VEILEDNING FOR UTFYLLING AV EGENERKLÆRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEILEDNING FOR UTFYLLING AV EGENERKLÆRING"

Transkript

1 VEILEDNING FOR UTFYLLING AV EGENERKLÆRING Garantiplikt Garantiplikt foreligger ifølge pakkereiselovens 11-1 ved markedsføring og salg av pakketurer. En pakketur er definert slik i pakkereiselovens 2-1: "Med en pakkereise menes et tilrettelagt arrangement, som varer i mer enn 24 timer eller omfatter overnatting, som selges eller markedsføres til en samlet pris, og som inneholder minst to av følgende elementer: 1 transport 2 innkvartering som ikke utelukkende er å anse som ledd i en transporttjeneste, eller 3 andre turisttjenester som utgjør en vesentlig del av arrangementet, men som ikke er direkte knyttet til transport eller innkvartering. "Et arrangement som går inn under første ledd, regnes som pakkereise selv om de enkelte elementer blir fakturert hver for seg." Det samme gjelder "når arrangøren legger opp til at kunden velger enkeltelementene selv, men hvor elementene fremtrer som tilpasset til å kombineres". Uten at det dermed er en pakkereise skal det i følge 11-1 første og tredje ledd tas med i den garantipliktige omsetningen transport som skjer sammen med en pakkereise, typisk salg av kun flysete på et charterfly. Videre skal det tas med omsetning av separate transport og innkvarteringstjenester som har vesentlige likhetstrekk med en pakkereise, forutsatt at reisen er til personlig bruk. Tradisjonelle leirer for barn og ungdom arrangert av ideelle eller offentlige arrangører vurderes til å falle utenfor garantiplikten. Produktnavn Dersom arrangøren bruker et annet navn enn firmanavnet, produktnavn, i sin markedsføring, bes navnet opplyst. A. Regnskap og budsjett Ved beregning av garantipliktig omsetning tar man utgangspunkt i måneden med høyest reisevirksomhet, målt i kroner, samt de to månedene ved siden av. Eksempelvis, er det størst reisevirksomhet i juli, oppgis omsetning for månedene juni, juli og august. Omsetningen tas med i den måned utreise finner sted. Det tallet som er høyest av regnskap og budsjett, legges til grunn ved beregning av garanti. I budsjettet skal måned, antall passasjerer og gjennomsnittlig pris fylles ut. Følgende element skal være med ved beregning av gjennomsnittspris pr. pakke: - pakkens salgspris til forbruker (inkludert valgfrie tilleggstjenester som leiebil, tilslutningsfly m.v) - ferieskatt - avbestillingsforsikring. Dersom det oppstår vesentlige endringer i budsjettet, og det får konsekvenser for beregning av den individuelle garantien, skal Fondet varsles. B. Individuell garanti for reiser med mål i Norge Satsen er fast. Omsetning skal opplyses i pkt. A selv om det ikke har betydning for garantiberegningen C. Individuell garanti for reiser med mål i Norge Satsen er fast. Omsetning skal opplyses i pkt B selv om det ikke har betydning for garantiberegningen. D. Individuell garanti for reiser med mål i utlandet og Norge Garantien beregnes av høyeste tallverdi av omsetningen delt på 3 ifølge budsjett eller regnskap (pkt B). 1. Satser for beregning av individuell garanti Minimumsbeløp % av beløp mellom og % av beløp mellom og % av beløp mellom og E. Årsgebyr - kollektiv garanti, satsene varierer med omsetningen og fremkommer slik:

2 6. Innbetaling til fondet - årsgebyr Den garantipliktige etter 4 skal innbetale et årsgebyr til Reisegarantifondet. Gebyrmassen skal dels dekke Reisegarantifondets utgifter til administrasjon av reisegarantiordningen, dels vedlikeholde fondets egenkapital. Virksomhetene som stiller garanti til Reisegarantifondet deles opp i følgende fire gebyrklasser: Gebyrklasse 1: Virksomheter som stiller garanti under kr Gebyrklasse 2: Virksomheter som stiller garanti fra kr til og med kr Gebyrklasse 3: Virksomheter som stiller garanti mellom kr til og med kr Gebyrklasse 4: Virksomheter som stiller garanti over kr Årsgebyret for året 2010 fastsettes slik: For virksomhet i gebyrklasse 1: kr For virksomhet i gebyrklasse 2: kr For virksomhet i gebyrklasse 3: kr For virksomhet i gebyrklasse 4: kr Så lenge ikke annet er bestemt gjelder gebyrsatsene for De påfølgende driftsår kan styret i Reisegarantifondet foreslå andre gebyrsatser med siktemål at fondets egenkapital vedlikeholdes på et nivå på kr i tillegg til driften. Slike forslag skal eventuelt oversendes departementet innen 1. oktober forut for det aktuelle driftsår og må godkjennes av departementet før endrede gebyr kan innkreves av Reisegarantifondet. Innbetaling skal første gang skje sammen med garantistillelsen, og senere innen 1. desember hvert år for det påfølgende driftsår. Beløpet innbetales til vår konto nr Ved registrering som medlem vil en i etterkant motta faktura på beløpet. F. Skjerpet krav til garantistillelse. Med hjemmel i Reisegarantiforskriftens 9 kan det kreves en garanti som er høyere enn hva som er beskrevet ovenfor (jfr. Reisegarantiforskriftens 5). Et praktisk eksempel på dette er ved nyetablering av chartervirksomhet. Garantien som kreves i slike tilfeller skal dekke fondets reelle risiko jfr. pakkereiseloven 11-3 (garantiens dekningsområde) Etablerte medlemmer vil også kunne pålegges skjerpet garanti bl.a. når egenkapitalen i selskapet er tapt. G. Daglig leder/styrets ansvar for fondets tap ved konkurs, i den forbindelse vises til Reisegarantiforskriften 9 annet ledd: Arrangøren plikter både uoppfordret og på forespørsel å gi de opplysninger til Reisegarantifondet som er nødvendige for å vurdere om garantien skal økes. Brudd på opplysningsplikten kan innebære at virksomhetens representanter (daglig leder/styret) blir holdt personlig ansvarlige for tap som fondet lider fordi den individuelle garantien har blitt satt for lavt som følge av feilaktig informasjon. Det samme gjelder dersom virksomheten har mangelfulle rutiner for å gi fondet den til enhver tid nødvendige informasjon. H. Av garantiforpliktende omsetning som overstiger kr , skal det stilles en garanti etter formel som beskrevet i egenerklæringsskjemaet. Ta bare kontakt dersom spørsmål. Den individuelle garantien stilles enten som - garanti fra bank - garanti fra forsikringsselskap/finansieringsinstitusjon - kontantinnskudd på sperret konto - annen tilfredsstillende sikkerhet I. Revisorbekreftelse Revisor skal uttale seg om regnskapstallene (ikke budsjettallene) under pkt. A. Dersom selskapet er organisert som personlig selskap, har omsetning under 5 mill. kr og ikke har revisor, kan det søkes om dispensasjon fra kravet om

3 revisorbekreftelse. Revisors rapportering gjennomføres i overensstemmelse med RS 800 "Revisors uttalelser ved revisjonsoppdrag med spesielle formål". Et eksempel på hvordan revisor kan uttale seg i et normaltilfelle, er vedlagt. I den grad revisor ønsker å presisere eller ta forbehold om noe, må eksemplet tilpasses individuelt. Presiseringer plasseres etter konklusjonen, forbehold plasseres foran konklusjonen med den konsekvens at konklusjonen må tilpasses. Forslag til eksempel på uttalelse om reisearrangørers egenerklæring til Reisegarantifondet Omsetning av pakkereiser for AS ABC Uttalelse til Reisegarantifondet Vi har revidert AS (skriv selskapets navn) regnskapstall for omsetning av pakkereiser i månedene a,b og c (skriv månedenes navn) i regnskapsåret 200x, som fremgår av punkt A i AS (selskapets navn) egenerklæring til Reisegarantifondet for 200x + 1. Omsetning av pakkereiser i månedene a,b og c (skriv månedenes navn) i regnskapsåret 200x utgjør totalt kr..selskapets ledelse er ansvarlig for regnskapstallene som omfatter pakkereiser i samsvar med definisjonen i pakkereiseloven 2-1. Vår oppgave er å uttale oss om regnskapstallene på grunnlag av vår revisjon. Vi har utført revisjonen i henhold til god revisjonsskikk og avgir vår uttalelse i samsvar med DnRs revisjonsstandard RS 800 "Revisors uttalelser ved revisjonsoppdrag med spesielle formål". God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at regnskapstallene ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger regnskapstallene, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av regnskapstallene. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at: * regnskapstallene gir et forsvarlig uttrykk for selskapets pakkereiseomsetning i månedene a,b og c (skriv månedenes navn) i samsvar med definisjonen i pakkereiseloven 2-1, * at reisene er tidsavgrenset til utreisemåneden * og at måneden b (skriv månedens navn) er den måneden med høyest pakkereiseomsetning i regnskapsåret 200x. Sted, dato Revisjonsfirma XX N.N. statsautorisert/registrert revisor Nedsatt individuell garanti Styret kan etter søknad redusere garantien i følgende tilfeller: 1. Arrangører kan få redusert garantien når transport med rutefly er en del av pakketuren (forutsetter at man har IATA agentur). 2. Garanti kan bli stilt etter laveste grunnlag av budsjett og regnskap når det foreligger spesielle forhold som har medført høye regnskapstall forårsaket av store arrangement i fjor, bedriften har redusert virksomheten og lignende forhold hvor det er urimelig å kreve garanti etter regnskapstallene. 3. Arrangør som stiller garanti for virksomhet med reisemål i Norge og i utlandet, kan få holde omsetningen i Norge utenfor beregningsgrunnlaget når omsetningen i Norge er vesentlig. 4. Arrangør kan få satt ned garantien i lavsesong dersom det reduserer garantikostnadene på minst kr Arrangører av bondegårdsferier m.v. kan slippe å stille individuell garanti når omfanget av virksomheten er liten og risikoen ubetydelig. Ta kontakt med fondet for avklaring av hva søknaden skal inneholde eller se på vår hjemmeside på Internett. Forutsetningen for å få innvilget søknad om redusert garanti, er at selskapet har positiv egenkapital.

4 Ytterligere opplysninger Dersom det skulle være behov for ytterligere opplysninger, kan De finne mer om fondet på vår hjemmeside De kan også ta kontakt med fondet. REISEGARANTIFONDET, 4001 Stavanger Telefaks: Bankkonto: E-post: Internett:

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som

Detaljer

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser BRANSJESTANDARD NR. 3 Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser Standarden ble fastsatt av styret i Norges

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet RAMMEAVTALE mellom 2014-2016 Elektronikk Forbundet og EL & IT Forbundet 1 Innhold Del I... 5 Del II... 5 1 Overenskomstens omfang - ansettelsesvilkår... 5 2 Kvalifikasjonsbestemmelser... 6 3 Lønnsbestemmelser...

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN)

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) www.forbrukerrådet.no VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) (gjennomføring av direktiv 2011/82/EU om forbrukerrettigheter)

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000 Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Grunnlagsdata for VAR-tjenester Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: mai - november 2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR 1. Oppdraget Vi bekrefter herved at vi har påtatt oss et oppdrag for Dem. Oppdraget går ut på bistand i forbindelse med... I forbindelse med oppdraget kan

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Juli 2013 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER

REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER Fastsatt av Legemiddelindustriforeningens generalforsamling 15. november 1994 med senere endringer på generalforsamlingene i LMI 31. mars 2009, 3. mars 2010 og senest

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer