Lysejordet Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "0461 1 Lysejordet Borettslag"

Transkript

1 Lysejordet Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for Styret har lagt mye arbeide i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslagets drift ved å møte opp på generalforsamlingen torsdag den 3. juni Vi ønsker deg derfor velkommen til generalforsamlingen. Det er den muligheten du har til å delta i diskusjonen, vise interesse, og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året.

2 Lysejordet Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Lysejordet Borettslag avholdes torsdag 03. juni 2004 kl i Lysejordet skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2003 A) Årsregnskap for 2003 B) Anvendelse av disponible midler pr GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av leder for 1 år B) Valg av 3 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 3 varamedlemmer for 1 år D) Valg av 3 medlemmer til valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, I styret for Lysejordet Borettslag Kristian Jahr /s/ Lars Steinar R. Martinsen /s/ Tove Gros /s/ Odd Hansen /s/ Einar Gaarder /s/ På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende møte, men bare med én stemme for andelen. Ektefelle/samboer må ha med fullmakt fra andelseier for å kunne stemme på vegne av andelen. Framleietaker har rett til å møte og har talerett, men ikke stemmerett. Dersom de ikke kan møte på generalforsamlingen, kan du i henhold til lov om borettslag 58 siste ledd møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier. Navneseddelen leveres i utfylt stand ved inngangen før generalforsamlingen begynner.

3 Lysejordet Borettslag ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET Leder Kristian Jahr Vækerøveien 124N Nestleder Lars Steinar R. Martinsen Vækerøveien 126G Styremedlem Tove Gros Vækerøveien 116C Styremedlem Odd Hansen Vækerøveien 118D Styremedlem Einar Gaarder Vækerøveien 122A Styremedlem Øystein Pellegård Vækerøveien 124U VARAMEDLEMMER TIL STYRET Karl Petter Lindegaard Thomas Karlsen Tonje Hvidsten Vækerøveien 130D Vækerøveien 130G Vækerøveien 124R DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS VALGKOMITÉEN Kristian Jahr som delegert Lars Steinar Martinsen som vara Karl Petter Lindegaard Ivar Lunde Evelyn Ohana Anne-Gro Wiese Vækerøveien 130D Vækerøveien 124A Vækerøveien 118B Vækerøveien 128S MILJØUTVALG Dag Heimdal Ole Morten Jota Thomas Karlsen Tom Karlsen Mona Engebretsen Vækerøveien 116E Vækerøveien 124J Vækerøveien 124G Vækerøveien 124O Vækerøveien 132O 2. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers DA.

4 Lysejordet Borettslag 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 6 Ullern i Oslo og har adresse: Vækerøveien Borettslaget består av 228 andelsleiligheter, hvorav 117 leiligheter i terrasseblokker og 111 i rekkehus. Tomten, som ble kjøpt i 1986, har gårdsnummer 28, bruksnummer 955 og 956 og er på m 2. Første innflytting i borettslaget skjedde Hovedformålet er å skaffe andelseierne bolig ved å leie ut boliger i de bygg laget eier. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Likeså tas det sikte på å følge likestillingslovens bestemmelser i forbindelse med valg av tillitsvalgte, samt ved nyansettelser. Borettslagets styre består av 1 kvinne og 5 menn. Styrets leder er mann. Borettslaget har ingen ansatte. KABEL-TV UPC er leverandør av kabel-tv tjenester til borettslaget med mulighet for bredbånd, telefoni og digital-tv. UPC's servicetelefon er betjent mandag til fredag mellom kl samt lørdag og søndag kl Feilmelding og support kan også meldes på UPC's kunde- og servicemottak er lokalisert i Maridalsveien 323 i tilknytning til hovedkontoret. Her kan man blant annet hente eller bytte dekoder og annet utstyr for å benytte seg av UPC's tjenester. På UPC's hjemmeside finner man oversikt over aktuelle forhandlere i lokalområdet, samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget. PARKERING Det er en garasjeplass til hver leilighet. Beboerne kan i tillegg parkere på parkeringsplasser øverst i nedkjørselen.

5 Lysejordet Borettslag NØKLER/SKILT Nøkler kan fås ved henvendelse til vaktmesteren/styret, og koster kr 130,- pr. nøkkel. Se oppslagstavle i blokkene for bestilling av skilt til ringeklokke ved callinganlegget. FRAMLEIE Framleie er ikke tillatt uten styrets samtykke og godkjennelse av framleietaker. Ulovlig framleie anses som brudd på husleiekontrakten og kan føre til oppsigelse av andelseiers leieforhold. Søknadsskjema fås ved henvendelse til OBOS på telefon Det er pr registrert 2 framleide andelsleiligheter i borettslaget. VASKERI Fellesvaskeriet er i underetg i terrasseblokkene, Vækerøveien 118,122,130. Fellesvaskeriene inneholder vaskemaskin, sentrifuge og tørkerom. Betaling skjer ved vaskerikort, som fås kjøpt på Rema 1000 for kr. 100,- pr. stk. Kortet gir 30 klipp. TEORETISK LEIE Ved inngått avtale om teoretisk leie, som alle de tilknyttede borettslagene i OBOS nyter godt av, garanterer OBOS for, og overfører de samlede husleieinntekter til borettslaget en fast dag hver måned (for tiden den 11. i måneden). OBOS overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende husleieinnbetalinger fra den enkelte andelseier. Ordningen tilbys det enkelte borettslag helt kostnadsfritt. BRANNSIKRINGSUTSTYR I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn, skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. RABATTAVTALE MED TELENOR Den gunstige rabattavtalen som NBBL og OBOS har inngått med Telenor ga frem til rabatter på bruk av fasttelefon på 20-25%. Post- og teletilsynet påla Telenor å redusere rabatten ned til 5% fra denne dato (10% for det du ringer for over kr pr kvartal). Vedtaket er klaget inn for

6 Lysejordet Borettslag Samferdselsdepartementet. Inntil klagen er avgjort vil rabatten være 5%-10% Hvis NBBL og Telenor får medhold i klagen vil differansen i rabatt mellom 5%- 10% og 20%-25% bli kreditert abonnentene senere. KRAFTLEVERANSE TIL BORETTSLAGETS FELLESANLEGG Borettslaget har gjennom OBOS, inngått avtale med Hafslund Strøm AS om leveranse av strøm til borettslagets fellesanlegg (gjelder ikke strøm til oljefyr/elkjele). Avtalen er en videreføring av avtalen om kraftforvaltning og gjelder for perioden Kraftforvaltning fra Hafslund Strøm AS fanger opp bevegelsene i kraftmarkedet, fordi selskapets handelsavdeling utfører en aktiv forvaltning fra dag til dag. Det handles kontinuerlig for å sikre pris og redusere risikoen. I tillegg inneholder avtalen en prisgaranti som fører til at prisen på kraft ikke vil overstige avtalt maksimumspris. Avtalen er fleksibel, slik at den kan omgjøres til en fastpriskontrakt dersom markedet skulle tilsi det. I tillegg har OBOS inngått avtale med Tinfoss AS og Elkem Energi om leveranse av kraft frem til , med rabatt som kan tillegges kraftforvaltningsavtalen. Budsjettprisen Prisgrensen (maksimumspris) 45,97 øre kwh (inkl. gjeldende avgifter) 52,17 øre kwh (inkl. gjeldende avgifter) REHABILITERING/STØRRE VEDLIKEHOLD Samtlige yttervegger og fasader fikk utbedret betongskader i 1992/93. Samtidig ble gavlene i bygningene tilleggsisolert og fasadene pusset og malt. Terrassene i terrasseblokkene ble omtekket med omlegging av nedløp i årene Fasadene ble oppusset i I 2001 ble det utført etterarbeider i form av maling av et tredje strøk på utsatte områder og utskifting av noe panel. Garasjetakene mellom blokkene er omtekket og rehabilitert i perioden I perioden 2000 til 2002 er nedkjørselen og flere av stikkveiene asfaltert. Omtekking av samtlige tak på rekkehus og blokker er under arbeid. Dette startet i 1999 og ventes ferdigstilt i løpet av Styret har utarbeidet en ti års vedlikeholdsplan som er forutsatt å rullere hvert år. Dette mener vi vil gi en langt bedre mulighet til planlegging og koordinering av nødvendig vedlikehold samtidig som budsjettarbeidet blir lettere, både på kort og lengre sikt. RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeidet i borettslaget. Formålet er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar for forvaltnings av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, attestasjon og anvisning av utbetalinger.

