KVALITETS OG MILJØSYSTEMET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVALITETS OG MILJØSYSTEMET"

Transkript

1 KVALITETS OG MILJØSYSTEMET A-1002 HMSK Forbedringsprosessen P-403 HMSK System og omfang Vårt KS- og HMS-system rev Improvement Forbedring 4 System for kvalitetsstyring 4.1 System, Generelle krav 4.2 Krav til dokumentasjon Generelt Kvalitetshandbok Dokumentstyring Kontroll med registreringer Internkontroll innebærer at Internkontrollen skal tilpasses risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av risikoforhold og størrelse. Dokumentasjon som følger av krav i eller i medhold av helse-, miljøog sikkerhetslovgivningen, for eksempel instrukser, tillatelser, kompetansebevis, sertifikater o.l. skal inngå. Skriftlig dokumentasjon etter denne forskrift skal minst omfatte annet ledd nr. 4) til og med nr. 8) i denne paragraf. Kvalitetssystemet vårt er bygd opp i henhold til NS-EN ISO 9001 System for kvalitetsstyring. HMS-systemet vårt er bygd opp i henhold til NS-EN ISO Miljøstyringssystemer og Internkontrollforskriftens 5. Systemets omfang er begrenset til å gjelde Ingeniørgruppens aktiviteter i henhold til prosessbeskrivelse. Aktiviteter og arbeidsoppgaver under ekstern ledelse, omfattes av oppdragsgivers HMS Kvalitets- og sikkerhetsrutiner. Systemet omfatter også kontroll med revisjons-, økonomi og regnskapstjenester. Som illustrert i figuren styrer vi etter følgende prinsipper: Planlegge Utføre Kontrollere Korrigere Våre styringsdokumenter identifiseres etter hvor i forbedringsprosessen de er forankret, og hvilken prosess og avdeling de gjelder for. Kvalitets-prosedyrer identifiseres med K Eksempel: D-805 K Prosesskart Marked HMS Vårt HMS-system tilfredstiller kravene i det lovpålagte internkontrollsystemet, som også ivaretar ytre miljø. HMS-systemet er implementert i Kvalitetssystemet og HMSstyringsdokumentene identifiseres etter samme prinsipp som i figuren over, men identifiseres i tillegg med initialene HMS i filnavnet. Eksempel: HMS-02-1 Opptreden ved ulykke Felles prosedyrer identifiseres med HMSK Eksempel: A-1001 HMSK Avviksbehandling Vi benytter Cerum elektronisk prosjektstyringssystem med innebygget modul for kvalitetsstyring Side 1

2 P-402 HMSK Prosesskart P-401 HMSK Organisasjonskart 4 System for kvalitetsstyring 4.1 System, Generelle krav 4.2 Krav til dokumentasjon Generelt 5 Ledelsens ansvar 5.5 Ansvar, myndighet og kommunikasjon Ansvar og myndighet Ledelsens representant 5 Internkontroll innebærer at ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt Kvalitetssystemet vårt er en overordnet funksjon som skal være implementert i alle prosessene i vår virksomhet. Det skal være kontinuerlig toveis kommunikasjon mellom prosessene og kvalitetssystemet. HMS-systemet gjelder også for alle prosessene, men omfatter ikke kunder og økonomitjenestene. Økonomi og regnskapsfunksjonene er en prosess som er utsatt til ØKONOR. Økonomirevisjon utføres av PWC Kvalitetssystemet omfatter også disse tjenestene. VÅRE Med kjerneprosesser mener vi de prosessene som fører fram til det produktet kunden ønsker. Støtteprosessene skal sørge for at vi har kontroll med det produktet vi leverer. ORGANISASJONSKART Det øverste HMS og kvalitetsansvar har daglig leder og styret i Ingeniørgruppen. Ansvaret for oppdatering av HMS og kvalitetssystemet har kvalitetskoordinator. PROSESSEIERE Side 2

3 5 Leadership Lederskap 5 Ledelsens ansvar 5.1 Ledelsens forpliktelse 5.2 Kundefokus 5.3 Kvalitetspolitikk 5.4 Planlegging Kvalitetsmål 4 Internkontroll innebærer at fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet HMSK- POLITIKK Fokus-Bevissthet-Kompetanse-Fleksibilitet Kvalitetspolitikk Ingeniørgruppen skal være fokusert og styre etter å levere produkter og tjenester i samsvar med kundens krav og forventninger. Omgivelsene, kundene og andre forbindelser skal oppfatte Ingeniørgruppen og bedriftens medarbeidere som bevisste i når det gjelder å imøtekomme krav og forventninger knyttet til virksomheten. Høy, tilpasset kompetanse, fleksibilitet og kontinuerlig forbedring skal være Ingeniørgruppens viktigste konkurransefaktorer. Utformingen av Ingeniørgruppens kvalitetspolitikk er et lederansvar, der daglig leder setter kvalitetsmålene i samarbeid med ledergruppa. Kvalitetspolitikk og mål skal blant annet nås gjennom: Kvalitet behandles som et viktig element i overordnet strategiplan. Ingeniørgruppen skal ha interne systemer som dokumenterer mål for forbedringer. Foreta internrevisjon for å måle om vi etterlever prinsippene i ISO og internkontrollsystemet Gjennom forebyggende tiltak skal man sørge for systematisk innsats som sikrer riktig kvalitet på tjenesteyting og produksjon, at eventuelle feil oppdages så tidlig i prosessen som mulig, samt at korrigerende tiltak gjennomføres for å hindre gjentagelse. Korrigerende tiltak forsøkes løst i samarbeid med bedriftens medarbeidere og effekten skal måles. Ingeniørgruppen skal aktivt samarbeide med sine leverandører for å sikre forbedring av kvalitet og leveringspresisjon for innkjøpte varer og tjenester. Måling av kundetilfredshet gjøres av de enkelte avdelinger. P-501 HMSK Politikk HMS politikk: Ingeniørgruppen skal styre etter å etterleve krav i lover og forskrifter som omhandler ytre miljø og arbeidsmiljø Omgivelsene, kundene og andre forbindelser skal oppfatte Ingeniørgruppen og bedriftens medarbeidere som bevisste når det gjelder å nå våre hovedmålsettinger angående helse, miljø og sikkerhet: Vi skal ha det bra på jobb. Vi skal ha en sikker arbeidsplass Vi skal ikke forurense det ytre miljø HMS-politikk og mål skal blant annet nås gjennom: Å arbeide aktivt med å forbedre arbeidsmiljøet. Å utføre aktiviteter og oppdrag innenfor gjeldene lover, forskrifter og regler vedrørende ytre miljø, helse og sikkerhet. Benytte arbeidsmetoder som reduserer behov for reising. Prioritere oppdrag som gir miljøgevinst. Side 3

4 A-1001 HMSK Avviksbehandling Avviksregistreringen foregår elektronisk gjennom vårt prosjektstyringssystemet Cerum. Avvikssystemet gjelder for både Kvalitets- og HMS-systemet. Rapporter og statistikker genereres fra systemet 10 Improvement Forbedring 8 Måling, analyse og forbedring 8.3 Kontroll med produkt med avvik 8.4 Analyse av data 8.5 Forbedring Kontinuerlig forbedring Korrigerende tiltak Forebyggende tiltak 7 Internkontroll innebærer at iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen Side 4

5 D-806 KHMS Innkjøp C-508 KHMS Leverandørliste 8 Operation Drift 7.4 Innkjøp Innkjøpsprosess Innkjøpsinformasjon Verifikasjon av innkjøpt produkt Innkjøpspolitikk miljø: Rutine for KJØP AV VARER til kontoret Der det er relevant skal miljøkrav stilles til leverandøren. For å vurdere produktenes miljøegenskaper kan følgende generelle sjekkliste gjennomgås: Miljømerkede eller resirkulerbare produkter skal prioriteres. Godkjente merker er Svanemerket, Bra Miljöval, EU-Blomsten, Den blå engel, Ø-merket, FSC, TCO, EnergyStar, Hippopotamus, Max Havelaar og Coop Natur/Futuro. Høy andel gjenvunnet materiale skal vektlegges Lavt innhold av helse- og miljøfarlige kjemikalier skal prioriteres Lavt energiforbruk skal prioriteres Lavt vannforbruk skal vektlegges Reparasjonsmuligheter og service skal vektlegges Flerbruks- og oppgraderingsmuligheter skal vektlegges Gjenvinningssystem for produkt og emballasje skal etterspørres og prioriteres Utslipp, gjelder for eksempel kjøretøy, utstyr/maskiner, kjemikalier etc. Lavt støynivå på maskiner og utstyr skal vektlegges Lavt energiforbruk på maskiner og utstyr skal prioriteres HMS-datablad skal medfølge produktet Engangsartikler skal ikke forekomme, gjenbruksartikler skal prioriteres Forbruksartikler som kopi- og printerpapir, hygieneprodukter, tørkepapir, toalettpapir, rengjøringsmidler, vaskemidler, kaffefilter, batterier, konvolutter bør være miljømerket Lyskilder bør være energiklasse A eller B Kopimaskiner, faks, skrivere og makuleringsmaskiner bør være lavenergi og helst miljømerket. Kopimaskiner og skrivere bør ha dobbeltsidig kopi/utskrift funksjon og kunne benytte miljømerkede tonerkassetter. PC og skjermer bør være lavenergi og helst være miljømerket. Rengjøringsmidler som inneholder aktivt klor skal ikke benyttes Elektrisk utstyr skal være NEMKO eller CE godkjent. Så langt det er mulig unngå produkter: med faresymboler og advarselssetninger. som må behandles som spesialavfall. som er engangsartikler/porsjonsforpakninger. Noen miljømerker EU Blomsten Ø-merket Max Havelaar Ingen referanser. Svanen Grønt Punkt ØkoTex 100 Side 5

6 ØKONOMI REGNSKAP Regnskapsprosessen er satt bort til Sparebank1 regnskap. Overvåking av kvalitet skjer ved månedlige oppfølging av avdelingsledere og rapporter fra Sparebank1 Regnskap. Økonomirevisjon utføres av PWC Sparebank 1 Regnskap PWC 8 Operation-Drift 7.4 Innkjøp Innkjøpsprosess Innkjøpsinformasjon Verifikasjon av innkjøpt produkt Ingen referanser Side 6

7 MARKED LEVERANSE VÅRE D-801 K Prosesskart Marked D-802 K Prosesskart Leveranse PROSESS MARKED Kritiske kontrollpunkt - CCP: Kundehenvendelser registreres i Cerum. Dersom kunden ikke er registrert fra før, så opprettes det ny kontakt og evt ny person. Tilbudsberegningen fører til kontrakt som signeres i henhold til prosjektets størrelse og omfang. Nytt prosjekt opprettes på kunden. 8 Operation Drift PROSESS LEVERANSE 5 Ledelsens ansvar 5.2 Kundefokus 7 Realisering av produkt 7.2 Kunderelaterte prosesser Kommunikasjon med kunder 8 Måling, analyse og forbedring Kundens tilfredshet Ingen referanser Kritiske kontrollpunkt - CCP: Arkivering og registrering i Cerum. Timer registreres i Cerum på hver kundekontakt og prosjekt. Disse godkjennes av kunde der dette er spesifisert i kontrakten. Fakturering skjer månedlig eller ved endt prosjekt av prosjektansvarlig. Faktura registreres i Cerum og sendes kunde av prosjektansvarlig. Faktura med bilag sendes av avdelingsleder til regnskapskontoret månedlig for regnskapsføring. Avdelingsleder og prosjektansvarlig følger opp kunden. Side 7

8 Markedsførings og leveranseprosedyrene er felles for kjerneprosessene D-803 K Material-Sveis-tredjepart D-804 K Prosesskart Revisjonsledelse-system D-804 K Prosesskart Prosjektledelse PROSESS MATERIAL-SVEIS-TREDJEPART 8 Operation Drift 7 Realisering av produkt 7.1 Planlegging for realisering av produkt 7.2 Kunderelaterte prosesser Bestemmelse av krav relatert til produkt Gjennomgåelse av krav relatert til produket Kommunikasjon med kunder Ingen referanser Kritiske kontrollpunkt CCP Kontraktsgjennomgang Planlegging Utføre Dokumentere PROSESS REVISJONSLEDELSE SYSTEM Kritiske kontrollpunkt CCP Kundetilbud og kontrakter Bedriftsbesøk Tilbakemelding/rapportering Arkivering Sertifisering/kontroll PROSESS PROSJEKTLEDELSE Kritiske kontrollpunkt CCP Kontraktsgjennomgang Planlegging Utføre Dokumentere Side 8

9 P 403 HMSK System og omfang Ansvar: Kvalitetskoordinator Kvalitets og miljøstyringssystemet omfatter følgende prosedyrer: 10 Improvement Forbedring 4 System for kvalitetsstyring 4.1 System, Generelle krav 4.2 Krav til dokumentasjon Generelt Kvalitetshandbok Dokumentstyring Kontroll med registreringer Internkontroll innebærer at Internkontrollen skal tilpasses risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av risikoforhold og størrelse. Dokumentasjon som følger av krav i eller i medhold av helse-, miljøog sikkerhetslovgivningen, for eksempel instrukser, tillatelser, kompetansebevis, sertifikater o.l. skal inngå. Skriftlig dokumentasjon etter denne forskrift skal minst omfatte annet ledd nr. 4) til og med nr. 8) i denne paragraf. 01 P PLANLEGGING P-401 HMSK Organisasjonskart P-402 HMSK Prosesskart P-403 HMSK System og omfang P-501 HMSK Politikk P-601 HMSK Mål og handlingsplaner 02 D - DRIFT D-801 K Prosesskart Marked D-802 K Prosesskart Leveranse D-803 K Prosesskart Material Sveis Tredjepart D-804 K Prosesskart Revisjonsledelse System D-805 K Prosess Prosjektledelse P-806 HMSK Innkjøp 03 C - ANALYSER OG EVALUERING C-901 HMSK Risikoanalyser C-902 HMSK Intern revisjon C-903 HMSK Revisjonsprogram og dokumentasjon C-904 HMSK Intern revisjonsrapport og agenda C-905 HMSK Samsvarsvurdering C-906 HMSK Grunnlaget for LG C-907 HMSK Leverandørliste 04 A - FORBEDRING A-1001HMSK Avviksbehandling A-1002 HMSK Forbedringsprosessen A-1003 HMSK Resultat av LG A-1004 HMSK Årsplan etter LG 05 HMS - INTERNKONTROLL Oversikt over HMS-prosedyrene finner du her Side 9

10 7 Support støtteprosesser 6 Resursstyring Menneskelige ressurser, generelt 6.3 Infrastruktur 6.4 Arbeidsmiljø Internkontroll innebærer at Internkontrollen skal tilpasses risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av risikoforhold og størrelse. Dokumentasjon som følger av krav i eller i medhold av helse-, miljøog sikkerhetslovgivningen, for eksempel instrukser, tillatelser, kompetansebevis, sertifikater o.l. skal inngå. Skriftlig dokumentasjon etter denne forskrift skal minst omfatte annet ledd nr. 4) til og med nr. 8) i denne paragraf. Vårt HS-system er bygd opp i henhold til Internkontrollforskriften 5: Internkontrollen skal tilpasses risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSRUTINER 05 HMS - INTERNKONTROLL 01 Organisasjon Se KS og Miljø 02 Skader og ulykker HMS-02-1 Opptreden ved ulykke HMS-02-2 Registrering av skader og ulykker HMS-02-3 AML Kapittel 5 Se KS og Miljø C-901 HMSK Risikoanalyser HMS-02-5 Branninstruks NAV bm Sykefravær HMS-03-1 Registrering av sykefravær HMS-03-2 Folketrygdloven 04 Personal HMS-04-1 Medarbeidersamtale HMS-04-2 Medarbeidersamtale skjema HMS-04-3 Medarbeidersamtale logg HMS-04-4 Opplæring nyansatt 05 HMS Møter HMS-05-1 HMS-møter 06 HMS Vernerunder HMS-06-1 Vernerunde HMS-06-2 Vernerunde sjekklister og rapport 06 HMS Lover og forskrifter Se KS og Miljø C-905 HMSK Samsvarsvurdering P-403 HMSK System og omfang Side 10

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 8 av 246 25.05.2013 STYRINGSHÅNDBOK FOR ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 9 av 246 0.1 Formål Formålet med STYRINGSHÅNDBOKEN er å beskrive virksomheten til Tronrud GRUPPEN med datterselskaper

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot.

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot. HÅNDBOK FOR NÆRINGSMIDDELTRYGGHET OG KVALITET 2014 Forord Hval Sjokoladefabrikk ASA er en nisjeleverandør av kvalitets sjokolade og sukkervarer til det norske marked med hoved vekt på løsvekt til plukk

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 Introduksjon 1.01 Formål og omfang s.3 1.02 Bruk s.3 1.03 Vedlikehold s.3 1.04 Basisdokumenter s.4 1.05Distrubisjon

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

KVALITET OG HMS. Manual for Lofotkraftkonsernet. Trygger hverdagen - investerer i framtiden. KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet

KVALITET OG HMS. Manual for Lofotkraftkonsernet. Trygger hverdagen - investerer i framtiden. KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet KVALITET OG HMS Manual for Lofotkraftkonsernet Trygger hverdagen - investerer i framtiden 1 KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet 2 KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet Innholdsfortegnelse

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre.

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre. Veiledning : Sertifisering av kvalitetssystemer Innledning Valg av sertifiseringsorgan Forberedelse til sertifisering Sertifiseringsprosessen Fornyelse av sertifikatet Sertifikateier NS-EN ISO 9001 - Elrom

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Sist revidert 01.04.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner... 4 1.2 Om IMB Maskiner... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

IK system for Fredikstad Seafood

IK system for Fredikstad Seafood IK system for Fredikstad Seafood Versjon: 15. april, 2015 Om etableringsforskrift 6.0 Krav om IKT kontroll er hjemlet i 6.0.Her stilles det også krav om et internkontrollsystem som sannsynliggjør at krav

Detaljer

INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING

INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING INNHOLD - KVALITETSFORBEDRING 1. Innledning velkommen v/leder modell av system for kvalitetsstyring oppsummering 2. samling kvalitetsstyring internkontrollforskriften og kvalitetsforbedring 2. Kvalitetsforbedring

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse.

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse. Spesifikasjon 3-02-04 REVISJON VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-02-24 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Norsk Sertifisering

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

Kvalitetshåndbok for bygg- og eiendom i Helse Sør-Øst

Kvalitetshåndbok for bygg- og eiendom i Helse Sør-Øst Dokumenter som er overordnet kvalitetssystemet i sin helhet: HF- Prosjekt Dok. type L.nr Beskrivelse OD 0001 Overordnede strategier, vedtak, føringer, rammer OD 0002 Overordnede krav til eiendommer i Helse

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Redaktør: Ada Schreiner Skriftserie for leger: Utdanning og kvalitetsutvikling KOM I GANG Kvalitetsforbedring i praksis Oslo, 2004 FORORD «Det viktigste er å ikke

Detaljer

Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001

Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001 Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001 Heve bevissthet og kompetanse for styringssystemer Angela Miller, Sjefskonsulent DNV KEMA Det Norske Veritas (DNV) Uavhengig stiftelse etablert i 1864 Målsetning:

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer