BLI KJENT MED BARNEBO BARNEHAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BLI KJENT MED BARNEBO BARNEHAGE"

Transkript

1 BLI KJENT MED BARNEBO BARNEHAGE NYTTIG Å VITE TELEFONNUMMER Sissel Oliv Garseth, styrar Skogtrolla Bergtussane Maurtua Sjøstjerna Blåklokka Kvitveisen Skogstjerna Røsslyngen RIKSFJORD FURUTUN

2 A B C D E F Adresse Vi har to hus på ulike plassar. Furutun, Hjertvikvegen 10 ( Blåklokka, Kvitveisen, Røsslyngen og Skogstjerna) Riksfjord, Riksfjordvegen 189 ( Maurtua, Sjøstjerna, Skogtrolla og Bergtussane. ) Barnevern Vi har opplysningsplikt til barnevernet etter 6-4 i Barnevernlova. Besøkskaffi Vi arrangerer besøkskaffi i løpet av året. Då kan kjente vaksne komme å besøke barnet i barnehagen. Brukarbetaling Makspris fastsatt i nasjonalbudsjettet. Kommunen vedtek brukarbetaling for deltidsplassar. Aukra kommune har søskenmoderasjon. Hushaldningar med lav inntekt har rett til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Bilete Alle avdelingane har digitalt kamera. Vi treng løyve frå foreldra for å bruke dei i utstillingar, til dokumentasjon og på heimesida. Av omsyn til personvernet skal ikkje foreldra ta bilete av andre barn enn sine eigne, i barnehagen. Bli kjent samtale får de i starten av året. Der utvekslar vi informasjon kring barnet og barnehagen. Bursdag feirer vi med å gjere stas på bursdagsbarnet. Ikkje ta med kake, is e.l Celsius Vi prøver å vere ute i all slags ver. Ungane må ha nok kle med seg. Sjå eiga liste bak i heftet. Dagsrytme Alle avdelingane har ei dagsrytme som gjer dagen trygg og forutsigbar for ungane. Utover året vert den meir fleksibel og tilpassa ulike aktivitetar. Dokumentasjon Alle avdelingane har skjermar med bildevisning og dagstavler som vi skriv på. Vi tek og mykje bilete og heng opp / sender med heim teikningar o.l som ungane har laga. Sjå også heimesida vår på: Epost Adresse til styrar, assisterande styrar og pedagogiske leiarar på heimesida. Eudoxie er fadderbarnet vårt. Ho kjem frå Madagaskar og er 16 år. Vi er faddrar gjennom SOS-barnebyer og har arrangement kvart år til inntekt for ho. Ferie Alle barna skal ha 5 ferieveker i året. Barna må ta 3 veker med hovedferie f.o.m juni t.o.m 15.august. Innan 1. mai må det meldast til barnehagen kva veker ein tek. Dei 5 planleggingsdagane i løpet av året kan reknast som ferie. Og elles kan jul, påske, haust eller vinterferie reknast som ferie. Jfr. vedtektene. Furutun har fire avdelingar: Blåklokka, Kvitveisen Røsslyngen og Skogstjerna. Opna i Førskuleklubb Borna som går siste året i barnehagen har førskuleklubb. Vi spleiser dei eldste ungane i hop og driv med artige og skuleførebuande aktivitetar. Alt basert på leik. I mai får dei overnatte i barnehagen,møte fadderklassa og dra på besøk til skulen. Vi har eiga plan for førskuleklubben og samarbeid /samanheng i overgangen til skulen. Den vert utdelt til dei det gjeld. Foreldresamarbeid De får tilbod om Bli kjent-samtale i starten av året. Etterkvart arrangerer vi foreldremøte, og i løpet av året får de to foreldresamtalar. Barnehagen har eige foreldreråd og samarbeidsutval som skal vere med å fremje og ta i vare samarbeidet mellom heimen og barnehagen. Og so treffast me no kvar dag. Fleirkulturell Vi er ein fleirkulturell barnehage. Vi har mange barn frå mange ulike land, og det er vi stolte av. Det vil vi skal vere synleg i kvardagen.

3 G H I J K L M N Gossen er ei øy i Aukra kommune. 15 minutt frå Molde og 10 minutt med ferje. Gossen barne- og ungdomsskole Vi samarbeider med skulen om overgangen frå barnehage til skule. Vi utvekslar nyttig kunnskap og informasjon for å gjere denne overgangen så smidig og trygg som mogleg. Førskulebarna skal og før sommaren ha ein busstur til skolen for å gjere seg litt kjent. Helseskjema Alle må fylle ut og levere helseskjema når dei startar i barnehagen. Helsestasjon Vi samarbeider med helsesøster både kring einskildbarn og andre aktuelle problemstillingar som dukker opp gjennom året. Heimeside Barnehagen har eiga heimeside. De finn oss på Informasjon Følg med på oppslag i garderobene. Her finn de bilete og tekst frå dagen eller vekas aktivitetar. Alle avdelingane har bildeskjermar. Vi sender ut månadsdokumentasjon til foreldra på epost, i etterkant av kvar månad. Internett Vi treng løyve frå foreldra til å ha bilete av ungane på internett. Dette gjeld visst det er aktuelt med bilete i kommuneavisa og på heimesida. Jobbe på Barnebo? Vi har stadig behov for tilkallingsvikarar. Ta kontakt med kontoret visst dette kan vere aktuelt for deg eller Juleåpent Barnehagen er stengt jule- og nyttårsaften. Kvardagane i romjula har vi åpe. De må melde fra på eige skjema om barnet kjem. Kulturskulen Vi kjøper tenester frå kulturskulen. M.a i forma av musikkstunder. Kommunal barnehageplan Aukra kommune har ein kommunal barnehageplan. Her blir meir langsiktige målsetjingar innafor barnehageområdet sett. Køyregodkjenning Vi må ha løyve frå foreldre/ føresette for å ta med barna på turar i privatbil. Fyll ut og lever skjema til avdelinga ved oppstart. Lova Lov om barnehager Trådde i kraft og er styrande for drifta. De finn lenke til lova på heimesida vår. Lavvo Barnehagen har lavvoar som vi brukar ofte. Vi har sitjeplassar, vedomn og bålpanne der, slik at vi kan lage oss mat ute. Visst nokon ønskjer å låne ein lavvo, kan de kontakte barnehagen for å avtale. Mat Alle betaler 15 kr pr.dag for kost. Barna får smøremåltid/varmmat til lunsj, og frukt og grønsaker attåt eventuell matpakke til frukost/ettermiddagen. Dei får og mjølk eller vatn til drikke. Vi vil ha sunne matpakker! Det er viktig for barna sitt aktivitetsnivå gjennom dagen, for ei god utvikling og god helse. Elles sjå eige informasjon om mat i barnehagen, bak i heftet. Maxtid Max anbefalt opphaldstid for barna er 8,5 timar. Det er viktig for barna sin tryggleik og tid til kvile at dagane ikkje vert for lange. Medisinering Visst vi skal gje medisin til ditt barn, må de fylle ut og skrive under på skjema der de tek ansvar for at personalet i barnehagen medisinerer barnet. Skjema får de på avdelinga. Merking av kle Vi ynskjer at de merker kleda til barna med namn. Natur Vi har mange fine friluftsområde i nærleiken, og er ofte på tur. Aukraskogen, Hekseberget, Holefjøra, Hallingshauhola, Haukeskogen og Emmershaugen er blant desse. Navn Barnebo barnehage heiter barnehagen. Vi har åtte avdelingar fordelt på to ulike hus ; Furutun og Riksfjord.

4 Nettverkssamarbeid Vi samarbeider interkommunalt med Sandøy og Midsund. Elles er vi med på Romsdalsk barnehagestemne kvar haust. Styrarane ved barnehagane i Aukra kommune har faste møter. Norovirus Særs smittsam oppkastsjuke/ diare. Alle må vere heime 48 timar etter siste oppkast/diare. Viktig å få i seg nok væske. O P Q R S Organisasjon Barnebo barnehage ligg administrativt organisert som eiga eining under rådmannen i Aukra kommune. Vi har 1 styrar, 1 assisterande styrar og 1 merkantil 50% stilling. På avdelingane har vi ein pedagogisk leiar og eventuelt 1 barnehagelærar, og to assistentar. Opptak Aukra kommune har samordna barnehageopptak. Rådmannen har ansvar for å koordinere opptaket av barn til alle barnehagane i Aukra. Oppseiing Oppseiing av plassen må skje skriftleg med 1 mnd varsel. Vert plassen sagt opp etter 1.mars er det 3 mnd oppseiingstid. Skjema på nettsida til Aukra kommune. Planer Barnehagen har årsplan. Den er laga med utgangspunkt i Rammeplan for innhaldet i og oppgåvene til barnehagen, og tilpassa våre lokale føresetnader. Planleggingsdagar Vi har 5 planleggingsdagar i året. Barnehageåret blir alltid starta med to planleggingsdagar. Elles har vi 1 i haustferieveka til skulen(mandag), og 2 på våren / sommaren. Sjå Barnehagerute på nettsida. Protector Barna er forsikra gjennom Protector forsikring. Den gjeld til og frå barnehagen, i barnehagetida og på turar som barnehagen arrangerar. Barna må vere sikra etter loven ved køyring i bil. Påske Barnehagen har vanleg opningstid måndag og tysdag i påskeveka. Onsdag før skjærtorsdag er barnehagen stengt frå klokka 12. PPT-samarbeid Den pedagogisk psykologiske tenesta, PPT, er sentral i det lokale støtte- og rettleiingsapparatet som er kring barn,familie,barnehage og skule. Qmjølk er ein sort, men vi har mjølkeabonnement hos TINE. Vi serverar lett- eller extra lettmelk. I tillegg får barna tilbod om vatn til måltidet. Rammeplan er forskrift til barnehagelova, og er fastsett Rammeplana gir retningslinjer for verdigrunnlaget, innhaldet i og oppgåvene til barnehagen. Barnehagen har rammeplanar til utlån visst nokon ynskjer å lese den, eller de finn lenke frå heimesida. Reggio Emilia filosofien. Eit syn på barn som Barnebo er inspirert av. Les meir i årsplana, eller google det om du er nysgjerrig Romsdalsk barnehagestemne Planleggingsdagen i oktober er personalet på kurs i regi Kunnskapsnett Romsdal. Her kan vi melde oss på dagsaktuelle, barnehagefaglege kurs som gjer at vi utvikler oss, og får ny inspirasjon. Riksfjord har 4 avdelingar: Maurtua, Skogtrolla, Bergtussane og Sjøstjerna. Søknad Dei som ynskjer barnehageplass søkjer på webskjemaet på nettsida til Aukra kommune. Spesialpedagog Til desse stillingane er det m.a knytt spesialpedagogiske timar til barn med enkeltvedtak, språkgrupper og rettleiing av personale på avdelinga. Sjukdom Når barnet er sjuk skal det vere heime. Feber, nedsett allmenntilstand, smittsame infeksjonar og at barnet ikkje skal vere ute er eksempel på dette. Gje beskjed til barnehagen når barnet ikkje kjem.

5 T TRAS betyr Tidleg Registrering Av Språkutvikling. Det er eit observasjonsmateriell for å kartlegge barn si språkutvikling frå 2-5 år. Personalet har fått opplæring av PPT i bruk av observasjonsmetoden. Tilvenjing Foreldra må vere med dei første dagane barnet startar på barnehagen. De kjenner dykkar barn best. Nokre barn vert raskt trygge medan andre treng dagar og veker. På dei fleste arbeidsplassar har ein rett til fri for å hjelpe barna med tilvenjing i barnehagen. Vi reknar dei første månadane på hausten til tilvenjingstid. For barnet er det best å ha korte dagar den første tida. Gje barnet klar beskjed om når de går. Teieplikt Alle tilsette i barnehagen, vikarar, studentar, elevar, medlemmar i råd, nemnder og utval har teieplikt i høve forvaltningslova 13 og straffelova 121. U V W X Y Z Æ Ø Å Utetid Alle avdelingane har ei fast utetid i dagsrytma si. Når årstida tillet det er vi ofte ute både føremiddag og ettermiddag. Enten leikar vi på uteleikeplassane våre eller vi dreg på tur i nærområdet. Det er viktig å ha klede etter veret. Visjon Barnebo sin visjon er : Med barn i fokus Video Vi har videokamera i barnehagen. Det vert brukt til opptak frå kvardagen til framsyning for foreldre, som observasjon eller rettleiing kring enkeltbarn. Vi må ha løyve frå foreldre for å ta video av barna. Vedtekter Dei kommunale barnehagane i Aukra har eigne vedtekter. Dei skal gje opplysningar om forholdet mellom foreldre og barnehage. Kommunestyret skal godkjenne vedtektene. Alle foreldre får desse utlevert ved oppstart. Vurdering Vi vurderer drifta vår på avdelingsmøter og utviklingsmøter, undervegs og periodevis. Vi har foreldremøte, foreldresamtalar, brukarundersøkingar medarbeidersamtalar og medarbeiderkartleggingar. x-tra kle er godt å ha i sekken! Det gjev tørre og glade barn Ytterligare informasjon får de gjennom den daglege kontakten med personalet, på foreldremøte, foreldresamtalar og via heimesida. Berre spør!! Zzzzzz soving For dei barna som søv i barnehagen har vi eigne soverom med senger. Men vi vil gjerne at barna søv ute i vogner. Vi har overbygg. Æsops fabler og andre bøker kan vi få låne på biblioteket på Falkhytten. Vi tek oss turar dit jamt og trutt. Økonomi Barnehagen har eige budsjett som einingsleiar har sjølvstendig ansvar for. Vi held foreldrerådet og samarbeidsutvalet informert om budsjettet/ rekneskap. Åpningstider Barnehagen er open frå klokka Det er ikkje alle avdelingane som opnar og stenger samtidig. Vi samarbeider på husa slik at voksentettleiken er størst mogleg i kjernetida Men alle barna, uansett avdeling, kan nytte barnehageplass innafor denne tida. Årsplan Alle foreldre får utlevert årsplana vår, i tillegg til informasjonsheftet. Det er samarbeidsutvalet som fastsett årsplanen kvart år.

6 Som foreldre/ foresatt til eit barn ved Barnebo barnehage kan du forvente : At du vert teke i mot på ein god måte første dagen du kjem, og alle dagar elles. Nye vaksne (vikarar) presenterar seg. At vi legg til rette for ein trygg og god start i barnehagen for deg og barnet ditt. At vi samarbeider med deg. At du får medverke til innhaldet til barnehagen. At du kan spør om akkurat det du vil, og gje oss tilbakemeldingar. At du får den informasjonen du treng. At vi SER barnet ditt. At vi LYTTAR til barnet ditt. At vi tek i vare barnet ditt gjennom omsorg og leik, og fremmer læring og danning. At du er trygg for barnet ditt. At vi held teieplikta vår. At vi har sikkerheit i fokus, og gode rutiner for å førebyggje ulykker og skader. At barnet ditt er ein del av fellesskapet og at vi arbeider for å fremme vennskap i barnegruppa, og på tvers av avdelingar. At barnet ditt får utfordringar tilpassa sitt nivå, og den hjelp og støtte de treng for å møte desse utfordringane. At du får to foreldresamtalar i året. At vi har fokus på tidleg innsats og tilpassa støtte og utfordringar til det einskilde barnet. Dette forventar vi av dykk : At de tek dykk tid til ei god og trygg tilvenjing til barnehagen. At de kjem til oss med dei spørsmål og tilbakemeldingar de har til, og om Barnebo. At de medverker til barnehagen sitt innhald. At de er interessert i det barnet har opplevd og vore med på når barnet sjølv, eller tilsatte, ønskjer å fortelje dykk om det. Spør gjerne! At de held den etiske teieplikta de har. Det de ser og høyrer om andre barn eller vaksne når de bringer og hentar, fortel de ikkje vidare til andre. At de følgjer med på kva saker som skal opp i foreldrerådet og samarbeidsutvalget, og engasjerer dykk i saker de kan vere med å påverke. At de møter opp på foreldremøter og foreldresamtalar. AV LITT MEIR PRAKTISK KARAKTER : At de ringer/ sender sms å seier i frå når barnet ikkje kjem i barnehagen. At de held barnet heime når det er sjukt, og at de held karantenefrist 48 timar ved diare / oppkast. Det er viktig for å stoppe smitteutbrot. At de gjennomfører håndvask / desinfeksjon av hender når de kjem i barnehagen. At de leverer inn igjen alle skjema og løyver de skal fylle ut ved oppstart. At de har fokus på trafikktryggleik når de bringer og hentar. Dette gjeld sikring av barnet i bilen, parkering og å lukke portar. At barnet ditt har nok bleier, skiftekle og eiga drikkeflaske for vatn. At barnet har kle etter årstida. Sjå baksida for liste over kle vi oppfordrar dykk til å ta med. At barnet ditt har ei sunn matpakke. At barnehagesekken ikkje har snorer som kan føre til kvelning. At de fyller ut og leverer medisinskjema dersom barnet må få medisin i barnehagetida.

7 DETTE ER DET KJEKT OG NYTTIG FOR BARNET DITT Å HA I HYLLA SI PÅ BARNEHAGEN KALD ÅRSTID / VER VARM ÅRSTID / VER Skiftekle som passar veret. Minimum to sett. Skiftekle som passar veret. Minimum to sett. Ullkle, genser og bukse/stillongs tynn Fleecekle og tjukk. Eventuellt fleecekle. T-skjorter Vintersko. Truser Gore- tex sko, alternativt Cherrox for Sokkar våte dagar. Tynn lue / pannebånd Truser. Tynn dress / dressar Sokkar. Og tjukkelabbar. Regnkle Tjukk lue. Støvlar Tjukk dress / dresssar. Joggesko e.l Regnkle. Solbriller / solhatt / caps Vottar Badekle om sommaren Hals / buff i fleece eller ull. På grunn av kvelningsfare vil vi at de skal vere obs på snorer på kle. Vi vil ikkje ha hettegensrar i barnehagen. Når de skal kjøpe ny jakke, dress og regnkle er det lurt å velje med ei hette som går an å ta av.

8 MAT OG MÅLTIDER I BARNEHAGEN Helsemyndigheitene sine råd for ernæring er lagt til grunn. Måltida skal vere samansatt slik at barna får eit kosthald som fremjar god helse, utvikling og læring. For å vere ernæringsmessig fullverdige bør måltida innehalde tre grupper. Variert mat frå desse gruppene vil gje barna nok ernæring og energi den tida dei er i barnehagen : Gruppe 1 : Grovt brød, grove kornprodukter, poteter, ris, pasta etc. Gruppe 2 : Grønnsaker og frukt / bær. Gruppe 3 : Fisk, annen sjømat, kjøtt, ost, egg, erter, bønner, linser etc. Barnehagen skal og arbeide for at matpakka som er med heimefrå er sunn og variert. Vi oppfordrar derfor alle foreldre til å gjennomføre det, slik at barna har den energien dei treng fram til lunsjmåltidet. MÅLTIDA PÅ BARNEBO : Frukost : Medbrakt matpakke. Barnehagen serverer vatn eller ekstra lett mjølk. Lunsj : Barnehagen dekkjer til brødmåltid eller varm mat. Avdelingane et saman, inne eller ute. På tur har vi med brød og pålegg, eller vi lagar mat på bål / grill. Eit typisk brødmåltid ser slik ut : Grovt brød / knekkebrød, smør, kjøttpålegg, makrell i tomat, leverpostei, kyllingpostei, kvitost, brunost, skinkeost / bacon, kaviar, majones, paprika, agurk og tomat. Vi kan variere med egg, omelett, fiskekaker, fiskepudding, salater, prim. Ofte brukt varmmat : Skattekiste på bål /grill ( fisk og grønnsaker ), fiskekaker i pitabrød med salat, gryteretter (kjøtt,pasta,grønnsaker ), pizza, graut, gratenger ( pasta, fisk/pølse og grønnsaker), supper. Fruktmåltidet : Vi skjer opp og serverer variert frukt eller grønnsaker. Nokre barn har medbrakt matpakke til dette måltidet. Bursdagsfeiringar : Vi serverer smoothie, fruktspyd, fruktfat e.l. Vi ønskjer ikkje at foreldra tek med kake eller is til barnehagen. I tillegg kan vi innimellom servere : Pølser m.brød ved spesielle arrangement, og ostesmørbrød. Av og til bakar vi bollar, rundstykker eller steiker sveler / vaflar til fruktmåltidet. MÅLTIDA SIN PEDAGOGISKE FUNKSJON: Måltida er ein sosial og kulturell arena i barnehagekvardagen. Møtet mellom barn, og mellom barn og vaksne gjev ei strukturert ramme for samspel og dialog. Dei vaksne er viktige rollemodellar. Barna lærer av det dei vaksne gjer, og ser korleis ein skal oppføre seg rundt eit matbord. Måltida er ein naturleg arena for å snakke om mat, kosthald og helse, og slik gje barna eit breidt perspektiv på ulik type mat og på gode kostvanar. Eit variert kosthald stimulerer alle sansar; smak, lukt, farge, konsistens og form. Det skal vere god stemning rundt bordet. Det fremjar appetitt og lyst til å prøve ny mat. Vi lagar mat til mange kvar dag. For å førebyggje smittespreiing og matforgiftningar, behandlar eller lagar vi mat i tråd med Mattilsynet sine råd om god hygienepraksis på kjøkkenet. Kjøkkenog reinhaldsrutinene er ein del av internkontrollen på Barnebo.

9 Dersom du har spørsmål kring noko av denne informasjonen, eller om noko heilt anna, ta kontakt!

BLI KJENT MED BARNEBO BARNEHAGE

BLI KJENT MED BARNEBO BARNEHAGE BLI KJENT MED BARNEBO BARNEHAGE NYTTIG Å VITE. AUKRATUN FURUTUN RIKSFJORD Skogtrolla 95037764 Skogstjerna 90 67 81 96 Maurtua 48 86 68 74 Bergtussane 47648786 Kvitveisen 90 63 04 59 Sjøstjerna 46 94 83

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Bleiar: barn som brukar bleie tek dette med. For oss er det best å ha ein heil pakke ståande og så gir vi beskjed når det blir tomt.

Bleiar: barn som brukar bleie tek dette med. For oss er det best å ha ein heil pakke ståande og så gir vi beskjed når det blir tomt. INFORMASJON FRÅ A Å Barnehageåret: går frå 2. helga i august Betaling: de får tilsendt faktura den 1. i kvar månad med 14 dagars betlingsfrist. Uteblir betalinga, vil de få brev frå økonomiavdelinga om

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN SANDØY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN I SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SANDØY Vedtektene er utarbeidd i samsvar med Lov om barnehagar av 17. juni 2005. 1 EIGARTILHØVE. Sandøy kommune eig og driv barnehagen

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Bli kjent med Orre Barnehage

Bli kjent med Orre Barnehage Bli kjent med Orre Barnehage A Adresse Theavegen 9 4343 ORRE Allergier Det er viktig at vi får vite om der er nokon allergier hjå barnet, slik at vi kan ta rette forhandsreglar. Arbeidsmiljø Vi i personalet

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Kvar dag 06.45 17.00 Kjøp av tid: Dersom det er ledig plass og nok vaksne,

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2016-2017 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Måndag til torsdag 06.45 17.00 Fredag 06.45-16.30 Kjøp av tid: Dersom det

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN I SANDØY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN I SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN I SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SANDØY Vedtektene er utarbeidd i samsvar med Lov om barnehagar av 17. juni 2005 med siste endring Lov om barnehager 21.06.2013 1 EIGARTILHØVE.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014 Vedtekter for barnehagane i Austrheim Oppdatert 26.03.2014 Innhald: side 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak

Detaljer

Stryn Bedriftsbarnehage AS Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

Stryn Bedriftsbarnehage AS Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Stryn Bedriftsbarnehage AS Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Det har dei siste åra vore ein auka fokus på kosthald og helse i norske barnehagar. Både barnehagelova og nye retningslinjer for

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE Besøksadresse: Hamangskogen 65 1338 Sandvika Postadresse: Bærum kommune/ Hamang barnehage Pb 700 1304 Sandvika E-post: hamang.barnehage@baerum.kommune.no Nettside: www.baerum.kommune.no/hamang

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

Praktisk informasjon om Treungen barnehage

Praktisk informasjon om Treungen barnehage Praktisk informasjon om Treungen barnehage Barnehageåret 2014 2015 Desse møter du i Treungen barnehage: Einingsleiar/styrar: Gro Midtsund, telefon: 350 48 477 mobil: 91 38 26 46 Fagleg utviklar 30%: Solveig

Detaljer

Vedtekter for SÆ BARNEHAGE AS

Vedtekter for SÆ BARNEHAGE AS Vedtekter for SÆ BARNEHAGE AS 1. EIGARTILHØVE Barnehagen er eigd og driven av Grete Håvardsholm Dramdal og Hilde Grindevik i Sæ barnehage AS. Vedtektene er fastsett av eigarane innanfor ramma av gjeldande

Detaljer

Informasjon til foreldre

Informasjon til foreldre Informasjon til foreldre Til deg/dykk som er nye foreldre ved Helland barnehage TILVENNING Det er viktig for oss at de opplever at den første tida i barnehagen går bra. Dette vil danne grunnlaget for at

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN RÅDMANNEN Vedteke i Aukra kommunestyre 18. oktober 2012, sak nr. 105/12. ephorte 12/420-3. 2 Dei kommunale barnehagane i Aukra skal drivast i samsvar

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET Retningslinjer og informasjon Retningslinjer og informasjon om barnehagetilbodet TILBODET I BARNEHAGANE Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE Med retningsliner for fleksibel ferieavvikling i barnehagane. 1 1 Eigar Vestnes kommune eig og er ansvarleg for dei kommunale barnehagane. 2 Hovudramma

Detaljer

Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018

Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018 Velkommen til SFO i Forsand 2017/2018 INFORMASJON TIL FORELDRE/FØRESETTE: Først og fremst: Me ønskjer alle barn og føresette velkommen til eit nytt skuleår! Me i SFO gler oss til å bli kjende med nye elevar,

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR Vedtekne i kommunestyret 02.05.2013.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR Vedtekne i kommunestyret 02.05.2013. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR Vedtekne i kommunestyret 02.05.2013. 1 EIGARTILHØVE Barnehagen er eigd og vert driven av LINDÅS KOMMUNE 2 LOVVERK Barnehagen vert driven i samsvar med Lov om barnehage

Detaljer

Askeladden barnehages ABC

Askeladden barnehages ABC Askeladden barnehage Askeladden barnehages ABC eit informasjonshefte Kontoradresse: Postadresse: Telefon: Telefax: Org nr: Stokkalandsvegen 2, Stokkalandsvegen 2, 51 43 94 80 964 969 590 4363 Brusand 4363

Detaljer

Bjørnehiet SFO - informasjon

Bjørnehiet SFO - informasjon Bjørnehiet SFO - informasjon Bjørnehiet SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for barna på 1.- 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik og gode utviklingsvilkår.

Detaljer

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring. ÅRSPLAN 2006-2007 Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.» Velkommen til barnehageåret 2006-2007!

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift.

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Lærdal kommune VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 10.03.2016, gjeldande frå 01.05.2016 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald

Detaljer

Praktisk informasjon om Treungen barnehage

Praktisk informasjon om Treungen barnehage Praktisk informasjon om Treungen barnehage Barnehageåret 2017 2018 Desse møter du i Treungen barnehage: Einingsleiar/styrar: Gro Midtsund, 100%. Telefon: 350 48 477 mobil: 91 38 26 46 Spesialpedagog i

Detaljer

Maurtuå Barnehage. SAMAN SET ME SPOR

Maurtuå Barnehage. SAMAN SET ME SPOR Maurtuå Barnehage. SAMAN SET ME SPOR Hei og velkommen til Maurtuå Barnehage! Maurtuå Barnehage opna hausten 1992 som ein privat andelsbarnehage. I august 2010 blei me kommunal. Me har eit stabilt personale

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

ephorte 2011/777-7 Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra

ephorte 2011/777-7 Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå 15.08.12 Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra Side 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I AUKRA KOMMUNE. 1 Eigarforhold. Aukra

Detaljer

Kosthold Barnas hus barnehage

Kosthold Barnas hus barnehage Kosthold Barnas hus barnehage 30.10.2016 Kosthold på Barnas hus Matvaner og kosthold påvirker helsen gjennom hele livet, og hos barn påvirker kostholdet helsen både som barn og som voksen. For barn er

Detaljer

3. Foreldreråd og Samarbeidsutval Kvar barnehage skal ha eit foreldreråd og samarbeidsutval, jf barnehagelova 4.

3. Foreldreråd og Samarbeidsutval Kvar barnehage skal ha eit foreldreråd og samarbeidsutval, jf barnehagelova 4. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I STORD KOMMUNE 1. Eigartilhøve Stord kommune er ansvarleg for drifta av dei barnehagane som er omfatta av desse vedtektene. Barnehagane er administrativt knytt til rådmannen.

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

VELKOMEN SOM BRUKAR I STOKKALANDSMARKA BARNEHAGE

VELKOMEN SOM BRUKAR I STOKKALANDSMARKA BARNEHAGE Stokkalandsmarka barnehage VELKOMEN SOM BRUKAR I STOKKALANDSMARKA BARNEHAGE Kontoradresse: Postadresse: Telefon: Org nr: Stokkalandsbakken 2, 4362 Stokkalandsbakken 2, 4362 51 43 56 40 964 969 590 Vigrestad

Detaljer

Velkommen til nytt barnehageår!

Velkommen til nytt barnehageår! Velkommen til nytt barnehageår! Då er nytt barnehageår godt i gang, og me vil ønskje alle velkommen tilbake etter sommaren. Eit ekstra velkommen også til dei nye barna og foreldra som nok no er over den

Detaljer

BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen.

BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen. BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen. Ein vaksen møter barn og foreldre. Personalet opprettar kontakt med barnet. Utveksling av

Detaljer

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta.

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter og retningslinjer departementet til ei

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 85/15, 29.10.2015. 2 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i Åmotsdal, Flatdal og i Seljord sentrum.

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

ÅRSPLAN / INFORMASJONSHEFTE ØYE SFO.

ÅRSPLAN / INFORMASJONSHEFTE ØYE SFO. ÅRSPLAN / INFORMASJONSHEFTE ØYE SFO. VELKOMMEN TIL ØYE SKULEFRITIDSORDNING Målsettingane vi arbeider etter i Øye SFO, bygger på ei fritidspedagogisk plattform. Den frie u leiken er viktig for oss, men

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

VEDTEKTER FOR MODALEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR MODALEN BARNEHAGE MODALEN KOMMUNE Modalen Barnehage 5729 Modalen Tlf. 56 59 91 90 VEDTEKTER FOR MODALEN BARNEHAGE Vedteke i kommunestyret.. Verknad f.o.m. 1 Innleiing I fylgje Lov om barnehager 7 skal barnehagen ha vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Administrativt revidert 28. august 2017 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i Åmotsdal, Flatdal og i Seljord sentrum. Barnehagane er

Detaljer

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol.

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol. VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 01.08.16 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Praktisk informasjon om Treungen barnehage

Praktisk informasjon om Treungen barnehage Praktisk informasjon om Treungen barnehage Barnehageåret 2016 2017 Desse møter du i Treungen barnehage: Einingsleiar/styrar: Gro Midtsund, 100%. Telefon: 350 48 477 mobil: 91 38 26 46 Spesialpedagog i

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for oppvekst, kultur, idrett Møtedato 25.01.2011 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post:

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage)

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) Denne planen gjeld frå og med januar 2015 til og med desember 2015. I tillegg lagar personalet ein grovplan med meir

Detaljer

Kvinnherad kommune Vår ref: 2016/679 Dato: Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET

Kvinnherad kommune Vår ref: 2016/679 Dato: Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET Kvinnherad kommune Vår ref: 2016/679 Dato: 21.06.2016 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET Informasjon 2016/2017 Retningslinjer og informasjon vert sendt til alle som får barnehageplass i Kvinnherad kommune.

Detaljer

Bli kjent med Bergetippen barnehage

Bli kjent med Bergetippen barnehage Bli kjent med Bergetippen barnehage Revidert: 09.06.2016 Godkjent SU: Velkommen til Bergetippen barnehage! Vi ynskjer dykk velkomne til Bergetippen barnehage! Bergetippen barnehage ligg i Julsundet i Aukra

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

Du kan kontakte oss på denne måten: Askedalen barnehage Askedalen 1 5863 Leikanger.

Du kan kontakte oss på denne måten: Askedalen barnehage Askedalen 1 5863 Leikanger. Askedalen Barnehage AS INFORMASJONSHEFTE ASKEDALEN BARNEHAGE AS Du kan kontakte oss på denne måten: Askedalen barnehage Askedalen 1 5863 Leikanger. Tlf. 57654412/13 - Barnehagen Mob. 90956720(Hilde, styrar)

Detaljer

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedteke i Kommunestyret 12.05.2016 K-sak 36/16 1. Eigar Hemsedal kommune er eigar og ansvarleg for drifta av skulefritidsordningane (SFO) ved Tuv og

Detaljer

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter og retningslinjer departementet til ei

Detaljer

HAREID KOMMUNE Syverplassen barnehage

HAREID KOMMUNE Syverplassen barnehage 1 VELKOMNE TIL SYVERPLASSEN BARNEHAGE Dette er eit informasjonshefte som innehald praktiske opplysningar som føresette treng når borna byrjar i barnehage. arbeider etter lov om barnehagar med forskrift;

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

VELKOMMEN TIL VALLER BARNEHAGE, AVDELING HAMANG

VELKOMMEN TIL VALLER BARNEHAGE, AVDELING HAMANG VELKOMMEN TIL VALLER BARNEHAGE, AVDELING HAMANG Valler barnehage er en kommunal institusjon. Barnehagen består av to avdelinger (hus): Hamang og Vallersvingen. Barnehagene ble slått sammen i mars 2017,

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I LUSTER Gjeldande frå 1. januar 2015 1. Føremål Barnehagane i Luster skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar og tilhøyrande føresegner. I tillegg gjeld kommunale

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE. Jfr. Lov 17. juni 2005 nr 64 om barnehagar, 7 (Barnehagelova)

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE. Jfr. Lov 17. juni 2005 nr 64 om barnehagar, 7 (Barnehagelova) MIDSUND KOMMUNE 6475 MIDSUND VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE Jfr. Lov 17. juni 2005 nr 64 om barnehagar, 7 (Barnehagelova) Tidlegare vedtatt i kommunestyre 29.04.96, K.sak 96/034,

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 02.02.2017 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM. Åmotsdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM. Åmotsdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Åmotsdal barnehage Seljord kommune Adresse: Åmotsdalsvegen 1253, 3844 Åmotsdal Tlf: 35 05 13 75 E-post: amotsdal.barnehage@seljord.kommune Styrar: Ann-Christin Freberg Høgetveit. Opningstid:

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. 1. EIGARTILHØVE Vedtektene gjeld barnehagar som Vik kommune eig og driv. 2. LOV OG REGELVERK, FØREMÅL Barnehagane skal drivast i samsvar med til ei kvar

Detaljer

VELKOMMEN TIL HARØY BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HARØY BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HARØY BARNEHAGE Velkomsthefte til foreldre og barn når dei startar i barnehagen Vi ønskjer alle barn og foreldre velkomne i Harøy barnehage, og håper de vil trivast saman med oss. Vi legg

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

Du kan kontakte oss på denne måten: Askedalen barnehage Askedalen 1 5863 Leikanger.

Du kan kontakte oss på denne måten: Askedalen barnehage Askedalen 1 5863 Leikanger. INFOHEFTE ASKEDALEN BARNEHAGE AS Du kan kontakte oss på denne måten: Askedalen barnehage Askedalen 1 5863 Leikanger. Tlf. 57654412/13 - Barnehagen Mob. 90956720(Hilde, styrar) Mob. 95763430(Inger Lise)

Detaljer

Kostholdsveileder for Pioner Barnehager

Kostholdsveileder for Pioner Barnehager Kostholdsveileder for Pioner Barnehager KOSTHOLDSPLAN FUREHAUGEN BARNEHAGE - EN DEL AV PIONER BARNEHAGER Pioner barnehager har fokus på at barna skal få et sunt og variert kosthold. Vi er opptatt av matglede,

Detaljer

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON :

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Årsplan 2007 2008 ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Vi vardar vegen Varde er nemninga på ein haug med steinar som vert lødd opp som vegmerking. På veg til den store varden der målet er, passerer vi

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Velkommen til Hvervenmoen barnehage.

Velkommen til Hvervenmoen barnehage. Velkommen til Hvervenmoen barnehage. Informasjonshefte til foreldrene. Del 1. Vennskap og glede med voksne tilstede Hvervenmoen barnehage Kartverksveien 13 3511 Hønefoss Tlf: 32 12 00 45 Fax: 32 12 17

Detaljer

Velkommen til Tussejuv barnehage!

Velkommen til Tussejuv barnehage! Velkommen til Tussejuv barnehage! INFORMASJONSHEFTE Adresse: Brøløsvegen 8, 3840 Seljord Telefon: 35 06 51 80 / -81/ -82 Styrar: Gunhild Sundbø E-post: tussejuv.barnehage@seljord.kommune.no Seljord kommune

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Hemsedal. Gjeldane frå 1. oktober 2016

Vedtekter for barnehagane i Hemsedal. Gjeldane frå 1. oktober 2016 Vedtekter for barnehagane i Hemsedal Gjeldane frå 1. oktober 2016 Vedtatt i Kommunestyre 29.09. 2016 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL 2009/323-18 SURNADAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL Vedteke i Surnadal kommunestyre 10.02.2011 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL Vedteke i kommunestyret 10.02.2011 1.

Detaljer

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE EIN DEL PRAKTISKE OPPLYSNINGAR OM SUNDE BARNEHAGE. TILVENNING / DEN FØRSTE TIDA I BARNEHAGEN: Det er viktig at barn og foreldre får ein god start i barnehagen. Barnet må få

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

Årsplan for

Årsplan for Årsplan for 2015-2016 Fister SFO 1 Innholdsfortegnelse Aktivitetsplan... 3 Hausten 2015... 3 Aktivitetsplan... 4 Våren 2016... 4 Hovudmåla for SFO jamfør opplæringslova 13-7... 4 Målsetjing... 5 SFO tilbodet...

Detaljer

INFOHEFTE ASKEDALEN BARNEHAGE AS

INFOHEFTE ASKEDALEN BARNEHAGE AS INFOHEFTE ASKEDALEN BARNEHAGE AS Du kan kontakte oss på denne måten: Askedalen barnehage Askedalen 1 5863 Leikanger. Tlf. 57654412/13 - Barnehagen Mob. 90956720(Hilde, styrar) Mob. 95763430(Inger Lise)

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE MIDSUND KOMMUNE 6475 MIDSUND VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I MIDSUND KOMMUNE Jfr. Lov 17. juni 2005 nr 64 om barnehagar, 7 (Barnehagelova) Tidlegare vedtatt i kommunestyre 29.04.96, K.sak 96/034,

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2014-2015 Kva vi jobbar spesielt med i år 1 Innhald Satsingsområde 2014-2015 3 Bli synlig duå barnehage 3 Leiken 5 Fellessamlinger, Miniprosjekter 6 Gymsal, Barn sin medverknad Førskulegruppa 7 Vurdering

Detaljer

SFO på Ågotnes gjev eit tilbod på 24 timar og 15 minutt i veka fordelt på 5 dagar.

SFO på Ågotnes gjev eit tilbod på 24 timar og 15 minutt i veka fordelt på 5 dagar. Opningstid SFO på Ågotnes gjev eit tilbod på 24 timar og 15 minutt i veka fordelt på 5 dagar. SFO tek til kl.07.00-08.20 (utetid-08.30) og etter skuletid kl. 13.15/14.00 og 12.00-16.30. SFO har ope 190

Detaljer

SEIM BARNEHAGE Velkomen til nytt barnehageår

SEIM BARNEHAGE Velkomen til nytt barnehageår Praktiske opplysningar og informasjon om Seim barnehage: Seim barnehagen SA er ein privat, foreldredriven andelsbarnehage. Den tredde i kraft august 08, og er ei samanslåing av tidlegare Seim korttidsbarnehage

Detaljer

SFO BØ SKULE SKULEÅRET 2014-2015.

SFO BØ SKULE SKULEÅRET 2014-2015. SFO BØ SKULE SKULEÅRET 2014-2015. BØ SKULE Rektor: Gyrid Kvaale tlf: 35059452 Sentralbord: Gunn Berit Sønstebø tlf: 35059450 SFO leiar: Liv Bente V. Øygarden tlf: 35059473 MEDARBEIDARAR PÅ SFO SKULEÅRET

Detaljer

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2 KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Volda Side : 1 Revisjon : 3 Erstatter : 2 Utarbeida av: Styrar i Oppigarden og styrar i Åsemyra barnehage Godkjend av direktør

Detaljer

Velkommen til Breidablikk kulturbarnehage og til barnehageåret 2014/2015!

Velkommen til Breidablikk kulturbarnehage og til barnehageåret 2014/2015! HÅ KOMMUNE BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE august 2014 *************************************************************************** Breidablikk kulturbarnehage og til barnehageåret 2014/2015! Kvar månad sender

Detaljer