Gravplasser iasker kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gravplasser iasker kommune"

Transkript

1 Gravplasser iasker kommune Behov for utvidet kapasitet Mai 2014 Vedlegg 11 til kommuneplanen

2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING:... 3 Gravreserve og gjenbrukspotensiale:... 3 Befolkningsprognoser og dødelighet: VURDERING AV NYE AREALER... 4 I - NY GRAVPLASS NORD I KOMMUNEN I HOLMEN KIRKESOGN... 4 II - ASKER KIRKE - MULIG UTVIDELSE... 7 III - ØSTENSTAD KIRKE MULIG UTVIDELSE... 9 IV - VARDÅSEN KIRKE Urnelund OPPSUMMERING

3 1. INNLEDNING: Bakgrunn i gravferdslovens regler Gravferdsloven vedtatt , setter krav til at det i hver kommune til en hver tid er ledige graver for minst 3% av befolkningen. Anlegg eller utvidelse av gravplasser kan ikke skje uten tilslutning fra kommunen og med tillatelse fra Bispedømmerådet. Avdøde personer som ved dødsfall hadde bopel i kommunen har rett til fri gravplass her. En grav kan nyttes til ny gravlegging når det har gått minst 20 år siden siste gravlegging og vedtektene for gravplassen ikke fastsetter en lengre fredningstid. Urne kan likevel nedsettes i kistegrav selv om fredningstiden etter første ledd ikke er utløpt. Når en gravplass nedlegges, skal den være fredet i minst 40 år etter siste gravlegging. Gravreserve og gjenbrukspotensiale: var det en gravreserve på 1770 graver i Asker. Årlig blir det frigitt gjennomsnittlig 50 graver til fornyet bruk. Denne reserven vil rekke år ut fra trenden de siste 10 år. Det er stor gjenbruk av festete graver og kistegraver blir i mange tilfeller gjenbrukt som urnegraver og med større utnyttelse. De siste årene er ca. 50 % av alle gravsettinger skjedd i festete graver med ledig plass. Dette tallet må antas å falle de neste år, ut fra antagelsen om at de store innflyttingskullene på 1960-, 70-, og 80-tallet vil trenge nye graver i og med at de ikke har familiegraver i Asker fra før. Beregningsmessig regner vi likevel med 50 % behov for nye graver i beregningsperioden. Befolkningsprognoser og dødelighet: Kommuneplanen legger opp til en befolkningsvekst på 1,5 %. Ut i fra dette kan man beregne fremtidig befolkningstall. Ved å bruke en dødelighet på 0,7 %, vil man få et estimat på det antallet som skal gravlegges hvert år. Det er ønskelig å se år frem i tid når det gjelder å sikre arealer. Beregninger er derfor gjort frem mot år 2060 der det forventes et behov for nye gravplasser. Basert på en kremasjonsandel på 80 % og at det går 56 kistegraver pr. dekar og 111 urnegraver pr. dekar, gir dette et behov for til sammen ca. 310 dekar. Utnyttelsesgraden på arealene er satt til 25 % (bygg, veier, parkering og driftsareal utgjør resten). 3

4 Navn Beliggenhet Adkomst Størrelse Eier Markslag Alt. B Lengst vest på God adkomst fra Ca. 135 dekar Kommunen eier, mark Dyrket Billingstad, Billingstadvn. ÅSTAD utsyn mot fam. GÅRD Skaugumsåsen Skjulestad forpakter Området har bra beliggenhet kommunikasjonsmessig og et flott kulturlandskap i dag med den mektige vestsiden til Skaugumsåsen som dramatisk ramme. God størrelse på arealet. Aller viktigst er det at det er kommunens egen gård, der en fremtidig gravlund og tunet på Åstad gård kan åpnes for allmennheten i et samspill mellom gravlundens parkområder, tunet som og kurs- og selskapslokaler, Skustadgata som kulturminne (den gamle kirkeveien til Tanum) og Åstad naturreservat som naturopplevelse. Åstad gård 5

5 Navn Beliggenhet Adkomst Størrelse Eier Markslag Alt. C Øst på Nesøya, Grei adkomst fra Hovedsakelig 4-5m m.o.h., Østre vei, men dyrket mark ingen utsikt. langt fra kirke STORENG- JORDET Ca. 82 dekar Privat- Bente Blehr Heftye Det oppleves langt og kronglete å kjøre ut til Storengjordet for dem som ikke bor på Nesøya. Kommuniskasjonen mellom Holmen kirke og disse jordene er også relativt dårlig. Området er dessuten i minste laget for alle de nødvendige funksjoner. Det gir driftsulemper og behov for enda en gravplass raskere enn ønskelig. Jordet her har heller ikke den flotte beliggenheten som vil gi utsyn og ønsket verdighet til gravlunden. 6

6 II - ASKER KIRKE - MULIG UTVIDELSE Kirkegården rundt Asker kirke har sin naturlige utvidelsesretning nordover. Det er fordi Askerelva begrenser mulighetene i vest, boligbebyggelse gjør det i sør og Kirkeveien/Haugbo gård begrenser i øst. Nordover eier Asker kommune en eiendom på 40 dekar, mens Opplysningsvesenets Fond (Prestegården) eier resten av det aktuelle utvidelsesarealet (en eiendom på totalt 132 dekar). Det foreslås å sette av et areal på dekar. 7

7 Hele utvidelsesområdet ligger innenfor Semsvannet landskapsvernområde og består i hovedsak av dyrket mark (gule arealer på kartet over). Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet i landskapsvernområdet og et samarbeid i forhold til verneinteressene vil derfor være avgjørende for å få realisert denne løsningen. Arealet avsettes ikke i kommuneplanen som eget formål nå fordi det blir i strid med verneformålet. Aktuelt areal vises imidlertid på kommuneplankartet med en egen skravur (prikker) av ren informativ art (ikke juridisk bindende). Mest sannsynlig vil utvidelsen måtte behandles som en dispensasjon fra landskapsvernområdets forskrifter. En eventuell endring av landskapsvernområdets grenser ansees som en mer uheldig og mye tyngre prosess. Asker kirkegård 8

8 III -ØSTENSTAD KIRKE MULIG UTVIDELSE Det er sett på to alternativer for utvidelse av dagens kirkegård, en utvidelse som ansees nødvendig på sikt. Begge alternativene ligger vest-sørvest for dagens regulerte kirkegård. Det ene alternativet innbefatter store deler av jordet sør for gårdstunet på Østenstad, samt skogområder på åsryggen langs Østenstadbekken ned mot Østenstaddammen. Hele utvidelsen berører kun en eiendom, nemlig gbnr. 62/1, Christian Aaby. Forhandlinger med grunneier bør om ønskelig kunne åpne for at det tas mindre dyrket mark og heller mer av skogområdet sør(sørvest) for foreslått avgrensning. Se alternativene under. Utsikt mot Oslofjorden fra gravplassen ved Østenstad kirke 9

9 IV -VARDÅSEN KIRKE Urnelund Fra kirkelig hold er det er ønskelig å kunne lage en urnelund i tilknytning til Vardåsen kirke. Arealet er ikke stort nok til alene å kunne dekke behovet for urnegraver i dette sognet, men det kan være et fint sted å prøve ut fremtidige gravskikker som er mindre arealkrevende enn dagens. Størrelsen på en eventuell urnelund må tilpasses idrettens behov for anlegg på Drengsrudjordene og reguleringsarbeidet som foregår der. Buffersoner som skaper en verdig ramme rundt urnelunden blir nødvendig, samtidig som både kirkens lokaler og parkeringsplasser kan åpnes for noe sambruk med idrettsparkens aktiviteter. Vardåsen kirke 11

10 3. OPPSUMMERING Behov for gravareal frem til 2060 anslås i dag til å være ca. 310 dekar. For å sikre arealer til dette bruk, foreslås følgende løsning: Åstad gård avsettes med 135 dekar. Asker kirkegård utvides med 70 dekar. Vardåsen får urnelund på 10 dekar Østenstad, alternativ B kan gi -75 dekar Til sammen ca. 290 dekar. Dette er noe under stipulerte 310 dekar, men prognosene for befolkningsøkning og dødelighet såpass langt frem i tid som 2060, er usikre og må justeres i hver kommuneplanperiode. Det endelige behovet vil sannsynligvis ligge rundt 300 dekar, men både behovet og arealvurderingene vil helt sikkert revideres i 2026, 2038 og 2050 og kan ende opp både over og under 310 dekar. Ved pågående revisjon av kommuneplanen, en kommuneplan som skal gjelde for , foreslås arealene på Åstad, ved Asker kirke og ved Vardåsen kirke lagt inn med bindende arealbruk for gravplassformål.arealene i landskapsvernområdet ved Asker kirke må imidlertid først gjennom forhandlinger med fylkesmannen før arealene kan ansees som sikret og Vardåsen vil vises som offentlig formål frem til regulering. Disse tre områdene vil til sammen kunne utgjøre ca. 215 dekar. Østenstad vil derfor ikke ha behov for utvidelse de nærmeste årene og vil legges inn i kommuneplanen ved en senere rullering. Rådmannen, mai

Høringsinnspill til kommuneplanen fra organisasjoner, lag og foreninger med rådmannens kommentarer

Høringsinnspill til kommuneplanen fra organisasjoner, lag og foreninger med rådmannens kommentarer Vedlegg 6 Høringsinnspill til kommuneplanen fra organisasjoner, lag og foreninger med rådmannens kommentarer 31 Asker kulturelle fellesråd og Asker musikkråd, datert 07.11.2013, s.nr./l.nr. 13/4514-31

Detaljer

Veiledning ved dødsfall

Veiledning ved dødsfall Kirkegårdskontoret Veiledning ved dødsfall Til etterlatte ved dødsfall: Å miste noen kan være vanskelig. I tillegg til sorgen er det også mange praktiske spørsmål som må avklares. Det er ofte lettere å

Detaljer

Offentlig arealbehov i Stavanger fram mot 2029 Fagrapport til kommuneplan 2014-2029

Offentlig arealbehov i Stavanger fram mot 2029 Fagrapport til kommuneplan 2014-2029 Offentlig arealbehov i Stavanger fram mot 2029 Fagrapport til kommuneplan 2014-2029 Versjon 03.02.14 sist revidert 30.04.14 Stavanger kommune Arbeidsgruppen kommunale utbyggingsbehov: Grete Kvinnesland,

Detaljer

Hva skjer etter et dødsfall i familien? Slik går du frem

Hva skjer etter et dødsfall i familien? Slik går du frem Hva skjer etter et dødsfall i familien? Slik går du frem Når en av de nærmeste dør, er det mange praktiske spørsmål som dukker opp. Hva må ordnes? Hvem gjør hva? Denne orienteringen er ment som en hjelp

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

KU 17 nye utbyggingsområder

KU 17 nye utbyggingsområder KONSEKVENSVURDERING AV 17 NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Metode: Konsekvensutredninger på et overordnet nivå er gjort av alle nye utbyggingsområder som nå foreslås lagt inn i kommuneplanen. Foruten en enkel vurdering

Detaljer

Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025

Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Fylkeshuset, mandag den 13.04.2015: Til stede: Fylkesmannen i Vest-Agder (FM):

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL 10 38 35 30 3 41 46 48 1 25 37 8 29 26 40 34 12 47 6 19 32 27 4 31 2 7 24 11 5 11 44 13 11 45 33 28 43 23 42 9 18 22 16 14 11 17 20 15 21 BYPLAN 2014 38 46 37 44 45 Kommuneplanens arealdel VURDERING AV

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

Vedlegg til Strategidokument 2013-2016

Vedlegg til Strategidokument 2013-2016 Vedlegg til Strategidokument 2013-2016 Tiltaksoversikt Statistikk Forslag fra Larvik kirkelige fellesråd Forslag fra Kontrollutvalget i Larvik kommune Innholdsfortegnelse 1 FORSLAG TIL TILTAK... 5 1.2

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Høringsfrist 31. mai 2015 For mer informasjon, se http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-2860 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Formål og

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring:

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Med bakgrunn i at flere beboere og andre berørte har sammenfallende interesser er merknadene kun kort kommentert i oppsummeringen. Rådmannen har

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Spørsmål og svar om arbeidstid

Spørsmål og svar om arbeidstid Spørsmål og svar om arbeidstid Det har vært mange spørsmål og reaksjoner til meklingsresultatet om arbeidstid spesielt i sosiale medier. Her er svar på noen typiske spørsmål om arbeidstid i skolen etter

Detaljer

AREALER TIL NYE BOLIGER I GJEMNES GRUNNLAG FOR KPA 2015-2027

AREALER TIL NYE BOLIGER I GJEMNES GRUNNLAG FOR KPA 2015-2027 AREALER TIL NYE BOLIGER I GJEMNES GRUNNLAG FOR KPA 2015-2027 AREALERTIL NYEBOLIGERI GJEMNES 2 Oppdragsnummer 5135317 Leveranse 17. april 2015 ARBEID UTFØRT AV: Hans Petter Duun, oppdragsleder Torbjørn

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer