Årsberetning Vedtatt i samkommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2014. Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Vedtatt i samkommunestyret

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag Midtre Namdal Samkommune Hovedmålsettinger Organisering Administrativ organisering Utviklingsoppgaver i Midtre Namdal samkommune i Befolkningsutvikling i MNS Regnskapet Rammeområder kommentarer til budsjettavvik Investeringsregnskap-økonomi Økonomisk status Personal Utfordringer 2015 og årene framover Årsmelding fra virksomhetene Administrasjon Interne tjenester. IT og kvalitet Skatteoppkrever Lønn og regnskap Barnevern Kommuneoverlege og legevakt NAV Utvikling Miljø og landbruk Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) Økonomiske oversikter Regnskapsskjema 1A Regnskapsskjema 1B Investeringer 2A Investeringer 2B Fordeling av kostnader mellom medlemskommunene i samkommunen

3 1 Sammendrag Midtre Namdal Samkommune ble etablert som et forsøk på å prøve ut en helhetlig og forpliktende styringsmodell for interkommunalt samarbeid. Kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes er deltakerkommuner. Samkommunemodellen er fra vedtatt som permanent organisasjonsmodell for de interkommunale tjenestene for kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla. Samkommunestyret behandlet i sak 46/13 handlingsprogrammet for og budsjettet for Handlingsprogrammet angir målsetningene for Dette dokumentet beskriver måloppnåelse for MNS og virksomhetene i MNS. Årsrapporten består av 3 deler: I første del presenteres aktivitet og måloppnåelse for samkommunens politiske og administrative ledelse, samt regnskapet for samkommunen. I del 2 presenteres aktivitet og måloppnåelse for samkommunens virksomheter. Denne delen er basert på årsmeldinger fra tjenestestedslederne. Del 3 presenterer regnskapsoversikter var et relativt aktivt år både politisk og administrativt med mange aktuelle saker. Stort fokus har kommunereform og oppgavefordeling fått. Forslag om fjerning av hjemmelen for samkommune i kommeloven kan bety at samkommunen er borte fra Mens vi venter på oppgavefordeling, foreslår regjerningen å overføre skatteoppkreverfunksjonen til staten. I denne omskiftelige tiden vil MNS ha fokus på å utvikle gode tjenester for deltakerkommunen og innbyggerne i Midtre Namdal. I 2014 overtok MNS ansvaret for pedagogisk psykologisk tjeneste. PPT har over lang tid vært interkommunal og overføringen til MNS har vært ukomplisert. MNS gjorde i 2014 en viktig avtale med Høylandet kommune om salg av lønn og regnskapstjenester. Det sikrer kostnadseffektivitet og tilstrekkelig kritisk masse for å videreutvikle denne tjenesten. Kommuneoverlegen fikk i 2014 i oppdrag å organisere legevaktstelefon 24/7 for kommunene i LINA-paraplyen. Dette ble iverksatt fra med en utvidet avtale med HNT. Stort felles utviklingsprosjekt om samfunnssikkerhet og beredskap ble avsluttet med god måloppnåelse og gode evalueringer i Fra 2014 er MNS arbeidsgiver for eget personale. Egen personalpolitikk, egen vernetjeneste og partssammensatte utvalg er på plass. Samkommunen hadde som helhet på tjenesteområdene (eks. finansposter) et merforbruk på kroner i Barnevernet har alene et merforbruk på 1,6 mill. kroner, hvorav 1,1 mill. kroner er knyttet til tiltaksbudsjettene og utgifter til fylkesnemnd og tingrett. Det ble varslet overskridelser i tertialrapportene. Den øvrige samkommunale virksomheten hadde et mindreforbruk på 0,8 mill. kroner. NAV, skatteoppkreveren og Miljø og landbruk hadde alle betydelige mindreforbruk. IT infrastruktur et betydelig merforbruk knyttet til at MNS i 2014 fikk en revisjon av lisensavtalene. Fylkesmannens tilsynssak på barnevernet har også preget Tilsynssaken ble lukket sommeren 2014 og riksadvokaten ga i november et forlegg som resultat av anmeldelsen mot MNS barnevern. MNS aksepterte forelegget. Dermed er prosessen som startet med åpning av tilsynssak sommeren 2012 over. Det har vært en utfordrende tid for MNS generelt og MNS barnevern spesielt. Fokuset nå skal være å bygge et robust og kompetent barnevern. 3

4 2 Midtre Namdal Samkommune 2.1 Hovedmålsettinger Hovedmålsettingene for samkommunesamarbeidet er nedfelt i samarbeidsavtalen mellom kommunene vedtatt våren Formålet med samarbeidet er todelt: 1. Sikre god kvalitet, effektiv ressursbruk og utviklingskraft til beste for innbyggere og brukere i Midtre Namdal 2. Prøve ut en helhetlig og forpliktende styringsmodell for interkommunalt samarbeid Deltakerkommunene har følgende hovedmål for den kommende fireårsperioden: Bedre kvalitet på service til innbyggerne gjennom videreføring og videreutvikling av dagens MNR-samarbeid Bedre ressursbruk og uttak av økonomiske stordriftsfordeler Bedre organisering av regionens politiske, administrative og faglige kompetanseressurser Bedre forutsetninger for forpliktende regional samhandling og aktiv mobilisering mot andre kommuner, fylkeskommunen og staten Etablering av et mottaksapparat og en beredskap for ivaretakelse av nye oppgaver og virkemidler Økt påvirkningskraft i forhold til fylkeskommunen, staten og andre aktører Styringsmodellen skal bidra til følgende mål: Forenkling av det samlede interkommunale styringssystemet i retning av færre aktører, tydeligere ansvarsplassering og mer effektive samhandlingsprosesser Demokratisering av samarbeidet gjennom overgang til mer rettferdige representasjonsordninger og bedre dialog mellom MNR og kommunestyrene Vitalisering av regionrådets politiske roller som strategisk organ og styreorgan Effektivisering av den administrative styringen Utvikling av samarbeidets innhold, inkludert tilføring av nye oppgaveområder 2.2 Organisering Politisk organisering Figuren viser politisk organisering i Midtre Namdal samkommune. Samkommunestyret Midtre Namdal består av 23 medlemmer med følgende fordeling: Namsos kommune: 11 medlemmer Overhalla kommune: 5 medlemmer Namdalseid kommune: 4 medlemmer Fosnes kommune: 3 medlemmer Samkommunestyret har i 2014 hatt 6 møter og behandlet 61 saker. Samkommunestyret har i 2014 revidert alle reglement som følge av overgang fra prosjekt til fast drift. Den politiske 4

5 organiseringen av komiteer er endret. Videre er det startet revisjon av utviklingsplan og plan for Miljø og landbruk. Samkommunestyret har ellers hatt mange saker fra Miljø og landbruk, både enkeltsøknader, retningslinjer og høringer. I tillegg er det behandlet ulike budsjett-, rapport og regnskapssaker Politisk ledelse Midtre Namdal samkommunestyre har fram til vært ledet av ordføreren i Namsos kommune Morten Stene. Varaordfører i denne perioden har vært ordfører i Overhalla Per Olav Tyldum. Etter har ordfører vært Per Olav Tyldum med Morten Stene som varaordfører Komiteer og utvalg Samkommunen har som egen juridisk enhet et eget kontrollutvalg som avgir egen årsberetning. Samkommunestyret har opprettet 3 komiteer med ansvar for henholdsvis næring, miljø- og landbruksområdet, helse-, barn og velferdssektoren og plan og økonomi. Antallet møter og antall politiske saker for 2014 går fram av tabellen. I tillegg har alle komiteer behandlet en rekke drøftings- og orienteringssaker. 2.3 Administrativ organisering Figuren viser den administrative organiseringen og hvilke virksomheter som er lagt under samkommunen. Nytt fra 2014 er at PPT er organisert som en MNSvirksomhet. Midtre Namdal samkommune er fra arbeidsgiver for alle ansatte knyttet til MNSvirksomheter med unntak av leder for MNS-NAV som er ansatt i staten. Utvalg Komité næring, miljø og landbruk Komité helse, barn og velferd Komité plan og økonomi Antall Antall saker møter Utviklingsoppgaver i Midtre Namdal samkommune i 2014 Handlingsprogrammet fastslo 8 utviklingsområder for Under redegjøres kort for arbeidet med disse områdene MNS som arbeidsgiver Det er opprettet partssammensatte utvalg i form av kontaktutvalg etter hovedavtalen og arbeidsmiljøutvalg etter arbeidsmiljøloven. MNS tok over Namsos kommunes arbeidsgiverpolitikk pr MNS har ved utgangen av året alle nødvendige dokumenter og rutinebeskrivelser knyttet til arbeidsgiverrollen på plass. MNS gjennomførte med hjelp av 5

6 personalsjefen i Namsos lokale lønnsforhandlinger for første gang som egen arbeidsgiver i Kommuneoverlegefunksjonen Det var ved inngangen til året knyttet usikkerhet til om det var mulig å rekruttere til kommuneoverlegestillingen, og det ble derfor signalisert at det kunne bli nødvendig med en gjennomgang av funksjonen for å sikre rekruttering. Det viste seg imidlertid at det var aktuell søker til stillingen. Kommuneoverlegefunksjonen fungerer nå tilfredsstillende Organisasjon og metodeutviklingsprosjekt i barnevernet MNS startet i 2013 et organisasjonsutviklingsprosjekt i barnevernet. Prosjektet har av ulike årsaker hatt liten framdrift i 2014 og er derfor forlenget ut Hovedårsaken til dette er personalsituasjonen ved kontoret. Meget høy sykemeldingsprosent og stor utskifting i personalgruppen har gjort at løpende arbeid har blitt prioritert. Ny leder er på plass fra oktober og forholdene i barnevernet er i ferd med å bedre seg mot slutten av året. Det vises her videre til kap Beredskapskoordinator Prosjektet samfunnssikkerhet og beredskap ble avsluttet sommeren Alle MNS kommunene hadde da gjennomgått sine beredskapsplaner med basis i nye ROS-analyser og implementert DSM-SIM i sitt beredskapssystem. Prosjektet er dokumentert i en rapport, og erfaringene og resultatene fra prosjektet er evaluert som svært positive både av deltakerkommunene og av Fylkesmannen som tilskudds giver og tilsynsmyndighet Mobil og bredbåndsdekning i Midtre Namdal Prosjektet skal arbeide fram søknader om støtte til mobil- og bredbåndsutbygging i våre kommuner samt arbeide for kommersiell utbygging av mobil- og bredbåndsnett. Det er arbeidet fram 4 søknader til Post og teletilsynet i 2014 og prosjektet i Vemundvik fikk tilslag på støtte. Ny utlysingsrunde kommer i mars Det arbeides ellers med flere konkrete mobilprosjekter Skogpådriverprosjektet Skogpådriverprosjektet er kommet i gang som forutsatt. Dette er et stort interkommunalt prosjekt for hele Namdalen der målet er å øke avvirkningen i skogen. Prosjekteier er Region Namdal, men prosjektet har vesentlige bidrag fra regionene Samarbeid om daglegevaktstelefon MNS har via LINA-avtalen med kommunene fått oppgaven om å organisere daglegevaktstelefon. Avtale med HNT er underskrevet og tiltaket er iverksatt fra Namdalskommunene har dermed innfridd nye pålegg fra helsemyndighetene Felles logopedtjeneste i Midtre Namdal Det er ikke satt i gang utredning på området. Fra MNS sitt ståsted, kan det virke som felles logoped i MNS-området pr nå er mindre aktuelt. 2.5 Befolkningsutvikling i MNS Folketallet i hver kommune danner grunnlaget for beregningen av fordelingen av kostnadene mellom kommunene i MNS på de fleste virksomhetsområdene. Politikk/administrasjon, utvikling og IT/kvalitetssikring har 50 % lik fordeling, og 50 % fordelt etter innbyggertall. 6

7 Kommuneoverlege og legevakt har en fordeling på 40 % likt og 60 % etter innbyggertall, lønn og regnskap har en fordeling med 25 % likt og 60 % etter folketall, mens NAV, barnevern og skatteoppkrever fordeles etter 10 % likt og 90 % etter innbyggertall. PPT er fordelingen 10 % fast og 90 % etter elevtall. Når det gjelder fordeling miljø og landbruk fordeles kostnadene etter 25 % etter innbygger og 75 % etter antall gårdsbruk med produksjon. Tiltaksbudsjettet for barnevern og NAV fordeles konkret til den enkelte kommune ut i fra gjeldende vedtak tilhørende den enkelte kommune. Tabellen under viser befolkningsutviklingen i perioden Endring i % Namsos , Namdalseid , Overhalla , Fosnes ,3 MNS ,0 Folketallet i MNS-kommunene samlet sett har vært jevnt økende fra Både Namsos og Overhalla har hatt en befolkningsvekst, mens Namdalseid og Fosnes har hatt en befolkningsnedgang i perioden Regnskapet Driftsregnskapet Hovedoversikt Regnskap Budsjett Beløp i 1000 kr Avvik Regnskapsskjema 1a (årsregnskap) Netto driftsinntekter Netto finans Netto avsetninger Til fordeling rammeområder Regnskapsskjema 1b (årsregnskap) Netto driftsutgifter rammeområder Regnskapsmessig mindreforbruk Driftsregnskapet er gjort opp i balanse Til fordeling fagområder Driftsinntekter Netto driftsinntekter Regnskap Budsjett Avvik Beløp i 1000 kr Overføring fra deltakerkommuner Momskompensasjon Avskrivninger/kalk.rente SUM Avviket mellom budsjetterte inntekter og regnskapsførte netto driftsinntekter er på kr ,-. 7

8 2.7 Rammeområder kommentarer til budsjettavvik Regnskapsskjema detaljert - Drift 2014 Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap 2014 Budsjett Avvik Budsjett 2013 Administrasjon Barnevernadm Barnevern tiltak Finans IT-infrastruktur Kartsamarbeid Kommuneoverlege Legevakt Miljø og landbruk NAV, administrasjon NAV, tiltak PLO-system Politisk Sak -/arkivsystem Samhandlingsreform Skatteoppkrever Utviklingsavdeling Økonomisystem Lønn og regnskap Sentralbord PPT Sum rammeomr - netto driftsutg Regnskapstallene viser totalt et merforbruk på kr ,-. Tiltak i barnevernet refunderes direkte fra den enkelte kommune, og barnevern tiltak har totalt et merforbruk på vel 1,1 mill kr, men det er store variasjoner mellom kommunene. Barnevern administrasjon viser et merforbruk på kr på administrasjon (fordeles etter nøkkel). Ellers har IT et merforbruk hovedsakelig knyttet til revisjon av lisenser. For øvrig vises til avdelingsvis rapport i kap Investeringsregnskap-økonomi Oversikten under viser at investeringene hovedsakelig har vært innenfor IT infrastruktur i Investeringsregnskapet viser udekket med kr ,-. Dette skyldes at MNS ikke har foretatt låneopptak i tråd med samkommunestyrets vedtak for Låneopptaket vil bli gjennomført i

9 2.9 Økonomisk status Drift Driftsregnskapet er gjort opp i balanse. Dette resultatet skyldes at deltakerkommunene tar ansvaret for avvik i sine regnskap i regnskapsåret, slik at avvik i samkommunens regnskap derfor dekkes opp i regnskapsåret. Budsjettavviket i samkommunen innenfor rammeområdene er på kr ,- Hvis en tar med finans og ser på fagområdene er budsjettavviket kr ,- Regnskapsskjema 2B - Investering 2014 Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap 2014 Budsjett Budsjett 2013 IKT infrastruktur Utkjøp kopimaskiner IT Sak Arkiv Samkommunen Feide Mobilomsorg Sum Endring i arbeidskapital: Endring i arbeidskapital Regnskap 2014 Regnskap Likviditet Likviditeten i MNS er påvirket av at vi har sikre betalere i gjennom deltagerkommunene. I tillegg sitter MNS med en stor andel bundne driftsfond. Dette gjør at likviditeten vurderes til å være tilfredsstillende Personal OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler Endring kortsiktige fordringer ENDRING OMLØPSMIDLER (A) KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) Arbeidsmiljø og sykefravær Sykefraværet i MNS er 7,4 %. Namsos kommune (som også er retningsgivende for MNS ved inngangen av året), har som målsetting at sykefraværet kommer ned på 6,8 %. Barnevern og NAV er virksomheter med høyere sykefravær enn dette måltallet. Inntrykket er at alle enheter arbeider godt med å forebygge og redusere sykefraværet. MNS vil fra 2015 ha egne måltall for sykefraværet Andre personalpolitiske områder Fra ble MNS arbeidsgiver for alle ansatte i MNS-virksomheter, og i henhold til tidligere vedtak adopterte MNS arbeidsgiverpolitikken til Namsos kommune. Det er valgt verneombud ved de ulike lokalene for MNS sine virksomheter. I februar-mars blir den årlige 9

10 vernerunden gjennomført. Linjeledelsen er ansvarlig for gjennomføring av vernerunde på det enkelte tjenestested. Lokalt verneombudet skal delta. Det er også valgt hovedverneombud. Det er opprettet Kontaktutvalg (administrasjonsutvalg) og Arbeidsmiljøutvalg Kvalitetssikring MNS har etablert et kvalitetssystem basert på Namsos kommunes system. Systemet er tilgjengelig på intranettet. Det er vedtatt eget økonomireglement og finansreglement der mange kvalitetssikringselementer er lagt inn. I tillegg har alle fagavdelinger egne fagspesifikke kvalitetssystem med rutinebeskrivelser, kvalitetsindikatorer og resultatmål. Måloppnåelse og utviklingstrekk rapporteres i ulike sammenhenger og nivå. Til samkommunestyret gjennom årsberetning og årsregnskap, tertialrapporter og temarapporter. Det er lagt opp til månedlige rapporter til kommunene via rådmennene på kritiske områder som tiltaksbudsjettene i NAV og barnevern. Det rapporteres også månedlig til administrasjonssjefen fra alle avdelinger Etikk MNS har eget etisk regelverk basert på Namsos kommunes regelverk. Regelverket er tilgjengelig i den elektroniske personalhåndboken Likestilling Det arbeides generelt for å fremme likestilling i alle ledd i MNS. Det oppfattes som det er tilfredsstillende kjønnsbalanse i virksomhetene. Administrasjonssjefen vurderer at det ikke er nødvendig pr nå å iverksette tiltak for å bedre kjønnsbalansen i noen av virksomhetene. Andelen kvinnelige ledere i MNS sin ledergruppe er ved årsskifte 33 % Utfordringer 2015 og årene framover Ny regjering signaliserte i forbindelse med kommuneproposisjonen at de ville fremme sak for Stortinget om å avvikle samkommunehjemmelen i kommuneloven. Dette arbeidet er påstartet, og det ser pr nå ut som om forslaget vil få flertall i Stortinget. Forslaget knyttes til kommunereformen, og det forventes at samkommunehjemmelen vil tas bort fra For MNS vil dette bli en utfordring i den forstand at MNS blir mer å betrakte som en avviklingsorganisasjon enn en utviklingsorganisasjon. Det er kanskje også grunn til å frykte at det kan ha betydning i rekrutteringssammenheng. Organisering av interkommunalt samarbeid etter 2020 avhenger selvfølgelig av resultatet av kommunereformen. MNS vil de nærmeste årene ha fokus på god drift av de tjenestene som MNS har ansvar for. Arbeidet med avviklingen og overgangen til den nye organiseringen vil starte fra 2017 etter at vedtak om kommunereform er fattet i Stortinget og det nye kommunekartet er tegnet. Det vises forøvrig til avdelingsvise innspill i kap

11 3 Årsmelding fra virksomhetene 3.1 Administrasjon Beskrivelse av område Leder for enheten: Administrasjonssjef Tor Brenne Området omfatter administrasjonssjef, sekretær samt ulike utviklingsprosjekter. Administrasjonssjefen ivaretar rådmannsfunksjonene i MNS, dels som innstillende myndighet overfor samkommunestyret (komiteene) og dels som ansvarlig iverksetter av vedtak. Namdalseid kommune organiserer sentralbordtjenester for deltakerkommunene i MNS. MNS v/administrasjonssjefen er avtalepart på vegne av kommunene for sentralbordordningen Ressursinnsats drift Det er avsatt 1,6 stilling til administrasjon av MNS Sykefravær nærvær Sykefraværet pr er på 1,5 % Mål og måloppnåelse Måloppnåelse er stor grad knyttet til MNS som helhet og slik presentert i kap. 2. Det vises også til kap. 2 når det gjelder hendelser i 2014 og utfordringer framover. MNS som arbeidsgiver har hatt stort fokus i Barnevernet og tilsynssaken har også i 2014 fått stort fokus og vært svært arbeidskrevende. Etablering av ny virksomhet MNS PPT hadde fokus i starten av året. Felles sentralbord ble etablert fra Ordningen ble raskt innarbeidet og har fungert svært godt Økonomi Økonomisk oversikt drift pr Tjenester R2012 R2013 B2014 R2014 Avvik 9000 Politikk Administrasjon Sentralbord Sum Budsjettavvik Ansvar 9000 (politikk), 9100 (administrasjon) og 9140 (sentralbord) viser samlet et mindreforbruk på kr Interne tjenester. IT og kvalitet Beskrivelse av området Leder for enheten: Ivar Stenvik IT MNS har som hovedoppgaver drift, vedlikehold og implementering av IT infrastruktur/kommunikasjonsløsninger i kommunene Flatanger, Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla. 11

12 Avdelingen har gitt rådgiving/veiledning samt bistått med drift og revisjon av kvalitets- og avvikssystemene. Avdelingen bruker i all hovedsak sine ressurser på drift av IKT- løsningene, men i og med at de ansatte i IT MNS har sitt tilsettingsforhold til ulike arbeidsgivere, blir det også utført andre oppgaver knyttet til den enkelte kommune. IT MNS selger driftsressurser til kommunene i samarbeidet Tjenesteproduksjon Tjenesteproduksjon Omfang 2011 Omfang 2012 Omfang 2013 Omfang2014 pr pr pr pr Brukere i det administrative nettverk Elever i grunnskole Ressursinnsats Personalressurser pr Avdelinger Årsverk 2011 Årsverk 2012 Årsverk 2013 Årsverk 2014 IT MNS MNS har ingen egne IT-ansatte. Ressursen består av personer organisert under IT MNS; 1 årsverk i Namdalseid, 1 årsverk i Overhalla og 8 årsverk i Namsos. 1,5 årsverk lønnes av IT MNS. Namsos kommune selger til andre kommuner/enheter 1 årsverk. Namsos kommune har 1 lærling, som også utfører oppdrag i MNS- kommunene Sykefravær nærvær Det rapporteres på sykefravær i forhold til den enkelte arbeidsgiver/kommune Mål og måloppnåelse I 2014 har avdelingen vært i en konstant unntakstilstand. Lisensrevisjon og påfølgende oppgjør, ny lisensavtale med Microsoft, bytte av lisensleverandør, deltatt i flere anbud i samarbeid med NTFK, utarbeidelse av nytt reglement for mobiltelefoni har krevd alle tilgjengelige ressurser. Vi har i tillegg hatt en del fravær som har gjort at vi har hatt mer enn nok med den daglige driften. Det ble gjort et forsøk på å rullere IKT- strategiplanen, men kommunene i MNS har hatt mye å gjøre med omstilling, og planarbeidet har vært satt til side. IT MNS har prioritert å få på plass rådmennenes bestilling i forhold til prosjektstyring og dokumentasjon av gevinstrealisering, og den ble vedtatt satt i prøveproduksjon med ny evaluering etter første halvår Noe er imidlertid på plass: Ny lagringsløsning. Nytt reglement for mobil tjenestetelefon. FEIDE Byttet ut sentrale komponenter i nettverket. Startet pilot på Office365. Startet arbeidet med utfasing av InContact sentralbord og implementering av Mobil Bedriftsnett sentralbord. Settes i drift i uke 9. 12

13 3.2.6 Innført supportprogram for bedre brukeroppfølging. Økonomi Økonomisk oversikt drift pr Tjenester R2012 R2013 B2014 R2014 Avvik Selskap 50, IT MNS Økonomisk utvikling Utviklingen av økonomien bygger på organisasjonens behov og bruk, inngåtte avtaler og lønnsvekst. Nye avtaler vil ofte medføre økte driftsutgifter i forhold til den generelle prisstigningen, men også på grunn av at organisasjonen krever økt ytelse og større volum. Ny lisensavtale med Microsoft ble inngått i 2014, og det medførte en årlig økning på i overkant av kr ,- pga. prisstigning og økt volum. I 2015 skal det inngås nye avtaler i forhold til leie av bredbåndslinjer og ny avtale i forhold til telefoni, og dette vil ha betydning for IT- budsjettet. Også endringer i regelverk kan øke kostnadene; skattereglene ble endret for bruk av mobiltelefon i tjenesten, og dette får konsekvenser for mobiltelefonbudsjettet Budsjettavvik IT MNS har for 2014 et avvik på kr ,-. Avviket skyldes at en lisensrevisjon fra Microsoft avdekket underlisensiering i MNS som måtte rettes på budsjettet. I tillegg kom en økt kostnad på fornyelse av lisensavtale med Microsoft. Samlet beløper kostnadene knyttet til lisenser seg til vel 1,2 millioner. Av dette har MNS innom egen ramme og gjennom overføringer mellom rammeområdene dekket inn kr , Økonomisk oversikt investering IT MNS har i 2014 ikke hatt kapasitet til å benytte hele investeringsbudsjettet, og det er elementer som ikke er anskaffet som planlagt. Av en ramme på kr ,- er det benyttet kr ,-. Dette har følgende årsak: Ny brannmur, avsatt kr ,-, ble anskaffet på foregående investeringsbudsjett. Ny lagringsløsning, avsatt kr ,-, benyttet kr ,-. Mobil kostnadskontroll, avsatt kr ,-. Besluttet ikke anskaffet. Applikasjonsstyring nettbrett i skole, avsatt kr ,-. Ikke gjennomført. IKT infrastruktur, avsatt kr ,-, benyttet kr ,-. Visma ressursstyring, avsatt ,-, Ikke benyttet i Avdelingen har ikke hatt kapasitet til å gjennomføre alt som har vært planlagt inneværende år Utfordringer framover Lagring og backup er fortsatt en betydelig utfordring. Etter at den gamle backupløsningen og tape- stasjonen for lagring av backup sviktet i høst, har man for tiden bare én fullverdig backup. Dette er en lite tilfredsstillende situasjon, og det arbeides intenst med å få på plass en ny løsning som sikrer minst én backup til på annen lokasjon enn der dagens backup befinner seg. IT har en målsetting om å ha minimum 3 backup er på minst 2 lokasjoner. Et stadig tilbakevendende tema er lagringsstruktur for brukerne. Det er ikke tatt en overordnet beslutning om lagringsstruktur for MNS, og det er derfor høyst ulik praksis for lagring. IT MNS anser at dette innebærer risiko i forhold til informasjonssikkerhet, særlig knyttet til 13

14 integritet og tap av data. Mange lagrer informasjon til områder hvor det ikke tas backup. Filer fins i flere versjoner. Data lagres i ulike skyløsninger. IT MNS er også opptatt av at internkontrollen ikke er godt nok ivaretatt. Dette gjenspeiler seg i brukeroversikter, brukerkatalogen, telefonlistene, utlevert utstyr, rettighetsstyring og mer. 3.3 Skatteoppkrever Beskrivelse av resultatenhet Leder for enheten: Gretha Olson Sjursen Skatteoppkreverkontoret har ansvaret for innkreving av skatter og avgifter, føring av skatteregnskap, regnskapskontroll- og informasjon til deltakerkommunenes arbeidsgivere og skatteytere. I tillegg til deltakerkommunene i MNS har kontoret også ansvar for skatteoppkreverfunksjonen i Flatanger og Høylandet, Lierne og Røyrvik kommune. Kontoret utfører også arbeidsgiverkontroll på timebasis for kommunene Vikna og Leka. Årsrapport og årsregnskap for skatteoppkreverfunksjonen er sendt hver enkelt kommune. Kontrollutvalget fremlegger årsrapport, årsregnskap og revisorberetning for kommunestyret Tjenesteproduksjon Kommunenes andel av skatteinngangen (Alle tall i 1000 kr.) Endring Namsos Overhalla Namdalseid Flatanger Fosnes Høylandet Lierne Røyrvik Som tabellen ovenfor viser er det en negativ utvikling i skatteinngangen for flere kommuner. Årsaken er endring i fordelingstall Ressursinnsats Personalressurser Avdelinger Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte ,8 6 5, Avdelinger Sykefravær nærvær Tiltak: Oppfølging iht fastsatte rutiner Utvikling i sykefravær ,5 % ,4 % ,3 % 14

15 3.3.5 Mål og måloppnåelse Kontorets mål er følgende: Arbeidsgiverkontroll skal bidra til økt etterlevelse, redusert svart økonomi og korrekte grunnlagsdata Skatte- og avgiftsregnskapet skal være korrekt og à jour Innkrevingen skal holde et godt faglig nivå, være effektiv og sikre betalingsviljen Skatteinnfordringen Det har i 2014 vært en positiv utvikling av skatterestansene da det er en nedgang for de fleste deltakerkommunene, og kontoret har oppnådd resultatkrav som er fastsatt i samarbeid med Skatt Midt-Norge Arbeidsgiverkontrollen 6,6 % av arbeidsgiverne i deltakerkommunene er kontrollert. Det er totalt avholdt 78 arbeidsgiverkontroller. Resultatet er positivt og godt over resultatkravet på 5 %. I forbindelse med arbeidsgiverkontrollen er det avdekt at det er oppgitt kr ,- i for lite personinntekt, og kr ,- i for lite oppgitt arbeidsgivergrunnlag. I tillegg er det avdekket uregelmessigheter hos ca 52 % av de kontrollerte Økonomi Økonomisk oversikt drift Tjenester R2012 R2013 B2014 R2014 Avvik Økonomisk utvikling I forhold til 2013 har kontoret redusert sine kostnader med ca kr Hovedårsaken er at kontoret har redusert bemanningen og hatt vakanse i stilling pga fødselspermisjon Budsjettavvik Regnskapet for 2014 viser et mindreforbruk på kr som i hovedsak skriver seg fra økte salgsinntekter arbeidsgiverkontroll og nedgang i frankeringsutgifter Begivenheter i 2014 I 2014 har kontoret tatt i bruk ett nytt system (KOSS) i forbindelse med arbeidsgiverkontrollen. Regjeringen har foreslått at skatteoppkreverfunksjonen skal overtas av staten fra og med Saken er sendt ut på høring med høringsfrist Utfordringer fremover Det vil bli en utfordring å nå resultatkravene på arbeidsgiverkontrollen i 2015 da det som nevnt er tatt i bruk nytt system som gir en del nye utfordringer. I tillegg har en person fødselspermisjon, og det er ikke ansatt vikar i stillingen. Regjeringen vil vedta revidert nasjonalbudsjett i mai 2015 hvor bl.a. statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen vil bli avgjort. Ved en eventuell statliggjøring vil nåværende forslag til organisering medføre at Namdalen bli uten stillinger innen skatteoppkreving. 15

16 Nærmeste kontor vil bli lokalisert i Steinkjer. Det er heller ikke avklart om dette blir en virksomhetsoverdragelse hvor staten overtar ansvaret for de ansatte, og utfordringen vil her være hvordan de ansatte skal ivaretas på en best mulig måte. 3.4 Lønn og regnskap Beskrivelse av resultatenhet Leder for enheten: Jan Arne Alstad Lønn og regnskap har ansvaret for daglig føring av regnskap, produksjon av lønn og innfordring av kommunale gebyrer og krav på vegne av deltagerkommunene og MNS. I tillegg utføres de samme tjenestene for Høylandet kommune i et vertskommunesamarbeid etter kommunelovens 28. Leder for enheten har økonomisjeffunksjonen i MNS Tjenesteproduksjon Lønn: På vegne av kommunene har det i løpet av 2014 vært personer som har mottatt lønn eller andre godtgjørelser fra MNS lønn/regnskap med en samlet verdi på kr. 932,8 mill. Kommune Antall Mill Kr Overhalla ,5 Namdalseid ,9 Namsos ,2 Fosnes ,8 Høylandet ,4 MNS , Faktureringer (innbetalinger) På vegne av kommunene har det i løpet av 2014 vært utstedt fakturaer fra MNS lønn/regnskap med en total verdi på kr. 442,4 mill transaksjoner ble betalt elektronisk, dvs. ved avtalegiro eller E-faktura. Kommune Antall Mill Elektroniske kr Overhalla , Namdalseid , Namsos , Fosnes ,8 804 Høylandet* ,4 MNS ,2 0 *Høylandet har ikke samme bankforbindelse så der mangler tall Fakturabehandling (utbetalinger) På vegne av kommunene har det i løpet av 2014 vært behandlet og utbetalt fakturaer fra MNS lønn/regnskap med en samlet verdi på kr. 810,6 mill av disse fakturaene var elektroniske det vil si at de kommer som fil inn i våre systemer. 16

17 Kommune Antall Mill kr Elektroniske Overhalla , Namdalseid ,2 Namsos , Fosnes ,2 Høylandet ,8 MNS , Ressursinnsats Som følge av salg av tjenester til Høylandet kommune ble avdelingen utvidet med 1 årsverk i Avdelinger Årsverk 2014 Lønn og regnskap 15, Sykefravær nærvær Avdeling Tiltak: 2014 Lønn og regnskap Oppfølging ihht fastsatte rutiner 2,3 % Mål og måloppnåelse Hovedmål: Lønn- og regnskapsfunksjonen skal fremstå som effektiv, samordnet og kvalitativ og kunne avgi lønn, regnskap og styringsinformasjon pålitelig og tjenlig til rett tid. Delmål: - Kvalitetssikring av lønns- og regnskapsproduksjonen - Effektivisering av lønn- og regnskapsfunksjonen skal frigjøre ressurser og bidra til at funksjonen totalt sett skal bli billigere for deltagerkommunene - Utvikle et stabilt og robust fagmiljø - Målrettet kompetanseutvikling - Avklare og dekke behov for spesialist- og generalistkompetanse Økonomi Økonomisk oversikt drift Tjenester B2014 R2014 Avvik Økonomisk utvikling Regnskapsmessig merforbruk ved avdelingen skyldes i hovedsak 2 forhold: 1. Økte bankgebyrer som følge av ny bankavtale og nettbankavtale for kommunene. (MNS L/R betaler fra og med 2014 gebyrer for kommunene som følge av ny nettbankavtale) 2. Noe høyere frankeringskostnader enn forventet (Disse tjenestene kjøpes fra Namsos kommune) MNS lønn/regnskap er pålagt effektiviseringstiltak på til sammen kr ,- i perioden Kr ,- ble tatt i 2013 og kr ,- i Resterende kr ,- 17

18 er innarbeidet i budsjett for Begivenheter i har vært et utfordrende år for Lønn/Regnskap i MNS med en rekke nye begivenheter. Her kan nevnes: Implementering av MNS som egen arbeidsgiver med egen lønns- og oppgaveplikt til egne ansatte Implementering og konvertering av Høylandet kommune på driftsområdene lønn, regnskap og innfordring Etablering av ny felles nettbankavtale for alle kommuner i MNS Etablering av A-meldingsordningen og tilpassinger i lønnssystemene til denne sentralt bestemte ordningen Prosess med innføring av E-handel for alle kommuner Innføring av ny avstemmingsmodul og modul for innlesing av mottatt refusjon fra NAV Utfordringer fremover Effektivisere arbeidsprosesser gjennom å ta i bruk eksisterende og nye hjelpemidler/funksjonalitet i økonomisystemene Utvikle likhetstenkningen gjennom samordning av arbeidsprosesser innenfor lønns-, regnskaps- og innfordringsområdet 3.5 Barnevern Beskrivelse av fagområde Barnevernleder: Kirsti Myrvang (f.o.m ) Resultatenhetens ansvarsområde: Lov om barneverntjenester Midtre Namdal har hatt felles barnevern fra og fra som del av MNS. Den myndighet og de oppgaver som deltakerkommunene har etter lov om barnevernstjenester er overført til samkommunen og leder av barneverntjenesten i samkommunen. Fra har Flatanger kommune en avtale med MNS om kjøp av barneverntjenester Tjenesteproduksjon Tjenesteproduksjon Antall nye meldinger Undersøkelser startet Avsluttede undersøkelser Undersøkelser over 3 måneder Barn med tiltak i løpet av året Bare hjelpetiltak Omsorgstiltak ( 4-12, 4-4,5) Barn som bv.tj. fører tilsyn med Som en ser av figuren er antall meldinger som behandles i dag, 4,3 ganger nivået i Det antas at antall meldinger fortsatt vil stige. Den markerte nedgangen i antall påbegynte og avsluttede undersøkelser startet sommeren 2014 og skyldes i hovedsak utfordringer med sykefravær, for lav bemanning ved tjenesten og stans i innleie av konsulenter til å foreta undersøkelser. 18

19 Det har vært stor økning i saker som behandles i Fylkesnemnda. Det ble behandlet saker for 8 barn i 2010, og saker for 29 barn i En kan forvente at dette nivået vil fortsette i Økningen av tiltak utenfor hjemmet fortsatte som forutsatt i Pr var det 63 barn plassert utenfor hjemmet Ressursinnsats drift I forbindelse med regionalisering av tjenesten (2004) ble barnevernet tilført 1,60 stillinger, slik at tjenesten hadde til sammen 8,00 årsverk. Samkommunestyret har i flere runder behandlet bemanningssituasjonen i barnevernet og vedtatt økninger i 2009, 2010 og I tillegg er tjenesten tilført resurser fra statlig satsingstiltak for barnevernet, og som følge av vertskommuneavtalen med Flatanger kommune. Det ble i 2013 tilsatt 1,5 stilling faste sykevikarer for å øke robustheten i en tjeneste med høyt sykefravær. I 2013 ble tjenesten tilført 1 juriststilling og 2 tiltakskonsulentstillinger i forbindelse med statlige satsningstiltak. I 2014 ble en stilling som psykolog og kontorsjef opprettet. Den første i forbindelse med rekrutteringstilskudd fra helsedirektoratet og den andre etter vedtak i samkommunestyret. Det er ved årsskiftet faste stillinger i tjenesten, i tillegg kommer 2 årsverk faste vikarer til sammen 21,75 årsverk Sykefravær nærvær Utvikling i sykefravær pr Avdeling. Tiltak MNS Økt grunnbemanning, iverksatt utbedring av 12,6 10,7 14,5 9,1 14,6 barnevern kontorlokaler og plan for utvikling av barneverntjenesten, herunder helsefremmende tiltak og kompetansetiltak. MNS barnevern har hatt et svært høyt fravær over tid. Arbeidets karakter og arbeidsbyrden ved mye fravær har gjort at det i perioder har vært svært belastende å arbeide i barnevernet. Slitenhet og høy arbeidsbelastning i ledelsen har også medvirket i negativ retning, og hyppig skifte i ledelsesteamet har ført til manglende stabilitet for alle ansatte. 19

20 3.5.6 Mål og måloppnåelse Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Videre skal barneverntjenesten bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. Målgruppe; utsatte barn 0-18 år (ettervern år). Målsetting: Beskytte barn mot omsorgssvikt og motvirke at barn lider fysisk og psykisk overlast. Bidra til at barn kan vokse opp hos sine foreldre gjennom tiltak for å bedre foreldrekompetanse og samspill i familien. Barneverntjenesten har i 2014 gitt flere barn og familier hjelp, antall barn som har fått hjelpetiltak i familien har økt og antall tiltak utenfor hjemmet har økt. Antall meldinger til barneverntjenesten har også økt og kan sees på som et uttrykk for at tjenesten har fått økt tillit i befolkningen. Bekymringsmeldingene har relativt høy alvorlighetsgrad, og antallet som henlegges uten tiltak er lavt. I flere av sakene som er oversendt Fylkesnemnda for avgjørelse, har det blitt gitt tilbakemelding om at de burde vært fremmet for nemnda tidligere. Barneverntjenesten er samlokalisert med PPT og helsesøstertjenesten i Familiens hus i Namsos, og det jobbes kontinuerlig med forbedret samhandling og en-dør-inn til brukere av tjenestene. Barneverntjenesten har sett seg nødt til å nedprioritere det forebyggende, tverretatlige samarbeidet med barnehager, skoler og helse i samkommunen. Hovedårsaken til dette er at tjenesten har hatt store utfordringer med å klare sine primæroppgaver etter den standarden som er satt i barnevernloven. Barneverntjenesten har valgt å prioritere bruk av ressurser til tiltak som har vist seg å ha god effekt så som: PMTO-terapeut, tiltakskonsulent (Foreldreveiledning), BAPP-grupper (samtalegrupper for barn av foreldre som har psykiske og/eller rusproblemer), familieråd (metode hvor familie/nettverk og barn selv skal finne løsninger på sine problemer), mandagsog tirsdagsklubb samt sommerklubb (aktivitetstilbud til utsatte barn og unge). Det ble høsten 2014 satt søkelys på å gi familiene hjelp gjennom slike ovennevnte endringstiltak framfor tiltak som har som mål å kompensere for foreldres manglende omsorg. Kompenserende tiltak er besøkshjem, avlastningsopphold og dekning av barnehageplass/sfo/fritidstilbud. Denne satsingen mot mer endringsbaserte tiltak vil fortsette med større kraft i Alle hjelpetiltak som igangsettes av barnevern skal evalueres jevnlig, helst hver tredje måned. Tiltakene skal alltid justeres etter barnets behov for hjelp fra barneverntjenesten, og det skal settes inn andre, eller flere tiltak, dersom de igangsatte tiltakene ikke virker etter hensikten. Dette har ikke MNS barneverntjeneste klart å gjennomføre etter lovens bestemmelser. Fra høsten 2014 skal alle nye tiltak som vedtak ha følge av en plan for tiltaket og planen skal være et aktivt verktøy i samarbeidet mellom familien, barneverntjenesten og eventuelle samarbeidsinstanser. I alle faser av barnevernsarbeidet skal barnet ha mulighet til å medvirke i egen sak, og det skal dokumenteres hva som gjøres. Dette er krav som barneverntjenesten i 2014 har arbeidet med å bedre. 20

21 3.5.7 Økonomi Økonomisk oversikt drift pr Tabellen under viser fordelingen av utgiftene og avvik på kommunenivå for tiltaksbudsjettene. Regnskap 2014 Budsjett MNS Rapportert avvik Regnskap Avvik budsjett Avvik fra tertialrapport Administrasjon Tiltak/kommune Namsos Overhalla Namdalseid Fosnes Sum tiltak Sum MNS Økonomisk utvikling Det er fortsatt en økning av utgifter til barneverntjenesten, som bl.a. skyldes økt aktivitet, flere barn får hjelp av barnevernet og det er behov for mer omfattende hjelp enn tidligere. Alle indikasjoner tyder på at utgiftene vil komme til å øke. Dette er knyttet spesielt til omsorgstiltak. Antallet barn under omsorg har økt også i 2014 og tendensen ser ut til å fortsette i Budsjettavvik Avviket i administrasjonsutgifter er knyttet til husleieøkningen for leie av lokalene i Familiens hus. I tillegg kom foretaksstraffen som ble ilagt etter Riksadvokatens kjennelse. Avvikene på hjelpetiltak i hjemmet og utenfor hjemmet knyttes opp til økt antall barnevernssaker og flere saker med kostnadskrevende tiltak. Det er en fortsatt økning av antall barn på omsorgstiltak i For Namdalseid og Namsos medførte nye saker på slutten av året en merkostnad i forhold til det som ble rapportert. For Overhalla ble det ikke noe av en plassering som ble meldt og derfor har de et negativt avvik. På den annen side betyr det økte utgiftsnivået at flere barn får hjelp og forhåpentligvis bedre og riktigere hjelp Begivenheter 2014 Fylkesmannens tilsynssak endte i 2013 med at MNS ble anmeldt. Statsadvokaten henla saken i august 2014, og Statens helsetilsyn valgte da å anke avgjørelsen inn for Riksadvokaten. Riksadvokatens overprøving av statsadvokatens kjennelse resulterte i november med fastsettelse av bot pålydende kroner Samkommunen godtok, og betalte boten. Prosjektet for samordning og rutineutvikling ble på vårparten, stoppet da prosjektleder ble involvert i den daglige driften ved tjenesten på grunn av sykemeldinger og store driftsmessige utfordringer i tjenesten. Det ble derfor i budsjettprosessen for 2015 besluttet å videreføre prosjektet med ett år for å få på plass internkontroll og utvikle hensiktsmessige rutiner for tjenesten. Prosjektet ledes nå av nytilsatt barnevernleder, og implementeres i tjenesten gjennom at alle ansatte bidrar i sine team. 21

22 I mai 2014 ble kontorsjef tilsatt i 100 % stilling, med den hensikt å styrke utførelsen av de administrative oppgavene i tjenesten. Lønn, refusjoner, arbeidsavtaler, rapportering og daglig tilrettelegging av kontorfunksjoner er blant oppgavene kontorsjefen innehar. Stillingen har gjennom 2014 vært en svært viktig støtte for leder, noe som særlig har avgjørende ved lederskifter og ustabilitet i tjenesten. Det ble i august tilsatt psykolog i 100 % stilling. Psykologen har utført oppgaver som samtaler med barn og foreldre, råd og veiledning av ansatte i kompliserte saker. Psykologstillingen i barneverntjenesten har også vist seg å være en kompetansegivende ressurs til de øvrige ansatte. I oktober 2014 ble det tilsatt ny barnevernsleder etter en periode med konstituering og midlertidighet. Nestleder ble tilsatt like etter, men tiltrådte i praksis ikke stillingen på grunn av sykmelding og senere skifte av jobb. Det ble innleid ny nestleder fra medio desember, og stillingen ble på nytt utlyst. Tjenesten stod overfor store utfordringer knyttet til sykemeldinger, manglende struktur og styring. Det ble i oktober satt opp tre prioriterte mål for tjenesten fram mot årsskiftet; 1. Få på plass bemanning 2. Organisere på en måte som ivaretar faglighet, trivsel og oversikt 3. Utvikle hensiktsmessige rutiner og internkontroll Det ble lagt mest vekt på de to første, mens en så for seg å starte opp på det tredje målet på nyåret med å lage virksomhetsplan med mer detaljerte planer for de ulike team og funksjoner ved tjenesten Utfordringer framover Barneverntjenesten i MNS har de siste årene hatt store utfordringer som følge av en drift som har vært faglig uforsvarlig. En stor del av den faglige uforsvarligheten ble avdekket av Fylkesmannen sitt tilsyn, og en del har blitt oppdaget og erkjent av tjenesten selv i tiden etter tilsynssaken. Tjenesten framstår i dag som opptatt av å rette opp for tidligere begåtte feil og feilvurderinger overfor enkeltbarn. I seg selv er dette både en belastning og en utfordring, samtidig som ansatte finner mening i å være med på å bedre situasjonen for barn som burde fått bedre hjelp på et tidligere tidspunkt. Gjennom å snu den faglige tilnærmingen til oppgavene fra kompenserende til endringsretta tiltak, vil målet om å gi varige forbedringer i barns oppvekst lettere nås. Dette arbeidet krever stor kompetanse og innsats hos barnevernets ansatte, blant annet med jevnere oppfølging for å vurdere om tiltakene har god nok effekt for det enkelte barn. Tjenesten motiveres nå for å klare denne omleggingen på best mulig måte. Barneverntjenesten lager en virksomhetsplan for 2015, noe som ikke er blitt prioritert tidligere. I denne planen skal teamene sette seg mål for arbeidet, og velge tiltak for å nå målene. Gjennom mer målretta arbeid vil en bedre kunne prioritere og strukturere for å nå målene. Undersøkelsene skal gjennomføres innen en frist på tre måneder, noe som fortsatt byr på store utfordringer. Med et styrket undersøkelsesteam med stabil ledelse er målet å få ned antallet barn som ikke får undersøkt sin sak innen frist. Å lage tydelige planer for undersøkelsen er også en viktig faktor for å bedre gjennomføringen. Barn som får hjelpetiltak i barneverntjenesten skal være sikret at tiltakene planlegges, evalueres og justeres. Under halvparten av barna med hjelpetiltak har tiltaksplan ved årsskiftet, noe som må endres betraktelig for å nå målet med at alle har slik plan. Et tiltak for å 22

23 få dette gjennomført er at ingen nye vedtak gjøres uten at det foreligger tiltaksplan, og at teamleder følger dette tett opp i samarbeidet med hver enkelt saksbehandler. De siste årene har kommunene i MNS overtatt omsorgen for mange barn som skal ha jevnlig oppfølging fra barneverntjenesten. I tillegg har kommunene tilsyn med barn som er plassert i MNS av andre kommuner. Av de 63 barna som skulle fått minimum fire besøk i fosterhjem eller institusjon i 2014, var det 43 som ikke fikk så mange besøk. Dette er noe som må bedres betraktelig i 2015, for at kommunene i samkommunen skal kunne vise at barn under omsorg ivaretas etter at de er flyttet ut fra sin opprinnelige heim. Ledelse av en tjeneste i stor omstilling er utfordrende, og da særlig for de som er teamledere. Oppgaven krever tilstedeværelse, oversikt, målrettethet og utholdenhet. Med de mange skiftene av teamledere og ledere de senere årene, vil det ha avgjørende betydning at dette nå stabiliseres. Stabilisering i den øvrige ansattegruppa er minst like viktig, og anses i dag å være en utfordring på grunn av sykemeldinger av både kort og lang varighet. Tjenesten hadde ved årsskiftet alle stillingshjemler besatt ved hjelp av flere innleide vikarer. På sikt må det etterstrebes mer kontinuitet og forutsigbarhet i personalsituasjonen. 3.6 Kommuneoverlege og legevakt Beskrivelse av resultatenhet Leder for enheten: Kommuneoverlege Haldor Tømmervik Holien Kommuneoverlegen i MNS Kommuneoverlegetjenesten skal løse oppgaver som er pålagt kommunene i forhold til kommunal samfunnsmedisin. Dette omfatter: Miljørettet helsevern, smittevern og helsemessig beredskap Legevakttjeneste Folkehelsekoordinator Helsestatistikk og epidemiologi Organisasjon, ledelse og kvalitetssikring Sosialmedisinske funksjoner (enkeltindivid/grupper) Kunnskap om og anvendelse av helsenettet Medvirkning og rådgivning i henhold til kommunehelsetjenesteloven og pågående endringsarbeid/reformen som for eksempel samhandlingsreformen MNS er vertskommune for de samfunnsmedisinske tjenestene for Flatanger kommune (omfatter ikke folkehelsekoordinator) og Osen kommune Legevaktsordningen i MNS Legevakten omfatter deltagerkommunene i samkommunen og kommunene Flatanger og Osen. Disse bemannes av allmennleger og turnusleger fra deltagende kommuner samt enkelte sykehusleger og andre leger fra distriktet. Antall leger i vakt avhenger av flere faktorer: Antall turnusleger, alder på fastleger og andre vaktfritak. Ved utgangen av 2014 deltok 15 leger i vaktordningen. 6 leger var fritatt fra legevaktsarbeid i henhold til særavtale, herav 3 stk. pga. helsemessige plager. Legevakt har ansvar for hverdager mellom 1530 (1500 sommertid) til 2300, samt helg og helligdager. Namsos bidro med ni fastleger, Overhalla og Fosnes hadde en vaktlege, Namdalseid stilte med to leger, Flatanger hadde en lege og Osen stilte med en turnuslege. 23

24 Forbruket av legevakttjenester er ganske likt fra år til år, med et relativt overforbruk av tjenesten for kommunen nærmest vaktsentralen. Legevakttjenesten har mottatt noen avvik i 2014, de fleste av disse er lukket. Det eksisterer et tilsyn fra Fylkeslege i NT fra 2014 som ikke er lukket enda. Legesamarbeid mellom kl. 08:00 og 23:00 Kommune Fastlege Oppmøte Sykebesøk Rådgivning Konf Sum Innb. Pr 1000 innb Osen Namsos Namdalseid Overhalla Fosnes Flatanger Status miljørettet helsevern Aktivitet Status pr Tilsyn med skoler og barnehager iht. forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager Ingen endring siden siste årsrapport vedrørende godkjenning av skoler og barnehager Oppfølging av tilsyn i et utvalg av private barnehager Oppfølging av funn fra tilsyn 2011/2012 i Midtre Namdal i alle 6 kommuner med bistand til lukking av avvik. Tilsyn med 2 barnehager og en skole i forbindelse med ny veileder og ny tolkning av forskrift fra Helsedirektoratet. Tilsyn med en kulturskole Uanmeldt tilsyn i en privat barnehage etter mottak av bekymringsmelding Avholdt 2 informasjonsmøter om ny veileder til forskrift, totalt ca 100 deltagere 2 Tilsyn med badeanlegg Gjennomført tilsyn med 4 kommunale badeanlegg, lukking av avvik pågår. Tilsyn legionella Tilsyn med asylmottak Startet i 2 kommuner Vurdering av nye lokaler og klager fra brukere 24

25 Tilsyn med hudpleievirksomhet Med bakgrunn i en bekymringsmelding ble det iverksatt tilsyn og stenging av virksomhet. 3 Bygge / plansaker Gitt uttalelse vedrørende en del avløps- og støysaker relatert til arealdisponering Rådgivning vedrørende utforming av nye offentlige kommunale bygg, blant annet barnehage Rådgivning relatert til utbygging endring av private barnehager 4 Radon i bygninger Rådgivning til enkelte kommuner og foresatte vedrørende kartlegging av radon i skoler og barnehager 5 Faste månedlige Pågår når det er praktisk mulig sett i forhold til andre oppgaver kontordager ute i de andre kommunene 6 ROS-analyse bistand Offentlige og private barnehager pågår jevnlig Bistand til helsesektor i en kommune 7 Deltagelse/rådgivning i Bistått i forbindelse med internrevisjon i Overhalla kommune tilknytning til ISO miljøstyring Rådgivning - Vurdering av lovverk knyttet til katteplager - Vurdering av om lokaler har tilstrekkelig godt inneklima - Utplassering av legestudent en dag Utredning av felles brukerutvalg som samkommunen - Prosjektgruppa gjennomførte arbeidet og la fram forslag til vedtekter og mandat. - Forespørsel ble sendt ut til aktuelle brukergrupper men dette har ikke gitt respons Undervisning - Avvikshåndtering for et utvalg av private og offentlige skoler og barnehager - Nord-Trøndelag fylkeskommune miljørettet helsevern i skoler Dialog og bistand for miljørettet helsevern i Invest - Informasjonsmøter om tilsyn og miljørettet helsevern for kommunen på Innherred Innkjøp og tilpasning av - Gjennomført og tatt i bruk tilsynsverktøy Deltagelse på kurs etc - Årskonferanse miljø og helse - Konferanse om inneklima i skolen fylkesmannen i NT - Legionellaseminar Namsos 8 Inneklimakartlegging Igangsatt ny spørreundersøkelse blant foresatte og elever ved Høknes barneskole, arbeidet ikke avsluttet 9 Deltagelse på tilsyn utført av Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet anbefaler at helsemyndigheter som har ansvar for folkehelse deltar på tilsynsbesøk. Kommuneoverlegen har vært representert ved et tilsyn Status folkehelsekoordinator Aktiviteter og fokusområder for folkehelsekoordinator i 2015: Prosjektleder for Sunne Steg, tilbud til barn, unge og familier med overvekt og fedme. Prosjektet har gått siden 2012 og avsluttes i 2015 for implementering i ordinær drift i kommunene. Maia Skaret Engblom har vært ansatt i 30 % stilling som leder for tilbudet. Tilbudet omfatter både kommunal og samkommunal oppfølging til deltagere og ansatte i de seks kommunene. Stor interesse for erfaringer fra prosjektet fra andre kommuner. Arrangerte fagdag for kommunene 23. mai 2014 i henhold til folkehelselovens 5 om å utarbeide oversiktsdokument. Representanter fra Fylkesmann i Nord-Trøndelag, Nord- Trøndelag fylkeskommune, KS og HUNT deltok. Deltar pr i dag med arbeidet å utarbeide oversiktsdokument i to kommuner. Er kontaktperson for kommunene når det gjelder frisklivstilbud. Samler alle frisklivsansatte i MNS ca 2 ganger årlig for erfaringsutveksling og informasjon. Er representant i nettverk i Nord-Trøndelag sammen med representant fra Ytre Namdal, Verdal kommune, Værnesregionen Fylkesmann, Fylkeskommune og Helseforetak. Er representant for MNS og Osen vedrørende Ansvarlig alkoholhåndtering i regi Fylkesmannen. Oppstart av samkommunale møter to ganger årlig i

26 Kommuner og helseforetak har ulike tjenesteavtaler og folkehelsekoordinator er nestleder i gruppen Fagråd forebygging, tjenesteavtale 10. Avsluttet prosjektet næring for læring, et samarbeidsprosjekt mellom HINT, ernæringsfysiolog, MNS skoleutvikling og MNS folkehelsekoordinator. Avsluttet prosjektet Helsefremmende fokus i bachelorutdanningen for sykepleiere, et samarbeid mellom HINT Namsos og Levanger, Friskgården Grong, Midtre Namdal samkommune og Levanger kommune. Rapporten ble presentert våren Folkehelsekoordinator har bistått en del frivillige i det å søke midler for å få gjennomført ulike prosjekter. Deltar på nettverksmøter med folkehelsekoordinatorer i Nord-Trøndelag arrangert av Nord-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Prosjektgruppemedlem i Overvekt og Folkehelse, St Olavs Hospital. Undervist for Masterstudenter på NTNU i februar og april, helsevitenskap; Forankring av folkehelsearbeid, helsefremmende og forebyggende arbeid i Midtre Namdal og presentasjon av hvordan etablere forebygging og behandling av barnefedme i en samkommune. Deltar i ulike folkehelsemøter i de ulike kommunene etter forespørsel Status samfunnsmedisin og smittevern Arbeid med deltagelse i prosjektet kommunale øyeblikkelig hjelp-senger har tatt mye av tiden 2014 samt forberedelse til innføringen av nødnett og felles legevaktssentral. Med hensyn til smittevern har 2014 forløpt uten store pandemier. Det har vært sporadiske tilfeller av MRSA samt et større utbrudd på Namsos helsehus med MRSA-lignende bakterier. Dette har medført betydelig oppfølgingsarbeid for kommuneoverlegen. Vi har generelt i vårt distrikt en del tilfeller av tuberkulose og hepatitt som settes i sammenheng med andelen asylsøker/flyktninger Ressursinnsats drift Personalressurser 2013 Personalressurser 2014 Årsverk Ansatte Sykefravær Årsverk Ansatte Sykefravær Kommuneoverlegen 1,58 2 1,5 2 0 % Folkehelse % Legevakttjenesten 0,9 1,0 1 3,3 % Økonomi Økonomisk oversikt drift pr Tjenester R2011 R2012 R2013 B2014 R2014 Avvik Kommuneoverlegen MNS legevakt Utfordringer framover Konsekvensutredning innføringen av kommunal øyeblikkelig hjelp enheter (KØD/KAD) Det er et kommunalt ansvar for kommunene å ha oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Det å finne gode kartleggingsverktøy samt føre dette arbeidet videre vil behøve mer ressurser framover. 26

27 Bistand til kommunene i forbindelse med utarbeidelse av oversiktsdokument folkehelse Drift av legevakt med hensyn til implementering av nødnett Arbeid for at legevakten får gode fasiliteter i anledning prosjektering nybygg Sykehuset Namsos Tilsyn tiltak forebygging legionella i utvalgte objekt 3.7 NAV Beskrivelse av fagområde Leder for enheten: Geir Tore Buvarp Fagområdet har ansvaret for Arbeids- og velferdsetatens tjenester i Midtre Namdal samkommune i henhold det til enhver tid gjeldende delegasjonsreglement, med unntak av oppgaver som er organisert i spesialenheter og forvaltningsenheter. Minimumsløsning for kommunale tjenester i NAV er definert som Lov om sosiale tjenester i Arbeids- og Velferdsetaten. I tillegg har kommunene overført oppgaver innenfor: Husbankens bostøtteordning Husbankens startlån (med unntak av Overhalla) Tjenesteproduksjon NAV Midtre Namdal la pr 1. januar om organisasjonen fra 5 kontorer til 2 avdelinger. Det er fortsatt et NAV kontor i hver kommune, men for å få en mer effektiv organisasjon og bedre utnyttelse av de totale ressursene er det nå to avdelinger i tjenesteområdet. NAV reduserte lederstillinger fra 7 til 3, og overførte derved mer ressurser til tjenesteproduksjon. NAV har evaluert modellen og vil i 2015 foreta noen små justeringer Tiltaksporteføljen: Kvalifiseringsprogrammet. Det er i 2014 bare Namsos og Overhalla som har hatt deltakere i Kvalifiseringsprogrammet (KVP). KVP er en rettighet på lik linje med økonomisk sosialhjelp og omfatter personer som er eller står i fare for å bli langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp. 25 Antall på kvalifiseringsprogrammet (KVP) Fosnes Namdalseid Overhalla Namsos Måltall Kvalifisering 0 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Aldersfordeling. Den største gruppen av våre brukere er de mellom år. Gruppen av de under 24 er også stor og det arbeides kontinuerlig for å redusere behovet innenfor aldersgruppen gjennom ulike tiltak. Det er en økning på høsten som trolig er ungdom som ikke har startet videregående utdanning. 27

28 250 Aldersfordeling < 24 år år år 67 år > 0 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Arbeidsledigheten. Vi ser at den relative endringen i antall arbeidsledige i Midtre Namdal er stabil. Pr desember var det en reduksjon på 1,4 %. I 2013 var det en økning på 2-3 %. Det tyder på et stabilt arbeidsmarked, som ikke særlig stor grad preges av raske konjunkturendringer Innvandrere. Vi ser at andelen innvandrere som er helt ledige har vært relativt stabil i Det har svingt litt mellom 20 og 22 %. NAV har et meget godt samarbeid med flyktningetjenesten og opplæringssenteret, men språkferdighetene ofte er for dårlige og NAV sliter med å finne gode praksisplasser Gjeldssaker. Vi ser at det i 2014 var en betydelig økning i antall saker i første halvår. Litt nedgang før årsskiftet. Det er en betydelig arbeidsmengde i disse sakene. Det er etablert et fylkesnettverk i 28

29 Nord-Trøndelag for gjelsrådgiver og det pågår et prosjekt med målsetting å etablere ett felles kompetansesenter i fylket for tyngre gjeldssaker Gjeldssaker Gjeldssaker Saksbehandlingstid. Kravet til saksbehandling er 21 dager. NAV har nærmere 97 % av sakene innenfor 21 dager og de aller fleste innenfor en uke. NAV mener de har lykkes med dette fordi de har en god og effektiv organisasjon som arbeider kvalitativt godt på tvers av kommunegrensene. Ressursene utnyttes godt og det er fagmøter som jobber inn gode løsninger og beslutninger i utfordrende saker. Saksbehandlingstid 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember < 1 uke 1-2 uker 2-3 uker 3-4 uker > 1 mnd Klagesaker Det har vært få klagesaker i Det tyder på at NAV har en god saksbehandling. I 2013 var det 15 klagesaker i 2014 har det vært totalt 17 saker. 5 Klagesaker Klagesaker Ressursinnsats drift Personalressurser pr Årsverk 2012 Årsverk 2013 Årsverk 2014 Stat 18,5 18,5 20,5 Kommune 12,2 13,9 13, Sykefravær nærvær Utvikling i sykefravær pr Sykefravær 2012 Sykefravær 2013 Sykefravær 2014 Statlige ansatte (inkl Flatanger) 13,2 % 10,1 % 6,6 % Kommunalt ansatte 5,6 % 1,2 % 10,2 % 29

30 Økonomi Økonomisk oversikt drift pr Tjenester R2013 B2014 R2014 Avvik Sosial rådgivning og veiledning Kvalifiseringsordningen Økonomisk sosialhjelp Tiltak pr kommune Ser vi på de to største postene i tiltaksregnskapet ser disse slik ut pr kommune: Tjenester R2013 B2014 R2014 Avvik Kvalifiseringsordningen Namsos Overhalla Namdalseid Fosnes Økonomisk sosialhjelp Namsos Overhalla Namdalseid Fosnes Budsjettavvik Innenfor drift har det vært langtidsfravær som det ikke har vært mulig å skaffe vikar for, og det har ført til at NAV har fått mer refusjoner enn budsjettert. Dette gjenspeiler også resultatet. Innenfor tiltaksområdet har NAV hatt god kontroll over tiltakene, jfr. tabeller over Økonomisk oversikt investeringer Det har ikke vært foretatt investeringer i Begivenheter i 2014 NAV Midtre Namdal i samarbeid med NAV Indre- og Ytre Namdal og Namsos Næringsforening arrangerte både en dag jobbmesse og en sykefraværskonferanse i Begge tiltakene ble meget godt mottatt og NAV har fått mange gode tilbakemeldinger. Jobbmessen samlet vel 20 arbeidsgivere og over 400 jobbsøkere. Sykefraværskonferansen samlet 130 deltakere. I tillegg var NAV med og arrangerte konferanse om byutvikling sammen med Næringsforeningen. Tjenesteområdet la om organisasjonsmodellen fra 5 kontorer til 2 avdelinger, for å bedre effektivitet og ressursutnyttelse. Det er og skal fortsatt være et NAV kontor i hver kommune, men arbeidsoppgavene fordeles mellom ansatte i forhold til kompetanse uavhengig av arbeidssted. NAV har i 2014 etablert et samarbeid med politiet i Namsos. NAV har gjennomført to øvingsdager med politiet. Alle ansatte i Midtre Namdal har deltatt på denne øvingen. Det er også avdekket forbedringspunkter gjennom dette samarbeidet, både i forhold til interne rutiner og fysisk utforming. 1 Budsjettet inneholder i tillegg til det beløpet som er oppgitt her en inntekt på som fordeles etter nøkkel. 30

31 NAV Midtre Namdal fikk midler fra Fylkesmannen for å utvikle bedre samhandling til barnefamilier. Dette prosjektet skal gå ut Barnevern, Rus og psykiatritjenesten er med i dette prosjektet. Prosjektet «Vi bærre gjær det» ble avsluttet i Prosjektrapporten skal være ferdig i mars 2015, men vi ser at arbeidsmetode og virkemidler har vært meget gode. «Arbeid for sosialhjelp». Det ble gjennomført et pilotprosjekt sammen med MN Vekst der NAV Stat finansierte prosjektet slik at personer som ønsket sosialhjelp og var i stand til å arbeide, møtte på MN Vekst for oppgaver. Prosjektet ble gjennomført første halvår med gode resultater. Arbeid for sosialhjelp vil aktualiseres ved en lovendring. Finansiering av tiltaksplasser må skje med kommunale midler Utfordringer framover (2015) Gjennomføre systematisk og tett samarbeid med arbeidslivet i Midtre Namdal for å oppnå målsettingene bl.a. i sosialpolitisk plan, slik at flere med nedsatt arbeidsevne går til arbeid, skole eller avklares til andre varige ordninger Færre arbeidsledige med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn Videreføre implementeringen av meget gode erfaringer som har vært høstet gjennom 5 år med drift av prosjektet «Vi bærre gjær det» Både overfor brukere og det interne liv i organisasjonen Økt bruk av kvalifiseringsprogrammet, for å sikre økt deltakelse i arbeidslivet for langtidsmottakere av sosial stønad eller som står i fare for å bli det Videreutvikle ungdomsteam i Midtre Namdal, som skal ha hovedfokus på ungdom under 25 år, og videreføre prinsippene i prosjektet «Vi bærre gjær det» Utvikle god samhandling mellom NAV og barnevernstjenesten bl.a. gjennom eget prosjekt Sikre personer med gjeldsproblemer en kvalitativ god hjelp og veiledning i en tidlig fase Fortsette samarbeid og øving med politiet Innføre balansert målstyring innenfor ulike deler av de kommunale oppgavene i NAV. For 2015 vil dette være - Andel som har mottatt sosialhjelp - Andel som er langtidsmottakere som viktigste kilde til livsopphold - Andel unge som har mottatt øk. sosialhjelp - Andel mottakere av sosialhjelp med forsørgerplikt - Antall deltakere på Kvalifiseringsprogrammet Disse indikatorene vil NAV rapportere månedlig. Tett og forpliktende samarbeid med flyktningetjenesten, vekst- og attføringsbedriftene, barnevernstjenesten, rus- og psykiatritjenesten og Namsos Opplæringssenter Fokus på språk og arbeid overfor fremmedspråklige 3.8 Utvikling Beskrivelse av resultatenhet Leder for enheten: Odd Arne Flasnes Formålet med MNS Utvikling er å løse regionale og lokale kommunale oppgaver med nærings- og samfunnsutvikling under ledelse av samkommunestyret som har det overordnede ansvar for næringspolitikk og tilrettelegging for næringsutvikling. MNS Utvikling er kommunenes førstelinjetjeneste i forhold til lokalt næringsliv og Innovasjon Norge, og yter støtte til fornyelse, omstilling og etableringer i regionen. Ordningen skal bidra til økt 31

32 kompetanse i arbeidet med næringsutvikling og samfunnsutvikling. MNS Utvikling arbeider for de 4 kommunene som deltar i samkommunen som til sammen utgjør innbyggere, dvs. nærmere 50 % av Namdalens befolkning Tilrettelegging for ny virksomhet Diskusjonspartner vedr. etablering/utvikling av forretningsmodell/forretningsplan, herunder veiledning i søknadsprosesser Formidler tilbud om etablereropplæring, kontakt med offentlige myndigheter og ulike fagmiljø, andre bedrifter og investorer Informasjon om offentlige støtteordninger Utarbeider næringsfaglige vurderinger for arbeidssøker via NAV Saksbehandler søknadsprosjekter for regionalt næringsfond der søker er innenfor lokalt/regionalt marked Tilbyr inntil 10 timer veiledning kostnadsfritt til den enkelte etablerer Gir praktisk hjelp om aktuelle tomter og lokaliteter for en eventuell etablering Tilrettelegge for å delta i utviklingsarbeid i eksisterende bedrifter/næringsliv Oppsøker og tar initiativ til utviklingstiltak der bedriftene inviteres til å delta Informerer om offentlige virkemidler og kan foreta forhåndsvurderinger i forhold til finansieringssaker Kan tilrettelegge for etablering av nettverk mellom bedrifter og bedrifter/offentlige myndigheter Formidler kontakt med fagmiljø/forskningsinstitusjoner/bedrifter etter behov Deltar som diskusjonspartner sammen med bedriften ved bedriftsutviklingsprosjekter Saksbehandler søknadsprosjekter for det regionale næringsfondet (egen orientering for søkere er utarbeidet) Gir praktisk hjelp om aktuelle tomte- og lokaliteter for en eventuell etablering Veilede bedriften i forbindelse med søknadsprosesser Være samkommunens faginstans i utviklingsspørsmål Initiere, etablere og delta i regionale og lokale utviklingsprosjekter Utarbeider og gjennomfører regionale utviklingsprosesser og utviklingsprogram Er saksbehandlere for samkommunen i næringssaker Kan forestå den daglige ledelsen av kommunale næringsbygg, herunder drift og utbyggingsprosjekter Forvalter økonomiske virkemidler på vegne av regionen MNS Utvikling er samkommunens førstelinjetjeneste overfor lokalt næringsliv og yter støtte til fornyelse, omstilling og etableringer Bistår kommunene i arbeidet med utvikling av offentlige infrastrukturtiltak Tjenesteproduksjon Tjenesteproduksjon Veiledning etablerere Veiledning/møter med bedrifter Prosjektledelse Daglig ledelse av selskaper Forvaltning av regionalt næringsfond Initiering av utviklingsprosjekter

33 Ressursinnsats drift Personalressurser pr (årsverk) Avdelinger Hovedkontor Namsos 3,3 4 3 Avdelingskontor Fosnes Sekretær 0,2 0,3 0,3 Sum: 4,5 5,3 4,3 Prosjektstillinger 1,3 1,3 Sykefravær Utvikling i sykefravær pr Avdelinger Tiltak Sykefravær 2012 Sykefravær 2013 Sykefravær 2014 Hovedkontor Namsos Ingen 0 0 4,1 % Avdelingskontor Fosnes Ingen % Sum: 8 0 4,1 % Mål og måloppnåelse MNS Utvikling har ikke hatt noen målparametere utenom de målene som er definert i Utviklingsplan for Midtre Namdal. Denne planen er ikke ment å være et styringsprogram for kontoret, men et verktøy for partnerskapet i den hensikt å legge til rette for en positiv næringsutvikling i regionen. Det redegjøres under for aktuelle målparametere Nyetablerte bedrifter i Midtre Namdal samkommune 2014 Som vi ser av tabellen nedenfor ble det etablert 155 bedrifter i Midtre Namdal samkommune i 2014 mot 165 nye foretak i Dette er en nedgang på 6 % i forhold til året før. For Nord- Trøndelag ble det etablert i alt 732 nye bedrifter i Andelen kvinner ligger på 23 % som er en økning på 8 % sammenlignet med året før År 2014 År 2013 År Namsos Namdalseid Overhalla Fosnes Nyetablerte bedrifter som har fått veiledning i 2014 For 2014 har 20 % av de som etablerte ny bedrift i vår region fått veiledning/oppfølging av MNS Utvikling. Grunnen til at det ikke er flere, kommer av at det er relativt mye 33

Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune. Årsmelding og regnskap for 2009

Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune. Årsmelding og regnskap for 2009 Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune Årsmelding og regnskap for Innhold Innholdsfortegnelse 1 MIDTRE NAMDAL REGIONRÅD OG MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE...4 1.1 REGIONRÅDET...4 1.2 MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNESTYRE...6

Detaljer

Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe

Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe 2011 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Organisering... 6 1.3 Mandat... 6 1.4 Tidsplan...

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.05.2008 Tid: 14:30 Merk! Møtetidspunkt satt til kl. 14.30, grunnet besøk av Stortingets

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

M e r å k e r. K o m m u n e

M e r å k e r. K o m m u n e M e r å k e r K o m m u n e Egga barnehage åpnet 1. august 2011. Barnehagen har plass til 100 barn fordelt på 6 avdelinger. Barnehagen har lyse, store og trivelige lokaler og et supert uteområde samt naturen

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2010

RAPPORT 1. TERTIAL 2010 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 4 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2010... 4 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 6

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten REVISJONSRAPPORT Forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten 1 Forord Bergen kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet

Detaljer

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsrapport ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold 1 ORGANISERING...6 1.1 Politisk struktur...6 1.2 Administrativ struktur...7 1.3 Eierstyring...7 2 VIRKSOMHETSSTYRING...8 2.1 Prinsipper for virksomhetsstyring...8

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2011 UNDER SAK 11/ 1. INNLEDNING 3 RÅDMANNENS MERKNADER TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 3 GENERELT TIL BUDSJETTET 5 BUDSJETT/ØKONOMIPLAN SAMMENDRAG 5 INVESTERINGSTILTAK 9

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET Forvaltningsrevisjonsrapport - Ski kommune (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Årsrapport 2013. Med regnskap og årsberetning 2013. gode ideer

Årsrapport 2013. Med regnskap og årsberetning 2013. gode ideer Årsrapport 2013 Med regnskap og årsberetning 2013 gode ideer Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 4 1.3 INTERNE PROSESSER... 6 1.4 ØKONOMI... 9 1.5 MEDARBEIDERE

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer