Kl Miniseminar om beredskap (se vedlegg)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg)"

Transkript

1 Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag Kl 18:00 på Haugestad Kl Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Kl Styreleder i Glitrevannverket gir en orientering om nye planer og ny strategi og økonomi, med vekt på konsekvenser for Lier. Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon eller Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Side1

2 Miniseminar om beredskap: Kommunen er en del av samfunnsberedskapen og ofte den som møter innbyggere og næringsliv i første rekke når katastrofer, kriser og større hendelser inntreffer. Det krever forberedelser, planlegging, organisering og gjennomføringskraft. Dette miniseminaret er blitt til på bakgrunn av innspill og ønsker fra formannskapet og er ment å gi en oversikt over: Kommunens beredskapsrolle Risiko- og sårbarhetsanalyser som grunnlag for vurdering og planlegging Beredskapsplanene Organiseringen av arbeidet på folkevalgt og administrativt nivå, - og forholdet til andre aktører Bjørn Harry Støle, Morten Egeberg og Hans-Petter Christensen står for miniseminaret. Side2

3 SAKSLISTE: Saksnr PS 64/2014 Godkjenning av protokoll fra møte PS 65/2014 Meldinger MS 23/2014 Oppfølging av vedtak i kommunestyret 1.halvår 2014 PS 66/2014 Mandat for selskapsetablering for bygningsdrift og renhold i Lier kommune Saken er anket til kommunestyret av mindretallet i formannskapet. PS 67/2014 Finansrapport 2. tertial 2014 PS 68/ tertialrapport PS 69/2014 Anmodning om bosetting av flyktninger i PS 70/2014 PS 71/2014 PS 72/2014 Offentlig ettersyn av planprogram for nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Evaluering av og forslag til politisk struktur, politisk arbeidsform og reglement, samt folkevalgtes arbeidsvilkår/godgjøringer for valgperioden Søknad om fritak som medlem i Forliksrådet Side3

4 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2014/501 Arkiv: Saksbehandler: Anne K Olafsen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 64/2014 Kommunestyret Godkjenning av protokoll fra møte Forslag til vedtak: Protokoll fra møte godkjennes. Rådmannens saksutredning: Vedlegg: Protokoll fra møte Utredning: Side4

5 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder V Gunn Cecilie Ringdal Medlem H Ryno Andersen Medlem H Adnan Afzal Medlem H Per Hægstad Medlem H Sandra Bruflot Medlem H Hilde Kristine Fossum Medlem H Karl Bellen Medlem H Oda Strand Medlem H Per Werrum Medlem H Gina Elisabeth Ekeberg Medlem H Mari Espedal Medlem H Reidar Lauritsen Medlem H Olav Aasmundrud Medlem H Arne Jørstad Medlem H Per-Otto Olsen Medlem H Abdul Majid Abid Medlem H Mette Høyem Varamedlem H Søren Falch Zapffe (H) Frank Yggeseth Varamedlem H Bård Ove Skandsen (H) Jan Bang-Olsen Varamedlem H Juel Asmund Fuglerud (H) Tonje Kristin Evju Medlem A Kirsten Hørthe Medlem A Paul Cristian Justad Medlem A Knut Røssum Medlem A Håkon Haglund Norstrand Medlem A Side5

6 Mirsada Kemura Medlem A Mirza Maria Maldonado Medlem A Lars Erik Petersen Medlem A Tor Birger Jeppesen Medlem A Ruth-Eline A. Iversen Medlem A Aud-Harriet H.A. Kolberg Medlem A Anne Marie Westlie Eidal Medlem A Ove Andreas Solberg Medlem A Tov Hasler Tovsen Medlem A Anders Mikael Strøm Varamedlem A Petter Enrique Dreier (A) Inger Lise N. Johansen Varamedlem A Geir Asle Granås (A) Lars Haugen Medlem FRP Morgan E. Langfeldt Medlem FRP Mette Irene Hansen Medlem FRP Arne Liudalen Varamedlem FRP Per Guthorm Vemork (FRP) Ann Kristin T. Finsveen Varamedlem FRP Knut Eilert Sørnes (FRP) Brynhild Heitmann Medlem KRF Anders G Opsahl Medlem KRF Espen Lahnstein Medlem SP Jan O. Stolp Medlem SP Runar Gravdal Medlem SV Ninnie Bjørnland Medlem SV Tor Kristen Haugen Medlem V Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Hans-Petter Christensen Rådmann Einar Heitmann Kommunalsjef Synnøve Tovsrud Kommunalsjef Bente Gravdal Kommunalsjef Kristine Kjelsrud Kommunikasjonsrådgiver Thorgeir Bjerknes Plan- og bygningssjef Diverse tatt opp under møtet: Før behandling av sakene foretok ordfører Helene Justad og leder for miljøutvalget Hilde K. Fossum utdeling av miljøpriser for 2014: Barnas Miljøpris ble tildelt Noas Ark barnehage Miljøprisen Grønne Lier ble tildelt Siv Olsen, SFO-leder ved Oddevall skole. Spørsmål fra publikum: Odd Arne Tveit fra FAU Gullaug skole, Tone Elisabeth Svendsen fra Linnesstranda Vel og beboere på Gullaug og Øivind Skøien/Hanne Sørsdal fra beboere i Gullaugkleiva hadde alle merknader til sak nr. 51. Side6

7 Ordfører Helene Justad (H) svarte på spørsmål fra Paul Christian Justad (AP) om bruk av omsorgsleiligheter på Gifstad. Helene Justad Ordfører Anne K. Olafsen Utvalgssekretær Side7

8 SAKSLISTE: Saksnr PS 49/2014 Godkjenning av protokoll fra møte PS 50/2014 MS 20/2014 MS 21/2014 Meldinger Organisering av Lier kommunes bygg- og eiendomsforvaltning Forvaltningsrevisjon av service og kvalitet i byggesaksavdelingen MS 22/2014 Kontrollutvalget - protokoll fra møte PS 51/2014 PS 52/2014 PS 53/2014 PS 54/2014 PS 55/2014 PS 56/2014 Klage på detaljregulering for Rv Dagslet - Linnes. Klagere: FAU ved Gullaug skole, Linnesstranda vel og beboere i Gullaugkleiva Lovlighetskontroll. Detaljregulering for Apothekernes laboratorium vest RfD - endringer i selskapsavtalen Kommunereformen - drøftingsgrunnlag Vestregionen - samarbeidsplattform Buskerudbypakke 2 - skisse. Orienteringssak PS 57/2014 Sluttbehandling - Detaljregulering for Gamle Drammensvei PS 58/2014 PS 59/2014 PS 60/2014 PS 61/2014 PS 62/2014 PS 63/2014 FO 5/2014 Forvaltningsrevisjon - rapport fra Deloitte AS om service og kvalitet i byggesaksavdelingen Nyvalg til styre og utvalg Søknad om fritak fra verv - Bård Ove Skandsen (H) Søknad om fritak fra verv - Nils O. Stenvi-Samuelsen (AP) Nyvalg til politiske utvalg Interpellasjoner/spørsmål Gifstad - bruk av omsorgsleiligheter Side8

9 PS 49/2014 Godkjenning av protokoll fra møte Kommunestyrets vedtak: Protokoll fra møte godkjennes. Kommunestyrets behandling: Protokoll fra møte ble godkjent enstemmig. PS 50/2014 Meldinger MS 20/2014 Organisering av Lier kommunes bygg- og eiendomsforvaltning Kommunestyrets vedtak: Melding nr. 20: Organisering av Lier kommunes bygg- og eiendomsforvaltning, tas til orientering. Kommunestyrets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. MS 21/2014 Forvaltningsrevisjon av service og kvalitet i byggesaksavdelingen Kommunestyrets vedtak: Melding nr. 21: Forvaltningsrevisjon av service og kvalitet i byggesaksavdelingen, tas til orientering. Kommunestyrets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. MS 22/2014 Kontrollutvalget - protokoll fra møte Kommunestyrets vedtak: Melding nr. 22: Kontrollutvalget - protokoll fra møte , tas til orientering. Kommunestyrets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. PS 51/2014 Klage på detaljregulering for Rv Dagslet - Linnes. Klagere: FAU ved Gullaug skole, Linnesstranda vel og beboere i Gullaugkleiva Kommunestyrets vedtak: Klagen tas ikke til følge, og kommunestyrets vedtak av i sak 35/2014 opprettholdes. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for videre klagebehandling. Med hjemmel i forvaltningsloven 42 avslås begjæringen om utsatt iverksetting av vedtak av om godkjenning av detaljregulering for Rv. 23 Dagslet Linnes. Kommunestyrets behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig. Side9

10 PS 52/2014 Lovlighetskontroll. Detaljregulering for Apothekernes laboratorium vest Kommunestyrets vedtak: Kommunestyrets vedtak av i sak 37/2014 er lovlig. Kravet om lovlighetskontroll oversendes Fylkesmannen i Buskerud for videre behandling. Kommunestyrets behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig. PS 53/2014 RfD - endringer i selskapsavtalen Kommunestyrets vedtak: 1. Lier kommune vedtar vedlagte selskapsavtale, gjeldende fra Kommunestyrets behandling: Lars Haugen (FRP) fremmet følgende forslag: «Tilleggsformuleringer til selskapsavtalen pkt. 9.2: Styreleder skal ha ingeniørfaglig kompetanse innen avfallsfag på universitetsnivå. Maks funksjonstid for styremedlemmer er 8 år. Pkt. 16: Revisor engasjeres for tre år etter anbud.» Nina Johnsen (V) fremmet slikt forslag: «Representantskapet i RFD oppretter en ekstern, uavhengig valgkomitè f.o.m. neste valg av styre.» Lars Haugens forslag ble votert over først og falt da det fikk 5 stemmer (FRP) mot 44 stemmer (20H,16AP,2KRF,2SP,2SV,2V). Det ble så votert over Nina Johnsens forslag, som falt da det fikk 7 stemmer (5FRP,2V) mot 42 stemmer (20H,16AP,2KRF,2SP,2SV). Formannskapets innstilling ble vedtatt enstemmig. Side10

11 PS 54/2014 Kommunereformen - drøftingsgrunnlag Kommunestyrets vedtak: Lier kommune tar til etterretning at Stortinget har besluttet å iverksette en kommunereform som dels baserer seg på kommunenes eget initiativ, dels en gjennomgang av oppgaver og kommuneinndeling. 1. Under henvisning til kommunestyrets sak 5/2005 og uvissheten rundt kommunereformens faktiske innhold tas det ikke stilling til mulige endringer i kommunestrukturen på nåværende stadium. 2. Lier kommune vil følge prosessen tett ved aktivt å møte initiativ og delta på de arenaer som bl.a. staten ved fylkesmannen og KS tilrettelegger. 3. Formannskapet er å betrakte som styringsgruppe for kommunens egen prosess, rapporterer og fremmer innstilling til kommunestyret i spørsmål som krever behandling. 4. Politisk ledergruppe partienes gruppeledere i kommunestyret og hovedutvalgenes ledere kan konsulteres i tilknytning til prosessen og utgjøre et arbeidsutvalg der det er aktuelt. 5. I tråd med vanlig praksis og kommunens eget reglement er ordføreren ansvarlig for prosessen, å sikre tilstrekkelig informasjon til folkevalgte organ og sørge for innkalling til møter slik det anses nødvendig etter mandat for arbeidet og særskilte vedtak. 6. Lier kommune gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger for lokale/regionale prosesser i det kommunereformarbeidet regjeringen etter stortingsvedtak har invitert kommunene til. Det er kommunestyret selv som må være pådriver for de initiativ og lokale prosesser den enkelte kommune ønsker å ta del i. Kommunestyrets behandling: Formannskapets innstilling ble vedtatt enstemmig. PS 55/2014 Vestregionen - samarbeidsplattform Kommunestyrets vedtak: Lier kommune slutter seg til framlagt forslag til strategisk plattform for Vestregionen, og tar oversendt utfordringsdokument til orientering. Det forutsettes at Vestregionen forholder seg til mulige endringer i oppgavefordeling og kommunestruktur som en følge av kommunereformen og vurderer samarbeidsplattformen i lys av dem. Kommunestyrets behandling: Formannskapets innstilling ble vedtatt enstemmig. Side11

12 PS 56/2014 Buskerudbypakke 2 - skisse. Orienteringssak Kommunestyrets vedtak: Omforent skisse til Buskerudbypakke2 som grunnlag for drøfting med staten (datert 23. juni 2014) tas til orientering. Kommunestyrets behandling: Formannskapets innstilling ble vedtatt enstemmig. Tonje Evju (AP) fremmet protokolltilførsel på vegne av V, SV, FRP, SP og AP: «V, SV, FRP, SP og AP s representanter i kommunestyret ser med stor bekymring på utviklingen i Buskerudbysamarbeidet. Representantene mener det er for mye usikkerhet knyttet opp til Buskerudbypakke 2, både med tanke på omfang av tiltak, og utstrekning. Det fremforhandlede dokumentet som skal danne grunnlag for å møte staten til forhandlinger om løsninger inneholder etter vår mening alt for mange usikkerheter, og det er for lite konkret beskrevet hvilke tiltak og geografi som har overordnet prioritet og i hvilken rekkefølge tiltak ønskes iverksatt. Representantene mener det fremforhandlede dokumentet inneholder forslag som bryter med de forutsetninger om kost/nytte prinsippet som vi mener må legges til grunn ved eventuelle bompenge/brukerbetalingsløsninger. Representantene fra V, SV, FRP, SP og AP har også merket seg at KS1 rapporten som slår fast at prosjektet slik det nå foreligger ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Representantene ser positivt på at Buskerudpakke 2 har visjon i seg for ivaretakelse av alle transportformer østover, som er viktig for Lier.» PS 57/2014 Sluttbehandling - Detaljregulering for Gamle Drammensvei Kommunestyrets vedtak: Detaljregulering for Gamle Drammensvei , som vist på plankart datert og med bestemmelser datert , godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens Kommunestyrets behandling: Planutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig. Side12

13 PS 58/2014 Forvaltningsrevisjon - rapport fra Deloitte AS om service og kvalitet i byggesaksavdelingen Kommunestyrets vedtak: Kommunestyret slutter seg til anbefalinger i rapport fra Deloitte AS om byggesaksbehandling i kommunen og ber rådmannen rette seg etter disse. Kommunestyret ber rådmannen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen utgangen av året. Kommunestyrets behandling: Kontrollutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig. PS 59/2014 Nyvalg til styre og utvalg Kommunestyrets vedtak: Som nytt varamedlem til fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk velges Pål Bendiksen (AP). Kommunestyrets behandling: Tonje Evju (AP) fremmet følgende forslag som ble vedtatt enstemmig: «Som nytt varamedlem til fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk velges Pål Bendiksen (AP).» PS 60/2014 Søknad om fritak fra verv - Bård Ove Skandsen (H) Kommunestyrets vedtak: Søknad om fritak fra Bård Ove Skandsen (H) innvilges. Som nytt medlem og nestleder i planutvalget velges Frank Yggeseth (H). Som nytt varamedlem i planutvalget velges Geir Håkon Ulsaker (H). Kommunestyrets behandling: Ryno Andersen (H) fremmet følgende forslag som ble vedtatt enstemmig: «Søknad om fritak fra Bård Ove Skandsen (H) innvilges. Som nytt medlem og nestleder i planutvalget velges Frank Yggeseth (H). Som nytt varamedlem i planutvalget velges Geir Håkon Ulsaker (H).» Side13

14 PS 61/2014 Søknad om fritak fra verv - Nils O. Stenvi-Samuelsen (AP) Kommunestyrets vedtak: Søknad fra Nils O. Stenvi Samuelsen (AP) innvilges. Som nytt varamedlem i miljøutvalget velges Silje Kjellevik Nordheim (AP). Som nytt varamedlem i tjenesteutvalget velges Pål Bendiksen (AP). Som nytt medlem i veinavnkomitèen velges Lars Erik Petersen (AP). Som nytt varamedlem i heimevernsnemnda velges Anne Mari Westlie Eidal (AP). Kommunestyrets behandling: Tonje Evju (AP) fremmet følgende forslag som ble vedtatt enstemmig: «Søknad fra Nils O. Stenvi Samuelsen (AP) innvilges. Som nytt varamedlem i miljøutvalget velges Silje Kjellevik Nordheim (AP). Som nytt varamedlem i tjenesteutvalget velges Pål Bendiksen (AP). Som nytt medlem i veinavnkomitèen velges Lars Erik Petersen (AP). Som nytt varamedlem i heimevernsnemnda velges Anne Mari Westlie Eidal (AP).» PS 62/2014 Nyvalg til politiske utvalg Kommunestyrets vedtak: Som nye varamedlemmer i tjenesteutvalget velges Heidi Nordheim (H) og Thomas Klingen Andersen (FRP). Kommunestyrets behandling: Ryno Andersen (H) fremmet følgende forslag: «Som nytt varamedlem til tjenesteutvalget velges Heidi Nordheim (H).» Lars Haugen (FRP) fremmet slikt forslag: «Som nytt varamedlem til tjenesteutvalget velges Thomas Klingen Andersen (FRP)». Begge forslagene ble vedtatt enstemmig. PS 63/2014 Interpellasjoner/spørsmål FO 5/2014 Gifstad - bruk av omsorgsleiligheter Spørsmål fra: Paul Christian Justad, Ap Gamle Gifstad aldershjem ble revet i 2005 og erstattet med 16 omsorgsleiligheter som sto ferdig februar Nåværende Gifstadbakken 10. Gifstadbakken 9 som ble bygget som trygdeboliger tidlig på 80 tallet. I september 2009 ba kommunestyret Lier boligselskap AS om å omgjøre første etasje til 6 leiligheter for demente. Andre etasje i Gifstadbakken 9 leies nå ut til enkeltpersoner. Side14

15 Det er egen bygning til dagsenter på Gifstad. Dagens situasjon: Det har helt fra boligen sto ferdig vært vanskelig å fylle opp omsorgsleilighetene i Gifstadbakken 10. Årsakene kan være mange som for eksempel dødsbo, leiligheten er tildelt, men ikke akseptert. Uavhengig av dette så er det flere ledige boliger til enhver tid. Det er spesielle avtaleforhold rundt Gifstadbakken 10. Dette grunnet regelverket rundt lån/ tilskudd fra Husbanken da den ble bygget. Lier kommune leier hele Gifstadbakken 10 av Lier Boligselskap AS, og de forvalter leilighetene for Lier Kommune. Spørsmål til ordføreren: 1. Blir det tildelt boliger til forskjellige målgrupper i Gifstadbakken 10? 2. Hvor mange leiligheter står tomme pr 1. juli, 1. august og 1. september 2014? 3. Når en leilighet står ubebodd, hvem bærer kostnaden for tomme leiligheter? 4. Det er en generell oppfattelse av at dette skulle være heldøgns bemannet boliger. Er det slik at man må søke om bistand på lik linje som om man bodde i sitt eget hjem? Hvordan er bemanningen i Gifstadbakken 10 etter vedtak eller hvordan? Ordførerens svar: Gifstadbakken 10 er 16 tilrettelagte boliger som opprinnelig, primært var beregnet på målgruppen eldre i kommunen. I forbindelse med at det ble opprettet 6 døgnbemannede boliger for mennesker med demens i Gifstadbakken 9, fikk et par av de opprinnelige beboerne derfra med annen diagnose, tilbudt bolig i nr.10. Det har vist seg vanskelig å belegge boligene i nr. 10 med den forutsatte målgruppen og yngre mennesker med redusert funksjonsevne har derfor fått tilbud om tilrettelagt bolig der. Det er alt vesentlig to årsaker til at det er vanskelig å leie ut boenhetene til den opprinnelige målgruppen: a) Beliggenheten, med dårlig utbygget kollektivtrafikk og få aktivitetstilbud. b) Prisen på drøyt 9000 kr måneden i husleie, som oppleves som i overkant dyrt for de som ikke kvalifiserer for bostøtte. Det er Anlegg og eiendom i Lier kommune som betaler tomgangsleie. Per 1.juli 2014 sto 3 boliger tomme, tilsvarende også per 1.august. Status 1.september er at ytterligere 2 boliger nå er ledige, slik at totalt 5 leiligheter i øyeblikket står tomme. Derimot fremstår Hallingstadtunet som et svært populært tilbud; der er det ventelister for å få bolig. Brukerkontoret opplyser at det er svært stor søknad til disse boligene. Her er det mye aktivitet knyttet til kaféen, i tillegg til frisør og fotterapeut. Det er også kort vei til nærmeste butikk. Husleien er på 5379,- per mnd. Hverken Hallingstadtunet eller Gifstadbakken 10 har bemanning. Beboerne må søke om, og få tildelt hjemmesykepleie og praktisk bistand på lik linje med andre hjemmeboende. Side15

16 PS65/2014Meldinger Side16

17 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2014/3683 Saksbehandler: Liv Bente Alvestad 23/2014 Kommunestyret Oppfølging av vedtak i kommunestyret 1.halvår 2014 Vedlagt følger til orientering rapport med vedtaksoppfølging for saker behandlet i kommunestyret 1.halvår Status viser ferdig/iverksatt, eventuelt en orientering i merknadsfeltet som gir opplysning om videre oppfølging. Rapportene legges frem hvert halvår Side17

18 Vedtaksoppfølging Seleksjon: Utvalg: 29 - Kommunestyret, Vedtaksdato: Rapport generert: ephorte 2011/1084- Klage på endringsvedtak i klagesak. RV23 Dagslett - Linnes. Klager: 93 Statens vegvesen Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 Klage på endringsvedtak i klagesak. RV23 Dagslett - Linnes. Klager: Statens vegvesen Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2014 Ferdig/Iverksatt PLAN - Planseksjonen ANHO - Andre Braa Hotvedt Merknad: Oversendt sakens parter. Øvrige klager oversendt til Fylkesmannen i Buskerud Vedtak: Vedtak: Kommunestyrets vedtak: Klagen fra Statens vegvesen tas til følge og punkt 3a i kommunestyrets vedtak av i sak 69/2013 oppheves. Administrasjonen delegeres myndighet til å behandle en eventuell ny klage på omgjøringsvedtaket og videresende denne til Fylkesmannen i Buskerud. 2009/1554- Nytt sykehjem - Forprosjekt 63 Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 Nytt sykehjem - Forprosjekt Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2014 Ferdig/Iverksatt ANL - Anlegg og eiendom GELA - Geir Larsen Merknad: Byggeprosess pågår Vedtak: Kommunestyrets vedtak: Forprosjekt for nytt sykehjem godkjennes innenfor en ramme på 394 mill. kroner som finansieres gjennom lånopptak og statlige tilskudd. Innenfor kostnadsrammen gis rådmann fullmakt til kontrahering av totalentreprise. Eventuelle behov for tilleggsfinansiering behandles ved rulleringen av handlingsprogrammet. Kostnadsestimat for inventar, velferdsteknologi og bygningsvern legges fram i løpet av _2. tertial 2014, sammen med valg av Breeam-klasse. Beslutning om kontrahering legges fram for formannskap kvalitetssikret ved ekstern usikkerhetsanalyse utført i parallell med utviklingen av beslutningsgrunnlaget. 2011/1545- Vurdering av behovet for å revidere kommuneplanens arealdel 12 Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 Vurdering av behovet for å revidere kommuneplanens arealdel Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2014 Ferdig/Iverksatt SAMF - Sektor for JAF - Jon Arvid Fossum samfunnsutvikling Merknad: Vedtak: Vedtak: Kommunestyrets vedtak: 1. Det er ikke behov for revisjon av kommuneplanens arealdel i inneværende kommunestyreperiode. Behovet for revisjon vurderes når kommunal planstrategi skal behandles høsten Planbehovet for Gullaug og vurdering av utvidelse av området for fjordbyen tas opp i en egen sak. Vurdering av plantype vil være en del av denne saken. 3. Arbeidet samordnes med planleggingsarbeidet i fjordbyen/plansamarbeidet. Side18

19 2012/755- Søknad om permisjon fra politiske verv - Hanne Marie Pedersen-Eriksen 84 (KRF) Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 Søknad om permisjon fra politiske verv - Hanne Marie Pedersen-Eriksen (KRF) Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2014 Ferdig/Iverksatt STASTØ - Stab- og AO - Anne K Olafsen støtteenheten Merknad: Vedtak: Kommunestyrets vedtak: Søknad om permisjon fra Hanne Marie Pedersen-Eriksen (KRF) innvilges. 2012/755- Melding om flytting - nyvalg - Trond Johansen (KRF) 86 Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 Melding om flytting - nyvalg - Trond Johansen (KRF) Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2014 Ferdig/Iverksatt STASTØ - Stab- og AO - Anne K Olafsen støtteenheten Merknad: Vedtak: Kommunestyrets vedtak: Melding om flytting fra Trond Johansen (KRF) tas til orientering. I kommunestyret er det opprykk i varamannslisten. Som nytt varamedlem i kontrollutvalget velges: Else Grethe Sola-Holberg (KRF). Det foretas nytt valgoppgjør for KRF slik at man supplerer med 2 nye varamedlemmer i kommunestyret. 2008/1095- Videreføring av avtalen om Buskerudbysamarbeidet 64 Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 Videreføring av avtalen om Buskerudbysamarbeidet Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2014 Ferdig/Iverksatt SAMF - Sektor for JAF - Jon Arvid Fossum samfunnsutvikling Merknad: Vedtak: Kommunestyrets vedtak: 1. Forslag til justert samarbeidsavtale for videreføring av Buskerudbysamarbeidet fra 1. januar 2015 godkjennes slik den foreligger i vedlegg 1 til saken med tillegg som utløses av punkt 2 i dette vedtak. 2. Lier kommune understreker betydningen av at Buskerudbysamarbeidet får en bred behandling og sterk forankring i kommunene og fylkestinget og forutsetter følgende for at avtalen videreføres: dialogen mellom prosjektet og kommunene styrkes blant annet ved saksdokumenter som vektlegger lesbarhet og som er kommuniserbare også overfor innbyggere. at riksvegprosjektene på nåværende tidspunkt holdes utenfor BBP2. at punkt 3.1 mål for samarbeidet, avsnitt hovedmål og delmål får ny ordlyd i punkt 2 "Transportsystemet -og tilgang til de kollektive transportlinjer -skal gjøres mest mulig effektivt og rasjonelt for alle brukere» at punkt 5, Politisk organisering, avsnitt ATM Råd, andre setning, får ny ordlyd: «Rådet skal være et fast rådgivende drøftingsorgan for ATM utvalget. Saker av betydning bør forelegges rådet for drøftelser før behandling i ATM utvalget finner sted» at det etableres et formelt samarbeidsorgan mellom Buskerudbyen og det felles plansamarbeid i Oslo/Akershus for å sikre et best mulig transportsystem dem imellom. 3. Administrasjonen forbereder sak til kommunestyret om hvilke transporttekniske tiltak i kommunen ( pendlerparkeringer/gang-og sykkelveier/utvikling av trafikk-knutepunkter/styrking av kollektive transporttilbud) som Lier Kommune bør prioritere for anvendelse av fremtidige tilskuddsmidler fra Buskerudbyprosjektet innenfor Buskerudbypakke 4. Rapport om folkevalgtundersøkelsen av november 2013 tas til orientering. Side19

20 2013/5176- Omsorgsplan planprogram 2 Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 Omsorgsplan planprogram Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2014 Ferdig/Iverkstta RÅD - Rådgivningsenheten HEER - Henriette Elise Eriksen Merknad: Vedtak: Kommunestyrets vedtak: Det fastsettes planprogram som grunnlag for arbeidet med Omsorgsplan 2030, med følgende temaer: Kommunens utfordringer innenfor omsorgstjenestene. Befolkningsutviklingen frem mot Sikre innbyggerne omsorgstjenester av god kvalitet med tilstrekkelig kapasitet innenfor knappe økonomiske rammer. Medvirkning fra innbyggere og relevante organisasjoner. Omsorgsplan 2030 skal være behandlet innen utgangen av februar Lier kommune har som mål å få flest mulig heltidsansatte noe som bør innarbeides i omsorgsplan 2013/1752- Kemnerens årsrapport for Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 Kemnerens årsrapport for 2013 Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2014 Ferdig/Iverksatt RÅDMT - Rådmannen EFH - Einar F. Heitmann Merknad: Vedtak: Kommunestyrets vedtak: Kommunestyret tar kemnerens årsrapport for 2013 til orientering. 2013/5329- Etablering av VIVA IKS (Vestviken interkommunale vei-, vann og 4 avløpsselskap) Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 Etablering av VIVA IKS (Vestviken interkommunale vei-, vann og avløpsselskap) Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2014 Ferdig/Iverksatt RÅD - Rådgivningsenheten EIJ - Einar Jørstad Merknad: Vedtak: Kommunestyrets vedtak: Med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper, med virkning fra 1.juli 2014, etableres Vestviken interkommunale vei-, vann og avløpsselskap (VIVA IKS) for å løse kommunene Hurum, Lier og Røykens vei-, vann og avløpstjenester._ Forslaget til selskapsavtale for VIVA vedtas. Prosjektstyret for Etableringsprosjektet er interimsstyre for selskapet fram til representantskapet i VIVA har valgt ordinært styre. Representantskapet gis fullmakt til å ansette daglig leder til selskapet og til å fatte beslutning om lokalisering av hovedkontor. _ Kommunene skal fortsatt eie vann- og avløpsanleggene hver for seg. Det utarbeides forslag til forvaltningsavtaler mellom den enkelte kommune og VIVA, og forslag til eierstrategi med målsetninger for VIVA, som fremmes for politisk behandling i innen 1.juli Modellen for eierskap til infrastrukturen skal evalueres av selskapet i samråd med eierne innen 3 år fra etableringstidspunktet. _ På etableringstidspunktet gjennomføres virksomhetsoverdragelse av medarbeidere i de aktuelle tjenestene i de tre kommunene til VIVA. VIVA meldes inn i KS. _ Maskiner og utstyr tilhørende veiområdet takseres og overdras VIVA etter fastsatt takst, maskiner og utstyr på vann- og avløpsområdet overdras VIVA etter bokført verdi. Omstillingen til selskapsdrift skal være gjennomført innen årsskiftet 2014/2015, og det føres selvstendig regnskap for VIVA fra Side20

21 VA-fondene overføres VIVA og inngår som likviditet for selskapet. Ved etablering av selskapet gjøres det i tillegg følgende innskudd i samsvar med kommunenes eierandel: Hurum kommune kr Røyken kommune kr Lier kommune kr Selskapet gis en øvre låneramme på 75 mill kr. Selskapsavtalen tilføyes følgende ny paragraf (øvrige paragrafer rykkes tilsvarende ned): 8 Dialogmøte 8-1 Det skal minimum 4 ganger pr. år avholdes møte mellom daglig leder i selskapet og leder for de respektive kommunale utvalg som behandler saker knyttet til kommunalteknikk i eierkommunene._8-2 Forumets hensikt er å sikre god dialog mellom eiers politiske nivå og selskapet. Organet har ikke besluttende myndighet._8-3det føres protokoll fra møtene. Protokollen forelegges styret og representantskap._8-4 De respektive kommunalsjefer har møte og talerett._ Formannskapet får en redegjørelse om det nye selskapet 2 ganger i året for å bli holdt orientert. Det gjennomføres en bred evaluering av selskapsdannelsen og resultatet innen /1095- Buskerudbypakke 2, drøftingsgrunnlag 69 Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 Buskerudbypakke 2, drøftingsgrunnlag Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2014 Ferdig/Iverksatt SAMF - Sektor for JAF - Jon Arvid Fossum samfunnsutvikling Merknad: Vedtak: Kommunstyrets vedtak: Videre arbeid med Buskerudbypakke2 bygger på vedlagte drøftingsgrunnlag og de innspill som er fremkommet gjennom forberedelser til behandling i by- / kommunestyrer og fylkesting. Evt. innspill i den formelle behandlingen inkluderes i drøftingsgrunnlaget._ Det igangsettes drøftinger mellom kommunene / fylkeskommunen for å komme fram til et omforent forslag til Buskerudbypakke2 som grunnlag for drøftinger med staten. _ Som kommunens representanter i drøftingsutvalget om lokalt / regionalt forslag til Buskerudbypakke2 velges følgende tre personer: Helene Justad (H)_Tonje Evju (AP)_Søren Falch Zapffe (H) Varamedlemmer:_1. Jan O. Stolp (SP)_2. Morgan Langfeldt (FRP)_3. Ove Andreas Solberg (AP)_ og til senere drøftinger med Staten velges ordfører. Omforent forslag til Buskerudbypakke 2 mellom kommunene, fylkeskommunen og staten legges fram til behandling i by- / kommunestyrene / fylkestinget før søknad om bompengefinansiering sendes staten._ Notat datert 28. mars 2014 tas til orientering med følgende tilføyelser: Oversikten som fremkommer i tabell 1 «Tiltak i Lier finansiert av belønningsmidler/buskerudbypakke 1 i perioden » gir en god oversikt over de ulike tiltak som er planlagt og blir gjennomført. Denne videreutvikles og legges til grunn som mal for fremtidig rapportering til kommunale organ, minst to ganger pr år. Oversikten over ytterligere forslag i Lier, med kostnadsramme som fremkommer av det samme notatet, skal behandles politisk i Lier før forhandlingene gjennomføres. RV23 Dagslett-Linnes-E18 skal bli gjennomført i tråd med egne beslutningsprosesser som skal behandles lokalt og i Stortinget. Det skal utredes hvordan bompengeordningen for dette prosjektet skal samordnes med trafikantbetalings-systemet fra BBP2. For øvrig vises det til kommunestyrets vedtak dater 4. mars 2014, sak 11/ /5216- Valg av ny pensjonsordning for folkevalgte fra 1. januar Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 Valg av ny pensjonsordning for folkevalgte fra 1. januar Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2014 Ferdig/Iverksatt ØKO - Økonomienheten HKD - Hege Kristin Sunde Merknad: Vedtak: Kommunestyrets vedtak: Pensjonsordning for folkevalgte i Lier kommune opprettholdes. De folkevalgte meldes inn i den ordinære pensjonsordningen til kommunens ansatte med samme pensjonsregler som disse, men med noen få særbestemmelser. Ordningen omfatter at folkevalgte med minst 1/3 av full godtgjørelse innlemmes. Det inngås ikke avtale om AFP for de folkevalgte. Side21

22 2014/408-4 Reservasjonsordning for fastleger - høringsuttalelse Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 Reservasjonsordning for fastleger - høringsuttalelse Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2014 Ferdig/Iverksatt RÅDMT_ - Rådmannen BHS - Bjørn Harry Støle Merknad: Vedtak: Kommunestyrets vedtak: En eventuell reservasjonsordning for helsepersonell ved alvorlige samvittighetskonflikter knyttet til liv og død, skal kun være begrenset til å delta i utførelse og å assistere ved gjennomføring av behandling, og ikke til å gjelde henvisning, for eksempel av kvinner til abort. Dersom det allikevel etableres en reservasjonsordning for fastleger til å henvise kvinner til abort, skal det ikke overlates til kommunene å innvilge og administrere en slik reservasjonsordning. Lier kommune forutsetter at dersom det etableres en reservasjonsordning for fastleger til å henvise kvinner til abort, der kommunen skal innvilge og administrere en slik reservasjonsordning, blir de økonomiske og administrative kostnader fullt ut dekket. Lier kommune presiserer viktigheten av at alle fastleger skal utføre de oppgaver som er lagt til fastlegeordningen, også henvisning til abort, innsetting av spiral og lignende som nevnes i høringsutkastet._dersom det etableres en reservasjonsordning for fastleger, ønsker Lier kommune ikke å inngå nye avtaler med leger som vil reservere seg. 2012/755- Melding om flytting - Vivi Skreppedal (SV) 89 Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 Melding om flytting - Vivi Skreppedal (SV) Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2014 Ferdig/Iverksatt STASTØ - Stab- og AO - Anne K Olafsen støtteenheten Merknad: Vedtak: Kommunestyrets vedtak: Kathy Lie (SV) velges som nytt varamedlem i tjenesteutvalget. 2012/755- Melding om flytting - Morten Ovenstad (FRP) 91 Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 Melding om flytting - Morten Ovenstad (FRP) Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2014 Ferdig/Iverksatt STASTØ - Stab- og AO - Anne K Olafsen støtteenheten Merknad: Vedtak: Kommunestyrets vedtak: Knut Eilert Sørnes (FRP) velges som nytt 2. varamedlem i planutvalget. Isabell Søgård (FRP) velges som nytt 3. varamedlem i tjenesteutvalget. Thomas Klingen (FRP) velges som nytt 2. varamedlem i miljøutvalget. 2014/1443- Finansrapport Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 Finansrapport 2013 Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2014 Ferdig/Iverksatt ØKO - Økonomienheten TRLA - Trond Larsen Merknad Vedtak: Kommunestyrets vedtak: Rådmannens finansrapport for 2013 tas til orientering. Side22

23 2014/1443- Årsrapport og regnskap Lier kommune 1 Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 Årsrapport og regnskap Lier kommune Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2014 Ferdig/Iverksatt ØKO - Økonomienheten TRLA - Trond Larsen Merknad: Vedtak: Kommunestyrets vedtak: Rådmannens årsrapport for 2013 tas til orientering. Følgende disponering godkjennes i forbindelse med over- og underskuddsordningen: Netto tilførsel til overskuddsfond var på kr, oppgjort etter reglene for over- og underskuddsordningen. Økningen i over- /underskuddsfondet justeres mot kommunens generelle disposisjonsfond. Ubrukte investeringsmidler pr for prosjekter som ikke er avsluttet bevilges opp på de respektive prosjekt i Beløpet utgjør i alt 145,175 mill. kr Innfordring av etterjustert kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager for 2013 på kr gjøres ved motregning til kommunalt tilskudd for /3852- Tilstandsrapport for kvalitet i Lierskolen Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 Tilstandsrapport for kvalitet i Lierskolen 2013 Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2014 Ferdig/Iverksatt RÅDMT - Rådmannen MSTO - Marianne Støa Merknad: Vedtak: Kommunestyrets vedtak: Kommunestyret tar Tilstandsrapporten for 2012/2013 til orientering. Den viser at Lier kommune har en god skole med høyt kvalifiserte ansatte som gjør en meget god jobb. Gjennom dialog mellom politikere, skolens ansatte, elever og foresatte, ønsker man en åpen kommunikasjon som ytterlig kan legge til rette for bedre læring og et godt skolemiljø. Antall fokusområder må ikke være for mange, være tydelige og gå over flere år for at man skal oppnå enda bedre resultater. Det skal arbeides videre for å unngå utilsiktede forskjeller i elevvurderingen skolene imellom. Kommunestyret er bekymret for det store frafallet i videregående skole. Det jobbes videre med hva som er felles oppfatning av hva som er mobbing, uro og støy for å oppnå et best mulig læringsmiljø. 2013/970- Sluttbehandling - Detaljregulering for del av Lyngås grustak - 36 gjenvinningsstasjon Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 Sluttbehandling - Detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2014 Ferdig/Iverksatt PLAN - Planseksjonen MTHO - Marius Trosterud Holmen Merknad: Vedtak: Kommunestyrets vedtak: Forslag til detaljregulering for del av Lyngås grustak gjenvinningsstasjon, med plankart datert , revidert og tilhørende bestemmelser datert , godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens 12-12, med følgende endringer: Det gis mulighet for søndagsåpent i høysesong for hageavfall vår og høst. Side23

24 2014/449-3 Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne - årsmelding for 2013 Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne - årsmelding for 2013 Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2014 Ferdig/Iverksatt STASTØ - Stab- og AO - Anne K Olafsen støtteenheten Merknad: Vedtak: Kommunestyrets vedtak: Årsmelding 2013 for Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne godkjennes. 2012/755- Valg av nytt varamedlem i miljøutvalget 97 Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 Valg av nytt varamedlem i miljøutvalget Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2014 Ferdig/Iverksatt STASTØ - Stab- og AO - Anne K Olafsen støtteenheten Merknad: Vedtak: Kommunestyrets vedtak: Som nytt 2.varamedlem i FRP s gruppe i miljøutvalget velges: Thomas Emil Klingen Andersen 2012/755- Søknad om fritak fra kommunale verv 98 Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 Søknad om fritak fra kommunale verv Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2014 Ferdig/Iverksatt STASTØ - Stab- og AO - Anne K Olafsen støtteenheten Merknad: Vedtak: Kommunestyrets vedtak: Søknad fra Ragnhild Moslet Egeberg innvilges. I kommunestyret er det opprykk i varamannslisten. Som ny 3. vara i tjenesteutvalget velges Magnus Angeltveit (KRF). 2013/2298- Evaluering av og forslag til politisk struktur, politisk arbeidsform og 4 reglement, samt folkevalgtes arbeidsvilkår/godtgjøringer, fra og med valgperioden Drøftingssak. Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2014 Ferdig/Iverksatt RÅDMT_ - Rådmannen BHS - Bjørn Harry Støle Merknad: Vedtak: Kommunestyrets vedtak: Evalueringsutvalget legger saken frem til drøfting og partimessig behandling, for deretter å legge frem en beslutningssak i kommunestyrets oktobermøte. Side24

25 2011/1084- Ny sluttbehandling - Detaljregulering for Rv Dagslet - Linnes 128 Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 Ny sluttbehandling - Detaljregulering for Rv Dagslet - Linnes Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2014 Ferdig/Iverksatt PLAN - Planseksjonen ELHE - Eldbjørg Henriksen Merknad: Vedtak: Kommunestyrets vedtak: Forslag til detaljregulering for Rv. 23 Dagslet Linnes, om vist på plankart, datert , med bestemmelser, datert , godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens 12-12, forutsatt at følgende punkter rettes opp: Områdene merket med A, B, C, D og E på kart i vedlegg 6, tas inn i plankartet. Kommunestyrets vedtak fra 8. mars 2011, om utvidelse nord for veien, opprettholdes. Ny g/s-vei langs rv.23 opprettholdes i planen. G/s-veien fra Linnesstranda forlenges til rundkjøringen og avsluttes inntil adkomstveien til renseanlegget og Shell-stasjonen. I reguleringsbestemmelsenes 6.2 Gang- og sykkelveg (o_gs), byttes skal ut med kan. Supplering av rekkefølgebestemmelse 4.1 d), første avsnitt: «Statens vegvesen tar initiativ til utarbeidelse av skjøtselsplan for støyvoller og støyskjermer, langs det nye veianlegget.» Reguleringsbestemmelsenes 4.1.b) endres med: «Planene med tiltak for anleggsfasen og for ytre miljø, skal utarbeides i samarbeid med kommunen.» Reguleringsbestemmelsenes 4.8 suppleres med: «Vurdering og gjennomføring av tiltak for lokal støyskjerming for Gullaug skole, med uteoppholdsareal, skal utarbeides i samarbeid med kommunen» «Stille områder» tas ut av bestemmelsene. Reguleringsbestemmelsenes 6.1, andre avsnitt endres til: Støyskjerm på bru over Daueruddalen skal være minimum 2 meter høy» Reguleringsbestemmelsenes 4.1.b) Som en del av planen for anleggsfasen, skal alternative traseer til Gullaugkleiva vurderes på nytt, inkludert Mørkveien. Det skal også vurderes opparbeidelse av permanente tiltak langs anleggsveiene. Ny rekkefølgebestemmelse i 4.1.b): «Statens Vegvesen må vurdere etablering av en støyskjerm langs Tuverudveien mellom veibanen og G/S-vei og over tunnelåpningen og et stykke langs sidene. Over tunnelåpningen skal gjerde erstattes med støyskjerm.» Ny rekkefølgebestemmelse til 4.1.d): «3-5 år etter veiåpning skal støyberegningene kvalitetssikres, om nødvendig med støymålinger. Hvis kvalitetssikringen avdekker at det er flere eiendommer eller arealer fastsatt i bestemmelsene som burde vært vurdert for lokale støytiltak, skal slike tiltak gjennomføres.» Ny bestemmelse til 4: «Matjord som blir tatt av veitraseen skal tilbakeføres primært til de bruk som avgir dyrket mark.» Ny setning i første avsnitt i 4.8: «Dette omfatter alle nødvendige tiltak mot støy med skjerming, herunder støyskjerming av skole og skolens utearealer, lekeplasser, boliger m.v.» Nytt strekpunkt til Rekkefølgebestemmelse 4.1.b) PLAN FOR ANLEGGSFASEN: «Vurdere mulige midlertidige erstatningsareal for Linnesjordet i anleggsfasen.» 2013/1297- Bompengefinansiering av nyr RV 23 Linnes - Dagslett 9 Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 Bompengefinansiering av nyr RV 23 Linnes - Dagslett Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2014 Ferdig/Iverksatt SAMF - Sektor for JMO - Jan Moen samfunnsutvikling Merknad: Vedtak: Kommunestyrets vedtak: Lier kommune tilrår at utbyggingen av riksvei 23 på strekningen Linnes Dagslet delfinansieres med bompenger i henhold til foreslått finansieringsopplegg. Det legges til grunn innkreving i begge retninger i to automatiske bomstasjoner; en på ny RV 23 vest for krysset på Dagslet og en på dagens RV 23 på Lahell, vest for rundkjøringen mellom RV 23 og FV 3. Det forutsettes en samlet investeringskostnad på 2070 mill kr, statlig andel på 680 mill kr og en innkrevingsperiode på inntil 15 år med mulighet for forlengelse med inntil 5 år og økning av takstene med inntil 20 % dersom utviklingen i bompengeselskapets økonomi gjør det nødvendig. Det legges til grunn en bompengetakst i spennet Side25

26 22-27 kr (2014-kr) pr. passering for lette kjøretøy og tre ganger så mye for tunge kjøretøy med en totalvekt på over 3500 kg. Bompengetaksten forutsettes regulert i takt med prisstigningen. Det forutsettes en rabattordning hvor alle trafikanter som betaler med elektronisk brikke gis 10 % flat rabatt. Lette kjøretøy betaler for maksimalt 40 passeringer per kalendermåned ved bomstasjonen på dagens RV 23._ 2013/3246- Sluttbehandling - Detaljregulering for Apothekernes laboratorium vest 22 Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 Sluttbehandling - Detaljregulering for Apothekernes laboratorium vest Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2014 Ferdig/Iverksatt PLAN - Planseksjonen MTHO - Marius Trosterud Holmen Merknad: Vedtak: Kommunestyrets vedtak: Forslag til detaljregulering for Apothekernes laboratorium vest, med plankart datert og tilhørende bestemmelser datert , godkjennes i henhold til planog bygningslovens /5127- Sluttbehandling - detaljregulering Ekeberg 62 Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 Sluttbehandling - detaljregulering Ekeberg Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2014 Ferdig/Iverksatt PLAN - Planseksjonen GLD - Gunhild Løken Dragsund Merknad: Vedtak: Kommunestyrets vedtak: Forslag til detaljregulering for Ekeberg med plankart datert og tilhørende bestemmelser datert , godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens 12-12, forutsatt at følgende endring utføres: Felt BF-5 tas ut av planen, som følge av naturmangfoldlovens føre var prinsipp og med tanke på grønnstrukturen langs vassdraget. 2014/2020- Finansrapport 1. tertial Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 Finansrapport 1. tertial 2014 Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2014 Ferdig/Iverksatt ØKO - Økonomienheten EBR - Egil Brandbu Merknad: Vedtak: Kommunestyrets vedtak: Finansrapport 1. tertial 2014 tas til orientering. Side26

27 2014/ tertialrapport 2014 Lier kommune 2 Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 1. tertialrapport 2014 Lier kommune Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2014 Ferdig/Iverksatt ØKO - Økonomienheten TRLA - Trond Larsen Merknad: Vedtak: Kommunestyrets vedtak: 1. tertialrapport 2014 tas til orientering med følgende justeringer: Budsjettjusteringer i 1. tertialrapport 2014 Driftsbudsjettet 1. Bevilges opp en 40 % feltsykepleier 2. Økte kostnader ved vask av personaltøy 3. Inndekning av underskudd ved Betsy krisesenter 2012 Punktene 1-4 kompenseres bed bruk av disposisjonsfond. Kompensasjon av rammene fra 2015 behandles i Handlingsprogrammet. 2014/2083- Organisering av Lier kommunes bygg og eiendomsforvaltning 1 Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 Organisering av Lier kommunes bygg og eiendomsforvaltning Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2014 Ferdig/Iverksatt RÅD - Rådgivningsenheten HB - Helge Bommen Merknad: Vedtak: Kommunestyrets vedtak: Saken utsettes. Rådmannen gis i oppdrag å legge fremme en separat sak til ny politisk behandling knyttet til organiseringen av gjenværende virksomheter etter etablering av Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap (VIVA IKS) innen Lier drift. Saken legges fram i kommunestyrets møte i oktober. I utredningen tas det utgangspunkt i at det skal opprettes et heleid kommunalt aksjeselskap. I prosessen skal de ansattes representanter ha reell medvirkning i samsvar med tariffavtale og intensjonen i denne, for å sikre at virkningen for ansatte danner en del av beslutningsgrunnlaget.» 2013/ /1 Lier - Øvre Opsahl - Klage på avslag om fradeling av kårbolig etter 10 jordloven Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 139/1 Lier - Øvre Opsahl - Klage på avslag om fradeling av kårbolig etter jordloven Side27

28 Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2014 Ferdig/Iverksatt LAN L - REEH - Rebecca Ehrlenbruch Martinsen Landbruksforvaltningen Lier Merknad: Saken ligger hos Fylkesmannen for lovlighetskontroll Vedtak: Kommunestyrets vedtak: Klagen tas til følge. Søknad om fradeling av kårboligen godkjennes som omsøkt, med adkomst gjennom tunet. Vedtaket begrunnes med at fradelingen ikke vil skape drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området. 2008/1095- Videreføring av avtalen om Buskerudbysamarbeidet 71 Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 Videreføring av avtalen om Buskerudbysamarbeidet Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2014 Ferdig/Iverksatt SAMF - Sektor for JAF - Jon Arvid Fossum samfunnsutvikling Merknad: Vedtak: Vedtak: Kommunestyrets vedtak: Vedlagt underskrevet avtale datert 21/ om videreføring av Buskerudbysamarbeidet fra godkjennes. 2014/1932- Drammensregionens brannvesen IKS - Forslag til endringer i 1 selskapsavtale Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 Drammensregionens brannvesen IKS - Forslag til endringer i selskapsavtale Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2014 Ferdig/Iverksatt RÅDMT - Rådmannen EFH - Einar F. Heitmann Merknad: Vedtak: Kommunestyrets vedtak: Lier kommune vedtar vedlagte selskapsavtale, gjeldende fra Selskapsavtalens 5 - Kommuner som ønsker egne løsninger ut over normalløsningen, herunder valg av stasjonsstruktur, skal betale særskilt for dette. Kompensasjon for ev. videreføring av dagens stasjonsstruktur i Nedre Eiker kommune som ikke er del av normalløsningen, skal belastes Nedre Eiker kommune fra Selskapsavtalens 5 - markedsleie av fast eiendom til brannstasjoner iverksettes senest fra Prinsippene om deltakerbidrag (grunnbeløp og befolkningsgrunnlag) vedtas. 2014/1808- Fastsetting av godtgjøring 1 Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 Fastsetting av godtgjøring Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2014 Ferdig/Iverksatt RÅDMT_ - Rådmannen BHS - Bjørn Harry Støle Merknad: Vedtak: Side28

29 Kommunestyrets vedtak: Beregningsgrunnlaget økes med 3,54% til kr ,00 pr /755- Nyvalg til styre og utvalg 100 Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 Nyvalg til styre og utvalg Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2014 Under POL - Politisk sekretariat AO - Anne K Olafsen behandling Merknad: Vedtak i 2 deler. Del 1 iverksatt, del 2 vedtas i kommunestyrets møte Vedtak: Kommunestyrets vedtak: Som nytt medlem i styret for Stiftelsen Lier Bygdetun velges Turid Hellgren (AP). Valg av varamedlem i fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk utsettes. 2012/755- Søknad om permisjon 106 Utvalg: Nr: Vedtakstittel: KS 1 Søknad om permisjon Møtedato: Utv. saksnr: Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig: /2014 Ferdig/Iverksatt POL - Politisk sekretariat AO - Anne K Olafsen Merknad: Vedtak: Kommunestyrets vedtak: Søknad om permisjon fra Audun Langgaard (KRF) innvilges. Side29

30 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2014/3668 Arkiv: Saksbehandler: Einar Jørstad Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 8/2014 Administrasjonsutvalget /2014 Formannskapet /2014 Kommunestyret Mandat for selskapsetablering for bygningsdrift og renhold i Lier kommune Formannskapets vedtak: Med utgangspunkt i at det skal utredes og fremlegges forslag om opprettelse av aksjeselskap for bygningsdrift og renhold i Lier kommune, gis rådmannen følgende mandat for videre arbeid: 1. Det utredes og forberedes etablering av et heleid kommunalt aksjeselskap for bygningsdrift og renhold (miljøservice) ved årsskiftet 2014/2015, som overtar kommunens virksomheter på området gjennom en virksomhetsoverdragelse. 2. Selskapet skal i første omgang innrettes for å løse oppgaver for kommunen. Aksjeselskapet tildeles i en overgangsperiode på tre år fra 1.januar desember 2017 oppdraget med å utføre alle kommunens oppgaver innen bygningsdrift og renhold som ikke allerede er konkurranseutsatt. Ytterligere konkurranseutsetting kan tidligst finne sted ved utgangen av overgangsperioden. 3. Selskapet innrettes slik at det i overgangsperioden kan tilby en liten andel tjenester til markedet. Summen av disse tjenestene skal utgjøre mindre enn 10 % av selskapets totale omsetning, og kun tilbys i markedet innenfor kommunegrensen. 4. Stillingen som daglig leder i selskapet utlyses, og ansettelsen forberedes. Nytt styre foretar valg av kandidat og tilsetting snarest mulig etter stiftelsestidspunktet. 5. På etableringstidspunktet leverer kommunen lønns-, økonomi- og regnskapstjenester til selskapet. Det forberedes en avtale mellom kommunen og selskapet om denne leveransen med varighet tilsvarende overgangsperioden fra 1.januar desember Det settes av inntil kr til konsulentbistand, utredninger og arbeid med forberedelse av etablering. Etableringsprosjektet utreder omstillingskostnader og kapitalbehov for selskapet i oppstartsperioden som en del av beslutningsgrunnlaget til stiftelsesvedtaket. Formannskapets behandling: Side30

31 Tonje Evju (AP) fremmet følgende forslag: «Saken utsettes frem til 2. tertial Utsettelsesårsaken er: behovet for å se kommunens øvrige heleide AS og annen aktivitet i sammenheng. Behovet for å se alternative organisasjonsformer Behovet for tid til vurdering av konsekvensen av etableringen av VIVA og da gjenværende Lier Drift.» Forslaget falt da det fikk 4 stemmer (AP) mot 8 stemmer (4H,FRP,KRF,SP,V). Lars Haugen (FRP) fremmet slikt forslag: «Pkt. 2: 2. setning i rådmannens forslag endres fra tre til ett år, ellers som rådmannens forslag. Pkt. 6: Reduseres til kr ,- i 1. setning. Ellers som rådmannens forslag.» Lars Haugens forslag falt da det fikk 1 stemme mot 11 stemmer (4H,4AP,KRF,SP,V). Det ble så votert over rådmannens forslag til vedtak, som ble vedtatt med 8 stemmer (4H,FRP,KRF,SP,V) mot 4 stemmer (AP). Mindretallet v/tonje Evju (AP) anket saken inn til kommunestyret. Administrasjonsutvalgets vedtak: Saken avvises. Administrasjonsutvalgets behandling: Åse Karin Killingberg Brørvik (Fagforbundet) fremmet følgende forslag: «Saken avvises.» Forslaget ble vedtatt med 4 stemmer (2 Fagforb., 2AP) mot 3 stemmer (2H,1V) avgitt for rådmannens forslag sålydende: Med utgangspunkt i at det skal utredes og fremlegges forslag om opprettelse av aksjeselskap for bygningsdrift og renhold i Lier kommune, gis rådmannen følgende mandat for videre arbeid: 7. Det utredes og forberedes etablering av et heleid kommunalt aksjeselskap for bygningsdrift og renhold (miljøservice) ved årsskiftet 2014/2015, som overtar kommunens virksomheter på området gjennom en virksomhetsoverdragelse. 8. Selskapet skal i første omgang innrettes for å løse oppgaver for kommunen. Aksjeselskapet tildeles i en overgangsperiode på tre år fra 1.januar desember 2017 oppdraget med å utføre alle kommunens oppgaver innen bygningsdrift og renhold som ikke allerede er konkurranseutsatt. Ytterligere konkurranseutsetting kan tidligst finne sted ved utgangen av overgangsperioden. 9. Selskapet innrettes slik at det i overgangsperioden kan tilby en liten andel tjenester til markedet. Summen av disse tjenestene skal utgjøre mindre enn 10 % av selskapets totale omsetning, og kun tilbys i markedet innenfor kommunegrensen. 10. Stillingen som daglig leder i selskapet utlyses, og ansettelsen forberedes. Nytt styre foretar valg av kandidat og tilsetting snarest mulig etter stiftelsestidspunktet. Side31

32 11. På etableringstidspunktet leverer kommunen lønns-, økonomi- og regnskapstjenester til selskapet. Det forberedes en avtale mellom kommunen og selskapet om denne leveransen med varighet tilsvarende overgangsperioden fra 1.januar desember Det settes av inntil kr til konsulentbistand, utredninger og arbeid med forberedelse av etablering. Etableringsprosjektet utreder omstillingskostnader og kapitalbehov for selskapet i oppstartsperioden som en del av beslutningsgrunnlaget til stiftelsesvedtaket. Rådmannens forslag til vedtak: Med utgangspunkt i at det skal utredes og fremlegges forslag om opprettelse av aksjeselskap for bygningsdrift og renhold i Lier kommune, gis rådmannen følgende mandat for videre arbeid: 13. Det utredes og forberedes etablering av et heleid kommunalt aksjeselskap for bygningsdrift og renhold (miljøservice) ved årsskiftet 2014/2015, som overtar kommunens virksomheter på området gjennom en virksomhetsoverdragelse. 14. Selskapet skal i første omgang innrettes for å løse oppgaver for kommunen. Aksjeselskapet tildeles i en overgangsperiode på tre år fra 1.januar desember 2017 oppdraget med å utføre alle kommunens oppgaver innen bygningsdrift og renhold som ikke allerede er konkurranseutsatt. Ytterligere konkurranseutsetting kan tidligst finne sted ved utgangen av overgangsperioden. 15. Selskapet innrettes slik at det i overgangsperioden kan tilby en liten andel tjenester til markedet. Summen av disse tjenestene skal utgjøre mindre enn 10 % av selskapets totale omsetning, og kun tilbys i markedet innenfor kommunegrensen. 16. Stillingen som daglig leder i selskapet utlyses, og ansettelsen forberedes. Nytt styre foretar valg av kandidat og tilsetting snarest mulig etter stiftelsestidspunktet. 17. På etableringstidspunktet leverer kommunen lønns-, økonomi- og regnskapstjenester til selskapet. Det forberedes en avtale mellom kommunen og selskapet om denne leveransen med varighet tilsvarende overgangsperioden fra 1.januar desember Det settes av inntil kr til konsulentbistand, utredninger og arbeid med forberedelse av etablering. Etableringsprosjektet utreder omstillingskostnader og kapitalbehov for selskapet i oppstartsperioden som en del av beslutningsgrunnlaget til stiftelsesvedtaket. Rådmannens saksutredning: Side32

33 Sammendrag: På bakgrunn av vedtak i formannskapet og kommunestyret , samt meldingssak i formannskapet og kommunestyret , er utredning og forberedelse av etablering av aksjeselskap for bygningsdrift og renhold er iverksatt. Allerede på et tidlig tidspunkt er det et behov for å få besvart ulike problemstillinger knyttet til innretning av selskapet. Det foreslås derfor vedtatt et mandat for det videre arbeidet. Lov og forskrift om offentlige anskaffelser regulerer forholdet mellom kommunen og andre rettssubjekter, for eksempel selskaper. Etableringen av et aksjeselskap stiller bestemte krav både til kommunen som bestiller og til virksomheten som skal utføres i selskapet. Selskapet kan imidlertid innrettes slik at det kan utføre såkalt «vertikal egenregi», dersom det er underlagt tett kontroll fra oppdragsgivers side og i liten grad selger tjenester til andre enn kommunen. Selskapet kan dermed i en overgangsperiode innrettes slik at både kommunens bestillerfunksjon og selskapet selv får anledning til å bli godt etablert og tilpasset den nye situasjonen. Eventuell ytterligere konkurranseutsetting av tjenester bør tidligst finne sted mot slutten av overgangsperioden. For å muliggjøre drift som aksjeselskap allerede fra årsskiftet 2014/2015 må både ledelse og administrative funksjoner planlegges. Det foreslås at stillingen som daglig leder for selskapet utlyses eksternt i løpet av høsten 2014 og at det nye styret får anledning til å foreta valg av kandidat og tilsette daglig leder. Det foreslås videre at lønns-, økonomi- og regnskapstjenester leveres av kommunen etter en avtale med varighet tilsvarende overgangsperioden fra 1.januar desember Det foreslås at det settes av inntil kr til konsulentbistand i forbindelse med etableringsarbeidet. Øvrige omstillingskostnader og kapitalbehov for selskapet vil fremgå av beslutningsgrunnlaget til saken om stiftelse av selskapet. Vedlegg: Ingen vedlegg Utredning: På bakgrunn av vedtak i formannskapet og kommunestyret , samt meldingssak i formannskapet og kommunestyret er utredning og forberedelse av etablering av aksjeselskap for bygningsdrift og renhold er iverksatt. I det tidlige utredningsarbeidet har det dukket opp en del problemstillinger som det er behov for å få besvart. I den nevnte meldingssaken ble det skissert et forslag om interimsstyre for håndtering av ulike problemstillinger og avklaringer i forkant av selskapsetableringen. Etter en nærmere vurdering finner imidlertid rådmannen det mer hensiktsmessig med et politisk vedtatt mandat, som kan angi retning på det videre arbeidet med saken. De tillitsvalgt er holdt orientert underveis i saken. Etablering av aksjeselskap, kommunen som bestiller og offentlige anskaffelser Side33

34 Etablering av et aksjeselskap for utførelse av oppgaver innen bygningsdrift og renhold betyr at disse oppgavene flyttes over til en utfører som er et eget rettssubjekt, og blir uavhengig av kommunen i juridisk forstand. Kommunen blir bestiller, og virksomheten i selskapet utfører. Ved anskaffelse av tjenester fra selskapet må det inngås en kontrakt. Inngåelse av anskaffelseskontrakter mellom kommunen og eksterne selskaper er som hovedregel underlagt lov og forskrift om offentlige anskaffelser. For å klargjøre hvilke begrensninger dette gir har Rådmannen innhentet en vurdering fra advokat Christian Bendiksen i Brækhus Dege Advokatfirma DA. Som hovedregel vil anskaffelser fra et annet rettssubjekt være underlagt lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Etablering av et aksjeselskap vil derfor normalt innebære at oppdragene som selskapet skal utføre må legges ut på offentlig anbud (Notat fra Brækhus Dege Advokatfirma DA ). Samtidig finnes det unntak fra denne hovedregelen, men dette gjelder kun dersom to bestemte vilkår er oppfylt. For det første må selskapet være underlagt så tett kontroll fra oppdragsgivers side at disse i praksis regnes som samme rettssubjekt. Kontrollkravet innebærer blant annet at kommunen bør sørge for at vedtekter og formål ikke kan endres uten kommunens godkjennelse. Videre at kommunen forbeholder seg retten til å oppnevne styremedlemmer og godkjenne ansettelse/endringer i selskapets ledelse. Til slutt bør vedtektene også formuleres slik at selskapets forretningsmessige autonomi begrenses. For det andre må «hovedparten» av datterselskapets virksomhet leveres til kommunen, med en absolutt grense for leveranser til andre oppdragsgivere ved ca. 10 % av den totale omsetningen i datterselskapet. Antakelig bør andelen oppdrag hos andre oppdragsgivere ligge betydelig under dette, og kun finne sted i markedet innenfor kommunegrensen. Med disse to hovedvilkårene oppfylt vil det altså være mulig å tildele oppdrag i form av «vertikal egenregi», og uten at oppdragene legges ut på offentlig anbud (Notat fra Brækhus Dege Advokatfirma DA ) Kommunen som bestiller er i dag ikke forberedt på å kunne legge hele spekteret av de aktuelle tjenestene ut på anbud. Anlegg og eiendom har så langt hatt en rolle som bestiller over for Lier drift, men etter en «light» bestiller-utfører modell. I tillegg til skriftliggjorte funksjonskontrakter har mye av utførelsen vært basert på en felles forståelse og løpende kontakt. Dersom tjenestene skal legges ut på anbud, så krever det en helt annen skriftliggjøring av oppdragsbeskrivelser og mer omfattende funksjonskontrakter. I tillegg er det nødvendig å sikre at man har systemer, kompetanse og ressurser til å ivareta bestillerfunksjonen på en tilfredsstillende måte. Videre vil den virksomheten som omorganiseres til et selskap ha behov for noe tid for å tilpasse seg selskapsdrift. Selskapet må etableres med egne funksjoner eller leverandører for de tjenestene virksomhetene i dag får levert fra sentraladministrasjonen i kommunen, herunder økonomi og regnskap, HR/personal og andre administrative støttefunksjoner. Selskapet vil også ha behov for å tilpasse driftsformer og øvrig organisasjon til den nye situasjonen. Med dette som bakgrunn bør det nye selskapet, i det minste i en overgangsperiode, innrettes slik at både kommunens bestillerfunksjon og selskapet selv får anledning til å tilpasse seg den nye situasjonen. Eventuell konkurranseutsetting av tjenester innenfor bygningsdrift og renhold, ut over det som allerede er vedtatt konkurranseutsatt, bør ikke skje før tidligst mot slutten av overgangsperioden. Side34

35 Forslag til punkt 2 og 3 i mandatet: 2. Selskapet etableres og innrettes i første omgang for å løse oppgaver for kommunen. Aksjeselskapet tildeles oppdraget med å utføre alle kommunens oppgaver innen bygningsdrift og renhold, som ikke allerede er konkurranseutsatt, i en overgangsperiode på tre år fra 1.januar desember Ytterligere konkurranseutsetting kan først finne sted ved utgangen av overgangsperioden. 3. Selskapet innrettes slik at det i overgangsperioden kan tilby en liten andel tjenester til markedet. Summen av disse tjenestene skal utgjøre mindre enn 10 % av selskapets totale omsetning, og kun tilbys i markedet innenfor kommunegrensen. Ledelse og administrative funksjoner på etableringstidspunktet For å muliggjøre drift som aksjeselskap allerede fra årsskiftet 2014/2015 må både ledelse og administrative funksjoner planlegges. Det foreslås at stillingen som daglig leder for selskapet utlyses eksternt i løpet av høsten 2014 og at det nye styret får anledning til å foreta valg av kandidat og tilsette daglig leder rundt årsskiftet. Det kan bli behov for å etablere midlertidige løsninger for ledelse i den første perioden fra tidspunktet for virksomhetsoverdragelse. For å sikre kontinuitet er det viktig at lønns-, økonomi- og regnskapstjenester forberedes og fungerer i overgangsperioden. Det foreslås derfor at disse tjenestene leveres av kommunen etter en avtale med varighet tilsvarende overgangsperioden fra 1.januar desember Det foreslås at selskapet forøvrig etablerer seg så raskt som mulig med egne administrative funksjoner, eller funksjoner i form av eksterne tjenester. Nytt styre tar stilling til dette i løpet av første halvår Forslag til punkt 4 og 5 i mandatet: 4. Stillingen som daglig leder i selskapet utlyses, og ansettelsen forberedes. Nytt styre foretar valg av kandidat og tilsetting snarest mulig etter stiftelsestidspunktet. 5. På etableringstidspunktet leverer kommunen lønns-, økonomi- og regnskapstjenester til selskapet. Det forberedes en avtale mellom kommunen og selskapet om denne leveransen med varighet tilsvarende overgangsperioden fra 1.januar desember Prosjektbudsjett og etableringskostnader Som omtalt i tidligere sak og vedtak fra formannskapet er det behov for ekstern bistand til gjennomføring av selskapsetableringen. I hovedsak er behovet knyttet til formelle juridiske og økonomiske utredninger og forberedelser, herunder utforming av vedtekter og nødvendige stiftelsesdokumenter. I tillegg vil det også kunne være behov for ekstern bistand på personalområdet knyttet til arbeidet med selve virksomhetsoverdragelsen. Det foreslås derfor at det settes av inntil kr til konsulentbistand i forbindelse med etableringsarbeidet. I tillegg kommer tidsbruken i administrasjonen. Øvrige omstillingskostnader og kapitalbehov for selskapet vil fremgå av beslutningsgrunnlaget til saken om stiftelse av selskapet. Side35

36 Forslag til punkt 6 i mandatet: 6. Det settes av inntil kr til konsulentbistand, utredninger og arbeid med forberedelse av etablering. Etableringsprosjektet utreder omstillingskostnader og kapitalbehov for selskapet i oppstartsperioden som en del av beslutningsgrunnlaget til stiftelsesvedtaket. Side36

37 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2014/3680 Arkiv: Saksbehandler: Egil Brandbu Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 49/2014 Formannskapet /2014 Kommunestyret Finansrapport 2. tertial 2014 Formannskapets innstilling til kommunestyret: Finansrapport 2. tertial 2014 tas til orientering. Formannskapets behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig. Rådmannens forslag til vedtak: Finansrapport 2. tertial 2014 tas til orientering. Rådmannens saksutredning: Vedlegg: Finansrapport 1. tertial 2014 Side37

38 FINANSRAPPORT 2. tertial 2014 Side38

39 Lier kommunes finansreglement ble sist vedtatt av kommunestyret i møte den , sak 108. I henhold til reglementet skal det ved hver 1. og 2. tertial legges fram en egen rapport som viser status for finansforvaltningen. Tidligere var denne rapporteringen en del av den ordinære tertialrapporten. Løpende oppfølging innen finansområdet. Den løpende oppfølgingen knytter seg til låneforvaltning, plassering av overskuddslikviditet og oppfølging av likvider tilknyttet drift. Oppgaven er å sikre en forsvarlig forvaltning innen finansområdet, i tråd med vedtatt finansreglement. Likviditetsutviklingen. Innskuddsplasseringer Mill. kr. Innestående bank 158,1 132,6 170,0 85,5 Herav: Skattetrekksmidler 34,0 25,4 32,5 25,7 Gjennomsnittsrente (årlig) 2,83 % 2,88 % 2,97 % 3,37 % Andre plasseringer 128,9 76,6 75,6 74,1 Herav: Særinnskudd bank 57,7 56,6 55,8 54,7 Obligasjonsfond 51,1 6,4 6,3 6,2 Sertifikater 0,0 0,0 0,0 0,0 Aksjer og andeler 20,1 13,6 13,5 13,2 Gjennomsnittsrente (årlig) Sum plasseringer 287,0 209,2 245,6 159,6 Oversikt over porteføljen (andre plasseringer) pr Beholdningsrapport Avkastning Avkastning Meravkastn. mill. kr i forhold til Obligasjonsfond Markedsverdi Hele kr. % p.a. gj.snittsrente Alfred Berg obligasjon 3-5 6,8 bankavtalen Danske invest, Norsk obligasjon 22,5 Nordea Obligasjon II 21,8 Pengemarkedsfond/bank Melhusbanken 24,7 Nøtterøy sparebank 16,5 Toten sparebank 16,5 Danske invest Norsk Likviditet 20,1 Sum til forvaltning Gjensidige 128, ,01 % Plasserte midler i ,0 Innløst i Sum meravkastning 2014 i forhold til gjennomsnittsrente bankavtalen referanseindeks: Gjennomsnittsrente bankavtalen 2,83 % Side39

40 Pr er kr 128,9 mill. plassert gjennom Gjensidige Investeringsrådgivning ASA. Oversikten viser sum plasserte midler pr. utgangen av juli, da tallene pr. august ikke var klare innen skrivefristen for dette dokumentet. Siden siste tertial har vi plassert kr 50 mill., som har en sammenheng med låneopptaket for 2014, og at vi da i en kortere periode blir sittende med noe overskuddslikviditet som kan plasseres til bedre rente enn det vi får gjennom vår bankavtale. Gjennomsnittsrente for disse midlene hittil i år er 2,34 % (omregnet til p.a 4,01 %), en meravkastning på årsbasis i forhold til referanseindeks (gjennomsnittsrente bank) på 1,18 %. Som tabellen viser utgjør dette en meravkastning i kroner hittil i år på ,-. Noen av disse midlene er bundet i kortsiktige særinnskudd 3 12 mndr., mens andre er frie midler som kan trekkes inn igjen på et par dagers varsel. Alle plasseringer er i tråd med vedtatt finansreglement. Dette blir kvalitetssikret av Gjensidige i henhold til vedtatt reglement. Tabellen ovenfor viser at sum likviditet er noe høyere enn på tilsvarende tidspunkt i fjor. Med den høye investeringstakten (skole og sykehjem) vil rådmannen fortsatt ha fokus på likviditetsområdet. Plasserte midler vil bli trukket inn ved behov, men vil også måtte sees i sammenheng med vedtatt låneopptak og investeringstempo innenfor de respektive prosjekter. Låneporteføljen Anbefaling Utestående gjeld 1485,4 mill 1268,4 mill 1185,6 mill Durasjon Gjennomsnittlig rente pt 3,55 % 3,83 % 4,24 % Rentebinding portefølje (år) 2,47 3,04 3, år Herav: Rentebinding lån 0,06 0,12 0,12 Rentebinding swap 2,41 2,92 3,72 Rentebinding lån: Mindre enn 1år 39,91 % 30,64 % 33,11 % Minimum 1/3 skal Mellom 1år og 5år 42,20 % 48,71 % 27,52 % være bundet 1 år Over 5år 17,89 % 20,65 % 39,37 % eller lenger Rente opp 1% Økning fin.kostnader neste 12M 5,4 mill kr 3,4 mill kr 3,1 mill kr Spesifisert pr. lånegiver. Spes. pr. lånegiver Norges Kommunalbank 910,4 943,4 860,6 KLP Kreditt AS 0,0 0,0 0,0 Sertifikatlån 575,0 325,0 325,0 Sum lån 1485,4 1268,4 1185,6 Tabellene gir oversikt over låneporteføljen. Låneporteføljen har ved 2. tertial en gjennomsnittelig rente på 3,55 %, og en rentebinding på 2,47 år. Som man ser av tabellen er den gjennomsnittlige renten gått ned med ca. 0,3 % siden nyttår. Det er inneværende år budsjettert med et låneopptak på kr 395 millioner, hvorav kr 250 mill. ble tatt opp i 1. tertial. Som nevnt vil eventuelt nye låneopptak i løpet av året vurderes nøye opp mot likviditetsbehov og fremdrift på prosjektene. Side40

41 Finansreglementet har som en overordnet finansiell strategi at kommunens finansportefølje skal forvaltes som en helhet, hvor en søker å oppnå lavest mulig netto finansutgifter over tid med en akseptabel risiko. Sammensetningen av flytende rente og rentebindinger i låneporteføljen må tilfredsstille dette målet. For å etterleve intensjonen i finansreglementet benyttes rentebytteavtaler (swap) Tabell over rentebytteavtaler. Rentebytteavtaler Motta Betale Endelig Rente rente- Rente Hovedstol forfall reg. Sw ap M Nibor ,86 % Sw ap M Nibor ,48 % Sw ap M Nibor ,21 % Sw ap M Nibor ,02 % Sw ap M Nibor ,30 % Sw ap M Nibor ,40 % Sw ap M Nibor ,86 % Sw ap M Nibor ,46 % En rentebytteavtale (swap) er en avtale om bytte av rentebetalingsstrømmer fra flytende til fast, eller omvendt. Målsettingen er å redusere rentekostnader samt skape forutsigbarhet. Prinsippet er slik at lånegiver betaler kommunen en flytende rente tilsvarende 3 måneders Nibor, mens vi betaler lånegiver en fast avtalt rente. Rentebytteavtaler Merkostnad +/merinntekt - 15,2 23,8 14,9 Da avtalene er blitt inngått over tid med vekslende rentenivå er disse swappene pr. dags dato noe dyrere enn om hele porteføljen hadde vært flytende. Som tabellen viser er merkostnaden så langt i år på kr 15,2 mill., som er omtrent på samme nivå som i fjor. Det er ikke inngått nye rentebytteavtaler siden forrige rapport. Rådmannen viser for øvrig til F-sak 46/2014 hvor det ble vedtatt at det ikke inngås nye rentebytteavtaler inntil ny finansstrategi er blitt utarbeidet i 2. halvår Side41

42 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2014/3680 Arkiv: Saksbehandler: Trond Larsen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 56/2014 Miljøutvalget /2014 Planutvalget /2014 Tjenesteutvalget /2014 Formannskapet /2014 Kommunestyret tertialrapport Formannskapets innstilling til kommunestyret: 2. tertialrapport 2014 tas til orientering med følgende justeringer: Budsjettjusteringer i 2. tertialrapport 2014 Driftsbudsjettet kr. Tjenestene: Økt inntekt/ Redusert utgift Økt utgift/ Redusert inntekt Fellesområdet: 1 Reduserte avdrag Avsetning til disposisjonsfond Sum For å øke strykningsmulighetene ved årsavslutningen reduseres avdragene med 14 mill. til minimumsavdrag. Avsetning til disposisjonsfond økes med 14. mill. kr. Investeringsbudsjettet Bevilgede spillemidler for Høvik kultursal går til å dekke oppgradering av kultursalen (0,6 mill. kr) og garantisum. Evt. resterende midler avsettes til generelt investeringsfond. Formannskapets behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig. Tjenesteutvalgets vedtak: Side42

43 2. tertialrapport 2014 tas til orientering Tjenesteutvalgets behandling: 2. tertialrapport 2014 ble tatt til orientering. Planutvalgets vedtak: Rådmannens 2. tertialrapport 2014 tas til orientering. Planutvalgets behandling: Saken ble tatt til orientering. Miljøutvalgets vedtak: Saken tas til orientering. Miljøutvalgets behandling: Saken ble tatt til orientering. Rådmannens forslag til vedtak: 2. tertialrapport 2014 tas til orientering med følgende justeringer: Budsjettjusteringer i 2. tertialrapport 2014 Driftsbudsjettet kr. Tjenestene: Økt inntekt/ Redusert utgift Økt utgift/ Redusert inntekt Fellesområdet: 1 Reduserte avdrag Avsetning til disposisjonsfond Sum For å øke strykningsmulighetene ved årsavslutningen reduseres avdragene med 14 mill. til minimumsavdrag. Avsetning til disposisjonsfond økes med 14. mill. kr. Investeringsbudsjettet Bevilgede spillemidler for Høvik kultursal går til å dekke oppgradering av kultursalen (0,6 mill. kr) og garantisum. Evt. resterende midler avsettes til generelt investeringsfond. Side43

44 Rådmannens saksutredning: Tertialrapporten beskriver avvik i forhold til budsjett 2014 mens månedsrapporten for august viser økonomiske regnskapsoversikter. Månedsrapporten for august er først klar etter skrivefrist for utvalgsrunden. Rapporten sendes Gruppelederne og legges ut på internettsidene så snart den er klar (ca. 24. september). Vedlegg: 2. tertialrapport 2014 Side44

45 Rådmannens 2. TERTIALRAPPORT 2014 Avgitt 5. september 2014 Samfunn Medarbeidere og organisasjon Tjenester Økonomi Innhold: Innledning side 1 Samfunn side 4 Tjenestene side 7 Medarbeidere og organisasjon side 18 Økonomi side 19 Vedlegg Investeringsoversikt Side 22 Status tjenesteområdenes fokusområder og mål Side 25 Side45

46 Side46

47 Hvert tertial rapporterer rådmannen til kommunestyret. I hovedtrekk omfatter rapporten en beskrivelse av resultatoppnåelse og økonomisk status som skal danne grunnlag for ev. justeringer i løpet av drifts og regnskapsåret. Det er Lier kommunes egne retningslinjer som er førende for rapporteringen, med vekt på avvik i resultater og ressursbruk fra hva som ble fastsatt i kommunestyrets vedtak om handlingsprogram og økonomiplan og årsbudsjett Dette betyr blant annet at rapporteringen fra administrativt til politisk nivå skjer i form av en felles rapport, som går til alle hovedutvalg, formannskapet og kommunestyret. Rapporteringen er først og fremst en avviksrapportering og skjer på to hovedområder: Rapportering på mål og oppdrag - jfr. Resultatavtalene, mål og tiltaksplan budsjett Rapportering av ressursbruk - jfr. Regnskap og budsjett Tertialrapporten består av to dokumenter Tertialrapporten (dette dokument) - beskriver avvik i forhold til økonomi og mål fra vedtatt budsjett Månedsrapport for august angir faktiske regnskapstall (foreligger ca. 24. september) Side47

48 Innledning Samfunnsspørsmål som lokalisering av sykehus, regionale areal-, miljø- og transportutfordringer, riksvei 23 og ikke minst fjordbyplanene har dominert oppmerksomheten vi er blitt til del i 2. tertial. Dels er det et resultat av politiske og administrative prosesser, dels blir det årsaken til mye aktivitet i organisasjonen. Samfunnsorientering gjennom sommeren Oppfølgingen av kommunestyrets vedtak og departementets godkjenning i kommuneplanen er i ferd med å falle på plass i forprosjektet for fjordbyen, der plansamarbeidet med Drammen kommune står helt sentralt i det videre arbeidet knyttet til Brakerøya og Lierstranda. Utspillet om eksporthavn for tømmer og all medieomtalen den er blitt til del også må sees i en slik sammenheng. Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i midten av juni at Vestre Viken HF skal videreføre planene om å etablere det nye sykehuset i Drammensområdet på Brakerøya. Reguleringsarbeidet for tomta er under oppstart opp og planprogrammet kommer til behandling i september i Drammen og Lier kommuner. Uønskede hendelser fordrer beredskap Gjennom sommeren har spesielt en varslet terrortrussel mot Norge bidratt til at de kommunale beredskapsplanene ble gjennomgått og spesielt beredskapen innen helseområdet sjekket etter oppfordringer fra helsedirektoratet. Lokalt er det brannen i en flermannsbolig og kontor ved Heggtoppen bofellesskap som preget deler av ferietiden. Ingen personer kom fysisk til skade. Leietakerne har fått alternative boliger, og det er startet en prosess knyttet til oppbygging av bofellesskapet. Presset økonomi I 1. tertial meldte rådmannen om en svært stram økonomi hvor overforbruket begynte å nærme seg det budsjettet kunne tåle. I 2. tertial har innmeldingene om overforbruk økt noe, og rådmannen foreslår justeringer i budsjett for å sikre at det er tilstrekkelige strykningsmuligheter med sikte på å unngå en underskuddssituasjon. Fortsatt krevende innen omsorgsområdet Ved inngangen til året var det klart at omsorgsområdet hadde store utfordringer med varslet kostnadsreduksjon som ikke var håndtert. Til sammen utgjorde dette ca. 15 mill. kr og innebar at økonomien allerede var under press. Utgiftsøkning og inntektsbortfall Når sosialhjelpsutgiftene øker med 7 mill. kr, og de frie inntektene samtidig faller med 7 mill. kr, blir dette i overkant av hva budsjettet tåler. Det er også innmeldinger om mindre overforbruk som blir ekstra belastende når dette kommer på toppen av de store summene Tertialrapport 2014 Side48

49 Tiltak nødvendig; venter med ansettelses- og innkjøpsstopp Rådmannen har vurdert tiltak som ansettelsesstopp og/eller innkjøpsstopp. Etter en helhetsvurdering er det foreløpig ikke valgt å iverksette slike tiltak. Begrunnelsen er i første rekke at enhetene gjennomgående fremstår som svært kostnadseffektive og at denne formen for styring kan ramme svært tilfeldig. I tillegg fordrer det svært mye oppfølging og er belemret med en usikker effekt. Det utelukkes imidlertid ikke at slike virkemidler kan være aktuelle for hele organisasjonen eller deler av den. I øyeblikket meldes det om så vidt omfattende overskridelser rådmannen foreslår å redusere avdragene med 14 mill. kr. (til minimumsavdrag) for å øke avsetningene til disposisjonsfond tilsvarende. Dette gjør at det er 39 mill. kr å stryke før regnskapet går med underskudd Tertialrapport 2014 Side49

50 FORSLAG TIL BUDSJETTJUSTERINGER Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer i 2. tertialrapport Driftsbudsjettet kr. Tjenestene: Økt inntekt/ Redusert utgift Økt utgift/ Redusert inntekt Fellesområdet: 1 Reduserte avdrag Avsetning til disposisjonsfond Sum For å øke strykningsmulighetene ved årsavslutningen reduseres avdragene med 14 mill. til minimumsavdrag. Avsetning til disposisjonsfond økes med 14. mill. kr. Investeringsbudsjettet Bevilgede spillemidler for Høvik kultursal går til å dekke oppgradering av kultursalen (0,6 mill. kr) og garantisum. Evt. resterende midler avsettes til generelt investeringsfond Tertialrapport 2014 Side50

51 Samfunn Status målrapportering Klima og energi: Mål: Redusere utslipp av klimagasser fra stasjonære og mobile kilder i egen virksomhet Klar. Tiltakene som ble varslet i melding til MU mai 2014 gjennomføres. Revisjon av energi- og klimaplan utsettes til Gjeldende plan forlenges. Mål: Stimulere innbyggere og næringsliv til energi- og klimainnsats I rute. Melding om KlimAvis beandlet i mai. Distribueres til alle husstander i Nye kommunale nettsider vil forbedre informasjonen. Bedre folkehelse: Mål: Flere leveår med god helse i befolkningen og reduserte sosiale helseforskjeller I rute. Det jobbes systematisk med å videreutvikle det kommunale folkehelsearbeidet innenfor hvert av de tre hovedtiltaksområdene Helsefremmende og forebyggende folkehelsearbeid Tidlig intervensjon hos personer i risikogrupper Formidle kunnskap om folkehelsesammenhenger. Lier Frisklivssentral ble offisielt åpnet 4. mars og ca. 100 personer har så langt fått tilbud. For øvrig vises til 1. tertialrapport. Åpen, verdidrevet og samfunnsansvarlig kommuneorganisasjon Mål: Etablert en etisk standard for kommunens virkeområder I rute. Kommunen har deltatt med andre kommuner i korrupsjonsforebyggende nettverk, avsluttende samling ble holdt i mars. Mål: Sikret åpenhet og tilgjengelighet knyttet til ivaretakelsen av kommunens samfunnsmandat, tjenestetilbud og regelforvaltning. I rute. Det arbeides løpende med å forbedre kommunikasjonen med kommunens innbyggere og næringsdrivende. Kommunens hjemmesider blir videreutviklet Lierstranda og Brakerøya Arbeidet med forprosjektet er snart ferdig. Utkast til strategisk plan er lagt frem for Planstyret i august og blir presentert i Fjordbyrådet i september. Politisk behandling starter i oktober. Nytt sykehus Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok at Vestre Viken HF viderefører planer om å bygge nytt sykehus i Drammen på Brakerøya. Reguleringsarbeidet for tomta er under oppstart opp og planprogrammet kommer til behandling i september i Drammen og Lier kommuner Tertialrapport 2014 Side51

52 RV 23 Lokalpolitiske grunnlag for sak om bompengeinnkreving på parsellen Linnes Dagslett ble behandlet i Lier og Røyken kommuner i juni og i Buskerud FK i august. Videre behandling skjer i Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet før endelig godkjenning i Stortinget. Statens vegvesen forbereder reguleringsarbeidet for videreføring av RV 23 fra Linnes til E 18 med sikte på å kunne bygge denne parsellen i direkte fortsettelse av parsellen Linnes-Dagslett. Varsel om oppstart av regulering ventes å komme over nyttår. Jernbane Jernbaneverket presenterte status for utredning om areal- og sporbehov i Drammensområdet for administrasjonen rett før påske. De har ennå ikke tatt stilling til løsning. Buskerudbyen Sak om videreføring av avtalen om Buskerudbysamarbeidet er behandlet og vedtatt med noen endringer i Lier kommunestyre. Drøftingene om Buskerudbypakke 2 er sluttført i det politiske utvalget som ble oppnevnt av partnerne i Buskerudbysamarbeidet og «Omforent skisse til Buskerudbypakke2 som grunnlag for drøfting med staten (datert 23. juni 2014)» er forelagt formannskapet i august og oversendt til Samferdselsdepartementet. Politiske oppdrag Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar Arbeidet med å gjøre Lier til en miljøvennlig kommune videreutvikles. Ulike virkemidler kartlegges og det ses på alternativer til Miljøfyrtårnsertifisering. HP oppd 2.7 I gang Miljørapportering skjer årlig. Det avsettes en egen pott til prosjektfinansiering (i samarbeid med andre aktører). Mulige prosjekt kan være Økt bruk av marka i samarbeid med Statskog og Turistforeningen. HP oppdr 2.12 I gang Følges opp videre av Kultur og fritid. Samordnet med: Prosjektfinansiering egenandel rammeendring 0,3 mill. kr Fremtidig utnyttelse av Fjordbyen/Lierstranda vil stå sentralt i mange år fremover. Dette for å sikre de verdier som ligger i området hvor kommunen indirekte er en betydelig tomteeier. For å sikre nødvendig gjennomføringskraft i utvikling av Fjordbyen forutsettes det at utformingen av områdeplaner skjer i samarbeid med aktører som ønsker å utvikle området og har evne til å gjennomføre en langsiktig eiendomsutvikling. Oppstart: januar HP ramme HP oppd 2.4 I gang Strategisk plan legges frem i oktober. Videre dialog med aktørene kommer etter politisk behandling Tertialrapport 2014 Side52

53 Befolkningsendring Første halvår vokste Lier med 189 personer, herav 132 i annet kvartal og befolkningen er nå på personer. Dette gir en vekst på 0,8 %, mot 1,2 % første halvår De fire foregående kvartalene har veksten vært avtagende, men viser nå en liten økning igjen Tertialrapport 2014 Side53

54 Tjenestene Grunnskole Status økonomi De aller fleste skolene, og PP-tjenesten, er i rute. De få skolene som ikke holdt budsjett i vårhalvåret, har satt i gang tiltak for å komme i mål til nyttår. Det rapporteres et merforbruk for skoleskyss. Prognosen tilsier et avvik på ca. 2,3 mill. kr i Dette skyldes en stor økning av ledsagerkjøring (månedlig kostnad på kr), økt skyss til funksjonshemmede og en økning av pris (utover prisstigning) på busskort fra Brakar. I tillegg kan det se ut til at rammen for skyss ikke har blitt kompensert for aktivitetsvekst de siste årene. Det var et merforbruk på 1,1 mill. kr i 2011, 2 mill. kr i 2012 og 1 mill. kr i Elevtallsvekst Antall elever i skoleåret 2014/15 økte med hele 84 barn og unge i forhold til forrige skoleår. Dette er en langt høyere vekst enn forventet i gjeldende HP. Den prosentvis største veksten har Egge, Oddevall, Tranby og Høvik skoler. Status målrapportering Virksomhetene rapporterer at de er i rute med mål i HP med unntak av område miljø der to skoler, Sylling og Høvik fortsatt ikke er sertifiserte. Politiske oppdrag Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar Endringer driftsbudsjett 1 mill. kr. Skolen digital kompetanse/ppt/regning HP ramme Iverksatt Regning er et av Lierskolens fokusområder og utviklingsarbeidet er igangsatt. Fremtidig bruk av Frydenhaug skole vurderes der man ser om tilbudet kan gis innen egen virksomhet. Parallelt gjenopptas forhandlinger med Drammen kommune om økonomisk ramme for fortsatt bruk av Frydenhaug. Frist: I løpet av 2. halvår 2014 I tilknytning til fysisk aktivitet innen skoleområdet og «Aktiv på skolevei» vurderes omfang av skoleskyss på nytt. Frist: i løpet av 1. halvår HP oppd 2.5 HP oppd 2.6 Pågår Pågår Oppdraget inngikk i innovasjonsprosjektene. Dette ble lagt presentert Det er etablert en ny base i deler av kunst og håndverks fløyen på Tranby skole for å øke kvaliteten på tilbudet på miljøverkstedet Tranby. Det er utarbeidet nye rutiner ved overgangen mellom barnehage og skole. Oppdraget videreføres høsten Legges frem til politisk behandling høsten Tertialrapport 2014 Side54

55 Gjenstående ramme for leksehjelp benyttes av den enkelte skole for elever med spesielle behov/utsatte grupper. HP oppd 2.7 Utgår Departementet har endret lovverket, og kommunene står fritt til å organisere tilbudet på de trinnene kommunen ser som hensiktsmessig. Lier kommune viderefører leksehjelp For å styrke tilbudet innen PPT vurderes et nærmere samarbeid/sammenslåing med Røyken og Hurum eller andre kommuner. Frist: i løpet av HP oppd 2.14 Pågår Arbeidsgruppen har vært i kontakt med kommuner med ulike organiseringer, derav Røyken og Hurum. Legges frem til politisk behandling september Tertialrapport 2014 Side55

56 Barnehage Status økonomi De tre kommunale barnehagene er i rute. Kommunalt tilskudd til private barnehager ligger 3,5 mill. kr over budsjett. Tilskuddet reduseres noe de siste månedene av året, så vi antar å ende opp med et merforbruk på ca. 1,5 mill. kr. I tillegg til dette skal det foretas en avregning av barnehageområdet når året er avsluttet, og denne vil påvirke regnskapsresultatet for Tilrettelagte tiltak i barnehagene har en merkostnad på i overkant av 1 mill. kr i Totalt merforbruk for området antas derved å bli på 2,5 mill. kr, men med usikkerhet for avregningen av året. Status målrapportering Virksomhetene rapporterer at de er i rute med de virksomhetsspesifikke målene. Politiske oppdrag Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar Pågår For å tilpasse behovet etter barnehageplass i Øvre Lier vurderes det å avvikle en avdeling/redusere tilbudet ved Dambråtan barnehage. Frist: i løpet av 1. halvår Tilsynet/oppfølging av de private barnehager vurderes med tanke på forenkling, gjerne i samarbeid med Røyken og Hurum eller andre kommuner. Frist: i løpet av Andre saker Pågår Ved var alle plassene ved Dambråtan besatt. Fra 1.8 mangler barnehagen en del barn og vi er i gang med en nedbemanning. Det er foretatt en kartlegging av ulike kommuners ressursbruk og system for tilsyn. Dette legges frem til politisk behandling høsten 2014 Hennummarka barnehage er nymalt og uteområdet er oppgradert. Barnehagen har også fått lagt nye gulv inne Tertialrapport 2014 Side56

57 Omsorgstjenestene Status økonomi Samlet sett er det rapportert om overforbruk på rundt 20 mill. kr for omsorgstjenestene. Som beskrevet i 1. tertial er hovedutfordringen på omsorgsområdet å finne tiltak for rammereduksjonene fra strukturprosjektet på ca. 15 mill. kr. I første tertial ble det annonsert en sak med tiltak for å dekke inn noe av denne utfordringen. Saken har blitt utsatt for å styrke forankring og kvalitetssikring av tiltakene. Prosessen er godt i gang, og det igangsettes nå forberedelser for å kunne gjennomføre tiltak. Om og evt. hvor stor effekt dette kan få i 2014 er uklart. De tiltakene som kan gi størst effekt på økonomien vil kreve noe tid fot å gjennomføre og gi effekt. Tiltak det arbeides med: Det legges ikke inn flere brukere ved demensboligen på Gifstad. Plassene vurderes opp mot helhetlig behov og bruk av plasser. Det vurderes om det er mulig å etablere et lokalt tilbud om «øyeblikkelig hjelp plasser» i tilknytting til smertelindrende enhet. Plassene er i dag tilknyttet legevakten. 2 virksomhetslederstillinger holdes ledige inngår i en prosess for å se på mulig omorganisering. Det vurderes å redusere bemanningen i teamene for demens og forebygging. Samordning av merkantilt personell Vurdering av behovet for avlastningstilbud for funksjonshemmede barn i høytidene. Diverse mindre tiltak. Tiltakene innarbeides i forbindelse med HP arbeidet. Andre innmeldinger om overforbruk: Rehabilitering Habilitering Bofellesskapene for funksjonshemmede Samhandlingsreformen BPA Hjemmetjenesten Øvre 0,6 mill. Variabel lønn. I hovedsak refusjon som ikke dekker vikarutgifter fullt ut og noe overtid. 0,6 mill. Økt pris på kjøp av tjenester, nytt barn i avlastning. 0,6 mill. Det jobbes fremdeles med kostnadene for fusjonen mellom arbeidssenteret og Asvo. Usikkerhet i forhold til ledsagertjenesten. Avviket er et usikkert estimat. 0,9 mill. Medfinansieringen har blitt høyere enn varslet 1,7 mill. Gjelder Hjemmetjenesten øvre. Etterbetaling etter feilutbetalinger Høyere lønnsvilkår på eldre avtaler. 0,3 mill. Kjøp av forsterket plass i påvente av kommunalt tilbud Arbeidssenter og ASVO I fusjonen mellom arbeidssenteret og Asvo er det forutsatt noen besparelser i personalressurser som viser seg vanskelig å realisere. Det arbeides fortsatt med å avklare løsninger Tertialrapport 2014 Side57

58 Status målrapportering Virksomhetene rapporterer at de i hovedsak er i rute med mål i HP med unntak av et tallfestet nærvær på i gjennomsnitt 92 %. I relasjon til samhandlingsreformen er det delvis oppnådd å unngå innleggelser i sykehus fra egne virksomheter. Politiske oppdrag Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar HP I gang oppdr Rådmannen får i oppdrag å fremme forslag om en tidsplan og prosess for mulig omorganisering av driften av kommunens sykehjem i løpet av Forsøksprosjektet vedtatt ifm. 1. tertialrapport 2011 om økt grunnbemanning for å redusere sykefraværet gjennomføres snarest og finansieres gjennom økt sykepengerefusjon, ref. 2.3 og 2.4. HP oppdr 2.5 Avsluttet Kommunestyret vedtok i møte 10. desember 2012, sak 109 at brukervalg av sykehjem kan være aktuelt. 12. desember 2013 fattet formannskapet endelig beslutning om at det nye sykehjemmet skal konkurranseutsettes, og arbeidet med konkurransegrunnlaget er startet opp. Forprosjekt ved Liertun sykehjem ble avsluttet i mars 2014 og rådmannen finner ikke grunnlag for å gå videre med prosjektet. Arbeidet med kompetanseoppbygging og dyktiggjøring av medarbeiderne og deres ledere videreføres, ref. HP Det utarbeides en konkret gjennomførings-plan for oppbygging av spisskompetanse rettet mot diagnosegruppene demens og alderspsykiatri. I tillegg settes det inn noe fokus på kompetanseøkning rettet mot fagområdet intravenøsbehandling og sykdomsobservasjon. HP oppdr 2.6 I gang Det er inngått avtale om FOUsamarbeid mellom de 8 kommunene i opptaksområdet til Drammen sykehus, sykehuset og høgskolen i Buskerud. Det er gitt skolering i demens og aldersgeriatri, på ulike utdanningsnivå. Det er også gjennomført opplæring i intravenøs behandling i samarbeid med helseforetaket, og kurs i ernæring. Medarbeidere fra hjemmetjenestene, sykehjem og Habiliteringsvirksomheten er undervist om ernæring via sonde. Helseforetaket og kommunen vil samarbeide videre om kurs for å gjenkjenne risikoutsatte pasienter, iverksette gode tiltak og forebygge forverring, etter en såkalt «ALERTmetode» Tertialrapport 2014 Side58

59 Det etableres et delprosjekt under sykehjemprosjektet som utreder: 1) Hvordan bruk av velferdsteknologi i kommunen kan bidra til at folk kan bo lengre og bedre hjemme. Hvordan bruk av velferdsteknologi i det nye sykehjemmet kan bidra til god kvalitet i tjenestene. I forbindelse med romprogrammet for nytt sykehjem vurderes en egen rehabiliteringsavdeling med en helse- og velværepaviljong. Delfinansiering kan søkes fra Helsedirektoratet basert på konkrete planer. Det er også ønskelig med et bredere tilbud av tjenester på linje med Nøstehagen. 1. tert 12 KS 58/12 HP oppdr 2.5 I gang I gang I sykehjemsprosjektet er arbeidet med kravspesifikasjon for bruk av velferdsteknologi i det nye sykehjemmet i gang, samt at det er gjennomført et pilotprosjekt «Digitalt natttilsyn» sammen med Arena Helseinnovasjon i Bratromveien 11. Levert pol mld om velferdsteknologi til behandling i September Forprosjektet ble vedtatt av kommunestyret i februar, det er gjennomført en usikkerhetsanalyse som grunnlag for kontrahering. Samordnet med: Hvordan bruk av velferdsteknologi i det nye sykehjemmet kan bidra til god kvalitet i tjenestene En omorganisering av hjemmetjenestene vurderes med tanke på å slå sammen Ytre og Øvre Lier hjemmetjeneste til en organisatorisk enhet. Frist: i løpet av 2014 Det foretas en vurdering av om kommunen direkte eller gjennom ulike tjenestekonsesjoner kan tilby tilleggstjenester innen omsorgssektoren. Frist: i løpet av 1. halvår HP oppdr 2.9 HP oppd 2.10 HP oppd 2.11 I gang Jfr. ovenfor. Sees i sammenheng med pågående omorganiserings prosjekt Andre saker Praktisk bistand organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Pr.dd.er det 12 personer som har innvilget denne tjenesten. Arbeidsgiveransvaret for assistentene er fordelt på følgende måte: 7 av brukerne har kommunen som arbeidsgiver 2 av brukerne er egen arbeidsgiver 3 av brukerne benytter private leverandører Ressurskrevende tjenester og psykisk utviklingshemmede over 16 år Ingen endringer i forhold til 1. tertial Brann ved Heggtoppen bofellesskap I juli var det brann ved Heggtoppen bofellesskap. Ingen var personskader men huset ble totalskadd. Leietagerne har fått alternative boliger og det er startet en prosess i forholdt til oppbygging av bofellesskapet Tertialrapport 2014 Side59

60 Helse- og sosialtjenestene Status økonomi Nav og voksenopplæringen melder om utfordringer, helse og barnevern melder om balanse NAV NAV melder om et overforbruk på rundt 7 mill. kr, prognosen er noe nedjustert fra 1. tertial (9 mill. kr). Hovedårsaken til avviket er en sterk vekst i økonomisk sosialhjelp. Det har vært en gjennomgang av sosialhjelpen for å kartlegge hvilke faktorer som utgjør veksten. Veksten skjøt fart i slutten av 2013 og har fortsatt i Hvis utviklingen fortsetter ut året går det mot en vekst i sosialhjelpsutbetalinger på rundt 7 mill. kr. (27 % økning) i forhold til utgiftene i Ca. ½ av økningen skyldes flere brukere og ½ skyldes økte kostnader. Økning i brukere på 19 % Økte kostnader på 22 % Det er husleiekostnadene som er den største driveren til kostnadsveksten og vi ser en betydelig vekst det siste året. Lier er et pressområde der det generelt er vanskelig å finne egnede boliger samtidig som leieprisene har økt. Andre faktorer som har påvirket kostnadsveksten: Innstramning på ordningen med statlige avklaringspenger (brukere går over på sosialhjelp) Brukere som har gått ut av denne ordningen har økt sosialhjelpskostnadene med ca. 1 mill. kr. Økning i langtidsmottakere. Høyt sykefravær har påvirket behandlingstiden. Det meldes om tilsvarende vekst også i kommunene rundt Lier, og en del av disse forholdene er utenfor NAV s kontroll. Det jobbes nå for å se på hvilke muligheter NAV har for å påvirke økningen i antall brukere, og det er laget en tiltaksplan som skal iverksettes. I hvilken grad dette kan påvirke økonomien i 2014 er ikke kartlagt. Voksenopplæringen En reduksjon i antall deltagere som utløser tilskudd gjør at tilskuddene blir ca. 2 mill. kr lavere enn budsjett. Virksomheten har ikke klart å redusere bemanningen i forhold til inntektsbortfallet. Ledige stillinger holdes ledig, og det er redusert 2 årsverk med effekt fra august. Status målrapportering Virksomhetene rapporterer at de er i rute med mål i HP med unntak av NAV som ikke er i rute mht. redusert gjennomsnittlig stønadsperiode samt ha redusert antall sosialstønadsmottakere med barn Tertialrapport 2014 Side60

61 Politiske oppdrag Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar HP Fullført oppd 2.12 Boveilederfunksjonen styrkes. Kommunen avtaler nærmere organisering med Lier Boligselskap. Det er avtalt med boligselskapet at stillingen organisatorisk knyttes til NAVkontoret og stillingen er besatt. Helsesøstertilbudet økes gjennom økt rammebevilgning til helsetjenesten. Med utgangspunkt i Liermodellen (helse, PPT, barnevern og habilitering) gjøres det forsøk med et lavterskeltilbud ved å utnytte ressurspersoner i lokalsamfunnet til forebyggende arbeid. HP oppd 2.13 HP oppd 2.15 Fullført I gang Iverksatt Igangsatt Tertialrapport 2014 Side61

62 Kultur Status økonomi Virksomhetene på kulturområdet forventes å gå i balanse. Status målrapportering Tilbud til barn og unge- Økt samarbeid med andre av kommunens tjenester for barn og unge har resultert i flere brukere av tilbudene og en økning i antall åpne dager. Årets UKM var det største noensinne, med over 200 deltakerungdommer. Møteplasser- Sak vedr ambisjoner for kultursalen ble lagt fram i juni Salen har fått navnet Lier kulturscene. Kulturarv- Temaplan kulturminner legges fram i høst, informasjon på nett er oppdatert og og faste skolebesøk ved bygdetuner er gjennomført for to klassetrinn Folkehelse- Nettsiden er lansert med forslag til turer og opplevelser i Lier. Økt samarbeid med friluftsorganisasjoner som organiserer aktiviteter er etablert, bl.a. med friluftsskoler og ferietilbud som resultat. Politiske oppdrag Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar HP Startet oppd 2.15 Det forventes at Lier bygdetun gjennomfører tiltak for å bedre inntjeningen, og i større grad realiserer sitt inntektsmessige potensial. Det skal være en målsetning for bygdetunet å oppnå og opprettholde driftsmessig balanse over tid, og sikre fremtidig drift uavhengig av de til enhver tid gjeldende tilskuddsrammer. Meldingen «For kropp og sjel» ga mange strategiske føringer og flere mål og prioriteringsområder. Andre saker Dette punktet er innarbeidet i årets samarbeidsavtale mellom Lier Bygdetun og Lier kommune. Det planlegges også i, tråd med meldingen «For kropp og sjel», en egen sak høsten KS Startet Godt i gang med utviklingsarbeidet via egne saker og prosjekter. Årsrapportering, evaluering og videre prioriteringer legges fram høsten Stor økning i antall barn som ønsker å spille i korps. Utfordringen er å gi alle et godt tilbud med eksisterende ressurser. Det er opprettet store grupper for at alle skal få plass i høst, men tilbudet er ikke kvalitetsmessig godt nok. Sak om alternativ plassering av hovedbiblioteket i Lierbyen er et sentralt punkt i Kulturmeldingen og skal utredes videre og behandles vinteren 2014/2015. Kultur og fritid har i løpet av sommeren arrangert både Tidsreisen og Friluftsskole med stor suksess. Oppslutningen var så stor at dessverre ikke alle fikk plass, og mange sto på ventelister Tertialrapport 2014 Side62

63 Infrastruktur - Bygg, VA, Vei Status økonomi Miljøservice melder om et underskudd i 2014 mens vaktmestertjenesten vil gå tilsvarende med overskudd. På vann og avløp i Lier Drift, vil det bli et underskudd, mens det på A&E er varslet om et overskudd på samme område. Til sammen vil vannog avløpsområdet komme ut med et overskudd, i hovedsak pga mindre kjøp av vann. I tillegg er det et underforbruk på energi pga manglende prisstigning. Totalt melder tjenesteområdet om et overskudd på 1,0 mill. Status målrapportering De fleste målene er i rute. Den positive utviklingen i vannforbruk fra 2013 har fortsatt utover i Noe forsinkelse i fornying ledningsnettet i henhold til tiltaksplanen. Politiske oppdrag Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar HP Iverksatt oppdr 2.11 Investeringer i maskiner og kjøretøy til Lier Drift holdes på et minimumsnivå til man har fått en avklaring mht. fremtidig organisering av Lier Drift. Kirkens andel trekkes ut av potten. Fornyelsestakten på maskinparken er holdt på et minimum de 2 siste år. Lier Drift fristilles i større grad og søkes omorganisert til et kommunalt eiet KF/AS i løpet av I denne prosessen vurderes det om Tranby Varme og Servicesentral bør inngå i den nye enheten alternativt mulighet for salg eller fortsatt egen drift. Det igangsettes planarbeid for utbygging av gangog sykkelveier iht. vedtatt prioriteringsliste med særlig vekt på skoleveier. Kommunen inngår i forhandlinger med Fylkeskommunen/Statens Vegvesen om mulig forskuttering. Egen gangveiforbindelse mellom Hennumtorget og Nordal skole inngår i arbeidet. Miljøutvalget er styringsgruppe. Samordnet med: Rådmannen utreder investeringstiltak for å sikre skoleveier slik at skyssgodtgjøring kan reduseres (kost/nytte-analyse) inkl. folkehelseperspektivet. HP oppdr 2.13 HP oppdr 2.3 HP oppdr 2.12 I gang Startet I gang Ivaretas gjennom etablering av VIVA IKS og pågående prosess rundt etablering av bygningsdriften som AS Oppstart med henvendelse til Buskerud fylkeskommune, vanskelig med forskuttering. G/S vei fra Lierbyen mot Egge er under prosjektering og det jobbes med grunnerverv for g/s-vei langs Eikseterveien Gangveiforbindelse vurderes i forbindelse med oppdrag 2.20 i HP Klinkenberghagan. Egen sak om Klinkenberhagan behandleti FS i juni. I miljødep`s godkjenning av boligfeltet kreves at det etableres en trafikksikker gang- og sykkelveiforbindelse mot Tranby tettsted før det gis tillatelse til utbygging Lagt inn i Trafikksikkerhetsplanen Tertialrapport 2014 Side63

64 Det forutsettes at Lier Drift øker inntektene slik at virksomheten dekker egne kostander. Under forutsetning av etablering av VIVA IKS mellom Lier, Røyken og Hurum pr 1. juli 2014 forutsettes en viss rasjonaliseringsgevinst fra og med HP oppd 2.17 HP oppd 2.18 I gang I gang Under utredning. Ses i en større sammenheng med bygg infrastruktur området. Under utredning. Sees i sammenheng med andre innsparingskrav på området Viva Iks De tre kommunene Lier, Røyken og Hurum har alle vedtatt i sine respektive kommunestyrer å etablere det interkommunalt selskapet, Vestviken interkommunale vei-, vann og avløpsselskap (VIVA IKS) fra 1/7-2014, som skal ivareta de tre kommunenes vei, vann og avløpstjenester. Det arbeides nå med etableringen, organisering, virksomhetsoverdragelse, ansettelse av daglig leder samt eierstrategi og oppdragsavtale. Plan/Samfunn Status økonomi Virksomhetene på plan/samfunnsområdet forventes å gå i balanse. Status målrapportering Målene er i rute. Arbeidet med planbase er i sluttfasen og grunnkartet er oppdatert. Aktiviteten for å redusere avrenning til Lierelva fra landbruket og andre kilder har økt. Politiske oppdrag Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar HP I rute oppd 2.20 Kommunens eiendom «Klinkenberghagan» er frigitt til boligformål i ny kommuneplan. Området søkes avhendet til utbyggere på den økonomisk mest fordelaktige måten. Vedtak fra FS i juni: Området legges ut for salg i det åpne marked ferdig regulert og avhendes til utbyggere mest mulig økonomisk fordelaktige for kommunen. Minst 10% av arealet forbeholdes boligsosial utbygging Tertialrapport 2014 Side64

65 Fellestjenester, ledelse og politikk Status økonomi Politiske oppdrag Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar HP Under oppdr 2.4 arbeid Arbeidet med redusert sykefravær intensiveres ytterligere. Dette omfatter både tiltak mot sykefravær og økt refusjon ved sykdom. Det utarbeides en egen tiltakspakke med målsetning om at sykefraværet reduseres til 6 % innen Følgende oppdrag er samordnet med: Økt fokus må settes på reduksjon av sykefraværet. Måltallet for reduksjon økes til 6 % i løpet av perioden, ref. HP Dette kan gi kr 2,5 kr 3,0 mill. kr i reduserte personalkostander pr år. Det legges frem en plan på hvordan Lier kommune skal redusere sykefraværet til 7 % og 5 % i Planen skal inneholde tiltak og eventuelle kostnader ved disse. For å sikre økt økonomisk handlefrihet styrkes arbeidet med omstilling og omorganisering av kommunal virksomhet gjennom opprettelse av et eget prosjekt som rapporterer direkte til Rådmannen. Ressurser fra egen organisasjon benyttes sammen med nødvendig ekstern kompetanse. Oppstart: januar Det fremmes en egen sak om avvikling av rentebinding i løpet av 1. halvår Nye fastrenteavtaler inngås ikke før saken er behandlet. Rådmannen orienterer Lier Everk og Eidos som de utbytteforventninger som ligger i Handlingsprogrammet. En konstaterer at Eidos så langt ikke har oppfylt eiers krav, ref. punkt 2.16 i Handlingsprogrammet Rådmannen fremmer en egen sak om finansiering av kontrollutvalgets forvaltningsrevisjon, senest ifm 1. tertial 2014 HP oppdr tert 11 KS 69/11 HP oppd 2.3 HP oppd 2.19 HP oppd 2.21 HP oppd 2.22 Forsinket Fullført Fullført Fullført Sykefraværsoppfølgingsverktøy er anskaffet og implementert. 32 virksomheter/enheter ligger under måltallet på 6% legemeldt fravær. Lier bibliotek, Park og idrett, kommunekassa, IKT, rådgivningsenheten og økonomienheten rapporterer null fravær. Skole, PPT og barnehagene gått noe opp, mens alle andre tjenesteområder har nedgang fra tilsvarende periode i fjor. Omsorgstjenesten, helse og sosial, kultur, infrastruktur, plan og samfunn og fellestjenestene går samlet sett ned. Endringer i organisasjonen gjør at prosessorganiseringen ikke har funnet sin løsning pr. 2. tertial. Ny økonomisjef på plass fra 1. september. Selv om det ikke er etablert et overordnet prosjekt, er det etablert prosjekt på omsorg og det jobbes kontinuerlig med god økonomisk kontroll. Rådmannen har stor oppmerksomhet på dette området. Sak lagt frem i Formannskapet (46/2014) Selskapene er orientert om utbytteforventningene. Kontrollutvalget har hatt n gjennomgang av forvaltningsrevisjonen og angir merkostnader på rundt 0,2 mill. kr over budsjett. Avviket dekkes innenfor eksisterende ramme Tertialrapport 2014 Side65

66 Medarbeidere og organisasjon Nærvær, sykefravær Det legemeldte sykefraværet 2.kvartal 2014 utgjorde7,5 %. Prosjekt Heltid Deltid i omsorg & økt grunnbemanning Prosjektet er evaluert (se egen rapport fremlagt), vedtatt ikke videreført og avsluttet. Medarbeiderundersøkelse Neste medarbeiderundersøkelse gjennomføres i I mellomperioden 2014 er målet at kommunens virksomheter skal følger opp sine lokale forbedringsplaner fra medarbeiderundersøkelsen i Arbeidsgiverpolitisk plattform inkl. livsfasepolitikk APP er operasjonalisert via målsettingene i handlingsprogrammet. Plattformen er presentert og publisert internt, noe som søkes forsterket i samarbeid med ny kommunikasjonsrådgiver. HR-enheten arbeider med oppdatering av personalpolitikk og rutiner i tråd med plattformen. Utvikling av HR-strategier på de prioriterte områdene avhenger av kapasitet. Brukerundersøkelser I løpet av høsten er det planlagt gjennomføring av brukerundersøkelser for helse og omsorgsvirksomhetene i Lier. Lederarenaer De ulike lederarenaene gjennomføres etter ny modell. Første fagdag for ledere er avviklet med hovedtema Arbeidsrett og oppfølging av medarbeidere. 30 deltakere og svært gode tilbakemeldinger Tertialrapport 2014 Side66

67 Økonomi Tertialrapporten beskriver meldte avvik i forhold til budsjett, regnskapstallene legges frem i månedsrapporten for august. (foreligger ca. 24. sept). Månedsrapporten for august blir utvidet med mer detaljerte oversikter enn ved normal månedsrapportering. Økonomisk status Totalt sett er det innmeldinger om mulig overforbruk på rundt 33 mill. Ca. 20 mill. kr er innen omsorg hvor ca. 15 mill. kr fra tidligere års rammereduksjon ikke er løst. Nav har hatt en sterk vekst i sosialhjelpsutbetalinger og melder om et mulig overforbruk på 7 mill. kr. I tillegg er det virksomheter med mindre avvik. Det er også varslet lavere skatteinngang og de frie inntektene (skatt og rammetilskudd) ser ut til å bli rundt 7 mill. kr. lavere enn budsjett. Totalt sett utgjør meldte avvik rundt 40 mill. kr. Det er virksomheter som går mot overskudd, men signalene er noe lavere enn resultatene tidligere år. Selv om det jobbes godt med tiltak innen omsorg, og det er sterkt fokus på økonomioppfølgningen, er det moderate forventningen av reell effekt i Lier har et budsjett som kan håndtere avvik på rundt 25 mill. kr uten ekstra vedtak. Med utfordringene i omsorg, økningen i sosialhjelpen, lavere inntekter samt øvrige avvik, ser resultatet ut til å overskride denne grensen. I vedtatt budsjett er det mulig å stryke ca. 25 mill. kr. før det må regnskapsføres et underskudd. (15 mill. kr i egenfinansiering av investeringer og 10 mill. kr i avsetning til disposisjonsfond). Rådmannen foreslår i tertialen å redusere avdragene med 14 mill. kr. (til minimumsavdrag) for å kunne øke budsjettet for avsetningene til disposisjonsfond tilsvarende. Dette gjør at strykningsmulighetene økes med 14 mill. kr, og vil totalt utgjøre 39 mill. kr. Det er vurdert tiltak som ansettelses- og/eller innkjøpsstopp. Usikker effekten sammen med omfattede administrasjonsjobb, gjør at det er en høy terskel for denne type tiltak. Utfra en helhetsvurdering har rådmannen valgt å ikke ta i bruk denne typen tiltak. Den økonomiske situasjonen vil øke utfordringene i arbeidet med handlinsprogrammet hvor det allerede ligger forutsetninger om innsparinger. Virksomhetene drives svært effektive, og det vil være vanskelig å gjøre tilpasninger uten mer omfattende strukturelle grep Tertialrapport 2014 Side67

68 Tjenesteområdene De største avviksmeldingene: Skole 3,5 mill. kr i skyssutgifter Barnehage 2,5 mill. kr i kommunalt tilskudd Omsorg 20 mill. kr uløste kutt og mindre avvik Nav 7 mill. kr økte sosialhjelpsutgifter Voksenopplæringen 2 reduserte tilskudd Skatt og rammetilskudd 7 mill. kr Tiltakssak på omsorgsområdet ble utsatt for å sikre forankring og kvalitetssikring. Det arbeides med konkrete tiltak, men effekten i 2014 forventes å bli beskjeden. Det har vært en gjennomgang av veksten i sosialhjelpsutgifter. ½ parten av veksten tilskrives kostnadsvekst (største faktor er økning i husleiekostnadene) og ½ parten brukervekst. Det meldes om vekst i sosialhjelpsutgiftene også i kommunene rundt Lier. Det arbeides nå med en handlingsplan med tiltak rettet mot brukerveksten. Fellesområdet Skatt og rammetilskudd I revidert nasjonalbudsjett (RNB) ble anslaget for skatteinngang nedjustert. Med de nye anslagene er det beregnet en mindreinntekt på de frie inntektene (skatt og rammetilskudd) for Lier på rundt 7 mill. kr. Skatteinngangen pr. juli ligger under denne prognosen. Lønnsoppgjør Konsekvensene av lønnsoppgjøret er ikke ferdig beregnet. Streik med Utdanningsforbundet gjør at store deler av oppgjøret ikke er avklart. Renter Rentenivået har pr. 2. tertial ligget noe lavere enn budsjettforutsetningene. Netto ser det ut til at rentene kan bli rundt 2 mill. kr lavere enn budsjett. Drammensregionens brannvesen (DRBV) Som planlagt har det vært gjennomført en evaluering av eierandelene i DRBV. Fra etableringen i 2002 har eierandelen vært basert på totalkostnaden for den enkeltes kommunes brannvesen ved innlemming. Frem til 2014 har det vært en kraftig og ulik vekst i innbyggertallet i deltakerkommunene. Eierandelene legges fra 2014 om til et grunnbeløp og fordeling pr. innbygger. Som forventet medfører dette en kostnadsøkning for Lier kommune, hvor tilskuddet øker med 1,7 mill. kr i I handlingsprogrammet er det tatt høyde for en vekst i underkant av dette. Totalt sett vil brannvesenet gå med et overforbruk på ca. 0,4 mill. kr Tertialrapport 2014 Side68

69 Investeringer Rapportering på investeringsprosjekt Oversikt over de største investeringsprosjektene ligger vedlagt (vedlegg 1) Nytt sykehjem Totalentreprise er kontrahert og ligger innenfor kostnadsrammen. Veidekke Entreprenør AS starter opp i løpet av september. Vedtatt inventarbudsjett kjøres som eget prosjekt. Søknad om prosjektstøtte er sendt Husbanken og Enova. Oppdatert framdriftsplan med frontlinje vil månedlig bli lagt ut på kommunens hjemmeside. Rammesøknad er godkjent. Ny Hegg skole Byggearbeidene er godt i gang. Fundamentering er ferdigstilt og det utføres nå stålarbeider. Montering av tak er i gang. Grunnerverv for etablering av rundkjøring pågår. Arbeidet følger fremdriftsplan, jf månedsrapportering. Skolen ferdigstilles våren 2015 og skal være klar til skolestart august Oppdatert fremdriftsplan med frontlinje revideres månedlig og legges ut på hjemmesiden. Høvik skole - Spillemidler og garantibeløp Under byggingen av Høvik skole ble det søkt om spillemidler til kulturformål for kultursalen. Lier fikk ikke bevilget midler under oppføringen, men har i ettertid søkt på nytt og fått innvilget 1,6 mill. kr for Det ligger inne en søknad på ytterligere 1,4 mill. kr for 2014 (er ikke behandlet). Siden avslutningen av investeringsprosjektet Høvik skole har det også blitt utbetalt en garantisum på 0,75 mill.kr. og det det kommer noe mer utbetalinger på dette området. Det er behov for noe oppgradering av kultursalen på 0,6 mill.kr. Rådmannen foreslår at spillemidler for Høvik kultursal går til å dekke oppgradering av kultursalen (0,6 mill. kr) og garantisum. Evt. Resterende midler avsettes til generelt investeringsfond. Oppgradering ihht tilstandsanalyse og tiltaksplan Akutte/uforutsette hendelser og mindre investeringstiltak som ikke er satt opp som egne investeringsprosjekter har en egen løpende bevilgning. Prosjektene skal bidra til systematisk vedlikehold, minske vedlikeholdsetterslep samt hindre en økning. Mindre ombyggingsprosjekter for å optimalisere formålsbruken vil naturlig også være en del av dette. Ved årets start vil prioriterte prosjekter påbegynnes, mens deler av budsjettet (avsatt reserve) holdes åpent for påløpende, akutte prosjekter. Denne delen minskes gradvis gjennom året Tertialrapport 2014 Side69

70 Sted Tiltak Fag Budsjett Prognose Merknad start løpende Syllinghallen Sportsgulv (sluttføring fra 2013) Avsluttet Stasjonsområdet Brannvarsling (sluttføring fra 2013) 689 Avsluttet Alle Oppgradering div nødlys/ øke antall Elektro Pågår stikk Rådhuset Lydtiltak psykisk helses lokaler Bygg Haugestad Oppgradering Anlegg Bestilt parkeringsplass/uteområde Haugestad Oppgradere wc kjeller Bygg Engersand. Oppgradere kjøkken Bygg Utgår Sylling skole Tilrettelegge undervisningslokale Bygg Pågår Oddevall skole Utvendig malerarbeid. (oppgradering Maler/bygg Pågår fasade) Tranby skole Ombygg personalgarderobe Maler/bygg Pågår Tranby skole Adm.fløy øke kanaltversnitt Ventilasjon Avsluttet ventilsjon Hennummarka bh Utvendig malerarbeid. (oppgradering Maler Ferdig fasade) Hennummarka bh Generell oppgradering inkl lydtiltak Bygg Ferdig Heia skole Utbedre råteskade+male treverk Maler/bygg Ferdig lavblokk Nordal Male vinduer og vask av fasade Maler Egge skole Generell oppgradering Bygg Ferdig Stoppen skole Renovere 2 strømtavler Elektro (prosjektering) Stoppen skole Klargøring for velkomstklasse fra Bygg Høvik skole Høvik skole Etablere tilleggsareal for Bygg Pågår undervisning Liertun sykehjem Renovering pasientrom nr 412 Bygg Utgår Liertun sykehjem Installere vanntåkeanlegg i en Spesial Avsluttet leilighet Eikenga Oppgradering leilihget ny bruker Maler Nøstehagen Oppgradering pasientrom/leilighet Bygg Gifstad Fase 2 sansehage Anlegg Pågår Hegg gamle skole Oppgradere elektro (inkl tavleskap Elektro Ferdig 2.etg) Nye tiltak prosjektliste Heiahallen Innvendige kortlesere Elektro Avsluttet Nøstehagen Tilrettelegging kontorplasser Bygg Avsluttet (sluttfase) Fosskvartalet Rekkverksbeskyttelse (NAV) Spesial Ferdig Rådhuset Tilrettelegging kontorplasser Bygg Avsluttet (sluttfase) Stoppen Male vinduer Maler Ferdig Hallingstadtunet Nytt kontor hjemmetjenesten Bygg Avsluttet Tranby skole Tilrettelegge lokaler miljøverksted Bygg Pågår Eikenga Ny varm utebod (overført fra 2013) Bygg Ferdig Tertialrapport 2014 Side70

71 Nye tiltak prosjektliste Alle Oppgraderingsplan Pågår ivesteringsprosjekter Alle Oppgradering alarm og sikring Pågår generelt Linnesstranda bh. Vognbygg for barnevogner Bygg Oddevall skole Oppgradering skoleplass Ferdig svartområde. Garderobebygget Klargjøring for "Frisklivssentralen" Bygg Avsluttet Div. nyprosjekter Garantioppfølging Pågår investeringsprosjekter Heia skole Oppgradering innvendig tak D-blokk Pågår Sylling skole/hall Vannbehandlingsanlegg VVS Pro Nye tiltak prosjektliste N. Jorde arb.senterrenovering etter leie til ASVO Maler/VVS Pågår Nøstehagen Prosjektering Utvendig maling 2015 Maler SUM 1.PRIORITERTE Tertialrapport 2014 Side71

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Nina E. Johnsen Nestleder V Gunn Cecilie Ringdal

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 07.10.2014 Tidspunkt: 18:00 21:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 07.10.2014 Tidspunkt: 18:00 21:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 07.10.2014 Tidspunkt: 18:00 21:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 20.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 04.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:35

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 04.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:35 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 04.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:25

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:25 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 05.10.2015 Tidspunkt: 18:00 20:25 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 21:25

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 21:25 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 18:00 21:25 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 18:00 19:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Nina E. Johnsen Nestleder V Per Hægstad Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 15:00 16:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 15:00 16:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 15:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:05

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:05 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 07.04.2010 Tidspunkt: 18:00 19:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Per-Otto Olsen Varamedlem H Ulla Nævestad (H)

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 11.11.2014 Tidspunkt: 18:00 19:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 10.06.2014 Tidspunkt: 18:00 19:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Mette Høyem Medlem

Detaljer

Bård Ove Skandsen (H) fratrådte som inhabil under behandling av sak nr. 3. Frank Yggeseth (H) tiltrådte i hans sted under behandling av saken.

Bård Ove Skandsen (H) fratrådte som inhabil under behandling av sak nr. 3. Frank Yggeseth (H) tiltrådte i hans sted under behandling av saken. Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 18:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 18:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 18:00 18:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Nina E. Johnsen Nestleder V Søren Falch Zapffe

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 18:10 18:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 18:10 18:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 18:10 18:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Glitra Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 18:00 20:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Glitra Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 18:00 20:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Glitra Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 18:00 20:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 18:00 20:30

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 18:00 20:30 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested Glitra Dato: 16.11.2017 Tidspunkt: 18:00 19:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Gunn Cecilie Ringdal Leder H Brynhild Heitmann

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Gina Elisabeth Ekeberg

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 20.11.2013 Tidspunkt: 18:00 20:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 18:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 18:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: 18:00 18:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Mette Høyem Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 19.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 19.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 19.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Bjørg Myran Nestleder FRP Gina Elisabeth Ekeberg

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 18:00 19:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 18:00 19:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 18:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Frank Yggeseth

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 18:00 19:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Per Guthorm Vemork Nestleder FRP Adnan Afzal Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 18:00 20:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 26.11.2015 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Gunn Cecilie Ringdal Leder H Brynhild Heitmann

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 18:00 20:55

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 18:00 20:55 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 18:00 20:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 18:00 20:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 19:10 20:30

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 19:10 20:30 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 09.06.2016 Tidspunkt: 19:10 20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Gunn Cecilie Ringdal Leder H Søren Falch Zapffe

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 18:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 18:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested Glitra Dato: 25.08.2016 Tidspunkt: 18:00 18:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Gunn Cecilie Ringdal Leder H Brynhild Heitmann

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:35

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:35 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 05.04.2011 Tidspunkt: 18:00 20:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested Glitra Dato: 09.06.2016 Tidspunkt: 18:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Gunn Cecilie Ringdal Leder H Søren Falch

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 06.05.2015 Tidspunkt: 18:00 20:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Madam Tveten gård Dato: Tidspunkt: 18:00 20:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Madam Tveten gård Dato: Tidspunkt: 18:00 20:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Madam Tveten gård Dato: 10.12.2014 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Arne Jørstad Varamedlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:25

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:25 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 17.11.2016 Tidspunkt: 18:00 19:25 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Gunn Cecilie Ringdal Leder H Brynhild Heitmann

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 17.02.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 17.02.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 17.02.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 22:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 22:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 28.01.2016 Tidspunkt: 18:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Gunn Cecilie Ringdal Leder H Brynhild Heitmann

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 13.11.2012 Tidspunkt: 18:00 19:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 21.08.2013 Tidspunkt: 18:00 19:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:50 19:05

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:50 19:05 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Glitra Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 18:50 19:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Nina E. Johnsen Nestleder V Søren Falch Zapffe

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 20:00 21:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 20:00 21:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 16.11.2017 Tidspunkt: 20:00 21:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Gunn Cecilie Ringdal Leder H Brynhild Heitmann

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 19.02.2014 Tidspunkt: 18:00 20:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:05

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:05 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 24.04.2013 Tidspunkt: 18:00 20:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Bjørg Myran Nestleder FRP Gina Elisabeth Ekeberg

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 22.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:05

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 22.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:05 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 22.01.2014 Tidspunkt: 18:00 19:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Bjørg Myran Nestleder FRP Gina Elisabeth Ekeberg

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Lier ASVO AS Dato: Tidspunkt: 18:15 21:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Lier ASVO AS Dato: Tidspunkt: 18:15 21:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Lier ASVO AS Dato: 29.09.2016 Tidspunkt: 18:15 21:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Gunn Cecilie Ringdal Leder H Brynhild Heitmann

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 21:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 21:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 18:00 21:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 18:00 19:05

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 18:00 19:05 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 18:00 19:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Sylling skole Dato: Tidspunkt: 18:00 19:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Sylling skole Dato: Tidspunkt: 18:00 19:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Sylling skole Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 18:00 19:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:35

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:35 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 14.04.2015 Tidspunkt: 18:00 19:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 18:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Haugestad Dato: 19.08.2008 Tidspunkt: 18:00-19:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Haugestad Dato: 19.08.2008 Tidspunkt: 18:00-19:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Haugestad Dato: 19.08.2008 Tidspunkt: 18:00-19:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 03.03.2009 Tidspunkt: 18:00-20:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 03.03.2009 Tidspunkt: 18:00-20:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 03.03.2009 Tidspunkt: 18:00-20:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Juel Asmund Fuglerud

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 15.12.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:35

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:35 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 22.09.2015 Tidspunkt: 18:00 19:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Hilde Kristine Fossum Leder H Per Guthorm Vemork

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 27.08.2014 Tidspunkt: 18:00 19:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 27.08.2014 Tidspunkt: 18:00 19:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 27.08.2014 Tidspunkt: 18:00 19:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Gina Elisabeth Ekeberg

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Glitra Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 18:10 20:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Glitra Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 18:10 20:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Glitra Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 18:10 20:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Arne Jørstad Varamedlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 21.01.2015 Tidspunkt: 18:00 20:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 20:20-22:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 20:20-22:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 07.04.2016 Tidspunkt: 20:20-22:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Gunn Cecilie Ringdal Leder H Per Hægstad Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 18:00 19:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 06.12.2016 Tidspunkt: 18:00 19:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Geir Cato Kristiansen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag Kl 16:30 på LHL, Nøsteveien 2

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag Kl 16:30 på LHL, Nøsteveien 2 Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 02.06.2014 Kl 16:30 på LHL, Nøsteveien 2 Kl. 15.00 16.00 Opplæring i bruk av Ipad I møtet

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljøutvalget Møtested Haugestad Dato: 08.06.2016 Tidspunkt: 18:00 19:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Jan O. Stolp Leder SP Karl Bellen Medlem H

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 19:10 21:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 19:10 21:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtested Glitra Dato: 10.12.2009 Tidspunkt: 19:10 21:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:05

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:05 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: 18:00 19:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:05

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:05 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 25.08.2015 Tidspunkt: 18:00 20:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Hilde Kristine Fossum Leder H Per Guthorm Vemork

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 18:00 20:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 18:00 19:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Hilde Kristine Fossum Leder H Adnan Afzal Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 18:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Helene Justad Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljøutvalget Møtested Haugestad Dato: 24.02.2016 Tidspunkt: 18:00 19:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Jan O. Stolp Leder SP Per Guthorm Vemork Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk Møtested Foss gård Dato: Tidspunkt: 10:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk Møtested Foss gård Dato: Tidspunkt: 10:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk Møtested Foss gård Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Tor Kristen Haugen

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:35

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:35 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 19.02.2009 Tidspunkt: 18:00 19:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Varamedlem H Ulla Nævestad (H) Søren

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:25

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:25 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 22.08.2017 Tidspunkt: 18:00 19:25 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Geir Cato Kristiansen

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Liertun sykehjem Dato: Tidspunkt: 18:00 20:55

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Liertun sykehjem Dato: Tidspunkt: 18:00 20:55 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Liertun sykehjem Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 18:00 20:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Leder H Reidar Lauritsen

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 08.05.2008 Tidspunkt: 18:00 19:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ulla Nævestad Leder H Søren Falch Zapffe Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Glitra Dato: 18.01.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Glitra Dato: 18.01.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Glitra Dato: 18.01.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Helene Justad Nestleder H Per

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Møtested Haugestad Dato: 09.05.2017 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Marianne Berg Leder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: 18:00 19:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Per Guthorm Vemork Nestleder FRP Mona Skaar Thorsrud

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 03.09.2013 Tidspunkt: 18:00 19:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Befaring: Før møtet var utvalget på befaring på Lier voksenopplæring.

Befaring: Før møtet var utvalget på befaring på Lier voksenopplæring. Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Glitra Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Reidar Lauritsen Leder H

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:40

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:40 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 18.02.2014 Tidspunkt: 18:00 20:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Hilde Kristine Fossum Leder H Per Guthorm Vemork

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 18:35

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 18:35 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 20.10.2015 Tidspunkt: 18:00 18:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Geir Cato Krisitansen

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 07.05.2013 Tidspunkt: 18:00 20:05

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 07.05.2013 Tidspunkt: 18:00 20:05 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 07.05.2013 Tidspunkt: 18:00 20:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 25.08.2010 Tidspunkt: 18:00 19:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Leder H Reidar Lauritsen Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Glitra Dato: 08.12.2009 Tidspunkt: 18:00-19:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Glitra Dato: 08.12.2009 Tidspunkt: 18:00-19:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Glitra Dato: 08.12.2009 Tidspunkt: 18:00-19:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Sven Erik Hallgren Varamedlem H Karl Bellen (H)

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:25

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:25 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljøutvalget Møtested Haugestad Dato: 09.12.2015 Tidspunkt: 18:00 19:25 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Jan O. Stolp Leder SP Per Guthorm Vemork Medlem

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 08.12.2015 Tidspunkt: 18:00 19:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Geir Cato Kristiansen

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 18:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 18:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Haugestad Dato: 11.12.2013 Tidspunkt: 18:00 18:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 20:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 08.10.2013 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Nina E. Johnsen Nestleder V Gunn Cecilie Ringdal

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Haugestad Dato: 22.02.2017 Tidspunkt: 18:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Reidar Lauritsen Leder

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 14.02.2012 Tidspunkt: 18:00 20:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 14.02.2012 Tidspunkt: 18:00 20:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 14.02.2012 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer