Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Støytiltak 2012, Vest-Agder. Tilbudsnummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Støytiltak 2012, Vest-Agder. Tilbudsnummer:"

Transkript

1 Statens vegvesen Region Sør A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Konkurransegrunnlag Prosjekt:, Tilbudsnummer:

2 Statens vegvesen Region Sør A0-2 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Innholdsliste A A0 A1 A2 A3 B B1 B2 B3 C C1 C2 C3 C4 D D1 D2 E E1 E2 E3 E4 E5 Prosjektinformasjon Forside og innholdsliste Dokumentliste Innbydelse til anbudskonkurranse Orientering om prosjektet Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav Konkurranseregler Krav til tilbyders kvalifikasjoner Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Kontraktsbestemmelser Alminnelige kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Spesielle kontraktsbestemmelser Avtaledokument Beskrivende del Beskrivelse Tegninger og supplerende dokumenter D2-1 Tegningsgrunnlag og notat om hver bolig D2-2 SHA-plan Svardokumenter Dokumentasjon fra tilbyder Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner Beskrivelse med utfylte priser Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner Tilbudsskjema

3 Statens vegvesen Region Sør A1-1 A Prosjektinformasjon A1 Dokumentliste A Prosjektinformasjon A1 Dokumentliste Noen av de generelle kontraktsdokumentene finnes på følgende internettadresse: For disse dokumentene er betegnelsen URL brukt i tabellen nedenfor. Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget: DOKUMENT DATO Antall vedlagte eks. 1 Konkurransegrunnlag Kap A-E Datafiler med mengder fra kap D Prosesskoden: Håndbok 025 Prosesskode 1 Håndbok 026 Prosesskode URL URL 4 Vegbygging, håndbok URL 5 Arbeid på og ved veg, håndbok URL 6 Rekkverk, håndbok URL 7 Avfallshåndtering, håndbok URL 8 NA-rundskriv 2007/11: Retningslinjer for kvalitetssikring av bruer, med vedlegg 9 NA-rundskriv 2008/8: Miljø- og trafikksikkerhetspolicy for kjøp av transporttjenester 10 NA-rundskriv 2010/8: Veiledning i vurdering av tilbyders kvalifikasjoner 11 Veileder for levering av avdragsnota på elektronisk format, Byggherreseksjonen Vegdirektoratet 12 Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for veganlegg 13 Fastsatte skjema som skal brukes: URL URL URL 2005 URL URL - Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS) iht Forskrift om offentlige anskaffelser, Vedlegg 2 - R15 Avfallsrapportering (ELRAPP) - R18 - Melding om uønsket hendelse/forhold i entreprisevirksomheten (ELRAPP) - R19 - HMS-månedsrapport (ELRAPP - Målebrev - Avviksmelding - Krav om endringsordre - Endringsordre - Evalueringsskjema for utført entreprise - Sluttattest for utført entreprise 0 Jf dok. nr. 16 Jf dok. nr. 16 Jf dok. nr. 16 URL URL URL URL URL URL 14 Norske og internasjonale standarder som det er vist til i tilbudsdokumentene 15 Utlysingsannonsen som gjengitt i DOFFIN / TED databasen 16 Tilpasset brukerveiledning ELRAPP (forenklet versjon), URL lastes ned fra 17 Objektliste for innmåling av støyskjermer 1

4 Statens vegvesen Region Sør A2-1 A Prosjektinformasjon A2 Innbydelse til anbudskonkurranse A Prosjektinformasjon A2 Innbydelse til anbudskonkurranse Kontraktsarbeid: Statens vegvesen Region Sør ønsker tilbud fra entreprenører med det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten. Videre kreves erfaring fra tilsvarende arbeider for utførelse av ovennevnte kontraktsarbeid i henhold til konkurransegrunnlaget. Det vises til utfyllende bestemmelser i konkurransegrunnlagets kap. B2. Tilbudsfrist utløper kl Innlevering til: Statens Vegvesen, region Sør med innleveringssted: Kontoradresse: Langsæveien 4, 4846 Arendal Postadresse: Pb. 723, Stoa, 4808 Arendal Tilbudsåpning vil finne sted: på regionkontoret i Arendal kl Adresse Langsæveien 4, 4846 Arendal Konkurransen skjer i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOV nr 69 med senere endringer, loa) samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR nr 402 med senere endringer, foa). Følgende legges til grunn: Type anskaffelse: Bygg-/anleggsarbeider Under terskel: Iht foa 2-2 Anskaffelsesprosedyre: Åpen anbudskonkurranse Kriterier for valg av tilbud er gitt i konkurransegrunnlagets kap. B. Vedståelsesfristen utløper Alle henvendelser og spørsmål vedrørende konkurransegrunnlaget og/eller kontraktsarbeidet, rettes til: Navn og funksjon: Janicke Nicolaisen, byggeleder Postadresse: Pb 723, Stoa, 4808 Arendal Besøksadresse: Rigedalen 5, 4626 Kristiansand Telefon: , mobil E-post: Statens vegvesen Region Sør, Underskrift

5 Statens vegvesen Region Sør A3-1 A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet Innhold 1 Arbeidenes art og omfang Entrepriseform og kontraktstype Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister Avvik i kontraktens rammebetingelser Forskudd Byggherre og engasjerte rådgivere Byggherrens organisering av HMS-arbeidet Byggeplassens / anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider... 3

6 Statens vegvesen Region Sør A3-2 A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet Arbeidenes art og omfang Arbeidet innebærer støyreduserende tiltak på og ved boliger nær trafikkert veg. Dette innebærer utskifting av vinduer, utvendig eller innvendig isolering av vegger, innvendig isolering av tak, etablering av balansert ventilasjon. I tillegg skal det etableres støyskjermer. Arbeidet skal foregå på følgende adresser: Brogata 11, Farsund Farvannet 1, Songdalen Farvannsvegen 2, Songdalen, Kristiansandsvegen 1203, Mandal Fasselandsnes 5, Lindesnes Harald Gilles vei 2, Kristiansand Ålefjærveien 92, Kristiansand Ålefjærveien 90, Kristiansand. 2 Entrepriseform og kontraktstype Entrepriseform er utførelsesentreprise. Kontraktstype er enhetspriskontrakt. 3 Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister Arbeidet kan settes i gang etter , såfremt garantierklæring og kopi av forsikringsbevis er levert byggherren. Det vises for øvrig til utfyllende krav under punktene om kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i kap. C. Frist for ferdigstillelse er Avvik i kontraktens rammebetingelser Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utførelse, skal det forhandles om eventuelle økonomiske konsekvenser. Entreprenøren har ikke rett til å heve kontrakten ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt. 5 Forskudd Det utbetales ikke forskudd. 6 Byggherre og engasjerte rådgivere Byggherren er angitt i kap. A2, Innbydelse til anbudskonkurranse. Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherren skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er avtalt. Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt.

7 Statens vegvesen Region Sør A3-3 A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet Byggherrens organisering av HMS-arbeidet Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget i kap. D2. 8 Byggeplassens / anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter 9 Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider

8 Statens vegvesen B1-1 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler Innhold 1 Alminnelige konkurranseregler Endringer og administrative bestemmelser Endelig frist for mottak av tilbud, 8-1 (1)c. / 17-1 (1) b Befaringer og konferanser Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget, 8-2 / Kostnader for utarbeidelse av tilbud Krav om skatteattest, 8-7 / 17-14, jf Krav om HMS-egenerklæring, 8-8 / 17-15, jf Tilbudets utforming, 11-2 / Språkkrav Avvik fra konkurransegrunnlaget, 11-3 / Tilbudsåpning, 11-7 / Tilbakemelding om firmakvalifisering og om hvem som skal tildeles kontrakt Avslutning av konkurransen, 13 / Oppdragsgiver riks- og fylkesveg. Klage til KOFA.... 4

9 Statens vegvesen B1-2 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler Alminnelige konkurranseregler Lov om offentlige anskaffelser (LOV nr 69 med senere endringer, loa) samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR nr 402 med senere endringer, foa) gjelder. 2 Endringer og administrative bestemmelser Følgende tekster gjelder som tillegg til de korresponderende bestemmelsene i foa: 2.1 Endelig frist for mottak av tilbud, 8-1 (1)c. / 17-1 (1) b.2 Tilbud er rettidig levert dersom det er kommet fram til innleveringsstedet før tilbudsfristens utløp. 2.2 Befaringer og konferanser Befaringer og konferanser kan avholdes for å gi nærmere opplysninger om oppdraget. Til slike befaringer og konferanser innkalles samtlige som har fått tilgang til konkurransegrunnlaget av byggherren. Befaringer og konferanser skal holdes i tilstrekkelig tid før tilbudsfristens utløp. Referater distribueres uten ugrunnet opphold til samtlige som har fått tilgang til konkurransegrunnlaget. 2.3 Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget, 8-2 / 17-2 Det forutsettes at tilbyderen setter seg inn i forhold som kan ha betydning for oppdraget og den måte arbeidet tenkes gjennomført på. Han kan ikke senere gjøre gjeldende forhold han burde blitt oppmerksom på. Dersom en tilbyder oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget som har betydning for prissettingen eller tidsfrister, plikter han umiddelbart å varsle byggherren om dette. I tilbudet skal det tas hensyn til alle utsendte endringer av konkurransegrunnlaget. Melding om endring skal sendes av byggherren i rimelig tid, og senest 1 uke, før tilbudsfristens utløp. 2.4 Kostnader for utarbeidelse av tilbud Kostnader for utarbeidelse av tilbudet bæres av tilbyder. 2.5 Krav om skatteattest, 8-7 / 17-14, jf 3-3 Samtlige norske tilbydere skal framlegge skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt i henhold til foa 8-7 / Tilsvarende skal samtlige utenlandske tilbydere med forretningsadresse i andre EØS-land framlegge skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt. foa 8-7 / gjelder tilsvarende. Dersom tilbyderens hjemstat ikke utsteder slike attester, kan de erstattes av en erklæring fra en retts- eller forvaltningsmyndighet i hjemstaten eller nåværende oppholdsstat.

10 Statens vegvesen B1-3 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler Det skal følge med en norsk oversettelse av alle slike attester og/eller erklæringer. 2.6 Krav om HMS-egenerklæring, 8-8 / 17-15, jf 3-4 Tilbydere skal fremlegge HMS-egenerklæring i henhold til foa 8-8 / 17-15, jf 3-4. Erklæringen skal være utformet på norsk. Skjema for HMS-egenerklæring inngår i konkurransegrunnlaget som henvisning til foa, Vedlegg 2, og erklæringen vedlegges tilbudet i henhold til kap. E2 i konkurransegrunnlaget. 2.7 Tilbudets utforming, 11-2 / 20-2 Telefaks, e-post eller annen form for automatisk/elektronisk dokumentoverføring aksepteres ikke som tilbud. Enhetspriser m.v. kan leveres på papir som egen data-utskrift såfremt entreprenøren ikke foretar endringer av poster og mengder i strid med konkurransegrunnlaget inklusive addenda, og under forutsetning av at kap. E5 Tilbudsskjema er fullstendig utfylt. Data om enhetspriser m.v. på elektronisk middel (CD m.v.) erstatter ikke tilbudet, og ved eventuelle uoverensstemmelser gjelder det skrevne tilbudet. 2.8 Språkkrav Tilbud med tilhørende dokumenter skal utformes på norsk. 2.9 Avvik fra konkurransegrunnlaget, 11-3 / 20-3 Eventuelle forbehold skal framgå uttrykkelig av tilbudsbrevet, og skal så vidt mulig prissettes. Forbehold som ikke er prissatt, vil bli kostnadsmessig (eventuelt skjønnsmessig) vurdert av byggherren i forbindelse med valg av tilbud Tilbudsåpning, 11-7 / 20-7 Tilbudsåpning skjer i møte som ledes av byggherren eller hans representant. Samtlige tilbydere har adgang til møtet. Fra hvert tilbud som åpnes, oppleses tilbyderens navn, tilbudets totalsum og eventuell tilbudt leveringstid. Det føres møteprotokoll hvor de samme data innføres. Avskrift av den fullstendige protokoll sendes samtlige tilbydere innen 6 dager etter tilbudsåpningen. Dersom kontrollregning gir større endringer av tilbudssummen, kan også den korrigerte protokoll sendes ut Tilbakemelding om firmakvalifisering og om hvem som skal tildeles kontrakt Når byggherren har foretatt firmakvalifisering etter kap. B2 vil byggherren så snart som mulig etter at anbudskonkurransen er avgjort, gi tilbakemelding til den enkelte tilbyder om hvordan han er vurdert.

11 Statens vegvesen B1-4 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler Alle tilbydere vil få tilsendt en begrunnet beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt og med en angitt frist til å klage Avslutning av konkurransen, 13 / 22 Innsendte tilbud vil ikke bli returnert Oppdragsgiver riks- og fylkesveg. Klage til KOFA. For klage som gjelder riksveg og som bringes inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) er Vegdirektoratet rett innklaget. For klage som gjelder fylkesveg og som bringes inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) er aktuell fylkeskommune rett innklaget. I en kontrakt som omfatter både riksveg og fylkesveg, evt. fylkesveger i flere fylkeskommuner, vil både Vegdirektoratet i riksvegsammenheng og aktuelle fylkeskommuner i fylkesvegsammenheng være rett innklaget. For øvrig vises til kap. A3.

12 Statens vegvesen Region Sør B2-1 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Innhold 0 Generelt HMS-egenerklæring Skatteattester Arbeidsfelleskap: erklæring om solidaransvar Dokumentasjon av kvalifikasjoner Erfaring Erfaringer fra tilsvarende arbeider. Referanseprosjekter Byggherrers erfaringer. Referanseprosjekter HMS Ulykkesfrekvens (H1-verdi) Økonomisk situasjon Egenkapital. Soliditet... 3

13 Statens vegvesen Region Sør B2-2 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner Generelt Generelt kreves at tilbyder er kvalifisert for å utføre de arbeider det gis tilbud på. Tilbyder skal ha nødvendig kompetanse og erfaring, både teknisk, faglig, organisasjonsmessig og administrativt. Opplysninger om tilbyder skal gis på svarskjema i kap. E2. Det er viktig for bedømmelsen at opplysningene og dokumentasjonen er korrekt og fullstendig. Dersom tilbyder er et arbeidsfellesskap, skal det med tilbudet følge en erklæring om solidarisk ansvar overfor byggherre og tredjemann, jf. pkt. 3 nedenfor. Videre skal hvert enkelt deltakende firma i arbeidsfellesskapet gi slike opplysninger om sitt firma som er krevd i konkurransegrunnlaget. Arbeidsfellesskap vil bli vurdert under ett for alle kvalifikasjonskrav unntatt HMS og egenkapital. For HMS og egenkapital vurderes hver enkelt deltager individuelt. Vi gjør oppmerksom på at byggherren kan innhente opplysninger fra Brønnøysundregistrene og fra oppgitte referanser. Dersom det er gitt opplysninger som er grovt feilaktige, kan dette medføre avvisning, jf. forskrift om offentlige anskaffelser (foa) (2)g og (2)g. Opplysningene blir skjønnsmessig vurdert. Byggherren vil også legge vekt på opplysninger fra egne evalueringer av tilbyder, jf. pkt nedenfor og kap. C2, pkt 9. Tilbyder som ikke tilfredsstiller byggherrens krav til kvalifikasjoner vil bli avvist, jf. foa 8-4 og Hvert enkelt krav må tilfredsstilles. Hvert krav som ikke tilfredsstilles vil medføre at tilbyder avvises. 1 HMS-egenerklæring Med tilbud skal følge HMS-egenerklæring, jf. foa 8-8 (1), evt (1). 2 Skatteattester Med tilbud skal følge skatteattester for merverdiavgift og skatt, ikke eldre enn 6 måneder. Jf. foa 8-7, evt Arbeidsfelleskap: erklæring om solidaransvar Dersom tilbyder er et arbeidsfellesskap, skal det med tilbudet følge en erklæring om solidarisk ansvar overfor byggherre og tredjemann. 4 Dokumentasjon av kvalifikasjoner 4.1 Erfaring Tilbyder som er nyetablert firma og som ikke kan framlegge referanser, må være særlig nøye med å sannsynliggjøre at han har forutsetninger for å gjennomføre kontrakten. Tilbyder skal redegjøre for selskapsdannelsen og ansattes kompetanse. Planlagt

14 Statens vegvesen Region Sør B2-3 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B2 Krav til tilbyders kvalifikasjoner organisasjon for oppdraget og CV for nøkkelpersoner i prosjektorganisasjonen er særlig viktig. Dette gjelder også for firma som fusjonerer eller kjøpes opp av annet firma mens tilbudsbehandling pågår Erfaringer fra tilsvarende arbeider. Referanseprosjekter Tilbyder skal ha erfaring fra arbeid av samme art og vanskelighetsgrad. Opplysninger om slike skal følge tilbud. Jf. kap. E2, pkt , skjema E Byggherrers erfaringer. Referanseprosjekter Statens vegvesens og andre byggherrers erfaringer med tilbyder vil bli vurdert. Det kreves at tilbyder kan vise til referanser til relevante kontrakter som han selv har gjennomført på tilfredsstillende måte. Forhold som vil bli vurdert er knyttet til bl. a.: dokumentasjon av utført kvalitet oppfyllelse av kontrakter rutiner for HMS, og etterlevelse av disse overholdelse av frister oppfølging i reklamasjonstiden Opplysninger om oppdrag tilbyder har hatt i løpet av de siste årene, med navn på referanser hos oppdragsgiver, skal følge tilbud. Jf. kap. E2, pkt , skjema E Eventuelle evalueringsskjema fra tidligere utførte entrepriser kan også være med i grunnlaget for vurderingene. 4.2 HMS Ulykkesfrekvens (H1-verdi) For denne kontrakten er det ikke stilt krav om ulykkesfrekvens (H1-verdi). 4.3 Økonomisk situasjon Egenkapital. Soliditet Det kreves at tilbyders egenkapital er positiv. Dersom tilbyder er arbeidsfellesskap, gjelder kravet for hver av deltakerne. Jf. kap. E2, pkt , skjema E Dokumentasjon av eventuelle vesentlige endringer i tilbyders egenkapital og soliditet i forhold til siste revisorbekreftede regnskap skal følge tilbud.

15 Statens vegvesen Region Sør B3-1 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Innhold 1 Bruk av tekniske spesifikasjoner, foa 8-3 / Utlevering av konkurransegrunnlaget Levering av tilbud Alternative tilbud, foa Grunnlag for tildeling av kontrakt, foa Tilbudets utforming Timesatser for mannskap og maskiner... 2

16 Statens vegvesen Region Sør B3-2 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Bruk av tekniske spesifikasjoner, foa 8-3 / 17-3 Som teknisk beskrivelse gjelder Prosesskode 1, Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter og Prosesskode 2, Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier, eventuelt spesiell teknisk beskrivelse. NS 3420 gjelder bare i den utstrekning dette fremgår av konkurransegrunnlaget. 2 Utlevering av konkurransegrunnlaget De som tilbudsinnbydelsen er rettet til, skal få utlevert det antall eksemplarer av konkurransegrunnlaget eller deler av dette som er nødvendig for å gi tilbud og innhente tilbud fra underentreprenører. Mengdefortegnelsen (prosess-sted-element) blir i tillegg utlevert på CD eller annet elektronisk middel som *.xml-fil iht. NS3459 utg Levering av tilbud Tilbud gis på tilbudsskjema, vedlagt dokumentasjon i henhold til kap. E1, eventuelt supplert med forpliktende tilbudsbrev. Tilbud skal være datert og underskrevet. Tilbudet leveres i lukket konvolutt merket "Tilbudsnummer , " 4 Alternative tilbud, foa 20-4 Alternative tilbud er å forstå som tilbud på alternative tekniske løsninger. 5 Grunnlag for tildeling av kontrakt, foa 22-2 Tildeling av kontrakt skjer på grunnlag av laveste pris. Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud. Tildeling av kontrakt skjer på grunnlag av økonomisk mest fordelaktig tilbud. Beskrivelsen er å anse som minstekrav til løsningen. 6 Tilbudets utforming Der byggherren har levert ut konkurransegrunnlaget på *.xml-fil iht. NS 3459 utg. 3, bør entreprenøren med tilbudet levere tilsvarende priset mengdefortegnelse på CD, som NS 3459 utg. 3 fil i tillegg til utfylt/utskrevet mengdefortegnelse på papir. 7 Timesatser for mannskap og maskiner Timeprisene for mannskap og maskiner (se kap. E4) skal inkludere alle entreprenørens utgifter samt påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt timesats for mannskap og maskiner skal gjenspeile de faktiske kostnadene for hver etterspurt timesats. Manglende etterlevelse av dette kravet kan medføre avvisning, jf foa og

17 Statens vegvesen C1-1 C Kontraktsbestemmelser C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser C Kontraktsbestemmelser C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt.

18 Statens vegvesen C2-1 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2) Underentreprenør og underleverandør Kontraktsdokumenter (se NS 8406, pkt 4) Opplysninger gitt i tilbudet Myndighetskrav Bruk av innleid arbeidskraft (FOA 3-11, (4)) Anvendt arbeidskraft Ansattes lønns- og arbeidsvilkår Rapportering i samsvar med ligningsloven Personell Språkkrav Byggemøter (se NS 8406, pkt 6) Oppstartmøte og samhandlingsprosess Samarbeidsmøter Møter, faglige samlinger og kurs Varsler (se NS 8406, pkt 7) Sikkerhetsstillelse (se NS 8406, pkt 8) Forsikring (se NS 8406, pkt 9) Kvalitetssikring (se NS 8406, pkt 11) Generelle krav Kvalitetsplan Dokumentasjon Bruk av underentreprenør (se NS 8406, pkt 12) Kontroll og prøving (se NS 8406, pkt 14) Priser (se NS 8406, pkt. 23) Basis for priser i kontrakten (se NS 8406, pkt. 23) Fakturering og betaling (se NS 8406, pkt. 23.3) Regningsarbeider (se NS 8406, pkt. 23.4) Parter i tvister (se NS 8406, pkt 31) Tillatelser, løyver og dispensasjoner Midlertidige avtaler med grunneiere Uttalelser til media Registrering i datasystem Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - generelt Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø - SHA-plan Identitetskort og føring av oversiktsliste Opplæring og kompetanse Arbeidstid Risikovurdering Arbeidsvarsling Personlig verneutstyr... 15

19 Statens vegvesen C2-2 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Kjemiske produkter Orden, renhold og sikring av arbeidsstedet Vernerunder, kontrollrutiner og merking Ytre miljø Plan for ytre miljø - YM-plan Hensyn til omgivelsene Trematerialer Avfallshåndtering Gjenbruk av materialer Rapportering, dokumentasjon og sanksjoner for SHA og YM Plan for håndtering av uønskede hendelser Rapportering og varsling av ulykker, brann, forurensning og andre uønskede hendelser Dokumentasjon Avviksbehandling, rapportering og debrifing Byggherrens sanksjonsrett... 20

20 Statens vegvesen C2-3 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Definisjoner 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2) Kontraktssum defineres eksklusiv merverdiavgift. 1.2 Underentreprenør og underleverandør Underentreprenør: Entreprenør som har påtatt seg utførelsen av en del av de forpliktelser som omfattes av hovedentreprenørens kontrakt med byggherren. Underleverandør: Leverandør som har påtatt seg leveransen av en del av de forpliktelser som omfattes av hovedentreprenørens kontrakt med byggherren, og behandles kontraktsmessig på samme måte som underentreprenør. 2 Kontraktsdokumenter (se NS 8406, pkt 4) Er det motstrid mellom bestemmelser i de enkelte dokumentene nevnt i kap. C1, pkt. 4, går spesielle bestemmelser foran generelle bestemmelser, og bestemmelser utarbeidet særskilt for kontrakten, foran standardiserte bestemmelser. 3 Opplysninger gitt i tilbudet Opplysninger gitt av entreprenøren i tilbudet: som grunnlag for byggherrens vurdering av kvalifikasjoner og som grunnlag for byggherrens vurdering av tilbudet iht fastsatte tildelingskriterier, er forpliktende for entreprenøren. Dette innebærer bl.a. at i gjennomføringsfasen forutsettes personer som er oppgitt eller personer med minst tilsvarende erfaring og kompetanse, å ha de roller som fremgår av oversikt over tilbudte kvalifikasjoner. Videre legges entreprenørens opplysninger iht fastsatte tildelingskriterier til grunn som premisser for utførelsen. 4 Myndighetskrav 4.1 Bruk av innleid arbeidskraft (FOA 3-11, (4)) Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av underentreprenører og deres ansatte, eller ved bruk av innleid arbeidskraft. Kap. C1, pkt. 12, som gjelder bruk av underentreprenør, gjøres gjeldende også for bruk av innleid arbeidskraft. 4.2 Anvendt arbeidskraft Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser. Alle avtaler med de som utfører arbeid på kontrakten, skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet og utførelse ved underentreprise som anvendt i denne kontrakten.

21 Statens vegvesen C2-4 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke-kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 1 promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr. 1000,- pr hverdag. Ved konstatert brudd på ovennevnte bestemmelser, og entreprenøren ikke har rettet forholdet innen fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten. Rett til heving av kontrakten på dette grunnlaget gir byggherren anledning til å utelukke entreprenøren og eventuelt underentreprenør fra å delta i oppdrag for Statens vegvesen for inntil ett år. 4.3 Ansattes lønns- og arbeidsvilkår Ansatte hos entreprenøren og eventuelle underentreprenører og underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, skal ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder også for arbeid som skal utføres i utlandet. Entreprenøren skal på forespørsel fra byggherren dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte som medvirker til å oppfylle kontrakten, inklusive at disse har tilfredsstillende personalrom og forsvarlig innkvartering. Opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår skal dokumenteres ved kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp og timelister Alle avtaler om underentrepriser og øvrige avtaler om utførelse av arbeid eller leveranse under denne kontrakt skal inneholde tilsvarende bestemmelser som anvendt i denne kontrakten. Dersom entreprenøren ikke etterlever disse forpliktelsene, har byggherren rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er brakt i orden. Tilbakeholdt beløp skal tilsvare ca 2 ganger arbeidsgivers besparelse. Ved uenighet fastsetter byggherren beløpets størrelse. 4.4 Rapportering i samsvar med ligningsloven 6-10 Entreprenøren skal snarest og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt dokumentere overfor byggherren at ligningslovens krav til rapportering av oppdrag og oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene, med kopi til byggherren, på den til enhver tid fastsatte rapporteringsmåte. For underentreprenører i alle ledd skal entreprenøren snarest og senest innen 14 dager etter at den aktuelle leveranse eller underentreprenørens arbeide er påbegynt, dokumentere overfor byggherren at ligningslovens krav til rapportering av oppdrag og oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene på den til enhver tid fastsatte rapporteringsmåte.

22 Statens vegvesen C2-5 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Entreprenøren forplikter seg til å holde byggherren skadesløs for ethvert krav eller annen sanksjon pålagt av ligningsmyndighetene og som er foranlediget av entreprenørens eller noen kontraktsmedhjelpers brudd på noen bestemmelse gitt i ligningsloven og tilhørende forskrifter. Byggherren har rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen som følge av forhold nevnt under dette punkt, i henhold til bestemmelser for dette i kap. C1, pkt Fakturering og betaling. 5 Personell Entreprenøren skal informere byggherren om utpeking, utskifting eller forflytting av personer som er tillagt viktige funksjoner i kontraktsarbeidet. Byggherren kan, hvis det foreligger saklig grunn, nekte entreprenøren å benytte angitte personer i de aktuelle stillingene eller be om at personene blir skiftet ut. Omkostningene ved dette skal bæres av entreprenøren. Entreprenøren skal på egen bekostning sørge for utskiftning av personell som opptrer på klanderverdig måte eller viser seg uegnet til å utføre sine arbeidsoppgaver. Entreprenørens egne ansatte skal utføre minst 25 % av timeverkene i kontraktsarbeidet. Person(er) med det daglige administrative ansvaret og gjennomføringsansvar for kontrakten skal være ansatt hos entreprenøren. 6 Språkkrav All formell kommunikasjon under gjennomføring av kontrakten skal skje på norsk. Det kreves at minst en av arbeidstakerne på det enkelte arbeidslag kan kommunisere slik at vedkommende forstår og kan gjøre seg forstått på norsk i tillegg til eventuelle andre språk hos øvrige medarbeidere på arbeidslaget. Tilsvarende gjelder også for de som utfører arbeid alene på arbeidsstedet. Alle som arbeider med trafikkdirigering skal kunne kommunisere på norsk. I den grad vernerunder gjennomføres på annet språk enn norsk, skal entreprenøren oversende norsk oversettelse av referatet til byggherren. 7 Byggemøter (se NS 8406, pkt 6) Byggemøter holdes vanligvis hver 14. dag under ledelse av byggherren. Byggherren fører referat fra byggemøter. Referatet sendes i god tid før neste møte, men aldri senere enn 5 hverdager etter avholdt møte, til de øvrige møtedeltagerne og til partenes representanter. Eventuelle innsigelser mot referatet må fremkomme uten ugrunnet opphold, senest i første ordinære byggemøte etter at referatet er mottatt.

23 Statens vegvesen C2-6 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Oppstartmøte og samhandlingsprosess For å oppnå felles kontraktsforståelse, felles målsetting og omforente samhandlingsprosedyrer, skal det avholdes oppstartmøte og gjennomføres en samhandlingsprosess. Partene skal sette av tilstrekkelig tid til dette. Samhandlingsprosessen skal hovedsakelig gjennomføres før arbeidene igangsettes. Samhandlingsprosessen skal som minimum omfatte: Oppstartsmøte for at partene kan bli kjent med hverandre og med prosjektet Utvikling av felles mål for prosjektet Utvikling av felles kontraktsforståelse Utvikling av samhandlingsprosedyrer, med krav og forventninger til partene Utarbeiding av prosedyrer for involvering av alle aktører (inkludert rådgivere, underentreprenører, m. fl.) Avklaring av organisering, roller og ansvar Avklaring av prosedyrer for konfliktløsning Avklaring av prosedyrer for kvalitetssikring, sikkerhet/helse/arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø (YM) Avklaring av rutiner og krav til dokumentasjon, rapportering, etc Gjennomgang av arbeidsoperasjoner, felles forståelse for omfang, krav og oppgjør Utvikling av åpen kommunikasjon med åpenhjertige og gjensidige tilbakemeldinger Gjennomgang og optimalisering av fremdrift Analyse og fastsettelse av konkrete utviklingsmuligheter og utviklingsmål Dette skal gjennomføres uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten endres i forhold til anbudskonkurransen. 9 Samarbeidsmøter Samarbeidsmøter skal holdes 2 ganger pr år. I tillegg skal det holdes samarbeidsmøte når en av partene ber om at møte holdes. Første møte skal holdes innen en måned etter kontraktsinngåelse. Hvis en av partene ber om det, skal representanter fra byggherrens og entreprenørens ledelse delta, i tillegg til partenes stedlige ledelse. Samarbeidsmøter skal drøfte forslag til forbedringer vedrørende samarbeidsform, samt søke å løse eventuelle kontraktsmessige problemer. Samarbeidsmøtet kan utvides med fagpersoner, eventuelt kan partene bli enige om at et engere utvalg legger fram uforbindtlig forslag for partene til løsning av konflikt. 10 Møter, faglige samlinger og kurs Entreprenøren skal gjennomføre og delta på faglige møter og kurs som bestemt i kontrakten.

24 Statens vegvesen C2-7 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen I tillegg kan entreprenør og byggherre i samarbeid arrangere faglige samlinger. Er ikke annet avtalt, dekker entreprenøren alle egne kostnader ved deltagelse på kurs, møter og samlinger. 11 Varsler (se NS 8406, pkt 7) Ved varsler skal det tas hensyn til hvor tidlig varselet bør være for at den annen part best mulig skal kunne ivareta sine interesser. Varselet skal også ha et slikt innhold at den annen parts interesser blir best mulig ivaretatt. Varsel fra entreprenøren skal inneholde entydig merking, entreprenørens beskrivelse av avvik samt framdrifts- og kostnadskonsekvenser, entreprenørens dato og underskrift, samt rubrikker for byggherrens dato og underskrift for mottak, byggherrens kommentar, byggherrens dato og underskrift ved retur av kommentar til entreprenør. 12 Sikkerhetsstillelse (se NS 8406, pkt 8) Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som godkjennes av byggherren. Som sikkerhet aksepteres også garantibeløpet plassert på sperret konto til fordel for byggherren. Renter tilfaller entreprenøren. For arbeidsfellesskap skal sikkerhet stilles på vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de enkelte deltakende firmaer. Entreprenøren skal levere byggherren dokumentasjon på sikkerhetsstillelsen før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått. Byggherren stiller ikke sikkerhet. 13 Forsikring (se NS 8406, pkt 9) Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått. Byggherren skal oppdateres med kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis. 14 Kvalitetssikring (se NS 8406, pkt 11) 14.1 Generelle krav Entreprenøren skal utarbeide en kontraktsspesifikk kvalitetsplan som beskriver prosesser, prosedyrer og tilhørende ressurser som skal anvendes av hvem og når for å oppfylle kravene i kontrakten Kvalitetsplan Entreprenøren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren før arbeidet starter.

25 Statens vegvesen C2-8 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor ikke tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor entreprenøren ikke etterlever kontraktens krav til kvalitetssikring. Kvalitetsplanen skal vise entreprenørens systematiske ivaretakelse både av kvalitet og HMS. Kvalitetsplanen skal dekke alle arbeidsoperasjoner og minst inneholde følgende: Organisasjonsplan Kontrollplan Organisasjonsplan skal gi oversikt over nøkkelpersoner på kontrakten samt kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene, deres ansvar, og fullmakter og formelle kontaktlinjer. Kontrollplan skal omfatte prosesser for overvåking, måling, analyse og forbedring som er nødvendig for å bevise overensstemmelse for produktet å sørge for overensstemmelse for systemet for kvalitetssikring kontinuerlig å forbedre virkningen av systemet for kvalitetssikring Kontrollplan for arbeidene skal minimum vise prosess/arbeidsoperasjon, kontraktsmengde, prøveomfang, krav/toleranser og ansvarlig for kontrollen. Kontrollplanen skal videre inneholde rubrikker for kontrollresultat og godkjenning/utsjekking for de enkelte prosessene, henvisning til avviksmeldingsnummer samt merknader. Arbeidsprosedyrer Avviksbehandling Dokumentbehandling Arbeidsprosedyrer skal dokumentere at arbeidsoperasjonene er gjennomtenkt og planlagt slik at alle kvalitetskrav kan overholdes. Det skal etableres prosedyre for avviksbehandling. Avviksbehandlingen skal sikre kontinuerlig forbedring gjennom korrigerende og forebyggende tiltak, sikre overensstemmelse med krav og byggherrens aksept ved utbedring av avviket, samt dokumentere eventuelle endringer i forhold til planene. Entreprenøren skal ha et system for dokumentbehandling som sikrer at alle nødvendige opplysninger tilflyter rette vedkommende. Det skal kunne dokumenteres/kontrolleres at det alltid arbeides etter siste tegningsrevisjon/dokumentrevisjon Dokumentasjon Entreprenøren skal levere dokumentasjon på overensstemmelse for produktet, dvs at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, til byggherren fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av entreprenørens kvalitetsdokumentasjon.

26 Statens vegvesen C2-9 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Bruk av underentreprenør (se NS 8406, pkt 12) Entreprenøren plikter å gi byggherren slik informasjon om underentreprenørenes økonomi, finansielle stilling, kapasitet og tekniske kompetanse, inklusive dokumentasjon på registreringer (Brønnøysundsregisteret, autorisasjon for arbeider etc) som er nødvendig for at byggherren skal kunne vurdere spørsmål om godkjennelse. Videre skal entreprenøren klarlegge om valgte underentreprenør vil utføre alt arbeid selv, eller om denne planlegger ytterligere ledd under seg. Ytterligere ledd under seg begrenses til ett ledd med mindre annet er spesielt avtalt med byggherren. Byggherrens rett til godkjenning av underentreprenører gjelder underentreprenører i alle ledd. Entreprenøren skal sikre at alle aktuelle krav i denne kontrakten videreføres til aktuelle underentreprenører. Entreprenøren skal kreve skatteattester i alle underliggende entrepriseforhold ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på kr ,- eks mva. Brudd på entreprenørens plikt til å kreve skatteattester gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma med underentreprenør som kan fremlegge skatteattester. Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av entreprenøren. Entreprenøren skal kreve HMS-egenerklæring i alle underliggende entrepriseforhold før inngåelse av kontrakter. Brudd på entreprenørens plikt til å kreve HMS-egenerklæring gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma med underentreprenør som kan fremlegge HMS-egenerklæring. Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av entreprenøren. 16 Kontroll og prøving (se NS 8406, pkt 14) Byggherren skal til enhver tid ha anledning til å gjennomføre revisjoner. Entreprenøren plikter å medvirke til gjennomføring av revisjonene uten merkostnader for byggherren. 17 Priser (se NS 8406, pkt. 23) Prisene skal være i norske kroner. Prisene skal inkludere alle kostnader for utførelse av arbeidet, men ikke merverdiavgift. Kostnader til arbeidsvarsling, trafikkavvikling og alle nødvendige sikkerhetstiltak skal være inkludert. Prisene skal også inkludere eventuelt svinn, undermål, overmasser o.l. Løpende driftsutgifter (vannavgift, fortausavgift, havneavgift, renovasjon o.l.) som er knyttet til entreprenørens produksjon skal inkluderes i prisene. Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet øvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke nødvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eksempelvis: utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og øvrige planer

27 Statens vegvesen C2-10 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen oppfølging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet deltakelse i møter, faglige samlinger, kurs 18 Basis for priser i kontrakten (se NS 8406, pkt. 23) Kontrakten er basert på de offentlige bestemmelser (påbud, forbud o.l.) som var kunngjort 14 dager før tilbudsfristen og der dato for ikrafttredelse framgår av kunngjøringen. Endringer av slike forutsetninger, som ikke dekkes av annen indeksregulering, gir partene rett til regulering av kontraktssum. 19 Fakturering og betaling (se NS 8406, pkt. 23.3) Faktura skal sendes til: Statens vegvesen Regnskap Båtsfjordveien VADSØ Minimumskrav til faktura er: Stående A4-format (bør) God trykk Nøytral bakgrunn Organisasjonsnummer, navn og adresse på avsender Bankkontonummer Fakturanummer Fakturadato Fakturabeløp (må komme tydelig frem) Fakturert hittil i år Totalt påløpt oppdraget Faktura skal inneholde navn på byggherrens attestant, ansvarskode, prosjektnummer og disposisjonsnummer. Disposisjonsnummer meddeles fra byggherren ved hver konkrete delbestilling. Faktura skal også sendes byggherren på elektronisk format, jf Veiledning for levering av avdragsnota på elektronisk format (Byggherreseksjonen Vegdirektoratet, 2005). Merverdiavgift skal ikke spesifiseres på egen faktura, men tas med på hver enkelt faktura. Det kreves spesifiserte bilag til fakturaene slik at beregningene av merverdiavgift kan kontrolleres. Fakturering skal skje med angivelse av prosesskode, stedkode og evt. elementkode. For de deler av utførelsen som ikke senere lar seg kontrollmåle og entreprenøren ikke har varslet byggherren i tide, kan entreprenøren bare kreve oppgjør for slike mengder som

28 Statens vegvesen C2-11 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen byggherren måtte forstå har medgått. Hvis byggherren unnlater å møte til tross for rimelig varsel, er han bundet av entreprenørens målinger med mindre det er åpenbart at målingen er uriktig eller at krav om byggherrens deltakelse åpenbart er urimelig. 20 Regningsarbeider (se NS 8406, pkt. 23.4) Byggherren kan alltid styre utførelsen av regningsarbeid. Regningsarbeid skal avtales skriftlig før arbeidet påbegynnes med mindre annet er avtalt. Entreprenøren plikter å varsle byggherren når regningsarbeid starter. Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte timer for mannskap og maskiner. Timeprisene for mannskap og maskiner (se kap. E4) skal inkludere alle entreprenørens utgifter samt påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt timesats for mannskap og maskiner skal gjenspeile de faktiske kostnadene for hver etterspurt timesats. Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time. Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon. Eventuell prisregulering foretas iht bestemmelser angitt i kap. C3. Timepriser mannskap Timepriser for mannskap inkluderer verneutstyr, håndverktøy og bærbart utstyr som strømaggregat, motorsag o.l. Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette på forhånd er godkjent av byggherren. Timepriser maskiner For byggherrens innleie av entreprenørens egne og innleide maskiner, betales i henhold til entreprenørens liste over maskintimepriser. For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50 % av de oppgitte timepriser for maskiner eksklusiv fører. Førerlønn settes lik timepris for mannskap. Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt på entreprenørens liste over maskintimepriser, avregnes etter den pris som er oppgitt på den maskin som ligner mest, eventuelt med en middelverdi mellom priser for lignende maskiner på listen. Materialer Medgåtte materialer innkjøpt av entreprenøren, betales i henhold til faktura fratrukket eventuelle rabatter med 10 % tillegg for administrasjon og fortjeneste. Spesielle regningsarbeider Arbeider innenfor annet fagområde enn det som er forutsatt i kontrakten og som derfor må utføres av spesielle underentreprenører, betales i henhold til faktura med 10 % tillegg for

29 Statens vegvesen C2-12 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen administrasjon og fortjeneste. Påslaget kan bare beregnes en gang selv om arbeidet utføres av underentreprenører i flere ledd. Byggherrens rett til innsigelse Selv om byggherren ikke innen 14 dager etter at han mottok oppgavene over arbeidstid og materialforbruk har fremsatt skriftlig innsigelse, er retten til å fremsette innsigelser i behold dersom entreprenøren ved avregningen ikke har overholdt reglene i kap. C1, pkt Parter i tvister (se NS 8406, pkt 31) Fylkesveg For tvister som gjelder fylkesveg og som entreprenøren vil forfølge ved klage eller søksmål, er vedkommende fylkeskommune ved fylkesordføreren rett part. Det samme gjelder søksmål som vedkommende fylkeskommune måtte ha mot entreprenøren. Riksveg For tvister som gjelder riksveg og som entreprenøren vil forfølge ved klage eller søksmål, er staten ved Samferdselsdepartementet rett part. Det samme gjelder søksmål som staten måtte ha mot entreprenøren. 22 Tillatelser, løyver og dispensasjoner Entreprenøren må selv sørge for å skaffe seg nødvendige tillatelser, løyver og dispensasjoner for de maskiner, personell og utstyr som skal brukes til utførelse av kontraktsarbeidet. 23 Midlertidige avtaler med grunneiere Hvis entreprenøren inngår midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til gjennomføring av kontraktsarbeidet, skal byggherren informeres med kopi av avtalen. 24 Uttalelser til media Entreprenøren skal ikke uttale seg til media om forhold vedrørende kontraktsarbeidet uten på forhånd ha konferert med byggherren. Generelt skal han henvise til byggherren i slike saker. 25 Registrering i datasystem I forbindelse med oppfølgingen av kontraktsarbeidet vil Statens vegvesen registrere entreprenøren med kontaktperson, adresse og telefonnummer i byggherrens eget elektroniske verktøy. Opplysninger om sine registrerte data, kan entreprenøren få ved henvendelse til byggherren. Disse opplysningene blir ikke utlevert til andre. 26 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - generelt Med HMS menes her summen av ivaretakelse av både sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) samt ivaretakelse av ytre miljø (YM). Disse behandles temavis nedenfor.

30 Statens vegvesen C2-13 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Entreprenøren skal drive et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf forskrift av 6. desember 1996 nr 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) gjøres gjeldende for denne kontrakten. Alle avtaler med underentreprenører skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet, oppfølging og rapportering som anvendt i denne kontrakten. Byggherren utpeker HMS-koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon. Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold informere byggherren dersom Arbeidstilsynet eller andre tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt pålegg om å stoppe arbeidet, utbedre systemfeil eller liknende som gjelder gjennomføring av kontraktsarbeidet. 27 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 27.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø - SHA-plan Før kontrahering utarbeider byggherren en SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) for kontrakten. Entreprenøren skal utarbeide plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av risikofylte arbeider, som omtalt under Risikovurdering. Disse skal knyttes til SHA-planen som definert etter Byggherreforskriften. SHA-planen ajourføres av byggherren, og ajourført SHA-plan skal til enhver tid være tilgjengelig for begge parter. Entreprenøren skal levere relevant informasjon om sin virksomhet (risikovurderinger, sikkerjobbanalyser, endringer og andre relevante dokumenter) til byggherren slik at byggherren kan ajourholde SHA-planen Identitetskort og føring av oversiktsliste Entreprenøren skal sørge for at alle som utfører arbeid på kontrakten har gyldig id-kort. Som gyldig id-kort regnes kort som beskrevet i "Forskrift om identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser". Byggherren har krav både på å få se enkeltkort og å få oversikt/dokumentasjon fra entreprenøren over hvem som har gyldige id-kort. HMS-koordinatoren skal til enhver tid ha oversikt over alle som utfører arbeid på prosjektet/arbeidsstedet. For at byggherren skal kunne ivareta denne oppgaven på en tilfredsstillende måte, skal entreprenøren gjennom ELRAPP daglig føre oversiktsliste med navn og organisasjonsnummer på alle arbeidsgivere som utfører arbeid på prosjektet. For hver av disse spesifiseres navn, fødselsdato og nasjonalitet på alle arbeidstakere som utfører arbeid på prosjektet. Personer som leverer varer til prosjektet og andre som i kortere perioder befinner seg innenfor prosjektets arbeidsområde, omfattes ikke av disse bestemmelsene Opplæring og kompetanse Entreprenøren skal sørge for at det gis opplæring i risiko og helsefarer ved utførelse av kontraktsarbeidet.

31 Statens vegvesen C2-14 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Entreprenøren skal utarbeide instruks og om nødvendig gi opplæring i bruk av personlig verneutstyr. Kvalifikasjoner og gjennomført opplæring skal dokumenteres. Slik dokumentasjon skal være tilgjengelig for hovedbedrift. Følgende krav til dokumentert opplæring gjelder: 1. Sikkerhetsopplæring tilpasset kontrakten 2. Kurs i henhold til håndbok 051 Arbeid på og ved veg, vedlegg 2 Opplæring 2.1 Kurs for alle som skal utføre arbeid på veg 2.2 Kurs for ansvarshavende 2.3 Kurs i manuell trafikkdirigering for de som dirigerer 3. Førstehjelpskurs Dokumentasjon på opplæring i førstehjelp har en gyldighet på tre år. For øvrig opplæring hvor gyldighetstid evt. ikke framgår av dokumentasjonen, er gyldighetstid fem år Arbeidstid Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om arbeidstidsordninger som benyttes. Dersom entreprenøren får dispensasjon for endret/ utvidet arbeidstid fra kommunelege, bydelsoverlege eller Arbeidstilsynet, skal kopi av dispensasjonen sendes byggherren umiddelbart Risikovurdering Entreprenøren skal sørge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medfører risiko. Der Statens vegvesen allerede har utarbeidet arbeidsinstruks (for eksempel i håndbøker), skal disse følges med mindre hovedbedriftens egne instrukser er strengere enn Statens vegvesens. Byggherren utfører overordnet risikovurdering, det vil si risikovurdering ut fra prosjektets spesifikke risikoforhold og øvrige rammebetingelser som kan innebære fare for liv og helse. Byggherrens overordnede risikovurdering er en del av SHA-planen. Entreprenøren skal utføre detaljert risikovurdering, det vil si risikovurdering for valgt framgangsmåte for utførelse av den enkelte aktivitet som kan innebære fare for liv og helse. Byggherrens overordnete risikovurdering og entreprenørens detaljerte risikovurdering skal inngå i SHA-planen for prosjektet slik at entreprenørens detaljerte risikovurdering evt inkludert sikker jobb analyse (SJA) framstår som tiltaksbeskrivelse for forhold påpekt ved den overordnede risikovurderingen. SHA-planen skal dessuten inneholde henvisning til alle andre systemer og kartotek som skal etableres i forbindelse med HMS-arbeidet. Entreprenøren skal utarbeide risikovurderinger og eventuelt arbeidsinstrukser med utgangspunkt i byggherrens risikovurdering og entreprenørens selvstendige risikovurderinger når det gjelder: arbeid som innebærer særlig risiko

32 Statens vegvesen C2-15 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen anvendelse av helse- og miljøfarlige stoffer og materialer arbeidsprosesser med særlig risiko som nødvendigvis skal utføres i områder som samtidig skal være arbeids-, ferdsel- eller oppholdsområde for andre andre forhold som byggherren gjør oppmerksom på, eller som entreprenøren oppdager Entreprenøren skal også vurdere om det er andre risikoforhold enn de byggherren har beskrevet som kan være av betydning, og disse skal eventuelt meldes byggherren så snart som mulig. Arbeidsinstrukser skal forelegges byggherren senest en uke før oppstart av de aktuelle arbeidsoppgavene. Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig. Entreprenøren kan ikke påberope fremleggelse for byggherren som begrensende for sine forpliktelser etter dette punktet. Arbeidsinstruksene skal være underskrevet av det stedlige verneombudet. Arbeidsinstrukser for relevante risikoutsatte arbeidsoperasjoner skal oppbevares hos hovedbedrift og hos byggherrens HMS-koordinator. Den enkelte virksomhet skal oppbevare alle aktuelle arbeidsinstrukser, gjennomgå og informere alle aktuelle arbeidstakere om hvordan utføre disse arbeidsoppgavene på en sikker måte Arbeidsvarsling Arbeidsvarsling skal utføres i overensstemmelse med Statens vegvesens håndbøker 051 Arbeid på og ved veg og 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler. Personell som dirigerer trafikk forbi arbeidsstedet, skal benytte vernejakke som beskrevet i NA-rundskriv 2001/11. Arbeidsvarslingsplan skal utarbeides av entreprenøren og godkjennes av Statens vegvesen. Entreprenøren skal utpeke ansvarlig for varslingen. Iverksatt og utført arbeidsvarsling skal i hvert tilfelle dokumenteres av entreprenøren. Arbeidet skal foregå på en slik måte at trafikken forbi arbeidsområdet blir opprettholdt samtidig som arbeidernes og alle trafikantgruppers sikkerhet blir ivaretatt. Eventuell stengning skal ikke skje uten samtykke fra byggherren Personlig verneutstyr Alt verneutstyr skal være CE-merket. For alt arbeid på/ved trafikkert veg skal det benyttes vernetøy som er godkjent etter NS-EN 471 og som tilsammen utgjør minst verneklasse 3 med mindre SHA-planen stiller strengere krav Kjemiske produkter Det skal brukes kjemiske produkter som er så lite helse- og miljøskadelige som mulig, både når det gjelder akutte og langsiktige virkninger (for eksempel oppkonsentrering i levende organismer eller genetiske endringer) samt hvilke volum som kreves for å oppnå tilfredsstillende resultat.

33 Statens vegvesen C2-16 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Entreprenøren skal ha sikkerhetsdatablad for de kjemiske produkter som blir oppbevart eller brukt. Oversikten skal være ajourført. Sikkerhetsdatablad for de kjemikalier som er i bruk skal være tilgjengelig på brukerstedet. Verneombudet skal ha tilgang til et ajourført stoffkartotek for sitt ansvarsområde. Entreprenøren skal utarbeide rutiner som sikrer korrekt håndtering av alle kjemiske produkter som skal benyttes, fra inntransport fra underleverandør, mottak, håndtering og intern transport, lagring, uttak fra lager og bruk Orden, renhold og sikring av arbeidsstedet Hovedbedriften skal innarbeide rutiner som sikrer at uønskede hendelser ikke skjer på grunn av arbeider som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til barn, naboer og myke trafikanter. Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse/ skade for omgivelsene Vernerunder, kontrollrutiner og merking Entreprenøren skal gjennomføre vernerunder minst en gang i måneden i kontraktsperioden. HMS-koordinator skal ha innkalling til vernerunder og skal ha anledning til å delta på disse. HMS-koordinator skal ha kopi av alle protokoller fra slike vernerunder. Alt teknisk utstyr som kreves å være CE-merket, skal være merket. Alt sertifikatpliktig utstyr skal være sertifisert og kontrollert iht. gjeldende bestemmelser og være utstyrt med oblat og dokumentasjon for årlig kontroll. Alle sertifikater, kontroll- og instruksjonsbøker skal foreligge før utstyret tas i bruk, og fremlegges på forespørsel eller kontroll. 28 Ytre miljø 28.1 Plan for ytre miljø - YM-plan Før kontrahering utarbeider byggherren en YM-plan (plan for ytre miljø) for kontrakten. Entreprenøren skal utarbeide plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av ytre miljøforhold. Entreprenøren skal levere relevant informasjon om sin virksomhet til byggherren slik at byggherren kan ajourholde sin YM-plan Hensyn til omgivelsene Entreprenøren må i tillegg til å følge generelle krav, holde oversikt over forhold som krever spesielle hensyn i kontraktsområdet. Kontraktsarbeidene må utføres iht. kontraktens krav og de regler som ellers gjelder for disse områder. Entreprenøren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og berørte parter sjeneres unødig av støv, støy, rystelser, utslipp og avfall etc. I samarbeid med byggherren skal entreprenøren bidra til løpende informasjon til berørte parter. Entreprenøren skal sikre at omgivelser og tilstøtende vegnett ikke påføres ulemper i form av støv og tilsøling av veger som følge av kontraktsarbeidene.

34 Statens vegvesen C2-17 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Entreprenøren skal følge retningslinjer fra Miljøverndepartementet T1442, pkt 4.2 som setter støygrenser for større arbeider og pkt 4.3 som setter støygrenser for mindre arbeider, og om nødvendig kontakte ansvarlig myndighet (kommunelege e.l.), og eventuelt søke om tillatelser og dispensasjoner. Entreprenøren skal varsle naboer som blir utsatt for vesentlig støy spesielt, unntatt når byggherren bestemmer noe annet. Slik varsling omfatter oppslag ved arbeidsstedene, og brev eller personlig informasjon til de mest berørte naboene. Byggherren skal informeres om at varsel er gitt før slike arbeider igangsettes. Det skal tas forholdsregler for å unngå spredning av uønskede arter og smittestoffer, både gjennom flytting av vann eller jord samt bruk av utstyr eller masser som kan ha vært i kontakt med uønskede arter og smittestoffer Trematerialer Det skal ikke forekomme tremateriale med tropisk tømmer, verken i det ferdige produktet eller midlertidig under gjennomføring av kontraktsarbeidene Avfallshåndtering 1. Alt avfall* skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller disponeres på annen lovlig måte. 2. Avfallsplan* og sluttrapport* skal utarbeides av entreprenøren og leveres byggherren. 3. Sorteringsgrad for entreprenørens eget produksjonsavfall skal være minimum 70% (Sorteringsgrad er andel kildesortert avfall (i vekt) av alt avfall.) Avfallet skal sorteres på arbeidsstedet. Normalt skal det sorteres i følgende fraksjoner; farlig avfall, metall, betong, treverk, plast, papp og papir og EE avfall med mindre annet er angitt i kontrakten. Forurenset masse (asfalt, forurenset jord, etc) og overflødige rene naturlige masser regnes som avfall, men skal holdes utenfor ved kalkulasjon av sorteringsgraden. 4. Ved innlevering av farlig avfall* der avfallet er en del av produksjonsarbeidene, skal byggherrens organisasjonsnummer benyttes i forurensningsmyndighetenes deklarasjonsskjema. Øvrig farlig avfall (f.eks spillolje fra entreprenørens maskiner) leveres med entreprenørens, eventuelt underentreprenørens, organisasjonsnummer. 5. Levert avfall dokumenteres i månedsrapport. *For definisjoner se avfallsforskriften og byggteknisk forskrift (TEK-10) til Plan- og bygningsloven Gjenbruk av materialer Entreprenøren skal i størst mulig grad gjenbruke materialer fra samme vegarbeid, bl.a. gravemasser, asfalt, betong, kantstein, skiltfundamenter, skiltmateriell og lignende. Så langt det er praktisk mulig skal entreprenøren benytte gjenbruksmaterialer fra andre kilder (slik som gjenvunnet asfalt eller behandlede betongmasser), under forutsetning av at de er dokumentert fri for miljøgifter.

35 Statens vegvesen C2-18 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Rapportering, dokumentasjon og sanksjoner for SHA og YM 29.1 Plan for håndtering av uønskede hendelser Målet med planen er at alle skal være best mulig forberedt til å håndtere en uønsket hendelse på arbeidsstedet. Planen skal beskrive forebyggende tiltak for å begrense skadevirkninger når en uønsket hendelse oppstår. Entreprenøren skal derfor for kontrakten utarbeide en plan som minst skal inneholde: Beredskapsrutiner for ulykker, brann og forurensning inklusive hyppighet av øvelser Ressurser og materiell til bruk ved ulykker, brann og utslipp Varslingsplan Planen skal være gjort kjent blant alle som utfører arbeid på kontrakten, og være tilgjengelig for disse. Beredskapsrutiner skal bygge på kontraktens risikovurdering, Transport/evakuering samt avsperring i forbindelse med en uønsket hendelse skal framgå spesielt. Planen skal gi oversikt over nødvendige ressurser, det vil si førstehjelpsutstyr og beredskapsmateriell (brannslukningsapparat, oppsugingsmiddel osv), samt oversikt over tilgjengelige telefoner. Alle som utfører arbeid på kontrakten, skal ha tilgang til egnet kommunikasjonsutstyr. Varslingsplanen inngår i kontraktens SHA-plan, og skal også inkludere varsling for uønskede hendelser knyttet til ytre miljø. Varslingsplanen skal skjematisk vise hvem som skal varsle og hvem som skal varsles. Plan for håndtering av uønskede hendelser skal inneholde en oversikt over hvem som skal delta i og lede gjennomgangen med berørt personell etter en alvorlig hendelse (debrifing). Rutinene for beredskap, som omtalt i dette punktet, skal gjennomgås grundig i forbindelse med et byggemøte tidlig i kontraktsperioden. For større eller risikofylte kontrakter skal det i tillegg holdes minst en beredskapsøvelse tidlig i kontraktsperioden. Beredskapsøvelsen skal tilpasses en tenkelig uønsket hendelse for kontraktsarbeidet Rapportering og varsling av ulykker, brann, forurensning og andre uønskede hendelser Entreprenørens rapportering av arbeidsulykker, yrkesskader og andre uønskede hendelser skal skje etter følgende retningslinjer: Hva Rapporteres Alvorlige ulykker i forbindelse med arbeid Når rapporteres Når det skjer Til hvem Politi Arbeidstilsynet Byggeleder DSB ved sprengningsulykker og Rapportform til byggherren Muntlig i første omgang, deretter skriftlig 3)

36 Statens vegvesen C2-19 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen (konsekvensklasse K5 og K4) elektrisitetsulykker Brannvesenet ved brann og forurensningsulykker Verneombud Pårørende (politiet varsler ved dødsulykke) Øvrige ulykker (konsekvensklasse K3, K2 og K1) Senest innen 48 timer Byggeleder DSB i tillegg til Arbeidstilsynet ved sprengningsulykker og elektrisitetsulykker Verneombud Skriftlig 3) Nestenulykker Senest innen 14 dager Alvorlige nestenulykker (konsekvensklasse K5 og K4) Yrkessykdom/ yrkesskade Byggeleder Skriftlig 3) Når det skjer Byggeleder Muntlig i første omgang, deretter skriftlig 3) Når det blir konstatert 1 ) Arbeidstilsynet Byggeleder 2) Skriftlig 1) Benyttes til forebyggende arbeid 2) Bare når arbeidstaker samtykker og sykdommen er relevant for arbeid i denne kontrakten. 3) Rapportering gis på byggherrens meldeskjema for entreprenørhendelser eller på skjema med tilsvarende opplysninger Ved alvorlige ulykker i forbindelse med arbeid (konsekvensklasse K5 og K4) skal Statens vegvesens byggeleder varsle sin prosjektleder som skal varsle videre gjennom linjen i henhold til varslingsplan. Prosjektleder skal også varsle Statens vegvesens HMSkoordinator og HMS-rådgiver. Begrepsforklaring DSB: Nestenulykke: Ulykke: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha resultert i skade på personer, miljø eller materielle verdier Uønsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade på personer, miljø eller materielle verdier, eller fører til produksjonstap Konsekvensklasse: Statens vegvesens klassifisering av skader som vist nedenfor Konsekvensklasse Personskade K5 Død K4 Alvorlig personskade med mulig varig mén K3 Personskade med fravær over 10 dager K2 Personskade med fravær inntil 10 dager K1 Personskade uten fravær Konsekvensklasse Materiell skade

37 Statens vegvesen C2-20 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen K5 > NOK 5 mill K4 > NOK 1 mill K3 > NOK K2 > NOK K1 > NOK Konsekvensklasse Miljøskade K5 Katastrofal miljøskade. Svært alvorlige og langvarige miljøskader. Regionale og/eller lokale konsekvenser med restaureringstid over 10 år. K4 Kritisk miljøskade. Alvorlige og langvarige miljøskader. Lokale konsekvenser med restaureringstid 5-10 år. K3 Alvorlig miljøskade. Betydelige miljøskader. Restaureringstid 1-5 år. K2 Moderat miljøskade. Registrerbar skade. Restaureringstid inntil 1 år. K1 Minimal miljøskade. Ikke registrerbar i resipient Dokumentasjon I SHA-planen er listet relevante dokumenter eller dokumentasjon som skal gjøres tilgjengelig for byggherren, enten ved kopi eller innsyn Avviksbehandling, rapportering og debrifing For å forhindre ulykker er det viktig at alles ansvar i HMS-arbeidet er klarlagt. Brudd på gjeldende HMS-bestemmelser regnes som avvik og skal registreres og gjennomgås for å forhindre gjentatte avvik og ulykker. Ved uønskede hendelser skal det minimum gis den informasjon som etterspørres i Statens vegvesen sitt skjema Melding om uønsket hendelse/farlig forhold innen HMS. Rapporten føres i ELRAPP (R18). Årsaksanalyse og hvilke tiltak som gjøres for å unngå gjentakelse av hendelsen, skal også sendes byggherren. Byggherren krever i tillegg en sammenstilling i Månedsrapport-HMS i ELRAPP (R19). Etter en alvorlig hendelse, skal det gjennomføres debrifing for berørt personell. Entreprenøren skal reagere på brudd på sikkerhetsbestemmelsene Byggherrens sanksjonsrett Dersom entreprenøren eller underentreprenører nekter å utarbeide sikkerhetsrutiner eller å etterkomme påbud om tiltak for å hindre at liv og helse settes i fare, kan byggherren stanse arbeidet inntil forholdet er brakt i orden. Dette gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham. Byggherrens sanksjonsrett inkluderer dessuten

38 Statens vegvesen C2-21 C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Fastsettelse av kort frist for iverksetting av tiltak. Byggherren kan selv sørge for å få tiltak gjennomført eller iverksatt for entreprenørens regning hvis ikke entreprenøren selv gjennomfører tiltaket innen gitt frist. 2. Først skriftlig advarsel, deretter skriftlig bortvisning fra arbeidsstedet ved manglende bruk av påbudt personlig verneutstyr, eller andre brudd den enkelte arbeidstaker svarer for. Ved vedvarende, påtalte brudd på regelverket og etter skriftlig henvendelse fra byggherren til entreprenørens sentrale ledelse, jf kap. C2, pkt. 9 om samarbeidsmøter, kan byggherren heve kontrakten. Heving skjer da i henhold til kap. C1, pkt. 29. Rett til heving av kontrakten på dette grunnlaget gir byggherren anledning til å utelukke entreprenøren og eventuelt underentreprenør fra å delta i oppdrag for Statens vegvesen i inntil ett år.

39 Statens vegvesen Region Sør C3-1 C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 Samhandlingsprosess Kvalitetssikring Kvalitetsplan Dokumentasjon Sjekklister Avviksmelding Teknisk avklaring Varsel eller krav om endring Rapportering Sanksjoner knyttet til mangelfull kvalitetsrapportering Bruarbeider... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Hovedbedrift og samordningsansvar Kontrollrutiner Ytre miljø (YM) Rive- og rehabiliteringsarbeider Gjenbruk av materialer Spesielle krav knyttet til ytre miljø Rutiner ved varsling og oppfølging av hendelser, ulykker, brann og forurensning Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av andre entrepriser (se NS 8406, pkt. 16) Entreprenørens sikkerhetsstillelse Spesielle krav i fremdriftsplanen Regulering av tidsfrister for tunnelarbeider Dagmulkt Entreprenørens krav ved forsinkelser og mangler ved byggherrens leveranser Prisregulering Faktura Heftelser Faktura for sluttoppgjør Grunnforhold/fjellforhold Forbedringer og utviklingsarbeider Andre bestemmelser Stikningsgrunnlag Riggplass Eksiterende kabler og ledninger Arbeidstegninger... 8

40 Statens vegvesen Region Sør C3-2 C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Samhandlingsprosess Det vises til kap. C2, pkt. 8 og 10. For denne kontrakten er det avsatt inntil 1 dag til samhandlings- og utviklingsfasen regnet fra underskriving av kontrakten. Når partene er enige om det, kan samhandlings- og utviklingsfasen avsluttes tidligere og utførelsesfasen startes. Tilsvarende kan partene bli enige om at samhandlings- og utviklingsfasen forlenges. Samhandlings- og utviklingsfasen skal gjennomføres i sin helhet før utførelsen av arbeidene igangsettes. Ved enighet mellom partene om forlengelse av samhandlingsperiode, må det samtidig avklares om dette gir grunnlag for å avtale nye delfrister og ferdigstillelsesfrist. Tidsbruk til denne fasen avregnes etter timepriser gitt i kap. E4. 2 Kvalitetssikring 2.1 Kvalitetsplan Kvalitetsplanen skal være så enkel og kortfattet som mulig og ikke være i strid med bestemmelsene i NS-ISO 9000 serien. 2.2 Dokumentasjon Sjekklister Kvaliteten på utførelsen skal dokumenteres ved sjekklister. Entreprenøren utarbeider sjekklisten. Sjekklisten skal inneholde plass for kontrollsignatur og skal undertegnes av den person som har utført kvalitetssikringsarbeidet samt entreprenørens ansvarlige representant.. Entreprenøren skal fremlegge kopi av sjekklister ved viktige milepæler, før videre arbeider kan startes. Kopi kan kreves oversendt byggherren fortløpende for alle arbeider. Sjekklister skal om mulig utfylles med måleverdier og dokumentere krav gitt i kontrakten Avviksmelding Fastsatt skjema Avviksmelding skal brukes, jf kap. A Teknisk avklaring Teknisk avklaring skal inneholde: Entydig merking, entreprenørens beskrivelse av problem, entreprenørens dato og underskrift. Skjemaet skal ha plass for byggherrens kommentar samt byggherrens dato og underskrift Varsel eller krav om endring Krav om endring iht kontraktsbestemmelser gjøres ved bruk av fastsatt skjema Krav om endringsordre, jf kap. A1.

41 Statens vegvesen Region Sør C3-3 C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Kostnadskonsekvens må spesifiseres i underpunkter: Enhetspris i kontrakt, fastpris, eller regningsarbeid. Eventuelle fremdriftsmessige konsekvenser må spesifiseres Rapportering Dokumentasjon på at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, skal leveres byggherren fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av entreprenørens kvalitetsdokumentasjon. Avviksmeldinger og endringsforslag leveres byggherren på egne skjema, jf kap. A1. For hver kalendermåned skal entreprenøren levere en statusrapport. Denne skal som et minimum redegjøre for fremdriftsmessig status iht gjeldende fremdriftsplan. Dette gjelder også økonomisk og kvalitetsmessig status samt en redegjørelse for HMS og ytre miljø. Statusrapporten skal inneholde samleskjema på utført material- og massekontroll, geometrisk kontroll, og som bygget målinger. Dokumentasjon på geometrisk kvalitet leveres byggherren undervegs på digitalt format etter nærmere avtale. Denne dokumentasjonen legges på eget filutvekslingsområde av entreprenøren, og vil legge grunnlaget for ferdigvegstegningene. 2.3 Sanksjoner knyttet til mangelfull kvalitetsrapportering Dersom entreprenørens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entreprenøren ikke framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter å ha blitt gjort oppmerksom på forholdet, ilegges entreprenøren en mulkt på kr per hverdag for hvert forhold inntil dokumentasjonen foreligger. Entreprenøren ilegges en mulkt på kr dersom byggherrens stikkprøvekontroll avdekker vesentlige avvik i utførelsen som forringer kvaliteten og som ikke er meldt inn til byggherren innen 2 dager etter at avviket inntraff, på tross av at entreprenøren visste om eller burde ha visst om avviket. Trekk i form av sanksjon er ikke begrensende for byggherrens håndtering av mangler i henhold til kap. C1. 3 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 3.1 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) SHA-plan skal oppdateres og lagres som en perm, alternativt kan den oppdateres og lagres i ELRAPP Hovedbedrift og samordningsansvar Entreprenøren er hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven og internkontroll forskriften. Dersom byggherrens egne arbeidstakere i perioder oppholder seg innenfor kontraktens naturlige arbeidsområde, er entreprenøren ansvarlig for samordning av verne- og miljøarbeidet.

42 Statens vegvesen Region Sør C3-4 C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Dersom det oppstår tilfeller med flere samtidige entrepriser på samme sted, vil en av entreprenørene i de aktuelle entreprisene bli utpekt til hovedbedrift etter Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften. Dette innebærer at hovedbedriften sørger for at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen. Byggherren sender inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet senest en uke før arbeidene starter. Entreprenøren skal sørge for at forhåndsmeldingen, med ajourført oversikt over alle virksomheter, til enhver tid henger oppe godt synlig på bygge- eller anleggsplassen Kontrollrutiner Der entreprenøren utfører eller kjøper transporttjenester, gjøres krav gjeldende iht NArundskriv 08/8 Miljø- og trafikksikkerhetspolicy for kjøp av transporttjenester. Entreprenøren skal videreføre krav stilt i dette rundskriv ovenfor sine kontraktsmedhjelpere for transport på offentlig veg som er direkte knyttet til utførelse av kontraktsarbeidene, eksempelvis massetransport. Ved inngåelse av avtale om slik transport, skal entreprenøren ta forbehold om at byggherren har rett til å kontrollere at stilte krav er oppfylt. 3.2 Ytre miljø (YM) Rive- og rehabiliteringsarbeider Entreprenøren skal i sin utdyping av kvalitetsplanen redegjøre for prosedyrer som fullt ut dekker følgende krav: - hindre at miljøgifter blir spredt ukontrollert i naturen, - minimalisere ulempene for nærmiljøet under riveprosessene, - hindre at utførende personell blir utsatt for helseskader Gjenbruk av materialer Entreprenøren oppfordres til å foreslå gjenbruk av materialer som byggherren ikke har ivaretatt i beskrivelsen. Der partene kommer til enighet om alternativ løsning og dette fører til besparelse, deles denne likt mellom byggherre og entreprenør Spesielle krav knyttet til ytre miljø Alle maskiner skal være utstyrt med absorpsjonsmiddel, slik at trafikkfarlig søl som oljelekkasjer og lignende kan samles opp umiddelbart. 3.3 Rutiner ved varsling og oppfølging av hendelser, ulykker, brann og forurensning Ved alvorlige hendelser på vegnettet skal byggherren varsles umiddelbart. Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren om alvorlige skader på objekter, enten de inngår i kontraktsarbeidet eller ikke.

43 Statens vegvesen Region Sør C3-5 C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren om feil, mangler og andre forhold som har eller kan komme til å få betydning for fremkommelighet og trafikksikkerhet selv om disse forholdene ikke har direkte tilknytning til entreprenørens ansvarsområde gitt i kontrakten. Dette inkluderer også forhold knyttet til andre aktørers aktiviteter på eller langs vegene. For skader på objekter som inngår i kontrakten påført av kjent/ukjent motorvogn vil byggherren søke om å få dekket sine omkostninger fra forsikringsselskap eller Trafikkforsikringsforeningen. Entreprenøren skal derfor utarbeide en rapport til byggherren om forholdet. 4 Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av andre entrepriser (se NS 8406, pkt. 16) 5 Entreprenørens sikkerhetsstillelse 6 Spesielle krav i fremdriftsplanen Entreprenøren skal levere detaljert fremdriftsplan senest en uke før arbeidene påbegynnes. Byggherre vil kontakte alle beboerne og avtale tidspunkt for arbeid hos hver enkelt. Dette må avklares i tett dialog med entreprenøren. De tiltak som skal utføres på en lokalitet, skal fullføres uten unødig opphold. Det er ikke tillatt å begynne arbeidet i og nær boligene før kl Arbeidet skal avsluttes innen kl vanlige hverdager. Det skal ikke gjennomføres arbeid på eller ved boligene på lørdager og helligdager. Fremdriftsplanen skal til enhver tid vise entreprenørens reelle plan for utførelse og ferdigstillelse av arbeidene. Milepæler, tidskritiske avhengigheter og aktiviteter som innebærer risiko skal blant annet fremgå. Oppdatert fremdriftsplan som både viser reelt oppnådd fremdrift og videre planlagt reell fremdrift, skal leveres byggherren innen 15. hver måned fra og med andre kalendermåned etter oppstart. Entreprenøren foreslår og byggherren bestemmer detaljeringsgrad. Byggherrens ytelser vil være fordelt over hele byggetiden. Entreprenøren kan ikke uten særskilt avtale med byggherren legge til grunn at byggherrens ytelser leveres raskere enn det som er nødvendig for ferdigstillelse i samsvar med kontraktens ferdigstillelsesfrist. 7 Regulering av tidsfrister for tunnelarbeider Gjelder ikke i denne kontrakten. 8 Dagmulkt Frist for ferdigstillelse og eventuelt delfrister er gitt i kap. A3, pkt. 3.

44 Statens vegvesen Region Sør C3-6 C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen vil det bli krevd en dagmulkt kr 2.500,- pr hverdag. Det er ingen delfrister i denne kontrakten. 9 Entreprenørens krav ved forsinkelser og mangler ved byggherrens leveranser Entreprenørens merutgifter på grunn av byggherrens forhold, kompenseres etter følgende regel: der V = 0.15 x K x ( t 2 - t 1-6 ) / t 1 V = vederlagets størrelse K = kontraktssum t 1 = opprinnelig byggetid (i hverdager) beregnet fra det tidspunkt entreprenøren har rett til å påbegynne arbeidene og frem til ferdigstillelsesfrist som avtalt i kontrakt. t 2 = avtalt ny byggetid (i hverdager) Entreprenørens risiko for forlengelse av total byggetid utgjør akkumulert 6 hverdager. Regulering for økt byggetid gjelder bare utførelse av kontraktens hovedarbeider. For arbeider som krever mindre enn gjennomsnittlig rigg og administrasjon på den forlengede del av prosjektet, avtales forholdsvis kompensasjon. 10 Prisregulering Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir ikke rett til tillegg til eller fradrag fra kontraktens priser. Regler i kap. C1 gjelder således ikke for denne kontrakten. 11 Faktura Av hensyn til regnskapsføring kreves at entreprenøren vedlagt hver avdragsnota og sluttnota leverer oppdatert Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for veganlegg Endringer skal faktureres enkeltvis slik at hver endring faktureres i egen faktura. Ved endringsarbeider og regningsarbeider av lengre varighet kan entreprenøren kreve avdrag på grunnlag av det som er utført, men ikke oftere enn hver måned. 12 Heftelser Faktura på ikke tilførte materialer / arbeid fra verksted og fabrikk, utbetales ikke før det foreligger en av byggherren godkjent selvskyldnerkausjon på beløpet fra bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon. Det må også godtgjøres at eventuell salgspant / varelagerpant er bortfalt. Kausjonene frigis etter hvert som elementene blir innbygd i konstruksjonen(e).

45 Statens vegvesen Region Sør C3-7 C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Faktura for sluttoppgjør Viser sluttoppgjøret, inklusiv tilleggsnotaer for utført arbeid basert på kontraktens prisgrunnlag, en økning på mer enn 10 % av kontraktssummen, reguleres kontrakten som følge av økte driftskostnader. Post for riggkostnad (generalomkostninger) tillegges i så fall 10 % av utført arbeid over 10 % av kontraktssummen. 14 Grunnforhold/fjellforhold Beskrivelsen / rapporten(e) skal gi entreprenøren grunnlag for egne vurderinger av grunnforholdenes betydning for entreprenørens arbeid. For geologiske rapporter gjelder: Beskrivelsen / rapporten(e) består av en faktadel og en tolkningsdel. Faktadelen gir entreprenøren grunnlag for egne vurderinger av grunnforholdenes betydning for entreprenørens arbeid. Tolkningsdelen er byggherrens vurdering av grunnforholdene basert på de foretatte undersøkelsene. Entreprenøren kan ikke påberope at de virkelige forhold avviker fra beskrivelsen / rapporten(e) med mindre det foreligger markert avvik. Dersom det foreligger et slikt avvik, behandles avviket i henhold til NS 8406, pkt De vanlige regler om varsling og utmåling av kompensasjonen gjelder i tillegg. 15 Forbedringer og utviklingsarbeider Der partene har forslag til alternative løsninger som gir besparelser, uten verdiforringelse for prosjektet, tas dette opp skriftlig, på samarbeidsmøte eller på byggemøte. Som incitament til endringer, utviklingsprosjekter mv som fører til besparelse i forhold til kontrakt, fordeles differensen mellom kontraktens utførelse og avtalt utførelse 50/50 mellom byggherre og entreprenør, etter at hver av partene har fått dekket sine utgifter til omprosjektering. Byggherren avgjør hvilke forslag som kommer til utførelse. Der partene blir enige om at utviklingsarbeider skal gjennomføres, opprettes egne tilleggsavtaler om dette. Dette kan også være aktuelt for utviklingsarbeid dersom det ikke fører til besparelse for denne kontrakten. Hvis anleggets tekniske verdi endres, skal denne endringen avregnes før besparelsen fordeles. Normal omprosjektering fra byggherrens side som følge av endrede krav, ønsker, avvikende grunnforhold mm omfattes ikke av denne avtalen. 16 Andre bestemmelser 16.1 Stikningsgrunnlag For de fleste tiltakene foreligger ikke stikningsgrunnlag. Entreprenøren sørger selv for nødvendig arbeidsstikking dersom behov.

46 Statens vegvesen Region Sør C3-8 C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Riggplass Ved behov holder entreprenøren selv nødvendig riggplass ved tiltakene til eventuell midlertidig lagringsplass for materialer. Materiellet må lagres slik at det ikke ødelegges eller at det oppstår farlige situasjoner Eksiterende kabler og ledninger. Entreprenøren er selv ansvarlig for å få påvist kabler og rør. Videre er han ansvarlig for å dekke eventuelle skader på eksisterende kabler og ledninger samt stikkrenner. Eventuelle spørsmål om erstatning for skader på kabler eller ledninger avklares mellom entreprenør og ledningsseier Arbeidstegninger Omfanget av eventuelle arbeidstegninger vil variere i forhold til de enkelte tiltakenes kompleksitet.

47 Statens vegvesen Region Sør C4-1 C Kontraktsbestemmelser C4 Avtaledokument C Kontraktsbestemmelser C4 Avtaledokument Mellom Statens vegvesen Region Sør som byggherre foretaksnr og Xxxxxx som entreprenør foretaksnr. xxx xxx xxx er inngått følgende avtale: 1 Entreprenøren påtar seg å levere xxxxx. 2 Kontraktsarbeidet skal leveres for: Kontraktssum (eks. mva) (tilbud av åååå-mm-dd korrigert etter kontrollregning) Korreksjon iflg. pkt. 8 Kontraktssum (ekskl. mva) kr kr kr 3 Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt i konkurransegrunnlaget og de tegninger og dokumenter dette henviser til. 4 Det er fastsatt følgende bindende tidsfrist: For overskridelse av frist betaler entreprenøren til byggherren kr. 2500,- pr. døgn. 6 Entreprenøren skal levere byggherren garantierklæring for riktig oppfyllelse av entreprenørens forpliktelser i kontraktsperioden og reklamasjonsperioden før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått jf. NS 8406, pkt. 8 med suppleringer i kap. C2, pkt Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått, jf. NS 8406, pkt. 9 med suppleringer i kap. C2, pkt Som en del av denne avtale inngår også vedlegg til avtaledokument i følge vedleggsliste datert åååå-mm-dd. 9 Manglende oppfyllelse av pkt. 6 og 7 kan medføre heving av kontrakten på grunn av vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelse. 10 Dette avtaledokument med eventuelt vedlegg iflg. pkt. 8 er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt. Xxxxxx åååå-mm-dd Xxxxxx åååå-mm-dd byggherre (Avtaledokumentet utfylles ikke ved innsendelse av tilbud) entreprenør

48 Statens vegvesen Region Sør D1-1 D Beskrivende del D1 Beskrivelse D Beskrivende del D1 Beskrivelse Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr. 025 "Prosesskode-1 Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter" og 026 "Prosesskode-2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier". Bestemmelsene i den spesielle beskrivelsen kommer generelt i tillegg til eller i stedet for standard beskrivelse. Ved uoverensstemmelse gjelder spesiell beskrivelse foran bestemmelsene i standard beskrivelse. STØYTILTAK - KRAV TIL STANDARDUTFØRELSER 1.GENERELT Beskrivelsen omhandler generelle krav til ulike standardutførelser / utbedringer. Spesielle utførelser er angitt for hver sak. De oppgitte mål og mengder på vinduer og dører er å forstå som omtrentlige. Informasjon om hengsling, vindusinndeling o.l er veiledende. Det forutsettes at entreprenøren baserer bestillingen på egne måltagninger og registreringer. Alle vinduer og dører forutsettes å være ukurante (ikke standard). Alle bearbeidede veggflater avregnes med nettomål etter oppmåling. Entreprenøren må varsle huseierne i god tid før arbeidene tar til og sørge for å få adgang til boligene. Arbeidet skal utføres på en mest mulig skånsom måte. Entreprenøren står selv ansvarlig for eventuelle skader som påføres tilstøtende materialer / konstruksjoner og skal utbedre slike. Det skal være ryddig og ordentlig på byggeplassen i hele byggetiden. Rydding skal derfor foretas regelmessig både ute og inne. Det forutsettes at beboerne rydder vekk møbler, blomster, gardiner etc. Vask av rommet og pussing av vinduer etter at arbeidet er utført, forutsettes også utført av beboerne. Entreprenøren foretar oppryddingen både ute og inne, inkl. feiing av gulv inne. Entreprenøren skal medta alle utgifter til nødvendig stillas og sikring i henhold til forskrifter for å utføre arbeidet. Prosessen inkluderer alle kostnader i forbindelse med avgifter, tilkobling, materiell og elektrisk kraft for å kunne utføre entreprisen. Siden de planlagte tiltakene foregår inne og ute på og ved boliger, stilles det krav om at det ikke er tillatt å begynne arbeidet før kl Alt arbeid skal være avsluttet innen kl Det skal ikke utføres arbeid på lørdager, søndager og helligdager. 2. KRAV TIL MATERIALER OG UTFØRELSE Snekker- og glassarbeid Karmer, rammer og tilsetninger skal være av furu - NS Alle nye vinduer skal ha u-verdi 1,4 eller bedre. Utvendige vannbord skal være trykkimpregnert. Innvendige tilpasninger med bredde større enn 150

49 Statens vegvesen Region Sør D1-2 D Beskrivende del D1 Beskrivelse mm skal være av laminert tre. Nye åpningsvinduer hengsles som de eksisterende vinduer hvis annet ikke er avtalt med byggherre. Alle anslutninger skal ha totrinns tetting med tettelist av EPDM eller silikongummi. Fastvindu med koblede rammer skal ha disse på innvendig side. Glasset innsettes i neoprenlist og med glasslist. Nedre glasslist skal være av eloksert aluminium og monteres med drenering / utlufting mot ytterside. Karmer og utforinger tilfasses eksisterende veggkonstruksjon. I tilbudet skal beskrevne vindustyper legges til grunn. Alternative løsninger kan tilbys, men skal da gis i et eget vedlegg i tillegg til tilbudet. Testrapporter for vinduenes lyddempingsevne innen det aktuelle frekvensområdet skal kunne fremlegges ved kontraktinngåelse. Testen skal utføres hos Sintef. Detaljtegninger og referanser med garanti for vindu og glass skal også kunne fremlegges ved kontraktinngåelse. Alle vinduer og dører skal være typegodkjent av NDVK (Norsk dør- og vinduskontroll). Det presiseres at de oppgitte støydempingskrav er laboratoriemålte R w + C tr - verdier (inkl. glass, ramme og karm). Tømrerarbeid Arbeidet skal utføres av godt kvalifiserte fagutdannede tømrere og i henhold til Norsk Standard, med strenge krav til god håndverksmessig utførelse. Foruten demontering og montering av vinduer og dører kan arbeidet også omfatte ulike former for isolering, utlekting og paneling av vegger og tak. Dette er i så fall spesifisert nærmere. Maler- og tapetserarbeid Dette arbeidet er ikke detaljbeskrevet i spesiell beskrivelse, men inngår som en del av det komplette anbudet. Alle overflater som berøres skal settes i minst like god stand som de var før arbeidet startet. Arbeidet vil omfatte alle nødvendige underarbeider, så som pussing, grunning og kvistlakking og komplette malings-, beis- og tapetarbeid. For å unngå sårflater på veggen (gliper mellom tapet og gerikter), må nye gerikter ha tilstrekkelig bredde for å dekke de samme flater som eksisterende gerikter/listverk og fugebredde mellom vindu og vegg. Det vil si at nye gerikter må være 1-2 cm bredere enn eksisterende gerikter. Det skal brukes fabrikklaget beis og maling av beste kvalitet, bestemt og egnet for de underlag og påkjenninger som er aktuelle. Følgende krav til utførelse legges til grunn for eventuelle malings-, beis- og tapetarbeid: Innvendig side av vindu / dør med listverk og tilsetninger Maling: Grunning. Helsparkling 2 ganger. 2 strøk maling Beis: 2 strøk beis Utvendig side av vindu / dør og utvendig bordkledning Maling: 1 strøk Visir grunning 2 strøk maling Beis: 2 strøk beis

50 Statens vegvesen Region Sør D1-3 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Innvendige gipsplater Flekk- og skjøtsparkling 2 ganger. Strimling av plateskjøt. Preparering og tapetsering eller Glassfiberstrie og 2 strøk maling Dersom ikke annet er bestemt, skal fargen være som eksisterende. Eventuelle nye farger innvendig kan avtales direkte med huseier. Der det er aktuelt å tapetsere utforede veggflater, skal huseier kunne velge type / farge innenfor et rimelig utvalg i tilsvarende kvalitet som eksisterende. I prisgrunnlaget for innvendig behandling av vegg forutsettes det nyttet vaskbar tapet. Det skal i tillegg oppgis enhetspriser for alternativ behandling av veggoverflater. Alt malings- og tapetarbeid skal utføres i takt med tømrerarbeider, uten noe unødig opphold. Tekniske installasjoner I noen tilfeller vil det være behov for å flytte stikkontakter m.v. i forbindelse med innvendig isolering av vegg / tak. I denne entreprisen inngår slike arbeider som skal være utført av godkjent elektriker. Arbeidet utføres i takt med tømrer / malerarbeider. Ventilasjonsanlegg skal tilfredsstille gjeldendeteknisk forskrift til Plan og bygningsloven (TEK10). Tekniske anlegg skal prøvekjøres av entreprenør. Ventilasjonsanlegg skal innreguleres. Huseier skal gis opplæring i drift og vedlikehold. Det skal følge dokumentasjon om anlegget, drift og vedlikehold til huseier. Eventuelt ulovlig elektrisk anlegg kan i forbindelse med arbeidet demonteres, men skal ikke remonteres uten godkjenning fra byggherren. Uttak og håndtering av eldre isolerruter I eldre isolerruter er det stor risiko for at forseglingslimet inneholder PCB. Som PCB-holdig spesialavfall regnes i utgangspunktet: 1 isolerrute produsert i Norge i årene isolerrute importert frem til isolerrute med manglende eller uleselig merking Ved tvil er ruta å anse som PCB-holdig. PCB-holdige isolerruter er spesialavfall og skal behandles i henhold til gjeldene forskrifter. Det er beskrevet i mengdefortegnelsen der det er oppdaget PCB i forbindelse med prosjekteringen. Entreprenøren må imidlertid alltid være oppmerksom på problemstillingen i forbindelse med riving av eksisterende vinduer. Vinduene skal kontrolleres før riving. Dersom det oppdages vinduer i henhold til beskrivelsen over, skal nødvendige tiltak bli iverksatt. Entreprenøren skal dokumentere at de PCBholdige vinduene er levert til et spesialavfallsmottak. Rivningsarbeider Entreprenøren må dele ut plast til huseierne minst 2 dager før arbeidet starter opp. Huseier skal selv dekke til med plast for å beskytte mot støv og smuss. Nødvendig tildekking med papp for beskyttelse av gulv, trapper og resten av arbeidsområdet mot støv og skader ved riving, hugging m.v. utføres av entreprenøren.

51 Statens vegvesen Region Sør D1-4 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Entreprenøren plikter å kjøre bort rivematerialene etter hvert som arbeidet skrider frem. Det er ikke adgang til å lagre rivematerialene over lengre tid på byggeplassen. Entreprenøren skal sikre en forsvarlig avfallshåndtering i kommune. henhold til gjeldende regler i aktuell 3. STANDARDUTFØRELSE I det følgende omtales fasadetiltak som er aktuelle for denne entreprisen FASADEISOLERING Prosess Rigg og Drift Rigg og Drift postene skal inneholde alle rigg og driftsutgifter, tilrigging, drift, nedrigging forsikringer, etc. Huseierne stiller strømuttak til disposisjon for entreprenørens arbeid på huseiers eiendom. Dersom strømuttaket ikke er egnet til slik bruk som entreprenøren trenger, må entreprenøren selv skaffe nødvendig strømforsyning. Prosess Demontering av eksisterende vindu / dører m / tilbehør. Enhetsprisen skal omfatte: - Varsling av huseier/beboer - Utdeling av tildekkingsmateriell - Skaffe seg adkomst til boligene - Demontering av eksisterende vinduer/dører med karm, rammer, glass, foringer og belistning samt sålebenkbeslag. - Forsvarlig håndtering av rivematerialer - Bortkjøring - Fyllplassavgift - Dokumentasjon ved innlevering av spesialavfall - Forsiktig uttaging av vinduer når det er beskrevet i enhetspostene Prosess Levering av lydisolerende vindu / dører m / tilbehør. Lydisolerende vindu/dør skal ha en laboratoriemålt lydisolasjonsevne i henhold til krav i mengdefortegnelsen (R w + C tr - verdi). Vinduene skal ha laminert lydglass og to pusseflater. Glasslist skal være lakkert i samme farge som vindu. Karmer skal være uten ventiler. Entreprenøren må kontrollmåle alle vinduer/dører med tilbehør, og stå ansvarlig for at det leveres riktige dimensjoner. På byggeplassen må vinduene/dørene lagres slik at de ikke kan utsettes for hærverk eller bli skadet på annen måte. Vinduer/dører som er blitt skadet før montering, skal erstattes med nye vinduer/dører. Det aksepteres ikke hakk og riper i rammer, karmer eller øvrig listverk. Mengdefortegnelse viser følgende data om vindu: - Antall fag/rammer pr vindu - Omtrentlig dimensjon (bredde x høyde, mm) Enhetsprisen skal omfatte 1) - Levering av lydisolerende vindu/dør komplett med glass, nødvendige beslag og tetningsmatriell.

52 Statens vegvesen Region Sør D1-5 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Vindu/dør leveres ferdig behandlet i henhold til beskrivelse. Innvendig behandling skal gi en diffusjonstett, glatt, sterk og lett vaskbar overflate. Utvendig behandling skal være diffusjonsåpen og værbestandig 2) - Levering av utforinger, utvendig og innvendig belistning samt nytt vannbord/sålebenkbeslag. 3) - Nødvendig tildekningsmateriell for arbeidsområde og inventar dvs. både plast og papp. - Dører leveres med vridere på to sider og innvendig sylinderlås. Prosess Montering av lydisolerende vindu / dører m / tilbehør. For at fasadene skal oppfylle de høye lydtekniske kravene som er satt, er det meget viktig at arbeidet utføres av fagfolk som har særlige kunnskaper innenfor dette spesielle fagområdet. Fugearbeidet mellom karm og vegg skal utføres som vist på figuren nedenfor. Vindusmålene skal være slik at effektiv fugebredde blir mm. Mineralullen skal dyttes jevnt og tett, men ikke for hardt. Området rundt kiler utføres spesielt omhyggelig, slik at ikke "hull" oppstår. Kiler skal ikke bryte bunnfyllingslistene. Som bunnfyllingslist under ytre og indre fugeforsegling nyttes porøs bunnfyllingslist med lukket, ikke sugende struktur. Montering med ekspanderende polyuretanskum godtas ikke. På ytterside skal det fuges mot bunnfyllingslistene med elastisk fugemasse på silikonbasis (byggesilikon (gruppe 58)). Avrenning / drenering av fugeoverflaten sikres. På grunn av fuktoppsamling må ikke dobbel fuging brukes der det er fare for at veggen avgir mye fukt. Det gjelder f.eks. nybygg i betong. Utvendig fuge skal dekkes av list i samme farge som vinduet. På innvendig side kan det fuges med fugemasse i gruppe 53/55/58 i henhold til A Dette arbeidet må utføres særdeles omhyggelig for å gi god sikkerhet mot lydlekkasjer. Montering av utvendig listverk med vannbord/sålebenkbeslag samt dekklister og komplett innvendig utforing og belistning medtas. Alle åpningsvinduer og -dører skal ha tettelister som er typegodkjent av Norsk dør- og vinduskontroll. For å sikre vedvarende sammenpressing av tettelister i hele vinduets omkrets skal det være tilstrekkelig antall låsepunkter i forhold til rammens stivhet. Enhetsprisen skal omfatte:

53 Statens vegvesen Region Sør D1-6 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Montering av vindu/dør med utforinger/belistning, vannbord/sålebeslag, utvendig dekklist, blomsterbrett der det er beskrevet Gerikter må være så brede at det ikke blir glipper mellom tapet og gerikt. Mål på utforinger og gerikter som er oppgitt i spesiell beskrivelse er veiledende for dagens mål. Nye må tilpasses utforet vegg. Prosess Demontering/montering i forbindelse med tilleggsisolering av innervegger og himlinger. Før oppstart av tilleggsisolering av innervegg eller tak, må det demonteres el.ledninger, varmeovner eller radiatorer m.v. Prosess Tilleggsisolering av innervegger og himlinger. Vegger utlektes mm og hulrommet isoleres med mm mineralull, A-kvalitet og maks 60 kg/m 3. Dampsperre og 2 x 13 mm gipsplater. Mot tilstøtende flater tilpasses gipsplatene så det blir ca 10 mm fuge. Fugen tettes med elastisk fugemasse for å unngå luftlekkasjer. Skråtak utføres som vegger, men uten frittstående utlekting. Innvendige gipsplater flekk- og skjøtesparkles 2 ganger. Strimling av plateskjøt. Preparering og tapetsering i henhold til Remontering av utstyr fjernet i prosess Prosess Tilleggsisolering av himling mot kaldt loft. Hulrom over himling isoleres med 150 mm mineralull, A-kvalitet og maks 60 kg/m 3. Dampsperre og 13 mm gipsplate i himling. Mot tilstøtende flater tilpasses gipsplatene så det blir ca 10 mm fuge. Fugen tettes med elastisk fugemasse for å unngå luftlekkasjer. Innvendige gipsplater flekk- og skjøtesparkles 2 ganger. Strimling av plateskjøt. Preparering og i henhold til Remontering av utstyr fjernet i prosess Prosess Demontering av ytterpanel. Rivearbeidet må utføres forsiktig slik at minimal eller ingen skade oppstår på inntilliggende flater og kledning. Bygninger med asbestholdige plater: Behandling av asbestholdige materiale må utføres i samarbeid med et godkjent asbestsaneringsfirma. Arbeid og deponering skal utføres i henhold til gjeldende regler. Enhetsprisen skal omfatte: Riving av eksisterende ytterpanel med utlekting. Nedtaking av taknedløp og evt. tilpassing av renner ved veggutforinger. Nedtaking av alle gjenstander festet til eller montert på berørte veggflater slik som el. ledninger, kabler, tv-antenner, paraboler, rekkverk, skilt og lignende.

54 Statens vegvesen Region Sør D1-7 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Midlertidige omlegginger for å ivareta nødvendige tekniske funksjoner under anleggsperioden. Jamfør forrige punkt, f.eks strøminntak. Bortkjøring av rivematerialer. Fyllplassavgift Lagring av tv-antenner, paraboler og lignende som skal demonteres. Prosess Levering og montering av utvendig etterisolering. Levering av utvendig panel skal omfatte: Panel som gammel kledning. Utlekting. Nødvendig tildekningsmateriale for arbeidsområde. Utvendig etterisolering med mm mineralull, A-kvalitet og maks 60 kg/m 3, 2x9 mm GU-gips og utlekting som eksisterende. strøk Visir grunning og 2 strøk Drygolin oljemaling eller tilsvarende, alternativt 2 strøk beis. Montering av utvendig etterisolering skal omfatte: Montering av lekter, mm mineralull, 2x9 mm GU-gips, utlekting for utlufting og ny kledning tilsvarende gammel kledning. 1 strøk Visir grunning og 2 strøk Drygolin oljemaling eller tilsvarende, alternativt 2 strøk beis, på utvendig ny kledning. Det skal ikke forekomme "hvite" render når kledningen har tørket. Gammel kledning, belistning, dører og vinduer med samme farge på utbedret fasade skal også ha dekkende lag med oljemaling. Remontering av alle gjenstander festet til eller montert på fasade, så som taknedløp. Remontering av el.lednigner, kabler, tv-antenne, parabol og lignende på husvegg. Remontering av rekkverk. Prosess Levering og montering av støydempet ventil. Støydempet veggventil i henhold til beskrivelse. Levering av støydempet ventil skal omfatte: Støydempet ventil (krav til støyreduksjon er gitt i beskrivelsen). Leveres komplett med rister, lydfeller, dekkplater og filtre. Montering skal omfatte: Nødvendig demontering og remontering av fastmontert utstyr (f.eks gardinoppheng m.v.) Fjerning av eksisterende ventil, eventuelt hulltaking i vegg. Montering av ventil komplett med rister/deksler både innvendig og utvendig. Fuge mellom vegg og kanal skal tettes med mineralull, bunnfyllingslist og fugemasse. Utvendig benyttes silikonmasse mens det innvendig også kan benyttes acrylmasse. Det tettes med silikon rundt utvendig rist. Dersom hull etter gammel ventil er større enn ny ventil, monteres ny ventil i dekkende plate. Monteres i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. Eventuelle spalteventiler i eksisterende vinduer må tettes. Prosess Levering og montering av ventilasjonsanlegg Prosessen inkluderer befaring av boligen av VVS-entreprenør, prosjektering og montering av ventilasjonsanlegget. Plassering av aggregat og kanalføringer må godkjennes av huseier.

55 Statens vegvesen Region Sør D1-8 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 1: Brogata 11 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 1 Brogata RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER Rigg og midlertidige bygninger a) Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjøring, drift og administrasjon, nedrigging og fjerning av provisorier, bygninger og brakker med inventar og utstyr, anlegg for materialfremstilling, maskiner og utstyr etc. som entreprenøren og eventuelle underentreprenører trenger for å utføre de beskrevne arbeider, i den utstrekning slike kostnader ikke er inkludert i egne prosesser eller i enhetsprisene. Prosessen inkluderer planering og opparbeidelse av tomt m/adkomst utover det som inngår i de permanente arbeider, nødvendig fremføring og installasjon av vann, kloakk, evt. renseanlegg, telefon og elektrisitetsforsyning, parkeringsplasser, gjerder, skjermer, skilter etc. samt nødvendige fundamenteringsarbeider og øvrig klargjøring av byggeplassen og leirområdet. Leie eller ervervelse samt nødvendige offentlige tillatelser til bruk av riggområder angitt i plan, besørges av byggherren. Dersom entreprenøren benytter arealer som ikke er angitt, må han selv avtale dette med grunneier, besørge nødvendige offentlige tillatelser og bekoste eventuell grunnleie. c) Rigging og drift av rigg skal være slik at regler og påbud fra det offentlige overholdes. Det skal påsees at de utførte arbeider og omgivelsene ikke forurenses, f.eks. av olje. I byggetiden skal alle overflødige materialer og alt overflødig utstyr fjernes så snart som mulig. Etter fullført arbeid skal byggeplassen ryddes snarest mulig. Rigg- og anleggsområdet utenom den permanente konstruksjonen skal såvidt mulig settes i den stand de var i før byggearbeidene startet. Provisoriske fundamenter og andre provisorier skal fjernes og ikke fylles ned, om ikke annet blir avtalt. x) Kostnad angis som rund sum. RS MIDLERTIDIG TRAFIKKAVVIKLING a) c) x) Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og provisorier for avvikling av trafikken på eksisterende trafikkleder, inklusiv kollektivtrafikk, gang- og sykkeltrafikk og provisoriske omlegginger av eksisterende veger og jernbaner. I den spesielle beskrivelsen er angitt eventuell bruk av fysisk skille mellom myke og harde trafikanter. Prosessen omfatter videre alle kostnader med sikringstiltak for eiendommer, bekker, elver og vann, landtrafikk, sjøtrafikk og lufttrafikk etc. mot skader fra anlegg under utførelse. Dersom eksisterende veg skal tilknyttes nye konstruksjoner, eller er utgravd for å gi plass for permanente konstruksjoner, regnes oppfylling og istandsetting under hovedprosessene 2-8. Varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for almen ferdsel skal utføres i henhold til Håndbok 051 Retningslinjer for varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for almen ferdsel. Ved arbeid på og langs veg som er åpen for trafikk, skal entreprenøren etablere rutiner for vedlikehold basert på Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold av riksveger. Det skal legges vekt på kontroll og reparasjon av vegdekke, skilt og oppmerking. Kostnad angis som rund sum. RS 72 1 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG STØYTILTAK Akkumulert Sted 1 :

56 Statens vegvesen Region Sør D1-9 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 1: Brogata 11 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Fasadeisolering a) x) Omfatter levering av materialer til og alle arbeider med fasadeisolering. Mengden måles som utført areal fasadeisolering. Enhet: m² Demontering av eksisterende vinduer m/tilbehør a) 2 vinduer i stue 2, kjeller 2 vinduer i soverom 4, kjeller 4 vinduer i stue/kjøkken, 1. etg. 1 vindu i soverom 1, 2. etg. 2 vindu i soverom 2, 2.etg. c) Se også krav til standardutførelse og Notat x) Kostnad angis som rund sum RS Levering av lydisolerende vinduer m/tilbehør c) Se også krav til standardutførelse og Notat Levering av lydisolerende vinduer m/tilbehør b) 6-fags, utadslående vindu i soverom nr.4, kjeller Lydkrav: Rw+Ctr > 38 db Dim: bxh=0,93x1,36 x) Mengden måles som antall vinduer. Enhet: stk. stk Levering av lydisolerende vinduer m/tilbehør b) 6- fags, utadslående vindu i stue nr. 2, kjeller Lydkrav: Rw+Ctr > 38 db Dim: bxh=0,93x1,36 x) Mengden måles som antall vinduer. Enhet: stk. stk Levering av lydisolerende vinduer m/tilbehør Akkumulert Sted 1 :

57 Statens vegvesen Region Sør D1-10 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 1: Brogata 11 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris b) 4-fags, utadslående vindu i stue/kjøkken, 1.etg. Lydkrav: Rw+Ctr > 38 db Dim: bxh=0,95x1,55 x) Mengden måles som antall vinduer. Enhet: stk. stk Levering av lydisolerende vinduer m/tilbehør b) 6-fags, utadslående vindu i soverom nr.1, 2.etg. Lydkrav: Rw+Ctr > 38 db Dim: bxh=1,25x1,45 x) Mengden måles som antall vinduer. Enhet: stk. Levering av lydisolerende vinduer m/tilbehør b) Ett-fags, fast vindu i soverom nr.2, 2. etg. Lydkrav: Rw+Ctr > 38 db Dim: bxh=0,5x0,65 x) Mengden måles som antall vinduer. Enhet: stk. Levering av lydisolerende vinduer m/tilbehør b) 4-fags, utadslående vindu i soverom nr.2, 2.etg. Lydkrav: Rw+Ctr > 38 db Dim: bxh=0,95x1,55 stk 1 stk 1 x) Mengden måles som antall vinduer. Enhet: stk. stk Montering av lydisolerende vinduer m/tilbehør c) Se også krav til standardutførelse og Notat Montering av lydisolerende vinduer m/tilbehør Akkumulert Sted 1 :

58 Statens vegvesen Region Sør D1-11 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 1: Brogata 11 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris b) 6-fags, utadslående vindu i soverom nr.4, kjeller Lydkrav: Rw+Ctr > 38 db Dim: bxh=0,93x1,36 x) Mengden måles som antall vinduer. Enhet: stk. stk Montering av lydisolerende vinduer m/tilbehør b) 6- fags, utadslående vindu i stue nr. 2, kjeller Lydkrav: Rw+Ctr > 38 db Dim: bxh=0,93x1,36 x) Mengden måles som antall vinduer. Enhet: stk. stk Montering av lydisolerende vinduer m/tilbehør b) 4-fags, utadslående vindu i stue/kjøkken, 1.etg. Lydkrav: Rw+Ctr > 38 db Dim: bxh=0,95x1,55 x) Mengden måles som antall vinduer. Enhet: stk. stk Montering av lydisolerende vinduer m/tilbehør b) 6-fags, utadslående vindu i soverom nr.1, 2.etg. Lydkrav: Rw+Ctr > 38 db Dim: bxh=1,25x1,45 x)mengden måles som antall vinduer. Enhet: stk. Montering av lydisolerende vinduer m/tilbehør b) Ett-fags, fast vindu i soverom nr.2, 2. etg. Lydkrav: Rw+Ctr > 38 db Dim: bxh=0,5x0,65 stk 1 x) Mengden måles som antall vinduer. Enhet: stk. stk Montering av lydisolerende vinduer m/tilbehør Akkumulert Sted 1 :

59 Statens vegvesen Region Sør D1-12 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 1: Brogata 11 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris b) 4-fags, utadslående vindu i soverom nr.2, 2.etg. Lydkrav: Rw+Ctr > 38 db Dim: bxh=0,95x1,55 x) Mengden måles som antall vinduer. Enhet: stk. stk Levering og montering av ventilasjonsanlegg a) Soverom 4 og Stue 2 i kjeller Stue/kjøkken 1.etg. Soverom 1 2. etg. Soverom 2 2. etg. c) Se også krav til standardutførelse og Notat Tette eksisterende spalteventiler. x) Kostnad angis som rund sum. RS Sum Sted 1, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :

60 Statens vegvesen Region Sør D1-13 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 2: Farvannet 1 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 2 Farvannet RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER Rigg og midlertidige bygninger a) Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjøring, drift og administrasjon, nedrigging og fjerning av provisorier, bygninger og brakker med inventar og utstyr, anlegg for materialfremstilling, maskiner og utstyr etc. som entreprenøren og eventuelle underentreprenører trenger for å utføre de beskrevne arbeider, i den utstrekning slike kostnader ikke er inkludert i egne prosesser eller i enhetsprisene. Prosessen inkluderer planering og opparbeidelse av tomt m/adkomst utover det som inngår i de permanente arbeider, nødvendig fremføring og installasjon av vann, kloakk, evt. renseanlegg, telefon og elektrisitetsforsyning, parkeringsplasser, gjerder, skjermer, skilter etc. samt nødvendige fundamenteringsarbeider og øvrig klargjøring av byggeplassen og leirområdet. Leie eller ervervelse samt nødvendige offentlige tillatelser til bruk av riggområder angitt i plan, besørges av byggherren. Dersom entreprenøren benytter arealer som ikke er angitt, må han selv avtale dette med grunneier, besørge nødvendige offentlige tillatelser og bekoste eventuell grunnleie. c) Rigging og drift av rigg skal være slik at regler og påbud fra det offentlige overholdes. Det skal påsees at de utførte arbeider og omgivelsene ikke forurenses, f.eks. av olje. I byggetiden skal alle overflødige materialer og alt overflødig utstyr fjernes så snart som mulig. Etter fullført arbeid skal byggeplassen ryddes snarest mulig. Rigg- og anleggsområdet utenom den permanente konstruksjonen skal såvidt mulig settes i den stand de var i før byggearbeidene startet. Provisoriske fundamenter og andre provisorier skal fjernes og ikke fylles ned, om ikke annet blir avtalt. x) Kostnad angis som rund sum. RS BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG STØYTILTAK Fasadeisolering a) x) Omfatter levering av materialer til og alle arbeider med fasadeisolering. Mengden måles som utført areal fasadeisolering. Enhet: m² Demontering av eksisterende vinduer m/tilbehør a) 2 vinduer i stue 2, 1. etasje 1 vindu i soverom 2, 1. etasje 1 balkongdør i soverom 2, 1. etasje 1 vindu i soverom 4, 2. etasje c) Se også krav til standardutførelse og Notat x) Kostnad angis som rund sum RS Akkumulert Sted 2 :

61 Statens vegvesen Region Sør D1-14 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 2: Farvannet 1 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Levering av lydisolerende vinduer m/tilbehør c) Se også krav til standardutførelse og Notat Levering av lydisolerende vinduer m/tilbehør b) To-fags, fast vindu, stue 2 i 1. etasje Lydkrav: Rw+Ctr > 38 db Dim: bxh=2,43x1,64 x) Mengden måles som antall vinduer. Enhet: stk. stk Levering av lydisolerende vinduer m/tilbehør b) Ett-fags, utadslående vindu i soverom 2 i 1. etasje Lydkrav: Rw+Ctr > 35 db Dim: bxh=1,37x1,19 x) Mengden måles som antall vinduer. Enhet: stk. stk Levering av lydisolerende vinduer m/tilbehør b) Balkongdør i soverom 2 i 1. etasje Lydkrav: Rw+Ctr > 35 db Dim: bxh=0,75x2,02 x) Mengden måles som antall vinduer. Enhet: stk. stk Levering av lydisolerende vinduer m/tilbehør b) Ett-fags, utadslående vindu i soverom 4 i 2. etasje Lydkrav: Rw+Ctr > 38 db Dim: bxh=1,15x1,15 x) Mengden måles som antall vinduer. Enhet: stk. stk Montering av lydisolerende vinduer m/tilbehør c) Se også krav til standardutførelse og Notat Akkumulert Sted 2 :

62 Statens vegvesen Region Sør D1-15 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 2: Farvannet 1 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Montering av lydisolerende vinduer m/tilbehør b) To-fags, fast vindu, stue 2 i 1. etasje Lydkrav: Rw+Ctr > 38 db Dim: bxh=2,43x1,64 x) Mengden måles som antall vinduer. Enhet: stk. stk Montering av lydisolerende vinduer m/tilbehør b) Ett-fags, utadslående vindu i soverom 2 i 1. etasje Lydkrav: Rw+Ctr > 35 db Dim: bxh=1,37x1,19 x) Mengden måles som antall vinduer. Enhet: stk. stk Montering av lydisolerende vinduer m/tilbehør b) Balkongdør i soverom 2 i 1. etasje Lydkrav: Rw+Ctr > 35 db Dim: bxh=0,75x2,02 x) Mengden måles som antall vinduer. Enhet: stk. Montering av lydisolerende vinduer m/tilbehør b) Ett-fags, utadslående vindu i soverom 4 i 2. etasje Lydkrav: Rw+Ctr > 38 db Dim: bxh=1,15x1,15 stk 1 x) Mengden måles som antall vinduer. Enhet: stk. stk Demontering i forbindelse med tilleggsisolering av innervegger og himlinger c) Se også krav til standardutførelse og Notat Demontering i forbindelse med tilleggsisolering av innervegger og himlinger Akkumulert Sted 2 :

63 Statens vegvesen Region Sør D1-16 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 2: Farvannet 1 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris a) Knevegg (fasade 2) i soverom 3 i 2. etasje x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m 2. m 2 5, Demontering i forbindelse med tilleggsisolering av innervegger og himlinger a) Skråtak (fasade 2) i soverom 3 i 2. etasje x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m 2. m 2 8, Demontering i forbindelse med tilleggsisolering av innervegger og himlinger a) Knevegg (fasade 2) i soverom 4 i 2. etasje x)mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m 2. m 2 4, Demontering i forbindelse med tilleggsisolering av innervegger og himlinger a) Skråtak (fasade 2) i soverom 4 i 2. etasje x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m 2. m 2 9, Demontering i forbindelse med tilleggsisolering av innervegger og himlinger a) Yttervegg (fasade 1) i soverom 4 i 2. etasje x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m 2. m 2 5, Tilleggsisolering av innervegger og himlinger c) Se også krav til standardutførelse og Notat Tilleggsisolering av innervegger og himlinger Akkumulert Sted 2 :

64 Statens vegvesen Region Sør D1-17 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 2: Farvannet 1 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris a) Knevegg (fasade 2) i soverom 3 i 2. etasje b) Isolere med 50mm mineralull og 2x13mm gips x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m 2. Tilleggsisolering av innervegger og himlinger a) Skråtak (fasade 2) i soverom 3 i 2. etasje b) Isolere med 50mm mineralull og 2x13mm gips m 2 5,8 x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m 2. m 2 8, Tilleggsisolering av innervegger og himlinger a) Knevegg (fasade 2) i soverom 4 i 2. etasje b) Isolere med 50mm mineralull og 2x13mm gips x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m 2. m 2 4, Tilleggsisolering av innervegger og himlinger a) Skråtak (fasade 2) i soverom 4 i 2. etasje b) Isolere med 50mm mineralull og 2x13mm gips x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m 2. m 2 9, Tilleggsisolering av innervegger og himlinger a) Yttervegg (fasade 1) i soverom 4 i 2. etasje b) Isolere med 75mm mineralull og 2x13mm gips x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m 2. m 2 5, Levering og montering av støydempet ventil c) Se også krav til standardutførelse og Notat Akkumulert Sted 2 :

65 Statens vegvesen Region Sør D1-18 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 2: Farvannet 1 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Levering og montering av støydempet ventil b) 2 lyddempende ventiler i stue 2 /fasade 3 og 1 lyddempende ventil i stue 2/fasade 1 i 1 etg Lydkrav: D n,w + C tr > 43 db c) Tette eksisterende spalteventiler. x) Mengden måles som antall ventiler. Enhet: stk. stk Levering og montering av støydempet ventil b) 1 lyddempende ventil i soverom 2/ fasade 1 og 1 lyddempende ventil i soverom 2/fasade 2 i 1. etg Lydkrav: D n,w + C tr > 43 db c) Tette eksisterende spalteventiler. x) Mengden måles som antall ventiler. Enhet: stk. stk Levering og montering av støydempet ventil b) 2 lyddempende ventiler i soverom 3/ fasade 3 i 2. etg. Lydkrav: D n,w + C tr > 43 db c) Tette eksisterende spalteventiler. x) Mengden måles som antall ventiler. Enhet: stk. stk Levering og montering av støydempet ventil b) 2 lyddempende ventiler i soverom 4/ fasade 1 i 2. etg.. Lydkrav: D n,w + C tr > 43 db c) Tette eksisterende spalteventiler. x) Mengden måles som antall ventiler. Enhet: stk. stk 2 Sum Sted 2, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :

66 Statens vegvesen Region Sør D1-19 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 3: Farvannsvegen 2 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 3 Farvannsvegen RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER Rigg og midlertidige bygninger a) Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjøring, drift og administrasjon, nedrigging og fjerning av provisorier, bygninger og brakker med inventar og utstyr, anlegg for materialfremstilling, maskiner og utstyr etc. som entreprenøren og eventuelle underentreprenører trenger for å utføre de beskrevne arbeider, i den utstrekning slike kostnader ikke er inkludert i egne prosesser eller i enhetsprisene. Prosessen inkluderer planering og opparbeidelse av tomt m/adkomst utover det som inngår i de permanente arbeider, nødvendig fremføring og installasjon av vann, kloakk, evt. renseanlegg, telefon og elektrisitetsforsyning, parkeringsplasser, gjerder, skjermer, skilter etc. samt nødvendige fundamenteringsarbeider og øvrig klargjøring av byggeplassen og leirområdet. Leie eller ervervelse samt nødvendige offentlige tillatelser til bruk av riggområder angitt i plan, besørges av byggherren. Dersom entreprenøren benytter arealer som ikke er angitt, må han selv avtale dette med grunneier, besørge nødvendige offentlige tillatelser og bekoste eventuell grunnleie. c) Rigging og drift av rigg skal være slik at regler og påbud fra det offentlige overholdes. Det skal påsees at de utførte arbeider og omgivelsene ikke forurenses, f.eks. av olje. I byggetiden skal alle overflødige materialer og alt overflødig utstyr fjernes så snart som mulig. Etter fullført arbeid skal byggeplassen ryddes snarest mulig. Rigg- og anleggsområdet utenom den permanente konstruksjonen skal såvidt mulig settes i den stand de var i før byggearbeidene startet. Provisoriske fundamenter og andre provisorier skal fjernes og ikke fylles ned, om ikke annet blir avtalt. x) Kostnad angis som rund sum. RS BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG STØYTILTAK Fasadeisolering a) x) Omfatter levering av materialer til og alle arbeider med fasadeisolering. Mengden måles som utført areal fasadeisolering. Enhet: m² Demontering av eksisterende vinduer m/tilbehør a) 4 vinduer i stue, 1. etasje 1 vindu i soverom 2, 2. etasje c) Se også krav til standardutførelse og Notat x) Kostnad angis som rund sum RS Levering av lydisolerende vinduer m/tilbehør c) Se også krav til standardutførelse og Notat Akkumulert Sted 3 :

67 Statens vegvesen Region Sør D1-20 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 3: Farvannsvegen 2 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Levering av lydisolerende vinduer m/tilbehør b) Ett-fags, fast vindu, stue i 1. etasje Lydkrav: Rw+Ctr > 36 db Dim: bxh=1,25x1,02 x) Mengden måles som antall vinduer. Enhet: stk. stk Levering av lydisolerende vinduer m/tilbehør b) Ett-fags, utadslående vindu uten spalteventil i stue i 1. etasje Lydkrav: Rw+Ctr > 36 db Dim: bxh=0,80x1,00 x) Mengden måles som antall vinduer. Enhet: stk. stk Levering av lydisolerende vinduer m/tilbehør b) 2-fags, utadslående vindu i soverom 2, 2.etg. Lydkrav: Rw+Ctr > 43 db Dim: bxh=1,12x1,01 x) Mengden måles som antall vinduer. Enhet: stk. stk Montering av lydisolerende vinduer m/tilbehør c) Se også krav til standardutførelse og Notat Montering av lydisolerende vinduer m/tilbehør b) Ett-fags, fast vindu, stue i 1. etasje Lydkrav: Rw+Ctr > 36 db Dim: bxh=1,25x1,02 x) Mengden måles som antall vinduer. Enhet: stk. stk Montering av lydisolerende vinduer m/tilbehør Akkumulert Sted 3 :

68 Statens vegvesen Region Sør D1-21 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 3: Farvannsvegen 2 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris b) Ett-fags, utadslående vindu uten spalteventil i stue i 1. etasje Lydkrav: Rw+Ctr > 36 db Dim: bxh=0,80x1,00 x) Mengden måles som antall vinduer. Enhet: stk. stk Montering av lydisolerende vinduer m/tilbehør b) 2-fags, utadslående vindu i soverom 2, 2.etg. Lydkrav: Rw+Ctr > 43 db Dim: bxh=1,12x1,01 x) Mengden måles som antall vinduer. Enhet: stk. stk Demontering i forbindelse med tilleggsisolering av innervegger og himlinger c) Se også krav til standardutførelse og Notat Demontering i forbindelse med tilleggsisolering av innervegger og himlinger a) Knevegg i soverom 2 i 2. etasje x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m 2. m Demontering i forbindelse med tilleggsisolering av innervegger og himlinger a) Skråtak i soverom 2 i 2. etasje x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m 2. m Demontering i forbindelse med tilleggsisolering av innervegger og himlinger a) Tak i soverom 2 i 2. etasje x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m 2. m 2 6,5 Akkumulert Sted 3 :

69 Statens vegvesen Region Sør D1-22 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 3: Farvannsvegen 2 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Tilleggsisolering av innervegger og himlinger c) Se også krav til standardutførelse og Notat Tilleggsisolering av innervegger og himlinger a) Knevegg i soverom 2 i 2. etasje b) Isolering med 50mm mineralull og 2x13mm gips x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m 2. m Tilleggsisolering av innervegger og himlinger a) Skråtak i soverom 2 i 2. etasje b) Isolering med 50mm mineralull og 2x13mm gips x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m 2. m Tilleggsisolering av innervegger og himlinger a) Tak i soverom 2 i 2. etasje b) Isolering med 50mm mineralull og 2x13mm gips x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m 2. m 2 6, Demontering av ytterpanel c) Se også krav til standardutførelse og Notat Demontering av ytterpanel a) Yttervegg fasade 1 i stue og gang i 1. etasje x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m 2. m 2 14 Akkumulert Sted 3 :

70 Statens vegvesen Region Sør D1-23 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 3: Farvannsvegen 2 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Demontering av ytterpanel a) Yttervegg fasade 1 i soverom 2 og loft i 2. etasje x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m 2. m 2 7, Levering og montering av utvendig etterisolering c) Se også krav til standardutførelse og Notat Levering og montering av utvendig etterisolering a) Yttervegg fasade 1 i stue og gang i 1. etasje b) Isolering med 75 mm min.ull og 2x13mm gips x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m 2. m Levering og montering av utvendig etterisolering a) Yttervegg fasade 1 i soverom 2 og loft i 2. etasje b) Isolering med 75 mm min.ull og 2x13mm gips x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m 2. m 2 7, Levering og montering av ventilasjonsanlegg a) Stue 1. etg. Soverom 2 i 2. etg. c) Se også krav til standardutførelse og Notat Tette eksisterende spalteventiler. x) Kostnad angis som rund sum RS Sum Sted 3, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :

71 Statens vegvesen Region Sør D1-24 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 4: Kristiansandsveg 1203 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 4 Kristiansandsveg RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER Rigg og midlertidige bygninger a) Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjøring, drift og administrasjon, nedrigging og fjerning av provisorier, bygninger og brakker med inventar og utstyr, anlegg for materialfremstilling, maskiner og utstyr etc. som entreprenøren og eventuelle underentreprenører trenger for å utføre de beskrevne arbeider, i den utstrekning slike kostnader ikke er inkludert i egne prosesser eller i enhetsprisene. Prosessen inkluderer planering og opparbeidelse av tomt m/adkomst utover det som inngår i de permanente arbeider, nødvendig fremføring og installasjon av vann, kloakk, evt. renseanlegg, telefon og elektrisitetsforsyning, parkeringsplasser, gjerder, skjermer, skilter etc. samt nødvendige fundamenteringsarbeider og øvrig klargjøring av byggeplassen og leirområdet. Leie eller ervervelse samt nødvendige offentlige tillatelser til bruk av riggområder angitt i plan, besørges av byggherren. Dersom entreprenøren benytter arealer som ikke er angitt, må han selv avtale dette med grunneier, besørge nødvendige offentlige tillatelser og bekoste eventuell grunnleie. c) Rigging og drift av rigg skal være slik at regler og påbud fra det offentlige overholdes. Det skal påsees at de utførte arbeider og omgivelsene ikke forurenses, f.eks. av olje. I byggetiden skal alle overflødige materialer og alt overflødig utstyr fjernes så snart som mulig. Etter fullført arbeid skal byggeplassen ryddes snarest mulig. Rigg- og anleggsområdet utenom den permanente konstruksjonen skal såvidt mulig settes i den stand de var i før byggearbeidene startet. Provisoriske fundamenter og andre provisorier skal fjernes og ikke fylles ned, om ikke annet blir avtalt. x) Kostnad angis som rund sum. RS BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG STØYTILTAK Fasadeisolering a) x) Omfatter levering av materialer til og alle arbeider med fasadeisolering. Mengden måles som utført areal fasadeisolering. Enhet: m² Demontering av eksisterende vinduer m/tilbehør a)1 vindu i kjøkken, 1. etasje 2 vinduer i stue 1, 1. etasje 1 balkongdør i stue 2, 1. etasje 1 vindu i soverom 2, 2. etasje c) Se også krav til standardutførelse og Notat x) Kostnad angis som rund sum RS Akkumulert Sted 4 :

72 Statens vegvesen Region Sør D1-25 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 4: Kristiansandsveg 1203 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Levering av lydisolerende vinduer m/tilbehør c) Se også krav til standardutførelse og Notat Levering av lydisolerende vinduer m/tilbehør b) 3-fags, utadslående vindu, kjøkken i 1. etasje Lydkrav: Rw+Ctr > 38 db Dim: bxh=1,70x1,20 x) Mengden måles som antall vinduer. Enhet: stk. stk Levering av lydisolerende vinduer m/tilbehør b) 2-fags, utadslående vindu i stue 1 i 1. etasje Lydkrav: Rw+Ctr > 38 db Dim: bxh=1,20x1,20 x) Mengden måles som antall vinduer. Enhet: stk. stk Levering av lydisolerende vinduer m/tilbehør b) 3-fags, utadslående vindu i stue 1 i 1. etasje Lydkrav: Rw+Ctr > 38 db Dim: bxh=1,82x1,20 x) Mengden måles som antall vinduer. Enhet: stk. stk Levering av lydisolerende vinduer m/tilbehør b) Balkongdør med sidefelt i stue 2 i 1. etasje Lydkrav: Rw+Ctr > 35 db Dim: bxh=1,75x2,00 x) Mengden måles som antall vinduer. Enhet: stk. stk Levering av lydisolerende vinduer m/tilbehør Akkumulert Sted 4 :

73 Statens vegvesen Region Sør D1-26 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 4: Kristiansandsveg 1203 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris b) Ett-fags utadslående vindu i soverom 2 i 2. etasje Lydkrav: Rw+Ctr > 39 db Dim: bxh=1,05x1, x) Mengden måles som antall vinduer. Enhet: stk. Montering av lydisolerende vinduer m/tilbehør c) Se også krav til standardutførelse og Notat Montering av lydisolerende vinduer m/tilbehør b) 3-fags, utadslående vindu, kjøkken i 1. etasje Lydkrav: Rw+Ctr > 38 db Dim: bxh=1,70x1,20 stk 1 x) Mengden måles som antall vinduer. Enhet: stk. stk Montering av lydisolerende vinduer m/tilbehør b) 2-fags, utadslående vindu i stue 1 i 1. etasje Lydkrav: Rw+Ctr > 38 db Dim: bxh=1,20x1,20 x) Mengden måles som antall vinduer. Enhet: stk. stk Montering av lydisolerende vinduer m/tilbehør b) 3-fags, utadslående vindu i stue 1 i 1. etasje Lydkrav: Rw+Ctr > 38 db Dim: bxh=1,82x1,20 x) Mengden måles som antall vinduer. Enhet: stk. stk Montering av lydisolerende vinduer m/tilbehør b) Balkongdør med sidefelt i stue 2 i 1. etasje Lydkrav: Rw+Ctr > 35 db Dim: bxh=1,75x2,00 x) Mengden måles som antall vinduer. Enhet: stk. stk 1 Akkumulert Sted 4 :

74 Statens vegvesen Region Sør D1-27 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 4: Kristiansandsveg 1203 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Montering av lydisolerende vinduer m/tilbehør b) Ett-fags utadslående vindu i soverom 2 i 2. etasje Lydkrav: Rw+Ctr > 39 db Dim: bxh=1,05x1,15 x) Mengden måles som antall vinduer. Enhet: stk. stk Demontering i forbindelse med tilleggsisolering av innervegger og himlinger c) Se også krav til standardutførelse og Notat Demontering i forbindelse med tilleggsisolering av innervegger og himlinger a) Knevegg fasade 2 i soverom 2, 2. etasje x) Mengde måles som prosjektert areal. Enhet: m 2 m Demontering i forbindelse med tilleggsisolering av innervegger og himlinger a) Skråtak fasade 2 i soverom 2, 2. etasje x) Mengde måles som prosjektert areal. Enhet: m 2 m Demontering i forbindelse med tilleggsisolering av innervegger og himlinger a) Tak mot kaldt loft i soverom 2, 2. etasje x) Mengde måles som prosjektert areal. Enhet: m 2 m 2 7, Demontering i forbindelse med tilleggsisolering av innervegger og himlinger a) Knevegg fasade 3 i soverom 2, 2. etasje x) Mengde måles som prosjektert areal. Enhet: m 2 m 2 5 Akkumulert Sted 4 :

75 Statens vegvesen Region Sør D1-28 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 4: Kristiansandsveg 1203 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Demontering i forbindelse med tilleggsisolering av innervegger og himlinger a) Skråtak fasade 3 i soverom 2, 2. etasje x) Mengde måles som prosjektert areal. Enhet: m 2 m Demontering i forbindelse med tilleggsisolering av innervegger og himlinger a) Knevegg fasade 2 i soverom 3, 2. etasje x) Mengde måles som prosjektert areal. Enhet: m 2 m Demontering i forbindelse med tilleggsisolering av innervegger og himlinger a) Skråtak fasade 2 i soverom 3, 2. etasje x) Mengde måles som prosjektert areal. Enhet: m 2 m Demontering i forbindelse med tilleggsisolering av innervegger og himlinger a) Knevegg fasade 3 i soverom 3, 2. etasje x) Mengde måles som prosjektert areal. Enhet: m 2 m Demontering i forbindelse med tilleggsisolering av innervegger og himlinger a) Skråtak fasade 3 i soverom 3, 2. etasje x) Mengde måles som prosjektert areal. Enhet: m 2 m Demontering i forbindelse med tilleggsisolering av innervegger og himlinger a) Tak mot kaldt loft i soverom 3, 2. etasje x) Mengde måles som prosjektert areal. Enhet: m 2 m 2 5,5 Akkumulert Sted 4 :

76 Statens vegvesen Region Sør D1-29 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 4: Kristiansandsveg 1203 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Tilleggsisolering av innervegger og himlinger c) Se også krav til standardutførelse og Notat Tilleggsisolering av innervegger og himlinger a) Knevegg fasade 2 i soverom 2, 2. etasje b) Isolering med 50mm mineralull og 2x13mm gips x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m 2 m Tilleggsisolering av innervegger og himlinger a) Skråtak fasade 2 i soverom 2, 2. etasje b) Isolering med 50mm mineralull og 2x13mm gips x) Mengde måles som prosjektert areal. Enhet: m 2 m Tilleggsisolering av innervegger og himlinger a) Tak mot kaldt loft i soverom 2, 2. etasje b) Isolering med 50mm mineralull og 2x13mm gips x) Mengde måles som prosjektert areal. Enhet: m 2 m 2 7, Tilleggsisolering av innervegger og himlinger a) Knevegg fasade 3 i soverom 2, 2. etasje b) Isolering med 50mm mineralull og 2x13mm gips x) Mengde måles som prosjektert areal. Enhet: m 2 m Tilleggsisolering av innervegger og himlinger Akkumulert Sted 4 :

77 Statens vegvesen Region Sør D1-30 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 4: Kristiansandsveg 1203 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris a) Skråtak fasade 3 i soverom 2, 2. etasje b) Isolering med 50mm mineralull og 2x13mm gips x) Mengde måles som prosjektert areal. Enhet: m 2 m Tilleggsisolering av innervegger og himlinger a) Knevegg fasade 2 i soverom 3, 2. etasje b) Isolering med 50mm mineralull og 2x13mm gips x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m 2. m Tilleggsisolering av innervegger og himlinger a) Skråtak fasade 2 i soverom 3, 2. etasje b) Isolering med 50mm mineralull og 2x13mm gips x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m 2. m Tilleggsisolering av innervegger og himlinger a) Knevegg fasade 3 i soverom 3, 2. etasje b) Isolering med 50mm mineralull og 2x13mm gips x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m 2. m Tilleggsisolering av innervegger og himlinger a) Skråtak fasade 3 i soverom 3, 2. etasje b) Isolering med 50mm mineralull og 2x13mm gips x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m 2. m Tilleggsisolering av innervegger og himlinger Akkumulert Sted 4 :

78 Statens vegvesen Region Sør D1-31 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 4: Kristiansandsveg 1203 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris a) Tak mot kaldt loft i soverom 3, 2. etasje b) Isolering med 50mm mineralull og 2x13mm gips x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m 2. Demontering av ytterpanel c) Se også krav til standardutførelse og Notat Demontering av ytterpanel a) Yttervegg fasade 1, 3 og delvis 2 i 1. etasje m 2 5,5 x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m 2. m Demontering av ytterpanel a) Yttervegg fasade 1 i soverom 2, 2. etasje x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m 2. m Levering og montering av utvendig etterisolering c) Se også krav til standardutførelse og Notat Levering og montering av utvendig etterisolering a) Yttervegg fasade 1, 3 og delvis 2 i 1. etasje b) Isolering med 75mm mineralull og 2x9mm gips x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m 2. m Levering og montering av utvendig etterisolering Akkumulert Sted 4 :

79 Statens vegvesen Region Sør D1-32 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 4: Kristiansandsveg 1203 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris a) Yttervegg fasade 1 i soverom 2, 2. etasje b) Isolering med 75mm mineralull og 2x9mm gips x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m 2. m Levering og montering av ventilasjonsanlegg a) Kjøkken i 1. etg. Stue 1 i 1. etg. Stue 2 i 1. etg. Soverom 2 i 2. etg Soverom 3 i 2. etg c) Se også krav til standardutførelse og Notat Tette eksisterende spalteventiler. x) Kostnad angis som rund sum RS Sum Sted 4, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :

80 Statens vegvesen Region Sør D1-33 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 5: Fasselandsnes 5 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 5 Fasselandsnes RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER Rigg og midlertidige bygninger a) Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjøring, drift og administrasjon, nedrigging og fjerning av provisorier, bygninger og brakker med inventar og utstyr, anlegg for materialfremstilling, maskiner og utstyr etc. som entreprenøren og eventuelle underentreprenører trenger for å utføre de beskrevne arbeider, i den utstrekning slike kostnader ikke er inkludert i egne prosesser eller i enhetsprisene. Prosessen inkluderer planering og opparbeidelse av tomt m/adkomst utover det som inngår i de permanente arbeider, nødvendig fremføring og installasjon av vann, kloakk, evt. renseanlegg, telefon og elektrisitetsforsyning, parkeringsplasser, gjerder, skjermer, skilter etc. samt nødvendige fundamenteringsarbeider og øvrig klargjøring av byggeplassen og leirområdet. Leie eller ervervelse samt nødvendige offentlige tillatelser til bruk av riggområder angitt i plan, besørges av byggherren. Dersom entreprenøren benytter arealer som ikke er angitt, må han selv avtale dette med grunneier, besørge nødvendige offentlige tillatelser og bekoste eventuell grunnleie. c) Rigging og drift av rigg skal være slik at regler og påbud fra det offentlige overholdes. Det skal påsees at de utførte arbeider og omgivelsene ikke forurenses, f.eks. av olje. I byggetiden skal alle overflødige materialer og alt overflødig utstyr fjernes så snart som mulig. Etter fullført arbeid skal byggeplassen ryddes snarest mulig. Rigg- og anleggsområdet utenom den permanente konstruksjonen skal såvidt mulig settes i den stand de var i før byggearbeidene startet. Provisoriske fundamenter og andre provisorier skal fjernes og ikke fylles ned, om ikke annet blir avtalt. x) Kostnad angis som rund sum. RS BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG STØYTILTAK Fasadeisolering a) x) Omfatter levering av materialer til og alle arbeider med fasadeisolering. Mengden måles som utført areal fasadeisolering. Enhet: m² Demontering av eksisterende vinduer m/tilbehør a) 2 vinduer i stue, 1. etasje 1 balkongdør i soverom 1, 1. etasje 1 vindu i soverom 2, 2. etasje 1 vindu i soverom 3, 2. etasje c) Se også krav til standardutførelse og Notat x) Kostnad angis som rund sum. RS Akkumulert Sted 5 :

81 Statens vegvesen Region Sør D1-34 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 5: Fasselandsnes 5 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Levering av lydisolerende vinduer m/tilbehør c) Se også krav til standardutførelse og Notat Levering av lydisolerende vinduer m/tilbehør b) 3-fags, fast vindu, stue i 1. etasje Lydkrav: Rw+Ctr > 36 db Dim: bxh=1,20x1,20 x) Mengde angis som antall vinduer. Enhet: stk. stk Levering av lydisolerende vinduer m/tilbehør b) Balkongdør, soverom 1 i 1. etasje Lydkrav: Rw+Ctr > 35 db Dim: bxh=0,90x2,10 x) Mengde angis som antall vinduer. Enhet: stk. stk Levering av lydisolerende vinduer m/tilbehør b) Midthengslet, utadslående vindu, soverom 2 i 2. etasje Lydkrav: Rw+Ctr > 32 db Dim: bxh=1,10x1,15 x) Mengde angis som antall vinduer. Enhet: stk. stk Levering av lydisolerende vinduer m/tilbehør b) Midthengslet, utadslående vindu, soverom 3 i 2. etasje Lydkrav: Rw+Ctr > 32 db Dim: bxh=1,10x1,15 x) Mengde angis som antall vinduer. Enhet: stk. stk Montering av lydisolerende vinduer m/tilbehør c) Se også krav til standardutførelse og Notat Akkumulert Sted 5 :

82 Statens vegvesen Region Sør D1-35 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 5: Fasselandsnes 5 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Montering av lydisolerende vinduer m/tilbehør b) 3-fags, fast vindu, stue i 1. etasje Lydkrav: Rw+Ctr > 36 db Dim: bxh=1,20x1,20 x) Mengde angis som antall vinduer. Enhet: stk. stk Montering av lydisolerende vinduer m/tilbehør b) Balkongdør, soverom 1 i 1. etasje Lydkrav: Rw+Ctr > 35 db Dim: bxh=0,90x2,10 x) Mengde angis som antall vinduer. Enhet: stk. stk Montering av lydisolerende vinduer m/tilbehør b) Midthengslet, utadslående vindu, soverom 2 i 2. etasje Lydkrav: Rw+Ctr > 32 db Dim: bxh=1,10x1,15 x) Mengde angis som antall vinduer. Enhet: stk. stk Montering av lydisolerende vinduer m/tilbehør b) Midthengslet, utadslående vindu, soverom 3 i 2. etasje Lydkrav: Rw+Ctr > 32 db Dim: bxh=1,10x1,15 x) Mengde angis som antall vinduer. Enhet: stk. stk Demontering i forbindelse med tilleggsisolering av innervegger og himlinger c) Se også krav til standardutførelse og Notat Demontering i forbindelse med tilleggsisolering av innervegger og himlinger Akkumulert Sted 5 :

83 Statens vegvesen Region Sør D1-36 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 5: Fasselandsnes 5 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris a) Knevegg i soverom 2, 2. etasje x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m 2. m Demontering i forbindelse med tilleggsisolering av innervegger og himlinger a) Skråtak i soverom 2, 2. etasje x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m 2. m 2 9, Demontering i forbindelse med tilleggsisolering av innervegger og himlinger a) Tak mot kaldt loft i soverom 2, 2. etasje x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m 2. m Demontering i forbindelse med tilleggsisolering av innervegger og himlinger a) Knevegg i soverom 3, 2. etasje x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m 2. m Demontering i forbindelse med tilleggsisolering av innervegger og himlinger a) Skråtak i soverom 3, 2. etasje x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m 2. m Demontering i forbindelse med tilleggsisolering av innervegger og himlinger a) Tak mot kaldt loft i soverom 3, 2. etasje x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m 2. Tilleggsisolering av innervegger og himlinger c) Se også krav til standardutførelse og Notat m 2 7 Akkumulert Sted 5 :

84 Statens vegvesen Region Sør D1-37 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 5: Fasselandsnes 5 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Tilleggsisolering av innervegger og himlinger a) Knevegg i soverom 2, 2. etasje b) Isolering med 50mm mineralull og 2x13mm gips x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m 2. Tilleggsisolering av innervegger og himlinger a) Skråtak i soverom 2, 2. etasje b) Isolering med 50mm mineralull og 2x13mm gips x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m 2. Tilleggsisolering av innervegger og himlinger a) Tak mot kaldt loft i soverom 2, 2. etasje b) Isolering med 50mm mineralull og 2x13mm gips x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m 2. Tilleggsisolering av innervegger og himlinger a) Knevegg i soverom 3, 2. etasje b) Isolering med 50mm mineralull og 2x13mm gips m 2 3 m 2 9,5 m 2 6 x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m 2. m Tilleggsisolering av innervegger og himlinger a) Skråtak i soverom 3, 2. etasje b) Isolering med 50mm mineralull og 2x13mm gips Akkumulert Sted 5 :

85 Statens vegvesen Region Sør D1-38 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 5: Fasselandsnes 5 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m 2. Tilleggsisolering av innervegger og himlinger a) Tak mot kaldt loft i soverom 3, 2. etasje b) Isolering med 50mm mineralull og 2x13mm gips x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m 2. Levering og montering av ventilasjonsanlegg a) Stue i 1. etg. Soverom 1 i 1. etg. Soverom 2 i 2. etg. Soverom 3 i 2. etg. c) Se også krav til standardutførelse og Notat Tette eksisterende spalteventiler. m 2 10 m 2 7 x) Kostnad angis som rund sum RS Sum Sted 5, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :

86 Statens vegvesen Region Sør D1-39 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 6: Harald Gilles vei 2 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 6 Harald Gilles vei ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL Sluttdokumentasjon a) Omfatter utarbeidelse og overlevering av sluttdokumentasjon, blant annet dokumentasjon for Forvaltning Drift Vedlikehold (FDV) som krevd i prosjektdokumentene og overlevering til byggherren av måledata som grunnlag for utarbeidelse av ferdigvegtegninger og digitale vegmodeller. Dersom entreprenøren har ansvar for arbeidstegninger, omfattes også overlevering av som utført -tegninger, -modeller og -dokumentasjon for disse arbeider, med form som angitt i kontraktsdokumentene. c) Tegninger og digitale vegmodeller utføres i overensstemmelse med Håndbok 139 Tegningsgrunnlag. x) Kostnad angis som rund sum. RS BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG STØYTILTAK Støyskjermer a) x) Omfatter fundamentering, levering og oppsetting samt eventuell telesikring av støyskjermer. Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m². Beskrivelse av reflekterende skjermvegg som skal plassbygges. a) Støyskjerm skal etableres på aktuelle eiendommer iht planskisser. Skjermene vil bestå av betongfundament og skjermvegger av tre og ha varierende høyde. Standard utforming av fundament og skjerm er vist på tegninger. Prisene skal omfatte komplett levering og montering av skjermer. Dette inkluderer overflatebehandling, og også evt terrengtilpasninger, alle tilslutninger og evt etablering av trapper mv. Overflatebehandling er angitt på hvert faktaark og i beskrivelse. Det er i en viss utstrekning angitt ca. mål. Utførende må vurdere nøyaktige toleranser og fastsette nøyaktige mål ut fra dette. c) Skjerm blir fundamentert på fundamenter av betong, på både fjell og på løsmasser. Bæresøyler i stål (med fotplate) monteres i lodd med senteravstand 2,5 meter på fundamentet. I fotplaten er det boret hull for fire gjengestenger som benyttes til innfesting i fundamentet, regulering og støtte for Akkumulert Sted 6 :

87 Statens vegvesen Region Sør D1-40 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 6: Harald Gilles vei 2 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris fotplata. Regulering av søylen skjer ved hjelp av muttere på gjengestengene. Stålsøyla rettes til nøyaktig lodd. Elementene mellom stålsøylene bygges opp med et rammeverk av 48x123 mm stendere i impregnert virke. Til sammenfesting av rammeverket benyttes skruer av type 6x120 mm A4 med forsenket hode. Om nødvendig for å unngå oppsprekking må det forbores. Hvert element tilpasses slik at vertikalstenderen på hver ende går innenfor flensen på stålsøylen, for å gi tilstrekkelig flate for fastholding av elementet og tetting mellom stender og stålsøyle. Lengden på hvert element blir senteravstand mellom stålsøylene minus nødvendig toleranse. Det understrekes at nøyaktighet og tetthet er meget viktig for å oppnå tilsiktet effekt for konstruksjonens lyddempende evne. Det er derfor særlig viktig å tette i alle tilslutninger og materialoverganger og at det benyttes fugebånd og tettelister av god kvalitet. Det skal benyttes høvelige skruer ved produksjon av elementene. Spiker eller andre festemidler skal ikke beyttes uten etter nærmere avtale med oppdragsgiver Fundamentering a) Omfatter levering og alle arbeider med fundamentering av støyskjermer. x) Mengden måles som antall prosjekterte fundamenter. Enhet: stk. c) Entreprenøren må selv vurdere om det er mer hensiktsmessig å prefabrikere fundamentene. Tilpasninger av punktfundamentering må påregnes og skal være inkludert i pris Fundamentering på berg a) b) x) Omfatter sprengning, forskaling, armering og utstøping av fundament i berg, samt nødvendig tilbakefylling og borttransport av overflødige masser. Betongkvaliteten skal være B30 og eventuelle bolter galvaniserte. Mengden måles som antall prosjekterte fundamenter. Enhet: stk. Graving og frilegging av fjell c) Omfatter graving til fjell og tilbakefylling inntil konstruksjon, samt bortkjøring av overskuddmasser. Inkludert i prosessen er spyling av frittlagt fjell. x) Mengde måles som prosjektert lengde. Enhet: m m 18 Akkumulert Sted 6 :

88 Statens vegvesen Region Sør D1-41 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 6: Harald Gilles vei 2 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Graving og avretting i løsmasser c) Omfatter graving for fundament på løsmasser. Inkludert i prosess er avretting til sålefundament. x) Mengde måles som prosjektert lengde. Enhet: m. m Plan forskaling med bord til mur på fjell c) Gjelder forskaling vegg til fundament. Som prosess Det skal etableres fundament i løsmasser. Tilpassing til fjell er inkludert i prosess. Høyde på vegg varierer mellom 0,5 m til 1,0 m. Trevegg skal plasseres på overkanten av fundament. x) Mengde måles som areal. Enhet: m 2. m Plan forskaling med bord til mur på løsmasser c) Gjelder forskaling vegg til fundament. Som prosess Det skal etableres fundament i løsmasser. Tilpassing til fjell er inkludert i prosess. Høyde på vegg er 0,7 meter. Trevegg skal plasseres på overkanten av fundament. x) Mengde måles som areal.enhet: m 2. m Plan forskaling med bord til såle på løsmasser c) Gjelder forskaling såle til fundament. Som prosess Det skal etableres fundament i løsmasser. Tilpassing til fjell er inkludert i prosess. Høyde på såle er 0,25 meter. Trevegg skal plasseres på overkanten av fundament. x) Mengde måles som areal. Enhet: m 2. m 2 4 Akkumulert Sted 6 :

89 Statens vegvesen Region Sør D1-42 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 6: Harald Gilles vei 2 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Armering kamstål B 500 NC a) Gjelder armering av såle og vegg til trapp, fundament og ledemur. Som prosess x) Mengde måles i tonn. Enhet: tonn tonn Betong B45 SV-40 a) Gjelder betong til støping av mur for støyskjerm. Som prosess x) Mengde måles som prosjektert volum. Enhet: m 3. m Søyler a) c) Omfatter levering og oppsetting av søyler i betong, tre og stål. Mengden måles som antall prosjekterte søyler. Enhet: stk. Søyler av stål a) b) x) Omfatter levering og oppsetting av stålsøyler (IPE). Stålsøylene skal ha min. 65 µm galvanisering, hvis intet annet er angitt. Mengden måles som antall prosjekterte søyler. Enhet: stk. Søyler av stål HE100A, L2250 a) Gjelder stålstolper med fotplate og underlagsplate, gjengestag og mutrer på punktfundamenter som vist på tegn. J102. I denne posten med underposter skal også sveising og hulltaking være utført før galvanisering av søylene. b) Det skal benyttes stålsøyler av type HE100A i høyder 2,25m. Søyler skal leveres ferdig galvanisert overflatebehandlet for å tåle å stå ubeskyttet utendørs. Det skal benyttes stålkvalitet minimum S 355. Stålstolper av dimensjon HE100A med påsveist fotplate skal benyttes. c) Detaljer samt krav til materialer og utførelse angående fotplate ihht. tegn. J stk gjengestag M16 med tilhørende mutrer i syrefast stål KL80, lengde 500mm. d) Stolper må monteres med en slik nøyaktighet at krav til ferdig montert skjerm i prosess 72.1 tilfredsstilles. x) Mengde måles som prosjektert antall. Enhet: stk. stk 12 Akkumulert Sted 6 :

90 Statens vegvesen Region Sør D1-43 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 6: Harald Gilles vei 2 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Skjermvegger a) c) d) x) Omfatter levering og oppsetting av skjermvegger, eksklusive fundamenteringsarbeider og søyler. For utførelse vises til planene og den spesielle beskrivelsen. Veggen må være tett og slutte godt til bakken. Tillatt avvik fra prosjektert overkant vegg +/- 50 mm og avstand fra prosjektert senterlinje +/- 100 mm. Over en strekning på 4 m skal avvik fra jevn linje ikke overstige 15 mm i høyde og sideretning. Karakteristiske linjer på skjermveggen må ikke oppvise knekker eller høydeforskjeller ved søylene. Veggen skal stå i lodd. Mengden måles som prosjektert areal. Skjermvegger av tre a) b) x) Enhet: m². Omfatter levering og oppsetting av skjermvegger i tre. Alle trematerialer skal være trykkimpregnerte (oljeimpregnerte), eller materialer med tilsvarende holdbarhet og styrke. Alle trådstifter og bolter skal være galvaniserte. Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m². a) Her prises komplett levering og montering av ferdig skjermvegg inklusive tilslutninger, og omfatter også konstruksjonselementer for skjermelementet av tre som nevnt i spesiell felles beskrivelse i post 72.1 og vist på tegning J102. c) Alle synlige materialer skal ha farge av royal impregnert RO0-uten pigment(gyllen brun oljefarge som blir værgrå over tid). Rammeverk med stor nøyaktighet mellom stålsøyler og på betongfundament iht beskrivelse i post Evt vertikale sprang skal skje ved en stålsøyle og hvert sprang skal primært ikke overstige 10 cm. Rammeverket bygges opp av 48x123 ihht tegninger og isoleres med mineralull. På sidene legges vertikale bord, 23x173mm underliggere og 23x48 overliggere. skrå langs På topp av skjermen legges en tilpasset toppsvill med topp, 36x223mm, Toppsvillen skal ha et jevnt forløp skjermen Skjermvegg av tre 2,3m Som prosess 72.1og Akkumulert Sted 6 :

91 Statens vegvesen Region Sør D1-44 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 6: Harald Gilles vei 2 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris b) Posten inkluderer levering av skjerm av tre med høyde 2,3 meter ihht tegning J102. x) Mengde måles som prosjektert lengde. Enhet: m. lm KONSTRUKSJONER I GRUNNEN (PELER, SPUNT ETC.) a) Omfatter leveranser og arbeider for konstruksjoner i grunnen, dvs. peler, spunt, avstivinger, forankringer/bolter, slissevegger etc. Mht. grunnforsterkninger vises det til hovedprosess 2, og for sikring av berg til hovedprosess 2 og 3. Ev. forgraving inngår i prosess 81 og ev. fjerning av bygningsrester i grunnen inngår i prosess 15. Utsetting og innmåling av peler inngår i prosess 13 når ikke annet er angitt. b) Mht. grunnforhold vises det til geoteknisk rapport. Arbeider for konstruksjoner i grunnen skal ledes av en person med nødvendige teoretiske kunnskaper og praktisk erfaring i de aktuelle arbeider. En arbeidsleder med tilsvarende kompetanse skal kontinuerlig følge arbeidene på stedet og sørge for at kvalitetssikring og dokumentasjon blir gjennomført. Dokumentasjon av kompetanse for ovennevnte nøkkelpersonell skal forelegges byggherren før arbeidene starter. Generelt skal konstruksjoner i grunnen (peler, spunt etc. med skjøter, spisser o.l.) utføres og være i samsvar med gjeldende norske standarder og Peleveiledningen 2005, utarbeidet av Norsk Geoteknisk Forening. Ev. uoverensstemmelser avklares i samråd mellom byggherre og entreprenør. Stål i konstruksjoner i grunnen skal ha stålkvalitet, leveringsstandard og materialsertifikat i samsvar med tabell 83-1, dersom ikke annet fremgår av gjeldene NS-EN standarder eller er angitt i den spesielle beskrivelsen. Akkumulert Sted 6 :

92 Statens vegvesen Region Sør D1-45 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 6: Harald Gilles vei 2 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris c) e) 1) Pelerør for stålrørspeler og foringsrør for stålkjernepeler er vanligvis ikke bærende element. Denne kvaliteten benyttes når det er angitt i den spesielle beskrivelsen. 2) Denne gruppen kan benyttes ved løsmasse-spisser. Når det gjelder geotekniske forutsetninger, restriksjoner og utførelsesbetingelser vises det til den spesielle beskrivelsen. Dersom forholdene viser seg å avvike vesentlig fra det angitte/forutsatte, skal byggherren varsles omgående. Før arbeider for konstruksjoner i grunnen begynner, skal entreprenøren undersøke om det er ledninger, kabler, kanaler osv. i grunnen hvor arbeidene skal gjennomføres. Andre hindringer (byggrester, flåter, blokker mv.) skal fjernes på forhånd ved forgravning dersom det ansees hensiktsmessig for en sikker gjennomføring av arbeidene. Det skal fylles tilbake med egnede materialer. Kontrollplan for arbeidene skal forelegges byggherren før arbeidene starter. Kontrollplanen skal utarbeides i henhold til geoteknisk prosjektklasse (NS 3480 eller nyere) som angitt i den spesielle beskrivelsen. Sveisekontroll for peler utføres i henhold til prosess 85. Kontrollklassene er definert i Tabell 83-2: Akkumulert Sted 6 :

93 Statens vegvesen Region Sør D1-46 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 6: Harald Gilles vei 2 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Betongarbeider utføres og kontrolleres i samsvar med NS 3465 kontrollklasse Utvidet kontroll Dersom behovet for prøving og kontroll øker som følge av forhold som entreprenøren klart har ansvar for, skal den økede prøvingen og kontrollen bekostes av entreprenøren Forankringer og bolter i berg og jord for konstruksjoner a) Omfatter alle arbeider og kostnader med levering og etablering av komplette og godkjente midlertidige og permanente forankringer i berg og jord, med eller uten forspenning. Omfatter også ev. bolter ved blottlagt berg. Dybler for spunt er omtalt i prosess Nødvendig tetting av jord og berg for å gjennomføre arbeidet på en betryggende måte inngår også i prosessen. Omfatter også utarbeidelse av protokoll for forankringer, samt ev. utarbeidelse av arbeidstegninger og arbeidsbeskrivelse i henhold til den spesielle beskrivelsen. b-e) Det skal gjennomføres sikker jobb analyse (SJA) for alle arbeidsoperasjoner som kan medføre skade på mennesker eller utstyr. Eksempel på slike operasjoner er boring, injeksjon og oppspenning. Alle forankringsarbeider skal utføres etter NS-EN Generelt skal alle stålarbeider utføres etter NS Prøving av injiseringsmasse og gysemasse skal utføres etter NS-EN 445. For permanente stag skal det tas ut prøver av gysemassen som kommer opp igjen av foringsrøret. Stål til permanente forankringer og bolter skal ha kontrollsertifikat 3.1 etter NS-EN Stålet skal være merket slik at det er sporbart til sertifikatene. Spennstål skal tilfredsstille kravene i ISO 6934 Injeksjon av berg og løsmasser skal tilfredsstille kravene i NS-EN Gysemasse for innstøping i forankringssonen og for korrosjonsbeskyttelse skal tilfredsstille kravene i NS-EN 447 (1996) Type forankring skal, om ikke annet er angitt, velges blant anerkjente systemer som kan dokumenteres å være anvendt til tilsvarende arbeider. Det forutsatte forankringssystemet skal angis i den spesielle beskrivelsen. Forankringen skal detaljeres ut fra retningslinjene i spesielle beskrivelse. Planer, tegninger og detaljert beskrivelse av utførelsen skal forelegges byggherren innen en nærmere avtalt tidsfrist. Akkumulert Sted 6 :

94 Statens vegvesen Region Sør D1-47 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 6: Harald Gilles vei 2 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris x) Dersom ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen skal protokoller leveres byggherren fortløpende og senest 2 dager etter at arbeidene er utført. Det skal føres separate protokoller for boring, vanntapsmåling, injisering av forankringssonen, montering og faststøping, samt oppspenning. Det skal også føres protokoll for injisering av fri stanglengde, korrosjonsbeskyttelse og tetting der dette er aktuelt. Mengden måles som antall forankringer av hver dimensjon og lengde. Enhet: stk Innstøpte bolter i berg Innstøpte bolter i berg over vann a) Omfatter etablering av bolter/dybler i berg over vannspeilet eller i tørrlagt byggegrop, kfr. prosess 81. pkt. a). Se også prosess Prosessen inkluderer boring av hull, fullstendig rengjøring og sikring av hull, gysing av boltehull, levering og innsetting av bolter, underlagsplate, forankring eller innstøping av bolter og eventuell etterstramming, samt prøving og rapportering. Videre inkluderes ev. innmåling og oppmerking. b-c) Kun innstøpte bolter er godkjent som permanente bolter. Det benyttes bolter med stålkvalitet B500C i henhold til kravene i NS Boltene skal varmforsinkes minst 65 µm i henhold til NS-EN ISO 1461 og pulverlakkeres med epoksy i henhold til NS-EN For innstøpte kamstålbolter skal det benyttes mørtel som støpemateriale. Mørtelen skal minst være av fasthetsklasse B20. Mørtelen skal inneholde ekspanderende tilsetning. Sand som brukes i mørtel skal være jevnt gradert fra 0-2 mm. Der det er vannlekkasjer i borhullene, bør det nyttes hurtigbindende sement. x) Borhullets dimensjon skal være tilpasset boltetypen. For innstøpte bolter skal differensen mellom boltens nominelle diameter og minste hulldiameter være tilpasset boltelengden, men minst 10 mm. Bolten skal være fullstendig omhyllet av innstøpingsmasse. Mengden måles som utført antall bolter av hver dimensjon og lengde i berg. Enhet: stk. b) Innstøpte Ø25 bolter. Boltene skal ha en 0,5m 90 grader bøy i enden med dordiameter 250mm. Bøyen plasseres øverst i fundamentet. Boltene bores inn 3 meter i godt fjell. x) Mengde måles som antall utførte bolter. Enhet: stk. stk BETONG a-c) Omfatter alle materialer og arbeider ved utførelse av konstruksjonsdeler av betong. I den grad prosessene er dekkende, kan de også benyttes for konstruksjonsdeler av andre materialer. For arbeidene gjelder generelt Norsk Standard for betongarbeider, dvs. NS 3473, NS 3465 (NS-EN når denne har erstattet NS 3465) og NS-EN med Nasjonalt tillegg samt standarder og publikasjoner referert til i disse i den utstrekning det ikke er angitt avvikende bestemmelser i de etterfølgende prosessene. d) Arbeidet utføres i samsvar med reglene som gjelder i den kontrollklassen som er spesifisert i henhold til NS Arbeidene skal utføres innen de geometriske toleranser som er knyttet til byggverkets sikkerhet og bestandighet, og dessuten innenfor de Akkumulert Sted 6 :

95 Statens vegvesen Region Sør D1-48 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 6: Harald Gilles vei 2 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris geometriske toleranser som er knyttet til byggverkets bruksegenskaper og utseende. De tillatte avvik skal dekke tilfeldige variasjoner ved utførelsen og skal ikke utnyttes systematisk. Uavhengig av toleranser skal det legges vekt på at byggverket gir et tiltalende estetisk inntrykk. Det er således viktig at synlige deler som f.eks. overbygningen har en jevn linjeføring uten knekk og svanker, og at søyler står i lodd. Synlige betongoverflater skal være ensartede uten markerte hull, grater, knaster eller utstående spiker og de skal være uten skjemmende skjolder og fargenyanser forårsaket av f.eks. opphold i støpingen, ujevn påføring av forskalingsolje eller herdemembran, mangelfull isolasjon mot kulde etc. Misfarging fra rustvann og ujevn kalkutfelling ved eksponering for regnvær kort tid etter forskalingsriv skal søkes unngått. Gjeldende geometriske toleranser er angitt i tabell Dersom ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen gjelder i tillegg Toleranseklasse 1 angitt i NS 3465 pkt Fig. 1 og pkt Fig. 2 og Vedlegg F, Fig. F1.d og e, F.3 a, b og d, F4.b og F5. Overflatetoleransene angir tillatte lokale avvik på en overflate i forhold til en basislinje eller en basisflate. Ved måling anvendes rettholt med knaster av lik høyde i hver ende og målekile. De angitte maksimale overflateavvik er å forstå som maksimalt tillatt avvik fra referanselinjen mellom rettholtens fotpunkter. Rettholten kan legges i vilkårlig retning, men det skal tas hensyn til ev. tilsiktet krumning av overflaten ved målingen. Ved overgang mellom konstruksjonsdeler (f.eks. fra fundament til søyle) må skjøtarmeringen plasseres slik at toleransekravene for begge konstruksjonsdelene overholdes. De geometriske toleransene inkluderer ikke elastiske deformasjoner eller effekter av svinn og kryp hos den permanente konstruksjonen. Hvor det nedenfor er angitt geometriske toleranser både som absolutt og relativt krav (mm og %), gjelder det strengeste av de to kravene. Overflatekravene gjøres ikke gjeldende for grove, ikke synlige konstruksjonsdeler som f.eks. store massivfundamenter under vann eller under terreng. Mht. krav til sammensatt byggtoleranse for store fundamenter på dypt vann, vises det til den spesielle beskrivelsen. Sammensatt byggtoleranse angir de yttergrenser på byggeplassen som et punkt, en linje eller en overflate skal befinne seg innenfor. Dette innebærer at hvert enkelt avvik, f.eks. utsettingsavvik, dimensjonsavvik, monteringsavvik etc. skal holde seg innenfor det angitte tillatte avvik, og at disse ikke får addere seg slik at det sammensatte avviket blir større enn tillatt. For karakteristiske linjer i byggverkets lengderetning og for overkant ferdig brudekke skal i tillegg avviket fra riktig høydeforskjell mellom to vilkårlige punkter i avstand mindre enn 20 meter, ikke overstige verdiene i tabell Hvor konstruksjonstypen krever strengere geometriske toleranser (f.eks. til sammensatt byggtoleranse for prefabrikkerte elementer), er det entreprenørens ansvar å skjerpe nøyaktigheten slik at de ulike konstruksjonsdelene passer sammen. Toleranseklasse for de enkelte konstruksjonsdeler er gitt i tabell Hvis ikke annet er nevnt i den spesielle beskrivelsen, skal nøyaktighetsklasse B være gjeldende. Akkumulert Sted 6 :

96 Statens vegvesen Region Sør D1-49 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 6: Harald Gilles vei 2 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Toleranser for betongslitelag er angitt i prosess , toleranser for asfaltslitelag i prosess e) Dersom overflatekravet ikke er oppfylt, skal overflaten utbedres vederlagsfritt av entreprenøren på en måte som aksepteres av byggherren. Før arbeidene starter skal entreprenøren utarbeide en mal/disposisjon for intern systematisk kontroll som han skal gjennomføre og dokumentere iht. NS Malen utfylles med konkrete kontrollplaner og sjekklister tilpasset arbeidenes art, størrelse og kontrollklasse etter hvert som de enkelte fasene i arbeidet forberedes. Malen og de detaljerte kontrollplanene skal forelegges byggherren til uttalelse. Dokumentasjon av så vel entreprenørens interne systematiske kontroll som betongleverandørens samsvarskontroll skal sammenstilles og oversendes byggherren månedlig dersom ikke annet avtales. Byggherren har rett til å foreta kontroll og prøving i tillegg for egen regning, og vil stå for den uavhengige kontrollen i kontrollklasse Utvidet Kontroll. Prøver av betongens trykkfasthet utført som en del av den uavhengige kontrollen vurderes etter reglene for identitetsprøving i NS-EN Akkumulert Sted 6 :

97 Statens vegvesen Region Sør D1-50 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 6: Harald Gilles vei 2 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Behandling av fersk og herdnende betong a) Prosessen beskriver tiltak som utførelsesmessig hører sammen med prosess 84.4, og må leses i sammenheng med denne. Omfatter overflatebearbeiding av fersk betong for å oppnå en nærmere beskrevet overflatestruktur og/eller samsvar med toleransekravene angitt i prosess 84 eller den spesielle beskrivelsen. Videre omfattes herdetiltak (inklusiv bruk av herdemembran) samt tiltak for å sikre mot uheldige effekter av betongens herdevarme (f. eks. spesiell tildekking/isolering, kjøling av fersk betong, kjøling av herdnende betong med innstøpte kjølerør, oppvarming av herdnet betong med varmekabler etc.). x) De beskrevne tiltakene utføres på et slikt tidspunkt at de gir mest mulig gunstig resultat. Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m² Herdetiltak a) c) Omfatter materialer og arbeider til etterbehandling av utstøpt betong, utover de beskyttelsestiltak som inngår i prosess 84.4 Dersom værforholdene er slik at betongen er utsatt for uttørking, skal herdetiltakene utføres umiddelbart og i takt med avretting/utbedring av eventuelle overflateavvik. Fuktig herdning med våt fiberduk a) Omfatter alle materialer og arbeider forbundet med fuktig herdning av betongoverflate ved utlegging av matte som magasinerer vann og fuktigholdelse av denne. b) c) Ved kuldegrader eller fare for frost skal prosessen utgå og erstattes med annen etterbehandling etter avtale med byggherren. Det benyttes fiberduk eller annet materiale som kan fungere som vannmagasin. Matten legges ut så snart betongoverflaten tåler det og holdes kontinuerlig våt i minst en uke. a) Prosess er alternative metoder for behandling av fersk betong. Denne kan komme til å gå ut etter avtale med byggherren. x) Mengde måles som prosjektert areal. Enhet: m 2. m 2 8 Sum Sted 6, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :

98 Statens vegvesen Region Sør D1-51 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 7: Ålefjærveien 92 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 7 Ålefjærveien Innledning - Generelt Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr. 025 "Prosesskode-1 Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter" og 026 "Prosesskode-2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier". Bestemmelsene i den spesielle beskrivelsen kommer generelt i tillegg til eller i stedet for standard beskrivelse. Ved uoverenstemmelse gjelder spesiell beskrivelse foran bestemmelsene i standard beskrivelse ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL Sluttdokumentasjon a) Omfatter utarbeidelse og overlevering av sluttdokumentasjon, blant annet dokumentasjon for Forvaltning Drift Vedlikehold (FDV) som krevd i prosjektdokumentene og overlevering til byggherren av måledata som grunnlag for utarbeidelse av ferdigvegtegninger og digitale vegmodeller. Dersom entreprenøren har ansvar for arbeidstegninger, omfattes også overlevering av som utført -tegninger, -modeller og -dokumentasjon for disse arbeider, med form som angitt i kontraktsdokumentene. c) Tegninger og digitale vegmodeller utføres i overensstemmelse med Håndbok 139 Tegningsgrunnlag. x) Kostnad angis som rund sum. RS RIVING OG FJERNING a) b) x) Omfatter alle arbeider med miljøsanering, riving og fjerning av anlegg nødvendiggjort av vegens fremføring, så som hus, grunnmur, støttemurer, bruer, kummer, kulverter, rørledninger, faste vegdekker, kantstein, rekkverk, gjerder etc. Med fjerning menes transport til godkjent mottak, fortrinnsvis gjenbruksanlegg, eventuelt mellomlagring på anlegget for senere bruk. Nødvendige miljøkartlegginger, undersøkelser og offentlige tillatelser besørges av byggherren der ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen. Leverings- og behandlingsgebyrer medtas i prosess Materialene skal så langt mulig gjenbrukes på prosjektet, ved for eksempel knusing. Entreprenøren skal i sin avfallsplan angi hvordan materialene anbringes. Kostnad angis som rund sum. Riving og fjerning av hus, grunnmurer, støttemurer etc. a) x) Omfatter riving og fjerning av hus, grunnmurer, støttemurer o.l., i nødvendig utstrekning av hensyn til de øvrige arbeider, som angitt. Dersom noen av de angitte byggverk ikke kan rives ved arbeidet start, f. eks. på grunn av utsatt fraflytting, angis dette i den spesielle beskrivelsen. Kostnad angis som rund sum eller som angitt i den spesielle beskrivelsen. Akkumulert Sted 7 :

99 Statens vegvesen Region Sør D1-52 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 7: Ålefjærveien 92 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris c) Omfatter riving av mur rundt veranda i Ålefjærveien 92 hvor det skal bygges støyskjerm x) Kostnad angis som rund sum. RS Riving og fjerning av gjerder a) Omfatter riving og fjerning av eksisterende gjerder som angitt. x) Mengden måles som utført lengde. Enhet: m c) Omfatter riving av gjerde rundt veranda i Ålefjærveien 92 hvor det skal bygges støyskjerm MASSEFLYTTING AV JORD a) x) Omfatter uttak, opplasting, transport, tipping, utlegging og eventuell komprimering av jordmasser. Etablering av planum inngår i prosess 51 og tilsåing i prosess 74. Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Mengden er eksklusiv volumet av vegetasjonsdekke/matjord. Enhet: m³. Jordmasser fra sidetak og fra depot til fylling i linjen Jordmasser fra depot til fylling i linjen a) b-e) x) Omfatter opplasting, transport, tipping, utlegging og komprimering av jord fra angitt depot til fylling i linjen utført som angitt i prosess Som for prosess Mengden måles som utført volum i mellomlager. Enhet: m³ m 21 b) Omfatter jord til hageareal m BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG STØYTILTAK Støyskjermer a) x) Omfatter fundamentering, levering og oppsetting samt eventuell telesikring av støyskjermer. Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m². Beskrivelse av reflekterende skjermvegg som skal plassbygges. a) Støyskjerm skal etableres på aktuelle eiendommer iht planskisser. Skjermene vil bestå av betongfundament og skjermvegger av tre og ha varierende høyde. Standard utforming av fundament og skjerm er vist på tegninger. Akkumulert Sted 7 :

100 Statens vegvesen Region Sør D1-53 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 7: Ålefjærveien 92 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Prisene skal omfatte komplett levering og montering av skjermer. Dette inkluderer overflatebehandling, og også evt terrengtilpasninger, alle tilslutninger og evt etablering av trapper mv. Overflatebehandling er angitt på hvert faktaark og i beskrivelse. Det er i en viss utstrekning angitt ca. mål. Utførende må vurdere nøyaktige toleranser og fastsette nøyaktige mål ut fra dette. c) Skjerm blir fundamentert på fundamenter av betong, på både fjell og på løsmasser. Bæresøyler i stål (med fotplate) monteres i lodd med senteravstand 2,2 meter på fundamentet. I fotplaten er det boret hull for fire gjengestenger som benyttes til innfesting i fundamentet, regulering og støtte for fotplata. Regulering av søylen skjer ved hjelp av muttere på gjengestengene. Stålsøyla rettes til nøyaktig lodd. Elementene mellom stålsøylene bygges opp med et rammeverk av 48x123 mm stendere i impregnert virke. Til sammenfesting av rammeverket benyttes skruer av type 6x120 mm A4 med forsenket hode. Om nødvendig for å unngå oppsprekking må det forbores. Hvert element tilpasses slik at vertikalstenderen på hver ende går innenfor flensen på stålsøylen, for å gi tilstrekkelig flate for fastholding av elementet og tetting mellom stender og stålsøyle. Lengden på hvert element blir senteravstand mellom stålsøylene minus nødvendig toleranse. Det understrekes at nøyaktighet og tetthet er meget viktig for å oppnå tilsiktet effekt for konstruksjonens lyddempende evne. Det er derfor særlig viktig å tette i alle tilslutninger og materialoverganger og at det benyttes fugebånd og tettelister av god kvalitet. Det skal benyttes høvelige skruer ved produksjon av elementene. Spiker eller andre festemidler skal ikke beyttes uten etter nærmere avtale med oppdragsgiver Fundamentering a) Omfatter levering og alle arbeider med fundamentering av støyskjermer. x) Mengden måles som antall prosjekterte fundamenter. Enhet: stk. Akkumulert Sted 7 :

101 Statens vegvesen Region Sør D1-54 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 7: Ålefjærveien 92 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris c) Entreprenøren må selv vurdere om det er mer hensiktsmessig å prefabrikere fundamentene. Tilpasninger av punktfundamentering må påregnes og skal være inkludert i pris Fundamentering på berg a) b) x) Omfatter sprengning, forskaling, armering og utstøping av fundament i berg, samt nødvendig tilbakefylling og borttransport av overflødige masser. Betongkvaliteten skal være B30 og eventuelle bolter galvaniserte. Mengden måles som antall prosjekterte fundamenter. Enhet: stk. Plan forskaling med bord til mur på fjell c) Gjelder forskaling vegg til fundament. Som prosess Det skal etableres fundament på fjell. Tilpassing til fjell er inkludert i prosess. Høyde på vegg varierer mellom 0,5 m til 1,5 m. Trevegg skal plasseres på overkanten av fundament. x) Mengde måles som areal. m Armering kamstål B 500 NC a) Gjelder armering av såle og vegg til trapp, fundament og ledemur. Som prosess x) Mengde måles i tonn. Enhet: tonn. tonn Betong B45 SV-40 a) Gjelder betong til støping av mur for støyskjerm. Som prosess x) Mengde måles som prosjektert volum. Enhet: m 3. m Søyler a) Omfatter levering og oppsetting av søyler i betong, tre og stål. c) Mengden måles som antall prosjekterte søyler. Enhet: stk. Søyler av stål a) Omfatter levering og oppsetting av stålsøyler (IPE). b) Stålsøylene skal ha min. 65 µm galvanisering, hvis intet annet er angitt. x) Mengden måles som antall prosjekterte søyler. Enhet: stk. Akkumulert Sted 7 :

102 Statens vegvesen Region Sør D1-55 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 7: Ålefjærveien 92 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Søyler av stål HE100A, L1800 a) Gjelder stålstolper med fotplate og underlagsplate, gjengestag og mutrer på punktfundamenter som vist på tegn. J101. I denne posten med underposter skal også sveising og hulltaking være utført før galvanisering av søylene. b) Det skal benyttes stålsøyler av type HE100A i høyder 1,8m. Søyler skal leveres ferdig galvanisert overflatebehandlet for å tåle å stå ubeskyttet utendørs. Det skal benyttes stålkvalitet minimum S 355. Stålstolper av dimensjon HE100A med påsveist fotplate skal benyttes. c) Detaljer samt krav til materialer og utførelse angående fotplate ihht. tegn. J stk gjengestag M12 med tilhørende mutrer i syrefast stål KL80, lengde 500mm. d) Stolper må monteres med en slik nøyaktighet at krav til ferdig montert skjerm i prosess 72.1 tilfredsstilles. x) Mengde måles som prosjektert antall. Enhet: stk. stk Skjermvegger a) c) d) x) Omfatter levering og oppsetting av skjermvegger, eksklusive fundamenteringsarbeider og søyler. For utførelse vises til planene og den spesielle beskrivelsen. Veggen må være tett og slutte godt til bakken. Tillatt avvik fra prosjektert overkant vegg +/- 50 mm og avstand fra prosjektert senterlinje +/- 100 mm. Over en strekning på 4 m skal avvik fra jevn linje ikke overstige 15 mm i høyde og sideretning. Karakteristiske linjer på skjermveggen må ikke oppvise knekker eller høydeforskjeller ved søylene. Veggen skal stå i lodd. Mengden måles som prosjektert areal. Skjermvegger av tre a) b) x) Enhet: m². Omfatter levering og oppsetting av skjermvegger i tre. Alle trematerialer skal være trykkimpregnerte (oljeimpregnerte), eller materialer med tilsvarende holdbarhet og styrke. Alle trådstifter og bolter skal være galvaniserte. Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m². a) Her prises komplett levering og montering av ferdig skjermvegg inklusive tilslutninger, og omfatter også konstruksjonselementer for skjermelementet av tre som nevnt i spesiell felles beskrivelse i post og vist på tegning J101. c) Alle synlige materialer skal ha farge av royal impregnert RO0-uten pigment(gyllen brun oljefarge som blir værgrå over tid). Rammeverk med stor nøyaktighet mellom stålsøyler og Akkumulert Sted 7 :

103 Statens vegvesen Region Sør D1-56 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 7: Ålefjærveien 92 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris på betongfundament iht beskrivelse i post Evt vertikale sprang skal skje ved en stålsøyle og hvert sprang skal primært ikke overstige 10 cm. Rammeverket bygges opp av 48x123 ihht tegninger og isoleres med mineralull. På sidene legges vertikale bord, 23x173mm underliggere og 23x48 overliggere. dette Hvor det skal monteres herdet glass i skjermen skal være inkludert i postene for skjermveggen. Glasset skal klemmes godt på begge sider med lekter á 36x Skjermvegg 1,8m inkl 1,0m glass Som prosess 72.1og b) Posten inkluderer levering av skjerm av tre og glass med høyde 1,8 meter ihht tegning J101. Skjermen skal ha et 1,0 meter høyt glassfelt i øverste del av skjermen. Glass skal være laminert herdet glass á 8mm + 8mm. x) Mengde måles som prosjektert lengde. Enhet: m. m Fasadeisolering a) Omfatter levering av materialer til og alle arbeider med fasadeisolering. x) Mengden måles som utført areal fasadeisolering. Enhet: m² Gnr/Bnr: Beskrivelse:Enebolig, 1 etasje + kjeller Yttervegg: 25 cm Lecavegg med innvendig platekledning. Vinduer: 2-lags isolerglass Skråtak: Isolert Rigg- og driftsutgifter x) Kostnad angis som rund sum. RS Demontering av eksisterende vinduer m/tilbehør a) 1 vindu i stue 2 1 vindu i soverom 3 1 vindu i stue/soverom 7 i kjeller c) Se også krav til standardutførelse og Notat Akkumulert Sted 7 :

104 Statens vegvesen Region Sør D1-57 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 7: Ålefjærveien 92 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris x) Kostnad angis som rund sum. RS Levering av lydisolerende vinduer m/tilbehør c) Se også krav til standardutførelse og Notat Levering av lydisolerende vinduer m/tilbehør b) Ett-fags, utadslående vindu i stue nr.2 Lydkrav: Rw+Ctr > 33 db Dim: bxh= 1,6x1,05 x) Mengde måles som antall vinduer. Enhet: stk stk Levering av lydisolerende vinduer m/tilbehør b) Ett-fags, utadslående vindu soverom nr. 3 Lydkrav: Rw+Ctr > 33 db Dim: bxh=1,15x1,0 x) Mengde måles som antall vinduer. Enhet: stk stk Levering av lydisolerende vinduer m/tilbehør b) Ett-fags, utadslående vindu stue/soverom nr. 7 Lydkrav: Rw+Ctr > 38 db Dim: bxh=1,15x1,0 x) Mengde måles som antall vinduer. Enhet: stk stk Montering av lydisolerende vinduer m/tilbehør c) Se også krav til standardutførelse og Notat Montering av lydisolerende vinduer m/tilbehør b) Ett-fags, utadslående vindu i stue nr.2 Lydkrav: Rw+Ctr > 33 db Akkumulert Sted 7 :

105 Statens vegvesen Region Sør D1-58 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 7: Ålefjærveien 92 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Dim: bxh=1,6x1,05 x) Mengde måles som antall vinduer. Enhet: stk stk Montering av lydisolerende vinduer m/tilbehør b) Ett-fags, utadslående vindu soverom nr. 3 Lydkrav: Rw+Ctr > 33 db Dim: bxh=1,15x1,0 x) Mengde måles som antall vinduer. Enhet: stk stk Montering av lydisolerende vinduer m/tilbehør b) Ett-fags, utadslående vindu soverom nr. 7 Lydkrav: Rw+Ctr > 38 db Dim: bxh=1,15x1,0 x) Mengde måles som antall vinduer. Enhet: stk stk Levering og montering av støydempet ventil c) Se også krav til standardutførelse og Notat Levering og montering av støydempet ventil b) Lyddempende ventil i soverom 3. Lydkrav: D n,w + C tr > 43 db c) Tette eksisterende spalteventiler. x) Mengde måles som antall ventiler. Enhet: stk stk Levering og montering av støydempet ventil b) Lyddempende ventil i soverom 4. Lydkrav: D n,w + C tr > 43 db c) Tette eksisterende spalteventiler. x) Mengde måles som antall ventiler. Enhet: stk stk 1 Akkumulert Sted 7 :

106 Statens vegvesen Region Sør D1-59 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 7: Ålefjærveien 92 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Levering og montering av støydempet ventil b) Lyddempende ventil i soverom 5. Lydkrav: D n,w + C tr > 43 db c) Tette eksisterende spalteventiler. x) Mengde måles som antall ventiler. Enhet: stk stk Levering og montering av støydempet ventil b) Montere lyddempende ventil i soverom 7. Lydkrav: D n,w + C tr > 43 db c) Fjerne eksisterende klaffventil. x) Mengde måles som antall ventiler. Enhet: stk stk KONSTRUKSJONER I GRUNNEN (PELER, SPUNT ETC.) a) Omfatter leveranser og arbeider for konstruksjoner i grunnen, dvs. peler, spunt, avstivinger, forankringer/bolter, slissevegger etc. Mht. grunnforsterkninger vises det til hovedprosess 2, og for sikring av berg til hovedprosess 2 og 3. Ev. forgraving inngår i prosess 81 og ev. fjerning av bygningsrester i grunnen inngår i prosess 15. Utsetting og innmåling av peler inngår i prosess 13 når ikke annet er angitt. b) Mht. grunnforhold vises det til geoteknisk rapport. Arbeider for konstruksjoner i grunnen skal ledes av en person med nødvendige teoretiske kunnskaper og praktisk erfaring i de aktuelle arbeider. En arbeidsleder med tilsvarende kompetanse skal kontinuerlig følge arbeidene på stedet og sørge for at kvalitetssikring og dokumentasjon blir gjennomført. Dokumentasjon av kompetanse for ovennevnte nøkkelpersonell skal forelegges byggherren før arbeidene starter. Generelt skal konstruksjoner i grunnen (peler, spunt etc. med skjøter, spisser o.l.) utføres og være i samsvar med gjeldende norske standarder og Peleveiledningen 2005, utarbeidet av Norsk Geoteknisk Forening. Ev. uoverensstemmelser avklares i samråd mellom byggherre og entreprenør. Stål i konstruksjoner i grunnen skal ha stålkvalitet, leveringsstandard og materialsertifikat i samsvar med tabell 83-1, dersom ikke annet fremgår av gjeldene NS-EN standarder eller er angitt i den spesielle beskrivelsen. Akkumulert Sted 7 :

107 Statens vegvesen Region Sør D1-60 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 7: Ålefjærveien 92 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris c) e) 1) Pelerør for stålrørspeler og foringsrør for stålkjernepeler er vanligvis ikke bærende element. Denne kvaliteten benyttes når det er angitt i den spesielle beskrivelsen. 2) Denne gruppen kan benyttes ved løsmasse-spisser. Når det gjelder geotekniske forutsetninger, restriksjoner og utførelsesbetingelser vises det til den spesielle beskrivelsen. Dersom forholdene viser seg å avvike vesentlig fra det angitte/forutsatte, skal byggherren varsles omgående. Før arbeider for konstruksjoner i grunnen begynner, skal entreprenøren undersøke om det er ledninger, kabler, kanaler osv. i grunnen hvor arbeidene skal gjennomføres. Andre hindringer (byggrester, flåter, blokker mv.) skal fjernes på forhånd ved forgravning dersom det ansees hensiktsmessig for en sikker gjennomføring av arbeidene. Det skal fylles tilbake med egnede materialer. Kontrollplan for arbeidene skal forelegges byggherren før arbeidene starter. Kontrollplanen skal utarbeides i henhold til geoteknisk prosjektklasse (NS 3480 eller nyere) som angitt i den spesielle beskrivelsen. Sveisekontroll for peler utføres i henhold til prosess 85. Kontrollklassene er definert i Tabell 83-2: Akkumulert Sted 7 :

108 Statens vegvesen Region Sør D1-61 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 7: Ålefjærveien 92 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Betongarbeider utføres og kontrolleres i samsvar med NS 3465 kontrollklasse Utvidet kontroll Dersom behovet for prøving og kontroll øker som følge av forhold som entreprenøren klart har ansvar for, skal den økede prøvingen og kontrollen bekostes av entreprenøren Forankringer og bolter i berg og jord for konstruksjoner a) Omfatter alle arbeider og kostnader med levering og etablering av komplette og godkjente midlertidige og permanente forankringer i berg og jord, med eller uten forspenning. Omfatter også ev. bolter ved blottlagt berg. Dybler for spunt er omtalt i prosess Nødvendig tetting av jord og berg for å gjennomføre arbeidet på en betryggende måte inngår også i prosessen. Omfatter også utarbeidelse av protokoll for forankringer, samt ev. utarbeidelse av arbeidstegninger og arbeidsbeskrivelse i henhold til den spesielle beskrivelsen. b-e) Det skal gjennomføres sikker jobb analyse (SJA) for alle arbeidsoperasjoner som kan medføre skade på mennesker eller utstyr. Eksempel på slike operasjoner er boring, injeksjon og oppspenning. Alle forankringsarbeider skal utføres etter NS-EN Generelt skal alle stålarbeider utføres etter NS Prøving av injiseringsmasse og gysemasse skal utføres etter NS-EN 445. For permanente stag skal det tas ut prøver av gysemassen som kommer opp igjen av foringsrøret. Stål til permanente forankringer og bolter skal ha kontrollsertifikat 3.1 etter NS-EN Stålet skal være merket slik at det er sporbart til sertifikatene. Spennstål skal tilfredsstille kravene i ISO 6934 Injeksjon av berg og løsmasser skal tilfredsstille kravene i NS-EN Gysemasse for innstøping i forankringssonen og for korrosjonsbeskyttelse skal tilfredsstille kravene i NS-EN 447 (1996) Type forankring skal, om ikke annet er angitt, velges blant anerkjente systemer som kan dokumenteres å være anvendt til tilsvarende arbeider. Det forutsatte forankringssystemet skal angis i den spesielle beskrivelsen. Forankringen skal detaljeres ut fra retningslinjene i spesielle beskrivelse. Planer, tegninger og detaljert beskrivelse av utførelsen skal forelegges byggherren innen en nærmere avtalt tidsfrist. Akkumulert Sted 7 :

109 Statens vegvesen Region Sør D1-62 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 7: Ålefjærveien 92 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris x) Dersom ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen skal protokoller leveres byggherren fortløpende og senest 2 dager etter at arbeidene er utført. Det skal føres separate protokoller for boring, vanntapsmåling, injisering av forankringssonen, montering og faststøping, samt oppspenning. Det skal også føres protokoll for injisering av fri stanglengde, korrosjonsbeskyttelse og tetting der dette er aktuelt. Mengden måles som antall forankringer av hver dimensjon og lengde. Enhet: stk Innstøpte bolter i berg Innstøpte bolter i berg over vann a) Omfatter etablering av bolter/dybler i berg over vannspeilet eller i tørrlagt byggegrop, kfr. prosess 81. pkt. a). Se også prosess Prosessen inkluderer boring av hull, fullstendig rengjøring og sikring av hull, gysing av boltehull, levering og innsetting av bolter, underlagsplate, forankring eller innstøping av bolter og eventuell etterstramming, samt prøving og rapportering. Videre inkluderes ev. innmåling og oppmerking. b-c) Kun innstøpte bolter er godkjent som permanente bolter. Det benyttes bolter med stålkvalitet B500C i henhold til kravene i NS Boltene skal varmforsinkes minst 65 µm i henhold til NS-EN ISO 1461 og pulverlakkeres med epoksy i henhold til NS-EN For innstøpte kamstålbolter skal det benyttes mørtel som støpemateriale. Mørtelen skal minst være av fasthetsklasse B20. Mørtelen skal inneholde ekspanderende tilsetning. Sand som brukes i mørtel skal være jevnt gradert fra 0-2 mm. Der det er vannlekkasjer i borhullene, bør det nyttes hurtigbindende sement. x) Borhullets dimensjon skal være tilpasset boltetypen. For innstøpte bolter skal differensen mellom boltens nominelle diameter og minste hulldiameter være tilpasset boltelengden, men minst 10 mm. Bolten skal være fullstendig omhyllet av innstøpingsmasse. Mengden måles som utført antall bolter av hver dimensjon og lengde i berg. Enhet: stk. b) Innstøpte Ø25 bolter. Boltene skal ha en 0,5m 90 grader bøy i enden med dordiameter 250mm. Bøyen plasseres øverst i fundamentet. Boltene bores inn 3 meter i godt fjell. x) Antall avregnes etter boring. Enhet: stk. stk BETONG a-c) Omfatter alle materialer og arbeider ved utførelse av konstruksjonsdeler av betong. I den grad prosessene er dekkende, kan de også benyttes for konstruksjonsdeler av andre materialer. For arbeidene gjelder generelt Norsk Standard for betongarbeider, dvs. NS 3473, NS 3465 (NS-EN når denne har erstattet NS 3465) og NS-EN med Nasjonalt tillegg samt standarder og publikasjoner referert til i disse i den utstrekning det ikke er angitt avvikende bestemmelser i de etterfølgende prosessene. d) Arbeidet utføres i samsvar med reglene som gjelder i den kontrollklassen som er spesifisert i henhold til NS Arbeidene skal utføres innen de geometriske toleranser som er knyttet til byggverkets sikkerhet og bestandighet, og dessuten innenfor de Akkumulert Sted 7 :

110 Statens vegvesen Region Sør D1-63 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 7: Ålefjærveien 92 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris geometriske toleranser som er knyttet til byggverkets bruksegenskaper og utseende. De tillatte avvik skal dekke tilfeldige variasjoner ved utførelsen og skal ikke utnyttes systematisk. Uavhengig av toleranser skal det legges vekt på at byggverket gir et tiltalende estetisk inntrykk. Det er således viktig at synlige deler som f.eks. overbygningen har en jevn linjeføring uten knekk og svanker, og at søyler står i lodd. Synlige betongoverflater skal være ensartede uten markerte hull, grater, knaster eller utstående spiker og de skal være uten skjemmende skjolder og fargenyanser forårsaket av f.eks. opphold i støpingen, ujevn påføring av forskalingsolje eller herdemembran, mangelfull isolasjon mot kulde etc. Misfarging fra rustvann og ujevn kalkutfelling ved eksponering for regnvær kort tid etter forskalingsriv skal søkes unngått. Gjeldende geometriske toleranser er angitt i tabell Dersom ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen gjelder i tillegg Toleranseklasse 1 angitt i NS 3465 pkt Fig. 1 og pkt Fig. 2 og Vedlegg F, Fig. F1.d og e, F.3 a, b og d, F4.b og F5. Overflatetoleransene angir tillatte lokale avvik på en overflate i forhold til en basislinje eller en basisflate. Ved måling anvendes rettholt med knaster av lik høyde i hver ende og målekile. De angitte maksimale overflateavvik er å forstå som maksimalt tillatt avvik fra referanselinjen mellom rettholtens fotpunkter. Rettholten kan legges i vilkårlig retning, men det skal tas hensyn til ev. tilsiktet krumning av overflaten ved målingen. Ved overgang mellom konstruksjonsdeler (f.eks. fra fundament til søyle) må skjøtarmeringen plasseres slik at toleransekravene for begge konstruksjonsdelene overholdes. De geometriske toleransene inkluderer ikke elastiske deformasjoner eller effekter av svinn og kryp hos den permanente konstruksjonen. Hvor det nedenfor er angitt geometriske toleranser både som absolutt og relativt krav (mm og %), gjelder det strengeste av de to kravene. Overflatekravene gjøres ikke gjeldende for grove, ikke synlige konstruksjonsdeler som f.eks. store massivfundamenter under vann eller under terreng. Mht. krav til sammensatt byggtoleranse for store fundamenter på dypt vann, vises det til den spesielle beskrivelsen. Sammensatt byggtoleranse angir de yttergrenser på byggeplassen som et punkt, en linje eller en overflate skal befinne seg innenfor. Dette innebærer at hvert enkelt avvik, f.eks. utsettingsavvik, dimensjonsavvik, monteringsavvik etc. skal holde seg innenfor det angitte tillatte avvik, og at disse ikke får addere seg slik at det sammensatte avviket blir større enn tillatt. For karakteristiske linjer i byggverkets lengderetning og for overkant ferdig brudekke skal i tillegg avviket fra riktig høydeforskjell mellom to vilkårlige punkter i avstand mindre enn 20 meter, ikke overstige verdiene i tabell Hvor konstruksjonstypen krever strengere geometriske toleranser (f.eks. til sammensatt byggtoleranse for prefabrikkerte elementer), er det entreprenørens ansvar å skjerpe nøyaktigheten slik at de ulike konstruksjonsdelene passer sammen. Toleranseklasse for de enkelte konstruksjonsdeler er gitt i tabell Hvis ikke annet er nevnt i den spesielle beskrivelsen, skal nøyaktighetsklasse B være gjeldende. Akkumulert Sted 7 :

111 Statens vegvesen Region Sør D1-64 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 7: Ålefjærveien 92 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Toleranser for betongslitelag er angitt i prosess , toleranser for asfaltslitelag i prosess e) Dersom overflatekravet ikke er oppfylt, skal overflaten utbedres vederlagsfritt av entreprenøren på en måte som aksepteres av byggherren. Før arbeidene starter skal entreprenøren utarbeide en mal/disposisjon for intern systematisk kontroll som han skal gjennomføre og dokumentere iht. NS Malen utfylles med konkrete kontrollplaner og sjekklister tilpasset arbeidenes art, størrelse og kontrollklasse etter hvert som de enkelte fasene i arbeidet forberedes. Malen og de detaljerte kontrollplanene skal forelegges byggherren til uttalelse. Dokumentasjon av så vel entreprenørens interne systematiske kontroll som betongleverandørens samsvarskontroll skal sammenstilles og oversendes byggherren månedlig dersom ikke annet avtales. Byggherren har rett til å foreta kontroll og prøving i tillegg for egen regning, og vil stå for den uavhengige kontrollen i kontrollklasse Utvidet Kontroll. Prøver av betongens trykkfasthet utført som en del av den uavhengige kontrollen vurderes etter reglene for identitetsprøving i NS-EN Akkumulert Sted 7 :

112 Statens vegvesen Region Sør D1-65 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 7: Ålefjærveien 92 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris Behandling av fersk og herdnende betong a) Prosessen beskriver tiltak som utførelsesmessig hører sammen med prosess 84.4, og må leses i sammenheng med denne. Omfatter overflatebearbeiding av fersk betong for å oppnå en nærmere beskrevet overflatestruktur og/eller samsvar med toleransekravene angitt i prosess 84 eller den spesielle beskrivelsen. Videre omfattes herdetiltak (inklusiv bruk av herdemembran) samt tiltak for å sikre mot uheldige effekter av betongens herdevarme (f. eks. spesiell tildekking/isolering, kjøling av fersk betong, kjøling av herdnende betong med innstøpte kjølerør, oppvarming av herdnet betong med varmekabler etc.). x) De beskrevne tiltakene utføres på et slikt tidspunkt at de gir mest mulig gunstig resultat. Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m² Herdetiltak a) c) Omfatter materialer og arbeider til etterbehandling av utstøpt betong, utover de beskyttelsestiltak som inngår i prosess 84.4 Dersom værforholdene er slik at betongen er utsatt for uttørking, skal herdetiltakene utføres umiddelbart og i takt med avretting/utbedring av eventuelle overflateavvik. Fuktig herdning med våt fiberduk a) Omfatter alle materialer og arbeider forbundet med fuktig herdning av betongoverflate ved utlegging av matte som magasinerer vann og fuktigholdelse av denne. b) c) Ved kuldegrader eller fare for frost skal prosessen utgå og erstattes med annen etterbehandling etter avtale med byggherren. Det benyttes fiberduk eller annet materiale som kan fungere som vannmagasin. Matten legges ut så snart betongoverflaten tåler det og holdes kontinuerlig våt i minst en uke. a) Prosess er alternative metoder for behandling av fersk betong. Denne kan komme til å gå ut etter avtale med byggherren. x) Mengde måles etter prosjektert areal. Enhet: m 2. m 2 7 Sum Sted 7, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :

113 Statens vegvesen Region Sør D1-66 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 8: Ålefjærveien 90 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris 8 Ålefjærveien RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER Rigg og midlertidige bygninger a) Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjøring, drift og administrasjon, nedrigging og fjerning av provisorier, bygninger og brakker med inventar og utstyr, anlegg for materialfremstilling, maskiner og utstyr etc. som entreprenøren og eventuelle underentreprenører trenger for å utføre de beskrevne arbeider, i den utstrekning slike kostnader ikke er inkludert i egne prosesser eller i enhetsprisene. Prosessen inkluderer planering og opparbeidelse av tomt m/adkomst utover det som inngår i de permanente arbeider, nødvendig fremføring og installasjon av vann, kloakk, evt. renseanlegg, telefon og elektrisitetsforsyning, parkeringsplasser, gjerder, skjermer, skilter etc. samt nødvendige fundamenteringsarbeider og øvrig klargjøring av byggeplassen og leirområdet. Leie eller ervervelse samt nødvendige offentlige tillatelser til bruk av riggområder angitt i plan, besørges av byggherren. Dersom entreprenøren benytter arealer som ikke er angitt, må han selv avtale dette med grunneier, besørge nødvendige offentlige tillatelser og bekoste eventuell grunnleie. c) Rigging og drift av rigg skal være slik at regler og påbud fra det offentlige overholdes. Det skal påsees at de utførte arbeider og omgivelsene ikke forurenses, f.eks. av olje. I byggetiden skal alle overflødige materialer og alt overflødig utstyr fjernes så snart som mulig. Etter fullført arbeid skal byggeplassen ryddes snarest mulig. Rigg- og anleggsområdet utenom den permanente konstruksjonen skal såvidt mulig settes i den stand de var i før byggearbeidene startet. Provisoriske fundamenter og andre provisorier skal fjernes og ikke fylles ned, om ikke annet blir avtalt. x) Kostnad angis som rund sum. RS BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG STØYTILTAK Fasadeisolering a) x) Omfatter levering av materialer til og alle arbeider med fasadeisolering. Mengden måles som utført areal fasadeisolering. Enhet: m² Levering og montering av støydempet ventil c) Se også krav til standardutførelse og Notat Levering og montering av støydempet ventil Akkumulert Sted 8 :

114 Statens vegvesen Region Sør D1-67 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sted 8: Ålefjærveien 90 Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris b) Lyddempende ventil i soverom 3 i 2. etg.. Lydkrav: D n,w + C tr > 43 db c) Tette eksisterende spalteventil x) Mengde måles som antall ventiler. Enhet: stk stk Levering og montering av støydempet ventil b) Montere lyddempende ventil i soverom 4 i 2. etg.. Lydkrav: D n,w + C tr > 43 db c) Tette eksisterende spalteventil x) Mengde måles som antall ventiler. Enhet: stk stk 1 Sum Sted 8, Overføres til kap. E5 Tilbudsskjema :

115 Statens vegvesen Region Sør Side I-1 D Beskrivende del D1 Beskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Brogata Farvannet Farvannsvegen Kristiansandsveg Fasselandsnes Harald Gilles vei Ålefjærveien Ålefjærveien

116 Statens vegvesen Region Sør D Beskrivende del D1 Beskrivelse Sammendrag Side D1A Brogata 11 2 Farvannet 1 3 Farvannsvegen 2 4 Kristiansandsveg Fasselandsnes 5 6 Harald Gilles vei 2 7 Ålefjærveien 92 8 Ålefjærveien 90

117 MULTICONSULT N o t a t Oppdrag: Støytiltak i Vest Agder Dato: 12. mars 2012 Emne: Boliger med behov for støytiltak Oppdr.nr.: Til: Statens Vegvesen Region Sør Jannicke Nicolaisen Kopi: Utarbeidet av: Erling Vartdal Kontrollert av: Bernt Mikal Larsen Sign.: Sign.: Godkjent av: Erling Vartdal Sign.: 1. Bakgrunn Multiconsult har utført beregninger av vegtrafikkstøy for boliger langs eksisterende Riksveier og Fylkesveier samt for ny Fylkesvei 452 (Ålefjærveien). Beregningsresultatene og beregningsforutsetninger er presentert i følgende rapporter: - Rapport Støyberegning og tiltak for boliger langs fylkesveier - Rapport Støyberegning og tiltak for boliger langs riksveier - Notat Ålefjærveien Støy - Notat Tiltaksbeskrivelse Ålefjærveien 2. Boliger med behov for tiltak Det er utført befaring og beskrevet støytiltak for følgende boliger: Farvannet 1 Farvannsvegen 2 Kristiansandsvei 1203 Fasselandsnes 5 Brogata 11 Harald Gilles vei 2 Ålefjerveien 90 Ålefjærveien 92 Beregningsresultater og tiltaksbeskrivelser er lagt ved i vedlegg 1-8. MULTICONSULT AS, Kristiansand Rigedalen Kristiansand Tel.: Fax:

118 Støytiltak i Vest Agder Boliger med behov for støytiltak MULTICONSULT Vedlegg 1 Støyberegninger og fasadetiltak for Farvannet 1 Bolig Farvannet Songdalen Eier: Gunhild Westberg GNr/BNr: 110/141 Byggeår: 1955 Hustype: Enebolig, kjeller + 2 etasjer Fasade Yttervegg kjeller: 250 mm betong med innvendig påforing (nr. 265). Yttervegg 1. og 2. etasje: Utvendig kledning, 150 mm isolert stenderverk, gips/spon (nr. 214). I 2. etasje er det beverpanel innvendig. Vinduer: 2-lags isolerglass (nr. 84 og nr 87). Skråtak: Takstein, 9 mm OSB-plate, sperrer med 150 mm mineralull, panel (nr. 34). Knevegg: 150 mm mineralull og panel innvendig (nr. 22) UTENDØRS STØYNIVÅ INKLUSIVE FASADEREFLEKSJON (+ 3 db) Fasadepunkt nr. 1, kjeller L A,ekv,24h : 68 dba Fasadepunkt nr. 2, kjeller L A,ekv,24h : 69 dba Fasadepunkt nr. 1, 1. etasje L A,ekv.24h : 68 dba Fasadepunkt nr. 2, 1. etasje L A,ekv,24h : 69 dba Fasadepunkt nr. 3, 1. etasje L A,ekv,24h : 65 dba Fasadepunkt nr. 4, 1. etasje L A,ekv,24h : 48 dba Fasadepunkt nr. 1, 2. etasje L A,ekv,24h : 68 dba Fasadepunkt nr. 2, 2. etasje L A,ekv,24h : 69 dba Fasadepunkt nr. 3, 2. etasje L A,ekv,24h : 64 dba Fasadepunkt nr. 4, 2. etasje L A,ekv,24h : 48 dba /ev 12. mars 2012 Side 2 av 38

119 Støytiltak i Vest Agder Boliger med behov for støytiltak MULTICONSULT Beregnet lydnivå inne før tiltak, Lpekv,24h Støytiltak Beregnet lydnivå inne etter tiltak, Lpekv,24h Etasje Romtype (rom nr.) Kjeller Kjøkken 1 34 dba - Kjeller Stue 1 34 dba - Kjeller Soverom 1 35 dba - 1. etasje Kjøkken 2 32 dba - 1. etasje Stue 2 39 dba Se angivelse på plantegning etasje Soverom 2 38 dba Se angivelse på plantegning etasje Soverom 3 39 dba Se angivelse på plantegning etasje Soverom 4 42 dba Se angivelse på plantegning 35 /ev 12. mars 2012 Side 3 av 38

120 Støytilta k i V est Ag der Boliger med behov for støytiltak MUL TICON SULT /ev 12. mars 2012 Side 4 av 38

121 Støytilta k i V est Ag der Boliger med behov for støytiltak MUL TICON SULT /ev 12. mars 2012 Side 5 av 38

122 Støytilta k i V est Ag der Boliger med behov for støytiltak MUL TICON SULT /ev 12. mars 2012 Side 6 av 38

123 Støytilta k i V est Ag der Boliger med behov for støytiltak MUL TICON SULT /ev 12. mars 2012 Side 7 av 38

124 Støytilta k i V est Ag der Boliger med behov for støytiltak MUL TICON SULT /ev 12. mars 2012 Side 8 av 38

125 Støytiltak i Vest Agder Boliger med behov for støytiltak MULTICONSULT Vedlegg 2 Støyberegninger og fasadetiltak for Farvannsvegen 2 Bolig Farvannet Songdalen Eier: Bjørg Pettersen GNr/BNr: 113/13 Byggeår: 1970 Hustype: Enebolig, kjeller + 2 etasjer Fasade Yttervegg: Lektet utvendig trekledning, tømmervegg, lektet innvendig kledning, tykkelse totalt 190 mm (nr. 240) Vinduer: 2-lags isolerglass/koblet vindu (nr. 84) Tak: Takstein, sperrer uisolert, innvendig rupanel, platekledning (nr. 23) Knevegg: Heltrepanel innvendig (nr. 23) Skråtak: Takstein, sperrer, 50 mm isolasjon, innvendig platekledning (nr. 28) UTENDØRS STØYNIVÅ INKLUSIVE FASADEREFLEKSJON (+ 3 db) Fasadepunkt nr. 1, 1. etasje L A,ekv,24h : 74 dba Fasadepunkt nr. 2, 1. etasje L A,ekv,24h : 70 dba Fasadepunkt nr. 3, 1. etasje L A,ekv.24h : 60 dba Fasadepunkt nr. 4, 1. etasje L A,ekv,24h : 70 dba Fasadepunkt nr. 1, 2. etasje L A,ekv,24h : 74 dba Fasadepunkt nr. 2, 2. etasje L A,ekv,24h : 70 dba Fasadepunkt nr. 3, 2. etasje L A,ekv,24h : 63 dba Fasadepunkt nr. 4, 2. etasje L A,ekv,24h : - dba Beregnet lydnivå inne før tiltak, Lpekv,24h Støytiltak Beregnet lydnivå inne etter tiltak, Lpekv,24h Etasje Romtype (rom nr.) 1. etasje Stue 40 dba Se angivelse på plantegning etasje Soverom 1 35 dba - 2. etasje Soverom 2 44 dba Se angivelse på plantegning etasje Soverom 3 41 dba Ikke godkjent soverom, volum < 15 m 3 /ev 12. mars 2012 Side 9 av 38

126 Støytiltak i V est Agder Boliger med behov for støytiltak MULTICONSULT /ev 12. mars 2012 Side 10 av 38

127 Støytiltak i V est Agder Boliger med behov for støytiltak MULTICONSULT /ev 12. mars 2012 Side 11 av 38

128 Støytiltak i V est Agder Boliger med behov for støytiltak MULTICONSULT /ev 12. mars 2012 Side 12 av 38

129 Støytiltak i V est Agder Boliger med behov for støytiltak MULTICONSULT /ev 12. mars 2012 Side 13 av 38

130 Støytiltak i Vest Agder Boliger med behov for støytiltak MULTICONSULT Vedlegg 3 Støyberegninger og fasadetiltak for Kristiansandsveg 1203 Bolig Rom Vatne Eier: Dirk Hunke GNr/BNr: 143/13 Byggeår: 1955 Hustype: Enebolig, Jordkjeller + 2 etasjer Fasade Yttervegg: eternitt, trekledning, 150 mm isolert stenderverk, trepanel (nr.249 ) Vinduer: 2-lags isolerglass (nr. 84) Knevegg: Heltrepanel innvendig (nr. 22) Skråtak: Takessplater innvendig (nr. 36) UTENDØRS STØYNIVÅ INKLUSIVE FASADEREFLEKSJON (+ 3 db) Fasadepunkt nr. 1, 1. etasje L A,ekv,24h : 72 dba Fasadepunkt nr. 2, 1. etasje L A,ekv,24h : 70 dba Fasadepunkt nr. 3, 1. etasje L A,ekv.24h : 68 dba Fasadepunkt nr. 4, 1. etasje L A,ekv,24h : 56 dba Fasadepunkt nr. 1, 2. etasje L A,ekv,24h : 72 dba Fasadepunkt nr. 2, 2. etasje L A,ekv,24h : 70 dba Fasadepunkt nr. 3, 2. etasje L A,ekv,24h : 68 dba Fasadepunkt nr. 4, 2. etasje L A,ekv,24h : 56 dba Beregnet lydnivå inne før tiltak, Lpekv,24h Støytiltak Beregnet lydnivå inne etter tiltak, Lpekv,24h Etasje Romtype (rom nr.) 1. etasje Stue 1 42 Se angivelse på plantegning 34 dba 1. etasje Kjøkken 43 Se angivelse på plantegning 35 dba 1. etasje Stue 2 39 Se angivelse på plantegning 33 dba 2. etasje Soverom 2 43 Se angivelse på plantegning 35 dba 2. etasje Soverom 3 38 Se angivelse på plantegning 33 dba /ev 12. mars 2012 Side 14 av 38

131 Støytiltak i V est Agder Boliger med behov for støytiltak MULTICONSULT /ev 12. mars 2012 Side 15 av 38

132 Støytilta k i V est Ag der Boliger med behov for støytiltak MULTICON SULT /ev 12. mars 2012 Side 16 av 38

133 Støytiltak i V est Agder Boliger med behov for støytiltak MULTICONSULT /ev 12. mars 2012 Side 17 av 38

134 Støytilta k i V est Ag der Boliger med behov for støytiltak MULTICON SULT /ev 12. mars 2012 Side 18 av 38

135 Støytiltak i Vest Agder Boliger med behov for støytiltak MULTICONSULT Vedlegg 5 Støyberegninger og fasadetiltak for Fasselandsnes 5 Bolig Fasselan dsnes 5 Eier: Toril Olsen GNr/BNr: 37/4/1 Byggeår: 1955 Hustype: Enebolig, Kjeller + 2 etasjer Fasade Yttervegg: 100 mm uisolert stenderverk med innvendig sponplate i stue (nr. 213). 150 mm isolert stenderverk med innvendig sponplate i soverom i tilbygg 1. etasje (nr. 214). Vinduer: 2-lags (nr. 84) Knevegg: Hard trefiberplate innvendig (nr. 23) Skråtak: Hard trefiberplate innvendig (nr. 28) UTENDØRS STØYNIVÅ INKLUSIVE FASADEREFLEKSJON (+ 3 db) Fasadepunkt nr. 1, 1. etasje L A,ekv,24h : 70 dba Fasadepunkt nr. 2, 1. etasje L A,ekv,24h : 68 dba Fasadepunkt nr. 3, 1. etasje L A,ekv.24h : 65 dba Fasadepunkt nr. 4, 1. etasje L A,ekv,24h : 54 dba Fasadepunkt nr. 1, 2. etasje L A,ekv,24h : 70 dba Fasadepunkt nr. 2, 2. etasje L A,ekv,24h : 67 dba Fasadepunkt nr. 3, 2. etasje L A,ekv,24h : 67 dba Fasadepunkt nr. 4, 2. etasje L A,ekv,24h : 52 dba Beregnet lydnivå inne før tiltak, Lpekv,24h Støytiltak Beregnet lydnivå inne etter tiltak, Lpekv,24h Etasje Romtype (rom nr.) 1. etasje Stue 37 dba Se angivelse på plantegning 34 dba 1. etasje Soverom 1 37 dba Se angivelse på plantegning 34 dba 2. etasje Soverom 2 40 dba Se angivelse på plantegning 35 dba 2. etasje Soverom 3 40 dba Se angivelse på plantegning 35 dba /ev 12. mars 2012 Side 19 av 38

136 Støytilta k i Vest Ag der Boliger med behov for støytiltak MULTICON SULT /ev 12. mars 2012 Side 20 av 38

137 Støytilta k i Vest Ag der Boliger med behov for støytiltak MULTICON SULT /ev 12. mars 2012 Side 21 av 38

138 Støytilta k i Vest Ag der Boliger med behov for støytiltak MULTICON SULT /ev 12. mars 2012 Side 22 av 38

139 Støytilta k i Vest Ag der Boliger med behov for støytiltak MULTICON SULT /ev 12. mars 2012 Side 23 av 38

140 Støytiltak i Vest Agder Boliger med behov for støytiltak MULTICONSULT Vedlegg 3 Støyberegninger og fasadetiltak for Brogaten 11 Bolig Farsund Brogaten 11 Eier: Jonny H. Tønnesen GNr/BNr: Byggeår: Ca. 1910, etterisolert 1985 Hustype: Enebolig, 2 etasjer + kjeller Fasade Yttervegg: Reisverksvegg etterisolert 5cm på innsiden og 5cm på utsiden, innvendig platekledning (nr.260). I kjeller, 40 cm murvegg med innvendig platekledning (nr.283). Vinduer: 2-lags isolerglass (nr. 84) Skråtak: Etterisolert, panel innvendig (nr. 30). Tak mot kaldt loft min.10cm isolasjon (nr. 15) UTENDØRS STØYNIVÅ INKLUSIVE FASADEREFLEKSJON (+ 3 db) Fasadepunkt nr. 1, Kjeller L A,ekv,24h : 73 dba Fasadepunkt nr. 2, Kjeller L A,ekv,24h : 61 dba Fasadepunkt nr. 3, Kjeller L A,ekv.24h : - dba Fasadepunkt nr. 1, 1. etasje L A,ekv,24h : 71 dba Fasadepunkt nr. 2, 1. etasje L A,ekv,24h : 64 dba Fasadepunkt nr. 3, 1. etasje L A,ekv,24h : 67 dba Fasadepunkt nr. 1, 2. etasje L A,ekv,24h : 69 dba Fasadepunkt nr. 2, 2. etasje L A,ekv,24h : 63 dba Fasadepunkt nr. 3, 2. etasje L A,ekv,24h : 66 dba Beregnet lydnivå inne før tiltak, Lpekv,24h Støytiltak Beregnet lydnivå inne etter tiltak, Lpekv,24h Etasje Romtype (rom nr.) Kjeller Stue 2 41 Se angivelse på plantegning 32 Kjeller Soverom 4 42 Se angivelse på plantegning 33 Kjeller Kjøkken etasje Stue 1/Kjøkken 38 Se angivelse på plantegning etasje Loftstue etasje Soverom 1 39 Se angivelse på plantegning etasje Soverom 2 38 Se angivelse på plantegning etasje Soverom /ev 12. mars 2012 Side 24 av 38

141 Støytilta k i Vest Ag der Boliger med behov for støytiltak MULTICON SULT /ev 12. mars 2012 Side 25 av 38

142 Støytilta k i Vest Ag der Boliger med behov for støytiltak MULTICON SULT /ev 12. mars 2012 Side 26 av 38

143 Støytilta k i Vest Ag der Boliger med behov for støytiltak MULTICON SULT /ev 12. mars 2012 Side 27 av 38

144 Støytilta k i Vest Ag der Boliger med behov for støytiltak MULTICON SULT /ev 12. mars 2012 Side 28 av 38

145 Støytilta k i Vest Ag der Boliger med behov for støytiltak MULTICON SULT /ev 12. mars 2012 Side 29 av 38

146 Støytilta k i Vest Ag der Boliger med behov for støytiltak MULTICON SULT /ev 12. mars 2012 Side 30 av 38

147 Støytiltak i Vest Agder Boliger med behov for støytiltak MULTICONSULT Vedlegg 3 Støyberegninger og fasadetiltak for Harald Gilles vei 2 Harald Gilles vei Kristiansand S Eier: Oddleif Henriksen GNr/BNr: 37/197 Byggeår: 1962 Hustype: Enebolig, 1 etasje Beskrivelse Vegg, tykkelse ca 20cm med isolasjon. Vindu med koplet glass og 2- lags isolerglass. Klaffventiler i vegg. Boligen skal rives og det skal bygges ny bolig et annet sted på tomten. Skjermet uteplass L den : 55 dba /ev 12. mars 2012 Side 31 av 38

148 Støytiltak i Vest Agder Boliger med behov for støytiltak MULTICONSULT Skisse av støyskjerm for Harald Gilles vei 2 Nord Skjerm. Lengde: 26 m Høyde: 2,5m /ev 12. mars 2012 Side 32 av 38

149 Støytiltak i Vest Agder Boliger med behov for støytiltak MULTICONSULT Vedlegg 17 Støyberegninger og fasadetiltak for Ålefjærveien 90 Ålefjærveien Kristiansand S Eier: Elisabeth Tønnesen GNr/BNr: 37/151 Byggeår: 1968 Hustype: Enebolig 2. etasjer Beskri- 2. Etasje: Vegg, trebjelkelag 20 cm velse tykkelse med isolasjon og huntonittplater. Skråtak med 30 cm tykkelse. Vindu med 2- lags isolerglass fra 1986 eller Klaffventiler. Foran fasade N, 2. etg 4 m over bakken L den : 59 dba Foran fasade V, 2. etg 4m over bakken L den : 60 dba Foran fasade S, 2. etg 4m over bakken L den : 61 dba Foran fasade Ø, 2. etg 4m over bakken L den : 54 dba Foran fasade S, 1. etg 1,5m over bakken (uteplass) L den : 55 dba Foran fasade V, 1. etg 1,5m over bakken L den : 54 dba Etasje Romtype (rom nr.) Beregnet lydnivå inne før tiltak, Lpekv,24h 2. etasje Soverom (1) etasje Soverom (2) etasje Soverom (3) etasje Soverom (4) 34 Vinduer som må byttes / lydkrav nytt vindu Støytiltak Ventiler som må byttes / lydkrav ny ventil Vegg som må utbedres Beregnet lydnivå inne etter tiltak, Lpekv,24h 27 1 stk spalteventil tettes D n,w + C tr 43dB 2 stk spalteventil tettes D n,w + C tr 43dB 29 /ev 12. mars 2012 Side 33 av 38

150 Støytiltak i Vest Agder Boliger med behov for støytiltak MULTICONSULT Plantegning med angivelse av tiltak, Ålefjærveien 90 Ø Nord Soverom (1) Soverom (2) Tegnforklaring Vindusflater som må byttes. N S Ny lyddempet ventil Vegg som må etterisoleres Soverom (3) Soverom (4) Vindusflater som ikke behøver å byttes. V Ålefjærveien 90, 2 etasje. /ev 12. mars 2012 Side 34 av 38

151 Støytiltak i Vest Agder Boliger med behov for støytiltak MULTICONSULT Ålefjærveien 90, skisse fylling 3. Topp fylling Kote 11 Avstand fra vei: ca. 17m /ev 12. mars 2012 Side 35 av 38

152 Støytiltak i Vest Agder Boliger med behov for støytiltak MULTICONSULT Vedlegg 20 Støyberegninger og fasadetiltak for Ålefjærveien 92 Ålefjærveien Kristiansand S Eier: Siw Bang GNr/BNr: 37/165 Byggeår: 1959 Hustype: Enebolig Beskri- 25cm tykk vegg bestående av Leca, velse 2- lags isolerglass, Isolert skråtak. Foran fasade NØ, 1,5m over bakken L den : 60 dba Foran fasade SV, 1,5m over bakken med støyskjerm (uteplass) L den : 55 dba Foran fasade NV, 1,5m over bakken L den : 69 dba Foran fasade NV, 4m over bakken L den : 69 dba Foran fasade SØ, 1,5m over bakken L den : 59 dba Foran fasade SØ, 4m over bakken L den : 62 dba Over tak L den : 57 dba Etasje Romtype (rom nr.) Beregnet lydnivå inne før tiltak, Lpekv,24h 1 Stue (1) 29 1 Stue (2) 33 1 Soverom (3) 34 1 Soverom (4) 33 1 Soverom (5) 33 1 Kjøkken (6) 24 Kjeller Stue/soverom (7) 39 Vinduer som må byttes / lydkrav nytt vindu Støytiltak Ventiler som må byttes / lydkrav ny ventil Vegg som må utbedres Beregnet lydnivå inne etter tiltak, Lpekv,24h 1 vindu byttes/ R w + C tr = vindu byttes/ 1 ventil byttes / R w + C tr = 33 D n,w + Ctr = 43 db 29 1 ventil byttes / D n,w + Ctr = 43 db 27 1 ventil byttes / D n,w + Ctr = 43 db 27 1 vindu byttes/ R w + C tr = 38 1 ventil byttes / D n,w + Ctr = 43 db 31* * For stue/soverom i kjeller kommer ikke beregnet innendørs lydnivå under L pekv,24h = 30 db uten å bytte ytterdør. Det finnes generelt lite dokumentasjon fra produsenter på lydisolasjonsegenskaper for ytterdører. I beregningene er det lagt til grunn at eksisterende ytterdør har et lydreduksjonstall på R w +C tr = 30 db. /ev 12. mars 2012 Side 36 av 38

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39, bru 15-2251 Gjemnessundbrua - Ledeskovler. Tilbudsnummer: 2011 / 025427

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39, bru 15-2251 Gjemnessundbrua - Ledeskovler. Tilbudsnummer: 2011 / 025427 Statens vegvesen Region midt A - E389, bru 5-225 Gjemnessundbrua - Ledeskovler A Forside og innholdsliste 2--2 Konkurransegrunnlag Prosjekt: E39, bru 5-225 Gjemnessundbrua - Ledeskovler Tilbudsnummer:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: TS - tiltak i Sør Rogaland 2012. Tilbudsnummer: 2012/046110

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: TS - tiltak i Sør Rogaland 2012. Tilbudsnummer: 2012/046110 Statens vegvesen Region vest A0-1 TS - tiltak i Sør Rogaland 2012 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-04-17 Konkurransegrunnlag Prosjekt: TS - tiltak i Sør Rogaland 2012 Tilbudsnummer:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbudsnummer: 2012076367

Konkurransegrunnlag. Tilbudsnummer: 2012076367 Statens vegvesen Region øst A0-1 Rv 2 Kløfta - Kongsvinger Parsell Hedmark grense - Slomarka A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-06-14 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Rv 2 Kløfta - Kongsvinger

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Rekkverk riks- og fylkesveger og E18 Kobbervikdalen. Parsell: Buskerud 2011-2014. Tilbudsnummer: 2011101315

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Rekkverk riks- og fylkesveger og E18 Kobbervikdalen. Parsell: Buskerud 2011-2014. Tilbudsnummer: 2011101315 Statens vegvesen Region Sør A0-1 Rekkverk riks- og fylkesveger og E18 Kobbervikdalen. A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 21.06.22 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Rekkverk riks- og fylkesveger

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Holdeplassopprusting Linje 4 St.Hanshaugen Varden. Tilbudsnummer: 2012105784

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Holdeplassopprusting Linje 4 St.Hanshaugen Varden. Tilbudsnummer: 2012105784 Statens vegvesen Region vest A0-1 Holdeplassopprusting Linje 4 St.Hanshaugen - Varden A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-09-03 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Holdeplassopprusting Linje

Detaljer

Statens vegvesen Region sør A0-1 Fv303 Kuliavegen A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-03-30

Statens vegvesen Region sør A0-1 Fv303 Kuliavegen A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-03-30 Statens vegvesen Region sør A0-1 Fv303 Kuliavegen A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-03-30 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Fv303 Kuliavegen Parseller: - Augland gml. Vegstasjon - Rypelia

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv104 Forarbeider dekkelegging. Parsell: Fv104 Refsnes Skjellvikneset. Tilbudsnummer: 2011/132200

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv104 Forarbeider dekkelegging. Parsell: Fv104 Refsnes Skjellvikneset. Tilbudsnummer: 2011/132200 Statens vegvesen Region nord A0-1 Prosjektnavn: Fv104 Forarbeider dekkelegging Parsell: Fv104 Refsnes - Skjellvikneset A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-04-20 Konkurransegrunnlag Prosjekt:

Detaljer

A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-05-19. Konkurransegrunnlag

A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-05-19. Konkurransegrunnlag Statens vegvesen Region Vest A0-1 Fv. 55 Gjerde - Kvamshaugen - Stupshøltunnelen A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-05-19 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Fv. 55 Gjerde, Kvamshaugen -

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Rv. 4 Bruflat-Reinsvoll Breddeutvidelse, forsterkning og gang- og sykkelveg

Konkurransegrunnlag. Rv. 4 Bruflat-Reinsvoll Breddeutvidelse, forsterkning og gang- og sykkelveg Statens vegvesen Region øst A0-1 Rv. 4 Bruflat-Reinsvoll Breddeutvidelse, forsterkning og g/s-veg A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2011-06-20 Konkurransegrunnlag Rv. 4 Bruflat-Reinsvoll

Detaljer

KAP. A PROSJEKTINFORMASJON

KAP. A PROSJEKTINFORMASJON Staten s vegvesen Konkuransegrunnlag Prosjekt: Fv 40 Stenge elsrud Øygard, forsterkning Parsell: Hp06 Prosjekt nr. : 204999 Sveis nr.: 2011098534 November 2011 KAP. A PROSJEKTINFORMASJON Statens vegvesen

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Viltgjerde E 18 Bergsenga Bjørge. Dato: Statens vegvesen Region sør A0-1

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Viltgjerde E 18 Bergsenga Bjørge. Dato: Statens vegvesen Region sør A0-1 Statens vegvesen Region sør A0-1 2012047998 Viltgjerde E 18 Bergsenga Bjørge miljøtunnel A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2010-05-02 Konkurransegrunnlag Prosjekt: 2012047998 Viltgjerde

Detaljer

Statens vegvesen Region Øst A0-1 E6 Svinesund, nytt stengepunkt A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste

Statens vegvesen Region Øst A0-1 E6 Svinesund, nytt stengepunkt A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Statens vegvesen Region Øst A0-1 E6 Svinesund, nytt stengepunkt A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-10-21 Konkurransegrunnlag Prosjekt: E6 Svinesund, nytt stengepunkt Parsell: E6 Svinesund

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv.331 Mur Sørheim Parsell: Hp 01 km. 12,250. Dato. 2013-09-30. Tilbudsnummer: 2013113890

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv.331 Mur Sørheim Parsell: Hp 01 km. 12,250. Dato. 2013-09-30. Tilbudsnummer: 2013113890 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Fv.331 Mur Sørheim Parsell: Hp 01 km. 12,250 Dato. 2013-09-30 Tilbudsnummer: 2013113890 Innholdsliste 0 1 2 3 B B1 B2 B3 C C1 C2 C3 C4 D D1 D2 E E1 E2 E3 E4 E5 Prosjektinformasjon

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Veglysanlegg Kines. Saksnr: 2010/ 009999

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Veglysanlegg Kines. Saksnr: 2010/ 009999 Statens vegvesen Region Nord A0-1 Veglysanlegg Kines A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-10-25 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Veglysanlegg Kines Saksnr: 2010/ 009999 Statens vegvesen

Detaljer

Statens vegvesen Region sør A0-1 Asfaltarbeider A Kontraktinformasjon A0 Forside og innholdsliste

Statens vegvesen Region sør A0-1 Asfaltarbeider A Kontraktinformasjon A0 Forside og innholdsliste Statens vegvesen Region sør A0-1 A Kontraktinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-06-02 Konkurransegrunnlag Kontrakt: Asfaltarbeider i Region sør 2014-3 Tilbudsfrist: 11. juli 2014 Tilbudsnummer:

Detaljer

A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Konkurransegrunnlag Prosjekt: EV 006 HP 10 Sandmoen N - Tonstad

A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Konkurransegrunnlag Prosjekt: EV 006 HP 10 Sandmoen N - Tonstad Statens vegvesen Region midt A0-1 EV 006 HP 10 Sandmoen N - Tonstad Omlegging av kommunale VA-ledninger Østre Rosten A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2015-03-13 Konkurransegrunnlag Prosjekt:

Detaljer

Statens vegvesen Region Sør A0-1 Arkeologiske utgravinger ny E18 Rugtvedt - Dørdal. A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste

Statens vegvesen Region Sør A0-1 Arkeologiske utgravinger ny E18 Rugtvedt - Dørdal. A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Statens vegvesen Region Sør A0-1 Arkeologiske utgravinger ny E18 Rugtvedt - Dørdal A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-01-28 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Bistand til arkeologiske utgravinger

Detaljer

Statens vegvesen Region sør A0-1 Rv 7 Sokna - Ørgenvika Entreprise 2

Statens vegvesen Region sør A0-1 Rv 7 Sokna - Ørgenvika Entreprise 2 Statens vegvesen Region sør A0-1 Rv 7 Sokna - Ørgenvika A Prosjektinformasjon A0 Innholdsliste 2012-05-29 Innholdsliste A A0 A1 A2 A3 B B1 B2 B3 C C1 C2 C3 C4 D D1 D2 E E1 E2 E3 E4 E5 Prosjektinformasjon

Detaljer

Statens vegvesen Region nord A0-1 Hestnestunnelen Fv17 Kjelleidet - Kveinsjøen A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste

Statens vegvesen Region nord A0-1 Hestnestunnelen Fv17 Kjelleidet - Kveinsjøen A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste Statens vegvesen Region nord A0-1 Hestnestunnelen Fv17 Kjelleidet - Kveinsjøen A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-03-25 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Elektroarbeider Hestnestunnelen

Detaljer

Statens vegvesen Region Midt A0-1 Fv30 Svølgjatunnelen EX-kabel A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-09-30

Statens vegvesen Region Midt A0-1 Fv30 Svølgjatunnelen EX-kabel A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-09-30 Statens vegvesen Region Midt A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-09-30 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Fv30 Svølgjatunnelen, EX-kabel Tilbudsnummer: 2014/118854 Statens vegvesen Region

Detaljer

Statens vegvesen Region øst A0-1 Rv 3 Skårsbekk Nordre bru Fv 546 Storbekken bru A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2011-02-15

Statens vegvesen Region øst A0-1 Rv 3 Skårsbekk Nordre bru Fv 546 Storbekken bru A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2011-02-15 Statens vegvesen Region øst A0-1 Rv 3 Skårsbekk Nordre bru A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2011-02-15 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Rv 3 Skårsbekk Nordre bru Rv 3 Skårsbekk Nordre bru

Detaljer

Prosjekt: Gang- og sykkelveg Transfarelvmoen. Konkurransegrunnlag. Parsell: Transfarelvbru - Transfarelvmoen Kommune: Alta

Prosjekt: Gang- og sykkelveg Transfarelvmoen. Konkurransegrunnlag. Parsell: Transfarelvbru - Transfarelvmoen Kommune: Alta Konkurransegrunnlag Prosjekt: Gang- og sykkelveg Transfarelvmoen Parsell: Transfarelvbru - Transfarelvmoen Kommune: Alta Region nord Alta kontorsted 10.juni 2015 Høgskolen i Narvik Hovedoppgave Frode L.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Prosjekt: Kurveutbedring, kulvert og erosjonssikring. Parsell: Fv. 834 Kjerringøy HP06. Kommune: BODØ

KONKURRANSEGRUNNLAG. Prosjekt: Kurveutbedring, kulvert og erosjonssikring. Parsell: Fv. 834 Kjerringøy HP06. Kommune: BODØ KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt: Kurveutbedring, kulvert og erosjonssikring Parsell: HP06 Kommune: BODØ Region nord Bodø, R.vegktr Dato:2014-02-03 Statens vegvesen Region nord A0-1 Kurveutbedring, kulvert

Detaljer

Konkurransegrunnlaget

Konkurransegrunnlaget Statens vegvesen Region øst A0-1 Drift og vedlikehold av gang- og sykkelveger i Oslo 2012-2014 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-07-18 Konkurransegrunnlaget Drift og vedlikehold av

Detaljer

Konkurransegrunnlag Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Totalentreprise Statens vegvesen Region Nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-01-16 Konkurransegrunnlag Totalentreprise Prosjekt: Fv.78 Halsøya-Leirosen Tilbudsnummer: 2013/005313 Statens vegvesen

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Vegmerking Region øst

Konkurransegrunnlag. Vegmerking Region øst Statens vegvesen Region øst A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-12-19 Konkurransegrunnlag Vegmerking Region øst 2015 2017 1.1 Tverrgående Østfold Akershus Oslo 1.3 Sprayplast Østfold

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kontrakter: Asfaltarbeider Region øst 2016 Utlysing 17.februar Tilbudsfrist 17.mars

Konkurransegrunnlag. Kontrakter: Asfaltarbeider Region øst 2016 Utlysing 17.februar Tilbudsfrist 17.mars Statens vegvesen Region øst A0-1 Asfaltarbeider 2016-03-17 A Kontraktinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2016-02-17 Konkurransegrunnlag Kontrakter: Asfaltarbeider Region øst 2016 Utlysing 17.februar

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Bomstasjoner Bodø - Grunnarbeider. Tilbudsnummer: Statens vegvesen Region nord A0-1 Bomstasjoner Bodø - Grunnarbeider

Konkurransegrunnlag. Bomstasjoner Bodø - Grunnarbeider. Tilbudsnummer: Statens vegvesen Region nord A0-1 Bomstasjoner Bodø - Grunnarbeider Statens vegvesen Region nord A0-1 Bomstasjoner Bodø - Grunnarbeider A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-12-01 Konkurransegrunnlag Bomstasjoner Bodø - Grunnarbeider Tilbudsnummer: 2014146870

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om to nye person-/sengeheiser på Lambertseter alders-

Detaljer

Drift- og vedlikeholdskontrakt Elektriske anlegg

Drift- og vedlikeholdskontrakt Elektriske anlegg Statens vegvesen Region Nord A0-1 5001 Elektro Helgeland 2014-2019 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-01-10 Drift- og vedlikeholdskontrakt Elektriske anlegg Konkurransegrunnlaget kap.

Detaljer

Drift- og vedlikeholdskontrakt Elektriske anlegg og SRO

Drift- og vedlikeholdskontrakt Elektriske anlegg og SRO Statens vegvesen Region Øst A0-1 D/v elektriske anlegg Tunneler Oppland 2014-2019 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-12-01 Drift- og vedlikeholdskontrakt Elektriske anlegg og SRO Konkurransegrunnlaget

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

HB 066 - Konkurransegrunnlag Status. v/ Gisle Fossberg Byggherreseksjonen, Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet

HB 066 - Konkurransegrunnlag Status. v/ Gisle Fossberg Byggherreseksjonen, Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet HB 066 - Konkurransegrunnlag Status v/ Gisle Fossberg Byggherreseksjonen, Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet 1 Oppdatering av Håndbok 066 i 2 trinn Oppdatering februar 2010 Klargjøre hvem byggherren

Detaljer

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03 Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser skal sikre overholdelse av lovpålagte krav, herunder dokumentasjon av foretaksinformasjon slik som skattemessige forhold og lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag

Tilbudsinnbydelse Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag Tilbudsinnbydelsee Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag 27.01.2009 (08/691) Tilbudsinnbydelse 1. Innbydelse Oslo kommune, v/undervisningsbygg Oslo KF viser til

Detaljer

Tiltak mot sosial dumping

Tiltak mot sosial dumping Arkivsak-dok. 14/09290-1 Saksbehandler Sven Egil Kristoffersen Saksgang Hovedutvalg for teknisk sektor Bystyret Møtedato Tiltak mot sosial dumping Rådmannens innstilling Dagens generelle krav til tilbydere,

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom OMSORGSBYGG OSLO KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise Installasjon av slokkeanlegg i Teisen

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Dokumentets dato: 15.06.2012 Saksnummer: 2012038690 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Håndbok 066 Retningslinjer for utarbeidelse av konkurransegrunnlag

Håndbok 066 Retningslinjer for utarbeidelse av konkurransegrunnlag Statens vegvesen Håndbok 066 Retningslinjer for utarbeidelse av konkurransegrunnlag 2010-11-26 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok Nivå 1 i Statens vegvesens håndbokserie. Det er Vegdirektoratet

Detaljer

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7 BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2010. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2010. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2010 Utarbeidelse av konkurransegrunnlag retningslinje Håndbok R763 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E6 Biri - Otta Parsell: Elektro Frya - Sjoa. Tilbudsnummer:

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E6 Biri - Otta Parsell: Elektro Frya - Sjoa. Tilbudsnummer: Statens vegvesen Region øst A0-1 E6 Biri - Otta Elektro Frya - Sjoa A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2015-06-01 Konkurransegrunnlag Prosjekt: E6 Biri - Otta Parsell: Elektro Frya - Sjoa

Detaljer

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Vegdirektoratet, Byggherreseksjonen Mai 2010 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kap. 1 Formålet med samhandlingskontrakt... 4 Konkurransegrunnlag

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN TILBUDSFORESPØRSEL Oppføring av garasje og brannstasjon 1 Innholdsfortegnelse 1. Tilbudsinnbydelse...3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Orientering om prosjektet... 3 1.3 Entrepriseform... 3 1.4

Detaljer

St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL B. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav for entreprise 62 Heis

St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL B. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav for entreprise 62 Heis St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav for entreprise 62 Heis 1 Tilbudsdokument 14.1.2016 AM Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr.

Detaljer

Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten. organisasjonsnummer: 942 110 464

Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten. organisasjonsnummer: 942 110 464 TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 942 110 464 adresse: Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv 35, Jutebrua byggetrinn 1. Ny jernbaneundergang Parsell: HP 02 Brekkeskåka X fv70

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Fv 35, Jutebrua byggetrinn 1. Ny jernbaneundergang Parsell: HP 02 Brekkeskåka X fv70 Statens vegvesen Region Sør A0-1 Fv35, 06-1929 Jutebrua byggetrinn 1 HP 02 Brekkeskåka X fv70 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-06-11 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Fv 35, 06-1929 Jutebrua

Detaljer

Fv 263 Krattebøl - Buneslandet Tilbudskonferanse 6. april 2011

Fv 263 Krattebøl - Buneslandet Tilbudskonferanse 6. april 2011 Fv 263 Krattebøl - Buneslandet Tilbudskonferanse 6. april 2011 Utbyggingsseksjonen avdeling Hedmark En kort presentasjon av de som er til stede fra byggherren: A1 Tidsfrister - Endring Spørsmålsfrist:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse)

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) Konkurransegrunnlagets Del II Kontraktsvilkår Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) 1 Oppdragsgiver Når begrepet Oppdragsgiver

Detaljer

D. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

D. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER Grunneiergruppa i Lade allé Lade allé avløpsanlegg D. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER Grunneiergruppa i Lade allé Side 2 av 7 1. INNLEDNING... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 ENDRINGER AV LOVER OG FORSKRIFTER ETC....

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B utkast til kontrakt for levering av tjenester

Konkurransegrunnlag Del B utkast til kontrakt for levering av tjenester Konkurransegrunnlag Del B utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Rammeavtale Konsulentbistand Geodataseksjonen Region sør mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens

Detaljer

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner,

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra TANA KOMMUNE Tilbudsinnbydelse Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra 1 1. Anbudsinnbydelse 1.1 Innbydelse Tana kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse for siktrydding langs E6, strekningen

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Leverandøren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for service og

Detaljer

Bok 0. Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje

Bok 0. Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje Glør IKS Side 1 Bok 0 Tiltakshaver: Prosjekt: Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje Glør IKS Side 2 1 INNBYDELSE Glør IKS innbyr til åpen anbudskonkurranse på totalentreprise i forbindelse med påbygg garasje

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Fritekstskilt Region vest 2012. Tilbudsnummer: 2012045702. Statens vegvesen Region vest A0-1 Fritekstskilt Region vest 2012

Konkurransegrunnlag. Fritekstskilt Region vest 2012. Tilbudsnummer: 2012045702. Statens vegvesen Region vest A0-1 Fritekstskilt Region vest 2012 Statens vegvesen Region vest A0-1 Fritekstskilt Region vest 2012 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2012-05-24 Konkurransegrunnlag Fritekstskilt Region vest 2012 Tilbudsnummer: 2012045702

Detaljer

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE.

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1 ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1. GENERELT OM OPPDRAGET Tilbudsinnbydelsen gjelder innleie av lastebiler, traktorer og redskapsbærere med fører til brøyting i Siljan kommune. Arbeidene skal utføres

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys 1 1. OPPDRAGSGIVER Svelvik kommune, heretter kalt Oppdragsgiver. 2. ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONTRAKTSTYPE Anskaffelsesprosedyren er en tilbudskonkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering Konkurransegrunnlag for for kjøp av Verktøy for avvikshåndtering For levering til Miljødirektoratet Saksnummer: 2014/6623 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

TILBUDSINVITASJON TIL BYGGELEDELSE AV RINGERIKSBADET DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM BYGGELEDELSE

TILBUDSINVITASJON TIL BYGGELEDELSE AV RINGERIKSBADET DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM BYGGELEDELSE DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM BYGGELEDELSE AV REGIONALT BADEANLEGG, RINGERIKSBADET AS KONKURRANSE MED FORHANDLINGER TILBUDSFRIST 30. MAI 2008 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Gardermoen Biri Innleie geomatikere

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Gardermoen Biri Innleie geomatikere Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Gardermoen Biri Innleie geomatikere Dokumentets dato: 2012 02 03 Saksnummer: 2012012687 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Bygg og anlegg NS 8407

Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 1 av 8 Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 2 av 8 Norsk Standard

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innbydelse til anbudskonkurranse for kjøp av Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innholdsfortegnelse: INNBYDELSE...3 1. OPPDRAGSGIVERS REPRESENTANT...3 2. LEVERANSENS OMFANG...3 3. LEVERINGSTIDSPUNKT...3

Detaljer

Statens vegvesen. Håndbok 066 Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter

Statens vegvesen. Håndbok 066 Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter Statens vegvesen Håndbok 066 Veileder for utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggekontrakter Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok Nivå 2 i Statens vegvesens håndbokserie. Det er Vegdirektoratet

Detaljer