Vår dato Vi viser til søknad datert Husbanken har den bevilget kommunen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår dato 12.02.2009. Vi viser til søknad datert 12.1.2009. Husbanken har den 12.2.2009 bevilget kommunen"

Transkript

1 6 Husbanken Vår kontaktperson Brita Kilen, tlf Fauske kommune 8201 FAUSKE Vår dato Vår referanse Side L av 2 í-,.~,.~ " ". _. :,ç" i ausf':8 kommune L.--~~-Tsaksbehll N / 16 L ; _~ /! O'l 'i. r\i;~.,s~~f;j.-mg.~!t-:rj---'~-lid-'. ~Ll316 I~ /ljoro I L -.~_~I._~_._~_-i.J BEVILGNING AV STARTLÁN FOR VIDERE TILDELING Vi viser til søknad datert Husbanken har den bevilget kommunen / Kr ,- Vedlagte betalingsplan og låneavtle er satt opp i samsvar med kommunens ønske i søknaden. Hvis ike ønsker er oppgitt, er det gitt annuitetslån med 5 års avdragsfret og total løpetid på 25 år. Alle lån utbetales med flytende rente. Dersom det er søkt om fast rente, vil tileggsavtle for fast rente oversendes sammen med utbetalingsbrevet. Kommunen kan da velge mellom fastrenten på utbetalingsdato og de to påfølgende måneders fastrenter. Ytterligere lån Kommunen kan søke om flere tileggsbevilgnger i løpet av året for videretildeling. Utbetaling av lånet Undertegnet låneavtle og bekreftelse på kommunestyets lånevedtak sendes til Husbanken, postboks 824, Bedriftssentret, 3007 Drammen. Hvis kommunen i henhold til kommuneloven 60 nrl (bokstav a-d) er oppført i registeret for godkjennng og kontroll, må også fylkesmannens godkjenng være motttt før utbetaling. Regelverk Det forutsettes at midlene videretildeles i samsvar med forskrft om startlån og Husbankens retnngslinjer. Husbankens retngslinjer ligger på ww.husbanen.no. Kommunen vil fortsatt stå fritt til å vedta egne retnigslinjer så framt de ike strider mot Husbankens retngslinjer. Kommunale retngslinjer skal sendes Husbanen til orienterig. Det gjøres oppmerksom på at dersom kommunen ta rentemargin og/eller gebyr, skal ike disse overstige kommunens reelle kostnader., Kontoradresse: Postadresse: Torvgata 2 Husbanken Bodø 8002 BODØ e-post: firmapost.bodo(fhusbanken.no Organisasjonsnr.: Internett: Kontonr.: Telefon: Telefaks:

2 ~ Husbanken Vår dato Vår referanse Side 2 av 2 Rapportering Kommunen skal rapportere om bruken av startlånet. Husbanken har utviket et elektonisk saksbehandlingsverkty (startsak) som legger til rette for automatisk rapporterig. Hvis kommunen ike velger å benyte startsak må startlån rapporteres som enkeltsak i startrap. Kontroll I henhold til bevilgngsreglementets L O kan Husbanken og Kommunal- og regionaldepartementet iverksette kontroll med at midlene tildeles og forvaltes i henhold til retnngslinjene. I henhold til ESAs retnngslinjer for statsstøtte, part VI: Rules on public service compensation, plikter Husbanken å føre følgende kontroll: På bakgrnn av rapportering fra kommunen skal Husbanken kontrollere at støtten som blir gitt til kommunen, blir nytet i tråd med regelverket for startlån samt dette bevilgningsbrevet. Slike kontroller skal foretas for å sike at startlånet ikke åpnes opp for personer som ike omfattes av formålet med startlånet. På bakgrnn av rapporterig fra kommunen skal Husbanken kontrollere at det ike blir utbetalt overkompensasjon til kommunen. Dersom det gis overkompensasjon er kommunen forpliktet til å tilbakebetale midlene til Husbanken så fort som mulig. For kommunen innebærer dette at kommunen nå må rapportere til Husbanken hvilket påslag de legger på startlånet. Dette gjelder både prosentpåslag og eventuelt andre påslag. Dette må gjøres minst en gang per år og ved eventuelle endringer i påslagene. Vi ber dere å opplyse/rapportere om dette samtidig med øvrig rapporterig på startlånet, dvs ved hvert årsskifte. Rapporterigspliken skjer forn bevilgng for Informasjon Vi viser også til våre nettider ww.husbanken.no der kommunen kan søke yterligere informasjon Med hilsen HUSBANKEN Region Bodø ~ ~,i()~yt~qj it ) AI-Kari Be~~ì Avdelingsdirektør ' ~-L L~ Brita Kilen Vedlegg: Betalingsplan Låneavtle

3 6 Husbanken Låneavtale - Alminnelige vilkår Kommune - Videretildeling Saksnr.: Utskriftsdato: Undertegnede Fauske kommune, org.nr , erkjenner å skylde Husbanken, org.nr , kr ,- femmillionerkroner. Rente- og avdragsvilkårene fastsettes av Kommunal- og regionaldeparementet og Husbanken etter retningslinjer vedtatt av Stortinget. For tiden fastsettes renten på grunlag av renteutviklingen i markedet. Stortinget kan endre retningslinjene. Rentevilkår Flytende rente - nominell rente 5,4 % pr. år. - effektiv rente 5,53 % pr. år. Den oppgitte renten er renten for førstkommende hele kvaral. Nominell rente for inneværende kvaral er oppgitt i vedlagte betalingsplan. Renten beregnes og forfaller til betaling etterskuddsvis. I beregning av effektiv rente inngår for tiden termingebyr. Effektiv rente beregnes i samsvar med Forskrift om låneavtaler. Husbanken kan ensidig endre renten på grunag av renteutviklingen i markedet og/eller etter vedtak av departementet eller Stortinget. Ved renteendringer regueres terminbeløpet slik at avtalt løpetid opprettholdes. Renteendringer varsles minst 6 uker før iverksetteise. Renteendringer, som skjer før lånet er utbetalt, må låntaker selv holde seg orientert om på ww.husbanken.no eller ved å kontakte Husbanken. Nedbetalingsvilkår Lånet gis som annuitetslån med avdragsfri periode på 5 år og en total løpetid på 25 år. Etter avtale med Husbanken kan nedbetalingsvilkårene eventuelt endres. Ytterligere opplysninger om nedbetaling av lånet framgår av vedlagte betalingsplan. Renter og avdrag betales uoppfordret innen forfallsdager som banken bestemmer. Lån med flytende rente kan til enhver tid innfris helt eller delvis uten at det påløper ekstra kostnader. Gebyrer Hver termn belastes med et gebyr. Gebyret er for tiden kr 30,-. Husbanken kan ensidig endre og innføre nye gebyrer når endringen er saklig begret ut fra endringer i bankens kostnader eller i omlegging av bankens gebyrstrukt. Endringer varsles minst 6 uker før iverksetteise. Forsinket betaling Innbetalinger anses først å være skjedd når beløpet er godskrevet Husbankens konto. Betales ikke renter og avdrag i rett tid, skal det fra forfall svares forsinkelsesrente fastsatt med hjemmel i forsinkelsesrenteloven av 17. desember Låntakerens plikter Låntakeren forplikter seg til å oppfylle de vilkår som fremgår av bevilgningsbrev og låneavtale. Husbankens rett til å kreve full innfrielse Husbanken har rett til å kreve full innfrielse straks hvis. låntaker vesentlig misligholder låneavtalen. det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til Husbanken som låntaker forsto eller burde ha forstått kunne ha vesentlig betydning for Husbanken Dersom låntaker ikke straks betaler Husbankens kostnader, heruder gebyrer ved eventuell inndrvelse av gjelden (puregebyr og lignende), kan banken belaste lånekontoen for utgiftene eller kreve utgiftene dekket på annen måte. Utbetalingsfullmakt Husbanken har ugjenkallelig fullmakt til å utbetale lånet til kommunen på konto nr Kontoradresse: Postadresse: Torvgata 2 Husbanken Bodø 8002 BODØ e-post: firmapost.bodo(fhusbanken.no Organisasjonsnr.: Internett: Kontonr.: Telefon: Telefaks:

4 Aksept av lånevilkår Vedlagte betalingsplan er en del av låneavtalen. Undertegnede bekrefter å ha mottatt betalingsplanen og brosjyren "Renter og avdrag". Denne låneavtalen er utferdiget i to eksemplarer hvorav låntaker beholder det ene. Undertegnede aksepterer med dette vilkårene i denne avtalen. (Sted) (Dato) (Stempel og underskrift av ordfører) (Gjentas med blokkbokstaver) Dersom andre enn ordføreren undertegner avtalen, skal det legges ved dokumentasjon som viser at vedkommende kan forplikte kommunen. Ved retur av låneavtalen skal kommunen legge ved: Utskrift av kommunestyrets lånevedtak datert , sak nr... Kopi av Fylkesmannens godkjennng datert......, hvis kommunen i henhold til kommuneloven 60 nr. 1 er oppført i registeret om betinget godkjenning og kontroll. Vedlegg: Betalingsplan Brosjyren "Renter og avdrag"

5 ~ Husbanken Dato: HNBK Fauske kommune Pos tboks FAUSKE Saksnr STARTLÅ VIDEREUTLÅ - ANITETSLÅ - FLYT Lånebeløp i kr 5,000,000 Løpetid i år 25 Avdragsfri periode i år 5 Terminer pr år 4 Effektiv rente i % Gebyr pr. termin i kr Totalkostnad Herav renter og gebyrer ,580, ,580, For tiden er den flytende renten 6,3%. Fra er renten fastsatt til 5,4%. Denne betalingsplanen forutsetter uendret rente resten av lånets løpetid. Rente- og avdragsvilkårene fastsettes av departementet og Husbanken etter retningslinjer vedtatt av Stortinget. For tiden fastsettes renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet. Betalingsplanen viser terminbeløp/årlige beløp for et lån som blir utbetalt inneværende måned. Endelig betalingsplan utstedes først ved utbetaling av lånet. Tabellen nedenfor viser hva som må betales i renter, avdrag og evt. gebyrer for hver termin i hele lånets løpetid. o TERMIN / RENTER/OMK. AVDRAG o A BETALE AR KR %P.Å KR %P.Å I KR RESTGJELD , O 87,905 5,000, ,53 O 5.40 O 67,530 5,000, ,53 O 5.40 O 67,53 O 5,000, , O 67,530 5,000, , O 67,530 5,000, ,53 O 5.40 O 67,530 5,000, ,53 O 5.40 O 67,53 O 5,000, ,53 O 5.40 O 67,53 O 5,000, ,53 O 5.40 O 67,53 O 5,000, ,53 O 5.40 O 67,530 5,000, ,53 O 5.40 O 67,53 O 5,000, ,53 O 5.40 O 67,530 5,000, ,53 O 5.40 O 67,530 5,000, ,53 O 5.40 O 67,53 O 5,000, ,53 O 5.40 O 67,53 O 5,000, , O 67,53 O 5,000, ,53 O 5.40 O 67,53 O 5,000, , O 67,53 O 5,000, ,53 O 5.40 O 67,530 5,000,000

6 SIDE forts. ANITETSLÅN TERMIN /.. RENTER/OMK. AVDRAG A BETALE AR KR %P.Å KR %P.Å I KR RESTGJELD ,53 O 5.40 O 67,53 O 5,000, ,53 O , ,623 4,964, , , ,623 4,929, , , ,623 4,893, , , ,623 4,856, , , ,623 4,819, , , ,623 4,782, , , ,622 4,744, , , ,623 4,705, , , ,622 4,666, , , ,622 4,626, , , ,622 4,586, , , ,623 4,546, , , ,623 4,504, , , ,622 4,463, , , ,622 4,420, , , ,623 4,377, , , ,622 4,334, , , ,622 4,290, , , ,622 4,245, , , ,622 4,200, , , ,623 4,154, , , ,622 4,108, , , ,623 4,060, , , ,622 4,013, , , ,622 3,964, , , ,623 3,915, , , ,622 3,865, , , ,622 3,815, , , ,622 3,764, , , ,622 3,712, , , ,622 3,660, , , ,622 3,606, , , ,623 3,553, , , ,622 3,498, , , ,622 3,443, , , ,622 3,386, , , ,623 3,330, , , ,622 3,272, , , ,622 3,214, , , ,622 3,154, , , ,622 3,094, , , ,622 3,034, , , ,622 2,972, , , ,622 2,909, , , ,623 2,846, , , ,622 2,782, , , ,622 2,717, , , ,622 2,651, , , ,622 2,584,727

7 ~ Husbanken SIDE 3 forts. o ANITETSLA o TERMIN / RENTER/OMK. AVDRAG A BETALE ÅR KR %P.Å KR %P.Å I KR RESTGJELD , , ,622 2,517, , , ,622 2,448, , , ,622 2,378, , , ,622 2,308, , , ,622 2,236, , , ,622 2,164, , , ,622 2,091, , , ,622 2,016, , , ,622 1,941, , , ,621 1,865, , , ,621 1,787, , , ,622 1,709, , , ,622 1,629, , , ,622 1,549, , , ,622 1,467, , , ,622 1,384, , , ,621 1,300, , , ,622 1,215, , , ,622 1,129, , , ,621 1,042, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,620 O Lengden på termin 1 avhenger av utbetalingsdato og vil variere fra 3 til 4 måneder. Renten beregnes etterskuddsvis. Av renter og avdrag som ikke betales i rett tid, betales forsinkelsesrente med 1% over den til enhver tid gjeldende rente. Post: Husbanken 8002 BODØ Besøk: Torvgata 2 Kontonr: Tlf: Org. nr: Fax: firmapost. bodo husbanken. no

8 1( Dr L ~~;~n~- ~- 3~ i r' I, I i, I j ~'." Fauske kommune -QÂJJ 'Eksbeh, ijl;; -Of? KOMMUNAL-D~J :~G~g~ ~iipartement ~l,..",_llo:.,-j----_u J ~._._. en Kommunane Dykk ref Vår ref 08/ BEE Dato 1 O UfS 200 Vanskelegstilte på bustadmarknaden Finansmarknaden er for tida prega av stor uro. Det er grnn til å tr at fleire norske husstandar slit med å handtera sine utger'ineliomanna til åbu. Dette er ei utvklng som komrunane no opplever som utfordrande. Regjennga har allereie gjort tilta med sikte på å halda hjula i gan i både finansmarknaden og eksportæringa. Vi har også varla ei ny finanspolitisk krsepake på nyåret, der kommunane er ei viktg målgppe. N år det gjeld utfordrigar knyt ti vanskelegstilte på bustadmarknden, ønskjer eg i dette brevet å nuna om nokre av dei moglegheitene som kommunane allereie har. Desse bør nytst i størst mogleg grad. -8tartãnet.. ei ordning for unge og vanske/egstilte pã bustadmarknaden Stalånet blir tidelt fr Husbanken til kommunane for vidare utlån. Formålet med staånordnga er å skafa og sika bustader for unge og vanskelegstilte på bustadmarknaden. Lånet skl vera eit tibod for dei som vanlegvis ikkje få lån i dei ordiære kredittnstitusjonane. Låeordniga kan bli gjeve som topp- eller full.nansiering ved kjøp av bustad, toppfinansiering ved bygging av ny bustad, utbetrng av bustad eller ti refinansiering av lån slik at låntaar kan bli buande i bustaden sin. Ordninga er med andre ord eit unikt tilbod ti personar som har ptobleinmed åfå lån iprivatebankar, Og eit særleggodt tiltak i tider der viljen til å gje lån i private banka er lav. Husbanken tilbyr både flytde rente og fastrenteavtlar på 3, 5 og 10 år. I tillegg er det i forslag til statsbudsjett for 2009 lagt til rette for 20 års fastrente. Renteføresetnadene til Postadresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo Kontoradresse: Akersg. 59, Telefon: , Telefaks: Org.nr.:

9 låneordninga er gode. Til dømes blir fastrenta med 3 års binding nedjustert fr 5,3 % i desember ti 4,1 % ftl. februar Eg vil understreka at reiitåpå toppfiansieringa ikkje ~r høgare enn for restenav lånet, noko som oft er tielle for lån i private kredittnstitusjonar. I tider der staånet har ei ekstra viktg rolle, må flest mogleg av den akelle målgrppa for staån få kjennskap til ordninga. Husbanken har utabeidd informasjonsmateriell som er tigjengeleg på fleire språk. Dette informasjonsmateriellet er tilgjengeleg for alle kommunar som forvalta ordnnga. Eg vil med dette oppmoda dykk om å ta konta med det lokae regionkontoret til Husbanken og få hjelp til å gjera ordnnga meir brukt. Saman med KS vil Husbanken i 2() gjennomfrare,gonale konferasar der staånet og andre økonomiske verkemidiar står på dagsorden. Meir inormasjon vi bli lagt ut på nettidene til Husbanken, ww.husbanken.no. Sjølv om staånet er ei ordning for unge og vanskelegstilte, og ei særleg god ording i tider der private fiansinstitusjodar er restiktve, vil eg minila om viktigheita av ~n-d.i~~flkt so~ følgjer av finansavtlelova. Kommunalt disponerte bustader I dei aler fleste kommunar er det innbyggarr som av ulike åraker har behov for hjelp til å skafa seg ein bustad og/ ell~r for å bli buande i clen bustaden dei har. Vi veit at mange kommunar slit med for få kommunale bustader som møter behova til gruppa av vanskelegstilte. Til tross for oßûattde statlege tilskotsordningar, harikkje taet på kommunalt disponerte bustader auka i særleg grad. Regjeriga har dior fått gjennomfrt ei undersøking om årsaer til lav vekst av bustader. Rapporten er av interesse for både statlege og kommunale akrar. Rapporten ligg tilgengeleg på ww.rejlerinl!en.no/krd. For ale kommunar er det vitig å ha ein god, konkret og detaljert bustadsosial handlingsplan."n"".qlgëkqilh,a~",,.llg:;l:till~ggi:~ll9v.f(.r"m~lr,..ku.ild,. ~kap íl1u""..c,.,.,k,.o r.,l,.e,_",.,i",s.",., eip..'.. - _...,_ _.._...., ,,,,_ ,...,...--._..., c- '-'_,_,'_.._, _ --, best kan endr og utvda dej:ikoimunale bustadmassen dei disponerer. innlsviel erå få dokumentert tilstaden Eiiiainan i den bustadmassen ein har. Med meir kunnskap om situasjonen vil ein enklare kunna planleggja langsiktg. Hos Husbanken kan ein søkja om.k9mpetasetilskot til slike utvklingsarbeid. Rammene som ligg i statsbudsjettorslaget gir rom for tilsegn om 93,2 mill. kr i Bustadsosiale tiltak har fyteprioritet innanfor ordninga. Eg oppmodar düor dei av dykk som har behov for slike tilta om å konta Husbanken for meir inormasjon og oppfølging. I statsbudsjettorslaget for 200 legg vi opp til 1500 nye tilsegn om utleigebustader i 2009, jf. kap. 581, post 75 Bustadtilskot til tilpassing, etablering og utleigebustader. Bustøtt må også sjåast i samanheng med utvklnga av fleire utleigebustader. Vidare er Side 2

10 det eit nasjonalt mål at denne aktiviteten vil bidr til vekst av bustader på nasjonalt nivå. For å nyt bustadtilskotet til utleigebustader best mogleg, vil Husbanen ved tildelig i 2009 be kommunane om å gjera greie for på kva måte tiskotet bidrar til å gjera bustadmassen meir eigna for vanskelegstilte. Bustadtilskotet ti utleigebustader skal som hovudregel bidra ti fleire bustader for kommunen. likevel ser eg at einskilde kommwlar har for mange bustader som ikkje er eigna, og difor ikkje kan nå målet OII auke i taet på bustader. Andre kommunar har behóv for å spreia bustadene for å unngå oppsamling på einskilde område. Gjeve desse omsyna, ber eg alle kommunar som treng å endra og utvda bustadmassen sin, om å ha ei heilskapleg tilnærmng til utvnga og grnna denne godt i søknaden om bustadtilskot til utleigebustad. Det er framleis kommwlar som ikkje følgjer opp forvaltingslova når dei tideler kommunal bustad. nidelig åvkótfunal bustad er eit enkeltvedta. Vedtaka skal vera skiege og gjorfgreie for. Vidare skal forvltingsorganet som har treft vedtaet, sikra at pare blir underrett så raskt som mogleg. Då skal det også bli opplyst om Iloglegh~ittne.for å klaga på vedtaet Eg nytr dior denne anledninga til å minna om at forvaltingslova skal følgjast, og at dei kommunane som ikkje har gjort dei naudsynte tipassingane, ta ta i problemet omgåade. Ei styrkt bust ølte Regjeringa har nyleg foreslått eit nyt regelverk for bustøtte, jf. Stprp. nr. 11 ( ). Forslaget ligg til behandling i Stortnget. Dato for iverksetjing er sett ti!. juli Det nye regelverket opnar for at alle kan få bustøtte, unnateke studenta uta bam og militære. I tilegg ti at dette hjelper den einskilde husstad, vil eit betre regelverk gje trggleik for kommunane i arbeidet med å buset ja vanskelegstilte. Ved etablenng av nye bustader kan kommunane i større grad rekna med at husleiga frå bebuar er sikr. Vidare vi det nye regelverket vera enklare å administrera for sakshandsamarane i kommunane. Husbanen vil sikra at det er eit godt infonnasjonsmatenell klar før sjølve iverksetjinga. Det vi også bli aiang~rt kurs for sashandsamarr. Kommunane har ein viktig jobb gjennom å ha fokus på kven som ved nyt regelverk kvalifserar ti bustøtte. Dette er ei utfordnng eg håpar de i kommunane tek ta i etter beste evne. Side 3

11 Bustadsosialt rundskriv Vi stå ovenor fleire utfordringar i arbeidet med vanskelegstilte på bustadmarknaden. I løpt av våren 2009 vi eitnýt bustadsosialt ruridskrvbli distrbuert til alle koinl1iiane. Formålet med rundskrivet er å synleggera ulike tita og verkemiddel som er nytge i det bustadsosiale arbeidet. Med helsing ~eitkleppa Kommunal. og regionalnister Side 4

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag:

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/429 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/116 I Saksbehandler: Sluttbehandlede vedtaksinstans: Fauske kommunestyre Sak nr. 017110 I FORMANNSKAP I Dato: 01.02.2010 FAUSKE KOMMUNES

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet Dokument nr. 3:8 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr.

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Fagnotat Saksnr.: 201200950-20 Emnekode: ESARK-1522 Saksbeh:

Detaljer

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt HB 7.C.17 Veileder for saksbehandling av startlån i kommunene Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold SIDE Innledning 3 1. Generelt om startlån 1.1 Formål 4 1.2. Hvem kan få startlån 4 1.3 Hva gis det startlån

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

John Morten Laugsand, nestleder Marie Malum Thomas Talsnes Tove Solem Helgemo

John Morten Laugsand, nestleder Marie Malum Thomas Talsnes Tove Solem Helgemo MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Utvalg/styre/råd : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Torsdag 24. september 2009 kl 09.30 Møtested/lokaler Arkivsak : 289/2009

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Husbankens låne- og tilskuddsordninger Husbankens låne- og tilskuddsordninger Retningslinjer for Stange kommune Vedtatt av kommunestyret 17. september 2014 åpenhet trygghet mangfold Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd i Stange

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune Retningslinjer for startlån Lunner kommune Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold: 1. Om startlånordningen..2 2. Retningslinjer for startlån.2 3. Hvem kan få startlån.2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte..2 4. Husstandens

Detaljer

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE SUPPLEMENT TIL HUSBANKENS REGLER FOR TILDELING AV STARTLÅN VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19. MARS 2015 RETNINGSLINJER STARTLÅN Inngangsmulighet på boligmarkedet Randaberg kommune Randaberg

Detaljer

Rutiner/Retningslinjer

Rutiner/Retningslinjer Rutiner/Retningslinjer Vedtatt: Kommunestyret, sak 108/13-25.09.13 Sist revidert: Enhetsleder 10.12.14 i hht delegasjon gitt av byråd for helse og omsorg Angående: Reviderte retningslinjer for startlån

Detaljer

FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11 INNSTILLING:

FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11 INNSTILLING: LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Venke Strat Thorsen Dato: SAKSFRAMLEGG Unntatt offentlighet: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11

Detaljer

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal Regionrådet for Hallingdal Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal del II - tillegg Prosjektrapport januar 2006 flå lå nes gol Hemsedal ål l Hol Forord til Del II - Tillegg Denne delen av Bustadsosial

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1 FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i K-styre 11.02.2010 K-008/10 Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 Arkivsaksnr. i Formannskapssalen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss.

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss. Rundskriv Udir-3-2009 Sakshandsamar: Jens Kristian Jebsen og Mare Erdis Dato: 28.01.2009 Kommunane Fylkeskommunane Fylkesmennene Statlege skolar Privatskoleorganisasjonane Udir-3-2009 Særlege problemstillingar

Detaljer

Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011

Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/boligetaten Fagnotat Saksnr.: 201000314-22 Emnekode: SARK-1522 Saksbeh: TRST Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Fra: Boligetaten Dato: 7. mai 2011 Startlån

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8) ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT Sid 1 (8) SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015 Informasjon om Resurs Bank Hovedkontor: Resurs Bank AB (publ), (Org.nr. 516401-0208)

Detaljer

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken HB 7.B.4 (N) Mars 2014 Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken 1 Formål Barnehagelån skal medverke til å dekkje behovet for gode barnehagar. Barnehagelånet skal fremje kvalitet i det fysiske

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3:5 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord.

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. mellom Helsedirektoratet, Avdeling Forebygging i helsetjenesten

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Besøksadresse: Tollbugate 20 Til: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Rundskriv: 4/12 Dato: 01.12.2011 Saksnr: 10-01693-19

Detaljer