Forfall: Navn Funksjon Representerer Marit E. Haukø MEDL NAAP Terje Tranaas MEDL NAAP Randi Dille MEDL NASP Tom Collett Prytz MEDL NAH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall: Navn Funksjon Representerer Marit E. Haukø MEDL NAAP Terje Tranaas MEDL NAAP Randi Dille MEDL NASP Tom Collett Prytz MEDL NAH"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Stene Ordfører NAAP Kjersti Tommelstad Varaordfører NASV Tove Nyborg Medlem NAAP Kåre Aalberg Medlem NASV Amund Lein Medlem NAH Lill Th. Sandvik Solvi Medlem NAV Stein Tore Wolff Medlem NAFRP Forfall: Navn Funksjon Representerer Marit E. Haukø MEDL NAAP Terje Tranaas MEDL NAAP Randi Dille MEDL NASP Tom Collett Prytz MEDL NAH Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Hilmar Klingen Marit E. Haukø NAAP Anne Strøm Bjøru Terje Tranaas NAAP Dordi Haugen Randi Dille NASP Hege Bjørgum Skillingstad Tom Collett Prytz NAH Etter dette var det 11 representanter til stede Bjøru og Aalberg permisjon fra kl , 9 representanter til stede i sak 92/14 og 93/14 Fra administrasjonen møtte: Navn Gunnar Lien Tine Nermark Johnsen Stilling rådmann møtesekretær Merknader Ingen merknader til innkalling og sakliste

2 Orientering: Status FV17-prosjektet v/ordføreren, Sidsel Bryne fra Nord-Trøndelag fylkeskommune og Jo Bernt Brønstad fra Statens vegvesen Underskrift: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Morten Stene/sign. Kjersti Tommelstad/sign. Hilmar Klingen/sign. Tove Nyborg/sign. Dordi Haugen/sign. Hege B. Skillingstad/sign. Amund Lein/sign. Lill S. Solvi/sign. Stein Tore Wolff/sign.

3 Sakliste Utvalgssaksnr PS 91/14 PS 92/14 PS 93/14 Innhold Ny vurdering av FV17 som følge av anmodning fra Nord-Trøndelag fylkeskommune Kommunereformen: Føringer for prosessen, prosessplan, sammenslåingsalternativ, kjøp av ekstern utredningskapasitet mv. Søknad om økonomisk støtte - Lene Maria for Rent Vann PS 91/14 Ny vurdering av FV17 som følge av anmodning fra Nord- Trøndelag fylkeskommune Rådmannens innstilling Namsos kommune avgir følgende uttalelse til Nord-Trøndelag fylkeskommunes som svar på mottatt henvendelse av 1. oktober Namsos kommune ønsker fortrinnsvis en helhetlig utbygning av Fv17 Namsos-Steinkjer, inkludert Fv720 til Malm. 2. Namsos kommune er opptatt av at prosjektet skal realisere de opprinnelige målsetninger med prosjektet i form av bedret trafikksikkerhet og framkommelighet. Som forutsetning for å kunne anbefale en helhetlig utbygging forutsettes det at fremkommeligheten bedres ytterligere, og at reisetiden på den samlede strekningen Namsos Steinkjer reduseres i forhold til fremlagt skisse. 3. Namsos kommune mener at prinsippene som ligger til grunn for betaling av bomsnittene ikke oppfyller en tilstrekkelig rettferdig fordeling av belastningen. Det forutsettes at faktisk opplevd nytte i prosjektets ulike deler i større grad innarbeides i vurdering av bomsatsene. 4. Namsos kommune ønsker ikke å belaste egne innbyggere med bompenger ved intern trafikk i kommunen og krever derfor at bomsnittet nord for Bangsund ikke etableres. 5. Namsos kommune aksepterer at det arbeides videre med å realisere delprosjekt 1, uavhengig av en helhetlig utbygging. Som forutsetning legges til grunn at eventuelle overskridelser i prosjektet ikke skal medføre kutt på strekningen Sprova Strømnestangen. Endelig prosjektplan skal fremlegges for Namsos kommunestyre før anbefaling om igangsetting gis. 6. Namsos kommune anbefaler at en opsjon på et eventuelt senere delprosjekt 2, nord for Sprova, innarbeides i en bomsøknad for delprosjekt 1 Dyrstad Sprova Malm. Hjemmel for vedtaket er: Fullmakt gitt av kommunestyret den 30. oktober 2014 i sak PS 85/14 Behandling i Namsos formannskap Rådmannen fremmet følgende endrede innstilling i punkt 1, 2 og 5: Utbygging endres til utbedring Kåre Aalberg fremmet følgende alternative forslag på vegne av SV:

4 Vegprosjektet i dag bygger på de vedtak kommunene gjorde høsten 2012, da prosjektet ble løftet fram igjen. Etter dette er det ikke endringer i nord-delen av prosjektet, annet enn at undergang i Namdalseid sentrum, ut fra veifaglig vurdering, ikke blir bygd. Endringene i sørdelen er vesentlig. Sprova- Østvik er et helt annet prosjekt hva veiløsning angår, enn det som lå til grunn for restarten høsten Kostnaden har hatt en stor økning i takt med at delprosjektet i sør har blitt dårligere og dårligere, sammenlignet med de planer som lå til grunn for vedtaket i Fremdeles en usikkerhet på % på en ramme pr. dato på mill. Namsos Næringsforening og Namsos industriforening sin uttalelse om at bompenger for næringslivet vil være med å svekke næringslivets konkuranseevne er et særdeles viktig moment mot bompenger og prosjektet, og her er det i beregningene tatt høyde for vei utenom Namdalseid sentrum. Vi kan ikke støtte et prosjekt som setter arbeidsplasser i fare Det sies at vi må se dette prosjektet i et 50 års perspektiv, altså at de tiltakene som gjøres skal stå seg de neste 50 årene. Da blir det et paradoks at prosjektet ønsker å fravike gjeldende veistandarder som sier at det på strekningen Østvik Asp, ut fra dagens ÅDT, skal være 10 meter veibredde, midtdeler og full avkjørselssanering med den følge at da er ikke trafikksikkerhet lenger så viktig. Namsos formannskap gir ikke sin tilslutning til bompengeprosjektet FV-17 Namsos Steinkjer/ny FV-720 til Malm og anbefaler at prosjektet avsluttes. Hege Bjørgum Skillingstad fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H: 7. Rådmannen gis fullmakt til å nedsette en tverrpolitisk arbeidsgruppe bestående av 5-6 personer, med deltakere også fra Næringslivet. Arbeidsgruppen skal være rådgivere til Namsos kommunes representant i styringsgruppa for prosjektet. Denne gruppen skal belyse hvilke forutsetninger Namsos kommune setter for en helhetlig utbedring av fv17 Namsos - Steinkjer med mål om økt trafikksikkerhet, bedre fremkommelighet og næringsutvikling. Votering: 1. Ved alternativ votering mellom rådmannens endrede innstilling og Aalbergs forslag, fikk innstillinga 8 stemmer, forslaget fikk 3 stemmer 2. Skillingstads tilleggsforslag enstemmig vedtatt av formannskapet Vedtak i Namsos formannskap Namsos kommune avgir følgende uttalelse til Nord-Trøndelag fylkeskommunes som svar på mottatt henvendelse av 1. oktober Namsos kommune ønsker fortrinnsvis en helhetlig utbedring av Fv17 Namsos-Steinkjer, inkludert Fv720 til Malm. 2. Namsos kommune er opptatt av at prosjektet skal realisere de opprinnelige målsetninger med prosjektet i form av bedret trafikksikkerhet og framkommelighet. Som forutsetning for å kunne anbefale en helhetlig utbedring forutsettes det at fremkommeligheten bedres ytterligere, og at reisetiden på den samlede strekningen Namsos Steinkjer reduseres i forhold til fremlagt skisse.

5 3. Namsos kommune mener at prinsippene som ligger til grunn for betaling av bomsnittene ikke oppfyller en tilstrekkelig rettferdig fordeling av belastningen. Det forutsettes at faktisk opplevd nytte i prosjektets ulike deler i større grad innarbeides i vurdering av bomsatsene. 4. Namsos kommune ønsker ikke å belaste egne innbyggere med bompenger ved intern trafikk i kommunen og krever derfor at bomsnittet nord for Bangsund ikke etableres. 5. Namsos kommune aksepterer at det arbeides videre med å realisere delprosjekt 1, uavhengig av en helhetlig utbedring. Som forutsetning legges til grunn at eventuelle overskridelser i prosjektet ikke skal medføre kutt på strekningen Sprova Strømnestangen. Endelig prosjektplan skal fremlegges for Namsos kommunestyre før anbefaling om igangsetting gis. 6. Namsos kommune anbefaler at en opsjon på et eventuelt senere delprosjekt 2, nord for Sprova, innarbeides i en bomsøknad for delprosjekt 1 Dyrstad Sprova Malm. 7. Rådmannen gis fullmakt til å nedsette en tverrpolitisk arbeidsgruppe bestående av 5-6 personer, med deltakere også fra Næringslivet. Arbeidsgruppen skal være rådgivere til Namsos kommunes representant i styringsgruppa for prosjektet. Denne gruppen skal belyse hvilke forutsetninger Namsos kommune setter for en helhetlig utbedring av fv17 Namsos - Steinkjer med mål om økt trafikksikkerhet, bedre fremkommelighet og næringsutvikling. Hjemmel for vedtaket er: Fullmakt gitt av kommunestyret den 30. oktober 2014 i sak PS 85/14 PS 92/14 Kommunereformen: Føringer for prosessen, prosessplan, sammenslåingsalternativ, kjøp av ekstern utredningskapasitet mv. Reformutvalgets anbefalinger som innstilling 1. Kommunestyret vedtar følgende føringer for Namsos kommune sine tilnærminger i kommunereformprosessen: o Namsos kommune skal være en aktiv part i kommunereformarbeidet. o Namsos kommune vil utarbeide en skisse/fremtidsbilde som skal være utgangspunktet for en dialog mellom potensielle sammenslåingskommuner; bl.a. også om ivaretakelse av lokaldemokratiske utfordringer, bruk av en bydelsutvalgstenking mv. o Namsos kommune vil i et storkommuneperspektiv legge vekt på at alle deler i nykommunen skal kunne beholde lokalt særpreg og lokale navn. o Skissere realistiske sammenslåingsalternativer. o Sikre involvering/høring av innbyggerne på en god måte i prosessen, bl.a. vurdere bruk av opinionsundersøkelse som metode i utredningsarbeidet. 2. Kommunestyret vedtar at sammenslåingsvedtak desember 2015 (løp 1) er en målsetning. Namsos kommune har i kommunereformprosessen lagt et tidsforløp og rigget prosessen etter fristene i løp 1 som krever et likelydende sammenslåingsvedtak i alle de aktuelle kommunene høsten Kommunestyret vedtar prosessplan/tidsplan pr. 4. november 2014: Tids-/aktivitetsplan på lokalt, regionalt- og nasjonalt nivå. Kommunalt nivå Regionalt nivå Nasjonalt nivå 2014 April 25. Samling i RCN for alle 25. FMNT, FK, Eksp.utv. + div i 25. Helge Njåstad Frp

6 Mai Juni Juli August September Oktober kommunestyrene. RCN og Helga Pedersen Ap i RCN. Kommunestyret oppnevner Reformutvalget 3. Reformutvalget (RU) sitt første møte. Drøfter verdier, mål og roller. 20. Ordfører i MNS-styre. 2. HTV tas inn i RU Ordfører/rådmann møter kolleger for å avklare realismen i alternativene 1-4. Statsråd Jan Tore Sanner inviterer kommunene til å delta 5. FM s fellesmøte Stiklestad. Verktøykassa distr. på kommunereform.no: Ny kommune, veileder mv. Dialog med FM om verktøy 8. Statsbudsjettet. Føringer? November 21. RU: Ser på elementer i prosessplan som bestilling/kravspekk evt. til MNS eller andre. RUs rolle og deltagelse undervegs. 30. Ordfører orienterer KST om status. 11. RU: - Kjøp av utredningskompetanse. Info om metode. Hvilke tre eksterne er aktuell å forespørre? Forbehold om KST godkjenning. - Drøfte involvering. - Orientering fra samtale med FMNT. 11. og 27. FSK og KST vedtar bl.a. - Sammenslåingsalternativene - Prosessplan/tidsplan - Namsos fremtidsbilde - Bruk av ekstern utredningskompetanse - Evt. Uke 46: RU-sekretar drøfter elementer i fremdriftsplan og dimensjonering av og krav til utredninger med FMNT. Desember 15. Konsulenten starter arbeidet. RU utarbeider plan for info/høringsplan av innbyggere 2015 Januar Prosess Februar 1. RU rapporterer på status til FMNT. Ekspertutvalgets 2. rapp.: Nye oppgaver til kommunene. Mars-Mai 10. Vedtak i KST om videre prosess. 28. Felles KST. Presentasjon av kommunenes arbeid. Prosess 15. Utredning foreligger. Juni Prosess St.meld.: Nye oppg. til kommunene. Jul-Aug Prosess September Forslag til likelydende vedtak. Innbyggerhøringer Oktober November 27. kl KST: Likelydende vedtak om at kommunene ønsker å slå seg sammen. Kort, klart og tydelig.

7 27. kl Alle KST stadfester enighet om elementene fra fellesmøte gjennom nye kommunestyrevedtak. 27. kl Felles KST-møte. innkalt av FMNT. Minimum agenda: Navn på ny kommune. Antall medl. i nytt KST. Etablering av Fellesnemnd for å gjennomføre; kriterier for sammensetning og funksjoner i nemnda. Valg av revisor til aktiviteten i fellesnemnda. Oppretting av andre fellesorgan for å sikre gjennomføring av sammenslåingen. Desember 2016 Januar Klargjøring for sammenslåing Klargjøring Juni Forberedelser Kongelig resolusjon om sammenslåing 2017 Jan-des. Praktisk tilrettelegging av sammenslåing Praktisk tilrettelegging av sammenslåing 2018 Januar 1. Sammenslåingen trer i kraft. 4. Kommunestyret i Namsos vedtar å utrede to sammenslåingsalternativer: Alt. 1: MNS-kommunene Fosnes, Namsos, Overhalla og Namdalseid. Alt. 2: MNS-kommunene Fosnes, Namsos, Overhalla og Namdalseid og IN-kommunene Namsskogan, Røyrvik, Høylandet, Lierne og Grong. I begge alternativene er Namsos kommunesenteret i nykommunen. Kommunestyret i Namsos mener at én stor Namdalskommune sammenslått av kommunene i Ytre-, Midtre- og Indre Namdal ville gi en størrelse på nykommunen med stor robusthet og gode økonomiske forutsetninger for gode tjenester til innbyggerne i nykommunen. Kommunestyret i Namsos ønsker at kommuner ut over de som er nevnt i alternativ 1 og 2 skal kunne ha muligheten til å inngå i en nykommune med Namsos som kommunesenter dersom det er hensiktsmessig ut i fra kriteriene, og de selv ønsker. Eksempel kan være Flatanger, Osen og Roan. 5. Namsos fremtidsbilde Flere kommuner i vår region slo seg sammen og dannet en ny kommune med virkning fra med Namsos som kommunesenter. I prosessen ble det etter hvert klart at løp 1 ville gi et ekstra økonomisk handlingsrom de første årene fremfor hva som kunne oppnås i løp 2, og ingen av sammenslåingskommunene ville risikere å sette innbyggerne tjenester i spill for noe måneders utsettelse. For å ivareta lokaldemokratiet i distriktet er det etablert bydelsråd, i hovedsak med utgangspunkt i kommunesentrene i de opprinnelige kommunene. Bydelsrådene uttaler seg i alle saker av lokal betydning som skal til behandling i formannskap og kommunestyre. Et flertall av medlemmene i bydelsrådene skal ha lokal tilhørighet. Bydelsrådene skal ha et særlig ansvar for å ivareta lokalt særpreg og lokale prosesser i ny kommune. I kommuneplan for nykommunen er det vedtatt mål om sterke bygdesenter og at alle bygdesenter skal ha en kommunedelplan/tettstedsplan som skal utarbeides med stor lokal involvering og deltagelse.

8 I bygdesentrene er det oppvekstsenter som minimum skal et pedagogisk tilbud til gruppen 0-12 år. For å bidra til å redusere avstanden til innbyggerne er det etablert desentraliserte servicetorg der innbyggerne enklere kan få dekket sitt behov for kontakt med kommunen og det offentlige. Disse har i noen tilfeller utgangspunkt i de lokale oppvekstsentrene og har tilpasset åpningstid og innhold. Kommunereformen er også kalt en velferdsreform. Bakgrunn var målsetning om bedre velferdstjenester der folk bor, nå og i fremtiden; gode skoler, pleie og omsorg når vi blir eldre, trygge barnehager for barna våre. Videre handlet det også om de innbyggerne som trenger det mest: Barn som trenger barnevern, rusavhengige, mennesker med psykiske helseutfordringer og de som faller utenfor. For å kunne levere gode velferdstjenester må bl.a. kompetanse, rekruttering av arbeidskraft og kompetanse samt robusthet være til stede. Dette gjelder alle kommunale tjenester, men kommer kanskje størst til uttrykk i de spesialiserte tjenestene, tjenester som krever spesialkompetanse. Erfaringene vi fikk fra interkommunale samarbeid i MNR og MNS viste oss at større forvaltningsområder måtte til for å kunne etablere interessante og robuste fagmiljøer. Erfaringer viser at særlig små kommuner er sårbare og avhengig av samarbeid for å dekke etterspørselen etter flere av de kommunale tjenester. Interessante større kommunale fagmiljøer vil i fremtiden vil være en nøkkelfaktor og en forutsetning for god rekruttering, kompetanse og robusthet. Det har hele tiden vært en felles forståelse for at nykommunen må drives effektivt for å sikre at ressursene skulle resultere i best mulig tjenester til innbyggerne Kommunestyret gir rådmann, innenfor de vedtatte budsjettrammer, fullmakt til å utarbeide kravspesifikasjoner og engasjere ekstern konsulent til å utføre utredninger knyttet til kommunereformen. Reformutvalget skal involveres i arbeidet. Hjemmel for vedtaket er: Kommunestyrets vedtak av Behandling i Namsos formannskap Ordføreren fremmet følgende endrede innstilling fra reformutvalget: 1. Kommunestyret vedtar følgende føringer for Namsos kommune sine tilnærminger i kommunereformprosessen: o Namsos kommune skal være en aktiv part i kommunereformarbeidet. o Namsos kommune vil utarbeide en skisse/fremtidsbilde som skal være utgangspunktet for en dialog mellom potensielle sammenslåingskommuner; bl.a. også om ivaretakelse av lokaldemokratiske utfordringer, bruk av en kommunedelutvalgstenkning mv. o Namsos kommune vil i et storkommuneperspektiv legge vekt på at alle deler i nykommunen skal kunne beholde lokalt særpreg og lokale navn. o Skissere realistiske sammenslåingsalternativer. o Sikre involvering/høring av innbyggerne på en god måte i prosessen, bl.a. vurdere bruk av folkemøter og opinionsundersøkelse som metode i utredningsarbeidet. 4. Alt. 1: MNS-kommunene Fosnes, Namsos, Overhalla og Namdalseid. (Flatanger) Alt. 2: MNS-kommunene Fosnes, Namsos, Overhalla og Namdalseid og IN-kommunene Namsskogan, Røyrvik, Høylandet, Lierne, Grong og Flatanger

9 Kjersti Tommelstad fremmet følgende tilleggsforslag i punkt 4 på vegne av SV: Alt. 3: Namsos kommune består som egen kommune Votering: 1. Reformutvalgets endrede innstilling enstemmig vedtatt av formannskapet som innstilling til kommunestyret 2. Tommelstads tilleggsforslag enstemmig vedtatt av formannskapet som innstilling til kommunestyret Innstilling i Namsos formannskap Kommunestyret vedtar følgende føringer for Namsos kommune sine tilnærminger i kommunereformprosessen: o Namsos kommune skal være en aktiv part i kommunereformarbeidet. o Namsos kommune vil utarbeide en skisse/fremtidsbilde som skal være utgangspunktet for en dialog mellom potensielle sammenslåingskommuner; bl.a. også om ivaretakelse av lokaldemokratiske utfordringer, bruk av en kommunedelutvalgstenkning mv. o Namsos kommune vil i et storkommuneperspektiv legge vekt på at alle deler i nykommunen skal kunne beholde lokalt særpreg og lokale navn. o Skissere realistiske sammenslåingsalternativer. o Sikre involvering/høring av innbyggerne på en god måte i prosessen, bl.a. vurdere bruk av folkemøter og opinionsundersøkelse som metode i utredningsarbeidet. 2. Kommunestyret vedtar at sammenslåingsvedtak desember 2015 (løp 1) er en målsetning. Namsos kommune har i kommunereformprosessen lagt et tidsforløp og rigget prosessen etter fristene i løp 1 som krever et likelydende sammenslåingsvedtak i alle de aktuelle kommunene høsten Kommunestyret vedtar prosessplan/tidsplan pr. 4. november 2014: Tids-/aktivitetsplan på lokalt, regionalt- og nasjonalt nivå. Kommunalt nivå Regionalt nivå Nasjonalt nivå 25. FMNT, FK, Eksp.utv. + div i RCN 2014 April 25. Samling i RCN for alle kommunestyrene. Mai Juni Juli August September Oktober Kommunestyret oppnevner Reformutvalget 3. Reformutvalget (RU) sitt første møte. Drøfter verdier, mål og roller. 20. Ordfører i MNS-styre. 2. HTV tas inn i RU Ordfører/rådmann møter kolleger for å avklare realismen i alternativene RU: Ser på elementer i prosessplan som bestilling/kravspekk evt. til MNS eller andre. RUs rolle og deltagelse undervegs. 30. Ordfører orienterer KST om status. 25. Helge Njåstad Frp og Helga Pedersen Ap i RCN. Statsråd Jan Tore Sanner inviterer kommunene til å delta 5. FM s fellesmøte Stiklestad. Verktøykassa distr. på kommunereform.no: Ny kommune, veileder mv. Dialog med FM om verktøy 8. Statsbudsjettet. Føringer?

10 November 11. RU: - Kjøp av utredningskompetanse. Info om metode. Hvilke tre eksterne er aktuell å forespørre? Forbehold om KST godkjenning. - Drøfte involvering. - Orientering fra samtale med FMNT. 11. og 27. FSK og KST vedtar bl.a. - Sammenslåingsalternativene - Prosessplan/tidsplan - Namsos fremtidsbilde - Bruk av ekstern utredningskompetanse - Evt. Uke 46: RU-sekretar drøfter elementer i fremdriftsplan og dimensjonering av og krav til utredninger med FMNT. Desember 15. Konsulenten starter arbeidet. RU utarbeider plan for info/høringsplan av innbyggere 2015 Januar Prosess Februar 1. RU rapporterer på status til FMNT. Ekspertutvalgets 2. rapp.: Nye oppgaver til kommunene. Mars-Mai 10. Vedtak i KST om videre prosess. 28. Felles KST. Presentasjon av kommunenes arbeid. Prosess 15. Utredning foreligger. Juni Prosess St.meld.: Nye oppg. til kommunene. Jul-Aug Prosess September Forslag til likelydende vedtak. Oktober November Innbyggerhøringer 27. kl KST: Likelydende vedtak om at kommunene ønsker å slå seg sammen. Kort, klart og tydelig. 27. kl Alle KST stadfester enighet om elementene fra fellesmøte gjennom nye kommunestyrevedtak. 27. kl Felles KST-møte. innkalt av FMNT. Minimum agenda: Navn på ny kommune. Antall medl. i nytt KST. Etablering av Fellesnemnd for å gjennomføre; kriterier for sammensetning og funksjoner i nemnda. Valg av revisor til aktiviteten i fellesnemnda. Oppretting av andre fellesorgan for å sikre gjennomføring av sammenslåingen. Desember 2016 Januar Klargjøring for sammenslåing Klargjøring Juni Forberedelser Kongelig resolusjon om sammenslåing 2017 Jan-des. Praktisk tilrettelegging av sammenslåing Praktisk tilrettelegging av sammenslåing 2018 Januar 1. Sammenslåingen trer i kraft.

11 4. Kommunestyret i Namsos vedtar å utrede to sammenslåingsalternativer: Alt. 1: MNS-kommunene Fosnes, Namsos, Overhalla og Namdalseid. (Flatanger) Alt. 2: MNS-kommunene Fosnes, Namsos, Overhalla og Namdalseid og IN-kommunene Namsskogan, Røyrvik, Høylandet, Lierne, Grong og Flatanger Alt. 3: Namsos kommune består som egen kommune I begge alternativene er Namsos kommunesenteret i nykommunen. Kommunestyret i Namsos mener at én stor Namdalskommune sammenslått av kommunene i Ytre-, Midtre- og Indre Namdal ville gi en størrelse på nykommunen med stor robusthet og gode økonomiske forutsetninger for gode tjenester til innbyggerne i nykommunen. Kommunestyret i Namsos ønsker at kommuner ut over de som er nevnt i alternativ 1 og 2 skal kunne ha muligheten til å inngå i en nykommune med Namsos som kommunesenter dersom det er hensiktsmessig ut i fra kriteriene, og de selv ønsker. Eksempel kan være Flatanger, Osen og Roan. 5. Namsos fremtidsbilde Flere kommuner i vår region slo seg sammen og dannet en ny kommune med virkning fra med Namsos som kommunesenter. I prosessen ble det etter hvert klart at løp 1 ville gi et ekstra økonomisk handlingsrom de første årene fremfor hva som kunne oppnås i løp 2, og ingen av sammenslåingskommunene ville risikere å sette innbyggerne tjenester i spill for noe måneders utsettelse. For å ivareta lokaldemokratiet i distriktet er det etablert bydelsråd, i hovedsak med utgangspunkt i kommunesentrene i de opprinnelige kommunene. Bydelsrådene uttaler seg i alle saker av lokal betydning som skal til behandling i formannskap og kommunestyre. Et flertall av medlemmene i bydelsrådene skal ha lokal tilhørighet. Bydelsrådene skal ha et særlig ansvar for å ivareta lokalt særpreg og lokale prosesser i ny kommune. I kommuneplan for nykommunen er det vedtatt mål om sterke bygdesenter og at alle bygdesenter skal ha en kommunedelplan/tettstedsplan som skal utarbeides med stor lokal involvering og deltagelse. I bygdesentrene er det oppvekstsenter som minimum skal et pedagogisk tilbud til gruppen 0-12 år. For å bidra til å redusere avstanden til innbyggerne er det etablert desentraliserte servicetorg der innbyggerne enklere kan få dekket sitt behov for kontakt med kommunen og det offentlige. Disse har i noen tilfeller utgangspunkt i de lokale oppvekstsentrene og har tilpasset åpningstid og innhold. Kommunereformen er også kalt en velferdsreform. Bakgrunn var målsetning om bedre velferdstjenester der folk bor, nå og i fremtiden; gode skoler, pleie og omsorg når vi blir eldre, trygge barnehager for barna våre. Videre handlet det også om de innbyggerne som trenger det mest: Barn som trenger barnevern, rusavhengige, mennesker med psykiske helseutfordringer og de som faller utenfor. For å kunne levere gode velferdstjenester må bl.a. kompetanse, rekruttering av arbeidskraft og kompetanse samt robusthet være til stede. Dette gjelder alle kommunale tjenester, men kommer kanskje størst til uttrykk i de spesialiserte tjenestene, tjenester som krever spesialkompetanse. Erfaringene vi fikk fra interkommunale samarbeid i MNR og MNS viste oss at større forvaltningsområder måtte til for å kunne etablere interessante og robuste fagmiljøer. Erfaringer

12 viser at særlig små kommuner er sårbare og avhengig av samarbeid for å dekke etterspørselen etter flere av de kommunale tjenester. Interessante større kommunale fagmiljøer vil i fremtiden vil være en nøkkelfaktor og en forutsetning for god rekruttering, kompetanse og robusthet. Det har hele tiden vært en felles forståelse for at nykommunen må drives effektivt for å sikre at ressursene skulle resultere i best mulig tjenester til innbyggerne Kommunestyret gir rådmann, innenfor de vedtatte budsjettrammer, fullmakt til å utarbeide kravspesifikasjoner og engasjere ekstern konsulent til å utføre utredninger knyttet til kommunereformen. Reformutvalget skal involveres i arbeidet. Hjemmel for vedtaket er: Kommunestyrets vedtak av PS 93/14 Søknad om økonomisk støtte - Lene Maria for Rent Vann Rådmannens innstilling Saken legges frem uten innstilling fra rådmannen Hjemmel for vedtaket er: Reglement for delegasjon fra kommunestyret til formannskapet kap Behandling i Namsos formannskap Tove Nyborg fremmet følgende forslag på vegne av AP: Namsos formannskap bevilger kr ,- til Lene Maria for rent vann. Tilskuddet dekkes fra posten "formannskapets disposisjon". Hege Skillingstad fremmet følgende forslag på vegne av H: Namsos formannskap bevilger kr ,- til Lene Maria for rent vann. Tilskuddet dekkes fra posten "formannskapets disposisjon". Votering: Ved alternativ votering mellom Nyborgs og Skillingstads forslag, fikk Nyborgs forslag 5 stemmer, Skillingstads fikk 4 stemmer Vedtak i Namsos formannskap Namsos formannskap bevilger kr ,- til Lene Maria for rent vann. 2. Tilskuddet dekkes av konto "til formannskapets disposisjon". Gjenstående beløp til formannskapets disposisjon er kr ,-

Folketall Folketall 2040 Lav vekst Middels vekst

Folketall Folketall 2040 Lav vekst Middels vekst Behandling i Namsos kommunestyre - 27.11.2014 Ordføreren fremmet følgende endringsforslag i punkt 5: Denne setningen slettes: I prosessen ble det etter hvert klart at løp 1 ville gi et ekstra økonomisk

Detaljer

Kommunereformen: Lokale føringer, prosessplan, sammenslåingsalternativene, fullmakt til kjøp av ekstern utredningskapasitet mv. Pr. 4. nov

Kommunereformen: Lokale føringer, prosessplan, sammenslåingsalternativene, fullmakt til kjøp av ekstern utredningskapasitet mv. Pr. 4. nov Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2014/4350-4 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Kommunereformen: Lokale føringer, prosessplan, sammenslåingsalternativene, fullmakt til kjøp av ekstern utredningskapasitet

Detaljer

Møteprotokoll. Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:25.

Møteprotokoll. Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:25. Møteprotokoll Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 21.10.2014 Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Stene

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Morten Stene ORD NAAP Terje Tranaas MEDL NAAP Amund Lein MEDL NAH Lill Th. Sandvik Solvi MEDL NAV

Forfall: Navn Funksjon Representerer Morten Stene ORD NAAP Terje Tranaas MEDL NAAP Amund Lein MEDL NAH Lill Th. Sandvik Solvi MEDL NAV Møteprotokoll Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 19.05.2015 Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjersti Tommelstad

Detaljer

Møteprotokoll. Namsoss formannskap. Utvalg: Dato: Tidspunkt: Fra 12:30 til 15:20

Møteprotokoll. Namsoss formannskap. Utvalg: Dato: Tidspunkt: Fra 12:30 til 15:20 Møteprotokoll Utvalg: Namsoss formannskap Møtested: Olav Duun videregående skole Dato: 22.10.2013 Tidspunkt: Fra 12:30 til 15:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Morten Stene Kjersti Tommelstad Marit E.

Detaljer

Ny vurdering av FV17 som følge av anmodning fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Ny vurdering av FV17 som følge av anmodning fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2014/5720-7 Saksbehandler: Gunnar Lien Saksframlegg Ny vurdering av FV17 som følge av anmodning fra Nord-Trøndelag fylkeskommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Tranaas MEDL NAAP Kåre Aalberg MEDL NASV Lill Th. Sandvik Solvi MEDL NAV

Forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Tranaas MEDL NAAP Kåre Aalberg MEDL NASV Lill Th. Sandvik Solvi MEDL NAV Møteprotokoll Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 08.09.2015 Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Stene

Detaljer

Møteprotokoll. Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 18:30 til 21:15.

Møteprotokoll. Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 18:30 til 21:15. Møteprotokoll Utvalg: Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: Fra 18:30 til 21:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Stene

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Nyborg MEDL NAAP. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Hilmar Klingen Tove Nyborg NAAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Nyborg MEDL NAAP. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Hilmar Klingen Tove Nyborg NAAP Møteprotokoll Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 03.09.2013 Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Stene

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Tranaas MEDL NAAP Randi Dille MEDL NASP Håvard Sunde MEDL NAH

Forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Tranaas MEDL NAAP Randi Dille MEDL NASP Håvard Sunde MEDL NAH Møteprotokoll Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: Fra 12:00 til 17:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Stene

Detaljer

Møteprotokoll. Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 18:30 til 21:05.

Møteprotokoll. Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 18:30 til 21:05. Møteprotokoll Utvalg: Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: 29.08.2013 Tidspunkt: Fra 18:30 til 21:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Stene

Detaljer

Møteprotokoll. Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 10.02.2015 Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:00.

Møteprotokoll. Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 10.02.2015 Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:00. Møteprotokoll Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 10.02.2015 Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Marit E.

Detaljer

Namsos kommunestyre. Orientering: KS sin rolle i kommunereformen v/einar J. Jakobsen, KS

Namsos kommunestyre. Orientering: KS sin rolle i kommunereformen v/einar J. Jakobsen, KS Møteinnkalling Utvalg: Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 18:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall,

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Tranaas MEDL NAAP Kåre Aalberg MEDL NASV

Forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Tranaas MEDL NAAP Kåre Aalberg MEDL NASV Møteprotokoll Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 22.09.2015 Tidspunkt: Fra 12:00 til 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Stene

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Hilmar Klingen Marte Jensen MEDL MEDL

Forfall: Navn Funksjon Representerer Hilmar Klingen Marte Jensen MEDL MEDL Møteprotokoll Utvalg: Namsos kommunestyre Møtested: Fyret, Jøa Dato: 22.08.2017 Tidspunkt: Fra 18:30 til 20:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arnhild Holstad Ordfører NAAP Lisa

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Håvard Sunde MEDL NAH Lill Th. Sandvik Solvi Medlem NAV

Forfall: Navn Funksjon Representerer Håvard Sunde MEDL NAH Lill Th. Sandvik Solvi Medlem NAV Møteprotokoll Utvalg: Namsos valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 22.01.2013 Tidspunkt: Fra 13:15 til 13:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Stene

Detaljer

ORD VORD MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL

ORD VORD MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL Møteprotokoll Utvalg: Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: 22.03.2012 Tidspunkt: Fra 18:30 til 21:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Stene

Detaljer

Møteprotokoll. Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 18:30 til 21:35.

Møteprotokoll. Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 18:30 til 21:35. Møteprotokoll Utvalg: Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos Samfunnshus Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: Fra 18:30 til 21:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Stene

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Tranaas MEDL NAAP Kåre Aalberg MEDL NASV

Forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Tranaas MEDL NAAP Kåre Aalberg MEDL NASV Møteprotokoll Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 04.11.2014 Tidspunkt: Fra 12:00 til 12:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Stene

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 15.05.2012 Tidspunkt: Fra 12:00 til 15:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Stene

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frode Båtnes MEDL NAAP Siv Grav MEDL NAAP Hilmar Klingen MEDL NAAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frode Båtnes MEDL NAAP Siv Grav MEDL NAAP Hilmar Klingen MEDL NAAP Møteprotokoll Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 31.01.2017 Tidspunkt: Fra 12:00 til 15:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arnhild Holstad

Detaljer

Møteprotokoll. Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: Fra 18:30 til 20:40.

Møteprotokoll. Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: Fra 18:30 til 20:40. Møteprotokoll Utvalg: Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: Fra 18:30 til 20:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Stene

Detaljer

Møteprotokoll. Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 18:30 til 21:20.

Møteprotokoll. Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 18:30 til 21:20. Møteprotokoll Utvalg: Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: 26.01.2017 Tidspunkt: Fra 18:30 til 21:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arnhild

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Per Olav Mork MEDL NAKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Per Olav Mork MEDL NAKRF Møteprotokoll Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 08.11.2016 Tidspunkt: Fra 12:00 til 15:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arnhild Holstad

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Tranaas MEDL NAAP Tove Nyborg MEDL NAAP Kåre Aalberg MEDL NASV Randi Dille Håvard Sunde

Forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Tranaas MEDL NAAP Tove Nyborg MEDL NAAP Kåre Aalberg MEDL NASV Randi Dille Håvard Sunde Møteprotokoll Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 18.09.2012 Tidspunkt: Fra 12:00 til 13:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Stene

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Siv Grav MEDL NAAP Hilmar Klingen Olav Skaret MEDL MEDL

Forfall: Navn Funksjon Representerer Siv Grav MEDL NAAP Hilmar Klingen Olav Skaret MEDL MEDL Møteprotokoll Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 27.09.2016 Tidspunkt: Fra 12:00 til 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arnhild Holstad

Detaljer

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Overhalla Betongbygg AS på Skogmo Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:00

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Overhalla Betongbygg AS på Skogmo Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:00 Møteprotokoll Utvalg: Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Overhalla Betongbygg AS på Skogmo Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Nina

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Amund Lein VORD NAH Siv Grav MEDL NAAP Hilmar Klingen MEDL NAAP Per Olav Mork MEDL NAKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Amund Lein VORD NAH Siv Grav MEDL NAAP Hilmar Klingen MEDL NAAP Per Olav Mork MEDL NAKRF Møteprotokoll Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 14.02.2017 Tidspunkt: Fra 12:00 til 13:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arnhild Holstad

Detaljer

Møteprotokoll. Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 18:30 til 21:20.

Møteprotokoll. Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 18:30 til 21:20. Møteprotokoll Utvalg: Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: Fra 18:30 til 21:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Stene

Detaljer

Møteprotokoll. Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:25.

Møteprotokoll. Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:25. Møteprotokoll Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Marit E.

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Tranaas MEDL NAAP Kåre Aalberg MEDL NASV Amund Lein MEDL NAH Stein Tore Wolff MEDL NAFRP Knut Erik Heia

Forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Tranaas MEDL NAAP Kåre Aalberg MEDL NASV Amund Lein MEDL NAH Stein Tore Wolff MEDL NAFRP Knut Erik Heia Møteprotokoll Utvalg: Namsos administrasjonsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 04.11.2014 Tidspunkt: Fra 10:00 til 11:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Amund Lein VORD NAH Per Olav Mork MEDL NAKRF Kjersti Tommelstad MEDL NASV Stein Tore Wolff MEDL NAFRP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Amund Lein VORD NAH Per Olav Mork MEDL NAKRF Kjersti Tommelstad MEDL NASV Stein Tore Wolff MEDL NAFRP Møteprotokoll Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 01.03.2016 Tidspunkt: Fra 12:00 til 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arnhild Holstad

Detaljer

Møteprotokoll. Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 01.10.2013 Tidspunkt: Fra 12:00 til 13:15.

Møteprotokoll. Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 01.10.2013 Tidspunkt: Fra 12:00 til 13:15. Møteprotokoll Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 01.10.2013 Tidspunkt: Fra 12:00 til 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Marit E.

Detaljer

Møteprotokoll. Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 18:30 til 20:05.

Møteprotokoll. Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 18:30 til 20:05. Møteprotokoll Utvalg: Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: Fra 18:30 til 20:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Stene

Detaljer

Møteprotokoll. Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 18:30 til 21:40.

Møteprotokoll. Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 18:30 til 21:40. Møteprotokoll Utvalg: Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: 30.10.2014 Tidspunkt: Fra 18:30 til 21:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Stene

Detaljer

Møteprotokoll. Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 18:30 til 20:50.

Møteprotokoll. Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 18:30 til 20:50. Møteprotokoll Utvalg: Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: Fra 18:30 til 20:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Stene

Detaljer

Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:25

Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:25 Møteprotokoll Utvalg: Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:30

Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:30 Møteprotokoll Utvalg: Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:40

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:40 Møteprotokoll Utvalg: Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 17.06.2015 Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Namdalseid ungdomsråd

Namdalseid ungdomsråd Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 27.01.2015 Tidspunkt: 18:15 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Tranaas MEDL NAAP. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Hilmar Klingen Kåre Kvåle

Forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Tranaas MEDL NAAP. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Hilmar Klingen Kåre Kvåle Møteprotokoll Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: Fra 12:00 til 16:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Stene

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Kjersti Tommelstad MEDL NASV Stein Tore Wolff MEDL NAFRP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Kjersti Tommelstad MEDL NASV Stein Tore Wolff MEDL NAFRP Møteprotokoll Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 26.04.2016 Tidspunkt: Fra 12:00 til 15:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arnhild Holstad

Detaljer

Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:30

Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:30 Møteprotokoll Utvalg: Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 04.02.2016 Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hvorfor 4 folkemøter?

Hvorfor 4 folkemøter? Folkemøter mai 2015 Hvorfor 4 folkemøter? Gi informasjon om reformen, grunnlag for best mulig begrunnede veivalg etter hvert Få i gang den gode diskusjonen Tidlig fase, mye uklart finne svarene senere

Detaljer

MEDL MEDL. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Heidi Klingen Dordi Haugen Gunnar Modell Lill S. Solvi Tom C. Prytz Åste Marie Lande

MEDL MEDL. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Heidi Klingen Dordi Haugen Gunnar Modell Lill S. Solvi Tom C. Prytz Åste Marie Lande Møteprotokoll Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: Fra 12:00 til 12:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Stene

Detaljer

Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:40

Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:40 Møteprotokoll Utvalg: Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Namsoss Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:30

Namsoss Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:30 Møteprotokoll Utvalg: Namsoss Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:30 Først i møte befaring i sak PS 1/14 Faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 12:00 til 15:35.

Møteprotokoll. Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 12:00 til 15:35. Møteprotokoll Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: Fra 12:00 til 15:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Stene

Detaljer

Prosess-status - møter Alternative utredningsvalg Organisering og prosjektledelse

Prosess-status - møter Alternative utredningsvalg Organisering og prosjektledelse Ytre Namdal Felles prosessplan for Kystgruppen og Bindal, vedtatt av regionrådet og respektive kommunestyrer. Utvidet Kystgruppemøte avhold på Leka i høst. Bindal deltar i prosesser knyttet opp mot kommunene

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Randi Dille MEDL NASP. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Kåre Kvåle Randi Dille NASP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Randi Dille MEDL NASP. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Kåre Kvåle Randi Dille NASP Møteprotokoll Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 06.11.2012 Tidspunkt: Fra 12:00 til 15:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Stene

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30. Utvalg: Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30. Utvalg: Faste medlemmer som møtte: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Christina Staven

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Mona Fossland Else Marit Nilsen MEDL MEDL. NASV NAAP Fridtjof Tangen Svein Asklund MEDL MEDL

Forfall: Navn Funksjon Representerer Mona Fossland Else Marit Nilsen MEDL MEDL. NASV NAAP Fridtjof Tangen Svein Asklund MEDL MEDL Møteprotokoll Utvalg: Namsos Valgkomiteen Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:00 til 13:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hilmar Klingen

Detaljer

Møteprotokoll. Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 18:30 til 21:00.

Møteprotokoll. Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 18:30 til 21:00. Møteprotokoll Utvalg: Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: 06.10.2011 Tidspunkt: Fra 18:30 til 21:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Stene

Detaljer

Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:30

Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:30 Møteprotokoll Utvalg: Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 17.03.2016 Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Namsos kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: 18:30

Møteinnkalling. Namsos kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: 18:30 Møteinnkalling Utvalg: Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: 30.06.2016 Tidspunkt: 18:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall,

Detaljer

Kommunereformen Statusrapportering fra kommunene per 1. februar 2015

Kommunereformen Statusrapportering fra kommunene per 1. februar 2015 Kommunereformen Statusrapportering fra kommunene per 1. februar 2015 Hovedinntrykk Alle kommuner har vedtatt igangsetting av kommunereformarbeid. Alle kommuner har skissert mulige retningsvalg for utredning.

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:30.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:30. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli

Detaljer

Møteprotokoll. Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00. Utvalg:

Møteprotokoll. Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: Fra 16:00. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, Miljøbygget Dato: 27.01.2015 Tidspunkt: Fra 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Staven Medlem FLH Reidar Lindseth

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Hilmar Klingen MEDL NAAP Kjersti Tommelstad MEDL NASV Stein Tore Wolff MEDL NAFRP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Hilmar Klingen MEDL NAAP Kjersti Tommelstad MEDL NASV Stein Tore Wolff MEDL NAFRP Møteprotokoll Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 28.03.2017 Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arnhild Holstad

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Tranaas MEDL NAAP Kåre Aalberg MEDL NASV Randi Dille MEDL NASP Håvard Sunde MEDL NAH

Forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Tranaas MEDL NAAP Kåre Aalberg MEDL NASV Randi Dille MEDL NASP Håvard Sunde MEDL NAH Møteprotokoll Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 27.03.2012 Tidspunkt: Fra 12:00 til 13:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Stene

Detaljer

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:35

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:35 Møteprotokoll Utvalg: Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 09.12.2015 Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 18:30 til 22:00.

Møteprotokoll. Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 18:30 til 22:00. Møteprotokoll Utvalg: Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: Fra 18:30 til 22:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Stene

Detaljer

Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: IT Kursrom, Helsehuset Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:30

Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: IT Kursrom, Helsehuset Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:30 Møteprotokoll Utvalg: Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: IT Kursrom, Helsehuset Dato: 12.05.2016 Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Trine Pedersen

Detaljer

Kommunereformen - faktainnsamling for kommunene i Indre og Midtre Namdal

Kommunereformen - faktainnsamling for kommunene i Indre og Midtre Namdal Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2014/6920-14 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Kommunereformen - faktainnsamling for kommunene i Indre og Midtre Namdal

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Hilmar Klingen Trine Pedersen Fagerhaug

Forfall: Navn Funksjon Representerer Hilmar Klingen Trine Pedersen Fagerhaug Møteprotokoll Utvalg: Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: 30.03.2017 Tidspunkt: Fra 18:30 til 21:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arnhild

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Therese Gamst Aglen MEDL NAH Kjersti Tommelstad Stein Tore Wolff MEDL MEDL

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Therese Gamst Aglen MEDL NAH Kjersti Tommelstad Stein Tore Wolff MEDL MEDL Møteprotokoll Utvalg: Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: 18.02.2016 Tidspunkt: Fra 18:30 til 21:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arnhild

Detaljer

Midlertidig fellesnemnd Nye Namsos Møtested: Rian, Namdalshagen Dato: Tidspunkt: Fra 12:30 til 15:30

Midlertidig fellesnemnd Nye Namsos Møtested: Rian, Namdalshagen Dato: Tidspunkt: Fra 12:30 til 15:30 Nye Namsos Møteprotokoll Utvalg: Midlertidig fellesnemnd Nye Namsos Møtested: Rian, Namdalshagen Dato: 04.11.2016 Tidspunkt: Fra 12:30 til 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Steinar

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV Knut Staven VORD FLH Susann Aagård Skotnes MEDL FLH Tove Hasfjord Aagård MEDL FLV

Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Mårvik MEDL FLV Knut Staven VORD FLH Susann Aagård Skotnes MEDL FLH Tove Hasfjord Aagård MEDL FLV Møteprotokoll Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: 30.10.2014 Tidspunkt: Fra 16:00 til 19:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Jørgen Bjørkås Ordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 24.08.2017 Tidspunkt: 12:00 - Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Bjørn Arild Gram Ordfører SP Anne Berit Lein

Detaljer

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2016/ Gunnar Lien

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2016/ Gunnar Lien Namsos kommune Rådmann i Namsos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER Att. Hans Brattås Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2016/4772-10 Gunnar Lien 95197220 01.07.2016

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/8181-28 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Fylkesveg 17, del 2 Sprova - Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid kommunestyre Rådmannens innstilling Namdalseid

Detaljer

Prosjektledersamling Kommunereform 20. oktober Lierne kommune En kort oppsummering av utredninger i Lierne: innhold, sammenheng, utfordringer..

Prosjektledersamling Kommunereform 20. oktober Lierne kommune En kort oppsummering av utredninger i Lierne: innhold, sammenheng, utfordringer.. Prosjektledersamling Kommunereform 20. oktober 2015 Lierne kommune En kort oppsummering av utredninger i Lierne: innhold, sammenheng, utfordringer.. Utredninger i Lierne - kommunereformen Utredninger i

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2012/1070-7 Saksbehandler: Svein-Åge Trøbakk, Plansjef Steinkjer kommune Ansvarlig leder: Per Morten Bjørgum,Enhetsleder Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg

Detaljer

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10.

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10. Møteprotokoll Utvalg: Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 24.05.2017 Tidspunkt: Fra 08:30 til 10.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Kjersti Tommelstad MEDL NASV Stein Tore Wolff MEDL NAFRP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Kjersti Tommelstad MEDL NASV Stein Tore Wolff MEDL NAFRP Møteprotokoll Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 10.05.2016 Tidspunkt: Fra 12:00 til 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arnhild Holstad

Detaljer

Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00

Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00 Møteprotokoll Utvalg: Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: 10.11.2014 Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 29.10.2015 Tidspunkt: Fra 08:30 til 11.30

Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 29.10.2015 Tidspunkt: Fra 08:30 til 11.30 Møteprotokoll Utvalg: Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 29.10.2015 Tidspunkt: Fra 08:30 til 11.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 18:30 til 20:20.

Møteprotokoll. Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 18:30 til 20:20. Møteprotokoll Utvalg: Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: 29.09.2016 Tidspunkt: Fra 18:30 til 20:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arnhild

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Siv Grav MEDL NAAP. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Venke Heimdal Tom Prytz

Forfall: Navn Funksjon Representerer Siv Grav MEDL NAAP. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Venke Heimdal Tom Prytz Møteprotokoll Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 12.02.2016 Tidspunkt: Fra 12:00 til 15:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arnhild Holstad

Detaljer

Statusrapportering Kommunereformen januar 2016

Statusrapportering Kommunereformen januar 2016 Statusrapportering Kommunereformen januar 2016 Hovedinntrykk statusrapportering Søknad Indre Fosen Ingen kommuner har avsluttet kommunereformprosessen. Alle kommunene har med alternativet fortsatt egen

Detaljer

Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:10

Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:10 Møteprotokoll Utvalg: Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Arbeidsgruppe - Kommunereformen Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 09:20

Møteprotokoll. Utvalg: Arbeidsgruppe - Kommunereformen Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 09:20 Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsgruppe - Kommunereformen Møtested: Telefonmøte Dato: 16.09.2015 Tidspunkt: 09:00 09:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Evanger Medlem AP

Detaljer

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 09:20

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 09:20 Møteprotokoll Utvalg: Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: Fra 08:30 til 09:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Marie Hugdal MEDL ÅF-KRF

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Marie Hugdal MEDL ÅF-KRF Møteprotokoll Utvalg: Åfjord formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: 02.09.2016 Tid: 09:00 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke Stjern Ordfører ÅF-AP

Detaljer

Agenda møte 26.03.2015

Agenda møte 26.03.2015 Agenda møte 26.03.2015 Bakgrunn for kommunereformen Presentasjon av kommunereform prosjektene som kommunen deltar i p.t. Likheter mellom prosjektene Ulikheter mellom prosjektene Evt. presentasjon av www.nykommune.no

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Komite næring, landbruk og miljø Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:30

Komite næring, landbruk og miljø Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:30 Møteprotokoll Utvalg: Komite næring, landbruk og miljø Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: 12.05.2014 Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Dille

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Grong formannskap /16 Grong kommunestyre /16

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Grong formannskap /16 Grong kommunestyre /16 Grong kommune Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/18 Saksbehandler: Tore Kirkedam Dato: 22.06.2016 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Grong formannskap 07.06.2016 81/16 Grong kommunestyre 20.06.2016

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Else Marit Nilsen MEDL NAAP Fridtjof Tangen MEDL NAAP Margit B Pedersen MEDL NAFRP Åste Marie Lande MEDL NAKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Else Marit Nilsen MEDL NAAP Fridtjof Tangen MEDL NAAP Margit B Pedersen MEDL NAFRP Åste Marie Lande MEDL NAKRF Møteprotokoll Utvalg: Namsos Valgkomiteen Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: 06.12.2011 Tidspunkt: Fra 12:00 til 13:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hilmar Klingen

Detaljer

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 09:05

Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 09:05 Møteprotokoll Utvalg: Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 31.08.2016 Tidspunkt: Fra 08:30 til 09:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag. Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag. Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform Nord-Trøndelag Del 2: Kommunespesifikke spørsmål Steinkjer 14. april 2015 Del 2: Kommunespesifikke spørsmål 2 22 av 25 kommuner i Nord-Trøndelag, pluss Bindal og

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Øyvind Evanger leder

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Øyvind Evanger leder Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsgruppe - Kommunereformen Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.03.2016 Tidspunkt: 09:00 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Evanger

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Helmersen Ole Kr. Holand Åsmund Nilsen. Medlem Medlem Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Helmersen Ole Kr. Holand Åsmund Nilsen. Medlem Medlem Medlem Leka kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.06.2015 Tidspunkt: 10:45 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder Trond C.

Detaljer

Kommunereformen. Drammen kommune

Kommunereformen. Drammen kommune Kommunereformen Drammen kommune Ganske historisk! nasjonal gjennomgang er vedtatt Drammen - Skoger 1964 Budsjett under 900 mill. i 1965 Mange nye oppgaver. Mange kommuner har en rekke utfordringer i dag:

Detaljer

Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: Solvang barnehage Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:00

Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: Solvang barnehage Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:00 Møteprotokoll Utvalg: Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: Solvang barnehage Dato: 20.10.2016 Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Trine Pedersen

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Tranaas MEDL NAAP Tove Nyborg MEDL NAAP Kåre Aalberg MEDL NASV

Forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Tranaas MEDL NAAP Tove Nyborg MEDL NAAP Kåre Aalberg MEDL NASV Møteprotokoll Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: Fra 12:00 til 17:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Stene

Detaljer

Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:00

Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:00 Møteprotokoll Utvalg: Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: Fra 08:30 til 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:15 til 13:15

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:15 til 13:15 Møteprotokoll Utvalg: Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos Samfunnshus Dato: 06.05.2011 Tidspunkt: Fra 09:15 til 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 18:30 til 23:30.

Møteprotokoll. Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 18:30 til 23:30. Møteprotokoll Utvalg: Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos samfunnshus Dato: 28.02.2013 Tidspunkt: Fra 18:30 til 23:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Stene

Detaljer