Sportsplan for Mathopen IL Fotballgruppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sportsplan for Mathopen IL Fotballgruppen"

Transkript

1 Sportsplan for Mathopen IL Fotballgruppen Rev. mars 2010

2 Sportsplan for Mathopen Fotball 1. Innledning 2. Organisasjonskart for Mathopen IL 3. Økonomi 4. Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball 4.1. Barnefotball (lag < 12 år) 4.2. Ungdomsfotball (lag > 12 år) 4.3. Topping av lag 4.4. Hospitering 5. Mathopen Fotball - roller 5.1. Styret 5.2. Sportslig leder 5.3. Trener og lagleder 6. Utviklingsfond 7. Utdanning av trenere og lagledere 8. Utdanning av dommere Vedlegg: 1. Holdningskontrakter for barnefotball 2. Holdningskontrakter for ungdomsfotball

3 1. Innledning Hensikten med sportsplanen er å sikre et felles rammeverk og retningslinjer for den sportslige virksomheten i idrettslaget. Sportsplanen skal tydeliggjøre fotballgruppens mål, holdninger, ambisjoner og prioriteringer for spillere, trenere og ledere for å sikre kontinuitet på det arbeidet som gjøres. Målsettingen for barne- og ungdomsfotballen i Mathopen IL er at vi skal gi alle et tilbud om å spille fotball innenfor de rammebetingelser vi rår over, det vil si antall trenere/ledere, anlegg og en sunn økonomi. Vi ønsker gjennom vårt arbeid å tilby klubbens spillere og trenere samt beboerne i Mathopen et sundt, attraktivt og bredt fotballmiljø som også er et sosialt samlingspunkt med positive holdninger som man ønsker tilhørighet til. Vi vil påvirke våre spillere til å ta ansvar overfor seg selv og andre i og utenfor fotballmiljøet. Gjennom sportsplanen ønsker vi å holde en høy kvalitet på spillerutviklingen. MIL skal være en breddeklubb som ikke har elitesatsing. Vi ønsker å ha et aktivt samarbeid med andre klubber. 2. Organisering Hovedstyret Håndballstyret Fotballstyret Idrettsskole Sportslig leder lag < 12 år Sportslig leder lag > 12 år Voksenlag Trener og lagleder Lag Trener, lagleder, foreldrekontakt Lag Trener, lagleder, foreldrekontakt 3. Økonomi Fotballgruppens arbeid er basert på frivillig innsats og dugnadsånd. Uten denne innsatsen fra nærmiljøet vil tilbudet forsvinne. Vi oppfordrer derfor de voksne i Mathopen til å engasjere seg i fotballmiljøet og gjøre en innsats som kan bidra til å opprettholde fotballmiljøet vårt. Særlig ift økonomi er det viktig at alle har en felles forståelse for at Mathopen Fotball trenger midler til ordinær drift utover det den

4 enkelte belastes gjennom kontingenten og andre tilskudd Mathopen Fotball tilkommer fra hovedlaget. Disse midlene tilkommer Mathopen Fotball gjennom dugnader, loddsalg, arrangement med mer. Derfor er det viktig og helt nødvendig at alle deltar i dette arbeidet når en selv eller barna er medlem i Mathopen IL. 4. Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Hovedmålet for Mathopen fotball er å gi et godt tilbud til de som ønsker å spille fotball i Mathopen IL. Dette skal etterstrebes gjort på en måte der alle får et tilfredsstillende tilbud i alle alderstrinn. Retningslinjer i denne sportsplan forventes etterlevd av våre tillitsvalgte. Avvik er ikke akseptabelt og vil kunne få betydning for fortsatt virke som tillitsvalgt. Styret har det overordnede ansvar for trenerporteføljen i Mathopen Fotball til enhver tid. Overordnede retningslinjer i Mathopen Fotball, barne- og ungdomsfotball, er NFF s retningslinjer Barnefotball (lag < 12 år) NFFs visjon for barnefotball er fotballglede, muligheter og utvikling for alle. Hovedmålet er å gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både trening og kamp, samt deltakelse i sosiale og trygge lags og klubbmiljøer. Barnefotballen i Mathopen er tuftet på NFFs tre grunnverdier for barnefotball: likhetsprinsippet, jevnbyrdighetsprinsippet og breddeformelen: trygghet+mestring=trivsel. Barnefotball skal være preget av lek, trivsel, mestring og glede. Treningene skal være lystbetonte. Barn trenger i liten grad instruksjon i fotballferdigheter, men tilrettelegging for aktiviteter med ball, alene og sammen med andre. Organisering av aktivitetene bør gjøres på en slik måte at det er minst mulig kø og ventetid. Det bør for eksempel være nok baller til alle, slik at spillerne får mest mulig ballkontakt gjennom treningen. Øvelser som fremmer individuell teknikk og ballkontroll er vesentlige og treningene bør alltid ha innslag av dette. Det bør alltid være former for spill på trening, men med få spillere på hvert lag, slik at alle har god mulighet til å være aktive. Samtidig er det viktig at spillerne skal oppdras til fotballspillere som bla må følge med og høre etter på det som treneren sier. Trenerens rolle i barnefotballen er først og fremst aktivitetsledelse: sørge for stor aktivitet og passe på at alle har det bra. Det henvises til; NFF - barnefotball, retningslinjer og holdninger Holdningskontrakter for barnefotball NFF foreldrevettregler

5 4.2. Ungdomsfotball (lag > 12 år) NFFs visjon for ungdomsfotball er å gi så mange ungdommer som mulig et fotballtilbud i et miljø preget av trygghet, involvering og trivsel. Spillerne skal gis mulighet til å velge ut i fra egne ønsker, motiver og behov. NFF har to utviklingsmål med ungdomsfotballen: a) Utvikle gode spillere (de som har forutsetninger for å bli toppspillere skal gis optimale utviklingsmuligheter) b) Beholde flest mulig ungdomsspillere lengst mulig i fotballmiljøet. Ungdomsfotballen i Mathopen er tuftet på NFF grunnverdier for ungdomsfotball: medbestemmelse, differensiering og breddeformelen: trygghet+mestring=trivsel. I ungdomsfotballen skal spillernes ulike behov, mål og motivasjon for å holde på med fotball, komme tydeligere til syne. Alle spillerne er like verdifulle og alle må vises respekt. Det er vanlig at motivet for å spille fotball spenner fra å være med fordi det er en god sosial arena til å ha mål/ønsker/drømmer om å bli profesjonell fotballspiller. Et sted på skalaen ligger alle spillerne og det er klubbens/trenerens oppgave å ivareta alle behovene. Her ligger det store utfordringer både for klubb/trener, men også for den enkelte spiller og foreldre. Måten å håndtere dette, er gjennom medbestemmelse og differensiering. Det betyr at spillernes ønsker må bli hørt. Dette bør gjøres gjennom spillersamtaler, hvor spilleren gjerne har fått i oppgave på forhånd å tenke over hva de vil med fotballen; for eksempel hvor mye de vil trene og hvor langt de vil nå. Spillersamtaler bør gjentas gjennom sesongen fordi det er vanlig at behovene og ønskene i en ungdomsgruppe forandrer seg. Det er greit - det er lov å ombestemme seg. Trenerens rolle er her å lytte, veilede og motivere. Treningstilbudet blir derfor ulikt, avhengig av motivasjon, ønsker og ferdigheter. Alle kan ikke lenger trene like mye, med samme intensitet eller seriøsitet. Mens det for noen er meningsfullt og ønskelig å trene minst hver dag, arbeide mot å nå mål og konkurrere i enhver situasjon er det andre som liker å spille litt fotball med vennene sine, når det passer for dem. Det er også viktig at spillere som er på tilnærmet lik motivasjon og ferdighetsnivå, får trene sammen. Spillerne ønsker som regel homogene grupper fordi dette gir størst aktivitet og ofte best kvalitet på treningene. Trenerens rolle i ungdomsfotballen er utvidet fra barnefotballen. I tillegg til sørge for stor aktivitet og at alle har det bra, skal han/hun nå sørge for at de som ønsker å utvikle seg som fotballspillere, får optimale muligheter til det. Det henvises til; NFF, Ungdomsfotball - råd og retningslinjer Holdningskontrakter for ungdomsfotball

6 4.3. Topping av lag For lag med spillere fra 12 år og yngre er det ikke tillatt å toppe lag. Topping innebærer bevisst anvendelse av de beste spillerne i den hensikt å maksimere lagets prestasjoner. For overgangslagene fra 7-11 fotball tillates at det yngste laget spiller sammen med laget over. Det er to hensyn som her skal ivaretas; det yngste lagets behov for tilvenning til 11. fotball og det eldste lagets behov for styrking av egen stall. Det yngste lagets behov er dominant og styrende for gjennomføring. Alle skal følgelig få anledning til å delta. Erfaringene tilsier at det i overgangen fra barne- til ungdomsfotball at diskusjoner og ulike oppfatninger fremkommer. Av dette ønsker Mathopen fotball å konkretisere ytterligere normene for hvordan differensiering håndteres; Alle som blir innkalt til kamp skal ha spilletid. Hvor lenge av en kamp kan diskuteres, men normen er minst én omgang. Er det et problem å gjennomføre, bør evt færre kalles inn. Av gruppen som innkalles til kamp, skal ikke nødvendigvis de 11 beste starte. De samme spillerne bør ikke starte på benken hver kamp. Det er viktig for selvfølelsen å få starte en kamp. Dersom resultatet går "vår veg", bør ikke de beste spille hele kampen. Det er ikke krise å ikke vinne med 10 mål. Hvis resultat går "vår veg", er det klokt å utfordre "de beste spillerne" i andre posisjoner på banen. Dersom vi f. eks har en superspiss som scorer masse mål kan han få en pause i kampen eller gi ham andre utfordringer ved å bekle en annen rolle på banen. Dette vil ofte føre til at andre spillere tar mer ansvar og får en følelse av å mestre Hospitering Mål med hospitering er å gi gode og motiverte spillere mulighet til å trene på et høyere nivå. Hovedregel i barnefotball er at vi ikke hospiterer til eldre lag. Følgende regler gjelder for hospitering: Sone- og kretslagsspillere, samt gode spillere med ambisjoner og interesse skal få tilbud om hospitering opp på eldre lag. Spillerne kan også delta på hospiterende lag sine kamper etter avtale med trenerne og sportslig leder. Hospitering SKAL ALLTID avtales mellom trenerne, sportslig leder og foreldre FØR spiller blir informert. En trener skal IKKE gå direkte til spilleren. Ordningen gjelder f.o.m småjenter/smågutter. Når en spiller har inngått hospiteringsavtale med et lag på høyere nivå, er det dette laget sine trenere som styrer spillerens aktivitet. Sportslig leder, sammen med trener og den enkelte spiller avgjør hva som er best for spilleren. Sportslig leder har det avgjørende ordet.

7 5. Roller i Mathopen Fotball med oppgaver 5.1. Styret Fotballgruppens styre er gruppens øverste og besluttende organ. Styret utnevner et styremedlem som styreleder. Styreleder representerer Fotballgruppen i hovedstyret. Styret er ansvarlig for: Fotballgruppens økonomi Etablering og organisering av lag Utarbeidelse av retningslinjer for all sportslig virksomhet i Mathopen Fotball Utdanning og opplæring av trenere og lagledere Rekruttering av trenere, lagledere og dommere Utarbeidelse og gjennomføring av Sportsplan 5.2. Sportslig leder Fotballgruppen har normalt to sportslig ledere, som er gitt i oppgave å samordne og følge opp de sportslige aktivitetene til lagene, henholdsvis over og under 12 år. De vil også fungere som bindeledd mellom lagene og fotballstyret. De to sportslig lederne er medlemmer av styret. Sportslig leder har følgende oppgaver; Koordinere tiltak av betydning for alle innen ansvarsområdet Gjennomføre tilstrekkelig koordineringsmøter med trenere og lagledere Sikre at alle lagene opptrer i overensstemmelse med sportsplanen Anbefale tiltak for styret der problemstilling/sak kan skape presedens eller håndteringsmåte ikke foreligger Tilrettelegge for utviklingstiltak som lokale kurs, temasamlinger og lignende 5.3. Trenere og lagledere Treneren har hovedansvar for laget. Han/hun skal planlegge og gjennomføre treninger og kamper. Dette skal gjennomføres iht retningslinjer gitt i denne sportsplan. Treneren skal sørge for at treninger blir gjennomført på en variert og god måte. Kamper skal gjennomføres etter fair play prinsippet, slik at en representerer Mathopen Fotball på en god måte. Trenerens foresatte er en av de to sportslig lederne. Trenere og lagledere skal sørge for; I god tid før sesongstart skal det arrangeres foreldremøte der en informerer om planer for laget gjennom sesongen. o Gjennomgå treningsopplegg, ambisjonsnivå, planer for reiser til cuper etc. o På dette møtet skal en også gjennomgå foreldrevettreglene. o Gjennomgang av holdningskontrakter for hhv barne- /ungdomsfotball Andre oppgaver er: Inneha oppdaterte navnelister over alle spillerne på laget med fødselsdato, telefonnummer, kontaktpersoner etc.

8 Oversende nødvendige spilleropplysninger til sportslig leder Sikre at holdningskontrakter deles ut, signeres og samles inn senest innen seriestart. Kopi av signerte kontrakter overleveres sportslig leder. Sikre at laget stiller opp på dugnadsarbeid i egen eller MIL-fotballs regi Ha kontakt med motstanderlagets trener/lagleder for praktisk gjennomføring av kampen. Sørge for at en har dommer til lagets hjemmekamper 6. Utviklingsfond Fotballgruppen har etablert et Utviklingsfond som skal gi lag eller enkeltspillere økonomisk støtte utover det som hvert lag får tildelt over det årlige budsjett. Hensikten er å stimulere lag og spillere til å utvikle seg sportslig innenfor rammen av Mathopen Idrettslag. Midlene vil bli gitt som støtte til konkrete tiltak og ikke i form av generelle tilskudd. Fondet får sine inntekter fra eventuelle årlige overskudd fra fotballgruppens aktiviteter. Styret behandler søknader og innvilger eventuelle tilskudd. Det er utarbeidet retningslinjer, godkjent av årsmøtet, for hvem som kan søke og eventuelt få tilskudd. 7. Utdanning av trenere og lagledere Mathopen Fotball skal gi trenerne for minijente/minigutt tilbud om aktivitetslederkurs. Kurset vil arrangeres lokalt eller i regi av Hordaland Fotballkrets. Trenere for lillejente/lillegutt skal få tilbud om påbygging av aktivitetslederkurset. Trenere/lagledere oppfordres til å ta kurs/utdanning utover dette, men initiativ kommer da fra trener/lagleder selv. 8. Utdanning av dommere Like viktig som å etablere lag er det å få frem dommere fra de aldersbestemte årsklasser med sikte på å motivere og stimulere disse til å fortsette til seniornivå. Fotballgruppen ønsker å motivere og stimulere egne medlemmer til dommerutdanning. Hvert år arrangeres det klubbdommerkurs for klubbens spillere fra 14 år og oppover, og det gis tilbud om å ta dommerkurs i kretsregi (aspirantdommerkurs). Klubbdommerne skal benyttes i lagenes hjemmekamper. Klubbdommerkurs gjennomføres lokalt med støtte fra Hordaland Fotballkrets. Dommerne skal integreres i samlinger, turer og turneringer dersom det er hensiktsmessig. De skal følges opp jevnlig av dommeransvarlig i styret med sikte på motivasjon og utvikling.

9 Vedlegg 1 Holdningskontrakter for barnefotball HOLDNINGS-KONTRAKT BARNEFOTBALLEN 6-12 ÅR MELLOM klubb klubbrepresentant og trener/lagleder og foreldre/foresatte Datert

10 INNLEDNING I vår klubb vil vi legge vekt på å skape gode holdninger som forplikter både spillere, trenere/lagledere og foreldre/foresatte så lenge de er med i klubben. I barnefotballen (6-12 år) inngås det derfor en holdningsavtale mellom klubben, trenere/lagledere og foreldre/foresatte. En tilsvarende avtale benyttes også i ungdomsfotballen, men da også med spilleren. Vi ønsker å skape et godt miljø hvor fotball og sosialt fellesskap bidrar til å skape trygghet og trivsel for den enkelte. Klubben ønsker å være en sentral aktør i nærmiljøet for å skape gode oppvekstvilkår for barn og ungdom. Derfor er positive holdninger noe av det vi setter fokus på. I vår klubb ønsker vi at alle skal ha en positiv adferd og bidra positivt i miljøet, slik at alle trives. Fotball er for alle og i vår klubb er alle like verdifulle! Vi tar utgangspunkt i Norges Fotballforbunds breddeformel: Trygghet + Mestring = Trivsel I dette ligger en respekt og forståelse for det enkelte individs behov for å bli akseptert, få anerkjennelse, føle tilhørighet og få tilpassede utfordringer etter egne forutsetninger. Vi har alle et ansvar for at følgende ikke forekommer: Alle former for mobbing og rasisme Trener- og lederholdninger som fører til dårlig selvfølelse og trivsel hos spillere Foreldre/foresatte holdninger der resultat- og prestasjonstenkning ødelegger for miljøet og trivselen TRENERENS OG LAGLEDERENS ROLLE Trenere og lagledere vil alltid fremstå som eksempler for spillere i klubben. Gode holdninger hos trenere og lagledere vil lett smitte over på både spillere og foreldre. Det er også de som i første rekke vil representere klubben overfor foreldre og andre lag og miljøer innen fotballen. Deres holdninger er derfor avgjørende for at vi skal lykkes i å nå målsettingene for våre verdier og holdninger. Trenere og lagledere skal: Stimulere til at spillerne respekterer hverandre, og viser en sportslig holdning overfor medspillere, motspillere, dommere og motstandernes trenere/ledere og foreldre/foresatte. Legge til rette for at spillerne trives med fotballen og kan utvikle sin fotballferdighet gjennom rettledning og læring. Legge vekt på at alle barna får delta både i trening og kamp, og tilnærmet like mye. Topping av lag og prestasjonspress i barneballen bør unngås. Ha stor oppmerksomhet rettet mot Fair Play og retningslinjene for dette arbeidet. Trenere/ledere må gripe inn i tilfeller der spillere blir utsatt for mobbing eller rasediskriminerende eller annen negativ adferd. Fair Play er mer enn gule og røde kort. Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen!

11 FORELDRENES/DE FORESATTES ROLLE En av våre viktigste ressurser er foreldrene/ de foresatte. Norges Fotballforbund har utarbeidet foreldrevettregler som bør følges: 1. Møt opp på trening og kamp - barna ønsker det 2. Gi oppmuntring til alle spillerne - ikke bare ditt eget barn 3. Gi oppmuntring i medgang og motgang 4. Respekter trener/lagleders bruk av spillere - seriøse innspill kan du gi etter kampen 5. Se på dommeren som en veileder respekter avgjørelsene 6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta ikke press 7. Spør om kampen var morsom og spennende ikke bare om resultatet 8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr - men ikke overdriv 9. Vis respekt for klubbens arbeid - delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner 10. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball ikke du 11. Vis respekt for andre - ikke røyk på sidelinja 12. Husk at barna gjør som du sier - ikke som du sier Aktuell informasjon:

12 Vedlegg 2 Holdningskontrakter for ungdomsfotball HOLDNINGSKONTRAKT UNGDOMSFOTBALLEN ÅR MELLOM klubb klubbrepresentant og trener/lagleder og spiller (evt. foreldre/foresatte dersom spilleren er under 16 år) Datert

13 INNLEDNING I vår klubb vil vi legge vekt på å skape gode holdninger som forplikter både spillere, trenere/lagledere og foreldre/foresatte så lenge de er med i klubben. I ungdomsfotballen (13-19 år) inngås det derfor en holdningsavtale mellom klubben, treneren/laglederen og spilleren. En tilsvarende avtale benyttes også i barnefotballen, men da mellom klubben, trenere/ lagledere og foreldre/foresatte. Vi ønsker å skape et godt miljø hvor fotball og sosialt fellesskap bidrar til å skape trygghet og trivsel for den enkelte. Klubben ønsker å være en sentral aktør i nærmiljøet for å skape gode oppvekstvilkår for barn og ungdom. Derfor er positive holdninger noe av det vi setter fokus på. I vår klubb ønsker vi at alle skal ha en positiv adferd og bidra positivt i miljøet, slik at alle trives. Fotball er for alle - og i vår klubb er alle like verdifulle! Vi tar utgangspunkt i Norges Fotballforbunds breddeformel: Trygghet + Mestring = Trivsel I dette ligger en respekt og forståelse for det enkelte individs behov for å bli akseptert, få anerkjennelse, føle tilhørighet og få tilpassede utfordringer etter egne forutsetninger. Vi har alle et ansvar for at følgende ikke forekommer: Alle former for mobbing og rasisme Trener- og lederholdninger som fører til dårlig selvfølelse og trivsel hos spillere Foreldre/foresatte holdninger der resultat- og prestasjonstenkning ødelegger for miljøet og trivselen Negative spillerholdninger som ødelegger for miljøet og trivselen på laget og i klubben TRENERENS OG LAGLEDERENS ROLLE Trenere og lagledere vil alltid fremstå som eksempler for spillere i klubben. Gode holdninger hos trenere og lagledere vil lett smitte over på både spillere og foreldre. Det er også de som i første rekke vil representere klubben overfor foreldre og andre lag og miljøer innen fotballen. Deres holdninger er derfor avgjørende for at vi skal lykkes i å nå målsettingene for våre verdier og holdninger. Trenere og lagledere skal: Stimulere til at spillerne respekterer hverandre, og viser en sportslig holdning overfor medspillere, motspillere, dommere og motstandernes trenere/ledere og foreldre/foresatte. Legge til rette for at spillerne trives med fotballen og kan utvikle sin fotballferdighet gjennom rettledning og læring. Legge vekt på at alle ungdommene får delta både i trening og kamp, ut fra spillernes egne ønsker og behov, og der spillerne får innflytelse og medbestemmelse i utformingen av aktivitetstilbudet. Ha stor oppmerksomhet rettet mot Fair Play og retningslinjene for dette arbeidet. Trenere/ledere må gripe inn i tilfeller der spillere blir utsatt for mobbing eller rasediskriminerende eller annen negativ adferd. Fair Play er mer enn gule og røde kort. Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen!

14 SPILLERENS ROLLE Spilleren må følge opp disse punktene: Vær presis, meld fra dersom du ikke kan møte. Grunn skal oppgis. Møt opp til trening og kamp selv om du er skadet. Annet skal avtales. Hold eget, andres og lagets utstyr i orden. Vis disiplin på og utenfor banen. Gled deg over suksess, men husk at den forplikter. Vær lojal mot klubb, medspillere, trenere og ledere. Si fra omgående til trener eller lagleder om du er misfornøyd med noe. Gode holdninger til oppvarming og uttøyning er viktig for å unngå skader. Vis respekt for andres følelser og meninger. Avstå fra bruk av alkohol, tobakk og andre rusmidler i all fotballsammenheng. Delta på dugnader, betal treningsavgifter, kontingent og egenandeler innen fastsatte frister. Ta ansvar for å rydde i garderober og på banen etter trening og kamp. Dette gjelder både ved hjemme- og bortekamper. Bidra til å skape trygghet, humør og dermed trivsel i laget. Bidra til at alle føler tilhørighet. Spesielt i forbindelse med trening: Læring er aktiv innsats - vær 100 % med. Vær lærevillig, konsentrert og disiplinert. Ha en positiv innstilling. Hold ro og hør nøye etter når trenere/lagleder snakker/informerer. Bidra til effektiv trening. Hente/sette ut mål, baller og annet utstyr raskt. Ikke ta i bruk baller før man får beskjed. Hold baller i ro ved stopp. Ikke klag på dømming under trening. Ta ansvar selv og vær ærlig. Spesielt under kamp: Ha respekt for laguttak og spillerbytter. Ikke prat med venner, familie eller andre tilskuere under kamp. Vær ydmyk og positiv til rettledning og beskjeder fra trenere. Vis toleranse overfor dommere og medspillere når de gjør feil. Ha respekt for motspillere, ledere, trenere og dommere. Spesielt ved evt overgang Ved overgang til annen klubb skal sportslig leder i Mathopen Fotball konsulteres og involveres i diskusjon med ny klubb. Vi forventer at det ikke tas kontakt med ny klubb uten at sportslig leder er orientert. Aktuell informasjon:

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

HOLDNINGSAVTALE MELLOM

HOLDNINGSAVTALE MELLOM HOLDNINGSAVTALE MELLOM NAMSOS IL FOTBALL OG.. NAMSOS IL FOTBALL OM VERDIER OG HOLDNINGER * I NIL FOTBALL skal vi støtte og styrke hverandre, og være positive! * I NIL FOTBALL skal vi gjøre hverandre gode!

Detaljer

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL)

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Barnefotball, 6-12 år. I Nordre Holsnøy IL skal barnefotballen bygge på disse verdigrunnlagene: - Fotball for alle - Trygghet - Mestring = Trivsel og

Detaljer

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Klart vi e fra Honningsvåg Vi skaper idrettsglede Verdigrunnlag og holdningsdokument www.htif.no 1.4.2011 Verdigrunnlag All aktivitet i HT&IF skal være tuftet på disse

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Holdningsavtale mellom. Skeid og Navn Datert. Skeid om verdier og holdninger

Holdningsavtale mellom. Skeid og Navn Datert. Skeid om verdier og holdninger Holdningsavtale mellom Skeid og.. Navn Datert Skeid om verdier og holdninger I Skeid ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til å skape en trygg

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø Vedlegg 1. Barnefotballens tre grunnverdier: http://www.fotball.no/barn_og_ungdom/barnefotball/ Likhetsprinsippet Gjelder innad i et lag. Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg Klubbhåndbok 2017 FK Sparta Sarpsborg Innhold Visjon og mål... 2 Mål... 2 Visjon... 2 Verdier... 3 Den røde tråden:... 4 Side 1 av 4 Visjon og mål Visjonen er grunnlaget for å skape fotballglede, hvor

Detaljer

Sportsplan Varpe Ballklubb

Sportsplan Varpe Ballklubb Innhold 1. Klubbens visjon og mål 2. Barnefotball (7 12 år) 3. Ungdomsfotball (13 18 år) 4. Junior- og seniorfotballen 5. Trenere/ledere 6. Dommere 7. Hospitering 8. Sammenslåing 9. Fair Play 10. Sentrale

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre SPORTSPLAN for fotball Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre DEL 1 www.tanabk.no Utgitt: 2002 Revidert: 04.02.2016 INNHOLD FORMÅL side 3 KLUBBENS VISJON OG GRUNNVERDIER

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 98 18.09.08 Klubbvisjon CSK fotballavdelingen skal gjennom sine tilbud bidra til at så mange som mulig stimuleres til å spille fotball så lenge som mulig. Klubben skal være et sosialt knutepunkt

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

Lørenskog Idrettsforening

Lørenskog Idrettsforening Lørenskog Idrettsforening DET HANDLER OM RESPEKT, IKKE SANT? Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Verdigrunnlag I LIF har vi valgt tre verdier vi ønsker

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 FORORD VED LEDER ØIL SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 HOLDNINGER OG MILJØ 9 TRENERE 11 ØIL

Detaljer

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT Dokumentet skal gjennomgås før sesongstart sammen med trenere/lagleder, spillere og foreldre. Planen revideres hvert år og/eller

Detaljer

Profil- og målsetningsplan

Profil- og målsetningsplan www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stiftet 16. juni 1937 Profil- og målsetningsplan 2011-2017. Vår visjon: AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner.

Detaljer

SPORTSPLAN TORVASTAD IL

SPORTSPLAN TORVASTAD IL SPORTSPLAN TORVASTAD IL INNHOLD VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER 2 BARNEFOTBALLENS VERDIGRUNNLAG 2 BARNEFOTBALL 4-12 ÅR 3 UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR 4 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET 5 DIFFERENSIERING I PRAKSIS

Detaljer

Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014

Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014 FOTBALL Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014 Det handler om respekt, ikke sant? Surnadal IL Fotball vil i løpet av vinteren og våren 2012 igangsette forskjellige tiltak for å bli en foregangsklubb når det

Detaljer

Hospiteringsregler for GIL Fotball

Hospiteringsregler for GIL Fotball Gossen IL Hospiteringsregler for GIL Fotball Bakgrunn og regler Fotballgruppen 3/19/2010 Contents Bakgrunn... 3 Hva er hospitering?... 4 Flytsonebegrepet... 4 Flest mulig spillere i flytsonen... 5 1. Ordinær

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB BARNEFOTBALLKVELDEN BARNEFOTBALLKVELDEN INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB DELTAKERE - TRENERE,

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

V e l k o m m e n t il H å n d b a l l g r u p p e n Romsås Idrettslag Styret ønsker deg velkommen i den største gruppa, i den største frivillige

V e l k o m m e n t il H å n d b a l l g r u p p e n Romsås Idrettslag Styret ønsker deg velkommen i den største gruppa, i den største frivillige Velko mmen til Håndballgruppen I Romsås Idrettslag Styret ønsker deg velkommen i den største gruppa, i den største frivillige organisasjonen på Romsås. Vi håper medlemskapet blir til like stor glede for

Detaljer

Glede Vi synes det er gøy å lære og det er gøy å få til det vi trener på! Vi skal ha det moro sammen, alle sammen!

Glede Vi synes det er gøy å lære og det er gøy å få til det vi trener på! Vi skal ha det moro sammen, alle sammen! Velkommen til oss! Så kult at du vil bli en av oss! Vi er 33 gutter fra Løvenstad, Blystadlia, Rud og Nordby skole. Fire av spillerne våre er egentlig fra G2002, men de trener og spiller kamper sammen

Detaljer

TRY fotball - Sportsplan. Pr Gyldig for 2015-sesongen

TRY fotball - Sportsplan. Pr Gyldig for 2015-sesongen TRY fotball - Sportsplan Pr. 07.04.2015 Gyldig for 2015-sesongen 1 OM SPORTSPLANEN TRY er et gammelt idrettslag som gjenoppstod i 2005. Fotballgruppen teller pt. ca. 300 spillere. TRY Fotball har guttelag

Detaljer

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball Sportsplan for Jevnaker IF Fotball SPORTSPLAN FOR JEVNAKER FOTBALL. Generelt: Den overordnede målsetting til klubben er å legge forholdene til rette for at alle som ønsker å spille fotball får et godt

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2 2. Overordnet målsetning for klubben 2 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4 5. Utviklingstreninger 4 6. Talenttreninger 4 7. Spillestil 5 7.1 Vestfold

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

YNGRES AVDELING Sportslig plan

YNGRES AVDELING Sportslig plan YNGRES AVDELING Sportslig plan Vedtatt i Hovedstyret 20. august 2006. Sportslig plan Side 2 Formål med sportslig plan Sportslig plan SK Gjøvik-Lyns policydokument når det gjelder barne- og ungdomsfotballen.

Detaljer

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Vi er Sortland IL Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Overordnede målsetting: 1. Sortland Idrettslag er en breddeklubb med en fornuftig satsing på bredde og topp 2. Sortland idrettslag skal

Detaljer

Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball

Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball Sesongen 2013 1. Sportsplan 2013 Vingar fotball har for sesongen 2012 utarbeidet en sportsplan som skal være et hjelpemiddel for trenerne og laglederne i de forskjellige

Detaljer

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 Verdier og holdninger Hovedmål barnefotball: Gi så mange barn som mulig et kamptilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både

Detaljer

SPORTSPLAN SK BAUNE. Trygghet, trivsel, mestring

SPORTSPLAN SK BAUNE. Trygghet, trivsel, mestring SPORTSPLAN SK BAUNE Trygghet, trivsel, mestring RETNINGSLINJER FOR STYREMEDLEMMER, TRENERE, LAGLEDERE OG FORESATTE FOR FOTBALLAKTIVITETEN I SK BAUNE. SPORTSPLANEN SKAL FUNGERE SOM ET VERKTØY FOR Å KVALITETSSIKRE

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Her er litt informasjon om rollefordeling, hva som kan forventes av de ulike rollene og hvordan vi organiserer driften av et lag i SK Nord. De involverte

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF Forord Huringen IF ønsker som klubb å gjøre mer for å utvikle aldersbestemt fotball. Et steg i denne retning er å utvikle noen grunnleggende felles holdninger omkring barneog

Detaljer

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer:

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Sportsplan for FK BODØ/GLIMT Håndboka - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Bodø/Glimts hovedmål: 1. Gi alle spillerne i ungdomsavdelingen en fotballopplevelse

Detaljer

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Vedtatt av håndballstyret 2017.02.26 Sportslig rammeplan Sportslig rammeplan er avdelingens styringsdokument. Sportslig rammeplan gir retningslinjer for spillere,

Detaljer

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Takk for at Du/Dere valgte å delta på denne Cup en. I denne mappen vil du finne informasjon om følgende: BAMA informasjon Spilleregler Kampoppsett Foreldrevettregler

Detaljer

Mål og strategiplan

Mål og strategiplan Mål og strategiplan 2017-2021 2 Innholdsfortegnelse. 1. Innledning s. 3 1.1. Organisatorisk og sportslig status. s. 3 1.2. Overordnede føringer og verdier. s. 3 2. Idé og visjon. s. 4 2.1. Klubbidé. s.

Detaljer

Fair Play Hjemmekampen Velkommen!

Fair Play Hjemmekampen Velkommen! Oppdatert 09.05.2017 Fair Play Hjemmekampen Velkommen! HVA Husk: at spilleren er BARN at fotball skal være GØY å gjøre dommeren GOD at du er et FORBILDE HVORDAN Følg reglene: Trenervett Foreldrevett Spillervett

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte.

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte. Kjære Hasle Løren medspiller! Du leser nå Hasle Lørens sportslige plan. Planen er ment å være et verktøy for deg som er trener for et aldersbestemt lag, og som informasjon til deg som er forelder eller

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet 1. Visjon: ILN - Sportsplan Rev.3 17.03.2017 Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet Idrettslagets visjon er forankret i slagordet: «Vi e bæst på å ha det kjækt» 2. Treningstilbud og utvikling: a. Vi skal

Detaljer

Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening. Fotball til glede for alle!

Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening. Fotball til glede for alle! Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening Fotball til glede for alle! Barkåker 27.01.2015 1 Visjon og misjon Sportsplanen er koblet til klubbens visjon og misjon som er: Visjon: Fotball til glede

Detaljer

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI KNØTTEFOTBALL 5 KAMPREGLEMENT 6 TRENERROLLEN 7 LAGLEDERROLLEN

Detaljer

Organisering og roller i fotballavdelingen

Organisering og roller i fotballavdelingen Organisering og roller i fotballavdelingen Innholdsfortegnelse Fotballavdelingens organisasjon... 2 Skjematisk fremstilling av GIF Fotball funksjons- og rollebeskrivelser... 2... 2 Fotballeder... 3 Nestleder...

Detaljer

Fotballederkurs 1. Modul 2: Vår store fotballfamilie

Fotballederkurs 1. Modul 2: Vår store fotballfamilie Fotballederkurs 1 Modul 2: Vår store fotballfamilie Mål for modulen Bli kjent med: Kretsens rolle inn mot klubbene Begrepet Klubben som sjef Forstå: Hvilke nøkkelroller som bør være på plass i klubben

Detaljer

V e l k o m m e n t il H å n d b a l l g r u p p e Romsås Idrettslag Styret ønsker deg velkommen i den største gruppa, i den største frivillige

V e l k o m m e n t il H å n d b a l l g r u p p e Romsås Idrettslag Styret ønsker deg velkommen i den største gruppa, i den største frivillige Velko mmen til Håndballgruppe I Romsås Idrettslag Styret ønsker deg velkommen i den største gruppa, i den største frivillige organisasjonen på Romsås. Vi håper medlemskapet blir til like stor glede for

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

INSTRUKS FOR LAGLEDER

INSTRUKS FOR LAGLEDER INSTRUKS FOR LAGLEDER Lagleder skal: Ha oversikt over lagets spillere, og rapportere til klubben ved endringer. Sørge for registrering i Fiks fra det året spiller er 12 år. ha det administrative ansvar

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Utarbeidet: 06.06.2013 Revidert: 06.07.2017 Målsetting: Flisa AIL skal utøve idrettsaktiviteter på best mulig nivå og gi utøverne

Detaljer

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03.

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03. SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL Versjon 2.0, 2010 Versjon 2.0, 25.03.2010 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 4 1.1 INNHOLD... 4 1.2 REVISJON... 4 2 MÅL OG VERDIER... 5 2.1 POSITIVE

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Innhold INNLEDNING...3 MÅLSETTING...3 HOLDNING, INNSTILLING OG MILJØ...3 ANSVAR, RESPEKT, DISIPLIN OG TOLERANSE....4 KLUBBENS FORVENTNINGER...5 TIL TRENERE/LAGLEDERE

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Fjell er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen

Detaljer

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE Rekruttere og beholde God lag og gode spillere skapes gjennom godt organiserte klubber og gode ledere Lederne må være dyktige til å forutse, samordne og styre frivilligheten

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming.

Detaljer

KLØFTA IL FOTBALL SPORTSPLAN Sportsplan Kløfta IL fotball, revidert mai Bjørn-Terje Mellesdal og Jørn Dahl

KLØFTA IL FOTBALL SPORTSPLAN Sportsplan Kløfta IL fotball, revidert mai Bjørn-Terje Mellesdal og Jørn Dahl KLØFTA IL FOTBALL SPORTSPLAN 2017-2019 Sportsplan Kløfta IL fotball, revidert mai 2017 Bjørn-Terje Mellesdal og Jørn Dahl 1 KLØFTA IL FOTBALL SPORTSPLAN 2017-2019 Sportsplanen beskriver hva all barne-

Detaljer

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA En praktisk og meningsfull veileder til Utøveren, Treneren, Foreldre og Oppmenn i RSK-Alpin «Slik gjør vi det i RSK Alpin» Side 1 Innledning RSK-Alpins veileder, «Slik gjør

Detaljer

Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012

Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012 Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012 Lagledermøte barnefotball 2012 Laglederkveld Agenda: - Hordaland Fotballkrets - Verdier og retningslinjer NFF - Fair Play - Sesongen 2012 - serieoppsett - Spilleregler

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing IL Manglerud Star fotball Handlingsplan mot mobbing Hvorfor har vi en handlingsplan mot mobbing: MS Fotball skal være et trygt sted å være. Vår målsetning er å skape verdier og leveregler som sikrer at

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

" Flest, Lengst, Best " Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt. " Flest, Lengst, Best "

 Flest, Lengst, Best  Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt.  Flest, Lengst, Best Sportslig plan L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt Klubbinfo Stiftet: 1931 Base: Tranby Innhold Klubbinfo.... s. 2 Visjon... s. 4 7 9 år. s. 5 10 12 år.. s. 6 13 14 år.. s. 7 15 19 år.. s. 8 Voksenfotball..

Detaljer

FORELDREVETT. VEILEDER n

FORELDREVETT. VEILEDER n FORELDREVETT VEILEDER n Håndball som lagspill Idretten vår er en lagidrett. LAGET står i sentrum under selve håndballspillet. Dette betyr at samarbeid, felles innsats og oppmuntring fra kameratene er viktig

Detaljer

Fair play program. Fair play program

Fair play program. Fair play program Fair play program Fair play program 1 Med Fair Play skal vi styrke fotballens rolle som formidler av positive verdier til barn og unge INNHOLD Inkluderende fotball s. 4 Fair Play for fotballen skyld s.

Detaljer

Retningslinjer og regler for spillere, foresatte og foreldre tilknyttet aldersbestemte lag

Retningslinjer og regler for spillere, foresatte og foreldre tilknyttet aldersbestemte lag Retningslinjer og regler for spillere, foresatte og foreldre tilknyttet aldersbestemte lag Fastsatt 8. mai 2012 1 Overordnede retningslinjer for spilleren - Spill ishockey fordi det er gøy - Arbeid med

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Utgitt dato: 28.02.2012 Revidert dato: 29.05.2013 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben skal jobbe etter

Detaljer

Sportsplan fotball Trolldalen IF

Sportsplan fotball Trolldalen IF Sportsplan fotball Trolldalen IF Fair play Trolldalen IF ønsker at alle aktive, ledere, trenere og foreldre representerer foreningen på en god måte. Det innebærer blant annet at: Vi viser glede. Vi er

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL

SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL Utarbeidet mai 2000 Godkjent i styret i KIL/Hemne 14/5.-2000 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord, målsetting og holdninger Side 1 Trenerens 10 bud Side 2 Foreldrevettregler

Detaljer

Barnefotballv2. 09-02-05 08:40 Side 1. Barnefotball Retningslinjer og holdninger

Barnefotballv2. 09-02-05 08:40 Side 1. Barnefotball Retningslinjer og holdninger Barnefotballv2. 09-02-05 08:40 Side 1 Barnefotball Retningslinjer og holdninger 2. utgave, januar 2005 Barnefotballv2. 09-02-05 08:40 Side 2 Målgruppe Barnefotballen omfatter all organisert fotball for

Detaljer

TILRETTELEGGING OG HOSPITERING

TILRETTELEGGING OG HOSPITERING TILRETTELEGGING OG HOSPITERING BYNESET I.L. FOTBALLAVDELINGEN Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks 33 7070 Bosberg Sist revidert: 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Begrep... 3 2.1. Tilrettelegging:...

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

GREIPSTAD IL. Fotballavdelingen STRATEGIPLAN FOR GREIPSTAD FOTBALL. www.greipstadfotball.no

GREIPSTAD IL. Fotballavdelingen STRATEGIPLAN FOR GREIPSTAD FOTBALL. www.greipstadfotball.no GREIPSTAD IL Fotballavdelingen STRATEGIPLAN FOR GREIPSTAD FOTBALL www.greipstadfotball.no FORORD Organisasjonene i dagens samfunn står overfor betydelige utfordringer. Viljen til å ta verv og gå løs på

Detaljer

SPILLER OG FORELDRE HÅNDBOK

SPILLER OG FORELDRE HÅNDBOK SPILLER OG FORELDRE HÅNDBOK Versjon 1.2 1 VÅR VISJON ER Ved å spille hockey i Rosenborg skal barn og ungdom ha det artig, de skal trives, de skal oppleve spenningen, utfordringen og mestringen ved å trene

Detaljer