemyndighet. Arkivnr. 2014/3457 TILSYNSRAPPORT Svelvik kommune som barnehagemyndighet Arkivnr. 2014/3457 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1 Innledning.4 2 Om tilsynet med Svelvik kommune..4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen

Detaljer

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2016/ Ark 630. Oversendelse av foreløpig tilsynsrapport - forhåndsvarsel om vedtak

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2016/ Ark 630. Oversendelse av foreløpig tilsynsrapport - forhåndsvarsel om vedtak FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMARKKU FYLKKAMANNI Bajås addan- ja oahpahusossodat Deanu gieldaftana kommune Rådhusveien 24 9845 Tana lk,42:k3 Deres ref Deres dato Vår ref

Detaljer

1. Innledning Om tilsynet med Sokndal kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet

1. Innledning Om tilsynet med Sokndal kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 Kommunen som godkjenningsmyndighet, jf. barnehageloven 10 Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven 16 Sokndal kommune 19.2.2015

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Hasvik kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Om

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Stokke kommune som barnehagemyndighet. Arkivnr. 2015/266

TILSYNSRAPPORT. Stokke kommune som barnehagemyndighet. Arkivnr. 2015/266 TILSYNSRAPPORT Stokke kommune som barnehagemyndighet Arkivnr. 2015/266 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1. Innledning 4 2. Om tilsynet med Stokke kommune.4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Fredrikstad kommune Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Fredrikstad kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Lenvik Side 2 av 11 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

Tilsynsrapport. Svelvik kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport. Svelvik kommune som barnehagemyndighet Tilsynsrapport Svelvik kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 23. oktober-26. november 2012 Arkivnr. 2012/945 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Tone Øhrbom (tilsynsleder) Selma Hadžić Helena Glede Fekete Kontaktperson

Detaljer

Tilsynsrapport. Lardal kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport. Lardal kommune som barnehagemyndighet Tilsynsrapport Lardal kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 11. mars-18. juni 2013 Arkivnr. 2013/1308 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Tone Øhrbom (tilsynsleder) Selma Hadžić Cathrine Leistad Christian Duus,

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunens tilsyn med virksomheter etter barnehageloven 16 jf. 8 Røst kommune 15.10.14 Innhold 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Røst kommune... 3 2.1. Fylkesmannens

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Kvænangen kommune Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

TILSYN MED EIDSKOG KOMMUNE

TILSYN MED EIDSKOG KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED EIDSKOG KOMMUNE TIDSROM: 16.03.2012 02.07.2012 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2230 Eidskog

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Tranøy kommune Side 2 av 11 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring av

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Fosnes kommune 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Fosnes kommune... 3 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT LOKALSTYRE SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Longyearbyen lokalstyre

TILSYNSRAPPORT LOKALSTYRE SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Longyearbyen lokalstyre TILSYNSRAPPORT LOKALSTYRE SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Longyearbyen lokalstyre 10.juni 2013 Side 2 av 8 Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Hva er kontrollert i

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED SOKNDAL KOMMUNE TIDSPUNKT: 7. april 2011 Vår ref: 11/1144 KOMMUNENS ADRESSE: Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane KOMMUNENUMMER: 1111 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar, godkjenning, tilsyn, pedagogisk bemanning og dispensasjon Modum kommune Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt språkopplæring Stor- Elvdal kommune Stor-Elvdal ungdomsskole Arkivkode: 14/4420

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Tilsynsrapport. Larvik kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport. Larvik kommune som barnehagemyndighet Tilsynsrapport Larvik kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 1. juli- 29. november 2013 Arkivnr. 2013/1366 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Selma Hadžić (tilsynsleder) Tone Øhrbom Lene Hove (observatør) Kontaktperson

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Storfjord kommune 24. juni 2016 Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1.

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar, godkjenning, tilsyn, pedagogisk bemanning og dispensasjon Hole kommune 1 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse Søndre Land kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Søndre Land kommune... 4 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM GODKJENNINGSMYNDIGHET. Gamvik kommune

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM GODKJENNINGSMYNDIGHET. Gamvik kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM GODKJENNINGSMYNDIGHET Gamvik kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Om Gamvik

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Modum kommune November 2016 Side 1 av 6 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar, godkjenning, tilsyn, pedagogisk bemanning og dispensasjon Hurum kommune Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED EIGERSUND KOMMUNE TIDSPUNKT: 11. oktober 2010 Vår ref: 10/8763 KOMMUNEN SI ADRESSE: Eigersund kommune, Postboks 580, 4379 Eigersund KOMMUNENUMMER:

Detaljer

TILSYN MED ELVERUM KOMMUNE

TILSYN MED ELVERUM KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED ELVERUM KOMMUNE TIDSROM: 19.12.2011. 08.05.2012 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2406 Elverum

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Øvre Eiker kommune Desember 2016 Side 1 av 7 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE GODKJENNING AV BARNEHAGER, KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER

RUTINEBESKRIVELSE GODKJENNING AV BARNEHAGER, KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER RUTINEBESKRIVELSE GODKJENNING AV BARNEHAGER, KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER I samsvar med Lov om barnehager, 17.06.2015 Fastsatt i medhold av delegasjonsreglement punkt 4.1.13 Opprettet 19.12.2014 Revidert

Detaljer

TILSYNSRAPPORT KRAV TIL BEMANNING I BARNEHAGER OG KRAV TIL LIKEVERDIG BEHANDLING AV KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER.

TILSYNSRAPPORT KRAV TIL BEMANNING I BARNEHAGER OG KRAV TIL LIKEVERDIG BEHANDLING AV KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER. TILSYNSRAPPORT KRAV TIL BEMANNING I BARNEHAGER OG KRAV TIL LIKEVERDIG BEHANDLING AV KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Eigersund kommune 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Krav til bemanning i barnehager

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen. Skriftlig tilsyn høsten 2012 TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen. Skriftlig tilsyn høsten 2012 TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings- og justisavdelingen Skriftlig tilsyn høsten 2012 TILSYNSRAPPORT Midlertidig dispensasjon og unntak for utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder Grimstad kommune

Detaljer

TILSYN MED. Namsos kommune ENDELIG RAPPORT

TILSYN MED. Namsos kommune ENDELIG RAPPORT TILSYN MED Namsos kommune ENDELIG RAPPORT TIDSROM: 18.02.2013 høst 2013 Arkivkode 631.1 KOMMUNENS ADRESSE: Postboks 333 sentrum, 7801 Namsos FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Cecilie

Detaljer

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og

Detaljer

Rapport. Andebu kommune som barnehagemyndighet

Rapport. Andebu kommune som barnehagemyndighet Rapport Andebu kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 23. september- 7. oktober 2013 Arkivnr. 2013/1365 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Selma Hadžić (tilsynsleder) Tone Øhrbom Sissel Tveito Kontaktperson

Detaljer

Kommunen som barnehagemyndighet - myndighetsrollen og lovkrav. Hvem er vi? Vårt program

Kommunen som barnehagemyndighet - myndighetsrollen og lovkrav. Hvem er vi? Vårt program Kommunen som barnehagemyndighet - myndighetsrollen og lovkrav Fylkesmannen i Rogaland, 27.10.2014 Hvem er vi? Tilsynsavdelingen i Utdanningsdirektoratet representert ved Tone Øhrbom Yngvild Fløgstad Vårt

Detaljer

Bemanning. Tromsø 18.november 2014 seniorrådgiver Remi A. Møller

Bemanning. Tromsø 18.november 2014 seniorrådgiver Remi A. Møller Bemanning Tromsø 18.november 2014 seniorrådgiver Remi A. Møller Styrer 17 «Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som

Detaljer

Tilsynsrapport. Oppfølgingstilsyn på barnehageområdet. Barnehageloven 8, 10, 16 og 19 med forskrifter. Nesna kommune

Tilsynsrapport. Oppfølgingstilsyn på barnehageområdet. Barnehageloven 8, 10, 16 og 19 med forskrifter. Nesna kommune Tilsynsrapport Oppfølgingstilsyn på barnehageområdet Barnehageloven 8, 10, 16 og 19 med forskrifter Nesna kommune 20.02.2013 1. Innledning Fylkesmannen i Nordland har gjennomført skriftlig oppfølgingstilsyn

Detaljer

Høring - NOU 2012: 1 "Til barnas beste" - Ny lovgivning for barnehagene. Saksordfører: Jan Åge Størseth

Høring - NOU 2012: 1 Til barnas beste - Ny lovgivning for barnehagene. Saksordfører: Jan Åge Størseth ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2012/1486-6994/2012 Arkiv: A10 Høring - NOU 2012: 1 "Til barnas beste" - Ny lovgivning for barnehagene. Saksordfører: Jan Åge Størseth Utvalgssaksnr

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Lier kommune 12. april 2016 Side 1 av 14 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00

Detaljer

ENDELIG RAPPORT FRA TILSYN MED BÅSHEIM BARNEHAGE

ENDELIG RAPPORT FRA TILSYN MED BÅSHEIM BARNEHAGE Sigdal KOMMUNE Tilsyn med barnehager ENDELIG RAPPORT FRA TILSYN MED BÅSHEIM BARNEHAGE Innholdsfortegnelse Sammendrag... 4 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet med barnehagene... 5 2.1 Sigdal kommune fører

Detaljer

Deres ref.: Deres brev av : Vår ref.: (Oppgis ved svar) Dato: 05/ /A10 &

Deres ref.: Deres brev av : Vår ref.: (Oppgis ved svar) Dato: 05/ /A10 & SANDEFJORD KOMMUNE Skole- og barnehageetaten Seksjon: Saksbehandler: Direkte innv.: Barnehage Ulf Pedersen 33416677 lav l Det kongelige barne- og familiedepartement Postboks 8036 Dep BARNE- OG FAMILIEDEP.

Detaljer

1 Innledning Tilsyn med Lund kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Tema for tilsynet...

1 Innledning Tilsyn med Lund kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Tema for tilsynet... TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 Kommunen som godkjenningsmyndighet, jf. barnehageloven 10 Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven 16 Lund kommune 11.11.2015

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Lyngen kommune 17. desember 2015 Side 2 av 15 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT - Barnehagemyndighetens håndtering av regelverket om styrer jf. barnehageloven 17 - Barnehagemyndighetens håndtering av regelverket om barnehagens øvrige personale jf. 18 og forskrift

Detaljer

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 Rundskriv Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 1. Innledning 2. Styrer 2.1. Barnehageloven 17 2.2. Utdanningskravet for styrer

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehage- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNENS BEHANDLING AV SØKNADER OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET FOR STYRER OG PEDAGOGISK LEDER OSLO KOMMUNE, BYDEL GRÜNERLØKKA 2015 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Holmestrand kommune som barnehagemyndighet. Arkivnr. 2015/267

TILSYNSRAPPORT. Holmestrand kommune som barnehagemyndighet. Arkivnr. 2015/267 TILSYNSRAPPORT Holmestrand kommune som barnehagemyndighet Arkivnr. 2015/267 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1. Innledning 5 2. Generelt om tilsynet med Holmestrand kommune.5 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud ENDELIG TILSYNSRAPPORT PEDAGOGISK BEMANNING I DE ORDINÆRE BARNEHAGENE. Drammen kommune

Fylkesmannen i Buskerud ENDELIG TILSYNSRAPPORT PEDAGOGISK BEMANNING I DE ORDINÆRE BARNEHAGENE. Drammen kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT PEDAGOGISK BEMANNING I DE ORDINÆRE BARNEHAGENE Drammen kommune 1 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26

Detaljer

TILSYNSRAPPORT BARNEHAGELOVEN. Halden kommune

TILSYNSRAPPORT BARNEHAGELOVEN. Halden kommune TILSYNSRAPPORT BARNEHAGELOVEN Halden kommune TILSYNSRAPPORT Tilsyn med at barnehagemyndigheten tilbyr plass i barnehage til alle barn med rett til plass etter barnehageloven Halden kommune Tidsrom for

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse av regelverket i barnehagene. Etnedal kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Etnedal

Detaljer

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Nordkapp kommune ved rådmann Charles Hansen Postboks 403 9751 Honningsvåg ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, herunder kommunens bruk av virkemidler for å påse regeletterlevelse i barnehagene,

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 2015

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 2015 ENDELIG TILSYNSRAPPORT 2015 Barnehageloven Trøgstad kommune Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Trøgstad kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Vedlegg: Søknad av 15.12.2012 fra foreldre i Rognsund om opprettelse av barnehagetilbud i området.

SAKSFREMLEGG. Vedlegg: Søknad av 15.12.2012 fra foreldre i Rognsund om opprettelse av barnehagetilbud i området. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/267-3 Arkiv: A10 Sakbeh.: Kariann Hætta Sakstittel: BARNEHAGETILBUD I KVALFJORD Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: Søknad av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET OSLO KOMMUNE,

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET OSLO KOMMUNE, Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET OSLO KOMMUNE, BARNEHAGEMYNDIGHETENS BEHANDLING AV SØKNADER OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET FOR STYRER OG PEDAGOGISK

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av regelverket om styrer, jf. barnehageloven 17 Skien kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Skien kommune...

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager Øvre Eiker kommune Innholdsfortegnelse Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 2 Om tilsynet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse Gjøvik kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Gjøvik kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

MED PRESTFOSS BARNEHAGE

MED PRESTFOSS BARNEHAGE Sigdal KOMMUNE Tilsyn med barnehager RAPPORT FRA TILSYN MED PRESTFOSS BARNEHAGE Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med barnehagene 2.1 Sigdal kommune fører tilsyn med

Detaljer

FORELØPIG TILSYN SRAPPORT

FORELØPIG TILSYN SRAPPORT FORELØPIG TILSYN SRAPPORT Kom munens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf 16. Balsfjord 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag............3 Temaogformålmedtilsynet.........3 Gjennomføringavtilsynet.........3

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Skånland kommune 28. august 2015 Side 2 av 14 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet Grue kommune 2017 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Grue kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehage- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNENS BEHANDLING AV SØKNADER OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET FOR STYRER OG PEDAGOGISK LEDER OSLO KOMMUNE, BYDEL BJERKE 2015 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Plan for tilsyn med barnehager

Plan for tilsyn med barnehager Plan for tilsyn med barnehager Innholdsfortegnelse 1 Formål...2 2 Bakgrunn...2 3 Lovgrunnlaget...2 3.1 Valg av virkemiddel...3 4 Rolleavklaring...3 5 Former for tilsyn og veiledning...4 6 Dokumenttilsyn...4

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Lardal kommune som barnehagemyndighet Arkivnr. 2016/766 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Lardal kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn

Detaljer