Lønnssystemer med variable elementer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lønnssystemer med variable elementer"

Transkript

1 Kristine Nergaard, Jon Erik Dølvik og Heidi Nicolaisen Lønnssystemer med variable elementer Fører systemer med variabel lønn til en svekkelse av lokale fagforeninger og tariffavtalenes rolle som regulator av lønnsdannelsen? Hvilken betydning har ulike nasjonale forhandlingsregimer for hvordan systemer med variabel lønn innføres på bedriftsnivå? Disse spørsmålene analyseres med utgangspunkt i en komparativ undersøkelse som omfatter bedrifter innen maskinindustri og bankvesen i Norge, Spania, Storbritannia og Spania. Studien viser at representanter for de ansatte ofte konsulteres i utformingen av denne typen lønnssystemer, men at det er stor variasjon med hensyn til om slike lønnssystemer reguleres av tariffavtale eller innføres av arbeidsgiver alene. Norge skiller seg ut ved at variabel lønn i større grad enn i de øvrige landene er tatt inn i lokale tariffavtaler, og ved at denne typen lønnssystemer er ut viklet og innført ved nært partssamarbeid i bedriften. 1 «Resultatlønn», «bevegelig lønn» eller «lønnssystemer med et variabelt element» er ikke nye fenomener i arbeidslivet, heller ikke i bransjer og yrker med kollektiv lønnsfastsettelse. Eksempelvis har man i industri og byggfag lang erfaring med akkordlønn, og provisjonsbaserte lønnssystemer for salgspersonale er også et gammelt fenomen. Det er heller ikke noe nytt at arbeidslivsforskerne har vært opptatt av hvordan slike systemer former interessefellesskap og motsetninger på arbeidsplassen, eller hvordan slike systemer skaper incentiver og påvirker arbeidsinnsatsen. Når denne typen lønnssystemer i senere tid har fått fornyet interesse, skyldes det dels at lønns systemer med en bevegelig del har økt i omfang i løpet av 1990-tallet, dels at man i større grad har vektlagt betydningen av denne typen lønnssystemer som et motivasjons- og styringsinstrument for arbeidsgiver. I Norge økte antallet bedrifter i privat sektor som benyttet prestasjonslønn, fra 40 prosent i 1996 til drøye halvparten i 2003 (Barth et al. 2005). Antall arbeidstakere i privat sektor som oppgir at de har prestasjonsbasert lønn, det vil si akkord, bonus eller provisjon, økte fra 12 prosent i 1989 til 32 prosent i 2006, med en topp på 36 prosent i Også internasjonalt vises det til at denne typen lønnssystemer økte i betydning på 1990-tallet og fremover (van het Kaar og Grünell 2001). Fremveksten av nye lønnssystemer med et variabelt element vil kunne påvirke maktbalansen mellom partene i arbeidslivet i favør av arbeidsgiver, ved at en større andel av lønnsdannelsen bestemmes av forhold som ikke direkte reguleres i tariffavtaler. I tillegg kan man spørre om ikke økt bruk av variabel lønn vil påvirke betydningen av de sentrale lønnsforhandlingene i økonomien samlet. Selv om det ikke er noe én-til-én-forhold mellom variabel lønn og desentralisering av lønnsdannelsen, vil slike lønnssystemer i praksis ofte innebære en forskyvning i forholdet Søkelys på arbeidslivet 2/2009 årgang 26, ISSN Institutt for samfunnsforskning

2 268 Søkelys på arbeidslivet mellom sentral og lokal/bedriftsvis lønnsdannelse, og vil dermed kunne påvirke det sentrale forhandlingssystemets koordineringsevne. Følgende spørsmål kan stilles til en utvikling der variable lønnselementer får en mer dominerende plass i lønnsfastsettelsen: I hvilken grad er innføringen av variabel lønn uttrykk for en arbeidsgiverstrategi der målet er større kontroll over lønnsdannelsen og innføring av nye, individualiserte HRM-strategier? Undergraver denne typen lønnssystemer tariffavtalenes rolle som regulator av lønnsdannelsen? Fører denne typen lønnssystemer til en svekkelse av lokale fagforeninger fordi deres rolle som forhandlingsaktører blir underminert eller innsnevret? I hvilken grad påvirker ulike nasjonale forhandlingssystemer og modeller for medvirkning samspillet mellom endringer i lønnssystemer og lokale forhandlingsordninger? Er det for eksempel slik at arbeidsgivere i land uten sentrale tariffavtaler og sentrale lønnstillegg i større grad presser på for å få lønnssystemer med en stor variabel del? Vi ønsket å se på disse spørsmålene gjennom en komparativ studie der vi sammenliknet variabel lønn i fire land med ulikt institusjonelt regelverk. Er samspillet mellom denne typen lønnssystemer og partsforholdene formet av institusjonelt distinkte, nasjonale utviklingsspor (stiavhengighet)? Eller fremtvinger teknologisk endring og internasjonal markedsintegrasjon en mer likeartet utvikling? Vi studerte bedrifter i to bransjer som i ulik grad utsettes for internasjonal konkurranse; eksportorientert industri (maskinindustrien) og hjemme markeds orientert tjenesteyting (bank). Er det større konvergens i lønnsfastsettelsen innen eksportrettet industri der bedriftene må hevde seg i konkurransen med produsenter i andre land, enn i bankvirksomhet som fortsatt kan betraktes som en hjemmemarkedsrettet sektor? I denne artikkelen legger vi særlig vekt på å diskutere de norske erfaringene i lys av de øvrige tre landene i studien, og å diskutere hovedfunn og konklusjoner. Vi viser til øvrige publikasjoner fra studien for en mer detaljert diskusjon av hypoteser, det empiriske materialet og våre funn. Forskningsdesign, metode og data Undersøkelsen av variable lønnssystemers betydning for nasjonale forhandlingssystemer bygger på en komparativ studie i fire land (Norge, Spania, Storbritannia og Østerrike). Disse landene representerer ulike institusjonelle modeller (se tabell 1 for enkelte hovedtrekk). Storbritannia har kun lønnsfastsettelse på bedriftsnivå, mens de andre tre landene har bransjevise forhandlinger og avtaler (se f.eks. Traxler et al. (2001) for en diskusjon av betydningen av forhandlingsnivå). Østerrike og til dels Spania representerer den «duale» kontinentale modellen, der lovregulerte

3 Lønnssystemer med variable elementer 269 bedriftsutvalg (works councils), ikke lokale fagforeninger, er organet for lokal medvirkning (Ilsøe et al. 2007). Norge og Storbritannia representerer land der lokale organisasjonsledd av de landsdekkende fagforbundene representerer de ansatte på bedriftsnivå. Spania er i tillegg eksempel på at de sentrale tariffavtalene har lav reguleringskapasitet vis-à-vis det lokale nivået (svak artikulering). Norge og Østerrike representerer land der sentrale tariffavtaler i stor grad antas å regulere lønnsdannelsen på bedriftsnivå (sterk artikulering eller vertikal koordinering), se for eksempel Stokke (2008) for en drøfting av forholdet mellom sentralt og lokalt nivå i den norske forhandlingsmodellen. Tabell 1. Trekk ved de kollektive partsforholdene innen maskinindustri og bank for Norge, Spania, Storbritannia og Østerrike. Maskinindustri Norge Fagorganisering Sektor Sektor: ca. 84 % Bedriftene i studien % gjennomsnitt drøye 90 % Tariffavtaledekning sektor Ca. 80 % Nasjonalt system for representasjon på bedriftsnivå Fagforeninger Nasjonalt forhandlingssystem Tonivå - forhandlinger Spania ca. 20 %*** % (tre bedrifter) Ca. 90 % Storbritannia 27 % Østerrike 75 % Bank Norge 79 % Spania 22,5 % Storbritannia 33 % Østerrike 47 % % gjennomsnitt ca. 75 % % gjennomsnitt ca. 85 % % gjennomsnitt ca. 72 % % gjennomsnitt ca. 42 % % gjennomsnitt ca. 53 % % gjennomsnitt ca. 41 % Bedriftsutvalg, fagforeninger spiller også en rolle Tonivåforhandlinger Ca. 30 % Fagforeninger Bedriftsnivå 100 % Bedriftsutvalg 83 % Fagforeninger Tilnærmet 100 % Fagforeninger 43 % Fagforeninger 100 % Bedriftsutvalg Tonivåforhandlinger Tonivåforhandlinger Tonivåforhandlinger på delsektor nivå**** Bedriftsnivå Tonivåforhandlinger på delsektornivå**** * Arbeidere/operatører i bedrifter med mer enn 10 ansatte, verkstedsindustri ** Bedrifter med mer enn 50 ansatte, verkstedsindustri *** Usikre tall, men høyt i spansk arbeidsliv **** Fem delsektorer i Østerrike, tre i Spania, blant annet ulike avtaler for sparebanker og forretningsbanker. Prosjektet besto av fire nasjonale forskerteam fra Spania, Storbritannia, Østerrike og Norge. 3 Vi gjennomførte case-studier i tolv bedrifter i hvert land, likt fordelt på bank og maskinindustri, og valgte bedrifter som parvis skulle likne hverandre mest mulig når det gjelder bransje på detaljert nivå, bedriftsstørrelse og eierform, såkalte «matched pairs». 4 Formålet var så langt som mulig å begrense variasjonen mellom bedrifter som ikke kunne tilskrives de ulike landenes institusjonelle rammeverk/

4 270 Søkelys på arbeidslivet forhandlingssystemer. Studien omfattet kun bedrifter med variabel lønn og med fagorganiserte arbeidstakere. Vi kan dermed kun si noe om hvordan lønnssystemer med variabelt innslag fungerer innen ulike typer institusjonelt rammeverk, men ikke generalisere til bedrifter uten variabel lønn eller sannsynligheten for at bedriftene skal ta i bruk denne typen lønnssystemer. En felles intervjuguide ble brukt i case-studiene, som omfattet intervjuer med ledelse og fagforening/bedriftsutvalg på bedriftsnivå. Hvert enkelt case ble beskrevet med utgangspunkt i en felles mal. Det ble også gjennomført intervjuer med arbeidslivets parter på bransjenivå, og vi innhentet statistiske opplysninger på bedriftsnivå og for bransjen. Studien fokuserer på den dominerende arbeidstakergruppen i bedriften og omfatter dermed ikke lønnssystemene for ledere, for funksjonærer i industrien eller de delene av bankenes virksomhet som ikke retter seg mot personmarkedet eller det ordinære bedriftsmarkedet. Intervjuene ble i hovedsak gjennomført i høsten 2005 og våren Variabel lønn i fire land og to bransjer Bedriftene i studien benyttet et bredt spekter av lønnssystemer med et variabelt element. Noen hadde kun én type variabel lønn, andre hadde flere systemer som virket sammen. I studien valgte vi å gruppere lønnssystemene i tre hovedtyper; resultatbaserte systemer som belønner målbart resultat, for eksempel produktivitet eller produksjon; ytelsesbaserte systemer som belønner individuelle prestasjoner/ dyktighet, og bonuser basert på bedriftens eller konsernets økonomiske resultat/overskudd. a) Bank økt vekt på individuelle prestasjoner Banksektoren har gjennomgått store endringer i alle de fire landene, der deregulering, økt konkurranse og teknologiske endringer har hatt betydelige konsekvenser for bankenes forretnings strategier, krav til kvalifikasjoner og de ansattes arbeidssituasjon (Regini et al. 1999). Arbeidstakerne i våre banker opplevde i langt større grad enn tidligere å bli målt på resultatene, for eksempel antall lån som er formidlet, antall nye «totalkunder» eller antall kunder som er fulgt opp med tilbud om nye typer produkter. Det er ofte måltall både for hva man skal oppnå individuelt og på gruppenivå, og arbeidstakerne får jevnlige tilbakemeldinger om måloppnåelse. I alle landene ser man at denne utviklingen følges av økt innslag av lønnssystemer med variabel lønn basert på prestasjoner. I Norge skjedde dette ved at stordelen av de automatiske lønnsopprykkene forsvant fra den sentrale avtalen i en større revisjon av avtalesystemet i 2001/2002, og ved at arbeidstakeren skal få sin lønn vurdert på årlig basis. I tillegg åpnet partene for at man lokalt, basert på enighet, kan ta i bruk den såkalte lønnssamtale modellen, der den enkeltes lønn fastsettes gjennom en lønnssamtale mellom arbeidstaker og hans/hennes linjeleder uten at fagforeningen er involvert. Denne modellen ble brukt i tre av de seks

5 Lønnssystemer med variable elementer 271 norske bankene vi hadde med studien. I Storbritannia fordeles de årlige lønnstilleggene stort sett med utgangspunkt i ulike former for dyktighets vurderinger, Det samme gjelder Spania. Også i Østerrike brukes denne typen lønnssystemer i de fleste av bankene i studien. Et sentralt element i innføringen av lønnssystemer som differensierte ut fra prestasjon, er arbeidsgivers ønske om å oppmuntre og belønne arbeidstakere som presterte bedre enn vanlig i en bransje som i stadig større grad opplever økt konkurranse og økt fokusering på salg. Samtidig var både ansatterepresentanter 5 og ledelse klar over at belønningssystemene som knytter lønn til enkle måltall, kan gi feil incentiver. De norske bankene pekte for eksempel på at erfaringene fra bankkrisa på 1990-tallet hadde illustrert farene ved kun å belønne salg (formidlede lån). Selv om de siste tiders medieoppslag kan tyde på at bankene ikke alltid har klart å sette denne typen innsikt ut i praksis, er det generelle inntrykket at man ofte velger modeller som legger et bredere sett av resultatkriterier til grunn. I Spania var for eksempel de individuelle bonusene ofte basert på balanserte målkort. Et særtrekk for Norge var at mange av bankene benyttet kollektive bonuser der alle ansatte får samme sum utbetalt når banken oppnår et godt økonomisk resultat. Innslaget av individuelle eller teambaserte bonuser basert på eksempelvis salg og balanserte målkort er større i de øvrige landene i studien enn i Norge. Det ser ut til at arbeidsgiver ofte ønsker å knytte mer av den prestasjonsbaserte lønnen til ordninger som ikke gir varige tillegg til fastlønnen. Også i Norge så vi økt bruk av såkalte engangstillegg, som er en ad hoc-bonus. Selv om man i alle land så en fremvekst av desentraliserte lønnssystemer basert på dyktighets vurderinger, er det forskjeller i samspillet mellom lønnsdannelsen på sentralt nivå og bedriftsvise lønnssystemer. I Østerrike ligger fortsatt et tradisjonelt sentralt regulativsystem til grunn, og belønning av individuelle prestasjoner kommer på toppen av regulativet. I Norge og Storbritannia er lønnen i prinsippet om enn ikke alltid i praksis frikoplet fra regulativer med automatiske opprykk og lange ansiennitetsstiger. Men i Norge er fortsatt en del av den årlige lønnsveksten knyttet opp til et sentralt lønnstillegg, noe som gjør at den økonomiske rammen for bedriftsvise lønnstillegg basert på dyktighetsvurderinger blir ganske beskjeden. I Storbritannia forhandles det kun på bedriftsnivå. Men fagforeningenes forhandlingsstrategi, som blant annet går ut på å sikre alle et generelt tillegg som kompenserer for prisstigningen, har ført til begrenset differensiering av fastlønnen. b) Maskinindustri moderat modernisering Industrien har lang tradisjon med akkordbaserte eller resultatbaserte lønnssystemer for produksjons arbeidere. De tradisjonelle akkordsystemene er stort sett forsvunnet, mens produksjonsbaserte bonuser, gjerne basert på sammensatte målkriterier, ble brukt i flere av virksomhetene vi så på. Unntaket var Norge, der ingen av våre bedrifter lenger hadde bonuser knyttet til rene produksjonsmål. I de øvrige landene var denne typen bonuser vanligvis knyttet til normal/forventet

6 272 Søkelys på arbeidslivet produktivitet. Fellestrekk ved disse var at de kun omfattet arbeidere/operatører, at de i hovedsak var kollektive (team eller alle i produksjonen), og at de variable elementene ble betalt ut som del av ordinær lønn, det vil si at produktivitetstillegget var en integrert del av den månedlige lønnsutbetalingen. Selv om den bevegelige delen varierte fra 3 prosent til prosent av lønnen, var det overraskende liten variasjon i månedlige utbetalinger (se Nergaard et al for en mer detaljert gjennomgang av ordningene). I industrien er belønningssystemer som knytter lønn til formell eller uformell dyktighetsvurdering, langt mer kontroversielle og mindre vanlige. Vi fant likevel slike systemer i flere av de norske bedriftene og i én av de britiske (der den ikke hadde gitt utbetalinger de siste årene). Det var også elementer av dette i to av de østerrikske bedriftene (Nergaard et al. 2007, 2009). Arbeidsgivers begrunnelser var at innsats, ansvar og kompetanse varierer langt mer enn før blant arbeidstakerne, og at det dermed er rimelig å belønne dette. Videre ble det lagt vekt på at slike lønnselementer forventes å gi en produktivitetsgevinst fordi innsatsen øker og dermed vil være selvfinansierende, samt at slike lønnstillegg styrker bedriftens muligheter for å rekruttere og beholde arbeidstakere med etterspurte fagbrev/ kompetanse. Sammenliknet med det vi så i banksektoren, er slike systemer langt mer omstridte når de tas i bruk overfor operatører i industrien, selv om de stort sett førte til begrenset individuell differensiering. Det var flere eksempler på at ansatterepresentantene hadde blokkert innføringen av slike lønnssystemer. Sammenliknet med banksektoren er denne typen lønnssystemer vanligvis langt mer formaliserte i maskinindustrien, blant annet ved at det ble utformet klare kriterier for hva som skal legges til grunn for vurderingen, at vurderingen er poengbasert, og at det er en direkte sammenheng mellom score og lønn. Bonuser basert på bedriftens økonomiske overskudd ble brukt i maskinbedrifter i alle landene unntatt Spania. I Norge og Storbritannia var disse i stor grad formaliserte i Norge også i flere tilfeller regulert i tariffavtale mens det i Østerrike var langt bredere aksept for at det var opp til arbeidsgiver å bestemme størrelse og profil. Det var betydelig variasjon i hvor store utbetalingene var, men det mest vanlige var at bonusene utgjorde 4 5 prosent av lønnen. Disse bonusene var kollektive, det vil si at alle arbeidstakerne på bedriften eller i konsernet var omfattet av ordningen, og bedriften ga vanligvis samme sum eller samme prosentvise andel av lønnen til alle. Denne typen bonuser var vanligvis lite kontroversielle, og de var populære blant de ansatte. En utfordring var imidlertid situasjoner der kravene for å få bonus ble oppfattet som så strenge at det nesten var umulig å oppnå utbetaling, eller der utenforstående faktorer bidro til at det ikke ble noen bonus selv om man hadde nådd bedriftens mål når det gjaldt produksjon/produktivitet. I den slags tilfeller kunne slike ordninger miste legitimitet og deretter forsvinne eller endres.

7 Lønnssystemer med variable elementer 273 Drøfting a) Arbeidsgiverstrategi for å gjenvinne kontroll over lønnsdannelsen Kan innføringen av lønnssystemer med variabel lønn betraktes som en arbeidsgiverstrategi for å få større kontroll over lønnsdannelsen, og dermed også en bevegelse fra kollektive til individuelle systemer? Både ja og nei. Innen banksektoren så vi en felles trend bort fra regulativlønn og over til systemer som i større grad er knyttet til hvordan jobben utføres, parallelt med en desentralisering av lønnsdannelsen til bedriftsnivå. Begrunnelsene fra arbeidsgiver er at det er blitt viktigere å belønne gode prestasjoner i en bransje der salg og kunderelasjoner etter hvert er viktigere enn tradisjonell regelanvendelse, og at det er større differensiering i arbeidsstokken når det gjelder kvalifikasjoner og utdanningsnivå. Konsekvensene er at deler av lønnssystemene i alle de fire landene er blitt mer ledelsesstyrte, og at man har større innslag av dyktighetsvurdering og individuell differensiering (Arrowsmith et al. 2007, 2008). Men selv om de fleste bankene la dyktighetsvurderinger til grunn for årlige lønnsjusteringer, var summene som var tilgjengelige for denne typen tillegg, ofte ganske begrenset. På den annen side så vi omfattende bruk av ulike typer bonusordninger basert på resultater eller prestasjoner. Her kan arbeidsgiver knytte belønninger til målbare resultater uten at det påvirket fastlønnen. Samtidig ser vi betydelig nasjonal variasjon i hvor stor andel av lønnen som var knyttet til variable tillegg. Denne lønnsandelen var betydelig høyere i Spania og i Storbritannia enn i Norge og Østerrike (Traxler et al. 2008). Norge skilte seg også ut ved at en større andel av denne typen lønnselementer ikke var innført ensidig av arbeidsgiver, men regulert gjennom tariffavtale, og ved at individuelle bonuser betød mindre enn i de øvrige landene. Men også i Norge går utviklingen i retning av at bonuser og individuelle tillegg basert på dyktighetsvurdering spiller en større rolle i bankene. Innen maskinindustrien er det vanskeligere å se en felles utviklingstrend i retning av mer arbeidsgiverstyrte lønnssystemer. Selv om det er store forskjeller i lønnsdannelsen mellom for eksempel Storbritannia på den ene siden og Østerrike og Norge på den annen, har man i alle landene allerede lang tradisjon for bedriftsbaserte lønnssystemer. I noen grad kan man argumentere for at de nyere variable lønnssystemene ofte har elementer som gir ledelsen større innflytelse enn før. Bonussystemene tar gjerne utgangspunkt i budsjetterte produktivitetsmål eller det økonomiske resultatet for hele bedriften, og er dermed fjernere fra «gulvet» enn tradisjonelle akkordsystemer, der sammenhengen mellom innsats og lønn var åpenbar, og der man som regel forhandlet om tilpasninger av akkorden ved avvik fra ordinær produksjon. Det som finnes av lønnssystemer basert på dyktighetsvurdering i denne sektoren gir mellomledelsen/arbeidsledelsen en viktig rolle i selve evalueringsprosessen, selv om kriteriene vanligvis er utformet i samarbeid med ansatterepresentantene, og i Norge hjemlet i tariffavtale. På den annen side ser vi at slike lønnselementer utgjør en svært begrenset del av lønnen for industriarbeidere, og at de kommer i tillegg til generelle tillegg på lokalt eller sentralt nivå.

8 274 Søkelys på arbeidslivet Kollektive bonuser basert på økonomisk resultat eller overskudd brukes både innen bank og industri, og dette var en vanlig type variabel lønn innen de industribedriftene vi undersøkte. Det er generell enighet om at det er liten sammenheng mellom den enkeltes arbeidsinnsats og en felles bonus som bygger på bedriftens eller konsernets resultater, og at årlige etterskuddsvise utbetalinger også innebærer at avstanden mellom den enkelte arbeidstakers daglige innsats og en eventuell bonus er stor tidsmessig (Nergaard et al. 2009). Noe paradoksalt kan man dermed si at arbeidsgiver ofte velger en type variabel lønn der de direkte incentiveffektene er uklare. Begrunnelsene fra arbeidsgiver for bruk av slike bonuser var blant annet at de er enkle å administrere, ikke minst sammenliknet med akkordsystemer, at slike ordninger gjør at arbeidstakerne er mer opptatt av bedriftens økonomiske resultater, og gjør det lettere for arbeidsgiver å kommunisere bedriftens målsetninger, samt at det bidrar positivt til miljøet at alle får ta del i et godt resultat (se også Marginson et al. (2008) for en nærmere drøfting av de britiske bedriftene i studien). I en del tilfeller ble slike bonusordninger innført som ledd i en større omorganisering, for å belønne et felles løft eller for å oppmuntre til nødvendige forbedringer. Det trekkes også fram at det er positivt med ordninger som omfatter alle grupper på bedriften. Ønsket om å signalisere at alle bidrar til sluttresultatet, er også en forklaring på at norske arbeidsgivere i hovedsak aksepterer bonuser som gir samme kronebeløp til alle, og som dermed understreker likhetstanken som står sterkt som rettferdighetsnorm blant operatørforeningene og deres medlemmer. På samme måte som i banksektoren vises det til at slike bonuser bidrar til lønnsfleksibilitet ved at arbeidsgiver kan belønne et godt årsresultat uten å forplikte seg til utbetalinger i perioder hvor bedriften ikke gjør det like godt. b) Fagforeninger og tillitsvalgte aktive deltakere eller på sidelinja? Studien omfatter arbeidstakerrepresentanter for to yrkesgrupper som i utgangspunktet har ulike tradisjoner for kollektiv opptreden; operatører innen maskinindustrien og bankfunksjonærer. Begge disse sektorene har tradisjonelt hatt høy organisasjonsgrad og sterke fagforeninger (se tabell 1), og med få unntak så vi på bedrifter med middels til høy organisasjonsgrad i en nasjonal kontekst. Har så innføringen av lønnssystemer med variable lønnselementer ført til at arbeidstaker representantene er satt på sidelinja? I hvilken grad involveres de tillitsvalgte i utviklingen av nye typer lønnsystemer? Er de bremseklosser eller medspillere i innføringen av systemer med variabel lønn? I maskinindustrien var arbeidstakerrepresentantenes holdninger til nye typer belønningssystemer med variabel lønn ambivalente, men pragmatiske (Nergaard et al. 2009). På den ene siden oppfattes slike ordninger som en mulighet for ekstra lønnsvekst. Overskudds baserte bonuser kan gi en ekstra utbetaling når bedriften går bra, sammenliknet med et system kun basert på fastlønn, og innføringen av dyktighetsvurderinger (som vanligvis etterspørres av arbeidsgiver) vil kunne føre til at man får økt den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret på bedriftsnivå

9 Lønnssystemer med variable elementer 275 sammenliknet med det man kunne oppnådd om alle fikk samme tillegg. Samtidig er ansatterepresentantene seg bevisst at slike systemer på lengre sikt kan føre til at en større andel av lønnsveksten flyttes over til variable tillegg, med risiko for en ujevn lønnsutvikling, og de legger stor vekt på å sikre det man oppfatter som en rimelig utvikling av fastlønnen. I en av de norske bedriftene var det for eksempel enighet om at veksten i fastlønnen burde ligge på bransjegjennomsnitt, til tross for at bedriften innførte en bonusordning som etter hvert ga betydelige utbetalinger. Flere britiske fagforeninger hadde takket nei til nye typer produktivitetsbonuser som ville gitt de ansatte en større andel av et godt økonomisk resultat, fordi de fryktet at fastlønnen ikke lenger ville holde tritt med prisstigningen (Marginson et al. 2008). Vi så også at ansatterepresentantene innen maskinindustrien hadde klare synspunkter på hva som er rettferdig og akseptabelt i et lønnssystem, og at de særlig var skeptiske til systemer som differensierer etter individuell dyktighet. Skepsisen bunnet delvis i usikkerhet om en slik vurdering kunne gjennomføres på en rettferdig måte og ikke føre til «trynetillegg». Men det ble også oppfattet som urimelig at to kolleger som gjør samme jobb, side ved side, skal avlønnes ulikt. I de tilfellene der ansatterepresentantene hadde støttet slike systemer, la de vekt på faste og mest mulig objektive kriterier, systemer som var transparente og forståelige, og gjerne med en klageordning slik at de som følte seg urettferdig behandlet, kunne be om en ny vurdering. Innen bank var ansatterepresentantene mindre skeptiske til individuell differensiering og målbar oftere at slik differensiering var rimelig og rettferdig. Også her så vi hvordan mulighetene for å øke samlet lønn ble tillagt vekt. En begrunnelse for større innslag av individualisert lønnsdannelse, for eksempel valget av lønnssamtalemodellen i de norske bankene, var at mange medlemmer hadde uttømt sine muligheter for opprykk i det gamle systemet. Det nye lønnssystemet, der leder og ansatt setter seg ned og snakker lønn, ble derfor forventet å gi uttelling for flere. Dette var nok også en årsak til at de norske fagforeningene aksepterte ulike typer engangstillegg og bonusordninger, da disse ble ansett som lønnsmidler man ellers ikke kunne hente ut (og de var dermed også populære hos medlemmene). Men ansatterepresentantene hadde et vaktsomt blikk på utviklingen av fastlønn. I Norge var det for eksempel ikke aksept for å godta at den årlige lønnsrevisjonen på bedriftsnivå skulle gi annet enn tillegg i fastlønnen. Det ble fremhevet at det var denne som var grunnlag for sykepenger og fremtidig pensjon, og at man ikke fikk lån på basis av bonuser. Generelt var det skepsis til en utvikling der bonuser blir et alternativ til økning av fastlønnen, en utvikling man så i britiske banker, og som også tillitsvalgte i norske banker var svært oppmerksomme på (Marginson et al. 2008, Dølvik og Nergaard 2009). Trekkes så fagforeninger og bedriftsutvalg inn i utviklingen av lønnssystemer med variabel lønn? Selv om arbeidsgiver ofte er drivkraften i utviklingen av denne typen lønnssystemer, så vi i de aller fleste tilfellene at ansatterepresentantene trekkes inn formelt eller uformelt når lønn og lønnssystemer diskuteres. Begrun-

10 276 Søkelys på arbeidslivet nelsene varierer fra at dette formelt er et forhandlingstema, til at ledelsen ønsker vurderinger og synspunkter fra de ansattes representanter før de innfører nye lønnssystemer. Endringer av lønnssystemene vil ofte medføre uro og usikkerhet blant de ansatte når det gjelder fremtidig lønn, kanskje mer enn blant de tillitsvalgte, som har mer informasjon om hva som er planlagt. For at systemer med variabel lønn skal fungere og få legitimitet, er det viktig å kunne presentere et system som begge parter har tillitt til og er enige om. Dette var blant annet tilfellet i flere av de norske bankene, der det kan se ut som de tillitsvalgte i større grad enn deres medlemmer hadde tro på at alternativet med lønnssamtalemodellen var en riktig vei å gå. Vi fant også systematiske forskjeller i graden av medvirkning ut fra type lønnssystem. I industrien er produktivitetsbaserte bonuser vanligvis basert på medvirkning fra arbeidstakerrepresentanter uansett land, mens overskuddsbaserte bonussystemer som oftest innføres av arbeidsgiver alene. Unntaket er Norge, der vi så at de sistnevnte systemene i en del tilfeller var avtaleregulert eller iallfall innført innen en ramme med sterk medvirkning. Lønnssystemer med dyktighetsvurderinger er den typen variabel lønn som i størst grad utfordrer arbeidstakerrepresentantenes tradisjonelle rolle. Ønsker tillitsvalgte å gå inn og engasjere seg i systemer som premierer deres medlemmer etter utvist dyktighet (og som også innebærer en form for rangering)? Kan arbeidsgiver akseptere medvirkning fra tillitsvalgte i systemer som i så stor grad berører mellomledernes ansvar og oppgaver? I hovedsak kan vi si at arbeidstakerrepresentantene langt oftere deltar i utformingen av systemer og kriterier, enn i selve vurderingene/ lønnsfastsettelsen. I de norske bedriftene fant vi at innføringen av et lønnssystem basert på individuelle ytelsesvurderinger, enten det gjelder lønnssamtalemodellen i bank eller tradisjonelle dyktighetsvurderinger for operatører i industrien, vanligvis skjer etter partsbasert utvalgsarbeid og omfattende diskusjoner. I de andre landene var variasjonen større, men også her ble kriterier og rammeverk vanligvis drøftet med arbeidstakerrepresentantene. Samtidig ønsker de ansattes representanter i liten grad å være involvert i selve vurderingene. I så måte kan man si at når slike systemer er innført, trekker de tillitsvalgte seg tilbake inntil systemet eventuelt skal endres, eller de stiller krav om endring i denne delen av lønnsfastsettelsen. Imidlertid er det også arenaer der man finner medvirkning, for eksempel ankeordninger og gjennomgang av statistikk for å korrigere eventuelle systematiske skjevheter. c) Redusert styringskapasitet i forhandlingssystemet? En sentral problemstilling i prosjektet har vært å se på interaksjonen mellom forhandlings systemene og fremveksten av ulike typer variabel lønn. Er det slik at lønnssystemer med variable elementer fører til en gradvis marginalisering av kollektivavtaler og den kollektive lønnsdannelsen (Traxler et al. 2008)? Eller vil lokale avtaleparter innarbeide og tilpasse systemer med variabel lønn til de kollektive avtalene? Og hvilken betydning har ulike nasjonale forhandlingsregimer for i hvilken grad variable lønnssystemer på virksomhetsnivå «truer» den kollektive lønnsdannelsen

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Den norske arbeidslivsmodellen i endring

Den norske arbeidslivsmodellen i endring Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen Den norske arbeidslivsmodellen i endring En undersøkelse fra busstransport og dagligvarehandel Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen Den norske arbeidslivsmodellen

Detaljer

Det nye arbeidsmarkedet

Det nye arbeidsmarkedet Arbeidslivsforskning Det nye arbeidsmarkedet Kunnskapsstatus og problemstillinger Pål Schøne (red.) Forskningsprogrammer 3 Norges forskningsråd 2005 Program for arbeidslivsforskning Norges forskningsråd

Detaljer

Alt til noen eller noe til alle

Alt til noen eller noe til alle Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale forhandlinger i det statlige tariffområdet Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Hvordan påvirkes reallønnen av makroøkonomiske faktorer og næringstilhørighet?

Hvordan påvirkes reallønnen av makroøkonomiske faktorer og næringstilhørighet? 48/12 Arbeidsnotat Working Paper Hvordan påvirkes reallønnen av makroøkonomiske faktorer og næringstilhørighet? En empirisk analyse av norske lønnsdata for sivilingeniører og siviløkonomer i perioden 1986-2009

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Rapport 2009-084 Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP ECON-rapport nr. 2009-084, Prosjekt nr. 5Z080152.10 ISSN: 0803-5113, 978-82-8232-094-8 LEB/EBO/mbh, HBE, 13. oktober 2009 Offentlig Redusert

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

samarbeid i arbeidslivet som bidrar til produktivitet den norske modellen Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Ingeborg Rasmussen

samarbeid i arbeidslivet som bidrar til produktivitet den norske modellen Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Ingeborg Rasmussen samarbeid i arbeidslivet som bidrar til produktivitet den norske modellen Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Ingeborg Rasmussen Tekna, LO og NHO: Samarbeid i arbeidslivet som bidrag til produktivitet

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Hvor ble det av medbestemmelsen?

Hvor ble det av medbestemmelsen? Hvor ble det av medbestemmelsen? Foreløpig utgave trykt utgave kommer juni 2013 Paragraf 1 i Hovedavtalen sier: «Forutsetningen for å nå Hovedavtalens mål er at arbeidstakerne og arbeidsgiverne i statens

Detaljer

Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder. Internopplæring i varehandelen

Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder. Internopplæring i varehandelen Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder Internopplæring i varehandelen Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder Internopplæring i varehandelen Fafo-rapport 2012:23

Detaljer

Virkning av arbeidsrettede tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne

Virkning av arbeidsrettede tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne R Virkning av arbeidsrettede tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne En litteraturstudie Rapport 2011-02 Proba-rapport nr. 2011-02, Prosjekt nr. 950 ISSN: 1891-8093 HB, Aug, 1. mars 2011 Offentlig

Detaljer

Hvor ble det av medbestemmelsen?

Hvor ble det av medbestemmelsen? norsk tjenestemannslag Hvor ble det av medbestemmelsen? Paragraf 1 i Hovedavtalen sier: «Forutsetningen for å nå Hovedavtalens mål er at arbeidstakerne og arbeidsgiverne i statens virksomheter møter som

Detaljer

Ut av familiens eie? Eierskifte i familiebedrifter

Ut av familiens eie? Eierskifte i familiebedrifter Trygve Gulbrandsen Ut av familiens eie? Eierskifte i familiebedrifter I løpet av et år skifter mange private bedrifter eiere. Eierskifter er således viktige for fornyelse og omstilling i næringslivet.

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer?

Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer? Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer? Håkon Høst Dr. polit., forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) haakon.host@nifu.no Tre

Detaljer

Ny kunnskap om aldring og arbeid

Ny kunnskap om aldring og arbeid Ny kunnskap om aldring og arbeid Per Erik Solem Rapport nr 6/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ny kunnskap om aldring og arbeid PER ERIK SOLEM Norsk institutt for forskning

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 9 Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Ivar Bleiklie, Hans-Erik Ringkjøb og Katarina Østergren

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Rapport 2010-006 Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Econ-rapport nr. 2010-006, Prosjekt nr. 5Z090091.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-109-9 ETO/kki, EBO, 12. januar 2010 Offentlig Tidligpensjonering

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer