ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS"

Transkript

1 ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport /ALJ/KL

2 FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Østre Toten kommune. Selskapskontroll er hjemlet i kommuneloven 77 nr. 5. Selskapskontrollen er todelt; eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av selskaper. Dette prosjektet er en kombinert selskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Prosjektarbeidet er utført i perioden april 2013 til september Utkast til rapport er sendt selskapet v/ styreleder og daglig leder samt ordfører på vegne av eierne til uttalelse. Svarene er vedlagt rapporten. Lillehammer, desember 2013 Kristian Lein Oppdragsansvarlig Anne Live Jensvoll Prosjektansvarlig Innlandet Revisjon IKS Side 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 SAMMENDRAG INNLEDNING KONTROLLUTVALGETS BESTILLING GENERELT OM KOMMUNALE AKSJESELSKAPER OM SELSKAPET ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS FORMÅL MED OG AVGRENSNING AV KONTROLLEN METODE KILDER FOR REVISJONSKRITERIER ETTERLEVELSE AV LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER REVISJONSKRITERIER DATA REVISJONENS VURDERINGER KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER REGLER FOR OG PRAKTISERING AV HABILITET BLANT LEDELSE OG STYRE I SELSKAPET REVISJONSKRITERIER DATA REVISJONENS VURDERINGER KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER ETTERLEVELSE AV OFFENTLIGHETSLOVEN REVISJONSKRITERIER DATA REVISJONENS VURDERINGER KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER ETTERLEVELSE AV VEDTATT EIERSKAPSPOLITIKK I ØSTRE TOTEN REVISJONSKRITERIER DATA REVISJONENS VURDERINGER KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER Innlandet Revisjon IKS Side 3

4 8. AVSLUTNINGSMERKNADER REFERANSER VEDLEGG 1 RELEVANTE LOVBESTEMMELSER VEDLEGG 2 UTTALELSE TIL RAPPORTEN FRA SELSKAPET VEDLEGG 3 UTTALELSE TIL RAPPORTEN FRA ORDFØRER Innlandet Revisjon IKS Side 4

5 SAMMENDRAG Østre Toten Eiendomsselskap AS eies av Østre Toten kommune og har som formål å legge til rette for næringsutvikling og boligutvikling i kommunen. Kontrollutvalget i Østre Toten har bestilt en kontroll av selskapet og Innlandet Revisjon IKS har utført oppdraget. Denne rapporten bygger på de undersøkelser som er gjort av problemstillinger kontrollutvalget har bestilt. Rapporten er bygd opp slik at det innledningsvis sies litt om bestillingen. Det er dessuten skrevet litt om kommunale aksjeselskaper generelt og om Østre Toten Eiendomsselskap AS spesielt. Formålet med undersøkelsen og avgrensningene som er gjort framgår også i kapittel 1. Det blir gjort rede for metoden som er brukt i undersøkelsen i kapittel 2. Hvilke rettsregler og «standarder/anbefalinger» som selskapets praksis sees i lys av, framgår i kapittel 3. Deretter er det i påfølgende kapitler gjort nærmere rede for de aktuelle revisjonskriterier, selskapets praksis og Revisjonens vurderinger og anbefalinger knyttet til de enkelte temaer. Temaene i dette revisjonsprosjektet er knyttet til regelverket om offentlige anskaffelser (kapittel 4), regelverk om habilitet og roller (kapittel 5), regelverket om allmennhetens rett til innsyn i dokumenter (kapittel 6) og kommunens eierskapspolitikk (kapittel 7). Det er blitt stadig mer vanlig at kommunene oppretter selskaper for å løse samfunnsoppgaver, og bevisstheten rundt roller og styring av slike selskaper er økt de siste årene. Østre Toten Eiendomsselskap AS ble etablert i 1997, men revitalisert i Da ble dagens organisering og styring vedtatt og selskapet fikk tilført ny aksjekapital. I 2009 vedtok kommunene i Gjøvikregionen en felles eierskapspolitikk med prinsipper om styring av kommunalt eide selskaper. 1 Kommunene i regionen har også utarbeidet felles eierskapsmeldinger. Eierstyring og rollefordeling er tatt inn i folkevalgtprogrammet, og våren 2012 gjennomførte regionen en styre- og eierskapsopplæring for styremedlemmer i kommunale selskaper. Opplæringen medførte at det ble ytterligere økt bevissthet rundt rollene i kommunale selskaper. I eiermeldingen for 2011, som ble behandlet i Østre Toten kommunestyre høsten 2012, ble det på bakgrunn av denne opplæringen skilt klarere på hva kommunen skulle sørge for i forbindelse med sin eierstyring og på det selskapene skulle følge opp. Kommunestyret uttrykte i forbindelse med behandlingen av eierskapsmeldingen for 2011 at det skulle utarbeides en eierstrategi for Østre Toten eiendomsselskap AS. Denne eierstrategien ble vedtatt våren Gjennom eierstrategien ble kommunens intensjoner med og forventninger til selskapet ytterligere avklart. Kommunestyret besluttet bl.a.at selskapet skulle følge regelverket om offentlige anskaffelser og hvem som skulle utgjøre valgkomiteen. I juni 2013 vedtok selskapet styreinstruks. Dette viser at selskapsstyringen har utviklet seg de siste årene. 1 Framgår av Eierskapsmelding 2011 for kommunene i Gjøvikregionen s. 4 Innlandet Revisjon IKS Side 5

6 De problemstillinger Revisjonen har vurdert og konklusjonene i rapporten er i hovedsak følgende: Etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser: Både styret og ledelsen i selskapet uttrykker at de mener at selskapet omfattes av regelverket om offentlige anskaffelser. Revisjonen legger til grunn den vurdering selskapet har gjort. Etter at kommunestyret i mai 2013 vedtok eierstrategi for selskapet er det klart at selskapet uansett skal følge regelverket om offentlige anskaffelser. - Arbeidet med å utarbeide reguleringsplaner har vært konkurranseutsatt. - Utredning av ulike alternativer for utvikling av Kapp melkefabrikk og grunnboring på Vallejordet har ikke vært utsatt for konkurranse. Revisjonen antar at det er mer enn én leverandør. De vurderinger og den dokumentasjon som har betydning for gjennomføring av konkurransen burde uansett foreligget i skriftlig form. Når det gjelder grunnboringen, er dette en anskaffelse på over kr og det skulle vært ført anskaffelsesprotokoll. - Revisjonen mener at avtalen om å engasjere daglig leder er en avtale om kjøp av tjenester. Denne avtalen skulle vært utsatt for konkurranse. Regler for og praktisering av habilitet blant ledelse og styre i selskapet: Aksjeloven 6-27 gjelder for behandling av saker i selskapet. Dessuten gjelder forvaltningsloven 6 10 og kommuneloven 40 nr. 3 når styret skal behandle saker etter forskriften om anskaffelser. KS har gitt anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt eide selskaper hvor det bl.a. framkommer at selskapet bør ha faste rutiner for håndtering av habilitetsspørsmål og at styremedlemmer i kommunale selskaper bør registrere vervene i styrevervregisteret. Det ble fastsatt regler i styreinstruksen vedtatt 21. juni Selskapets interne bestemmelse om inhabilitet går noe lenger enn aksjelovens inhabilitetsregel. Når det gjelder anskaffelser etter anskaffelsesforskriften må forvaltningslovens regler følges. Revisjonen kan ikke se at det er brudd på habilitetsbestemmelsen i de sakene vi har sett på, annet enn ved styrebehandlingen av avtale om engasjementet av daglig leder. Når det gjelder denne saken framgår det ikke av dokumentasjonen hvorvidt daglig leder har fratrådt ved behandling av saken 2. Dersom daglig leder ikke fratrådte mener Revisjonen at habilitetsreglene både i aksjeloven og forvaltningsloven er brutt. Etterlevelse av offentlighetsloven: Revisjonens vurdering er at Østre Toten Eiendomsselskap AS ikke driver næringsvirksomhet på samme vilkår som private og at selskapet i utgangspunktet er omfattet av offentleglova. Imidlertid er det uklart hvor langt unntaket i forskriften 1 andre ledd bokstav a) for selvstendige rettssubjekt 2 Ved behandling av forlengelse av avtalen i juni 2013 går det fram av styreprotokoll at denne ble diskutert uten at daglig leder var til stede. Innlandet Revisjon IKS Side 6

7 uten fast ansatte i administrativ stilling strekker seg. Ordningen med daglig leder i 30% stilling er antagelig i grenseland. Det er derfor ikke klart om offentleglova gjelder for selskapet. Etterlevelse av vedtatt eierskapspolitikk i Østre Toten kommune når det gjelder valg, sammensetning og opplæring av styret i Østre Toten Eiendomsselskap AS: Østre Toten kommunes eierskapspolitikk knyttet til sammensetning og opplæring av styret synes å være ivaretatt. Når det gjelder valg framgår det av eierskapspolitikken at valg til styre bør skje etter arbeid fra en valgkomite og at denne bør ha skriftlige retningslinjer som generalforsamlingen har vedtatt. Slik Revisjonen oppfatter det har «valgkomiteen» - fram til eierstrategien ble vedtatt våren bestått av ordfører og representanter fra posisjon og opposisjon. Da eierstrategien ble vedtatt ble ordningen endret til at kommunens alminnelige valgkomite skal fungere som valgkomite for selskapet. Slik Revisjonen oppfatter det har ikke generalforsamlingen vedtatt retningslinjer for valgkomiteens arbeid. De anbefalingene Revisjonen kommer med på bakgrunn av kontrollen er at selskapets rutiner bør gjennomgås for å sikre at anskaffelsesregelverket følges når det gjelder konkurranseutsetting, protokollering og transparens. selskapet bør vurdere å lyse ut anskaffelsen av daglig leder-tjenesten. selskapet må sikre god habilitets- og rolleforståelse hos de ulike aktørene i selskapet det bør vurderes å gi føringer om at styremedlemmer bør registrere seg i styrevervregisteret. den vedtatte eierskapspolitikken bør følges opp bl.a. ved at det lages retningslinjer for valgkomiteen det bør være faste rutiner knyttet til opplæring av styret og kommunestyret om roller, ansvar og eierstyring annethvert år. Revisjonen har ikke anbefalinger knyttet til offentleglova. Kommunestyret kan vurdere om den praksis selskapet har er i tråd med eierskapspolitikken og intensjonen i eierstrategien, og om det ønsker å gi føringer for selskapet når det gjelder arkivering og offentlighet. Innlandet Revisjon IKS Side 7

8 1. INNLEDNING 1.1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING Kontrollutvalget i Østre Toten kommune vedtok i møte 25. februar 2013 følgende: «Kontrollutvalget prioriterer å igangsette en selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS. Med bakgrunn i innspill og signaler i møtet, bes Innlandet Revisjon IKS om å lage en prosjektplan for gjennomføring av selskapskontrollen til neste møte.» Innlandet Revisjon utarbeidet utkast til prosjektplan 6. mars 2013 og oversendte kontrollutvalgssekretariatet. Hovedproblemstillingene var knyttet til etterlevelse av regelverk om anskaffelser, innsyn og inhabilitet. Utkastet til prosjektplan ble behandlet av kontrollutvalget i møte 13. mars 2013 som sak 15/2013. I tillegg til de problemstillinger som var foreslått, ønsket kontrollutvalget at Revisjonen også skulle undersøke etterlevelsen av den vedtatte eierskapspolitikken i Østre Toten kommune. Bestillingen fra kontrollutvalget er derfor: «Innlandet Revisjon IKS bes om å gjennomføre en undersøkelse/kontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS med utgangspunkt i den fremlagte planen, med tillegg av problemstilling vedr. etterlevelse av kommunens eierskapspolitikk (ny problemstilling nr. 4). Prosjektet skal etter dette besvare følgende problemstillinger: 1. Etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser. Er Østre Toten Eiendomsselskap AS omfattet av lov om offentlige anskaffelser? For de anskaffelser som evt omfattes av regelverket - Har anskaffelser vært gjenstand for konkurranse i samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser? 2. Regler for og praktisering av habilitet blant ledelse og styre i selskapet. Hvilke regler for habilitet følger av lover, regelverk og anbefalinger? Er det fastsatt interne regler og rutiner for å ivareta reglene for habilitet? Er de interne reglene i henhold til lovverk, regelverk og anbefalinger? Etterleves lover og regelverk, samt eventuelle interne rutiner, i praksis? Innlandet Revisjon IKS Side 8

9 3. Etterlevelse av offentlighetsloven. Er selskapet omfattet av offentlighetsloven? I så fall - hvordan er praksis sett opp mot lovens krav 4. Etterlevelse av vedtatt eierskapspolitikk i Østre Toten kommune I hvilken grad er eierskapspolitikkens bestemmelser omkring valg, sammensetning og opplæring av styret i Østre Toten Eiendomsselskap AS fulgt?» Selskapskontroll er en pålagt oppgave for kontrollutvalget og er et viktig virkemiddel for å sikre at selskapene underlegges demokratisk styring og kontroll. 3 Denne selskapskontrollen omfatter både en eierskapskontroll og en forvaltningsrevisjon. Eierskapskontrollen er en kontroll med kommunens eierinteresser. Det er en pliktig, men ingen dyptgående kontroll. 4 Forvaltningsrevisjonen er i dette tilfellet en grundigere vurdering av om selskapet etterlever lover og regler. På møte i kontrollutvalget 4. juni 2013 ble det gitt en statusrapport, og utvalgsmedlemmene ga tilbakemelding på forhold de var opptatt av knyttet til prosjektet. Det ble også gitt en statusrapport på KU-møte 18. september GENERELT OM KOMMUNALE AKSJESELSKAPER Kommunesektoren har i lang tid gjort bruk av fristilte organer som bl.a. aksjeselskaper for å ivareta sine interesser og/eller plikter. Et aksjeselskap er et eget rettssubjekt som har sin egen formue og inntekt og som selv svarer for sine forpliktelser. Et grunnleggende trekk ved aksjeselskapsformen er at aksjeeierne ikke er personlig ansvarlig, og dermed har en begrenset økonomisk risiko for selskapets økonomiske forpliktelser. Utviklingen med stadig flere fristilte organer til erstatning for tradisjonelle etater har bidratt til en mer kompleks og fragmentert organisering av den kommunale virksomheten. Den tradisjonelle forvaltningsstyringen erstattes av eierstyring. Dette innebærer særskilte utfordringer når det gjelder demokratisk styring og kontroll 5. Aksjeselskaper eid av kommunen må følge aksjeloven og det innebærer bl.a. at kommunestyret overfører myndighet til å utøve eierstyringen til generalforsamlingen. 3 Kontrollutvalgsboken s Vibeke Resch- Knudsen; Styring av kommunalt eide selskaper s Selskapskontroll fra A til Å Innlandet Revisjon IKS Side 9

10 Roller og ansvar 6 I aksjeselskap er det tre roller; eier, styre og daglig leder. Når en person innehar flere roller, er det lett å blande disse. I selskaper eid av offentlige organer bør rollene være fordelt på forskjellige personer. Dette kan stille kommunal praksis med gjennomgående representasjon overfor både prinsipielle og praktiske utfordringer. Styremedlemmer må selv sørge for at de er kompetente, og som kollegium profesjonelle, i forvaltningen av verdiene i selskapet og i utøvelsen av sine oppgaver. Det å være kompetent og profesjonell innebærer også å skille roller og unngå rolleblanding. 7 Styrevervet er et personlig verv hvor den enkelte er personlig ansvarlig for sine handlinger eller mangel på handlinger. 8 Generalforsamlingen er eierorganet og et aksjeselskaps øverste organ. I generalforsamlingen kan eierne gjennom vedtak og instrukser fastsette rammer og gi nærmere regler for styret og daglig leders ledelse av selskapet. Generalforsamlingen vedtar styresammensetningen i selskapet. Generalforsamlingen har også myndighet til å kaste styret eller enkeltmedlemmer i styret om de er misfornøyde med styrets forvaltning av selskapet. Generalforsamlingen har imidlertid ikke selv kompetanse til å forestå forvaltningen av selskapet eller å opptre utad på vegne av selskapet, dvs. generalforsamlingen kan ikke inngå avtaler på vegne av selskapet. Forvaltningen av et aksjeselskap tilligger styret. Det er styret som i alle sammenhenger kan representere selskapet utad innenfor selskapets formål. Det er styrets oppgave å påse at selskapet videreutvikles innenfor de rammene som er satt for virksomheten gjennom vedtektene, samt instrukser og vedtak fattet av eierne på generalforsamlingen. Daglig leder har ansvaret for den daglige driften og skal gjennomføre de beslutninger styret har fattet og de oppgavene som styret delegerer til ham. Han skal forholde seg til styret og ikke til eieren. Styring av aksjeselskaper skal skje gjennom de formelle styringsorganene som skal sikre selskapene den nødvendige autonomi for å fungere som selvstendige rettssubjekter. 9 Dersom styret åpner for at ledelsen i selskapet mottar og aksepterer styringssignaler fra flere enn styret, vil det være uheldig for driften av selskapet. 10 Eierstyring Et aktivt eierskap er grunnleggende for en best mulig lokalpolitisk forvaltning av de samlede verdier. 11 Samfunnsansvarlig eierskapspolitikk i kommunen bør synliggjøres gjennom en aktiv politisk styring av eierinteressene i selskaper. En samfunnsansvarlig eier er opptatt av sitt eierskap og velger det styret som fremmer kommunens langsiktige interesser i henhold til virksomhetens formål, uten 6 Kapitlet bygger på i stor grad på Resch-Knudsens bøker om selskapsdannelse i kommunal sektor 7 Resch-Knudsen; Kommunalt eierskap roller, styring og strategi s Resch-Knudsen; Kommunalt eierskap roller, styring og strategi s Fra KS anbefaling om eierskap, selskapsdannelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak s Resch-Knudsen; Kommunalt eierskap - roller, styring og strategi s Fra KS anbefalinger s. 2 Innlandet Revisjon IKS Side 10

11 at kommunestyret av den grunn mister styringen over selskapet. For å gjøre dette mulig bør kommunen utarbeide eierstrategier for sine selskaper, hvor det defineres hva kommunen ønsker med eierskapet i det enkelte selskap. Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS) har utarbeidet et dokument med 19 anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll. En del av disse punktene vil det bli referert til senere i rapporten der det er relevant. De 19 punktene er 1 Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte 2 Utarbeidelse av eierskapsmeldinger 3 Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter 4 Vurderinger og valg av selskapsform 5 Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet 6 Tilsyn og kontroll med kommunale foretak og med kommunens interesser i selskaper 7 Sammensetning og funksjon av eierorgan 8. Gjennomføring av eiermøter 9 Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor 10 Valgkomite for styreutnevnelser i aksjeselskaper og interkommunale selskaper 11 Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene 12 Styresammensetning i konsernmodell 13 Oppnevnelse av vararepresentanter 14 Habilitetsvurdering og politisk representasjon i styrene 15 Kjønnsrepresentasjon i styrene 16 Godtgjøring og registrering av styreverv 17 Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter 18 Utarbeidelse av etiske retningslinjer 19 Administrasjonssjefens rolle i kommunale og fylkeskommunale foretak Også Transparency International har uttrykt synspunkter på kommunenes eierstyring ut fra et antikorrupsjonsperspektiv. I veilederen Beskytt kommunen. Håndbok i antikorrupsjonsarbeid som er utarbeidet sammen med KS i 2013 står det på s. 12: «Kommunene velger i økende grad å organisere deler av virksomheten i egne selskaper. Dette omfatter bl.a. aksjeselskaper, kommunale og fylkeskommunale foretak og interkommunale selskaper (IKS). Det er mer enn kommunale selskaper og bedrifter i Norge. Kommunens interesser i slike selskaper utøves gjennom eierstyring, blant annet i generalforsamling, styret, selskapsavtaler og representantskap. Innlandet Revisjon IKS Side 11

12 Felles for selskapsformene er at kommunens øverste folkevalgte organ (kommunestyret eller fylkestinget) ikke har en direkte styringsmulighet over selskapene, slik de har overfor den kommunale forvaltningen for øvrig. Samtidig forvalter selskapene store verdier på vegne av sine eiere. Hensikten med selskapsorganiseringen er nettopp å nedtone en løpende politisk styring for å gi en profesjonell ledelse mulighet til å ivareta forretningsmessige eller formålsbestemte hensyn på en bedre måte. Flere av korrupsjonssakene i kommunal sektor har oppstått innenfor kommunalt eide selskaper. Eierrollen er ny for mange kommuner, og korrupsjonsrisikoen krever en bevisst og aktiv utforming av eierrollen. Gjennom eierrollen bør kommuner påse at kommunalt eide selskaper har et antikorrupsjonsprogram.» Det framgår videre, på s. 20, at kommunene bør sørge for å gjøre de etiske retningslinjene gjeldende i kommunale foretak og introdusere dem for kommunalt eide selskaper og viktige samarbeidspartnere. 1.3 OM SELSKAPET ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten Eiendomsselskap AS (heretter kalt ØTE) ble opprettet i 1997 med det formål å bidra til næringsutvikling i kommunen gjennom tilrettelegging av tomter og bygninger til næringsformål. Det ble bevilget kr til aksjekapital. I 2008 ble det vedtatt ny organisering. Samtidig ble det gitt inntil 5 millioner kr i aksjekapital og en opsjon på ytterligere 5 millioner kr. Det ble vedtatt at selskapet skulle ha daglig leder og ledes av et styre på tre fem personer hvorav noen skulle være politikere og noen fagpersoner. Formannskapet skulle være selskapets generalforsamling. Fra 2012 ble selskapets formål utvidet til også å tilrettelegge for boligbygging. Østre Toten kommune har 100% av aksjene. Aksjekapitalen er i dag på 13 mill. kr. Kommunen har også lånt selskapet 17 millioner i forbindelse med at kommunen overtok Spinneriet og Kapp næringshage og skulle drifte dette 12. Selskapet har drevet med underskudd i flere år. De prosjektene selskapet har jobbet med / jobber med er i hovedsak 13 : Kapp melkefabrikk med Spinneriet ( ca 2900 kvm kjøpt av privat eier i 2000) og Kapp næringshage (ca 1200 kvm kjøpt av kommunen i 2002). Bilitt Næringspark (ØTE tok initiativ til dannelsen av Bilitt Næringspark AS i 2010 og er deleier med 30% eierandel). Landheim eiendom (kjøpte aksjer i 2009 og solgte disse igjen i 2012). Vallejordet (kjøpsavtale med Oppland fylkeskommune 2010). Opptun/Midthun (Opptun ble kjøpt av privat eier i 2010 og Midthun i Videresalg til utbygger (Toten bygg og anlegg og Boligpartner i fellesskap) er realisert.) Smørvika. 12 Opplyst av ordfører 24. juni Fra Eierstrategi Østre Toten Eiendomsselskap As Innlandet Revisjon IKS Side 12

13 Krabyskogen (inngått avtale om erverv av tilleggsarealer til Kraby næringspark). Tomt sør for Labo (ervervet av privat eier i 2012). Fra 1. januar 2012 har selskapet ansvar for utleie av lokalene i Spinneriet og i Kapp Næringshage. Det kjøpes tjenester til daglig ledelse, administrasjon av Kapp Næringshage, vaktmestertjenester og regnskapstjenester. 1.4 FORMÅL MED OG AVGRENSNING AV KONTROLLEN Kommunen har uttrykt at formålet med selskapet er «å bidra til en styrket tilrettelegging for nærings- og boligutvikling i Østre Toten. I dette ligger at ØTE skal engasjere seg i utvikling av tomtearealer til nærings- eller boligformål. Dette kan være kommunalt eide arealer som kommunen ønsker at ØTE tar et engasjement i, eller arealer som selskapet selv skaffer seg tilgang til. Ut over nødvendig reguleringsarbeid, vurderer selskapet selv om en vil inngå avtale med private utbyggere for realisering, eller om en velger å stå for dette i selskapets regi.» 14 Revisjonen antar at kommunestyret mener at mulighetene er styrket gjennom organiseringen i et aksjeselskap i forhold til om det hadde vært en del av virksomheten til kommunen. Det framgår av kontrollutvalgsboken at «kontrollutvalget bør følge med på kommunestyret sine saker knyttet til valg av organisasjonsformer, og vurdere om saksutredningene har belyst kontroll og tilsynskonsekvensene av de ulike valgene.» 15 Dette er imidlertid ikke et tema i denne selskapskontrollen. Om organiseringen er hensiktsmessig og gir en styrket tilrettelegging, er ikke en del av denne undersøkelsen og vil ikke bli vurdert i rapporten. I eiermeldingen framgår det om Østre Toten Eiendomsselskap AS at «Selskapet har drevet med underskudd i flere år. Etter kapitalutvidelse og restrukturering av selskapet i 2008 er hovedutfordringen for styre og ledelse framover å utvikle selskapet til et bærekraftig verktøy for næringsutvikling.» 16 I saksframlegget til eierstrategien framlagt for kommunestyret våren 2013 er følgende formulert om økonomien: «Situasjonen i selskapet er at det over noe tid har vært drevet med underskudd. Dette tilskrives høye driftskostnader og investeringer i arealer/prosjekter som vil gi styrket økonomi i nær framtid. Selv om selskapet har som hovedformål å legge til rette for utvikling, er det likevel et klart mål at driften av selskapet skal være bærekraftig.» Det er ikke satt opp problemstillinger knyttet til økonomi eller effektiv drift i denne undersøkelsen og vi går derfor ikke nærmere inn på dette. De økonomiske sidene ved selskapet er ikke en del av problemstillingene i denne revisjonen. 14 Fra Eierstrategien for Østre Toten Eiendomsselskap AS punkt A. 15 Kommunal- og regionaldepartementet; Kontrollutvalgsboken- Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver s Eierskapsmeldingen 2011 s.43 Innlandet Revisjon IKS Side 13

14 I forlengelsen av de to overnevnte problemstillingene, kan det stilles spørsmål ved måloppnåelsen til selskapet. Om selskapet har nådd de mål eierne har ønsket, er imidlertid heller ikke en del av denne undersøkelsen. Graden av måloppnåelse er ikke en del av denne undersøkelsen. Hvordan selskapet forholder seg til gjeldende regelverk (lover og forskrifter) er hovedfokuset i prosjektet. Dette innebærer at det gis en oversikt over hvilke regler som gjelder for selskapet - spesifisert til regler knyttet til offentlige anskaffelser, regler om habilitet /roller og regler om offentlighet. Vi vil også se på i hvilken grad de etterleves. Regelverket om offentlig støtte vil ikke bli vurdert da dette ikke er omfattet av prosjektplanen som kontrollutvalget har godkjent. Når det gjelder kommunens styring av selskapet, er temaet avgrenset til bestemmelser om valg, sammensetning og opplæring. Dette innebærer at andre sider ved eierstyringen i liten grad er berørt i rapporten. Innlandet Revisjon IKS Side 14

15 2. METODE Denne selskapskontrollen er gjort i overenstemmelse med kommunelovens regler om gjennomføring av selskapskontroll i 77, samt forskrift om kontrollutvalg Prosjektet har tatt utgangspunkt i metodikken som beskrives i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. For deler av prosjektet er veilederen «Selskapskontroll fra A-Å», utarbeidet av Norges kommunerevisorforbund, benyttet som supplement. Objektivitet er grunnleggende i revisjonsmetodikken. Dette innebærer at Revisjonen ikke skal være forutinntatt og at avgrensninger av revisjonens omfang, etablering av revisjonskriterier, innhenting av revisjonsbevis, tolking av observasjoner og trekking av konklusjoner må gjøres på en uhildet måte. I denne saken er data innhentet ved å gå igjennom dokumenter, intervjue sentrale personer og benytte åpne datakilder. Dokumentgjennomgang: en rekke dokumenter som Revisjonen mottok på oppstartsmøte er gjennomgått sammen med aktuelle politiske vedtak. I tillegg har vi etterspurt og mottatt noen dokumenter underveis. Hvilke dokumenter Revisjonen har mottatt, framgår av vedlegg til rapporten. Intervju/møte: Det er gjennomført intervju/møte med styreleder og daglig leder 26. april 2013 samt ordfører og kommunalsjef /tidligere daglig leder 24. juni Etter intervjuene er det sendt referat til godkjenning til de som ble intervjuet for å sikre at Revisjonen har oppfattet informasjonen riktig. Intervjuene er således verifisert. Varaordføreren som også er leder i valgkomiteen, er blitt stilt noen spørsmål pr. e-post. Da det gikk noe tid uten at vi mottok svar, tok Revisjonen tok kontakt med vedkommende pr. telefon. Vi har fått verifisert informasjonen i telefonsamtalen pr. epost. Åpne datakilder er informasjon hentet ut fra nettet er bl.a. informasjon i og I forbindelse med høringen har styremedlemmene hatt anledning til å korrigere lista. Både selskapet og eierrepresentantene har hatt rapporten på høring. Ut fra den informasjon vi har innhentet mener vi å ha tilstrekkelig grunnlag for de konklusjoner som trekkes i rapporten. Innlandet Revisjon IKS Side 15

16 3. KILDER FOR REVISJONSKRITERIER Med revisjonskriterier mener vi de lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak, faglige standarder mv som sier noe om hvordan virksomheten skal drives. Hensikten med revisjonskriteriene er at det settes opp noen autoritative standarder som kommunens/selskapets praksis kan måles opp mot og som er grunnlaget for Revisjonens vurderinger. I dette kapittelet gis bare en oversikt over kildene for kriterier, mens en nærmere gjennomgang av regelverket for utledning av revisjonskriteriene tas under det enkelte tema. I denne selskapskontrollen vil regelverket om offentlige anskaffelser være revisjonskriterium for hovedproblemstilling 1. Regelverket består av lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har utgitt en veileder om hvordan regelverket skal forstås. Denne vil bli brukt som kilde ved tolking av bestemmelsene. Det er konkurransereglene som er sentrale i denne undersøkelsen. Når det gjelder problemstilling 2 tas det utgangspunkt i aksjelovens bestemmelse om inhabilitet. Det framgår imidlertid av forskrift om offentlige anskaffelser 3-7 at dersom forskriften kommer til anvendelse på en anskaffelse, vil forvaltningslovens og kommunelovens inhabilitetsregler gjelde. Dette innebærer at forvaltningsloven 6-10 og kommuneloven 40 nr. 3 er aktuelle revisjonskriterier. For å vurdere om selskapet omfattes av offentleglova jf. problemstilling 3, vil det være loven selv og forskrifter til denne, forarbeider samt Justis- og politidepartementets veileder til loven som benyttes som de vesentligste kildene. I den grad det finnes relevant rettspraksis, ombudsmannspraksis eller forvaltningspraksis vil dette også kunne være kilde for tolking av offentleglovas virkeområde. Revisjonskriterier for problemstilling 4 finnes i kommunens eierskapsmelding som inneholder prinsipper/politikk for utøvelse av kommunens eierskap. Kommunestyret vedtok 28. mai 2013 en eierstrategi for selskapet som gir føringer for hvordan selskapet skal drives. En vurdering av praksis vil måtte skje etter det regelverket som gjaldt på tidspunktet vedtak og beslutninger ble truffet. Eierstrategien vil derfor være bare være aktuelt revisjonskriterium i denne kontrollen for valg foretatt etter at eierstrategien ble vedtatt. KS sine anbefalinger og juridisk litteratur, særlig Vibeke Resch-Knudsens sine bøker om Kommunalt eierskap roller, styring og strategi og Styring av kommunalt eide selskaper, vil bli brukt som perspektiv på revisjonskriteriene der dette er aktuelt. I de neste kapitlene vil de fire temaene denne undersøkelsen omfatter bli gjennomgått. Presentasjonen er tematisk. Dette innebærer at vi presenterer problemstillingene og går nærmere inn på revisjonskriteriene for hvert av temaene. Deretter redegjør vi for de data vi har funnet som er knyttet til den aktuelle problemstillingen. På bakgrunn av dette begrunner vi våre vurderinger og konklusjoner. På flere av temaene gis det anbefalinger. Innlandet Revisjon IKS Side 16

17 4. ETTERLEVELSE AV LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Problemstillingene er: a) Er Østre Toten Eiendomsselskap AS omfattet av lov om offentlige anskaffelser? b) For de anskaffelser som evt. omfattes av regelverket Har anskaffelser vært gjenstand for konkurranse i samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser? 4.1 REVISJONSKRITERIER Selv om det i problemstillingen bare spørres om selskapet omfattes av loven om offentlige anskaffelser, er det nødvendig å se dette i sammenheng med forskriften om offentlige anskaffelser. Det er i stor grad i forskriften at konkurransereglene ligger. Kildene revisjonskriteriene utledes fra er dermed Lov om offentlige anskaffelser- LOA (lov ) Forskrift om offentlige anskaffelser-foa (for ) Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets veileder om reglene om offentlige anskaffelser Loven gjelder bl.a. for «statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer», jf. 2. Forskriften om offentlige anskaffelser 1-2 andre ledd definerer offentligrettslig organ som ethvert organ som tjener allmennhetens behov, og ikke er av industriell eller forretningsmessig karakter. Videre må organet være et selvstendig rettssubjekt som i hovedsak er finansiert av offentlige myndigheter. Begrepet «allmennhetens behov» tar særlig sikte på virksomhet som det tradisjonelt har vært sett på som en samfunnsoppgave å utføre. Det skal foretas en helhetsvurdering der vilkårene for virksomheten (herunder om hovedformålet er inntjening), den kommersielle risikoen og bakgrunnen da virksomheten ble stiftet, er sentrale moment. Dersom et selskap er 100% offentlig eid, blir virksomheten som regel omfattet. 17 På oppstartsmøte 26. april 2013 opplyste daglig leder og styreleder at de mener selskapet omfattes av lov om offentlige anskaffelser og at selskapet har fulgt dette regelverket. I kommunestyresak 037/13 om eierstrategi for Østre Toten eiendomsselskap AS ble det vedtatt at selskapet skal «ivareta kommunens rolle som samfunnsaktør i de engasjementer selskapet har, ved å følge lov om offentlige anskaffelser og etiske retningslinjer.» Formålet til regelverket om offentlige anskaffelser framgår av LOA 1: Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. 17 Rettleiar til reglane om offentlege anskaffingar s. 14 Innlandet Revisjon IKS Side 17

18 Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. Grunnleggende krav Loven har i 5 fastsatt følgende grunnleggende krav til alle offentlige anskaffelser: En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse. Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier.» Forskriften har tilsvarende grunnleggende krav som gjelder for alle anskaffelser som omfattes av forskriften, uavhengig av anskaffelsens art og verdi i 3-1: (1) Enhver anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse uansett hvilken anskaffelsesprosedyre som benyttes. (5) Oppdragsgiver skal gjennomføre konkurransen på en måte som står i forhold til anskaffelsen. (6) Konkurransen skal gjennomføres i samsvar med god anbuds- og forretningsskikk. (7) Oppdragsgiver skal fortløpende sikre at de vurderinger og den dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av konkurransen er skriftlig, slik at en tredjeperson eller et klageorgan i ettertid kan få en god forståelse av oppdragsgivers vurderinger og upartiskhet.... Forskriftens oppbygging Forskriften er delt opp i fire deler og hvilke deler av forskriften som gjelder er avhengig av anskaffelsens art og verdi. Den nasjonale terskelverdien er på kr EØSterskelverdiene er langt høyere (1,6 mill kr. for vare- og tjenestekontrakter og 40 mill kr for bygge- og anleggskontrakter). Innlandet Revisjon IKS Side 18

19 Anskaffelser under kr eks. mva. Oppdragsgiver skal følge forskriftens del I, men står fritt til å følge del II eller del III. 18 I henhold til formålet med loven bør oppdragsgiver velge den konkurranseformen som han mener vil føre til den mest effektive anskaffelsen. Anskaffelser under kr ble i tidligere forskrift omtalt som direkte anskaffelser. Nå benyttes begrepet kjøp etter forskriftens del I for å unngå misforståelsen om at en oppdragsgiver kan gå direkte til en leverandør uten å holde konkurranse. Det er ikke de samme detaljerte krav til prosedyren som for anskaffelser etter del II og III, men oppdragsgiver må likevel følge de grunnleggende kravene i lovens 5 og forskriftens 3-1. Anskaffelsene kan foretas på følgende måter 19 : Ulike former for annonsering (internett eller aviser) Frivillig kunngjøring i Doffin dersom oppdragsgiver ikke kjenner markedet godt nok Invitere leverandører til å delta i konkurranse i stedet for eller i tillegg til annonsering (men det må inviteres så mange at reell konkurranse sikres) Det kan være i strid med likebehandlingsprinsippet å velge ut noen leverandører og utelate andre. I et lite marked må oppdragsgiver ha objektive og saklige grunner for utestenging. Det følger av proporsjonalitetsprinsippet i FOA 3-1 (5) at kravene til hvordan oppdragsgiver skal gå frem, øker proporsjonalt med verdien på anskaffelsen. Anskaffelser mellom kr og EØS terskelverdi samt uprioriterte tjenester 20 (uavhengig av verdi). Anskaffelser mellom kr og EØS terskelverdiene skal følge prosedyrene i forskriftens del II. Tillatte anskaffelsesprosedyrer er 21 «åpen» eller «begrenset» anbudskonkurranse eller «konkurranse med forhandling». I enkelte unntakstilfeller kan oppdragsgiveren kjøpe inn etter del I, jf. FOA 2-1 (2)a-f. Dersom oppdragsgiver påberoper seg et av unntakene må han godtgjøre at vilkårene er oppfylt. 18 Jf. forskriften Jf. veilederen kapittel Uprioriterte tjenester er definert i vedlegg 6 til FOA. 21 Jf. 5-1 i forskriften Innlandet Revisjon IKS Side 19

20 Beregning av anskaffelsens anslåtte verdi Oppdragsgiveren plikter å gjøre en forsvarlig vurdering av verdien på anskaffelsen for å se om anskaffelsen kommer over eller under de aktuelle terskelverdiene og for å kunne slå fast hvilke regler som gjelder for anskaffelsen. Reglene for beregning av anskaffelsens anslåtte verdi er fastsatt i forskriftens 2-3 (15 punkter) og inngår i de alminnelige bestemmelsene som gjelder for alle anskaffelser. Vi refererer følgende punkter i paragrafen: (1) Anskaffelsens anslåtte verdi beregnes på grunnlag av oppdragsgivers anslag av det samlede beløp oppdragsgiver kan komme til å betale eks. mva for de kontrakter som utgjør anskaffelsen. (2) Beregningen skal være holdbar på kunngjøringstidspunktet, eller for anskaffelser som ikke krever kunngjøring, på det tidspunktet oppdragsgiver etter en forsvarlig vurdering av markedet begynner å innhente tilbud. (3) Valg av metode for beregning av anskaffelsens anslåtte verdi skal ikke foretas i den hensikt å unngå at bestemmelser i denne forskrift får anvendelse på kontrakten. (4) En planlagt anskaffelse av en bestemt ytelse kan ikke deles opp i den hensikt å unngå at bestemmelser i denne forskrift kommer til anvendelse. (5) Ved beregning av anskaffelsens anslåtte verdi skal det tas hensyn til enhver form for opsjon og eventuelle forlengelser av kontrakten. (9) Ved tidsbegrensede tjenestekontrakter uten fastsatt samlet pris, og med en løpetid på 48 måneder eller mindre, skal beregningsgrunnlaget være kontraktens totale anslåtte verdi for hele løpetiden. (10) For tidsubegrensede tjenestekontrakter eller tjenestekontrakter med en løpetid på mer enn 48 måneder, hvor det ikke er fastsatt en samlet pris, skal beregningsgrunnlaget være den månedlige rate multiplisert med 48.» Kunngjøring av konkurranse Forskriften krever i 9-1 at alle anskaffelser over nasjonal terskelverdi, dvs. over kr ekskl. mva., skal kunngjøres i Doffin (den norske offisielle databasen for kunngjøringer) på fastsatte kunngjøringsskjemaer. Oppdragsgiver kan også velge å kunngjøre anskaffelser selv om det ikke er pålagt etter forskriften, for å bidra til konkurranse, forutsigbarhet og gjennomsiktighet. I henhold til reglene i forskriftens 18-1 skal alle anskaffelser over EØS-terskelverdiene i tillegg kunngjøres i TED databasen (den europeiske offisielle databasen for kunngjøringer). Innlandet Revisjon IKS Side 20

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser Veileder Veileder til reglene om offentlige anskaffelser 2 1 Innledning 9 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 10 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 10 2.1.1 Stat, fylkeskommune

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Åpne dører i kontrollutvalgene // Revisjonskriterier i eierskapskontroll // Hvordan bli en effektiv vokter av skattebetalernes

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Bruk av konsulenttjenester

Bruk av konsulenttjenester Skien kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 020 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag......iii 1 Innledning......1 1.1 Bakgrunn......1 1.2 Problemstillinger......1 1.3 Avgrensing....1 2 Metode og

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS LØRENSKOG KOMMUNE RÆLINGEN KOMMUNE SKEDSMO KOMMUNE Februar 2008 INNHOLD SAMMENDRAG,

Detaljer

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Forord Det daværende Moderniseringsdepartementet utga i 2005 en veileder om utskilling av virksomhet

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

Eierskapsmelding 2013 for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i

Eierskapsmelding 2013 for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 1.1. Eierskapspolitikk og eierskapsstrategi... 4 1.2. Kategorisering av selskapsformene... 4

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h.

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h. Lov og instruks om Riksrevisjonen Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h med kommentarer Qhjrqduhrinmdm Lov og instruks om Riksrevisjonen med kommentarer Lov 7. mai 2004

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer