Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF"

Transkript

1 Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

2 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni november 2010 Virksomhet Rapportmottaker Kopi (av endelig rapport) Rapportavsender Oppdragsgiver Revisor Oslo universitetssykehus HF Administrerende direktør Oslo universitetssykehus HF Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Styreleder Oslo universitetssykehus HF Revisjonskomiteen Helse Sør-Øst RHF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Styret i Helse Sør-Øst RHF Marte Vestengen (prosjektleder) Kjetil Berg Liv Todnem Karl-Helge Storhaug Innhold 1 INNLEDNING BAKGRUNN OG FORMÅL OMFANG OG AVGRENSNING Lønnsprosessene Intern styring og kontroll REVISJONSPROSESS OG METODE REVISJONSTEAM TOTALINNTRYKK FUNN OG ANBEFALINGER LØNNSPROSESSENE Datafangst Datamottak og produksjon Utbetaling Anbefalinger INTERN STYRING OG KONTROLL Styrings- og kontrollmiljø Etablering av målsettinger og risikovurderinger Tiltak for å ha styring og kontroll Oppfølging Anbefalinger INFORMASJONSGRUNNLAG, SAKSGANG OG RAPPORTBEHANDLING INFORMASJONSGRUNNLAG GJENNOMFØRTE SAMTALER SAKSGANG OG RAPPORTBEHANDLING Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 2 av 16

3 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og formål Konsernrevisjonen har fått i oppdrag av revisjonskomiteen å foreta en revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF (OUS). Revisjon av HR-prosesser i et helseforetak var opprinnelig planlagt som en del av revisjonen av intern styring og kontroll i Sykehuspartner som ble gjennomført i planperioden Dette er også en revisjon som Oslo universitetssykehus HF har anmodet konsernrevisjonen om å gjennomføre. Formålet med revisjonen er å kartlegge og vurdere intern styring og kontroll i lønnsprosessene for Oslo universitetssykehus HF og Sykehuspartners tjenesteleveranser i lønnsprosessene. Hensikten er å bekrefte om det er etablert tilfredsstillende styrings- og kontrolltiltak i lønnsprosessene som sikrer korrekt registrering, beregning, bokføring, utbetaling og rapportering av lønn til ansatte i OUS. Formålet er brutt ned i følgende målsettinger: 1. Å kartlegge og vurdere om det er etablert tilfredsstillende styring og kontroll i lønnsprosessene i OUS og tjenesteleveransen fra Sykehuspartner. 2. Å kartlegge og vurdere om grenseoppgangen mellom partene i de ulike delene av lønnsprosessene er omforent og i henhold til inngått tjenesteavtale. 3. Å kartlegge og vurdere om sentrale kontroller er tilstrekkelig ivaretatt i prosessene. Konsernrevisjonen har valgt ut enkelte avdelinger for nærmere gjennomgang på bakgrunn av tilbakemeldinger fra OUS. I tillegg til å intervjue ulike nivåer i organisasjonen har det også vært fokus på å kartlegge lønnsprosessen innenfor de enkelte systemene som brukes pr. i dag. 1.2 Omfang og avgrensning Lønnsprosessene I dialog med OUS er følgende lønnsprosesser er valgt ut for revisjon: Fastlønn Variabel lønn Sykepengerefusjoner Prosesser for rapportering og avstemming av lønnsdata Prosessene omfatter aktiviteter og oppgaver i både OUS og Sykehuspartner. IKT-systemene som benyttes i disse prosessene er IRS, GAT og Personalportalen/PAGA. Dataene fra lønnsystemet PAGA overføres til slutt til regnskapssystemet Oracle. Følgende forhold i lønnsprosessene er undersøkt: Datafangst - undersøkelse av om registrering, behandling, kontroll og overføring av data gir rimelig sikkerhet for korrekt lønn og sykepengerefusjoner Datamottak og produksjon - undersøkelse av om mottak, behandling, kontroll og tilbakeføring av lønnsdata for utbetaling gir rimelig sikkerhet for korrekt lønn og sykepengerefusjoner Utbetaling - undersøkelse av om det er etablert tilstrekkelig kontroll i forkant av utbetaling av lønn og tilstrekkelig oppfølging i forhold til sykepengerefusjoner Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 3 av 16

4 Lønnsprosessen og forholdene som er undersøkt er illustrert i figur 1. Datafangst Datamottak og produksjon Utbetaling Input/ grunnlag Registrering/ behandling Output/ overføring Mottak Behandling/ kontroll Overføring Utbetaling Rapportering /avstemming Figur 1: Lønnsprosessen Intern styring og kontroll Med intern styring og kontroll menes prosesser, systemer og rutiner som er igangsatt av ledelse og ansatte for å gi rimelig sikkerhet for at OUS har en målrettet og effektiv drift, rapporterer pålitelig styringsinformasjon og etterlever lover og regler. Tilsvarende gjelder for leveransene fra Sykehuspartner inn i lønnsprosessene i tråd med inngått avtale. Et sentralt prinsipp er at den interne kontrollen skal tilpasses virksomhetens risiko og egenart. Å fastsette et tilstrekkelig og hensiktmessig opplegg for intern kontroll forutsetter derfor at det gjennomføres prosesser for å identifisere, prioritere og håndtere risiko, dvs. risikostyring. Til grunn for definisjoner og kriterier for å vurdere innholdet i intern styring og kontroll, ligger anerkjente rammeverk for internkontroll 1 og helhetlig risikostyring 2. I et helhetlig opplegg for intern styring og kontroll inngår fire hovedelementer: Styrings- og kontrollmiljø Etablere målsettinger og risikovurdere Tiltak for å ha styring og kontroll Følge opp Elementene henger innbyrdes sammen og må ses i relasjon til hverandre i arbeidet med å utvikle og forbedre intern styring og kontroll som ledd i virksomhetsstyringen. Intern styring og kontroll er en kontinuerlig prosess som gjennomsyrer virksomheten, og utføres av mennesker på alle nivåer i organisasjonen, dvs. styre, ledelse og ansatte. Intern styring og kontroll anvendes på tvers av virksomheten, på alle nivåer og i alle enheter, i tillegg til virksomheten som helhet. Konsernrevisjonen har foretatt en systematisk gjennomgang av et utvalg sentrale faktorer som er knyttet til hvert av elementene som inngår i et helhetlig opplegg for intern styring og kontroll. Med utgangspunkt i disse faktorene er det gjort en helhetlig vurdering av systemene og prosessene i lønnsprosessene i OUS og tjenesteleveransen fra Sykehuspartner i lønnsprosessene. Elementene i rammeverket for intern styring og kontroll og faktorene som er valgt ut for undersøkelse er illustrert i figur 2 på neste side. 1 Intern kontroll et integrert rammeverk, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), Helhetlig risikostyring - et integrert rammeverk (COSO ERM), Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)/Norges Interne Revisorers Forening (NIRF), Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 4 av 16

5 Følge opp Tiltak for å ha styring og kontroll - Styringsinformasjon - Rutiner for varsling av feil og avvik - Feil og avvik vurderes med sikte på korreksjon og læring - Tjenesteavtaler/ avtaler/overenskomster - Fullmakter/tilganger - Prosess-/rutinebeskrivelser - Felles koderegistre - Informasjon/Kommunikasjon/samhandling Etablere målsettinger og risikovurdere - Målsettinger - Identifisering, vurdering og håndtering av risiko Styrings- og kontrollmiljø - Holdninger til styring og kontroll - Rolle-, ansvars- og myndighetsfordeling - Kompetanse og opplæring Figur 2: Elementer og faktorer i helhetlig rammeverk for intern styring og kontroll 1.3 Revisjonsprosess og metode Gjennomgangen har pågått i perioden juni 2010 til november Revisjonen er planlagt i dialog med leder for personal ved OUS, avdelingsleder ved Oslo sykehusservice og spesialrådgiver i HR stab. Områder er valgt ut for nærmere gjennomgang på bakgrunn av innspill fra OUS, dvs. hvor risiko er ansett som høyest. Konsernrevisjonen har også vært i dialog med ekstern revisor. Revisjonen bygger på dokumentstudier, intervju med ledere/medarbeidere i OUS og Sykehuspartner og gjennomgang av utvalgte prosesser. Nærmere oversikt over informasjonsgrunnlag og gjennomførte samtaler fremgår av kapittel 4. Revisjonen bygger i tillegg på resultater fra konsernrevisjonens revisjon av Sykehuspartner i Faktisk tilstand er vurdert opp mot kriterier basert på rammeverk for intern styring og kontroll. Observasjoner er verifisert med avdelingsledere, HR klinikk og berørte stabsfunksjoner. Funnene fra gjennomgangen er kommunisert til direktører ved OUS i desember Endelig rapport sendes i tråd med ordinær prosedyre administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus HF for videre behandling i foretakets styre. Når rapport og helseforetakets handlingsplan er behandlet av styret vil konsernrevisjonen legge det frem for revisjonskomiteen Helse Sør-Øst RHF til orientering. For nærmere redegjørelse av saksgang vises det til tabell i kapittel 4. Funn omtales i denne rapporten uavhengig av om de vedrører OUS eller Sykehuspartners ansvarsoppgaver. Anbefalingene er imidlertid avgrenset til OUSs ansvarsoppgaver. Funn og anbefalinger som vedrører Sykehuspartner vil bli fremlagt for Sykehuspartner i eget notat. 1.4 Revisjonsteam Revisjonsteamet har bestått av Marte Vestengen (prosjektleder), Kjetil Berg, Liv Todnem og Karl- Helge Storhaug. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 5 av 16

6 2 Totalinntrykk I gjennomgangen er det gjort 55 observasjoner som fordeler seg slik: 19 forhold hvor tilstanden vurderes å være ok (markert grønt i tabellene) 35 forhold hvor det er identifisert rom for forbedringer og hvor tiltak bør vurderes (gul) 1 forhold hvor det er identifisert svakheter hvor tiltak er nødvendig (rød). De grønne forholdene er positive bekreftelser hvor tilstanden vurderes å være tilfredsstillende på tidspunktet for gjennomføringen av revisjonen. De gule forholdene gjelder intern styring og kontroll som bør utvikles og forbedres for å sikre målrettet og effektiv drift, pålitelig rapportering av styringsinformasjon og etterlevelse av lover og regler. De røde forholdene er etter konsernrevisjonens vurdering nøkkelrisiko som i vesentlig grad innvirker på forutsetningen for å kunne ha effektiv drift, levere i henhold til tjenesteavtaler og kunne oppfylle sitt formål. Revisjonen har ikke testet eksplisitt om det er risiko for feilutbetalinger i prosessene. Det er gjennom revisjonen ikke fremkommet indikasjoner på at risiko for feilutbetalinger er høy. Det kan imidlertid stilles spørsmål ved effektiviteten i behandlingskjeden og kontrollstrukturen. Det er risiko for ineffektivitet i dagens kontrollstruktur ved at man ikke har en samlet oversikt over hvilke kontroller som gjøres hos henholdsvis OUS og Sykehuspartner, herunder om dobbeltkontroller gjøres og om kontroller gjennomføres på de områder der risikoen er størst for at feil og avvik oppstår. Gjennomgangen viser at det bør iverksettes flere tiltak både internt i OUS og i samhandlingsrelasjonen med Sykehuspartner for å sikre at det innenfor lønnsprosessen er etablert tilfredsstillende styring og kontroll. Oppsummert gjelder dette flere tiltak relatert til styringsog kontrollmiljø, etablering av målsettinger og risikovurderinger, tiltak for å ha styring og kontroll og oppfølging/evaluering. 3 Funn og anbefalinger 3.1 Lønnsprosessene Lønnsprosessen omfatter datafangst hos OUS, datamottak og produksjon hos Sykehuspartner, utbetaling, rapportering og avstemming hos OUS Datafangst Prosessen for datafangst omfatter manuelle rutiner for å sikre at lønnsdata er basert på et dokumentert og godkjent grunnlag (for eksempel arbeidskontrakt, timelister, sykemeldinger), manuelle rutiner for registrering og behandling av lønnsgrunnlag i OUS, samt maskinell overføring av lønnsdata fra forsystemene (for eksempel Personalportalen, GAT/IRS) til lønnssystemet PAGA. Datafangst Datamottak og produksjon Utbetaling Input/ grunnlag Registrering/ behandling Output/ overføring Mottak Behandling/ kontroll Overføring Utbetaling Rapportering /avstemming Figur 3: Datafangst Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 6 av 16

7 Input/grunnlag Fastlønn - for fastlønnsprosessene er det undersøkt om det foreligger rutiner som bidrar til å sikre at registrering av fastlønnsdata baseres på dokumentert og godkjent grunnlag; arbeidskontrakt. Variabel lønn - for prosessene knyttet til variabel lønn er det undersøkt om det foreligger rutiner som bidrar til å sikre at registrering av lønnsdata som genererer variabel lønn baseres på dokumenter og godkjent grunnlag som vaktplaner/timelister eller registrering i Min GAT Sykepengerefusjoner - for sykepengerefusjoner er det undersøkt om det foreligger rutiner som bidrar til å sikre at korrekte/gyldige sykemeldinger legges til grunn for registrering av refusjonskrav. Registrering/behandling Fastlønn - for fastlønnsprosessene er det undersøkt om tilganger og rettigheter i systemene er i henhold til fullmakt og om det er etablert rutiner som bidrar til korrekt registrering av faste lønnsdata. Variabel lønn - for prosessene knyttet til variabel lønn er det undersøkt hvem som faktisk foretar registrering av variable lønnsdata, samt hvilken kompetanse som synes etablert for å ivareta dette. Sykepengerefusjoner - for sykepengerefusjoner er det undersøkt hvilke rutiner som er etablert for registrering av refusjonskrav og for å sende inn refusjonskravene og følge opp at refusjoner faktisk mottas. Output/overføring Fastlønn - for fastlønnsprosessene er arbeidsdeling og kontroll i Personalportalen og delegering av oppgaver i forbindelse med overføring og godkjenning av lønnsgrunnlaget i portalen undersøkt. Variabel lønn - for prosessene knyttet til variabel lønn er det undersøkt hvilke kontroller som gjøres i forbindelse med overføring av data. Sykepengerefusjoner - for sykepengerefusjoner er det undersøkt hvilke rutiner som praktiseres ved innsendelse av sykemeldinger fra OUS til Sykehuspartner, samt overføring av fraværsdata fra forsystemene. Observasjoner og vurdering av disse fremgår av tabell 1. Steg i lønnsprosessen Input/grunnlag Observasjoner Fastlønn: Grunnlaget for registrering foreligger i form av kontrakt. Kontrakter utarbeides av Personalforvaltning i OSS, på grunnlag av ansettelsesvedtak. Kontrakt er ikke signert og forhold i kontrakt er ikke alltid endelig avklart før registrering. Variabel lønn: Grunnlag foreligger i form av vaktplan/timeliste (variabel lønn) eller registrering i Min GAT. Timelister leveres ikke innen frist for registrering i gjeldende periode. Registrering/behandling Output/overføring Sykepengerefusjoner: Sykemelding foreligger som grunnlag for registrering. Sykemeldingene er feil utfylt. Sykehuspartner mottar ofte sykemeldingene sent i forhold til frist for fremsetting av refusjonskrav til NAV som er tre måneder. Fastlønn: Feilregistrering av grunnlagsdata. Sykepengerefusjon: Sykehuspartner har etablert rutiner for registrering av krav. OUS endrer kontaktpersoner uten å informere Sykehuspartner. Fastlønn: Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 7 av 16

8 Skjemaflyt i Personalportalen sikrer arbeidsdeling og kontroll. Variabel lønn: Kontroller som gjøres i forbindelse med overføring dokumenteres ikke. Sykepengerefusjoner: Sykemeldinger sendes Sykehuspartner. Fravær overføres fra forsystemene Tabell 1: Observasjoner og vurderinger - Datafangst Som tabellen viser er det gjort 7 grønne observasjoner hvor det kan gis positive bekreftelser, dvs. hvor tilstanden vurderes å være tilfredsstillende på tidspunktet for gjennomføringen av revisjonen. Videre er det gjort 7 gule observasjoner hvor det etter konsernrevisjonens vurdering bør settes i verk tiltak for å styrke intern styring og kontroll i prosessen Datamottak og produksjon Prosessen for datamottak og produksjon omfatter manuelle rutiner hos Sykehuspartner for mottak av data fra OUS, rutiner for behandling av lønn, samt overføring av data fra Sykehuspartner til OUS. Datafangst Datamottak og produksjon Utbetaling Input/ grunnlag Registrering/ behandling Output/ overføring Mottak Behandling/ kontroll Overføring Utbetaling Rapportering /avstemming Figur 4: Datamottak og produksjon Mottak Fastlønn - for fastlønnsprosessene er rutiner for import av skjema med lønnsdata undersøkt. Variabel lønn - for prosessene knyttet til variabel lønn er det undersøkt om det er etablert kontroller som sikrer at alle data som overføres fra forsystemene faktisk mottas. Sykepengerefusjoner - for sykepengerefusjoner er det rutinene for mottak av sykemeldinger fra OUS og Sykehuspartners registrering av krav i PAGA undersøkt. Behandling/kontroll Fastlønn - for fastlønnsprosessene er kontroller som skal sikre at data er korrekte før overføring til lønnssystem finner sted. Variabel lønn - tilsvarende som for fastlønn er undersøkt. Sykepengerefusjoner - for sykepengerefusjoner er det rutinene for avskrivning av refusjoner undersøkt. Lønnskjøring - for lønnskjøringen er det undersøkt om ansvar og oppgaver for kontroller i tilknytning til kjøring er tydelige. Overføring av data fra Sykehuspartner til OUS For samtlige prosesser er det undersøkt om overføring skjer som beskrevet i tjenesteavtalene og hvilke rutiner Sykehuspartner har etablert for kvalitetssikring av data før disse overføres til OUS. Observasjoner og vurdering av disse fremgår av tabell 2. Steg i lønnsprosessen Mottak Observasjoner Fastlønn: Import av skjemaene gjøres av Sykehuspartner etter etablerte rutiner og definert skjemaflyt Variabel lønn: Det er etablert kontroller som sikrer at alle data som er overført fra forsystemene er mottatt Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 8 av 16

9 Sykepengerefusjoner: Sykehuspartner mottar sykemelding fra OUS og registrerer krav i PAGA. Sykehuspartner registrerer også sykemeldingen dersom dette ikke er gjort av OUS og frist for fremsetting av krav er kort. Fastlønn: Kontroller som sikrer at data er korrekte før overføring til lønnssystemet Behandling/kontroll Overføring Sykepengerefusjoner: OUS og Sykehuspartner har ikke tydeliggjort hva Sykehuspartner kan avskrive og hvordan OUS skal orienteres om dette. Lønnskjøring: Ansvar og oppgaver knyttet til lønnskjøring er ikke tydelig definert i tjenesteavtalen. Dobbeltkontroller pga at OUS og Sykehuspartner har ikke foretatt en helhetlig kartlegging av lønnsprosesser og kontrollstruktur. Overføring av rapporter er beskrevet i tjenesteavtalen. Tabell 2: Observasjoner og vurderinger Datamottak og produksjon Som tabellen viser er det gjort 5 observasjoner hvor det kan gis positive bekreftelser, dvs. hvor tilstanden vurderes å være tilfredsstillende på tidspunktet for gjennomføringen av revisjonen. Videre er det gjort 4 observasjoner hvor det etter konsernrevisjonens vurdering bør settes i verk tiltak Utbetaling Prosessen for utbetaling omfatter rutinene for utbetaling, rapportering og avstemming av lønn. Datafangst Datamottak og produksjon Utbetaling Input/ grunnlag Registrering/ behandling Output/ overføring Mottak Behandling/ kontroll Overføring Utbetaling Rapportering /avstemming Figur 5: Datamottak og produksjon Utbetaling Undersøkelsen har omfattet rutiner for kontroll av utbetalingsfil og autorisering av betalingsoppdrag. Rapportering/avstemming Undersøkelsen har omfattet rutiner for rapportering og avstemming i OUS. Observasjoner og vurdering av disse fremgår av tabell 3. Steg i lønnsprosessen Utbetaling Rapportering/avstemming Observasjoner Kontroll av utbetalingsfil Autorisering av betalingsoppdrag Rutiner for utbetaling og avstemming er ikke oppdatert i henhold til ny organisasjon og samlet i ehåndboka. OUS føler ikke de har oversikt over avskrivning av sykepengerefusjoner. Tabell 3: Observasjoner og vurderinger - Utbetaling Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 9 av 16

10 Som det fremgår av tabellen er det er gjort 2 observasjoner hvor det kan gis positive bekreftelser. Videre er det gjort 2 observasjoner hvor det etter konsernrevisjonens vurdering bør settes i verk tiltak Anbefalinger Det bør iverksettes tiltak som sikrer at grunnlag for registrering av fastlønn, variabel lønn og sykemeldinger er korrekt utfylt og leveres til rett tid i henhold til interne rutiner. Kontroller som gjennomføres bør dokumenteres, jf. leders kontroll av overførte data fra forsystemene. Rutiner for utbetaling og avstemminger i OUS bør gjennomgås slik at de er oppdatert i forhold til dagens organisering og arbeidsfordeling mellom OUS og Sykehuspartner. Avskrivning av sykepengerefusjoner bør gjennomgås mellom partene for å sikre at OUS føler at de har god kontroll og muligheter for å følge opp med hensyn til eventuelle interne forbedringer. I tillegg bør det avklares hva Sykehuspartner kan avskrive og hvordan avskrevne krav skal rapporteres til OUS. 3.2 Intern styring og kontroll I et helhetlig opplegg for intern styring og kontroll inngår elementene styrings- og kontrollmiljø, etablering av målsettinger og risikovurderinger, tiltak for å ha styring og kontroll og oppfølging Styrings- og kontrollmiljø Styrings- og kontrollmiljøet setter tonen for arbeidet med intern styring og kontroll i virksomheten. Det danner grunnlaget for de øvrige elementene som inngår i et helhetlig system for intern styring og kontroll herunder risikostyring, og har således en sterk innvirkning på om arbeidet på dette området blir effektivt. Styrings- og kontrollmiljøet består av flere faktorer, hvorav det i denne revisjonen har vært fokus på: Holdninger knyttet til styring og kontroll Rolle, ansvars og oppgavefordeling internt i OUS Kompetanse og opplæring Faktorer i styrings- og kontrollmiljøet som er undersøkt er verdier og holdninger knyttet til styring og kontroll, oppgave-, ansvars- og myndighetsfordeling og kompetanse og opplæring. Observasjoner og vurdering av disse fremgår av tabell 4. IK-faktor Verdier og holdninger knyttet til styring og kontroll Oppgave-, ansvars- og myndighetsfordeling Kompetanse og opplæring Observasjoner Krav til god intern styring og kontroll er beskrevet i styrende dokumenter, instrukser mv. Misnøye med Sykehuspartner som leverandør av fellestjenester på HRområdet. Internt brukerforum for lønn er opprettet. Roller, ansvar og oppgaver for ledere/hr-enheter, HR-stab og OSS er ikke godt nok beskrevet og kommunisert. Innholdet i Bestillerrollen og Systemeierrollen på lønns- og personalområdet er ikke tydelig beskrevet og forankret. HR-stab har høsten 2010 startet opplæring på lønnsområdet i klinikkene. En utfordring for ledere og HR-enheter i klinikkene å ha tilstrekkelig kompetanse til å ivareta ansvar og oppgaver innenfor lønnsområdet (må kjenne til regelverk, avtaler, arbeidsprosesser, IKT-systemer, rutiner, kontroller mv). Krav til kompetanse er ikke tydelig nok definert. Det har hittil ikke vært en systematisk opplæring innenfor lønnsområdet. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 10 av 16

11 Tabell 4: Observasjoner og vurderinger knyttet til styrings- og kontrollmiljø Av tabellen fremgår at det er gjort 3 observasjoner hvor det kan gis positive bekreftelser. dvs. hvor tilstanden vurderes å være tilfredsstillende på tidspunktet for gjennomføringen av revisjonen. Videre er det gjort 6 observasjoner hvor det etter konsernrevisjonens vurdering bør settes i verk tiltak Etablering av målsettinger og risikovurderinger Måloppnåelse på lønnsområdet ses i forhold til tre kategorier: Etterlevelse av lov- og regelverk og styrevedtak Gjennomføring av oppgaver gitt gjennom overordnede styringsdokumenter og tjenesteavtaler, samt om fastsatte målsettinger oppnås Produksjon av pålitelig styringsdata i styring/oppfølging av lønnsområdet Risikostyring er et verktøy for å identifisere risiko som kan hindre måloppnåelse, vurdere sannsynlighet for at risikoen skal inntreffe og hvilke konsekvenser det får og fastsette endringer/justeringer i den interne styring og kontroll for å redusere risiko på området. Særlig relevante kriterier knyttet til vurderinger av måloppnåelse og risikostyring i revisjonen har vært: Målsettinger for lønnsområdet Identifisering, vurdering og håndtering av risiko i tilknytning til lønnsprosessene Observasjoner og vurdering av disse fremgår av tabell 5. IK-faktor Etablering av målsettinger og risikovurderinger Observasjoner Det er ikke utarbeidet virksomhetsplan for HR-stab som synliggjør drifts- og utviklingsaktiviteter og hva som skal prioriteres på lønnsområdet. Det er ikke gjennomført kartlegging og risikovurdering av lønnsprosessen, internt i OUS og med Sykehuspartner som grunnlag for å fastsette og kommunisere riktig kontrollnivå i prosessene. Tabell 5: Observasjoner og vurderinger knyttet til internkontrollelementet etablering av målsettinger og risikovurderinger Av tabellen fremgår at det er gjort 2 observasjoner hvor det etter konsernrevisjonens vurdering bør settes i verk tiltak Tiltak for å ha styring og kontroll God intern styring og kontroll forutsetter at OUS og Sykehuspartner i sin tjenesteleveranse fastsetter og iverksetter tiltak som hindrer at uønskede hendelser inntreffer (reduserer risiko) og bidrar til å sikre at oppgaver gjennomføres og at målsettinger oppnås. Tiltak bør være etablert ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, være tilstrekkelige for å sikre god styring og kontroll i lønnsprosessene og virke som forutsatt. Det er også viktig med god kommunikasjon og samhandling internt i OUS og mellom OUS og Sykehuspartner. Observasjoner og vurdering av disse fremgår av tabell 6. IK-faktor Tjenesteavtale med underliggende bilag Fullmakter/tilganger Observasjoner Ledere og HR-enhetene kjenner ikke til innholdet i tjenesteavtalen. Tilgjengeligheten til tjenesteavtalen er ikke god nok. Lederne har ofte delegert oppgaver (registrering, godkjenning og overføring) av lønnsdata til sekretær/assisterende leder. Det betyr også ofte at de har fått fullmakter tilsvarende ledernes fullmaktsgrenser. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 11 av 16

12 Avtaleverk/overenskomster Prosess- og rutinebeskrivelser Felles koderegistre Informasjon, kommunikasjon og samhandling Teknisk mulig for leder å godkjenne egen variabel lønn i GAT/IRS. Etablert rutine for at leder over skal kontrollere, men usikkert om denne følges. Delegerte rettigheter i IT-systemene varierte i tidsbegrensning, noen hadde for flere år, mens det for andre ikke var angitt tidsbegrensning. Det store omfanget av overenskomster/avtaler øker risiko for feil ved registrering av faste lønnsdata og gir et betydelig merarbeid ved gjennomføring av lønnsoppgjør. Leders ansvar/oppgaver for kontroll av lønn er beskrevet i eget dokument utarbeidet av HR-stab. HR-stab har opprettet eget område på intranettet. Prosesser er ikke dokumentert. Felles rutiner og personalhåndbok er under utvikling. Uklart eierskap til TT-koderegister. Mulighet for å overstyre TT-koder. Det savnes en intern arena for å diskutere en samlet/helhetlig drift og utvikling av lønnsområdet i OUS (HR-lederne). HR i klinikkene og lederne får ikke tilstrekkelig informasjon om nye rutiner, innhold/endringer i tjenesteavtale og lignende. Samhandling og kommunikasjon med Sykehuspartner er ikke optimal. o Kundesenteret o Faste kundemøter Tabell 6: Observasjoner og vurderinger knyttet til tiltak for å ha styring og kontroll Som tabellen viser er det gjort 2 observasjoner hvor det kan gis positive bekreftelser. dvs. hvor tilstanden vurderes å være tilfredsstillende på tidspunktet for gjennomføringen av revisjonen. Videre er det gjort 12 observasjoner hvor det etter konsernrevisjonens vurdering bør settes i verk tiltak. I tillegg er det gjort 1 observasjon hvor det etter konsernrevisjonens vurdering må settes i verk tiltak (teknisk mulig for leder å godkjenne egen lønn) Oppfølging Relevante kriterier for å vurdere om oppfølging av lønnsområdet er tilstrekkelig og hensiktsmessig er om: Tilgjengelige styringsdata er pålitelige, nøyaktige og tidsriktige Rutiner for varsling av feil og avvik er etablert Korrigerende tiltak settes i verk ved behov Eventuelle avvik vurderes med sikte på korreksjon og læring Observasjoner og vurdering av disse fremgår av tabell 7. IK-faktor Observasjoner Brukervennlighet/forståelse av rapporter. Leder/regnskap forstår ikke Pålitelige styringsdata standardrapporter for oppfølging. Rutiner for varsling og Det er ingen systematisk rapportering av feil/feilutbetalinger i lønnsprosessene oppfølging av feil og internt. OUS har selv ingen samlet/helhetlig oversikt over feil som oppstår, men får avvik oversikt over henvendelser fra Sykehuspartners kundesenter. Feil og avvik vurderes med sikte på korreksjon og læring Innmeldte feil/feilutbetalinger/henvendelser har hittil ikke vært brukt med tanke på forbedring og læring internt. Tabell 7: Observasjoner og vurderinger knyttet til oppfølging Tabellen viser at det er gjort 4 observasjoner hvor det etter konsernrevisjonens vurdering bør settes i verk tiltak. Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 12 av 16

13 3.2.5 Anbefalinger Styrings- og kontrollmiljø Det bør iverksettes tiltak for å få til en bedre samhandlingsrelasjon mellom kunden og leverandøren som et grunnlag for å videreutvikle tjenesteområdet. Roller, ansvar og oppgaver på HR-området (strategisk og operativt) bør beskrives og forankres internt i OUS. Som en del av dette bør innholdet i Systemeierrollen og Bestillerrollen også beskrives, og det bør vurderes hvilke fora som eventuelt skal etableres for å ivareta oppgaver som tilligger disse rollene. Det bør iverksettes tiltak for styrke ledernes kompetanse på lønns- og personalområdet, slik at de settes i stand til å ivareta sitt kontroll- og oppfølgingsansvar på området på en tilfredsstillende måte. Kompetansekrav til ledere på lønns- og personalområdet bør beskrives. Det bør tydeliggjøres hvem som har ansvaret for å gi opplæring innen området intern i OUS og systematiske opplæringstiltak bør iverksettes. Etablering av målsettinger og risikovurderinger Målene med omstilling innen lønns- og personalområdet bør tydeliggjøres. Det bør iverksettes prosesser for å utarbeide en virksomhetsplan for HR-stab som tydeliggjør hvilke tiltak som skal prioriteres for å sikre at arbeidsprosesser, organisasjon og rutiner samt applikasjonstjenesten i størst mulig grad spiller sammen, slik at oppgavene blir løst best mulig i forhold til både kvalitet, effektivitet og måloppnåelse. Det bør foretas en kartlegging og risikovurdering av lønnsprosessen internt i OUS og sammen med Sykehuspartner som grunnlag for å fastsette og kommunisere ansvar, oppgaver og riktig kontrollnivå. Tiltak for å ha styring og kontroll Tjenesteavtalen og innholdet i denne bør gjøres tilgjengelig og tilstrekkelig kjent for ledere og medarbeidere på HR-området. Delegering av tidsubegrensede stedfortrederroller i Personalportalen/GAT/IRS bør vurderes ut fra en kost/nytteverdi og om det er i henhold til interne retningslinjer for delegering. OUS bør i fullmaktsstrukturen tydeliggjøre hva som kan delegeres av oppgaver og rettigheter som opprinnelig ligger til ledere med budsjett- og personalansvaret. Retningslinjer for tilganger i IT-systemene bør oppdateres i henhold til ny organisasjon og ses opp mot etablert fullmaktsstruktur. Inntil det etableres en ny versjon av GAT og IRS som sikrer at det ikke er mulig for ledere å godkjenne egen lønn bør det sikres at den etablerte rutinen med at leder på nivå over skal godkjenne etterleves. Omfang av avtaler/overenskomster bør vurderes redusert ytterligere. Det bør iverksettes tiltak som sikrer at retningslinjer og rutinebeskrivelser som er utarbeidet blir gjort tilstrekkelig kjent i linjen. Eierskap til TT-koderegisteret bør tydeliggjøres for å redusere risiko knyttet til endring og vedlikehold av registret. Behovet for manuell overstyring av TT-koderegisteret i arbeidsplansystemene bør vurderes Form og innhold på de faste kundemøtene mellom OUS og Sykehuspartner bør gjennomgås og vurderes i samhandling mellom partene for å sikre at man er gjensidig omforent om nivået på møtene. Informasjon fra avholdte kundemøter bør formidles videre til aktuelle aktører på HR-området i OUS. OUS og Sykehuspartner bør samlet gjennomgå og diskutere dagens rutiner for logging og oppfølging av henvendelser til kundesenteret fra helseforetaket. Det bør vurderes hvilke arena/forum som skal benyttes internt i OUS for å sikre en felles forvaltning og videreutvikling av tjenesteområdet. Forumet bør ha et klart mandat og sikres involvering fra ledere/medarbeidere i klinikkene. Oppfølging Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 13 av 16

14 Dagens bruk av rapporter fra Personalportalen bør gjennomgås sammen med Sykehuspartner for å sikre en felles forståelse og bruk av rapportene. Eventuelle kompetansehevende tiltak rettet mot brukerne for å sikre korrekt bruk bør vurderes. En systematisk rapportering av feil og avvik på lønnsområdet bør iverksettes i OUS. Eventuelt bør det vurderes om Sykehuspartners system for logging av henvendelser kan brukes som et felles verktøy for logging og oppfølging. Det bør vurderes hvordan meldte feil og avvik kan brukes som grunnlag for læring og forbedring av virksomheten både hos kunden og leverandøren. 4 Informasjonsgrunnlag, saksgang og rapportbehandling 4.1 Informasjonsgrunnlag Dokumentasjon Helseforetaksloven Lov om spesialisthelsetjenesten Lov om personopplysninger m/forskrifter Forskrift om intern kontroll for sosial- og helsetjenesten Oppdragsdokument fra HOD for 2010 Protokoller fra foretaksmøter i Helse Sør-Øst RHF for årene Styreprotokoller og -dokumenter styremøter i Helse Sør-Øst RHF fra 2007 til d.d. vedr. omstillingsprogrammet for foretaksgruppen Styreprotokoller og dokumenter fra styremøter i Oslo universitetssykehus Strategiske planer (HR og IKT) Tjenesteavtaler mellom Sykehusparter og helseforetakene for HR-tjenester Retningslinjer for fullmakter i Helse Sør-Øst Veileder i risikostyring Rutinebeskrivelser i Oslo universitetssykehus og Sykehuspartner Fullmaktsdokumentasjon Forretningsplan og virksomhetsutviklingsplan 4.2 Gjennomførte samtaler Navn Stilling OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Susanne Flølo Leder HR-stab/personal Eva Bjørstad Direktør Kari Årdal Bjercke Leder interne revisjoner Knut Arne Pedersen Spesialrådgiver HR Anne Karlsen Leder rapportering og styringsdata Esther Nygaard Nordseth Spesialrådgiver direktørens HR-stab, personal Astrid S. Østreng HR-leder kvinne- og barneklinikken Kari Dogger Avdelingsleder Heidi Ugreninov Seksjonsleder Lill Braathen Seksjonsleder Gerd Lilledahl Avdelingsleder OSS Geir Teigstad Direktør Bjørn Helle Områdeleder Terje Beck Nilsen Spesialrådgiver Vegard Nøtnes Spesialrådgiver Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 14 av 16

15 Glenn Ruud Leder finans Ola Borstad Assisterende avdelingsleder Hilde Bøthun Avdelingssjef Ann Wigdis Møster HR-leder Per Morten Sandset Avdelingsoverlege Ann Elizabeth Døli Konsulent/sekretær Grethe Solvang Avdelingssykepleier Anja Baya Ledende sykepleier Anne-Marie Rønning Nilsen HR-leder Espen Ellingsen HR-konsulent Cathrine Skaalerud HR-rådgiver Marit Bjartveit Krüger Avdelingssjef Kristin Eftestøl Administrasjonskonsulent Torbjørn Sundin Assisterende leder Jonny Olsen HR-leder Elisabeth Grytten Rådgiver - OU Lars-Åke Hall Seksjonsleder Tove Kjeverud Rådgiver Siv Fjelldal Lange Førstekonsulent Karin Louise Lunde Labouree Førstekonsulent Anne Marthe Aasve Eriksen HR-leder SYKEHUSPARTNER Geir Ove Staalen Direktør HR-tjenester Ingvild Berlin Kalleberg Direktør Brukerstøtte Mette-Linn Holthe Avdelingsleder HR Gry Heidi Kjos Avdelingsleder HR Eli Bjørge Seksjonsleder HR Geir Jøran Olsen Seksjonsleder HR Jeanin Kartsensen Seksjonsleder HR Ingrid Nesjeøy Saksbehandler HR Lill-Ebba Heggelund Saksbehandler HR Cecilie Brown Kundeansvarlig HR 4.3 Saksgang og rapportbehandling Saksgang Deltaker/Mottaker Dato Brev med varsel om Administrerende direktør Oslo universitetssykehus HF Siri Hatlen revisjon Kopi til: Styreleder Oslo universitetssykehus HF Steinar Marthinsen Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Bente Mikkelsen Oppstartsmøte Assisterende HR-direktør Susanne Flølo Spesialrådgiver HR Knut Arne Pedersen Presentasjon av foreløpige observasjoner fra revisjonen Utsendelse av rapportutkast Avdelingsleder Oslo sykehusservice (OSS) Gerd Lilledahl Avdelingsledere/assisterende avdelingsledere HR-ledere Stab representert ved HR, OSS, økonomi, finans Sykehuspartner Direktører for HR, kvalitet, OSS Administrerende direktør Oslo universitetssykehus HF Siri Hatlen Svar på utkast Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Utsendelse av endelig Administrerende direktør Oslo universitetssykehus HF Siri Hatlen revisjonsrapport til besvarelse og Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 15 av 16

16 styrebehandling Behandling styret i Oslo universitetssykehus HF Behandling av revisjonskomiteen for Helse Sør-Øst RHF Behandling i styret for Helse Sør-Øst RHF Kopi til: Styreleder Oslo universitetssykehus Steinar Marthinsen Administrerende direktør for Helse Sør-Øst RHF Bente Mikkelsen Styrets medlemmer Revisjonskomiteens medlemmer Styrets medlemmer Ikke fastsatt Ikke fastsatt Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 16 av 16

Fastlønn: Feilregistrering av grunnlagsdata.

Fastlønn: Feilregistrering av grunnlagsdata. splan Steg i Input/grunnlag Registrering Output/overføring Grunnlaget for registrering foreligger i form av kontrakt. Kontrakter utarbeides av Personalforvaltning i OSS, på grunnlag av ansettelsesvedtak.

Detaljer

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Vedlegg Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS

Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Rapport Revisjon forskning Revmatismesykehuset AS Internrevisjonen Helse Øst 10.01.2007 Rapport nr. 21-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 18.08.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

Veiledning- policy for internkontroll

Veiledning- policy for internkontroll Veiledning- policy for 1. Bakgrunn Statlige virksomheter forvalter fellesskapets midler og leverer produkter og tjenester som er av stor betydning både for den enkelte samfunnsborger og for samfunnet som

Detaljer

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Helse Sør-Øst RHF Revisjonskomiteen Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40 Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Komitésekretær: Deltakere: Revisjonskomiteen:

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Rapport. Revisjon av internkontroll i RHFet med særlig fokus på risikostyring

Rapport. Revisjon av internkontroll i RHFet med særlig fokus på risikostyring Rapport Revisjon av internkontroll i RHFet med særlig fokus på risikostyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 22. april 2009 Rapport nr. 6/2009 Revisjonsperiode September 2008 februar 2009 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Veiledning. Vi ber om bekreftelse/kommentarer til rettelser på de observasjonspunkter som fremkommer fra og med foil 12 til 17 og foil 19.

Veiledning. Vi ber om bekreftelse/kommentarer til rettelser på de observasjonspunkter som fremkommer fra og med foil 12 til 17 og foil 19. Oversikt innhold Veiledning Kort om konsernrevisjonen Bakgrunn og formål med revisjonen Vurderingskriterier og metode Observasjoner til verifisering Prosessen videre Veiledning Oppsummering av resultatet

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012

Instruks for administrerende direktør. Sykehuset Innlandet HF. Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 Instruks for administrerende direktør Sykehuset Innlandet HF Vedtatt i styremøte 30. mai 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Revisjonsplan Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3 2.1.2 Rådgivningsoppgaver...

Detaljer

Rapport Revisjon forskning Sykehuset Asker og Bærum HF

Rapport Revisjon forskning Sykehuset Asker og Bærum HF Rapport Revisjon forskning 1 Internrevisjonen Helse Øst 26.3.2007 Rapport nr. 15-2006 Revisjonsperiode August-oktober 2006 Virksomhet Rapportmottaker Kopi Rapportavsender Oppdragsgiver Revisor Administrerende

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i NIRF 15.11.2012

Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i NIRF 15.11.2012 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Oppfølging av revisjoner Medlemsmøte i

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

Oppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst

Oppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst Oppsummering Revisjon av Ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Helseforetakene i Helse Øst Internrevisjonen Helse Øst 2. april 2007 Rapport nr. 2-2007 Revisjonsperiode November 2006 januar 2007 Virksomhet

Detaljer

Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet

Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet Møtedato: 2. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H Rolandsen/E. Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.9.2014 Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet Formål

Detaljer

Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013

Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013 UTK Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i Sykehuset i Vestfold HF 2013 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2014 Rapport nr. 9/2013 Revisjonsperiode 2013 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. november 2015 SAK NR 076-2015 STATUS PÅGÅENDE REVISJONER OG FORBEREDELSE REVISJONSPLAN 2016-2017 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST Forslag

Detaljer

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Ullevål universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Øst 2.3.2007 Rapport nr. 28-2006 Revisjonsperiode November desember 2006 (utsatt til 25.1.2007)

Detaljer

Revisjon Sørlandet sykehus HF

Revisjon Sørlandet sykehus HF Opp-følging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Risikostyring Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

Rapport Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere

Rapport Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere Rapport Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen

Detaljer

Revisjon av Sunnaas sykehus HF

Revisjon av Sunnaas sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 03/2015 Revisjon av Sunnaas sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.3.2015 Rapport nr. 3/2015 Revisjonsperiode Januar 2015 til mars 2015 Virksomhet Sunnaas sykehus HF Rapportmottaker

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.03.2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Det bør vurderes fastsatt et entydig mål for saksbehandlingstid i enkeltoppgjør og etableres tiltak for å

Det bør vurderes fastsatt et entydig mål for saksbehandlingstid i enkeltoppgjør og etableres tiltak for å Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Rapport 3/2013 - Oversikt over revisjonsfunn (oppsummert nasjonalt) og anbefalinger Nr Revisjonsfunn

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hotell Norge Høsbjør, Brumunddal Dato: Styremøte 17. mars 2011 Tidspunkt: Kl 0830-1400 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Frode Alhaug Kirsten Brubakk

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 GOD VIRKSOMHETSSTYRING Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 Hovedoppgavene som Sykehuset Innlandet HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme: Kjerneprosesser Pasientbehandling

Detaljer

Styret for Vestre Viken HF tar redegjørelsen for bakgrunnen, status og videre oppfølging av organisering av ledernivåene til orientering.

Styret for Vestre Viken HF tar redegjørelsen for bakgrunnen, status og videre oppfølging av organisering av ledernivåene til orientering. Dato 20.06.11 Saksbehandler Saksfremlegg Ansvarsavklaring for ledernivåene Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 059/2011 27.06.11 Trykte vedlegg: 1. Protokoll

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Pasientreiser ANS Utkast Revisjonsplan 2015 Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/01/2014 SAK NR 05-2014 Resultater av gjennomgang internkontroll 2. halvår 2013 og plan for gjennomgang

Detaljer

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger.

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 68/2011 Navn på sak: Instruks for Administrerende direktør

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014 Forslag til vedtak:

Detaljer

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14.

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 24.

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/14 SAK NR 22-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 10.03.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Møteprotokoll. I forkant av det ordinære styremøtet ble det gjennomført styreseminar med opplæring av nye styremedlemmer.

Møteprotokoll. I forkant av det ordinære styremøtet ble det gjennomført styreseminar med opplæring av nye styremedlemmer. Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 16. februar 2012 Tidspunkt: Kl 0900-1500 Følgende medlemmer møtte: Per Anders

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF Formatert: Midtstilt Vedtatt i styremøte, den 22. januar 2002 sak 5-2002. Endret i styremøte, den 31. august 2004 sak 58-2004. Endret i styremøte,

Detaljer

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF

Revisjon av Akershus universitetssykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 01/2015 Revisjon av Akershus universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 Rapport nr. 1/2015 Revisjonsperiode November 2014 til januar 2015 Virksomhet Akershus

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15 SAK NR 51-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 28.08.15 og 25.09.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 3/2011 Rapport Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1 Revisjonsrapport Internrevisjonen Side 1 av 30 Tidsrom for revisjonen 21.11.2011

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. juni 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Brev 2/2012 fra revisor datert 23. april 2011 SAK 44/2012 REVISORS NUMMERERTE

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Rapport Lovisenberg Diakonale Sykehus Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre

Rapport Lovisenberg Diakonale Sykehus Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre Rapport Lovisenberg Diakonale Sykehus Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen revmatologi,

Detaljer

Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS 1/2015

Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS 1/2015 Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS 1/2015 Rapport - Revisjon av intern styring og kontroll som integrert del av virksomhetsstyringen Revisjonsrapport 1/2015 Internrevisjon Side 1 av 20 Tidsrom

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Styret finner vedlagte rammeverk for et helhetlig kvalitetssystem som interessant.

Styret finner vedlagte rammeverk for et helhetlig kvalitetssystem som interessant. BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Dato: 9. april 2010 BGHAS /10 Bergen og Omland havnestyre Helhetlig kvalitetssystem i BOH KBOL HAV-8610-201003247-3 Bakgrunn I de senere årene har risikostyring og intern kontroll

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 094-2014 ANTIKORRUPSJONSPROGRAM I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar vedlagte antikorrupsjonsprogram

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Virksomhetsstyring i Sykehuset Telemark Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak (Resultatmål)

Virksomhetsstyring i Sykehuset Telemark Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak (Resultatmål) OVERORDENDE PROSEDYRER Det utarbeides overordnede prosedyrer knyttet til virksomhetsstyring som gjøres tilgjengelig i kvalitetssystemet. Foretaket har styrende dokumenter (overordnede prosedyrer/ rutiner/

Detaljer

Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Asker og Bærum HF

Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Asker og Bærum HF Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Asker og Bærum HF Internrevisjon Helse Øst 20. september 2006 Rapport nr. 2-2006 Revisjonsdato: 3. mai 2006 Virksomhet: Rapportmottaker Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Hvordan NAV arbeider med internkontroll i et prosessperspektiv. Kristine Bosio Horn Seniorrådgiver Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvordan NAV arbeider med internkontroll i et prosessperspektiv. Kristine Bosio Horn Seniorrådgiver Arbeids- og velferdsdirektoratet Hvordan NAV arbeider med internkontroll i et prosessperspektiv Kristine Bosio Horn Seniorrådgiver Arbeids- og velferdsdirektoratet Internkontrollhistorie i NAV Stort trykk på produksjon etter opprettelsen

Detaljer

Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Østfold HF Internrevisjonen Helse Øst 20.september 2006

Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Østfold HF Internrevisjonen Helse Øst 20.september 2006 Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Østfold HF Internrevisjonen Helse Øst 20.september 2006 Side 1 av 9 Rapport nr. 3-2006 Revisjonsdato: 15.5.2006 Virksomhet: Rapportmottaker Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF Malema UTK Rapport 4/2014 Revisjon av Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 18.09. 2014 Rapport nr. 4/2014 Revisjonsperiode april juni 2014 Virksomhet Sykehuset Telemark HF Rapportmottaker

Detaljer

Rapport Sørlandet sykehus HF Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre

Rapport Sørlandet sykehus HF Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre Rapport Sørlandet sykehus HF Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen revmatologi,

Detaljer

Revisjonsplan 2010-2011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2010-2011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2010-2011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av revisjonskomiteen 14. april 2010 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret ved revisjonskomiteen, administrerende direktør

Detaljer

SAK NR 050 2015 OPPFØLGING AV ANTIKORRUPSJONSPROGRAM FRA HELSE SØR-ØST I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR 050 2015 OPPFØLGING AV ANTIKORRUPSJONSPROGRAM FRA HELSE SØR-ØST I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.15 SAK NR 050 2015 OPPFØLGING AV ANTIKORRUPSJONSPROGRAM FRA HELSE SØR-ØST I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret i Sykehuset Innlandet tar antikorrupsjonsprogrammet

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 SAK NR 22-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 25.03.15 og 15.04.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 06.02.2008 SAK NR 011-2008 ORIENTERINGSSAK: STRATEGISK FOKUS FOR HELSE SØR-ØST - MÅL FOR 2008 Forslag til vedtak: Styret tar saken

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 SAK NR 074-2007 REVISJONSRAPPORT: OPPSUMMERING INNKJØPSREVISJONER Forslag til vedtak: 1. Styret tar revisjonsrapport Oppsummering

Detaljer

Utarbeide bemanningsplan Definere og vedta krav og føringer for gjennomgående bemanningsplanlegging og døgnrytmeplaner der også kapasitets- og

Utarbeide bemanningsplan Definere og vedta krav og føringer for gjennomgående bemanningsplanlegging og døgnrytmeplaner der også kapasitets- og = Trenger KRAV TIL BEMANNINGSPLANER Det settes gjennomgående krav til bemanningsplaner og døgnrytmeplaner. BEMANNINGSPLANER MED KAPASITETS OG KOMPETANSEBEHOV Det utarbeides gjennomgående bemanningsplaner

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 SAK NR 54-2015 Samlet risikovurdering av pasientreiseområdet 2015 Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 SAK NR 017-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 17. MARS 2011 OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 24. MARS 2011 Forslag til

Detaljer

Administrerende direktør vil følge opp de anbefalingene som revisor har kommet med.

Administrerende direktør vil følge opp de anbefalingene som revisor har kommet med. 2. Sammendrag Revisor har i brev av 22. september 2011 til Oslo universitetssykehus HF redegjort for de forhold de ble kjent med under revisjonen av årsregnskapet for 2010 og som i henhold til revisorloven

Detaljer

Gjelder fra: 24.09.2014. Godkjent av: Fylkesrådet

Gjelder fra: 24.09.2014. Godkjent av: Fylkesrådet Dok.id.: 1.3.1.1.0 Formål og definisjoner Utgave: 1.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 24.09.2014 Godkjent av: Fylkesrådet Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 6 Formålet med styrings- og kvalitetssystemet:

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Protokoll UTKAST Møtenavn: Til: Styremøte Styrets medlemmer Dato dok.: 27. mai 2010 Dato møte: 27. mai 2010 kl. 8:00-15:50 på Gaustad sykehus i Oslo. Offentlighet: Referent:

Detaljer

Rapport 1/2014 Revisjon av Hjerte-, lunge- og karklinikken ved Oslo universitetssykehus HF

Rapport 1/2014 Revisjon av Hjerte-, lunge- og karklinikken ved Oslo universitetssykehus HF UTK Rapport 1/2014 Revisjon av Hjerte-, lunge- og karklinikken ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 04.04.2014 Rapport nr. 1/2014 Revisjonsperiode Oktober 2013-januar 2014 Virksomhet

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 23.04. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Rapport Martina Hansens Hospital Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre

Rapport Martina Hansens Hospital Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre Rapport Martina Hansens Hospital Revisjon av etterlevelsen av gjeldende retningslinjer forskrivning, kjøp og fakturering av TNF-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen revmatologi,

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 15. september 2014 Sted: Kalnes, nytt østfoldsykehus Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia Nina

Detaljer

Nytten ved å jobbe systematisk med intern kontroll Revisjonsdirektør Solbjørg Lie

Nytten ved å jobbe systematisk med intern kontroll Revisjonsdirektør Solbjørg Lie DFØ Lansering av veileder i internkontroll - 23. mai 2013 Nytten ved å jobbe systematisk med intern kontroll Revisjonsdirektør Solbjørg Lie Organisasjonskart for NAV fra 1.1.2013 Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13 SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.13 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012

Instruks for daglig leder. Sykehuset Østfold HF. Behandles i styremøte 24. september 2012 Instruks for daglig leder Sykehuset Østfold HF Behandles i styremøte 24. september 2012 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders ansvar, oppgaver, plikter og rettigheter. Den er

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 30. april 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1500

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 30. april 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1500 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 30. april 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1500 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun

Detaljer

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 16.-17.04.2008 SAK NR 029-2008 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10. MARS 2008

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 16.-17.04.2008 SAK NR 029-2008 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10. MARS 2008 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16.-17.04.2008 SAK NR 029-2008 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10. MARS 2008 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Prosjektleder Lars Erik Kjekshus Vedlegg: SAK 34/2015 PROSJEKT GJENNOMGANG OG UTVIKLING AV ORGANISERINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 02/2015. Revisjon av Sørlandet sykehus HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 02/2015. Revisjon av Sørlandet sykehus HF MalemaL Liv: UTK Rapport 02/2015 Revisjon av Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 17.02 2015 Rapport nr. 2/2015 Revisjonsperiode Oktober 2014 - januar 2015 Virksomhet Sørlandet sykehus

Detaljer

Møteprotokoll. Irene Kronkvist Bernadette Kumar til kl 11:45 Anita Ihle Steen Dag Stenersen

Møteprotokoll. Irene Kronkvist Bernadette Kumar til kl 11:45 Anita Ihle Steen Dag Stenersen Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hamar Dato: Styremøte 7. februar 2013 Tidspunkt: Kl 0830-1450 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum styreleder Ansgar Gabrielsen nestleder Turid Birkeland

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13. SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13. SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13 SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10.13 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det

Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det Handlingsplan for oppfølging av regionale anbefalinger i oppsummeringsrapport 10/2012, etter revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i helseforetakene 1 Tiltak på kort

Detaljer