KLUBBHÅNDBOK FOR INNHERRED MIKROFLYKLUBB. FORORD Du sitter nå med klubbhåndboken til Innherred Mikroflyklubb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLUBBHÅNDBOK FOR INNHERRED MIKROFLYKLUBB. FORORD Du sitter nå med klubbhåndboken til Innherred Mikroflyklubb."

Transkript

1 KLUBBHÅNDBOK FOR INNHERRED MIKROFLYKLUBB DEL 00 Side 1 av 4 FORORD Du sitter nå med klubbhåndboken til Innherred Mikroflyklubb. Her vil du finne interne lover, regler og rutiner. Du vil få svar på hvilke oppgaver styret har, og oppgaver du har som medlem og hvem du skal henvende deg til ved behov for hjelp. Klubben har forpliktelser overfor deg, likedan som du må være med på å skape et godt og sikkert miljø. HENSIKT Hensikten med en klubbhåndbok er å sikre at alle medlemmer får en lik og rettferdig behandling med hensyn til personer og materiell. Likedan skal alle medlemmer være lojale overfor de regler som gjelder i Innherred Mikroflyklubb. Vedlikeholde sine kunnskaper på en tilfredsstillende måte, og gjøre seg kjent med de lovendringer som blir foretatt innad i klubben og i Norges Luftsportsforbund.

2 DEL 00 Side 2 av 4 INNHOLD: DEL 01: VEDTEKTER FOR INNHERRED MIKROFLYKLUBB DEL 02: REGLER FOR DRIFT AV INNHERRED MIKROFLYKLUBB DEL 03: STYRETS SAMMENSETNING OG OPPGAVER DEL 04: INSTRUKSER FOR FAGPERSONER OG ARRANGEMENTKOMITÈEN DEL 05: MEDLEMSREGLEMENT FOR INNHERRED MIKROFLYKLUBB DEL 06: HUSREGLER/HANGARREGLER I INNHERRED MIKROFLYKLUBB DEL 07: FLYGEREGLER FOR HENNING FLYPLASS DEL 08: FARTØYSJEFENS ANSVAR DEL 09: BRANNVERN - INSTRUKS DEL 10: MILJØVERN INSTRUKS DEL 11: BEREDSKAPSPLAN FOR INNHERRED MIKROFLYKLUBB BSL A 1-3 FORSKRIFT OM VARSLING OG RAPPORTERINGSPLIKT HANDLINGSINSTRUKS VED ULYKKER DEL 12: DIVERSE INSTRUKSER OG OPPLYSNINGER

3 DEL 00 Side 3 av 4 REVIDERINGSSKJEMA REVIDERING AV KLUBBHÅNDBOKEN Utgave Revidert dato Dato/Sign Mai Forslag til klubbhåndbok Harald Sakshaug

4 DEL 00 Side 4 av 4 KONTROLLISTE: DEL Dato Utgave & Revisjoner

5 DEL 01 Side 1 av 8 GENERELT OM BASIS-LOVNORMEN: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og NIFs lov og basis-lovnormen skal legges til grunn i alt lovarbeid i idrettslagene. I tilfelle lag som er medlem av NIF har lovbestemmelser som er i motstrid med NIFs lov, vil lagets lov være tilsvarende ugyldig. Dette er en ufravikelig basis-lovnorm som inneholder minimum av hva alle idrettslag må ha i sin lov. Ved endring av loven kan idrettslagene legge til det de ønsker og som anses nødvendig for idrettslaget, så lenge tilleggene ikke strider mot NIFs lov og bestemmelser, eller mot denne basislovnormen. Spesielt vil dette gjelde regler om den interne organisering av idrettslaget i grupper og avdelinger, og om disse skal være representert i hovedstyret, jfr. lovnormens 12 pkt. 9 og 16. Nye idrettslag må ved innmelding i NIF bruke lovnormen som sin lov, men kan etter at laget er tatt opp i NIF å endre loven, jf. NIFs lov 1-6 (merk at også disse endringene skal godkjennes av NIF) VEDTEKTER INNHERRED MIKROFLYKLUBB Vedtatt på Årsmøtet den: 6. Januar 2010 Godkjent av Idrettsstyret den XXXXXXXX, Nord-Trøndelag Idrettskrets 1. FORMÅL 1 Klubbens formål er ved samarbeid og kameratskap å samle fly interesserte til aktivt arbeid for flyging og luftsportens fremme i sunne former, og drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund. 2 Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 2. TILSLUTNING 1. Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Nord Trøndelag idrettskrets. 2. Klubben er medlem av de(t) særforbund som klubbens årsmøte bestemmer. 3. Klubben er tilsluttet Norsk Aero Klubb gjennom den til enhver tid gjeldende avtale mellom Norges Luftsportsforbund og Norsk Aero Klubb. 4. Klubben hører hjemme i Steinkjer kommune og er medlem av Steinkjer idrettsråd.

6 DEL 01 Side 2 av 8 3. MEDLEMMER 1 Alle som lover å innordne seg klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover, kan bli tatt opp som medlem. 2 Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt klubbens lover og bestemmelser. 3 En søker kan ikke tas opp uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. 4 Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. 4. STEMMERETT OG VALGBARHET 1. For å ha stemmerett på klubbens møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst en måned, og ikke skylde klubben kontingent. 2. Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. 5. KONTINGENT - UTMELDING 1. Kontingenten fastsettes av klubbens årsmøte. 2. Kontingenten betales forskuddsvis. Ved innmeldelse etter 1. november bortfaller kontingenten for resterende del av året. 3. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av klubben. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og andre forpliktelser er ordnet. 4. Hvis medlemmet fortsatt skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra klubbens side. 5. Det gis ikke kontingent refusjon ved utmelding. 6. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Klubben betaler medlemmets NLF kontingent.

7 DEL 01 Side 3 av 8 6. TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE 1. Tillitsvalgte kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. 2. Tillitsvalgte kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. 3. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av klubbens budsjett og regnskap. 7. INHABILITET For klubbes tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner, gjelder Norges Idrettsforbunds inhabilitetsregler. 8. DISIPLINÆRFORHOLD For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 (NIFs Straffebestemmelser). 9. ÅRSMØTET 1 Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes i februar/mars hvert år. 2 Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. 3 Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. 4 Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. 5 Alle klubbens medlemmer har tilgang til årsmøtet. 6 Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede. 7 Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall representanter/medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer i hovedstyret. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 8 Ingen har mer enn en stemme. 9 Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. 10 På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres dersom 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan kun tas i forbindelse med vedtak om godkjennelse av saksliste.

8 DEL 01 Side 4 av LEDELSE AV ÅRSMØTET 1. Årsmøtet ledes av en valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke være medlem av klubben. 2. Dirigenten kan kreve at årsmøtet tar standpunkt til spørsmål om begrensning av taletiden. 11. STEMMEGIVNING PÅ ÅRSMØTET 1 I alle saker skal vedtakene for å være gyldige være fattet med simpelt flertall av de avgitte stemmer når ikke annet er bestemt i loven. De vedtak som gjøres må være i samsvar med overordnede organisasjoners lover og bestemmelser. 2 Valg avholdes vanligvis ved akklamasjon, men hvis årsmøtet krever det, kan valg foregå hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmeseddelen inneholde det antallet forskjellige kandidater det skal velges ved vedkommende avstemning. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller et annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt. 3 Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det stemmelikhet ved omvalget, avgjøres valget ved loddtrekning. 4 Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig antall kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de som valgt som har mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter dette anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det stemmelikhet ved omvalget, avgjøres valget ved loddtrekning.

9 DEL 01 Side 5 av ÅRSMØTETS OPPGAVER, ÅRSMØTET SKAL: 1 Behandle klubben årsberetning. 2 Behandle klubbens regnskaper i revidert stand. 3 Behandle innkomne forslag og saker. 4 Fastsette kontingent. 5 Vedta klubbens budsjetter. 6 Om nødvendig, bestemme klubbens organisasjon (Jfr. 15). 7 Velge: a Hovedstyrets Leder (formann). b Hovedstyrets nestleder og 2 styremedlemmer slik at hovedstyret foruten lederen dannes c Hovedstyrets leder velges for to år, men dog slik at hovedstyrets leder velges det ene året, og nestleder det påfølgende år. Dersom funksjonstiden for et verv er kommet i utakt med normen som er satt opp i disse lover skal årsmøtet søke å rette opp dette ved å velge kandidaten for den tiden som er nødvendig. Dersom særlige grunner tilsier det kan årsmøtet fravike vervenes normale funksjonstid. d Revisor(er) e f Valgkomité på 2 medlemmer. Representanter til Nord Trøndelag Idrettskrets. Årsmøtet kan også velge å gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne representantene. g Representant til NAK/NLF's seksjonsårsmøter. h Ved valgene skal det forsøkes å velge kandidater fra begge kjønn, Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog om mulig slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. i j Behandle NAK/NLF's årsberetning og regnskap Eventuelle saker som skal frem på NAK/NLF seksjonenes årsmøter, NAK/NLF's Representantskapsmøte, eller NAK/NLF's Ting.

10 DEL 01 Side 6 av 8 Valgkomiteen gir forslag til de valg som skal foretas. De skal forøvrig kontrollere medlemmenes stemmeberettigelse. Stemmerett på årsmøtet går frem av 4 i disse lover. Alle medlemmer har rett til å tale på årsmøtet. 13. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 1 Ekstraordinært årsmøte holdes når hovedstyret eller overordnet idrettsmyndighet finner det nødvendig, eller når dette kreves av en av følgende: a b Minst 1/3 av klubbens stemmeberettigede medlemmer. Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst 14 dagers varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. 1 Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. 14. KLUBBENS HOVEDSTYRE 2Hovedstyret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.' 3 Hovedstyret skal: a b c d e f Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. Oppnevne ansvarlig hovedinstruktør/skolesjef og andre fagansvarlige i henhold til gjeldende sikkerhetsbestemmelser. Oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver etter behov og utarbeide instruks for disse. Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i henhold til de instrukser og bestemmelser som til enhver tid gjelder for idretten. Representere klubben utad. Ivareta klubbens fellesinteresser så som flyplass, anlegg, miljø og sikkerhet.

11 DEL 01 Side 7 av 8 1 Hovedstyret består av: a b c Leder. Nestleder. Kasserer d Styremedlem I. e f Styremedlem II. Vara medlemmer for Leder og Nestleder. 1 Dersom et av styrets medlemmer har forfall skal vara medlem kalles inn først. 2 Hovedstyret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. 3 Styremøter avholdes når formannen eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. 4 Styrets leder og nestleder i fellesskap, tegner klubben. De personer som tegner klubben må være fylt 18 år. Hovedstyret meddeler prokura i den utstrekning det er nødvendig. 5 Hovedstyret kan nedsette et arbeidsutvalg bestående av formann og to styremedlemmer. 6 Hovedstyret har ansvaret for og treffer bestemmelser om forvaltning og anbringelse av klubbens midler, materiell og faste eiendommer. Hovedstyret fører protokoll over de midler, materiell og faste eiendommer som finnes. Hovedstyret sammen med kasserer fører regnskap som overlates klubbens revisor(er), og fremlegges på årsmøtet. 7 Hovedstyret lar føre de nødvendige protokoller for styremøter, årsmøter etc. Hovedstyret forbereder årsmøter, klubbmøter etc. 8 Hovedstyret har ansvaret for at klubbens protokoller blir oppbevart på en betryggende måte, slik at de er tilgjengelig for kommende styrer og generasjoner.

12 DEL 01 Side 8 av LOVENDRINGER 1 Lovendringer kan kun foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 2 Lovendringer må godkjennes av idrettstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent kan ikke forandres. 16. OPPLØSING AV KLUBBEN 1 Forslag om oppløsing av klubben kan kun behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsing vedtatt av minst 2/3 av de fremmøtte medlemmer, innkalles det til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. Fastholdes vedtaket om oppløsing igjen med minst 2/3 flertall, er vedtaket endelig. 2 Sammenslutning med andre klubber ansees ikke som oppløsing av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i samsvar med det, treffes i henhold til klubblovens bestemmelser om lovendringer, jfr. $16. 3 I tilfelle oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller klubbens eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettskretsstyret. 4 Ved oppløsning sendes klubbens arkiv til idrettskretsen.

13 DEL 02 Side 1 av 2 REGLER FOR DRIFT AV INNHERRED MIKROFLYKLUBB Innherred Mikroflyklubb skal drives på en sikker måte etter NLF/NAK s lover og regler. Klubben skal: Ha som hovedmål å behandle alle medlemmer likt, samt skape et godt og sikkert flymiljø. Ethvert medlem er også ansvarlig for dette. Drive en skolevirksomhet der du som medlem skal kunne lære å fly samt gå opp til eksamen i alle trinn i rorkontrollerte Mikrofly. Så langt det er mulig å hjelpe til med kurser som dekker det pensum som mikroflyseksjonen krever. Drive en sikker opplæring og utvikle et miljø som tilsier en god standard på våre piloter. På årsmøtet, velge en arrangementskomité som skal ha hovedansvar for alle arrangementer som f.eks.: konkurranser, hyggetreff, Åpen Dag og så videre. Videre skal denne ha ansvar for kiosksalg, parkering og fuel. På årsmøtet, velge kandidater til deltagelse ved NLF/NAK s årsmøte. Innherred Mikroflyklubb vil dekke kostnader om økonomien tillater dette. Hjelpe til med å dekke utgifter til utdanning/etterutdanning av klubbens fagpersoner. Ha god kvalitet på flymateriell, og klubben skal følge fabrikantens anvisninger for vedlikehold og reparasjoner dokumentert til en hver tid i loggboken for flyene, og i teknisk perm for flyene. Alt vedlikehold skal avtales og gjennomføres etter samråd med Teknisk Leder, og medlemmene plikter å ajourføre sine tekniske permer samt overholde fabrikantens og motorprodusentenes anvisninger på service, levetid og vedlikehold

14 DEL 02 Side 2 av 2 Fagpersoner og medlemmer i IMFK har rett og plikt til å påpeke feil og mangler på materiell, uvettig og farlig flyging. Dette skal tas opp med styret. For videre behandling henvises til BSL. Ved uenighet i styrets drift av klubben skal vedkommende medlem sende skriftlig klage til styret, og det vil bli tatt opp som sak under styremøtet. Alle mikroflygere som bruker Henning Flyplass som base skal være medlemmer i Innherred Mikroflyklubb. Ethvert medlem som skal fly under Innherred Mikroflyklubb skal ha gyldig mikroflybevis, eventuelt skolebevis og ha gjennomført PFT i henhold til gjeldende regler hos NLF/NAK Ethvert medlem som vil leie fly hos medlemmer i Innherred Mikroflyklubb må kunne fremvise betalt medlemskontingent for inneværende år.

15 DEL 03 Side 1 av 3 STYRETS SAMMENSETNING OG OPPGAVER. Styremedlemmene i Innherred Mikroflyklubb har alle sine instrukser for hvordan oppgaven deres blir. Utover i denne delen vil du finne hvilke oppgaver hvert enkelt styremedlem har. Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holder hvert år i februar måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøte. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Det sittende styret skal: Innsette fagpersoner som tilsvarer det NLF/NAK krever, og det som er bestemt av styret. Ha ansvaret for etablering og revisjon av klubbens håndbok. Styret består av følgende sammensetning og velges for to år av gangen. Leder og nestleder skal ikke på valg samme år. 1. Leder 2. Nestleder 3. Kasserer 4. Styremedlem I 5. Styremedlem II 6. Valgkomité 7. Arrangementkomité

16 DEL 03 Side 2 av 3 LEDERENS OPPGAVER ER: 1. Hovedansvar for at klubbdriften foregår på en sikker og trygg måte etter NLF/NAK, og Innherred Mikroflyklubb sitt reglement 2. Økonomisk hovedansvar for driften av klubben 3. Ta del i den daglige driften og de daglige gjøremålene i Innherred Mikroflyklubb 4. Igangsette teorisamlinger etter henvendelser fra skoleleder eller instruktører 5. Innkalling til årsmøter, styremøter, medlemsmøter, o.l 6. Skrive årsberetning for klubbdriften 7. Sende årlig rapport over det sittende styret, og de fagpersoner som styret har valgt til NLF/NAK. Dette skal gjøres senest 14 dager etter årsmøtet 8. Avholde årsmøte etter tidsfrister fastsatt av NLF/NAK NESTLEDERENS OPPGAVER ER: 1. Ved lederens fravær, lede møter og overta lederens oppgaver 2. Nestlederen er pliktig til å holde seg oppdatert om klubbens daglige drift KASSERERENS OPPGAVER ER: 1. Føre regnskap for klubben, og sette opp årsregnskap senest 7 dager før det blir avholdt årsmøte 2. Sende kopi av årsregnskap til lederen senest 4 dager før årsmøte 3. I samarbeid med styret lage forslag til budsjett, og fremlegge dette på årsmøte 4. Betale klubbens regninger innen fristens utløp 5. Sende innkreving av medlemsavgift og eventuelle purringer til medlemmer over medlemsavgift som ikke er betalt 6. Motta post til klubben, å sørge for at dette kommer til rette vedkommende SEKRETÆRENS OPPGAVER ER: 1. Føre protokoll på alle møter unntatt årsmøte 2. Holde en ajourført liste over medlemmenes flygebevis 3. Hjelpe arrangementsansvarlig med gjennomføringen av alle arrangementer 4. Sende ut alle skriv/lovendringer som lederen, nestlederen eller FL skal ha ut til medlemmene 5. Sende bekjentgjøring om treff og andre arr. til kommunen og lensmannskontoret der dette kreves

17 DEL 03 Side 3 av 3 STYREMEDLEMMENES OPPGAVER ER: De 2 styremedlemmene som blir valgt skal holde seg à jour med klubbens drift, være oppdatert på alle saker som klubbens styre skal behandle. I tillegg til vanlige styreoppgaver skal også styremedlemmene fungere som kontrollkomité. De skal følge aktivt med i alle klubbens aktiviteter og gjøremål på den operative siden. De skal i samarbeid med fagpersoner følge med på at opplæring og utdannelse foregår på en måte som kommer elevene til gode, slik at disse har grunn til å føle seg trygge på at opplæringsprogrammet har en høy grad av sikkerhet. De skal i samarbeid med fagpersoner føre kontroll med at flytryggingsarbeidet og sikkerhetsarbeidet blir gjennomført etter Innherred Mikroflyklubb og NLF/NAK s lovverk.

18 DEL 04 Side 1 av 1 FAGPERSONER Alle mikroflyklubber er pålagt av NLF/NAK og inneha en del fagpersoner i klubbdriften. Dette må være medlemmer som er spesielt interesserte, da dette medfører stort ansvar for hver enkelte. Fagpersonene skal være: 1. Operativ leder (OPL) 2. Teknisk leder (TL) 3. Skoleleder (SL) 4. Flytryggingsleder (FL) 5. Miljøansvarlig leder (MA) INSTRUKSER FOR FAGPERSONER Se Mikroflyhåndboken NLF/NAK: Operativ leder (OPL) Kap. 03 vedlegg 3.1 Teknisk leder (TL) Kap. 03 vedlegg 3.2 Skoleleder (SL) Kap. 03 vedlegg 3.3 Flytryggingsleder (FL) Kap. 03 vedlegg 3.4 Miljøansvarlig (MA) Kap. 03 vedlegg 3.5 INSTRUKS FOR ARRANGEMENTKOMITÈEN Komiteens ansvarsområde skal være gjennomføring av alle konkurranser, treff og samlinger. Den skal stå for innkjøp av varer, samt sette opp vaktlister for kjøkken/kiosk etc. og sende dette ut til medlemmer minimum 3 uker før arrangementet. Komiteen er ansvarlig for å skaffe til veie alt som skal til for arrangementet. Videre skal hovedansvarlig for komiteen sende ut informasjon for gjennomføringen av alle arrangementer til styret. Dette skal gjøres minst 3 uker før arrangementet. Komiteen er ansvarlig for kunngjøringen, og ta kontakt med samarbeidsorganisasjoner ved alle arrangementer der dette er aktuelt.

19 DEL 05 Side 1 av 1 MEDLEMSREGLEMENT FOR INNHERRED MIKROFLYKLUBB. Som medlem i Innherred Mikroflyklubb: 1. Skal du gjøre deg kjent med å følge de gjeldende lover og regler, slik at du utøver sporten etter NLF/NAK og Innherred Mikroflyklubb sitt reglement 2. Er du forpliktet til å ta vare på klubbens eiendeler på en tilfredsstillende måte 3. Må du stille opp på dugnader 4. Er det din plikt å gjøre deg kjent med hvilke forsikringer som gjelder 5. Skal du gjøre deg kjent med hvilke egenandeler som gjelder ved uhell/havari 6. Er det din plikt å ta vare på nye medlemmer, hjelpe og rettlede så godt som mulig 7. Er det din plikt å gjøre deg kjent med fremgangsmåten ved uhell/havari 8. Skal du kunne nødprosedyrer og fremgangsmåter ved farlige situasjoner og øve jevnlig på dette 9. Som elev i Innherred Mikroflyklubb skal du alltid rette deg etter de pålegg og henvisninger som instruktøren gir 10. Som elev i Innherred Mikroflyklubb skal du stille opp på teorisamlinger og kurser som gjelder ditt flygebevis

20 DEL 06 Side 1 av 1 REGLER FOR BRUK AV KLUBBHUSET OG HANGAREN I INNHERRED MIKROFLYKLUBB. 1. Klubblokalet og hangar drives av Innherred Mikroflyklubb, og alle medlemmene er ansvarlige for bruken av dette 2. Klubblokalet skal til enhver tid være ryddet, golvet skal vaskes ved behov. Bord og kjøkkenbenk skal holdes ryddig, og det skal vaskes opp med jevne mellomrom. 3. El. kontakter til husholdningsmaskiner og annet som ikke fortrinnsvis må stå på, skal alltid tas ut ved avreise. 4. Det skal ikke oppbevares mat i åpen emballasje i kjøleskapet 5. Når kjøleskapet er tomt skal alltid el. kontakten tas ut og døren stå åpen ved avreise 6. Ved fare for frost skal vannkokeren være tømt for vann. 7. Søppel skal alltid tømmes ved avreise. MERK: Brannfarlig avfall i merket beholder for BRANNFARLIG AVFALL 8. Ved avreise skal alltid vedkommende som forlater klubbhuset, se til at alle dører er låst og alle vinduer er lukket. 9. Fyll og bråk i hangar, i klubblokalet eller på flyplassområdet er forbudt 10. Alle medlemmer har anledning til å leie hangarplass etter avtale med Innherred Mikroflyklubb og grunneier. Hangaren kan også brukes til reparasjoner av fly. Alle som bruker hangaren til dette formål har ansvaret for at verktøy legges på plass og golvplass blir ryddet etter bruk 11. Ved inn og utrulling av fly skal det tas særlig hensyn, slik at skader ikke oppstår på andre fly som står parkert 12. Hangarporten skal alltid sikres med lås før avreise 13. Røyking er forbudt inne i hangar og klubbhus, ved fuel anlegg, parkerte fly, og ved fylling av drivstoff 14. Bortlåning av nøkler til ikke-medlemmer er ikke tillatt, unntak kan gjøres ved avtale med leder.

21 DEL 07 Side 1 av 5 FLYGEREGLER HENNING FLYPLASS. 1. Ved all flyging på Henning flyplass av Innherred Mikroflyklubb's medlemmer skal dette regelverk være lest. 2. Skarpe svinger og steileøvelser etc. skal foregå minimum 3000 fot over bakken i de tre definerte skoleflygingsområdene. (Se kart neste side.) 3. Ved trening skal det veksles på områder som brukes, husk vi har naboer nær flyplassen 4. Run up/motortester skal ikke foretas på steder der propellvind kan gjøre skade på personer og gjenstander 5. Vær oppmerksom på turbulens ved sør/sørøstlig vind fra Leksdalsvatnet, spesielt nede ved låven på bane Meld alltid fra hvor du skal fly, send sms til noen i styret og eventuelt skriv de nødvendige opplysninger på oppslagstavla som henger i klubbrommet. 7. Ved ankomst skal alltid gjeldende innflygingsmønster følges, se vedlagte prosedyre på neste side og innflygingsmønster nedenfor. På grunn av banens helling på 10 % mot sørøst, så er Henning flyplass egentlig bare enveis. Det skal være mye vind fra sør om man tenker å lande på bane 24.

22 DEL 07 Side 2 av 5 INNFLYGINGSPROSEDYRE HENNING FLYPLASS. På grunn av naboer og banehelling anbefales det at Henning flyplass overflyges fra vest til øst for å få oversikt over trafikk på bakken og vindretning. Dette betyr at man MÅ ligge på minimum 900 fot AGL, siden man krysser anbefalt flygemønster for downwind. Flyging i downwind skal følgelig foregå på maksimum 500 fot AGL, noe som også passer godt for de fleste fly og flyhastigheter. Overflyging over gården Langlid kan vanskelig unngås, og er avklart med grunneier. Vi forsøker imidlertid å unngå å være under 500 fot når vi flyr over gården som er nord for Langlid. Man må merke seg at stripa har ca 10 % stigning mot nord, slik at når man lander i oppoverbakke første gangen bør man være forberedt på dette. Det er ingen områder med spesiell turbulens rundt stripa, selv om det kan være litt huskestue om vinden kommer langs Leksdalsvatnet fra sørøst. Kanskje spesielt om man setter ned bak låven i starten på stripa hvor vinden kan være litt uforutsigbar. I mye sørøstlig vind, er det anbefalt å sette flyet nedpå etter denne låven.

23 DEL 07 Side 3 av 5 Skoleflygingsområder rundt Henning Flyplass Skoleområde 1: Sparbu Fint område om det er litt ujevn luft og termikk, siden dette området ofte er veldig rolig. Det spredt bebyggelse, området er flatt og fint for skoleflyging Skoleområde 2: Henning Dette er et greit område for skoleflyging, men siden det er en del bebyggelse i nordre del, anbefales det å ligge på rundt 2000 fot AGL. Skoleområde 3: Susegg Et område med liten bebyggelse, og fine flate jorder. Om været ikke kommer rett fra øst. Også ofte fritt for termikk.

24 DEL 07 Side 4 av 5 RADIOPROSEDYRE FOR HENNING FLYPLASS: Meldepunkter: Om du kommer til Henning, så er normal meldepunktavstand 2 nautiske mil fra flyplassen. Det betyr at du melder din ankomst fra ca midten på Leksdalsvatnet sørfra, midt mellom Henning og Steinkjer om du kommer vestfra, samt over Skei Kirke om du kommer nordfra. Avgang og landing på flyplass uten radiotjeneste: Ved avgang og landing fra Henning Flyplass og på flyplasser du vet det ikke er bemannet radio, sender du blindmelding på frekvens for å opplyse de som eventuelt flyr i området hva dine intensjoner er. Generelle regler: 1. Du kan forkorte flynavnet til LOY (Lima Oskar Yankee) i stedet for å bruke hele navnet (LNYOY). Dette skal du ikke på bemannede flyplasser, les mer om dette lengre ned i dokumentet. 2. Vent 10 sekunder og lytt på radio om det er noen samtaler som pågår før du sender meldinger. 3. Når du er klar for avgang, send en melding Dette er Lima Oskar Yankee, Henning trafikk. 4. Etter en veldig kort pustepause sier du Lima Oskar Yankee, klar for avgang på bane 24, Henning Flyplass. 5. Etter en liten pause hvor du lytter etter eventuelle svar, sender du meldingen på nytt Lima Oskar Yankee, tar av fra bane 24, Henning flyplass. før du ser deg rundt etter trafikk over plassen av biler, fotgjengere, elger, fly eller annet før du gir gass og starter avgang. 6. Når du har kommet opp i 300 fot, og svinger crosswind, sender du ny melding Lima Oscar Yankee, crosswind mot sør i 300 fot. 7. Etter at du har etablert høyde, meld gjerne din posisjon til Værnes selv om du er i ukontrollert luftrom, Gi beskjed om hvem du er, hvor du er, og hva du vil gjøre. Husk at om du har meldt fra at du er i lufta over Henning, MÅ du melde landing før du avslutter flyturen! 8. Når du kontakter en flygeleder eller AFIS betjent må du bruke hele flynavnet helt til du hører flygelederen inviterer til forkortelse. 9. Du melder til Værnes Værnes, Lima November Yankee Oskar Yankee, good morning (eller afternoon). 10. Tårnet vil svare: LN-YOY, good morning, go ahead. Allerede her kan flygelederen forkorte ditt kallesignal til LOY. Da sier han: LOY, good morning, go ahead.

25 DEL 07 Side 5 av Du svarer da LOY, VFR, training over Henning, 3500 feet and below, LOY. 12. Tårnet vil da kvittere for dette, eller komme med en annen instruksjon. 13. Når du har endt din flytur, melder du fra til TWR Værnes igjen: Værnes, this is Lima November Yankee Oskar Yankee 14. Tårnet kan svare: LN-YOY, good morning, go ahead. 15. Du melder at du lander og avslutter flyturen. LN-YOY at Henning, for full stop landing. 16. Tårnet kan svare: LN-YOY, thank you and goodbye. 17. Når du har gitt beskjed til Værnes, så sender du blindmelding på mens du ligger over Henning: Henning trafikk, LOY lander på Henning flyplass, ligger vest for banen i downwind 500 fot AGL. (AGL om du satte til 0 på høydemåler, du sier 800 fot om du satte på QNH.) 18. Om du får svar runway clear fra Henning, krysser du midt over banen 600 fot AGL fra sør til nord, og fullfører landingsrunden og lander. 19. Om du ikke får svar eller du er usikker på vindretning og vindhastighet så kan du gå en vanlig lowpass over rullebanen for så å gå tilbake for å lande etter å ha studert vindpølsa og om banen er fri for syklister, elg, fotgjengere, eller annet rart. 20. Om du får svar fra andre, melder du kanskje til det andre flyet slik at han kan ta av eller lande først. Radiofrekvenser som kan være greie å ha med seg om bord når man flyr fra Henning Flyplass: (Alternativt kan man bruke telefon og ringe inn sin ankomst) Værnes Approach/radar Værnes Approach/radar, backup Værnes TWR Trondheim Lufthavn, Værnes TWR Namsos AFIS Kontrolltårn: Værnes TWR Kontrollsentral: Notam: FLP, NOF ATIS:

26 DEL 08 Side 1 av 1 FARTØYSJEFENS ANSVAR. Fartøysjefen skal til enhver tid sørge for å kjenne til og følge de gjeldende luftfartsbestemmelser, lokale luftplassbestemmelser, samt aktuelle Notam. Før avgang skal fartøysjefen se etter at DI er foretatt og innført i loggboken. Elever som av skoleleder eller instruktører er godkjent for daglig inspeksjon, har anledning til å foreta DI. Sørg for at noen vet hvor du flyr! Feil på flyet skal innføres i loggboken og rapporteres til bookingansvarlig eller teknisk ansvarshavende. Etter flyging og parkering må alt være sjekket i henhold til sjekkliste. Flyet skal parkeres på forskriftmessig måte og klosses/fortøyes. Den som sist benyttet flyet har ansvar for at søppel og papir ikke ligger igjen. Om nødvendig skal vindskjermen rengjøres og golvet tørkes av hvis søle er dratt inn. Ved rengjøring av Lexan, ta kontakt med teknisk leder. GENERELT. Fartøysjefen plikter umiddelbart etter flyging å avgi rapport til Fl, eller TL: 1. Uhell av enhver art. 2. Uregelmessigheter som antas å kunne forvoldt skade, slik som harde landinger etc. BENSINFYLLING Trakt kombinert med vannutskiller SKAL brukes ved påfylling av bensin på flyet. Vær obs. på statisk elektrisitet og fest jordledning til flyets eksosutløp FØR du setter trakta i tanken og starter tanking. Lexan sprekker av bensin, derfor må alle gjøre sitt for og unngå søl på duk og Lexan. Filtduk skal legges rundt påfyllingen. Husk å feste bensinlokket og sjekke at luftingen på bensintankene er åpne etter påfylling. Drener alltid bensinsystemet ved daglig inspeksjon.

27 DEL 09 Side 1 av 2 BRANNVERNINSTRUKS FOR ANLEGG TILHØRENDE INNHERRED MIKROFLYKLUBB (HENNING FLYPLASS) 1. Bruk av åpen ild og røyking i hangaren/nærliggende områder ER FORBUDT på grunn av stor brannfare 2. Hensiktsmessig slukkeutstyr (vannslange, vannbøtte eller pulverapparat) skal være tilgjengelig i hangaren og merket med skilt BRANNUTSTYR. 3. Før hangaren forlates, kontroller at det ikke henger klær på varmeovner, komfyr avslått og at støpsler til elektriske artikler er dratt ut. 4. Ildsfarlige væsker, må ikke benyttes innendørs for rengjøring av motordeler/flydeler. 5. Tvistdotter og lignende som kan forårsake selvantennelse, skal kastes i lukket stålbeholdere merket: BRANNFARLIG VÆSKER. 6. Skulle det oppstå brann, må alle midler tas i bruk for å bekjempe brannen så hurtig som mulig. Sørg for at brannvesenet blir varslet omgående på telefon 110 Brannklasse Type brann/egnet slukkemetode/egnet slukkemiddel Brann i fast materiale (tre, papir, plast) Kjølig Kveling Vann Skum Damp Væskebrann (olje, fett, bensin) Kjølig Kveling Bryting av kjemisk reaksjon Pulver CO2 Skum Vanntåke Gassbrann (propan, butan) Fjerning av brennbart stoff Kveling Bryting av kjemisk reaksjon Stenge gasstilgang CO2 og pulver Brann i metaller Kveling Bryting av kjemisk reaksjon Overfylling med f.eks. sand

28 DEL 09 Side 2 av 2 Brann i elektriske anlegg Kjøling Kveling Bryting av kjemisk reaksjon Vann CO2 Pulver TILTAK VED BRANNSLUKKING I BRANNFARLIGE VÆSKER Slukkemidler: Egnede slukkemidler: Skum, pulver, CO2 og vanntåke. Uegnede slukkemidler: Direkte vannstråle. TILTAK VED BRANNSLUKKING Brannslukkings instruksjoner: Evakuer området. Unngå at avrenning fra slukkemidler eller spyling når elver, bekker, kloakk eller drikkevannsforsyning. Brannmannskap må bruke standard verneutstyr med flammehemmende jakke, hjelm med ansiktvern, hansker, gummistøvler og selvforsynt pusteapparat i lukkede rom. Bruk vanndusj for å holde eksponerte beholdere nedkjølt og for å beskytte personell. FARLIGE FORBRENNINGSPRODUKTER: Karbonmonoksid, Aldehyder, Svoveloksider, Røyk, Damp, Ufullstendige forbrenningsprodukter Alle som benytter seg av hangaren/flyplassområdet plikter å rydde etter seg, og sørge for at brennbart materialer blir lagt i godkjent beholder. Alle som benytter seg av Innherred Mikroflyklubb sine lokaler/områder plikter å lese og overholde denne instruksen.

29 DEL 10 Side 1 av 1 TILTAK VED UTSLIPP OG SØL AV BRANNFARLIGE/GIFTIGE VÆSKER O.L VARSLINGSPROSEDYRE Varsle brannvesenet på telefon 110 ved spill eller utslipp ifølge lokale regler. VERNETILTAK Unngå kontakt med produktsøl. Advar eller evakuer personer i nærheten og på lesiden om nødvendig, basert på produktets giftighet eller brannfare. TILTAK VED UTSLIPP OG SØL Utslipp på land: Fjern alle antennelseskilder. (Ingen røyking, bluss, gnister eller flammer i nærheten.) Steng kilden på en sikker og kontrollert måte. Alt utstyr som brukes ved håndtering av produktet må jordes. Ikke rør eller tråkk i produktsøl. Hindre sølet i å nå vannveier, kloakk, kjellere eller trange rom. Et avdampingshindrende skum kan brukes for å minske damper. Bruk rent, gnistsikkert verktøy for å samle opp absorbert produkt. Sug opp eller dekk til med tørr jord, sand eller annet ikke brennbart materiale og overfør det til beholdere. Store søl: Vanndusj kan minske damper men hindrer ikke nødvendigvis antennelse i trange rom. Utslipp til vann: Steng kilden på en sikker og kontrollert måte. Fjern antennelseskilder. Dersom flammepunktet ligger 10 C eller mer over lufttemperaturen brukes lenser til avgrensning og spillet fjernes fra overflaten ved skumming eller med egnet absorbsjonsmateriale når forholdene tillater det. Dersom flammepunktet ikke er mer enn 10 C over lufttemperaturen eller er lavere enn lufttemperaturen brukes lenser som avgrensning for å beskytte kystlinjen og la produktet fordampe. Søk råd hos spesialist før bruk av dispergeringsmidler. Anbefalingene etter utslipp til vann og land er basert på det mest sannsynlige utslippsscenario for dette produktet. Imidlertid kan geografiske forhold, vind, temperatur samt (ved utslipp til vann) retning og hastighet til bølger og strøm i stor grad ha betydning for hvilke tiltak som bør iverksettes. Derfor bør lokal ekspertise konsulteres. Merk: Lokale lover og regler kan foreskrive eller begrense visse tiltak.

30 DEL 11 Side 1 av 7 BEREDSKAPSPLAN FOR INNHERREDMIKROFLYKLUBB Til bruk ved ulykker og kriser Generelt om beredskap og informasjon. 1.1 Hvorfor er beredskap så viktig? Alle organisasjoner vil før eller siden bli berørt av ulykker, eller andre situasjoner som gjør det nødvendig og ivareta de involvertes verdier og likedan spre informasjon raskt og sikkert. Vi i mikroflyklubben må også være forberedt på slike situasjoner, og ha en plan for hvem som gjør hva hvis dette inntreffer. En beredskapsplan har som mål å fange opp, styre og ha best mulig kontroll over de behov og krav som oppstår når noe uforutsett hender. Beredskapsplanen er en viktig del av kvalitetssikringen på vår utøvelse. Den skal ivareta medlemmenes og de pårørendes interesser, slik at skadevirkningene både på kort og lang sikt kan gjøres minst mulig. Situasjoner som vil påvirke miljøet, klubben, familie og den enkelte flyger kan være: Uhell\havari med materiell skade. Uhell\havari med skade på pilot. Uhell\havari med skade på passasjer ikke tilhørende miljøet. Uhell\havari med alvorlig personskade på ombordværende. Uhell\havari med død som følge. 1.2 Hva vil vi med informasjon? Informasjon er viktig både internt og eksternt. For å sikre at beredskapsplanen blir fulgt, er det nødvendig å ha en plan som gjør at de som har arbeidsoppgaver raskt og effektivt blir informert om når beredskapsplanen skal følges. Vi vil også skape åpenhet og tillit til våre omgivelser. Hvis vi selv går ut og informerer om det som har skjedd, vil vi ha bedre styring på informasjonen. På den måten kan vi sikre at de viktige opplysningene som er viktig å få ut, ikke drukner i spekulasjoner og feilinformasjon. Man er ikke uprofesjonell om man sier at en ikke vet, men det er man hvis man går ut med spekulasjoner. Be heller om litt henstand overfor ivrige journalister, og si at de må kontakte den som er ansvarlig overfor presse media, så vil de få alle konstaterte fakta fremlagt. 1.3 Hvem informerer hvem om hva? I dette dokumentet er det beskrevet rutiner for hva vi skal gjøre i forbindelse med forskjellige situasjoner. Den enkelte type situasjon med tilhørende farekode er beskrevet i egne avsnitt og inneholder spesifikke planer. Rent generelt kan det sies at informasjonsstrømmen skal følge beredskapsplanen når annet ikke er oppgitt. Alle har plikt til å informere videre internt i klubben hvis en situasjon som trenger spesiell behandling skulle oppstå. Utad til presse og omgivelser er det kun spesielle personer som har rett til å uttale seg på mikroflyklubbens vegne.

31 DEL 11 Side 2 av Når skal beredskapen tre i kraft? Ved hver av kodesettingene er det beskrevet hva som skal skje i de forskjellige situasjonene. Denne må vurderes og graderes før en beslutter hvilke tiltak som settes i gang. Hva som skal skje er avhengig av alvoret i situasjonen, og hvilke konsekvenser situasjonen kan utvikle. 1.5 Fremgangsmåte ved ulykke/havari. Første person på ulykkesstedet har et ansvar for at den hjelpen som er nødvendig blir varslet. Dette har første prioritet ved alle ulykker. Neste skritt er selvfølgelig at livreddende førstehjelp må startes, og holdes på med helt til redningsmannskaper kommer til ulykkesstedet. Når de har ankommet er det så et ansvar for videre varsling av nøkkelpersoner i miljøet. Følgende rekkefølge bør brukes: Sjekke skadeomfanget på ombordværende og berørte. Varsle lege, ambulanse eventuelt ambulansehelikopter. Varsle vakthavende Politi/Lensmannskontor. Starte livreddende førstehjelp frem til redningspersonell ankommer ulykkesstedet. Når medisinsk personell har ankommet, varsle formann, eventuelt nestformann ved formannens fraværelse. Her skal kodesetting av skadeomfanget vurderes slik at videre fremgangsmåte kan fastsettes. Hvis mulig, bistå redningsmannskapet frem til det er ryddet opp på ulykkesstedet. 2.1 Generelt i Innherred Mikroflyklubb. Ved ulykker i Innherred Mikroflyklubben er det satt opp en beredskapsgruppe. Denne består av det sittende styret, med vara medlemmer og fagpersoner. Gruppens arbeid er og ivareta de skadede, eventuelt forulykkede, de pårørende og nære families menneskelige verdier. Videre har gruppen et stort ansvar og ivareta klubbmiljøet og det enkeltes medlem behov for støtte og informasjon for å dempe skadevirkningene mest mulig. 2.2 Varsling av pårørende og involverte. Varsling av pårørende skal ikke gjøres av styret eller klubbmedlemmer. Dette er politiet og de offentlige etaters oppgave. Hvem som skal inneha kontakt med pårørende skal styret i fellesskap ta seg av. Kontaktperson skal velges, og de pårørende skal få opplysning om de faktiske forhold rundt ulykken på et moderat sett. (Hendelsesforløp og hvis mulig årsaksforhold).styret i fellesskap skal så fastslå hvordan kontakten skal være med pårørende etter at dette er utført.

32 DEL 11 Side 3 av Hvordan fungerer beredskapsplanen? Beredskapsgruppen skal arbeide ut i fra 2 koder. Kode Rød brukes ved alvorlig personskade og død. Hvis man får opplyst Kode rød skal denne være gjennomgått på et tidligere tidspunkt, slik at alle vet sine oppgaver til enhver tid. Kode Gul brukes ved moderate personskader der det ikke er fare for liv og helse, eller det bare er materiell skade. 2.4 Hvordan forholder vi oss så videre? Begge koder har et opplegg for videre behandling av situasjoner som måtte forekomme. Utenom denne veiledningen som er gitt i denne beredskapsplanen skal Handlingsplan ved ulykker utgitt av NLF/NAK brukes. Det er av største viktighet at vi utfører oppgavene våre profesjonelt hvis en ulykke oppstår, det vil være en viktig del etterarbeidet for å dempe skadevirkningene for klubbmedlemmer og andre som er tilknyttet miljøet. 3.1 Kode Rød. Formannens oppgaver. Formannen varsler i denne rekkefølgen: LTT Lufttrafikktjenesten. Havarikommisjonen NLF/NAK Mikro NLF/NAK Mikroflyseksjonen ved Fagsjef eller seksjonsleder. Nestformann i klubben. FL i klubben. Kasserer Sekreter Styremedlemmer Fagpersoner Vara medlemmer Her skal det gis en redegjørelse for hendelsesforløpet, og alle kjente fakta som berører ulykken, klubben og sannsynlig utfall. Herunder skadeomfanget på ombordværende. Formann skal om mulig opprette et nødnummer som medlemmene kan ringe for informasjon om ulykken. Dette for at informasjonsdelen ut til medlemmene skal bli ivaretatt på en tilfredsstillende måte Formannen skal kalle inn Nestformann og FL til et hastemøte ev. telefonmøte for videre vurdering av fremgangsmåte. Formannen i lag med FL skal opprettholde den kontakt havarikommisjonen krever, og være behjelpelige med praktiske oppgaver. Formannen kaller så inn til et styremøte raskest mulig etter ulykken. Her skal alle kjente fakta rundt ulykken, og eventuelt årsaksforhold redegjøres for. Styret i fellesskap skal da fastsette den videre fremgangsmåte

33 DEL 11 Side 4 av 7 Følgende tiltak skal vurderes: Opplysningsmøte for medlemmer hvis ulykken ikke medfører død. Her redegjøres det for ulykken og kjente årsaksforhold. Klubbsamling eller minnestund skal gjennomføres ved død. Ved en ev. minnestund bør pårørende være innbudt, og her bør vurderes hjelp av prest eller annen relevant person. Ved en klubbsamling skal ulykken få en moderat gjennomgang, og medlemmene skal ha anledning til å stille spørsmål i henhold til ulykken. Ved en minnestund der familie til forulykkede er representert skal ulykken med hendelsesforløp gjennomgås overflatisk, og en prest eller en med relevant utdannelse skal overta den videre ledelsen av minnestunden. Ved avslutning skal formann takke for fremmøte. 3.2 Kode Rød Nestformannens oppgaver. Bistå politi med opplysninger om de skadede og forulykkede, og ev. bistå de pårørende. Holde kontakten med sykehus og lege for hele tiden være informert om de skadedes tilstand. Orientere formann, styret og fagpersoner om medisinske endringer i den første kritiske fasen 3.3 Kode Rød Kasserer, sekreter, styremedlemmers oppgaver. Denne delen av styret skal varsle resten av medlemsmassen telefonisk i løpet av 24 timer etter ulykken. Medlemsmassen skal fordeles likt i mellom de som er valgt. Det skal opplyses om skadeomfang, antall døde eller hardt skadde, og kjente omstendigheter rundt ulykken. Videre skal det opplyses om at all kontakt med presse og media vedrørende ulykken skal skje via havarikommisjonen NAK. Eller den personen NAK velger. Ved kritisk forverring av de skadedes tilstand skal denne gruppen på ny kontakte medlemsmassen som informasjon. Dette bør skje snarest mulig etter at fakta er konstatert. Her skal også opplyses om nødnummer som medlemmene kan ringe. 3.4 Kode Rød FL`s oppgaver. FL skal opprette og holde den nødvendige kontakt med havarikommisjonen for å bistå med etterforskningen. Eventuelt lede etterforskningen i sammen med politi hvis pålegg om dette blir gitt av havarikommisjonen. Han skal i samråd med formann og styret velge ut personer fra beredskapsgruppen til å bistå med etterforskningen FL skal hele tiden holde formann orientert om utviklingen.

34 DEL 11 Side 5 av Kode Gul Formannens oppgaver Formannen varsler i denne rekkefølge: Politi ved personskade LTT Lufttrafikktjenesten Havarikommisjonen ved personskade FL i klubben Nestformann Resten av styret snarest mulig. Det skal opplyses om skadeomfang, og ved behov skal det kalles inn til styremøte snarest mulig etter ulykken. Her skal videre fremgangsmåte for opplysning til medlemmene og den videre framgangsmåte fastsettes. 4,2 Kode Gul FL`s oppgaver FL skal opprette den nødvendige kontakt med havarikommisjonen hvis det er personskade. Han skal bistå til rapportskriving og sørge for at dette blir gitt den rette prioritering. Han skal danne seg et bilde av årsaksforhold, og i denne forbindelse i sammen med styret og fagpersoner prøve å få satt inn tiltak som kan motvirke denne form for ulykker. Her har FL den myndighet som kreves for å iverksette tiltakene.

35 DEL 11 Side 6 av 7 BSL A Forskrift om varslings- og rapporteringsplikt i forbindelse med luftfartsulykker, luftfartshendelser, driftsforstyrrelser og lignende FOR nr 1393: Forskrift om varslings - og rapporteringsplikt i forbindelse med luftfartsulykker, luftfartshendelser, driftsforstyrrelser og lignende. Link til BSL A 1-3

36 DEL 11 Side 7 av 7 HANDLINGSINSTRUKS VED ULYKKER Denne instruks skal være kjent for alt operativt personell i klubben. HANDLINGSINSTRUKS VED ULYKKER PRIORITERTE TILTAK 1. Start førstehjelp. 2. Tilkall lege: tlf nr: Tilkall politi: tlf nr: Varsle Flygekontrollenhet: tlf nr: Varsle Mikroflyseksjonens sentrale organisasjon i prioritert rekkefølge, som vil sørge for at sentrale tiltak iverksettes 6 Varsle egen klubb ved operativ leder: Åge Bratt mobil: Pri 1 - Leder av Mikroflyseksjonens havarikommisjon Tor Berg mobil: Pri 1 - på dagtid, man fre Tom Bjerke mobil: kontor: Pri 2 - Fagsjef MFS Pri 3 - Leder av Mikroflyseksjonen Roger Holm mobil: NB! Det er politiets ansvar å underrette evt. forulykkedes pårørende. Presse og andre medier skal henvises til personene på ovenstående liste. NOTE: NLF sentralt vil utarbeide en felles handlingsplan for NLF/NAK s seksjoner, og at den vil bli liggende nedlastbar på NLF/NAK s webside. Denne instruks skal skiftes ut ved endringer i ovennevnte stillinger.

37 DEL 12 Side 1 av 1 KLUBBENS EIENDELER stk 20L plast bensinkanner, 1 stk 20L jerrykanne i Bensinbua (**oppdateres!) 2. Diverse førstehjelpsutstyr, verktøy, oljer og spesialverktøy. (**oppdateres!) 3. 1 stk Icom radio, lagret hos Åge Bratt ** Det trengs en opptelling av klubbens eiendeler!

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser Beredsskapsplan for Mikroflyklubben Til bruk ved ulykker og kriser Generelt om beredskap og informasjon. 1.1 Hvorfor er beredskap så viktig? Alle organisasjoner vil før eller siden bli berørt av ulykker,

Detaljer

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer.

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. Revidert beredskapsplan 2015 Beredskapsplan Salten En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. www.saltenm ikro.no Rev idert 30-04-2015 Bjørnar Jakobsen

Detaljer

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer.

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. Revidert 2012 beredskapsplan Beredskapsplan Salten En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. www.saltenmikro.no revidert 20.04.2012 av Ole H. Sommarset

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å

Detaljer

Vedtekter for IL ILar stiftet

Vedtekter for IL ILar stiftet Vedtekter for IL ILar stiftet 27.11.36 Vedtatt på årsmøtet 2001 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

Lover for Idrettslaget Drammen Strong

Lover for Idrettslaget Drammen Strong Lover for Idrettslaget Drammen Strong Vedtatt på årsmøtet 27. April 1995 Godkjent av Norges idrettsforbund 16. august 1995. 1. Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 Lov for Remyra Idrettslag stiftet 1979. Vedtatt av Årsmøtet 20. februar 2002. Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 1(Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

VEDTEKTER I.L STORMFJELL

VEDTEKTER I.L STORMFJELL VEDTEKTER I.L STORMFJELL 1 Formål Idrettslaget Stormfjell er selveiende og frittstående, med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert av Norges Idrettsforbund. Stormfjell

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet Vedtatt den

Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet Vedtatt den Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet 1944. Vedtatt den 24.06.2003 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

Lov for Tromsø Ryttersportsklubb. Forord

Lov for Tromsø Ryttersportsklubb. Forord Lov for Forord Mars 2003 Dette er tredje opplag av lagets lov som ble vedtatt på årsmøtet 18. mars 2001. Første opplaget ble kun trykket i tjue eksemplarer og fordelt blant styrets medlemmer, valgkomité

Detaljer

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse Rond o-lag s lover 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund. 2 Organisatorisk tilknytning Laget

Detaljer

Lov for Sørlandets Paragliderklubb stiftet 1989.

Lov for Sørlandets Paragliderklubb stiftet 1989. Lov for Sørlandets Paragliderklubb stiftet 1989. Vedtatt 1989 med senere endringer senest av 01.03.03. Godkjent av idrettsstyret den 28.02.03. 1 Generelt: Dette er en ufravikelig basis-lovnorm som inneholder

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.02.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 01.06.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006 og 29.11.2007

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL LOV FOR... Lov for Villingur Islandshestforening (tidl Forsand fjellhestforening) stiftet den.26/2-2001. med senere endringer senest av. 26.11.2010 Godkjent av idrettsstyret den...ja...(jfr. NIF's lov

Detaljer

Vedtekter for Elverum Flyklubb Stiftet 12.04.1975

Vedtekter for Elverum Flyklubb Stiftet 12.04.1975 Vedtekter for Elverum Flyklubb Stiftet 12.04.1975 Vedtektene er i overensstemmelse med "Lovhefte for Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske Komité" utgave 1999. 1. FORMÅL a. Klubbens formål er ved samarbeid

Detaljer

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013 Lover og Vedtekter for NESODDEN HÅNDBALLKLUBB stiftet 17. januar 1992. Vedtatt den 17 Januar 1992, med senere endringer 21 April 1997, med senere endring 20 April 1998, med endring etter oppfordring fra

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

Lov for Cirrus RC Flyklubb

Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb stiftet 05 mars 1969. Vedtatt på Generalforsamling den 11 november 1999. Godkjent av NAKs Hovedstyre den 1 Formål Klubben er selveiende og frittstående

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ. Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL)

LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ. Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL) LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL) Stiftet 17. februar 1970. Lov vedtatt av årsmøtet i UIT-BIL 01.12.1999 og 04.04.2001. Godkjent av Norges

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6 LOV FOR VASSØY I.L. Vedtatt den 1. november 1973 med senere endringer senest vedtatt av årsmøtet 20. februar 2013. Godkjent/vedtatt av idrettstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 13.11.2011 Lov

Detaljer

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb LOVER OG REGLER For Nedre Eiker Pistolklubb Vedtatt på Årsmøte 20. februar 1992. REVISJONSFORSLAG 2009 LOV FOR NEDRE EIKER PISTOLKLUBB Stiftet 20.02.1992. 1/5 Vedtatt 20.02.1992 med senere endringer senest

Detaljer

for KT,ANTEN FLYKLUBB

for KT,ANTEN FLYKLUBB H.AJVDBOK LOVER FOR KLÀNTEN FLYKLUBB L-7.4 S 1 (ronnå]-) LO\rER for KT,ANTEN FLYKLUBB vedtatt på klubbens årsmøte den 29.12.7 I med senere endrlnger senest av 7.4.92 nl codkjent av idrettstyret den:.'{7.'.1q79

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING 1 - Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. 2 - Tilhørighet

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet

Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet Vedtekter for Mosjøen og omegn Cycleklubb (MOC) stiftet 29.9.2003 Kapittel 1, Formål 1 Klubbens formål er ved samarbeid og godt kameratskap å fremme sykkelsport i sunne former. 2 Klubben er medlem av Norges

Detaljer

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT 16.12.1945 VEDTEKTER Sist endret på årsmøte 16.03.2010 1 FORMÅL Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for 1 Godkjent ved årsmøte for. Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Denne lovbasis er til bruk for de klubbene / lagene som vil stå som selvstendige i NBSF. Denne gjelder

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR INNHERRED MIKROFLYKLUBB

KLUBBHÅNDBOK FOR INNHERRED MIKROFLYKLUBB KLUBBHÅNDBOK FOR INNHERRED MIKROFLYKLUBB DEL 00 Side 1 av 4 FORORD Du sitter nå med klubbhåndboken til Innherred Mikroflyklubb. Her vil du finne interne lover, regler og rutiner. Du vil få svar på hvilke

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

Postboks Løvenstad

Postboks Løvenstad Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no Lov for Kurland Fotballklubb stiftet den 26.09.1978. Vedtatt den 28.10.02 med senere endringer senest av dd.mm.åå. Godkjent av idrettsstyret den dd.mm.åå 1 Formål

Detaljer

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund.

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund. SARPSBORG ROKLUBB - LOVER 1 Formål Foreningens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Organisert i Norges Idrettsforbund. Foreningen er selveiende og har utelukkende personlige

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Lov for Nesodden Tennisklubb, stiftet 1971 (Vedtatt av årsmøte 07.02.2011) Vedtatt 1971 med senere endringer av 2.mars 1988, 10.februar 2004 og 7. februar 2011. Godkjent

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 1 Formål Hafrsfjord Squashklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

VEDTEKTER. Stiftet 1911

VEDTEKTER. Stiftet 1911 VEDTEKTER Stiftet 1911 $ 1 Formål $ 2 Organisasjon $ 3 Medlemmer $ 4 Medlemskontingent $ 5 Stemmerett og valgbarhet $ 6 Godtgjørelse til tillitsvalgte $ 7 Kjønnsfordeling $ 8 Inhabilitet $ 9 Straffesaker

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet 26.04.1973 1 Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former. 2 Tilslutninger Laget er tilsluttet Norges

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

LOVER FOR ETDE OG OMEGN FOTBALUCLUBB, Lov for EIDE OG OMEGN FOTBALLflUEB stifta 30/ Vedtatt den 6/ på lagets første årsmøte.

LOVER FOR ETDE OG OMEGN FOTBALUCLUBB, Lov for EIDE OG OMEGN FOTBALLflUEB stifta 30/ Vedtatt den 6/ på lagets første årsmøte. Eramgå av lagets budsjett og regnskap. laget, er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal Forøvrig plikter ethvert medlem å

Detaljer

Vedtekter for Universitetet i Oslos Bedriftsidrettslag vedtatt i Årsmøte 19. februar Vedtekter for. UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG

Vedtekter for Universitetet i Oslos Bedriftsidrettslag vedtatt i Årsmøte 19. februar Vedtekter for. UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtekter for UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG Bedriftsidrettslaget ble stiftet 10. november 1970. Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 7. desember 2005, og revidert den 19. februar 2009. 1 Formål

Detaljer

Lov for Otra idrettslag, stiftet Vedtatt den med senere endringer senest av Godkjent av Idrettsstyret den

Lov for Otra idrettslag, stiftet Vedtatt den med senere endringer senest av Godkjent av Idrettsstyret den l FORMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTNING 3 MEDLEMMER 4 STEMMERETT OG VALGBARHET 5 KONTINGENT 6 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE 7 INHABILITET 8 STRAFFESAKER 9 ÅRSMØTE 10 LEDELSE AV ÅRSMØTET 11 STEMMEGIVNING PÅ

Detaljer

LOV FOR NAMSOS IDRETTSLAG FOTBALL Stiftet 28. november 1904

LOV FOR NAMSOS IDRETTSLAG FOTBALL Stiftet 28. november 1904 LOV FOR NAMSOS IDRETTSLAG FOTBALL Stiftet 28. november 1904 Loven er sist endret på årsmøte i NIL Fotball den 26. november 2014. 1 FORMÅL Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme fotballaktiviteter

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB

VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB Stiftet i 1/9-1984 1 Formål FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBBs (heretter kalt FTKD) formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

TRØÅ Sykkelklubb ble innlemmet i Fylkeshusets bedriftsidrettslag 15. november 2006.

TRØÅ Sykkelklubb ble innlemmet i Fylkeshusets bedriftsidrettslag 15. november 2006. Vedlegg 2. VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært

Detaljer

Vedtekter for Kragerø Golfklubb

Vedtekter for Kragerø Golfklubb Vedtekter for Kragerø Golfklubb Lov for Kragerø Golfklubb stiftet 09.12.1998. Vedtatt den 09.feb.2000, endret på årsmøte 4.des.2001, 26.mars 2003, 28.feb.2008 og sist 25.feb.2010. Godkjent av idrettsstyret

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Oppdatert med endringar vedtatt på årsmøte 25.05.2016 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

VEDTEKTER FOR IL KAMPEN

VEDTEKTER FOR IL KAMPEN VEDTEKTER FOR IL KAMPEN Utgave 1 vedtatt årsmøtet 1999 Utgave 2 revidert årsmøtet 2005 Utgave 3 revidert årsmøtet 2006 Utgave 4 revidert årsmøtet 2007 Utgave 5 revidert årsmøtet 2010 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

LOV. for ÅSANE HÅNDBALL. stiftet 26.01.1997. Vedtatt på konstitueringsmøte den 26.01.1997.

LOV. for ÅSANE HÅNDBALL. stiftet 26.01.1997. Vedtatt på konstitueringsmøte den 26.01.1997. LOV for ÅSANE HÅNDBALL stiftet 26.01.1997 Vedtatt på konstitueringsmøte den 26.01.1997. 1. FORMÅL ÅSANE HÅNDBALL er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive

Detaljer

Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Noter omnummerert Note 6 9.5

Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Noter omnummerert Note 6 9.5 Godkjent ved årsmøte for 1995. Revidert ved årsmøte for 1996. Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Noter omnummerert 5.1 5.2 Note 6 9.5 Revidert ved NMFs generalforsamling 07.02.1998: 12.1

Detaljer

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk En undergruppe i IF Eiker Kvikk fra 3.mars 2015 (1) Grunnlaget for opprettelse av sykkelgruppa er nedfelt i eget verdidokument

Detaljer

Saksliste for årsmøtet Tromsøstudentenes Idrettslag 2009

Saksliste for årsmøtet Tromsøstudentenes Idrettslag 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag 2009 26. Februar 2009 klokken 17.30 Auditorium 2, Teorifagbygget, UiT Hovedstyret Saksliste Velkommen...3 Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden...3 Sak 2 Godkjenning

Detaljer

LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG

LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG Innholdsfortegnelse Paragraf: 1 Formål 2 Organisatorisk tilknytting 3 1. Medlemmer 2. Æresmedlemmer 3. Utmerkelser 4 Stemmerett og valgbarhet 5 Kontingent 6 Tillitsvalgtes

Detaljer

LOV FOR BUSKERUD O-KRETS

LOV FOR BUSKERUD O-KRETS LOV FOR BUSKERUD O-KRETS Lov for Buskerud orienteringskrets (BuOK), stiftet 07/12 1985. 1 Formål Buskerud o-krets (BuOK) har som formål å arbeide for o-idrettens utvikling i kretsen og fremme samarbeid

Detaljer