Vedtatt av landsmøtet 9. oktober 2011, revidert versjon til Landsmøtet 2017.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtatt av landsmøtet 9. oktober 2011, revidert versjon til Landsmøtet 2017."

Transkript

1 Utkast til Langtidsplan for Røde Kors i Norge Vedtatt av landsmøtet 9. oktober 2011, revidert versjon til Landsmøtet Innledning Langtidsplanen beskriver hvordan Røde Kors ønsker å møte de mest sentrale humanitære utfordringene vi står overfor det inneværende tiåret, og legger viktige føringer for organisasjonens arbeid og prioriteringer. Langtidsplanen er et overordnet dokument som vil ligge til grunn for de ulike hovedprogrammene i tiårsperioden. Langtidsplanen bygger på Røde Kors internasjonale forpliktelser, først og fremst til Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreninger sin internasjonale strategi, "Strategy 2020". Langtidsplanen er vedtatt av Landsmøtet 2011 og revidert av Landsmøtet Langtidsplanen består av tre kapitler: Kapittel 1 beskriver hvem vi er og understreker våre prinsipper og vårt oppdrag. Det fokuserer på vårt samspill med myndighetene, og beskriver Røde Kors samfunnsrolle. Kapittel 2 beskriver hva vi gjør for å møte fremtidens humanitære utfordringer og for å hjelpe grupper og mennesker i sårbare livssituasjoner. Dette oppsummeres gjennom tre overordnede mål. Kapittel 3 beskriver hvordan vi arbeider for å levere i tråd med langtidsplanen. Dette oppsummeres gjennom tre organisatoriske mål. 1. Hvem vi er Røde Kors er til for å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Gjennom mer enn 380 lokalforeninger i Norge og søsterforeninger i 190 land i hele verden, er Røde Kors til stede der mennesker bor eller oppholder seg, for å hjelpe de som trenger oss mest. Vi er talspersoner for mennesker i sårbare livssituasjoner, og vi handler slik at vi er i best mulig beredskap til å møte dagens og morgendagens humanitære behov. 1.1 Våre prinsipper Røde Kors arbeid styres av de syv Røde Kors -prinsippene humanitet, upartiskhet, nøytralitet, uavhengighet, frivillighet, enhet og universalitet. Essensen i disse syv prinsippene er at vi hjelper der behovene er størst, at vi hjelper der Røde Kors er best egnet til å gjøre en innsats og at hjelpen gis av fri vilje uten hensyn til forhold som nasjonalitet, etnisitet, tro, samfunnsklasse eller politisk overbevisning. 1.2 Verden i dag perspektiver og de store linjene Røde Kors arbeider i en verden som er i rask endring, en verden med store kontraster. Forskjellene mellom den rike og fattige delen av verden vil prege oss. Selv om en ny global middelklasse vil føre til at mange løftes ut av fattigdom, vil fortsatt den økonomiske ulikheten øke. Væpnede konflikter, 1

2 klimaendringer og naturkatastrofer vil drive nye mennesker på flukt. Vi må kunne forvente at migrasjonen fortsetter. Internasjonal humanitær rett må styrkes og etterleves. Populisme, polarisering og politiske konfrontasjoner vil både kunne utfordre humanitære organisasjoners muligheter og evne til å yte bistand, og undergrave staters vilje og evne til å respektere internasjonal humanitær rett, menneskerettigheter og flyktningretten. Røde Kors- og Røde Halvmåne-bevegelsens påvirkningsarbeid og unike samarbeid på tvers av geografiske, kulturelle og religiøse skiller blir viktig for å motvirke denne utviklingen. Ny teknologi vil skape en rekke nye muligheter og utfordringer. I Norge vil den demografiske utviklingen sette velferdsstaten på prøve. Vi kan forvente økning av demens, samtidig vil flere og friskere seniorer ha mye å bidra med i frivilligheten og samfunnet. Flere mennesker vil bo i store byer. Det stiller nye krav både til vår fysiske og sosiale beredskap. Økonomisk ulikhet og et krevende arbeidsmarked kan føre til at flere faller utenfor jobb og sosiale arenaer. Dette vil på en helt ny måte utfordre det offentlige velferdssystemet og de frivillige organisasjonene. Ekstremvær, ekstremturisme og endret trusselbilde vil stille nye krav til samfunnet og organisasjonens beredskap. Ny teknologi vil skape mer effektive løsninger, men behovet for menneskelig kontakt og kompetente frivillige blir ikke borte. Røde Kors vil være den gode, varme hånden i en mer digital hverdag. Samtidig vil vi søke å forbedre oss og omfavne nye løsninger som vil kunne gjøre Røde Kors sitt humanitære arbeid bedre og mer effektivt. 1.3 Røde Kors mandat og samfunnsrolle Røde Kors oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Arbeidet vårt kan knyttes til en eller flere av tre handlinger: - Vi driver humanitære aktiviteter - Vi fremmer humanitære budskap - Vi bygger organisasjonen Røde Kors innsats er forankret i lokale behov og tar utgangspunkt i våre ressurser, vår kompetanse og vår lokale kunnskap. Vi skal være talspersoner for mennesker i sårbare livssituasjoner og handle slik at vi står best mulig rustet til å avdekke og møte morgendagens behov. Røde Kors rolle som humanitær støtteaktør til norske myndigheter i fredstid er befestet gjennom kongelig resolusjon av august Støtteaktørrollen er en anerkjennelse fra norske myndigheter om at visse humanitære oppgaver bedre kan utføres av Røde Kors med vårt uavhengige og nøytrale mandat. Støtteaktørrollen dreier seg om et samarbeid mellom Røde Kors og myndighetene om å møte humanitære utfordringer innenfor rammene av Røde Kors -prinsippene, også i fredstid. Gjennom konstruktiv dialog vil Røde Kors fortsette å utfordre myndighetene på hvordan samfunnet skal møte fremtidens humanitære utfordringer. Vi vil derfor delta i samfunnsdebatten om hvilke oppgaver som må løses, hvilke av disse som skal løses av det offentlige og hvilke som kan løses av Røde Kors. Vi skal innrette organisasjonens aktivitet slik at vi oppfyller vår rolle som støtteaktør. Dette innebærer også å vurdere å påta oss oppgaver som foreslås og finansieres av offentlige myndigheter. Vi er i kontinuerlig beredskap til å møte fremtidens humanitære utfordringer. 2

3 2. Hva vi gjør Dette kapittelet tegner et bilde av fremtiden ved å beskrive prioriteringer innenfor Røde Kors innsatsområder. I langtidsplanperioden har Røde Kors tre overordnede målsettinger: - Forebygge og respondere for å redde liv - Trygge lokalsamfunn - Nærhet, inkludering og tilstedeværelse Røde Kors prioriterer sine oppgaver etter følgende kriterier (Røde Kors -vurderingen): 1. Det skal foreligge et udekket behov hos mennesker i sårbare livssituasjoner 2. Aktiviteten følger naturlig av vårt oppdrag og er i henhold til våre prinsipper 3. Behovene er ikke dekket av andre med bedre kompetanse eller mer naturlig forankring 4. Røde Kors har kompetanse og ressurser til å utføre oppgaven 2.1 Forebygge og respondere for å redde liv Utfordringene som virker inn på samfunnets sårbarhet er mange og sammensatte. Det norske samfunnet må derfor forberedes på å møte et bredt spekter av hendelser knyttet til utvikling og endringer innen teknologi, sikkerhetspolitikk, konsekvenser ved klimaendringene, befolkningsmobilitet og nye helseutfordringer. Nye typer pandemier og epidemier krever hurtig og tilpasset innsats fra Røde Kors. Internasjonale hendelser vil få nasjonale og lokale konsekvenser. Konsekvensene av klimaendringene ser vi allerede, men i fremtiden vil katastrofene enten det er jordskred, flom, orkaner eller annet inntreffe hyppigere og være kraftigere enn i dag. Økt turisme, nye trender innen friluftsliv og økende interesse for ekstreme naturopplevelser, samt økt forekomst av demens i befolkningen medfører et økt behov for søk og redning i tiden som kommer. Dette krever en nasjonal satsing på forebyggende arbeid som inkluderer alt fra redningsarbeid til omsorg for ofre. Det krever også en katastroferespons som er hurtig og lokalt forankret i tråd med prinsippene for krisehåndtering; nærhet, likhet, ansvar og samvirke. Røde Kors skal i perioden øke innsatsen for å forberede lokalsamfunn på alvorlige hendelser, kriser og katastrofer. Systematisk katastrofeberedskap begynner med tidlig opplæring, trening, øvelser og organisering av frivillige. Dette innebærer også mer samhandling mellom lokal- og distriktsforeninger, samt et tettere samarbeid med lokale myndigheter rundt beredskapsarbeidet. Vi skal forsterke vårt fokus på behovet for personlig beredskap, slik at befolkningen øker sin egen evne til å klare seg selv den første tiden i beredskapssituasjoner de er berørt av. Røde Kors skal i perioden dra erfaring og nytte av hjelpekorpsets kunnskap og styrke innen beredskapsarbeid. Vi skal arbeide videre for å sikre hjelpekorpsene som aktør innen den norske redningstjenesten, innenfor helseberedskap og i beredskapsarbeidet generelt. Røde Kors er og skal være en beredskapsorganisasjon. Dette krever at alle ledd i organisasjonen er forberedt på krisesituasjoner og arbeider bevisst for å fremme samvirke både internt og med eksterne samarbeidspartnere. For å sikre kontinuitet mellom internasjonal nødhjelp og langsiktig utviklingsarbeid, vil vi ha fokus på utfordringene lokalsamfunn står overfor i gjenoppbyggingsfasen etter katastrofer eller konflikt. Økt press på naturressurser vil føre til at behovet for rent vann øker. Samtidig fører klimaendringene til 3

4 mer tørke og mer flom, som tvinger mennesker til å flykte fra sine hjemsteder, forurenser drikkevann og ødelegger matjord. Vi vil spille en viktig rolle i å hindre og lindre de humanitære konsekvensene av denne utviklingen. Å styrke lokalsamfunnets evne til forebygging, respons og gjenoppbygging vil på sikt sikre mer effektiv humanitær hjelp til områder utsatt for katastrofe og konflikt. Dette skal være Røde Kors' bidrag til å bygge trygge lokalsamfunn i et bredt beredskapsperspektiv. 2.2 Trygge lokalsamfunn for barn og unge En god oppvekst er viktig for å sikre et bærekraftig og trygt livsgrunnlag. Nyere forskning anslår at på verdensbasis har over halvparten av alle barn opplevd fysisk, psykisk eller seksuell vold i løpet av det siste året. Helsesituasjonen i verden er i stadig endring. Andelen ikke-smittsomme sykdommer og livsstilssykdommer øker, og etter all sannsynlighet kommer denne utviklingen til å fortsette i årene som kommer. Infeksjoner det burde være mulig å forhindre eksisterer og spres fortsatt. Nye sykdommer utvikles, og sykdommer som var utryddet i Norge kan komme tilbake. Røde Kors vil fortsette å jobbe for god helse og sunn livsstil som et sentralt fundament for god folkehelse. Spesielt er barn og unge i en sårbar livssituasjon en viktig målgruppe for vår innsats. Vi vil i perioden rette oppmerksomhet mot de underliggende sosiale og miljømessige faktorene som er avgjørende for god helse. Vi skal være til stede og gi gode erfaringer til barn og unge som vokser opp i familier med svak økonomi eller står overfor andre utfordringer, og som derfor ikke har de samme mulighetene som andre barn. Vi skal stille opp for barna med et tilbud av aktiviteter som gir tryggere oppvekstsvilkår, og vi skal gi dem voksenkontakt og positivt innhold i hverdagen. Med utgangspunkt i vårt humanitære mandat og vårt upartiske, nøytrale verdigrunnlag samt med vår kompetanse om atferd og kommunikasjon, vil vi arbeide for å hindre konfliktsituasjoner. Vi ønsker et samfunn uten vold og vil derfor i større grad engasjere oss i voldsforebyggende arbeid. 2.3 Nærhet, inkludering og tilstedeværelse I lokalsamfunn over hele Norge finnes det mennesker som av ulike årsaker faller utenfor velferdsstatens sikkerhetsnett. Mangel på sosialt nettverk og ensomhet er dramatisk for de menneskene som berøres, og det kan ha store samfunnsmessige konsekvenser. Beregninger fra Verdens helseorganisasjon viser at psykiske plager vil være den viktigste årsaken til sykdomsbelastning i vestlige land i Om lag halvparten av den norske befolkning forventes å bli rammet av psykiske plager eller lidelser i løpet av et liv. Forskning viser at mestring og sosial inkludering er viktige helsefremmende faktorer. Opplevelse av trygghet, forutsigbarhet og mestring gir den enkelte krefter til å møte utfordringer og en følelse av å ha kontroll over eget liv. I tiden som kommer vil vi få stadig flere eldre. Dette gir flere aktive mennesker med mye livserfaring som kan bidra inn i frivilligheten, men også flere som kan oppleve ensomhet og andre utfordringer. Røde Kors skal bidra til å skape nettverk, hindre ensomhet og være en arena der mennesker kan bidra frivillig for å gjøre en innsats i sitt lokalmiljø. Røde Kors skal fortsette å være en bidragsyter til en human og forebyggende kriminalomsorg. Ifølge FN oppholder over 230 millioner mennesker seg utenfor hjemlandet sitt over tid. Denne forflytningen av mennesker har store konsekvenser både for enkeltpersoner, lokalsamfunn og land. Antall mennesker som har måttet flykte fra hjemlandet sitt har økt dramatisk de siste årene. Årlig er 4

5 rundt 65 millioner mennesker på flukt. Dette er mennesker som er i en svært sårbar livssituasjon. Gjennom vårt humanitære nettverk vil vi bidra til at disse menneskene får beskyttelse og den støtten de har behov for og krav på der de oppholder seg. Migranter og flyktninger som kommer til Norge kan ha ekstra behov for å få en introduksjon til det norske samfunnet. Røde Kors vil bidra til at disse menneskene blir kjent med sitt lokalsamfunn og får mulighet til å bruke sine ressurser i Norge. Frivilligheten vil spille en sentral rolle i å være en lokal inkluderingsaktør. Vi vil arbeide for sosial inkludering og skape flere møteplasser for nettverksbygging og kulturutveksling gjennom alle våre aktiviteter. Vi vil aktivt kjempe mot mobbing og diskriminering, konflikter og sosiale fordommer samt oppfordre til toleranse og respekt for ulikhetene som finnes. Vår viktigste oppgave i arbeidet for å beskytte menneskers trygghet, helse og livsgrunnlag er å styrke motstandskraft i lokalsamfunn. Gjennom vår tilstedeværelse driver vi lokal kapasitetsbygging. Ved å støtte og lære fra søsterforeninger bistår vi med å styrke lokalsamfunns evne til å bygge solide lokalsamfunn. Røde Kors utvikler sivilsamfunnet og er en viktig aktør i demokratiutviklingen gjennom å bygge bærekraftige Røde Kors -foreninger. Frivillig innsats i lokalsamfunnene er med på å styrke sivilsamfunnets evne til å tilpasse seg skiftende omgivelser og nye humanitære utfordringer. Det innebærer også evnen til å tåle omfattende samfunnsendringer, enten disse er uventede som en katastrofe eller langsomme som en vedvarende finanskrise som resulterer i økt fattigdom og større omsorgsbehov. 3. Hvordan vi arbeider og tilrettelegger Dette kapittelet tegner et bilde av hvordan Røde Kors må rigge organisasjonen for å nå de overordnede målene. I langtidsplanperioden har Røde Kors tre organisatoriske mål: - Vi utvikler en sterk, endringsvillig og behovsrettet organisasjon - Vi bidrar til å sikre at mennesker i sårbare livssituasjoner har tilgang til hjelp - Vi styrker lokal kapasitet, bygger god organisasjonskultur og videreutvikler god ledelse 3.1 Vi utvikler en sterk, endringsvillig og behovsrettet organisasjon Det offentlige velferdsapparatet utfordres stadig og vi kan forvente at frivillige organisasjoner vil etterspørres som leverandører av oppgaver som tradisjonelt har vært utført av det offentlige. Røde Kors vil ha et kontinuerlig fokus på om arbeidet vårt er relevant for å møte de mest sentrale humanitære utfordringene, og om metodene vi benytter oss av fører til at hjelpen når frem. Vi må bygge kompetanse og opprettholde årvåkenhet og dynamikk for å møte utfordringene og mulighetene i en verden i rask endring. Vi vil være en lærende organisasjon som evaluerer effekten av det arbeidet vi gjør. Det betyr at vi bygger vårt arbeid på tidligere erfaringer, samtidig som vi utvikler nye metoder og tiltak som styrker evnen til å nå våre mål. Denne tankegangen skal gjenspeiles i alle organisasjonens ledd. Vi vil ha en helhetlig tilnærming til planlegging, gjennomføring og resultatmåling som omfatter hele organisasjonen. Beskyttelse av personvernet for våre deltagere er viktig for oss. Vi vil ha god og effektiv kommunikasjon mellom alle ledd, samt styrke våre interne kontrollrutiner for å bedre oversikten over arbeidet som gjøres i hele organisasjonen. Alle valgte organer Landsstyret, 5

6 landsrådene, distriktsstyrene og styrene i lokalforeningene er ansvarlig overfor medlemmene som velger dem, for at vedtatte målsettinger blir fulgt opp og at gode resultater oppnås. Riktig opplæring, varslingssystemer og resultatoppnåelse vil derfor vektlegges, sammen med kvalitetssikring av frivillige og deres opplæring. I en virkelighet med større konkurranse om oppmerksomhet, om frivillige og om økonomiske midler, vil ett av Røde Kors viktigste virkemidler være bedre samhandling mellom organisasjonsleddene. Vi skal fremstå samlet, som ett Røde Kors, som i fellesskap jobber mot de samme målene, og som representerer en betydningsfull humanitær kraft i det norske samfunnet. I våre partnerskap med givere vil vi legge vekt på innsats som hjelper mennesker i sårbare livssituasjoner. Våre bedriftspartnerskap, som kan være nasjonale eller lokale, skal styres av etiske kriterier som fremmer sosialt ansvar. Vi arbeider aktivt overfor næringslivet for å styrke deres satsing på samfunnsansvar, og jobber for å øke andelen privat finansiering til vårt arbeid. Vi vil fortsette den gode dialogen med myndighetene om viktigheten av gode rammevilkår for humanitært arbeid. 3.2 Vi bidrar til å sikre at mennesker i sårbare livssituasjoner har tilgang til hjelp Det går en rød tråd fra Røde Kors sitt arbeid med å få tilgang til beleirede byer i konfliktområder til å få tilgang til mennesker i sårbare livssituasjoner i Norge. Tilgang er helt avgjørende for å hjelpe. Ikke alle mennesker i Norge får dekket sine humanitære behov og grunnleggende rettigheter. Mange mennesker får ikke tilgang til hjelp når de trenger det enten det er mat, bolig eller helsehjelp. Tilgangen til sårbare grupper er avgjørende for Røde Kors sitt arbeid både ute og hjemme. Konfliktbildet i verden gjør at humanitært arbeid kan være vanskelig. Hjelpeorganisasjoner blir ofte forhindret fra å nå ofrene og blir mål for væpnede angrep. Der det ikke er klare grenser mellom hva som er militært, hva som er sivilt og hva som er humanitært kan det oppstå gråsoner som svekker legitimiteten til humanitære organisasjoner. Mange av dagens konflikter er interne, og ofte rammes sivile hardest, i kontrast til humanitærrettens grunnleggende prinsipp om at sivile skal beskyttes. Røde Kors er talspersoner for mennesker i sårbare livssituasjoner og pådriver for at sårbare grupper skal ha god tilgang til offentlig tilgjengelige tjenester. Samtidig skal vi drive holdningsskapende arbeid som fremmer medmenneskelige og sosiale holdninger. Det inkluderer å fremme respekt for konvensjoner om menneskerettigheter som gjelder mennesker i sårbare livssituasjoner, og å gjøre aktivitetene våre tilgjengelige for dem som trenger vår hjelp. Vi vil bruke vår humanitære stemme til å rette oppmerksomhet mot menneskers behov for hjelp og beskyttelse. Vi driver humanitært påvirkningsarbeid overfor myndighetene og gir innspill til ny politikk innen lovgivning, utviklingsplaner og strategier på områder som er relevante for vårt arbeid. Vi sprer informasjon om internasjonal humanitær rett og grunnleggende prinsipper for humanitær innsats. Med utgangspunkt i støtteaktørrollen vil vi sammen med myndighetene arbeide for å utvide det humanitære rommet for å sikre menneskers tilgang til hjelp og beskyttelse. Røde Kors vil arbeide for å styrke respekten for og spre kunnskap om internasjonal humanitær rett, menneskerettigheter og flyktningretten. I tillegg vil Røde Kors videreføre assistansen til ofrene for krig og konflikt. Vi vil legge press på myndigheter og drive aktivt påvirkningsarbeid innen Røde Kors- og Røde Halvmåne-bevegelsen for å forby eller begrense bruken av våpen som utgjør en spesiell risiko for sivilbefolkningen. Dette er en hjørnestein i vårt oppdrag for å hindre menneskelig nød og lidelse og innebærer blant annet å jobbe for et totalforbud mot atomvåpen. 6

7 3.3 Vi styrker lokal kapasitet, bygger god organisasjonskultur og videreutvikler god ledelse Det er avgjørende å bygge kapasitet i lokalforeningene. Den viktigste ressursen for gode aktiviteter i lokalsamfunnet er mennesker med evner og ferdigheter som yter frivillig innsats. Gjennom fokus på lokal bærekraft, ledelse, god organisasjonskultur, høy kompetanse, trygg økonomi og rekruttering, vil vi videreutvikle Røde Kors for å møte humanitære utfordringer i dag og i fremtiden. Vi skal være en medlemsstyrt organisasjon, med en solid medlemsmasse. Målrettet rekruttering av flere medlemmer, frivillige og tillitsvalgte er viktig for organisasjonen. Medlemmene representerer en viktig økonomisk ressurs, og de er en del av rekrutteringsbasen for frivillige og tillitsvalgte. En velfungerende lokalforening er en lokalforening med mange og aktive medlemmer. For å møte utfordringen med mangel på ressurspersoner til tillitsverv vil vi motivere medlemmer og frivillige til å delta i organisasjonsdemokratiet og være med på utviklingen av vårt arbeid. Rekruttering og skolering av tillitsvalgte er sentrale organisatoriske satsingsområder. For å sikre et levende organisasjonsdemokrati er det derfor nødvendig at lokalforeningene setter dette høyt på dagsorden. En viktig drivkraft for demokratiutviklingen i organisasjonen er engasjerte mennesker. Våre tillitsvalgte vil derfor få tilbud om gode skoleringsopplegg. Alle deler av Røde Kors bør søke å gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Mangfold i organisasjonen gjør oss bedre i stand til å hjelpe flere mennesker. For å få tilgang til sårbare grupper må Røde Kors ha frivillige og tillitsvalgte som har relevant bakgrunn, alder, kultur- og språkkompetanse. Vi prioriterer kjønn, alder, funksjonsevne og flerkultur i vår tilnærming til mangfold. Vi vil legge til rette for et miljø hvor mennesker føler seg inkludert, og jobbe for å sikre representasjon fra ulike grupper i samfunnet både blant frivillige, tillitsvalgte og deltakere. Vi vil være en arena for mangfold og inkludering for alle. Vi vil øke vår kompetanse på å håndtere stigmatisering og diskriminering, og vi organiserer våre aktiviteter slik at de motvirker fordommer og holdninger som ikke er i tråd med våre prinsipper. Å få med ungdom i Røde Kors er viktig fordi de er ressurser som kan bidra på en unik måte her og nå og inn i fremtiden. Vi vil i større grad ta i bruk Røde Kors Ungdoms ferdigheter og kunnskap til å bidra i frivillige aktiviteter og i organisasjonsdemokratiet. Vi vil styrke arbeidet for å få ungdommen til å fortsette sitt engasjement i Røde Kors som voksne. Røde Kors i Norge vil bidra til at våre søsterforeninger kan være sterke og forutsigbare aktører i det sivile samfunnet innenfor utvikling, forebygging og nødhjelp. Våre lokalforeninger og distriktsforeninger er viktige ressurser i dette arbeidet. Gjennom å bygge velfungerende nasjonalforeninger sikrer vi bærekraftige aktiviteter. Vårt samarbeid med søsterforeninger er tuftet på felles læring og på eierskap til egen organisasjonsutvikling der vi bidrar til målrettede utviklingsprosesser gjennom støtte og kompetansebygging. Vårt internasjonale arbeid bygger på den spesielle rettslige statusen Røde Kors- og Røde Halvmånebevegelsen har etter internasjonal humanitær rett, og handlekraften og tilstedeværelsen vi har i forbindelse med naturkatastrofer. På et overordnet nivå vil Røde Kors bidra til oppnåelse av Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreningers "Strategy 2020", som vi har forpliktet oss til. 7

Langtidsplan for Røde Kors

Langtidsplan for Røde Kors Langtidsplan for Røde Kors Landsmøteperioden 2011-2020 Vedtatt av landsmøtet 9. oktober 2011 Innledning Universalitet Røde Kors er en verdensomspennende bevegelse hvor de nasjonale Røde Kors-foreningene

Detaljer

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Hovedprogrammet bygger på «Langtidsplan for Norges Røde Kors 2011-2020». Langtidsplanen bygger på Det Internasjonale Forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåne-foreningene

Detaljer

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden Vårt oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse Mangfold og lokal variasjon er Røde Kors styrke. Det finnes imidlertid noen brede kjerneområder som binder oss sammen over hele landet

Detaljer

Røde Kors - prinsippene

Røde Kors - prinsippene Røde Kors - prinsippene Røde Kors-prinsippene er kjernen i vårt verdigrunnlag, og legger rammene for all aktivitet i Røde Kors Ungdom. Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe

Detaljer

Handlingsprogram. for Vestfold Røde Kors med distriktsråd «Mot Felles Mål»

Handlingsprogram. for Vestfold Røde Kors med distriktsråd «Mot Felles Mål» Handlingsprogram for Vestfold Røde Kors med distriktsråd 2016-2017 «Mot Felles Mål» 35 Hovedprogrammets langsiktige mål og innsatsområder Røde Kors løser sitt oppdrag gjennom tre strategiske langtidsmål:

Detaljer

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 Redningstjeneste og førstehjelp Flyktning og integrering Utviklingssamarbeid Humanitær nedrustning Høringsdokument Norsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte

Detaljer

Frivillighet gir samfunnsutviklingen grobunn for nye former for frivillighet?

Frivillighet gir samfunnsutviklingen grobunn for nye former for frivillighet? Frivillighet gir samfunnsutviklingen grobunn for nye former for frivillighet? Sven Mollekleiv President Norges Røde Kors 12.06.13 Det personlige humanitære initiativ 1 Frivillighetens avgjørende rolle

Detaljer

DISKUSJONSNOTATER TIL LANDSMØTET

DISKUSJONSNOTATER TIL LANDSMØTET Diskusjonsnotater DISKUSJONSNOTATER TIL LANDSMØTET FORORD Disse diskusjonsnotatene er laget til landsmøtet i Trondheim 2014. Mottoet for landsmøtet er «til stede». Røde Kors er til stede i det forebyggende

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch?

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch? Rogaland Røde kors Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso http://www.youtube.com/watch? v=rxx4e1ooa3c 26.09.13 Frivilligsentralene 1 Erfaringer frå Røde kors Presentasjon

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle Kommunedelplan helse og omsorg 2015 2030, Levanger kommune Mestring for alle vedtatt 19.11.14, sak 54/14 Kortversjon Vektelegge mer tverrfaglig samhandling Organiseringen etter OU 2012 Fra geografisk organisering

Detaljer

Leger Uten Grenser MSF

Leger Uten Grenser MSF Leger Uten Grenser MSF 1969: Biafra-krigen i Nigeria. Humanitære organisasjoner nektes adgang til en befolkning i nød og bistand manipuleres 1971: Den uavhengige organisasjonen Leger Uten Grenser stiftes

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

PRINSIPPER OG VERDIGRUNNLAG

PRINSIPPER OG VERDIGRUNNLAG PRINSIPPER OG VERDIGRUNNLAG 2011 2015 Forord Norsk Folkehjelp ble stiftet i 1939 og er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Grunnlaget for vår organisasjon hviler på fagbevegelsens grunnverdier.

Detaljer

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet skal være ledende på FN informasjon i Norge. I snart 70 år har FN-sambandet vært en støttespiller og kilde til informasjon om FN, og en viktig bidragsyter til at

Detaljer

Sak 7. Lover for Røde Kors

Sak 7. Lover for Røde Kors Sak 7. Lover for Røde Kors Redaksjonskomiteens forslag 6. Røde Kors deltar i humanitær og sosial virksomhet ved bl.a.: å yte hjelp til ofre for væpnede konflikter, naturkatastrofer og ulykker nasjonalt

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

Redd Barnas strategi Vedtatt av landsmøtet 20. september 2009

Redd Barnas strategi Vedtatt av landsmøtet 20. september 2009 Redd Barnas strategi 2010-2013 Vedtatt av landsmøtet 20. september 2009 Innhold Bakgrunnsinformasjon for Redd Barnas strategi 2010-2013... 1 Vi er... 1 Vår visjon... 1 Vårt mandat... 1 Våre felles verdier...

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan 2014-2018 1 VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. VERDIER Blå Kors er en felleskristen, diakonal

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Holdninger, etikk og ledelse Grunnfilosofi I ULNA ønsker vi å skape et inkluderende miljø der ulikheter sees på som et gode, der man blir anerkjent for den man er og der opplevelsen av likeverd står sentralt

Detaljer

Manus til presentasjon av TV-aksjonen NRK 2016 for Røde Kors.

Manus til presentasjon av TV-aksjonen NRK 2016 for Røde Kors. Manus til presentasjon av TV-aksjonen NRK 2016 for Røde Kors. Denne presentasjonen gir en innføring i TV-aksjonen 2016 som går til Røde Kors og deres arbeid med å gi livsviktig hjelp til sivile ofre for

Detaljer

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse Demokratiske strukturer 3 Lokallaget 3 Årsmøte i Lokallaget 3 Landsstyret 4 Sentralstyret 4 Landsmøtet 4 Arbeidsutvalg 5 Utvalg

Detaljer

VITNESTØTTE. Vitnestøtte

VITNESTØTTE. Vitnestøtte VITNESTØTTE 2013 Vitnestøtte RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør Målsetting 04 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold Kvalitetssikring 05 Samarbeidspartnere

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Saksframlegg. Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder Røde Kors

Saksframlegg. Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder Røde Kors Søgne kommune Arkiv: F08 Saksmappe: 2005/2055-11318/2015 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 17.03.2015 Saksframlegg Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder

Detaljer

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 F R A S T A B S A M H A N D L I N G O G I N T E R N A S J O N A L T S A M A R B E I D 1 1. INNLEDNING

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Politisk plattform for. Røde Kors Ungdom

Politisk plattform for. Røde Kors Ungdom Politisk plattform for Røde Kors Ungdom Vedtatt på Sentral ungdomskonferanse 2011 Innhold INNLEDNING 3 1. MIGRASJON 4 1.1 ÅRSAKER TIL FLUKT OG SÅRBARHET UNDER FLUKTEN 4 1.1.1 MENNESKEHANDEL 4 1.1.2 KLIMA

Detaljer

En plan som viser vei videre

En plan som viser vei videre Strategisk plan 2014 2017 En plan som viser vei videre I denne planen har Sanitetskvinnene nedfelt hva som skal være innretningen på vår innsats i denne fireårsperioden. Planen slår fast hva som er formålet

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

VITNESTØTTE. Vitnestøtte

VITNESTØTTE. Vitnestøtte VITNESTØTTE 2014 Vitnestøtte RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør Målsetting 04 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold Kvalitetssikring 05 Opplæring og fagsamlinger

Detaljer

Folkehelsemelding 2015

Folkehelsemelding 2015 Folkehelsemelding 2015 Aktive eldre en moderne eldrepolitikk Konferanse for kommunale eldreråd, Oppland fylkeskommune, Biri, 9.oktober Aina Strand, HOD Hvorfor ny folkehelsemelding nå? Presentere regjeringens

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013

Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013 Ivar Leveraas. Leder av Statens seniorråd. Momenter til tale ved markering av FNs internasjonale dag for eldre, Gjøvik, 3.10.2013 Kjære alle som her er til stede! Takk for invitasjonen til dette arrangementet,

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text]

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text] Etiske retningslinjer i Høyre Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 0 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold Generelt... 2 Omfang og ansvar... 2 Grunnleggende forventninger... 2 Personlig adferd...

Detaljer

LÆREPLAN I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET

LÆREPLAN I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET LÆREPLAN I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET Formål med programfaget Samfunnet har behov for tydelige og kompetente voksne. Barn og unges hverdag er i stadig endring og fagarbeideren må være bevisst sin rolle

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Norsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte

Norsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte www.folkehjelp.no Norsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte Dagsorden pkt 6 Prinsipprogrammet (inneholder styrets innstilling og innkomne forslag med innstilling. 28. - 30. august 2015 Radisson BLU hotell

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 Trygg. Utviklende. Inkluderende. Langsiktig. Side 1 INNLEDNING Styret i TUIL Tromsdalen Fotball vedtok i 2010 at det skulle gjennomføres en strategiprosess

Detaljer

«Familier i utetjeneste»

«Familier i utetjeneste» «Familier i utetjeneste» Norsk Luthersk Misjonssamband 22.juni 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Ansvar... 2 3. Rekruttering av misjonærfamilier... 3 4. Langsiktig planlegging for barna...

Detaljer

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 Prinsipprogram 013 017 for Norske Samers Riksforbund Innhold NSRs grunnsyn Sametinget Samisk samarbeid Språk 3 Helse og

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

Mental helse. Mental helse i et samfunnsperspektiv Med fokus på økonomi og fattigdom

Mental helse. Mental helse i et samfunnsperspektiv Med fokus på økonomi og fattigdom Mental helse Mental helse i et samfunnsperspektiv Med fokus på økonomi og fattigdom Ingunn Dreyer Ødegaard Psykologstudent HimalPartner 20. mars 2014 Global mental helse 85% av psykisk lidende får ikke

Detaljer

NAAFs strategiplan 2005 2008/9. Planen justeres på landsmøtet

NAAFs strategiplan 2005 2008/9. Planen justeres på landsmøtet NAAFs strategiplan 2005 2008/9 Planen justeres på landsmøtet NAAFs strategiplan 2005 2008/9 NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND Strategiplanen er retningsgivende for alt arbeid i de ulike ledd i organisasjonen.

Detaljer

Forskningsstrategi Rådet for psykisk helse 2008-2012

Forskningsstrategi Rådet for psykisk helse 2008-2012 Forskningsstrategi Rådet for psykisk helse 2008-2012 Forskningsstrategi_2008_2012.doc Side 1 av 6 Innledning Rådet for psykisk helses visjon er et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

«Samhandling gir økt kvalitet» - Etiske perspektiver på samhandling

«Samhandling gir økt kvalitet» - Etiske perspektiver på samhandling «Samhandling gir økt kvalitet» - Etiske perspektiver på samhandling Pernille Næss, prosjektmedarbeider /rådgiver www.ks.no/etikk-kommune Etikk er kvalitetsarbeid og en naturlig del av fagutviklingen! Prosjekt

Detaljer

Det kommunale helhetsperspektivet

Det kommunale helhetsperspektivet Det kommunale helhetsperspektivet Folkehelsebrillene på for et systematisk og helsefremmende fokus i kommunene Kommunen må i ha og ta et overordna blikk Få øye på og oppdage hvilke behov vi må ta høyde

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Politisk program for Juvente 2012-2014

Politisk program for Juvente 2012-2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Politisk program for Juvente 2012-2014 1 Innledning Juvente er en organisasjon for, av og med edru ungdom. Juventes visjon er en demokratisk verden basert

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse-og omsorgsfeltet

Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse-og omsorgsfeltet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse-og omsorgsfeltet Ida Marie Holmin, Frivillighet Norge og Ann Kristin Andresen, Helse- og omsorgsdepartementet Omsorgskonferansen

Detaljer

Caritas Norges strategi 2013 2017

Caritas Norges strategi 2013 2017 Caritas Norges strategi 2013 2017 Del I. Caritas Norges identitet og verdier 1) Vår identitet Caritas Norge er katolikkenes hjelpeorganisasjon og har arbeidet i Norge i 60 år. Vi ønsker at alle mennesker

Detaljer

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Nasjonale utfordringer og satsningsområder -Nasjonale trender knyttet til fysisk aktivitet -Satsningsområder og utfordringer innen

Detaljer

HLF 2012-2015 HLF. på fem minutter. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak

HLF 2012-2015 HLF. på fem minutter. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak HLF 2012-2015 på fem minutter HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak Innledning HLFs handlingsprogram 2012-2015 gir en grundig presentasjon av forbundets prioriteringer og mål i landsmøteperioden.

Detaljer

Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015 2020)

Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015 2020) Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015 2020) Frivillighet handler om menneskelige verdier som omsorg, trygghet, medmenneskelighet. Sitatene er hentet fra innspill som er

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver

Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

Psykososial beredskap i kommunene

Psykososial beredskap i kommunene 1 Psykososial beredskap i kommunene Konferansen Beredskap i etterpåklokskapens tid 13.-14. mai 2013 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Knut Hermstad Dr.art, fagkoordinator RVTS Midt 2 Hva har vi lært? Psykososial

Detaljer

Manus til tavla. Det magiske klasserommet - Klima og nødhjelp

Manus til tavla. Det magiske klasserommet - Klima og nødhjelp Manus til tavla Det magiske klasserommet - Klima og nødhjelp Manus til Klima og nødhjelpsrommet Klima og nødhjelpsrommet passer best for 6. og 7. trinn, og trolig ikke for yngre elever enn 5.trinn. Vurder

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming.

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Bergen, 17.01.2011 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Nasjonalt nettverk

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE

ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE KONFERANSE OM FOLKEHELSE FOR ELDRE PÅ FIRST AMBASSADEUR HOTELL, DRAMMEN 9. 10. OKTOBER 2013 Presentasjon av Terje Aasterud, fylkeseldrerådet FOLKEHELSELOVEN

Detaljer

Olav Duun videregående skole

Olav Duun videregående skole Olav Duun videregående skole UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 1. oktober 2015 1 Vårt oppdrag Olav Duun videregående skole er en relativt stor skole i Namsos og Namdalen, og gir et bredt tilbud til unge og voksne

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære?

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Tove Gundersen, generalsekretær (Cand.san hovedfag/master i helsefag, psykiatrisk sykepleier) torsdag, 8. mai 2014 Ja - det var

Detaljer

Fafo-seminar 17. juni 2105

Fafo-seminar 17. juni 2105 Fafo-seminar 17. juni 2105 Kommentar til rapporten When poverty meets affluence. Migrants from Romania on the streets of the Scandinavian capitals ved Hilde Kirkebøen, prosjektleder «Rom for fattig tilreisende»

Detaljer

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

Profildokument langversjon

Profildokument langversjon Profildokument langversjon Innholdsfortegnelse Innledning Del 1: Hva fokuserer vi på, og hvorfor? Del 2: Tre viktige deler av arbeidet vårt: kunnskap, holdning og handling. Del 3: Ulike arbeidsarenaer:

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Godt skolemiljø. Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs

Godt skolemiljø. Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs Godt skolemiljø Erfaringer fra utvikling av forebyggende tiltak på Ulsrud vgs Hva skal skje de neste 20 minuttene Forebyggende arbeid for å fremme inkludering og felleskap 1. Skolens strategi hvordan utvikle

Detaljer

Det gjøres oppmerksom på at når begrepet skole brukes, er også SFO og skoleveien innbefattet.

Det gjøres oppmerksom på at når begrepet skole brukes, er også SFO og skoleveien innbefattet. FORORD Barn og elever har krav på et oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Den som mobbes blir fratatt respekt og anerkjennelse, og mobbing utgjør derfor en reell helsefare. Malvik

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

MULTICONSULTS VERDIER

MULTICONSULTS VERDIER MULTICONSULTS VERDIER Kjære medarbeider Verden rundt oss forandrer seg stadig. En dynamisk verden vil også påvirke oss i MULTICONSULT, og vi kan ikke isolere oss fra det som skjer i omverdenen. Vi blir

Detaljer

EDISON RRA 59. Nå vil vi videre! Porsgrunn Kommune. www.porsgrunn.kommune.no

EDISON RRA 59. Nå vil vi videre! Porsgrunn Kommune. www.porsgrunn.kommune.no Nå vil vi videre! EDISON RRA 59 Porsgrunn Kommune www.porsgrunn.kommune.no Porsgrunn -for barnog unge! 2 Vi har Barn og unge skal ha det bra!! Lett å si, men hvordan få til DET GODE LIV i praksis? Skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune

Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune En lokalsamfunnsmodell Agenda: 1. Historie & bakgrunn for lokalsamfunnsmodellen v/ordfører Jon-Ivar Nygård 2. Hensikt og mål for modellen v/ordfører Jon-Ivar

Detaljer

Helseutfordringer hos papirløse

Helseutfordringer hos papirløse Helseutfordringer hos papirløse Frode Eick Dagleg leiar Helsesenteret for papirløse migranter Kven er dei? Personer uten oppholdstillatelse i Norge. Går også under betegnelsen illegale/ ulovlige innvandrere,

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer