Innhold: Årsmelding Side 3 10 Handlingsplan Side 13 Resultat Side 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold: Årsmelding Side 3 10 Handlingsplan 2014 2015 Side 13 Resultat Side 14"

Transkript

1 2014 Årsmelding

2 Innhold: Årsmelding Side 3 10 Handlingsplan Side 13 Resultat Side 14 Balanse Side 15 Noter Side 16 Revisjonsberetning 2014 Side konferanser 2014 Side Alle foto: Ingvild F. Melien Bodø Stormen (forside). Norsk kulturforum har i 2014 intensivert arbeidet med synliggjøring av egnede lokaler til kultur. Bildene i årsmeldingen er hentet fra dette prosjektet.

3 3 Årsmelding 2014 BÆRUM Bærum kulturhus. q sammendrag Norsk kulturforum (NOKU) har i 2014 videreført arbeidet med kultur og samfunn som overordnet innfallsvinkel. Et variert kulturliv er en forutsetning for et levende demokrati, der alle har mulighet for deltakelse, ytring, egenaktivitet og opplevelse, slik både kulturloven og Kulturutredningen 2014 vektlegger. Norsk kulturforum arbeider for en løpende dialog med statlige myndigheter, KS, fylkeskommuner og våre egne fylkeslag. Norsk kulturforum har i 2014 videreført møteplassen Forum for kulturorganisasjoner som ble etablert i Til denne møteplassen inviteres nasjonale kulturorganisasjoner det er naturlig å samarbeide med. Lokalt kulturutviklingsarbeid knyttet til kompetanse, samarbeid, infrastruktur, økonomi og lignende har vært gjennomgående temaer i dette arbeidet. Kultursektorens plass i arbeidet med ny kommunestruktur har også vært oppe til debatt. landsmøtet 2014 ble gjennomført på Hamar Det var 70 påmeldte deltakere. Fra og med 2013 gjennomføres det landsmøte hvert år, der alle medlemmer har møteog stemmerett. Landsmøtet arrangeres i forkant av den årlige landskonferansen. Møtet var preget av debatt rundt nedskjæringer i støtten til Norsk kulturforum og signaler om ytterligere nedskjæringer i Styre og administrasjon har på bakgrunn av signaler om nedskjæringer i 2015 hatt stram budsjettstyring. I tilknytning til vedtatt overordnet handlingsprogram, ba landsmøtet spesielt om innsats i arbeidet for å bedre kulturlivets tilgang til egnede kulturlokaler. kontakt og samarbeid i egen organisasjon har gjennomgående høy prioritet. I tillegg til kontakt og samarbeid med fylkeslagene, har det vært direkte kontakt med fylkeskommuner i forbindelse med spesielle prosjekter og tiltak. Dette gjelder spesielt arbeidet med Kultur for samfunnsutvikling og Norges kulturkommune. I forbindelse med publikasjonen godt lokalt kulturarbeid har vi besøkt alle de 7 nominerte kommunene til prisen Norges kulturkommune i 2011 og informasjonsarbeidet har gjennomgående høy prioritet. Hjemmesiden oppdateres jevnlig, og det sendes nyhetsbrev fra denne når nye saker kommer opp. Det sendes informasjon direkte til medlemmene om møter, prosjekter og annen informasjon. De fylkeslagene som ønsker det har egne hjemmesider som undersider til Norsk kulturforums hjemmeside. Landskonferansen 2014, er det rom for kultur? var lagt til Hamar juni Konferansen samlet 155 deltakere og ble arrangert i et nytt, moderne og innholdsrikt Hamar kulturhus. Konferansen handlet om å fange drømmer og skape virkelighet; om hvilke rammer som skaper og utvikler godt lokalt kulturliv og kulturarbeid. Det var viktig å synliggjøre at vellykket kultursatsing i utgangspunktet krever egnede lokaler, relevant kompetanse, vilje til fellesskap og samarbeid for å lykkes. I forkant av landskonferansen ble det arrangert en egen fagkonferanse, Har vi funksjonelle og framtidsrettede kulturarenaer? I mange kommuner mangler både profesjonelle og amatører egnede lokaler for hele bredden av lokalt kulturliv og kulturaktivitet. De mangler lokaler til innøving, utøving, produksjon, formidling, møtevirksomhet,

4 4 Bodø Stormen bibliotek. 9 BERGEN Åsane kultursenter. q

5 Årsmelding lager med mer. Det mangler også kartlegging og dokumentasjon av de faktiske forhold. Fagkonferansen samlet 110 deltakere. Arbeidet med Norges kulturkommune 2015 startet høsten 2014 med informasjon til alle våre medlemmer, informasjon til fylkeskommunene for videresendelse til kommunene i eget fylke, til fylkeslagene i fylker som har dette. Alle landets kommuner kan søke om å bli vurdert for prisen. Fylker med egne fylkeslag kårer vanligvis egne fylkesvinnere som går videre til den nasjonale kåringen. Øvrige søkere vurderes nasjonalt. Norsk kulturforum har gjennom flere år vært engasjert i nordisk samarbeid. I 2014 har Norsk kulturforum samarbeidet med representanter fra den svenske, danske og finske satsingen på Cultural Planning. I Norge har Norsk kulturforum i 2013 og 2014 samarbeidet med Sogn og Fjordane fylkeskommune i et pilotprosjekt, Kultur for samfunnsutvikling, med 5 deltakende kommuner som tester ut metoden som innfallsvinkel til arbeidet med lokal samfunnsutvikling. Det er gjennomført besøk i kommunene og arrangert felles seminar for kunnskapsdeling og kompetanseheving. Styrets sammensetning : Per Aimar Carlsen, Modum kommune styreleder Hilde Pedersen, Bø kommune nestleder Randi Langøigjelten, Hedmark fylkeskommune styremedlem Brynjar Pettersen, Øksnes kommune styremedlem Ellen Samuelsen, Steinkjer kommune styremedlem Øyvind Stang, Lindås kommune styremedlem Tone Strømø, Sandnes kommune styremedlem Tove Linda Høgstøl, Vennesla kommune varamedlem Anita Solbakken, Flora kommune varamedlem Dag Willien Eriksen, Hvaler kommune varamedlem Styrets sammensetning : Per Aimar Carlsen, Modum kommune styreleder Myrtel Thomassen, Stryn kommune nestleder Randi Langøigjelten, Hedmark fylkeskommune styremedlem Brynjar Pettersen, Øksnes kommune styremedlem Ellen Samuelsen, Steinkjer kommune styremedlem Kristian Strøm-Fladstad, Søgne kommune styremedlem Tone Strømø, Sandnes kommune styremedlem John Kristian Øvrebø, Bergen kommune varamedlem Astrid Apalset Vassbø, Bjerkreim kommune varamedlem Tor Helge R. Moe, Alta kommune varamedlem Norsk kulturforum har i 2014 også samarbeidet med Nordisk ministerråd og Kulturstyrelsen/Børnekulturens nettverk i Danmark for etablering av et nordisk nettverk for kompetanseheving og erfaringsutveksling mellom kommuner mht. barn, unge og kultur. På våre hjemmesider finnes høringsuttalelser, innspill, artikler, program og rapporter fra konferanser, og andre dokumenter med relevans for lokalt og regionalt kulturutviklingsarbeid. Norsk kulturforum har stram, men sunn økonomi. Ved utgangen av 2014 er det 291 medlemmer. Årsmelding Styrets virksomhet Styret gjennomførte 4 styremøter i Alle møtene var lagt til Gardermoen. Det ble behandlet 38 saker. I tillegg var styret samlet i forbindelse med fagseminar, landsmøte og landskonferanse i Hamar juni Styreleder og enkeltmedlemmer i styret har i tillegg deltatt på møter og samlinger på nasjonalt og nordisk nivå. Styreleder og nestleder har gjennomført jevnlige møter og samtaler med sekretariatet. Sakene knytter seg gjennomgående til: Høringer og innspill til statsbudsjett, meldinger, utredninger, med mer. Landsmøte 2014 Landskonferanse 2014 Norges kulturkommune 2015 Kultur for samfunnsutvikling med pilotprosjekt i Sogn og Fjordane. Den kulturelle verktøykassen. Et prosjekt for synliggjøring, informasjon og dialog. Kommunereform og konsekvenser for kultursektoren. Regnskap og budsjett. Kontakt og samarbeid med fylkeslag, fylkeskommuner, organisasjoner, KS mfl. Nordisk samarbeid Styreleder har fulgt arbeidet med Norsk kulturforums landskonferanse og fagseminar gjennom møter, e-post og telefon. Styreleder har hatt ukentlig kontakt med administrasjonen og gjennomført AU-møter på telefon og fysiske møter når dette har vært nødvendig. Enkeltmedlemmer i styret har vært involvert i enkeltstående saker og møter der dette er naturlig ut fra deres kontakter og fagbakgrunn.

6 6 Årsmelding 2014 Sekretariatet Norsk kulturforum har også i 2014 leiet lokaler hos Noregs Ungdomslag og Norsk teaterråd, Tollbugata 17, i Oslo. I tillegg til kontorlokaler har vi hatt tilgang til møterom ved behov. Norsk kulturforum har i 2014 hatt en og en halv stilling i sekretariatet. Åse Vigdis Festervoll, generalsekretær, og Monica Faye rådgiver. Faye har i 2014 jobbet 50 % for Norsk kulturforum og 50 % for Norsk teaterråd. Regnskapstjenester er i 2014 kjøpt hos Dagfinn Rostad. Designtjenester er kjøpt hos Unni Flatebø. I tillegg er det kjøpt tjenester til enkeltprosjekter og utviklingsprosjekt fra profesjonelle aktører etter behov. Arbeidsmiljøet i sekretariatet er etter styrets vurdering godt. Vi hadde ikke sykefravær i Det samarbeides med utleier om HMS-tiltak og foretas gjennomgang hvert år. Regler omkring likestilling ivaretas. Norsk kulturforums arbeid påvirker ikke det ytre miljø. Det foretas kildesortering etter Oslo kommunes renovasjonsregler. Arbeidet i perioden har fulgt handlingsprogrammene, slik dette ble vedtatt på Norsk kulturforums landsmøte 10. juni 2014 Medlemmer Antall medlemmer ligger stabilt i underkant av 300. Noen kommer til andre faller fra. Det er dårlig medlemsdekning i Nord-Norge, Akershus og Hedmark, mens alle kommunene i Rogaland er medlemmer. Organisasjonsmedlemmene er paraplyorganisasjoner, store kulturorganisasjoner, studieforbund og regionale kulturfellesskap. Felles for organisasjonsmedlemmene er deres arbeid med lokalt kulturliv og kulturutvikling som i de store linjene faller sammen med Norsk kulturforums arbeid. Økonomi Norsk kulturforum mottok i 2014 statlig driftstøtte fra Norsk kulturråd. Norsk kulturforum har de siste årene hatt stram økonomistyring og opparbeidet en forsvarlig egenkapital. Dette for å sikre egenandel for egne utviklingsprosjekter og samarbeidsprosjekter. Inntektene for 2014 kommer fra medlemskontingent, som utgjør ca 63 % og statlig støtte som utgjør resten. Til sammen i overkant av 2,1 millioner kroner. Medlemskontingenten reguleres hvert år med kommunal deflator. Egne arrangement legges opp for å gå i balanse. I 2014 hadde vi i tillegg en avsetning til organisasjonsutvikling på kr Denne avsetningen kommer til fradrag under posten prosjekter og tiltak som i regnskapet kommer ut med kr Norsk kulturråd reduserte støtten til Norsk kulturforum i 2014 med 12 % i forhold til Vi fikk samtidig beskjed om at midlene ville bli ytterligere redusert i 2015 ut fra en vurdering om at vår organisasjon ikke passer inn i kulturrådets portefølje. Dette gjorde at styret reduserte aktiviteten vesentlig for å sikre midler til videre drift også i Alle nye prosjekter ble midlertidig stoppet. Regnskapet ble derfor avsluttet med et overskudd på kr Egenkapitalen er derfor ved avslutningen av 2014 noe høyere enn ønsket. Aktive fylkeslag i Norsk kulturforum har i 2014 kunnet søke om inntil kr i støtte til egne aktiviteter og tiltak som konferanser og møter. Det varierer litt i hvilken grad fylkeslagene benytter seg av denne støttemuligheten. Norsk kulturforum betalte i 2014 opphold og konferanseavgift for en deltaker fra hvert fylkeslag på landsmøte og landskonferanse. I tillegg til direkte støtte har styre og sekretariat prioritert midler til møter og reiser for dialog med fylkeslagene. Fylkeslag som ønsker det har gratis hjemmesider. Norsk kulturforum har også i 2014 arbeidet for å få økte bevilgninger og støtte til enkeltprosjekter. Dessverre er tilgjengelige statlige midler gjennomgående knyttet opp Kategorier: Fylkeskommuner Kommuner Landsomfattende organisasjoner og institusjoner Lokale og regionale organisasjoner og institusjoner Støttemedlemmer

7 BERGEN Bergen Kjøtt. q 7 til kortsiktige prosjekter med snevre temarammer. Norsk kulturforums orientering mot helhetlig tilnærming og langsiktig arbeid utelukker oss i stor grad fra å søke midler fra tilgjengelige støtteordninger fordi vi sjelden passer inn under rammevilkårene. Norsk kulturforum startet i 2013 opp arbeidet med prosjektet den kulturelle verktøykassen. Norsk kulturforum ønsket gjennom prosjektet å utvikle nye plattformer og bedre og bredere formidlingsformer. Prosjektet var planlagt videreført i 2014, men ble umiddelbart stanset etter nedskjæringer i bevilgningen for 2014 og signaler om ytterligere nedskjæringer i Prosjektet kultur for samfunnsutvikling handler i stor grad om et pilotprosjekt i Sogn og Fjordane som er finansiert med støtte fra LUK midler til Sogn og Fjordane fylkeskommune. Det har også, sammen med våre kontakter i Danmark, Finland og Sverige, vært arbeidet med et nordisk nettverk i denne sammenheng. I tillegg er det arbeidet med etablering av et nordisk nettverk knyttet til arbeidet med barn, unge og kultur. Norsk kulturforums andel for begge disse områdene er arbeidstid og reisekostnader. Kostnader knyttet til arbeidet med landskonferansen legges i utgangspunktet opp for å gå i balanse med tilsvarende inntekter. Konferansene er åpne for alle interesserte. Medlemmer får redusert pris. Avsetningen til organisasjonsutvikling har gått til arbeidet med landsmøte, landskonferanse og andre tiltak og prosjekter for å utvikle møteplassene som gode arenaer for dialog om fag og kulturpolitiske utfordringer og muligheter. Noen av midlene er brukt for bedre synliggjøring av godt lokalt kulturarbeid der det i 2014 ble laget en egen publikasjon med presentasjon av de syv kommunene som var nominert til prisen Norges kulturkommune i 2011 og Styret bekrefter at det er økonomisk grunnlag for videre drift. Kontakt og samarbeid En stor del av sekretariatets arbeid går med til å følge med i, og følge opp statlige utspill og prosesser i regjering og storting, på tema med relevans for lokalt kulturliv og kulturpolitikk. Departementene og andre statlige instanser arrangerer hvert år møter og konferanser, og Stortinget har høringer, meldinger og utredninger de behandler. En viktig del av arbeidet er å bidra til synliggjøring, og debatt rundt, de temaene som tas opp, og tema som ikke tas opp, i disse foraene. Norsk kulturforum jobber mye med å få bedre kunnskap om og forståelse for lokalt kulturarbeid. Norsk kulturforum forsøker å delta på møter og fagsamlinger der departementer og andre statlige instanser har invitert til dialog. Norsk kulturforum har også i 2014 fulgt opp konklusjonene og anbefalingene fra Kulturutredningen 2014 som et av grunnlagsdokumentene i arbeidet med egne langsiktige strategier og tiltak. Norsk kulturforum har i 2014 hatt dialog med ks. Dialogen er knyttet til gjensidig orientering om aktuelle saker og

8 8 Årsmelding 2014 pågående prosesser. Dialogen med medlemmer og samarbeidspartnere er knyttet til både møter, konferanser og mindre tidsavgrensede samarbeidstiltak. Det ble i 2014 bla gjennomført en enkel spørreundersøkelse om organisering av kultursektoren i kommunene og deres arbeid med hus for kultur. Svarene ga et godt bilde av et stort mangfold både mht. organisering og innfallsvinkler til lokalt kulturarbeid. Norsk kulturforum startet i 2013 møteplassen Forum for kulturorganisasjoner. I utgangspunktet var dette en møteplass for egne nasjonale medlemmer. Men etter en innstramming av hvem som kan være medlemmer i Norsk kulturforum, ble forumet i 2014 åpnet også for ikke-medlemmer og er i dag en møteplass for organisasjoner som jobber med og for lokalt kulturliv og kulturutvikling. Til denne møteplassen inviteres nasjonale kulturorganisasjoner det er naturlig å samarbeide med. Lokalt kulturutviklingsarbeid knyttet til kompetanse, samarbeid, infrastruktur, økonomi og lignende har vært gjennomgående temaer i dette arbeidet. Kultursektorens plass i arbeidet med ny kommunestruktur har også vært oppe til debatt. Informasjonsarbeid Norsk kulturforums hjemmesider fungerer godt som generell informasjon. Hjemmesidene er i utgangspunktet ment å være informative både for tillitsvalgte, medlemmer og andre interesserte. Det sendes ut nyhetsbrev 1 4 ganger i måneden avhengig av relevant informasjon med interesse for medlemmene. Det er opprettet en egen underside for arbeidet med Kultur for samfunnsutvikling. Det opprettes fortløpende egne hjemmesider for de fylkeslagene som ønsker dette. Det er sendt ut generell informasjon til alle medlemmer i forbindelse med landsmøte, landskonferanse, Norges kulturkommune og andre tema med relevans for medlemmene. Informasjonen sendes til postmottak i kommunene, til kontaktpersoner vi har oversikt over i medlemskommunene, til medlemsorganisasjoner og støttemedlemmer. Norsk kulturforum har egen Facebookside og Twitterkonto. Aktiviteten på disse er knyttet til felles møteplasser og generell informasjon. Prosjektet Den kulturelle verktøykassen skulle blant annet bidra til utvikling av disse, men dette arbeidet har av økonomiske grunner ikke vært prioritert i Styreleder og generalsekretæren har også i 2014 skrevet artikler i Kultmag. Artiklene er gjennomgående knyttet til temaer og problemstillinger med relevans for Norsk kulturforums arbeid. Norsk kulturforums publikasjoner om kulturarbeid og kulturliv er i 2014 lagt ut som e-pub på Issuu. Norsk kulturforums fagseminar, landsmøte og landskonferanse Norsk kulturforum opplever at kulturhusdebatten har tatt oppmerksomheten bort fra kulturlivets faktiske behov for lokaler, være seg aktivitetslokaler, opplæringslokaler, produksjonslokaler, møtelokaler, lager eller formidlingslokaler. Vi trenger de nye kulturhusene som gir kulturlivet gode aktivitets- og formidlingslokaler. Men disse husene kan aldri dekke kulturlivets totale arenabehov. Som idretten trenger tilrettelagte arenaer for den enkelte idrett, trenger også kulturlivet tilrettelagte lokaler for den enkelte kulturaktivitet. Kulturlivet bruker skolelokaler, idrettsarenaer, kirker, organisasjonseide hus, nedlagte industrilokaler og egne hjem. De fleste av disse lokalene er ikke egnet for den kulturaktiviteten som drives der. Dette var den overordnede innfallsvinkelen til både fagseminar og landskonferanse, og preget i stor grad også debatten på landsmøtet. Landskonferansen 2014, Er det rom for kultur?, ble arrangert på Hamar juni Landskonferansen samlet 155 deltakere der infrastruktur, den kulturelle grunnmuren, erfaringer og tiltak ble dokumentert og debattert. Norsk kulturforum har i flere år arbeidet for at det bør lages en landsomfattende og enhetlig kartlegging av kulturarenaer, både de som får penger og de som ikke får penger. Vi trenger denne oversikten for å vite hva som finnes og brukes og for å tallfeste et stort og udokumentert etterslep. I forkant av landskonferansen ble det 10. juni arrangert et eget fagseminar Har vi funksjonelle og framtidsrettede kulturarenaer? Seminaret samlet 110 deltakere og gikk i dybden på utfordringene og tok opp problemstillinger og innfallsvinkler mer konkret. Landsmøtet 2014 samlet 70 deltakere og ble gjennomført i etterkant av fagseminaret, 10. juni. Landsmøtet er Norsk kulturforums øverste organ og godkjenner årsmelding, regnskap, overordnet budsjett, overordnet handlingsprogram og velger styre for organisasjonen. Landsmøtet ble preget av signalene fra statlige myndigheter om nedskjæring av den offentlige støtten. Landsmøtet ba, i forbindelse med diskusjonen om overordnet handlingsprogram om at det i landsmøteperioden skulle jobbes spesielt med synliggjøring og problematisering av behovet for egnede lokaler til kultur. Mange etterlyste både flere og bedre lokali

9 Årsmelding teter for kulturliv og aktivitet. Dette arbeidet har hatt høy prioritet høsten 2014 og følges opp våren oppfølging av fylkeslagene. Fylkeslederne fikk i 2014 betalt overnatting og deltakeravgift på landskonferansen. Norges kulturkommune Norsk kulturforum kårer annet hvert år Norges kulturkommune. Gjennom prisen ønsker Norsk kulturforum å synliggjøre kommunenes kulturengasjement og innsats for et godt og allsidig kulturtilbud. Arbeidet med forankring av kulturloven, godt planverktøy og gode rammer for både egenaktivitet og opplevelser (kulturloven) er viktig i vurderingen. Prisen Norges kulturkommune tar utgangspunkt i kommunenes arbeid med kultur. Hvordan det legges til rette for, samarbeides med og bygges opp rundt godt lokalt kulturarbeid. Prisen skiller seg fra Kulturindeksen (Telemarksforsking) som bygger sine oversikter på statikk som bare til en viss grad kan tilskrives offentlig tilrettelegging, finansiering og utvikling. I utgangspunktet har alle landets 428 kommuner anledning til å søke om å bli vurdert for prisen. Det kåres fylkesvinnere i fylker der Norsk kulturforum har egne fylkeslag. Søknader fra andre fylker blir vurdert sentralt før de går videre til den nasjonale juryen. For å bidra til mer informasjon om prisen og synliggjøring av de som har vært nominert for prisen, ble det i 2014 gitt ut en egen publikasjon, Godt lokalt kulturarbeid, der de nominerte fra 2011 og 2013, til sammen 7 kommuner, blir presentert gjennom bilder og tekst. Publikasjonen var ferdig til landsmøtet Publikasjonen er brukt i informasjonsarbeidet for Norges kulturkommune Dette arbeidet startet i våre fylkeslag høsten Det er i 2014 også lagt ned mye arbeid for å få flere søkere fra fylker uten egne fylkeslag. Vi har i den forbindelse hatt kontakt og samarbeid med alle de aktuelle fylkeskommunene. Organisasjonsutvikling Norsk kulturforum arbeider kontinuerlig for bedre kommunikasjon med, informasjon til, og relevante prosjekter for medlemmene. Fylkeslagene våre er viktige samarbeidspartnere for dette arbeidet. Det ble i 2014 gjennomført to fellesmøter med ledere i fylkeslagene, det siste sammen med styret i NOKU. I tillegg forsøker vi å formidle relevant informasjon om pågående prosjekter, prosesser, landsmøte, landskonferanse og Norges kulturkommune direkte til medlemmene. Det er fremdeles store variasjoner mellom fylkeslagene. Fylkeslagenes tilbud speiles også i medlemstilgang og avgang. Både styret og administrasjonen har prioritert møter med og Landsmøtet er gratis for medlemmene. Medlemmene fikk også redusert pris for deltakelse på landskonferansen både i 2013 og Vi vet at mange medlemmer har stram økonomi og ikke alltid kan prioritere å sende deltakere til disse møteplassene. Organisasjonsutvikling er en kontinuerlig prosess. De ekstra midlene til dette arbeidet i 2014 har vært kanalisert til større innsats knyttet til landsmøte, landskonferanse, Norges kulturkommune og fylkeslag i form av økonomiske prioriteringer, bredere informasjon og etablering av nye møteplasser. Både styre og administrasjon har prioritert dette arbeidet. Prosjektarbeid Norsk kulturforum har i 2014 arbeidet med to hovedprosjekt, Kultur for samfunnsutvikling og Den kulturelle verktøykassen. Kultur for samfunnsutvikling handler om å involvere innbyggere, næringsdrivende, offentlig, frivillige og private interessenter i steds- og samfunnsutvikling. Det handler om en bred og inkluderende kartlegging og synliggjøring av stedets egenart og ressurser. Målet er en felles tverrsektoriell visjon for utvikling av eget lokalsamfunn der stedets kulturelle ressurser, bade materielle og immaterielle er sentrale. Norsk kulturforums arbeid med kultur for samfunnsutvikling tar utgangspunkt i metoder og innfallsvinkler som på engelsk kalles Cultural Planning og Cultural Mapping, eller planning culturally. Begrepet Cultural Planning favner mye bredere enn kulturplanlegging. Det handler om å få bredere innspill fra og dialog med befolkningen som helhet; og nye innfallsvinkler til samarbeid på tvers av sektorgrensene. Kultur blir i denne sammenheng både selve kulturlivets tiltak og aktiviteter, men også måten vi jobber på, hvilke holdninger og verdier vi har, eller som svenskene kaller det, plassens sjel. Sogn og Fjordane fylkeskommune gjennomførte i samarbeid med Norsk kulturforum i 2013 og 2014 et pilotprosjekt med utgangspunkt i denne tilnærmingsmetoden. Prosjektet ble finansiert gjennom LUK-midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og omfatter 5 kommuner i fylket: Eid, Gulen, Leikanger, Naustdal og Solund. De fem kommunene har hatt ulike innfallsvinkler og begrunnelse for å delta, men felles for dem alle var behovet for å se med nye øyne på pågående og nye utfordringer, prosesser og tiltak.

10 10 ÅRSMELDING 2014 Norsk kulturforum viderefører kunnskap og erfaringer fra dette arbeidet i forbindelse med kulturens plass og rolle i arbeidet med ny kommunestruktur. Kultur og fritidsaktivitet bygger fellesskap på tvers, fellesskap som gir folk mulighet for å samles rundt felles interesser og utvikle felles løsninger. Dette er limet som bygger lokal identitet og lokal tilhørighet. I dette flerfaglige og tverrfaglige byggende fellesskapet finner vi også de profesjonelle kunstnerne, kulturarbeiderne og pedagogene, og deres arbeidsplasser, som bidragsytere og aktive i lokale aktiviteter, som tilretteleggere og kreative utviklere. Høsten 2014 startet vi arbeidet med en egen publikasjon for dokumentasjon av utfordringer og problemstillinger knyttet til egnede lokaler for kultur. samarbeid med andre kulturorganisasjoner Norsk kulturforum har god kontakt med nasjonale og regionale kulturorganisasjoner og samarbeider med dem om konkrete saker og innspill der dette er naturlig. Norsk kulturforums møteplass forum for kulturorganisasjoner har vært viktig i dette arbeidet. Arbeidet med den kulturelle verktøykassen, som startet 2013, ble avsluttet våren 2014 pga. redusert offentlig støtte. Prosjektet hadde i utgangspunktet to innfallsvinkler: Å dokumentere kulturarbeidet i de nominerte til prisen Norges kulturkommune 2011 og Denne delen av prosjektet ble gjennomført og ferdigstilt som eget dokument, Godt lokalt kulturarbeid, til landsmøtet Å legge til rette for informasjonsformidling og kommunikasjon via ulike kanaler på internett. Videreutvikle hjemmesiden, utvikle en egen blogg og følge opp facebook og twitter på en hensiktsmessig måte for våre medlemmer. Dette arbeidet ble startet opp men lagt på vent resten av Norsk kulturforum har gjennom mange år arbeidet for egnede lokaler til kultur. Arbeidet med Hus for kultur ble intensivert etter landsmøtets ønske, og har gjennom høsten 2014 hatt høy prioritet. Det er tatt kontakt med sentrale aktører, innledet samarbeid med nasjonale organisasjoner som jobber med de samme utfordringene, sendt innspill og kommentarer til regjeringen, Stortinget og enkeltpartier. Norsk kulturforum samarbeider med noen av disse organisasjonene også i forhold til egne prosjekter og tiltak som Hus for kultur, innspill til Statsbudsjettet, fagutvikling med mer. avslutning Norsk kulturforum har mange utfordringer å ta fatt i. Med et lite sekretariat og stramme budsjetter må vi finne innfallsvinkler og løsninger som sikrer kontakt og samarbeid med medlemmene og samarbeidspartnere uten for store omkostninger. Hovedtyngden av medlemmene er kommuner og fylkeskommuner, der mange av våre kontakter sitter som eneste ansvarlig for kulturarbeidet i egen kommune. Disse trenger møteplassene våre og etterspør faglig påfyll. I kontakten med medlemmene er velfungerende fylkesledd en uvurderlig ressurs. Norsk kulturforum arbeider kontinuerlig med å finne nye innfallsvinkler, nye samarbeidspartnere og nye finansieringskilder for å nå overordnede mål og dekke medlemmenes behov for felles møteplasser, kompetanseheving og informasjon. Oslo, 29. april 2015 Per Aimar Carlsen STYRELEDER Myrtel Thomassen NESTLEDER Randi Langøigjelten STYREMEDLEM Brynjar Pettersen STYREMEDLEM Ellen Samuelsen STYREMEDLEM Tone Strømø STYREMEDLEM Kristian Strøm Fladstad STYREMEDLEM Åse Festervoll GENERALSEKRETÆR

11 ÅRSMELDING 2014 oslo Kulturkirken Jakob. 9t 11

12 12 oslo dragsuget. q oslo dragsuget. e oslo øvingshotellet. eq BERGEN Bergen Tekniske museum. eqq KJELSÅS Trikkehallen. ee

13 Handlingsplan Overordnet handlingsprogram Visjon Norsk kulturforum, for nytenkning og samhandling på et mangfold av kulturarenaer. Mål Norsk kulturforum vil arbeide for et lokalt kulturløft med fokus på bredde, kvalitet og profesjonalitet, og bidra til å sikre en kunnskapsbasert nasjonal kulturpolitikk. Handlingsprogram Norsk kulturforum skal synliggjøre kulturens betydning. Synliggjøre behovet for kulturfaglig tilrettelegging- og forvaltningskompetanse i offentlig sektor, bl.a. ved å innlede forpliktende samarbeid med KS. Arbeide for å styrke den kulturelle grunnmuren. Sette forskning om kulturfeltet på dagsorden. Synliggjøre endring og utvikling med konsekvenser for kulturlivet. Arbeide for bred forankring av kulturloven og kulturens rolle som samfunnsutvikler. Norsk kulturforum skal arbeide for å styrke kulturkompetanse, kunnskap og samarbeid. Utvikle, synliggjøre og gjennomføre kompetansehevende prosjekter av interesse for kulturlivet. Være en arena for faglige nettverk. Bidra til kunnskapsdeling og bredere samarbeid mellom offentlig, frivillig og privat sektor. Norsk kulturforum skal arbeide for egnede lokaler til hele bredden av lokalkulturens aktiviteter. Arbeide for flere og bedre lokaler tilpasset lokalkulturens behov. Arbeide for samhandling på et mangfold av arenaer. Arbeide for etablering av et nasjonalt anleggsregister for kultur.

14 14 RESULTAT 2014 Resultat Noter Resultat 2014 Budsjett 2014 Resultat 2013 Egne inntekter Sum tilskudd sum inntekter Personal Kontor Informasjon Møte og reisekostnader Prosjekter og tiltak sum driftsutgifter driftsresultat Netto finansinntekter Årsresultat

15 BALANSE Balanse pr Noter EIENDELER: Kontingenter, fordringer sum fordringer Bank sum innskudd sum omløpsmidler sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD: Annen egenkapital Årets resultat sum annen egenkapital Leverandører Avsatt til organisasjonsutvikling NOKU Oslo /Akershus sum kortsiktig gjeld Skattetrekk Aga Aga av feriepenger Utgående mva Inngående mva Inngående mva. lav sats Avsatt til feriepenger skyldig offentlige avgifter sum gjeld sum egenkapital og gjeld Oslo, 29. april 2015 Per Aimar Carlsen STYRELEDER Myrtel Thomassen NESTLEDER Randi Langøigjelten STYREMEDLEM Brynjar Pettersen STYREMEDLEM Ellen Samuelsen STYREMEDLEM Tone Strømø STYREMEDLEM Kristian Strøm Fladstad STYREMEDLEM Åse Festervoll GENERALSEKRETÆR

16 16 NOTER 2014 Noter regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel / langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. note 1: lønnskostnader Lønn og feriepenger Styrehonorar Andre honorar / lønn prosjekter Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader sum lønnskostnader Gjennomsnittlig ansatte: 2 personer; 1,5 årsverk De kollektive pensjonsforpliktelser for de ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring. Den årlige pensjonspremien og eventuelle tilleggsbetalinger til pensjonspremiefondet blir regnet som pensjonskostnad i året. Årets premie er kr Daglig leder har i 2014 mottatt kr i godtgjørelse. Styreleder har i 2014 mottatt kr i styrehonorar. Revisor: Kostnadsført revisjonshonorar for 2014 er på kr eksklusive 25 % mva. note 2: Resultat i år, et overskudd på kr overført til konto 2050 annen egenkapital. note 3: Bank: Av dette er kr bundet i skattetrekk. note 4: inntekter Landskonferansen Medlemskontingent Andre inntekter Norsk kulturråd sum inntekter

17 17 BERGEN Fana kulturhus. 9t

18 18 Revisjonsberetning 2014

19 Revisjonsberetning

20 20 KONFERANSER 2014 Har vi funksjonelle og framtidsrettede kulturarenaer? fagseminar 10. juni, Hamar kulturhus Program: 2014 Tirsdag 10. juni REGISTRERING Har vi funksjonelle framtidsrettede kult Vi trenger å bevege oss litt VELKOMMEN v/per Aimar Carlsen styreleder i Norsk kulturforum dagens utfordringer det handler ikke om for eller mot kulturhus men hvilke arenaer kulturlivet trenger v/åse Festervoll, generalsekretær Norsk kulturforum kulturarenaer i troms v/anne-mette Sætra, Prosjektleder Troms fylkeskommune spørsmål og kommentarer fra salen penger: støtte, moms og drift veiledning gjennom «moms-jungelen» finansiering og drift av kulturbygg v/rune Håndlykken, Kulturhusplan DA spørsmål, kommentarer og debatt Debattleder Morgen Hagevik, generalsekretær Norsk teaterråd fagseminar Hamar kulturhus, tirsdag 1 Medieoppslag om store, dyre kulturhus tar fokuset bort lokaler. Kulturhusene er viktige og velkommen, men loka korte innlegg om ny norsk standard for akustikk i rom som brukes til arenaer, kirker, ulike forsamlings og flerbrukslokaler. M musikk. musikklivets lokalbehov. v/jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd Det er liten plass, dårlig akustikk, uegnede gulv, scene, la Hva kan musikkutstyrsordningen bidra med? stor og takknemligheten likeså når det viser seg å være v/rhiannon Edwards, daglig leder Musikkutstyrsordningen Vi trenger å bevege oss litt omvisning Hamar kulturhus i grupper LUNSJ Nye kulturhus bygges ofte som flerbrukshus. Dette er fl spesifikasjoner. Det vi ikke har definert klart nok fra start kulturlivet Bruker de lokalene som finnes opplæringslokaler v/morten Christiansen, direktør Norsk kulturskoleråd aktivitetslokaler og organisasjonseide hus v/endre Kleiveland, styreleder Noregs Ungdomslag Kulturlivet rapporterer om manglende lokaler. Dessverre mentasjon og derfor heller ikke håndfaste tall og fakta. Det kan være vi trenger nytt kulturhus, men en kartleggi heter. Kanskje rehabilitering og opprustning av eksistere bygg. Eller kanskje det er en kombinasjon. Uansett, stort

21 Er det rom for kultur? norsk kulturforums landskonferanse juni, Hamar kulturhus Norsk kulturforums LANDSKONFERANSE juni, Hamar ER DET ROM FOR KULTUR? 21 BIVRFROST av Hallgrim Hansegård. Co-prod: Teater Innlandet og Frikar. Foto: Gisle Bjørneby 2014 Program: Onsdag 11. juni TOrsdag 12. juni Å Fange drømmer REGISTRERING KULTURINNSLAG VELKOMMEN v/ordfører i Hamar, Morten Aspeli og styreleder i Norsk kulturforum, Per Aimar Carlsen Hamar kulturhus: ny kakeform andre kaker? dream Hamar Utearealer v/kari Nilssen, byplansjef Hamar kommune fra drøm til virkelighet Terje Halvorsen, kultursjef Hamar kommune Einar Busterud, tidligere ordfører i Hamar kommune Trond Eklund Johansen, leder Hedmark og Oppland Musikkråd LUNSJ OPPleVe arenaer Buss-seminar fra museum til opplevelsesarena. Vi besøker det nye Prøysen huset som åpner i juli. kulturarenaer og reiseliv. Reiselivsnæringens bruk av kulturarenaer. norsk tipping. Spenning, drøm og underholdning. Byvandring. Fra nye urbane Hamar til middelalderruinene på Domkirkeodden TEATERFORESTILLING MIDDAG Å skape VirKeligHeT KULTURINNSLAG Hvordan bruke egne ressurser for utvikling av gode kulturarenaer? Erfaringer fra prosjektet rom for kultur i Troms fylkeskommune v/prosjektleder Anne-Mette Sætra, Troms fylkeskommune ungdom er som folk flest. De ønsker seg ting å gjøre, steder å være, folk å samarbeide med Tonje Braa, rådgiver Trondheim kommune: ja ungdom er som folk flest Jostein Olsen, leder kommunale kulturbygg Sandnes kommune: kartet må stemme med terrenget Anita Olsson, miljøarbeider Eidskog kommune: se til fortiden, lev i nuet og planlegg for fremtiden Kommentarer og spørsmål fra salen KONFERANSEN GJENNOMFØRES I SAMARBEID MED HAMAR KOMMUNE OG HEDMARK FYLKESKOMMUNE LUNSJ den mangfoldige HelHeten Enkeltaktører, fellesskap, egenaktivitet og opplevelse Kulturskolen, biblioteket og frivillig sektor. Hvordan jobber de og hvilken rolle har de? Kjersti Sandvik, rektor Løten kulturskole: kulturskolen, kommunens kulturelle ressurssenter Inger Marie Bergene, biblioteksjef Stor Elvdal kommune: Hvordan kan et lite bibliotek gjøre en stor forskjell? Ivar Christiansen, styreleder Norsk teaterråd: entusiastisk amatør og frivillig Panel, kommentarer og spørsmål fra salen TANKER FOR HJEMVEIEN v/kristoffer Kumar

22 22

23 BÆRUM Bærum kulturhus. t Grafisk utforming: Unniform

24 Øvre Slottsgate 2B 0157 Oslo T:

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn Tid: Onsdag 19. mars kl. 1030-1730 Sak 11/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 12/2014: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 3,

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

Styremøte : Sakliste

Styremøte : Sakliste Styremøte 6 2015-2016: Sakliste Sted: Quality hotell Tønsberg Tid: Mandag 23.05.2016, 1200 1500 Sak 20/2016: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 21/2016: Godkjenning av protokoll, Styremøte 5, Periode

Detaljer

Styremøte 2 2015-2016: Sakliste

Styremøte 2 2015-2016: Sakliste Styremøte 2 2015-2016: Sakliste Sted: Scandic hotell Havet, Bodø Tid: Mandag 05.10.15 kl. 1300 - tirsdag 06.10.15 kl. 1100 Sak 27/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 28/2015: Godkjenning av

Detaljer

Protokoll Landsmøte 2015

Protokoll Landsmøte 2015 Protokoll Landsmøte 2015 Sted: Scandic Bystranda hotell Tid: Mandag 8. Juni kl. 17.00 20.00 Sak 1/2015: Konstituering Innkalling og sakliste godkjennes Som dirigenter velges Ellen Samuelsen og Randi Langøigjelten

Detaljer

Innhold: Årsmelding Side 3 8 Handlingsplan Side Resultat Side 12

Innhold: Årsmelding Side 3 8 Handlingsplan Side Resultat Side 12 Årsmelding 2016 Innhold: Årsmelding Side 3 8 Handlingsplan Side 10 11 Resultat Side 12 Balanse Side 13 Noter Side 14 Revisjonsberetning 2016 Side 16 17 konferanse 2016 Side 18 Foto: Åse Vigdis Festervoll

Detaljer

Innhold: Årsmelding Side 3 10 Handlingsplan Side 13 Resultat Side 14

Innhold: Årsmelding Side 3 10 Handlingsplan Side 13 Resultat Side 14 2015 Årsmelding Innhold: Årsmelding Side 3 10 Handlingsplan 2015 2016 Side 13 Resultat Side 14 Balanse Side 15 Noter Side 16 Revisjonsberetning 2015 Side 18 19 konferanser 2015 Side 20 21 Alle foto: Ingvild

Detaljer

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 29. april 2015, 1030-1730 Sak 10/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 11/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Landsmøte. Mandag 23. mai 2016 kl Sted: Quality Hotel Tønsberg

Landsmøte. Mandag 23. mai 2016 kl Sted: Quality Hotel Tønsberg Landsmøte Mandag 23. mai 2016 kl. 1700 2000 Sted: Quality Hotel Tønsberg Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2015 3. Regnskap 2015 4. Innkomne saker: Ingen innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram

Detaljer

Innhold: Årsmelding Side 3 9 Handlingsplan 2013 2014 Side 11 Resultat Side 12

Innhold: Årsmelding Side 3 9 Handlingsplan 2013 2014 Side 11 Resultat Side 12 2013 Årsmelding Innhold: Årsmelding Side 3 9 Handlingsplan 2013 2014 Side 11 Resultat Side 12 Balanse Side 13 Noter Side 14 Revisjonsberetning 2012 Side 16 17 konferanser 2013 Side 20 21 Alle foto: Ingvild

Detaljer

Styremøte 2 2014-2015: Sakliste

Styremøte 2 2014-2015: Sakliste Styremøte 2 2014-2015: Sakliste Sted: Hotell Park Inn, Gardermoen Tid: Mandag 10.november 2014, 1030-1800 Møte med fylkeslagsledere 1030-1400 Sak 30/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 31/2014:

Detaljer

Styremøte 3 2015-2016: Sakliste

Styremøte 3 2015-2016: Sakliste Styremøte 3 2015-2016: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn hotell Tid: Onsdag 25.11.2015 1030-1800 Sak 34/2015: Sak 35/2015: Sak 36/2015: Sak 37/2015: Sak 38/2015: Sak 39/2015: Sak 40/2015: Godkjenning

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Styremøte : Sakliste

Styremøte : Sakliste Styremøte 2 2016-2017: Sakliste Sted: Park Inn hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 02.10.16 10.30-18.00 Sak 37/2016: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 38/2016: Godkjenning av protokoll, Styremøte 1,

Detaljer

Landsmøte Mandag 8. juni 2015 kl. 1700 2000

Landsmøte Mandag 8. juni 2015 kl. 1700 2000 Landsmøte Mandag 8. juni 2015 kl. 1700 2000 Sted: Scandic Bystranda hotell Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2014 3. Regnskap 2014 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2015-2016 6. Rammebudsjett

Detaljer

Styremøte 1 2015-2016: Sakliste

Styremøte 1 2015-2016: Sakliste Styremøte 1 2015-2016: Sakliste Sted: Øvre Slottsgate 2b Tid: Onsdag 2. september 2015, 1100-1800 Sak 18/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 19/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte 4,

Detaljer

Styremøte : Sakliste

Styremøte : Sakliste Styremøte 5 2015-2016: Sakliste Sted: Nordnes bydelshus, Bergen Tid: Onsdag 20.04.2016, 1100 1800. Felles middag etter møtet Sak 11/2016: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 12/2016: Godkjenning

Detaljer

Styremøte 3 2013-2014: Sakliste

Styremøte 3 2013-2014: Sakliste Styremøte 3 2013-2014: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn Tid: Onsdag 22. januar kl. 1030-1800 Sak 1/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2014: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 2,

Detaljer

Styremøte : Sakliste

Styremøte : Sakliste Styremøte 3 2016-2017: Sakliste Sted: Radisson Blu, Bergen Tid: Mandag 30.01.2017 kl. 1200-1730 Sak 1/2017: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2017: Godkjenning av protokoll, Styremøte 2, Periode

Detaljer

Landsmøte 2017 Mandag 29. mai 2017 kl Sted: Scandic hotell Alta. Sakliste

Landsmøte 2017 Mandag 29. mai 2017 kl Sted: Scandic hotell Alta. Sakliste Landsmøte 2017 Mandag 29. mai 2017 kl. 17.00-20.00 Sted: Scandic hotell Alta Sakliste Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2016 3. Regnskap 2016 4. Innkomne saker: a. Sak 4a/2017: Norsk kulturforum

Detaljer

Styremøte 2 2013-2014: Sakliste

Styremøte 2 2013-2014: Sakliste Styremøte 2 2013-2014: Sakliste Sted: Trondheim kommune og Rica Bakklandet hotell, Trondheim Tid: Onsdag 6. november kl. 1500 torsdag 7. november kl. 1500 Sak 34/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Godt lokalt kulturarbeid?

Godt lokalt kulturarbeid? Godt lokalt kulturarbeid? Foredrag Førde 23. mars 2017 Kulturkonferansen 2017 Kulturpolitikk i reformtider Åse V. Festervoll Generalsekretær Uansett hva som skjer mht. sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Innspill til Kulturutredningen 2014

Innspill til Kulturutredningen 2014 Innspill til Kulturutredningen 2014 Norsk kulturforum har tidligere kommet med innspill i forhold til våre medlemmers utfordringer. Norsk kulturforum ønsker med dette innspillet også å formilde egne erfaringer

Detaljer

norsk KulturforuMs landskonferanse 2009 nasjonal KulturpolitiKK lokale utfordringer 24.-25. september Hotel Terminus, Bergen

norsk KulturforuMs landskonferanse 2009 nasjonal KulturpolitiKK lokale utfordringer 24.-25. september Hotel Terminus, Bergen norsk KulturforuMs landskonferanse 2009 nasjonal KulturpolitiKK lokale utfordringer 24.-25. september Hotel Terminus, Bergen velkommen til landskonferansen 2009 i Bergen Norsk kulturforum ønsker kulturpolitikere,

Detaljer

Sak 4a/2013: Vedtektsendringer Vedtak sak 4a, Vedtektsendringer 5 Landsmøte, landsmøtet skal behandle: pkt b:

Sak 4a/2013: Vedtektsendringer Vedtak sak 4a, Vedtektsendringer 5 Landsmøte, landsmøtet skal behandle: pkt b: Protokoll Landsmøte Norsk kulturforum Onsdag 5. juni 2013 kl. 0900 1200, Rica Hotell Narvik Sak 1/2013: Konstituering Innkalling og saksliste godkjennes Som dirigenter velges: Anders Jaarvik og Randi Langøigjelten

Detaljer

Foto, forside: Susanne Næss / Dansearena Nord. HAMMERFEST Papirmannen, Dansefestival Barents.

Foto, forside: Susanne Næss / Dansearena Nord. HAMMERFEST Papirmannen, Dansefestival Barents. 2012 Årsmelding Innhold: Årsmelding Side 3 9 Handlingsplan 2011 2013 Side 11 Resultat Side 12 Balanse Side 13 Noter Side 14 Revisjonsberetning 2012 Side 16 17 konferanser 2012 Side 19 21 Melding fra Kontroll-

Detaljer

Protokoll. Landsmøte Norsk kulturforum 2011 Tirsdag 5. april kl. 14.30-18.00. Sted: Rica Oslo hotell, Oslo. Deltakerliste.

Protokoll. Landsmøte Norsk kulturforum 2011 Tirsdag 5. april kl. 14.30-18.00. Sted: Rica Oslo hotell, Oslo. Deltakerliste. Protokoll Landsmøte Norsk kulturforum 2011 Tirsdag 5. april kl. 14.30-18.00 Sted: Rica Oslo hotell, Oslo Deltakerliste Vara i styret Kontroll og desisjonskomiteen Administrasjon Administrasjon Nordland

Detaljer

Kultursektoren i kommunene

Kultursektoren i kommunene Kultursektoren i kommunene I små kommuner bruker man hverandre til ulike tjenester. Vaktmestrene på skolene hjelper for eksempel til med å flytte materialer til konserter etc. Det er mye samarbeid på tvers

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

NORSK KULTURFORUI^S "' ' "%. LANDSKONFERANSÉ2009 NAgJpNAL KULTUR OLiTI^I^LOKi^ UTFORDRINGER ~*M. 5eptGmbcr^U)tcl Te^^Ris. Bc^cn,

NORSK KULTURFORUI^S ' ' %. LANDSKONFERANSÉ2009 NAgJpNAL KULTUR OLiTI^I^LOKi^ UTFORDRINGER ~*M. 5eptGmbcr^U)tcl Te^^Ris. Bc^cn, NORSK KULTURFORUI^S "' ' "%. LANDSKONFERANSÉ2009 NAgJpNAL KULTUR OLiTI^I^LOKi^ UTFORDRINGER ~*M. 5eptGmbcr^U)tcl Te^^Ris. Bc^cn, ^ ihowdm \\i'i' t!. fs^i.mlm,' NASJONAL KULTURPOLITIKK - LOKALE UTFORDRINGER

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

RESULTATREGNSKAP FOR

RESULTATREGNSKAP FOR RESULTATREGNSKAP FOR 2014-2015 BALANSE pr 31.12.2015 Oslo, 10. mars 2016 Styret i Actis Rusfeltets samarbeidsorgan Noter til regnskapet 2015 Actis Rusfeltets samarbeidsorgan Regnskapsprinsipper Generelt

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Vinje kommune Norges kulturkommune Foto: Silje Hjelle Strand. Melding om virksomheten Norsk kulturforum

Vinje kommune Norges kulturkommune Foto: Silje Hjelle Strand. Melding om virksomheten Norsk kulturforum Vinje kommune Norges kulturkommune 2009. Foto: Silje Hjelle Strand Melding om virksomheten Norsk kulturforum 2007-2009 www.noku.no Kom og dans-avslutning i Vinje. Foto: Signe Marie Kittelsaa Gruppe fra

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD ÅRSOPPGJØR 2015 SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Resultatregnskap Sør-Trøndelag musikkråd Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Formidling 261 635 110 480 Tilskudd Musikkens studieforbund 572 079 277

Detaljer

Årsregnskap for 2016 AKKS OSLO 0182 OSLO. Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter

Årsregnskap for 2016 AKKS OSLO 0182 OSLO. Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Årsregnskap for 2016 0182 OSLO Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer