For bransjens beste 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For bransjens beste 1"

Transkript

1 For bransjens beste 1

2 Vi jobber for bransjens beste Tor Backe Adm. direktør Adm.leder sekretariatet Sekretær GF og styre Juridisk fagansvarlig Næringspolitikk NHO, BNL og GCI UICP NRLs avdelinger Tirill Ilebekk Hansen Kommunikasjonssjef Overordnet kommunikasjonsstrategi Bygge og forvalte bransjens omdømme Prosjektleder «Skikkelig rørlegger» Presse kontakt Ekstern og intern kommunikasjon Sosiale medier Drift av og Annie Irene Tukun Houmøller Systemkoordinator Læremateriell salg NRLs websystem salg og vedlikeholdskontrakter ifag/rs'kalk Cordel sek retariatsarbeid Klagenemnda saksforberedelse Anne Lise Ihle Organisasjonskonsulent Medlemskap Medlemsarkiv Drift rammeavtaler Ole Larmerud Teknisk direktør VA/VVS-Kompetanse Akkordtariff og lønnssystemer Fagteknikk lovgivning, forskrifter og regelverk Kompetanseutvikling Ingebjørg Martinsen Opplæringskonsulent Kurs/konferanser teknisk gjennomføring Tillagte oppgaver VA/VVS-Kompetanse Are Skaar Nielsen Fagkonsulent Oppgaver i forbindelse med kursgjennomføring, forelesninger og utviklingsarbeid Oddgeir Tobiassen Fagsjef Mesterutdanning Kursinstruktør kursutvikling Kvalitetssikring/HMS/FDV/DDV RS kalk kurs og utvikling Anne Lise Vingeng Kontorsjef Kontoradministrasjon Medlems- og kursprogram Teknisk gjennom føring av gene - ralforsamlinger, styremøter og konferanser Ajourhold og oppdatering av styreoppnevnte utvalg Klagenemnda prosedyrer og statistikk Saksarkiv Utgivelse av NRLnytt, årsberetning, årsplanlegger m.m.

3 NRL din bransjeorganisasjon NRL er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak av ulik størrelse og markeds - orientering. Organisasjonens formål skal være å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet av høy etisk standard og god faglig kompetanse. Organisasjonen representerer både små og store bedrifter. Den viktigste oppgaven er å sikre gode rammevilkår for bransjen og profilere fagets kompetanse og betydning. Vi bistår også medlemsbedrifter i den daglige driften, eksempelvis ved kontraktsmessige spørsmål eller kvalitets- og kalkulasjonssystemer, og løser spørsmål knyttet til arbeidsgiveransvar. Helt siden organisasjonen ble etablert i 1913 har NRL jobbet for at det skal bli enklere for rørleggerbedrifter å drive seriøst og lettere for publikum å kjenne igjen de skikkelige rørleggerne. I denne brosjyren presenterer vi NRLs mange arbeidsområder og interesser. 3

4

5 Næringspolitikk NRL skal være en tydelig stemme overfor myndigheter og andre beslutningstakere. Gjennom god dialog og etablerte samarbeidsgrupper sørger vi for at rørbransjen blir hørt i de saker som vedrører oss. Vår tilknytning til Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Byggenæringens Landsforening (BNL) gjør at vi i fellesskap utgjør en betydelig del av norsk næringsliv med stor påvirkningskraft, og gir oss mulighet til å samarbeide på tvers av fagfelt innenfor næringen. I tillegg til å bidra til en samordnet BNL-politikk er NRL blant annet engasjert i spørsmål knyttet til energi og miljø, omdømmebygging, vannskader, VA-sektoren og plan- og bygningsloven. Vi tar del i revisjon av standarder og øvrige byggeblanketter og har en løpende dialog med Direktoratet for byggkvalitet. NRL organiserer i underkant av 670 rørleggerbedrifter fra hele landet. Disse omsetter for i overkant av 11 mrd. Dette tilsvarer ca. 40 % av landets rørleggerbedrifter, og utgjør ca. 70 % av bransjens totale omsetning. Diagrammet viser rørbransjens fordeling i markedet. 5

6

7 Arbeidsgiverforhold NRL skal sikre gode vilkår for arbeidsgiverne og fremme felles interesser i relevante fora. Vi er involvert i lønnsforhandlinger, utvikling og evaluering av lønnssystemer, tariff og overenskomst. Vi bistår medlemmene i personaltvister enten gjennom rådgivning fra NRL, eller ved at advokater fra BNL deltar i forhandlingsmøter med tillitsvalgte og ansatte. Selv om et flertall av bedriftene ikke er bundet av Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB), er det vanlig å innlemme denne i arbeidsavtaler. Slik kan arbeidsgiver overlate regulering av aktuelle lønns- og arbeidsvilkår til partene i arbeidslivet. FOB'en blir dermed en del av den bindende arbeidsavtalen. NRLs medlemsbedrifter har til sammen over ansatte. Organisasjonens tillitsmenn og ansatte er blant annet engasjert i BNLs styre, BNLs arbeidsgiverutvalg, styringsgruppe for BASS og BNLs HMS-forum. 7

8

9 Kommunikasjon NRL skal være en åpen og tilgjengelig organisasjon, både for medlemmer, presse og publikum. Synliggjøring av bransjens kompetanse og samfunnsbetydning står derfor høyt på agendaen. Vi søker å informere publikum og andre beslutningstakere om den seriøse delen av bransjen gjennom objektive og troverdige utspill til pressen, samt utarbeider materiell til bruk for rørleggere i møte med kunder. Fra å være en bransje med negativ presentasjon i media, opplever vi etter flere års strategisk arbeid at dette er i endring og at saker med positivt fortegn i større grad slipper til. NRL kommuniserer på flere flater. Internt er Rørfag, NRL.no, NRLnytt og elektronisk nyhetsbrev de viktigste kanalene. Eksternt uttaler vi oss om relevante saker i media, skriver pressemeldinger og annonserer via rørbransjens felles omdømmeprosjekt Skikkeligrørlegger. Skikkelig rørlegger eies av NRL, VA- og VVS Produsentene og Norske Rørgros - sisters Forening. NRL har ansvar for prosjektledelse og står som avsender av alt materiell. Navet i kommunikasjonen er forbrukerportalen Nettstedet informerer om valg av skikkelige rørleggere og skikkelige produkter, og inneholder relevante artikler om alt fra oppussing, nybygg og vedlikehold til vannskadeforebygging og gjeldende regelverk. 9

10

11 Kompetanse NRLs arbeid med kompetanseområdet strekker seg fra aktiviteter knyttet til rekruttering av ungdom til videreutdanning og kursing av etablerte fagfolk. Organisasjonen er en aktiv part i utforming og revisjon av utdanningspolitikk, både alene og i samarbeid med BNL og Opplæringskontorene for rørfag. NRL var pådriver i kampen om å øke rørlegger - fagets utdanning til 4,5 år og er nå engasjert i den ventede reformen for yrkesutdanning. I samarbeid med opplæringskontorer landet rundt arrangerer vi mesterskap for rørlegger - lærlinger, og utarbeider materiell til bruk i rekrutteringsarbeid. NRL arrangerer faglærersamlinger og samarbeider med andre nordiske land i kompe - tansespørsmål. En variert og omfattende kursplan bidrar til oppdatert kompetanse blant våre medlemsbedrifter, og hvert år gjennomfører om lag rørleggere kurs i NRL-regi. Kursbeskrivelser og oppdatert kursplan ligger på våre nettsider, nrl.no/kurs. NRL er også sentral i utvikling av relevante studietilbud for mesterprøven, på fagskole- og ingeniørnivå og deltar aktivt i undervisning og fagplanarbeid. NRL utvikler en rekke læringsmidler, som lærebøker, kursmateriell, e-læring og ifag. Norsk rørbransje har behov for 500 nye rørleggere hvert år. På grunn av den høye frafallsprosenten må det hvert år rekrutteres ca. 700 elever for å sikre næringens behov for tilstrekkelig arbeidskraft. 11

12

13 Firmaverktøy NRLs medlemmer får tilgang til en rekke firmaverktøy utviklet av organisasjonen. Verktøyene letter hverdagen for den enkelte bedrift og sørger for at det er praktisk og overkommelig å oppfylle krav til dokumentasjon, rapportering og kvalitetssikring internt og overfor oppdragsgivere og myndigheter. Verktøyene utvikles i tråd med gjeldende lovverk og retningslinjer. NRL er også medeier i Boligmappa.no en informasjonsbank som samler relevant dokumentasjon knyttet til boligers gårds- og bruksnummer. NRL websystem er et internettbasert program for bedrift og prosjekter. Program met benyttes både som infobase for bedrift og som prosjektstyringsverktøy. Doku mentasjonen tar for seg alle faser i prosjektgjennomføringen fra prekvalifisering til utarbeidelse av sluttdokumentasjon. I tillegg inneholder programmet et bransje - bibliotek og løsninger for kvalitetssikring og HMS, styringssystem (KS), DDV og FDV. RS kalk (Cordel) er et kalkulasjonssystem skreddersydd for og utviklet i samarbeid med VVS-bransjen. Programmet omhandler kalkulasjon av mindre tilbud og prosjektanbud basert på Norsk Standard. Rørhåndboka: Rørleggerens oppslagsverk i hverdagen. Oppdateres og utgis årlig både i elektronisk og trykket versjon. 13

14 NRLs avdelinger

15 Medlemsservice NRL prioriterer tilgjengelighet overfor medlemmene, og bruker mye tid på spørsmål knyttet til arbeidsgiveransvar, tvister, kontraktsforståelse og tekniske og juridiske spørsmål. Foruten rådgivning og juridisk hjelp, tilbyr NRL god support for samtlige firmaverktøy. 15 lokalavdelin ger bidrar til god kontakt mot medlemmene og overfor regionale myndigheter. Faglige skjønnsnemnder i samtlige regioner kan bistå ved eventuelle tvister eller klagesaker. NRL sentralt søker også å være en nøytral tredjepart i uoverensstemmelser mellom rørleggerforetak og kunde. Medlemsbedrifter får årlig tilgang til normtall, risikoanalyse og prognosetall for bygge - næringen generelt og rørbransjen spesielt. Dette kan være nyttige verktøy til bruk i egen bedrift for budsjettering og til å sammenligne egne nøkkeltall mot bransjens normtall. NRL-medlemmer får tilgang til en rekke fordelsavtaler fremforhandlet av NRL og BNL. Disse er samlet i byggebransjens felles fordelsportal Innkjøpstorget.no. Mer informa sjon om disse avtalene finnes også på nrl.no og i egen brosjyre. 15

16 Interessert i medlemskap? For å bli vurdert som medlem i NRL må en rekke kriterier være oppfylt: } Kompetansekrav tilsvarende tiltaksklasse 2 for utførende eller høyere, eller faglig ledelse med Mesterbrev/ utdanning fra teknisk fagskole (KEM-VVS). } Faglig leder er fast ansatt og har sitt daglige virke i bedriften. } Skatteattest skal vedlegges søknad. } Drevet minst ett år. } Godta NRLs etiske regelverk. Dersom bedriften oppfyller kravene og ønsker å være en del av Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS, ta kontakt med oss eller les mer på nrl.no/medlemskap. Design og førtrykk: Typisk Bjørseth AS. Trykk: Flisa Trykkeri AS. Fridtjof Nansens vei 19, Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo Telefon Telefaks E-post:

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører Trygghet for dine kunder! Medlemmer kan fritt bruke foreningens logo i sin forretningsvirksomhet. MEDLEMSKAP I NBU

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

VELKOMMEN TIL NLF BLI MED PÅ LAGET. www.lastebil.no

VELKOMMEN TIL NLF BLI MED PÅ LAGET. www.lastebil.no VELKOMMEN TIL NLF BLI MED PÅ LAGET Velkommen til Norges Lastebileier- Forbund bli med på laget Norges Lastebileier-Forbund (NLF) sitt hovedmål er å være en aktiv og synlig organisasjon som jobber utrettelig

Detaljer

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Digitale bygningsinformasjonsmodeller BIM En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Forord Det er ingen tvil om at buildingsmart vil få stor innvirkning på informasjonsflyten i den norske

Detaljer

En samfunnsutfordring

En samfunnsutfordring nr 01/2013 nytt fra Norsk teknologi svart arbeid: En samfunnsutfordring energieffektivisering Enighet om energieffektivisering i bygg NHO vil ha en handlingsplan for energieffektivisering i eksisterende

Detaljer

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår:

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: At det opprettes ny Sentral Godkjenning som omfatter: o Dagens godkjenning for ansvarsrett for søknadspliktige tiltak.

Detaljer

Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige

Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige 02/03 Forord NHOs mål er å bidra til gode offentlige anskaffelser både fordi det bidrar til god samfunnsøkonomi og

Detaljer

Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon 1 NHO Mat og Bios virksomhetsidé: En landsforening som er medlemmenes viktigste redskap for å sikre konkurransedyktige rammebetingelser og utviklingsmuligheter

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling Foto: Frode Aga Ansatte direkte i byggenæringens over 29000 bedrifter Sogn og Fjordane 5055 Møre og Romsdal 12418 Nordland 11070 Troms 6411 Finnmark 3775

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om beste praksis FORORD GODE OG SAMFUNNSANSVARLIGE offentlige anskaffelser bidrar til å sette standarder i arbeidslivet og kan være et virkemiddel

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL)

VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL) VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL) MBL jobber for at medlemmene skal ha fremtidsrettede rammebetingelser, og et godt og moderne avtaleverk. MBL er bransjens viktigste møteplass, og en sentral premissleverandør

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Forstår du hva jeg sier?

Forstår du hva jeg sier? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 615 Forstår du hva jeg sier? Krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen Bilder Forside: Håvard Sæbø Side 7: Jonas Bals Side 16: Eline Lønnå Øvrige

Detaljer

Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17

Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17 BYGNINGSARBEIDEREN 1-2015 1 Nr. 1-2015 12. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17 EØS-debatt, en avsporing for fagbevegelsen side 3 Personal Partner - et eksempel

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer