Innhold. Miljøstatus 3 Miljøstyring 4 Flystøy 5 Vann og grunn 6 Energi 7 Avfall 8 Luft 9 Helse og arbeidsmiljø 10 Klima 11 Nøkkeltall 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Miljøstatus 3 Miljøstyring 4 Flystøy 5 Vann og grunn 6 Energi 7 Avfall 8 Luft 9 Helse og arbeidsmiljø 10 Klima 11 Nøkkeltall 12"

Transkript

1 Miljørapport 27

2 Innhold Miljøstatus 3 Miljøstyring 4 Flystøy 5 Vann og grunn 6 Energi 7 Avfall 8 Luft 9 Helse og arbeidsmiljø 1 Klima 11 Nøkkeltall 12

3 Miljøstatus Oslo Lufthavn Gardermoen er Norges største og viktigste trafikkknutepunkt, så vel som en av landets største arbeidsplasser. OSL har som policy at vi skal ta miljø på alvor. Som flyplassdriver ivare tar OSL et stort samfunnsansvar, og arbeider kontinuerlig for å innfri de krav og forventninger som stilles til oss. Miljøavdelingen ved OSL fungerer for øvrig som en fellestjeneste som bistår alle Avinors lufthavner, noe som både inspirerer og utfordrer våre medarbeidere. Et nytt og spennende prosjekt for OSL var i 27 Klimaprosjektet, som hadde som mål å kartlegge og redusere OSLs klimapåvirkning. Det ble utarbeidet et klimaregnskap for årene 26 og 27 i henhold til «The Greenhouse Gas Protocol» og ISO 1464-serien, og Det Norske Veritas ble bedt om å sertifisere metodikken. OSL har beregnet årlige klimautslipp på cirka 55 tonn CO2. OSL skal fastsette mål for utslippsreduksjon for egen virksomhet, og bidrar til Kyoto-protokollens grønne utviklingsmekanisme (CDM) ved å investere i to prosjekter innen vindkraft og fjernvarme i India. OSL etablerte høsten 27 nye nabosider på internett, hvor flyplassnaboer og andre kan finne informasjon, og kontakte OSL om blant annet miljøforhold. Trafikken har de siste årene vært stigende, og i 27 ble et rekordår for både antall flybevegelser og antall passasjerer. Støykonsekvensene av et økende antall flybevegelser er merkbar. Tidligere års trend med minkende total støy rundt lufthavnen har snudd, og de siste to årene har vist en økning. I avisingssesongen ble det ikke påvist brudd på utslippstillatelsen for grunnvannet, men ett brudd på tillatelsen for vassdrag. Oppsamlingsgraden for flyavisingsvæske var denne sesongen 81 %. OSL har fått tillatelse til en mindre senkning av grunnvannet vest for vestre bane. Det pågår fortsatt løpende oppfølging av tre oljeforurensede lokaliteter fra før flyplassåpningen, samt tre lokaliteter med avisingskjemikalier fra etter åpningen. Omfattende kartlegging og overvåking tilknyttet en oljelekkasje i 24 har vist at grunnvannet ikke er påvirket av hendelsen. Påslipp av oljeholdig vann fra brannøvingsfeltet til kommunalt avløpsnett ble overskredet i enkelte prøver. OSL gjennomførte i 27 tetthetsprøving av 8,3 km ledningsnett for kjemikalieholdig overvann, og det ble ikke påvist lekkasje til grunnen. OSL viderefører tidligere års ENØK-arbeid. I 27 ble det blant annet gjort prøveoppheng for oppgradering av lyskilder. Det er foreløpig avdekket et potensiale for årlig reduksjon på 15 MWh i strømforbruket i pirene. En positiv følge av dette er redusert kjølebehov. Forbruket av elektrisk energi har økt de siste årene, blant annet som følge av høyere utnyttelsesgrad av anleggene. Avfallsmengden for hele flyplassen har de siste årene økt markant, og var i 27 til sammen 8644 tonn. Denne økningen skyldes både økt passasjertrafikk og stor byggeaktivitet. Sorteringsgraden har sunket til 51,6 %, hvilket viser en stadig synkende trend fra 57, % i toppåret 23. Det genereres en betydelig mengde avfall i terminalen i forbindelse med strengere regelverk for hva passasjerer kan bringe gjennom sikkerhetskontrollen. Det ble i 27 etablert et nytt returpunkt i terminalens varemottak, med stor kapasitet som kan møte fremtidens krav til håndtering av avfall. Luftkvaliteten ved flyplassen påvirkes av mange faktorer, både lokale og regionale utslipp så vel som langtransporterte forurensninger. Et mobilt overvåkingsanlegg som registrerer svevestøv (PM1) og nitrogenoksider (NOx) stårfor tiden ved sørenden av vestre rullebane. I 27 ble ingen grenseverdien for svevestøv eller nitrogenoksider overskredet. Det tas forbehold om resultatene på grunn av tekniske problemer med måleinstrumentene. Grenseverdiene tillates overskredet henholdsvis 35 og 18 ganger per år. OSL legger stor vekt på å tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø og god trivsel. Sykefraværet var i 27 stabilt på 5,5 %, og blant våre ansatte ble det registrert fem personskader med sykefravær. Opplæring er et viktig forebyggende tiltak, og i 27 tok 448 personer OSLs interaktive HMS-eksamen. I november ble det gjennomført enda en vellykket årlig arbeidsmiljødag med tema varsling, kosthold og sykefraværsoppfølging. Gardermoen, april 28 Nic. Nilsen Administrerende direktør 3

4 Miljøstyring Miljøpolicy og -mål OSLs mål er at vi skal ta miljø på alvor. Vi arbeider derfor aktivt for at flyplassen skal være miljøtilpasset og drives slik at den minimaliserer negative konsekvenser på miljøet. Med dette mener vi at støybelastningen skal være forutsigbar, at færrest mulig mennesker skal bli støybelastet og at grunnvann og vassdrag ikke skal varig forringes. Videre skal forbruket av energi reduseres gjennom energiøkonomiserende tiltak, luftforurensningen skal begrenses og det skal tilrettelegges en sikker avfallshåndtering som bidrar til økt ombruk, gjenvinning og minimalisering av avfallsmengde. I tillegg skal hver enkelt arbeidsplass tilrettelegges slik at hensynet til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet blir ivaretatt. Disse forpliktelsene stiller store krav, og danner et rammeverk for flyplassdriften. Med det som grunnlag etablerer OSL årlig selskapsmål for miljøarbeidet ved flyplassen. For 27 satte vi oss følgende miljømål: Alle myndighetsavvik skal lukkes innen frist. Ingen hendelser som krever rapportering til SFT. OSL skal kartlegge og redusere sin klimapåvirkning. Tilstrebe en optimalisering av luftromskapasitet og miljøkonsekvenser. Planlegge Styring av miljøarbeidet Miljøstyring er en integrert del av OSLs styrings- og ledelsessystem, som dekker alle myndighetskrav om internkontroll, og er basert på relevante kravelementer i den internasjonale standarden ISO 91/141. OSL benytter miljøstyring metodisk for å få et samlet grep om miljøarbeidet både innen selskapet og blant øvrige aktører på flyplassen. For å styre miljøarbeidet er det nødvendig å ha oversikt over selskapets miljøpåvirkninger og myndighetspålagte miljøkrav. Disse utgjør rammebetingelsene for flyplassdriften på miljøsiden. Særlig nevnes utslippstillatelsen for håndtering av overvann, spillvann og grunnvann fra Statens forurensningstilsyn, samt forskriften for inn- og utflygingstraseer fra Luftfartstilsynet. Begge disse gir strenge føringer for flyplassdriften. OSL har identifisert hvilke av flyplassens miljøpåvirkninger som er mest betydelige. Ut fra dette prioriteres miljøarbeidet innenfor følgende miljøtema: støy, vann og grunn, energi, avfall og luft. Det er for disse miljøtemaene implementert driftsrutiner og driftsovervåking for å styre flyplassdriften innenfor rammebetingelsene. I tillegg er det implementert miljøkrav i alle kontrakter med aktører som opererer på flyplassområdet. Risikovurderinger er et viktig verktøy innen miljøstyring, og brukes for å forhindre eller avbøte potensielle uønskede hendelser. Risikovurderinger gjennomføres jevnlig på en rekke fagområder tilknyttet ytre miljø for å gi oversikt over aktiviteter som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- eller miljøskader på flyplassen. Evaluere Policy Kontrollere Gjennomføre OSL har etablerte rutiner for å håndtere avvik fra miljøpremissene, og det føres tilsyn internt i selskapet av både OSL, tredje part og myndigheter. Videre gjennomfører OSL tilsyn med at rammebetingelsene overholdes hos eksterne aktører. Brudd på lovbestemte krav rapporteres fortløpende til myndighetene, og resultatene fra kontroll og overvåking sammenstilles i egne rapporter for hvert miljøtema, som danner grunnlaget for den årlige miljørapporten. 4

5 Flystøy Kort om flystøy Flystøy er et miljøtema som påvirker nærområdene rundt flyplassen. OSLs målsetning er at flystøyen skal være forutsigbar for naboene. Støy- og traséovervåkingsanlegget (STO) registrerer flybevegelser, og det gjøres kontinuerlige støymålinger med åtte faste og tre mobile målestasjoner. Dataene vurderes opp mot gjeldende forskrift om inn- og utflyging. Det rapporteres månedlig fra STO til Luftfartstilsynet. Disse rapportene omfatter trafikk og støydata, og er offentlig tilgjengelig på våre internettsider: OSL etablerte 1. oktober 27, nye nabosider på internett: Her kan flyplassnaboer og andre interesserte finne informasjon om regelverk for inn- og utflyging. Videre har man her mulighet for å kontakte OSL med henvendelser om flystøy eller andre forhold. OSL har også en støytelefon som søkes å være betjent i kontortiden men som er åpen hele døgnet med mulighet for å legge igjen beskjed på telefonsvarer. Nummeret til støytelefonen er Et sammendrag av klager på flystøy enten de registreres over nabosidene, på støytelefonen eller per brev rapporteres videre til Luftfartstilsynet hver måned. Status flystøy 27 Trafikken har siden 22 vært stigende, og antall flybevegelser for 27 var høyere enn i det tidligere rekordåret Ved å midle døgnverdier for støybelastning (EFN) over året for de faste målestasjonene utenfor flyplassområdet, kan man tallfeste støybelastningen på omgivelsene. Figuren til høyre viser endringer i støybelastningen de siste årene sammenholdt med utviklingen i trafikkmengden. Figuren til venstre viser mulige brudd på forskrift om inn- og utflyging. Vedtak om ny forskrift ventes fra SD i Overtredelse av krav til støy/åpningstid Støybelastning ant dba

6 Vann og grunn Kort om vann og grunn Oslo Lufthavn er lokalisert på deler av grunnvannsmagasinet på Romerike. Om lag halvparten av østre rullebane i nord berører den delen av grunnvannsmagasinet som har et potensiale som fremtidig drikkevannskilde. Sørvest for flyplassen ligger et landskapsvernområde, mens i nordøst ligger et verneverdig natur område. Området sørvest for flyplassen er et karakteristisk ravinelandskap, og i dette landskapet finner en elvene Sogna og Vikka. Generelt håndteres overvann på lufthavnen lokalt. Ved stor avrenning, spesielt under snøsmelting, vil det være noe tilførsel til Sogna. Langs vestre rullebane og jernbanetraseen er det etablert en senkning av naturlig grunnvannsstand for å sikre infrastruktur. Utpumpet grunnvann slippes til Sogna eller reinfiltreres. Spillvann og deler av oppsamlede avisingskjemikalier (glykol og formiat) renses i Gardermoen renseanlegg, mens den mest konsentrerte glykolen gjenvinnes. Resten av avisingskjemikaliene renses lokalt i jorda og grunnen langs banesystemene. Status vann og grunn 27 Det ble ikke påvist brudd på utslippstillatelsen for grunnvannet i løpet av avisingssesongen Av tidligere forurensninger i grunnvannet pågår det fortsatt oppfølging (kontroll og behandling) av tre oljeforurensede lokaliteter fra før etableringen av hovedflyplassen, samt tre lokaliteter knyttet til avisingskjemikalier fra etter flyplassåpningen. Det arbeides med vurdering av tiltak som kan påskynde restaureringsprosessene i grunnvannet. For vassdrag ble det påvist ett brudd på utslippstillatelsen ved prøve tatt 7. mars 27. Det ble målt 3,5 mg/l propylenglykol i målestasjon Sogna. OSL har fått tillatelse til en mindre senkning av grunnvannet vest for vestre bane. Oppsamlingsgraden for flyavisingsvæske var 81 % i sesongen Våren 24 ble det avdekket en større oljelekkasje fra tilknytningen til en spilloljetank ved sweeperhallen. Omfattende kartlegging og overvåkning viser at grunnvannet ikke er påvirket av hendelsen. Overvann på brannøvingsfeltet samles opp og ledes via oljeutskiller til kommunalt avløpsnett. Dette vannet inneholder rester av jetfuel fra brannøvingen, og grenseverdien for påslipp av oljeholdig vann til kommunalt avløpsnett er overskredet i enkelte prøver. Arbeid for å bedre forholdene pågår. OSL avdekket høsten 27 PFOS i avløpsvannet fra brannøvingsområdet. Det er satt i gang kildesporing for å redusere utslippene av PFOS, selv om bedriften ikke bryter myndighetskravene. Det ble i 27 gjennomført tetthetsprøving av i alt 8,3 km ledningsnett for kjemikalieholdig overvann. Det er ikke påvist lekkasje til grunnen. De største utfordringene innfor fagfeltet vann og grunn er knyttet til håndtering av overvann og spillvann fra den nye terminalen, og fra nye flyoppstillingsplasser og taksebaner. Videre fokuseres det på vurdering av langtidseffekter av avisingskjemikalier som spres langs rulle- og taksebaner. Forbruk flyavisingsvæske tonn 2 Forbrukbaneavisingsvæske tonn

7 Energi Kort om energi OSL kjøper mesteparten av den elektriske kraften gjennom Bergen Energi AS, som er selskapets megleraktør på Nordpool. OSL leverer via sitt høyspentnett elektrisk kraft til OSLs leietakere, Politiet, Flyporten, Terminalen, Jernbanestasjonen og OSLs egne driftsbygg og installasjoner. Dette er i energiregnskapet definert som elektrisk energi til elspesifikke anlegg, og inkluderer alle forbrukere tilknyttet OSLs høyspentnett, samt alle øvrige målere til OSL. OSL produserer varme- og kjøleenergi i egen energisentral som distribueres i et fjernvarme- og fjernkjølenett til OSLs leie takere, Politiet, Flyporten, Terminalen, Jernbanestasjonen, SAS driftsbygg, Radisson SAS og OSLs egne driftsbygg. Til å produsere varme- og kjøleenergi benyttes elektrisk kraft, olje og gjenvunnet energi fra grunnvann. I tillegg kjøper OSL fjernvarme fra Hafslund Fjernvarme AS (HFAS), tidligere Fjernvarme Øst AS (FØAS), som benytter biobrensel og olje i sin produksjon. Fjernvarmeselskapet har i løpet av 25 installert enda en biobrenselkjel og OSL har fått en tilleggsavtale på ekstra leveranse av fjernvarme. Fjernvarme fra HFAS inngår i OSLs produksjon. Produksjonen av varme- og kjøleenergi er i energiregnskapet definert som termisk energi. Utnyttelsesgraden for bygningsmassen til OSL har de siste årene økt betydelig. Dette har ført til et merforbruk av energi. En rekke tiltak har vært gjennomført for å begrense dette. Status energi 27 OSL har i 27 videreført arbeidet med energiøkonomiserende (ENØK) tiltak. Blant annet ble det i 4. kvartal gjort prøveoppheng for mulig oppgradering av lysarmaturer til lyskilder med meget lang levetid. Det er foreløpig avdekket ett potensiale for 15 MWh lavere strømforbuk i pirene på årsbasis ved å oppgradere til nye lyskilder. En positiv følge av dette er redusert kjølebehov. Totalt har OSL ett forbruk av elektrisk energi som er 1, GWh høyere i 27 enn i 22. Forbruksøkningen av elektrisk energi har i forhold til 22 skjedd for banestasjoner. Det har de 5 siste årene vært en økning av elektrisk energiforbruk for sentralbygg, driftsområde øst og eksterne anlegg opp til nivå i 22 som er historisk toppnivå inntil i 27. Økningene ansees være ett resultat av høyere utnyttelsesgrad av anleggene. For varme- og kjøleenergi er forbruket noe lavere enn i tidligere år. Graddagstallet viser en reduksjon på 11 % i forhold til normalen på Gardermoen (1972 2) Dette betyr at behovet for termisk energi 27 har vært mindre i forhold til et gjennomsnittsår. Gjenvunnet energi (forskjellen mellom tilført og forbrukt kjøle- og varmeenergi) er noe øket i forhold til 26. Mengden gjenvunnet energi vil endre seg fra år til år med variasjonene i sommervær og kapasitet for omsetning av energi fra termisk brønnområde. Elektrisk energi har i 27 kun vært benyttet til termisk varmeproduksjon på starten av året. Forbruk elektriske energi Forbruk varme- og kjøleenergi GWh GWh Gjenvunnet energi Tilført termisk energi

8 Avfall Kort om avfall De største avfallsprodusentene på lufthavnen er flyselskaper, handlingselskaper, cateringvirksomheter cargo, leietakere, passasjerer i terminalen og Oslo Lufthavn AS (OSL). Alle selskaper på lufthavnen deltar i en felles renovasjonsordning, hvor alt avfall håndteres av en renovatør. Avfall sorteres ved kilden og bringes til etablerte miljøstasjoner kalt returpunkter. Ved returpunktene hentes avfallet av renovatøren. Renovasjonsordningen er fleksibel, slik at avfallsfraksjoner, containerstørrelser og tømmehyppigheter tilpasses etter behov. De største avfallsfraksjonene som oppstår i terminalen og ved flyoppstillingsplasser fraktes i et eget avfallssugeanlegg til avfallssentralen hvor det hentes av renovatøren. Administrasjonsbygget og Flyporten er også koblet til dette anlegget. Renovatøren vektregistrerer avfallet og leverer det til godkjente sluttbehandlings- og gjenvinningsanlegg. Renovatøren rapporterer dessuten månedlig sorteringsgrad og tonnasje for alle returpunkt. Status avfall 27 OSL har ansvaret for å tilrettelegge renovasjonsordningen på flyplassen og er en pådriver for at flyplassen som helhet skal oppnå gode resultater på avfallssiden. Derfor rapporteres her avfallsmengdene for hele flyplassen, inkludert OSL. Samlet avfallsmengde for hele flyplassen i 27 var 8644 tonn (inkludert farlig avfall). Dette er en økning på 1426 tonn fra 26. Farlig avfall utgjorde 166 tonn, en svak nedgang i forhold til 26. Sortert avfall utgjorde 4459 tonn og blandet avfall utgjorde 4185 tonn. Sorteringsgraden i 27 ble dermed 51,6 %, hvilket viser en stadig nedgang siden toppåret 23. For områdene tilknyttet avfallssugeanlegget, returpunktene i terminalen og OSLs driftsområder var sorteringsgraden 36,3 % i 27, dette er en nedgang fra 38,3 % i 26 Avfallsmengden fra disse områdene (531 tonn) utgjør over halvparten av den totale mengden for hele flyplassen (58,2 %). Det har vært en markant økning på avfallsmengden for 27. Dette skyldes en økning på passasjersiden og stor byggeaktivitet. Sorteringsgraden gikk noe ned i forhold til 26 (53,3 %). Det er også en betydelig mengde avfall fra sikkerhetskontrollen i Terminalen i forbindelse med strengere regelverk om hva som kan medbringes av passasjerer. Renovasjonskontrakten er utformet slik at den ved riktig kildesortering gir god gevinst for både renovatøren og selskapene som er tilsluttet kontrakten. I tillegg tilbys en effektiv oppfølging for hvert selskap tilknyttet renovasjonsordningen. Alle selskaper er tilbudt å delta i ordningen Grønt Ansvar, hvor selskapene via internett kan holde seg oppdatert på håndbøker, aktuelt lovverk, egen avfallsstatistikk og så videre. Dette bidrar til at hvert enkelt selskap får god oversikt over sin egen avfallshåndtering og at resultatene for flyplassen bedres. Det er i 27 etablert et nytt returpunkt i terminalens varemottak. Dette har stor kapasitet for å møte fremtidens krav til håndtering av avfall fra terminalen, og det er meget godt lagt til rette for god kildesortering. Det er også etablert et nytt returpunkt for flyavfall med kildesortering for handlingsselskapene. Avfallsmengde hele flyplass Sorteringsgrad hele flyplass tonn Blandet avfal Sortert avfall %

9 Luft Kort om luft Luftkvaliteten på og rundt flyplassområdet er påvirket av lokale og regionale utslipp, samt av langtransporterte forurensninger. Lokalt på lufthavnen vil utslippene fra flyplassdriften ha størst betydning for luftkvaliteten, og det er utslipp fra fly og kjøretøy som bidrar mest. Utenfor flyplassområdet vil mange faktorer som veitrafikk, industriutslipp, utslipp fra fyring og langtransporterte forurensninger også påvirke luftkvaliteten. OSL har to myndighetstillatelser som regulerer utslipp til luft, fra henholdsvis brannøvingsfeltet og energisentralen. Disse gjelder i tillegg til forurensningslovens bestemmelser om lokal luftkvalitet. OSL drifter et eget mobilt anlegg for overvåking av luftkvaliteten ved lufthavnen. Dette var i hele 27 plassert på Sør-Gardermoen, nær sørenden av vestre rullebane. Det rapporteres årlig fra måleanlegget, og disse rapportene er tilgjengelig via våre nettsider: Status luft 27 Måleprogrammet til overvåkingsanlegget omfatter kontinuerlige målinger av tettheten av svevestøv (PM1) og konsentrasjonen av nitrogenoksider (NOx). Disse verdiene sammenstilles med meteorologiske data som temperatur, vind (hastighet og retning) og barometertrykk. Grensen for døgnmiddelverdi for svevestøv er satt til 5 μg/m 3, mens grensen for timemiddelverdi for nitrogendioksid, NO2 er satt til 2 μg/m 3. Disse grenseverdiene tillates ikke overskredet mer enn henholdsvis 35 og 18 ganger per år i følge forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet. Regjeringens fastsatte nasjonale mål for lokal luftkvalitet i 1998 er 15 μg/m 3 for NO2 (timemiddelverdi) og 5 μg/m 3 for PM1 (døgnmiddelverdi) mens SFTs anbefalte luftkvalitetskriterier for NO2 (1 μg/m 3 ) og PM1 (35 μg/m 3 ). I målingene fra 27 ble det ikke registrert verdier høyere enn de fastsatte grenseverdier for svevestøv eller NO2, ei heller verdier høyere enn de nasjonale mål for luftkvalitet. Derimot ble SFTs anbefalte kvalitetskriterier for svevestøv overskredet seks ganger i mars 27. Disse resultatene presenteres imidlertid med forbehold, særlig med hensyn til NO2-verdier. Tekniske problemer med måleinstrumentene har ført til at datasettet for 27 er spesielt mangelfullt. For PM1 mangler 9 % av datasettet (delvis bortfall i juli, juni og august). For NO2 mangler nesten 7 % av datasettet for året; det er ikke registrert data etter juli 27, og for februar mars mangler over 9 % av datasettet. Måletilhengeren var store deler av 26, plassert i kort avstand fra brannøvingsfeltet. Norsk Institutt for Luftforskning (NILU) har, basert på egne målinger fra , konkludert at «det ikke er noen entydig sammenheng mellom PAH-nivå, svevestøvnivå og vind fra øvingsområdet alle prøvene sett under ett.» Måletilhengeren ble mot slutten av 26 flyttet til Sør-Gardermoen, ved sørenden av rullebanen. Tilhengeren har da stått i nærområdet til blant annet flere hoteller, en bensinstasjon, bilutleie og et parkeringsfelt. Forbruk flydrivstoff Forbruk drivstoff OSLs kjøretøy m m

10 Helse og arbeidsmiljø Kort om helse og arbeidsmiljø OSL legger stor vekt på et godt arbeidsmiljø for sine ansatte. OSLs AMU- og AKAN-utvalg har regelmessige møter. Det er også etablert et Samarbeidsforum der ledelsen og de tillitsvalgte treffes regelmessig, og en kollegastøtteordning som skal bistå ansatte som har opplevd kritiske og alvorlige hendelser på jobb eller privat. I tilegg gjennomføres ergonomirunder og regelmessige vernerunder. Tema på rundene varierer fra psykososiale forhold til fysiske arbeidsforhold. Dette er et ledd i kartleggingen av arbeidsmiljøet og en del av det forebyggende HMS-arbeidet i OSL. En overordnet HMS-struktur er etablert for å ivareta OSLs hovedbedriftsansvar. Selskapene som opererer ved Oslo Lufthavn Gardermoen har en felles målsetning i å forebygge hendelser/ulykker, samt sikre god trafikkavvikling og en gunstig kommersiell utvikling. For at disse felles målene skal nås er det opprettet en rekke samarbeidsorganer mellom selskapene. Flytryggingskomiteen, der OSL er ansvarlig selskap, har som mål å forebygge hendelser/ ulykker og kontinuerlig forbedre sikkerheten ved lufthavnen. Med sikkerhet forstås her safety og arbeidstakers sikkerhet (HMS). Det foretas også regelmessige HMS-ledelses befaringer på lufthavnens fellesområder, ledet av OSL og med deltakelse fra de aktuelle selskapers ledelse og hovedverneombud. Videre må alle som skal ha eller fornye adgangskort til lufthavnen gjennomføre HMSeksamen og brannvernopplæring. For å kjøre bil på rød sone, må man i tillegg gjennomføre en airside safety eksamen. Både opplæring og eksamen kan gjennomføres interaktivt på flyplassens ekstranett. Status helse og arbeidsmiljø 27 Et godt arbeidsmiljø og trivsel betyr mye for å få sykefraværet ned. En viktig forutsetning for å få til en reduksjon i sykefraværet er at tiltak settes inn så tidlig som mulig i et sykefravær. Rask og tett oppfølging av den sykemeldte er derfor alfa og omega. Sykefraværet i OSL var i 27 på 5,5 % det samme som året før. I 27 ble det gjennomført prøveprosjekter på energipauser og trening av enkelte arbeidsgrupper. Dette har vært et vellykket prosjekt, og i 28 blir det innført energipauser i alle kontorbygg for OSL-ansatte. OSL har som målsetting å holde antall personskader lavt. I 27 ble det registrert ti skader, mot fjorten i 26. Fem av skadene var med fravær og fem uten fravær. Det er en stor nedgang i skader med fravær. De forskjellige skadene var; fire fallskader, én øyeskade, tre på grunn av trening, én kuttskade og én klemskade. Det var ingen alvorlige skader. Et viktig forebyggende tiltak er opplæring. På OSLs interaktive opplæringssystem gjennomføres kurs i HMS, Airside Safety, grunnkurs i Security samt andre relevante kurs for lufthavnen. I 27 tok 4231 personer OSLs HMS-eksamen. HMS-kurset er også blitt oppgradert i 27. Det er 448 personer som har deltatt på praktisk brannvernopplæring i OSLs regi. Den 29. november arrangerte OSL ved arbeidsmiljøutvalget den årlige arbeidsmiljødagen hvor alle ledere i OSL med personal ansvar, verneombud og AMU-medlemmer deltok. Tema for dagen var varsling, kosthold og sykefraværsoppfølging. Dette var også i år et vellykket arrangement. Flytryggingskomiteen har i 27 hatt seks møter. Fast agendapunkt er som før en gjennomgang av sikkerhetsrelaterte hendelser og avvik. Nye rapportformater har blitt utviklet i løpet av årets siste måneder. Komiteen har i 27 hatt spesielt fokus på runway incursions og excursions og hendelser ved ferdsel rundt terminalbygget (ramp), deriblant «snuing av fly» som har blitt kortet ned fem minutter i løpet av de siste to årene. I forbindelse med runway excursions er hendelser forbundet med de tidligere betegnede hurtigavkjøringene fra banene, blitt undersøkt internt. Den intense ferdselen rundt teminalbygget i tidsrommene for trafikktopper har også blitt gjenstand for tilsvarende granskning for å undersøke og følge opp de hendelsene som har oppstått. Sykefravær i OSL % Personskader med sykefravær i OSL %

11 Klima Kort om klimaregnskap OSL hadde i 27 som målsetning å kartlegge og redusere sin klimapåvirkning. OSL inkluderer i denne sammenheng både Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS (heleid datterselskap) og 5 % av Oslo Lufthavn Tele og Data AS. Klimaregnskapet er utarbeidet i henhold til «The Greenhouse Gas Protocol, A Corporate Accounting and Reporting Standard, Revised Edition» og ISO 1464-serien «Greenhouse Gases». Det Norske Veritas (DNV) har verifisert OSLs metodikk i henhold til disse standardene, og endelig rapport er ventet i mai 28. OSL skal sette årlige mål for utslippsreduksjoner i egen virksomhet. I tillegg bidrar OSL til Kyotoprotokollens grønne utviklingsmekanisme (CDM Clean Development Mechanism) ved å investere i prosjekter som oppnår utslippsreduksjoner tilsvarende OSLs resterende klimapåvirkning. Dette gjør til OSL verdens tredje klimanøytrale lufthavnoperatør, etter etter LFV i Sverige og Christchurch på New Zealand. Status klima 27 OSL har utarbeidet kartlagt sin klimapåvirkning for kalenderårene 26 og 27, og påventer DNVs sluttrapport for verifisering av klimaregnskapet. Hovedstrukturen er stort sett avklart, mens enkelte beregninger har en foreløpig status. Endelig beregningsmetodikk vil avgjøre hvor høye reduksjonsmål OSL setter for egen virksomhet. Klimaregnskapet omfatter utslipp tilknyttet enhver av selskapets egne aktiviteter kategorisert som direkte eller indirekte utslipp, samt et egendefinert utvalg av indirekte utslipp fra andre kilder: 1: Direkte utslipp (Obligatorisk kategori) Egne kjøretøy Brannøvingsfelt Drivstoff til energianlegg CO2 2: Indirekte utslipp, elektrisitet (Obligatorisk kategori) Produksjon av innkjøpt elektrisitet 3: Indirekte utslipp, andre kilder (Valgfri kategori) Brannøvingsfelt utleie til eksterne Tjenestereiser Ansattes reiser til/fra jobb Nedbryting av avisingskjemikalier Fjernvarme levert fra Hafslund Fjernvarme AS omfattes ikke av klimaregnskapet, i likhet med gjenvunnet varme fra OSLs grunnvannsbrønner. Disse energiformene bidrar likevel til å begrense behovet for innkjøpt elektrisitet. På grunn av kompleksitet ved datainnsamling og usikkerhet i datagrunnlag, har OSL valgt at kategori 3 foreløpig ikke skal inkludere sluttbehandling av OSL-generert avfall eller forbruk av varer og tjenester (transport med mer). OSL forventer imidlertid å kunne utvide kategori 3 etter hvert som som klimaregnskap blir mer vanlig og bedre data blir tilgjengelig. Tilbringertjenester for passasjerer, samt næringsdriften til OSL E sine kontraktsparter ligger utenfor det organisatoriske grunnlaget for klimaregnskapet. Beregninger viser at OSL de to siste årene har stått for klima utslipp på cirka 55 tonn CO2. OSL skal i løpet av 28 sette reduksjonsmål for klimautslipp fra egne aktiviteter og iverksette reduksjonstiltak. Sentralt i en slik vurdering er at utslipp fra innkjøpt elektrisitet og nedbrytning av avisingskjemikalier varierer kraftig på grunn av henholdsvis nasjonal eksportbalanse for kraft og lokale temperaturforhold, mens øvrige aktiviteter er mer forutsigbare. OSL kompenserer for sine klimautslipp ved å investere i CDMprosjekter, som finansierer utslippsreduksjoner i u-land. For årene har OSL valgt to prosjekter i India innen henholdsvis vindkraft og fjernvarme. I tillegg til utslippsreduksjoner bidrar prosjektene også til sosial og økonomisk utvikling. Samlet utslippsreduksjon for de to prosjektene tilsvarer tonn CO2, til en kostnad på cirka 5 kroner. tonn Elektrisitet Brannøvingsfelt Tjenestereiser Avisingskjemikalier Ansattes reiser Termisk energi Egne kjøretøy 11

12 Nøkkeltall Flytrafikk Passasjerer ant Innland ant Utland ant Flybevegelser ant Passasjerer per flybegevelse (rute/charter) ant Støy Avvik (støyforskriftens 2-1) ant Støybelastning (midlet EFN, faste målepunkter) dba 57, 57,4 58,6 Energi Elkraft til elspesifikke anlegg GWh 61,7 63, 64,7 Tilført produksjon varme- og kjøleenergi GWh 3,2 36,5 3,2 Elkraft til elektrodekjel GWh 5,2 4,5 2,1 Elkraft til kompressorer, pumper, etc. GWh 5,9 6,9 6,4 Hafslund Fjernvarme AS GWh 13,6 22,6 17,6 Fyringsolje GWh 5,5 2,6 4, Gjenvunnet energi GWh 11,1 9,8 14,5 Levert varme- og kjøleenergi GWh 41,3 46,4 44,6 Ikke-fornybare ressurser Flydrivstoff m Fyringsolje m Drivstoff til OSLs kjøretøy m Brennstoff til brannøving m 3 38,9 62,6 47,4 Vannforsyning og avløp Vannforbruk OSL m Spillvannsmengde lufthavn m Drensvannsmengder m Avisingskjemikalier (sammenstilt per avisingssesong) Flyavising: Totalforbruk glykol tonn Spesifikk forbruk glykol kg/fly Oppsamlingsgrad glykol % Baneavising: Totalforbruk formiat tonn Avfall Sortert avfall tonn Blandet avfall tonn Total avfallsmengde tonn Sorteringsgrad % 55,9 53,3 51,6 Farlig avfall tonn Helse og arbeidsmiljø (OSL) Sykefravær % 5,3 5,5 5,5 Langtids sykefravær % 3,6 1,8 3,8 Korttids sykefravær % 1,7 3,7 1,7 Skader med fravær antall Skader uten fravær antall «Turnover» % 2,3 1,8 5,2 Klima Klimapåvirkning som, -ekvivalenter tonn

13 13

14 Design: Dinamo Red. Foto: Gaute Bruvik Oslo Lufthavn AS Besøksadresse: Edvard Munchs veg, Gardermoen Postadresse: Postboks 1, 261 GARDERMOEN Org. nr. NO MVA Telefon: (+47) Faks: (+47) E-post: Oslo Lufthavn As er et heleiet datterselskap av avinor 14

Miljørapport 2006. A02 01.03.07 For godkjenning styret GMEAH GMKHO GMETA. A01 14.02.07 For godkjenning ledelsen GMEAH GMKHO

Miljørapport 2006. A02 01.03.07 For godkjenning styret GMEAH GMKHO GMETA. A01 14.02.07 For godkjenning ledelsen GMEAH GMKHO Miljørapport 26 E3 28.3.7 For implementering GMEAH GMESC GMETA A2 1.3.7 For godkjenning styret GMEAH GMKHO GMETA A1 14.2.7 For godkjenning ledelsen GMEAH GMKHO REVISJON DATO TEKST LAGET KONTROLLERT GODKJENT

Detaljer

MILJØSTATUS... 3 MILJØSTYRING... 4 ENERGI... 5 LUFT... 6 FLYSTØY... 7 VANN OG GRUNN... 8 AVFALL... 10 HELSE OG ARBEIDSMILJØ... 11 NØKKELTALL...

MILJØSTATUS... 3 MILJØSTYRING... 4 ENERGI... 5 LUFT... 6 FLYSTØY... 7 VANN OG GRUNN... 8 AVFALL... 10 HELSE OG ARBEIDSMILJØ... 11 NØKKELTALL... INNHOLDSFORTEGNELSE MILJØSTATUS... 3 MILJØSTYRING... 4 ENERGI... 5 LUFT... 6 FLYSTØY... 7 VANN OG GRUNN... 8 AVFALL... 1 HELSE OG ARBEIDSMILJØ... 11 NØKKELTALL... 12 Org. enhet: Miljø, Kvalitet og Sikkerhetsstab

Detaljer

Miljøårsrapport 2008

Miljøårsrapport 2008 Miljøårsrapport 28 Innhold 3 Miljøstatus 4 Miljøstyring 5 Flystøy 6 Vann og grunn 7 Energi 8 Avfall 9 Klimaregnskap og klimatiltak 1 Luftkvalitet 11 Nøkkeltall 2 Miljøstatus Oslo Lufthavn Gardermoen er

Detaljer

Miljørapport Miljø, Kvalitet og Sikkerhetsstab. Side: 1 av 11 OSLAS AN RA 0113 E03

Miljørapport Miljø, Kvalitet og Sikkerhetsstab. Side: 1 av 11 OSLAS AN RA 0113 E03 Miljørapport 23 E3 24.3.4 For implementering DAHE/ESSC KNHO EITA A2 8.3.4 For godkjenning styret DAHE KNHO EITA A1 16.2.4 For godkjenning ledelsen DAHE KNHO REVISJON DATO TEKST LAGET KONTROLLERT GODKJENT

Detaljer

Miljøårsrapport 2009

Miljøårsrapport 2009 Miljøårsrapport 29 Innhold 3 Miljøstatus 4 Miljøstyring 5 Flystøy 6 Vann og grunn 7 Energi 8 Avfall 9 Klima 1 Luftkvalitet 11 Nøkkeltall Miljøstatus Oslo Lufthavn Gardermoen er Norges største og viktigste

Detaljer

Miljøårsrapport 2010

Miljøårsrapport 2010 Miljøårsrapport 21 Innhold 3 Miljøstatus 4 Miljøstyring 5 Flystøy 6 Vann og grunn 7 Energi 8 Avfall 9 Klima 1 Luftkvalitet 11 Nøkkeltall Miljøstatus Oslo Lufthavn Gardermoen er Norges største og viktigste

Detaljer

Miljøårsrapport 2011

Miljøårsrapport 2011 Miljøårsrapport 2011 innhold 03 Miljøstatus 04 Miljøstyring 05 Flystøy 06 Vann og grunn 07 Energi 08 Avfall 09 Klima 10 Luftkvalitet 11 T2-PROSJEKTET 12 Nøkkeltall MILJØSTATUS Oslo Lufthavn Gardermoen

Detaljer

Miljøårsrapport 2012

Miljøårsrapport 2012 Miljøårsrapport 212 innhold 3 Miljøstatus 4 Miljøstyring 5 Flystøy 6 Vann og grunn 7 Energi 8 Avfall 9 Klima 1 Luftkvalitet 11 PROSJEKTER 12 Nøkkeltall MIL JØSTATUS Oslo Lufthavn Gardermoen er Norges største

Detaljer

Miljøårsrapport 2013

Miljøårsrapport 2013 Miljøårsrapport 213 IN N H O LD 3 MILJØSTATUS 4 MILJØSTYRING 5 KLIMAGASSUTSLIPP 7 UTSLIPP TIL VANN OG GRUNN 8 FLYSTØY 9 ENERGIFORBRUK 1 FORBRUK AV PRODUKTER OG MATERIALER 11 AVFALL 12 ØVRIGE MILJØASPEKTER

Detaljer

NOTAT. Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Vidar Lindblad 47465296

NOTAT. Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Vidar Lindblad 47465296 NOTAT Vår dato Vår referanse 2012-11-12 / /FB/ Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Vidar Lindblad 47465296 1 av 5 Til Rygge sivile lufthavn. Kopi til Moss Lufthavn Rygge Miljøpåvirkning

Detaljer

Fakta om OSL 19,1 mill pass. 216 000 flybevegelser 65 bevegelser pr time 2 rullebaner 3000/3600 m 300 000 m 2 bygningsmasse Avanserte tekniske

Fakta om OSL 19,1 mill pass. 216 000 flybevegelser 65 bevegelser pr time 2 rullebaner 3000/3600 m 300 000 m 2 bygningsmasse Avanserte tekniske Fakta om OSL 19,1 mill pass. 216 000 flybevegelser 65 bevegelser pr time 2 rullebaner 3000/3600 m 300 000 m 2 bygningsmasse Avanserte tekniske systemer Energiforbruk 100 GWh/år 13 000 arbeidsplasser Oslo

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 Millioner kr 2 1

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS FLYGING UTENFOR TRASÉ. 18. July 2015

OSLO LUFTHAVN AS FLYGING UTENFOR TRASÉ. 18. July 2015 18. July 2015 OSLO LUFTHAVN AS FLYGING UTENFOR TRASÉ Vi viser til Deres henvendelse angående flyging utenfor trasé. Støy er det miljøtemaet som opptar befolkningen rundt lufthavnen mest, og som vi oftest

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Surnadal vidaregåande skole Miljørapport 29 Generelt År Omsetning

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 21 Generelt År

Detaljer

OSL Nåtid og framtid OSLO LUFTHAVN AS

OSL Nåtid og framtid OSLO LUFTHAVN AS OSL Nåtid og framtid HVA GJØR? OSL stiller infrastruktur, bygninger og servicefasiliteter til rådighet for virksomheter som driver forretning på flyplassen Brøyter og vedlikeholder rullebaner Vedlikeholder

Detaljer

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms 11/14 TROMS FYLKESKOMMUNE Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms OVERORDNET SAMMENDRAG FRA PROSJEKT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 28 Handlingsplan for 29 Rapportstatus: Levert. Surnadal vidaregåande skole Miljørapport 28 Generelt År Omsetning

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 648, Millioner kr 68, Millioner kr NB! Omsetning

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Miljørapport - Øyane sykehjem

Miljørapport - Øyane sykehjem Miljørapport - Øyane sykehjem Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall plasser 2011 70 58 2012

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

KLP Hovedkontor i Oslo

KLP Hovedkontor i Oslo 6.6.217 Utskriftsvennlig statistikk KLP Hovedkontor i Oslo Miljøfyrtårn KLP Hovedkontor i Oslo Årlig klima og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier Arbeidsmiljø

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS

Miljørapport - Teko print & kopi AS Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 6,25 Millioner kr 4,14

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

Skjema for egenrapportering HMS og kvalitet Oslo Lufthavn Gardermoen

Skjema for egenrapportering HMS og kvalitet Oslo Lufthavn Gardermoen Skjema for egenrapportering HMS og kvalitet Oslo Lufthavn Gardermoen Kontraktsnummer(e) med OSL: Kontaktperson i OSL:.. 1. KVALITETSSTYRING / INTERNKONTROLL Aktørens navn: Antall årsverk: Egenrapport periode/år

Detaljer

Miljørapport - Kommunalbanken AS

Miljørapport - Kommunalbanken AS Miljørapport - Kommunalbanken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 640,00 Millioner kr. 2009

Detaljer

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark

Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven. for. regionale flyplasser i Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Vedlegg 1 Tillatelse til AVINOR etter forurensningsloven for regionale flyplasser i Finnmark Tillatelsen er gitt i

Detaljer

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever

Detaljer

Miljørapport - Sykkylven videregående skole

Miljørapport - Sykkylven videregående skole Miljørapport - Sykkylven videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Sykkylven videregående skole Miljørapport 212 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Nortekk AS

Miljørapport - Nortekk AS Miljørapport - Nortekk AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 114, Millioner kr. 47 212 136,5 Millioner

Detaljer

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 1, Millioner kr 1, Millioner kr 1, Millioner

Detaljer

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14.

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14. 2001 M I L J Ø Å R S R A P P O R T Innhold Forord 3 Kort om selskapet 4 Styringssystemer 5 Energi 6 Luft 9 Jord og terrestriske undersøkelser 11 Flystøy 14 Vann og grunn 17 Avfall 20 OSL som arbeidsplass

Detaljer

KLP Regionkontoret i Bergen

KLP Regionkontoret i Bergen 6.6.217 Utskriftsvennlig statistikk KLP Regionkontoret i Bergen Miljøfyrtårn KLP Regionkontoret i Bergen Årlig klima og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Leietaker,

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 127,00 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Atlanten videregående skole Miljørapport 21 Generelt År Omsetning

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2003

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2003 Rapportering av miljøindikatorer i SFT 23 TA-248/24 ISBN 82-7655-231-5 Sammendrag SFTs miljøindikatorer for 23 viser mange positive trekk. Overføringen av SFTs beredskap mot akutt forurensning i Horten

Detaljer

Miljørapport - Tingvoll vidaregåande skole

Miljørapport - Tingvoll vidaregåande skole - Tingvoll vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. 2 Kommentarer: Staples: 8 produkter, Norengros: 4 produkter

Detaljer

Nye Oslo lufthavn effekten av innovative anskaffelser

Nye Oslo lufthavn effekten av innovative anskaffelser Nye Oslo lufthavn effekten av innovative anskaffelser Grønt Byggskifte 28.3.17 Ole Jørgen Holt Hanssen, Avinor Oslo lufthavn Avinorkonsernets samfunnsoppdrag Utvikle og drive et sikkert, effektivt og bærekraftig

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27, Millioner

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 6,60 Millioner kr 2 009 11,20 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Sykkylven videregående skole

Miljørapport - Sykkylven videregående skole - Sykkylven videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27,32 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Molde videregående skole

Miljørapport - Molde videregående skole - Molde videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 72,4 Millioner

Detaljer

RAPPORT Lokal luftkvalitet Øraområdet

RAPPORT Lokal luftkvalitet Øraområdet RAPPORT Lokal luftkvalitet Øraområdet Sarpsborg kommune har fått i oppdrag av Fredrikstad kommune og foreta beregninger på lokal luftkvalitet i området Gudeberg ved Øra Industriområde. Bakgrunnen for oppdraget

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2

Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 TA 2619 2010 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat

Detaljer

Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO

Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 214 Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Eltonåsen skole og SFO Miljørapport 214 Generelt År Omsetning

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 6,6 Millioner kr 11,2 Millioner kr

Detaljer

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens Daglig leder 10.001 200114 1.0 representant 1. Innledning 1.1 Miljøledelse i Vitek AS 1.2 Bedriftsopplysninger

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Millioner kr 2 1 46,92

Detaljer

Miljørapport - Lena videregående skole

Miljørapport - Lena videregående skole Miljørapport - Lena videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall Antall elever og ansatte årsverk

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 29 357,16 Millioner kr. 21 461,8

Detaljer

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

Miljørapport - Brumlebarnehage 60

Miljørapport - Brumlebarnehage 60 Miljørapport - Brumlebarnehage 6 Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Lagret. Brumlebarnehage 6 Miljørapport 21 Generelt Omsetning Antall barnehagebarn

Detaljer

NOTAT. Tabell 1 viser utslipp fra ulike kildegrupper på Nord-Jæren innenfor modellområdet som ble anvendt i beregningene i 2013.

NOTAT. Tabell 1 viser utslipp fra ulike kildegrupper på Nord-Jæren innenfor modellområdet som ble anvendt i beregningene i 2013. NOTAT Til: Kopi: Fra: Dag Tønnesen Dato: Kjeller, 06.02.2015 Ref.: Luftforurensning ved Stavanger Lufthavn, Sola NILU (Norsk institutt for luftforskning) har utført en vurdering av luftkvalitet ved Stavanger

Detaljer

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule - Fagerlia vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 75,54 Millioner

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Miljørapport - Sagene samfunnshus

Miljørapport - Sagene samfunnshus Miljørapport - Sagene samfunnshus Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Sagene samfunnshus Miljørapport 21 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 357,16 Millioner kr 461,8 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Miljørapport - Ålesund videregående skole

Miljørapport - Ålesund videregående skole - Ålesund videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 8,85 Millioner

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 211 Generelt

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 357,16 Millioner

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Miljørapport - Øyane sykehjem

Miljørapport - Øyane sykehjem Miljørapport - Øyane sykehjem Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall plasser 2 5 Millioner kr 2

Detaljer

Bærekraftsrapport 2009. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2009. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2009 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

1. Sammendrag 2. Samfunn og miljø 3. Miljøaspekter 4. Utslippstillatelser 5. Utslipp til vann og grunn 6. Flystøy 7. Avfall 8.

1. Sammendrag 2. Samfunn og miljø 3. Miljøaspekter 4. Utslippstillatelser 5. Utslipp til vann og grunn 6. Flystøy 7. Avfall 8. Miljørapport 2007 1 Innhold 1. Sammendrag 3 2. Samfunn og miljø 3 2.1 Hovedmål 3 2.2 Delmål 3 3. Miljøaspekter 4 3.1 Organisasjon 4 3.2 Miljøkontroller og miljørevisjoner 4 4. Utslippstillatelser 5 5.

Detaljer

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Handlingsplan for 2010 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

LUFTKVALITETS- VURDERING. Bergenhus Gnr 166 bnr 520 m.fl., Kong Oscars gate Arealplan-ID 1201_ Bergen kommune Opus Bergen AS

LUFTKVALITETS- VURDERING. Bergenhus Gnr 166 bnr 520 m.fl., Kong Oscars gate Arealplan-ID 1201_ Bergen kommune Opus Bergen AS LUFTKVALITETS- VURDERING Bergenhus Gnr 166 bnr 520 m.fl., Kong Oscars gate Arealplan-ID 1201_65170000 Bergen kommune Opus Bergen AS 31.08.2016 1 Bakgrunn og problemstillinger Forskrift om begrensning av

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 10 000,00 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt

Miljørapport - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 21 28 211 6,4 Millioner

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for august 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser hvor

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for november 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser

Detaljer

OSLs påvirkning på vannkvalitet i lokale vassdrag

OSLs påvirkning på vannkvalitet i lokale vassdrag OSLs påvirkning på vannkvalitet i lokale vassdrag Fylkesmannens miljøvernavdeling (vassdragsforvalter) Statens forurensningstilsyn (konsesjonsmyndighet) Jostein Skjefstad (Oslo lufthavn) Hva er påvirkning?

Detaljer

Miljørapport - Sagene samfunnshus

Miljørapport - Sagene samfunnshus Miljørapport - Sagene samfunnshus Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Sagene samfunnshus Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved oljefyringsanlegget til Eie 1 AS på Brakerøya i Drammen

Rapport etter forurensningstilsyn ved oljefyringsanlegget til Eie 1 AS på Brakerøya i Drammen Vår dato: 09.12.2013 Vår referanse: 2013/7626 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Bjørg Thon Saksbehandler: Håkon Dalen Eie 1 AS c/o Union Eiendomsutvikling AS Postboks 2295 Strømsø 3003 DRAMMEN Innvalgstelefon:

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: april 2004 Flere dager med mye veistøv i april Det ble det målt konsentrasjoner av PM 0 over nasjonalt mål på alle stasjoner i april. På gatestasjonene

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole

Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 28 Handlingsplan for 29 Rapportstatus: Levert. Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 127,00 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Drammen Fjernvarme AS, Strømsø Varmesentral endelig

Rapport etter forurensningstilsyn ved Drammen Fjernvarme AS, Strømsø Varmesentral endelig Vår dato: 12.02.2014 Vår referanse: 2014/529 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Vidar Mathisen Saksbehandler: Håkon Dalen Drammen Fjernvarme AS Jacob Borchs gate 5 3012 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32266826

Detaljer

Vårt miljøfotspor vårt ansvar

Vårt miljøfotspor vårt ansvar Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Vårt miljøfotspor vårt ansvar Administrerende

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for september 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser

Detaljer

Ullensaker kommune - Høring av ny forskrift om støyforebygging ved Oslo lufthavn Gardermoen - melding om fylkesutvalgets vedtak

Ullensaker kommune - Høring av ny forskrift om støyforebygging ved Oslo lufthavn Gardermoen - melding om fylkesutvalgets vedtak FYLKESADMINISTRASJONEN Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ Att. Hege Aalstad Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 03.09.2015 2015/8206-5/128263/2015 EMNE

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen HAUGENS BILREP OG SERVICE AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 998 670 853 0231.0121.01 2012.123.I.FMOA 2012/22705 12.11.2012 Opplysninger om

Detaljer

µg/m³ År 20 1) PM 10 µg/m³ Døgn 50 2) (35) 50 2) (25) µg/m³ Døgn 50 1) (7) 50 1) (7) CO mg/m³ 8 timer 10 2) Benzen µg/m³ År 5 1) 2 1),3)

µg/m³ År 20 1) PM 10 µg/m³ Døgn 50 2) (35) 50 2) (25) µg/m³ Døgn 50 1) (7) 50 1) (7) CO mg/m³ 8 timer 10 2) Benzen µg/m³ År 5 1) 2 1),3) Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for juni 23 Grenseverdier og Nasjonale mål Tallene i parentes viser hvor mange ganger grenseverdien

Detaljer

Luftkvaliteten i Fredrikstad oktober 2015

Luftkvaliteten i Fredrikstad oktober 2015 FREDRIKSTAD KOMMUNE (Nygaardsgaten 14-16) PB 145 162 Fredrikstad Tlf.: 69 3 6 http://www.fredrikstad.kommune.no Fredrikstad kommune Luftkvaliteten i Fredrikstad oktober 215 Veinær målestasjon, St.Croix

Detaljer

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Norges Naturvernforbund Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Norges Naturvernforbund Miljørapport 29 Generelt Omsetning 24,4 Millioner kr 37, Millioner

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for desember 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser

Detaljer