2013 å TRA R sr CONET A pp OR T

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2013 å TRA R sr CONET A pp OR T"

Transkript

1 TRACONET årsrapport 2013

2 innhold 3 Highlights i Smarte forretningstrekk 5 Traconets fremtidige satsingsområder 6 Årsberetning 7 Resultatregnskap 8 Balanse - eiendeler 9 Balanse - egenkapital og gjeld 10 Revisors beretning 12 Noter til regnskapet 16 Profesjonelt nettverk 18 Fokus det lille ekstra 2

3 Traconets higlights 2013 Investering i arbeidskraft Forbedret produktivitet for kundene våre Innovativ teknologi Service i høysetet Bedriftsrådgivning Sky Solutions 3

4 smarte forretningstrekk forenkler hverdagen Traconet er kontinuerlig forberedt på morgensdagens utfordringer gjennom innovative arbeidsprosesser, IT-fokus og høyt servicenivå. Vår brede kompetanse satt i system med det beste av forretningsløsninger gir effektivitet og kontroll for våre kunder til enhver tid. Vi hjelper til med hele eller deler av små og mellomstore bedrifters regnskapsutfordringer og sikrer god arbeidsflyt gjennom delaktighet og tilgjengelighet. Nye tjenester Oppsett og implementering av web-baserte regnskapssystemer Support på drift av skybaserte løsninger Utvikling av rutiner Bistand med sertifisering som Miljøfyrtårn Outsourcing Backup og ressursperson for virksomheter med egen regnskapsavdeling Analyser Se vår prisliste på Nye arbeids- og samarbeidsplattformer blir en styrke Det tyder på at de nye rammebetingelsene vil resultere i at det blir enda vanskeligere å drive i små miljøer. Regnskapsbyrå-bransjen består av mange små virksomheter. Vi som er regnskapsførerere ønsker å bidra til fortsatt god service og bred kunnskap. Traconet tror at kundene får enda bedre service ved at byråer slår seg sammen og skaper større fagmiljø. å sikre stabile og kompetente rådgivere som vil være til disposisjon for våre kunder. Traconet ser frem til å få med enda flere nytenkende regnskapsførere inn i selskapet. Prisstrukturer Sky Solutions vil medføre at vår prisstruktur vil endre seg i retning av at oppgaver prises pr. stk. Rekruttering - utvikling Som gründer og daglig leder er min oppgave å rekruttere og lære oppe nye medarbeidere for 4

5 Traconets satsingsområder % sky solutions Sky Solutions er fremtiden, det er effektive og oversiktlige nettløsninger som gir kontroll og økt lønnsomhet. 10% regnskap og lønn Traconet utfører alle typer regnskapstjenester for små og mellomstore bedrifter. Vi utfører arbeidet på vårt kontor eller vi kommer ut til din bedrift. Vår styrke er rådgivning, effektivisering og iverksettelse av taktiske trekk. 20% Supportavtale - lønnsomt og forutsigbart Etter inngått supportavtale mellom Kunden og Traconet forplikter Traconet seg til å gi support innen 1 virkedag. Traconet vil forplikte seg fra kontraktens signering til å gi support ved direkte henvendelse på epost og telefonhenvendelser. Dette gir kunden effektiv arbeidsflyt og forutsigbarhet. vi tilbyr rådgivning innen: Økonomistyring Skatterådgivning Bistand ved fisjoner/fusjoner Kapitalutvidelse Stiftelsespapirer Budsjettering Likviditetsplanlegging Selskapsevaluering 40% økonomisk rådgivning Av og til er det nødvendig å gå ut av huset, for å se ting i perspektiv og diskutere med objektive fagpersoner. Benytter du oss som en totalleverandør, er det enklere å gi deg som kunde helhetlig rådgivning. 5

6 ÅRSBERETNING 2013 Traconet Aut. Regnskapsførerselskap AS Traconet Aut. Regnskapsførerselskap AS ble stiftet 25. mars Selskapet er en skattefri omdannelse av Traconet Aut. Regnskapsbyrå ENK, org.nr , stiftet Selskapets formål er å føre regnskap for klienter, samt å bidra med alt som hører sammen i denne forbindelsen. Selskapet kan delta i annen virksomhet i inn og utland Virksomheten ligger i Asker kommune. Selskapet har i 2013 hatt en nedgang i omsetningen på 16,7 % i forhold til Årets omsetning kr er ikke tilfredsstillende. Selskapets omsetning må opp. Større omsetning vil medføre flere medarbeidere og et enda sterkere faglig miljø. Økt etterspørsel etter skybaserte løsninger har medført at selskapet har inngått samarbeid med Tripletex AS slik at Traconet kan tilby slike løsninger. Årsresultatet ble kr etter at selskapets aksjer i Seashell AS ble nedskrevet med kr Aksjene er solgt i 2014 til Hitramat AS som tar over 70 % av Seashell AS i Traconet AS har i 2013 tapsført og avsatt til tap kr på kundefordringer. Selskapet har i mars 2014 solgt sine aksjer i Dives Resort AS til Opis Eiendom AS. Opis Eiendom AS har kjøpt Trondrud Gård fra Dives Resort AS. Videre utvikling av tomteområdet vil skje i Opis Eiendom AS. Oppgjør for aksjene skjer i aksjer i Opis Eiendom AS som sikrer samme eierforhold som tidligere. Selskapet har innført denne Internkontrollforskriften. Arbeide med å forbedre intern- kontrollen i selskapet er en kontinuerlig prosess. Traconet AS har i dag 2 aut. regnskapsførere. Selskapet har i 2013 påbegynt arbeidet med å omprogrammere selskapets web-sider til et responsive design, slik at disse kan leses på nettbrett, mobiltelefon og andre enheter i tillegg til PC. Vi tror at det er viktig å være synlig i markedet som følge av større konkurranse. Nye websidenr ble lansert i slutten av feb Årsregnskapet for 2013er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetning om fortsatt drift er til stede. Styret mener at selskapets regnskap med noter, årsberetning og revisors beretning gir et rettvisende bilde av selskapets resultat og balanse pr Pr hadde selskapet 4 medarbeidere, herav 2 kvinner. Selskapet arbeider aktivt for likestilling mellom kjønnene. Arbeidsmiljøet er godt, selskapet har ikke hatt arbeidsulykker og det har vært minimalt med sykefravær. Virksomhetens bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Selskapet driver ikke med forskning og utvikling. Billingstad, 02. april 2014 Hans Jørgen Nilsen styrets leder/daglig leder 6

7 Resultatregnskap 2013 Note Honorarer Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad 2 ( ) ( ) Avskrivning på varige driftsmidler 2 (32 464) (28 082) Avskrivning av immatr. eiendeler (20 832) (20 832) Annen driftskostnad 2,11 ( ) ( ) Sum driftskostnader ( ) ( ) Driftsresultat (821) Annen renteinntekt Sum finansinntekter Nedskrivning av finansielle eiendeler ( ) 0 Annen rentekostnad (26 000) (17 837) Annen finanskostnad (34 500) 0 Sum finanskostnader ( ) (17 837) Netto finansposter ( ) Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat 6 ( ) (12 502) Ordinært resultat Årsresultat Disponeringer og overføringer Annen egenkapital Sum disponeringer og overføringer

8 Balanse pr EIENDELER Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Websider, varemerker og patenter Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Inventar, kontormaskiner og IT utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Lån til foretak i samme konsern Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

9 Balanse pr EGENKAPITAL OG GJELD Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital (2 000 aksjer á kr. 50,00) 4, Overkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Kortsiktig konserngjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

10 Noter til regnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Traconet AS er en fortsettelse av Traconet Aut. Regnskapsbyrå ENK, orgnr , Traconet AS ble stiftet via en skattefri omdannelse fra enkeltpersonsforetak til aksjeselskap med skattemessig virkning fra Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Unntaksreglene for små foretak er brukt for de fleste poster hvor det foreligger valgadgang. Salgsinntekter resultatføres ihht opptjeningsprinsippet, når varen er levert eller tjenesten uført. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes å ikke være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktige lån balanseføres til nominelle verdier på etableringstidspunktet, og korrigeres til virkelig verdi som følge av renteendringer. Første års avdrag på langsiktig gjeld, klassifiseres som kortsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet, uten hensyn til eventuelle senere renteendringer. Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt over antatt økonomisk levetid. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Skatt Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endringen i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Note 2 - Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mv. Lønnskostnadene består av følgende poster: Lønn Daglig leder/ Daglig leder/ styret 2013 styret 2012 Påløpte feriepenger OTP Arbeidsgiveravgift Kursutgifter Innleid personell Rekrutteringskostnader Andre personalkostnader Sum Lønnskostnader Gj.snittlig antall ansatte 4,5 3,5 Selskapet er pliktig til å ha OTP. Selskapet har slik forsikringsordning for ansatte som tilfredsstiller kraven i loven. 10

11 Revisjon Det er utbetalt kr i honorarer til revisor i Beløpet gjelder revisjon 2012 kr og andre attestasjonskostnader kr Kostnaden er inkludert i andre driftskostnader. Honorarer Styrets leder er også daglig leder. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret utover lønn. Note 3 - Anleggsmidler Immateriell Programvare Inventar Kontormask Totalt eiendeler Anskaffelseskost Årets tilgang Anskaffelseskost Akk.avsk. pr Bokført verdi pr Årets avskrivninger Forventet øk. levetid 5 år 3 år 5 år 3 år Avskrivningsplan Liniær Liniær Liniær Note 4 - Egenkapital avstemming Aksjekapital Overkurs Opptjent Totalt egenkapital Pr Årets resultat Utbytte Totalt Note 5 Aksjekapital Selskapets aksjekapital på kr , består av aksjer pålydende kr. 50,00. Alle aksjene gir lik rett. Selskapets aksjonærer er: Aksjonær Aksjer Prosent Traconet Holding AS, org. nr: ,00 Totalt ,00 Traconet Holding AS eies 100 % av daglig leder Hans Jørgen Nilsen. 11

12 Note 6- Skattekostnad Midlertidige forskjeller og grunnlag for utsatt skatt / utsatt skattefordel Midlertidige forskjeller knyttet til: Endring Anleggsmidler (54 908) (56 596) Omløpsmidler Skattemessig fremførbart underskudd ( ) ( ) Netto forskjeller (36 297) ( ) Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes Sum midlertidige forskjeller (36 297) ( ) Utsatt skatt basert på 27 % (10 163) (38 868) Årets skattekostnad fremkommer slik 2013 Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Midlertidige forskjeller: +/- Årets endring i midlertidige forskjeller Skattemessig fremførbart underskudd ( ) Sum årets skattegrunnlag Betalbar skatt, 28 % SUM Skatt på konsernbidrag etter kostmetoden Sum betalbar skatt i balansen Endring i utsatt skatt Skattekostnad i resultatregnskapet Note 7- Bankinnskudd Herav kr i bundet innskudd på skattetrekkskonto. Note 8 - Sikkerhetsstillelse Det er avgitt factoringpant til Handelsbanken AS på totalt kr til sikkerhet for: Engasjement Innvilget Gjenst.løpetid Korts.gjeld Langs.gjeld Totalt pr Kassekreditt Driftslån mnd ( ) Husleiegaranti 6 mnd mnd 0 0 ( ) Totalt ( ) 12

13 Note 9 - Aksjer og andeler Aksje AS-kap Pål/Aksje Antall Eierandel Kost Nedskrevet BF verdi Seashell AS , ,15 % Dives Resort AS , ,93 % Sum Note 10 - Annen kortsiktig gjeld Beløp Skyldig lønn ansatte Skyldige feriepenger Sum Note 11 - Andre driftskostnader - tap på krav Selskapet avskrev i 2013 kr Det er innkommet kr på tidligere avskrevne krav. Netto tap ble dermed kr Tilsvarende tall for 2012 var kr de ansatte i traconet har høyt servicenivå 13

14 revisors beretning 14

15 traconet er forberedt på morgendagens utfordringer 15

16 Profesjonelt nettverk Traconet holder seg kontinuerlig oppdatert og har et profesjonelt nettverk av samarbeidspartnere og er tilknyttet et godt fagmiljø innen økonomisk- og forretningsrelatert rådgivning. Økonomisk rådgivning er ferskvare som er i stadig endring. Via vårt nettverk og samarbeidsportal kan vi bidra til helhetlig rådgivning og smarte løsninger som gir positive utslag for din bedrift. NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening) har som formål å fremme de autoriserte regnskapsføreres faglige, økonomiske og sosiale interesser gjennom myndighets-, kvalitets-, kompetanse- og relasjonsarbeid. Foreningen har medlemsfokus og retter sin hovedvirksomhet mot fagarbeidet, myndighetskontakt og øvrig relasjoner. Det gjennomføres kvalitetskontroll av NARF etter retningslinjer for samarbeid, regulert i egen avtale med Finanstilsynet. Den øvrige serviceproduksjonen (informasjon, fagsupport, kursvirksomheten, avtaleverket, kvalitetssikrings-systemet, etc.) er organisert i NARF Ekstra AS. NARFs visjon er å inspirere regnskapsførerbransjen, påvirke omgivelsene og levere kompetanseproduktene. Foreningen skal ha et bransje- og medlemsperspektiv, og satsningsområdene er derfor bransjeutviklingen, medlemmene, herunder rekruttering, fagpolitisk arbeid samt kvalitets- og kompetanseutvikling. 16

17 Tripletex har omtrent 5500 kunder og brukere. Tripletex tilbyr et økonomisystem som kan skreddersys de fleste bedrifter og tilpasses flere ulike bransjer. Tripletex vil skape et papirløst kontor der brukere kan jobbe hvor de vil og når de vil. Selskapet kan i dag tilby omtrent hele løsningen på en egen mobilapplikasjon for smarttelefoner og nettbrett. Flere og flere tar i bruk elektroniske fakturaer. (Kilde: Difi) 17

18 Fokus det lille ekstra I Traconet får du en profesjonell og tydelig samarbeids-partner tilpasset bedriftens behov. Bruk av våre økonomi- og regnskapstjenester kan være et smart forretningstrekk for å forenkle din hverdag. Regnskapsbransjen er i endring Traconet AS har mer enn 14 års erfaring og har fulgt nøye med den teknologiske og faglige utviklingen i regnskapsbransjen. Aktiv deltagelse på arrangementer i regi av NARF har bidratt til at vi løpende får tilbakemeldinger på endringer og utvikling i markedet. En av de største endringene har vært lovkravet om elektronisk faktura i EHF format (Elektronisk Handels Format) for alle avtaler inngått med statlige/offentlige foretak etter 01. juli I privat sektor ser vi nå at dette formatet blir stadig mer vanlig og antall transaksjoner som utveksles mellom næringsdrivende øker kraftig. Se graf fra Difi på side 17. Fra papirbasert til transaksjonsorientert virksomhet Traconet AS har inntil nå benyttet ca. 80 % av tiden til å sortere, arkivere, kontere og bokføre bilag som vi har mottatt fra våre kunder på papir, mens ca. 20 % av tiden vår går med til rådgivning, rapportering, årsregnskap, ligningspapirer etc. På bakgrunn av at stadig flere varer og tjenester faktureres elektronisk så vil papirvolumet gå ned, mens kontroll og kontering vil skje direkte via skjerm. Fremtidens fordeling av arbeidsoppgaver, anslår vi blir som illustrert på side 19. Fra produktorientert til markedsorientert En stor del av vår virksomhet er å forstå hva kundene vil ha, levere tjenester som de etterspør og være en god økonomisk rådgiver. Vi må gå i dialog med den enkelte kunde for nærmere analyse av konkret behov. Alt på ett sted! Traconet vil i tiden fremover fokusere på ytterligere kompetansebygging innen personaladministrasjon, pensjon, data, finansiering, budsjett, bedriftsanalyse, miljøarbeid og selvsagt skatt, slik at vi kan bistå våre kunder som en totalleverandør. Vi ønsker å være et senter i et nettverk som består både av våre kunder og våre samarbeidspartnere. Ny kompetanse - bedre samarbeid - løpende oversikt Nye datasystemer med stor grad av integrasjon medfører at det er større mulighet for å dele arbeidsoppgavene mellom kunde og regskapsfører på en ny måte. De nye regnskapssystemene bidrar til at regnskapet nå endres fra å være en fasit på det som har skjedd til å bli et styringsverktøy der aktiv bruk at regnskapsførers kompetanse sammen med egen erfaring kan bidra til å bedre virksomhetens resultater ved at man får løpende tilbakemeldinger og rapporter. 18

19 80% papirbaserte transaksjoner i 2013 teknologisk utvikling - effektivisering av rutiner 20% fremtidens papirbaserte transaksjoner 19

20 traconet trading accounting consulting networking Tlf.: (+ 47) Traconet AS Billingstadsletta 19 B, 1396 Billingstad våre samarbeidspartnere : ADVOKATTJENESTER: Simonsen Vogtwiig OPPSLAGSVERK: Sticos - NARF - Lederkilden KREDITTOPPLYSNINGER, MARKEDSINFORMASJON: Creditinform - RAVN REVISJON: Skaarbrevik, Renø & Isaksen - Grant Thronton AS SKY SOLUTIONS: Tripletex REKLAME OG WEB: New Direction Reklamebyrå AS - ByteSize AS RAPPORTERINGSSYSTEMER: Mokastet Data - Lederkilden - Poweroffic AS REGNSKAP: NARF ERFA - Bente Ljunggren Regnskap AS - IB Regnskap Inger Lise Balk - Føyen Management Services AS - Vitari AS

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde Årsrapport 2007 Conecto Kunde Skyldner Innhold Administrerende direktør har ordet Vekst i trådt marked Administrerende direktør har ordet... 2 Begivenheter i 2007... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse...

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST

ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST Kreditorforeningen Vest har satset på Vest-Norge siden 1898 I 2010 hadde vi ca. 1.300 oppdragsgivere i Vestlandsfylkene Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Macama Scandinavian Development. Constructive Development Bøhler Invest

ÅRSRAPPORT 2013. Macama Scandinavian Development. Constructive Development Bøhler Invest ÅRSRAPPORT 2013 Macama Scandinavian Development Constructive Development Bøhler Invest 1 INNHOLD SANDAKERVEIEN 56 2 3 Hovedbegivenheter 2013 og fremtidsutsikter...4 Selskapsstruktur og forretningsområder...6

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 Vi seiler i medvind. 2013 har vært et godt år for SOBBL. Nå heiser vi seilet igjen,

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Finans 2012 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov

Detaljer

Årsrapport 2006. Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6

Årsrapport 2006. Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6 Årsrapport 2006 Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6 Årsrapport 2006 2 MERCELL ÅRSRAPPORT 2006 Innhold Hendt i 2006 4 Kommentarer 6 Organisasjonskart

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Årsrapport 2013. Nordic Nanovector AS. Org.nr: 994297422

Årsrapport 2013. Nordic Nanovector AS. Org.nr: 994297422 Årsrapport 2013 Nordic Nanovector AS Org.nr: 994297422 Side 2 av 19 Styrets beretning Bakgrunn Nordic Nanovector AS er et privateid norsk selskap etablert i 2009. Selskapet har kontorer og laboratorier

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer