Pågående prosjekter. Styringsgruppemøte Hilde og André

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pågående prosjekter. Styringsgruppemøte 11.03.09 Hilde og André"

Transkript

1 Pågående prosjekter Innovasjon Ytre Lyngen Styringsgruppemøte Hilde og André

2 Gründerprosjektet Prosjektmål: Prosjekt nye bedrifter Felles infrastruktur: skal skape 20 nye bedrifter i ytre Lyngen, hvorav halvparten skal være kvinneinitiativ. Nyskapingsaktivitet skal gi 10 nye arbeidsplasser i eksisterende næringer. Det skal kletableres fll felles infrastruktur som gir grobunn for nyetableringer. Nye bedrifter: Gjennom prosjekt Nye bedrifter har vi så langt etablert fire bedrifter (tolk, matproduksjon, regnskaps og konsulenttjenester), hvorav to har kvinnelig gründer På utviklingsstadiet har vi seks nye bedrifter med fire kvinnelige gründere, hvorav to er betydelige satsinger Vi har etablert en avdeling av Lyngenfjord ASVO i Nord Lenangen Vi har gjennomført etablererskole hvor ni var påmeldte og tre stykker gjennomført Nyskaping i eksisterende bedrifter: Innenfor eksisterende næringsliv har vi bidratt med nyskapingsaktivitet på ulikt nivå i fire bedrifter avviklet kvinnegründerdag med 50 deltakere etablert kvinnenettverk med 5 samlinger så langt forprosjekt for næringshage, delfinansiert av SIVA Innovasjon Norge har gjennomført Skal/skal ikke kurs med 25 deltakere fra hele regionen hatt datakortkurs med 26 deltakere arbeidet med konseptutvikling for industriområdet Lenangsneset fått ansvar for Marint verdiskapingsprogram og utbygging av bredbånd arbeidet med kompetansesenter på Lenangsøyra gjennomført strikkekurs for uføretrygdede som skal arbeide i Lyngenfjord ASVO utviklet og finansiert utførenettverk felles stillingsutlysning av 25 stillinger i området arbeidet med ulike prosjektideer for landbruks og fiskerinæringen igangsatt prosjektet marine herligheter som skal kartlegge muligheter i Ullsfjorden

3 Næringshage for bygg og anlegg

4 Bidrag fra næringshagen Kontorlokaler Produksjonslokaler Lager Møterom Videokonferansefasiliteter IKT tjenester Telefonsentral, noen som svarer telefonen for din bedrift En sosial arenahvor en kan møtes uformelt innen et fagmiljø Samarbeidsarena på større prosjekter Kompetanseheving, oppdatering og muligheter for felles kursing En tettere kontakt med FOU miljøer fra Høgskolen i Narvik/NTNU Ingeniørtjenester Tegnetjenester Konsulentvirksomhet innenfor engenieering Juridisk kompetanse Revisjonstjenester Regnskapstjenester Salgs og markedsføringskompetanse Andre fagområder som henger sammen med bygg og anleggsbransjen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svært viktig viktig Mindre viktig Uviktig

5 Total Er ditt firma interessert i å være med på å etablere en næringshage for bygg og anlegg Procent Antal i ytre Lyngen? Ja. Vil være med å etablere og kjøpe tjenester gjennom næringshagen. 50 % 6 Vi vil kjøpe tjenester men ikke være med på å etablere 17 % 2 Vi er positive til etableringen men vil ikke leie tjenester selv. 17 % 2 Nei. Vi er ikke interessert i at det skal etableres en næringshage i ytrelyngen. 0 % 0 Vet ikke 17 % 2 Total 100 % 12 Base 12

6 Kursvirksomhet Kurs Lage egne nettsider, innføring Lage egne nettsider, viderekommende Grunnleggende bedriftsøkonomi Styrekurs for næringslivet Styrekurs for lag og foreninger Kurs i HMS, KS, prosjektering, tek 07 Gården som pedagogisk ressurs Arbeid så langt: Kartlagt muligheter Utviklet opplegg til bedriftene i Tttb Tyttebærvika IT sikkerhet og Vedlikehold av datamaskin Sikkerhetskurs k for fiskere bedrifter Bøtekurs HMS Truckfører Maskinfører Startet rundspørring hos bedrifter Medium minus interesse foreløpig

7 Utførenettverket I ytre Lyngen har: 12 stykker som ønsker seg et mer aktivt yrkesliv mange flere uføretrygdete som kanskjeønsker det samme et prosjekt som har vært suksesserklært i Tromsø et kompetansemiljø som kan gjennomføre prosjektet uten å beslaglegge Navs tid et område i omstilling, vedtatt av Troms fylkeskommune og Lyngen kommune Men Nav har besluttet at de ikke ønsker å videreføre prosjektet, hvert fall på nåværende tidspunkt. Detvar ikkevi spesielt godt fornøyd med

8 Minishoppingsenter Kremmerhuset/Kremmerboden Personlig pleie: Treningsstudio Toalett/dusj/badstu Frisør Hudpleie Kostveiledning Fotterapi Lysterapi Matprodukter: Lam Reke Gris Hjemmebakt Lefser Gatekjøkken Cafe Kunsthåndverk: Treskjæring Glasskunst Smykker Silketrykk Lyngen ASVO Interiør Blomster Renovering av møbler Aktiviteter/reiseliv: Guiding Båtutleie Båtcharter Overnatting Hest Hund Gjestehavn Unger/ungdom: Musikk; kor, sang, band Dans og disco Lekearealer Utvendig lekeplass LAN Lydisolerte rom Møteplass

9 Nord Lenangsneset Området er regulert ttiltil industriområde men utbygging krever store investeringer på mer enn 100 millioner Tre muligheter er så langt vurdert: Turområde; ingen inngrep utover løyper, tavler og kart Industriområde; tunge investeringer i vei, strøm, kai. Ingen interessenter definert Reiseliv; hotell eller hytter medfører betydelige investeringer i i VAR, vei, kaianlegg med videre

10 Bredbåndsutbygging Total kostnad 7,1 mill Utbygger Bredbåndsfylket Troms Anbudspapirer ute Oppstart av utbygging i april 2009 Sluttført før jul 2009 Finansiering (kr) Omstilling % Bredbåndsmidler-aksess % Lyngen kommune reduserte kostnader % Utleie % Egenandel Lyngen kommune % %

11 Tyttebærvika 2 av aktørene er klare og driver med tilrigging Opplæringsplan utformet av IYL Møte med Nav om opplæring og tilsetting Eksisterende kai finansieres med 60 % av Troms fylkeskommune 1,6 mill Lyngen kommune skal behandle finansiering av 20 % i formannskapet t Vi arbeider nå med å få inn nye aktører prospekt og lignende Private investeringer for om lag 20 mill i området så langt I løpet av kommende femårsperiode antar vi investeringer på 75 mill og 50 ansatte Lokale ringvirkninger g på om lag 30 % Investeringer i infrastruktur er på 16 mill

12 Mudring 1. På Lenangsøyra har Bjørn Arild Olsen med flere igangsatt rekefabrikken med ca 10 ansatte. De tar all reke fra båtene i området. Problemet er at de føler behov for å mudre dette området fordi det begynner å bli grunt. 2. I Nord Lenangen har de innenfor moloen akkurat det samme problemet. Båtene som skal inn og ut har problemer med å manøvrere fordi det er for grunt. 3. På reiselivsanlegget er det også behov for mudring. Havfisketuristene har problemer med at båtene skraper borti havbunnen og propeller ødelegges. Vi har fått et tilskudd fra fylket på kr 1,4 mill, men dette er altfor lite etter at vi har gjort mer grundige undersøkelser. Vi arbeider derfor med å søke penger hos Kystverket, søknadsfrist 1. april 2009 Mudring koster ca 5,5 mill (Lenangsøyra og Hamneneset)

13 Kai i Nord Lenangen Kostnad for renovering av kaia ved rekefabrikken er 5,3 mill Dette gir muligheter for tungtransport på kaia Vi kli d L k f å Vi skal i møte med Lyngen kommune for å drøfte eierskap og eventuell finansiering den 23. mars 2009

14 Bolig og hytteområder Hyttefelt Svensby Hyttefelt. Et regulert område ved Svensby på totalt 41 dekar der 15 dekar er regulert tfor httb hyttebygging. Resten av arealene er i all hovedsak friluftsområde/ lekeplass. Hyttefeltet er nå fullt utbygd med 7 hytter på 7 tomter. Tomtene er store og varierer i størrelse (1,8 2,5 dekar). 4 nye hytter er til salgs. Rørnes Hyttefelt. Et nytt regulert hyttefelt ved Sør Lenangen der ca. 20 dekar er regulert for hyttebygging og ca. 16 dekar er regulert som Campingplass. Stort friluftsområde. Totalt 15 hyttetomter med størrelser mellom 0,8 1.5 dekar kan bebygges. Arneng Hytter AS. Et stort hytteområde på dekar som er under regulering g på vestsiden av Nord Lenangsneset i Nord Lenangen. 200 hyttetomter på mellom 1 2 dekar skal her legges ut for salg i tillegg til 50 som er ment for utleie. Området for regulering er sjønært og har avgitt plass for friluftsområder. Lyngen Hus AS. Ved drusselv, lengst nord på Lyngen halvøya finnes det et område som er regulert for bygging av 14 tomter med størrelse på 1 1,2 dekar. Tomtene er ferdig opparbeidet med vei, vann og kloakk. Storgalten Ferie camp. Ved Lenangsstraumen i Nord Lenangen legges det snart ut et felt med totalt 41 hyttetomter for salg samt oppstillingsplass for 50 campingvogner. Tomtene selges ferdig opparbeidet med vei, vann og kloakk. Boligtomter Innereidet Boligfelt Et helt nytt boligfelt i Nord Lenangen der reguleringsplanen nå er ute på høring. Området som skal reguleres for boligformål er på ca. 50 dekar fordelt på 36parseller parseller. Lokaliseringen av hustomtene gir god utsikt over hele Nord Lenangen og ut vågen. Helt i enden av området mot vest er det regulert inn ny kirkegård. k Svensby Boligfelt Et boligfelt lokalt på Svensby som snart er ferdigregulert med 5 boligtomter à 1,4 dekar. Feltet gir mulighet for utvidelse med 5 tomter i tillegg. Selges ferdig opparbeidet med vei, vann og avløp.

15 Kystsoneplan for Ullsfjorden Ullsfjorden er geografisk delt dltmellom Tromsø, Karlsøy og Lyngen kommune Det er en relativt ubeskrevet og ubrukt fjord knyttet til marine næringer Det er ikke gjort utredninger for bruk av kystsonen, og det er ingen oppdrettsaktivitet i fjorden De ulike kommunene har i forskjellig grad planer for fjorden Lyngen kommune har en kystsoneplan i forenklet utgave fra 1995 Karlsøy kommunes kystsoneplan dekker hele kommunen og har en planperioden fra 2003 til 2007 Tromsøs arealplan for distriktene er vedtatt i 2008, og ivaretar deler av områdene i Ullsfjord Vi har tatt initiativ til en workshop 23. mars for å se om det er muligheter for et samarbeid finansiert over RDA potten

16 Sjøveien til Lyngsalpan Landskapsverneområde naturbasert stedsutvikling Ishavskysten Friluftsrådog omstillingsprosjektet Innovasjon ytre Lyngen ønsker å utvikle et samarbeid med følgende mål: Ishavskysten Friluftsråd og Hovedaktivitet Kostnadsanslag Ansvarlig Framdrift kartlegge området IYL IYL/IFR/ modulbaserte kurs planlegge/gjennomføre fagmiljø omstillingsprosjektet Innovasjon ytre Lyngen skal utvikle skape lokalt engasjement IYL/IFR naturbasert stedsutvikling knyttet til Lyngsalpan planlegge merking, kart, web og utforming Design Landskapsverneområde driftskonsept for infrastruktur som toalett, renovasjon, dusj, badstu, treningsrom og IYL/IFR/ 1. Bevisstgjøring, kompetansehevingog infrastrukturbygging 2. Realisering bygge tilgjengelige toalett, dusj, badstu Snekker matservering arkitekt To faser: fokusere på næringsmuligheter IYL utarbeidelse av pilotmodeller IFR sum

17

18 Flerbrukshall Vi har startet arbeidet med planlegging av en flerbrukshall i ytre Lyngen Vi ser på mulige modeller og innhold Vi tenker på kombinasjoner av sport og næring med et spesielt fokus på barn og unge Vi undersøker hva andre har gjort Vi har hatt en første kontakt ktmed anleggskomiteen i Troms Fotballkrets

19 Næringsbygg på Lenangsøyra Olsen har signalisert et ønske om å prosjektere jkt et næringsbygg på Lenangsøyra for ulike typer virksomheter Vi har tidligere utarbeidet konsept og kostnadsoverslag, men interessentene var for få Vi er i dialog med Olsen, men han er en travel mann Forhåpentligvis i vil dette arbeidet bid skyte fart i løpet av våren Potensielle virksomheter er butikk, lager og produksjon, barnehage, kontorfellesskap, tilbud til telependlere med flere Det ble en periode arbeidet med et rekemuseum, men dtt dette ble lagt på is

20 Innspill fra styringsgruppen Plan for olje og gassrelatert virksomhet Mineralprosjekt Bølgekraft manglende lønnsomhet Strømkraft i havet er mer lønnsomt

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Sakspapirer. Saksliste PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 29/14 14/330 SØKNAD TIL FISKERIFONDET GEORG MAR BALDURSSON

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Godkjent av kommunestyret 14.12.2012 sak 80/12 Kjetil Heitmann Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Mandat... 4 3 Boligpolitiske føringer... 5 Nasjonale føringer...

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015 Omstillingsplan For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020 Revidert for 2015 Innhold Innledning... 3 1. Bakgrunn for omstillingsstatusen... 4 1.2 Oppsummering av ståsteds- og mulighetsstudie...

Detaljer

Kommunedelplan for økt bosetting

Kommunedelplan for økt bosetting Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... DEL MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET ØKT BOSETTING... HOVEDMÅL:... Kommentarer til hovedmålet:...

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL 2 Bakside omslag 3 Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 5 6 Forord 7 Innledning Forord Kultur byråden Med denne rulleringen

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Det Digitale Distriktsagder

Det Digitale Distriktsagder Det Digitale Distriktsagder - 18 distriktskommuner skaffer seg bredbånd HØYKOM- rapport nr 402 Rapporten er utarbeidet innenfor programmet HØYKOM Program for tilskudd til høyhastighetskommunikasjon Ansvarlig

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Næringsplan for Lenvik 2015-2019

Næringsplan for Lenvik 2015-2019 Næringsplan for Lenvik 1 Forord Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret i 2014, og dette er kommunens overordnede styringsdokument. Her er de viktigste mål og strategier for samfunnsutviklingen

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Europeisk arbeidsinnvandring Kort beskrivelse Siste årene har det vært mange diskusjoner om at rekruttering av

Detaljer

kampen om ny næring vurderer å flytte Eiscat «Nye Narvik» toger fram Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008

kampen om ny næring vurderer å flytte Eiscat «Nye Narvik» toger fram Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008 Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen FEBRUAR 2008 kampen om ny næring Kommunen mener Tønsnes vil gjøre Tromsø attraktiv for næringsetablering. Men for flere som venter på etablering, virker nær

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Regionrådets Handlingsplan 2015

Regionrådets Handlingsplan 2015 Regionrådets Handlingsplan 2015 Satsingsområde 1: Næringsutvikling Tiltak 1 Supplerende 1. linjetjeneste for kommunene Videreføring av eksisterende tiltak Regionrådet er i Oppland fylkeskommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag

Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag Tid for konsolidering Effektvurdering av innovasjonsselskapene i Trøndelag Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson 1 Tittel: Forfatter: Oscarsborg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 23.04.2009 Tid: Kl 09.00 NB! Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer