Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar."

Transkript

1 L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Side 3. Innnkalling til medlemsmøte Kommande møte: Tur til Alsaker Fjordbruk AS på Tysnes Sjå innkallinga om ferjetid og køyring. Side 4, 5. Referat frå styremøte Side 6. 7 Referat frå medlemsmøte Side 8. Aktivitetsoversikt Side 9. LC Stord Fitjar,budsjett, klubb Side 10. LC Stord Fitjar,budsjett, aktivitet Side 11 Innsamlingsaksjonen, Syria Side SOS-barn, India, rapportar Side 19 Marijampole, julekaravan Side 20 Det er mitt val, Fitjarposten Sisd 21 Månadsbrev, oktober Side 22 Siste side Vannliljer er også vakre blomar I redaksjonen: Lars Mugaas, John Torleiv Nesse. Sigurd Johan Underhaug

2 Presidenten har ordet. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Terje Torget President Gode Lionsvener Dei siste vekene har me i klubben verkeleg levd opp til Internasjonal President Joe Preston sitt bodskap «strenghten the PRIDE». Me har i løpet av den siste månaden vist handlekraft, og skapt merksemd langt utover lokalsamfunnet. Eg tenkjer då først og fremst på innsamlingsaksjonen for syriske flyktningar i Arsal Libanon, dyktig og effektivt satt i system av vår IRC (Internation Relation Contact) Helge, assistert av AL (Aktivitetsleiar) Svein. Gjevargleda av varme klede og sko har vore overveldane, og me har fått fleire presseoppslag i lokal pressa, Sunnhordland, Stordnytt og Fitjarposten, noko som toppa seg med overskrifta «Strålande engasjement» satt i pennen av redaktøren i Sunnhordland tysdag 30 september. Takk til alle som direkte og indirekte har bidratt til ein svært vellukka aksjon så langt. Ungdomsgruppa har gjennomført «Mit val» kurs for 5-7 klassetrinn på Fitjar. 18 personar møtte, derav lærar frå Stord, Fitjar og Bømlo og dei vil nytta «Mitt val» i undervisningsopplegget. Også dette er eit godt døme på positiv marknadsføring av LIONS lokalt og førte til fin presseomtale i Fitjarposten. Og på toppen av det heile fekk EMAUS brei og flott omtale i Stordnytt 29. September. Omdømmebygginga som har skjedd vil utvilsamt vera til stor hjelp når me seinare skal gjennomføra Røde Fjær aksjonen i februar, og elles gjennom året gjennomføra Tulipan aksjonen, og gjennomføra og skaffa sponsor inntekter til Malebok, Annonseavis, Løvinne for ein kveld, EMAUS etc. Tilbake til det meir trivielle, budsjettet for inneverande fiskalår blir lagt fram til godkjenning på første medlemsmøte. Takka vera gode inntektsbringande prosjekt i klubben som Annonseavis, Malebok, Løvinne for ein kveld, Lions mint ETC, har me ein god økonomisk ryggrad som gjer at me kan bidra lokalt, nasjonalt og internasjonalt til gjennomføring av aktivitetar i beste LIONS ånd. Stolt Lionshelsing frå President Terje TETOR

3 L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : ME B R Y R O S S LC Stord-Fitjar, medlemsmøte tysdag 7. oktober 2014 Tur til Alsaker Fjordbruk AS på Tysnes Avreise frå Jektevik: kl Alle møter i god tid før ferja går slik at me kan fylle bilane, og kjøre i lag så mange som mulig i kvar bil. Det er ca. 7 min kjøring på Tysnessida. Ta med uteklede då det vert omvising ute og inne. Saksliste: Budsjett 2014/2015 Aktivitetsleiaren har ordet Ymse Ferje for heimreise: Frå Hodnanes / / Påmelding til innan fredag 3. oktober. Det er viktig at dei som skal vere med melder seg på, då me må gje beskjed til Alsaker Fjordbruk AS om kor mange som kjem! Mvh. Marit S. Stockmann

4 Referat styremøte LC Stord Fitjar Tirsdag 23 September 2014 Til stades: Astrid Kjellevold Steinsland, Pål Helland, Svein Hatlevik, Reidun Vaage og Margit Tveito Gjest: Soneleiar Agnar Melkersen LIONs etiske norm. Sakliste Sak 008/14-15 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige styremøte. Godkjent samrøystes Sak 009/14-15 Budsjett Pål la fram budsjett for Klubben 2014/2015 og budsjett for aktivitetar 2014/2015, mindre korrigeringar blei gjort av styret. Dette kjem i Løvo og lagt fram for medlemmane til endeleg godkjenning i neste medlemsmøte. Sak 010/14-15 Tilbakemelding / status: Aktivitetsleiar, MEK (GMT) Ungdomsgruppa v/ Reidun: Henvendelse frå HSO ( Haugaland og Sunnhordland Opplæringskontor) om me har foredragshaldar om : rusbruk, avdekking av rusbruk tidleg, behandling og hjelp, dette oppdraget tek Terje Eriksen seg av. Dei som var til Tana er inviterte til juleavslutninga til Lions, for å fortelja om opphaldet Johanne har dialog med Helse Fonna om Barn av psykisk sjuke foreldre, skal ha møte med BUF etat Haugesund og med Utekontakten. Det er gjennomført Mitt valg kurs på Rimbareid skule 19 september. Der deltok skular frå Fitjar, Stord og Bømlo. Kurset var vellykka, styret har fått gode tilbakemeldingar Arsal Syria aksjon : Vert samla inn klede og skotøy fredag og laurdag 27.09, innkalling til dugnad pågår. Albatross ettervernsenter har bede Lions Club Stord Fitjar om å vera vertskap for dei. Styret er positive til å vera vertskap ein dag hausten Marijampole julekaravan. Helge er prosjektansvarleg, og det vart stilt spørsmål om korleis ein kan få tak i ungdomar i alderen år. Framlegg : Kan ta kontakt med HSH (sjukepleiar linja) og innlegg i neste Løvo. Sak 011/14-15 Innkomen post, søknader og anna «nytt»; Tråastølen finansiering er ok. Me kan bruka plassen

5 Marit Austerheim tilbud LIONS inntektsgjevande aktivitet Klubben har ikkje kapasitet til å gå vidare med dette prosjektet pr i dag. Klubbeffekter tilbud refleks / klede Her vert de undersøkt kva me har i klubben før det evt vert bestilt. Søknader om økonomisk støtte: Ridderrennet søkjer om midlar. Avslag på søknaden i år. Seladon tur. Styret har vedteke at me dekkjer den turen med kr kr Marijampole (dagsenter for born /ungdom) Styret løyver kr 4000 til gåver. Club of excelens utmerkelse søknad for vert sendt av past president. Fadderborna til LC Stord -Fitjar : Informasjon om våre to i India kjem i Løva Styre er positive til samarbeid med Kirkens Bymisjon lokalt, Svein er klubbens kontaktperson EMAUS. Eksisterande kontrakt går ut året. Styret er positiv til å fornya kontrakt for 2015, med utgangspunkt i forbetra økonomiske utsikter i Spania, og med rammer for støtte som i eksisterande kontrakt. Vurdering av økonomisk situasjon og behov for støtte må hentast inn, vurderast og leggjast til grunn. Aktivitetsleiar ansvarleg. Sak 012/14-15 Clubmaster / Sosialkomite planar framover v / Reidun Kjem informasjon om neste medlemsmøte på mail. Alsaker fjordbruk Evaluering av siste medlemsmøte Komiteen sat att med ei god kjensle. Godt oppmøte. Komiteen ønskjer at folk skal ha lyst til å koma. Utfordring til medlemsmøte er å halda tidsfristar på innlegg og debattar. Sak 013/14-15 Eventuelt Styret diskuterte kjørereglane i klubben for å sikra at saker som tilhøyrer dei forskjellige aktivitetsgruppene blir handsama «linjevei» Margit Tveito sekretær

6 LC Stord Fitjar Referat frå medlemsmøte 2. september 2014 Møtestad : Fylkesnes Bil Tid: 2. september kl. 19:00 Oppmøt: 46% Sakliste Godkjend Sak 001/14-15 Fiskalåret : Kva ligg framfor oss? Presidenten byrja med å visa Lions emblemet og tydinga av det. Klubben startar eit nytt år med høg aktivitet. Planar framover: Ungdomsarbeid, katastrofehjelp og arbeid med humanitære behov. Sak 002/14-15 Sak 003/14-15 Sak 004/14-15 Rapport/ status frå prosjekt- og aktivitetsgrupper v/prosjektkoordinator/aktivitetsleiar *Aktivitetsleiaren la fram ny aktivitetskalendar. Comalapagruppa og gruppa for å starta ein studentklubb har ikkje synt aktivitet, og det vart difor gjort framlegg om at desse gruppene skulle avsluttast. Comalapagruppa gjorde framlegg om utsetjing av saka til Særsten har besøkt Comalapa. Studentgruppa vart nedlagd, det kom framlegg om at det vert oppretta ein filial på høgskulen. *Ungdomsgruppa og Narkohundgruppa er slått saman *To nye prosjekt: Moteoppvisning og «Lionsløypa»/ - trapp i Fossabrekko. Trappa førde til ein god diskusjon. Møtet vart einige om at forprosjektgruppe skal etablerast for begge. *I Fitjar er Malvinsplass ferdig, etter dugande innsats frå Olav Aa. Opning i slutten av månaden. Medlemsmøter: innhald, auka oppmøte CM/Sosial komite *Kva skal til for å auka deltakinga på medlemsmøta? Fekk mange gode framlegg på den sosiale samlinga 28.aug. Ønskje om meir sosialt samver, verta betre kjende. Nytt kan t.d. vera å besøkja offentlige instituasjonar i lokalmiljøet. *Infokanalar: Løvo, Lions.no og Facebook. *Servering på møta. Utlodding på møta. *Medlemsmøte 7.okt vert det bedriftsbesøk, meir info kjem. Eventuelt *Medlemsansvarleg, minner om at me treng fleire folk. Han ønskjer tilbakemelding om eventuelle kandidatar. *Tv-aksjonen : Kirkens nødhjelp 19.oktober. Ønskjer frivillige frå Lions Stord Fitjar til å gå med bøsser og/eller gjera andre tenester i samband med dette. * Røde fjær aksjonen v/ Anne Grethe. Har fått med seg tre til i gruppa. *Presidenten overrekte teikn på lang og tru teneste i Lions til : Torkjell Stana 45 år, Henning Iversen 35år og Lars Mugaas 25 år. MT

7 Etternavn ø = Prosjektleder Fornavn Styret Lov- komite Valg- komite Revisor / Distrikts- kasserer AKTIVITETSOVERSIKT Medlems- komite Lyn- komite Aktivitets- komite Internasjonal PR- Info / Løvo IT- gruppe Sosial komitè internt i klubben Klubbens historie og kartotek Lions løypa Fossabrekko Annonse-avisen Ungdomsgruppa inkl Narkohund Tulipan- aksjon Lions- Mint Dagklubben / seniortreff Lys på tre, sykehuset Malebok Utsmykking eldresenter Sagvåg Emaus Lions Røde Fjær Løvinne for en kveld Moteoppvisning (forprosjekt) 1 Agasøster Nils Roar x x x 2 Almås Ole Johnny x x x x 3 Bakke Oddvar x x x 4 Beyer Vibecke x x x x Ø Ø 5 Bore Anne Birgitte x x x x 6 Buchvold Ivar Magne x x x 7 Davidsen Ole Martin x x x 8 Dyrseth Jan Richard x x 9 Eldøy Jonas x x x x 10 Engseth Paul x x x 11 Erdal Nils Johan x x 12 Eriksen Terje x x x 13 Fjeldtvedt Espen x x 14 Framnes Kjell x ø ø x x Medlemsansvarlig 15 Furevik Hans Kristian x x x x 16 Fylkesnes Kjell x x x Ø 17 Gjerde Roar x x x 18 Gjøsæter Helge x x x 19 Halleraker Kjell Arne x x x 20 Handeland Malvin x x x 21 Hatlevik Svein x x Ø x x Prosjektansvarlig 22 Heimvik Magne x x x x 23 Helland Martin Dahl x x x 24 Helland Pål x x x x Kasserer 25 Hillestad Kari x x x 26 Hinderaker Siren Eldøy x x x x 27 Holsen Reidar x x x 28 Husevik Per Ove S. x x x Permisjon til? 29 Håvardsholm Kjerstin O. x x x Ø x x 30 Iversen Henning R. ø x x x x 31 Jørgensen Øyvind ø x 32 Lied Erik x x x x 33 Litleskare Fredrik x x x x x 34 Lund Jon x ø x x 35 Madtsen Åge x x x x 36 Malme Johanne T. x x x Ansv. Barn av psykisk sjule foreldre 37 Mikkelson Magne Jostein x x ø 38 Mugaas Lars ø x x 39 Mussland Hans Gustav x x x x 40 Myhre Steinar x x x x 41 Neset Hilde Framnes x x x x x 42 Neset Jarle x x x x 43 Nesse John Torleiv x x x 44 Nysæther Gyri x x x Ansvar heimesiden 45 Ottesen Terje x ø x 46 Rydland Knut Ståle x x x 47 Sagvåg Helge x Ø Ø x x ø Past + Ansv. Tana Leir 48 Salomonsen Bente x x x x 49 Salamonsen Johny x x x x 50 Sandtorv Anne Grethe x x Ø x 51 Skorpen Ingrid K. x x x x 52 Stana Torkjel x x x x 53 Steenslid Reidar x x x x Ansv. Det er mitt valg 54 Steinsland Astrid K. x x x x x x Påtroppende president 55 Stockmann Marit S. x Ø x x x x x Ansv. Club Master 56 Særsten Håkon Frode x x x 57 Thorkildsen Ivar x x x 58 Torget Terje Ø x President 59 Tveit Rune x x x x Ø 60 Tveito Margit Olava x x x Sekretær 61 Underhaug Sigurd Johan ø x x x 62 Vaage Ole Arthur x x x 63 Vaage Reidun x ø x x Gruppeleiar og ansv Narkohund 64 Aarskog Olaf x x x 65 Aase Terje x x Ø x

8 BUDSJETT KLUBB 2014/2015 Kontingentar: Bankinnskot pr : Basert på medlemstal: 65 Internasjonalt: Klubbkasse Gjennomsnitt på medlemsmøte: 35 Nasjonalt: 600 kr Distrikt: 175 INNTEKTER 2013/ / / / MEDLEMSKONTINGENT MAT ANDRE INNTEKTER ANDRE INNTEKTER - vinlotteri SUM DRIFTSINNTEKTER KOSTNADER. 2013/ / / / REGNSKAPSTJENESTER KLUBBBDRIFT REKVISITA GAVER ETC MØTEUTGIFTER DISTRIKTS/SONEMØTER RIKSMØTE MØTER/KURS KONTINGENT INTERNASJONALT KONTINGENT NASJONALT KONTINGENT DISTRIKT BANKGEBYRERER ANNEN RENTEINNTEKT SUM DRIFTSKOSTNADER RESULTAT

9 BUDSJETT 2014/2015 Kontingentar: Internasjonalt: 250 Revidert Nasjonalt: 600 Distrikt: 125 INNTEKTER 2014/ INNTEKTER TEGNEBOK INNTEKTER ANNONSEAVIS INNTEKTER NARKOHUND UNGDOMSGRUPPA - Søknad i fond Gjensidige UNGDOMSGRUPPA - Søknad i fond Wartsila INNTEKTER LIONS MINT INNTEKTER TULIPANAKSJON INNTEKTER EMAUS LØVINNE FOR EIN KVELD DIVERSE INNTEKTER/Røde fjær 0 SUM DRIFTSINNTEKTER KOSTNADER 2014/ KOSTNADER ANNONSEAVIS KOSTNADER TEGNEBOK KOSTNADER NARKOHUNDPROSJEKT UNGDOMSGRUPPA - Det er mitt val UNGDOMSGRUPPA - Helsesportveka i Tana UNGDOMSGRUPPA - Barn av psykisk sjuke UNGDOMSGRUPPA - Julekaravane KOSTANDER LIONS MINT KOSTANDER TULIPANAKSJON ANDRE PROSJEKTKOSTNADER 4190 RØDE FJÆR FORPROSJEKT MOTEOPPVISNING KOSTANDER EMAUS REGNSKAPSTJENESTER MØTE/KURSKOSTNADER 7730 Faste trekk etter "Huskeliste for Lionsåret 2014" TILSKUDD FADDERBARN Sight first - club of excellece ANDEL SONEPROSJEKT HISTORIEGRUPPA Rehab-senteret Øvrige tilskot lokalt/nasjonalt/internasjonalt 0 SUM DRIFTSKOSTNADER RESULTAT

10 Bankinnskot pr : Tulipanaksjonen kr Løvinne for ein kveld kr Emaus kr Tegnebok kr Annonseavis kr Narkohund kr Lions Mint kr Høyrente kr kr

11 Frå innsamlingsaksjonen av klede til flyktningane frå Syria Tekst og bilete er henta frå og med løyve om å få bruka det av Helge blant om lag 400 bossekker med klede av ulikt slag. Gode, fine og varme klede. Fredag og laurdag arrangerte Lions Club Stord Fitjar innsamling av ullklede og fotty til syriske flyktningar i Arsal, Libanon. Arsal ligg i fjella og byr på tøft vinterklima, noko flyktningane slett ikkje er rusta til å møte. Givargleda synes stor, seier Helge Sagvåg til stordnytt.no då nettavisa lurer på korleis innsamlinga har gått. På dei to dagane me heldt på har me motteke ein stad kring 400 boss-sekkar. Me har allereie sortert i noko av dette i 100 flytteesker, men har ein durabeleg sorterings- og pakkedugnad føre oss dei komande dagane, seier Sagvåg. Det som har vore svært motiverande og inspirerande for oss, er alle dei positive tilbakemeldingane frå folk som kjem med ting dei vil gje bort, fortel Sagvåg. Dei synes dette er eit svært positivt initiativ frå Lions Club Stord Fitjar og dei seier seg glad for å kunne hjelpe. Resultatet av aksjonene vil vonaleg gjere ein tøff kvardag for flyktningane litt betre og vonaleg varmare.

12

13

14

15

16

17

18

19 Lions Julekaravane 2014 til Marijampole i Litauen LC Stord Fitjar inviterer ungdom mellom år til å delta i Julekaravanen Turen startar om føremiddagen torsdag 11.desember, med retur søndag 14.desember. I dette prosjektet får ungdomane sjå korleis born, unge og foreldre har det i ein by som vart sterkt råka av finanskrisa. Mange familiar slit med å få økonomien til å gå rundt, og mange av borna veks opp med store sosiale problem. Foreldre med alkoholproblem, arbeidsløyse, fattigdom, feilernæring og psykiske problem gir barna ein vanskeleg start på livet. Lionsklubbane i Hordaland i samarbeid med den lokale lionsklubben har finansiert oppussing av eit dagsenter. På senteret kan borna vera etter skuletid for å gjera lekser og ha ein plass å vera. Dei ville elles reke gatelangs fram til sengetid. Mange av heimane manglar t.d. bord som dei kan sitja ved for å gjera lekser. For å gi borna og familiane deira ei handstrekning til jul samlar me i Lions inn pengar til utdeling av gåver og mat. Dette vert delt ut i samarbeid med lokale myndigheiter og lokal lionsklubb. Det er dette arbeidet deltakarane i Julekaravanen får vera med på. Ungdomane som vert inviterte til å delta, vil få vitja ein barneheim med omlag 20 born og dagsenteret som dagleg tek i mot om lag 35 born. Kanskje kan ungdomane i samarbeid med skulen eller studiane sine ha dette som ei oppgåve / eit prosjekt. Dette er eit alternativ eller eit supplement til dei tradisjonelle ungdomsutviklingsprogramma. Frå LC Stord Fitjar vil det verta med ein lionsmedlem. I tillegg ønskjer me altså at to ungdommar mellom 18 og 22 år melder si interesse snarast. Kjenner du nokon dette høver for, be dei sende søknad med grunngjeving om kvifor dei vil delta. MT.

20

21 Per Olav Ulberget Distriksguvernør Distrikt 104 D Hordaland Endret på Eriks maskin Månedsbrev for oktober 2014 Kjære Lions venner! Nå er vi ferdig med september og vi har kommet i gang med klubbmøter og sonemøter der jeg har inntrykk av innsatsen er bra. Innsamling av varme klær til flykninger som bor i leir, Arsal i Libanon. Her gjøres det en meget god innsats av Lions medlemmer i D distriktet og frivillige hjelpere. Det er Gunnhild Almås og Annette Pemmer som har tatt initiativet til denne aksjon og som har fått med seg mange aktører til denne store innsamlings aksjonen. Søndag den blir siste dagen med pakking. Den går transporten til Skudeneshavn, der det blir pakket i container og videre med skip. En stor takk til dere alle, medlemmer og frivillige. Denne innsamlings aksjon har sprett seg til andre Lions distrikter også. LRF Her går det som planlagt og jeg håper nå alle klubber har funnet sin LRF kontakt og meddelt dette distrikts koordinator. Ola Martin vil kalle inne til LRF møte den , så sett av denne datoen. Det er viktig at vi deltar. Ola Martin kommer med en egen innkalling til dette møte. I uke 46 (mandag 10. søndag 16. november 2014) kjører Det er mitt valg, Lions Røde Fjær 2015 og Lions Norge en digital annonsekampanje gjennom Amedias lokalaviser over hele landet: Hovedmålet med kampanjen er å synliggjøre MITT VALG lokalt over hele landet, og utgangspunktet for kampanjen er foreldreboken "De viktige årene". MITT VALG-kampanjen er det første store utadrettede tiltaket i opptakten til Lions Røde Fjær 2015, og det er et viktig steg videre i Det er mitt valgs arbeid med å merkevarebygge, synliggjøre og øke kjennskapen til MITT VALG. Klubbene må varsles om denne kampanjen i god tid, og vi ber derfor DA ene sende et forvarsel til LRF-kontaktene i sitt distrikt (med kopi til presidenter, soneledere og NAC) så snart som mulig. NB! Det er nå 360 LRF-kontakter registrert i medlemssystemet. Nytt distrikt Her har vi avholdet det første møte og vi er kommet godt i gang der vi har blitt enige om en del saker som er viktig for oppstart av det nye distriktet 6, som vil bli det nye navnet. I vår komite stilte undertegnede, Kari Jarmand Sandøy, Gunnhild Almås og Kjell Framnes. Neste møte er satt den , der Ola Martin også deltar. Marijapole, Julekarevane P.t har vi tre påmeldte ungdommer og 16 voksne, så her er det plass til flere. Frist for å melde seg på er senest 17. oktober helst så snart som mulig. Jeg ber derfor at klubbene som har ungdommer med lyst til å få en god opplevelse, å melde fra til Distriktsguvernør Per Olav Ulberget E-post: Hjemmeside: Myrdalskogen Ulset

22 Minner dere på at fristen for minimum kr er satt til Om det er klubber eller soner som ønsker besøk av meg, Kari eller Kjell F, så ta gjerne kontakt per mail: eller telefon Det er dere også velkommen til å gjøre dersom dere vil slå av en prat. Ønsker dere alle lykke til videre. Med de beste Lions hilsener Per Olav Ulberget DG 2014/15. 2 Månedsbrev/1/pou/Juni

23 L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N S E T E Klubbstyret President: Terje Torget Adresse: Kvarven BRANDASUND Telefon: Priv.:. Mob.: Vi gratulerer Helge Gjøsæter V.president: Astrid Kjellevold Steinsland Adresse: Tyselio STORD Telefon. Priv.: Mob.: Kasserer: Pål Helland Adresse: Hystadvegen 34 Telefon: Mob.: Sekretær : Margit Tveito Adresse: Gullbergvegen 5, Telefon: Mob.: STORD 5411 STORD Clubmaster : Aage Madtsen Adresse:Løkjabrotet 49, 5412 STORD Telefon: Mob.: Past President: Helge M Sagvåg Adresse Dyråsen 7 D 5410 SAGVÅG Telefon: Mob.: Aktivivtetsleiar: Svein Hatlevik Adresse: Postboks STORD Telefon: Mob.: Medlemsk.: Kjell Framnes Adresse: Hystadvegen STORD Telefon: Priv.: Mob.: I REDAKSJONEN FOR LØVO Redaktør: John Torleiv Nesse, Adresse: Åsringen STORD Telefon Priv Mob Frå redaktøren! Me skriv alt oktober månad. Det går skremande raskt mot jul. I slutten av september månad og fram til no ( ), har klubben med past president, Helge i spissen, og ein framifrå god dugnadsjeng teke i mot klede til flyktningebarn i Syria i tidlegare Monter sine lokale, som eigar Svein Hatlevik stilte til disposisjon. Ein overveldande respons frå personar/publikum på annonsa om innsamlinga gav eit overveldande resultat. Etter ein litt treg start, kom verkeleg dugnadsånda i klubben fram, og ein storjobb i å sortera alle kleda, til barn, kvinner, menn og tepper og dyner i ulike øskjer og sekkar og merka dei slik at det er lett for mottakarane å vita kva som er i kvar øskje og sekk når dei kjem til endestasjonen. Denne storjobben har LC Stord Fitjar hausta stor merksemd med oppslag både som reportasje og på leiarplass i bladet Sunnhordland. Dette er verkeleg noko publikum legg merke til og snakkar om når ein treffer kvinner og menn i gata. Gratulera med eit uvanleg flott resultat. Red Redaktør: Lars Mugaas, Adresse: Hystadvegen 114, 5416 STORD Telefon: Priv Mob: Web-redaktør:Sigurd Johan Underhaug Adresse: Varhaugsvegen, 5419 FITJAR Telefon: Priv Mob: Har du ljose idear. Kom med dei

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 8 og 9 2014 24. Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Kommande medlemsmøte blir

Detaljer

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 1 2015 25. Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Kommande møte: 13. januar Vert

Detaljer

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 2 2015 25. Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Kommande møte: 3. februar vert

Detaljer

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 12 2014 24. Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Kommande møte: Julemøte hjå

Detaljer

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 5 2015 25. Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Kommande møte: 5. mai vert hjå

Detaljer

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 3 2015 25. Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Side 3. Innkalling til medlemsmøte

Detaljer

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 4 2015 25. Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Kommande møte: 7. april vert

Detaljer

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 11 2014 24. Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Side 3, 4 Innnkalling til medlemsmøte

Detaljer

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 2 2016 26. Årgang INNHALD Side 2. Innkalling til medlemsmøte Kommande møte blir hos

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 11 2014 24. Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Side 3, 4 Innnkalling til medlemsmøte

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Velkommen til seminaret «Vilje, evne og lyst» Prosess i LC Stord Fitjar

Velkommen til seminaret «Vilje, evne og lyst» Prosess i LC Stord Fitjar Velkommen til seminaret «Vilje, evne og lyst» Prosess i LC Stord Fitjar Innhold Prosessene for utvikling og rekruttering, 15 min Hvordan skaffe midler til hjelpeprosjektene våre «Løvinna for ein kveld»,

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE Desse møtte: Renate Klepsvik Austevoll kommune Helge Skugstad Austevoll kommune Odd Harald Hovland Bømlo

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 23. årgang April 2012 Medlemsmøte Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Finn Giæver Fra Nepal 6. Sosialt samvær Klubbavis for Lions

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 11 2015 25. Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Kommande møte: Apply Leirvik.

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 25. årgang Oktober 2013 Medlemsmøte Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Budsjett 2013/2014 4. Aktuelle saker 5. Nytt medlem? 6. Eventuelt Sosialt samvær med

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Helen Hetland Mori Ragnhild Vaage Astrid

Detaljer

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 8 / 9 2015 25. Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Kommande møte: Fylkesnes

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 24. årgang Mai 2013 Medlemsmøte Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær m/ foredrag om Arv og skifte ved Kjell Melhus

Detaljer

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 12 2015 25. Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Kommande møte, julemøte, blir på Stord Hotell Side 3. Innkalling til

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

RAPPORT TRYGGLEIKSVANDRING

RAPPORT TRYGGLEIKSVANDRING Norge universelt utformet 2025 K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner RAPPORT TRYGGLEIKSVANDRING LEIRVIK SENTRUM 16.OKT 2013 ARRANGØR: «TRYGGLEIK OG TILGJENGE FOR

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES Desse møtte: Edvard J. Stangeland Odd Harald Hovland Sverre Olav Svarstad Elling

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Medlemsmøte / Torskeaften

Medlemsmøte / Torskeaften 25. årgang Februar 2014 Medlemsmøte / Torskeaften Fredag 14. februar kl. 1830 Trivselssenteret på Fjerdingby Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt Klubbavis for Lions

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30 REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30 Desse møtte: Ordførar Renate Klepsvik, Austevoll kommune (frå sak 18/14) Liv Bente Storebø,

Detaljer

Referat frå MINTA møte

Referat frå MINTA møte Referat frå MINTA møte Dato: 15.12.2010 Deltakarar: NM på ski v/tore, Fleischer`s Hotel v/knut, Vossa Jazz v/ Trude, Voss kommune v/gunnhild, Festival Voss v/torgunn, VM2013 v/kristin,ekstremsportveko

Detaljer

Om lokalaviser og lokalt engasjement

Om lokalaviser og lokalt engasjement Om lokalaviser og lokalt engasjement Rune Hetland, generalsekretær i Landslaget for Lokalaviser (LLA) Alta 13. juni 2008 Lokalavisene er grunnfjellet i den norske medieverda! Om lag 150 superlokale aviser

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege MØTEPROTOKOLL Utval Eldrerådet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.11.2015 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 14.25 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Johannes Lad, Kåre Høyheim,

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 15 MARS 2013 KL SVEIO RÅDHUS

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 15 MARS 2013 KL SVEIO RÅDHUS REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 15 MARS 2013 KL. 09.00-13.30 SVEIO RÅDHUS Desse møtte: Edvard Johannes Stangeland Austevoll kommune Odd Harald Hovland Bømlo kommune Sverre Olav

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune 1 : OPPVEKST/OMSORG Møtestad : Rådhuset : 26.02.2008 Tid : 09:00 MØTEINNKALLING SAKLISTE: saknr. Arkivsaknr. Tittel PS 0008/08 08/00034 A VAL AV REPRESENTANTAR TIL SAMARBEIDSUTVALA VED SKULANE PS 0009/08

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste:

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: HDBUL Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: 1. Opning av møtet 2. Val av møteleiar 3. Val av referent 4. Val av to til å skrive under protokollen 5. Godkjenning

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 MØTELEIAR Magne Ivar Fauskanger (Frp) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (Ap)

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN LIONS CLUB VÅLER I SOLØR

VIRKSOMHETSPLAN LIONS CLUB VÅLER I SOLØR VIRKSOMHETSPLAN LIONS CLUB VÅLER I SOLØR 2017 2018 1 INNHOLD VÅLER LIONS CLUBS HOVEDMÅL Side 3 OVERSIKT OVER STYRE OG TILLITSVERV Side 4 OVERSIKT OVER KOMITEER Side 5 OPPDRAG TIL KOMITEER Side 6 2 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Nidaros Mållag. Årsmøte 30. mars 2016 kl. 18.00. Innkalling og sakspapir. Vel møtt på årsmøtet!

Nidaros Mållag. Årsmøte 30. mars 2016 kl. 18.00. Innkalling og sakspapir. Vel møtt på årsmøtet! Nidaros Mållag http://www.nm.no/lag/nidaros-mallag/ Årsmøte 30. mars 2016 kl. 18.00 Innkalling og sakspapir Vel møtt på årsmøtet! helsing styret E-post? Styret bed om at alle som har, sender oss e-postadressa

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 11. MARS KL. 08.30-10.45, TYSNES RÅDHUS Desse møtte: Morten Storebø Geir Aga Siri Klokkerstuen Pål Nygård Wenche Tislevoll Atle Tornes Peder Sjo

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP

Forfall: Namn Funksjon Representerer Vigdis Røen Leirvik Nestleiar AP 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 16.10.2017 Tid: 14:00 15:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

LAXENOTEN. Nr Årgang 30

LAXENOTEN. Nr Årgang 30 LAXENOTEN Nr 2-2017 Årgang 30 Vel møtt til klubbmøte Tid : Tirsdag 14.februar kl.19.00 Sted : Lyngbøtunet Event. forfall meldes til Gunnar Eide 415 08 802 Epost : gunnar.eide@online.no PROGRAM 1. Velkommen

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM Tid: 7. november 2014 kl. 09.30-12.00 Stad: Samarbeidsrådet sitt møterom Tilstades: Renate Klepsvik Odd Harald Hovland Sigve Sørheim Siri Klokkerstuen

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

Reise: Møtes på rutebilstasjonen på Sjøholt måndag kl Alle må kome seg til Sjøholt på eige hand, og så køyrer vi i privatbilar derifrå.

Reise: Møtes på rutebilstasjonen på Sjøholt måndag kl Alle må kome seg til Sjøholt på eige hand, og så køyrer vi i privatbilar derifrå. Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 13.10.2014 Tid: 12.00 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ingeborg Forseth, tlf 71 25 85 99/900 99 422 eller ingeborg.forseth@mrfylke.no,

Detaljer

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.09.2015 62957/2015 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for Huset i bygda 2 Kva er Aktivitetskart for huset i bygda? Aktivitetskartet for huset i bygda er eit verktøy for huseigarar av organisasjonseigde kulturbygg

Detaljer

Møteprotokoll for Heradsstyret

Møteprotokoll for Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Heradsstyret Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 kl. 19:40 Møtedeltakarar Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar Øyvind

Detaljer

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivilligforum 27.05.2008 Synnøve Valle Frivillig sektor: Sentral i samfunnsbygginga? Ja! Den frivillige innsatsen utgjer 5 6 % av antal personar i kommunen

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Nordfjord Golfpark BA, Stokkenes, 6770 NORDFJORDEID mob.: 48 11 22 60 e-post: post@norgolf.com webside: www.norgolf.com Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Årsmøtet vart halde på Nordfjord Hotell,

Detaljer

Årsrapport 2009-2010.

Årsrapport 2009-2010. Årsrapport 2009-2010. Styret i L.C. Haugesund/Tonjer har bestått av følgende: President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitetsleder Harald Ø Tønnes T Øystein H Arne N Thorbjørn

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Fjell kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utval: Møtestad: Fjell rådhus, komitésalen. Dato: 21.11.2011. Tid: 11:00 14:00

Fjell kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utval: Møtestad: Fjell rådhus, komitésalen. Dato: 21.11.2011. Tid: 11:00 14:00 Fjell kommune Møteinnkalling Utval: Møtestad: Eldrerådet Dato: 21.11.2011 Fjell rådhus, komitésalen Tid: 11:00 14:00 Forfall med grunngjeving må meldast snarast til Unni Rygg på tlf 55 09 71 55 eller e-post

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Vedtaksprotokoll styremøte

Vedtaksprotokoll styremøte sprotokoll styremøte Ivar Aasen-tunet, Ørsta fredag 7. desember 2012 kl. 11.45 17.45 med lunsj kl. 11.00 og julebord kl. 19.30 Til stades Reidar Sandal (leiar), Sigrun Høgetveit Berg, Georg Arnestad, Torunn

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

LC Stor-E lvdal`styre 2013/2014

LC Stor-E lvdal`styre 2013/2014 Stor-Elvdal 6. Januar 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal - Nr 1 årgang 7 TIL TJENESTE WE SERVE LC Stor-E lvdal`styre 2013/2014 PRESIDENT STEIN OVE BRUN 970 67 703 steino.brun@gmail.com VISEPRESIDENT

Detaljer