7 Lysejordet Borettslag HMS - INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten, det vil si styret i boligselskapet, plikter å sørge for systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i: lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr brann- og eksplosjonsvernloven forurensningsloven arbeidsmiljøloven For å oppfylle kravet, må alle boligselskap minst ha internkontrollsystem på brannvern, byggherreforskriften ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplassutstyr, jevnlige vernerunder, egenkontroll av det elektriske anlegget i fellesområdene og i leilighetene. Styret har gått kurs og utarbeidet t HMS-håndbok. Internkontroll system er etablert. Større samarbeidspartnere har avgitt samsvarserklæringer. De sentrale HMShandlingene er kunngjort ved oppslag. Vernerunder ble gjennomført vår og høst FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i IF Skadeforsikring. Polisenummer If Skadeforsikring Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr, jfr. husleiekontraktens definisjon. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Det betyr at den enkelte andelseier må ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning det er naturlig å ta med seg når en flytter). Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig. Prøv å kartlegge hva som er årsaken til skaden. Meld fra om skaden skriftlig til styret. Hvis saken haster, ring ISS på telefon Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring har If Skadeforsikring en egenandel på kr 6 000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandel dersom borettslaget vedtar dette.

8 Lysejordet Borettslag 5. FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS, og i et boligmarked med stigende priser er den viktigere enn før. Ønsker du å bruke forkjøpsretten må du henvende deg til OBOS avdeling forkjøp på telefon For hver enkelt bolig blir det fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Denne fristen vil vanligvis være syv dager etter at boligen er annonsert i Aftenposten (tirsdag og torsdag) eller på Medlemmer som melder interesse etter at fristen er gått ut, kan ikke kreve å få kjøpt boligen i medhold av ansiennitet. Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til en pris tilsvarende det bud som er akseptert. Finansieringen må da være klar og må kunne dokumenteres gjennom bank, forsikring eller lignende finansieringskilder. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet leiligheten. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten blir normalt botiden avgjørende. Har selger akseptert et bud som er lavere enn den prisantydning som sist ble annonsert i fellesannonsen, er hovedregelen at den må annonseres på nytt. Da med fast pris og kun til forkjøpsberettigede OBOS-medlemmer. 6. STYRETS ARBEID Styret har i 2003 hatt 13 styremøter. Ordinær generalforsamling ble avholdt ENØK-ANALYSE Strømprisene øker stadig. Dette belaster både den enkelte beboers økonomi og borettslaget. ENØK-analyse ble gjennomført våren En rekke tiltak ble vurdert. Av mulige bygningstekniske tiltak ble først og fremst utskifting av varmtvannsberedere ansett aktuelt. I den forbindelse vil det være naturlig å vurdere installasjon av varmepumper. Slik utskifting og installasjon vil ikke i seg selv gi noen besparelse basert på normal levetid for installasjonen, men bør likevel prioriteres fordi varmtvannsberederne uansett snart er modne for utskifting. Av andre mulige tiltak er det særlig utskifting av ytterdører på rekkehusene som kan gi en energigevinst. Et slikt tiltak vil imidlertid ligge noe fram i tid. De foreslåtte tiltakene vil bare berettige til svært beskjedne ENØK-tilskudd. HUSLEIE I løpet av 2003 økte husleien 1. mars med 4.8 %, noe som hovedsakelig skyldtes økning i rentenivået i løpet av 2002 og høyere forsikringspremie og

9 Lysejordet Borettslag strømpriser. Slik utsiktene nå er, regner vi med å klare oss uten ytterligere leieøkning de første par årene. ØKONOMI For å møte utgiftene til utbedring av takene ble det i 2000 foretatt en refinansiering av borettslagets lån i OBOS med en forsiktig opplåning. Ved at man samtidig gikk over fra serie- til annuitetslån har det vært mulig å gjennomføre takrehabiliteringen uten at dette i seg selv har ført til særlig økning i husleiene. Borettslaget har hittil hatt fast rente i Husbanken, noe som har spart oss for betydelige renteutgifter. Vi gikk over til flytende rente da fastrenteavtalen utløp Dette har hittil vist seg gunstig. Skulle rentesituasjonen se ut til å endre seg, er det intet i veien for på nytt å gå tilbake til fastrente når som helst. Vi har i dag også flytende rente på vårt lån i OBOS. Denne renten er i dag vesentlig lavere enn det som tilbys som fastrente, men styret har spørsmålet under løpende vurdering. Ut året 2003 viste prisstigningen seg å være meget beskjeden i tillegg til at rentenivået sank, noe som resulterte i en innsparing på budsjettet. Tendensen ser ut til å fortsette i Dette har gitt oss en kjærkommen anledning til å bygge opp en sterkt påkrevd buffer med tanke på helt nødvendig vedlikehold. På litt lengre sikt bør det være mulig å bygge opp et lite vedlikeholdsfond av hensyn til framtidig vedlikeholdsbehov i et borettslag som nå er over 25 år gammelt. Borettslaget har i dag en trygg økonomi for å møte påregnelige vedlikeholdsutgifter. TRAFIKK Omfanget av kjøring på gangveiene ser ut til å være litt redusert, noe vi synes er gledelig. Etter at bommen ved skolen ble reparert, har vi stort sett vært forskånet for gjennomkjøring til Elvefaret. Enkelte beboere holder fortsatt for stor fart i garasjeanlegget. Styret har satt opp nye skilt som vi håper skal påvirke dem som fortsatt kjører for fort. Hjelper ikke dette, vil styret vurdere montering av fartsdumper. Det har vist seg at kundetilstrømningen til Rema 1000 er svært stor i perioder av åpningstiden. For å unngå trafikkaos har styret høsten 2003 foretatt en viss regulering ved hjelp av skilting. VENTILASJON Viftene som blåser brukt luft fra leilighetene i terrassehusene ut i garasjen er utstyrt med tidsstyring som øker hastigheten om morgenen og ved middagstid, mens anlegget ellers går på halv fart. Viftene ble rengjort i januar/februar Høsten 2003 ble det foretatt utskifting av defekt tidsstyring for noen av viftene. Videre er det skiftet ut slitte drev i et par av viftene, noe som har redusert støyen.

10 Lysejordet Borettslag For å unngå sopp- og råteskader er det viktig at ventilene i rekkehusene holdes åpne hele året. Ingen rom må stå helt uten oppvarming i den kaldeste tid av året. VAKTMESTER Styret har vaktmesteravtale med ISS. Vi er meget godt fornøyd med vår vaktmester, Rolf Arne Halvorsen, som betjener borettslaget på full tid. Avtalen medfører noe høyere vaktmesterutgifter enn fast ansatt vaktmester ville gjøre, men innebærer at borettslaget sikres avløser ved sykdom, kurs, ferier og annet forfall, samtidig som ISS ivaretar arbeidsgiveransvaret, også i form av HMS, bedriftslege, kurs og opplæring m.v. Vi får også anledning til å benytte maskinelt utstyr som ISS disponerer ved behov. Beboerne kan i tillegg kontakte vaktmesterfirmaet hele døgnet ved behov på telefon I arbeidstiden treffes vaktmester Halvorsen på samme nummer. RENHOLD Trappevask utføres av firma Bedriftsservice. Styret mener nå at trappevasken utføres meget tilfredsstillende. Boning av fellesareal i blokkene er gjennomført i februar Kostnaden fordeles på blokkbeboerne og framkommer på husleieblankettene. SERVICEAVTALER Styret har inngått avtale med Norsk Vektertjeneste om vakthold i garasjen. Norsk Vektertjeneste har telefonnummer Arbeidsoppgavene tilsvarer dem vårt tidligere vaktselskap Securitas utførte, men til en vesentlig lavere pris. Videre har vi opprettholdt serviceavtale med Anticimex om skadedyrbekjempelse, med Rosing Industrier om vedlikehold av kjøreport og brannporter i garasjen og med NOHA om vedlikehold av brannslukkerapparatene i garasjen. MILJØUTVALGET Utvalget har hatt 6 møter i løpet av Vårdugnad ble gjennomført 27. april og høstdugnad 11. oktober. I tillegg er det arranger juletrefest, St.Hansfest og julegrantenning. Arbeidet i 2003 har i hovedsak bestått i planlegging og gjennomføring av disse aktivitetene i nært samarbeid med vaktmesteren. Mi Miljøutvalget vil videreføre disse aktivitene og ønsker å øke fokus på det sosiale i borettslaget. Juletrefesten i januar 2004 hadde rekordoppslutning. Miljøutvalget tar sikte på å få en vurdering fra anleggsgartner om hvordan vi med få og enkle midler kan høyne det estetiske inntrykket av borettslaget ytterligere. Det er styrets inntrykk at oppslutningen om dugnadene er økende, noe som er svært gledelig. Miljøutvalget har etter styrets mening gjort en god jobb

11 Lysejordet Borettslag INFORMASJON Styret er opptatt av en god informasjonsflyt til og fra beboerne. Henvendelser fra beboere søkes besvart så snart det er praktisk mulig. Nye beboere blir orientert om borettslaget gjennom en egen innflyttingsbrosjyre, som ble utarbeidet i ajourført utgave våren Det er i 2002 sendt ut 2 beboerrundskriv, som omhandler en rekke generelle spørsmål. Henvendelser til styret kan lettest gjøres skriftlig. Beskjeder og brev kan legges i styrets postkasser ved garasjeinnkjørsel eller styrerommet. Disse tømmes daglig. Fra høsten 2002 har borettslaget egne hjemmesider på Internett. Internettadressen er Her finner man generell informasjon om borettslaget, beskrivelse av boligene med plantegninger, oversikt over tillitsvalgte, vedtekter og husordensregler, kanaloversikt for UPC, nyttige adresser og telefonnumre, planlagte aktiviteter osv. Hjemmesidene inneholder også en egen oppslagstavle til bruk for beboerne. Vi håper den blir brukt mye. Vi har også fått egen e-postadresse til styret, og setter pris på henvendelser. Miljøurvalgets e-postadresse er 7. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2003 Årsregnskapet for borettslaget er ført etter forskrift av , nr 59, om årsoppgjør for boligbyggelag og borettslag. Forskriftene for borettslag fraviker til dels betydelig fra reglene om årsregnskap i regnskapsloven. I stedet for resultatregnskap blir det utarbeidet en driftsoversikt, som viser inntekter, utgifter og finansielle inn- og utbetalinger. Dette gjør seg blant annet gjeldende ved at investeringer og påkostninger blir direkte utgiftsført. Borettslagets anleggsmidler avskrives ikke, samt at avdrag på lån blir utgiftsført. I stedet for balanse blir det utarbeidet en oversikt over eiendeler og gjeld. Denne oversikt skal i henhold til forskriftene ikke deles på en slik måte at den er i balanse. Både i driftsoversikten og i oversikten over eiendeler og gjeld, benyttes begrepet disponible midler som viser hva borettslaget pr kan overføre til regnskapsåret Forutsetning om fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet for 2003 er satt opp under denne forutsetning. INNTEKTER Leienntektene i 2003 var totalt kr ,-. Det er ingen vesentlig avvik i forhold til budsjettet, verken hva gjelder totalbeløpet eller de enkelte inntektsposter. - Renteinntektene ble lavere enn budsjettert på grunn av rentenedganger i perioden.

12 Lysejordet Borettslag UTGIFTER Utgiftene i 2003 var totalt kr ,-. Det er en reduksjon av utgiften på kr ,- i forhold til budsjettet for år 2003 på kr ,-. De viktigste utgiftspostene med avvik fra budsjettet er: - Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket er at det kan være vanskelig å beregne nøyaktig til uforutsett og nødvendig vedlikehold. Utbedring av 2 tak ble utsatt til Renter og avdrag ble noe mindre enn budsjettert da det har vært rentenedgang i perioden. - Andre driftsutgifter ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var prisoppgang og uforutsette utgifter. - Energi og brensel ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket er at faktura for siste kvartal 2003 først ble mottatt i mars 2004, og vil bli bokført i Dette vil antagelig jevne seg ut i slutten av året Det er innkjøpt en snøfreser til kr ,- og en fliskutter til kr ,- som ikke var budsjettert i DISPONIBLE MIDLER Resultatet av driften for 2003, inklusive finansielle inn- og utbetalinger, gir en økning av borettslagets disponible midler med kr ,-. Borettslagets disponible midler pr utgjør kr ,-. Styret foreslår at de disponible midler overføres til driften i år For øvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og til oversikten over eiendeler og gjeld, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsberetningen). 8. KOSTNADSUTVIKLING FOR 2004 KOMMUNALE AVGIFTER Feieravgiften øker med 3,2 %. Vann og avløpsavgiften øker med 13,2 % Renovasjonsavgiften øker med 13,3 %

13 Lysejordet Borettslag LÅN LÅN I HUSBANKEN Borettslaget har 3 lån i Husbanken med fast rente: - Lån 1 løper fra 1978 over 33 år - Lån 2 løper fra 1978 over 33 år. - Lån 3 løper fra 1997 over 19 år. Fastrenten for ovennevnte lån opphørte pr Borettslaget fikk nytt tilbud fra Husbanken om fortsatt rentebinding eller å gå over til flytende rente fra Styret valgte flytende rente på 3.7 % som gjelder for det første kvartalet. Renten endres hvert kvartal av Husbanken i forhold til statens innlånsrente. Renten for annet kvartal er fastsatt til 3,1%. LÅN I OBOS Borettslaget har 1 lån i OBOS med flytende rente: - Lånet løper fra 2000 over 20 år. Styret har søkt OBOS om avdragsfrihet på lånet i 2 år fra for å bedre borettslagets likviditet. Dette er innvilget. Løpetiden på lånet er uendret. Det vises til note 15 i regnskapet når det gjelder opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo. RENTER PÅ BORETTSLAGETS INNSKUDD Renter på driftskonto i OBOS pr var 0,10 %. Renter på sparekonto i OBOS pr var 2,00 %. REVISJONSHONORARET Revisjonshonoraret øker tilsvarende konsumprisindeksen. FORSIKRING Prisen på alle bygningsforsikringer gikk opp med 5,7 % fra 2003 til 2004 (indeksøkning). Ut over dette har: - If Skadeforsikring varsler en generell prisjustering. I gjennomsnitt er den samlede prisøkningen ca. 11 %. Forsikringsselskapene foretar en individuell prising ut fra boligselskapets skadesituasjon. Det kan gi store utslag i forhold til generell prisendring. Forsikringspremien for vårt borettslag gikk opp med %.

14 Lysejordet Borettslag STRØMPRISENE Strømprisen i Norge varierer med årstidene slik at den normalt stiger i vinterhalvåret og reduseres i sommerhalvåret. Det er vanskelig å spå utviklingen i strømprisene, fordi været er den viktigste faktoren som påvirker prisene. Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften (som betales til kraftleverandør) utgjør ca. 35 % av total strømpris. Nettleie for transport av den elektriske kraften (som betales til nettselskapet) utgjør ca. 30 % av total strømpris. Statlige avgifter det vil si, forbruksavgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift, utgjør ca. 35 % av total strømpris. Gjennom samarbeidet mellom OBOS og Hafslund, kan alle OBOS-medlemmer få mulighet til gunstig pris på strøm til husholdninger. For ytterligere informasjon kontakt Hafslund Kundesenter på telefon eller internett INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG Styret har satt opp en oversikt over beregnede inntekter og kostnader i år Tallene er vist som egen kolonne (budsjettall) i driftsoversikten. Oversikten gir et forventet resultat på kr ,- før finansielle inn- og utbetalinger, og en forventet økning i de disponible midler på kr ,-. Når det gjelder de øvrige kostnadene, er det regnet med en generell prisøkning på ca. 2,5 % i I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- herav ca kr ,- til gjenstående reparasjon av takene. Resten er beregnet til normalt og uforutsett drift og vedlikehold. For øvrig vises til de enkelte tallene i inntekts- og kostnadsoverslaget, som er utarbeidet på bakgrunn av de planer for 2004 som foreligger, og de endringer neste år som er omtalt tidligere i årsberetningen. Oslo, I styret for Lysejordet Borettslag Kristian Jahr /s/ Lars Steinar R. Martinsen /s/ Tove Gros /s/ Odd Hansen /s/ Einar Gaarder /s/

15 PricewaterhouseCoopers DA N-0245 Oslo Telefon Telefaks Til generalforsamlingen i Lysejordet Borettslag Revisjonsberetning for 2003 Vi har revidert årsregnskapet for Lysejordet Borettslag for regnskapsåret 2003, som viser disponible midler pr på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om forslaget til anvendelse av disponible midler og om forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av driftsoversikt, oversikt over eiendeler og gjeld og noteopplysninger. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av borettslagets styre og forretningsfører. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og norsk god revisjonsskikk. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av borettslagets og forretningsførerens formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for borettslagets økonomiske stilling 31. desember 2003 og for endring i disponible midler i regnskapsåret i overensstemmelse med norsk god regnskapsskikk styret og forretningsføreren har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med norsk lov og god regnskapsskikk opplysningene i årsberetningen om forslaget til anvendelse av disponible midler og om forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Oslo, 30. mars 2004 PricewaterhouseCoopers DA Cato Grønnern /s/ Statsautorisert revisor Kontorer: Oslo Arendal Bergen Drammen Fredrikstad Førde Hamar Kristiansand Mandal Mo i Rana Stavanger Tromsø Trondheim Tønsberg Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen. Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO

16 Lysejordet Borettslag 461 LYSEJORDET BORETTSLAG DRIFTSOVERSIKT BUDSJETT INNTEKTER: 1* LEIEINNTEKTER * RENTEINNTEKTER * ANDRE INNTEKTER SUM INNTEKTER UTGIFTER: MEDLEMSKONTINGENT REVISJONSHONORAR STYREHONORAR FORRETNINGSFØRERHONORAR * KONSULENT OG FORVALTN.TJ * PERSONALUTGIFTER * DRIFT OG VEDLIKEHOLD * KJØP ANLEGGSMIDLER * ANDRE RENTEUTGIFTER * PANTEGJELDSRENTER * ANDRE DRIFTSUTGIFTER FORSIKRINGER KOMMUNALE AVGIFTER TAP PÅ FORDRINGER * ENERGI SUM UTGIFTER RESULTAT FØR FINANSIELLE INN- OG UTBETALINGER FINANSIELLE INN./UTBET. NEDBETALT LÅN ENDRING DISP. MIDLER DISPONIBLE MIDLER ÅRETS BEVEGELSE DISPONIBLE MIDLER

17 Lysejordet Borettslag OVERSIKT EIENDELER OG GJELD OMLØPSMIDLER: DRIFTSKONTO I OBOS SPAREKONTO I OBOS * KORTSIKTIGE FORDRINGER SUM OMLØPSMIDLER KORTSIKTIG GJELD: LEVERANDØRGJELD GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEP PÅLØPNE RENTER PÅLØPNE AVDRAG SUM KORTSIKTIG GJELD DISPONIBLE MIDLER ANLEGGSMIDL.ANSKAFF.KOST OG SENERE PÅKOSTNINGER: 12* LANGSIKTIGE FORDRINGER * BYGNINGER TOMT * ANDRE ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER LANGSIKTIG GJELD: 15* PANTEGJELD * BORETTSINNSKUDD ANDELSKAPITAL 228 X SUM LANGSIKTIG GJELD * PANTSTILLELSE GARANTIANSVAR 0 0 OBOS MARTIN MÆLAND /s/ ADM. DIREKTØR EGIL J. HAVRE /s/ REGNSKAPSSJEF OSLO DEN / I STYRET FOR LYSEJORDET BORETTSLAG Kristian Jahr /s/ Lars Steinar R. Martinsen /s/ Tove Gros /s/ Odd Hansen /s/ Einar Gaarder /s/

18 Lysejordet Borettslag NOTER NOTE : 01 LEIEINNTEKTER Grunnleie Leietillegg for påbygg Trappevask SUM LEIEINNTEKTER NOTE : 02 RENTEINNTEKTER Renter av sparekonto i OBOS Renter av driftskonto i OBOS SUM RENTEINNTEKTER NOTE : 03 ANDRE INNTEKTER Salg nøkler 620 REMA Salg vaskekort SUM ANDRE INNTEKTER NOTE : 04 KONSULENT OG FORVALTNINGSTJENESTER OBOS, diverse OBOS Prosjekt AS SUM KONSULENT OG FORVALTNINGSTJENESTER NOTE : 05 PERSONALUTGIFTER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALUTGIFTER NOTE : 06 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedl.hold bygninger Drift/vedl.hold VVS Drift/vedl.hold elektro Drift/vedl.hold utvendig anlegg Drift/vedl.hold fellesanlegg Kabel/Tv-anlegg Drift/vedl.hold vaskerianlegg Drift/vedl.hold ventilasjonsanlegg Drift/vedl.hold parkeringsanlegg Drift/vedl.hold garasjeanlegg Vedl.hold leil.,lokaler -720

19 Lysejordet Borettslag Erstatning v/vannskader Egenandeler forsikring Kostnader dugnader -403 SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE : 07 ANDRE RENTEUTGIFTER Renter OBOS neg.kasse -123 Termingebyr OBOS-lån -60 Termingebyr Husbanken -432 Forvaltningsgebyr OBOS -908 SUM ANDRE RENTEUTGIFTER NOTE : 08 PANTEGJELDSRENTER Husbanken - lån nr Husbanken - lån nr Husbanken - lån nr OBOS-lån SUM PANTEGJELDSRENTER NOTE : 09 ANDRE DRIFTSUTGIFTER Lokalleie Container Skadedyrab./soppkontroll Verktøy og redskap -872 Driftsmaterialer Lyspærer og sikringer Datarekvisita Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester (Securitas) Kontor og datarekvisita Kopieringsmateriell Trykksaker Aviser,tidsskrifter,faglitt Andre kostnader tillitsvalgte -555 Andre kontorkostnader -120 Telefon Porto Drivstoff biler,maskiner osv Vedl.hold biler,maskiner osv Bank og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER

20 Lysejordet Borettslag NOTE : 10 ENERGI Elektrisk energi Strøm oljefyr el.bereder SUM ENERGI / FYRING NOTE : 11 KORTSIKTIGE FORDRINGER Håndkasse SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE : 12 LANGSIKTIGE FORDRINGER Barnehagen, Oslo Kommune SUM LANGSIKTIGE FORDRINGER NOTE : 13 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi SUM BYGNINGER Tomten er kjøkp i 1986 G.nr. 28 B.nr. 955 og 956 NOTE : 14 VARIGE DRIFTSMIDLER Feiemaskin Tilgang i Gressklipper nr. 2 Tilgang Fliskutter Tilgang Avgang i år Fliskutter 2 Tilgang i år Sandspreder Kostpris/Bokf.verdi

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo.

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Nordskrenten Borettslag Kjære beboer i Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer.

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer. Kjære nabo! I 2010 fikk vi fullført flere større og viktige oppgraderinger. Nyoppusset vaskeri ble innvidd i 2010, og har nå en nyere maskinpark, elektronisk- betalingskort og bestilling av tid. Vaskekortet

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes mandag 22.05.2000 kl. 19.00 i samlingssalen på Toppåsen skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Til beboerne i Elvefaret Borettslag

Til beboerne i Elvefaret Borettslag 1 Elvefaret Borettslag Til beboerne i Elvefaret Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Rabben Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 13. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Detaljer