Månedsrapport for august 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport for august 2015"

Transkript

1 Månedsrapport for ust 2015 Markedskommentar Økende bekymring for kinesisk økonomi Fallende aksjekeder Svakere norsk valuta Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter, der økonomiene internasjonalt utvikler seg omtrent som forventet. Kinas økonomiske utvikling fortsetter å vise svakhetstegn, til tross for ulike tiltak fra myndighetene. Etter kraftig fall på børsene i Kina var det siste tiltaket å la den kinesiske valutaen få en mer kedsbestemt kurs (flytende kurs). Men kursen flyter ikke helt fritt, så bevegelsene til nå kan minne mer om en devaluering. Norsk økonomi utvikler seg svakt, særlig som følge av lav oljepris. Den greske tragikomedien fortsetter, men det ser ut som man går i riktig retning. Det skal være nyvalg i tember. USA På en samling av representanter fra ulike sentralbanker i Jackson Hole den 30. ust, sa vise-sentralbanksjefen i FED (den amerikanske sentralbanken) at muligheten for en renteøkning i tember fortsatt er tilstede. Samtidig har andre lands sentralbanker uttalt at de ikke ønsker renteøkning i USA når kedene er urolige. I i var inflasjonen 0,2 prosent på årsbasis. Den lave inflasjonen skyl fallende energipriser. Kjerneinflasjonen var uendret på 1,8 prosent. Case-Shiller indeksen, som viser utviklingen i de amerikanske boligprisene, har tatt seg noe opp de siste månedene. 12-månedsveksten har i gjennomsnitt vært 5,0 prosent, ginalt opp fra forrige måned. Prisveksten har vært flat siden s, men takten i boligbyggingen øker fortsatt selv om trenden er noe flatere enn før års rente i % Norge Europa USA Japan Arbeidskedet fortsetter å bedre seg i samme tempo. Sysselsettingen stiger med drøye hver måned. Ledigheten faller og er nå nede på 5,3 prosent. Noe av dette skyl at arbeidsdeltagelsen falt til rekordlave 62,6 prosent og gjenspeiler strukturelle endringer. Markedet venter fortsatt på at gjennomsnittlige antall timer arbeidet pr uke og timelønnen skal stige, før man ser en virkelig bedring i økonomien. Det var lite nytt fra sentralbanken på siste rentemøte. FED ser ikke ut til å ha hast med å normalisere rentenivået. Markedene forventer første renteøkning en gang mellom tember og ember. Utviklingen i arbeidskedet og lønnsveksten vil kunne gi indikasjoner på tidspunktet.

2 Europa Den 16. i holdt som ventet ECB renten uendret på 0,05 prosent. Det var heller ingen endringer i de kvantitative lettelsene eller oppkjøp av verdipapirer. Utviklingen er om lag som sentralbanken forventer. Arbeidsledigheten for eurolandene falt til 10,9 prosent i i. Ledigheten ligger på 4,7 prosent i Tyskland og 10,4 prosent i Frankrike, mens land syd i eurosonen, som Spania og Italia, ligger på henholdsvis 22,2 og 12,5 prosent. Veksten i pengemengden i euroområdet begynner å nå normaliserte nivåer og har nå en årlig vekstrate på 5,3 prosent. Husholdningenes kredittvekst øker litt og er nå på 1,4 prosent, mens bedriftene har en kredittvekst på 0,9 prosent. Bankene melder om økt etterspørsel etter kreditt, og signaliserer at de ikke strammer inn lenger. Første anslag på prisveksten i ust viste en årsvekst på 0,2 prosent. Kjerneinflasjonen er 0,9 prosent, men ECB vektlegger samlet prisvekst. Det er ingen nye signaler fra sentralbanken, som fortsetter med kvantitative lettelser og kjøper obligasjoner for 60 milliarder euro i måneden. ECB vil fortsatt holde renten lav, tilnærmet lik null, i en lengre periode, så lenge utsiktene for inflasjonen er så lave. Rentene vil sannsynligvis ligge lavt lenge mnd rente i % Norge Europa USA Japan Norge Oljetellingen for 2016, som sier noe om forventet aktivitet i letevirksomheten og annen virksomhet innen oljesektoren, var mindre negativ enn ventet. Undersøkelsen blir revidert flere ganger og kedene er usikre på om den siste tids fall i oljeprisen var med i vurderingen når undersøkelsen ble foretatt. På bakgrunn av dette forventer de fleste nedrevideringer fremover. Veksten i konsumprisindeksen var på 1,8 prosent på årsbasis i i, ned 0,8 prosentpoeng fra i. Kjerneinflasjonen falt til 2,6 prosent, noe over Norges Banks anslag på 2,2 prosent. Inflasjonstallene er drevet av nedgang i priser på flyreiser, elektrisitet og matvarer. Den svake kronen holder importert inflasjon høy, mens lavere vekst i økonomien og lavere lønnsvekst vil trekke inflasjonen nedover i de kommende månedene. I ust svekket kronen seg fra 8,98 til 9,39 mot euro og fra 111,40 til 115,35 i forhold til den handelsvektede indeksen. Sentralbanken annonserte at de ville selge valuta til Statens pensjonsfond utland for 700 millioner kroner pr. dag i tember. NAVs tall viser nå en sesongjustert ledighet på 2,9 prosent. Legger vi sammen tallene for de arbeidsledige og de på tiltak utgjør summen personer. Dette tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten øker, men ikke raskere enn foregående måneder. Få ledige stillinger og svake undersøkelser indikerer fallende etterspørsel etter arbeidskraft. Ledigheten, målt ved arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB økte til 4,5 prosent. AKU-tallene svinger mer enn tallene fra NAV. Norges Bank legger mest vekt på NAVtallene, men det er mulig at AKU-tallene gir en tidlig indikasjon på utviklingen i arbeidskedet. Kredittveksten falt til 5,8 prosent for i. Husholdningenes kredittvekst steg til en årsvekst på 6,5 prosent. Bedriftenes kredittvekst falt, og er nå på 3,8 prosent. Veksten i detaljhandelen økte 0,5 prosent i i. Disse tallene er volatile, og det er derfor bedre å se på den litt lengre trenden. Denne viser nå god utvikling, og sesongjustert er årsveksten på 2,5 prosent. Stigende ledighet og lavere aktivitet peker i retning av ytterligere rentekutt fra Norges

3 Bank. Lav oljepris skaper stor usikkerhet om sentralbankens agering. Markedene venter kutt i løpet av høsten, med mulighet allerede på tembermøtet til sentralbanken. Rentekedene Internasjonalt og Norge Rentene har falt noe i ust, både internasjonalt og i Norge. Fortsatt usikkerhet rundt Kina og svake aksjekeder har trukket rentene ned. Vårt pengekedsfond ga en normal avkastning i ust, mens de lange obligasjonsfondene ga en positiv avkastning grunnet fallende renter. De fleste fondene har levert bra i forhold til sine referanseindekser, men spreadutgang på kreditter har medført noe svakere avkastning for fond med mye kreditter Kredittpremie CDX USA Kreditt Også i ust hadde vi en negativ utvikling i kredittpåslaget mellom Barclays Global Aggregate Corporate Index og statsobligasjoner med tilsvarende løpetid og vi må tilbake til i 2013 for å finne like høy rentedifferanse. Totalt sett endte ust med en rentedifferanse på 1,54 %, 0,09 prosentpoeng høyere enn ved inngangen til måneden. I motsetning til i gikk underliggende statsrenter opp denne måneden og sammen med den negative utviklingen i kredittpåslag ble ust en måned med negativ totalavkastning for aktivaklassen. Første halvår ble avsluttet på den negative siden, men med utviklingen i i og ust har vi en positiv avkastning for KLP Obligasjon Global I og II hittil i år. Europa Det makroøkonomiske bildet var ustabilt igjennom måneden. Oljeprisen steg noe etter et kraftig fall i i, fremvoksende keder var fortsatt urolige med en betydelig sell-off i kinesiske aksjer, og det var stor volatilitet i aksjekedet i Europa og USA. Samtlige keder hadde en økning i risikopremie, mens det måneden før var de dollardenominerte obligasjonene som dro i negativ retning. Energi- og råvaresektorene hadde størst negativ utvikling, og da disse selskapene har relativt lav rating, var det de dårligst ratede selskapene som hadde mest økning i rentedifferanse. Markedet for kredittobligasjoner med god kredittkvalitet økte også i ust, men med langt lavere volum enn foregående måned. I forhold til samme måned tidligere år, var ust som vanlig en måned med lav aktivitet på nyutstedelser. Dette henger tradisjonelt sammen med ferieavvikling, men et volatilt finansked og usikkerhet rundt rentehevelser i USA kan også ha spilt en rolle Europa, USA og Japan Europa STOXX 600 USA S&P 500 Japan Topix Aksjekedene Globalt De globale aksjekedene (MSCI World) falt med 6,7 prosent i ust. Hittil i år har verdensindeksen falt 0,3 prosent. Nesten alle aksjekeder falt mye i forrige måned. Kina (Shanghai Composite) hadde en nedgang på hele 12,5 prosent. På bransjenivå var det også negativt over hele linjen. Finans og materialer var blant de svakeste sektorene med fall på henholdsvis 7,9 og 7,7 prosent. Telekommunikasjon klarte seg best med en nedgang på bare 4,4 prosent. Økende bekymring for Kina er hovedforklaringen på det store kursfallet, men også i mange

4 andre fremvoksende økonomier er det klare svakhetstegn. Kinesisk økonomi er lite transparent, og mange er usikre på hvordan det egentlig står til. En del økonomiske nøkkeltall har vært svake den siste tiden, og boblen i aksjekedet har sprukket. Det er også usikkerhet knyttet til eiendomskedet som er langt viktigere for realøkonomien enn aksjekedet. Fall i eiendomsprisene kan tabilisere finanssektoren. Vi vet av erfaring at dette i så fall vi få store ringvirkninger. Fra USA og Europa har det imidlertid kommet brukbare tall den siste tiden. Det globale bildet er såle langt fra helsvart. Og rentene er fortsatt svært lave nesten over alt. Markedsuroen vil trolig gjøre sentralbankene enda mer tilbakeholdne med å sette opp rentene. Alternativet til risikable aksjer er såle ikke spesielt attraktivt Norge og Norden Norden VINX Norge OSEFX Norden De nordiske børsene ga en avkastning på -3,2% i ust i norske kroner. I lokal valuta gjorde det danske kedet det best, mens det finske kedet var svakest. På sektornivå var syklisk konsum og finans de to sterkeste sektorene, mens energi og materialer var de svakeste. Måneden har vært preget av økende bekymringer rundt de kinesiske vekstutsiktene. Dette er en bekymring som deles av kineserne selv, og vi har sett en rekke devalueringer av den Kinesiske Yuanen som et forsøk fra myndighetene på å få fart på økonomien. Lavere økonomisk vekst i Kina har store konsekvenser for etterspørselen etter råvarer, og det har vært kraftige fall i prisene på råvarer og særlig olje. Norge Det er litt over et år siden den dramatiske nedgangen i oljeprisen startet. Siden har det norske aksjekedet vært preget av denne utviklingen. August 2015 var ikke noe unntak. Etter kraftig fall gjennom sommeren, startet ust med en oljepris rundt 50 USD fatet. Denne falt så videre til 43 USD fatet, før vi fikk et kraftig rekyl tilbake til USD mot slutten av måneden. En bevegelse på hele 25% i løpet av noen få dager. På toppen av dette har vi sett noen av de svakeste tallene fra Kina på flere år. Bilsalg og sttelefonsalg har begge vist negativ vekst og eksportsektoren var ned 8,3%. Som følge av svakere økonomiske utsikter valgte kinesiske myndigheter å devaluere valutaen sin i hele tre omganger i løpet av måneden. Volatiliteten på børsen har naturlig nok økt kraftig i løpet av måneden. Hovedindeksen falt med 7% i ust, men var ned 13% på det verste. Den 24. ust var vi vitne til det største fallet på en enkelt dag siden ust Dagen endte ned 5,19%, men var ned nesten 8% tidligere samme dag. Verst gikk det ut over teknologisektoren og aksjer med høy forventet vekst. Rapporteringen for selskapenes 2. kvartal er nå ferdig. Det har jevnt over vært et godt kvartal. Omsetningen viser en flat utvikling siden samme periode året før. Dette til tross for fallet i oljeprisen. Ser vi bort fra olje/gass og finans er omsetningen opp 9% med en EBIT-gin på 13,9%. Dette er en ginforbedring på hele 1,4% poeng siden samme periode året før. KLP AksjeNorge hadde en avkastning på -5,9% i i. Dette er 0,5% bedre enn fondsindeksen som falt med -6,4%. De største positive bidragene fikk vi fra vår cash-posisjon, samt våre overvekter i flyselskapet Norwegian og Bank Norwegian. På den andre siden var det våre overvekter i oljeservice selskapet BW Offshore og bildelprodusenten Kongsberg Automotive, samt vår undervekt i Veidekke som bidro mest negativt. Aktiv andel i fondet var 29% ved utgangen av måneden. Aktiv andel måler avvik fra indeks (summen av alle over og undervekter / 2).

5 Nøkkeltall - indekser Hist PE Est PE Pris/ bok ROE Est utbytte MSCI World % 2.6 % S&P 500 Index % 2.2 % MSCI Europa % 3.6 % DAX Index (Frankfurt) % 3.3 % FTSE 100 Index (London) % 4.3 % CAC 40 Index (Paris) % 3.7 % MSCI Japan % 2.0 % MSCI AC Asia Pacific % 2.8 % Oslo Børs Hovedindeks % 4.1 % Oslo Børs Fondindeks % 3.9 % VINX 30 Index (Norden) % 3.8 % Stockholm 30 Index % 4.3 % Copenhagen 20 Index % 2.2 % Helsinki 25 Index % 4.6 % MSCI Emerging Markets % 3.1 % MSCI Brazil % 4.7 % MSCI Russia % 4.8 % MSCI India % 1.6 % MSCI China % 3.3 % Kilde: Bloomberg

6 Avkastningsinformasjon pr for KLP-fondene Avkastning siste måned Avkastning hittil i år TE*** Referanseindeks Rentefond Fond Indeks Diff Fond Indeks Diff KLP Pengeked 0.12% 0.12% 0.01% 1.04% 0.65% 0.39% 0.14% ST1X KLP FRN -0.04% 0.12% -0.17% 0.99% 0.97% 0.02% 0.30% DNB Money Market 3m (Swap 3M) KLP Obligasjon 1 år 0.22% 0.20% 0.03% 1.07% 0.80% 0.26% 0.27% ST3X KLP Obligasjon 3 år 0.44% 0.38% 0.06% 0.90% 1.39% -0.50% 0.94% ST4X KLP Obligasjon 5 år 0.68% 0.63% 0.05% 0.88% 1.81% -0.94% 1.30% ST5X KLP Kort Stat 0.13% 0.12% 0.02% 0.63% 0.65% -0.01% 0.11% ST1X KLP Statsobligasjon 0.54% 0.54% 0.00% 1.64% 1.64% 0.00% 0.19% DnB Stat Alle KLP Kredittobligasjon 0.45% 0.58% -0.13% 1.02% 1.27% -0.25% 0.32% DNB Money Market 3y (SWAP3Y) KLP Obligasjon Global I -0.38% -0.47% 0.09% 0.31% 0.31% 0.00% 0.14% Barclays Global Agg. Corp. SR KLP Obligasjon Global II -0.39% -0.47% 0.08% 0.25% 0.31% -0.05% 0.15% Barclays Global Agg. Corp. SR Aksjefond KLP AksjeNorge -5.94% -6.41% 0.46% 1.63% 2.70% -1.07% 2.12% OSEFX KLP AksjeNorden Indeks -3.20% -3.18% -0.02% 13.45% 13.74% -0.29% 0.26% VINXBNOK KLP AksjeGlobalLavBeta I -2.91% -3.66% 0.75% 7.25% 9.17% -1.92% 2.59% KLP World KLP AksjeGlobal LavBeta II -5.60% -6.79% 1.19% -0.17% -0.04% -0.13% 3.43% KLP World valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks I -3.70% -3.66% -0.05% 9.08% 9.17% -0.09% 0.09% KLP World KLP AksjeGlobal Indeks II -6.80% -6.79% -0.01% -0.11% -0.04% -0.07% 0.10% KLP World valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks III -6.81% -6.79% -0.02% -0.19% -0.04% -0.15% 0.09% KLP World valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks IV -6.81% -6.79% -0.02% -0.22% -0.04% -0.18% 0.10% KLP World valutasikret KLP AksjeFremv. Mark. Indeks I -6.28% -6.28% 0.00% -2.70% -2.51% -0.19% 0.23% KLP Emerging Markets KLP AksjeFremv. Mark. Indeks II -6.29% -6.28% 0.00% -2.78% -2.51% -0.27% 0.23% KLP Emerging Markets KLP AksjeVerden Indeks -3.97% -3.92% -0.06% 7.69% 7.91% -0.22% 0.12% KLP All Country World KLP AksjeNorge Indeks -7.03% -7.02% -0.02% 2.92% 3.14% -0.21% 0.13% OSEBX KLP AksjeNorge Indeks II -7.04% -7.02% -0.02% 2.85% 3.14% -0.28% 0.14% OSEBX KLP AksjeEuropa Indeks I -4.25% -4.23% -0.02% 11.10% 10.89% 0.21% 0.18% KLP Europe KLP AksjeEuropa Indeks II -7.49% -7.46% -0.03% 4.04% 3.76% 0.29% 0.21% KLP Europe valutasikret KLP AksjeUSA Indeks USD -6.09% -6.07% -0.02% -2.85% -2.75% -0.10% 0.11% KLP USA KLP AksjeUSA Indeks II -6.19% -6.18% -0.01% -2.71% -2.53% -0.18% 0.17% KLP USA valutasikret KLP AksjeAsia Indeks I -4.97% -4.90% -0.07% 11.54% 12.20% -0.66% 0.26% KLP Pacific KLP AksjeAsia Indeks II -8.69% -8.71% 0.03% 3.71% 4.30% -0.59% 0.26% KLP Pacific valutasikret Kombinasjonsfond KLP Kombinasjon -4.11% -4.09% -0.02% 1.18% 1.61% -0.43% 0.48% Kombinasjonsindeks KLP Kombinasjon M -4.10% -4.09% -0.01% 1.21% 1.61% -0.40% 0.47% Kombinasjonsindeks Spesialfond KLP Alfa Global Energi -2.92% 0.10% -3.01% 0.84% 0.91% -0.06% 8.03% 1 uke Nibor KLP Alfa Global Rente -0.70% 0.10% -0.79% 3.19% 0.91% 2.29% 3.46% 1 uke Nibor Durasjonsvektet Rentefond MVvektet Eff. rente* eff. rente* Mod. durasjon Mod. kred. dur. KLP Pengeked KLP FRN KLP Obligasjon 1 år KLP Obligasjon 3 år KLP Obligasjon 5 år KLP Kort Stat KLP Statsobligasjon KLP Kredittobligasjon KLP Obligasjon Global I KLP Obligasjon Global II *) Markedsverdivektet effektiv rente viser dagens løpende avkastning for fondet. De enkelte papirene i fondet vektes på bakgrunn av hvor stor verdi de utgjør av totalen. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag og er derfor ingen garanti for avkatningen i perioden den er beregnet for. Durasjonsvektet effektiv rente representerer internrenten til fondet, og beregningen hensyntar timingen på fremtidige kontantstrømmer samt løpetiden til hvert enkelt papir. **) Tracking error er ex-post, altså et historisk basert tall basert på 12 månedlige avkastninger i forhold til referanseindeks. 1) The KLP World Index, the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index are custom indices calculated by MSCI for, and as requested by, KLP. To calculate these indices MSCI starts with the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index and then exclu those securities selected by KLP on a quarterly basis based on KLPs ethical investing screening criteria. MSCI has no role in developing, reviewing or approving KLPs ethical investing criteria or the list of companies excluded from the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index by KLP to create the KLP World Index the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index. 2) Source : MSCI. This information is for internal use only and may not be redistributed or used in connection with creating or offering any securities, financial products or indices. Neither MSCI nor any other third party involved in or related to compiling or creating the MSCI data (the ""MSCI"" Parties) makes any express or implied warranties or representations with rect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and the MSCI Parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the MSCI Parties have any liability for any direct, indirect, special punitive, consequential or any other damages ( including lost profits) even if notified of the possible damages.

7 OPPLYSNINGER OM KLP-FONDENE Fondets navn Kurser pr. Volum pr. Forv. Std. gebyr; Minste honorar inn/ut innskudd Mill. NOK % % kr KLP Kombinasjon 1 364, ,30 0,10/0,10* KLP Kombinasjon M 1 368, ,25 0,00/0, KLP Pengeked 1 012,9339 2,109 0,10 0,00/0, KLP FRN 1 045,3251 1,287 0,10 0,00/0, KLP Obligasjon 1 år 1 016,6959 1,755 0,10 0,00/0, KLP Obligasjon 3 år 1 059, ,10 0,00/0, KLP Obligasjon 5 år 1 351,1730 1,289 0,10 0,00/0, KLP Kort Stat 1 014,6411 1,500 0,10 0,00/0, KLP Statsobligasjon 1 073,1699 6,135 0,10 0,00/0, KLP Kredittobligasjon 1 108,4362 1,642 0,10 0,00/0, KLP Obligasjon Global I 1 124, ,270 0,12 0,25/0,25 10 mill KLP Obligasjon Global II 1 178, ,20 0,25/0,25* KLP AksjeNorge 4 636,7337 5,100 0,75 0,20/0,20* KLP AksjeNorden Indeks 3 483,5133 1,856 0,20 0,05/0,05* KLP AksjeGlobal LavBeta I 1 455, ,021 0,27 0,10/0,05* KLP AksjeGlobal LavBeta II 1 135, ,30 0,10/0,05* KLP AksjeGlobal Indeks I 2 391, ,898 0,10 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks II 1 809,9968 8,713 0,13 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks III 1 796,9382 1,232 0,25 0,10/0,05 1 mill KLP AksjeGlobal Indeks IV 1 629,9536 1,461 0,30 0,10/0,05* KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I 1 390,7517 6,279 0,18 0,80/0,50* 10 mill KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 1 363, ,30 0,80/0,50* KLP AksjeVerden Indeks 2 162, ,30 0,20/0,10* KLP AksjeNorge Indeks 1 837,6550 6,726 0,10 0,10/0,10 10 mill KLP AksjeNorge Indeks II 1 592,7280 1,048 0,20 0,20/0,20* KLP AksjeEuropa Indeks I 1 479,6080 3,071 0,10 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeEuropa Indeks II 1 328, ,13 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeUSA Indeks USD 2 036,4719 4,464 0,10 0,05/0,05 3 mill USD KLP AksjeUSA Indeks II 1 564, ,13 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks I 1 378, ,10 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks II 1 036, ,13 0,05/0,05 10 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Energi 930, ,80** 0,20/0,20 5 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Rente 1 022,8437 1,194 0,80** 0,20/0,20 5 mill Totalvolum 139,718 * Det er gratis å handle inntil 1 mill. kr. Tegnings- og innløsningsgebyrene gjelder kun for beløp over 1 mill. kr. ** + 10% av verdistigningen over referanserenten, hvis verdien overstiger tidligere høyeste verdi Fondenes regler for innskudd og uttak Innskudd Ved tegning av andeler før kl. 13 gis det kurs i fondet samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II og KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II der det gis neste virkedags kurs) under forutsetning av at fondet får tilgang på tegningsbeløpet. Andre frister gjelder ved trekk eller kjøp bak logg inn. Uttak Ved melding før kl. 13 gis uttakskurs samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II og KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II der det gis neste virkedags kurs). Penger vil normalt være på kundens bankkonto 3-4 virkedager etter at uttaket er registrert her. Ved nyttår kan det ta noen flere dager. Antall uttak Ingen begrensning m.h.t. antall uttak fra noen av fondene. Generelt Alle oppgitte kurser og avkastningstall som publiseres, eller som kunden får oppgitt i sine rapporter, er fratrukket forvalterens honorar (nettoavkastning). Bemerk Fondenes gebyrer eller rammevilkår kan endres av forvalteren etter regler som fastlegges av Finanstilsynet. Andelseierne varsles om endringer ved brev forut for gjennomføringen. Samtlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning er gjort ihht KLPs etiske minstekrav. Forbehold (disclaimer) Denne rapporten baserer seg på kilder som av KLP Kapitalforvaltning vurderes som pålitelige. Det er imidlertid ikke mulig å garantere at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer KLP Kapitalforvaltnings oppfatning på det tidspunkt de ble utarbeidet, og vi forbeholder oss retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. KLP Kapitalforvaltning påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyl forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Historiske tall er ingen garanti for fremtidig avkastning.avkastningen i verdipapirfond kan variere betydelig innenfor et år. Realiserte tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg.

Månedsrapport for juli 2015

Månedsrapport for juli 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar Svakhetstegn i kinesisk økonomi og lavere råvarepriser Stabil positiv utvikling i amerikansk økonomi Svakere utvikling i norsk økonomi som følge av oljeprisfallet

Detaljer

Månedsrapport for november 2015

Månedsrapport for november 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Internasjonal økonomi utvikler seg omtrent som forventet 2,5 prosent vekst i konsumprisindeksen i Norge Ingen store bevegelser i finanskedene Økonomisk tilstand

Detaljer

Månedsrapport for mars 2016

Månedsrapport for mars 2016 Månedsrapport for s 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet i s Den amerikanske sentralbanken utsatte renteoppgangen Lavere risikopremie for globale kredittobligasjoner

Detaljer

Månedsrapport for mai 2015

Månedsrapport for mai 2015 Månedsrapport for 2015 Markedskommentar Fortsatt ingen løsning for Hellas Noe høyere renter i Europa Sterk kinesisk aksjeked gir økt fallhøyde Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter

Detaljer

Månedsrapport for mai 2013

Månedsrapport for mai 2013 Månedsrapport for 2013 Markedskommentar Uendret rente og noe bedre nøkkeltall i USA Senket rente og rekordhøy arbeidsledighet i Europa Uendret rente og noe svekket arbeidsked i Norge Lavere kredittspread

Detaljer

Månedsrapport for desember 2015

Månedsrapport for desember 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Bedring i amerikansk økonomi førte til at FED hevet renten med 0,25 prosentpoeng Norsk økonomi utviklet seg svakt og Norges Bank senket rentebanen Økte kredittpåslag

Detaljer

Månedsrapport for juli 2014

Månedsrapport for juli 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Sterk økonomisk vekst i USA i 2. kvartal Svakt fallende arbeidsledighet i Europa Uro i Midtøsten og Ukraina Økonomisk tilstand USA Den 30. i holdt som ventet den

Detaljer

Månedsrapport for april 2014

Månedsrapport for april 2014 Månedsrapport for il 2014 Markedskommentar Sterke arbeidskedstall fra USA Bedre ledende indikatorer i Europa Kjerneinflasjonen i Norge på 2,6% Økonomisk tilstand USA Den 30. il holdt som ventet den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2013

Månedsrapport for oktober 2013 Månedsrapport for ober 2013 Markedskommentar Uendret kort rente og lav inflasjon Fallende lange renter Sterkt aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 30. ober holdt som ventet den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for september 2015

Månedsrapport for september 2015 Månedsrapport for tember 2015 Markedskommentar Svakere global vekst Ingen renteøkninger fra FED og ECB Norges Bank kuttet styringsrenten til 0,75% Fallende aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale

Detaljer

Månedsrapport for juni 2015

Månedsrapport for juni 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar De fleste økonomiene utvikler seg omtrent som forventet Fortsatt ingen løsning for Hellas Norges Bank kuttet renten til 1,0 prosent Stort fall i det kinesiske

Detaljer

10 års rente i % Markedskommentar

10 års rente i % Markedskommentar Markedskommentar Reduserte obligasjonskjøp fra FED? ECB gir anslag på renteutviklingen Kronen svekker seg Økte lange renter og kredittpremier Aksjer falt mest i fremvoksende keder Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for mars 2015

Månedsrapport for mars 2015 Månedsrapport for s 2015 Markedskommentar Ledende indikatorer tyder på sterkere økonomisk vekst i Europa Norges Bank holdt litt overraskende renten uendret Sterkt aksjeked i Kina på tross av usikkerhet

Detaljer

Månedsrapport for april 2015

Månedsrapport for april 2015 Månedsrapport for il 2015 Markedskommentar Noe svakere nøkkeltall enn ventet i USA Gradvis bedring i europeisk økonomi Svakt stigende arbeidsledighet i Norge Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste

Detaljer

Månedsrapport for mai 2014

Månedsrapport for mai 2014 Månedsrapport for 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Forventninger om at ECB kutter renten i i Sterke aksjekeder både internasjonalt og i Norge Økonomisk tilstand USA I referatet fra

Detaljer

Månedsrapport for juni 2012

Månedsrapport for juni 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Nedsiderisiko for den økonomiske veksten Oppkapitalisering av spanske banker Sterkere vekst i norsk økonomi Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for mars 2014

Månedsrapport for mars 2014 Månedsrapport for s 2014 Markedskommentar Fortsatt lave renter Boligprisene stiger i USA Moderat oppsving i Europa Markedene tok Russlands anneksjon av Krim med fatning Økonomisk tilstand USA Den 19. s

Detaljer

Månedsrapport for februar 2014

Månedsrapport for februar 2014 Månedsrapport for ruar 2014 Markedskommentar Rentene vil hol lave Lavere kredittpremier Sterkt aksjeked Økonomisk tilstand USA I referatet fra rentemøtet den 29. uar ble det signalisert at den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for desember 2013

Månedsrapport for desember 2013 Månedsrapport for ember 2013 Markedskommentar Gradvis bedring i internasjonal økonomi Korte renter vil hol lave lenge Lange renter steg, kredittpremier falt Sterkt år i aksjeked Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for juli 2012

Månedsrapport for juli 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Blandet utvikling i USA Fortsatt svakt i Europa Fortsatt sterkt i Norge Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA I i har nøkkeltall

Detaljer

Månedsrapport for juni 2014

Månedsrapport for juni 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Både positive og negative makrotall i USA ECB kuttet renten med 0,10% i i Sentralbanken senket rentebanen mer enn ventet Sterke aksjekeder både internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for februar 2015

Månedsrapport for februar 2015 Månedsrapport for ruar 2015 Markedskommentar Midlertidig enighet mellom Hellas og kreditorene Det skapes fortsatt mange nye jobber i USA Sterke aksjekeder over hele verden Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for januar 2013

Månedsrapport for januar 2013 Månedsrapport for uar 2013 Markedskommentar Sterke globale aksjekeder i uar i det vi ser allokering fra renter til aksjer Inntjeningsestimater nedjusteres og fører til noe dyrere aksjekeder Amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for september 2014

Månedsrapport for september 2014 Månedsrapport for tember 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Lav inflasjon og svak vekst i euroområdet Lavere oljeinvesteringer gir økt risiko for norsk økonomi Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for desember 2014

Månedsrapport for desember 2014 Månedsrapport for ember 2014 Markedskommentar Positiv utvikling i amerikansk økonomi Nedjustert vekst i eurosonen Lavere oljepris og svakere krone Rentekutt fra Norges Bank Økonomisk tilstand USA Den 17.

Detaljer

Månedsrapport for januar 2015

Månedsrapport for januar 2015 Månedsrapport for uar 2015 Markedskommentar Store kvantitative lettelser fra ECB Enda lavere renter i Europa Sveitserfranc styrket seg 15 prosent mot euro USD styrket seg mot euro Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2011

Månedsrapport for oktober 2011 Månedsrapport for ober 2011 Markedskommentar De økonomiske utsiktene preges fortsatt av uvanlig stor usikkerhet Omfattende kriakke for å redde Hellas kom mot slutten av måneden Forventning om løsning på

Detaljer

Månedsrapport for juni 2011

Månedsrapport for juni 2011 Månedsrapport for i 2011 Markedskommentar Fortsatt svake makrotall fra både USA og Europa. Nedjusterte vekstforventninger i fremvoksende økonomier også. Redningsaksjonene til Hellas er ikke på plass ennå

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015 Makrokommentar Veksten i den amerikanske økonomien mistet noe momentum i første kvartal. Målt ved bruttonasjonalprodukt var veksten på bare 0,2 prosent målt

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - September

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - September MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - September Makrokommentar Den amerikanske økonomien fortsetter å vise styrke. BNP-tallene for andre kvartal ble nok en gang oppjustert, denne gang til 4,6

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015 Makrokommentar Det har lenge vært en forventning om at den europeiske sentralbanken ville sette i gang kvantitative lettelser, ofte omtalt som pengetrykking.

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Desember Makrokommentar Beslutningen til den amerikanske sentralbanken, Fed, om å begynne nedtrappingen av sine månedlige obligasjonskjøp i januar 2014

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010 NORCAP Markedsrapport Juni 2010 Utvikling i mai Mai Hittil i år Oslo Børs -10,1% -7,4% S&P 500-8,2% -2,3% FTSE All World -9,9% -7,5% FTSE Emerging -7,5% -3,2% Olje (Brent) -14,9% -3,2% NORCAP Aksjefondsp.

Detaljer

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 %

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på,5 % De fleste analytikere og markedsaktører forventet et rentekutt på,5 punkter på gårsdagens rentemøte i Norges Bank. Dette var blitt signalisert

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - April

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - April MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - April Makrokommentar Det kommer stadig flere tegn på at vi har lagt finanskrisen bak oss. Hellas, som for bare to år siden i prinsippet var konkurs, og

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Oktober Makrokommentar Budsjetthavariet i USA, som førte til stenging av det amerikanske offentlige systemet, fikk mye oppmerksomhet. Omkring 800 000 statlige

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juli 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juli 2013 Horisont-fondene Aksjedelen i porteføljen, DI Horisont Aksje, leverte en avkastning på 4,0 prosent i juli. Dette var 0,9 prosent svakere

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mai

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mai MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Mai Makrokommentar Aksjemarkedene forsatte sin opptur i mai. Både Oslo Børs og den amerikanske S&P 500-indeksen er nå på all-time-high. Etter en svak start

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 01/14 Markedskommentar Starten på det nye året har ikke bydd på de helt store store overraskelsene, utover en litt slapp børs åpning her hjemme. Etter en sterk avslutning i 2013 korrigerer

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Januar

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Januar MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Januar Makrokommentar De fremvoksende markedene fikk en utfordrende start på det nye året med fallende aksjemarkeder. Årsaken var at markedsaktørene stadig

Detaljer

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste OSEBX indeks Uke 7 1 11 11 11 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke,1 % Endring i år 1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,7 Siste % sist

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - November

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - November MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - November Makrokommentar Den amerikanske økonomien ristet av seg budsjetthavariet og stengningen av det offentlige systemet med å legge på seg over 200.000

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Juli Makrokommentar Den roligste sommermåneden forløp uten de store hendelsene, men aksjemarkedene har krøpet oppover. Før sommeren var usikkerheten rundt

Detaljer

Arbeidsledighet i % Ingen olje - smurt «dipp» i rentefastsettelsen

Arbeidsledighet i % Ingen olje - smurt «dipp» i rentefastsettelsen Ingen olje - smurt «dipp» i rentefastsettelsen Det sterke fokuset på nedgang og innstramning i oljesektoren har ikke påvirket nivået i rentefastsettelsen til Norges Bank. Styringsrenten ble 3. oktober

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2014

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar Juni 2014 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar Juni 2014 Horisont-fondene I slutten av juni valgte vi å ta ned risikoen noe i Horisont-fondene gjennom å senke aksjeeksponeringen. Fra å benytte

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Juli Makrokommentar Juli måned har vært preget av geopolitisk usikkerhet både i Europa og Midtøsten. De største økonomiske konsekvensene kommer nok fra

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Desember MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Desember Makrokommentar Fallet i oljeprisen fortsatte i desember, og oljeprisen er nå ned i overkant av 50 prosent fra toppen på 115 dollar i sommer. Utviklingen

Detaljer

Markedsrapport. Mars 2010

Markedsrapport. Mars 2010 Markedsrapport Mars 2010 Utvikling i Februar Oslo Børs S&P 500 FTSE All World FTSE Emerging Olje (Brent) NORCAP Aksjefondsp. Februar -3,4% 2,9% 1,0% -0,2% 8,5% -1,2% Hittil i år -5,7% -1,0% -3,4% -3,8%

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 BNP (brutto nasjonalprodukt) i OECD årlig vekst (%) MAKRO 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - August

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - August MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - August Makrokommentar Markedene påvirkes fortsatt kortsiktig av den spente geopolitiske situasjonen i Ukraina og Midtøsten. Oslo Børs var tidlig i august

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Uke 15 2012. Oppdaterte analyser. Uken som gikk Børsen ned i en påskestille uke

Uke 15 2012. Oppdaterte analyser. Uken som gikk Børsen ned i en påskestille uke OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 1,9 Endring sist uke -1,1 % Endring i år 9,1 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11, Siste % sist uke %

Detaljer