Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar."

Transkript

1 L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Side 3. Innnkalling til medlemsmøte Kommande møte: Tur til Alsaker Fjordbruk AS på Tysnes Sjå innkallinga om ferjetid og køyring. Side 4, 5. Referat frå styremøte Side 6. 7 Referat frå medlemsmøte Side 8. Aktivitetsoversikt Side 9. LC Stord Fitjar,budsjett, klubb Side 10. LC Stord Fitjar,budsjett, aktivitet Side 11 Innsamlingsaksjonen, Syria Side SOS-barn, India, rapportar Side 19 Marijampole, julekaravan Side 20 Det er mitt val, Fitjarposten Sisd 21 Månadsbrev, oktober Side 22 Siste side Vannliljer er også vakre blomar I redaksjonen: Lars Mugaas, John Torleiv Nesse. Sigurd Johan Underhaug

2 Presidenten har ordet. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Terje Torget President Gode Lionsvener Dei siste vekene har me i klubben verkeleg levd opp til Internasjonal President Joe Preston sitt bodskap «strenghten the PRIDE». Me har i løpet av den siste månaden vist handlekraft, og skapt merksemd langt utover lokalsamfunnet. Eg tenkjer då først og fremst på innsamlingsaksjonen for syriske flyktningar i Arsal Libanon, dyktig og effektivt satt i system av vår IRC (Internation Relation Contact) Helge, assistert av AL (Aktivitetsleiar) Svein. Gjevargleda av varme klede og sko har vore overveldane, og me har fått fleire presseoppslag i lokal pressa, Sunnhordland, Stordnytt og Fitjarposten, noko som toppa seg med overskrifta «Strålande engasjement» satt i pennen av redaktøren i Sunnhordland tysdag 30 september. Takk til alle som direkte og indirekte har bidratt til ein svært vellukka aksjon så langt. Ungdomsgruppa har gjennomført «Mit val» kurs for 5-7 klassetrinn på Fitjar. 18 personar møtte, derav lærar frå Stord, Fitjar og Bømlo og dei vil nytta «Mitt val» i undervisningsopplegget. Også dette er eit godt døme på positiv marknadsføring av LIONS lokalt og førte til fin presseomtale i Fitjarposten. Og på toppen av det heile fekk EMAUS brei og flott omtale i Stordnytt 29. September. Omdømmebygginga som har skjedd vil utvilsamt vera til stor hjelp når me seinare skal gjennomføra Røde Fjær aksjonen i februar, og elles gjennom året gjennomføra Tulipan aksjonen, og gjennomføra og skaffa sponsor inntekter til Malebok, Annonseavis, Løvinne for ein kveld, EMAUS etc. Tilbake til det meir trivielle, budsjettet for inneverande fiskalår blir lagt fram til godkjenning på første medlemsmøte. Takka vera gode inntektsbringande prosjekt i klubben som Annonseavis, Malebok, Løvinne for ein kveld, Lions mint ETC, har me ein god økonomisk ryggrad som gjer at me kan bidra lokalt, nasjonalt og internasjonalt til gjennomføring av aktivitetar i beste LIONS ånd. Stolt Lionshelsing frå President Terje TETOR

3 L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : ME B R Y R O S S LC Stord-Fitjar, medlemsmøte tysdag 7. oktober 2014 Tur til Alsaker Fjordbruk AS på Tysnes Avreise frå Jektevik: kl Alle møter i god tid før ferja går slik at me kan fylle bilane, og kjøre i lag så mange som mulig i kvar bil. Det er ca. 7 min kjøring på Tysnessida. Ta med uteklede då det vert omvising ute og inne. Saksliste: Budsjett 2014/2015 Aktivitetsleiaren har ordet Ymse Ferje for heimreise: Frå Hodnanes / / Påmelding til innan fredag 3. oktober. Det er viktig at dei som skal vere med melder seg på, då me må gje beskjed til Alsaker Fjordbruk AS om kor mange som kjem! Mvh. Marit S. Stockmann

4 Referat styremøte LC Stord Fitjar Tirsdag 23 September 2014 Til stades: Astrid Kjellevold Steinsland, Pål Helland, Svein Hatlevik, Reidun Vaage og Margit Tveito Gjest: Soneleiar Agnar Melkersen LIONs etiske norm. Sakliste Sak 008/14-15 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige styremøte. Godkjent samrøystes Sak 009/14-15 Budsjett Pål la fram budsjett for Klubben 2014/2015 og budsjett for aktivitetar 2014/2015, mindre korrigeringar blei gjort av styret. Dette kjem i Løvo og lagt fram for medlemmane til endeleg godkjenning i neste medlemsmøte. Sak 010/14-15 Tilbakemelding / status: Aktivitetsleiar, MEK (GMT) Ungdomsgruppa v/ Reidun: Henvendelse frå HSO ( Haugaland og Sunnhordland Opplæringskontor) om me har foredragshaldar om : rusbruk, avdekking av rusbruk tidleg, behandling og hjelp, dette oppdraget tek Terje Eriksen seg av. Dei som var til Tana er inviterte til juleavslutninga til Lions, for å fortelja om opphaldet Johanne har dialog med Helse Fonna om Barn av psykisk sjuke foreldre, skal ha møte med BUF etat Haugesund og med Utekontakten. Det er gjennomført Mitt valg kurs på Rimbareid skule 19 september. Der deltok skular frå Fitjar, Stord og Bømlo. Kurset var vellykka, styret har fått gode tilbakemeldingar Arsal Syria aksjon : Vert samla inn klede og skotøy fredag og laurdag 27.09, innkalling til dugnad pågår. Albatross ettervernsenter har bede Lions Club Stord Fitjar om å vera vertskap for dei. Styret er positive til å vera vertskap ein dag hausten Marijampole julekaravan. Helge er prosjektansvarleg, og det vart stilt spørsmål om korleis ein kan få tak i ungdomar i alderen år. Framlegg : Kan ta kontakt med HSH (sjukepleiar linja) og innlegg i neste Løvo. Sak 011/14-15 Innkomen post, søknader og anna «nytt»; Tråastølen finansiering er ok. Me kan bruka plassen

5 Marit Austerheim tilbud LIONS inntektsgjevande aktivitet Klubben har ikkje kapasitet til å gå vidare med dette prosjektet pr i dag. Klubbeffekter tilbud refleks / klede Her vert de undersøkt kva me har i klubben før det evt vert bestilt. Søknader om økonomisk støtte: Ridderrennet søkjer om midlar. Avslag på søknaden i år. Seladon tur. Styret har vedteke at me dekkjer den turen med kr kr Marijampole (dagsenter for born /ungdom) Styret løyver kr 4000 til gåver. Club of excelens utmerkelse søknad for vert sendt av past president. Fadderborna til LC Stord -Fitjar : Informasjon om våre to i India kjem i Løva Styre er positive til samarbeid med Kirkens Bymisjon lokalt, Svein er klubbens kontaktperson EMAUS. Eksisterande kontrakt går ut året. Styret er positiv til å fornya kontrakt for 2015, med utgangspunkt i forbetra økonomiske utsikter i Spania, og med rammer for støtte som i eksisterande kontrakt. Vurdering av økonomisk situasjon og behov for støtte må hentast inn, vurderast og leggjast til grunn. Aktivitetsleiar ansvarleg. Sak 012/14-15 Clubmaster / Sosialkomite planar framover v / Reidun Kjem informasjon om neste medlemsmøte på mail. Alsaker fjordbruk Evaluering av siste medlemsmøte Komiteen sat att med ei god kjensle. Godt oppmøte. Komiteen ønskjer at folk skal ha lyst til å koma. Utfordring til medlemsmøte er å halda tidsfristar på innlegg og debattar. Sak 013/14-15 Eventuelt Styret diskuterte kjørereglane i klubben for å sikra at saker som tilhøyrer dei forskjellige aktivitetsgruppene blir handsama «linjevei» Margit Tveito sekretær

6 LC Stord Fitjar Referat frå medlemsmøte 2. september 2014 Møtestad : Fylkesnes Bil Tid: 2. september kl. 19:00 Oppmøt: 46% Sakliste Godkjend Sak 001/14-15 Fiskalåret : Kva ligg framfor oss? Presidenten byrja med å visa Lions emblemet og tydinga av det. Klubben startar eit nytt år med høg aktivitet. Planar framover: Ungdomsarbeid, katastrofehjelp og arbeid med humanitære behov. Sak 002/14-15 Sak 003/14-15 Sak 004/14-15 Rapport/ status frå prosjekt- og aktivitetsgrupper v/prosjektkoordinator/aktivitetsleiar *Aktivitetsleiaren la fram ny aktivitetskalendar. Comalapagruppa og gruppa for å starta ein studentklubb har ikkje synt aktivitet, og det vart difor gjort framlegg om at desse gruppene skulle avsluttast. Comalapagruppa gjorde framlegg om utsetjing av saka til Særsten har besøkt Comalapa. Studentgruppa vart nedlagd, det kom framlegg om at det vert oppretta ein filial på høgskulen. *Ungdomsgruppa og Narkohundgruppa er slått saman *To nye prosjekt: Moteoppvisning og «Lionsløypa»/ - trapp i Fossabrekko. Trappa førde til ein god diskusjon. Møtet vart einige om at forprosjektgruppe skal etablerast for begge. *I Fitjar er Malvinsplass ferdig, etter dugande innsats frå Olav Aa. Opning i slutten av månaden. Medlemsmøter: innhald, auka oppmøte CM/Sosial komite *Kva skal til for å auka deltakinga på medlemsmøta? Fekk mange gode framlegg på den sosiale samlinga 28.aug. Ønskje om meir sosialt samver, verta betre kjende. Nytt kan t.d. vera å besøkja offentlige instituasjonar i lokalmiljøet. *Infokanalar: Løvo, Lions.no og Facebook. *Servering på møta. Utlodding på møta. *Medlemsmøte 7.okt vert det bedriftsbesøk, meir info kjem. Eventuelt *Medlemsansvarleg, minner om at me treng fleire folk. Han ønskjer tilbakemelding om eventuelle kandidatar. *Tv-aksjonen : Kirkens nødhjelp 19.oktober. Ønskjer frivillige frå Lions Stord Fitjar til å gå med bøsser og/eller gjera andre tenester i samband med dette. * Røde fjær aksjonen v/ Anne Grethe. Har fått med seg tre til i gruppa. *Presidenten overrekte teikn på lang og tru teneste i Lions til : Torkjell Stana 45 år, Henning Iversen 35år og Lars Mugaas 25 år. MT

7 Etternavn ø = Prosjektleder Fornavn Styret Lov- komite Valg- komite Revisor / Distrikts- kasserer AKTIVITETSOVERSIKT Medlems- komite Lyn- komite Aktivitets- komite Internasjonal PR- Info / Løvo IT- gruppe Sosial komitè internt i klubben Klubbens historie og kartotek Lions løypa Fossabrekko Annonse-avisen Ungdomsgruppa inkl Narkohund Tulipan- aksjon Lions- Mint Dagklubben / seniortreff Lys på tre, sykehuset Malebok Utsmykking eldresenter Sagvåg Emaus Lions Røde Fjær Løvinne for en kveld Moteoppvisning (forprosjekt) 1 Agasøster Nils Roar x x x 2 Almås Ole Johnny x x x x 3 Bakke Oddvar x x x 4 Beyer Vibecke x x x x Ø Ø 5 Bore Anne Birgitte x x x x 6 Buchvold Ivar Magne x x x 7 Davidsen Ole Martin x x x 8 Dyrseth Jan Richard x x 9 Eldøy Jonas x x x x 10 Engseth Paul x x x 11 Erdal Nils Johan x x 12 Eriksen Terje x x x 13 Fjeldtvedt Espen x x 14 Framnes Kjell x ø ø x x Medlemsansvarlig 15 Furevik Hans Kristian x x x x 16 Fylkesnes Kjell x x x Ø 17 Gjerde Roar x x x 18 Gjøsæter Helge x x x 19 Halleraker Kjell Arne x x x 20 Handeland Malvin x x x 21 Hatlevik Svein x x Ø x x Prosjektansvarlig 22 Heimvik Magne x x x x 23 Helland Martin Dahl x x x 24 Helland Pål x x x x Kasserer 25 Hillestad Kari x x x 26 Hinderaker Siren Eldøy x x x x 27 Holsen Reidar x x x 28 Husevik Per Ove S. x x x Permisjon til? 29 Håvardsholm Kjerstin O. x x x Ø x x 30 Iversen Henning R. ø x x x x 31 Jørgensen Øyvind ø x 32 Lied Erik x x x x 33 Litleskare Fredrik x x x x x 34 Lund Jon x ø x x 35 Madtsen Åge x x x x 36 Malme Johanne T. x x x Ansv. Barn av psykisk sjule foreldre 37 Mikkelson Magne Jostein x x ø 38 Mugaas Lars ø x x 39 Mussland Hans Gustav x x x x 40 Myhre Steinar x x x x 41 Neset Hilde Framnes x x x x x 42 Neset Jarle x x x x 43 Nesse John Torleiv x x x 44 Nysæther Gyri x x x Ansvar heimesiden 45 Ottesen Terje x ø x 46 Rydland Knut Ståle x x x 47 Sagvåg Helge x Ø Ø x x ø Past + Ansv. Tana Leir 48 Salomonsen Bente x x x x 49 Salamonsen Johny x x x x 50 Sandtorv Anne Grethe x x Ø x 51 Skorpen Ingrid K. x x x x 52 Stana Torkjel x x x x 53 Steenslid Reidar x x x x Ansv. Det er mitt valg 54 Steinsland Astrid K. x x x x x x Påtroppende president 55 Stockmann Marit S. x Ø x x x x x Ansv. Club Master 56 Særsten Håkon Frode x x x 57 Thorkildsen Ivar x x x 58 Torget Terje Ø x President 59 Tveit Rune x x x x Ø 60 Tveito Margit Olava x x x Sekretær 61 Underhaug Sigurd Johan ø x x x 62 Vaage Ole Arthur x x x 63 Vaage Reidun x ø x x Gruppeleiar og ansv Narkohund 64 Aarskog Olaf x x x 65 Aase Terje x x Ø x

8 BUDSJETT KLUBB 2014/2015 Kontingentar: Bankinnskot pr : Basert på medlemstal: 65 Internasjonalt: Klubbkasse Gjennomsnitt på medlemsmøte: 35 Nasjonalt: 600 kr Distrikt: 175 INNTEKTER 2013/ / / / MEDLEMSKONTINGENT MAT ANDRE INNTEKTER ANDRE INNTEKTER - vinlotteri SUM DRIFTSINNTEKTER KOSTNADER. 2013/ / / / REGNSKAPSTJENESTER KLUBBBDRIFT REKVISITA GAVER ETC MØTEUTGIFTER DISTRIKTS/SONEMØTER RIKSMØTE MØTER/KURS KONTINGENT INTERNASJONALT KONTINGENT NASJONALT KONTINGENT DISTRIKT BANKGEBYRERER ANNEN RENTEINNTEKT SUM DRIFTSKOSTNADER RESULTAT

9 BUDSJETT 2014/2015 Kontingentar: Internasjonalt: 250 Revidert Nasjonalt: 600 Distrikt: 125 INNTEKTER 2014/ INNTEKTER TEGNEBOK INNTEKTER ANNONSEAVIS INNTEKTER NARKOHUND UNGDOMSGRUPPA - Søknad i fond Gjensidige UNGDOMSGRUPPA - Søknad i fond Wartsila INNTEKTER LIONS MINT INNTEKTER TULIPANAKSJON INNTEKTER EMAUS LØVINNE FOR EIN KVELD DIVERSE INNTEKTER/Røde fjær 0 SUM DRIFTSINNTEKTER KOSTNADER 2014/ KOSTNADER ANNONSEAVIS KOSTNADER TEGNEBOK KOSTNADER NARKOHUNDPROSJEKT UNGDOMSGRUPPA - Det er mitt val UNGDOMSGRUPPA - Helsesportveka i Tana UNGDOMSGRUPPA - Barn av psykisk sjuke UNGDOMSGRUPPA - Julekaravane KOSTANDER LIONS MINT KOSTANDER TULIPANAKSJON ANDRE PROSJEKTKOSTNADER 4190 RØDE FJÆR FORPROSJEKT MOTEOPPVISNING KOSTANDER EMAUS REGNSKAPSTJENESTER MØTE/KURSKOSTNADER 7730 Faste trekk etter "Huskeliste for Lionsåret 2014" TILSKUDD FADDERBARN Sight first - club of excellece ANDEL SONEPROSJEKT HISTORIEGRUPPA Rehab-senteret Øvrige tilskot lokalt/nasjonalt/internasjonalt 0 SUM DRIFTSKOSTNADER RESULTAT

10 Bankinnskot pr : Tulipanaksjonen kr Løvinne for ein kveld kr Emaus kr Tegnebok kr Annonseavis kr Narkohund kr Lions Mint kr Høyrente kr kr

11 Frå innsamlingsaksjonen av klede til flyktningane frå Syria Tekst og bilete er henta frå og med løyve om å få bruka det av Helge blant om lag 400 bossekker med klede av ulikt slag. Gode, fine og varme klede. Fredag og laurdag arrangerte Lions Club Stord Fitjar innsamling av ullklede og fotty til syriske flyktningar i Arsal, Libanon. Arsal ligg i fjella og byr på tøft vinterklima, noko flyktningane slett ikkje er rusta til å møte. Givargleda synes stor, seier Helge Sagvåg til stordnytt.no då nettavisa lurer på korleis innsamlinga har gått. På dei to dagane me heldt på har me motteke ein stad kring 400 boss-sekkar. Me har allereie sortert i noko av dette i 100 flytteesker, men har ein durabeleg sorterings- og pakkedugnad føre oss dei komande dagane, seier Sagvåg. Det som har vore svært motiverande og inspirerande for oss, er alle dei positive tilbakemeldingane frå folk som kjem med ting dei vil gje bort, fortel Sagvåg. Dei synes dette er eit svært positivt initiativ frå Lions Club Stord Fitjar og dei seier seg glad for å kunne hjelpe. Resultatet av aksjonene vil vonaleg gjere ein tøff kvardag for flyktningane litt betre og vonaleg varmare.

12

13

14

15

16

17

18

19 Lions Julekaravane 2014 til Marijampole i Litauen LC Stord Fitjar inviterer ungdom mellom år til å delta i Julekaravanen Turen startar om føremiddagen torsdag 11.desember, med retur søndag 14.desember. I dette prosjektet får ungdomane sjå korleis born, unge og foreldre har det i ein by som vart sterkt råka av finanskrisa. Mange familiar slit med å få økonomien til å gå rundt, og mange av borna veks opp med store sosiale problem. Foreldre med alkoholproblem, arbeidsløyse, fattigdom, feilernæring og psykiske problem gir barna ein vanskeleg start på livet. Lionsklubbane i Hordaland i samarbeid med den lokale lionsklubben har finansiert oppussing av eit dagsenter. På senteret kan borna vera etter skuletid for å gjera lekser og ha ein plass å vera. Dei ville elles reke gatelangs fram til sengetid. Mange av heimane manglar t.d. bord som dei kan sitja ved for å gjera lekser. For å gi borna og familiane deira ei handstrekning til jul samlar me i Lions inn pengar til utdeling av gåver og mat. Dette vert delt ut i samarbeid med lokale myndigheiter og lokal lionsklubb. Det er dette arbeidet deltakarane i Julekaravanen får vera med på. Ungdomane som vert inviterte til å delta, vil få vitja ein barneheim med omlag 20 born og dagsenteret som dagleg tek i mot om lag 35 born. Kanskje kan ungdomane i samarbeid med skulen eller studiane sine ha dette som ei oppgåve / eit prosjekt. Dette er eit alternativ eller eit supplement til dei tradisjonelle ungdomsutviklingsprogramma. Frå LC Stord Fitjar vil det verta med ein lionsmedlem. I tillegg ønskjer me altså at to ungdommar mellom 18 og 22 år melder si interesse snarast. Kjenner du nokon dette høver for, be dei sende søknad med grunngjeving om kvifor dei vil delta. MT.

20

21 Per Olav Ulberget Distriksguvernør Distrikt 104 D Hordaland Endret på Eriks maskin Månedsbrev for oktober 2014 Kjære Lions venner! Nå er vi ferdig med september og vi har kommet i gang med klubbmøter og sonemøter der jeg har inntrykk av innsatsen er bra. Innsamling av varme klær til flykninger som bor i leir, Arsal i Libanon. Her gjøres det en meget god innsats av Lions medlemmer i D distriktet og frivillige hjelpere. Det er Gunnhild Almås og Annette Pemmer som har tatt initiativet til denne aksjon og som har fått med seg mange aktører til denne store innsamlings aksjonen. Søndag den blir siste dagen med pakking. Den går transporten til Skudeneshavn, der det blir pakket i container og videre med skip. En stor takk til dere alle, medlemmer og frivillige. Denne innsamlings aksjon har sprett seg til andre Lions distrikter også. LRF Her går det som planlagt og jeg håper nå alle klubber har funnet sin LRF kontakt og meddelt dette distrikts koordinator. Ola Martin vil kalle inne til LRF møte den , så sett av denne datoen. Det er viktig at vi deltar. Ola Martin kommer med en egen innkalling til dette møte. I uke 46 (mandag 10. søndag 16. november 2014) kjører Det er mitt valg, Lions Røde Fjær 2015 og Lions Norge en digital annonsekampanje gjennom Amedias lokalaviser over hele landet: Hovedmålet med kampanjen er å synliggjøre MITT VALG lokalt over hele landet, og utgangspunktet for kampanjen er foreldreboken "De viktige årene". MITT VALG-kampanjen er det første store utadrettede tiltaket i opptakten til Lions Røde Fjær 2015, og det er et viktig steg videre i Det er mitt valgs arbeid med å merkevarebygge, synliggjøre og øke kjennskapen til MITT VALG. Klubbene må varsles om denne kampanjen i god tid, og vi ber derfor DA ene sende et forvarsel til LRF-kontaktene i sitt distrikt (med kopi til presidenter, soneledere og NAC) så snart som mulig. NB! Det er nå 360 LRF-kontakter registrert i medlemssystemet. Nytt distrikt Her har vi avholdet det første møte og vi er kommet godt i gang der vi har blitt enige om en del saker som er viktig for oppstart av det nye distriktet 6, som vil bli det nye navnet. I vår komite stilte undertegnede, Kari Jarmand Sandøy, Gunnhild Almås og Kjell Framnes. Neste møte er satt den , der Ola Martin også deltar. Marijapole, Julekarevane P.t har vi tre påmeldte ungdommer og 16 voksne, så her er det plass til flere. Frist for å melde seg på er senest 17. oktober helst så snart som mulig. Jeg ber derfor at klubbene som har ungdommer med lyst til å få en god opplevelse, å melde fra til Distriktsguvernør Per Olav Ulberget E-post: Hjemmeside: Myrdalskogen Ulset

22 Minner dere på at fristen for minimum kr er satt til Om det er klubber eller soner som ønsker besøk av meg, Kari eller Kjell F, så ta gjerne kontakt per mail: eller telefon Det er dere også velkommen til å gjøre dersom dere vil slå av en prat. Ønsker dere alle lykke til videre. Med de beste Lions hilsener Per Olav Ulberget DG 2014/15. 2 Månedsbrev/1/pou/Juni

23 L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N S E T E Klubbstyret President: Terje Torget Adresse: Kvarven BRANDASUND Telefon: Priv.:. Mob.: Vi gratulerer Helge Gjøsæter V.president: Astrid Kjellevold Steinsland Adresse: Tyselio STORD Telefon. Priv.: Mob.: Kasserer: Pål Helland Adresse: Hystadvegen 34 Telefon: Mob.: Sekretær : Margit Tveito Adresse: Gullbergvegen 5, Telefon: Mob.: STORD 5411 STORD Clubmaster : Aage Madtsen Adresse:Løkjabrotet 49, 5412 STORD Telefon: Mob.: Past President: Helge M Sagvåg Adresse Dyråsen 7 D 5410 SAGVÅG Telefon: Mob.: Aktivivtetsleiar: Svein Hatlevik Adresse: Postboks STORD Telefon: Mob.: Medlemsk.: Kjell Framnes Adresse: Hystadvegen STORD Telefon: Priv.: Mob.: I REDAKSJONEN FOR LØVO Redaktør: John Torleiv Nesse, Adresse: Åsringen STORD Telefon Priv Mob Frå redaktøren! Me skriv alt oktober månad. Det går skremande raskt mot jul. I slutten av september månad og fram til no ( ), har klubben med past president, Helge i spissen, og ein framifrå god dugnadsjeng teke i mot klede til flyktningebarn i Syria i tidlegare Monter sine lokale, som eigar Svein Hatlevik stilte til disposisjon. Ein overveldande respons frå personar/publikum på annonsa om innsamlinga gav eit overveldande resultat. Etter ein litt treg start, kom verkeleg dugnadsånda i klubben fram, og ein storjobb i å sortera alle kleda, til barn, kvinner, menn og tepper og dyner i ulike øskjer og sekkar og merka dei slik at det er lett for mottakarane å vita kva som er i kvar øskje og sekk når dei kjem til endestasjonen. Denne storjobben har LC Stord Fitjar hausta stor merksemd med oppslag både som reportasje og på leiarplass i bladet Sunnhordland. Dette er verkeleg noko publikum legg merke til og snakkar om når ein treffer kvinner og menn i gata. Gratulera med eit uvanleg flott resultat. Red Redaktør: Lars Mugaas, Adresse: Hystadvegen 114, 5416 STORD Telefon: Priv Mob: Web-redaktør:Sigurd Johan Underhaug Adresse: Varhaugsvegen, 5419 FITJAR Telefon: Priv Mob: Har du ljose idear. Kom med dei

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

God Jul & Godt Nytt År!

God Jul & Godt Nytt År! 1 1966 Nr. 3 2008 Vinter 16. Årgang Skirenn på Fjellstøl: Ida Sofie Staknes (nr. 2:), Tobias Helgesen (nr. 8). Wenke Marvik og Sigve Tveit. God Jul & Godt Nytt År! www.vindafjord-il.no 2 Styre og grupper

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 2 Innhold 1. Verdenspresidenten... 5 2. Distriktsguvernørens årsrapport... 5 3. Distriktsorganisasjonen... 12 4. Rapporter fra AG-er... 13 4.1 Sogn og Fjordane...

Detaljer

Sotra Rotary Klubb 30 års jubileum 25.02.2015

Sotra Rotary Klubb 30 års jubileum 25.02.2015 Sotra Rotary Klubb 1985-2015 Sotra Rotary Klubb 30 års jubileum 25.02.2015 Foto: Willy Haraldsen SOTRA ROTARY KLUBB UTGIVER: SOTRA ROTARY KLUBB Tobrotet 2 D, 5355 Knarrevik Tlf. 93250916 http://sotra.rotary.no

Detaljer

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 ~ laussal kr 20.- ~ Sykkelgruppa i IF Klypetussen er i god vekst, her representert ved 3 av medlemmene: Rune Ramsvik, Trond Austrheim og Dagfinn Garnes Johnsen,

Detaljer

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Visitasforedrag i Fitjar kyrkje Side 4-5 Konfirmasjon i Sveio Side 8 Biskopen sin siste visitas gjekk til Fitjar Prestar på Aker Solutions Babel i revers Alfa Heilt

Detaljer

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8 Nytt fra Sogn og Fjordane/Hordaland Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Jeg skvatt litt en dag da jeg så følgende overskrift på forsiden til BA: «Fra torsdag er det ingen nåde». Avisreportasjen

Detaljer

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4.

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 10. januar 2014 Nr. 3 Årgang 88 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Ser framover Leiar...blei ein realitet trass dystre spådommar...

Detaljer

Dagtilbod for eldre og uføre Prosjektplan forstudie

Dagtilbod for eldre og uføre Prosjektplan forstudie Eksempler på prosjektplaner fra Stord kommune Prosjektplan døme Først kjem eit døme på ein prosjektplan til eit forstudie for eit mindre omfattande prosjekt: Dagtilbod for eldre og uføre. Vidare følgjer

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal

Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal B Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Nytt fra fylkeslagene s4 God Jul Program for årsmøtehelg 2012 s5 Årsmelding s 6-8 Medlemsbedriften Gryting Trelast

Detaljer

Helseministeren ønska å møte opp personleg for å takke hjelpemannskapa for den jobben dei har gjort dei siste dagane.

Helseministeren ønska å møte opp personleg for å takke hjelpemannskapa for den jobben dei har gjort dei siste dagane. Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors nr. 3 juli 2011 tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

Vil ha dei unge heim att

Vil ha dei unge heim att Mobil.: 900 70 530 Tysnes_kjoel_el_service@hotmail.com PANASONIC VARMEPUMPE Nordisk modell NE9JK frå kr. 19.500,- ferdig montert Alt innen VVS, vannboren varme, varmepumper og baderom. Avd. Hatlestrand

Detaljer

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Vinteren/våren 2010 foreslo Fiskeridirektoratet å etablera eit pilotprosjektet som et strakstiltak for å avhjelpe situasjonen for sjøaure og laks i Hardangerfjorden.

Detaljer

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien»

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien» Eit utvalg gode idéar og eksempel frå lokalavisene og LLAs idé- og kunnskapsbank. 10 Gode avisidéar 3. kvartal 2010 16 REPORTASJE! JAN KUNNE NOTER Det var en fin artikkel dere hadde om Jan Danielsen i

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 19 FEBRUAR 2009 NR 8 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Pussar støvet av bruplanane Brusamband over Rovdefjorden må kome før Hareid

Detaljer

RØLDAL11. årgang Sjå vatnet ut mot Ekkjeskar det speglar himlen av so rein og klar. Sjå «Såtas» topp, nett som ein kopp. Frå snøen opp hu skoar vidt.

RØLDAL11. årgang Sjå vatnet ut mot Ekkjeskar det speglar himlen av so rein og klar. Sjå «Såtas» topp, nett som ein kopp. Frå snøen opp hu skoar vidt. Velkomen til RØLDAL11. årgang Sjå vatnet ut mot Ekkjeskar det speglar himlen av so rein og klar. Sjå «Såtas» topp, nett som ein kopp. Frå snøen opp hu skoar vidt. Foto: V.R. Hagen Røldalsmarknaden pågår

Detaljer

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet.

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet. Årsmelding 2014 INNHALDSLISTE Side Helsing frå leiaren 3 Styret og administrasjonen, adresser 4 Fylkesstyret 5 Utval og representasjon 2014-15 6 Arbeidsplan 2014-15 7 Årsmøtet 2014 (redigert utdrag frå

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29 Nr. 8 JUL 2013 Årgang 43 KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN 1 Les om: Kristina Ommedal Side 32 Kristen Kaale Side 14 Maria Bolseth Side 38 Inghild Bakketun Side 29 Håvard Nordvik Side 38 Hugo van der Goes Side 36

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

giro: 7058.05.59806 www.lamitad.no misjonsalliansens misjons-/bistandsforening

giro: 7058.05.59806 www.lamitad.no misjonsalliansens misjons-/bistandsforening amitadnytt #2/2011 18. årgang Visjon: Nestekjærlig pengesluk - ekte HjerteBank 02 Diakoni gjennom elektronikk 08 Mariella forandrer liv 11 Fra Ecuador til Vennesla giro: 7058.05.59806 www.lamitad.no misjonsalliansens

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer