Husbanken muligheter. Tommy Rønne og Wenche Ervig Husbanken Region Midt-Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Husbanken muligheter. Tommy Rønne og Wenche Ervig Husbanken Region Midt-Norge"

Transkript

1 Husbanken muligheter Tommy Rønne og Wenche Ervig Husbanken Region Midt-Norge

2 Husbankens arbeidsform Husbanken skal medvirke til gjennomføring av boligpolitikken ved bruk av sin regionale struktur gjennom samarbeid, kunnskapsformidling og økonomiske virkemidler rettet mot kommuner, bransjen og sluttbrukere 14. nov

3 Resultatmål for 2012: Et velfungerende boligmarked Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet Flere miljøvennlige og universelt utformede boliger og bygg på attraktive steder 14. nov

4 Eksisterende boligmasse - status Boliger bygd etter krigen: 85 % av boligmassen Husbanken har finansiert 2/3 av nybyggingen etter krigen, ca 1,1 mill. boliger Husbanken rehabiliterer boligmassen? 14. nov

5 5

6 Universell utforming som strategi Handlingsplan for funksjonshemmede Handlingsprogram for universell utforming Handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne Handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet nov

7 Alle skal bo godt og trygt Kompetanseplan for prosjekterende En målrettet kunnskapsbygging om universell utforming for prosjekterende i byggenæringen Nødvendigheten av tverrfaglig samarbeid der rolleforståelse og ansvarsfordeling er viktig Hvilket regelverk som påvirker universell utforming 7

8 Husbankens virkemidler Penger: Grunnlån Startlån Boligtilskudd (etablering, tilpasning, utredning, prosjektering, tilstandsvurdering, heis) Bostøtte Investeringstilskudd Kompetansetilskudd Tilskudd til områdeløft Kunnskap: Informasjon, veiledning, opplæring, kompetanseoverføring 14. nov

9 Nye standarder NS Universell utforming av byggverk, del 1 Arbeids og publikumsbygninger NS Universell utforming av byggverk, del 2 Boliger 14. nov

10 NS 3700 Kriterier for passivhus og Lavenergihus Boligløsninger 14. nov

11 Grunnlån - formål Nye bygg Eksisterende bygg Etableringsfase/vanskeligstilte Boligforsyning i distriktene 14. nov

12 Grunnlån Husbanken kan gi grunnlån på 80 % av prosjektkostnadene eller salgsprisen dersom prosjektet tilfredsstiller kriteriene for universell utforming og energi/miljø. Ved utbedring kan grunnlånet utgjøre inntil 100% av de utbedringskostnadene Husbanken godkjenner 14. nov

13 14. nov

14 Energikrav Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 14-3 (energitiltak) 1. Skjerpede tiltak Vinduer/dører Tetthet Ventilasjonsanlegg 2. Omfordeling av skjerpede tiltak 3. Lavenergihus klasse 1, j.fr. NS

15 Renter for desember 2012 Terminforfall Fast Fast Fast Fast Flytende 3 år 5 år 10 år 20 år rente Månedlig 1,982 2,080 2,472 2,667 1,982 Kvartalsvis 1,985 2,084 2,477 2,673 1,985 Halvårig 1,990 2,089 2,485 2,682 1, nov

16 Tilstandsvurderings tilskudd Heis tilskudd Utbedrings lån 14. nov

17 Hvem kan søke Tilskudd til heis kan gis til eiere av eksisterende boligeiendommer med minst tre etasjer. Tilskudd kan søkes av eiere (borettslag og sameier) av eksisterende boligeiendom. Det kan gis tilskudd til : konsulentbistand til prosjektering av heis og kostnadsoverslag for installering av heis til installering av heis. Ved behandling av søknad legges det vekt på antall leiligheter som vil kunne betjenes av heisen grad av tilrettelegging av heis og bygning for rullestolbruk leilighetenes mulighet for tilpasning for bevegelseshemmede. 14. nov

18 Det kan gis tilskudd til inntil 50 prosent av kostnadene til prosjektering eller installering. Med tilskuddsramme på kr. 10 millioner for 2012 for hele landet, gir dette begrensning! NB! Nytt fra 2011 Arbeidene må fullføres og tilskudd søkes utbetalt samme år som tilskudd blir gitt! 14. nov

19 Eksempel 14. nov

20 14. nov

21 14. nov

22 Prosjekteringstilskuddet Rettighetstilskudd: Funksjonshemmet + boligbehov = utrednings- og prosjekteringstilskudd. Husbanken kan dekke utgifter til faglig & profesjonell bistand med inntil kr pr sak pr tilskudd. Tverrfaglig samarbeid i kommunen der ergoterapeut, økonomisk rådgiver og byggteknisk fagperson bidrar. 22

23 Tilpasning: før og etter 23

24 Boligtilpasning Eksisterende boligmasse Tilpasningstilskudd til boligtilpasning Kan videre tildeles til private Kommunen prioriterer 14. nov

25 Investeringstilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester. Tilskuddet tildeles kommunene gjennom Husbanken. 2012: Ramme på kr. 166 mill - oppbrukt Har fått 100 mill i tillegg i 2012 Vi får økte midler ved behov! 25

26 Målsetting for bostøtte Å hjelpe husstander med lave inntekter og høye boutgifter til å etablere seg og bli boende i en god bolig Ordningen er rettighetsbasert og behovsprøvd 14. nov nov

27 La ikke de unge forsvinne i eldrebølgen åringene utgjør 20% av befolkningen Store ungdomskull framover P.t åringer Og åringer Alle skal ut på boligmarkedet! «Ungdomsbølgen» er her nå 27

28 Startlån Tildeles kommuner for videre utlån Bidra til å skaffe egnede boliger for husholdninger med utfordringer på boligmarkedet Til alle vanskeligstilte som har problemer med å få privat finansiering til egnet bolig og for å kunne beholde boligen 14. nov nov

29 Startlånets rolle Startlånet er ment som markedskorrektiv og skal være et supplement til private kredittinstitusjoner Hovedsakelig som toppfinansiering Godt bosettingsverktøy med kommunaløkonomiske effekter 14. nov

30 Individrettede virkemidler Samspillet mellom bostøtte, boligtilskudd og startlån = «virkemiddelpakka» 14. nov

31 Husbankens kompetansetilskudd knyttet til universell utforming, miljø og energi og byggeskikk. Skal bidra til å heve kompetansen gi støtte til forsøksprosjekter formidle informasjon Målgrupper kommuner, bransje og forsknings-, utviklings- og undervisningsmiljø «Kunsten er å gjøre det umulig mulig det mulige enkelt og det enkle elegant» 31

32 FOU prosjekt SINTEF rapport: velferdsteknologi i boliger 14. nov

33 «Etterpåklokskap på forhånd» «Vi blir flere eldre og vi lever lengre» Snakker om «eldrebølgen» snakke med? «Ønsker å bo hjemme så lenge som mulig» En sykehjemsplass har en kostnad opp mot kr «Fremtidens boliger er allerede bygget» 90% av boligene i 2020 er allerede bygget 80% av eksisterende boligmasse tilfredsstiller ikke kravene til uu eller «livsløpsstandard» «Godt nok» boligen Riktig kunnskap og kreativitet 33

34 Innovasjon i omsorg NOU Innovasjon i omsorg «Det er like mye en oppfordring til folk flest om å ta ansvar og planlegge sin bosituasjon slik at den imøtekommer behovene i livets ulike faser» «Utvalget ønsker å bidra til at folk selv tar ansvar for å tilrettelegge bolig til egen alderdom. Dette har folk selv gjort i andre faser av livet.» «Stimulere egetansvar: Metodikk for «aldringskontroll» av boligen, er den klargjort for min neste livsfase?» LIVETS FIRE STADIER. 1. Du tror på Julenissen. 2. Du tror ikke på Julenissen. 3. Du ER Julenissen. 4. Få se nå.hva var det 34 igjen.akk ja

35 Eldre bor hjemme lenger og de fleste får omsorgstjenester i sine egne hjem, men Bare 7 prosent av boligmassen er tilgjengelig for rullestolbrukere Jo eldre vi blir, jo mindre vurderer vi å flytte Vel 22 prosent bosatte over 80 år bor i universelt utformede boliger Utredninger peker på at yngre eldre er overoptimistiske i forhold til fremtidig funksjonsevne Mer enn halvparten av befolkningen har et varig helseproblem/sykdom eller skade allerede fra fylte 61 år (56 år for kvinner og 66 år for menn). (NOVA Rapport 4/2009) Gjennomsnittsborger vil oppleve en eller annen form for funksjonshemming i flere år av sitt liv, de fleste av disse i eldre år 35

36 Inger (79) er en av brukerne som benytter seg av tilbudet til ergo- og fysioterapi terapitjenesten. Hun har vært syk i 10 år, og lider av en muskel- sykdom som gradvis forverrer seg. - Først hadde jeg stokk, så fikk jeg krykker, og deretter rullator. Etter en tid trengte jeg manuell rullestol og nå sitter jeg i elektrisk rullestol. Sykdommen har slått meg helt ut. Uten hjelpemidler hadde jeg ikke klart meg i hverdagen, sier hun. Huset er utstyrt med en rampe ved inngangspartiet, og trappeheis fra første til andre etasje. Kjøkkenet er ombygget, slik at kjøkkenbenken ved hjelp av en heis kan heves og senkes etter behov. På badet står et spesialtoalett med innebygget spyle og tørkefunksjon. I tillegg har Inger god hjelp av små, smarte hjelpemidler. 14. nov

37 Elisabeth har bodd i fjerde etg. i Thomas Heftys-gate i Oslo i 40 år. I alle disse årene har hun ønsket seg heis. I mellomtiden har hun rukket å bli 78 år gammel. Venn og leieboer er 89 og sitter i rullestol. - «Jeg vil så gjerne fortsette å bo her. Dette er hjemmet mitt, sier Elisabeth. Men uten heis kan paret bli tvunget til å flytte.» 14. nov

38 Antall nordmenn... Som nå eller etter hvert har behov for tilrettelagt bolig Er boligen min tilrettelagt for fremtiden? Hva kan boligen gjøre for meg slik at jeg skal kunne bo hjemme så lenge som mulig? Hva kan boligen utføre med bruk av tekniske hjelpemidler? Hvordan kan jeg få kunnskap om det i tide? Har «antall nordmenn» kunnskap om hva en universelt utformet bolig er/betyr? hva er «seniorbolig» eller «omsorgsbolig»? «Hva kan boligen gjøre for meg?» 38

39 Kunnskap til rett tid Hvis egen bolig er det dyreste vi har (vanligvis): Kan manglende bevisstgjøring og kunnskap om egen bolig få konsekvens for egen økonomi og livskvalitet som pensjonist? Kan det være mulig med dagen ordninger og fagkunnskap i kommunen å tilby kunnskap som omhandler viktige emner for den som er i «seniorfasen» 60+, før oppnådd pensjonsalder? (samling/kurs) Pensjonsordningen, med fokus på folketrygden/samordninger, stå lengre i jobb o.s.v. Økonomi, en trygg økonomisk pensjonisttilværelse Helse, om livskvalitet i eldre år Byggeteknisk kunnskap, konsekvenser om egen bolig 39

40 Teknisk funksjonsvurdering (funksjonstakst) Legger vekt på en individuell vurdering av boligens planløsning slik den fremstår i dag Den synliggjør hvor funksjonell boligen er Fra Om det lar seg gjøre å finne løsninger for å bedre muligheten til «å kunne bo hjemme så lenge som mulig» Huseier Indikator på om boligen kan tilrettelegges for «egen» fremtid Kan vurdere å tilrettelegge nåværende bolig eller vurdere å flytte til en mere egnet bolig Økt trygghet og forutsigbarhet, Oppleve å ha kontroll / lede/ styre..i tide 40 Til

41 «Fremtidens forebyggende helsearbeider» Har fagkunnskap om konstruksjoner i bygg/boliger Ansatt i kommune og samarbeider med helse/ergoterapeut Har kunnskap om hjelpemidler i bolig hvilke type hjelpemidler kan man sannsynlig få bruk for Hvordan boligtekniske hjelpemidler «oppfører seg» hvilke byggetekniske krav forventes ved montering av utstyr Kan vurdere løsninger med tanke på minst mulig bruk av hjelpemidler/velferdsteknologi «Godt nok boligen» Ser mulighetene, ikke begrensningene 41

42 Kan man gjennomføre en funksjonsvurdering kan man i tillegg: Bistå ved boligkjøp. Medhjelper på visning Oppdragsgivers «øyne» under oppføring, ombygging eller tilrettelegging av bolig Utforme bruksanvisning for (nye) boliger. «klargjøring» av bolig, fremtidig muligheter for ev. bruk av hjelpemidler Pkt Bad «Vegg bak vask er forsterket med 15 mm kryssfinerplate slik at det kan monteres elektrisk hev/senk vask ved behov. Apparatboks/flexrør for fremlegging av strøm til utstyr er montert ved taklist» Huset mitt Pkt Kjøkken «Eksempel på tilrettelagt kjøkkenløsning, se vedlegg 3» 42

43 Medborgerskapet Huseier/medborgers utfordringer Hvordan realisere ønske om å bo hjemme så lenge som mulig? Kommunenes utfordringer Hvordan bruke egne midler på best mulig måte? Kan jeg bo i min eksisterende bolig i fremtiden? Kan jeg bo her hvis helsa svikter? Kan jeg bo bedre i en annen bolig? Bør jeg finne en bedre egnet bolig? Behov? Økt kunnskap om egen livsfase Hvordan vedlikeholde livskvalitet i eldre år Det blir flere eldre og vi lever lenger Hvor mye og hvilken kompetanse/ kunnskap vil man ha behov for? Sikre egne ansatte ett godt arb.miljø Tilført flere oppgaver, økte utgifter Prioritere! Behov? Kreative tiltak 43

44 Noe å tenke på? Boligrådgivning Riktige personer på rett plass i team/gruppe gir økt kunnskap «Fremtidens forebyggende helsearbeider» Har fagkunnskap om bygg/boliger, samarbeider med helse Kunnskap til rett tid, (60+) Manglende kunnskap om egen bolig, konsekvenser for fremtiden Flere funksjonelle boliger kan oppnås «Godt nok» boligen..i tide Tilrettelegge for flere boliger/tomter Sentralt plassert, nær kommunale tjenester/ nær infrastruktur - Økt tilgjengelighet i eksisterende boliger kan påvirker den kommunale økonomien positivt? - Kan utsette flytting til omsorgsbolig/sykehjem? 44

45 Teknologi «Tillit bygges opp i millimeter og brytes ned i metervis» 14. nov

46 Automatisert dusj Teknologi Velferdsteknologi eller omsorgsteknologi? GPS-sporing Robotassistent «Å gjøre det vanlige uvanlig»? «Brukerrettede teknologier, som har til hensikt å understøtte og forsterker brukernes trygghet, sikkerhet, muliggjøre økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet.» Videokommunikasjon Robotseng Kroppssensor Brannrobot «Teknologi» oppstår i det vi finner tekniske løsninger på praktiske problemer i hverdagslivet Hva begrepene inneholder av produkter og løsninger er det egentlig fantasien som begrenser Smart-do Smarthus Støvsugerrobot Komfyrvakt Robotstol 46

47 Teknologi/ Omsorgsteknologi/ Arbeidsutstyr/ Hjelpemidler/ Velferdsteknologi 80-90% handler om kunnskap om organisering, tilrettelegging, forebygging og ledelse Ikke i seg selv om antall tekniske løsninger Samhandling og systematisk arbeid Roller på arbeidsplassen, innkjøp/anskaffelser, drift, vedlikehold og opplæring Manglende kunnskap/tilrettelegging, mere behov for velferdsteknologi Unødvendig velferdsteknologi 47

48 Alle må bidra! Offentlig Stat Kommunene Boligeierne Privat sektor Hvem sitter med svarteper hvis vi ikke lykkes?? Kommunen? Sett i gang nå! 48

49 Kontakt oss gjerne Husbanken Region Midt-Norge Wenche Ervig, Tommy Rønne, Takk for meg 49

«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering»

«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering» «Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering» Monica Ketelsen Husbanken Region vest 1 Regjeringens visjon for boligpolitikken er visjonen for boligpolitikken. Husbanken skal supplere

Detaljer

HUSBANKENS VIRKEMIDLER

HUSBANKENS VIRKEMIDLER Kongsvinger 03.10.2014 HUSBANKENS VIRKEMIDLER Seniorrådgiver Geir Aasgaard Husbanken er underlagt Kommunal og moderniseringsdpt. Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy 10. okt. 2014 2 Organisasjonskart

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Husbanken Region Midt-Norge 2012

Husbanken Region Midt-Norge 2012 Husbanken Region Midt-Norge 2012 Flere søker kommunene om startlån s7 Passivhus inntar volummarkedet s17 Mange spennede FoU-oppdrag s31 www.husbanken.no 2 Innholdsfortegnelse «Smakebiter fra 2012» 3 Nøkkeltall

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016. Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12

Boligsosial handlingsplan 2012-2016. Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12 MELØY KOMMUNEPLAN - 13.09.2012 Arkivkode: 146,, Saksprotokoll Behandlet i: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2012 Sak: 73/12

Detaljer

Å bo trygt og godt hjemme! Adelheid Kristiansen Husbanken

Å bo trygt og godt hjemme! Adelheid Kristiansen Husbanken Å bo trygt og godt hjemme! Adelheid Kristiansen Husbanken Vi blir heldigvis eldre! 2 78% over 80 år bor i boliger som ikke er universelt utformet 3 4 Husbankens rolle supplere der markedet svikter Øke

Detaljer

Et godt liv i egen bolig. Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Et godt liv i egen bolig. Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner Et godt liv i egen bolig Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner Boligjakten Ansvarlig utgiver: SAFO www.safo.no post@safo.no (Norsk forbund for utviklingshemmede, Norges Handikapforbund,

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Godkjent av kommunestyret 14.12.2012 sak 80/12 Kjetil Heitmann Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Mandat... 4 3 Boligpolitiske føringer... 5 Nasjonale føringer...

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Revidert 15.02.2006 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG

Detaljer

Husbankens arbeid med fysiske hindringer og universell utforming

Husbankens arbeid med fysiske hindringer og universell utforming Husbankens arbeid med fysiske hindringer og universell utforming Temakonferanse i Hasvik 5. november 2009 Bjørg Kippersund, Husbanken region Nord Hammerfest 10. nov. 2009 1 Husbankens oppdrag 2009 Et velfungerende

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD Innhold 1. Innledning...4 2. En analyse av boligsituasjonen i Bydel Grorud...4 2.1 Befolkningen i Bydel Grorud...4 2.2 Hvem av innbyggerne er vanskeligstilte på boligmarkedet?...5

Detaljer

Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013

Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013 Boligsosial analyse for Bodø oktober 2013 Innhold 1. Innledning... 2 2. Kjennetegn boligsøkere i Bodø... 3 2.1 Definisjon kjennetegn... 3 2.2 Kartlegging boligsøkere pr. 15.mars 2013... 4 2.2.1 Gjennomgang

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1. Veileder til Husbankens grunnlån

HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1. Veileder til Husbankens grunnlån HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1 Veileder til Husbankens grunnlån HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 2 Innledning... 4 1 Formål... 4 2 Hva kan det gis lån til... 5 2.1 Oppføring av nye boliger... 5 2.2 Utbedring

Detaljer

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD 1 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 1.1 Tidligere vedtak... 3 1.2 Arbeidsgruppas sammensetning og mandat... 3 2 BOLIGSOSIALE VIRKEMIDLER... 4 2.1 Kommunens egne eiendommer... 4 2.2 Kommunens leide boliger... 5 2.3

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Innledning... 2 3. Hva har skjedd siden forrige boligsosiale handlingsplan?...

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 08/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

Kunnskap til rett tidfunksjonsattest. Sluttrapport - februar 2014

Kunnskap til rett tidfunksjonsattest. Sluttrapport - februar 2014 Kunnskap til rett tidfunksjonsattest bolig Sluttrapport - februar 2014 2 Innhold Innledning 3 1. Organisering, forankring og deltakelse 4 2. Økonomi 4 3. Bakgrunn 4 4. Mål 6 5. Prosess 7 6. Oppnådde resultat

Detaljer

Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017. Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg

Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017. Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg Strategidokument for Bolig med bistand 2014-2017 Ullensaker kommune Fagområdet Helse og sosialomsorg Innhold 1 Innledning... 2 1.1. Strategiplan for Bolig med bistand... 2 2. Status og utviklingstrekk...

Detaljer

SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag

SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag Mai 2011 0 Sammendrag Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer er et tema som har kommet i vinden våren

Detaljer

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 (2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H-2226 Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2008 2009) Inntektssystemet for

Detaljer

HEIS. gir trygghet og trivsel. 9 av 10 lavblokker mangler heis Norske Boligbyggelag

HEIS. gir trygghet og trivsel. 9 av 10 lavblokker mangler heis Norske Boligbyggelag Glød HEIS gir trygghet og trivsel 16 1 Norske Boligbyggelag Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for boligbyggelag. 47 boligbyggelag er tilsluttet NBBL. Boligbyggelagene

Detaljer