LEVANGER KOMMUNE Ny Levanger ungdomsskole på Røstad. Juni 13. Ja takk, begge deler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEVANGER KOMMUNE Ny Levanger ungdomsskole på Røstad. Juni 13. Ja takk, begge deler"

Transkript

1

2 B A A B Situasjonsplan 1:500/ 1:1000

3 MOBILT KATETER MÅLSETTINGER TOMTESITUASJON OG OVERORDNET DISPONERING Skape en skole godt tilpasset terreng, park, aktivitetsområde og øvrig bygningsmasse. Legge til rette for en helhetlig miljøstrategi som omfatter bygninger, landskap, sosiale relasjoner, fysiske forhold som klima, støy og forurensinger både ute og inne, energi og annen ressursbruk. Skape en skole som legger til rette for elevers læring, læringsvaner, utvikling og sosialisering; i dag, i morgen og i en fremtid vi ikke kjenner. Skape en skole som er tilpasset dagens pedagogikk som formulert i kunnskapsløftet, læringsplakaten og slik kommunen og skolen vil gjennomføre den, i dag og i morgen. Skape et arbeidsmiljø for lærere og ansatte som inspirerer og fremmer produktivitet. Skape et kultursenter som kan være et inspirerende element i byen, og gi rom for tilbud og aktiviteter også utenom skoletiden. Skape en bygning som er elastisk, fleksibel og generell, som kan romme virksomheten slik vi kjenner den i dag, men også i en fremtid vi ikke kjenner. Ivareta universell utforming i videste forstand. Skape en skole som fremstår som arkitektur av høy kvalitet i sin materialbruk, detaljering og arkitektur gjennom bruk av robuste løsninger. INNLEDNING I vårt forslag til nybygg for Levanger ungdomsskole har vi lagt vekt på å skape et spennende anlegg med plass for gode og varierte læringsarenaer inne og ute. Vi ønsker å legge til rett for kreativ og variert bruk av skolens arealer og et design og en arkitektur som gjør det mulig å utvikle anlegget i samarbeid med eier og bruker. Et bygg som er utviklingsdyktig frem til byggestart, og fleksibelt i byggets levetid. Det har videre vært satt spesiell fokus på løsninger som ivaretar kravene til miljø, energibruk og universell utforming. Det er innpasset en kulturscene i forbindelse med aula i skolen. Dette gir spennende muligheter også til å aktivisere Røstad til andre tider enn i skoletiden. Tomt for Levanger ungdomsskole ligger i naturskjønne omgivelser på Røstad. Området har lang tradisjon som jordbruksland, men har etter nedleggelsen av spesialskolen ikke vært drevet som selvstendig enhet. Etter utbyggingen av høyskolesenteret har det bare vært et spørsmål om tid før landbruksvirksomheten skulle opphøre. Ved siden av stedlige kvaliteter og kvaliteten av naboskapet til Høgskolen og Trønderhallen, er nærheten til fjorden et av tomtens viktigste aktivum. Et nybygg vil ha utsikt over fjorden og byen fra en andre etasje. Tomten har utfordrende adkomstforhold. Det er to avkjøringspunkter med hver sine begrensninger. Det ene krysser aktivitetsområdet. I tillegg vil elever ankomme skolen fra broen ved Holmhaugen og gangbroen ved utløpet av Leirabekken. Tomten har en svak skråning fra gangveien i bakkant til elvebredden og bekkeløpet. Den skråner mot sør. Bygningen er lagt i bakkant av tomten av flere grunner; Det maksimerer omfanget av solrike utearealer mot sør. Den høye plasseringen forenkler tilknytningen til eksisterende parkeringsplass med sine gitte høyder, for økonomitransport. Muliggjør bruk av eksisterende parkeringsplass til publikumsparkering ved arrangementer. Man slipper at store arealer blir bundet til trafikkavvikling inne på tomten Foreslått løsning innebærer således å begrense kryssingen av aktivitetsområdet til nødvendig driftsmateriell og brøyting INNGANG ELEVGARDEROBE Sløyd utvendig Sløydsal (utg.ut) 64 m² Rom til maling/keramikk 73 m² rom 1 7 Maskinrom 2 sløyd 10 m² Lakkrom INNGANG ELEVGARDEROBE til tegning/tekstil 10 m² Garderobe m/toalett 84 m² Garderober m/toalett 84 m² +6.8 Forberedelsesrom 1 Rom til keramikkovn Rom til tegning/tekstil 80 m² Tørkerom/ elevarbeid 14 m² MOBILT KATETER Labratorium 3 Alt.læring Kjøkken 31 m² 6 m² +6.5 Alt. læring Verksted 51 m² Dans/drama/ bevegelsesrom Øverom/bandrom Musikkteknologi 13 m² Alt. læring Hovedrom 7 Uteaktivitetsutstyr (sykler+++) Øverom/ bandrom Øverom/ bandrom 10 m² 14 m² Vaktmester for uteutstyr 13 m² Auditorium 100stk Auditorium 121 m² Kjøl Oppvask Hovedrom nedre 330 m² CC Kjøkken m/arb.bord/øy 74 m² 6 m² Storkjøkken 5 Serveringsdisk Vaskerom Kjølerom Tørrlager 6 m² IKT/server Hovedtavle Kjøkken m/arb.bord/øy 74 m² Datarom 76 m² Varmesentral+ sprinklersentral Sidescene 2 Scene 122 m² Sidescene HOVEDINNGANG Datarom 2 HC toalett Dusjrom 1 Pers.gard HC DD Elevgarderobe 21 m² Pers.gard Herregard. m/wc 1 Ekspedisjon 1 IKT-kontor/ verksted 1 ssentral 1 Auditorium Elevgarderobe 21 m² Møterom 1 4 m² +6.5 Garderobe m/toalett 84 m² Pers.gard Damegard. m/wc 26 m² Arkiv/ kopirom sosiallærer/ PPT helsesøster Forkontor/ fellesområde 1 garderobe 14 m² garderobe Dusjrom 1 Hvilerom 1 Vaktmester plass Rektors kontor Møterom Vaktmester Div.gymutstyr (kjegler,småmål +) 1 10 m² Hvilerom 2 INNGANG ELEVGARDEROBE FF EE Fellesareal (aula,kantine,hovedrom,storkjøkken) Kunst & Håndverk Scene Mat & Helse Datarom Trinn (garderobe) istrasjon Personal (m/garderobe, arbeidsplasser) Alternativ opplæringsarena m/lager Drift - vaktmester/renhold Aksonometri 1.etg. Plan 1. etg 1:200/1:400

4 YTRE ORGANISERING Adkomstsituasjonen gir sterke føringer. Alt godt og vondt ankommer tomten fra samme side. Fra øst. Prosjektet må akseptere dette, og gjøre unna alle trafikkale forhold på så lite areal som mulig. Dette har også en positiv side. En slik situasjon gjør det mulig å avvikle trafikken på et uvanlig lite areal, og tilsvarende få større arealer til elevenes og solens disposisjon. Varer, søppel, HC parkering, avstiging og en eventuell trailer som det står Riksteateret på, løses i og ved samme vendekurve. Sykkelparkering organiseres ved de 3 ulike angrepspunkt i vest, sør og øst og eliminerer behov for sykling gjennom skolegården. En forplass etableres sør for trafikkarealet og en hovedinngang etableres mot denne. Dette knytter skolen til øvrig bygningsmasse på Røstad og uteområder. Mot denne plassen ligger også administrasjonen. Diskret port til sidescene finnes også her. Elevinnganger gjennom tre elevgarderober er spredt og lagt til vest og østside av bygget. Inn/utgang til sportsgarderober og vaktmester m.m. er også lagt til byggets østside. Arbeidsplasser Spesialrom Fellesarealer Alle spesialrom, garderober, andre ressurser, anretningskjøkken, og administrasjon er lagt til plan 1. Bygningsmassen er så organisert som tre hus i huset som kranser aulaen som det fjerde huset i huset. Overordnet trafikkareal følger de lyse gatene som oppstår mellom husene. Overordnet trafikkareal i plan 2 utgår fra galleriene i aulaen og gir kort og oversiktelig tilgang til ne. Aulaen er både integrert og skilt ut fra annet fellesareal ved at gallerier også er trafikkårer. Scenen kan som etterspurt lukkes av fra aula når det er behov for det. De lyse nord-sydgående gatene gir siktakser gjennom bygget mot både fjord og by. Møterom 18-20pers Nærlager Skriverrom 4 m² 30 m² Ansatte plasser Ansatte Kopi (forrom) 3 m² Ansatte 26 m² Ansatte plasser Ansatte Ansatte Ansatte plasser Ansatte plasser plasser plasser 1 Ansatte 1 Ansatte Mottaksklasse 46 m² Pers.rom Personalrom 10 Ansatte 1 Ansatte Ansatte 1 HC Møterom 18-20pers Hovedrom-øvre 151 m² 6 Bibliotek 106 m² 30 m² 6 Skriverrom 6 m² Nærlager Sidescene Scene Sidescene Ansatte Ansatte plasser Ansatte 26 m² Ansatte Ansatte plasser 30 m² Ansatte Kopi (forrom) 3 m² Ansatte plasser Nærlager Skriverrom 4 m² Møterom 18-20pers FF EE Porter til verksteder og utelager m.m. finner man mot nord og utganger fra formingsarealer og naturfag er lagt mot vest. Elevenes oppholds og aktivitetsarealer er lagt terrassert sør for bygget, nedover mot elv og bekk. Det etableres amfi henvendt mot elverommet og en liten lund som romdannende element mellom de ulike landskapsrommene. Dette legger til rette for en integrering mellom aktivitetsområde og skolens utearealer. Foran kantine etableres areal som lett lar seg møblere i kontakt med rommet inne. Slik plassering av scene/aula synliggjør kulturaktiviteter i de ulike siktretninger. Mot byen og mot allèen. STRATEGI UNIVERSELL UTFORMING I skoler oppstår ofte dilemma mellom å få spredt elevtrafikken og hensynet til universell utforming med likeverdig tilgang til alle arealer for alle elever. Alle vertikalforbindelser er lagt til det samme fellesarealet som heisen står i. Trapper er plassert med tanke på å skape en så direkte forbindelse mellom elevgarderobe og trinn som mulig. Vertikalforbindelsen for de ulike årstrinn er holdt klart fra hverandre. Aksonometri 2.etg. CC DD INDRE ORGANISERING Hoveddisposisjonen i bygget er enkel. Alle faste arbeidsplasser for elever og lærere er lagt til plan 2. Eneste unntak er administrasjonen. Dette gir alle en strålende utsikt mot fjord og landskapsrom. arbeidsplassene er gitt den samme plassering utskilt som egne avdelinger ved inngangene til de tre årstrinnene. Byggets klare og lett fattbare organisering vil være til hjelp for orienteringsevnen. De mange andre aspekter ved universell utforming (fargebruk, kontraster, akustikk m.m.), ivaretas i den videre prosjekteringen. Det er kort trinnfri forbindelse fra HCparkering til hovedinngang. Sirkulasjon Trinn Personal (m/garderobe, arbeidsplasser) Fellesareal (aula,kantine,hovedrom,storkjøkken) Bibilotek Drift - vaktmester/renhold I tillegg er personalrom og bibliotek lagt til plan 2. Plan 2. etg 1:200/1:400 og takplan 1:400/ 1:800

5 Situasjonssnitt B-B Fasade Vest Fasade Øst Fasade Sør Fasade Nord Fasader 1:200/1:400 og landskapssnitt 1:500/1:1000

6 Situasjonssnitt A-A Snitt C-C Snitt D-D c+ 15,1 c+ 13,90 Personalrom Inngang trinn Bibliotek c+ 11,05 Aula/kantine Scene c+ 10,05 Garderober m/toalett Storkjøkken Vindfang Ekspedisjon Rektors kontor c+ 7,2 Snitt E-E c+ 15,1 c+ 13,90 Inngang trinn Bibliotek/ Aula øvre del c+ 11,05 c+ 10,05 Aula/kantine Storkjøkken Garderobe (personal) Garderobe (personal) Møterom c+ 7,2 Snitt F-F Snitt 1:200/1:400 og landskapssnitt 1:500/1:1000

7 BESKRIVELSE AV DE ENKELTE FUNKSJONER Skolen er organisert rundt aulaen som skal fungere som kantine og scene. TRINNBASENE Trinnne er organisert slik at alle rom ligger mot fasade, med utsikt over elv, fjord og aktivitetsområde. Det begrensede myldrearealet er kombinert/supplert med trafikkareal langs storklasserommet som kan deles opp og åpnes med foldevegger/ skyvedører. Basene har generelle rom og gis fleksible løsninger som muliggjør løpende endringer når det er påkrevet. Garderober er lagt til plan 1 med hver sin trapp som bringer elevene i de enkelte årstrinn direkte opp til den enkelte trinn. arbeidsplassene ligger som egne avdelinger ved inngang til trinnne. PERSONALROM OG BIBLIOTEK Personalrom er lagt i tilknytning til øvre del av aula, med utsikt mot sør over Levanger. Biblioteket er lagt på en hylle i det lyse sentralrommet. Det kan være i åpen forbindelse mot aula, eller lukkes med skyvedører/foldevegger. ØSTFLØYEN Ligger ved hovedinngang. og alternativ opplæringsarena med direkte tilgang utenfra. VESTFLØYEN I vestfløyen ligger formingsfag og naturfag. Begge avdelinger med direkte utgang under tak. Elevgarderober er lagt mellom spesialrom og andre avdelinger for å gi spredning mellom elevgruppene ute, og nærhet til trapp direkte til trinnne inne. Det er søkt å skape så stor transparens som mulig i interiørene. Dette skaper en skole hvor man lærer og assimilerer kultur, ikke bare ved direkte tiltale, men ved iakttagelse av andres læring og agering. Musikkrom og tilhørende øvingsrom m.m. er lagt bak amfiet med direkte adkomst til aula. AREALER Brutto areal er målt til 6 178m2. Dette gir en brutto/nettofaktor på 1,34. En videre bearbeiding vil normalt kunne føre til reduksjon av brutto/nettofaktor eller en annen fordeling og prioritering av arealressursen, dersom det er ønskelig å opprettholde den gitte brutto/nettofaktor. UTVIKLINGSPOTENSIALE Prosjektet er formet med enkle bygningskropper med enkel geometri. Dette gir en bygning som er lett og tilpasse aktuelle byggesystemer. Alle avdelinger er løst innenfor et relativt ensartet snitt, og både endringer i prosjektets utviklingsperiode og senere i byggets levetid vil være lett å innarbeide. INTERIØR Det foreslås slipte betonggulv i fellesarealer i plan 1 og tregulv i fellesarealer i plan 2, samt aula og scene. I fellesarealer og aula foreslås utstrakt bruk av spilepanel i veggflater og brystninger. Dette vil sammenfalle med behov for akustisk demping i disse arealene. Innslag av stål og betong i detaljering, og generelt robuste slagfaste materialer i alle elevarealer. BYGGETEKNIKK Det foreligger ikke geoteknisk rapport tidsnok til konkurransen. En plassering i nærhet til Holmhaugen hvor det er fjell i dagen, antas å minimere eventuelle utfordringer initiert av grunnforhold. Bygningen antas å kunne bli fundamentert på banketter eller til fjell. Bygningens form legger tilrette for rasjonelle konstruksjonssystemer som hulldekker og stål. Endelig valg foretas i forbindelse med videre prosjektering. BRANNSTRATEGI Bygget kan gis en enkel brannstrategi. Det ligger tilrette for to rømningsveier fra alle arealer i plan 2. Valg av sprinkling, røkventilasjon, eller seksjonering i gatene vil være opp til en fremtidig brannteknisk prosjektering. Deler av bygget vil være forsamlingslokale. Det vil være en utfordring. Helsprinkling velges ofte i denne kategori bygg. Dette gir store fordeler med hensyn på enklere løsninger for branncelleinndeling og materialbruk, og innebærer en høyere grad av verdisikring. Perspektiv fra galleri garderober ligger i tilknytning til administrasjon ved hovedinngang. ARKITEKTUR OG MATERIALBRUK Sportsgarderober og skolens hjerte samt vaktmester ligger i nordenden av østfløyen. ligger dermed både sentralt og avskjermet. Sportsgarderober og vaktmester med direkte utgang. Sportsgarderobene med god tilknytning til aktivitetsområde og skolens egne uteområder. Det ligger til rette for å bruke garderober som scenegarderober. ARKITEKTUR Fasader foreslås utført med et ytre spileverk av acetylert furu. Bakenforliggende fasade gis en enkel utførelse i bindingsverk med innsatte aluminiumsmantlede trevinduer. Bakenforliggende kledning gis en enkel utførelse med platekledning i ulike farger for å gi identitet til de ulike deler av anlegget. Inntrukne deler gis et annet uttrykk, med samme platekledning og vinduer fra gulv til tak. NORDFLØYEN I nordfløyen ligger datarom, anretningskjøkken, auditorium og dansesal mot sentralrommet. Auditorium er sentralt plassert direkte mot vrimleareal. Heimkunnskap, utelager og alternativ opplæringsarena ligger mot fasade mot nord. Store glassflater utføres som curtain wall. Generelt foreslås enkle, robuste løsninger og materialer med stor grad av vedlikeholdsfrihet (acetylert furu), gode miljømessige og tekniske egenskaper. Perspektiv mot hovedrom

8 ENERGIKONSEPT Bygningen er gitt en kompakt form som legger til rette for et energieffektivt byggeri. Slik kompakt form gir etter en Simienberegning erfaringsmessig stort rom for glass i fasader, slik prosjektet er vist. Det ligger også godt til rette for innarbeidelse av passivhuskrav og eventuelle krav knyttet til grønne sertifikater. Solavskjerming innarbeides i fasader mot sør og vest. Solfangere kan innarbeides på tak. LUFTBEHANDLINGSANLEGG Ventilasjonsagregater desentraliseres. Desentraliserte aggregatrom gir lav SFPfaktor og dermed lavere energibruk. Roterende varmevekslere med god virkningsgrad i hvert system gjenvinner 80%. Endelige valg gjøres i forbindelse med senere prosjektering. Utstrakt bruk av vannbåren gulvvarme er blitt aktuelt igjen i bygg med høy u-verdi i vinduer. MILJØSTRATEGI Det er ønskelig å redusere miljøbelastningene fra prosjektet. Dette vil gi forutsetninger ved valg av løsninger og materialer, og stille krav til fremtidsrettede løsninger. Miljø vil være fokus ved planlegging prosjektering, utførelse og drift, likeverdig med tekniske, funksjonelle og økonomiske hensyn. Breem-sertifisering vil være aktuelt. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG LYS Det foreslås benyttet høyeffektive lysarmaturer med både tilstedeværelse og dagslysstyring. For spesialbelysning benyttes i stor grad LED-rt teknologi. AUTOMATIKK Det foreslås etablert et SD-anlegg for styring og overvåking av VVSanleggene, samt romstyringen. KOSTNADER De enkle bygningskroppene gir grunnlag for en investeringsøkonomi som ligger godt innenfor de kostnadsstatistikker det er naturlig å sammenlikne seg med. Dette åpner for stor valgfrihet i forbindelse med de valg som skal gjøres i den videre prosjektutviklingen. DRIFTSKOSTNADER Det benyttes generelt materialer med lang levetid og begrenset behov for vedlikehold. Ved å dimensjonere opp tekniske anlegg øker levetiden og driftskostnadene senkes. UTOMHUS Forplassen utformes som skolens formelle plass og utrustes med kunst/ skulpturer samt 2 flaggstenger. Det er her skolen samles ved f. eks. 17. mai. Også området foran kantinen markeres slik at det framstår som et fint sted å være, og vil kunne være en utendørs vrimleplass ved samlinger og forestillinger i kantina/riksteateret. Hovedinngangen samt elevinngangene får annet belegg enn omkringliggende for å markere disse. Uteamfiet tar opp terrengmessige høydeforskjeller mellom platået som skolen ligger på, som samtidig gir flott utsikt og gir muligheter for uteundervisning, samt samlinger. For å spille på høydeforskjeller i terrenget lages det en utsiktsplass ved siden av amfiet som byr på opphold med flott utsikt over området mot vest og sør. Den mest aktive delen av utearealet er organisert i sonen i sør. Denne aktivitetssonen utformes slik at de er i nærhet til, og har sterk tilknytning til det nye aktivitetsområde. Selv om utforming av det aktivitetsområdet fremdeles er ukjent vil det være enkelt å kombinere begge prosjekt. Aktiviteter innenfor dette området inkluderer diverse ballbaner som basketballbane, håndballbane, sandvolleyball og bordtennis. Midt inn i det aktivitetsområdet lages en liten lund som danner et balansert volum i uteområdet som en motvekt ved siden av bygget. Skogen fungerer som en replikk av de øvrige grønne Fugleperspektiv lunger innenfor området. Skogsveksten kommer opp som en organisk og naturlig form fra bekken og blir mer og mer formell lenger inn mot skolen hvor trærne står i grid og er oppstammet. Øverst i skogen består dekket av grus hvor det kan spilles boules, kubb, hesteskospill e.l. Lenger inn i skogen er det dekke av gress som kan brukes til uformelt opphold. Lengst ut mot nordvest bringes naturen inn på skoleområdet på en uformell og organisk måte, som forvandler seg til en mer formell setting lenger inn i skolegården. Området får en utforming som appellerer til sosiale aktiviteter og samling med grupperinger av benker og elementer i intime grupperinger. Mot nord er det ikke planlagt opphold innenfor skoletomten, men vi ser for oss at det som vil være mest appellerende er fjæra ved fjorden. Vi har dermed tilrettelagt for lett atkomst dit fra begge sider av skolen. Universell utforming vil bli vektlagt i hele utomhusanlegget. Stier og gangarealer vil ha maks stigning på 1:20 og bruk av trapper minimeres, og begrenses til uteamfiet. HC parkering plasseres i nærhet til hovedinngangen, uten at det kommer i konflikt med elevarealene. Program Vist sum 1.etg 2.etg sum avvik Trinnr Garderobe med toalett med tilhørende gr.rom med foldevegg Møterom pers Nærlager Skriverom Garderobe med toalett med tilhørende gr.rom Mottaksklasse med foldevegg Møterom pers Nærlager Skriverom Garderobe med toalett med tilhørende gr.rom med foldevegg Møterom pers Nærlager Skriverom Scene/ elevkantine/ aula/ torg Hovedrom med plass til alle elever Scene Storkjøkken helsesøster sosiallærer/ppt Datarom IKT-kontor/verksted Hvilerom Hvilerom Møterom Forkontor/ fellesområde HC toalett Kunst og håndverk Rom til tegning/tekstil tegning/tekstil Sløydsal (utgang ute) Maskinrom sløyd (utgang ute) Lakkrom Rom til maling/ keramikk Tørkerom/ elevarbeid Rom til keramikkovn Musikk/ dans/ drama Hovedrom Dans/ drama/ bevegelsesrom Øverom / bandrom 2stk a Øverom / bandrom 1 stk a Musikkteknologi stk rom Laboratorium Forberedelsesrom Elevgarderober 2 stk a Dusjrom 2 stk a garderober 2 stk a for Uteaktivitetsutstyr (sykler++) Div gymutstyr (kjegler, småmål ++) Datarom tilknyttet bibliotek Bibliotek med læreboklager Inkludert lager for skolebøker(20m 2) Auditorium Plass til ca 100 stk Alternativ opplæringsarena Verksted Kjøkken Arbeidsplasser ansatte plasser 3x20x stk a Møterom/ telefonrom/studenter 3 x2 stk a istrasjon Ekspedisjon Rektors kontor stk a Møterom Arkiv/ kopirom Personalrom Personalrom med kjøkken Personalgarderober dame/herre m toalett dame/herre m toalett HC Vaktmester for uteutstyr plass er ssentral Desentraliserte r 6 stk a Mat og helse Kjøkken med arb.bord/ øy 2 stk a Kjølerom Vaskerom Tørrlager Sum Nettoareal 1.etg 2.etg sum

Levanger kommune enhet. Driftskomiteen13.03.13

Levanger kommune enhet. Driftskomiteen13.03.13 1 Forutsetninger Vi går ut fra at vi vil drøfte materialbruk, estetisk utforming, tekniske installasjoner mv senere. Levanger ungdomsskole bygges for seks paralleller, dvs for opptil 540 elever. Dagens

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

UTKAST TIL ROMPROGRAM

UTKAST TIL ROMPROGRAM UTKAST TIL ROMPROGRAM mars 2013 Levanger ungdomsskole Utarbeidet av: Kjersti Størset, Harald Dahle, Fred Emil Adde, Kirsti Børseth, Kjellaug Sandnes, Erik Aunet, Bjørg Tørresdal Forutsetninger Vi går ut

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

UGLA SKOLE MULIGHETSSTUDIE TRONDHEIM KOMMUNE

UGLA SKOLE MULIGHETSSTUDIE TRONDHEIM KOMMUNE UGLA SKOLE MULIGHETSSTUDIE TRONDHEIM KOMMUNE DESEMBER 2014 2 TOMTEANALYSE DIAGRAMMER 1 tegn_3 ble sommeren 2014 engasjert av Trondheim kommune for å utarbeide en mulighetsstudie for Ugla skole. Bakgrunnen

Detaljer

Levanger ungdomsskole. Nye horisonter Levanger kommune

Levanger ungdomsskole. Nye horisonter Levanger kommune Snitt 2 GRØ VARELEVERIG SUPLASS RM SKJE G ERI ARK HC-P LL AVFA SYKKEL IG PAR KEL SYK BASKETKURV OPPHOLD 10. TRI L TI S D I E ARB KIG MEK EIDS ARB KIG MEK I. TR G 10 A IG RD G BO O RIG RKE ELPA K K SY TIL

Detaljer

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur Bjørg Tørresdal Rektor LEVANGER UNGDOMSSKOLE 1 MÅL for skolen: Levangers nye ungdomsskole skal være en skole for framtida. Det skal

Detaljer

Stavanger kommune. Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2

Stavanger kommune. Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 Stavanger kommune Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 12. mai 2017 Fredag, 12.mai 2017 Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 1 INNLEDNING Mulighetsstudiet «Madlamark

Detaljer

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON TVERLANDET SKOLE + PROSJEKTET MÅL OG FOKUSOMRÅDER KONTEKST Intensjonen med oppgaven har vært å studere muligheten for utvidelse av Tverlandet skole, Løding i Bodø kommune fra 5.-10. klasseskole til 1.-10.

Detaljer

Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1

Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1 Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1 Trinn 1-4 (småskolen) Antall elever (2009-10): 37 + 27 + 19 + 31 = 114 elever Plassering Raknes skule Skolen selv har pekt på dagens østfløy som et brukbart

Detaljer

62185 NY BREVIK SKOLE OG GRENDEHUS ROMBEHANDLINGSSKJEMA dato: / REV A

62185 NY BREVIK SKOLE OG GRENDEHUS ROMBEHANDLINGSSKJEMA dato: / REV A 62185 NY BREVIK SKOLE OG GRENDEHUS ROMBEHANDLINGSSKJEMA dato: 15.04.16 / REV A 13.05.16 ID Romnummer Romnavn Gulv Himling Veggutførelse 1 Generelt læringsareal Baseareal / kl.-/ grupperom 1.- 7. trinn

Detaljer

Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen

Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen 290906 Bakgrunn Elevtallsøkning plassmangel Blandet bygningsmasse inneklimaproblematikk Vanskelig tilgang på tomteareal Grunnlag for sak

Detaljer

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran ASKIM UNGDOMSSKOLE div.a arkitekter Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran 22 div.a arkitekter ble etablert i 1987 og jobber med alt fra enkeltboliger til byplan. De fleste av kontorets oppgaver er

Detaljer

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat GAUTESETE SKOLE Ombygging til ungdomsskole Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat. OLA ROALD 11.11.16 5.K&SiADSESTIMATER..- 7 5.1 Kostna 7 5.2Kostndrsummert 7 6. VEDLEGG

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Plan 1 Bygg A. Rotvoll Allé 1

Plan 1 Bygg A. Rotvoll Allé 1 A111 6,2 m2 A112 A113 9,2 m2 A114 10,3 m2 A115 8,4 m2 A116 10,4 m2 A118 Garderobe 6,4 m2 A117 Te-kjøkken 6,6 m2 A102 Inngang 19,0 m2 A128 7,8 m2 A129 Arkiv/lager 5,3 m2 A127 12,2 m2 A126 18,3 m2 A125 7,9

Detaljer

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ]

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ] Stilla [ st ɪ l.la ] Stilla er et åpent og landskapsinteraktivt vitensenter. Gjennom fleksible rom for mange typer aktiviter, et ambisiøst energikonsept basert på lokale ressurser og en arkitektur som

Detaljer

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre.

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Vitensenteret sett fra Tungeneset. MITT SKIP ER LSTET ME.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Møteplassen ligger på terrengnivå

Detaljer

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON T A R E M A R E 0 0 0 30 40 50 60 70 KJØKKEN 54 M SERVERING VAREMOTTAK PORT KJØLEROM UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 88 M PERSONAL 3 M LAGER TEKN SØPPEL INNGANG PERSONAL PERSONAL 83

Detaljer

PULS ARKITEKTUR 6 / 2015

PULS ARKITEKTUR 6 / 2015 PULS ARKITEKTUR 6 / 2015 I FORM OG FARGE C5 Kristin Pallin Margunn Aksnes PROSJEKTBESKRIVELSE / I form og farge er et fireetasjes aktivitetssenter i tre som har en luftig foaje som deler bygget i to. På

Detaljer

Kontakt Gruppe 5 - Ark

Kontakt Gruppe 5 - Ark Kontakt Gruppe 5 - rk 6 2010 Ole Kristian Kråkmo rlend Uleberg Osnes Mikkel Haavaldsen Prosjektbeskrivelse Nye Stavne blir en arena som legger til rette for god sosial kontakt mellom brukere, ansatte og

Detaljer

LANGRENNSARENABYGGET PLASSERING PÅ TOMTA. SITUASJON.

LANGRENNSARENABYGGET PLASSERING PÅ TOMTA. SITUASJON. LANGRENNSARENABYGGET PLASSERING PÅ TOMTA. SITUASJON. Det nye langrennsarenabygget plasseres ca 10 meter sør for Toppidrettssenteret, omtrent på samme sted som eksisterende arenabygg som skal rives. Bygget

Detaljer

Mulighetsstudie: KLODEN i Kabelgata

Mulighetsstudie: KLODEN i Kabelgata 75 Mulighetsstudie: KLODEN i Kabelgata Det arkitektoniske konseptet bygger opp under en overordnet visjon om å tilby et åpent, transparent og inviterende scenehus som opphever det tradisjonelle skillet

Detaljer

målverdi total prosjektert BESTILLING 2014 REV. BESTILLING 2015 FORPROSJEKT DEL 1 prosjektert målverdi total

målverdi total prosjektert BESTILLING 2014 REV. BESTILLING 2015 FORPROSJEKT DEL 1 prosjektert målverdi total oversikt funksjonsarealer: bes?lling 2014 / rev. bes?lling 2015 / 1 klasse- og grupperom m 2 klasserom trinn 1-4 2 100,0 2 100,0 2 109,8 16 klasserom t i trinn 1-4 med 60m 2 hver 960,0 960,0 963,9 grupperom

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, formannskapssalen Dato: Tid: 12:00

Møteinnkalling. Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, formannskapssalen Dato: Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, formannskapssalen Dato: 09.11.2016 Tid: 12:00 Forfall meldes til utvalgssekretær (Astrid Larsen for dette møtet) som sørger for

Detaljer

GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE. f a r g e r i k t f e l l e s s k a p 16-1

GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE. f a r g e r i k t f e l l e s s k a p 16-1 GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE f a r g e r i k t f e l l e s s k a p Vår hovedintensjon på Stavne har vært å lage et bygg som bidrar til å skape et fellesskap mellom brukerne,

Detaljer

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet Perspektiv Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget Møter i Landskapet Forståelse av landskapet LADSKAPETS ROM. Tungevågen er et vidt, åpent landskap. Et bygg i dette landskapet blir en markør, som en

Detaljer

SEAWIND SEAWIND. Maritimt vitensenter i Tungevågen. Fasade mot øst 1:200

SEAWIND SEAWIND. Maritimt vitensenter i Tungevågen. Fasade mot øst 1:200 Maritimt vitensenter i Tungevågen Fasade mot øst 1:200 forbindelse til fyrtårn A C B Gjenstandsmottak 200 Undervisnings materiell 30 Verksted Teknisk rom 1 c+ 2. Vaskerom 55 Lager 20 wc h 27 wc f 27 garderobe

Detaljer

DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN

DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN SJETNE IL 4 Design og ide A SITUASJONSPLAN B ETASJEPLANER MED MØBLERINGSFORSLAG C AREALOVERSIKT D FASADETEGNINGER E PERSPEKTIV F OVERSIKT

Detaljer

ARKITEKTUR HOVEDINNGANG

ARKITEKTUR HOVEDINNGANG ARKITEKTUR Lysinnfall, funksjonalitet for alle brukergrupper og et bæredyktig bygg for fremtiden er betydelige elementer i konseptet. Med rom for morgendagens puls. Skolens viktigste arealer er fordelt

Detaljer

Dvelja Nye Bodø Rådhus SAMSPILL MED BYBILDET ROM FOR RELASJONER Rådhuset befinner seg i overgangssonen mellom to ulike deler av bybildet: på den ene siden det tettbygde strøket som tilsvarer det opprinnelige

Detaljer

TO FLØYER. Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola

TO FLØYER. Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola TO FLØYER Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola 19x0,174=3,30 Visjon En hver by trenger et sentrum. Vi ønsker at det nye Rådhuset i Sola skal være hjørnestenen i bydannelsen og dermed også sentrumsdannelsen.

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR HC med håndgrep med skult. ( rustfritt stål med benk og skap Volumhette- for mopper Mini med innebygd kjøleskap og komfyr HC tilpasset

Detaljer

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 Idrett Hall for ballspill Areal for annen idrett A002, A004, A006 3036 m 2, 3 deler på 23x44 m 14,5m (underkant bjelker) Gulv av med sportsbelegg.

Detaljer

PRINSIPPER FOR BYGGENE

PRINSIPPER FOR BYGGENE PRINSIPPER FOR BYGGENE KREATIVHUSET Metaprint Systue Salmaker-Skomaker Et bygg som i hovedsak er åpent fra 9-16 KONSTRUKSJON Lettkonstruksjon, fleksibel Jobbe med det lette på det massive REBYGG, SNEKKER

Detaljer

INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG

INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE Involvering av brukerne er viktig i den spennende fasen arbeidet med Kongsvinger nye ungdomsskole

Detaljer

Dimensjoneringskriterier Honningsvåg skole er en 1 10 skole. I dag er oppdelingen i hovedtrinn, paralleller og antall elever slik: Antall Paralleller

Dimensjoneringskriterier Honningsvåg skole er en 1 10 skole. I dag er oppdelingen i hovedtrinn, paralleller og antall elever slik: Antall Paralleller MÅL OG PLANLØSNING, utdrag fra beskrivelse i skisseprosjekt. Mål Dimensjoneringskriterier Honningsvåg skole er en 1 10 skole. I dag er oppdelingen i hovedtrinn, paralleller og antall elever slik: Trinn

Detaljer

SKISSEPROSJEKT MAI 2008

SKISSEPROSJEKT MAI 2008 ALTERNATIV 1 DYRVIK ARKITEKTER AS GRINDAKER AS LANDSKAPSARKITEKTER Alternativ 1 Utomhusplan 1:1000 Grindaker as Landskapsarkitekter 73 mý E Inng Storgata c+ 4,0 D C A c+ 4,0 wc dusj 4 mý wc dusj 4 mý wc

Detaljer

A05-01 SONEPLANER A05-01 PLAN 1 PLAN 2 TEGNFORKLARING FORMIDLING/ UTSTILLING FLERBRUKSDEL KJØKKEN MAGASIN UTLEIE GARDEROBE MIST MUSEET KYSTENS ARV

A05-01 SONEPLANER A05-01 PLAN 1 PLAN 2 TEGNFORKLARING FORMIDLING/ UTSTILLING FLERBRUKSDEL KJØKKEN MAGASIN UTLEIE GARDEROBE MIST MUSEET KYSTENS ARV A05-01 avf vare frys kjøl 47 m 2 faste utstillinger 411 m² 410 m 2 gard kontor tørrl. 81 m 2 magasin/formidling 19 magasin 46 m² kjøkken 4 194 m 2 mottak 9 m² sluse lager kontor kiosk/ kafe 1 oppv. evt.

Detaljer

LØVETANNA LANDSKAP FROSTA SKOLE

LØVETANNA LANDSKAP FROSTA SKOLE FROSTA SKOLE Skisseprosjekt uteområder JANUAR 2013 FROSTA SKOLE Skisseprosjekt utomhus Eksisterende situasjon Frosta skole har et skoletilbud fra småskole til ungdomstrinnet. Uteoppholds-arealet, slik

Detaljer

SKROGET_ Vitensenter Randaberg

SKROGET_ Vitensenter Randaberg SKROGET_ Vitensenter Randaberg Skip og båter har gjennom tidene vært menneskets følgesvenner i møte med elementene, vann og hav. Havet er utgangspunktet for Randaberg vitensenters formidling. Skrogets

Detaljer

N.S.Ø.V N.S.Ø.V. Her skal besøkende kunne få en innsikt i hva havet har betydd og stadig betyr for livet langs norskekysten.

N.S.Ø.V N.S.Ø.V. Her skal besøkende kunne få en innsikt i hva havet har betydd og stadig betyr for livet langs norskekysten. Ytterst ute mot havet, der hvor Nord-Jæren ender og Boknafjorden begynner, ligger et fyr. Fyret heter Tungenes har vært et peilemerke for sjømenn i over 50 år. Like ved Tungenes fyr er der en liten fiskehavn,

Detaljer

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 Ny Gondol på Voss Gjennom arbeidet med å designe og utvikle gondolbygget på Voss, har det vært viktig å se dette signalbygget fra to vinkler: - Gondolbygget

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN VOLDA VGS. Høyring 2 Situasjonsplan framtidig

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN VOLDA VGS. Høyring 2 Situasjonsplan framtidig 18/34 18/344 18 18B 18 18/38 11 18/34 18/5 1 18D 18/115 18C 18/376 18/33 1 3 18/50 18F 18E 18/8 18/64 18/4 18/65 18/14 18/ 18/3 18/3 18/4 11 30 13 18/5 15 18/34 18/75 18/76 7 3 18/10 18/30 4 18/101 18/161

Detaljer

HURRAMEGRUNDT. Ny ungdomsskole på Røstad

HURRAMEGRUNDT. Ny ungdomsskole på Røstad HURRAMEGRUNDT Ny ungdomsskole på Røstad HURRAMEGRUNDT Ny ungdomsskole på Røstad PROSJEKTBESKRIVELSE 1. Innledning 2. Situasjon 3. Hovedgrep 4. UTOMHUSANLEGG 5. Skole om dagen Elevarealer Lærerarbeidsplasser

Detaljer

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT Utvidelsesreserver A000 Eiendomsgrense Parkering for fremtidig tillbygg Parkering for fremtidig tillbygg mulighet for en forlengelse Ny Parkering 13 stk 5.1 TILBYGG EKS BYGNING EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

Detaljer

Hommelvik skole i Sør-Trøndelag Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk

Hommelvik skole i Sør-Trøndelag Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk Hommelvik skole i Sør-Trøndelag Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk Metamorfose fra lagerbygg til skolebygg En omfattende renovering av et nødtørftig lagerbygg har resultert

Detaljer

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Ny vekst midt i Stavanger! www.stavangersør.no nye vekstmuligheter for smarte bedrifter www.stavangersør.no Det finnes mange smarte

Detaljer

føyer seg etter den reduserte skalaen og materialbruken i bygningene i nærmiljøet. Bygningsprogrammet har i denne delen

føyer seg etter den reduserte skalaen og materialbruken i bygningene i nærmiljøet. Bygningsprogrammet har i denne delen Atlaset har denne dyden: det viser formen til byer som ennå ikke har hverken form eller navn Italo Calvino, Usynlige byer Et så vakkert sted som dette kan vanskelig forbedres ved å bygge noe der. Og når

Detaljer

HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006

HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006 HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006 Hof kommune fullførte høsten 2006 et byggeprosjekt som omfattet ombygging og oppussing av eksisterende skolebygg og samfunnshus, utvidelse

Detaljer

Nye Bodø Rådhus Glimt av Bodø

Nye Bodø Rådhus Glimt av Bodø edersenaksen skvartalet som og åpen bystruktur Forankring Det eksisterende Rådhuset og Banken kan karakteriseres som enkle, men raffinerte bygg: enkle i deres volumoppbygging, men raffinerte i deres detaljering

Detaljer

12. ROMSKJEMA. Behandling overflate - Gulv: Vegger: Himling:

12. ROMSKJEMA. Behandling overflate - Gulv: Vegger: Himling: Sida 1 av 8 ETASJE 0 0001 Korridor X X X X X X 0002 Sluse X X X X 0003 Vaskesentral X X X X X 0004 Sluse X X X X X 0005 Heis X 0006 VVS-schakt 0007 El-schakt 0008 Sluse X X X X 0009 Korridor X X X X X

Detaljer

Fellesarealer; foajé, kantine og bibliotek 2188,5 Foajé/innvendig gate/torg 534 C3.1 Vestibyle 30

Fellesarealer; foajé, kantine og bibliotek 2188,5 Foajé/innvendig gate/torg 534 C3.1 Vestibyle 30 Arealprogram Romsdal videregående skole 2012 Nummer Funksjon Areal Delsum Administrasjon, kontor og lærerarbeidsplasser 1418 C1.1 Ekspedisjon 15 C1.2 Kontor rektor 15 C1.3 Kontorer assisterende rektor

Detaljer

1/6. Situasjonsplan AREALER: 1.190 m2 50 m2 80 m2 250 m2

1/6. Situasjonsplan AREALER: 1.190 m2 50 m2 80 m2 250 m2 B B AREALER: Utstillingshall inkl. akvarium Butikk/ resepsjon Publikumsmottak, garderobe + toalett Kafé og kjøkken Kontor Garderobe, personal A C 1.190 m2 80 m2 2 70 m2 30 m2 Verksted Gjenstandsmottak/Lager

Detaljer

Perspektiv Dampsagalleen. SAGA ATRIUM G/Bnr. 135/36 REVIDERT PLANILLUSTRASJON 13.11.2014

Perspektiv Dampsagalleen. SAGA ATRIUM G/Bnr. 135/36 REVIDERT PLANILLUSTRASJON 13.11.2014 Perspektiv Dampsagalleen G/Bnr. 135/36 13.11.2014 Saga Terrasse Fremtidig bebyggelse OK GESIMS C+219,5 5. ETG C+215,5 4. ETG C+212,5 3. ETG C+209,5 2. ETG / OK DEKKE TORG C+206,5 OK TERRENG C+202,5 Fasade

Detaljer

Fyrtårn. Terrasse. Sykkel p. Rampe. Bådværft. Rampe HAV OG FOLK 1:1000. HAV OG FOLK.1 indd.indd 1 01/12/14 09.14

Fyrtårn. Terrasse. Sykkel p. Rampe. Bådværft. Rampe HAV OG FOLK 1:1000. HAV OG FOLK.1 indd.indd 1 01/12/14 09.14 N Fyrtårn Terrasse Sykkel p HC P Bådværft BEDDIN 0 10 50 100 1:1000 P.1 indd.indd 1 Åpen Arkitektkonkurranse Maritimt vitensenter i Tungevåren, Randaberg Arkitektonisk idé Vitenvågen skal være et markant

Detaljer

Klippen. Maritimt Vitensenter i Tungevågen, Randaberg 1/6. Hovedinngang og kafé sett fra øst

Klippen. Maritimt Vitensenter i Tungevågen, Randaberg 1/6. Hovedinngang og kafé sett fra øst Hovedinngang og sett fra øst 1/6 Vitenvågen med omgivelser sett fra høyden i sydøst asaden mot nord og sjøen oajeen med akvariet - og heis til venstre, og adkomst til konferansesenteret til høyre. Kafé

Detaljer

DOWN UNDER, UP ABOVE. Mulighetsstudie Nedre Eiker - kulturhus og folkebad 28.01.2015

DOWN UNDER, UP ABOVE. Mulighetsstudie Nedre Eiker - kulturhus og folkebad 28.01.2015 410 700 790 750 1000 2517 580 DOWN UNDER, UP ABOVE Mulighetsstudie Nedre Eiker - kulturhus og folkebad 28.01.2015 s.2 INNHOLDSFORTEGNELSE s.3 PREMISSER s.4 KONSEPTSKISSER s.5 KONSEPTDIAGRAM s.6 PROGRAM

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for kvartal A4, gnr. 111, bnr. 253, Sandnes Indre Havn. Plan nr Sandnes kommune

Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for kvartal A4, gnr. 111, bnr. 253, Sandnes Indre Havn. Plan nr Sandnes kommune Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for kvartal A4, gnr. 111, bnr. 253, Sandnes Indre Havn. Plan nr. 2015 104 Sandnes kommune 1 Formål Formålet med planen er å legge til rette for ny nytt rådhus for

Detaljer

COLAB. Situasjonssnitt M 1:1000

COLAB. Situasjonssnitt M 1:1000 COLAB Situasjonssnitt M :000 COLAB BYGG Nyskap - et verksted, et makerspace, en inkubator, en samlingsplass, et dyrkningssenter, en urban mine: et romprogram som ønsker å være mye. den kreative gnisten

Detaljer

I MELLOM LOOP/ARKITEKTUR6/2010 VESLEMØY GRINDVIK OG ANNETTE HAAVAAG

I MELLOM LOOP/ARKITEKTUR6/2010 VESLEMØY GRINDVIK OG ANNETTE HAAVAAG I MELLOM LOOP/ARKITEKTUR6/2010 VESLEMØY GRINDVIK OG ANNETTE HAAVAAG ARKITEKTONISK VISJON Trygghet På Stavne er du trygg. Her finnes flere veier å gå, uavhengig av dagsform. Her er det mange rom og kroker

Detaljer

OCCI/ ULLERN VGS. FOR VISIONARY DEVELOPERS. Undervisning. www.darkarkitekter.no. Hufton+Crow

OCCI/ ULLERN VGS. FOR VISIONARY DEVELOPERS. Undervisning. www.darkarkitekter.no. Hufton+Crow OCCI/ ULLERN VGS. DARK FOR VISIONARY DEVELOPERS www.darkarkitekter.no D A R K ÅR ADRESSE Ullernchauseèn 64-66, 0379 Oslo OPPDRAGSGIVER Skanske Norge ENTREPRENØR Skanska Norge PROGRAM Innovasjonspark 35.300m

Detaljer

KVAM HERAD Nordheimsund og Øystese ungdomsskular

KVAM HERAD Nordheimsund og Øystese ungdomsskular Øystese Ungdomsskule KVAM HERAD Nordheimsund og Øystese ungdomsskular Skisseprosjekt nov.2005 2 I N N H A L D TEKSTDEL: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Kalkylesamandrag NUS Kalkylesamandrag ØUS Arealtabell

Detaljer

Kommunale og fylkeskommunale saker

Kommunale og fylkeskommunale saker KUNSTPLAN Kommunale og fylkeskommunale saker Byggets/prosjektets navn: Kunst til Brundalen skole Byggherre/prosjektansvarlig: Trondheim kommune Arkitekt: Eggen Arkitekter AS Landskapsarkitekt: Løvetanna

Detaljer

Sunndal ungdomsskole og kulturskole

Sunndal ungdomsskole og kulturskole Sunndal ungdomsskole og kulturskole HUS arkitekter as Tekst: Guri Fiskum, sivilarkitekt MNAL Foto: Arve Osen AS og Trond Opstad, Informasjonspartner HUS arkitekter AS ble etablert i 1993 og er nå et av

Detaljer

H E L D A L E I E N D O M A S

H E L D A L E I E N D O M A S ØVRE SÆDAL MIDTRE - FELT B-F2 H E L D A L E I E N D O M A S s 1 Beskrivelse av forslaget s 2 Situasjonsplan s 3 Perspektiv fra vest s 4 Terrengsnitt s 5 Rekkehus plan type A 1:100 s 6 Rekkehus plan type

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no Villa Aagaard Hamar KIMA arkitektur as Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no 4 KIMA arkitektur as ble etablert i 2008 av Martin Dietrichson, Inge Hareide og Kristoffer Moe Bøksle. Etter flere

Detaljer

INNHOLD VEDLEGG: TOMTEANALYSE PROSJEKTTALL HOVEDDISPOSISJON AV FUNKSJONER LOGISTIKK AVDELING BEBOERROM FASADE - MATERIALER SANSEHAGER TAKHAGER

INNHOLD VEDLEGG: TOMTEANALYSE PROSJEKTTALL HOVEDDISPOSISJON AV FUNKSJONER LOGISTIKK AVDELING BEBOERROM FASADE - MATERIALER SANSEHAGER TAKHAGER BJØNNES SYKEHJEM INNHOLD TOMTEANALYSE PROSJEKTTALL HOVEDDISPOSISJON AV FUNKSJONER LOGISTIKK AVDELING BEBOERROM FASADE - MATERIALER SANSEHAGER TAKHAGER MILJØSTRATEGI AREALER VOLUMSTUDIER NEDFOTOGRAFERTE

Detaljer

Eiendom Eiendommen har bruksnummer 112/156 og er eid av Lyngen kommune. Areal = ca 43 dekar.

Eiendom Eiendommen har bruksnummer 112/156 og er eid av Lyngen kommune. Areal = ca 43 dekar. GENERELL BESKRIVELSE ANBUD 1. Situasjon Sør-Lenangen ligger på østsiden av en fjordarm i en slak fjordli inntil høyfjellsterreng. Ovenfor bebyggelsen består vegetasjonen av myrer og småvokst bjørk. Bebyggelsen

Detaljer

situasjonsplan / 1:500

situasjonsplan / 1:500 rådhuset MOT SOLPLASSEN / sør-vest situasjonsplan / 1:500 Vår visjon for et nytt rådhus i Bodø er basert på ønsket om å skape en bedre hverdag for både ansatte og brukere av huset, med gode dagslysforhold

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

PRESENTASJON 26.05.2015 MORTENSRUD DEMENSLANDSBY

PRESENTASJON 26.05.2015 MORTENSRUD DEMENSLANDSBY PRESENTASJON 26.05.2015 MORTENSRUD DEMENSLANDSBY Generelt Det er tidligere utarbeidet en kommunedelplan for område Loftsrud Mortensrud med forslag til fremtidig utnyttelse av ulike felt. Analysen inngår

Detaljer

RAUMYR SKOLE - STREKER

RAUMYR SKOLE - STREKER RAUMYR SKOLE - STREKER FORSIDE: EKSTERIØRPERSPEKTIV FRA SØRVEST Tredekke Sandvolleyball Asfalt "Lundeløkka" Sykkelskur Komprimator Eksisterende fotballbane Betongformasjoner for lek og skating Asfalt Benker

Detaljer

gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug

gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug FILTER Stavne AF er et arbeidstreningssenter, i dag spredd over sju ulike lokaliteter. Alle Stavnes filialer ønskes samlet ved

Detaljer

Under arbeidet med programskissen har det ikke vært konsultert tekniske rådgivere innen byggteknologi, bygningsfysikk eller energi.

Under arbeidet med programskissen har det ikke vært konsultert tekniske rådgivere innen byggteknologi, bygningsfysikk eller energi. NY RISIL BARNESKOLE 1. Introduksjon 1.1 Om rom- og funksjonsprogrammet. For Risil barneskole er det utarbeidet arealprogram og programskisse. Dette rom- og funksjonsprogrammet er del av det samlede konkurransegrunnlaget

Detaljer

PRINSIPPER FOR BYGGENE KONSTRUKSJON

PRINSIPPER FOR BYGGENE KONSTRUKSJON PRINSIPPER FOR BYGGENE KREATIVHUSET KONSTRUKSJON Metaprint Systue Salmaker-Skomaker Veksthus Et bygg som i hovedsak er åpent fra 9-16 Jobbe med det lette på det massive Lettkonstruksjon, og veksthus.utnytte

Detaljer

Sammendrag av funksjonsbeskrivelse Nye Isfjorden skole

Sammendrag av funksjonsbeskrivelse Nye Isfjorden skole Sammendrag av funksjonsbeskrivelse Nye Isfjorden skole Skolen planlegges for 210 elever og 18 lærere. Det er laget et eget romprogram på bakgrunn av de funksjoner skolen skal inneholde. Skolen deles opp

Detaljer

_underetasje 1_200. Horisont og detaljer. Prosjektet for Maritimt Vitensenter tar inn temaene ved design, med base i byen og i landskapet.

_underetasje 1_200. Horisont og detaljer. Prosjektet for Maritimt Vitensenter tar inn temaene ved design, med base i byen og i landskapet. Horisont og detaljer Prosjektet for Maritimt Vitensenter tar inn temaene ved design, med base i byen og i landskapet. Disse analogiene finnes både i liten og stor skala. Ta eksempelet ved berglav som trosser

Detaljer

VADSØ SAMFUNNSHUS NYTT KULTURHUS?

VADSØ SAMFUNNSHUS NYTT KULTURHUS? VADSØ SAMFUNNSHUS NYTT KULTURHUS? FUNKSJONER KINO BAKGRUNN RIKSTEATER Eksisterende kino Riksteaterets anbefaling til nye kulturhus FESTSAL UNGDOMSKLUBB MUSEUM Festsal med backstage for musikere Ungdomsklubb

Detaljer

Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse. Knut Myhrer og Einar Osnes

Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse. Knut Myhrer og Einar Osnes Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse Knut Myhrer og Einar Osnes Bakgrunn Verneombud på flere skoler melder om at skolene blir bedt om å starte ekstra klasser. For å få til dette tas det i bruk spesialrom.

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND, ROMMETVEIT Kommune: 1221/Stord Gnr/bnr: 21/1 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

NY UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL I MOSS

NY UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL I MOSS Moss kommune NY UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL I MOSS BYGGEPROGRAM AREAL OG FUNKSJON juli 2015 Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 1 GENERELL PROSJEKTINFORMASJON... 3 1.1 Byggeprogram... 3 2 MÅL OG VISJONER...

Detaljer

22 x 73 = 1 600. 70,0 m2. 23 x 77 = 1 760. Posthylle Admin - ammerom 15,6 m2. Musikkrom 86,2 m2 Kantineareal 88,8 m2.

22 x 73 = 1 600. 70,0 m2. 23 x 77 = 1 760. Posthylle Admin - ammerom 15,6 m2. Musikkrom 86,2 m2 Kantineareal 88,8 m2. Vedlegg 2 38 000 35 5 20 Møterom 30,0 m2 Admin - Inspektør BT2 60,0 m2 00 Keramikk 28,3 m2 Tegning/Tekstil 58,7 m2 Sløyd 70,0 m2 Ankomstsone Posthylle Admin - ammerom 15,6 m2 scene lager keramikk 17,8

Detaljer

SKOLELYST SOMMERLYST UNGDOMSKOLE - TROMSØ

SKOLELYST SOMMERLYST UNGDOMSKOLE - TROMSØ SKOLELYST KONKURRANSE TOTALENTREPRISE - 11.12.2013 REVIDERT FORSLAG SOMMERLYST SKOLE Vi har gjennomgått tilbakemeldingene fra evalureingsgruppen og fra møtet i Tromsø 25.11.13. Det legges til grunn at

Detaljer

OSLO SKATEHALL APPROVED BY TONY HAWK. Offentlig. www.darkarkitekter.no

OSLO SKATEHALL APPROVED BY TONY HAWK. Offentlig. www.darkarkitekter.no OSLO SKATEHALL APPROVED BY TONY HAWK www.darkarkitekter.no D A R K ÅR 2014-2016/2017 ADRESSE Stavangergata 28, Voldsløkka, Oslo OPPDRAGSGIVER Oslo Kommune, Kultur- og idrettsbygg ENTREPRENØR - PROGRAM

Detaljer

Hvordan tolker arkitekten bestillingen av skolen? Foto: Matthias Herzog

Hvordan tolker arkitekten bestillingen av skolen? Foto: Matthias Herzog Hvordan tolker arkitekten bestillingen av skolen? Foto: Matthias Herzog Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse om fysisk læringsmiljø 2017 Tom Forsberg Arkitekt og partner i HUS arkitekter AS Arbeidet

Detaljer

Lindeberg sykehjem redegjørelse om bokvalitet og organisering/romforløp

Lindeberg sykehjem redegjørelse om bokvalitet og organisering/romforløp Lindeberg sykehjem redegjørelse om bokvalitet og organisering/romforløp Bokvalitet Sykehjemsetaten, Omsorgsbygg og brukere av sykehjemmet har hatt fokus på punkter som blant annet er omtalt i Husbankens

Detaljer

Vestre Toten ungdomsskole

Vestre Toten ungdomsskole Vestre Toten ungdomsskole Dialogmøte med interesserte tilbydere 17.12.2013 Agenda Nøkkeltall Situasjonsplan Prosessen hittil: forstudie og vedtak om nybygg Noen utdrag fra foreløpig romprogram Prosessen

Detaljer

LANCING. INDARC office for architecture and urban planning

LANCING. INDARC office for architecture and urban planning LANCING... var engang vår nasjons stolteste skute. Stolte var de alle sammen, de hvite svaner, men LANCING står ennu for alle gamle sjømenn som toppen på seilskutekulturen. Den var en av verdens skarpseilere

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG PRESENTASJON HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG Avd. for lærerutdanning i Hamar ARKITEKT: ARKITEKTGRUPPEN LILLE FRØEN AS Tekst og foto: Sivilarkitekt MNAL Pål Andresen Adresse: Holsetgaten 31, 2318 Hamar Byggherre:

Detaljer

På grensen mellom land og sjø Maritimt Vitensenter i Tungevågen

På grensen mellom land og sjø Maritimt Vitensenter i Tungevågen På grensen mellom land og sjø Maritimt Vitensenter i Tungevågen På grensen mellom land og sjø Det finnes ikke noe bedre sted å lære om den maritime verden enn der kreftene, skjønnheten og rikdommen fra

Detaljer

EV. NY UTFYLLING opphaldsareal sandvolley strandpromenade. storsal

EV. NY UTFYLLING opphaldsareal sandvolley strandpromenade. storsal REGIONALT KULTURHUS NORHEIMSUND SIVILARKITEKTAR MNAL LIV KILDAHL OG ALV MARTIN VANGDAL Nils Aksnes & co AS HARDINGHUSET - SKISSEPROSJEKT I skisseprosjektet har vi fokusert på 2 hovudproblemstillingar.

Detaljer

HOSPITALSLØKKAN 22. Lars Sebastian Østlie & Anders Gunleiksrud

HOSPITALSLØKKAN 22. Lars Sebastian Østlie & Anders Gunleiksrud HOSPITALSLØKKAN 22 Lars Sebastian Østlie & Anders Gunleiksrud Situasjonskart I skrivende stund er dette ikke et komplett arbeid. Det vil bli redigert og utdypet innen sensurering. Dette prosjektet tilbyr

Detaljer

Voss Kulturhus. Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter

Voss Kulturhus. Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter Voss kulturhus pka arkitekter Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter 10 Etter prekvalifisering ble vårt kontor, sammen med en lokal konsulentgruppe, engasjert

Detaljer

GRUPPE 7 LINE MYRENGET, MARIE SÆTRE, AMUND EGGUM WANGEN 7-1

GRUPPE 7 LINE MYRENGET, MARIE SÆTRE, AMUND EGGUM WANGEN 7-1 GRUPPE 7 LINE MYRENGET, MARIE SÆTRE, AMUND EGGUM WANGEN Stavne Gård skal være et forum hvor mennesker i ulike situasjoner møtes. Yrkesstolthet og mestringsfølelse skal gi en solid plattform til å delta

Detaljer

FRYSELAGERET PÅ BONTELABO Foreløpig mulighetsstudie utarbeidet av 3RW Arkitekter for Rieber Eiendom AS

FRYSELAGERET PÅ BONTELABO Foreløpig mulighetsstudie utarbeidet av 3RW Arkitekter for Rieber Eiendom AS FRYSELAGERET PÅ BONTELABO Foreløpig mulighetsstudie utarbeidet av RW A for Rieber Eiendom AS - 20.06.2011 R W a Mulighetsstudie av Fryselageret på Bontelabo omgjort til kontorer - utarbeidet av RW a for

Detaljer

DET MARITIME HUS SITUASJONSPLAN 1:1000 DET MARITIME HUS

DET MARITIME HUS SITUASJONSPLAN 1:1000 DET MARITIME HUS 7 m HOVEDIDÉ Prosjektet legger seg som et markant arkitekturverk som vekker oppsikt og gir området et etterlengtet ansiktsløft, samtidig med at den arkitektoniske helhet og ro skaper et dempet uttrykk

Detaljer

situasjonplan 1:2000 Plan 2381P Hillevåg Næringspark nord Holdeplass Park FELT 04 FELT 01 Vei 3 Vei 2b FELT 08 FELT 02 Vei 1 FELT 05 FELT 10 Torg

situasjonplan 1:2000 Plan 2381P Hillevåg Næringspark nord Holdeplass Park FELT 04 FELT 01 Vei 3 Vei 2b FELT 08 FELT 02 Vei 1 FELT 05 FELT 10 Torg Jernbanev Bergsagelveien Veumveien Kvaleberg skole Sandvikveien FELT 04 FELT 01 Vei 3 Vei 2b Gullongane Privat barnehage FELT 08 FELT 02 Vei 1 FELT 05 FELT 10 Torg Gangfelt Gangfelt Holdeplass Fremtidig

Detaljer