VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: KOMMUNESTYRET KOMMUNESTYRESALEN :00 1/20

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: KOMMUNESTYRET KOMMUNESTYRESALEN :00 1/20"

Transkript

1 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: KOMMUNESTYRET KOMMUNESTYRESALEN :00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Ingerid Hayes SV Margit Auran KRF Tone Edland SP Halvor Lognvik FRP Ellen Gardsteig AP Knut Berdal Ringhus SV Baiba Sheine SV Kari Rustberggård SV Agnar Bratland KRF Britt Særen FRP Tore Maurits Damberg FRP Tor Strømme AP Anne Lise Verpe Sandok AP Lena Romtveit SP Bibbi Tveito SP Knut Erik Jordstøyl Roar Berg Hansen AP Christian A Kongshem Vera Jørgensen SV Espen Sudbø SV Ali Abdi Mohamed Jon Rikard Kleven SP Aasmund Nordstoga Per Øyvind Røisgaard AP Hans Nesheim Saker til handsaming: 08/85-08/97 Merknader: 1/20

2 Andre som møtte: Namn Hans Kristian Lehmann Sissel Bitustøyl Jan Myrekrok Ann Wraa Halvor Midtveit Stilling Rådmann Assisterande rådmann Plan- og økonomisjef Helsesjef Leiar kontrollutvalet Arne Vinje ordførar Reidun Lofthus administrasjonssekretær 2/20

3 Saksliste Saksnr Tittel Arkivkode PS 08/85 Referat og meldingar PS 08/86 Rapport frå 2. tertial / Budsjettjustering 146 PS 08/87 Takstvedtekter for eigedomsskatt PS 08/88 Rauland Kunstforening - søknad om støtte 223 PS 08/89 Speglvend reservasjonsordning mot uadressert reklame N61 PS 08/90 Etablering av felles feiarordning i Vest-Telemark - ny handsaming M88 PS 08/91 Evaluering av flyktningearbeidet, busetting av nye flyktningar i Vinje 2008 F31 PS 08/92 Høringsuttalelse - Helse Sør- Øst Omstillingsprogrammet- Innsatsområde 1 Hovedstadsprosessen PS 08/93 Opptrapping av plan psykisk helse, disponering av auking av middlar 2008 PS 08/94 Prosjektet "Gratis skulemat i Vinje" - vidareføring B00 PS 08/95 Rullering av kommunedelplan for trafiksikring - handsaming etter Q80 offentleg ettersyn og endeleg godkjenning PS 08/96 Søknad om permisjon frå politiske verv - Ali Abdi Mohamed 080 PS 08/97 Kjøp av Forretningsbygg AS 3/20

4 PS 08/85 REFERAT OG MELDINGAR RS 08/11 Møtebok frå førre møte RS 08/12 Fellesfondet - prosjektrapport 2007 RS 08/13 Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark - årsrapport 2007 RS 08/14 Uttale frå Vinje Kontrollutval i møte RS 08/15 Svar på søknad om fritak - Åse Hylland Handsaming i Kommunestyret : Framlagde referat og meldingar blei teke til etterretning. PS 08/86 RAPPORT FRÅ 2. TERTIAL / BUDSJETTJUSTERING 1. Kommunestyret tek tertialrapporten til etterretning. 2. Budsjetterte frie inntekter aukast med kr. 7,747 mill. kr. Fordelinga som skissert i saksframstilinga. 3. Bufferen vert styrkt med kr. 7,357 mill. til dekning av resterande løns- og prisvekst, endra periodisering av omsorgslønn, restfinansiering skulemat 08 og styrking av psykiatribudsjettet med kr ,-. 4. Næringskontoret vert tilført kr ,- for etterbetaling til Møsstrond Bustadfond. Inndekning frå Næringsfondet. 5. Nytt investeringsprosjekt: nytt signalanlegg Rauland omsorgssenter med kr ,-, finansiert gjennom overføring frå driftsbudsjettet. 6. Nytt investeringsprosjekt: oppgradering av kjøkken ved Nordheimstunet med kr ,-, finansiert gjennom overføring frå driftsbudsjettet. 7. Nytt investeringsprosjekt: oppgradering og utviding av økonomiprogramvara med kr ,- finansiert gjennom bruk av disposisjonsfond. 8. Nytt investeringsprosjekt: alarmetablering ogutvendig sikring av kommunehuset med kr ,- finansiert gjennom bruk av disposisjonsfond. 9. Bruken av konsesjonsavgifter på investeringsbudsjettet vert redusert med 4,2 mill. kr., og bruk av lån auka tilsvarande. 10. Vinje kommune tek opp lån til investeringar med kr. 4,2 mill. kr. Serielån med 20 års avdragstid. Rådmannen har fullmakt til å avgjere rentetilknyting. Rådmannen, /20

5 Handsaming i Formannskapet : Framlegg frå rådmannen: Tillegg: Finansiering av HV-museet: 1. Budsjettet på konto sal av fast eigedom på sal av tomter til bustader vert auka frå 0 til ,-. Likeins vert konto avsett til ubundne kapitalfond auka tilsvarande. 2. Budsjettet på konto bruk av ubunde kapitalfond på HV-museet vert auka frå 0 til ,-. Likeins vert konto kaup av bygningar auka tilsvarande. Framlegget frå rådmannen og framlegg til tillegg vart samrøystes vedteke. 1. Kommunestyret tek tertialrapporten til etterretning. 2. Budsjetterte frie inntekter aukast med kr. 7,747 mill. kr. Fordelinga som skissert i saksframstilinga. 3. Bufferen vert styrkt med kr. 7,357 mill. til dekning av resterande løns- og prisvekst, endra periodisering av tillegg for tilsette i omsorg, restfinansiering skulemat 08 og styrking av psykiatribudsjettet med kr ,-. 4. Næringskontoret vert tilført kr ,- for etterbetaling til Møsstrond Bustadfond. Inndekning frå Næringsfondet. 5. Nytt investeringsprosjekt: nytt signalanlegg Rauland omsorgssenter med kr ,-, finansiert gjennom overføring frå driftsbudsjettet. 6. Nytt investeringsprosjekt: oppgradering av kjøkken ved Nordheimstunet med kr ,-, finansiert gjennom overføring frå driftsbudsjettet. 7. Nytt investeringsprosjekt: oppgradering og utviding av økonomiprogramvara med kr ,- finansiert gjennom bruk av disposisjonsfond. 8. Nytt investeringsprosjekt: alarmetablering og utvendig sikring av kommunehuset med kr ,- finansiert gjennom bruk av disposisjonsfond. 9. Bruken av konsesjonsavgifter på investeringsbudsjettet vert redusert med 4,2 mill. kr., og bruk av lån auka tilsvarande. 10. Vinje kommune tek opp lån til investeringar med kr. 4,2 mill. kr. Serielån med 20 års avdragstid. Rådmannen har fullmakt til å avgjere rentetilknyting. 11. Finansiering av HV-museet: a) Budsjettet på konto sal av fast eigedom på sal av tomter til bustader vert auka frå ,-. Likeins vert konto avsett til ubunde kapitalfond auka tilsvarande. b) Budsjettet på konto bruk av ubunde kapitalfond på HV-museet vert auka frå ,-. Likeins vert konto kaup av bygningar auka tilsvarande. Saksordførar: Anne Lise Sandok 5/20

6 Handsaming i Kommunestyret : Framlegget frå formannskapet vart samrøystes vedteke. 1. Kommunestyret tek tertialrapporten til etterretning. 2. Budsjetterte frie inntekter aukast med kr. 7,747 mill. kr. Fordelinga som skissert i saksframstilinga. 3. Bufferen vert styrkt med kr. 7,357 mill. til dekning av resterande løns- og prisvekst, endra periodisering av tillegg for tilsette i omsorg, restfinansiering skulemat 08 og styrking av psykiatribudsjettet med kr ,-. 4. Næringskontoret vert tilført kr ,- for etterbetaling til Møsstrond Bustadfond. Inndekning frå Næringsfondet. 5. Nytt investeringsprosjekt: nytt signalanlegg Rauland omsorgssenter med kr ,-, finansiert gjennom overføring frå driftsbudsjettet. 6. Nytt investeringsprosjekt: oppgradering av kjøkken ved Nordheimstunet med kr ,-, finansiert gjennom overføring frå driftsbudsjettet. 7. Nytt investeringsprosjekt: oppgradering og utviding av økonomiprogramvara med kr ,- finansiert gjennom bruk av disposisjonsfond. 8. Nytt investeringsprosjekt: alarmetablering og utvendig sikring av kommunehuset med kr ,- finansiert gjennom bruk av disposisjonsfond. 9. Bruken av konsesjonsavgifter på investeringsbudsjettet vert redusert med 4,2 mill. kr., og bruk av lån auka tilsvarande. 10. Vinje kommune tek opp lån til investeringar med kr. 4,2 mill. kr. Serielån med 20 års avdragstid. Rådmannen har fullmakt til å avgjere rentetilknyting. 11. Finansiering av HV-museet: a) Budsjettet på konto sal av fast eigedom på sal av tomter til bustader vert auka frå ,-. Likeins vert konto avsett til ubunde kapitalfond auka tilsvarande. b) Budsjettet på konto bruk av ubunde kapitalfond på HV-museet vert auka frå ,-. Likeins vert konto kaup av bygningar auka tilsvarande. PS 08/87 TAKSTVEDTEKTER FOR EIGEDOMSSKATT 1. Kommunestyret vedtek vedlagde utkast som Vinje kommune sine taktsvedtekter for eigedomsskatt. 2. Plan- og økonomisjefen er eigedomsskattekontorets representant. Rådmannen, /20

7 Handsaming i Formannskapet : Framlegget frå rådmannen vart vedteke med 6 mot 1 røyst. 1. Kommunestyret vedtek vedlagde utkast som Vinje kommune sine taktsvedtekter for eigedomsskatt. 2. Plan- og økonomisjefen er eigedomsskattekontorets representant. Saksordførar: Agnar Bratland Handsaming i Kommunestyret : Framlegget frå formannskapet vart vedteke med 22 mot 3 røyster. 1. Kommunestyret vedtek vedlagde utkast som Vinje kommune sine taktsvedtekter for eigedomsskatt. 2. Plan- og økonomisjefen er eigedomsskattekontorets representant. PS 08/88 RAULAND KUNSTFORENING - SØKNAD OM STØTTE Formannskapet løyver k.r til dekning av husleie i 2008 for Rauland Kunstforening. Løyvinga dekkast av nærignsfondet. Rådmannen, Handsaming i Formannskapet : Framlegg frå SV v. Arne Vinje: Tillegg: Formannskapet tek stilling til ei vidareføring av støtta utover 2008 på grunnlag av handsaminga i utvalet for oppvekst- og velferdsutvalet og tilråding frå arbeidsgruppa for Raulandshuset. Framlegget frå rådmannen med tillegg frå Vinje vart samrøystes vedteke. Formannskapet løyver kr til dekning av husleige i 2008 for Rauland Kunstforening. Formannskapet tek stilling til ei vidareføring av støtta utover 2008 på grunnlag av handsaminga i utvalet for oppvekst- og velferdsutvalet og tilråding frå arbeidsgruppa for Raulandshuset. Løyvinga blir dekt av næringsfondet. 7/20

8 Handsaming i Kommunestyret : Saka blei ikkje handsama då finansiering ikkje blei dekt av næringsfondet. PS 08/89 SPEGLVEND RESERVASJONSORDNING MOT UADRESSERT REKLAME Vinje kommune støtter ikkje framlegget om spegelvent reservasjonsordning mot uadressert reklame. Rådmannen, Handsaming i Formannskapet : Framlegg frå SV v. Arne Vinje: Vinje kommune vil oppmode partia på Stortinget om at dei i samband med handsaminga av regjeringa sitt framlegg til marknadsføringslov, vurderar ei lovendring som inneber spegelvending av den noverande reservasjonsordninga for uadressert reklame. Framlegget til Vinje blei vedteke med 5 mot 2 røyster. Vinje kommune vil oppmode partia på Stortinget om at dei i samband med handsaminga av regjeringa sitt framlegg til marknadsføringslov, vurderar ei lovendring som inneber spegelvending av den noverande reservasjonsordninga for uadressert reklame. Saksordførar: Kari Rustberggard Handsaming i Kommunestyret : Framlegg frå Frp v. Halvor Lognvik: Vinje kommune støtter ikkje framlegget om spegelvent reservasjonsordning mot uadressert reklame. Framlegget til Lognvik fall med 16 mot 9 røyster. Framlegget frå formannskapet vart vedteke. Vinje kommune vil oppmode partia på Stortinget om at dei i samband med handsaminga av regjeringa sitt framlegg til marknadsføringslov, vurderar ei lovendring som inneber spegelvending av den noverande reservasjonsordninga for uadressert reklame. 8/20

9 PS 08/90 ETABLERING AV FELLES FEIARORDNING I VEST- TELEMARK - NY HANDSAMING Vinje kommunestyre godkjenner selskapsavtala for det interkommunale brannvernssamarbeidet i Vest-Telemark IKS. Rådmannen, Handsaming i Formannskapet : Framlegget frå rådmannen vart samrøystes vedteke. Vinje kommunestyre godkjenner selskapsavtala for det interkommunale brannvernssamarbeidet i Vest-Telemark IKS. Saksordførar: Aslak Ofte Handsaming i Kommunestyret : Framlegg frå Ap v. Tor Strømme: Tillegg: 1. Tilsette får representasjon både i styre og i representantskap på sama vilkår som dei andre representantane. 2. Vidare bør ikkje styret ha samansetning av ordførar, då desse vil vera representantskapet. Her bør i det vesentlege vera teknisk personale. Røysting: Ein røysta fyrst over formannskapets framlegg til vedtak. Dette blei samrøystes vedteke. Deretter røysta ein over tilleggsframlegget: Framlegget til pkt. 1 frå Strømme fall med 18 mot 7 røyster. Framlegget til pkt. 2 frå Strømme fall med 17 mot 8 røyster. Vinje kommunestyre godkjenner selskapsavtala for det interkommunale brannvernssamarbeidet i Vest-Telemark IKS. 9/20

10 PS 08/91 EVALUERING AV FLYKTNINGEARBEIDET, BUSETTING AV NYE FLYKTNINGAR I VINJE Vinje kommune tek i mot tilsamen 10 personar frå Somalia i Det blir oppretta samarbeid med friviljuge personar knytt til ulike behov i samband med etableringa. 3. Det engasjert ein person til tett oppfølging frå kommunen i inntil 6 mnd. Rådmannen, Handsaming i Oppvekst- og velferdsutvalet : Framlegg frå Frp v. Britt Særen: Vinje kommune tek ikkje i mot fleire flyktingar, men er glad for at dei vi har gjer det bra. Midlane bør brukast på utdanning, helse, eldre, kultur, infrastruktur m.m. Framlegg frå SV v. Baiba Sheine: Endring pkt. 1: Vinje kommune tek i mot til saman 10 personar i Røysting: Ein sette fyrst rådmannens framlegg opp mot framlegget til Særens: Særens framlegg fall med 5 mot 1 røyst. Ein sette rådmannens framlegg til pkt. 1 opp mot framlegget til Sheine: Sheines framlegg blei vedteke med 5 mot 1 røyst. Rådmannens framlegg til pkt. 2 og 3 blei samrøystes vedteke. 1. Vinje kommune tek i mot til saman 10 personar i Det blir oppretta samarbeid med friviljuge personar knytt til ulike behov i samband med etableringa. 3. Det blir engasjert ein person til tett oppfølging frå kommunen i inntil 6 mnd. Saksordførar: Jon Rikard Kleven 10/20

11 Handsaming i Kommunestyret : Framlegg frå Ap v. Børre Rønningen: A) 1. Vinje kommune tilbyr å busetje inntil 15 personar i Ansvar for oppfølging av mottak vert tillagt administrasjonen. B) Før iverksetting av mottak av flyktningar ynskjer kommunestyret ein konkret plan for gjennomføringa, som inneheld følgjande moment: 1. Vurdering av kva for område i kommunen busetjinga skal skje. 2. Oversikt over ledige husvære med mogleg framlegg om bygging av bustader med lån i Husbanken (evt. dekning i rammetilskotet). Framlegg frå SV v. Ingerid Hayes: Endring av pkt. 1: Vinje kommune tek i mot til saman 10 personar i 2009, og ser gjerne at dei kjem frå m.a. Somalia. Røysting: Ein røysta fyrst over om ein ville ta i mot flyktingar eller ikkje. Det blei vedteke med 22 mot 3 røyster å ta i mot flyktningar. Deretter røysta ein over om ein skulle ta i mot 10 eller 15 flyktningar. Det blei vedteke med 18 mot 7 røyster å ta i mot 10 flyktningar. Rønningens framlegg pkt. A) blei sett opp mot pkt. 3 i oppvekst- og velferdsutvalets framlegg: Rønningens framlegg fall med 17 mot 8 røyster. Oppvekst- og velferdsutvalets pkt. 2 blei samrøystes vedteke. Rønningens framlegg pkt. B fall med 17 mot 8 røyster. Framlegget til Hayes blei vedteke med 14 mot 11 røyster. 1. Vinje kommune tek i mot til saman 10 personar i 2009, og ser gjerne at dei kjem frå m.a. Somalia. 2. Det blir oppretta samarbeid med friviljuge personar knytt til ulike behov i samband med etableringa. 3. Det blir engasjert ein person til tett oppfølging frå kommunen i inntil 6 mnd. 11/20

12 PS 08/92 HØRINGSUTTALELSE - HELSE SØR- ØST OMSTILLINGSPROGRAMMET- INNSATSOMRÅDE 1 HOVEDSTADSPROSESSEN Vinje kommune sluttar seg til høyringsuttala frå KS kommunane i Telemark, men vil i høyringa understreke fyljande: - Det er svært viktig med ei ambulanseteneste med høy fagkompetanse og med et felles AMK opptaksområde og sentral - For å få et forsvarleg helsetilbod i distriktskommunane må det arbeidast for at nok med at nok helsepersonell med nok kompetanse er tilgjengeleg og at naudsynte resursar følger med for at oppgåvene skal kunna løysas lokalt. Rådmannen, Handsaming i Oppvekst- og velferdsutvalet : Framlegget frå rådmannen vart samrøystes vedteke. Vinje kommune sluttar seg til høyringsuttala frå KS kommunane i Telemark, men vil i høyringa understreke fyljande: - Det er svært viktig med ei ambulanseteneste med høg fagkompetanse og med eit felles AMK-opptaksområde og sentral. - For å få eit forsvarleg helsetilbod i distriktskommunane må det arbeidast med å få nok helsepersonell med god kompetanse tilgjengeleg og at naudsynte ressursar følgjer med for at oppgåvene skal kunna løysast lokalt. Saksordførar: Margit Auran Handsaming i Kommunestyret : Framlegg frå SV v. Arne Vinje: Framlegg til nytt (tredje) strekpunkt: - Den vesentlege innsatsen som AiR og andre tilsvarande institusjonar yter i helsesektoren må omtalast og verdsetjast, og føre til at desse institusjonane blir sikra gode og stabile vilkår. 12/20

13 Framlegget frå oppvekst- og velferdsutvalet med tillegg frå Vinje vart samrøystes vedteke. Vinje kommune sluttar seg til høyringsuttala frå KS kommunane i Telemark, men vil i høyringa understreke fyljande: - Det er svært viktig med ei ambulanseteneste med høg fagkompetanse og med eit felles AMK-opptaksområde og sentral. - For å få eit forsvarleg helsetilbod i distriktskommunane må det arbeidast med å få nok helsepersonell med god kompetanse tilgjengeleg og at naudsynte ressursar følgjer med for at oppgåvene skal kunna løysast lokalt - Den vesentlege innsatsen som AiR og andre tilsvarande institusjonar yter i helsesektoren må omtalast og verdsetjast, og føre til at desse institusjonane blir sikra gode og stabile vilkår. PS 08/93 OPPTRAPPING AV PLAN PSYKISK HELSE, DISPONERING AV AUKING AV MIDDLAR Aukinga av øyremerka psykiatritilskotet for 2008 på Kr samt unytta øyremerka midlar frå det same tilskotet frå på Kr vert å nytte slik: a) vert nytta til auking av helsesøsterstilling med 70 % b) vert nytta til 30 % stilling som SLT koordinator c) Resterande vert nytta til aktivitetsgruppe barn og ungdom 2. Øverføra midlar vert nytta slik: til driftsutgifter ved aktivitetsgruppe born og unge til rettleiing og opplæring av støttekontakt til drift ved Vinje dagsenter Rådmannen, Handsaming i Oppvekst- og velferdsutvalet : Framlegg frå Frp v. Britt Særen: til driftsutgifter ved aktivitetsgruppe born og unge til rettleiing og opplæring av støttekontakt Røysting: Rådmannens framlegg til pkt. 1 blei samrøystes vedteke. Rådmannens framlegg til pkt. 2 blei sett opp mot Særens framlegg: Særens framlegg fall med 5 mot 1 røyst. 13/20

14 Framlegget frå rådmannen vart vedteke. 1. Aukinga av øyremerka psykiatritilskotet for 2008 på Kr samt unytta øyremerka midlar frå det same tilskotet frå på Kr vert å nytte slik: a) vert nytta til auking av helsesøsterstilling med 70 % b) vert nytta til 30 % stilling som SLT koordinator c) Resterande vert nytta til aktivitetsgruppe barn og ungdom 2. Øverføra midlar vert nytta slik: til driftsutgifter ved aktivitetsgruppe born og unge til rettleiing og opplæring av støttekontakt til drift ved Vinje dagsenter Saksordførar: Vera Jørgensen Handsaming i Kommunestyret : Framlegg frå Frp v. Britt Særen: til driftsutgifter ved aktivitetsgruppe born og unge til rettleiing og opplæring av støttekontakt Framlegget frå oppvekst- og velferdsutvalet med endring frå Særen blei vedteke med 13 mot 12 røyster. 1. Aukinga av øyremerka psykiatritilskotet for 2008 på Kr samt unytta øyremerka midlar frå det same tilskotet frå på Kr vert å nytte slik: a) vert nytta til auking av helsesøsterstilling med 70 % b) vert nytta til 30 % stilling som SLT koordinator c) Resterande vert nytta til aktivitetsgruppe barn og ungdom 2. Overførte midlar kr vert nytta slik: til driftsutgifter ved aktivitetsgruppe born og unge til rettleiing og opplæring av støttekontakt til drift ved Vinje dagsenter PS 08/94 PROSJEKTET "GRATIS SKULEMAT I VINJE" - VIDAREFØRING Kostnaden til vidareføring av gratis skulemat blir teke med i budsjettarbeidet for Gratis skulemat blir og teke med i revidert budsjett i vår for å finansiere hausten Rådmannen, /20

15 Handsaming i Oppvekst- og velferdsutvalet : Framlegget frå rådmannen vart samrøystes vedteke. Kostnaden til vidareføring av gratis skulemat blir teke med i budsjettarbeidet for Gratis skulemat blir og teke med i revidert budsjett i vår for å finansiere hausten Handsaming i Oppvekst- og velferdsutvalet : Framlegg frå Oppvekst- og velferdsutvalet: Oppvekst- og velferdsutvalet ynskjer at elevane i Vinje kommune skal få skulemat kvar dag. Totalkostnaden blir vurdert i samband med budsjettet for Det skal vere ei foreldrebetaling på kr. 10,- pr. dag. Der det er mogleg bør den einskilde skulen sjå på om elevane kan delta i den praktiske gjennomføringa. Framlegget frå oppvekst- og velferdsutvalet vart samrøystes vedteke. Oppvekst- og velferdsutvalet ynskjer at elevane i Vinje kommune skal få skulemat kvar dag. Totalkostnaden blir vurdert i samband med budsjettet for Det skal vere ei foreldrebetaling på kr. 10,- pr. dag. Der det er mogleg bør den einskilde skulen sjå på om elevane kan delta i den praktiske gjennomføringa. Saksordførar: Baiba Sheine Handsaming i Kommunestyret : Framlegg frå Sp v. Aslak Ofte: Endre kulepunkt 2 til: Det skal ikkje vere foreldrebetaling Framlegg frå Sp v. Tone Edland: Vinje kommune vidarefører ikkje ordninga med gratis skulemat. Framlegg frå Ap v. Ellen Gardsteig: Kommunestyret gjeng i prinsippet inn for gratis skulemat til alle ungane i Vinje. Vi finn også det vanskeleg å pålegge nokon foreldrebetaling, så av denne grunn vil vi sløyfe varmmat og at det av denne grunn vert vesentleg billigare og sist og ikkje minst enklare og alle kan ta del i måltidet. Elles er dette vel ein kostnad som kjem inn under det offentlege anbodsprinsippet. Då det subjektiv har synt seg at dette med skulemat har tyding også for læreoppnåing, roligare elevar m.m vil ein be om at det vert søkt om eit forsøksprosjekt over 3 år for å få dette synleggjort. Dersom dette let seg gjere, er det under føresetnad at det følgjer med midlar til dette. 15/20

16 Røysting: Framlegget til Gardsteig blei oversendt til administrasjonen. Ein sette fyrst Edlands framlegg opp mot framlegg frå oppvekst- og velferdsutvalets: Edlands framlegg fall med 24 mot 1 røyst. Framlegget frå Ofte blei samrøystes vedteke. Elevane i Vinje kommune skal få skulemat kvar dag. Totalkostnaden blir vurdert i samband med budsjettet for Det skal ikkje vere foreldrebetaling. Der det er mogleg bør den einskilde skulen sjå på om elevane kan delta i den praktiske gjennomføringa. PS 08/95 RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKSIKRING - HANDSAMING ETTER OFFENTLEG ETTERSYN OG ENDELEG GODKJENNING 1. Framlegg til revidert trafikksikringsplan for Vinje kommune , sist revidert , blir vedteken i medhald av plan- og bygningslovas 20-5, med endringar som nemnt i rådmannens vurdering. 2. Vinje kommune må stille krav om bilbelte når ein skal inn i nye tingingar med selskapa som transporterar skuleelevar. 3. Arbeidet med etablering av gang- og sykkelvegar følgjer vanleg kommunal praksis også i framtida. Rådmannen, Handsaming i Plan- og miljøutvalet : Framlegg frå Ap v. Tor Strømme: - Nytt pkt. 3: Plan- og miljøutvalet set ned ei arbeidsgruppe på 3 medlemar med varamedlemar og ein eigen tilsett prosjektleiar i 30 % stilling, for gjennomføring av kommunestyrets vedtak om avsetting av 2 millionar kvart år i denne valperioden til gang- og sykkelvegar (jf. Lesjamodellen eller opp mot denne). Administrasjonen og utvalet får fullmakt til å endre prioriteringane dersom ein lokalt legg fram godkjend plan for gjennomføring av tiltak. - Tillegg: Endring i pkt. 4.2, prioritering av g/s-veg: Inn som ny prioritering nr. 2, jf. dialogmøte med Vinje oppvekstsenter , gjeng g/s-veg frå Vinjar til Vinje kyrkje med skikkeleg parkeringsplass ved kyrkja. 16/20

17 Røysting: Rådmannens pkt. 1 og 2 vart samrøystes vedteke. Rådmannens framlegg til pkt. 3 vart sett opp mot Strømmes framlegg til nytt pkt. 3: Strømmes framlegg vart samrøystes vedteke. Strømmes framlegg om endring i prioriteringslista blei vedteke med 4 mot 3 røyster. 1. Framlegg til revidert trafikksikringsplan for Vinje kommune , sist revidert , blir vedteken i medhald av plan- og bygningslovas 20-5, med endringar som nemnt i rådmannens vurdering. 2. Vinje kommune må stille krav om bilbelte når ein skal inn i nye tingingar med selskapa som transporterar skuleelevar. 3. Plan- og miljøutvalet set ned ei arbeidsgruppe på 3 medlemar med varamedlemar og ein eigen tilsett prosjektleiar i 30 % stilling, for gjennomføring av kommunestyrets vedtak om avsetting av 2 millionar kvart år i denne valperioden til gang- og sykkelvegar (jf. Lesjamodellen eller opp mot denne). Administrasjonen og utvalet får fullmakt til å endre prioriteringane dersom ein lokalt legg fram godkjend plan for gjennomføring av tiltak. 4. Endring i pkt. 4.2, prioritering av g/s-veg: Inn som ny prioritering nr. 2, jf. dialogmøte med Vinje oppvekstsenter , gjeng g/s-veg frå Vinjar til Vinje kyrkje med skikkeleg parkeringsplass ved kyrkja. Handsaming i Kommunestyret : Framlegg frå SV v. Ingerid Hayes: Nytt pkt. 3: - Plan- og miljøutvalet set ned ei arbeidsgruppe på 3 medlemar for å arbeide med å få fortgang i trafikksikringstiltaka i Vinje kommune. Vinje kommune ser positivt på lokale initiativ. - Ta ut punkt 4. Framlegg frå Ap v. Tor Strømme: Kommunestyret vil ut frå tidsfaktoren be om at denne stillinga som prosjektleiar straks vert lyst ut. Vidare vil vi be om at valkomiteen straks legg fram si innstilling på medlemar til denne arbeidsgruppa med varamedlemar, slik at denne kan bli vedteke på neste kommunestyremøte. Framlegg frå Sp v. Jon Rikard Kleven: Punkt 3 blir sletta. 17/20

18 Røysting: - Plan- og miljøutvalets framlegg til pkt. 1 blei samrøystes vedteke. - Plan- og miljøutvalets framlegg til pkt. 2 blei samrøystes vedteke. - Klevens framlegg fall med 24 mot 1 røyst. - Hayes framlegg til pkt. 3 blei vedteke med 14 mot 11 røyster. Dermed blei det ikkje aktuelt å røyste over framlegget til Strømme. - Plan- og miljøutvalets framlegg til pkt 4 fall med 14 mot 11 røyster 1. Framlegg til revidert trafikksikringsplan for Vinje kommune , sist revidert , blir vedteken i medhald av plan- og bygningslovas 20-5, med endringar som nemnt i rådmannens vurdering. 2. Vinje kommune må stille krav om bilbelte når ein skal inn i nye tingingar med selskapa som transporterar skuleelevar. 3. Plan- og miljøutvalet set ned ei arbeidsgruppe på 3 medlemar for å arbeide med å få fortgang i trafikksikringstiltaka i Vinje kommune. Vinje kommune ser positivt på lokale initiativ. PS 08/96 SØKNAD OM PERMISJON FRÅ POLITISKE VERV - ALI ABDI MOHAMED Rådmannen, Handsaming i Kommunestyret : Framlegg frå SV v. Arne Vinje: Mohamed får fritak som omsøkt. Framlegg frå Sp v. Aslak Ofte: Mohamed får ikkje fritak som omsøkt. Vinjes framlegg blei vedteke med 24 mot 1 røyst. Ali Abdi Mohamed får fritak som omsøkt. 18/20

19 PS 08/97 KJØP AV FORRETNINGSBYGG AS 1. Vinje kommune kjøper ikkje Forretningsbygg AS 2. Vinje kommune legg til rette for at Bratlandsforretninga kan få løyst sine behov for avfallshandtering i det bygget kommunen må føre opp i løpet av 2 3 år til dette føremål. Rådmannen, Handsaming i Formannskapet : Framlegg frå Ap v. Børre Rønningen: 1. Kommunestyret viser til at det i samband med utviklinga av nytt kjøpesenter på Åmothaugen, arbeid med arkitektkonkurranse rundt forretningsområdet frå Vinje kro til ESSO og kommunens trong for framtidig areal for ulike helse- og omsorgstenester, er ført tingingar mellom leiinga i Vinje kommune og eigarane av Forretningsbygg AS om overtaking av Bratlandsbygget. 2. Kommunestyret ser det som føremålsteneleg for den framtidige utviklinga innan helseog omsorgstenestene i kommunen, trafikk- og parkeringsmessige tilhøve og utviklinga av Åmot som eit handels- og forretningsalternativ i regionen, at Vinje kommune no går til reelle tingingar om kjøp av Bratlandsbygget. 3. Eventuelt kjøp tek utgangspunkt i takst og tilleggskrav frå eigarane av Forretningsbygg AS. Rådmann, næringssjef, ordførar og ein representant frå formannskapet får fullmakt til å sluttføre tingingane. 4. Kommunestyret tek stilling til tingingsresultatet i omframt møte. Framlegget frå Rønningen fall med 4 mot 3 røyster. Framlegget til rådmannen vart vedteke. 1. Vinje kommune kjøper ikkje Forretningsbygg AS 2. Vinje kommune legg til rette for at Bratlandsforretninga kan få løyst sine behov for avfallshandtering i det bygget kommunen må føre opp i løpet av 2 3 år til dette føremål. Saksordførar: Aslak Ofte 19/20

20 Handsaming i Kommunestyret : Framlegg frå Ap v. Børre Rønningen: 1. Kommunestyret viser til at det i samband med utviklinga av nytt kjøpesenter på Åmothaugen, arbeid med arkitektkonkurranse rundt forretningsområdet frå Vinje kro til ESSO og kommunens trong for framtidig areal for ulike helse- og omsorgstenester, er ført tingingar mellom leiinga i Vinje kommune og eigarane av Forretningsbygg AS om overtaking av Bratlandsbygget. 2. Kommunestyret ser det som føremålsteneleg for den framtidige utviklinga innan helseog omsorgstenestene i kommunen, trafikk- og parkeringsmessige tilhøve og utviklinga av Åmot som eit handels- og forretningsalternativ i regionen, at Vinje kommune no går til reelle tingingar om kjøp av Bratlandsbygget. 3. Eventuelt kjøp tek utgangspunkt i takst og tilleggskrav frå eigarane av Forretningsbygg AS. Rådmann, næringssjef, ordførar og ein representant frå formannskapet får fullmakt til å sluttføre tingingane. 4. Kommunestyret tek stilling til tingingsresultatet i omframt møte. Framlegget frå Rønningen blei vedteke med 13 mot 12 røyster. 1. Kommunestyret viser til at det i samband med utviklinga av nytt kjøpesenter på Åmothaugen, arbeid med arkitektkonkurranse rundt forretningsområdet frå Vinje kro til ESSO og kommunens trong for framtidig areal for ulike helse- og omsorgstenester, er ført tingingar mellom leiinga i Vinje kommune og eigarane av Forretningsbygg AS om overtaking av Bratlandsbygget. 2. Kommunestyret ser det som føremålsteneleg for den framtidige utviklinga innan helse- og omsorgstenestene i kommunen, trafikk- og parkeringsmessige tilhøve og utviklinga av Åmot som eit handels- og forretningsalternativ i regionen, at Vinje kommune no går til reelle tingingar om kjøp av Bratlandsbygget. 3. Eventuelt kjøp tek utgangspunkt i takst og tilleggskrav frå eigarane av Forretningsbygg AS. Rådmann, næringssjef, ordførar og ein representant frå formannskapet får fullmakt til å sluttføre tingingane. 4. Kommunestyret tek stilling til tingingsresultatet i omframt møte. 20/20

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: Oppvekst- og velferdsutvalet Møterom på Vinje kjøkendrift, helsesenteret 22.10.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Margit Auran KRF Baiba

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN 16.10.2008 09:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Agnar Bratland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 26.02.2009 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.03.2012 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen :30

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen :30 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 21.10.2010 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Jorunn Hestmann SV Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 02.10.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 14.05.2009 19:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus H Ingerid Hayes

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 01.11.2012 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Bibbi Tveito SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 16.08.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Halvor

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 02.02.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Margit Auran KRF Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 12.01.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Arne Vinje Nils Vågslid DY H Bjørn Arne Lindskog

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 05.06.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Bibbi Tveito Arne Vinje SV Bjørn Oddvar Skinnarland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 14.11.2013 16:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 30.09.2010 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: KOMMUNESTYRET KOMMUNESTYRESALEN 27.11.2008 18:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.03.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 01.10.2009 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 18.10.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Roar Berg Hansen AP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Tyrvelidhallen (ved Skisentret i Vågslid) 19.08.2010 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 28.08.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 12.02.2009 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Agnar Bratland KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/6

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/6 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 01.10.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 05.12.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 09.09.2010 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 30.01.2014 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Baiba Sheine Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 21.06.2012 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Bertin Bjåen AP Børre Rønningen Jon Rikard Kleven

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.09.2009 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2016 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN 09.12.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Halvor Midtveit Margit Berg Hansen Margit Apeland Kåre Edland Else

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 29.01.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Baiba Sheine Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 12.05.2016 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven Kjetil Vaagen Liv Sigrun Nykos Midtun Nils Ole

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 19.06.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 27.08.2009 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Børre Rønningen AP Agnar Bratland KRF Tore Maurits

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN 27.05.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Margit Berg Hansen Else Gunhild Hamnes Gudrun Rorge Astrid Nystog

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 14.04.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Jorunn

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 03.10.2019 10.00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven Tone Edland Nils Ole Lien Liv Sigrun Nykos Midtun

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 26.04.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 03.11.2011 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen Bibbi Tveito SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 05.06.2009 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Anne Lise Verpe

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 11.03.2010 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst og velferdsutvalet Formannskapssalen 09.11.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Halvor H Olsnes SV Margit Auran KRF

Detaljer

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.06.2009 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Margit Auran KRF Baiba Sheine SV Britt Særen FRP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.12.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 12.06.2017 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPSSALEN 21.08.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 19.05.2011 19:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Formannskapet Formannskapssalen 27.05.2010 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Jorunn Hestmann

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Eldrerådet Formannskapssalen 12.04.2010 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Halvor Midtveit Margit Berg Hansen Else Gunhild Hamnes Gudrun Rorge

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 05.09.2016 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Nils Ole Lien SP Olav Nordstoga

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00. Assisterande helse- og omsorgssjef VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 12.06.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 04.12.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 18.11.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Birger Kjelingtveit Knut Åsheim Margit Apeland

Detaljer

Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Kommunehuset, Åmot :00

Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Kommunehuset, Åmot :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Kommunehuset, Åmot 26.11.2015 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapsalen 03.04.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 30.04.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.02.2010 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Aasmund Nordstoga SP Margit Auran KRF Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.01.2011 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 13.09.2012 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.01.2013 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 11.01.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 06.11.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Eldrerådet Formannskapssalen 06.12.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Margit Apeland Halvor Midtveit Else Gunhild Hamnes Saker til handsaming

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 28.02.2013 10:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Bjørn Oddvar Skinnarland H Bjørn Arne Lindskog Jon

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og funksjonshemma Formannskapssalen 03.02.2014 12:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Birger Kjelingtveit Knut Åsheim Margit Apeland

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 23.05.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 22.04.2010 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian Nyhus

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 12.12.2012 12:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 11.04.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 25.02.2016 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Kjetil Vaagen SP Bibbi Tveito SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 28.05.2014 10:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne Formannskapssalen 18.04.2017 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Asbjørn Gardsjord Ingfrid

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 20.06.2013 11:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Bibbi Tveito Arne Vinje SV Nils Vågslid DY

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 12.02.2015 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.02.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Festsalen Vinjehuset og kommunestyresalen 13.06.2013 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/9

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 1/9 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 26.03.2015 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Bibbi Tveito SP Gunn Aslaug

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 05.10.2011 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Ole Kristian Nyhus H Roar Berg Hansen AP Tone Edland SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 28.01.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H Margit Auran KRF

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.06.2010 19:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Ole Kristian Nyhus H Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 1/12

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen :00 1/12 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 21.05.2015 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 11.09.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: KOMMUNESTYRET KOMMUNESTYRESALEN 04.09.2008 18:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 06.03.2013 09:00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 06.03.2013 09:00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 06.03.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Bertin Bjåen AP Anne Råmunddal H

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 24.10.2013 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.04.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen AP Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 22.01.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Johan

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Oppvekst- og velferdsutvalet Formannskapssalen 03.04.2017 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Baiba Sheine SV Nils Ole Lien SP Olav Nordstoga

Detaljer

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 15.09.2010 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Ole Kristian Nyhus H Ingerid Hayes SV Gunn Aslaug Seltveit

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 14.04.2016 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Jon Rikard Kleven SP Tone Edland SP Liv Sigrun Nykos Midtun SP

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: KOMMUNESTYRET KOMMUNESTYRESALEN 02.10.2008 18:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Børre Rønningen AP Ole Kristian

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Oppsynsmann - Teknisk drift- og vedlikehald

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Oppsynsmann - Teknisk drift- og vedlikehald VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 20.11.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV Bibbi Tveito

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 24.09.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Oscar Garnes V Roar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 16.11.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena

Detaljer

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 02.12.2010 09:00 Saksliste Saksnr PS 10/68 PS 10/69 PS 10/70 PS 10/71 Tittel Referat og meldingar Søknad frå Vinje Vekst

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 12.02.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Lena Romtveit SP

Detaljer

Nissedal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 18:45

Nissedal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 18:45 Nissedal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 11.03.2019 Tidspunkt: 18:00 18:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halvor

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl :30. Formannskapssalen

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl :30. Formannskapssalen VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Vågslidnes og Formannskapssalen 03.06.2015 08:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Nils Vågslid DY H Øystein Høgetveit SV Roar

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 26.03.2014 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Nils Vågslid DY H Johan Vaa SV Oscar Garnes

Detaljer

Handsaming i Kommunestyret :

Handsaming i Kommunestyret : Handsaming i Kommunestyret 02.10.2014: Framlegg frå Ap v. Børre Rønningen: 1. Vinje kommunestyre ynskjer å oppretthalde Vinje som ein eigen sjølvstending kommune. 2. Vinje kommunestyre gjev likevel formannskapet

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 17.06.2009 09:30 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Ole Kristian Nyhus H Ingerid Hayes SV Roar Berg Hansen

Detaljer