MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1"

Transkript

1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN /03 03/00119 INNFØRING AV STARTLÅNSORDNING - OPPTAK AV BUSTADTILSKOT TIL ETABLERING 0003/03 03/ MAI OS SENTRUM-OPPNEMNING AV REPRESENTANT /03 03/00147 POLITISK KVARTER /03 03/00148 NÆRINGSLIVETS KVARTER /03 03/00193 NY ARBEIDSTIDSAVTALE FOR LÆRARPERSONALET - KOMMUNEN OG FYLKESKOMMUNEN SOM SKULEEIGAR 47 Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Ordførar Rådmann

2 Sak 0001/03 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN MØTEBOK Saksbehandler: Arne Skogedal Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 03/00072 Saksnr.: Utval Møtedato / Os Forvaltningsstyre /03 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Styringsgruppa tek administrasjonen si orientering om Bustadsosial Handlingsplan som melding. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

3 Sak 0001/03 Vedlegg: 1. Kartleggingsresultat framlagt på Oppfølgingskonferansen 10. desember Referat frå oppfølgingskonferansen i Kyrkjelydshuset Saksopplysningar: Formannskapet gjorde vedtak i mai 2002 om å setta i gong arbeidet med Bustadsosial Handlingsplan. Arbeidet vart organisert som eit prosjekt med formannskapet som styringsgruppe, tverrfagleg samansett prosjektgruppe og prosjektleiar i ½ stilling. Endeleg mandat og framdriftsplan vart godkjend i styringsgruppa i august. Os kommune har delteke på Husbanken sine prosjektleiarsamlingar i september og desember. Oppstartkonferanse i Os vart gjennomførd 17. september. Kartlegginga av dei vanskelegstilte på bustadmarknaden vart gjennomførd frå 21. oktober til 1. november. Kartleggingsanalyse vart deretter utarbeidd. Kartlegginga vart lagt fram på Oppfølgingskonferansen 10. desember med dei same deltakarane som på Oppstartkonferansen. Arbeidsutvalet og prosjektgruppa har hatt møte etter behov. Vi har ikkje lukkast med å få brukarrepr. frå rus- og psykiatritenesteområda i prosjektgruppa. Arbeidsutvalet har lagt møte og aktivitetsplan for 2003 med det mål at planarbeidet skal vera ferdig til 1 april. Prosjektgruppa vil fram til då ha 2 eller 3 møte. Eit eller fleire møte må på eit tidleg tidspunkt vera saman med styringsgruppa. På Oppfølgingskonferansen vart det gjort avtale om ein Konklusjonskonferanse i mars månad der prosjektgruppa legg fram endeleg resultat av kartlegginga og framlegg til bustadsosiale tiltak. Planen vert deretter sendt ut til høyring. Den politisk behandlinga i kommunestyret vert innan 1. juli. I samband med behandlinga i kommunestyret, er det ønskeleg at høyringsinstansane munnleg får høve til å leggja fram sine merknader. Prosjektleiar vil på møte 21. januar gje styringsgruppa ein gjennomgang av kartleggingsresultata. 7. januar 2003 Arne Skogedal Prosjektleiar Side 3 av 16

4 Sak 0002/03 MØTEBOK INNFØRING AV STARTLÅNSORDNING - OPPTAK AV BUSTADTILSKOT TIL ETABLERING Saksbehandler: Per Fosse Arkiv: 252 Arkivsaksnr.: 03/00119 Saksnr.: Utval Møtedato 0002/03 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: 1. Os Kommunestyre gjorde i budsjettet for 2003 vedtak om låneopptak på startlån med 10 mill kr. Adminstrasjonen får fullmakt til å auka låneopptaket med inntil 5 mill kr dersom ramma på 10 mill kr vert for knapp. 2. Os Kommunestyre vedtek opptak av masimalt bustadtilskot til etablering for vidaretildeling. 3. Os Kommunestyre vedtek at Husbanken sine retningsliner skal nyttast ved tildeling av ovannemde lån og tilskot. Jfr vedlegg 1 og Os kommunestyre vedtek at at det ved vidareutlån på startlån skal reknast 0,25% høgare rente enn gjeldane husbankrente. Rentedifferansen skal gå til styrking av den kommunale bustadadministrasjonen. 5. Rådmannen får fullmakt til å inngå dei samarbeidsavtaler med lokale banker om startlånsordninga som trengst. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

5 Sak 0002/03 Vedlegg: 1. Retningsliner for startlån frå Husbanken 2. Retningsliner for bustadtilskot frå Husbanken til etablering i bustad Saksopplysningar: INNFØRING AV STARTLÅNSORDNING OPPTAK AV BUSTADTILSKOT TIL ETABLERING. Bakgrunn: Regjeringa tok i august i år avgjerd om å innføra ei ny lånordning Startlån frå og med Startlånet skal administrerast av kommunane, og skal erstatta kjøpslån frå Husbanken og etableringslån frå kommunane. Målet er at lånekundane berre skal venda seg til ein offentleg instans, mot to i dag, kommunen og Husbanken. Målet er i tillegg at startlånet skal gje ei meir fleksibel løysing på lokale etableringsproblem. Startlånet er etablert i samsvar med forslaga til ei arbeidsgruppe med representantar frå Finansnæringa sin hovedorganisasjon, Sparebankforeninga, Kommunenes sentralforbund, Kommunale bustadsadministrasjoners landsråd og Husbanken. Målgruppa skal vera unge i etableringsfasen, funksjonshemma, eldre, flyktningar og andre vanskelegstilte. Utmålinga av lånet skal kunna variera ut frå betalingsevne og behov. Kommunane vert oppfordra til å inngå avtaler om samfinansiering med lokale bankar. Ved samfinansiering vert det ytt to lån til søkjarane: eit frå privat bank ( grunnfinansiering) og startlån (toppfinansiering) frå kommunen. Målet med denne ordninga at dei private bankane skal kunna tilby lånevilkår som samsvarer med det dei tilbyr på bustadlån til andre kundar. Det ligg vidare inne i ordninga at dei mest vanskelegstilte skal kunna få fullfinansiering med startlån, eventuelt i kombinasjon med bustadtilskot til etablering. Husbanken sine rammevilkår til kommunane: Eventuelle tap på startlånet vert dekka med 25% av kommunen 75% av Staten. Kommunen har topprisikoen. Kommunane kan framleis setja av inntil 20% av bustadtilskotet til dekking av eventuelle tap på vidareutlån. Kommunane kan plussa på husbankrenta inntil 0,25% til dekking av administrasjonskostnader ved vidareutlån. Kommunane kan ta etablerings- og forvaltningsgebyr Side 5 av 16

6 Sak 0002/03 Kommunane skal gje lån og tilkot til privatpersonaer, medan Husbanken vil halda fram med å gje lån og tilskot til kommunar, stiftelser, selskap og liknande til kjøp/bygging av utleigebustader. Forvaltning : Forvalting av startlån til privatpersonar kan kommunen anten: Forvalte sjølv Setja forvaltinga ut til privat aktør. Regjeringa har bestemt at Husbanken ikkje skal kunna tilby kommunane forvalting av startlån til privatpersonar. Os kommune har sidan 1993 nytta Den Norske Bank ASA som låneforvalter for etableringslån. Husbanken si rolle: Husbanken si rolle frametter vil i hovudsak vera å rettleia og hjelpa kommunane til aktiv bruk av startlånet overfor målgruppa. Husbanken skal mellom anna tilby malar for søknadskjema, rapportering, avtaler mellom bankar og kommunar, retningsliner og anna. Husbanken sine regionkontor vil kunna tilby kommunane samarbeid, rettleiing og rådgjeving i høve rutiner for sakshandsaming m.m. Kommunen si rolle: Kommunen skal søkja årleg låneopptak i Husbanken. Kommunen skal vidare vurdera og handsama lånesøknader frå enkeltpersonar. Husbanken stiller krav om at vedtak kan påklagast og klageinstans er den kommunale klagenemda. Vurderingskriterier for enkeltsøknader: Kommunen skal medverka til å skaffa bustader til personar som sjølv ikkje kan ivareta sine interesser på bustadmarkedet. Vurderinga om husstanden skal leiga eller eiga bustaden sin må ein sjå i samanhang med husstanden sin sosiale og økonomiske situasjon. Kriteria for om søkjarar kjem inn under ordninga for startlånet bør som ved etableringslånet vera todelt. På den eine sida må ein leggja faktaopplysningar til grunn, som til dømes husstanden si samansetting, alder, antall hustandsmedlemmer, funksjonhemming, bakgrunn osv. På den andre sida lyt ein vurdera søkjar utifrå økonomiske forhold og kva bustad ein søker finansiering til. Søknader om startlån vil alltid verta gjenstand for skjønmessig vurdering. Hovedprinsipp for saksbehandlinga: For budsjettering av kostnader til livsopphald vert SIFO- satsar lagt til grunn. Det skal hentast inn dokumentasjon på alle økonomiske forhold som er viktige for lånevurderinga. Side 6 av 16

7 Sak 0002/03 Husstander med mellombels inntekt,stor usikra gjeld, eller for dårleg betalingsevne skal verta frårådd å ta opp lån. Søkjarar som vert innvilga lån skal ha fast inntekt på lengre sikt, og betalingsevne til å kunna dekka sine lånekostnader, naudsynt livsopphald og andre dokumenterte utgifter. Kommunen kan innhenta kredittopplysningar frå selskap og offentlege organ. Kommunen har eit eige ansvar til å rå i frå/gje avslag på ein lånesøknad overfor søkjarar med lita betalingsevne, til tross for eit positivt tilbod frå ein bank. Dersom private banker er meir restriktive i si lånevurdering enn kommunen, kan kommunen trass avslag frå bank, innvilga 100% startlån. Nedbetalingstida må stå i forhold til storleiken på lånet og økonomien til søkjar. Det må kunna gjevast inntil 3 års avdragsfritak som etableringnslånet gjer opning for i dag. Søkjarar til finansiering av kjøp av bustad gjennom startlånordninga vil kunna delast i grupper utifrå type finasiering dei har behov for: Ungdom i etableringsfasen utan eigenkapital : Kommunen bør her vurdere å gje 20% av kjøpesummen som startlån. Lånet vert gjeve som toppfinansiering til ein rimeleg og nøktern bustad under føresetnad at ein privat bank gjev resterande lån som grunnfinansiering. Vanskelegstilte: Vanskelegstilte husstander kan tildelast inntil 100% startlån. Hovedfinansiering i privat bank må vera prøvd. Startlånet kan verta redusert i høve banken sitt tilbod om grunnfinansiering. Særleg vanskeligstilte: Søkjarar som kvalifiserer til bustadtilskot skal skal normalt kunna få 80% startlån og 20% tilskot. Bustadtilskotet vert redusert dersom søkjar har eigenkapital eller betalingsevne. Rente: Renta på vidareutån har til no vore den same som Os kommune betaler på sitt innlån. Som det går fram av rammevilkåra kan kommunane no plussa på 0,25% på utlånsrenta til dekning av administrasjonskostnader. Tapsfordeling: Ved misleghald har kommunen risikoen for dei første 25% av det resterande startånet, medan Staten tar risikoen for dei restrande 75%. Det er ved sal av bustaden det vert klart om nokon taper pengar. Låneopptak startlån: I samband med budsjettet for 2003 er det gjort vedtak om eit låneopptak på 10 mill. kr. ei auke på 1 mill kr i høve Heile summen er tildelt og det er i tillegg gjeve tilsagn på om lag 2.5 mill kr av ramma for Startlånet skal for dei mest vanskelegstilte erstatta kjøpslånet frå Husbanken og det kommunale etableringslånet eller tilskot. I tillegg kan startlånet brukast i samfinansiering med private bankar der startlånet dekker toppfinasieringa. Storleiken på etableringslåna har i Os til no vore på om lag kr kvar, medan landgjennonsnittet i 2001 låg på ca kr Ettersom vi no må vera budd på for dei mest vanskelegstilte å løyva større lån enn tidligare, kan truleg ramma i budsjettet for 2003 vera for Side 7 av 16

8 Sak 0002/03 knapp. Administrasjonen vil difor gjera framlegg om at det vert gjeve fullmakt til auka låneopptak med inntil 5 mill. kr. Økonomiske konsekvenser: Det har etter 1996 ikkje vore bokført tap på etableringslån. Pr. i dag har vi 3 misleghaldne lån. Desse låna er godt sikra innafor den verdien bustadane har i dag. Gjennom startlån vil ein i dei fleste tilfelle frametter innvilga høgare lån enn i dag ( ca ), og for enkelte særs vanskelegstilte må ein gå inn med opptil 100% finansiering. Dette kan auka tapsrisikoen for Os kommune. Ein vil difor rå til at det vert vurdert å søkja Husbanken om opptak av bustadtilskot til etablering for vidarefordeling. Av desse midlane kan det kvart år setjast av inntil 20% til tapsfond for misleghaldne nye startlån og allereie innvilga etableringslån etter Opptak av bustadtilskot til vidaretildeling: Os kommune har hittil ikkje søkt Husbanken om midlar til vidarefordeling av bustadtilskot. Søkanadane frå Os har vorte handsama av Husbanken etter instilling frå oss. Tilskotet skal kunna tildelast husstandar med svak økonomi blant funnksjonshemma, særleg vanskelegstilte og unge i etableringsfasen.det vert lagt vekt på om den vanskelege situasjonen er av meir varig karakter, både når det gjeld økonomi og fysiske,psykiske eller sosiale problem. Rettleiande øvre grense for einslege er ca til kr. Denne grensa vert auka med kr for kvart husstandsmedlem. Funksjonshemma og særleg vanskelegstilte kan normalt få dekka inntil 30% av kostnadane med tilskot, medan gruppa unge i etableringsfasen normalt kan få dekka 10-20%. Måleta med starlånet har frå Regjeringa si side vore å få til ei best mogeleg løysing på lokale etableringsproblem. I så måte vil lokal tildeling av bustadtilskot til etablering styrka dette ytterlegare. I tillegg vil Os kommune kunna byggja opp eit tapsfond i høve tap på startlån og etableringslån ytt av Os kommune etter Administrative konsekvenser: Ettersom det kommunale etableringslånet og Husbanken sitt kjøpslån no vert slått saman til ei låneordning, vil dette føra til meirarbeid og derved auka administrasjonskostnader for Os kommune. I tillegg kjem arbeidsoppgåvene i samband med saksbehandling og forvalting av tilskotsordninga til etablering. Administrasjonen vil difor rå til at ein nyttar seg av tilbodet frå Husbanken/Staten om å kunna berekna seg 0,25% høgare rente på vidareutlånet frå kommunen. På eit låneopptak på 10mill kr. vil dette etterkvart utgjera omlag kr pr år. Denne rentedifferansen bør øyremerkast til styrking av den kommunale administrasjonen omkring bustadsaker. ( alle lån og tilskotsordninger samt forvaltning av dei kommunale utleigebustadane). Framlegg til tilråding: 1. Os Kommunestyre gjorde i budsjettet for 2003 vedtak om låneopptak på startlån med 10 mill kr. Adminstrasjonen får fullmakt til å auka låneopptaket med inntil 5 mill kr dersom ramma på 10 mill kr vert for knapp. Side 8 av 16

9 Sak 0002/03 2. Os Kommunestyre vedtek opptak av masimalt bustadtilskot til etablering for vidaretildeling. 3. Os Kommunestyre vedtek at Husbanken sine retningsliner skal nyttast ved tildeling av ovannemde lån og tilskot. Jfr vedlegg 1 og 2( uttrykt). 4. Os kommunestyre vedtek at at det ved vidareutlån på startlån skal reknast 0,25% høgare rente enn gjeldane husbankrente. Rentedifferansen skal gå til styrking av den kommunale bustadadministrasjonen. 5. Rådmannen får fullmakt til å inngå dei samarbeidsavtaler med lokale banker om startlånsordninga som trengst. Side 9 av 16

10 Sak 0003/03 MØTEBOK 17. MAI OS SENTRUM - OPPNEMNING AV REPRESENTANT Saksbehandler: Jonny Haugland Arkiv: C03 Arkivsaksnr.: 03/00153 Saksnr.: Utval Møtedato 0003/03 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Os Formannskap oppnemner..som representant til 17. mai komiteen for Os sentrum for Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

11 Sak 0003/03 Vedlegg: Saksopplysningar: Os kommune ved kulturavdelinga har ansvar for at det vert arrangert eit offentleg 17. mai tilstelling i Os sentrum i lag med aktuelle lag og organisasjonar. Os kommune har vore representert med ein representant i hovudkomiteen. Siste oppnemnde representant var Inger Kobbeltvedt, valt av Hovudutval for kultur. I følgje det nye delegasjonsreglementet er det formannskapet som skal oppnemna representanten er siste året i denne valperioden og representanten bør då oppnemnast for inneverande år. Frå kulturavdelinga si side kunne det vore greitt å halde på noverande representant Os Jonny Haugland Konsulent Side 11 av 16

12 Sak 0004/03 MØTEBOK POLITISK KVARTER Saksbehandler: Gunvor S. Heggland Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 03/00147 Saksnr.: Utval Møtedato 0004/03 Os Formannskap Uformell drøfting av ymse saker.

13 Sak 0005/03 MØTEBOK NÆRINGSLIVETS KVARTER Saksbehandler: Gunvor S. Heggland Arkiv: U00 Arkivsaksnr.: 03/00148 Saksnr.: Utval Møtedato 0005/03 Os Formannskap Uformell drøfting av ymse saker.

14 Sak 0006/03 MØTEBOK NY ARBEIDSTIDSAVTALE FOR LÆRARPERSONALET - KOMMUNEN OG FYLKESKOMMUNEN SOM SKULEEIGAR Saksbehandler: Jorunn Solberg Arkiv: 517 Arkivsaksnr.: 03/00193 Saksnr.: Utval Møtedato 0006/03 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Administrasjonen får fullmakt til å utforme fråsegna til KS vedkomande den nye arbeidstidsavtalen for lærarane i samsvar med Formannskapet sitt syn. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

15 Sak 0006/03 Vedlegg: Debatthefte frå KS Saksopplysningar: Arbeidstida til det pedagogiske personalet er regulert ved særavtale. Staten og lærarorganisasjonane står nå framfor forhandlingar om ny arbeidstidsavtale, pårekna avslutta innan utgangen av mars månad. Etter siste særavtale har lærarane eit arbeidsår på 1687,5 t og 38 veker av arbeidsåret er samanfallande med elevane si skuletid. Denne tida er igjen inndelt i arbeidseiningar på 60 min, der 45 min er undervisningstid, og den resterande tida skal nyttast til praktiske gjeremål i samband med undervisninga i tillegg til pausetid. I tillegg til ovanståande, skal lærarane vere tilstades i 150 t pr år ( 160 t i første klasse) som er bunde på arbeidsplanen. Vanlegvis er ein stor del av denne tida sett opp som eit fast timetal på ein felles vekedag. Vidare skal lærarane nytte 5 dagar pr år utanom elevane si skuletid til etterutdanning/felles planlegging. Resten av årsverket er ubunden tid som lærarane sjølv disponerer, og storleiken av denne er avhengig av dei relativt kompliserte utrekningane i høve til vekting mellom ulike fag og elevaldersgrupper, den såkalla lesepliktavtalen. Tidlegare forhandlingar har ikkje ført til store endringar av sjølve systemet, men denne gongen kan det bli annleis. Dette har samanheng med dei forsøka som er blitt gjennomført dei siste åra, jfr debattheftet s. 4. Arbeidsavtalen vil ha avgjerande verknad for korleis kommunane i framtida skal kunne organisere skuledagen og skuleåret. KS oppfordrar difor kommunane til å gje sine innspel i førekant av desse forhandlingane, slik at skuleeigarane kan vere med som premissleverandørar. Rådmannen vil peike på nokre område som det etter hans meining er særleg viktig å kommentere. Det gjeld tariffområdet, lesepliktavtalen og lengda av skuleåret. Kommunane bør drive ein mest mogeleg heilskapeleg personalpolitikk. I dag må det takast omsyn til at arbeidstakarane tilhøyrer to ulike tariffområde. Tida bør nå vere inne til å endre dette, slik at kommunen får eit felles tariffområde for alle sine tilsette. Lærarane skal i stadig større grad gå over frå kateterundervisning til å vere arbeidsleiarar for elevane. Nåverande skilje mellom ulike fag når det gjeld vekting i tidsbruk, høver ikkje saman med den utviklinga som har gått føre seg. Difor bør leseplikta fjernast. Skuleåret er trengt saman til 38 veker, i tillegg kjem den såkalla 39. veka til etterutdanning og planlegging. Dette medverkar til å auke arbeidsbøra gjennom skuleåret, og har ført til dei avspaseringsordningar som vi kjenner til. Ny statistikk viser at lærarane er ei av dei yrkesgruppene der flest arbeidstakarar går over på uføretrygd før dei når pensjonsalder. Det er ikkje utenkjeleg at det hektiske arbeidsåret er ei viktig årsak. Samarbeid er ein føresetnad for ein godt fungerande skule. Nåverande arbeidstidsordning er eit hinder for å komme fram til gode samarbeidsformer. Saka blir hermed lagt fram til drøfting, og administrasjonen vil utforme fråsegna frå kommunen til KS i samsvar med dei synspunkta som Formannskapet samlar seg om. Side 15 av 16

16 Sak 0006/03 Jorunn Solberg Kommunaldirektør Side 16 av 16

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal Regionrådet for Hallingdal Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal del II - tillegg Prosjektrapport januar 2006 flå lå nes gol Hemsedal ål l Hol Forord til Del II - Tillegg Denne delen av Bustadsosial

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleribrukshall Møtetid: 17:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106,

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt.

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus, kommunestyresalen Dato: Tysdag, 01.10.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 97/12 Komite for finans og forvaltning 06.11.2012 63/12 Komite

Detaljer

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011 Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune 2011-2014 1 1. INNLEIING...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.4 2. MÅL...FEIL! BOKMERKE

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Føreord Difi har kartlagt og vurdert erfaringar med utvalde fornyings- og effektiviseringsprosessar

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån.

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån. Retningslinjer for kommunale kraft- og næringsfond. Retningslinjene vart vedtek av Kommunestyret i K-sak 29/08. Retningslinjene er basert på Vedtekter for Kraftfondet, endeleg stadfesta av Fylkesmannen

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18)

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) www.sfj.no Budsjett 2015/Økonomiplan 2016 (17-18) Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden 2016 (17-18) ligg med dette føre.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet Dokument nr. 3:8 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer