ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS"

Transkript

1 ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport /ALJ/KL

2 FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Østre Toten kommune. Selskapskontroll er hjemlet i kommuneloven 77 nr. 5. Selskapskontrollen er todelt; eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av selskaper. Dette prosjektet er en kombinert selskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Prosjektarbeidet er utført i perioden april 2013 til september Utkast til rapport er sendt selskapet v/ styreleder og daglig leder samt ordfører på vegne av eierne til uttalelse. Svarene er vedlagt rapporten. Lillehammer, desember 2013 Kristian Lein Oppdragsansvarlig Anne Live Jensvoll Prosjektansvarlig Innlandet Revisjon IKS Side 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 SAMMENDRAG INNLEDNING KONTROLLUTVALGETS BESTILLING GENERELT OM KOMMUNALE AKSJESELSKAPER OM SELSKAPET ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS FORMÅL MED OG AVGRENSNING AV KONTROLLEN METODE KILDER FOR REVISJONSKRITERIER ETTERLEVELSE AV LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER REVISJONSKRITERIER DATA REVISJONENS VURDERINGER KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER REGLER FOR OG PRAKTISERING AV HABILITET BLANT LEDELSE OG STYRE I SELSKAPET REVISJONSKRITERIER DATA REVISJONENS VURDERINGER KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER ETTERLEVELSE AV OFFENTLIGHETSLOVEN REVISJONSKRITERIER DATA REVISJONENS VURDERINGER KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER ETTERLEVELSE AV VEDTATT EIERSKAPSPOLITIKK I ØSTRE TOTEN REVISJONSKRITERIER DATA REVISJONENS VURDERINGER KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER Innlandet Revisjon IKS Side 3

4 8. AVSLUTNINGSMERKNADER REFERANSER VEDLEGG 1 RELEVANTE LOVBESTEMMELSER VEDLEGG 2 UTTALELSE TIL RAPPORTEN FRA SELSKAPET VEDLEGG 3 UTTALELSE TIL RAPPORTEN FRA ORDFØRER Innlandet Revisjon IKS Side 4

5 SAMMENDRAG Østre Toten Eiendomsselskap AS eies av Østre Toten kommune og har som formål å legge til rette for næringsutvikling og boligutvikling i kommunen. Kontrollutvalget i Østre Toten har bestilt en kontroll av selskapet og Innlandet Revisjon IKS har utført oppdraget. Denne rapporten bygger på de undersøkelser som er gjort av problemstillinger kontrollutvalget har bestilt. Rapporten er bygd opp slik at det innledningsvis sies litt om bestillingen. Det er dessuten skrevet litt om kommunale aksjeselskaper generelt og om Østre Toten Eiendomsselskap AS spesielt. Formålet med undersøkelsen og avgrensningene som er gjort framgår også i kapittel 1. Det blir gjort rede for metoden som er brukt i undersøkelsen i kapittel 2. Hvilke rettsregler og «standarder/anbefalinger» som selskapets praksis sees i lys av, framgår i kapittel 3. Deretter er det i påfølgende kapitler gjort nærmere rede for de aktuelle revisjonskriterier, selskapets praksis og Revisjonens vurderinger og anbefalinger knyttet til de enkelte temaer. Temaene i dette revisjonsprosjektet er knyttet til regelverket om offentlige anskaffelser (kapittel 4), regelverk om habilitet og roller (kapittel 5), regelverket om allmennhetens rett til innsyn i dokumenter (kapittel 6) og kommunens eierskapspolitikk (kapittel 7). Det er blitt stadig mer vanlig at kommunene oppretter selskaper for å løse samfunnsoppgaver, og bevisstheten rundt roller og styring av slike selskaper er økt de siste årene. Østre Toten Eiendomsselskap AS ble etablert i 1997, men revitalisert i Da ble dagens organisering og styring vedtatt og selskapet fikk tilført ny aksjekapital. I 2009 vedtok kommunene i Gjøvikregionen en felles eierskapspolitikk med prinsipper om styring av kommunalt eide selskaper. 1 Kommunene i regionen har også utarbeidet felles eierskapsmeldinger. Eierstyring og rollefordeling er tatt inn i folkevalgtprogrammet, og våren 2012 gjennomførte regionen en styre- og eierskapsopplæring for styremedlemmer i kommunale selskaper. Opplæringen medførte at det ble ytterligere økt bevissthet rundt rollene i kommunale selskaper. I eiermeldingen for 2011, som ble behandlet i Østre Toten kommunestyre høsten 2012, ble det på bakgrunn av denne opplæringen skilt klarere på hva kommunen skulle sørge for i forbindelse med sin eierstyring og på det selskapene skulle følge opp. Kommunestyret uttrykte i forbindelse med behandlingen av eierskapsmeldingen for 2011 at det skulle utarbeides en eierstrategi for Østre Toten eiendomsselskap AS. Denne eierstrategien ble vedtatt våren Gjennom eierstrategien ble kommunens intensjoner med og forventninger til selskapet ytterligere avklart. Kommunestyret besluttet bl.a.at selskapet skulle følge regelverket om offentlige anskaffelser og hvem som skulle utgjøre valgkomiteen. I juni 2013 vedtok selskapet styreinstruks. Dette viser at selskapsstyringen har utviklet seg de siste årene. 1 Framgår av Eierskapsmelding 2011 for kommunene i Gjøvikregionen s. 4 Innlandet Revisjon IKS Side 5

6 De problemstillinger Revisjonen har vurdert og konklusjonene i rapporten er i hovedsak følgende: Etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser: Både styret og ledelsen i selskapet uttrykker at de mener at selskapet omfattes av regelverket om offentlige anskaffelser. Revisjonen legger til grunn den vurdering selskapet har gjort. Etter at kommunestyret i mai 2013 vedtok eierstrategi for selskapet er det klart at selskapet uansett skal følge regelverket om offentlige anskaffelser. - Arbeidet med å utarbeide reguleringsplaner har vært konkurranseutsatt. - Utredning av ulike alternativer for utvikling av Kapp melkefabrikk og grunnboring på Vallejordet har ikke vært utsatt for konkurranse. Revisjonen antar at det er mer enn én leverandør. De vurderinger og den dokumentasjon som har betydning for gjennomføring av konkurransen burde uansett foreligget i skriftlig form. Når det gjelder grunnboringen, er dette en anskaffelse på over kr og det skulle vært ført anskaffelsesprotokoll. - Revisjonen mener at avtalen om å engasjere daglig leder er en avtale om kjøp av tjenester. Denne avtalen skulle vært utsatt for konkurranse. Regler for og praktisering av habilitet blant ledelse og styre i selskapet: Aksjeloven 6-27 gjelder for behandling av saker i selskapet. Dessuten gjelder forvaltningsloven 6 10 og kommuneloven 40 nr. 3 når styret skal behandle saker etter forskriften om anskaffelser. KS har gitt anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt eide selskaper hvor det bl.a. framkommer at selskapet bør ha faste rutiner for håndtering av habilitetsspørsmål og at styremedlemmer i kommunale selskaper bør registrere vervene i styrevervregisteret. Det ble fastsatt regler i styreinstruksen vedtatt 21. juni Selskapets interne bestemmelse om inhabilitet går noe lenger enn aksjelovens inhabilitetsregel. Når det gjelder anskaffelser etter anskaffelsesforskriften må forvaltningslovens regler følges. Revisjonen kan ikke se at det er brudd på habilitetsbestemmelsen i de sakene vi har sett på, annet enn ved styrebehandlingen av avtale om engasjementet av daglig leder. Når det gjelder denne saken framgår det ikke av dokumentasjonen hvorvidt daglig leder har fratrådt ved behandling av saken 2. Dersom daglig leder ikke fratrådte mener Revisjonen at habilitetsreglene både i aksjeloven og forvaltningsloven er brutt. Etterlevelse av offentlighetsloven: Revisjonens vurdering er at Østre Toten Eiendomsselskap AS ikke driver næringsvirksomhet på samme vilkår som private og at selskapet i utgangspunktet er omfattet av offentleglova. Imidlertid er det uklart hvor langt unntaket i forskriften 1 andre ledd bokstav a) for selvstendige rettssubjekt 2 Ved behandling av forlengelse av avtalen i juni 2013 går det fram av styreprotokoll at denne ble diskutert uten at daglig leder var til stede. Innlandet Revisjon IKS Side 6

7 uten fast ansatte i administrativ stilling strekker seg. Ordningen med daglig leder i 30% stilling er antagelig i grenseland. Det er derfor ikke klart om offentleglova gjelder for selskapet. Etterlevelse av vedtatt eierskapspolitikk i Østre Toten kommune når det gjelder valg, sammensetning og opplæring av styret i Østre Toten Eiendomsselskap AS: Østre Toten kommunes eierskapspolitikk knyttet til sammensetning og opplæring av styret synes å være ivaretatt. Når det gjelder valg framgår det av eierskapspolitikken at valg til styre bør skje etter arbeid fra en valgkomite og at denne bør ha skriftlige retningslinjer som generalforsamlingen har vedtatt. Slik Revisjonen oppfatter det har «valgkomiteen» - fram til eierstrategien ble vedtatt våren bestått av ordfører og representanter fra posisjon og opposisjon. Da eierstrategien ble vedtatt ble ordningen endret til at kommunens alminnelige valgkomite skal fungere som valgkomite for selskapet. Slik Revisjonen oppfatter det har ikke generalforsamlingen vedtatt retningslinjer for valgkomiteens arbeid. De anbefalingene Revisjonen kommer med på bakgrunn av kontrollen er at selskapets rutiner bør gjennomgås for å sikre at anskaffelsesregelverket følges når det gjelder konkurranseutsetting, protokollering og transparens. selskapet bør vurdere å lyse ut anskaffelsen av daglig leder-tjenesten. selskapet må sikre god habilitets- og rolleforståelse hos de ulike aktørene i selskapet det bør vurderes å gi føringer om at styremedlemmer bør registrere seg i styrevervregisteret. den vedtatte eierskapspolitikken bør følges opp bl.a. ved at det lages retningslinjer for valgkomiteen det bør være faste rutiner knyttet til opplæring av styret og kommunestyret om roller, ansvar og eierstyring annethvert år. Revisjonen har ikke anbefalinger knyttet til offentleglova. Kommunestyret kan vurdere om den praksis selskapet har er i tråd med eierskapspolitikken og intensjonen i eierstrategien, og om det ønsker å gi føringer for selskapet når det gjelder arkivering og offentlighet. Innlandet Revisjon IKS Side 7

8 1. INNLEDNING 1.1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING Kontrollutvalget i Østre Toten kommune vedtok i møte 25. februar 2013 følgende: «Kontrollutvalget prioriterer å igangsette en selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS. Med bakgrunn i innspill og signaler i møtet, bes Innlandet Revisjon IKS om å lage en prosjektplan for gjennomføring av selskapskontrollen til neste møte.» Innlandet Revisjon utarbeidet utkast til prosjektplan 6. mars 2013 og oversendte kontrollutvalgssekretariatet. Hovedproblemstillingene var knyttet til etterlevelse av regelverk om anskaffelser, innsyn og inhabilitet. Utkastet til prosjektplan ble behandlet av kontrollutvalget i møte 13. mars 2013 som sak 15/2013. I tillegg til de problemstillinger som var foreslått, ønsket kontrollutvalget at Revisjonen også skulle undersøke etterlevelsen av den vedtatte eierskapspolitikken i Østre Toten kommune. Bestillingen fra kontrollutvalget er derfor: «Innlandet Revisjon IKS bes om å gjennomføre en undersøkelse/kontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS med utgangspunkt i den fremlagte planen, med tillegg av problemstilling vedr. etterlevelse av kommunens eierskapspolitikk (ny problemstilling nr. 4). Prosjektet skal etter dette besvare følgende problemstillinger: 1. Etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser. Er Østre Toten Eiendomsselskap AS omfattet av lov om offentlige anskaffelser? For de anskaffelser som evt omfattes av regelverket - Har anskaffelser vært gjenstand for konkurranse i samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser? 2. Regler for og praktisering av habilitet blant ledelse og styre i selskapet. Hvilke regler for habilitet følger av lover, regelverk og anbefalinger? Er det fastsatt interne regler og rutiner for å ivareta reglene for habilitet? Er de interne reglene i henhold til lovverk, regelverk og anbefalinger? Etterleves lover og regelverk, samt eventuelle interne rutiner, i praksis? Innlandet Revisjon IKS Side 8

9 3. Etterlevelse av offentlighetsloven. Er selskapet omfattet av offentlighetsloven? I så fall - hvordan er praksis sett opp mot lovens krav 4. Etterlevelse av vedtatt eierskapspolitikk i Østre Toten kommune I hvilken grad er eierskapspolitikkens bestemmelser omkring valg, sammensetning og opplæring av styret i Østre Toten Eiendomsselskap AS fulgt?» Selskapskontroll er en pålagt oppgave for kontrollutvalget og er et viktig virkemiddel for å sikre at selskapene underlegges demokratisk styring og kontroll. 3 Denne selskapskontrollen omfatter både en eierskapskontroll og en forvaltningsrevisjon. Eierskapskontrollen er en kontroll med kommunens eierinteresser. Det er en pliktig, men ingen dyptgående kontroll. 4 Forvaltningsrevisjonen er i dette tilfellet en grundigere vurdering av om selskapet etterlever lover og regler. På møte i kontrollutvalget 4. juni 2013 ble det gitt en statusrapport, og utvalgsmedlemmene ga tilbakemelding på forhold de var opptatt av knyttet til prosjektet. Det ble også gitt en statusrapport på KU-møte 18. september GENERELT OM KOMMUNALE AKSJESELSKAPER Kommunesektoren har i lang tid gjort bruk av fristilte organer som bl.a. aksjeselskaper for å ivareta sine interesser og/eller plikter. Et aksjeselskap er et eget rettssubjekt som har sin egen formue og inntekt og som selv svarer for sine forpliktelser. Et grunnleggende trekk ved aksjeselskapsformen er at aksjeeierne ikke er personlig ansvarlig, og dermed har en begrenset økonomisk risiko for selskapets økonomiske forpliktelser. Utviklingen med stadig flere fristilte organer til erstatning for tradisjonelle etater har bidratt til en mer kompleks og fragmentert organisering av den kommunale virksomheten. Den tradisjonelle forvaltningsstyringen erstattes av eierstyring. Dette innebærer særskilte utfordringer når det gjelder demokratisk styring og kontroll 5. Aksjeselskaper eid av kommunen må følge aksjeloven og det innebærer bl.a. at kommunestyret overfører myndighet til å utøve eierstyringen til generalforsamlingen. 3 Kontrollutvalgsboken s Vibeke Resch- Knudsen; Styring av kommunalt eide selskaper s Selskapskontroll fra A til Å Innlandet Revisjon IKS Side 9

10 Roller og ansvar 6 I aksjeselskap er det tre roller; eier, styre og daglig leder. Når en person innehar flere roller, er det lett å blande disse. I selskaper eid av offentlige organer bør rollene være fordelt på forskjellige personer. Dette kan stille kommunal praksis med gjennomgående representasjon overfor både prinsipielle og praktiske utfordringer. Styremedlemmer må selv sørge for at de er kompetente, og som kollegium profesjonelle, i forvaltningen av verdiene i selskapet og i utøvelsen av sine oppgaver. Det å være kompetent og profesjonell innebærer også å skille roller og unngå rolleblanding. 7 Styrevervet er et personlig verv hvor den enkelte er personlig ansvarlig for sine handlinger eller mangel på handlinger. 8 Generalforsamlingen er eierorganet og et aksjeselskaps øverste organ. I generalforsamlingen kan eierne gjennom vedtak og instrukser fastsette rammer og gi nærmere regler for styret og daglig leders ledelse av selskapet. Generalforsamlingen vedtar styresammensetningen i selskapet. Generalforsamlingen har også myndighet til å kaste styret eller enkeltmedlemmer i styret om de er misfornøyde med styrets forvaltning av selskapet. Generalforsamlingen har imidlertid ikke selv kompetanse til å forestå forvaltningen av selskapet eller å opptre utad på vegne av selskapet, dvs. generalforsamlingen kan ikke inngå avtaler på vegne av selskapet. Forvaltningen av et aksjeselskap tilligger styret. Det er styret som i alle sammenhenger kan representere selskapet utad innenfor selskapets formål. Det er styrets oppgave å påse at selskapet videreutvikles innenfor de rammene som er satt for virksomheten gjennom vedtektene, samt instrukser og vedtak fattet av eierne på generalforsamlingen. Daglig leder har ansvaret for den daglige driften og skal gjennomføre de beslutninger styret har fattet og de oppgavene som styret delegerer til ham. Han skal forholde seg til styret og ikke til eieren. Styring av aksjeselskaper skal skje gjennom de formelle styringsorganene som skal sikre selskapene den nødvendige autonomi for å fungere som selvstendige rettssubjekter. 9 Dersom styret åpner for at ledelsen i selskapet mottar og aksepterer styringssignaler fra flere enn styret, vil det være uheldig for driften av selskapet. 10 Eierstyring Et aktivt eierskap er grunnleggende for en best mulig lokalpolitisk forvaltning av de samlede verdier. 11 Samfunnsansvarlig eierskapspolitikk i kommunen bør synliggjøres gjennom en aktiv politisk styring av eierinteressene i selskaper. En samfunnsansvarlig eier er opptatt av sitt eierskap og velger det styret som fremmer kommunens langsiktige interesser i henhold til virksomhetens formål, uten 6 Kapitlet bygger på i stor grad på Resch-Knudsens bøker om selskapsdannelse i kommunal sektor 7 Resch-Knudsen; Kommunalt eierskap roller, styring og strategi s Resch-Knudsen; Kommunalt eierskap roller, styring og strategi s Fra KS anbefaling om eierskap, selskapsdannelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak s Resch-Knudsen; Kommunalt eierskap - roller, styring og strategi s Fra KS anbefalinger s. 2 Innlandet Revisjon IKS Side 10

11 at kommunestyret av den grunn mister styringen over selskapet. For å gjøre dette mulig bør kommunen utarbeide eierstrategier for sine selskaper, hvor det defineres hva kommunen ønsker med eierskapet i det enkelte selskap. Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS) har utarbeidet et dokument med 19 anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll. En del av disse punktene vil det bli referert til senere i rapporten der det er relevant. De 19 punktene er 1 Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte 2 Utarbeidelse av eierskapsmeldinger 3 Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter 4 Vurderinger og valg av selskapsform 5 Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet 6 Tilsyn og kontroll med kommunale foretak og med kommunens interesser i selskaper 7 Sammensetning og funksjon av eierorgan 8. Gjennomføring av eiermøter 9 Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor 10 Valgkomite for styreutnevnelser i aksjeselskaper og interkommunale selskaper 11 Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene 12 Styresammensetning i konsernmodell 13 Oppnevnelse av vararepresentanter 14 Habilitetsvurdering og politisk representasjon i styrene 15 Kjønnsrepresentasjon i styrene 16 Godtgjøring og registrering av styreverv 17 Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter 18 Utarbeidelse av etiske retningslinjer 19 Administrasjonssjefens rolle i kommunale og fylkeskommunale foretak Også Transparency International har uttrykt synspunkter på kommunenes eierstyring ut fra et antikorrupsjonsperspektiv. I veilederen Beskytt kommunen. Håndbok i antikorrupsjonsarbeid som er utarbeidet sammen med KS i 2013 står det på s. 12: «Kommunene velger i økende grad å organisere deler av virksomheten i egne selskaper. Dette omfatter bl.a. aksjeselskaper, kommunale og fylkeskommunale foretak og interkommunale selskaper (IKS). Det er mer enn kommunale selskaper og bedrifter i Norge. Kommunens interesser i slike selskaper utøves gjennom eierstyring, blant annet i generalforsamling, styret, selskapsavtaler og representantskap. Innlandet Revisjon IKS Side 11

12 Felles for selskapsformene er at kommunens øverste folkevalgte organ (kommunestyret eller fylkestinget) ikke har en direkte styringsmulighet over selskapene, slik de har overfor den kommunale forvaltningen for øvrig. Samtidig forvalter selskapene store verdier på vegne av sine eiere. Hensikten med selskapsorganiseringen er nettopp å nedtone en løpende politisk styring for å gi en profesjonell ledelse mulighet til å ivareta forretningsmessige eller formålsbestemte hensyn på en bedre måte. Flere av korrupsjonssakene i kommunal sektor har oppstått innenfor kommunalt eide selskaper. Eierrollen er ny for mange kommuner, og korrupsjonsrisikoen krever en bevisst og aktiv utforming av eierrollen. Gjennom eierrollen bør kommuner påse at kommunalt eide selskaper har et antikorrupsjonsprogram.» Det framgår videre, på s. 20, at kommunene bør sørge for å gjøre de etiske retningslinjene gjeldende i kommunale foretak og introdusere dem for kommunalt eide selskaper og viktige samarbeidspartnere. 1.3 OM SELSKAPET ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten Eiendomsselskap AS (heretter kalt ØTE) ble opprettet i 1997 med det formål å bidra til næringsutvikling i kommunen gjennom tilrettelegging av tomter og bygninger til næringsformål. Det ble bevilget kr til aksjekapital. I 2008 ble det vedtatt ny organisering. Samtidig ble det gitt inntil 5 millioner kr i aksjekapital og en opsjon på ytterligere 5 millioner kr. Det ble vedtatt at selskapet skulle ha daglig leder og ledes av et styre på tre fem personer hvorav noen skulle være politikere og noen fagpersoner. Formannskapet skulle være selskapets generalforsamling. Fra 2012 ble selskapets formål utvidet til også å tilrettelegge for boligbygging. Østre Toten kommune har 100% av aksjene. Aksjekapitalen er i dag på 13 mill. kr. Kommunen har også lånt selskapet 17 millioner i forbindelse med at kommunen overtok Spinneriet og Kapp næringshage og skulle drifte dette 12. Selskapet har drevet med underskudd i flere år. De prosjektene selskapet har jobbet med / jobber med er i hovedsak 13 : Kapp melkefabrikk med Spinneriet ( ca 2900 kvm kjøpt av privat eier i 2000) og Kapp næringshage (ca 1200 kvm kjøpt av kommunen i 2002). Bilitt Næringspark (ØTE tok initiativ til dannelsen av Bilitt Næringspark AS i 2010 og er deleier med 30% eierandel). Landheim eiendom (kjøpte aksjer i 2009 og solgte disse igjen i 2012). Vallejordet (kjøpsavtale med Oppland fylkeskommune 2010). Opptun/Midthun (Opptun ble kjøpt av privat eier i 2010 og Midthun i Videresalg til utbygger (Toten bygg og anlegg og Boligpartner i fellesskap) er realisert.) Smørvika. 12 Opplyst av ordfører 24. juni Fra Eierstrategi Østre Toten Eiendomsselskap As Innlandet Revisjon IKS Side 12

13 Krabyskogen (inngått avtale om erverv av tilleggsarealer til Kraby næringspark). Tomt sør for Labo (ervervet av privat eier i 2012). Fra 1. januar 2012 har selskapet ansvar for utleie av lokalene i Spinneriet og i Kapp Næringshage. Det kjøpes tjenester til daglig ledelse, administrasjon av Kapp Næringshage, vaktmestertjenester og regnskapstjenester. 1.4 FORMÅL MED OG AVGRENSNING AV KONTROLLEN Kommunen har uttrykt at formålet med selskapet er «å bidra til en styrket tilrettelegging for nærings- og boligutvikling i Østre Toten. I dette ligger at ØTE skal engasjere seg i utvikling av tomtearealer til nærings- eller boligformål. Dette kan være kommunalt eide arealer som kommunen ønsker at ØTE tar et engasjement i, eller arealer som selskapet selv skaffer seg tilgang til. Ut over nødvendig reguleringsarbeid, vurderer selskapet selv om en vil inngå avtale med private utbyggere for realisering, eller om en velger å stå for dette i selskapets regi.» 14 Revisjonen antar at kommunestyret mener at mulighetene er styrket gjennom organiseringen i et aksjeselskap i forhold til om det hadde vært en del av virksomheten til kommunen. Det framgår av kontrollutvalgsboken at «kontrollutvalget bør følge med på kommunestyret sine saker knyttet til valg av organisasjonsformer, og vurdere om saksutredningene har belyst kontroll og tilsynskonsekvensene av de ulike valgene.» 15 Dette er imidlertid ikke et tema i denne selskapskontrollen. Om organiseringen er hensiktsmessig og gir en styrket tilrettelegging, er ikke en del av denne undersøkelsen og vil ikke bli vurdert i rapporten. I eiermeldingen framgår det om Østre Toten Eiendomsselskap AS at «Selskapet har drevet med underskudd i flere år. Etter kapitalutvidelse og restrukturering av selskapet i 2008 er hovedutfordringen for styre og ledelse framover å utvikle selskapet til et bærekraftig verktøy for næringsutvikling.» 16 I saksframlegget til eierstrategien framlagt for kommunestyret våren 2013 er følgende formulert om økonomien: «Situasjonen i selskapet er at det over noe tid har vært drevet med underskudd. Dette tilskrives høye driftskostnader og investeringer i arealer/prosjekter som vil gi styrket økonomi i nær framtid. Selv om selskapet har som hovedformål å legge til rette for utvikling, er det likevel et klart mål at driften av selskapet skal være bærekraftig.» Det er ikke satt opp problemstillinger knyttet til økonomi eller effektiv drift i denne undersøkelsen og vi går derfor ikke nærmere inn på dette. De økonomiske sidene ved selskapet er ikke en del av problemstillingene i denne revisjonen. 14 Fra Eierstrategien for Østre Toten Eiendomsselskap AS punkt A. 15 Kommunal- og regionaldepartementet; Kontrollutvalgsboken- Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver s Eierskapsmeldingen 2011 s.43 Innlandet Revisjon IKS Side 13

14 I forlengelsen av de to overnevnte problemstillingene, kan det stilles spørsmål ved måloppnåelsen til selskapet. Om selskapet har nådd de mål eierne har ønsket, er imidlertid heller ikke en del av denne undersøkelsen. Graden av måloppnåelse er ikke en del av denne undersøkelsen. Hvordan selskapet forholder seg til gjeldende regelverk (lover og forskrifter) er hovedfokuset i prosjektet. Dette innebærer at det gis en oversikt over hvilke regler som gjelder for selskapet - spesifisert til regler knyttet til offentlige anskaffelser, regler om habilitet /roller og regler om offentlighet. Vi vil også se på i hvilken grad de etterleves. Regelverket om offentlig støtte vil ikke bli vurdert da dette ikke er omfattet av prosjektplanen som kontrollutvalget har godkjent. Når det gjelder kommunens styring av selskapet, er temaet avgrenset til bestemmelser om valg, sammensetning og opplæring. Dette innebærer at andre sider ved eierstyringen i liten grad er berørt i rapporten. Innlandet Revisjon IKS Side 14

15 2. METODE Denne selskapskontrollen er gjort i overenstemmelse med kommunelovens regler om gjennomføring av selskapskontroll i 77, samt forskrift om kontrollutvalg Prosjektet har tatt utgangspunkt i metodikken som beskrives i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. For deler av prosjektet er veilederen «Selskapskontroll fra A-Å», utarbeidet av Norges kommunerevisorforbund, benyttet som supplement. Objektivitet er grunnleggende i revisjonsmetodikken. Dette innebærer at Revisjonen ikke skal være forutinntatt og at avgrensninger av revisjonens omfang, etablering av revisjonskriterier, innhenting av revisjonsbevis, tolking av observasjoner og trekking av konklusjoner må gjøres på en uhildet måte. I denne saken er data innhentet ved å gå igjennom dokumenter, intervjue sentrale personer og benytte åpne datakilder. Dokumentgjennomgang: en rekke dokumenter som Revisjonen mottok på oppstartsmøte er gjennomgått sammen med aktuelle politiske vedtak. I tillegg har vi etterspurt og mottatt noen dokumenter underveis. Hvilke dokumenter Revisjonen har mottatt, framgår av vedlegg til rapporten. Intervju/møte: Det er gjennomført intervju/møte med styreleder og daglig leder 26. april 2013 samt ordfører og kommunalsjef /tidligere daglig leder 24. juni Etter intervjuene er det sendt referat til godkjenning til de som ble intervjuet for å sikre at Revisjonen har oppfattet informasjonen riktig. Intervjuene er således verifisert. Varaordføreren som også er leder i valgkomiteen, er blitt stilt noen spørsmål pr. e-post. Da det gikk noe tid uten at vi mottok svar, tok Revisjonen tok kontakt med vedkommende pr. telefon. Vi har fått verifisert informasjonen i telefonsamtalen pr. epost. Åpne datakilder er informasjon hentet ut fra nettet er bl.a. informasjon i og I forbindelse med høringen har styremedlemmene hatt anledning til å korrigere lista. Både selskapet og eierrepresentantene har hatt rapporten på høring. Ut fra den informasjon vi har innhentet mener vi å ha tilstrekkelig grunnlag for de konklusjoner som trekkes i rapporten. Innlandet Revisjon IKS Side 15

16 3. KILDER FOR REVISJONSKRITERIER Med revisjonskriterier mener vi de lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak, faglige standarder mv som sier noe om hvordan virksomheten skal drives. Hensikten med revisjonskriteriene er at det settes opp noen autoritative standarder som kommunens/selskapets praksis kan måles opp mot og som er grunnlaget for Revisjonens vurderinger. I dette kapittelet gis bare en oversikt over kildene for kriterier, mens en nærmere gjennomgang av regelverket for utledning av revisjonskriteriene tas under det enkelte tema. I denne selskapskontrollen vil regelverket om offentlige anskaffelser være revisjonskriterium for hovedproblemstilling 1. Regelverket består av lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har utgitt en veileder om hvordan regelverket skal forstås. Denne vil bli brukt som kilde ved tolking av bestemmelsene. Det er konkurransereglene som er sentrale i denne undersøkelsen. Når det gjelder problemstilling 2 tas det utgangspunkt i aksjelovens bestemmelse om inhabilitet. Det framgår imidlertid av forskrift om offentlige anskaffelser 3-7 at dersom forskriften kommer til anvendelse på en anskaffelse, vil forvaltningslovens og kommunelovens inhabilitetsregler gjelde. Dette innebærer at forvaltningsloven 6-10 og kommuneloven 40 nr. 3 er aktuelle revisjonskriterier. For å vurdere om selskapet omfattes av offentleglova jf. problemstilling 3, vil det være loven selv og forskrifter til denne, forarbeider samt Justis- og politidepartementets veileder til loven som benyttes som de vesentligste kildene. I den grad det finnes relevant rettspraksis, ombudsmannspraksis eller forvaltningspraksis vil dette også kunne være kilde for tolking av offentleglovas virkeområde. Revisjonskriterier for problemstilling 4 finnes i kommunens eierskapsmelding som inneholder prinsipper/politikk for utøvelse av kommunens eierskap. Kommunestyret vedtok 28. mai 2013 en eierstrategi for selskapet som gir føringer for hvordan selskapet skal drives. En vurdering av praksis vil måtte skje etter det regelverket som gjaldt på tidspunktet vedtak og beslutninger ble truffet. Eierstrategien vil derfor være bare være aktuelt revisjonskriterium i denne kontrollen for valg foretatt etter at eierstrategien ble vedtatt. KS sine anbefalinger og juridisk litteratur, særlig Vibeke Resch-Knudsens sine bøker om Kommunalt eierskap roller, styring og strategi og Styring av kommunalt eide selskaper, vil bli brukt som perspektiv på revisjonskriteriene der dette er aktuelt. I de neste kapitlene vil de fire temaene denne undersøkelsen omfatter bli gjennomgått. Presentasjonen er tematisk. Dette innebærer at vi presenterer problemstillingene og går nærmere inn på revisjonskriteriene for hvert av temaene. Deretter redegjør vi for de data vi har funnet som er knyttet til den aktuelle problemstillingen. På bakgrunn av dette begrunner vi våre vurderinger og konklusjoner. På flere av temaene gis det anbefalinger. Innlandet Revisjon IKS Side 16

17 4. ETTERLEVELSE AV LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Problemstillingene er: a) Er Østre Toten Eiendomsselskap AS omfattet av lov om offentlige anskaffelser? b) For de anskaffelser som evt. omfattes av regelverket Har anskaffelser vært gjenstand for konkurranse i samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser? 4.1 REVISJONSKRITERIER Selv om det i problemstillingen bare spørres om selskapet omfattes av loven om offentlige anskaffelser, er det nødvendig å se dette i sammenheng med forskriften om offentlige anskaffelser. Det er i stor grad i forskriften at konkurransereglene ligger. Kildene revisjonskriteriene utledes fra er dermed Lov om offentlige anskaffelser- LOA (lov ) Forskrift om offentlige anskaffelser-foa (for ) Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets veileder om reglene om offentlige anskaffelser Loven gjelder bl.a. for «statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer», jf. 2. Forskriften om offentlige anskaffelser 1-2 andre ledd definerer offentligrettslig organ som ethvert organ som tjener allmennhetens behov, og ikke er av industriell eller forretningsmessig karakter. Videre må organet være et selvstendig rettssubjekt som i hovedsak er finansiert av offentlige myndigheter. Begrepet «allmennhetens behov» tar særlig sikte på virksomhet som det tradisjonelt har vært sett på som en samfunnsoppgave å utføre. Det skal foretas en helhetsvurdering der vilkårene for virksomheten (herunder om hovedformålet er inntjening), den kommersielle risikoen og bakgrunnen da virksomheten ble stiftet, er sentrale moment. Dersom et selskap er 100% offentlig eid, blir virksomheten som regel omfattet. 17 På oppstartsmøte 26. april 2013 opplyste daglig leder og styreleder at de mener selskapet omfattes av lov om offentlige anskaffelser og at selskapet har fulgt dette regelverket. I kommunestyresak 037/13 om eierstrategi for Østre Toten eiendomsselskap AS ble det vedtatt at selskapet skal «ivareta kommunens rolle som samfunnsaktør i de engasjementer selskapet har, ved å følge lov om offentlige anskaffelser og etiske retningslinjer.» Formålet til regelverket om offentlige anskaffelser framgår av LOA 1: Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. 17 Rettleiar til reglane om offentlege anskaffingar s. 14 Innlandet Revisjon IKS Side 17

18 Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. Grunnleggende krav Loven har i 5 fastsatt følgende grunnleggende krav til alle offentlige anskaffelser: En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse. Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier.» Forskriften har tilsvarende grunnleggende krav som gjelder for alle anskaffelser som omfattes av forskriften, uavhengig av anskaffelsens art og verdi i 3-1: (1) Enhver anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse uansett hvilken anskaffelsesprosedyre som benyttes. (5) Oppdragsgiver skal gjennomføre konkurransen på en måte som står i forhold til anskaffelsen. (6) Konkurransen skal gjennomføres i samsvar med god anbuds- og forretningsskikk. (7) Oppdragsgiver skal fortløpende sikre at de vurderinger og den dokumentasjon som har betydning for gjennomføringen av konkurransen er skriftlig, slik at en tredjeperson eller et klageorgan i ettertid kan få en god forståelse av oppdragsgivers vurderinger og upartiskhet.... Forskriftens oppbygging Forskriften er delt opp i fire deler og hvilke deler av forskriften som gjelder er avhengig av anskaffelsens art og verdi. Den nasjonale terskelverdien er på kr EØSterskelverdiene er langt høyere (1,6 mill kr. for vare- og tjenestekontrakter og 40 mill kr for bygge- og anleggskontrakter). Innlandet Revisjon IKS Side 18

19 Anskaffelser under kr eks. mva. Oppdragsgiver skal følge forskriftens del I, men står fritt til å følge del II eller del III. 18 I henhold til formålet med loven bør oppdragsgiver velge den konkurranseformen som han mener vil føre til den mest effektive anskaffelsen. Anskaffelser under kr ble i tidligere forskrift omtalt som direkte anskaffelser. Nå benyttes begrepet kjøp etter forskriftens del I for å unngå misforståelsen om at en oppdragsgiver kan gå direkte til en leverandør uten å holde konkurranse. Det er ikke de samme detaljerte krav til prosedyren som for anskaffelser etter del II og III, men oppdragsgiver må likevel følge de grunnleggende kravene i lovens 5 og forskriftens 3-1. Anskaffelsene kan foretas på følgende måter 19 : Ulike former for annonsering (internett eller aviser) Frivillig kunngjøring i Doffin dersom oppdragsgiver ikke kjenner markedet godt nok Invitere leverandører til å delta i konkurranse i stedet for eller i tillegg til annonsering (men det må inviteres så mange at reell konkurranse sikres) Det kan være i strid med likebehandlingsprinsippet å velge ut noen leverandører og utelate andre. I et lite marked må oppdragsgiver ha objektive og saklige grunner for utestenging. Det følger av proporsjonalitetsprinsippet i FOA 3-1 (5) at kravene til hvordan oppdragsgiver skal gå frem, øker proporsjonalt med verdien på anskaffelsen. Anskaffelser mellom kr og EØS terskelverdi samt uprioriterte tjenester 20 (uavhengig av verdi). Anskaffelser mellom kr og EØS terskelverdiene skal følge prosedyrene i forskriftens del II. Tillatte anskaffelsesprosedyrer er 21 «åpen» eller «begrenset» anbudskonkurranse eller «konkurranse med forhandling». I enkelte unntakstilfeller kan oppdragsgiveren kjøpe inn etter del I, jf. FOA 2-1 (2)a-f. Dersom oppdragsgiver påberoper seg et av unntakene må han godtgjøre at vilkårene er oppfylt. 18 Jf. forskriften Jf. veilederen kapittel Uprioriterte tjenester er definert i vedlegg 6 til FOA. 21 Jf. 5-1 i forskriften Innlandet Revisjon IKS Side 19

20 Beregning av anskaffelsens anslåtte verdi Oppdragsgiveren plikter å gjøre en forsvarlig vurdering av verdien på anskaffelsen for å se om anskaffelsen kommer over eller under de aktuelle terskelverdiene og for å kunne slå fast hvilke regler som gjelder for anskaffelsen. Reglene for beregning av anskaffelsens anslåtte verdi er fastsatt i forskriftens 2-3 (15 punkter) og inngår i de alminnelige bestemmelsene som gjelder for alle anskaffelser. Vi refererer følgende punkter i paragrafen: (1) Anskaffelsens anslåtte verdi beregnes på grunnlag av oppdragsgivers anslag av det samlede beløp oppdragsgiver kan komme til å betale eks. mva for de kontrakter som utgjør anskaffelsen. (2) Beregningen skal være holdbar på kunngjøringstidspunktet, eller for anskaffelser som ikke krever kunngjøring, på det tidspunktet oppdragsgiver etter en forsvarlig vurdering av markedet begynner å innhente tilbud. (3) Valg av metode for beregning av anskaffelsens anslåtte verdi skal ikke foretas i den hensikt å unngå at bestemmelser i denne forskrift får anvendelse på kontrakten. (4) En planlagt anskaffelse av en bestemt ytelse kan ikke deles opp i den hensikt å unngå at bestemmelser i denne forskrift kommer til anvendelse. (5) Ved beregning av anskaffelsens anslåtte verdi skal det tas hensyn til enhver form for opsjon og eventuelle forlengelser av kontrakten. (9) Ved tidsbegrensede tjenestekontrakter uten fastsatt samlet pris, og med en løpetid på 48 måneder eller mindre, skal beregningsgrunnlaget være kontraktens totale anslåtte verdi for hele løpetiden. (10) For tidsubegrensede tjenestekontrakter eller tjenestekontrakter med en løpetid på mer enn 48 måneder, hvor det ikke er fastsatt en samlet pris, skal beregningsgrunnlaget være den månedlige rate multiplisert med 48.» Kunngjøring av konkurranse Forskriften krever i 9-1 at alle anskaffelser over nasjonal terskelverdi, dvs. over kr ekskl. mva., skal kunngjøres i Doffin (den norske offisielle databasen for kunngjøringer) på fastsatte kunngjøringsskjemaer. Oppdragsgiver kan også velge å kunngjøre anskaffelser selv om det ikke er pålagt etter forskriften, for å bidra til konkurranse, forutsigbarhet og gjennomsiktighet. I henhold til reglene i forskriftens 18-1 skal alle anskaffelser over EØS-terskelverdiene i tillegg kunngjøres i TED databasen (den europeiske offisielle databasen for kunngjøringer). Innlandet Revisjon IKS Side 20

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Eierstyring Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni 2016 Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Kommunen står i stor grad fritt til å velge hvordan de ulike tjenestene skal organiseres:

Detaljer

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL 1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING Kontrollutvalget Nord-Fron kommune fattet i sitt møte 9.1.15 vedtak om å bestille

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Lierne kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Fosnes kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 04.11.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune Vedtatt i kommunestyret 1.12.2016, sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Tydal kommune 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: SELSKAPSKONTROLLEN "EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE"

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: SELSKAPSKONTROLLEN EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/9530-1 Dato: 15.09.2017 SELSKAPSKONTROLLEN "EIERSKAPSFORVALTNING LILLEHAMMER KOMMUNE" Vedlegg: Revisjonsrapport utarbeidet av Innlandet

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hemne kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hemne kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hemne kommune Vedtatt i kommuenstyret sak 75/14 den 25.11.2014 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER Notat Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: 22.05.2008 Til: Statlige virksomheter under Kultur- og kirkedepartementet Saksnr.: 2008/02584 Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER 1. MÅLSETNING

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/ Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/ Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/1626-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune 2016-2019 Andre saksdokumenter

Detaljer

Plan for selskapskontroll. kommune

Plan for selskapskontroll. kommune Selskapskontroll er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget, og er et viktig virkemiddel for å sikre at selskapene underlegges folkevalgt styring og kontroll. Plan for selskapskontroll i Asker

Detaljer

Lov om offentlige anskaffelser (LOA)

Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Lov om offentlige anskaffelser (LOA) 02.03.2011 1 Regelverket Oppbygging Hvem og hva gjelder reglene for Prosedyrer Brudd på regelverket 02.03.2011 2 Regelverkets oppbygging Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Kongsvinger kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Eidskog kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341 Løten

Detaljer

Offentlige anskaffelser investering Vågsøy kommune

Offentlige anskaffelser investering Vågsøy kommune Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av Kommunerevisjonen i Nordfjord på oppdrag fra kontrollutvalget. Prosjektet er gjennomført i samsvar med standard for forvaltningsrevisjon. Revisjonen

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014, sak 78/14. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser 26. november 2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Gjemnes kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Sentrale spørsmål i emnet 1 Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta?

Detaljer

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Gjesdal kommune Plan for selskapskontroll 2016 2020 Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den Innholdsliste Plan for selskapskontroll 2016 2020... 1

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Nord- Odal kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

Eierskapskontroll Fauske Parkering AS

Eierskapskontroll Fauske Parkering AS Selskapsskontroll Eierskapskontroll Fauske Parkering AS Rapport Mars 2015 FORORD Selskapskontroll er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 2 2016 Formålet og grunnleggende prinsipper for offentlige anskaffelser Virkeområdet for anskaffelsesregelverket og for de ulike delene av anskaffelsesforskriften

Detaljer

Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser

Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 1/2008 Revisjonsrapport fra prosjektet et Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser For kontrollutvalget i Jevnaker kommune Februar 2008 Innlandet Revisjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av eierinteresser/-styring" i Hedmark fylkeskommune

Forvaltningsrevisjonsrapporten Forvaltning av eierinteresser/-styring i Hedmark fylkeskommune Saknr. 16/15508-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltning av eierinteresser/-styring" i Hedmark fylkeskommune Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget

Detaljer

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012

Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012 Saknr. 13/11768-1 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Geir Aalgaard Heidi Skåret Brede K. Myhre Kari Mette Hoel Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune 2012 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Dato: 02.02.2015 Møtested: Storstua, Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Forfall meldes snarest på tlf. 48 88 30 36, eller 95 13 31 87 til sekretariatet, som sørger for innkalling

Detaljer

EIERSKAPSFORVALTNING

EIERSKAPSFORVALTNING SELSKAPSKONTROLL: EIERSKAPSFORVALTNING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE NOVEMBER 2011 - Revisjon Midt-Norge IKS - 1 - Revisjon Midt-Norge IKS - 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Nesset kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Nesset kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Nesset kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Midtre Gauldal kommune Vedtatt av kommunestyret 10.11.2014, sak 67/2014 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Ås kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 29.10.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Holdes av EY (Ernst & Young) Joachim Charlsen Pande, advokat Tlf. 95 81 12 23 joachim.pande@no.ey.com Hva skal jeg snakke

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den 12.12.16. Malvik kommune 1 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Forvaltningsrevisjon Forvaltning av eksisterende bygningsmasse styring og kontroll med vedlikehold og investeringer April 2009 Kontrollutvalget i Tønsberg kommune Rapport: Forvaltning

Detaljer

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING"

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 32/15 Arkivsaksnr.: 15/8-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING" Vedlegg: Rapport fra

Detaljer

Overordnet analyse og plan for selskapskontroll

Overordnet analyse og plan for selskapskontroll Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020 Ås kommune Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat, Rådhusplassen 29, Postboks 195, 1431 Ås 64 96 20 58 64 96 20 59 www.follofiks.no FIKS@follofiks.no

Detaljer

Eierskapsstyring i ØRU. Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014

Eierskapsstyring i ØRU. Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014 Eierskapsstyring i ØRU Årskonferanse på Hurdalsjøen 9. mai 2014 FELLES EIERPOLITIKK Gode tjenester for innbyggerne God politisk styring God økonomisk kontroll Krever aktive eiere som kan samarbeide. Eierskapsstyring

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 213/16 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET"

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/11621 - / Saksordfører:

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 1209/16 Arkivsaksnr.: 16/267-1 REVISJONSRAPPORT «SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSFORVALTNING I GAUSDAL KOMMUNE»

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 1209/16 Arkivsaksnr.: 16/267-1 REVISJONSRAPPORT «SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSFORVALTNING I GAUSDAL KOMMUNE» Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 1209/16 Arkivsaksnr.: 16/267-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus REVISJONSRAPPORT «SELSKAPSKONTROLL - EIERSKAPSFORVALTNING I GAUSDAL KOMMUNE» Vedlegg: Revisjonsrapport 19-2015; "Selskapskontroll

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap 29. november 2006 KS-Konsulent Konsulent as ved advokat og seniorrådgiver Vibeke Resch-Knudsen vibeke.resch-knudsen@ks.no knudsen@ks.no Påstand:

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 11.12.2013 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp i fylkeskommunen Dekke

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Ski kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Ski kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Ski kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 25.11.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016 Saknr. 17/6117-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Hilde Anette Neby Karen Hege Lonkemoen Kari Mette Hoel Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE Årsrapport 2011 Kontrollutvalgets virksomhet 1. Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver 2. Medlemmer og sekretariat 3. Aktivitet 4. Økonomi 5. srevisjon 6. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Selskapskontroll Eierstyring i Orkdal kommune

Selskapskontroll Eierstyring i Orkdal kommune Selskapskontroll Eierstyring i Orkdal kommune Orkdal kommune Juli 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden mars juli 2015.

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Vestnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Vestnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Vestnes kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL NORD-FRON KOMMUNE

EIERSKAPSKONTROLL NORD-FRON KOMMUNE EIERSKAPSKONTROLL NORD-FRON KOMMUNE Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2015 2015-626/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av prosjekt med formål å vurdere om Nord-Fron kommunes oppfølging av sitt eierskap

Detaljer

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS Meldal kommune Desember 2012 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune Plan for selskapskontroll for Trysil kommune 1. BAKGRUNN... 2. KRAVET TIL SELSKAPSKONTROLL... 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL... a) Obligatorisk eierskapskontroll... b) Valgfri forvaltningsrevisjon... 4.

Detaljer

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF Dato: 04.07.2013 Vår ref.: [00/000 00/00000] Arkivkode: [000] Objektkode: [Objektkode] Deres ref.: [Deres ref.] Saksb.: [Navn Navnesen] RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF 1. Formål og omfang Formålet

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 3 2016 Beregning av en kontrakts verdi. Blandede kontrakter. Konkurranseformer og konkurransevilkår Kunngjøring og konkurransegrunnlag Administrasjon og ledelse

Detaljer

Leder forvaltningsrevisjon Inger Berit Faller Kjell Nordengen, sekretær

Leder forvaltningsrevisjon Inger Berit Faller Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 25. mars 2014, kl. 18.00 Sted Fet rådhus, formannskapssalen Tilstede Helge Ullerud, leder medlemmer Grethe Holterhuset, nestleder Nils Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: KOMMUNENS EIERSKAP I SELSKAPER. Planlagt behandling:

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: KOMMUNENS EIERSKAP I SELSKAPER. Planlagt behandling: Saksfremlegg Saksnr.: 09/1328-3 Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: KOMMUNENS EIERSKAP I SELSKAPER Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Austevoll kommune. Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/ / /

Austevoll kommune. Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/ / / Austevoll kommune Marin IT Ikkje offentleg Forbod mot forskjellsbehandling Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/1789-2015002447/2701 14/1789 26.02.2015 IT2015 Viser til spørsmål frå Marin IT. Oppklaring:

Detaljer

Ringebu kommune, Kontrollutvalget

Ringebu kommune, Kontrollutvalget Ringebu kommune, Kontrollutvalget Selskapskontroll 2006/2007 Gudbrandsdal Energi AS Bilde fra www.ge.no Inter Revisjon Gudbrandsdal AS -sekretariat for kontrollutvalgene- Postboks 68 2639 Vinstra Tlf:

Detaljer

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012 Rapport fra selskapskontroll Eierskapsforvaltning Melhus kommune 2012 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober desember 2012.

Detaljer

Styre valg, evaluering, og styresammensetning

Styre valg, evaluering, og styresammensetning Styre valg, evaluering, og styresammensetning Eierskapskontroll Sauherad kommune 2017 :: 422 003 Forord er et av landets største interkommunale revisjonsselskaper. Alle de 18 kommunene i Telemark, kommunene

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Offentlige anskaffelser Per Erik Juvkam Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Agenda 09:00 09:45 Kort om regelverket Hasteanskaffelser Arbeid i forkant av aksjon 10:00 11:30 Case i plenum og i grupper Regelverket

Detaljer

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/1562-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Vedlegg 1 Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING 1 Dato: 30.11.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 44/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser investering

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Meldal kommune. Administrativt utkast

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Meldal kommune. Administrativt utkast PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Meldal kommune Administrativt utkast 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON EIERSKAPSKONTROLL HEMNE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON EIERSKAPSKONTROLL HEMNE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON EIERSKAPSKONTROLL HEMNE KOMMUNE Desember 2016 1 Forord Denne eierskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden september desember 2016. Revisjon

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Agdenes kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Agdenes kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Agdenes kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 43/2014, 22.10.2014 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hitra kommune Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762).

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762). Side 1 av 5 LOV 1999-07-16 nr 69: Lov om offentlige anskaffelser. DATO: LOV-1999-07-16-69 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1999 Nr. 16 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva blir nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva bør endres? Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy

Detaljer

Eierstrategi for Interkommunale selskaper. Verran kommune

Eierstrategi for Interkommunale selskaper. Verran kommune 2013 Eierstrategi for Interkommunale selskaper Verran kommune Interkommunale selskap (IKS) Interkommunale selskaper må etableres og drives med utgangspunkt i Lov om interkommunale selskaper. Hensikten

Detaljer

Selskapskontroll "Kjørekontoret Innlandet"

Selskapskontroll Kjørekontoret Innlandet Saknr. 15/3960-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Selskapskontroll "Kjørekontoret Innlandet" Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Gjesdal kommune Vedtatt av kommunestyret 01.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer