Prosjekt: LEIKANGER HELSESENTER Side I Ventilasjonsarbeid Generelt vedr. VVS-installasjoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt: LEIKANGER HELSESENTER Side I Ventilasjonsarbeid Generelt vedr. VVS-installasjoner"

Transkript

1

2 Prosjekt: LEIKANGER HELSESENTER Side I- INNHOLDSFORTEGNELSE 32 Ventilasjonsarbeid Generelt vedr. VVS-installasjoner Generelle ytelser Avsluttende arbeider Ventilasjonsanlegg Kanalnett for luftbehandling Utstyr for luftfordeling Utstyr for luftbehandling Isolasjon av installasjon for luftbehandling Branntetting, oppmerking etc Z:\VCSAS\BESKRIVELSER\396-VENTILASJON.ga

3 Prosjekt: LEIKANGER HELSESENTER Side A- Anbudsskjema Generelle ytelser Avsluttende arbeider Generelt vedr. VVS-installasjoner Kanalnett for luftbehandling Utstyr for luftfordeling Utstyr for luftbehandling Isolasjon av installasjon for luftbehandling Branntetting, oppmerking etc Ventilasjonsanlegg 32 Ventilasjonsarbeid Z:\VCSAS\BESKRIVELSER\396-VENTILASJON.ga

4 32 Ventilasjonsarbeid Generelt vedr. VVS-installasjoner Generelle ytelser GERELLE BESTEMMELSER ORIENTERING Kapittel 32 er en del av generalentreprise. Sum for de enkelte kapittel overføres til hovedanbudsskjema. RIGG OG DRIFT. Det skal under denne posten medtas eventuelle kostnader i forbindelse med rigg og drift av anlegget Prosjekt: LEIKANGER HELSESENTER Side 32- KOORDINERING. Entreprenøren forplikter seg til å etablere et systematisk samarbeidsforhold med de andre entreprenører, slik at man før montasje påbegynnes i deforskjellige deler av bygget, blir enige om rekkefølgen for montasjearbeidene. Støter egne leveranser sammen med andres, skal rådgivende ingeniør tilkalles, såfremt ikke samarbeid mellom entreprenørene og byggeleder har ført til resultater. Hvor det oppstår større tvil om utførelsen, varsles rådgivende ingeniør. Entreprenøren skal i god tid gjøre byggherre oppmerksom på hvor store inntaksåpninger dt trengs for å få større utstyr, så som aggregater, bereder etc., inn. Vekter på større utstyr skal også oppgis, så byggherre er klar over hvilke foranstaltninger det må tas for å få utstyret på plass. ANMELDELSER. Anleggene anmeldes av entreprenøren til myndighetene. Anmeldelse til arbeidstilsynet blir gjort av rådgiver. Entreprenøren er ansvarlig for rettidige anmeldelse. Alle leveranser og arbeider må tilfredsstille statlige Z:\VCSAS\BESKRIVELSER\396-VENTILASJON.ga Akkumulert Poster Generelle ytelser:

5 og kommunale lover, forskrifter, regler og bestemmelser Prosjekt: LEIKANGER HELSESENTER Side 32-2 ELEKTRISK UTSTYR. Alt kontrollpliktig elektrisk materiell skal være godkjent av Noreges Elektriske Materiellkontroll. Før entreprenøren setter elektrisk materiell, herunder også motorer, i bestilling, skal alle koblingsskjemaer, fabrikat, type og spesifikasjoner samt arrangementstegninger for eventuelle tavler, være forlagt rådgivende ingeniør for godkjennelse. Entreprenøren er ansvarlig for at alle opplysninger til byggherre er korrekte og ajourførte. PLASSFORHOLD. Dersom det benyttes annet utstyr enn beskrevet som hovedalternativ, eller der hvor type ikke er anngitt, er entreprenøren ansvarlig for at det utstyr som er tilbudt, kan monteres i avsatt plassbegrensing. TEGNINGSUNDERLAG. Vedlagte tegninger er her i målestokk : 50 og viser plassering av basseng og tanker. Dersom entreprenør er avhengig av tegninger i målestokk : 20, må disse produseres av entreprenøren selv. Entreprenør skal utarbeide målesatte deltaljtegninger. Tegninger sendes i god tid til hovedentreprenør. RENGJØRING, RENHOLD. Anlegget skal overleveres i rengjort stand. For å sikre at kanalanlegget er rent ved overlevering, må følgende forholdsregler taes før og under montasje av kanalnett: - Kanaler skal leveres byggeplass med pluggede ender. Kanalene skal også lagres tørt og støvfritt. - Under montasje av kanalene skal endene plugges så snart det ikke foregår montering Z:\VCSAS\BESKRIVELSER\396-VENTILASJON.ga Akkumulert Poster Generelle ytelser:

6 på kanalen. - Slipestøv i forbindelse med kutting av kanalene må også fjernes. Rørlegger skal i sitt anbud ha med overvåkning og tilsyn med innvendige kummer og sluk i byggetiden. Endeleig rengjøring av samme ved ferdigstillelse Prosjekt: LEIKANGER HELSESENTER Side B2.0 RIGGING AV BYGGE PLASS EGNE ARBEIDER Rund sum RS B2.3 UTARBEIDELSE HMS-PROSEDYRER EGNE ARBEIDER Rund sum RS B22.0 DRIFT AV BYGGEPLASS EGNE ARBEIDER Drift av byggeplass for egne arbeider, brakker for forlegning, kontor og lager, alle nødvendige stillaser, transport, kranbruk etc. for komplett ferdigstillelse av alle kontraktsarbeider. Deltagelse i alle byggemøter etter innkalling. Rund sum RS B0.0 KAPITALYTELSER Rund sum RS B. ANSVARSFORSIKRING [Spesifikasjon] Ansvarsforsikring i h.h.t. NS Rund sum RS Z:\VCSAS\BESKRIVELSER\396-VENTILASJON.ga Akkumulert Poster Generelle ytelser:

7 B.2 FORSIKRING AV KONTRAKTSARBEIDET [Spesifikasjon] Prosjekt: LEIKANGER HELSESENTER Side 32-4 Brannforsikring i h.h.t. NS Rund sum RS B2. SIKKERHETSSTILLELSE I BYGGETIDEN [Spesifikasjon] Sikkerhetsstillelse i h.h.t. NS Rund sum RS B2.2 SIKKERHETSSTILLELSE I REKLAMASJONSTIDEN [Spesifikasjon] Rund sum RS GENERELLE YTELSER. Generelle ytelser angitt i anbudskontraktsbestemmelser eller tekniske bestemmelser som ikke er spesifisert i annen prisbærende post, medtas under denne post. Z:\VCSAS\BESKRIVELSER\396-VENTILASJON.ga Sum Poster Generelle ytelser:

8 Avsluttende arbeider PRØVING / IGANGKJØRING. Igangkjøring og prøving skal utføres i h.h.t. "NVEF KVALITETSSIKRING: Normer for avslutning og overlevering." Siste utgave. Rådgivende ingeniør skal ha rett til enhver tid å kontrollere at leveransen er i h.h.t. kontrakt TETTHETSPRØVING Prosjekt: LEIKANGER HELSESENTER Side 32-5 Tetthetsprøving av kanaler og aggregater i h.h.t. tetthetsklasse B. Trykkprøvingsprotokoll leveres LYDMÅLINGER. Lydmålinger med frekvensanalyse, (N-verdier). Etter at anlegget er igangkjørt skla det fortas lydmålinger i problemområde. Lydmålingene vil danne grunnlag for evt.tiltak på eksisterande kanalnett. omfang: 0 målepunkt. Måleprogram fastlegges i samarbeid med byggherre. Måleprotokoll leveres FUNKSJONSPRØVING. Funksjonsprøving av alle anlegg i samarbeid med automatikkentreprenør. Funksjonsprøving av alle mekaniske komponenter MERKING. Komponenter og kanaler merkes med graverte recopal-skilt V SKILT Til luftbehandlingsaggregater. V SKILT Til luftfordelingsutstyr. V Merketeip til kanaler. Z:\VCSAS\BESKRIVELSER\396-VENTILASJON.ga Akkumulert Poster 2 Avsluttende arbeider:

9 INNREGULERING. Det ventilasjonstekniske anlegget skal innreguleres etter : Fellesnordiske regler for innregulering av luftmengder i ventilasjonsanlegget. Protokoll skal foreligge før ferdigbefaring. Ventilasjonsentreprenøren er ansvarlig for at spesifiserte luftmengder innreguleres -5 / +0 % og at tetthetsklasse B opprettholdes Prosjekt: LEIKANGER HELSESENTER Side 32-6 Ved ferdigbefaring vil det bli foretatt kontrollmåling av anlegget. Viser målinger større avik enn fastsatt toleranse, vil entreprenørenbli pålagt å kontrollmåle hele anlegget for egen regning FERDIGBEFARING / OVERTAKELSESFORRETNING. Anlegget meldes klar for, og det holdes ferdigbefaring i h.h.t. NS 3430, pkt. 30, overtagelse pkt Nye befaringer grunnet vesentlige mangler ved anlegget, dekkes av luftbehandlingsentreprenøren DRIFTSINSTRUKS. Driftsinstruks overleveres i 3 eksemplarer. Instruksen utarbeides i h.h.t. FDV-norm for bygninger utarbeidet av RIF. VVS anlegget utføres i følgende entrepriser: Luftbehandlingsanlegg. Ventilasjonsentreprenør skal levere en komplett driftsinstruks for ventilasjonsanlegg DAGLIGE INSTRUKSJONER. Instruksjonsplakat i innbakt plast fordaglig drift skal leveres og henges opp i vifterommet. Opplæring i drift og vedlikehold av anlegget. Det regnes med 3 timer. Z:\VCSAS\BESKRIVELSER\396-VENTILASJON.ga Akkumulert Poster 2 Avsluttende arbeider:

10 GARANTIBEFARINGER. Det vises til NS 3430, pkt. 3. og 3.2. Garantibefaringer avholdes etter ett år og etter 3 år Prosjekt: LEIKANGER HELSESENTER Side 32-7 Garantibefaringer. Z:\VCSAS\BESKRIVELSER\396-VENTILASJON.ga Sum Poster 2 Avsluttende arbeider:

11 32.36 Ventilasjonsanlegg Kanalnett for luftbehandling KANALNETT - GENERELLT. Dette kapittel omhandler levering og montering av kanaler deler og lydfeller. Kanaler blir montert for det meste over himling. En del kanaler monteres synlig. Desse må ha spesiellt pen montasje Prosjekt: LEIKANGER HELSESENTER Side VB2.222 SIRKULÆR VENTILASJONSKANAL MATERIALE: FORSINKET STÅL SKJØTEMETODE: PAKNINGSSYSTEM TETTHETSKLASSE: B Dim. ø 00 mm Dim. ø 25 mm Dim. ø 60 mm Dim. ø 200 mm Dim. ø 250 mm Dim. ø 35 mm Dim. ø 400 mm m 20,00 m 20,00 m 65,00 m 45,00 m 2,00 m 35,00 m 70, VB SIRKULÆRT BEND PÅ VENTILASJONSKANAL MATERIALE: FORSINKET STÅL SKJØTEMETODE: PAKNINGSSYSTEM TETTHETSKLASSE: B ø 00 mm ø 25 mm ø 60 mm stk 2 stk 70 stk 30 Z:\VCSAS\BESKRIVELSER\396-VENTILASJON.ga Akkumulert Poster 2 Kanalnett for luftbehandling:

12 Prosjekt: LEIKANGER HELSESENTER Side ø 200 mm ø 400 mm stk 5 stk VB SIRKULÆRT PÅSTIKK PÅ VENTILASJONSKANAL MATERIALE: FORSINKET STÅL SKJØTEMETODE: PAKNINGSSYSTEM TETTHETSKLASSE: B ø 00 mm ø 25 mm ø 60 mm ø 200 mm ø 400 mm stk stk 40 stk 50 stk 5 stk VB SIRKULÆR ENDEBUNN PÅ VENTILASJONSKANAL MATERIALE: FORSINKET STÅL SKJØTEMETODE: PAKNINGSSYSTEM TETTHETSKLASSE: B ø 25 mm ø 60 mm ø 200 mm ø 35 mm stk 2 stk 3 stk 2 stk Z:\VCSAS\BESKRIVELSER\396-VENTILASJON.ga Akkumulert Poster 2 Kanalnett for luftbehandling:

13 VB SIRKULÆR OVERGANG PÅ VENTILASJONSKANAL MATERIALE: FORSINKET STÅL SKJØTEMETODE: PAKNINGSSYSTEM TETTHETSKLASSE: B Prosjekt: LEIKANGER HELSESENTER Side ø 00 / ø 25 mm ø 25 / ø 60 mm ø 25 / ø 200 mm ø 60 / ø 200 mm ø 60 / ø 35 mm ø 200 / ø 35 mm ø 35 / ø 400 mm stk 2 stk 4 stk stk stk stk 2 stk X.22 REKTANGULÆR KANAL FORSINKET STÅL GEIDET TETTHETSKLASSE B Lengde x 600 mm m 4, VB2.522 REKTANGULÆRT PÅSTIKK PÅ VENTILASJONSKANAL MATERIALE: FORSINKET STÅL SKJØTEMETODE: GEIDET TETTHETSKLASSE: B x 600 mm stk VB2.22 REKTANGULÆR VENTILASJONSKANAL MATERIALE: FORSINKET STÅL SKJØTEMETODE: GEIDET TETTHETSKLASSE: B ENDEBUNN Z:\VCSAS\BESKRIVELSER\396-VENTILASJON.ga Akkumulert Poster 2 Kanalnett for luftbehandling:

14 Prosjekt: LEIKANGER HELSESENTER Side X 600 mm stk VB LYDDEMPER PÅ VENTILASJONSANLEGG FORM: SIRKULÆR, RETT BRANNKLASSE: INGEN KAPSLING AV: FORSINKET STÅL LYDABSORBERENDE ELEMENT: AV MINERALULL MED FIBERDUK Lengde: 000mm ø 25 mm (L=600 mm) ø 25 mm (L=000 mm) ø 60 mm (L=600 mm) ø 200 mm ø 400 mm stk stk 2 stk stk stk VE5.202 LUFTSPJELD TYPE: SPJELD FOR KONSTANT VOLUM FUNKSJON: INNREGULERING TETTHETSKLASSE INTERNLEKKASJE: VALGFRI SPJELDSTYRING: MANUELL INNSTILLING MATERIALE: FORSINKET STÅL x 600 mm ø 25 mm ø 200 mm ø 400 mm ø 400 mm m/motor stk stk stk stk 4 stk 4 Z:\VCSAS\BESKRIVELSER\396-VENTILASJON.ga Akkumulert Poster 2 Kanalnett for luftbehandling:

15 X.422 LYDDEMPER REKTANGULÆR, RETT INGEN BRANNKLASSE KAPSLING AV FORSINKET STÅL LYDABSORBERENDE ELEMENT AV MINERALULL MED FIBERDUK Prosjekt: LEIKANGER HELSESENTER Side 32-2 Aggregatlydfeller skal dimensjoneres slik at lydnivå i rom ikkje overskrider 32 dba. Det er inntegnet aggregatlydfeller etter aggregat. Aggregatlydfeller plukkes ut fra lydberegning foretatt av entreprenør. Lydbergning av anlegget oversendes rådgiver før lydfeller settes i bestilling. Aggregatlydfeller. stk X.422 LYDDEMPER REKTANGULÆR, RETT INGEN BRANNKLASSE KAPSLING AV FORSINKET STÅL LYDABSORBERENDE ELEMENT AV MINERALULL MED FIBERDUK Det skal medregnes demping på avkast og inntakskanaler. Maksimalt støyvnivå utvendige er 40 dba. Lydfeller avkast / inntak. stk VB2.622 REKTANGULÆRT PLENUMSKAMMER MATERIALE: FORSINKET STÅL SKJØTEMETODE: GEIDET TETTHETSKLASSE: B Lydisolert fordelingskammer på tilluft og avtrekk i teknisk rom x 000 x 400 mm stk Z:\VCSAS\BESKRIVELSER\396-VENTILASJON.ga Sum Poster 2 Kanalnett for luftbehandling:

16 Utstyr for luftfordeling LUFTFORDELINGSUTSTYR - GENERELLT Takhatt og ytterveggsrist skal lakkeres i spesiell farge. Fargevalg sjekkes før rister settes i bestilling VE7.23 LUFTINNTAK/AVKAST TYPE: LUFTINNTAKSRIST MATERIALE: FORSINKET STÅL OVERFLATEBEHANDLING: PULVERLAKKERT Prosjekt: LEIKANGER HELSESENTER Side 32-3 Luftinntaksrist med ekstra beskyttelse for vanninntrenging. Rist type AURANOR VSR el. tilsvarende x 000 mm stk VE7.23 LUFTINNTAK/AVKAST TYPE: LUFTINNTAKSRIST MATERIALE: FORSINKET STÅL OVERFLATEBEHANDLING: PULVERLAKKERT Avkasthatt type AURANOR AKH eller tilsvarende Avkasthatt, kapasitet 5000 m3/t stk VE7.23 LUFTINNTAK/AVKAST TYPE: LUFTINNTAKSRIST MATERIALE: FORSINKET STÅL OVERFLATEBEHANDLING: PULVERLAKKERT Kombihatt for luftinntak / avkast for leiligheter. Type AURANOR KAI-B el. tilsvarende. stk 6 Z:\VCSAS\BESKRIVELSER\396-VENTILASJON.ga Akkumulert Poster 4 Utstyr for luftfordeling:

17 VE.5372 TILLUFTSVENTIL FOR OMRØRINGSVENTILASJON FORM: REKTANGULÆR MATERIALE: LAKKERT STÅL TILBEHØR: MED PLENUMSKAMMER, SPJELD OG MÅLEUTTAK MONTASJE: MONTERT I HIMLING Prosjekt: LEIKANGER HELSESENTER Side 32-4 Tilluftsventiler type SWEGON EAGLE el. tilsvarende med plenumskammer ø 60 / 200 mm (50 m3/t) ø 200 / 250 mm (200m3/t) stk 0 stk VE.5374 TILLUFTSVENTIL FOR OMRØRINGSVENTILASJON FORM: REKTANGULÆR MATERIALE: LAKKERT STÅL TILBEHØR: MED PLENUMSKAMMER, SPJELD OG MÅLEUTTAK MONTASJE: VEGGMONTERT Tilluftsventil type SWEGON WALL el. tilsvarende x 200 / ø 60 mm (70 m3/t) stk VE.5374 TILLUFTSVENTIL FOR OMRØRINGSVENTILASJON FORM: REKTANGULÆR MATERIALE: LAKKERT STÅL TILBEHØR: MED PLENUMSKAMMER, SPJELD OG MÅLEUTTAK MONTASJE: VEGGMONTERT Tilluftsventil type SYSTEMAIR ELEGANT el. tilsvarende ELEGANT TI - 25 stk VE2.302 FRALUFTSVENTIL FORM: SIRKULÆR MATERIALE: LAKKERT STÅL MONTASJE: MONTERT I HIMLING Fraluftsventil type Flãkt KGEB el. tilsvarende ø 25 mm ø 60 mm stk 39 stk 8 Z:\VCSAS\BESKRIVELSER\396-VENTILASJON.ga Akkumulert Poster 4 Utstyr for luftfordeling:

18 VE FRALUFTSVENTIL FORM: KVADRATISK MATERIALE: LAKKERT STÅL TILBEHØR: MED PLENUMSKAMMER MONTASJE: MONTERT I HIMLING Avtrekksventil montert i systemhimling med lydisolert kammer. Kapasitet avterkksventil: 500 m3/t Prosjekt: LEIKANGER HELSESENTER Side 32-5 stk VE AVTREKKSSKAP TYPE: FOR LABORATORIEFORSØK MATERIALE: PLAST VIFTESYSTEM: TILKOBLET SENTRALT AVTREKKSYSTEM BELYSNING: UTEN Avtrekksskap type Alsident el. tilsvarende med kanalvifte, AV/PÅ bryter og takhatt. stk Avtrekkskabinett fra Alsident, type 2, eller tilsvarende. stk Kanalvifte type SYSTEMAIR KVKE eller tilsvarende med kapasitet 50 m3/t mot 00 Pa. Leveres med bryter på vegg for AV / PÅ. Avkasthette type JET-HETTE ø25 med fotplate. stk stk Z:\VCSAS\BESKRIVELSER\396-VENTILASJON.ga Sum Poster 4 Utstyr for luftfordeling:

19 Utstyr for luftbehandling LUFTBEHANDLINGSUTSTYR - GENERELLT. Det skal leveres og monteres stk aggregat. Det må i tilbudet legges ved fyldig dokumentasjon over tilbudt aggregat. Denne dokumentasjonen må inneholde data som fysiske mål, lydnivå, virkningsgrad på vifter og varmegjenvinner, effekter og vekt. Aggregatenes luftmengde skal være: SYSTEM m3/t. SFP skal vere 2,0 eller lavere. Nummerering av systemene er foreløpig. Endelig nummerering vil bli utarbeida seinare. Aggregatet leveres oppdelt slik at det kan inntransporteres i avsatte opninger Prosjekt: LEIKANGER HELSESENTER Side Samlet pris SYSTEM 36.0 levering og montering. stk X6.322 LUFTSPJELD SJALUSISPJELD FUNKSJON AV/ PÅ TETTHETSKLASSE INTERNLEKKASJE ELEKTRISK STYRING FORSINKET STÅL Motor medtas på automatikkdel Luftmengde m3/t stk X FINFILTER FILTERKLASSE F7 POSEFILTER MED FILTERMATERIALE AV GLASSFIBER FILTERRAMME AV METALL MONTERT I AGGREGAT Det medleveres 2 stk reservefilter pr. system Luftmengde m3/t stk 2 Z:\VCSAS\BESKRIVELSER\396-VENTILASJON.ga Akkumulert Poster 5 Utstyr for luftbehandling:

20 VH VARMEBATTERI MEDIUM: VANN LAMELLER AV: RUSTFRITT STÅL RØRMATERIALE: RUSTFRITT STÅL KAPSLING AV: FORSINKET STÅL MONTASJE: I AGGREGAT Vannvarme batteri. Temperatur vann: 55 / 45 `C. Dimensjoneres for tilluftstemperatur på +22`C. stk Prosjekt: LEIKANGER HELSESENTER Side Luftmengde, m3/t stk VH KJØLEBATTERI MEDIUM: VANN/ GLYKOL LAMELLER AV: RUSTFRITT STÅL RØRMATERIALE: RUSTFRITT STÅL KAPSLING AV: FORSINKET STÅL MONTASJE: I AGGREGAT Isvannsbatteri for temperatur 2 / 7 `C. Kjølekapasitet: 26 / 6 `C. Luftmengde m3/t. stk X REGENERATIV ROTERENDE VARMEGJENVINNER VARMEAKKUMULATOR AV VALGFRITT MATERIALE Varmegjenvinner leveres med hastighetsregulering. Virkningsgrad skal vere min. 80% SYSTEM 36.0 Dim. data: Luftmengde: m3/t. stk X AKSIALVIFTE FASTE SKOVLER VIFTEHUS AV FORSINKET STÅL ROTOR AV VALGFRITT MATERIALE MONTERT I AGGREGAT Tilluftsvifte for Luftmengde : m3/t. Eksternt trykkfall : 250 Pa. stk Z:\VCSAS\BESKRIVELSER\396-VENTILASJON.ga Akkumulert Poster 5 Utstyr for luftbehandling:

21 Prosjekt: LEIKANGER HELSESENTER Side Fraluftsvifte for system Luftmengde : m3/t. Eksternt trykkfall : 250 Pa. stk XB.349 SENTRAL FOR AUTOMATISERING FUNKSJON: UNDERSENTRAL KAPSLING: I TAVLE KAPSLINGSGRAD: Ventilasjonsaggregat skal leveres med komplett automatikktavle for styring og overvåkning, innebygd i aggregat. Funksjoner skal vere i hht. vedlagte systemskjema og funksjonstabeller. Tavle skal vere tilrettelagt for tilkobling til SD-anlegg. I tillegg til funksjoner medtatt i systemskjema og funksjonstabell skal det leveres og monteres 2 stk opptrekksur for drift ut over fastsatt driftstid. Motorstyrte spjeld for dei aktuelle områder i bygget åpner ved bruk av opptrekksur og aggregat starter med aktuell luftmengde for gjeldande areal. Nødvendig sikringsutstyr, jordfeilbrytere etc. medtas. stk VH.0000 LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT LUFTSYSTEM: TIL- OG FRALUFTSSYSTEM TYPE: PREFABRIKKERT ISOLASJONSKLASSE: VALGFRI KULDEBROKLASSE: VALGFRI MEKANISK STYRKE: VALGFRI LEKKASJEKLASSE: VALGFRI Luftbehandlingsaggregat for leiligheter. Monteres på vegg over himling. Aggregat som type Flexit UNI 2 eller tilsvarende med roterende varmegjenvinner. Luftmengde: 250 m3/t Varmegjenvinningsgrad: min 80% SFP tall: maks 2,0 Aggregat leveres med styretablå som festes på vegg i leilighet. Aggregat skal ha avtrekk fra kjøkkenhette. stk 6 Z:\VCSAS\BESKRIVELSER\396-VENTILASJON.ga Akkumulert Poster 5 Utstyr for luftbehandling:

22 VE2.223 AVTREKK TYPE: KJØKKENHETTE MATERIALE: RUSTFRITT STÅL UTSTYR: UTEN VIFTE BELYSNING: HALOGEN Kjøkkenavtekkshette som type Flexit Brasserie-E el. tilsvarende. stk Prosjekt: LEIKANGER HELSESENTER Side 32-9 Z:\VCSAS\BESKRIVELSER\396-VENTILASJON.ga Sum Poster 5 Utstyr for luftbehandling:

23 Isolasjon av installasjon for luftbehandling ISOLASJON - GENERELLT. Dette kapittel omhanler isolering av kanaler mellom aggregat og luftintak / avkasthette. Eventuell innvendig isolering av kammer medtas ikke under dette kapittel. Postene avregnes SB UTVENDIG ISOLERING AV REKTANGULÆR KANAL MED MINERALULL - AREAL OMFANG/ KANALDEL: KANAL INKLUSIVE DELER TYPE PRODUKT: LAMELLMATTER OVERFLATEBELEGG: ARMERT ALUMINIUMSFOLIE UTEN NETTING TYKKELSE: 25 mm Prosjekt: LEIKANGER HELSESENTER Side Kanaler mellom aggregat og luftinntak / avkast isoleres utvendig med 25 mm mineralul. Isolasjon mantles med PVC - eller alu.folie. Isolert areal m 2 20, SB UTVENDIG ISOLERING AV REKTANGULÆR KANAL MED MINERALULL - AREAL OMFANG/ KANALDEL: KANAL INKLUSIVE DELER TYPE PRODUKT: LAMELLMATTER OVERFLATEBELEGG: ARMERT ALUMINIUMSFOLIE UTEN NETTING TYKKELSE: 25 mm Kondensisolering av tilluftskanaler. Isolert areal m 2 50, SB UTVENDIG ISOLERING AV SIRKULÆR KANAL MED MINERALULL - LENGDE OMFANG/ KANALDEL: KANAL INKLUSIVE DELER TYPE PRODUKT: NETTINGMATTER OVERFLATEBELEGG: ARMERT ALUMINIUMSFOLIE MED NETTING TYKKELSE: 30 mm Brannisolering ved gjennomføringer i brannskille Isolert areal m 2 50,00 Z:\VCSAS\BESKRIVELSER\396-VENTILASJON.ga Sum Poster 6 Isolasjon av installasjon for luftbehandling:

24 Branntetting, oppmerking etc BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Entreprenøren skal merke alle større utsparinger og slisser i mur- og lettvegger for ventilasjonsinstallasjoner samt merke/anvise plassering av spikerslag for utstyr etc. Ved gjennomføring i branncellevegger eller dekke skal utsparinger branntettes i h.h.t. gjeldende forskrifter. Ved gjennomgang av diffusjonstetning skal hull fuges. Målskisser for takoppbygg / fundament utarbeides Prosjekt: LEIKANGER HELSESENTER Side Oppmerking av utsparinger og slisser i betong og trekonstruksjoner. Merking for spikerslag BRANNTETTING. Branntetting av kanalgjennomføringer i brannklassifiserende vegger og dekker skal utføres med godkjente tettinger som type HYDROCARE GPC el. tilsvarende i brannklasse A60. Alle tettinger skal merkes med godkjent merkeskilt. Posten avregnes Kanaler dim. ø mm. Kanaler dim. ø mm Kanaler dim. ø mm stk 0 stk 5 stk 0 Z:\VCSAS\BESKRIVELSER\396-VENTILASJON.ga Sum Poster 7 Branntetting, oppmerking etc.:

25

26

ANBUDSDOKUMENT. Stavanger kommune v/ Stavanger Eiendom. Buøy skole ny gymsal 3.36 LUFTBEHANDLING

ANBUDSDOKUMENT. Stavanger kommune v/ Stavanger Eiendom. Buøy skole ny gymsal 3.36 LUFTBEHANDLING ANBUDSDOKUMENT Stavanger kommune v/ Stavanger Eiendom Buøy skole ny gymsal 3.36 LUFTBEHANDLING Stavanger, 19.03.2013 19.03.2013 Prosjekt: Buøy skole - Ny gymsal Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 10 Generelle

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL Tastarustå selvbyggerboliger Byggefelt B2

TILBUDSFORESPØRSEL Tastarustå selvbyggerboliger Byggefelt B2 Dato 10.01.2013 TILBUDSFORESPØEL Tastarustå selvbyggerboliger Byggefelt B2 Ventilasjonsanlegg Fag 3.36 Luftbehandling Side D0-1 Felles for alle boliger i B2 VVS-innstallasjoner, generelt 1 GENERELL ORIENTERING

Detaljer

Erichsen & Horgen A/S SIDE 36.1

Erichsen & Horgen A/S SIDE 36.1 Erichsen & Horgen A/S SIDE 36.1 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG 360 GENERELT Alt utstyr og alle løsninger skal være slik at de ivaretar byggets funksjon og estetikk. Himlingshøyder, fri bredde i rømningsveger,

Detaljer

BESKRIVENDE MENGDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING FOR LUFTBEHANDLINGSANLEGG TEKNISK BESKRIVELSE

BESKRIVENDE MENGDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING FOR LUFTBEHANDLINGSANLEGG TEKNISK BESKRIVELSE VVS Ingeniør J.A.Loe, 6530 Averøy, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP360 1 BESKRIVENDE MENGDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING FOR TEKNISK BESKRIVELSE Denne beskrivelsen er basert på og NS 3420-X, 3.2 UTGAVE

Detaljer

EID INDUSTRIBYGG AS Biltilsynet Nordfjordeid. Luftbehandlingsanlegg 2012

EID INDUSTRIBYGG AS Biltilsynet Nordfjordeid. Luftbehandlingsanlegg 2012 EID INDUSTRIBYGG AS Biltilsynet Nordfjordeid Luftbehandlingsanlegg 2012 Prosjekt: 1212- Biltilsynet Nordfjordeid Side: 1 Kapittel: 0 ALMINNELIG DEL Postnr 0 ALMINNELIG DEL 0.1 TILBUDSSKJEMA 0.1.1 Undertegnede

Detaljer

Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A

Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A VE 05 Orientering. Ved Fylkets hus skal det skiftes ventilasjonsaggregat for system VE05 og VE06. VE05 betjener lokaler

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL ENTREPRISE VE-01

TILBUDSFORESPØRSEL ENTREPRISE VE-01 Dato 2012-10-15 TILBUDSFORESPØRSEL ENTREPRISE VE-01 1120287; SKJEBERG FOLKEHØYSKOLE Revisjon 0 Dato 2012-10-15 Utført av CMA Kontrollert av GSI Godkjent av Side D-1 Beskrivende del Detaljbeskrivelse Rigg

Detaljer

Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B

Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B Orientering. Ved Fylkets hus skal det skiftes ventilasjonsaggregat for system VE01, VE02, VE03, VE04. System nr Betjener Luftmengde

Detaljer

X:\G-prog\Beskrivelse\Prosjekt\Tørmo kapell\tørmo ventilasjonsbeskrivelse.ga1. Dato: 06.06.2014 Side 1

X:\G-prog\Beskrivelse\Prosjekt\Tørmo kapell\tørmo ventilasjonsbeskrivelse.ga1. Dato: 06.06.2014 Side 1 360 Orientering, generelle arbeider Dato: 06.06.2014 Side 1 360.1 360.:K0001 ANLEGGSBESKRIVELSE Ventilasjonsleveransen i dette prosjekt er svært begrenset. Da lokalene ikke er beregnet for varig personopphold

Detaljer

36 Ventilasjon. Selvkostkalkyle Postbeskrivelse

36 Ventilasjon. Selvkostkalkyle Postbeskrivelse 342(555) 36 Ventilasjon 03.36.1.1 Kanaler og kanaldeler 03.36.1.1.1 Kanaler og kanaldeler Generelt Til- og fraluftskanaler utføres generelt i galvanisert stål. Friskluftskanaler tilknyttes friskluftsinntak

Detaljer

BOK 1. K302 Luftbehandlingsanlegg DETALJPROSJEKT BODØ TRAFIKKSTASJON SVV-LAB-BYGG

BOK 1. K302 Luftbehandlingsanlegg DETALJPROSJEKT BODØ TRAFIKKSTASJON SVV-LAB-BYGG BOK 1 K302 Luftbehandlingsanlegg DETALJPROSJEKT 06.12.2011 BODØ TRAFIKKSTASJON SVV-LAB-BYGG Dato 2011-12-06 TILBUDSFORESPØRSEL ENTREPRISE K302 LUFTBEHANDLINGS- ANLEGG BODØ TRAFIKKSTASJON Revisjon 0 Dato

Detaljer

Nordland Fylkeskommune

Nordland Fylkeskommune Nordland Fylkeskommune BOK 1 Brønnøysund VGS Utskiftning av ventilasjonsaggregat Fløy Øst & Sør Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 0 Dokumentkontroll... 3 1 Innledning... 4 1.1 Generelt... 4

Detaljer

STENSBERGGATA STUDENTHUS

STENSBERGGATA STUDENTHUS Side 1 av 7 SIO EIENDOM AS STENSBERGGATA STUDENTHUS FORTETNING Stensberggaten 13 0131 OSLO VVS ARBEIDER DEL 2 - VENTILASJON Juni 2012 Side 2 av 7 INNHOLD Ytelsesbeskrivelse VVS tekniske arbeider Del 1

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 10 07 STÅLKONSTRUKSJONER 07.222.5 SB7.4111 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE m 292,20 KONSTRUKSJONER Stålprofil Materiale: Mineralull På søyler i ytter-

Detaljer

37 Kjøling. Selvkostkalkyle Postbeskrivelse

37 Kjøling. Selvkostkalkyle Postbeskrivelse 375(555) 37 Kjøling 02.37.1.1 Kanaler og kanaldeler 02.37.1.1.1 Kanaler og kanaldeler Generelt Til- og fraluftskanaler utføres generelt i galvanisert stål. Friskluftskanaler tilknyttes friskluftsinntak

Detaljer

VESTMO BEHANDLINGSSENTER AKTIVITETSHUSET

VESTMO BEHANDLINGSSENTER AKTIVITETSHUSET VESTMO BEHANDLINGSSENTER AKTIVITETSHUSET KRAVSPESIFIKASJON VARME-, VENTILASJON- OG SD-ANLEGG PROSJEKTNR. 3511 2012 Prosjekt: 3511 - Anbud Vestmo Behandlingssenter, Akt.huset Side: 00-1 Kapittel: 00 GENERELL

Detaljer

Det skal fuges mellom kanal og vegg i ikke brannklassifiserte murte vegger for å hindre lydoverføring mellom rommene.

Det skal fuges mellom kanal og vegg i ikke brannklassifiserte murte vegger for å hindre lydoverføring mellom rommene. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 7 25.291.1 291 Bygningsmessige arbeider for VVS installasjoner Alle Postene i bygningsmessig arbeider er regulerbare poster. Alle mål må kontrolleres

Detaljer

SANDNES KOMMUNE Prosjekt: Myklaberget Barnehage 07 BYGGENTREPRISE 38 Bygningsmessige hjelpearbeider 384 Tømmerarbeider

SANDNES KOMMUNE Prosjekt: Myklaberget Barnehage 07 BYGGENTREPRISE 38 Bygningsmessige hjelpearbeider 384 Tømmerarbeider Dato: 28.04.2015 Side 07.38-1 384.1 38 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER FOR VVS 384.2 384. TØMMERARBEIDER 384.3 384.01 Generelt Denne beskrivelse er basert på NS 3420, utgave 4 (201101). Kodene ved de spesifiserende

Detaljer

Vestre Toten kommune - Raufoss barneskole

Vestre Toten kommune - Raufoss barneskole 31 Sanitæranlegg 314 Armaturer for sanitærinstallasjoner 04 Andre ventiler Dato: 21.05.2014 Side 31-1 31.314.04.3 UL5.301490A FLERVEIS BLANDEVENTIL TYPE: VALGFRI MEDIUM: FORBRUKSVANN OG VANNTILFØRSEL RØRLØP:

Detaljer

SAK 1041. Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER ENTREPRISE K360 LUFTBEHANDLINGSANLEGG UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør I VVS teknikk:

SAK 1041. Snåsa kommune SNÅSA HELSESENTER ENTREPRISE K360 LUFTBEHANDLINGSANLEGG UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør I VVS teknikk: Snåsa kommune SAK 1041 SNÅSA HELSESENTER ENTREPRISE K360 LUFTBEHANDLINGSANLEGG UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør I VVS teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF 07.06.2011 Prosjekt: SNÅSA HELSESENTER. OMBYGGING

Detaljer

LILLESTRØM VIDEREGÅENDE SKOLE 3.2 VENTILASJON NYBYGG

LILLESTRØM VIDEREGÅENDE SKOLE 3.2 VENTILASJON NYBYGG LILLESTRØM VIDEREGÅENDE SKOLE 3.2 VENTILASJON NYBYGG OPPDRAGSGIVER: AFK 18.01.2013 Haslevangen 15 Pb. 498, Økern 0512 Oslo BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE 3 600 GENERELT 1 Tilbudsskjema Dato: 08.02.2013

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON

KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON NOVEMBER 2010 Rev: Juni 2016 DRIFTSINSTRUKS. FDV DOKUMENTASJON. Det skal leveres FDV dokumentasjon for alle fag. 1. INNLEDNING Denne kravspesifikasjon skal legges til

Detaljer

3.2 VENTILASJONS ARBEIDER KRISTIANSLYST UNGDOMSSKOLE ANBUD SEPTEMBER 2012

3.2 VENTILASJONS ARBEIDER KRISTIANSLYST UNGDOMSSKOLE ANBUD SEPTEMBER 2012 KRISTIANSLYST UNGDOMSSKOLE ANBUD SEPTEMBER 2012 3.2 VENTILASJONS ARBEIDER Arkitektene VIS-À-VIS AS Asplan VIAK AS Boye og Waage AS Norconsult AS COWI AS INNHOLD TEGNINGSLISTE KAP. 30 GENERELT 300. GENERELLE

Detaljer

Det skal leveres 1 stk. ventilasjonsanlegg med roterende varmegjenvinner, elektrisk varmebatteri og DX kjøling.

Det skal leveres 1 stk. ventilasjonsanlegg med roterende varmegjenvinner, elektrisk varmebatteri og DX kjøling. Side 36.1 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG 360 GENERELT Luftbehandlingsanlegget skal omfatte alle nødvendige installasjoner for å betjene berørte arealer i henhold til krav til inneklima og kravspesifikasjon.

Detaljer

SNÅSA HELSESENTER RENOVERING MEDISINSK BASSENG

SNÅSA HELSESENTER RENOVERING MEDISINSK BASSENG Snåsa kommune SAK 1339 SNÅSA HELSESENTER RENOVERING MEDISINSK BASSENG ENTREPRISE K360 LUFTBEHANDLINGSANLEGG UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør I VVS teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF 25.10.2013 Prosjekt:

Detaljer

Prosjekt: VÅLER KOMMUNE - VÅK SKOLE TILBYGG OG OMBYGGING Nedenfor er arbeidene med ventilasjonsanlegg kapittel 36 beskrevet.

Prosjekt: VÅLER KOMMUNE - VÅK SKOLE TILBYGG OG OMBYGGING Nedenfor er arbeidene med ventilasjonsanlegg kapittel 36 beskrevet. Prosjekt: VÅLER KOMMUNE - VÅK SKOLE TILBYGG OG OMBYGGING 36.1 36.1 LUFTBEHANDLINGSANLEGG GENERELT. Nedenfor er arbeidene med ventilasjonsanlegg kapittel 36 beskrevet. Dette er en totalentreprisekonkurranse

Detaljer

ENTREPRISE K360 LUFTBEHANDLINGSANLEGG MED AUTOMATISERINGSANLEGG

ENTREPRISE K360 LUFTBEHANDLINGSANLEGG MED AUTOMATISERINGSANLEGG KVAM SKOLE Tiltakshaver: Steinkjer kommune Oppdragsgiver og prosjektledelse: Steinkjer Utbygging AS ENTREPRISE K360 LUFTBEHANDLINGSANLEGG MED AUTOMATISERINGSANLEGG UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør I

Detaljer

OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE. DX-Kjøling

OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE. DX-Kjøling Kapittel: 3 VVS- ANLEGG DX-Kjøling 1 (5) OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE for DX-Kjøling Ullersmo fengsel 19.06.2013 ÅF Infrastruktur AS Haslevangen 15 0512 Oslo Kapittel: 3 VVS- ANLEGG DX-Kjøling 2 (5) 3. VVS-ANLEGG

Detaljer

Omsorgsboliger Sunndalsøra

Omsorgsboliger Sunndalsøra SAK 5130313 Sunndal kommune Omsorgsboliger Sunndalsøra BESKRIVELSE FOR E36- LUFTBEHANDLINGSANLEGG 1. NOVEMBER. 2013 Norconsult AS Postboks 2195 Futura 6502 Kristiansund Prosjekt: 5130313 - OMSORGSBOLIGER

Detaljer

Snarøya skole SFO Nytt ventilasjonsanlegg. Kap. 3 VVS

Snarøya skole SFO Nytt ventilasjonsanlegg. Kap. 3 VVS Snarøya skole SFO Nytt ventilasjonsanlegg Kap. 3 VVS Dato: 08.06.2016 Innhold 3. VVS-installasjoner... 1 30 Generelt... 1 31 Sanitæranlegg... 3 31.0 Generelt... 3 31.1 Ledningsanlegg... 3 31.4 Armatur

Detaljer

Vestad skole tilbygg med kompetanse- og avlastningsenhet

Vestad skole tilbygg med kompetanse- og avlastningsenhet Vestad skole tilbygg med kompetanse- og avlastningsenhet TILBUD BOK 3.2 VENTILASJON Tiltakshaver Elverum Kommune Utarbeidet i april 2012 av: 26.04.2012 Prosjekt: Vestad Skole, beskrivelse ventilasjon Side

Detaljer

ÅRDAL VG.SKULE. Norconsult AS SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE. Personal- og arbeidsrom Luftbehandlingsanlegg MARS 2014

ÅRDAL VG.SKULE. Norconsult AS SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE. Personal- og arbeidsrom Luftbehandlingsanlegg MARS 2014 Norconsult AS ÅRDAL VG.SKULE SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE Personal- og arbeidsrom 36 - Luftbehandlingsanlegg MA 2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Fag: 00 Generell del Bygningsdel: 01 GENERELL INNLEDENDE

Detaljer

Helse Førde HF innbyr med dette til å gi anbod på: Luftbehandlingsanlegg. Prosjekt: Bygningsmessig oppgradering ved Psykiatrisk klinikk, Tronvik

Helse Førde HF innbyr med dette til å gi anbod på: Luftbehandlingsanlegg. Prosjekt: Bygningsmessig oppgradering ved Psykiatrisk klinikk, Tronvik Prosjekt: 1309 - Helse Førde HF, Psykiatrisk klinikk,tronvik Side: 1 Kapittel: 0 ALMINNELIG DEL Postnr 0 ALMINNELIG DEL Tekst 0.01 TILBUDSBESKRIVELSE 00.1.1 GENERELT Helse Førde HF innbyr med dette til

Detaljer

Post Beskrivelse. Prosjekt Skagerak Energi Enger 3 VENTILASJONSTEKNISKE ARBEIDER, (Utvalgte poster) Byggherre. Bygningsdel (2-sifret)

Post Beskrivelse. Prosjekt Skagerak Energi Enger 3 VENTILASJONSTEKNISKE ARBEIDER, (Utvalgte poster) Byggherre. Bygningsdel (2-sifret) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 23 00 Digital innlevering 00.1 DIGITAL LEVERING AV ANBUDET Prosjektdokumentet er sendt ut som anbudsfil med filformatet.gab. Denne filen åpnes og

Detaljer

Hinna Kirke Ombygging

Hinna Kirke Ombygging Hinna Kirke Ombygging Bygningsmessige arbeider Brann og lydtetting for VVS Stavanger, 17.06.2011 Sweco Norge AS Auglendsmyrå 3 4016 Stavanger Prosjekt: 97700001 Hinna Kirke, Hinnasenteret Side 30-1 Kapittel:

Detaljer

BESKRIVELSE OG YTELSESSPESIFIKASJON FOR LEVERING AV: ENTREPRISE E36 - LUFTBEHANDLINGSANLEGG

BESKRIVELSE OG YTELSESSPESIFIKASJON FOR LEVERING AV: ENTREPRISE E36 - LUFTBEHANDLINGSANLEGG Trondheim trafikkstasjon BESKRIVELSE OG YTELSESSPESIFIKASJON FOR LEVERING AV: ENTREPRISE E36 - LUFTBEHANDLINGSANLEGG 25.06.2015 Prosjekt: Trondheim trafikkstasjon Side 00-1 1 TILBUDSINNBYDELSE 01 TILBUDSINNBYDELSE

Detaljer

SANDNES HELSESENTER OMBYGGING OG REHABILITERING ANBUDSDOKUMENT: V36 - VENTILASJON

SANDNES HELSESENTER OMBYGGING OG REHABILITERING ANBUDSDOKUMENT: V36 - VENTILASJON SANDNES HELSESENTER OMBYGGING OG REHABILITERING ANBUDSDOKUMENT: V36 - VENTILASJON INNHOLD GENERELL DEL KAP. 30 GENERELT 300. GENERELLE OPPLYSNINGER 00.30-1 302. RIGG OG DRIFT 00.30-2 KAP. 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG

Detaljer

Nytt tilbygg og ombygging

Nytt tilbygg og ombygging 0 0 0. 1 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Luftbehandlingsanlegg med autamatiseringsanlegg Fauske kommune September 2011 Prosjekteringsgruppe: PGL/ARK- Espen Aursand Arkitektkontor AS RIB-Prodev

Detaljer

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum. Innmålte mengder forelegges byggeleder fortløpende mens de enda er kontrollerbare.

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum. Innmålte mengder forelegges byggeleder fortløpende mens de enda er kontrollerbare. 25 Dato: 06.05.2016 Side 0 Denne beskrivelsen er basert på siste utgave av NS3420. NS3420 er en vesentlig del av denne spesifikasjon som enhver entreprenør plikter å være kjent med under prissetting og

Detaljer

Tårnet barnehage, Vikna kommune

Tårnet barnehage, Vikna kommune Sak 1252 Tårnet barnehage, Vikna kommune ENTREPRISE K360 VENTILASJONSANLEGG UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør i VVS- teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF 22.10.12 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE 00-1 Bygningsdel:01

Detaljer

Prosjekt: Bolga skole Entreprise K36 Luftbehandling Side GENERELL INNLEDENDE TEKSTER

Prosjekt: Bolga skole Entreprise K36 Luftbehandling Side GENERELL INNLEDENDE TEKSTER Prosjekt: 13248 Bolga skole Entreprise K36 Luftbehandling Side 00-1 01 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER 00. GENERELL DEL 01. TILBUDSINNBYDELSE 01. Innbydelse og orientering Meløy kommune, ber i forbindelse

Detaljer

Brevik Oppvekstsenter

Brevik Oppvekstsenter Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE, BARNEHAGE OG FLERBRUKSHALL PORSGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E36 Luftbehandlingsanlegg Dato : april 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Brevik Oppvekstsenter

Detaljer

SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Prosjekt: Hommersåk Barnehage 07 BYGGENTREPRISE 38 Bygningsmessige hjelpearbeider 384 Tømmerarbeider

SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Prosjekt: Hommersåk Barnehage 07 BYGGENTREPRISE 38 Bygningsmessige hjelpearbeider 384 Tømmerarbeider Dato: 23.06.2016 Side 07.38-1 384.1 38 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER FOR VVS 384.2 384. TØMMERARBEIDER 384.3 384.01 Generelt Denne beskrivelse er basert på NS 3420, utgave 4 (201101). Kodene ved de spesifiserende

Detaljer

ANBUDSBESKRIVELSE E36 Luftbehandlingsanlegg. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL PORSGRUNN.

ANBUDSBESKRIVELSE E36 Luftbehandlingsanlegg. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL PORSGRUNN. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL PORSGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E36 Luftbehandlingsanlegg Dato : april 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Brevik Oppvekstsenter Anbudsdokumenter

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON NORDTVET BAD KULTUR OG IDRETTSBYGG OSLO KF VVS REHABILITERING AV VÅTROMSAVDELING / REV

KRAVSPESIFIKASJON NORDTVET BAD KULTUR OG IDRETTSBYGG OSLO KF VVS REHABILITERING AV VÅTROMSAVDELING / REV 19859001 NORDTVET BAD KULTUR OG IDRETTSBYGG OSLO KF VVS SWECO NORGE AS Funksjonsbeskrivelse, Totalentreprise Generelt Kultur og Idrettsbygg Oslo KF skal rehabilitere våtromsavdelingen i Nordtvet Bad. Det

Detaljer

Følgende enhetspriser, inklusiv montasje, skal oppgis: mm uisolert rørledning kr/m mm isolert og mantlet rørledning kr/m

Følgende enhetspriser, inklusiv montasje, skal oppgis: mm uisolert rørledning kr/m mm isolert og mantlet rørledning kr/m ENHETSPRISER RØRENTREPRISE, forts. Følgende enhetspriser, inklusiv montasje, skal oppgis:.011 12 mm uisolert rørledning /m.012 25 mm isolert og mantlet rørledning /m.013 50 mm isolert og mantlet rørledning

Detaljer

NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER

NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER 1 Innhold - HVORFOR? - GAMMELT OG NYTT - OVERGANGEN - NY PROSJEKTERING - VENTILASJON I DRIFT UNDER BRANN - PRAKTISK LØSNING FRA GLAVA 2 Hvorfor skjer

Detaljer

Ogndal skole 7019 OGNDAL SKOLE, UTVIDELSE - ANBUD NR. 75/15 BESKRIVELSE OG YTELSESSPESIFIKASJON FOR LEVERING AV:

Ogndal skole 7019 OGNDAL SKOLE, UTVIDELSE - ANBUD NR. 75/15 BESKRIVELSE OG YTELSESSPESIFIKASJON FOR LEVERING AV: Ogndal skole 7019 OGNDAL SKOLE, UTVIDELSE - ANBUD NR. 75/15 BESKRIVELSE OG YTELSESSPESIFIKASJON FOR LEVERING AV: ENTREPRISE E36 - LUFTBEHANDLINGSANLEGG 20.12.2015 Prosjekt: Ogndal skole Side 00-1 1 TILBUDSINNBYDELSE

Detaljer

Prosjekt: Statens kartverk Hønefoss - Entreprise K Bygningsmessige hjelpearbeider Side 25-1

Prosjekt: Statens kartverk Hønefoss - Entreprise K Bygningsmessige hjelpearbeider Side 25-1 Prosjekt: 12163 - Statens kartverk Hønefoss - Entreprise K 201 - Bygningsmessige hjelpearbeider Side 25-1 25 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS Dette kapittel er basert på NS 3420. Orientering Generelt

Detaljer

SAMSMOEN BARNEHAGE LUFTBEHANDLING OG AUTOMATIKK JEVNAKER KOMMUNE UNIONCONSULT

SAMSMOEN BARNEHAGE LUFTBEHANDLING OG AUTOMATIKK JEVNAKER KOMMUNE UNIONCONSULT Unionconsult SAMSMOEN BARNEHAGE LUFTBEHANDLING OG AUTOMATIKK JEVNAKER KOMMUNE UNIONCONSULT Prosjektnummer 4478 Oslo..5 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Oppdragsgiver: JEVNAKER KOMMUNE 3..5 Unionconsult

Detaljer

MOSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE Avdeling Kippermoen. Kravspesifikasjon Ventilasjon Fløy D

MOSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE Avdeling Kippermoen. Kravspesifikasjon Ventilasjon Fløy D MOSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE Avdeling Kippermoen Kravspesifikasjon Ventilasjon Fløy D Beskrivelse VVS tekniske arbeider Tilbud Side 2 av 13 Innhold Generelt... 3.01 Presentasjon av tilbudet... 3.02 Generelle

Detaljer

RESSURSSENTER GRANNES SKOLE

RESSURSSENTER GRANNES SKOLE Sola kommune RESSURSSENTER GRANNES SKOLE YTELSESBESKRIVELSE ENTREPRISE 10: LUFTBEHANDLING Mars 2014 Novaform AS Jakob Askelandsvei 4 4314 Sandnes Org. nr: 991 356 959 INNHOLD GENERELL DEL KAP. 30 GENERELT

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Ove Thanke OPPRETTET AV. Ove Thanke

OPPDRAGSLEDER. Ove Thanke OPPRETTET AV. Ove Thanke -14 OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER 832924/832925 OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Ove Thanke DATO S-32 Strateginotat luftbehandlingsanlegg 36.01 Generelt Forprosjektet inneholder

Detaljer

PROSJEKT: Ramsviktunet Sykehjem Stavanger Eiendom Stavanger kommune KAPITTEL: 36 LUFTBEHANDLING. Side 1

PROSJEKT: Ramsviktunet Sykehjem Stavanger Eiendom Stavanger kommune KAPITTEL: 36 LUFTBEHANDLING. Side 1 KAPITTEL: 36 LUFTBEHANDLING. Side 1 Post Spesifikasjon LUFTBEHANDLINGSANLEGG Mengde Pris/stk. Sum 360.0 GENERELT Sykehjemmet står foran en større ombygning av ventilasjons-, varme/ kjøle-, og automatikkanlegg.

Detaljer

7.4 Funksjonsbeskrivelse Ventilasjon

7.4 Funksjonsbeskrivelse Ventilasjon 7.4 Funksjonsbeskrivelse Ventilasjon Generelt Det skal leveres et ventilasjonsanlegg av god kvalitet, som på alle måter skal tilfredsstille de overordnede funksjonskravene. Anlegget skal planlegges for

Detaljer

VESTVÅGØY KOMMUNE FYGLE SKOLE. UTBYGGING OG OMBYGGING 2006 BESKRIVELSE OG YTELSESSPESIFIKASJON FOR LEVERING AV: ENTREPRISE K36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG

VESTVÅGØY KOMMUNE FYGLE SKOLE. UTBYGGING OG OMBYGGING 2006 BESKRIVELSE OG YTELSESSPESIFIKASJON FOR LEVERING AV: ENTREPRISE K36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG VESTVÅGØY KOMMUNE FYGLE SKOLE. UTBYGGING OG OMBYGGING 2006 BESKRIVELSE OG YTELSESSPESIFIKASJON FOR LEVERING AV: ENTREPRISE K36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør i VVS-teknikk: AS

Detaljer

STEINKJER UTBYGGING FOR STEINKJER KOMMUNE

STEINKJER UTBYGGING FOR STEINKJER KOMMUNE A/S PlanConsult VVS Rådgivende ingeniører VVS- og klimateknikk MRIF. Sak nr.11114 STEINKJER UTBYGGING FOR STEINKJER KOMMUNE BINDE SKOLE, NYTT ADM.BYGG ENTREPRISE E5 LUFTBEHANDLINGSANLEGG INKL. AUTOMATIKK

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON

SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON Mai 2016 Side: 2 av 5 DRIFTSINSTRUKS. FDV DOKUMENTASJON. Det skal leveres FDV dokumentasjon

Detaljer

ILA SKOLE Ombygging museumsrom 4 etg. GENERALENTREPRISEGRUNNLAG Automasjon MARS 2015

ILA SKOLE Ombygging museumsrom 4 etg. GENERALENTREPRISEGRUNNLAG Automasjon MARS 2015 ILA SKOLE Ombygging museumsrom 4 etg. GENERALENTREPRISEGRUNNLAG Automasjon MARS 2015 SIDE: 1 YTELSESSPESIFIKASJON AUTOMASJON Innhold 56. AUTOMASJON 3 56.1 GENERELT 3 56.11 Dokumentasjon i tilbudet 3 56.12

Detaljer

D4 OG D5 FUNKSJONSBESKRIVELSE VVS-ANLEGG

D4 OG D5 FUNKSJONSBESKRIVELSE VVS-ANLEGG Oppdragsnr.: 5102630 Side: 1 av 6 D4 OG D5 FUNKSJONSBESKRIVELSE VVS-ANLEGG Generelle ytelser Orientering Det skal for det totale byggeprosjekt og denne rammebeskrivelse leveres komplette VVS-tekniske anlegg

Detaljer

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel:

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel: Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: 01 Felleskostnader... 11 Grunnarbeider... 12 Betongarbeider... 13 Stålarbeider... 14 Bærende trekonstruksjoner...

Detaljer

BORGE U. SKOLE, Fredrikstad Kommune Rehab. gymsal og svømmehall Ytelsesspesifikasjon - Luftbehandlingsanlegg Side 1

BORGE U. SKOLE, Fredrikstad Kommune Rehab. gymsal og svømmehall Ytelsesspesifikasjon - Luftbehandlingsanlegg Side 1 Ytelsesspesifikasjon - Luftbehandlingsanlegg Side 1 Innhold:.1 Orientering..2 Generelt..3 Prosjektering..4 Dokumentasjon..5 Anmeldelser..6 Elektrisk utstyr og tavler..7 Montasje av kanaler og utstyr..8

Detaljer

Fræna kommune. Fræna Ungdomsskole BESKRIVELSE OG MASSEBEREGNING FOR LUFTBEHANDLINGSANLEGG

Fræna kommune. Fræna Ungdomsskole BESKRIVELSE OG MASSEBEREGNING FOR LUFTBEHANDLINGSANLEGG Prosjekt: Fræna Ungdomsskole Side 1 5140690 Fræna kommune Fræna Ungdomsskole BESKRIVELSE OG MASSEBEREGNING FOR LUFTBEHANDLINGSANLEGG Prosjekt: Fræna Ungdomsskole Side 2 F02 2014-06-03 Reviderte koder HaFje

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse etter del I og II i forskrifta. for anskaffing av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Open anbodskonkurranse etter del I og II i forskrifta. for anskaffing av Ombygging og rehabilitering av brannstasjonen Ørsta Kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse etter del I og II i forskrifta for anskaffing av Ombygging og rehabilitering av brannstasjonen i Ørsta

Detaljer

Porsanger Kommune. Beskrivelse Ventilasjonsteknikk Renovering av Lakselv barneskole.

Porsanger Kommune. Beskrivelse Ventilasjonsteknikk Renovering av Lakselv barneskole. Porsanger Kommune Beskrivelse Ventilasjonsteknikk Renovering av Lakselv barneskole. p:\291\664981 lakselv barneskole - renovering - porsanger kommune\6 beskrivelser\riv\første side ventilasjon.docx Digital

Detaljer

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Det skal gjøres en total rengjøring av ventilasjonsanlegg ved åtte skoler i Bergen Kommune. Under er en oversikt over dokumentasjon som er lagt ut

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 490010 Isi Avfallsanlegg - Entreprise K770 Skilt, infotavler Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT Denne beskrivelsen er basert på NS3420, 4. utgave (200801) med veiledning. Kodene

Detaljer

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon.

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Balansert ventilasjon i boliger Ventilasjon er viktig og nødvendig for å sikre godt inneklima i boliger.

Detaljer

DIGITAL LEVERING AV ANBUDET

DIGITAL LEVERING AV ANBUDET Evjeheimen beskrivelse EV1 Luftbehandling Digital innlevering Side 1 DIGITAL LEVERING AV ANBUDET Prosjektdokumentet er sendt ut som anbudsfil med filformatet.gab. Denne filen åpnes og prises i G-PROG Linker.

Detaljer

MULTICONSULT AS. E6 Frya Vinstra. Fasadetiltak mot støy STATENS VEGVESEN

MULTICONSULT AS. E6 Frya Vinstra. Fasadetiltak mot støy STATENS VEGVESEN MULTICONSULT AS E6 Frya Vinstra Fasadetiltak mot støy STATENS VEGVESEN Prosjekt: E6 Frya-Vinstra E360 Luftbehandlingsanlegg 00 Sammendrag balansert ventilasjon Dato: Side E360-1 00.1 E360 LUFTBEHANDLINGSANLEGG

Detaljer

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK ORIGOBYGGET RENOVERING Prosjektnummer Sweco: 356970 Dato Oppdragsgiver: Navn Firma Fork. Anmerkning Tilbydere Kopi til: Utarbeidet av: Svein Solvang Sweco SS I dette vedlegget beskrives funksjoner og omfang

Detaljer

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side 01-1 01 RIGG OG DRIFT 01.1 01.10 Generelt 01.10.1 ORIENTERING Dette kapitlet er basert på NS 3420 4.utgave, versjon 2010-01 Denne delen

Detaljer

KANALNETT LØSNINGER PÅ BYGGEPLASS

KANALNETT LØSNINGER PÅ BYGGEPLASS KANALNETT LØSNINGER PÅ BYGGEPLASS INNLEDNING TEKNISKE LØSNINGER PÅ BYGGEPLASS PLASSBEHOV PLASSERING AV TEKNISK ROM STØRRELSE PÅ TEKNISK ROM PLASSBEHOV OVER HIMLING DETALJER I TEGNING MONTASJE AV TEKNISK

Detaljer

NY KORTTIDSAVDELING VED GAUPNE OMSORGSENTER LUSTER KOMMUNE

NY KORTTIDSAVDELING VED GAUPNE OMSORGSENTER LUSTER KOMMUNE NY KORTTIDSAVDELING VED GAUPNE OMSORGSENTER LUSTER KOMMUNE Anbudsbeskrivelse G2 VENTILASJONSANLEGG Dato: 26. april 2013 Annbudsinnbydelse På vegne av Luster kommune, innbyr vi med dette til konkurranse

Detaljer

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum VVS Ingeniør J.A.Loe, 6540 Kvernes, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP560 1 Z1 SAMMENSATT KONTROLLUTSTYR Obs! Alle postene skal fylles ut og prises Orientering Det skal tilbys automatikkutrustning av fabrikat

Detaljer

Strømsveien 102, Callsenter 8.etg - Rør og ventilasjon. Oslo kommune

Strømsveien 102, Callsenter 8.etg - Rør og ventilasjon. Oslo kommune Strømsveien 102, Callsenter 8.etg - Rør og ventilasjon Oslo kommune Bok 1 Teknisk beskrivelse med prisbærende poster Revisjon 0 08.05.2015 Opprettet beskrivelse/egenkontroll GAB GAB - Rev Dato Tekst Laget

Detaljer

Sirkulær tilluftsventil for takmontasje med lav byggehøyde Gr. 6 i Auranor-katalogen. TLG m/tfr-kammer

Sirkulær tilluftsventil for takmontasje med lav byggehøyde Gr. 6 i Auranor-katalogen. TLG m/tfr-kammer Sirkulær tilluftsventil for takmontasje med lav byggehøyde Gr. 6 i Auranor-katalogen TLG m/tfr-kammer NS 3421 Y25.1327 Lydsvak Høyt trykkfall og jevn fordeling Justerbar spaltehøyde og kastelengde Monteres

Detaljer

Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Røyk- og brannventilasjon Punktavsug Boligventilasjon. Villavent komfyravtrekk

Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Røyk- og brannventilasjon Punktavsug Boligventilasjon. Villavent komfyravtrekk Vifter Ventilasjonsaggregater Luftfordelingsutstyr Røyk- og brannventilasjon Punktavsug Boligventilasjon Villavent komfyravtrekk Kjøkkenhetter Komfyravtrekk med spesielt lavt støynivå Villavent kjøkkenhetter

Detaljer

Nytt ventilasjonsanlegg G-bygget, Orkdal vgs - Rev

Nytt ventilasjonsanlegg G-bygget, Orkdal vgs - Rev Nytt ventilasjonsanlegg G-bygget, Orkdal vgs - Rev. 18.06.2013 Totalentreprise G-bygget er fra ca 1989. Totalt bruksareal er på ca 347 m2. 4 undervisningsrom utgjør ca 260 m2. Personbelastninga er på ca

Detaljer

DEN NORSKE OPERA OG BALLETT OMBYGNINGSARBEIDER

DEN NORSKE OPERA OG BALLETT OMBYGNINGSARBEIDER DEN NORSKE OPERA OG BALLETT OMBYGNINGSARBEIDER TEKNISK BESKRIVELSE Luftbehandlingsanlegg 07/03 2014 OSLO: Nydalsveien 36, postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo T: 22 02 63 00 E: oslo@erichsen-horgen.nono LILLEHAMMER:

Detaljer

BODØ HAVN KF VENTEROM BODØ HAVN KRAVSPESIFIKASJON VVS-ARBEIDER

BODØ HAVN KF VENTEROM BODØ HAVN KRAVSPESIFIKASJON VVS-ARBEIDER BODØ HAVN KF KRAVSPESIFIKASJON VVS-ARBEIDER MAI 2014 Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE KRAVSPESIFIKASJON 3 VVS-TEKNISKE INSTALLASJONER 3 301 Generell informasjon 3 302 Krav til leveransen 3 304 Prosjektering

Detaljer

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1 Prosjektråd Innlandet AS.6.6 Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE /, personalavd. og kulturavd. Side 8- Kapittel: 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8. Arbeider

Detaljer

Unionconsult - BORO VVS og Miljø AS SSB Kongsvinger Trykkeri VENTILASJONSANLEGG OSLO

Unionconsult - BORO VVS og Miljø AS SSB Kongsvinger Trykkeri VENTILASJONSANLEGG OSLO Unionconsult - BORO VVS og Miljø AS SSB Kongsvinger Trykkeri VENTILASJONSANLEGG OSLO 09.03.12 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE 19.03.2012 Unionconsult - BORO VVS og Miljø AS 00 Generell del A3 ORIENTERING

Detaljer

Optimalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon

Optimalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon Optimalt innemiljø med Ensy aggregater for balansert ventilasjon Tenker du på hvorfor du skal ventilere din boenhet? Det er i hovedsak to grunner til at vi må ventilere: 1. Tilføre ren frisk luft som

Detaljer

E06 BYGG AUST. Luftbehandling

E06 BYGG AUST. Luftbehandling BYGG AUST E06 Luftbehandling ARK - Nordplan RIA - Nordplan v/cowi RIB - ivest Consult RIE - Sweco RIV - Norconsult RIBr - Norconsult RIG - Norconsult LARK - Norconsult HELSE FØRDE BYGG AUST TEKNISK BESKRIVELSE

Detaljer

Utskiftning av ventilasjonsaggregater og isvannsmaskin, Borgejordet 23. Bok 1. Prisbærende del

Utskiftning av ventilasjonsaggregater og isvannsmaskin, Borgejordet 23. Bok 1. Prisbærende del 1 Utskiftning av ventilasjonsaggregater og isvannsmaskin, Borgejordet 23 Bok 1 Prisbærende del 2 Innhold Tilbudsskjema / prissammendrag Følgende forutsettes levert i egen konvolutt merket «II Tildelingskriterier»

Detaljer

Sirkulær tilluftsventil

Sirkulær tilluftsventil NO0618 03.11 NS 34.X12.11372 TLG-LØV LØV-R Sirkulær tilluftsventil Designbeskyttet LØV-perforering Tåler stor undertemperatur Justerbar spaltehøyde Lavtbyggende Dokumentert med Luna plenumskammer Ecoson

Detaljer

Berg Skole Ny ventilasjon, div. bygningstekniske- og elektroarbeider

Berg Skole Ny ventilasjon, div. bygningstekniske- og elektroarbeider Berg Skole Ny ventilasjon, div bygningstekniske- og elektroarbeider BOK 3 Funksjonsbeskrivelse Ventilasjon April 2014 Berg Skole Ny ventilasjon, div bygningstekniske- og elektroarbeider 2 ADRESSE COWI

Detaljer

80 Enhetspriser VVS-installasjoner

80 Enhetspriser VVS-installasjoner 80 -installasjoner Prisskjema enhetspriser Hvor annet ikke er spesifisert skal enhetspriser inkludere prosjekteringskostnader samt rigg, drift etc. Prisen skal inkludere vann- og avløpsledninger basert

Detaljer

SOKNDAL KOMMUNE SOKNDAL SKOLE

SOKNDAL KOMMUNE SOKNDAL SKOLE SOKNDAL KOMMUNE SOKNDAL SKOLE ENTREPRISE K306 LUFTBEHANDLINGSANLEGG BYGGETRINN 2 BESKRIVELSE OG YTELSESSPESIFIKASJON FOR LEVERING AV: 36 VENTILASJONSANLEGG UTARBEIDET AV RÅDGIVENDE INGENIØR I VVS TEKNIKK:

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Skuleutbygging Voss 2014/16

Skuleutbygging Voss 2014/16 00.00-1 ing.odd Bakketun AS-03.06.2015 Prosjekt: Skuleutbygging Voss, 2014/16, SUNDVE SKULE Side 00.00-1 Generelt FORSIDE Skuleutbygging Voss 2014/16 SUNDVE SKULE TEKNISK BESKRIVELSE, 2.tilbodsrunde ENTREPRISE

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Prosjekt: Kristiansand kommune - Badmingtonhallen Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Fag 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer

Detaljer

St.Hansåsen sykehjem. Porsgrunn kommune 01.06.2010

St.Hansåsen sykehjem. Porsgrunn kommune 01.06.2010 St.Hansåsen sykehjem Porsgrunn kommune 01.06.2010 TILBUDSSKJEMA. Kap. Arbeider Sum 01 Felles kostnader kr. 361 Kanalnett kr. 364 Luftfordelingsutstyr kr. 365 Luftbehandlingsutstyr kr. 367 Merk. Innreg.

Detaljer

06 Beskrivelse Ventilasjons-/ luftbehandlingsanlegg

06 Beskrivelse Ventilasjons-/ luftbehandlingsanlegg 06 Beskrivelse Ventilasjons-/ luftbehandlingsanlegg 12/8776-04.02.2013 01.02.2013 Prosjekt: TONSENHAGEN SKOLE - LUFTBEHANDLINGSANELGG Side 30300-1 300 Generelle tekniske bestemmelser og VVS-anlegg Tonsenhagen

Detaljer

VVS TEKNISK BESKRIVELSE

VVS TEKNISK BESKRIVELSE -Tilbudsgrunnlag - Side 1 av 9 Kapittel 3 VVS TEKNISK BESKRIVELSE -Tilbudsgrunnlag - Side 2 av 9 TILBUDS-/ANBUDSSKJEMA SAMMENSTILLING AV TILBUD/ANBUD Her kan gis tilbud på de fagene som er relevante. Kap

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON VENTILASJON OG LUFTKVALITET I HENHOLD TIL ARBEIDSTILSYNETS VEILEDNING 444: "Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen" 4-avd barnehage

KRAVSPESIFIKASJON VENTILASJON OG LUFTKVALITET I HENHOLD TIL ARBEIDSTILSYNETS VEILEDNING 444: Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen 4-avd barnehage KRAVSPESIFIKASJON VENTILASJON OG LUFTKVALITET I HENHOLD TIL ARBEIDSTILSYNETS VEILEDNING 444: "Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen" 4-avd barnehage 1. Grunnleggende forutsetninger for beregninger og

Detaljer

Ombygging. Orkdal barnevernsenter BOK E-03 VENTILASJONSANLEGG FUNKSJONSBESKRIVELSE

Ombygging. Orkdal barnevernsenter BOK E-03 VENTILASJONSANLEGG FUNKSJONSBESKRIVELSE Ombygging av BOK E-03 VENTILASJONSANLEGG Siviling. Harold Pedersen 7213 Gåsbakken, tlf. 72850500 Innholdsfortegnelse: - Tilbudsskjema - Orientering - Teknisk funksjonsbeskrivelse 36 Ventilasjonsanlegg

Detaljer

VEDLEGG 3: TILDELINGSKRITERIER

VEDLEGG 3: TILDELINGSKRITERIER VEDLEGG 3: TILDELINGSKRITERIER Tilbyders firmanavn: Adresse: Postnummer / sted: Kontaktperson: Telefon: E-postadresse: 3.1 Pris Pris ventilasjonsfaglige entreprenørtjenester A. Materialkostnader Rabattsatser

Detaljer