Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF"

Transkript

1 Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

2 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni november 2010 Virksomhet Rapportmottaker Kopi (av endelig rapport) Rapportavsender Oppdragsgiver Revisor Oslo universitetssykehus HF Administrerende direktør Oslo universitetssykehus HF Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Styreleder Oslo universitetssykehus HF Revisjonskomiteen Helse Sør-Øst RHF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Styret i Helse Sør-Øst RHF Marte Vestengen (prosjektleder) Kjetil Berg Liv Todnem Karl-Helge Storhaug Innhold 1 INNLEDNING BAKGRUNN OG FORMÅL OMFANG OG AVGRENSNING Lønnsprosessene Intern styring og kontroll REVISJONSPROSESS OG METODE REVISJONSTEAM TOTALINNTRYKK FUNN OG ANBEFALINGER LØNNSPROSESSENE Datafangst Datamottak og produksjon Utbetaling Anbefalinger INTERN STYRING OG KONTROLL Styrings- og kontrollmiljø Etablering av målsettinger og risikovurderinger Tiltak for å ha styring og kontroll Oppfølging Anbefalinger INFORMASJONSGRUNNLAG, SAKSGANG OG RAPPORTBEHANDLING INFORMASJONSGRUNNLAG GJENNOMFØRTE SAMTALER SAKSGANG OG RAPPORTBEHANDLING Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 2 av 16

3 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og formål Konsernrevisjonen har fått i oppdrag av revisjonskomiteen å foreta en revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF (OUS). Revisjon av HR-prosesser i et helseforetak var opprinnelig planlagt som en del av revisjonen av intern styring og kontroll i Sykehuspartner som ble gjennomført i planperioden Dette er også en revisjon som Oslo universitetssykehus HF har anmodet konsernrevisjonen om å gjennomføre. Formålet med revisjonen er å kartlegge og vurdere intern styring og kontroll i lønnsprosessene for Oslo universitetssykehus HF og Sykehuspartners tjenesteleveranser i lønnsprosessene. Hensikten er å bekrefte om det er etablert tilfredsstillende styrings- og kontrolltiltak i lønnsprosessene som sikrer korrekt registrering, beregning, bokføring, utbetaling og rapportering av lønn til ansatte i OUS. Formålet er brutt ned i følgende målsettinger: 1. Å kartlegge og vurdere om det er etablert tilfredsstillende styring og kontroll i lønnsprosessene i OUS og tjenesteleveransen fra Sykehuspartner. 2. Å kartlegge og vurdere om grenseoppgangen mellom partene i de ulike delene av lønnsprosessene er omforent og i henhold til inngått tjenesteavtale. 3. Å kartlegge og vurdere om sentrale kontroller er tilstrekkelig ivaretatt i prosessene. Konsernrevisjonen har valgt ut enkelte avdelinger for nærmere gjennomgang på bakgrunn av tilbakemeldinger fra OUS. I tillegg til å intervjue ulike nivåer i organisasjonen har det også vært fokus på å kartlegge lønnsprosessen innenfor de enkelte systemene som brukes pr. i dag. 1.2 Omfang og avgrensning Lønnsprosessene I dialog med OUS er følgende lønnsprosesser er valgt ut for revisjon: Fastlønn Variabel lønn Sykepengerefusjoner Prosesser for rapportering og avstemming av lønnsdata Prosessene omfatter aktiviteter og oppgaver i både OUS og Sykehuspartner. IKT-systemene som benyttes i disse prosessene er IRS, GAT og Personalportalen/PAGA. Dataene fra lønnsystemet PAGA overføres til slutt til regnskapssystemet Oracle. Følgende forhold i lønnsprosessene er undersøkt: Datafangst - undersøkelse av om registrering, behandling, kontroll og overføring av data gir rimelig sikkerhet for korrekt lønn og sykepengerefusjoner Datamottak og produksjon - undersøkelse av om mottak, behandling, kontroll og tilbakeføring av lønnsdata for utbetaling gir rimelig sikkerhet for korrekt lønn og sykepengerefusjoner Utbetaling - undersøkelse av om det er etablert tilstrekkelig kontroll i forkant av utbetaling av lønn og tilstrekkelig oppfølging i forhold til sykepengerefusjoner Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 3 av 16

4 Lønnsprosessen og forholdene som er undersøkt er illustrert i figur 1. Datafangst Datamottak og produksjon Utbetaling Input/ grunnlag Registrering/ behandling Output/ overføring Mottak Behandling/ kontroll Overføring Utbetaling Rapportering /avstemming Figur 1: Lønnsprosessen Intern styring og kontroll Med intern styring og kontroll menes prosesser, systemer og rutiner som er igangsatt av ledelse og ansatte for å gi rimelig sikkerhet for at OUS har en målrettet og effektiv drift, rapporterer pålitelig styringsinformasjon og etterlever lover og regler. Tilsvarende gjelder for leveransene fra Sykehuspartner inn i lønnsprosessene i tråd med inngått avtale. Et sentralt prinsipp er at den interne kontrollen skal tilpasses virksomhetens risiko og egenart. Å fastsette et tilstrekkelig og hensiktmessig opplegg for intern kontroll forutsetter derfor at det gjennomføres prosesser for å identifisere, prioritere og håndtere risiko, dvs. risikostyring. Til grunn for definisjoner og kriterier for å vurdere innholdet i intern styring og kontroll, ligger anerkjente rammeverk for internkontroll 1 og helhetlig risikostyring 2. I et helhetlig opplegg for intern styring og kontroll inngår fire hovedelementer: Styrings- og kontrollmiljø Etablere målsettinger og risikovurdere Tiltak for å ha styring og kontroll Følge opp Elementene henger innbyrdes sammen og må ses i relasjon til hverandre i arbeidet med å utvikle og forbedre intern styring og kontroll som ledd i virksomhetsstyringen. Intern styring og kontroll er en kontinuerlig prosess som gjennomsyrer virksomheten, og utføres av mennesker på alle nivåer i organisasjonen, dvs. styre, ledelse og ansatte. Intern styring og kontroll anvendes på tvers av virksomheten, på alle nivåer og i alle enheter, i tillegg til virksomheten som helhet. Konsernrevisjonen har foretatt en systematisk gjennomgang av et utvalg sentrale faktorer som er knyttet til hvert av elementene som inngår i et helhetlig opplegg for intern styring og kontroll. Med utgangspunkt i disse faktorene er det gjort en helhetlig vurdering av systemene og prosessene i lønnsprosessene i OUS og tjenesteleveransen fra Sykehuspartner i lønnsprosessene. Elementene i rammeverket for intern styring og kontroll og faktorene som er valgt ut for undersøkelse er illustrert i figur 2 på neste side. 1 Intern kontroll et integrert rammeverk, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), Helhetlig risikostyring - et integrert rammeverk (COSO ERM), Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)/Norges Interne Revisorers Forening (NIRF), Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 4 av 16

5 Følge opp Tiltak for å ha styring og kontroll - Styringsinformasjon - Rutiner for varsling av feil og avvik - Feil og avvik vurderes med sikte på korreksjon og læring - Tjenesteavtaler/ avtaler/overenskomster - Fullmakter/tilganger - Prosess-/rutinebeskrivelser - Felles koderegistre - Informasjon/Kommunikasjon/samhandling Etablere målsettinger og risikovurdere - Målsettinger - Identifisering, vurdering og håndtering av risiko Styrings- og kontrollmiljø - Holdninger til styring og kontroll - Rolle-, ansvars- og myndighetsfordeling - Kompetanse og opplæring Figur 2: Elementer og faktorer i helhetlig rammeverk for intern styring og kontroll 1.3 Revisjonsprosess og metode Gjennomgangen har pågått i perioden juni 2010 til november Revisjonen er planlagt i dialog med leder for personal ved OUS, avdelingsleder ved Oslo sykehusservice og spesialrådgiver i HR stab. Områder er valgt ut for nærmere gjennomgang på bakgrunn av innspill fra OUS, dvs. hvor risiko er ansett som høyest. Konsernrevisjonen har også vært i dialog med ekstern revisor. Revisjonen bygger på dokumentstudier, intervju med ledere/medarbeidere i OUS og Sykehuspartner og gjennomgang av utvalgte prosesser. Nærmere oversikt over informasjonsgrunnlag og gjennomførte samtaler fremgår av kapittel 4. Revisjonen bygger i tillegg på resultater fra konsernrevisjonens revisjon av Sykehuspartner i Faktisk tilstand er vurdert opp mot kriterier basert på rammeverk for intern styring og kontroll. Observasjoner er verifisert med avdelingsledere, HR klinikk og berørte stabsfunksjoner. Funnene fra gjennomgangen er kommunisert til direktører ved OUS i desember Endelig rapport sendes i tråd med ordinær prosedyre administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus HF for videre behandling i foretakets styre. Når rapport og helseforetakets handlingsplan er behandlet av styret vil konsernrevisjonen legge det frem for revisjonskomiteen Helse Sør-Øst RHF til orientering. For nærmere redegjørelse av saksgang vises det til tabell i kapittel 4. Funn omtales i denne rapporten uavhengig av om de vedrører OUS eller Sykehuspartners ansvarsoppgaver. Anbefalingene er imidlertid avgrenset til OUSs ansvarsoppgaver. Funn og anbefalinger som vedrører Sykehuspartner vil bli fremlagt for Sykehuspartner i eget notat. 1.4 Revisjonsteam Revisjonsteamet har bestått av Marte Vestengen (prosjektleder), Kjetil Berg, Liv Todnem og Karl- Helge Storhaug. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 5 av 16

6 2 Totalinntrykk I gjennomgangen er det gjort 55 observasjoner som fordeler seg slik: 19 forhold hvor tilstanden vurderes å være ok (markert grønt i tabellene) 35 forhold hvor det er identifisert rom for forbedringer og hvor tiltak bør vurderes (gul) 1 forhold hvor det er identifisert svakheter hvor tiltak er nødvendig (rød). De grønne forholdene er positive bekreftelser hvor tilstanden vurderes å være tilfredsstillende på tidspunktet for gjennomføringen av revisjonen. De gule forholdene gjelder intern styring og kontroll som bør utvikles og forbedres for å sikre målrettet og effektiv drift, pålitelig rapportering av styringsinformasjon og etterlevelse av lover og regler. De røde forholdene er etter konsernrevisjonens vurdering nøkkelrisiko som i vesentlig grad innvirker på forutsetningen for å kunne ha effektiv drift, levere i henhold til tjenesteavtaler og kunne oppfylle sitt formål. Revisjonen har ikke testet eksplisitt om det er risiko for feilutbetalinger i prosessene. Det er gjennom revisjonen ikke fremkommet indikasjoner på at risiko for feilutbetalinger er høy. Det kan imidlertid stilles spørsmål ved effektiviteten i behandlingskjeden og kontrollstrukturen. Det er risiko for ineffektivitet i dagens kontrollstruktur ved at man ikke har en samlet oversikt over hvilke kontroller som gjøres hos henholdsvis OUS og Sykehuspartner, herunder om dobbeltkontroller gjøres og om kontroller gjennomføres på de områder der risikoen er størst for at feil og avvik oppstår. Gjennomgangen viser at det bør iverksettes flere tiltak både internt i OUS og i samhandlingsrelasjonen med Sykehuspartner for å sikre at det innenfor lønnsprosessen er etablert tilfredsstillende styring og kontroll. Oppsummert gjelder dette flere tiltak relatert til styringsog kontrollmiljø, etablering av målsettinger og risikovurderinger, tiltak for å ha styring og kontroll og oppfølging/evaluering. 3 Funn og anbefalinger 3.1 Lønnsprosessene Lønnsprosessen omfatter datafangst hos OUS, datamottak og produksjon hos Sykehuspartner, utbetaling, rapportering og avstemming hos OUS Datafangst Prosessen for datafangst omfatter manuelle rutiner for å sikre at lønnsdata er basert på et dokumentert og godkjent grunnlag (for eksempel arbeidskontrakt, timelister, sykemeldinger), manuelle rutiner for registrering og behandling av lønnsgrunnlag i OUS, samt maskinell overføring av lønnsdata fra forsystemene (for eksempel Personalportalen, GAT/IRS) til lønnssystemet PAGA. Datafangst Datamottak og produksjon Utbetaling Input/ grunnlag Registrering/ behandling Output/ overføring Mottak Behandling/ kontroll Overføring Utbetaling Rapportering /avstemming Figur 3: Datafangst Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 6 av 16

7 Input/grunnlag Fastlønn - for fastlønnsprosessene er det undersøkt om det foreligger rutiner som bidrar til å sikre at registrering av fastlønnsdata baseres på dokumentert og godkjent grunnlag; arbeidskontrakt. Variabel lønn - for prosessene knyttet til variabel lønn er det undersøkt om det foreligger rutiner som bidrar til å sikre at registrering av lønnsdata som genererer variabel lønn baseres på dokumenter og godkjent grunnlag som vaktplaner/timelister eller registrering i Min GAT Sykepengerefusjoner - for sykepengerefusjoner er det undersøkt om det foreligger rutiner som bidrar til å sikre at korrekte/gyldige sykemeldinger legges til grunn for registrering av refusjonskrav. Registrering/behandling Fastlønn - for fastlønnsprosessene er det undersøkt om tilganger og rettigheter i systemene er i henhold til fullmakt og om det er etablert rutiner som bidrar til korrekt registrering av faste lønnsdata. Variabel lønn - for prosessene knyttet til variabel lønn er det undersøkt hvem som faktisk foretar registrering av variable lønnsdata, samt hvilken kompetanse som synes etablert for å ivareta dette. Sykepengerefusjoner - for sykepengerefusjoner er det undersøkt hvilke rutiner som er etablert for registrering av refusjonskrav og for å sende inn refusjonskravene og følge opp at refusjoner faktisk mottas. Output/overføring Fastlønn - for fastlønnsprosessene er arbeidsdeling og kontroll i Personalportalen og delegering av oppgaver i forbindelse med overføring og godkjenning av lønnsgrunnlaget i portalen undersøkt. Variabel lønn - for prosessene knyttet til variabel lønn er det undersøkt hvilke kontroller som gjøres i forbindelse med overføring av data. Sykepengerefusjoner - for sykepengerefusjoner er det undersøkt hvilke rutiner som praktiseres ved innsendelse av sykemeldinger fra OUS til Sykehuspartner, samt overføring av fraværsdata fra forsystemene. Observasjoner og vurdering av disse fremgår av tabell 1. Steg i lønnsprosessen Input/grunnlag Observasjoner Fastlønn: Grunnlaget for registrering foreligger i form av kontrakt. Kontrakter utarbeides av Personalforvaltning i OSS, på grunnlag av ansettelsesvedtak. Kontrakt er ikke signert og forhold i kontrakt er ikke alltid endelig avklart før registrering. Variabel lønn: Grunnlag foreligger i form av vaktplan/timeliste (variabel lønn) eller registrering i Min GAT. Timelister leveres ikke innen frist for registrering i gjeldende periode. Registrering/behandling Output/overføring Sykepengerefusjoner: Sykemelding foreligger som grunnlag for registrering. Sykemeldingene er feil utfylt. Sykehuspartner mottar ofte sykemeldingene sent i forhold til frist for fremsetting av refusjonskrav til NAV som er tre måneder. Fastlønn: Feilregistrering av grunnlagsdata. Sykepengerefusjon: Sykehuspartner har etablert rutiner for registrering av krav. OUS endrer kontaktpersoner uten å informere Sykehuspartner. Fastlønn: Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 7 av 16

8 Skjemaflyt i Personalportalen sikrer arbeidsdeling og kontroll. Variabel lønn: Kontroller som gjøres i forbindelse med overføring dokumenteres ikke. Sykepengerefusjoner: Sykemeldinger sendes Sykehuspartner. Fravær overføres fra forsystemene Tabell 1: Observasjoner og vurderinger - Datafangst Som tabellen viser er det gjort 7 grønne observasjoner hvor det kan gis positive bekreftelser, dvs. hvor tilstanden vurderes å være tilfredsstillende på tidspunktet for gjennomføringen av revisjonen. Videre er det gjort 7 gule observasjoner hvor det etter konsernrevisjonens vurdering bør settes i verk tiltak for å styrke intern styring og kontroll i prosessen Datamottak og produksjon Prosessen for datamottak og produksjon omfatter manuelle rutiner hos Sykehuspartner for mottak av data fra OUS, rutiner for behandling av lønn, samt overføring av data fra Sykehuspartner til OUS. Datafangst Datamottak og produksjon Utbetaling Input/ grunnlag Registrering/ behandling Output/ overføring Mottak Behandling/ kontroll Overføring Utbetaling Rapportering /avstemming Figur 4: Datamottak og produksjon Mottak Fastlønn - for fastlønnsprosessene er rutiner for import av skjema med lønnsdata undersøkt. Variabel lønn - for prosessene knyttet til variabel lønn er det undersøkt om det er etablert kontroller som sikrer at alle data som overføres fra forsystemene faktisk mottas. Sykepengerefusjoner - for sykepengerefusjoner er det rutinene for mottak av sykemeldinger fra OUS og Sykehuspartners registrering av krav i PAGA undersøkt. Behandling/kontroll Fastlønn - for fastlønnsprosessene er kontroller som skal sikre at data er korrekte før overføring til lønnssystem finner sted. Variabel lønn - tilsvarende som for fastlønn er undersøkt. Sykepengerefusjoner - for sykepengerefusjoner er det rutinene for avskrivning av refusjoner undersøkt. Lønnskjøring - for lønnskjøringen er det undersøkt om ansvar og oppgaver for kontroller i tilknytning til kjøring er tydelige. Overføring av data fra Sykehuspartner til OUS For samtlige prosesser er det undersøkt om overføring skjer som beskrevet i tjenesteavtalene og hvilke rutiner Sykehuspartner har etablert for kvalitetssikring av data før disse overføres til OUS. Observasjoner og vurdering av disse fremgår av tabell 2. Steg i lønnsprosessen Mottak Observasjoner Fastlønn: Import av skjemaene gjøres av Sykehuspartner etter etablerte rutiner og definert skjemaflyt Variabel lønn: Det er etablert kontroller som sikrer at alle data som er overført fra forsystemene er mottatt Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 8 av 16

9 Sykepengerefusjoner: Sykehuspartner mottar sykemelding fra OUS og registrerer krav i PAGA. Sykehuspartner registrerer også sykemeldingen dersom dette ikke er gjort av OUS og frist for fremsetting av krav er kort. Fastlønn: Kontroller som sikrer at data er korrekte før overføring til lønnssystemet Behandling/kontroll Overføring Sykepengerefusjoner: OUS og Sykehuspartner har ikke tydeliggjort hva Sykehuspartner kan avskrive og hvordan OUS skal orienteres om dette. Lønnskjøring: Ansvar og oppgaver knyttet til lønnskjøring er ikke tydelig definert i tjenesteavtalen. Dobbeltkontroller pga at OUS og Sykehuspartner har ikke foretatt en helhetlig kartlegging av lønnsprosesser og kontrollstruktur. Overføring av rapporter er beskrevet i tjenesteavtalen. Tabell 2: Observasjoner og vurderinger Datamottak og produksjon Som tabellen viser er det gjort 5 observasjoner hvor det kan gis positive bekreftelser, dvs. hvor tilstanden vurderes å være tilfredsstillende på tidspunktet for gjennomføringen av revisjonen. Videre er det gjort 4 observasjoner hvor det etter konsernrevisjonens vurdering bør settes i verk tiltak Utbetaling Prosessen for utbetaling omfatter rutinene for utbetaling, rapportering og avstemming av lønn. Datafangst Datamottak og produksjon Utbetaling Input/ grunnlag Registrering/ behandling Output/ overføring Mottak Behandling/ kontroll Overføring Utbetaling Rapportering /avstemming Figur 5: Datamottak og produksjon Utbetaling Undersøkelsen har omfattet rutiner for kontroll av utbetalingsfil og autorisering av betalingsoppdrag. Rapportering/avstemming Undersøkelsen har omfattet rutiner for rapportering og avstemming i OUS. Observasjoner og vurdering av disse fremgår av tabell 3. Steg i lønnsprosessen Utbetaling Rapportering/avstemming Observasjoner Kontroll av utbetalingsfil Autorisering av betalingsoppdrag Rutiner for utbetaling og avstemming er ikke oppdatert i henhold til ny organisasjon og samlet i ehåndboka. OUS føler ikke de har oversikt over avskrivning av sykepengerefusjoner. Tabell 3: Observasjoner og vurderinger - Utbetaling Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 9 av 16

10 Som det fremgår av tabellen er det er gjort 2 observasjoner hvor det kan gis positive bekreftelser. Videre er det gjort 2 observasjoner hvor det etter konsernrevisjonens vurdering bør settes i verk tiltak Anbefalinger Det bør iverksettes tiltak som sikrer at grunnlag for registrering av fastlønn, variabel lønn og sykemeldinger er korrekt utfylt og leveres til rett tid i henhold til interne rutiner. Kontroller som gjennomføres bør dokumenteres, jf. leders kontroll av overførte data fra forsystemene. Rutiner for utbetaling og avstemminger i OUS bør gjennomgås slik at de er oppdatert i forhold til dagens organisering og arbeidsfordeling mellom OUS og Sykehuspartner. Avskrivning av sykepengerefusjoner bør gjennomgås mellom partene for å sikre at OUS føler at de har god kontroll og muligheter for å følge opp med hensyn til eventuelle interne forbedringer. I tillegg bør det avklares hva Sykehuspartner kan avskrive og hvordan avskrevne krav skal rapporteres til OUS. 3.2 Intern styring og kontroll I et helhetlig opplegg for intern styring og kontroll inngår elementene styrings- og kontrollmiljø, etablering av målsettinger og risikovurderinger, tiltak for å ha styring og kontroll og oppfølging Styrings- og kontrollmiljø Styrings- og kontrollmiljøet setter tonen for arbeidet med intern styring og kontroll i virksomheten. Det danner grunnlaget for de øvrige elementene som inngår i et helhetlig system for intern styring og kontroll herunder risikostyring, og har således en sterk innvirkning på om arbeidet på dette området blir effektivt. Styrings- og kontrollmiljøet består av flere faktorer, hvorav det i denne revisjonen har vært fokus på: Holdninger knyttet til styring og kontroll Rolle, ansvars og oppgavefordeling internt i OUS Kompetanse og opplæring Faktorer i styrings- og kontrollmiljøet som er undersøkt er verdier og holdninger knyttet til styring og kontroll, oppgave-, ansvars- og myndighetsfordeling og kompetanse og opplæring. Observasjoner og vurdering av disse fremgår av tabell 4. IK-faktor Verdier og holdninger knyttet til styring og kontroll Oppgave-, ansvars- og myndighetsfordeling Kompetanse og opplæring Observasjoner Krav til god intern styring og kontroll er beskrevet i styrende dokumenter, instrukser mv. Misnøye med Sykehuspartner som leverandør av fellestjenester på HRområdet. Internt brukerforum for lønn er opprettet. Roller, ansvar og oppgaver for ledere/hr-enheter, HR-stab og OSS er ikke godt nok beskrevet og kommunisert. Innholdet i Bestillerrollen og Systemeierrollen på lønns- og personalområdet er ikke tydelig beskrevet og forankret. HR-stab har høsten 2010 startet opplæring på lønnsområdet i klinikkene. En utfordring for ledere og HR-enheter i klinikkene å ha tilstrekkelig kompetanse til å ivareta ansvar og oppgaver innenfor lønnsområdet (må kjenne til regelverk, avtaler, arbeidsprosesser, IKT-systemer, rutiner, kontroller mv). Krav til kompetanse er ikke tydelig nok definert. Det har hittil ikke vært en systematisk opplæring innenfor lønnsområdet. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 10 av 16

11 Tabell 4: Observasjoner og vurderinger knyttet til styrings- og kontrollmiljø Av tabellen fremgår at det er gjort 3 observasjoner hvor det kan gis positive bekreftelser. dvs. hvor tilstanden vurderes å være tilfredsstillende på tidspunktet for gjennomføringen av revisjonen. Videre er det gjort 6 observasjoner hvor det etter konsernrevisjonens vurdering bør settes i verk tiltak Etablering av målsettinger og risikovurderinger Måloppnåelse på lønnsområdet ses i forhold til tre kategorier: Etterlevelse av lov- og regelverk og styrevedtak Gjennomføring av oppgaver gitt gjennom overordnede styringsdokumenter og tjenesteavtaler, samt om fastsatte målsettinger oppnås Produksjon av pålitelig styringsdata i styring/oppfølging av lønnsområdet Risikostyring er et verktøy for å identifisere risiko som kan hindre måloppnåelse, vurdere sannsynlighet for at risikoen skal inntreffe og hvilke konsekvenser det får og fastsette endringer/justeringer i den interne styring og kontroll for å redusere risiko på området. Særlig relevante kriterier knyttet til vurderinger av måloppnåelse og risikostyring i revisjonen har vært: Målsettinger for lønnsområdet Identifisering, vurdering og håndtering av risiko i tilknytning til lønnsprosessene Observasjoner og vurdering av disse fremgår av tabell 5. IK-faktor Etablering av målsettinger og risikovurderinger Observasjoner Det er ikke utarbeidet virksomhetsplan for HR-stab som synliggjør drifts- og utviklingsaktiviteter og hva som skal prioriteres på lønnsområdet. Det er ikke gjennomført kartlegging og risikovurdering av lønnsprosessen, internt i OUS og med Sykehuspartner som grunnlag for å fastsette og kommunisere riktig kontrollnivå i prosessene. Tabell 5: Observasjoner og vurderinger knyttet til internkontrollelementet etablering av målsettinger og risikovurderinger Av tabellen fremgår at det er gjort 2 observasjoner hvor det etter konsernrevisjonens vurdering bør settes i verk tiltak Tiltak for å ha styring og kontroll God intern styring og kontroll forutsetter at OUS og Sykehuspartner i sin tjenesteleveranse fastsetter og iverksetter tiltak som hindrer at uønskede hendelser inntreffer (reduserer risiko) og bidrar til å sikre at oppgaver gjennomføres og at målsettinger oppnås. Tiltak bør være etablert ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, være tilstrekkelige for å sikre god styring og kontroll i lønnsprosessene og virke som forutsatt. Det er også viktig med god kommunikasjon og samhandling internt i OUS og mellom OUS og Sykehuspartner. Observasjoner og vurdering av disse fremgår av tabell 6. IK-faktor Tjenesteavtale med underliggende bilag Fullmakter/tilganger Observasjoner Ledere og HR-enhetene kjenner ikke til innholdet i tjenesteavtalen. Tilgjengeligheten til tjenesteavtalen er ikke god nok. Lederne har ofte delegert oppgaver (registrering, godkjenning og overføring) av lønnsdata til sekretær/assisterende leder. Det betyr også ofte at de har fått fullmakter tilsvarende ledernes fullmaktsgrenser. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 11 av 16

12 Avtaleverk/overenskomster Prosess- og rutinebeskrivelser Felles koderegistre Informasjon, kommunikasjon og samhandling Teknisk mulig for leder å godkjenne egen variabel lønn i GAT/IRS. Etablert rutine for at leder over skal kontrollere, men usikkert om denne følges. Delegerte rettigheter i IT-systemene varierte i tidsbegrensning, noen hadde for flere år, mens det for andre ikke var angitt tidsbegrensning. Det store omfanget av overenskomster/avtaler øker risiko for feil ved registrering av faste lønnsdata og gir et betydelig merarbeid ved gjennomføring av lønnsoppgjør. Leders ansvar/oppgaver for kontroll av lønn er beskrevet i eget dokument utarbeidet av HR-stab. HR-stab har opprettet eget område på intranettet. Prosesser er ikke dokumentert. Felles rutiner og personalhåndbok er under utvikling. Uklart eierskap til TT-koderegister. Mulighet for å overstyre TT-koder. Det savnes en intern arena for å diskutere en samlet/helhetlig drift og utvikling av lønnsområdet i OUS (HR-lederne). HR i klinikkene og lederne får ikke tilstrekkelig informasjon om nye rutiner, innhold/endringer i tjenesteavtale og lignende. Samhandling og kommunikasjon med Sykehuspartner er ikke optimal. o Kundesenteret o Faste kundemøter Tabell 6: Observasjoner og vurderinger knyttet til tiltak for å ha styring og kontroll Som tabellen viser er det gjort 2 observasjoner hvor det kan gis positive bekreftelser. dvs. hvor tilstanden vurderes å være tilfredsstillende på tidspunktet for gjennomføringen av revisjonen. Videre er det gjort 12 observasjoner hvor det etter konsernrevisjonens vurdering bør settes i verk tiltak. I tillegg er det gjort 1 observasjon hvor det etter konsernrevisjonens vurdering må settes i verk tiltak (teknisk mulig for leder å godkjenne egen lønn) Oppfølging Relevante kriterier for å vurdere om oppfølging av lønnsområdet er tilstrekkelig og hensiktsmessig er om: Tilgjengelige styringsdata er pålitelige, nøyaktige og tidsriktige Rutiner for varsling av feil og avvik er etablert Korrigerende tiltak settes i verk ved behov Eventuelle avvik vurderes med sikte på korreksjon og læring Observasjoner og vurdering av disse fremgår av tabell 7. IK-faktor Observasjoner Brukervennlighet/forståelse av rapporter. Leder/regnskap forstår ikke Pålitelige styringsdata standardrapporter for oppfølging. Rutiner for varsling og Det er ingen systematisk rapportering av feil/feilutbetalinger i lønnsprosessene oppfølging av feil og internt. OUS har selv ingen samlet/helhetlig oversikt over feil som oppstår, men får avvik oversikt over henvendelser fra Sykehuspartners kundesenter. Feil og avvik vurderes med sikte på korreksjon og læring Innmeldte feil/feilutbetalinger/henvendelser har hittil ikke vært brukt med tanke på forbedring og læring internt. Tabell 7: Observasjoner og vurderinger knyttet til oppfølging Tabellen viser at det er gjort 4 observasjoner hvor det etter konsernrevisjonens vurdering bør settes i verk tiltak. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 12 av 16

13 3.2.5 Anbefalinger Styrings- og kontrollmiljø Det bør iverksettes tiltak for å få til en bedre samhandlingsrelasjon mellom kunden og leverandøren som et grunnlag for å videreutvikle tjenesteområdet. Roller, ansvar og oppgaver på HR-området (strategisk og operativt) bør beskrives og forankres internt i OUS. Som en del av dette bør innholdet i Systemeierrollen og Bestillerrollen også beskrives, og det bør vurderes hvilke fora som eventuelt skal etableres for å ivareta oppgaver som tilligger disse rollene. Det bør iverksettes tiltak for styrke ledernes kompetanse på lønns- og personalområdet, slik at de settes i stand til å ivareta sitt kontroll- og oppfølgingsansvar på området på en tilfredsstillende måte. Kompetansekrav til ledere på lønns- og personalområdet bør beskrives. Det bør tydeliggjøres hvem som har ansvaret for å gi opplæring innen området intern i OUS og systematiske opplæringstiltak bør iverksettes. Etablering av målsettinger og risikovurderinger Målene med omstilling innen lønns- og personalområdet bør tydeliggjøres. Det bør iverksettes prosesser for å utarbeide en virksomhetsplan for HR-stab som tydeliggjør hvilke tiltak som skal prioriteres for å sikre at arbeidsprosesser, organisasjon og rutiner samt applikasjonstjenesten i størst mulig grad spiller sammen, slik at oppgavene blir løst best mulig i forhold til både kvalitet, effektivitet og måloppnåelse. Det bør foretas en kartlegging og risikovurdering av lønnsprosessen internt i OUS og sammen med Sykehuspartner som grunnlag for å fastsette og kommunisere ansvar, oppgaver og riktig kontrollnivå. Tiltak for å ha styring og kontroll Tjenesteavtalen og innholdet i denne bør gjøres tilgjengelig og tilstrekkelig kjent for ledere og medarbeidere på HR-området. Delegering av tidsubegrensede stedfortrederroller i Personalportalen/GAT/IRS bør vurderes ut fra en kost/nytteverdi og om det er i henhold til interne retningslinjer for delegering. OUS bør i fullmaktsstrukturen tydeliggjøre hva som kan delegeres av oppgaver og rettigheter som opprinnelig ligger til ledere med budsjett- og personalansvaret. Retningslinjer for tilganger i IT-systemene bør oppdateres i henhold til ny organisasjon og ses opp mot etablert fullmaktsstruktur. Inntil det etableres en ny versjon av GAT og IRS som sikrer at det ikke er mulig for ledere å godkjenne egen lønn bør det sikres at den etablerte rutinen med at leder på nivå over skal godkjenne etterleves. Omfang av avtaler/overenskomster bør vurderes redusert ytterligere. Det bør iverksettes tiltak som sikrer at retningslinjer og rutinebeskrivelser som er utarbeidet blir gjort tilstrekkelig kjent i linjen. Eierskap til TT-koderegisteret bør tydeliggjøres for å redusere risiko knyttet til endring og vedlikehold av registret. Behovet for manuell overstyring av TT-koderegisteret i arbeidsplansystemene bør vurderes Form og innhold på de faste kundemøtene mellom OUS og Sykehuspartner bør gjennomgås og vurderes i samhandling mellom partene for å sikre at man er gjensidig omforent om nivået på møtene. Informasjon fra avholdte kundemøter bør formidles videre til aktuelle aktører på HR-området i OUS. OUS og Sykehuspartner bør samlet gjennomgå og diskutere dagens rutiner for logging og oppfølging av henvendelser til kundesenteret fra helseforetaket. Det bør vurderes hvilke arena/forum som skal benyttes internt i OUS for å sikre en felles forvaltning og videreutvikling av tjenesteområdet. Forumet bør ha et klart mandat og sikres involvering fra ledere/medarbeidere i klinikkene. Oppfølging Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 13 av 16

14 Dagens bruk av rapporter fra Personalportalen bør gjennomgås sammen med Sykehuspartner for å sikre en felles forståelse og bruk av rapportene. Eventuelle kompetansehevende tiltak rettet mot brukerne for å sikre korrekt bruk bør vurderes. En systematisk rapportering av feil og avvik på lønnsområdet bør iverksettes i OUS. Eventuelt bør det vurderes om Sykehuspartners system for logging av henvendelser kan brukes som et felles verktøy for logging og oppfølging. Det bør vurderes hvordan meldte feil og avvik kan brukes som grunnlag for læring og forbedring av virksomheten både hos kunden og leverandøren. 4 Informasjonsgrunnlag, saksgang og rapportbehandling 4.1 Informasjonsgrunnlag Dokumentasjon Helseforetaksloven Lov om spesialisthelsetjenesten Lov om personopplysninger m/forskrifter Forskrift om intern kontroll for sosial- og helsetjenesten Oppdragsdokument fra HOD for 2010 Protokoller fra foretaksmøter i Helse Sør-Øst RHF for årene Styreprotokoller og -dokumenter styremøter i Helse Sør-Øst RHF fra 2007 til d.d. vedr. omstillingsprogrammet for foretaksgruppen Styreprotokoller og dokumenter fra styremøter i Oslo universitetssykehus Strategiske planer (HR og IKT) Tjenesteavtaler mellom Sykehusparter og helseforetakene for HR-tjenester Retningslinjer for fullmakter i Helse Sør-Øst Veileder i risikostyring Rutinebeskrivelser i Oslo universitetssykehus og Sykehuspartner Fullmaktsdokumentasjon Forretningsplan og virksomhetsutviklingsplan 4.2 Gjennomførte samtaler Navn Stilling OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Susanne Flølo Leder HR-stab/personal Eva Bjørstad Direktør Kari Årdal Bjercke Leder interne revisjoner Knut Arne Pedersen Spesialrådgiver HR Anne Karlsen Leder rapportering og styringsdata Esther Nygaard Nordseth Spesialrådgiver direktørens HR-stab, personal Astrid S. Østreng HR-leder kvinne- og barneklinikken Kari Dogger Avdelingsleder Heidi Ugreninov Seksjonsleder Lill Braathen Seksjonsleder Gerd Lilledahl Avdelingsleder OSS Geir Teigstad Direktør Bjørn Helle Områdeleder Terje Beck Nilsen Spesialrådgiver Vegard Nøtnes Spesialrådgiver Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 14 av 16

15 Glenn Ruud Leder finans Ola Borstad Assisterende avdelingsleder Hilde Bøthun Avdelingssjef Ann Wigdis Møster HR-leder Per Morten Sandset Avdelingsoverlege Ann Elizabeth Døli Konsulent/sekretær Grethe Solvang Avdelingssykepleier Anja Baya Ledende sykepleier Anne-Marie Rønning Nilsen HR-leder Espen Ellingsen HR-konsulent Cathrine Skaalerud HR-rådgiver Marit Bjartveit Krüger Avdelingssjef Kristin Eftestøl Administrasjonskonsulent Torbjørn Sundin Assisterende leder Jonny Olsen HR-leder Elisabeth Grytten Rådgiver - OU Lars-Åke Hall Seksjonsleder Tove Kjeverud Rådgiver Siv Fjelldal Lange Førstekonsulent Karin Louise Lunde Labouree Førstekonsulent Anne Marthe Aasve Eriksen HR-leder SYKEHUSPARTNER Geir Ove Staalen Direktør HR-tjenester Ingvild Berlin Kalleberg Direktør Brukerstøtte Mette-Linn Holthe Avdelingsleder HR Gry Heidi Kjos Avdelingsleder HR Eli Bjørge Seksjonsleder HR Geir Jøran Olsen Seksjonsleder HR Jeanin Kartsensen Seksjonsleder HR Ingrid Nesjeøy Saksbehandler HR Lill-Ebba Heggelund Saksbehandler HR Cecilie Brown Kundeansvarlig HR 4.3 Saksgang og rapportbehandling Saksgang Deltaker/Mottaker Dato Brev med varsel om Administrerende direktør Oslo universitetssykehus HF Siri Hatlen revisjon Kopi til: Styreleder Oslo universitetssykehus HF Steinar Marthinsen Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Bente Mikkelsen Oppstartsmøte Assisterende HR-direktør Susanne Flølo Spesialrådgiver HR Knut Arne Pedersen Presentasjon av foreløpige observasjoner fra revisjonen Utsendelse av rapportutkast Avdelingsleder Oslo sykehusservice (OSS) Gerd Lilledahl Avdelingsledere/assisterende avdelingsledere HR-ledere Stab representert ved HR, OSS, økonomi, finans Sykehuspartner Direktører for HR, kvalitet, OSS Administrerende direktør Oslo universitetssykehus HF Siri Hatlen Svar på utkast Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Utsendelse av endelig Administrerende direktør Oslo universitetssykehus HF Siri Hatlen revisjonsrapport til besvarelse og Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 15 av 16

16 styrebehandling Behandling styret i Oslo universitetssykehus HF Behandling av revisjonskomiteen for Helse Sør-Øst RHF Behandling i styret for Helse Sør-Øst RHF Kopi til: Styreleder Oslo universitetssykehus Steinar Marthinsen Administrerende direktør for Helse Sør-Øst RHF Bente Mikkelsen Styrets medlemmer Revisjonskomiteens medlemmer Styrets medlemmer Ikke fastsatt Ikke fastsatt Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 16 av 16

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten ved Sykehusprosjektet Nye Ahus

Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten ved Sykehusprosjektet Nye Ahus Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten ved Sykehusprosjektet Nye Ahus Internrevisjonen Helse Sør-Øst 08.09.2007 Rapport nr. 6/2007 Revisjonsperiode Mai-juli 2007 Virksomhet Rapportmottaker Kopi (av endelig

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Vedlegg. Rapport 3/2011. Revisjon av tilskuddsordningen for behandlingsreiser til utlandet

Vedlegg. Rapport 3/2011. Revisjon av tilskuddsordningen for behandlingsreiser til utlandet Vedlegg Rapport 3/2011 Revisjon av tilskuddsordningen for behandlingsreiser til utlandet Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 5.8.2011 Innhold 1 TILSKUDDSORDNINGENS UTFORMING... 3 1.1 BESKRIVELSE AV TILSKUDDSORDNINGENS

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dokumentasjonskrav - hovedregler... 3 Formålet med revisjonsdokumentasjonen... 4 Spesielle forhold som kjennetegner og påvirker revisjon av små foretak... 5 Dokumentasjonskrav

Detaljer

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009. Bevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Statens egne driftsutgifter

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009. Bevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Statens egne driftsutgifter Arbeidsdepartementet 1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført fra

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Direktøren Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/382 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Organisasjonsplan

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Årsrapport 2013. Statens lånekasse for utdanning. Årsrapport 2013. Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135

Årsrapport 2013. Statens lånekasse for utdanning. Årsrapport 2013. Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135 Årsrapport 2013 Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135 Årsrapport 2013 Statens lånekasse for utdanning Årsrapport 2013 Lånekassen Side 1 av 32 Innhold 1. Ledelsens årsberetning... 3 2. Introduksjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Det bør vurderes fastsatt et entydig mål for saksbehandlingstid i enkeltoppgjør og etableres tiltak for å

Det bør vurderes fastsatt et entydig mål for saksbehandlingstid i enkeltoppgjør og etableres tiltak for å Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Rapport 3/2013 - Oversikt over revisjonsfunn (oppsummert nasjonalt) og anbefalinger Nr Revisjonsfunn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.12.2013 Tid: Kl. 16.00 Det er reservert rom til gruppemøte fra kl. 15.00 (Ap,

Detaljer