STYREPROTOKOLL Aalesund Svømme og Livredningsklubb 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREPROTOKOLL Aalesund Svømme og Livredningsklubb 2015"

Transkript

1 STYREPROTOKOLL Aalesund Svømme og Livredningsklubb 2015 Sted: Aaslk s klubbrom, Moa Svømmehall Dato: 11. mars 2015 Ålesund Tid: Oppmøte: FM IFM Navn Funksjon Espen Remme Styreleder Christin Pedersen Nestleder Alexander Michelsen Sportslig leder Anja Prins Kasserer Eva Heggdal Anders Beite X Øyvind Thorvik Ole Martin Bjørlykke Utøverrepresentant Michael S. Ruud Varamedlem Finn Leo Løseth Varamedlem Victoria Eikremsvik Tolaas Vara utøverrepresentant. I. Formelt til møtet Styreleder Espen Remme ønskte det nye styret velkommen til konstituerende styremøte. En tok en presentasjonsrunde der alle fikk si litt om seg selv, sin tilknytning og erfaring fra klubben. Oppmøte: Øyvind Thorvik hadde forfall grunnet jobbreise, og for han møtte vara Michael S. Ruud. Styret telte 8 av 8 medlemmer, og ble erklært vedtaksføre. I tillegg var alle varamedlemmer innkalt til dette møtet. Innkalling og sakliste: Det var ingen anmerkning til innkallingen. Saklisten ble enstemmig vedtatt. Styremøtet ble erklært lovlig satt. Godkjennelse av styreprotokoll: Det er dette styret sitt første møte. Det foreligger ikke protokoll til godkjennelse. II. Postliste, handlingsplan og orienteringssaker a) Viktig korrespondanse Inng./ utg. Tittel Avsender/mottaker Videre behandling Nn Nn Nn Nn b) Gjennomgang handlingsplan (nærmeste 2 mnd) Blir lagt til. Tiltak Tidspunkt Ansvarlig Status Side 1 av 5

2 c) Orienteringssaker Ingen orienteringssaker. III. Saker til beslutning Sak 1 Konstituering av styret for Aalesund Svømme og livredningsklubb Styreleder orientert om valget på Årsmøtet for Aaslk 25. februar Det ble videre gjennomgått hovedpunkter i klubbens virksomhetsplan, og lest fra vedtektene, spesielt «14 Idrettslagets styre». I virksomhetsplanen fremgår ulike funksjoner og roller, og dette blir grundigere behandlet i sak 4. Registrering Brønnøysundregisteret. Samtlige frammøtte styremedlemmer og vara fylte ut og signerte på registermelding. Øyvind Thorvik må også signere. Anja Prins tok ansvaret for å legge denne sammen med årsmøteprotokollen og sende den inn til Brønnøysundregisteret. 1. Styret i Aaslk er med dette vedtaket konstituert. 2. De enkelte styremedlem er kjent med sitt ansvar som medlem i øverste styrende organ i Aaslk mellom årsmøtene i klubben. Sak 2 Status sportslig aktivitet (herunder stevneplan) Sportslig leder Alexander Michelsen orienterte styret om sportslig aktivitet i nærmeste periode: Gjennomgang terminliste Medley.no: Senior NM mars alle utøvere som er kvalifisert. Treningsleir gjennom påskeuka. Åm 6 kvalifiserte utøvere helga 11. og 12. april. Drammen, 13. år og eldre. Hjemmestevne 18. april Bergen Swimfestival Mjøssvøm juni (sesongavslutning) Styret drøftet videre viktigheten av rekrutteringsstevner for å holde motivasjonen til rekruttene oppe, samt å bygge sammen de ulike årsklassene i klubben. Styret tok en kort repetisjon det innholdsmessige i sportslig utvalg i virksomhetsplanen til Aaslk. Sportslig utvalg oppdaterer teminlister, samt avklarer forholdet mellom datoer for svømmeskolen og aktuelle datorer for rekrutteringsstevner. 1. Styret tar gjennomgangen av terminliste og sportslig aktivitet til orientering. Sak 3 Økonomisk status Kasserer og økonomiansvarlig Anja Prins hadde ikke en oppdatert økonomisk status for klubben til møtet. Styret hadde en kort diskusjon, der det kom fram en tydelig uro over både økonomisk situasjonen og mangelen på oversikt. Anja har avtalt et møte med Eli Anne Tvergrov og Doris Ruud for en gjennomgang. Det ble også foreslått at styreleder og nestleder bør delta i dette møtet, og at informasjon om regnskap 2014 og jan/feb 2015 blir gjort tilgjengelig så raskt som mulig. Det blir innkalt til møte med Eli Anne, Einar, Doris, Anja, Christin og Espen om dette, forsøksvis onsdag 18. mars kl. 19:00 20:30 på klubbrommet. Dersom en representant for regnskapsleverandør også kan stille er det positivt. Side 2 av 5

3 Det ble også diskutert ordningen med leverandør av regnskapstjenester og hvordan dette har fungert. Styret uttrykte en klar oppfatning av at en ønsker dette evaluert. Det er noe ulike erfaringer med hva som fungerer godt for idrettslag som Aaslk, men dette kommer en nærmere tilbake til i neste styremøte. Et annet viktig poeng er forholdet til omsetningsnivået til klubben i ft. momsrefusjonsregler. Det bør gjøres en vurdering også på dette. Det bes om regnskap 2014, status regnskap pr 28. februar 2015 og andre oversikter fremskaffes. 1. Styret gir styreleder, nestleder og kasserer i oppgave å gjøre undersøkelser knyttet til regnskap 2014, framskaffe oppdatert regnskapsstatus for jan/feb 2015 og å undersøke alternative løsninger og leverandører. 2. Dette skal legges frem for styret på kommende styremøte. Sak 4 Arbeidsform og organisering Formelle regler for styret: Styreleder gikk gjennom regler for møteavvikling, melding av saker og utarbeiding av saksunderlag til styremøtene, styremedlemmers rett til å kreve styremøter og å fremme forslag om behandling av saker. Det er viktig at de som fremmer saker i styret, skriver noen ord som forklarer saken, og sier noe om hva de mener styret bør beslutte. Dette vil belyse hvilke handlinger forslagsstiller mener klubben bør foreta seg i den aktuelle saken. Taushetsplikt: Regelen er at all styrebehandling er underlagt taushetsplikt for styrets medlemmer og varamedlemmer. Kommunikasjonen fra styremøtene skal primært skje gjennom publisering av styreprotokollen. Dersom det av tidshensyn tar for lang tid å vente på protokollen, så blir en enig om hva og hvem som skal kommunisere i de enkelte saker. Det er under ingen omstendighet lov for styremedlemmer å referere til diskusjoner og meningsutvekslinger i styret, og hva andre har sagt eller ment. Møteprotokoll: Etter at styret har godkjent styreprotokollen skal den uten forsinkelse publiseres på klubbens websider. Alle forhold som er sensitive vil bli «sladdet» i den publiserte versjonen, men ligger i sin fullstendige form i klubbens arkiv. Kommunikasjon: God kommunikasjon og transparens er viktig for utøvere, trenere, foreldre/foresatte og andre nøkkelpersoner. En bør planlegge en sak knyttet til markeds- og kommunikasjonsstrategi for klubben, som inkluderer Aquarius, websider, facebook og andre kommunikasjonsaktiviteter. Arkiv: Klubbens arkiv er så langt det er kjent for tiden løst gjennom «Dropbox». Dette kan være en noe usikker løsning. Styret bør vurdere i nær fremtid om en annen ordning for klubbens arkiv i forhold til dokumentsikkerhetsaspektet. Gjennomgang «Styret og aktuelle nøkkelfunksjoner»: Styret gikk gjennom alle funksjoner i listen og fordelte ansvar i forhold til å avklare navn og oppgaver til kommende styremøte: Styrets oppgavefordeling; Espen Remme. Økonomisk utvalg; Anja Prins. Sportslig utvalg; Alexander Michelsen. Arrangementsutvalg (Herunder «skolesvøm»); Christin Pedersen. Svømmeskoleutvalg (herunder forhold til Gjensidige stiftelsen); Alexander Michelsen. Sponsor/ PR utvalg (kommunikasjon); Michael S. Ruud. Reiseutvalg: Christin Pedersen. Valgkomite; Valgt av årsmøtet. Revisor/ revisjonskomite; Dette må undersøkes nærmere, Espen Remme. 1. Styret slutter seg til føringer gitt for arbeidsform. Side 3 av 5

4 2. Styret ber om å få seg forelagt et arbeid knyttet til markeds- og kommunikasjonsstrategi og arkivløsning. 3. De respektive gruppeledere kommer tilbake på styremøtet 25. mars med forslag om personer og organisering av egne grupper. Sak 5 Møteplan Styret ble enig om at onsdager var en god kveld for styremøter. I en vanlig driftssituasjon vurderes styremøter x 1 i måneden som tilstrekkelig. Men på grunn av den aktuelle situasjonen og for å komme godt i gang med arbeidet, tar en hyppigere møter i starten. Prinsippet for styremøter i stabil driftsfase er første onsdag kveld i oddetallsuker i måneden kl. 19:00 21:00. Alle møter i klubbrommet på Moa svømmehall, så langt det ikke blir innkalt til noe annet. Det ble også fra styret anbefalt at sportslig utvalg legger sine møter til uka før styremøtene, slik at aktuelle saker kan fremmes for styret derfra. Følgende møteplan for styret Aaslk i 2015: Onsdag 25. mars Onsdag 15. april Onsdag 6. mai Onsdag 3. juni Onsdag 12. august Onsdag 9. september Onsdag 7. oktober Onsdag 4. november Onsdag 2. desember Styret ber Michael S. Ruud om å sørge for publisering av styrets møteplan på klubbens web sider. 1. Styret i Aaslk vedtok overstående ordinære møteplan for styremøtene i klubben. Sak 6 Søknad trenerseminar Sportslig leder har mottatt en søknad fra Magnus Klæboe Nordgård om et trenerseminar i regi av Olympiatoppen Nord- Norge 8. og 9. mai i Tromsø. Hovedtema er "Talentutvikling: utfordring og muligheter". Seminaret koster 750 kr og flybillettene tur/retur ligger på 2030 kr. Styret vurderer at på tross av en uoversiktlig økonomisk situasjon, så er sportslig kompetansebygging viktig for klubben. 1. Styret innvilger trenerseminar for Magnus Klæboe Nordgård innenfor en totalkostnadsramme på NOK 3 500,- mot framlagt dokumentasjon. V. Eventuelt, evaluering og oppsummering a) Eventuelt 1. Klagesak (unntatt referat) 2. b) Evaluering av styremøtet. Ingen lang evaluering, men styret konkluderte med at det hadde vært et greit styremøte. c) Saker til neste styremøte. Side 4 av 5

5 Styresak Saksansvarlig Styret og aktuelle nøkkelfunksjoner Respektive gruppeledere/ se sak 4 Økonomistyring og regnskapsfunksjon Ålesund,. mars 2015 _ Espen Remme Styreleder Christin Pedersen Nestleder Alexander Michelsen Sportslig leder/ _ Anja Prins Kasserer/ Eva Heggdal Anders Beite _ Ole Martin Bjørlykke Michael S. Ruud Møtende varamemedlem Side 5 av 5

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB Vedtatt på årsmøtet 01.02. 2014 Revidert på årsmøtet 14.02.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Idrettslagets organisasjon...4 Årsmøtet...

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes Godkjent på Idrettsstyrets møte 17. desember 2007 Sak 69 Protokoll Idrettsstyrets

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

Som styre i beretningsperioden har følgende personer vært engasjert:

Som styre i beretningsperioden har følgende personer vært engasjert: Årsberetning 2014 Aktivitetsåret 2013 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 102. beretningsår. Klubben tar plass blant landets ledende svømmeklubber. Sist sesong fikk vi rekord i nyinnmeldinger i klubben,

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING Til behandling av årsmøte 27.03.2014 Organisasjonsplan for Holter idrettsforening vedtatt på årsmøtet 20XX 1 0. Innholdsfortegnelse Innhold 0. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 VELKOMMEN SOM OPPMANN: * Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Dato: Onsdag 22.01.2014 Sted: Møterom 4061, Ullevål stadion kl 14.00-18.00 Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident

Detaljer

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF Evaluering av håndteringen av krisen i Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning side 3-5 1.1 Arbeidsgruppe 3 1.2 Mandat 3 1.3 Finanskrisen i Island 3 1.4 Policy for

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

FS Protokoll 01/11. Tid: 14 januar, kl 18.00-20.00, 15.januar, kl 09.00-12.00 og 16. januar, kl 08.30-10.00

FS Protokoll 01/11. Tid: 14 januar, kl 18.00-20.00, 15.januar, kl 09.00-12.00 og 16. januar, kl 08.30-10.00 FS Protokoll 01/11 Tid: 14 januar, kl 18.00-20.00, 15.januar, kl 09.00-12.00 og 16. januar, kl 08.30-10.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Sheraton Hotel, Warszawa Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo,

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer