Behandlet i UUV-sak 31/11 Vedtatt Gjelder for kull Oppdatert (UUV-sak 100/11) Sist oppdatert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandlet i UUV-sak 31/11 Vedtatt 15.04.11 Gjelder for kull 2010-13 Oppdatert 22.09.11 (UUV-sak 100/11) Sist oppdatert 19.01.12"

Transkript

1 EMNEBESKRIVELSE LMS2100 Ledelse av menneskelige ressurser Spesialisering 1. Studier Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring Bachelor i Reiseliv 2. Semester 4.semester 3. Antall studiepoeng Emneansvarlig Førstelektor Helene Sætersdal 5. Antall timer 144 timer 6. Læringsutbytte Kunnskap Studentene skal etter endt emne forstå de mest grunnleggende teorier og perspektiver innenfor strategisk ledelse av menneskelige ressurser. De skal ha kunnskap om anvendelsen av organisasjonsanalyser, rekruttering, personalutvikling, lønnssystemer og avvikling av arbeidsforhold i et strategisk perspektiv. Studentene skal få god innsikt i rekrutterings- og prestasjonsoppfølgingssystematikk. De skal få grunnleggende innsikt i rekrutteringsrutiner som brukes, samt prestasjonsoppfølgingsverktøy og praksis i offentlig og privat sektor. Studentene skal ha grunnleggende kunnskap, innsikt og perspektiv på organisatoriske endringer og forstå drivkrefter og prosesser i forhold til endringens omfang. Videre skal studentene ha kunnskap om årsaker til endringer, endringsstrategier og hvordan man skal håndtere motstand mot endring. Studentene skal få kunnskap om at merker er bygget gjennom og for mennesker. Studentene vil lære at ledelse gjennom LMS2100 Ledelse av menneskelige ressurser Side 1 av 6

2 menneskelige ressursene trenger å samordnes mot organisasjonens strategi og merkevaren. Studentene skal tilegne seg en grunnleggende forståelse for hva det betyr å forvalte arbeidsgiveransvaret på en god måte. Dette innebærer kunnskap om hvilke rettigheter og plikter som gjelder for både arbeidsgiver og arbeidstaker, samt innsikt i systemer og metoder for systematisk oppfølging av arbeidsgiveransvaret. Et særskilt fokus legges på å innarbeide forståelse for hvordan en ryddig forvaltning av arbeidsgiveransvaret er en forutsetning for at de ansatte skal prestere godt innenfor sine arbeids- og ansvarsområder. Studentene skal tilegne seg kunnskap om hvordan forholdet mellom den enkelte arbeidstaker og den enkelte arbeidsgiver (den individuelle arbeidsretten) og hvordan det rettslige forholdet mellom arbeidslivets organisasjoner (den kollektive arbeidsretten) er regulert. Ferdigheter Studentene skal etter endt emne lære å bruke en strategisk tilnærming i forvaltningen av personalressursene. De skal ut fra teorier om forvaltning av menneskelige ressurser, kunne analysere strategiske situasjoner og anbefale veivalg for å bedre en organisasjons konkurranseevne. Studentene skal kunne identifisere hvilke rutiner og verktøy som brukes i rekruttering og prestasjonsoppfølging. I tillegg skal de få innblikk i underliggende forutsetninger og begrensninger og ut fra dette kunne vurdere valg av tilnærming ut fra forutsetninger og hensikter. Ut fra de metodekunnskaper de har fra før, skal de kunne utføre avveininger med henhold til de kvalitetskrav som må stilles til verktøy og evt leverandører av slike. Studentene skal ha en helhetlig forståelse og grunnleggende ferdigheter innenfor endringsledelse og kunne drøfte ulike LMS2100 Ledelse av menneskelige ressurser Side 2 av 6

3 teoretiske retninger og historiske erfaringer som har relevans i dag. Studentene skal ha basisferdigheter til å kunne planlegge, styre, lede, implementere og evaluere en endringsprosess. Studentene vil tilegne seg innsikt i viktigheten av en sterk organisasjonskultur for å få de ansatte engasjert i merkevaren. Studentene skal kunne redegjøre for sentrale lover og avtaler, virkemidler, tiltak og prioriteringer for å sikre forsvarlig personalforvaltning. Studentene skal kunne identifisere et arbeidsrettslig problem, finne relevante kilder og løse praktiske rettsspørsmål ut fra kildene. Generell kompetanse Studentene skal etter endt emne ha innsikt i at menneskelig kapital er vanskeligere å styre enn de øvrige ressursene i organisasjonen, og at menneskelig kapital også er en uensartet og heterogen ressurs. Studentene skal ha fått kompetansen i å planlegge en HR-strategi og å kunne drøfte ulike konsekvenser denne vil ha på menneskene i organisasjonen. 7. Innhold Strategisk personalledelse; Hvordan oppnå et konkurransefortrinn? Strategisk personalplanlegging; analyse av organisasjonen. Strategisk rekruttering; rekrutteringsprosessen, utvelgelsesmetoder, opplæring. Strategisk personalutvikling og avvikling; analyse av arbeidskapasitet, utvikling av personalet, avvikling. Belønningssystemer; lønnssystemer, resultatbasert belønning. Intelligens-, personlighets- og relatert testteori, jobbbeskrivelse og relaterte rutiner for utvelgelse pga av kompetansevurdering, balanced scorecard, 360 graders vurdering, medarbeiderundersøkelsr og relaterte LMS2100 Ledelse av menneskelige ressurser Side 3 av 6

4 oppfølgingssystemer og pedagogisk-psykologisk forskning omkring prestasjonsoppfølging. Rutiner for utvikling av selvledelse og forutsetninger for dette. Grunnleggende forståelse for endringsprosesser, drivkrefter og utfordringene for å lykkes, relatert til organisasjonsmessige forhold som ledelse, struktur, kultur og endringsmotstand. Prinsipper for intern merkevarebygging; definere merkevaren, kommunisere merkevaren og å overføre merkevaren til en HR-prosess. Forsvarlig personalhåndtering og personaladministrasjon, herunder blant annet organisering av personalarbeidet (HR-avdelingen), HMS, sykepenger og oppfølging av sykefravær, mangfold og diskriminering, kompetanse- og personalplanlegging, stillingsbeskrivelser, arbeidsordninger, arbeidstidsbestemmelser, permisjoner, ferieavvikling, lønns- og personalpolitikk, pensjon og forsikringer, etisk personalforvaltning og personaldatasystemer. Rettsregler knyttet til opprettelse og avslutning av arbeidsforhold, herunder krav til arbeidskontrakt, midlertidige ansettelser, oppsigelse og avskjed. I tillegg behandles permisjoner, nedbemanning, virksomhetsoverdragelser, drøftinger og ansattes representasjon. Emnet inneholder også hovedreglene i kollektiv arbeidsrett lønnsdannelse i Norge, sentrale og lokale forhandlinger, tariffavtaler og lokale overenskomster, arbeidskamp og kollektive tvister. 8. Gjennomføring Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger og diskusjoner i klassen og fellesundervisning. Studentene skal også presentere ulike former for oppgaver i klassen, både LMS2100 Ledelse av menneskelige ressurser Side 4 av 6

5 gruppevis og individuelt. Det vil bli gjennomført et simuleringsprosjekt. Det forventes en betydelig egeninnsats i løpet av emnet. 9. Vurdering Det vil avholdes en hjemmeeksamen på 12 uker (i grupper på inntil tre studenter) som teller 40 % av karakteren. En individuell hjemmeeksamen i etterkant av simuleringsprosjektet (vurderes til bestått/ ikke bestått). Individuell 3-timers skriftlig eksamen teller 60 % av karakteren. 10. Pensumlitteratur Grimsø, Rigmor E Personaladministrasjon: Teori og praksis. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: Sider: 451. Pris: 489,- Ind, Nicholas Living the brand: How to transform every member of your organization into a brand champion. 3. utgave. London: Kogan Page. ISBN: Sider: 200. Pris: 269,- Jacobsen, Dag Ingvar Organisasjonsendringer og endringsledelse. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: Sider: 333. Pris: 429,- Karlsen, Jane Erik Metoder for HMS-regulering. [Oslo]: Cappelen Damm akademisk. ISBN: Sider: 233. Pris: 398,- Kuvaas, Bård, red Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser: Evidensbasert HRM. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: Sider: 278. Pris: 385,- Nordhaug, Odd LMR: Ledelse av menneskelige ressurser: Målrettet personal- og kompetanseledelse. 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: Sider: 339. Pris 429,- Skorstad, Espen, Ova-Cathrine Schulze og Dag Øyvind E. Nilsen Rett person på rett plass: Psykologiske metoder i rekruttering og lederutvikling. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag. ISBN: Sider: 267. Pris: 379,- Aagaard, Erik C. og Nina Melsom Bedriftens personalhåndbok: Rett og plikt i arbeidsforhold. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: Sider: 433. Pris: 589,- LMS2100 Ledelse av menneskelige ressurser Side 5 av 6

6 11. Anbefalt litteratur LMS2100 Ledelse av menneskelige ressurser Side 6 av 6

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2014 1 Generell informasjon... 3 Innledning... 3 Inntakskrav... 3 Omfang og organisering... 3 Vurdering... 3 Eksamen... 4 Læringsutbytte...

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Side 1/70 Fagplan Studieår 2014 2017, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 HBV - Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

Bachelor i økonomi og administrasjon. 3. år økonomi og administrasjon spesialisering i regnskap

Bachelor i økonomi og administrasjon. 3. år økonomi og administrasjon spesialisering i regnskap Side 1/12 BED320 Årsregnskap med skatt 7,5 studiepoeng Norsk 3. år økonomi og spesialisering i regnskap HØST 1. LÆRINGSUTBYTTE Studentene skal ha kunnskaper om, og en kritisk forståelse av de prinsipper

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR)

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) I.h.t. 2012-06-27 nr 687: Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon og nasjonale retningslinjer fastsatt av NRØA 1. INNLEDNING Godkjent av

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Lånekassegodkjente utdanninger

Lånekassegodkjente utdanninger Lånekassegodkjente utdanninger Reiseliv Kontor og administrasjon IT Økonomi og personal Markedsføring og ledelse www.treider.no Utdanningstilbud kontor og administrasjon - Advokatsekretær 6 - Juridisk

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Hva jobber en HR-avdeling med?

Hva jobber en HR-avdeling med? Artikkel Hva jobber en HR-avdeling med? Lucie Kathrine Sunde-Eidem En organisasjons verdi og produksjonskraft ligger mer i organisasjonens intellekt og servicemuligheter enn i organisasjonens hard assets

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

Innkjøpsledelse 30 studiepoeng

Innkjøpsledelse 30 studiepoeng Innkjøpsledelse 30 studiepoeng Innkjøpsledelse, halvårsstudium Procurement Management, 30 credits 30 studiepoeng Dato for godkjenning xx.xx.2015 Gjelder for studenter tatt opp 2015/2016 Innledning Alle

Detaljer

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Korte utdanninger med gode jobbmuligheter Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Utdanningstilbud Utdanning er en investering i din fremtid. Kanskje den viktigste. Markedsføring og ledelse...4 Markedskonsulent...6

Detaljer

KOMPETANSE- KARTLEGGING

KOMPETANSE- KARTLEGGING KOMPETANSE- KARTLEGGING I VERRAN KOMMUNE Rapport og anbefaling fra arbeidsgruppe 1 Innhold: Side Innledning 3 Mandat 3 Kompetanse og ledelse 4 Kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling to sider av samme

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

Fagplan for Bachelorstudiet BII

Fagplan for Bachelorstudiet BII Fagplan for Bachelorstudiet BII Studieåret 2013/2014 Fagplan for Bachelorstudiet BII Studieåret 2013/2014 Innhold INNLEDNING 5 HOVEDOMRÅDE: POLITI OG SAMFUNN 15 Tverretatlig samarbeid 16 Forvaltningstjeneste

Detaljer

Fagplan for Bachelorstudiet. Studieåret 2013/2014

Fagplan for Bachelorstudiet. Studieåret 2013/2014 Fagplan for Bachelorstudiet BI Studieåret 2013/2014 Fagplan for Bachelorstudiet BI Studieåret 2013/2014 Innhold Innledning 5 Hovedområde: Politi og samfunn 15 Politilære POL110 16 Sosiologi SOS110 19 Yrkesetikk

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013.

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013. Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 1.0 23.06.2010 Godkjent av NOKUT 08.02.2012 1.1 07.12.2012 Godkjent av Veas fagskolestyre 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder

Detaljer

Anbefalt plan. Studiet gir innenfor rammene for en utdanning på bachelor-nivå en fordypning i regnskap, regnskapsførerregelverket, skatt og rettslære.

Anbefalt plan. Studiet gir innenfor rammene for en utdanning på bachelor-nivå en fordypning i regnskap, regnskapsførerregelverket, skatt og rettslære. Anbefalt plan Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning (NRØA) 9.1.2013 I) INNLEDNING Formålet med planen til Bachelor

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Kommunesektoren står overfor nye og krevende lederutfordringer

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 12.09.2013 Versjon klar for godkjenning i fagskolestyret A. Menkerud 0.1. 10.10.2014 Versjon til studentene på LH14 A. S. Solberg 0.3. NOKUT godkjente

Detaljer