Prospekt. Visma ASA. Forslag til fusjon mellom. Selskapets navn etter fusjonen vil være. Tilrettelagt av. 30. mars Vurdering av bytteforhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt. Visma ASA. Forslag til fusjon mellom. Selskapets navn etter fusjonen vil være. Tilrettelagt av. 30. mars 2001. Vurdering av bytteforhold"

Transkript

1 Prospekt Forslag til fusjon mellom og Selskapets navn etter fusjonen vil være Visma ASA Tilrettelagt av Vurdering av bytteforhold 3. mars 21

2 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner og ordliste 2 2. Ansvarsforhold 3 3. Sammendrag 5 4. Hovedpunkter i fusjonsforslaget 9 5. Bakgrunn og begrunnelse for Fusjonen Bytteforhold Markedsforhold Presentasjon av Visma 2 9. Presentasjon av SPCS Presentasjon av det Fusjonerte Konsernet Risikoforhold Juridiske forhold 66 Vedlegg Vedlegg I Fusjonsplan Avtale mellom styrene i SPCS og Visma om å foreslå en fusjon av Visma og SPCS Bilag 1 og 2 - Rapporter i henhold til allmennaksjeloven 13-9 fra styrene i Visma og SPCS i forbindelse med fusjonen. Bilag 3 og 4 - Sakkyndige redegjørelser fra Visma og SPCS i henhold til allmennaksjeloven 13-1 om Fusjonsplanen og sakkyndig redegjørelse til generalforsamlingen i Visma vedrørende tingsinnskuddet i forbindelse med kapitalforhøyelsen. Bilag 5 - Utkast til åpningsbalanse for det Fusjonerte Selskapet med revisorbekreftelse. Bilag 6 og 7 - Vedtekter for Visma og SPCS. Bilag 8 - Årsoppgjør (Visma 1998, 1999 og 2) (SPCS 1997, 1998, 1999 og årsoppgjør vedtatt av styret for 2). Bilag 9 - Forslag til vedtekter for det Fusjonerte Selskapet. Bilag 1 - Avtale om overføring av Virksomheten, med angivelse av de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som utgjør Virksomheten, jfr. Fusjonsplanens punkt 3. Vedlegg II Vedlegg III Omarbeidede regnskapstall for det Fusjonerte Konsernet for 1999 og 2 og proformatall som viser resulatet av nåværende virksomhet for samme periode med revisors uttalelse Uttalelse fra Carnegie ASA om bytteforholdet til aksjonærene i Visma ASA og uttalelse fra Alfred Berg Norge ASA om bytteforholdet til aksjonærene i SPCS-Gruppen ASA 1

3 1. Definisjoner og ordliste Definisjoner den Annen Part Visma eller SPCS avhengig av sammenhengen det Fusjonerte Konsernet Visma ASA med datterselskaper etter Virkningstidspunktet for Fusjonen det Fusjonerte Selskapet Visma ASA etter Virkningstidspunktet for Fusjonen Fusjonen Fusjon mellom Visma ASA og SPCS ASA. Visma ASA blir det overtakende selskapet og SPCS ASA oppløses mot at aksjonærene i SPCS ASA får aksjer hver pålydende NOK 5 i Visma ASA Fusjonsplanen Plan som beskriver fusjonen datert 21. mars 21 Partene Partene som foreslås fusjonert, dvs. Visma ASA og SPCS ASA. Prospektet Nærværende prospekt utarbeidet i forbindelse med forslag om fusjon mellom Visma ASA og SPCS ASA Rubicon Norge Rubicon Norge AS Scandinavian PC Systems Scandinavian PC Systems AB Selskapene Visma og SPCS SPCS SPCS-Gruppen ASA med datterselskaper SPCS ASA SPCS-Gruppen ASA Stiftelsen Stiftelsen for å fremme ansattes eierandeler i SPCS-Gruppen ASA Tilretteleggere Sundal Collier & Co ASA og Orkla Enskilda Securities ASA Virkningstidspunktet Tidspunktet for Fusjonens ikrafttredelse Visma Business Visma Business ASA, heleid datterselskap av Visma ASA Visma Marine Visma Marine ASA, heleid datterselskap av Visma ASA Visma Services Visma Services ASA, heleid datterselskap av Visma ASA Visma Visma ASA med datterselskaper Ord og uttrykk Asal. Lov av 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper ASP Application Service Provider BSO Business Process Outsourcing Børsforskriften Forskrift av 17. januar 1994 Nr. 3 CRM Customer Relationship Management, kunde- og salgsstøttesystem due diligence Undersøkelser som gjennomføres for å kontrollere opplysninger gitt av motparten for å avdekke eventuelle ukjente forhold ERP Enterprise Resource Planning, økonomi- og administrasjonssystem Ervervsloven Lov av 23. desember 1994 nr. 79 om erverv av næringsvirksomhet mill. millioner mrd. milliarder NOK Norske kroner RISK Regulering av Inngangsverdi med Skattlagt Kapital SEK Svenske kroner Skatteloven Lov om skatt av formue og inntekt av 26. mars 1999 SMB Små og Mellomstore Bedrifter (-5 ansatte) SQL Structured Query Language, databaseteknologi Vphl. Lov av 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel VPS Verdipapirsentralen 2

4 2. Ansvarsforhold Styrene i Visma ASA og SPCS ASA Fusjonsprospekt Visma ASA og SPCS-Gruppen ASA Prospektet er utarbeidet med sikte på å gi aksjonærene i Visma ASA og SPCS-Gruppen ASA et best mulig informasjonsgrunnlag for en vurdering av den foreslåtte Fusjonen. Styrene i Visma ASA og SPCS-Gruppen ASA bekrefter at fremstillingen i Prospektet så langt de kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold og at det så langt styrene kjenner til ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre Prospektets betydningsinnhold. Styret i Visma ASA uttaler seg likevel ikke om informasjon vedrørende SPCS. Styret i SPCS-Gruppen ASA uttaler seg likeledes ikke om informasjon vedrørende Visma. Markedsforhold, risikoforhold og fremtidsutsikter er vurdert etter beste skjønn. Oslo, 3. mars 21 Styrene i de to selskapene Visma ASA Svein R. Goli (formann) Frode Berg Gunnar Bjørkavåg Svein Ribe-Anderssen Svein Stavlin SPCS-Gruppen ASA Christian H. Thommessen (formann) Per A. Boasson (nestleder) Bengt Paulsson Christina Strand (ansatt representant) Gündor Rentsch Jostein Ramse Lars Habberstad (ansatt representant) Pia Nygård Tilretteleggere Dette Prospektet er utarbeidet av Sundal Collier & Co ASA og Orkla Enskilda Securities ASA på oppdrag av, og i samarbeid med, styret og ledelsen i Visma ASA og SPCS-Gruppen ASA. Prospektet er utarbeidet på bakgrunn av tilgjengelig informasjon, herunder prospekter og årsrapporter, og supplerende informasjon mottatt fra Visma ASA og SPCS-Gruppen ASA. Tilretteleggerne har bestrebet seg på å gi et konsistent og fullstendig bilde av Selskapene i forbindelse med den foreslåtte Fusjonen, men påtar seg intet juridisk og/eller økonomisk ansvar for fullstendigheten og/eller riktigheten av Prospektets innhold. Tilretteleggerne påtar seg heller ikke noe juridisk eller økonomisk ansvar for eventuelle konsekvenser som måtte følge av en eventuell fusjonsbeslutning basert på informasjonen presentert i Prospektet. Det vises for øvrig til rapporter fra selskapenes styrer, sakkyndige redegjørelser fra revisorer og erklæringer fra juridiske rådgivere inntatt i Prospektet. Sundal Collier & Co ASA, herunder ansatte og selskaper kontrollert av ansatte, eide pr. 3. mars aksjer i Visma ASA og 47. aksjer i SPCS ASA. Orkla Enskilda Securities ASA, herunder ansatte og selskaper kontrollert av ansatte, eide på samme tidspunkt aksjer i SPCS ASA og ingen aksjer i Visma ASA. Oslo, 3. mars 21 Sundal Collier & Co ASA Orkla Enskilda Securities ASA 3

5 Juridiske rådgivere Advokatfirmaet Schjødt AS har på vegne av Visma ASA og Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS har på vegne av SPCS ASA gjennomgått Fusjonsplanen mellom Visma ASA og SPCS-Gruppen ASA, samt dette Prospektets kapittel 4 Hovedpunkter i fusjonsforslaget og kapittel 12 Juridiske forhold med unntak av kapittel 12.6 vedrørende skatte- og avgiftsmessige spørsmål for de svenske SPCS aksjonærene. Vi kan bekrefte at Fusjonsplanen er utarbeidet i samsvar med norsk rett og at Fusjonsplanen med vedlegg er korrekt vedlagt i Prospektet. Vår vurdering omfatter ikke Prospektets omtale av kommersielle, økonomiske eller regnskapsmessige forhold og vurderinger. Oslo, 3. mars 21 Advokatfirmaet Schjødt AS Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS Arthur Andersen Skattekonsulter KB har gjennomgått Prospektets kapittel 12.6 vedrørende Beskatning av de svenske aksjeeierne i SPCS-Gruppen ASA. Stockholm, 3. mars 21 Arthur Andersen Skattekonsulter KB Revisorer Arthur Andersen & Co, Drammensveien 165, 213 Oslo, v/statsautorisert revisor Vegard Stevning er revisor for Visma. Deloitte & Touche Statsautoriserte Revisorer AS, Karenslyst allé 2, 213 Oslo, v/statsautorisert revisor Kjetil Nevstad er revisor for SPCS. Revisorene har avgitt følgende erklæringer som er inntatt i Prospektet: Arthur Andersen & Co Revisor for Visma Revisjonsberetning for 1998, 1999 og 2 for Visma ASA Påtegning av utkast til åpningsbalanse for det Fusjonerte Selskapet Revisors uttalelse om omarbeidede regnskapstall for 1999 og 2 for det Fusjonerte Konsernet og proformatall for det Fusjonerte Konsernet som viser resultatet av nåværende virksomhet for samme periode Deloitte & Touche Statsautoriserte Revisorer AS Revisor for SPCS Revisjonsberetning for 1997, 1998, 1999 og 2 for SPCS ASA Sakkyndige redegjørelser Arthur Andersen & Co har på vegne av Visma ASA gjennomført finansiell due diligence av SPCS ASA og har avgitt sakkyndige redegjørelse om Fusjonsplanen på vegne av Visma ASA. Deloitte & Touche Statsautoriserte Revisorer AS har på vegne av SPCS ASA gjennomført finansiell due diligence av Visma ASA og har avgitt sakkyndige redegjørelse om Fusjonsplanen på vegne av SPCS ASA. 4

6 3. Sammendrag Sammendraget er underordnet den mer detaljerte informasjonen i Prospektet og vedleggene. Eventuelle spørsmål knyttet til dette Prospektet kan rettes til Partene og/eller Tilretteleggerne. De aktuelle adresser og telefonnumre er angitt på baksiden av Prospektet. 3.1 Begrunnelse for fusjonsforslaget Det Fusjonerte Konsernet vil fremstå som en ledende skandinavisk leverandør av økonomisystemer og tilknyttede tjenester. Selskapenes løsninger og tjenester og deres gjensidige posisjonering i markedet er komplementære. Selskapenes samlede ressurser vil muliggjøre spesialisering av eksisterende og fremtidige produkter mot bestemte forretningssegmenter. Både Visma og SPCS utvikler ERP-systemer for mindre og mellomstore bedrifter, og forventer å ha markedsmessige og økonomiske synergier som følge av sammenslåingen. Basert på de gjennomganger som er foretatt av ledelsene i Visma og SPCS er det foreløpig anslått samlede kostnadssynergier på ca. NOK 25 mill. i 22. Det Fusjonerte Konsernet vil ha en sterk finansiell posisjon. Med samlede netto likvide midler i overkant av NOK 7 mill. ved utgangen av år 2 forventer det Fusjonerte Konsernet å kunne dra nytte av sin sterke finansielle posisjon i et marked hvor mange aktører opplever knapphet på kapital. Selskapet vil være i en unik posisjon til å delta i den videre restrukturering som er forventet å finne sted i det nordiske markedet. Tilsvarende vil det Fusjonerte Konsernet ha en basis for økt internasjonal satsing gjennom organisk vekst og oppkjøp. Selskapene utfyller hverandre med hensyn til ledelsesressurser. Ledelsen vil gjennom Fusjonen fremstå som kompetent til å møte markedsmessige utfordringer i hjemmemarkedet og å ekspandere videre inn i nye segmenter eller geografiske markeder. 3.2 Styrenes anbefalinger Styret i SPCS ASA vedtok i møte den 2. mars 21 å anbefale overfor aksjonærene i selskapet å vedta Fusjonsplanen av samme dato utarbeidet av styrene i Visma ASA og SPCS ASA. Styret i SPCS ASA anser bytteforholdet som tilfredsstillende for SPCS ASA og dets aksjonærer. Styret i Visma ASA vedtok i møte den 2. mars 21 å anbefale aksjonærene i selskapet å vedta Fusjonsplanen av samme dato utarbeidet av styrene i Visma ASA og SPCS ASA. Styret i Visma ASA anser bytteforholdet som tilfredsstillende for Visma ASA og dets aksjonærer. 3.3 Bytteforhold For hver aksje i SPCS ASA vil aksjonærene i SPCS ASA motta,21662 aksjer i Visma som fusjonsvederlag, jfr. Asal (1). Fusjonsvederlaget utgjøres i sin helhet av aksjer i Visma ASA. Brøkdeler av aksjer foreslås ikke utstedt. I stedet samles slike brøkdeler til hele aksjer som selges, slik at nettoprovenyet tilfaller de brøkdelsberettigede til forholdsmessig fordeling. Partene er enige om at Visma dersom selskapet ønsker det og har rettslig anledning til det, skal kunne erverve alle eller noen av disse aksjene. Bytteforholdet er fastsatt etter forhandlinger mellom styrene i Visma ASA og SPCS ASA. Til grunn for det omforente forslaget til bytteforhold ligger en skjønnsmessig helhetsvurdering der det blant annet ble lagt vekt på børskurs for aksjene i de to Selskapene, Selskapenes finansielle stilling samt Selskapenes historiske, nåværende og forventede fremtidige inntjening. 5

7 3.4 Betingelser for Fusjonen Gjennomføring av Fusjonen er betinget av at begge Selskapers generalforsamlinger godkjenner Fusjonsplanen som er vedtatt av styrene i Visma ASA og SPCS ASA i styremøter den 2. mars 21. Gjennomføringen er videre avhengig av at det er meddelt ubetinget generelt lempningstilbud fra Finansdepartementet (se Vedlegg I, bilag 1). Videre vil Fusjonen være meldepliktig etter lov om erverv av virksomhet av 23. desember 1994 nr. 79, og det er en forutsetning at ervervet godkjennes og at Nærings- og Handelsdepartementet og/eller konkurransemyndighetene ikke forbyr fusjonen eller stiller vilkår som får vesentlig negativ innvirkning for det Fusjonerte Konsernet. Øvrige forutsetninger for Fusjonen fremgår av kapittel 4 Hovedpunkter i fusjonsforslaget. 3.5 Det Fusjonerte Konsernet Det Fusjonerte Konsernet vil være en ledende leverandør av økonomiprogramvare og tilknyttede outsourcing tjenester i det nordiske markedet. Selskapet vil ha en portefølje bestående av mer enn 2. norske kunder og mer enn 7. svenske kunder med vedlikeholdsavtale. I tillegg ekspanderer selskapet hurtig innen outsourcing og har pr. 3. mars 21 mer enn 3. kunder innen dette området. Med i overkant av 6 ansatte vil det Fusjonerte Konsernet utgjøre et av Nordens største programvareselskap med potensiale for ytterligere ekspansjon i andre markeder. Selskapet forventes å nå en samlet omsetning på over NOK 8 mill. for inneværende år. Ved inngangen til år 21 hadde det Fusjonerte Konsernet likvide midler på omlag NOK 7 mill. 3.6 Regnskapsmessig virkning Fusjonen gjennomføres med regnskaps- og skattemessig virkning fra 1. januar 21. Fusjonen gjennomføres etter reglene for kontinuitetsunntak. 3.7 Omarbeidede finansielle hovedtall for det Fusjonerte Konsernet Sammendraget av de sammenslåtte regnskapene er utarbeidet for å vise det fusjonerte konsernregnskapet for 1999 og 2 basert på reglene om kontinuitetsunntak. Sammendraget av de omarbeidede regnskapene må sees i sammenheng med den omtale av regnskapet som er inntatt i kapittelet som beskriver det Fusjonerte Konsernet og regnskapene for Visma og SPCS med noter som er inntatt som vedlegg til Prospektet. Omarbeidede resultattall for det Fusjonerte Konsernet NOK Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Resultat av finansposter Resultat før skatt Skattekostnad Resultat

8 Omarbeidet balanse for det Fusjonerte Konsernet NOK EIENDELER Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Proforma finansielle hovedtall for det nye konsernet Proforma resultattall for det Fusjonerte Konsernet Virksomhetsområdet Visma Marine og Visma Logistics ble avhendet i 2. Proforma konsernregnskap for det Fusjonerte Konsernet for 1999 og 2 viser nåværende virksomhet for det Fusjonerte Konsernet. Regnskapsprinsipper for Visma fremgår av revidert årsregnskap for 2 som følger som vedlegg til Prospektet. Sammendraget av proformaregnskapene må sees i sammenheng med nærmere omtale i vedlegg II til Prospektet. NOK Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Resultat av finansposter Resultat før skatt Proforma balanse for det Fusjonerte Konsernet NOK EIENDELER Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital

9 3.9 Tidsplan Følgende tidsplan legger til grunn at de forutsatte vedtak, meldinger til Foretaksregisteret, utløp av frister for kreditorvarsling m.v. gjennomføres som planlagt, samt at eventuelle godkjennelser fra offentlige myndigheter gis innen de tidsrammer Selskapene har antatt. Fusjonen gjennomføres med regnskaps- og skattemessig virkning fra 1. januar april 21 Generalforsamling avholdes i Visma ASA hvor Fusjonsplanen skal behandles. 27. april 21 Generalforsamling avholdes i SPCS ASA hvor Fusjonsplanen skal behandles. 16. juli 21 Fusjonens ikrafttredelse meldes til Foretaksregisteret i henhold til Asal første ledd etter at kreditorvarselfristen er utløpt, forholdet til eventuelle kreditorer som har reist innsigelser er avklart og de øvrige forutsetninger for gjennomføring av Fusjonen angitt i punkt 4.7 er oppfylt. ca. 2. juli 21 Virkningene av Fusjonen inntrer, og SPCS ASAs eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres med endelig virkning til Visma ASA. Samtidig blir SPCS ASA oppløst og kapitalforhøyelsen i Visma ASA registrert i Foretaksregisteret. Fra dette tidspunkt vil Fusjonen således være selskapsrettslig gjennomført. Visma og SPCS planlegger å offentliggjøre separate regnskaper for første kvartal 21 den 8. mai 21. Det vil i tillegg til regnskaper for hvert av Selskapene bli utarbeidet proforma tall for det Fusjonerte Konsernet. Det vil bli gitt særskilt melding om tidspunktet for siste noteringsdag på Oslo Børs for aksjene i SPCS ASA og første noteringsdag for vederlagsaksjene i det Fusjonerte Selskapet. Prospektet vil bli sendt aksjonærene i Visma ASA og SPCS ASA senest samtidig med innkallelse til generalforsamling som skal behandle Fusjonsplanen, jfr. Børsforskriften Prospektet vil bli lagt ut til gjennomsyn ved Visma ASAs og SPCS ASAs forretningskontor samt hos Tilretteleggerne og øvrige autoriserte verdipapirforetak på Oslo Børs. 8

10 4. Hovedpunkter i fusjonsforslaget 4.1 Generelt Styrene i Visma ASA og SPCS ASA meddelte den 7. februar 21 at de hadde inngått en avtale om integrasjon som bestemte at de to Selskapene skulle innlede sluttforhandlinger med sikte på å inngå et felles forslag til Fusjonsplan mellom de to Selskapene. Den 21. mars 21 meddelte Selskapene at det på bakgrunn av de forhandlinger som var gjennomført mellom Selskapene var oppnådd enighet om å foreslå for de respektive generalforsamlinger at Selskapene fusjonerer i henhold til Fusjonsplanen av samme dato. Bilagene til Fusjonsplanen (inntatt i Prospektet som Vedlegg I bilagene 1 til 1) ble samtidig godkjent av Selskapenes styrer. Fusjonsplanen er utarbeidet etter at Visma og SPCS har gjennomført en gjensidig due diligence. Fusjonsplanen er inntatt i Prospektet som Vedlegg I. 4.2 Overtagende selskap Visma ASA vil være det overtagende selskapet. Navnet på det Fusjonerte Selskapet er foreslått å være Visma ASA. Selskapets forretningskontor skal ligge i Bærum med adresse Professor Kohts vei 15, Postboks 412, 1327 Lysaker. 4.3 Fusjonen SPCS ASA, organisasjonsnummer , med adresse Biskop Gunnerusgate 6, 16 Oslo og Visma ASA, organisasjonsnummer , med adresse Professor Kohts vei 15, 1327 Lysaker, foreslås fusjonert i overenstemmelse med reglene i Asal. kapittel 13, ved at SPCS ASA overdrar sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser som helhet til Visma ASA, og at SPCS ASA oppløses mot at aksjonærene i SPCS ASA mottar et fusjonsvederlag som i sin helhet består av aksjer i Visma ASA. Det Fusjonerte Selskapet vil være et allmennaksjeselskap regulert av allmennaksjelovens bestemmelser. Det Fusjonerte Selskapets aksjer vil være registrert i VPS og notert på Oslo Børs. Det Fusjonerte Selskapets aksjer vurderes søkt sekundærnotert på OM Stockholmsbörsen. Fusjonen forutsetter at Fusjonsplanen godkjennes av generalforsamlingen i Visma ASA og av generalforsamlingen i SPCS ASA. Hver av disse beslutningene krever tilslutning fra minst to tredjedeler av så vel de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen, jfr. Asal og 13-3 (2). 4.4 Bytteforhold og vedtektsendringer Visma ASAs registrerte aksjekapital forut for generalforsamlingen den 26. april 21 som skal behandle Fusjonsplanen er NOK fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 5. I Visma ASA er det pr. samme tidspunkt utestående opsjoner på totalt 45.3 aksjer. SPCS ASAs registrerte aksjekapital forut for generalforsamlingen den 27. april 21 som skal behandle Fusjonsplanen er NOK ,6 fordelt på aksjer, hver pålydende NOK,2. I SPCS ASA er det pr. samme tidspunkt utestående opsjoner på totalt aksjer. Styrene foreslår at oppgjør for de rettigheter, forpliktelser og eiendeler som overføres fra SPCS ASA skjer ved at det for én aksje i SPCS ASA utstedes,21662 aksje i Visma ASA pålydende NOK 5 som fusjonsvederlag, jfr. Asal (1). Forutsatt den aksjekapital som er gjengitt ovenfor innebærer dette at aksjonærene i SPCS ASA skal motta som vederlag for Fusjonen til sammen aksjer i Visma ASA. Visma skal imidlertid ikke motta aksjer som vederlag for de aksjer Visma eier i SPCS ASA. Pr. dato for Fusjonsplanen eide Visma aksjer i SPCS ASA. Basert på denne aksjebeholdningen vil vederlagsaksjene til de øvrige aksjonærer i SPCS ASA utgjøre aksjer i Visma ASA. 9

11 Dersom det foretas endringer i aksjekapitalen (eks. fondsemisjon, aksjesplitt eller spleis) i SPCS ASA og/eller Visma ASA forut for vedtakelsen av Fusjonsplanen i generalforsamlingen i henholdsvis SPCS ASA og/eller Visma ASA, skal bytteforholdet justeres tilsvarende. Brøkdeler av aksjer foreslås ikke utstedt. I stedet samles slike brøkdeler til hele aksjer som selges, slik at nettoprovenyet tilfaller de brøkdelsberettigede til forholdsmessig fordeling. Partene er enige om at Visma ASA, dersom selskapet ønsker det og har rettslig anledning til det, skal kunne erverve alle eller noen av disse aksjene. I Visma ASA er det som følge av fusjonen og basert på bytteforholdet som nevnt ovenfor, nødvendig å forhøye aksjekapitalen med NOK , fra NOK til NOK , ved emisjon av aksjer, hver pålydende NOK 5. De nye aksjene i Visma ASA som utstedes i forbindelse med Fusjonen vil bli registrert i VPS. Videre vil de være berettiget til utbytte fra og med regnskapsåret 21, samt ha rett til eventuelt utbytte som besluttes utdelt ved ekstraordinære generalforsamling i det Fusjonerte Selskapet etter Virkningstidspunktet på lik linje med eksisterende aksjer i Visma ASA. Forøvrig vil de fra og med Virkningstidspunktet ha samme rettigheter som eksisterende aksjer i Visma ASA. Avtaler som gir rett til tegning av aksjer i SPCS ASA (opsjoner) videreføres og vil gi rett til tegning av det samme antall aksjer i det Fusjonerte Selskap, men justert for bytteforholdet. Ved beslutningen om kapitalforhøyelse i Visma ASA i forbindelse med Fusjonen forutsettes at nåværende aksjonærer i Visma ASA fraviker sin fortrinnsrett til tegning av aksjer, jfr. Asal Kapitalforhøyelsen forutsetter beslutning om endring av vedtektene i Visma ASA. Utkast til vedtekter for det Fusjonerte Selskapet er inntatt i Prospektet som Vedlegg I, bilag Styrende organer og ledelse Som aksjonærvalgte styremedlemmer i det Fusjonerte Selskapet foreslås valgt følgende styremedlemmer: Bengt Paulsson Gunnar Bjørkavåg Knut Ro Svein Ramsay Goli Svein Ribe-Andersen Styret velger selv sin leder. Det foreslås at det nye styret velges på generalforsamlingen i Visma ASA hvor Fusjonsplanen skal behandles (forutsatt at Fusjonsplanen vedtas). Styret foreslås valgt for ett år slik at samtlige av de fem aksjonærvalgte styremedlemmene er på valg på Visma ASAs ordinære generalforsamling i 22. Styrene foreslår at de personer som nevnt over også velges som styre i Visma ASA og SPCS ASA fra tidspunktet generalforsamlingen i SPCS ASA og Visma ASA vedtar Fusjonsplanen og frem til Virkningstidspunktet. De ansatte i det Fusjonerte Konsernet vil være representert i de styrende organer i henhold til gjeldende regler for ansattes representasjon. Styrene i Visma ASA og SPCS ASA er enige om å foreslå Øystein Moan, nåværende konsernsjef i Visma, som konsernsjef i det Fusjonerte Konsernet. Det tilstrebes administrativ kontinuitet ved opprettelse av en ledelsesgruppe i det Fusjonerte Konsernet, hvor ansatte fra begge Parter vil være representert. 4.6 Forvaltning og regnskaps- og skattemessig virkning Selskapsrettslig vil Fusjonen bli gjennomført ved at virksomheten i SPCS føres sammen med Vismas virksomhet på Virkningstidspunktet. Fra samme tidspunkt overtar Visma ASA forvaltningen av Selskapenes samlede virksomhet. Fusjonen gjennomføres med regnskaps- og skattemessig virkning fra 1. januar 21. 1

12 4.7 Betingelser for Fusjonen I Fusjonsplanen er det inntatt følgende betingelser for gjennomføring av Fusjonen: a) at Fusjonsplanen i sin helhet med vedtektendringer, kapitalforhøyelse m.v., godkjennes i generalforsamlingene i Visma ASA og SPCS ASA senest 15. juni 21; b) at samtlige eventuelle vesentlige tredjemannssamtykker og nødvendige offentlige tillatelser, herunder beslutninger om å avstå fra inngrep, gis av norske og eventuelt andre myndigheter på vilkår som er akseptable for hver av Partene, herunder at konkurransemyndighetene i Norge og EU/EØS og/eller Nærings- og handelsdepartementet ikke forbyr fusjonen eller stiller vilkår som får vesentlig negativ virkning for det Fusjonerte Konsernet. Alle lovbestemte perioder for offentligrettslige godkjennelser og betingelser for fusjonen skal være utløpt; c) at det er gitt generell lemping i henhold til søknad til Finansdepartementet i forbindelse med overføringen av eiendeler, rettigheter og forpliktelser i SPCS ASA, som tingsinnskudd til et heleid datterselskap av SPCS ASA mot vederlag i aksjer i datterselskapet. Lempningssøknaden er nærmere beskrevet i Fusjonsplanen punkt 3, se Vedlegg I til Prospektet.; Melding om ikrafttredelse av Fusjonen etter Asal skal i tilfelle slikt ubetinget generelt fritak ikke er mottatt etter utløpet av kreditorfristen etter Asal utstå til bekreftelse på slik lempning er mottatt. Utkast til avtalen som ligger til grunn for overføring av eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra SPCS ASA til heleid datterselskap av SPCS ASA er inntatt i Prospektet som Vedlegg I, bilag 1. d) at Visma ASA for regnskapsåret 2 ikke utdeler høyere utbytte pr. eksisterende aksje enn NOK 5. Slikt utbytte ble vedtatt utbetalt på ordinær generalforsamling i Visma ASA den 2. mars 21; e) at det velges nytt styre i Visma ASA og SPCS ASA i samsvar med punkt 4.5; f) at ingen av Partene i forbindelse med forhandlingene om Fusjonen og Fusjonsplanen samt under gjennomføringen av due diligence har tilbakeholdt informasjon som må antas å ville ha hatt vesentlig innvirkning på bytteforholdet og Fusjonsplanen; g) at Fusjonen gjennomføres med regnskapsmessig og skattemessig kontinuitet; samt h) at det ikke er fremkommet opplysninger som bekrefter at forutsetningene i Fusjonsplanen punkt 5.3. ikke gjelder, se Vedlegg I, punkt 5.3; 4.8 Partenes virksomhet frem til Virkningstidspunktet Visma ASA og SPCS ASA forplikter seg fra dato for Fusjonsplanen og inntil Virkningstidspunktet til ikke å foreta følgende disposisjoner: a) vedta eller foreta noen endring av aksjekapitalen eller tildele opsjoner/tegningsretter til aksjer i Selskapene eller konvertible obligasjoner utover det styrene har anledning til i henhold til eksisterende styrefullmakter, eller foreta noen utdeling til aksjonærene herunder utbytte (for Visma ASA unntatt utbytte som omhandlet i punkt 4.7 d), med mindre dette skjer i henhold til Fusjonsplanen eller etter skriftlig samtykke fra den annen Part; b) forhandle eller inngå avtale om forhold som vil kunne komme i konflikt med Fusjonen, med mindre dette på forhånd skriftlig godkjennes av den annen Part; samt 11

13 c) SPCS og Vismas heleide datterselskap Visma Business forplikter seg fra dato for Fusjonsplan og inntil Virkningstidspunktet til ikke å treffe beslutning om å foreta salg eller enkeltinvesteringer utover NOK 5 mill., eller samlede investeringer i perioden frem til Virkningstidspunktet utover NOK 5 mill. eller forandringer i sin virksomhet eller andre forhold, med mindre dette skjer i henhold til skriftlig samtykke fra administrerende direktør i den Annen Part. Bestemmelsene i dette punkt forhindrer imidlertid ikke styrene i Visma Business ASA og SPCS ASA i å gjennomføre eksisterende avtaler og forpliktelser eller lovpålagte plikter. Partene skal frem til generalforsamlingene som behandler Fusjonsplanen holde hverandre løpende orientert om vesentlige forhold knyttet til Selskapenes virksomhet, økonomiske stilling og forretningsutviklingen. 4.9 Fusjonens betydning for de ansatte Alle ansatte vil etter gjennomføringen av Fusjonen fortsette på uendrede vilkår som ansatte enten i det Fusjonerte Konsernet. Fremtidig organisasjonsstruktur skal fastsettes av styret i det Fusjonerte Selskapet. Eventuelle organisatoriske endringer skal drøftes med de tillitsvalgte. Partene antar at Fusjonen ikke vil medføre generell overtallighet i noen av virksomhetsområdene til det Fusjonerte Konsernet. Rettigheter og forpliktelser til ansatte i SPCS vil ikke bli berørt som følge av Fusjonen, jfr. arbeidsmiljøloven kapittel XII A. Fusjonsplanen er gjort kjent for de ansattes hovedtillitsvalgte i både Visma og SPCS, og de er også gjort kjent med sin rett til å uttale seg i henhold til Asal. og Ervervsloven. De ansatte vil være representert i det Fusjonerte Konsernets styrende organer i samsvar med gjeldende praksis og lovmessige krav. 4.1 Tidsplan 26. april 21 Generalforsamling i Visma ASA hvor Fusjonsplanen skal behandles. 27. april 21 Generalforsamling i SPCS ASA hvor Fusjonsplanen skal behandles. 16. juli 21 Fusjonens ikrafttredelse meldes til Foretaksregisteret i henhold til Asal første ledd etter at kreditorvarselfristen er utløpt, forholdet til eventuelle kreditorer som har reist innsigelser er avklart og de øvrige forutsetninger for gjennomføring av fusjonen angitt i punkt 4.7 er oppfylt. ca. 2. juli 21 Virkningene av fusjonen inntrer, og SPCS ASAs eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres med endelig virkning til Visma ASA. Samtidig blir SPCS ASA oppløst og kapitalforhøyelsen i Visma ASA registrert i Foretaksregisteret. Fra dette tidspunkt vil Fusjonen således være selskapsrettslig gjennomført. Den skisserte tidsplanen forutsetter at vedtak, melding til Foretaksregisteret, annonsering, utløp av kreditorvarslingsfrister mv. gjennomføres som planlagt samt at nødvendige offentlige tillatelser mv. gis i henhold til den tidsramme Partene har antatt. Det kan imidlertid ikke utelukkes at forsinkelser kan oppstå fra tidspunktet for generalforsamlinger og frem til Fusjonen er selskapsrettslig gjennomført. 12

14 5. Bakgrunn og begrunnelse for Fusjonen 5.1 Bakgrunn Nasjonalt og internasjonalt har det i løpet av de siste årene funnet sted en konsolidering blant leverandørene av ERP-systemer. Bakgrunnen for at en rekke selskaper har søkt sammen i større konstellasjoner er til dels basert på at moderniseringen av kundens systemer nærmer seg fullført og at leverandørene som en følge av dette må tilby nye produkter eller større andel tjenester. For å kunne være konkurransedyktige i det internasjonale markedet har det vært nødvendig å oppnå en kritisk omsetningsmasse for å realisere skalafordeler. I det nordiske markedet er fusjonen mellom de to store danske leverandørene Damgaard og Navision annonsert i november 2 et eksempel på den pågående konsolidering. Ønsket om å skape en større og sterkere internasjonal virksomhet som aktivt skal kunne delta i den internasjonale bransjekonsolideringen ble fremholdt som et av hovedargumentene for fusjonen. Også i de norske og svenske markedene, hvor Visma og SPCS primært opererer, er behovet for ytterligere konsolidering tilstede. I det norske markedet finnes det nærmere 1 aktører som konkurrerer om å tilby økonomisystemer for mindre bedrifter og enkeltmannsforetak. En rekke av disse kundene har systemer som er i ferd med å bli teknologisk utdatert, og kundene vil i nær fremtid være nødt til å investere i nye løsninger. For å kunne møte behovet disse kundene har til kostnadseffektive løsninger er det nødvendig med en effektiv organisasjon med tilstrekkelige ressurser til både produktutvikling og implementering. I det svenske markedet har SPCS et sterkt merkenavn i lavenden av markedet. Samtidig er de øvrige nasjonale aktørene posisjonert høyere opp i verdikjeden. Det er videre viktig å etablere en tilstrekkelig stor og konkurransedyktig aktør som kan fremstå som en ledende aktør for SMB-segmentet i et pan-nordisk perspektiv. De teknologiske inngangsbarrierene for å utvikle mindre ERP-systemer har blitt lavere i løpet av de siste årene som følge av økende standardisering av basisteknologien benyttet i ERP-systemene. Dette har medført at en rekke nye konkurrenter har kommet inn i markedet, samtidig som det er vanskelig å differensiere utelukkende på teknologi i forhold til konkurrentene. For å være konkurransedyktig er det nødvendig å ha en kostnadseffektiv utvikling av ny software eller nye versjoner av installerte løsninger. Videre er det viktig å kunne tilby relaterte produkter til kundens kjerneløsning, samt å øke service- og tjenesteandelen av totalleveransen. Som en konsekvens av dette er det en generell oppfatning blant leverandørene av ERP-systemer at enhetene må bli større for både å kunne tilby et bredt spekter av produkter og tjenester og samtidig levere dette på en kostnadsoptimal måte. 5.2 Begrunnelse Det Fusjonerte Konsernet vil fremstå som en av de ledende nordiske leverandørene av økonomisystemer og tilknyttede tjenester. Selskapenes produkter og deres gjensidige posisjonering i markedet er komplementære. De økte ressursene vil muliggjøre utvidelse av den geografiske fokus og spesialisering av produktene mot bestemte forretningssegmenter. Den foreslåtte Fusjonen vil etablere et finansielt sterkt selskap. Med samlede likvide midler på i overkant av NOK 7 mill. forventer det Fusjonerte Konsernet å kunne dra nytte av sin finansielle posisjon i et marked hvor mange aktører opplever knapphet på kapital. Selskapet vil være i en unik posisjon til å delta i den videre restrukturering som er forventet å finne sted i det nordiske markedet. Tilsvarende vil det Fusjonerte Konsernet ha en basis for en økt internasjonal satsing gjennom organisk vekst og oppkjøp. Partene ser behov for å skape en større enhet med den nødvendige kritiske omsetningsmasse for å kunne foreta de fremtidige investeringer som er nødvendig for å opprettholde konkurranseevnen. Selskapet vil kunne utvikle og vedlikeholde et bredere og bedre tilbud av produkter og tjenester på en mer kostnadseffektiv måte. Selskapene utvikler mange av de samme modulene og man vil over tid kunne velge å videreføre den beste løsningen. Gjennom å samordne virksomhetene vil Partene skape et effektivt og integrert distribusjonsapparat i Norge og Sverige. I Norge konkurrerer Selskapene til dels med hverandre, men der hvor begge har forhandlerrepresentasjon, henvender disse seg ofte til ulike kundegrupper. Gjennom en samlet produktportefølje basert på eksisterende 13

15 produkter, vil det Fusjonerte Konsernet kunne dekke kundens behov på en bedre måte. I Sverige konkurrerer Selskapene i praksis ikke med hverandre og SPCS har en unik posisjon i lavenden av markedet med mer enn 35. solgte lisenser av økonomiprogram i året. Visma med sine 5 mellomstore kunder adresserer et teknologisk mer krevende kundesegment og Selskapene har derfor svært komplementerende virksomhet i det svenske markedet. Selskapene utfyller hverandre godt med hensyn til ledelsesressurser. De samlede lederressurser står sentralt i det Fusjonerte Konsernets videre ekspansjon. Ledelsen vil gjennom Fusjonen fremstå som kompetent til å møte markedsmessige utfordringer i hjemmemarkedet og til å ekspandere videre inn i nye segmenter og/eller geografiske markeder. Stilt overfor dagens markedssituasjon ser Partene betydningen av å dra veksler på de lederressurser det Fusjonerte Konsernet rår over for å ytterligere befeste stillingen som en ledende Nordisk aktør. SPCS har i løpet av de siste par årene bygget opp en bred og strukturert ledelse av selskapet, mens Visma gjennom sin holdingstruktur har valgt en slankere modell. Gjennom Fusjonen vil det Fusjonerte Selskapet oppnå en markedskapitalisering egnet til å tiltrekke seg nasjonale og internasjonale investormiljøer, noe som over tid er antatt å kunne medføre god likviditet i aksjen og bidra til en prising som reflekterer underliggende verdiskapning. En fusjon mellom Visma og SPCS vil gi grunnlag for å realisere inntekts- og kostnadssynergier, som vil kunne underbygge større vekst og bedre lønnsomhet. Områder hvor det forventes at synergier vil bli realisert er blant annet: - Rasjonalisert softwareutvikling - Samlokalisering og derigjennom bedre utnyttelse av disponibelt areal - Samordning av administrative funksjoner - Økt fokus på kostnadseffektiv markedsbearbeidelse - Økt forhandlerstyrke overfor tilbydere til det Fusjonerte Konsernet - Koordinerte investor relations aktiviteter og reduserte kostnader forbundet med børsnotering Basert på de gjennomganger som er foretatt av ledelsene i Visma og SPCS gjengitt i ovennevnte punkter er det foreløpig anslått samlede kostnadssynergier på ca. NOK 25 mill. i 22. Det er ikke antatt at fusjonen vil medføre generell overtallighet og kostnadssynergiene er dermed ikke fundert på planer om nedbemanning. 14

16 6. Bytteforhold Fusjonsprospekt Visma ASA og SPCS-Gruppen ASA Aksjonærene i SPCS ASA med unntak av Visma vil motta aksjer i Visma ASA som fusjonsvederlag. Dette innebærer at hver aksje i SPCS ASA gir,21662 aksjer i Visma ASA. Bytteforholdet er fastsatt etter forhandlinger mellom styrene i Visma ASA og SPCS ASA. 6.1 Bakgrunn for fastsettelsen av bytteforholdet Styrene i Visma ASA og SPCS ASA meddelte den 7. februar 21 at de hadde inngått en avtale om integrasjon av Selskapene. På bakgrunn av de forhandlinger som var gjennomført var det oppnådd enighet om et bytteforhold hvor én aksje i SPCS ASA gir,21662 aksjer i Visma ASA. Det ble samtidig meddelt at Selskapene ville innlede sluttforhandlinger med sikte på å inngå en felles Fusjonsplan. Styrene i Visma ASA og SPCS ASA godkjente i respektive styremøter 2. mars 21 forslag til Fusjonsplan og anbefalte Fusjonsplanen fremlagt for Selskapenes generalforsamlinger. Bytteforholdet er fastsatt etter forhandlinger mellom styrene i Visma ASA og SPCS ASA. Til grunn for det omforente forslaget til bytteforhold ligger en skjønnsmessig helhetsvurdering der det blant annet ble lagt vekt på følgende forhold: Børskurs I tillegg til at SPCS ASA er notert på O-listen ved OM Stockholmsbörsen er aksjene i Visma ASA og SPCS ASA notert på Hovedlisten ved Oslo Børs og er således gjenstand for en kontinuerlig kursfastsettelse. Etter forespørsel fra Visma ASA og SPCS ASA ble Selskapene suspendert fra børshandel 6. februar 21 i påvente av offentliggjøring av integrasjonsavtalen 7. februar 21. Sluttkurser på Visma ASA og SPCS ASA 5. februar 21, dagen før Selskapene ble suspendert, var henholdsvis NOK 74,5 pr. aksje og NOK 12,4 pr. aksje, noe som tilsvarte en børsverdi på NOK mill og NOK 7 mill. for henholdsvis Visma ASA og SPCS ASA. Børsverdien av Visma utgjorde således 64,1% av den samlede børsverdiene for de to selskapene. Partene har videre ved fastsettelsen av bytteforholdet sett på gjennomsnittlig volumveiet børskurs for selskapenes aksjer de siste 6 måneder forut for 5. februar 21. I gjennomsnitt har Vismas børsverdi i den perioden utgjort 58,8% av et sammenslått Visma og SPCS. Visma ASAs ordinære generalforsamling 2. mars 21 vedtok å utbetale et utbytte stort NOK 5,- pr. aksje for regnskapsåret 2. Figuren nedenfor viser forholdet mellom børskursene uttrykt ved SPCS ASAs aksjekurs dividert med Visma ASAs aksjekurs justert for utbytte på NOK 5,- i perioden fra 1. oktober 2 frem til 3. mars Bytteforhold Oct- 16-Oct- 3-Oct- 13-Nov- 27-Nov- 11-Dec- 25-Dec- 8-Jan-1 22-Jan-1 5-Feb-1 19-Feb-1 5-Mar-1 19-Mar-1 Figur 1 Bytteforhold børskurser Visma / SPCS 15

17 Selskapenes finansielle stilling Ved utgangen av år 2 hadde Visma en bokført egenkapital på NOK 633,9 mill. før utbytte. SPCS hadde pr. samme tidspunkt en bokført egenkapital på NOK 132,3 mill. Summert utgjorde Vismas egenkapital ved utgangen av år 2 83% av et sammenslått selskap. Virksomhetens historiske, nåværende og forventede fremtidige inntjening Ved å ta utgangspunkt i selskapenes driftsresultat for år 2 fremgår det at Visma, justert for Visma Marine AS, rapporterte et driftsresultat på NOK 23,9 mill. SPCS rapporterte et driftsresultat for samme periode på NOK 11,1 mill. Vismas driftsresultat utgjorde følgelig 68% av det samlede driftsresultat for et sammenslått selskap. Det er forventet at både Visma og SPCS vil kunne rapportere bedre lønnsomhet og større omsetning for inneværende år enn for år 2. For Vismas del vil dette komme som et resultat av gjennomførte og planlagte oppkjøp av regnskapsbyråer og relaterte virksomheter. SPCS på sin side forventes å vise bedre lønnsomhet som følge av besluttede kostnadsreduksjoner, samt et generelt bedre salgsvolum. Det er rimelig å anta at forholdstallene for år 2 som gjengitt ovenfor med en videreføring av nåværende virksomhet ikke vil endre seg vesentlig for 21. Med bakgrunn i de vurderinger som er redegjort ovenfor sammenholdt med andre relevante forhold ble styrene i SPCS ASA og Visma ASA etter en skjønnsmessig totalvurdering enige om å foreslå et bytteforhold på,21662 aksjer i Visma ASA for hver aksje i SPCS ASA. Basert på Vismas sluttkurs 3. mars 21, som gir Visma en børsverdi på NOK mill., verdsetter bytteforholdet SPCS til NOK 831 mill. SPCS tilsvarer da 42,2% av det Fusjonerte Selskapet. 6.2 Sakkyndige redegjørelser Sakkyndige redegjørelser i forbindelse med Fusjonen er innhentet fra Deloitte & Touche Statsautoriserte Revisorer AS v/ statsautorisert revisor Kjetil Nevstad på vegne av SPCS ASA og Arthur Andersen & Co v/ statsautorisert revisor Vegard Stevning på vegne av Visma ASA. Uttalelsene er inntatt som vedlegg I, bilag 3 og 4 i Prospektet. 6.3 De nye aksjenes rettigheter De nye aksjene i Visma ASA som utstedes til aksjonærene i SPCS ASA i forbindelse med Fusjonen vil bli registrert i VPS og vil være berettiget til utbytte fra og med regnskapsåret 21, samt eventuelt utbytte vedtatt på ekstraordinær generalforsamling i det Fusjonerte Selskapet etter Virkningstidspunktet. Forøvrig har de nye aksjene de samme rettigheter som eksisterende aksjer i Visma ASA fra det tidspunkt kapitalforhøyelsen i Visma ASA, som Fusjonen forutsetter, blir registrert i Foretaksregisteret og aksjene registrert i VPS. 16

18 7. Markedsforhold Beskrivelsen av markedsforholdene under er delt i to: ERP-markedet og markedet for outsourcing tjenester. Både Visma og SPCS opererer i ERP-markedet, mens Visma også har virksomhet innen outsourcingmarkedet. 7.1 ERP-markedet Industristruktur i Norden Den nordiske industristrukturen karakteriseres ved mange små og mellomstore bedrifter. Totalt har under én prosent av alle bedrifter i Skandinavia mer enn 5 ansatte, den resterende delen (99,8 prosent) er selskaper innen SPCS s og Vismas målgruppe. Det skandinaviske markedet for administrative dataprogram og -system preges av et stort antall aktører. Markedet for disse programvarene er inndelt i to segmenter; leverandører til store bedrifter og leverandører til små og mellomstore bedrifter (SMB). Kundene i disse segmentene har forskjellige produktbehov, noe som har medført at det også har vært forskjellige selskap som har levert løsninger til det respektive segmentet. I segmentet for store bedrifter (over 5 ansatte) er det kun et fåtall internasjonale leverandører som selger komplette system, for eksempel SAP og Baan. I segmentet for små og mellomstore bedrifter (-499 ansatte) er det i stor utstrekning nasjonale/nordiske selskaper som leverer disse løsningene. Eksempler på leverandører til dette segmentet er Navision, Intentia, IBS, IFS, Agresso, SPCS og Visma. Markedet for SMB-bedrifter kan igjen deles i tre ulike segmenter: Bedrifter med -2 ansatte, bedrifter med 2-1 ansatte og bedrifter med 1-5 ansatte. I segmentet for de minste bedriftene finnes det mange nasjonale aktører. SPCS i Sverige henvender seg i hovedsak til bedrifter med mindre enn 2 ansatte, mens den norske virksomheten henvender seg til bedrifter med opp til omlag 1 ansatte. Visma har imidlertid beveget seg oppover i segmentene og tilbyr i dag produkter for bedrifter med opp til 15 ansatte. Tidligere har det vært et klart skille mellom hvem som leverer til de ulike segmentene. Denne inndelingen har i den senere tid blitt mindre tydelig. I dag leverer for eksempel SAP også løsninger til mellomstore bedrifter i tillegg til store bedrifter. Videre har flere av leverandørene som tidligere bare solgte til mindre bedrifter, nå også begynt å rette markedsføringen mot større kunder. Det er flere tegn som tyder på at markedet for administrative program for SMBmarkedet fortsatt kommer til å omstruktureres for å møte den økende konkurranse: Markedet for de store administrative systemene domineres av et fåtall aktører. Det kreves finansiell styrke for å videreutvikle programvarer. Utviklingskostnadene utgjør en større andel av de totale kostnadene for programvareselskapene fordi programmene får økt funksjonalitet, høyere kvalitet og blir mer brukervennlige. Distribusjonen er viktig for salg til små og mellomstore bedrifter. Både distribusjon og markedsføring er faktorer som kommer til å spille en viktigere rolle i fremtiden. Sannsynligvis går utviklingen innen administrativ programvare mot et færre antall leverandører med tilstrekkelige ressurser for å videreutvikle programvarer, bygge varemerker og opprettholde et sterkt distribusjonsapparat. På et overordnet nivå peker markedstrendene i retning av at SMB-kunder i fremtiden vil etterspørre mer standardiserte administrative systemer og systemer som har en åpen og integrerbar teknologi som støtter ASP, Hosting og automatisert internett-funksjonalitet. År 2 var preget av liten investeringsvilje i ERP-systemer og særlig innen segmentet 2-1 ansatte. På forhånd var vekstanslagene for ERP markedet innen SMB i Skandinavia utført av IDC 1 på ca. 15%. En undersøkelse av analyseselskapet AMR Research viser imidlertid at endelig vekst i 2 på verdensbasis var 4%. CRM-markedet er 1 Kilde: Software & IT Services ERM and CRM Software Market and Trends, 2-24 Norway by Esa Peltonen, IDC, August 2 17

19 imidlertid i kraftig vekst. IDC 1 har estimert at CRM-markedet innen salgsstøtte i Norge økte med ca. 4% mens det svenske markedet vokste med over 45%. Det norske markedet IDC 2 estimerte i juni 2 det norske Enterprise Resource Management (ERM) markedet til å være USD 98 mill. i 2. Visma og SPCS har sin hovedvirksomhet i markedet for regnskapsprogrammer som er en del av ERMmarkedet. Dette markedet ble i samme undersøkelse anslått til USD 63 mill. Det norske markedet for administrativ programvare er det mest fragmenterte i Skandinavia med over 1 norske og utenlandske programvareselskaper som leverer økonomi- og salgsstøttesystemer. Totalt beregnes det at mellom 15. og 2. bedrifter årlig kjøper administrasjonsprogramvare. De internasjonale selskapene leverer hovedsakelig til de største bedriftene, mens de norske leverandører leverer systemer til mindre bedrifter. Totalt sett har de internasjonale selskapene solgt få systemer og gjort få installasjoner. Likevel er de blant de største selskapene i Norge målt i omsetning. Den nedre del av det norske SMB-markedet fra -1 ansatte rommer ca bedrifter og tradisjonelt har Visma, SPCS og Mamut vært de mest betydningsfulle aktørene i dette markedet. I den siste tiden har også Navision lansert et nedskalert ERP-produkt for SMB-markedet. I markedet for salgs- og kundestøttesystemer (CRM) er det Software Innovation og SuperOffice som er de største aktørene i tillegg til SPCS. Markedet for salgs- og kundestøttesystemer er imidlertid et ungt marked og kan derfor karakteriseres som fragmentert og umodent. Det er derfor ventet konsolidering i dette markedet fremover. Det svenske markedet IDC 1 estimerte i juni 2 det svenske ERM-markedet til å være USD 35 mill. i 2. Markedet for regnskapsprogramvare ble i samme undersøkelse anslått til å være USD 79 mill. Foruten at det svenske markedet for ERP-systemer er mye større enn det norske, er markedene veldig like. En rekke utenlandske selskap har etablert seg i segmentet for de største kundene. Det finnes også flere svenske selskap (Intentia, IFS og IBS) som har hatt fremgang også utenfor Sverige. Disse selskapene er de største i Skandinavia i segmentet for mellomstore bedrifter. Det svenske markedet preges av konsolidering og restrukturering. SPCS er den største leverandørene til de minste bedriftene med mellom -2 ansatte hvor særlig Hogia og XOR er å regne som de argeste konkurrentene. Det svenske markedet for bedrifter med -2 ansatte har et potensiale på over 8. bedrifter og hvor SPCS i dag er en klar markedsleder med over 15. kunder. SPCS har også i løpet av et par år etablert en sterk posisjon i markedet for program for regnskaps- og revisjonsbyråer, der markedet består av omlag 1. regnskaps- og revisjonsbyråer i ulike størrelser. 7.2 Markedet for outsourcingstjenester Markedet for outsourcingstjenester har utviklet seg kraftig i de siste årene. Tradisjonelt har ikke markedet for outsourcing av de virksomhetsområdene som ikke er kritiske for bedriftene (Business Process Outsourcing, BSO) vært like vanlig i Europa som i USA, men dette er i ferd med å endre seg. Bedrifter blir stadig mer opptatt av å kutte kostnader og fokusere på sin kjernevirksomhet ved å outsource deler av virksomheten. De mest vanlige tjenestene å outsource er finans, regnskap, logistikk, IT og personaladministrasjon. Som en følge av denne utviklingen har BSOmarkedet vokst og den relativt unge bransjen har modnet de siste årene. Visma opererer først og fremst innen finans- og regnskapsoutsourcing, og denne delen av BSO-markedet kan i likhet med ERP-markedet deles i to: Segmentet for store bedrifter og segmentet for SMB bedrifter. Segmentet for store bedrifter domineres av de store internasjonale konsulent- og revisjonsbyråene som Accenture, Arthur Andersen, Cap Gemini Ernst & Young, Ernst & Young, Deloitte Consulting, Deloitte & Touche, KPMG og PricewaterhouseCoopers. 2 Kilde: Enterprise Resource Management Application Market Forecast and Analysis, 2-24 by Andrew Bgoloby, Dennis Byron and Gisela D. Wilson, IDC, 21 June 2 18

20 Visma fokuserer imidlertid mer på markedet for små og mellomstore bedrifter, som er betydelig mer fragmentert. Konkurrentene er først og fremst lokale regnskapsbyråer. ØkonomiPartner og Forenede Økonomer er blant de ledende regnskapsbyråkjedene i Norge. 19

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NEAS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i NEAS ASA torsdag 12. april 2012 kl. 09.00 i selskapets hovedkontor i Arnstein Arnebergs vei

Detaljer

F U S J O N S P L A N

F U S J O N S P L A N F U S J O N S P L A N for fusjon mellom Møbelbygg AS (overdragende selskap) og Hjellegjerde Eiendom AS (overtakende selskap) med vederlag i aksjer i Hjellegjerde ASA (morselskap til overtakende selskap)

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Innkalling til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gt 6, 5015 Bergen (ved jernbanestasjonen) torsdag 29. juni 2006 kl. 10.00

Detaljer

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA»

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA» FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Endring av selskapets vedtekter. Vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: «Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets

Detaljer

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap)

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap) FUSJONSPLAN Mellom Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 (som det overtakende selskap) og Grieg Seafood Hjaltland AS org.nr. 983 400 981 og Grieg Marine Farms AS org.nr. 984 141 165 (som de overdragende

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN

TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN Denne tilleggsavtale ( Tilleggsavtalen ) til fusjonsplan datert 12. juni 2013 er inngått den 11. juli 2013 mellom: (1) Borgestad Startup AS, org nr 911 879 808, Gunnar Knudsensvei

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i Prosafe ASA Tananger, 15. mai 2006 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Aksjonærene i Prosafe ASA innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling 31. mai 2006 klokken 14:00

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA Torsdag den 12. mai 2016 kl. 15:00, i selskapets lokaler,

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 29. april 2010 kl. 09.30, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. HOVEDPRINSIPPER

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim GENERALFORSAMLINGEN Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400 i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim Til behandling

Detaljer

Fusjonsplan. for vederlagsfri fusjon. mellom. Gjensidige Forsikring ASA Org.nr som det overtakende og fortsettende selskapet

Fusjonsplan. for vederlagsfri fusjon. mellom. Gjensidige Forsikring ASA Org.nr som det overtakende og fortsettende selskapet for vederlagsfri fusjon mellom Gjensidige Forsikring ASA Org.nr. 995 568 217 som det overtakende og fortsettende selskapet og Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S CVR-nr 12429185, som det overdragende

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 29. august 2011 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet),

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo.

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo. Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA Oslo, 30. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken eller "Selskapet") i Bankens lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA Herved innkalles aksjonærene i Fast Search & Transfer ASA ( Selskapet eller FAST ) til ekstraordinær generalforsamling i Selskapet

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Til aksjeeierne i Aqua Bio Technology ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA,

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Heading for the future... REM OFFSHORE ASA - INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.MAI 2010 Til aksjonærer i Rem Offshore ASA INNKALLING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 22. mai 2014 kl. 14.00, i selskapets lokaler, 5 etasje,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl

Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl Til aksjonærene i C.TYBRING-GJEDDE ASA Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl. 15.00 i selskapets lokaler på Karihaugen Til behandling foreligger: 1. Administrerende direktør

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 Den 19. april 2001 ble ordinær generalforsamling holdt i TOMRA SYSTEMS ASA under ledelse av styrets formann, Jan Chr. Opsahl. Møtet

Detaljer

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15.

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15. Til aksjonærene i Scana Industrier ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA den 26. april 2006 kl. 15.00 i Løkkeveien 103, Stavanger. Følgende saker foreligger til

Detaljer

F U S J O N S P L A N

F U S J O N S P L A N Vedlegg nr 1 F U S J O N S P L A N MELLOM Energiselskapet Buskerud AS (som det overtagende selskap) og Drammen Kraftnett Holding AS (som det overdragende selskap) Undertegnet av styrene i Energiselskapet

Detaljer

Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA

Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA (organisasjonsnummer 988 124 923) avholdt kl. 17.00, onsdag 7. juni 2006 på Hotell Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo. I henhold til styrets

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE VEDLEGG TIL DAGSORDEN SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo. Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 15.februar 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl. 16.30 i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 25. april 2014 Kl.: 10:00

Detaljer

Til Aksjonærene i Petroleum Geo-Services ASA (PGS) PGS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. oktober 2009 KL

Til Aksjonærene i Petroleum Geo-Services ASA (PGS) PGS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. oktober 2009 KL Til Aksjonærene i Petroleum Geo-Services ASA (PGS) Our ref.: ESA Lysaker, 16. september 2009 PGS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. oktober 2009 KL. 13.00 Vedlagt oversendes følgende informasjon: - Fullmakt

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 1. mars 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA (org. nr. 984 861 060) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Dolphin Interconnect Solutions ASA (

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken ) i Bankens lokaler i Torgallmenningen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Xxxxx (KI Ident) Aksjeeiers fullstendige navn Ref. nr. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA holdes på: Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA. 20. mai 2010, kl på Hotel Continental i Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA. 20. mai 2010, kl på Hotel Continental i Oslo. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA Til behandling foreligger: 20. mai 2010, kl. 09.30 på Hotel Continental i Oslo. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Tom

Detaljer

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, mandag 22. mai 2017 kl i selskapets lokaler, Nydalsveien 28, Oslo.

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, mandag 22. mai 2017 kl i selskapets lokaler, Nydalsveien 28, Oslo. Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, mandag 22. mai 2017 kl. 17.00 i selskapets lokaler, Nydalsveien 28, Oslo. Styret

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes mandag den 15. juni 2009, klokken 1630 i Thon Conference

Detaljer

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL Ordinær generalforsamling i Aker Kværner ASA ble avholdt onsdag 15 mars 2006 i auditoriet i selskapets lokaler i Prof. Kohtsvei 15, Lysaker. 1. KONSTITUERING Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

Innkalling. Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling 2012 Infratek ASA onsdag 09. mai 2012 kl. 17:00 Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i NORSE ENERGY CORP. ASA Oslo, 12. januar 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norse Energy Corp. ASA ( Norse ) den 2.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr )

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr ) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA (org. nr. 984 861 060) Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Dolphin Interconnect Solutions ASA ( Selskapet )

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundsgt. 17/19 i Bergen: torsdag den 27. mai 2010

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen...

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 10. mai 2007 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 24. mai 2017 kl 10:00 (norsk tid) i kontorlokalene til Selskapet

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE VEDLEGG TIL DAGSORDEN SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes Til aksjeeierne i Wilson ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA Ordinær generalforsamling avholdes Onsdag 11. mai 2011 kl 18.00 i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen Generalforsamlingen

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling for Odfjell SE (Org Nr. 930 192 503) avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 2. oktober 2012 kl. 14:00.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. Sted: På selskapets kontor i Ulsmågveien 7, 5224 NESTTUN Dato: 22. juni 2012

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Scana Industrier ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Scana Industrier ASA den 6. mai 2014, kl. 17:30, på Radisson Blu

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i. Til aksjeeiere i TECO Coating Services ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i Lysaker Torg 8 1366 Lysaker 22. juni

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

FUSJONSPLAN FOR FUSJON MELLOM INSR INSURANCE GROUP ASA OG NEMI FORSIKRING AS

FUSJONSPLAN FOR FUSJON MELLOM INSR INSURANCE GROUP ASA OG NEMI FORSIKRING AS FUSJONSPLAN FOR FUSJON MELLOM INSR INSURANCE GROUP ASA OG NEMI FORSIKRING AS 1 FUSJONSPLAN Denne fusjonsplanen er inngått den 20. desember 2017 av styrene i (1) Insr Insurance Group ASA ("Insr") og (2)

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

Redegjørelse for forslagene inntatt under postene 3 til 13 på dagsordenen

Redegjørelse for forslagene inntatt under postene 3 til 13 på dagsordenen Redegjørelse for forslagene inntatt under postene 3 til 13 på dagsordenen 3. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2009 og kontantutbytte Det foreslås at konsernresultat for 2009 og konsernbalanse

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MELHUS SPAREBANK Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Melhus Sparebank den 13. november 2017 kl. 19.00 i bankens lokaler. Til behandling

Detaljer

UTSKRIFT AV PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BN Bank ASA

UTSKRIFT AV PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BN Bank ASA UTSKRIFT AV PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BN Bank ASA Den 21. april 2010 ble det holdt ordinær generalforsamling i BN Bank ASA ved bankens hovedkontor i Trondheim. Generalforsamlingen ble åpnet

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 7 desember ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 7 desember ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND Til aksjonærene i Repant ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i REPANT ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Repant ASA Kl 17.00, 7 desember 2006 i selskapets lokaler

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA fredag 20. august 2010 kl. 1000 i selskapets lokaler, Innspurten 15 i Oslo. Dagsorden 1.

Detaljer

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 Styrene i Nordic Seafarms AS og Nordic Halibut AS har den 23. april 2015 inngått en fusjonsplan, hvor Nordic Halibut AS som overdragende

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes Til aksjeeierne i Wilson ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA Ordinær generalforsamling avholdes Torsdag 12. mai 2016 kl 12.00 i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen Generalforsamlingen

Detaljer

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Serodus ASA Org. nr. 992 249 897 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet") mandag den 6. januar 2014 kl. 1400 i

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i NorgesGruppen ASA Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 9. mai 2017, klokken 14.00 Til behandling

Detaljer

AKER EXPLORATION ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKER EXPLORATION ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AKER EXPLORATION ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Aker Exploration ASA 19. oktober 2009 kl 10.00 i Felix konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling, Shippingklubben, Oslo. 9. desember 2009. Gunnar Reitan Styrets formann

Ekstraordinær generalforsamling, Shippingklubben, Oslo. 9. desember 2009. Gunnar Reitan Styrets formann Ekstraordinær generalforsamling, Shippingklubben, Oslo 9. desember 2009 Gunnar Reitan Styrets formann 1 Kort historikk ogstatus Majoriteten av GTBs seismikkvirksomhetseparert separert ut ogsolgt i juni

Detaljer

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap KONSERNFISJONSPLAN for konsernfisjon mellom Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019 som det overdragende selskap og Buskerud Trav Eiendom AS, org.nr. 914 868 068 som det overtakende selskap og Buskerud

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA 4. oktober 2017 kl. 14.00 Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Instabank ASA (Selskapet), 4. oktober 2017 kl. 14.00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Til aksjonærene i Omega XL III AS 1. mars 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Aksjeeierne i Omega XL III AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 3. april

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS Styret i IT & Process AS innkaller herved til ordinær generalforsamling i selskapet torsdag den 12. juni 2003 kl 15.00. Møte vil avholdes i Karenslyst

Detaljer

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Forslag til vedtak Til innkallingens punkt 5: Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Til innkallingens punkt 6: Styret

Detaljer

1/12 FUSJONSPLAN. for fusjon mellom. Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA (HSD) org.nr. 912 423 921 som overtakende selskap

1/12 FUSJONSPLAN. for fusjon mellom. Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA (HSD) org.nr. 912 423 921 som overtakende selskap 1/12 FUSJONSPLAN for fusjon mellom Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA (HSD) org.nr. 912 423 921 som overtakende selskap og Gaia Trafikk AS (Gaia) org.nr. 910 363 239 som overdragende selskap

Detaljer

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Bouvet ASA onsdag 29. april 2009 kl. 17:00 i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, Oslo. Følgende

Detaljer

Til aksjonærene i. AKVA group ASA

Til aksjonærene i. AKVA group ASA Til aksjonærene i AKVA group ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling den 3. juni 2010 kl. 16:30 i selskapets lokaler i Nordlysvegen 4, 4340 Bryne. Registrering vil skje fra kl. 16:15. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23.

Detaljer