R rev.01 Skjetleinskogen. Områdestabilitet, stabilitetsberegninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "R rev.01 Skjetleinskogen. Områdestabilitet, stabilitetsberegninger"

Transkript

1 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R rev.01 Skjetleinskogen. Områdestabilitet, stabilitetsberegninger

2

3 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Et område på Skjetleinskogen er planlagt regulert til boligområde. Omriss av planområdet er vist på situasjonskart i tegning 202. Planområde Skjetleinskogen ligger innenfor kvikkleiresone 432 Skjetlein som er klassifisert i høy faregradklasse på NVEs kvikkleirekart. Iht. NVE veileder , ref. /1/, må områdestabiliteten for planområdet dokumenteres før reguleringsplan kan vedtas. 1.2 Oppdrag Kommunalteknikk ved Geoteknisk avdeling har fått i oppdrag av Ole Ivar Folstad, Eierskapsenheten, å gjøre en vurdering av bebyggbarhet og å dokumentere skredsikkerhet for planområdet. Geoteknisk avdeling utførte grunnundersøkelse i Skjetleinskogen i januar Deretter ble det utført supplerende grunnundersøkelser. Grunnundersøkelser for dette prosjektet med beskrivelse av grunnforhold er presentert i Trondheim kommunes datarapporter R1593 Skjetleinskogen, ref. /2/ og R Skjetleinskogen, supplerende grunnundersøkelser, ref. /3/ Beregningsgrunnlag for stabilitetsutredning er presentert i Trondheim kommunes rapport R1593-2, rev.03 Skjetleinskogen. Områdestabilitet, beregningsgrunnlag, ref. /4/. I denne rapporten presenteres resultater av stabilitetsberegninger for dagens situasjon og vurdering av skredsikkerhet iht. kvikkleireveilederen Skredsikkerhet ned mot Skjetleinvegen er vurdert i eget notat, ESA 14/40984, ref. /6/. Se bilag 9. Det er også presentert nyvurdering av faregraden for kvikkleiresone Skjetlein innenfor planområdet. I henhold til kvikkleireveilederen er det nødvendig at uavhengig foretak kvalitetssikrer stabilitetsberegningene. Dette er utført av Multiconsult AS som godkjente Trondheim kommune sine vurderinger oktober/2015 i notat RIG-NOT-003, ref. /7/. 1.3 Faresoneavgrensning Iht. ref. /1/ må faresoner for kvikkleireskred identifiseres, avgrenses og klassifiserer. Faresonen defineres og kartlegges basert på utførte grunnundersøkelser og topografi. Faresoneavgrensning gjøres i følge pkt. 7 i kapittel 4.5 i ref. /1/, ved hjelp av en linje med helning på 1:15 trukket fra skråningsfoten. I dette prosjektet gir det ikke noe fornuftig resultat å definere faresoneavgrensning iht. den ovennevnte regelen. Dette temaet ble tatt opp i et møte med NVE i november. Deres anbefaling var at man kan definerer faresonen basert på en 1:15 tangent til den kritiske glideflaten som går gjennom kvikkleira og bestemme faresonens utstrekning i de kritiske profilene på denne måten. Denne metoden er heller ikke aktuell for å avgrense faresonen i dette prosjektet fordi den gir en utstrekning av faresonen langt bakenfor det området som NVE har definert som maksimal utbredelse av et kvikkleireskred i sin kartlegging. Siden vår oppgave har vært å dokumentere skredsikkerhet for planområdet og siden det er usikkert hvordan utstrekning av faresonen skal bestemmes i dette tilfellet, har vi basert vurdering av skredsikkerhet på stabilitetsberegningene.

4 3 1.4 Faregrad - nyvurdering Det er påvist sprøbruddleire på og nær planområdet både i undersøkelser for dette prosjektet og i tidligere grunnundersøkelser innenfor den kartlagte kvikkleiresonen og planområdet. Forekomst av sprøbruddmateriale er presentert i tegning 271, følgende benevnelser er brukt i tegningen: Sprøbruddleire påvist (rød) Mulig sprøbruddmaterialer (oransje) Ikke påvist sprøbruddmateriale (grønn) Vurdering av faregraden for den delen av Skjetlein kvikkleiresone som er innenfor planområdet er gjort på basis av de sist utførte grunnundersøkelsene. Ny vurdering viser at den delen av sonen der planområdet befinner seg klassifiseres til å ha middels faregrad i stedet for høy. Faregradklassifisering er vist i bilag STABILITETSBEREGNINGER 2.1 Generelt Stabilitetsberegninger er utført for hele området i 8 profiler. Skredsikkerhet ned mot Skjetleinvegen er vurdert i profil 1 og 2 og presentert i eget notat, se bilag 9. Begrunnelse for valg av beregningsprofiler er gitt i beregningsgrunnlaget. Det er gjort beregninger for dagens situasjon. Siden det ikke foreligger planer for bebyggelse ennå, er det ikke gjort beregninger for utbyggingsfasen. Det er heller ikke gjort en beregningsmessig vurdering av bebyggbarhet, dvs. hvilke stabiliserende tiltak som er nødvendig for å oppfylle sikkerhetskrav i kvikkleireveilederen og Eurokoden. Beregningsresultater viser at kravet til sikkerhetsfaktor iht. NVEs kvikkleireveileder er oppfylt i profil B, F, G og H både for total- og effektivspenningsanalyse. I profil A, C, D og E er sikkerhetsfaktor ikke tilfredsstillende for totalspenningsanalyse og i profil C og D er tilstrekkelig sikkerhetsfaktor ikke oppnådd for effektivspenningsanalyse. Stabilitetsberegninger er utført i flere omganger med et større søkeareal for senter av kritiske skjærflater som utgangspunkt. Det er så brukt mindre søkeareal i områder der senter av de mest kritiske bruddflater befinner seg. I tillegg er det gjort en vurdering av andre mulige bruddflater (plane), men uten å finne en mer kritisk bruddflate. Det er ikke tatt hensyn til 3D- effekt i beregningene (konservativt). For å oppfylle krav i NVEs kvikkleireveileder er det nødvendig med stabiliserende tiltak. For tiltak i tiltakskategori K4 i sone klassifisert i høy faregrad kreves det en vesentlig forbedring av sikkerhetsfaktor. En revurdering av faregraden viser at den aktuelle delen av kvikkleiresone Skjetlein kan klassifiseres i middels faregradsklasse. Derfor mener vi at man kan benytte forbedring og ikke vesentlig forbedring av sikkerhet ved vurdering av stabiliserende tiltak (kravet iht. kvikkleireveilederen for tiltak i kategori K4 i faresoner klassifisert i middels faregradsklasse). Beregninger for stabilitetsforbedring må gjøres når revurdering av faregraden er kvalitetssikret av uavhengig foretak. Det må tas hensyn til både Eurokode 7 og NVEs retningslinje når stabiliserende tiltak skal vurderes.

5 4 Beregningsresultatene er oppsummert i tabell 1 nedenfor. Resultat for stabilitetsberegninger er vist i tegning Tabell. 1. Oppsummering av beregningsresultat * Sikkerhetsfaktor F Profil Totalspenningsanalyse Effektivspenningsanalyse A 1,32 1,55 B 1,44 1,44 C 1,22 1,19 D 1,06 1,16 E 1,18 1,42 F 1,56 1,43 G 1,46 1,79 H 2,06 1,65 *Det er bare de laveste verdiene som er vist i tabell. 1 Skjærstyrkevalg, grunnvannsnivå og resultater for hvert enkelt profil er beskrevet i avsnitt Profiler Profil A Udrenert designskjærfasthet er bestemt på grunnlag av SHANSEP prinsippet og direkte skjærstyrke fra lab i punkt R1-A15 og 1. Kopi av C-profil i punkt 1 er brukt i punkt R1- A60. Siden designverdi for udrenert skjærfasthet ikke er tolket fra CPTU, er det ikke brukt 15 % redaksjon av skjærstyrke for kvikkleire. C-profilene i punkt R1-A15 og 1, er vist i bilag 2A og 2B. Grunnvannstanden er antatt å ligge 5 m under terrenget i skråningstopp og ca. 0,5 m under terrenget i bunnen av skråningen. En hydrostatisk poretrykksfordeling er benyttet i beregningene. Det vil si at poretrykket er modellert som GW Level i beregninger. Beregningsresultat er vist i tegning 211 og 212, og oppsummering av resultater er vist i tabell 2 nedenfor. Tabell. 2. Oppsummering av beregningsresultat i profil A Tegn. Nr. Analyse Beregningstilstand Sikkerhetsfaktor F(kritisk) 211 Total-ADP Dagens 1, Effektiv-aφ Dagens 1,55 Profil B Udrenert designskjærfasthet er bestemt basert på SHANSEP prinsippet og direkte skjærstyrke fra labforsøkene, konus og enaks, i punkt 3 og 1. Mellom de to punktene er interpolerte C-profil brukt i beregningene. C-profil i punkt 3 er vist i bilag 3. Grunnvannstanden er antatt å ligge 5 m under terrenget i skråningstopp og ca. 0,5 m under terrenget i bunnen av skråningen. En hydrostatisk poretrykksfordeling er benyttet i beregninger. Det vil si at poretrykket er modellert som GW Level i beregningene.

6 5 Beregningsresultat er vist i tegning 213, og oppsummering av resultater er vist i tabell 3 nedenfor. Tabell. 3. Oppsummering av beregningsresultat i profil B Tegn. Nr. Analyse Beregningstilstand Sikkerhetsfaktor F(kritisk) 213 Total-ADP Dagens 1, Effektiv-aφ Dagens 1,44 Profil C Udrenert designskjærfasthet er bestemt på grunnlag av CPTU- sondering i punkt 4. Kopi av dette C-profilet er brukt i dalen. C-profil nr. 3, under haugen, er en interpolering mellom C-profilene i punkt 4 og 6. C-profil under punkt 6 og 5 er bestemt basert på SHANSEP prinsippet og direkte skjærstyrke fra labforsøkene, konus og enaks, i de to punktene. Skjærstyrke Su A for kvikkleiren er redusert med 15 %. C-profilene er vist i bilag 4A, 4B og 4C. Grunnvannstanden er antatt å ligge 5 m under terrenget i skråningstopp og det er brukt mindre enn hydrostatisk poretrykksfordeling i dybden. Ved bekken ligger grunnvannstanden i terrenget, så følger grunnvannet terrengforløp nederst i skråningsfoten. Poretrykksfordeling øker mer enn hydrostatisk i dybden fra bekken og mot bunnen av skråningen. Grunnvannstanden er modellert som pore profile i beregningene. Beregningsresultat er vist i tegning 214 og 215, og oppsummering av resultater er vist i tabell 4 nedenfor. Tabell. 4. Oppsummering av beregningsresultat i profil C Tegn. Nr. Analyse Beregningstilstand Sikkerhetsfaktor F(kritisk) 214 Total-ADP Dagens 1, Effektiv-aφ Dagens 1.19 Profil D Udrenert designskjærfasthet er bestemt på grunnlag av CPTU-sondering i punkt 8. C- profil nr. 2, fra venstre, er en kopi av C-profil i 8. Under punkt 7, nede i dalen, er C- profil nr. 3 bestemt på grunnlag av CPTU-sondering i punkt 7. C-profil nr. 4 er en interpolering mellom C-profil i punkt 7 og 6. C-profil under punkt 6 og 5 er bestemt basert på SHANSEP prinsippet og direkte skjærstyrke fra labforsøkene, konus og enaks, i de to punktene. Skjærstyrke Su A for sprøbruddmateriale er redusert med 15 % i beregningsprogrammet. C-profilene under punkt 7 og 8 er vist i bilag 5A og 5B. Grunnvannstanden er antatt å ligge 5 m under terrenget i skråningstopp og øker mindre enn hydrostatisk poretrykksfordeling med dybden. Ved bekken ligger grunnvannstanden i terrenget, så følger grunnvannet terrengforløp nederst i skråningsfot. Poretrykksfordelingen øker mer enn hydrostatisk med dybden fra bekken og mot bunnen av skråningen. Grunnvannstanden er modellert som pore profile i beregningene.

7 6 Beregningsresultat er vist i tegning 216 og 217, og oppsummering av resultater er vist i tabell 5 nedenfor. Tabell. 5. Oppsummering av beregningsresultat i profil D Tegn. Nr. Analyse Beregningstilstand Sikkerhetsfaktor F(kritisk) 216 Total-ADP Dagens 1, Effektiv-aφ Dagens 1,16 Profil E Udrenert designskjærfasthet er bestemt på grunnlag av CPTU-sondering i punkt 10. C- profil nr. 2, fra venstre, er en kopi av C-profil i 10. Under punkt 7, nede i dalen, er C- profil nr. 3 bestemt på grunnlag av CPTU-sondering i punkt 7. Skjærstyrke Su A for kvikkleire er redusert med 15 %. C-profil under punkt 10 er vist i bilag 6. Grunnvannstanden er antatt å ligge 5 m under terrenget i skråningstopp og er mindre enn hydrostatisk poretrykksfordeling i dybden. Ved bekken ligger grunnvannstanden ved terrenget og øker mer enn hydrostatisk poretrykksfordeling i dybden. Grunnvannstanden er modulert som pore profile i beregningene. Beregningsresultat er vist i tegning 218 og 219, og oppsummering av resultater er vist i tabell 6 nedenfor. Tabell. 6. Oppsummering av beregningsresultat i profil E Tegn. Nr. Analyse Beregningstilstand Sikkerhetsfaktor F(kritisk) 218 Total-ADP Dagens 1, Effektiv-aφ Dagens 1,42 Profil F Udrenert designskjærfasthet er bestemt på grunnlag av CPTU-sondering i punkt 11. Kopi av dette profilet er brukt under punkt 13 og mellom de to punktene 11 og 13. Skjærstyrke Su A for sprøbruddleire er redusert med 15 % der denne er bestemt fra CPTU. C-profil under punkt 11 er vist i bilag 7. Grunnvannstanden er antatt å ligge i under kant av tørrskorpeleira i skråningstoppen. Så følger grunnvannstanden terrenget mot skråningsfot. En hydrostatisk poretrykksfordeling er benyttet i beregningene. Det vil si at poretrykket er modellert som GW Level i beregningene. Beregningsresultat er vist i tegning 220 og 221, oppsummering av resultater er vist i tabell 7 nedenfor. Tabell. 7. Oppsummering av beregningsresultat i profil F Tegn. Nr. Analyse Beregnings tilstand Sikkerhetsfaktor F(kritisk) 220 Total-ADP Dagens 1, Effektiv-aφ Dagens 1,43

8 7 Profil G Udrenert designskjærfasthet er bestemt på grunnlag av CPTU-sondering i punkt 11. C- profil nr. 2 og 5, fra venstre, er en kopi av C-profil i 11. C-profil nr. 3, under punkt TK2-27B, er Su A bestemt basert på SHANSEP prinsippet og direkte skjærstyrke fra lab i dette punktet. C-profil nr. 4 er en interpolering mellom C-profilene i punkt 11 og TK2-27B. Skjærstyrke Su A for kvikkleire er redusert med 15 %. C-profil under punkt tk2-27b er vist i bilag 9. Grunnvannstanden er antatt å ligge i underkant av tørrskorpeleira og ca. i terrenget i bunnen av skråningen. Så følger grunnvannstanden stort sett terrenget. En hydrostatisk poretrykksfordeling er benyttet i beregninger. Det vil si at det er modulert som GW Level i beregninger. Beregningsresultat er vist i tegning 222, oppsummering av resultater er vist i tabell 8 nedenfor. Tabell. 8. Oppsummering av beregningsresultat i profil G Tegn. Nr. Analyse Beregnings tilstand Sikkerhetsfaktor F(kritisk) 222 Total-ADP Dagens 1, Effektiv-aφ Dagens 1,79 Profil H Udrenert designskjærfasthet er bestemt på grunnlag av utført CPTU-sondering i punkt 11, en kopi av det C-profilet er benyttet under punkt 12 og mellom punkt 11 og 12. Skjærstyrke Su A for kvikkleire er redusert med 15 %. Grunnvannstanden er antatt å ligge i underkant av trørrskorpeleira i skråningstoppen. Så følger grunnvannstanden terrenget mot bunnen av skråningen. En hydrostatisk poretrykksfordeling er benyttet. Det vil si at det er modulert som GW Level i beregninger. Beregningsresultat er vist i tegning Tabell. 9. Oppsummering av beregningsresultat i profil H Tegn. Nr. Analyse Beregnings tilstand Sikkerhetsfaktor F(kritisk) 223 Total-ADP Dagens 2, Effektiv-aφ Dagens 1,65 - Prosentvis vesentlig forbedring % 2.3 Skredsikkerhet ned mot Skjetleinvegen Skredsikkerhet ned mot Skjetleinvegen er vurdert i eget notat, se bilag 9.

9 8 3 VURDERING AV SKREDSIKKERHET Innenfor planområdet viser stabilitetsberegninger, se tabell 1, at kravet til sikkerhetsfaktor ikke er oppfylt i flere profiler. Dette krever en stabilitetsforbedring iht. NVEs kvikkleireveileder. Omfang av stabiliserende tiltak er avhengig av faregradsklassifisering for kvikkleiresone. Faregradsklasse for Skjetlein kvikkleiresone er revurdert. Ny vurdering viser at sonen kan klassifiseres til å ha middels faregrad i stedet for høy. I dette tilfelle er det kun forbedring av stabiliteten som kreves. Stabiliserende tiltak må vurderes når nyvurdering av faregradsklasse er kvalitetssikret av uavhengig foretak. De stabiliserende tiltakene for utbyggingsområder skal oppfylle kravene både i NVEs retningslinje og Eurokode 7. 4 VURDERING AV BEBYGGBARHET Området er enkelte steder bratt. Det er påvist et sammenhengende lag av sprøbruddleire som ligger ganske grunt. En bekkedal går gjennom planområdet. Det er i tillegg dypt til fjell. Denne kombinasjonen gir visse restriksjoner på utbygging. Basert på resultatene fra stabilitetsberegningene ser vi at planlagt regulert område hovedsakelig kan deles i to. Midt- og nordlige delen, innenfor profil A, B, C, D og E. Denne delen av området antas å være bebyggbar og skredsikker under forutsetning av at det utføres stabiliserende tiltak før utbygging. Det vil primært være nedplanering av toppene, men motfylling og bekkeheving kan også være aktuelt. Stabiliserende tiltak må også tilpasses eventuell terrengbelastning som følge av planlagt utbygging (høy og tung bebyggelse ut mot kanten for eksempel). Sørlige delen, innenfor profil F, G og H. Denne delen av området er både bebyggbart og skredsikkert. Kompensert fundamentering kan godt egne seg på denne delen også, men andre løsninger for fundamentering kan være aktuelle under forutsetning av at stabiliteten oppfyller de krav som stilles i NVE veileder og Eurokoden. 5 KONKLUSJON Planområdet antas å være både bebyggbart og skredsikkert under forutsetning av at det utføres stabiliserende tiltak på deler av området. Kompensert fundamentering kan være et aktuelt fundamenteringsprinsipp for områder på skråningstoppene og i områder med setningsgivende grunn. Det er stor sannsynlighet for at utgravingen på det flate området i foten av skåningen i profil C og D kan komme ned i sprøbruddlaget (kvikk eller nesten kvikk leire). Her kan fundamentering på hel plate være et alternativ til kompensert fundamentering. Graving i sprøbruddmaterialer krever spesiell oppfølging og tiltak i byggefasen. I forbindelse med prosjektering av stabiliserende tiltak og utbygging vil det være behov for supplerende grunnundersøkelser. Basert på dette foreslår vi følgende rekkefølgebestemmelse for reguleringsplanen:

10 9 Geoteknisk prosjektering må være ferdig før rammetillatelse gis. Av prosjekteringsrapporten skal det framgå om det er behov for geoteknisk oppfølging av spesielle arbeider i byggeperioden Omfang av stabiliserende tiltak må dokumenteres nærmere før planen legges ut på høring. 6 REFERANSER 1 NVE veiledning : Sikkerhet mot kvikkleireskred april Rapport R1593: Skjetleinskogen. Datarapport, Rapport R1593: Skjetleinskogen, supplerende grunnundersøkelser. Datarapport, Rapport R rev.03: Skjetleinskogen. Områdestabilitet, beregningsgrunnlag, Rapport RIG-RAP-002, rev.01: Lund Østre-Trinn 2 (Høiseth 6 Notat ESA 14/ : Skjetleinskogen, kommentar til uavhengig KS sep. 2015, vedrørende utbredelse av skredområdet, Notat RIG-NOT-003: Skjetleinskogen, uavhengig kvalitetssikring, TEGNINGSLISTE Tegning Revisjon Tema Oversiktskart Situasjonskart, målestokk 1: Totalspenningsanalyse ADP. Profil A Effektivspenningsanalyse - Profil A Total- og effektivspenningsanalyse ADP. Profil B Totalspenningsanalyse ADP. Profil C Effektivspenningsanalyse - Profil C Totalspenningsanalyse ADP. Profil D Effektivspenningsanalyse - Profil D Totalspenningsanalyse ADP. Profil E Effektivspenningsanalyse - Profil E Totalspenningsanalyse ADP. Profil F Effektivspenningsanalyse - Profil F Total- og effektivspenningsanalyse ADP. Profil G Totalspenningsanalyse ADP. Profil H Effektivspenningsanalyse - Profil H Situasjonskart, sprøbruddleireutbredelse, målestokk 1:2000

11 10 8 BILAGSLISTE Bilag Revisjon Tema Faregradklassifisering 2A 00 C-profil i punkt R1-A15 2B 00 C-profil i punkt C-profil i punkt 3 4A 00 C-profil i punkt 4 4B 00 C-profil i punkt 5 4C 00 C-profil i punkt 6 5A 00 C-profil i punkt 7 5B 00 C-profil i punkt C-profil i punkt C-profil i punkt C-profil i punkt TK2-27B 9 00 Notat ESA 14/ : Skjetleinskogen, kommentar til uavhengig KS sep. 2015, vedrørende utbredelse av skredområdet,

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 R Skjetleinskogen. Områdestabilitet, stabilitetsberegninger Bilag 01 Klassifisering av Skjetlein kvikkleiresone i forhold til NGI rapport rev 3

30 Rapportnr R Saksbehandler Shna Skjetleinskogen, Dato Rapportnavn områdestabilitet Bilag 1 Revidert faregradsklassifisering av Skjetlein kvikkleiresone ref: NGIs rapport datert 31 august Revisjon 3 datert 8 oktober 2008 "Program for økt sikkerhet mot leirskred, Metode for kartlegging og klassifisering av faresone, kvikkleire" Faregradsklasse Vurdering Evaluering av faregrad Faregrad, score Faktor Vekttall Poeng Score Kommentar Faktor Vekttall Tidligere skredaktivitet Noe mot sør (lav) Tidligere skredaktivitet 1 Høy Noe Lav Ingen Skråningshøyde, m Skråningshøyde, m 2 > <15 Tidligere/nåværende terrengnivå (OCR) (1,5-2)Tolking av odometer Tidligere/nåværende terrengnivå (OCR) 2 1,0-1,2 1,2-1,5 1,5-2,0 >2,0 Poretrykk, overtrykk, kpa (0-10) Poretrykk, overtrykk, kpa 3 > Hydrostatisk Poretrykk, undertrykk, kpa (0-20) Poretrykk, undertrykk, kpa -3 >-50 -(20-50) -(0-20) Hydrostatisk Kvikkleiremektighet >H/2 Kvikkleiremektighet 2 >H/2 H/2-H/4 <H/4 Tynt lag Sensitivitet >100 Sensitivitet 1 > <20 Erosjon Aktiv/Glidning Erosjon 3 Aktiv/Glidning Noe Lite Ingen Inngrep, forverring Ingen Inngrep, forverring 3 Stor Noe Lite Ingen Inngrep, forbedring Ingen Inngrep, forbedring -3 Stor Noe Lite Ingen Sum poeng (score x vekttall): 23 Sum % av maksimal poengsum 100 % 67 % 31 % 0 % Beregnet faregradsklasse Middels Faregrad 0,45 Skadekonsekvens Vurdering Evaluering av skadekonsekvens Konsekvens, score Faktor Vekttall Poeng Score Kommentar Faktor Vekttall Boligenheter, antall Tett>5 Boligenheter, antall 4 Tett>5 Spredt>5 Spredt<5 Ingen Næringsbygg, personer >50 Næringsbygg, personer 3 > <10 Ingen Annen bebyggelse, verdi Stor Annen bebyggelse, verdi 1 Stor Betydelig Begrenset Ingen Vei, ÅDT Vei, ÅDT 2 > <100 Toglinje, baneprioritet Ingen Toglinje, baneprioritet Ingen Kraftnett Lokal Kraftnett 1 Sentral Regional Distribusjon Lokal Oppdemning/flom Liten Oppdemning/flom 2 Alvorlig Middels Liten Ingen Sum poeng (score x vekttall): 30 Sum % av maksimal poengsum 100 % 67 % 33 % 0 % Beregnet skadekonsekvensklasse Alvorlig Skadekonsekvens 0,67 Risiko (skadekonsekvens x faregrad) 3007 Risikoklasse: 4 Faregradsklasser Skadekonsekvensklasser 1 Lav 2 Middels 3 Høy 1 Mindre Alvorlig 2 Alvorlig 3 Meget Alvorlig Risikoklasse

31 R Skjetleinskogen. Områdestabilitet, stabilitetsberegninger Bilag 02 2A: C-profil i punkt R1-A15 2B: C-profil i punkt 1

32 SuA i punkt R1-A15 Udrenert skjærfasthet su (kpa) 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 0,00 5,00 10,00 15,00 Konus Enaksial Treaks Dybd de (m) 20,00 Normalkonsolidert Shanshep Design sua 25,00 30,00 35,00 40,00

33 SuA i punkt 1 Udrenert skjærfasthet su (kpa) 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 0,00 5,00 10,00 15,00 Konus Enaks Treaks Dybd de (m) 20,00 Normalkonsolidert Shanshep Design sua 25,00 30,00 35,00 40,00

34 R Skjetleinskogen. Områdestabilitet, stabilitetsberegninger Bilag 03 C-profil i punkt 3

35 SuA i punkt 3 Udrenert skjærfasthet su (kpa) 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 0,00 5,00 10,00 15,00 Konus 20,00 Enaks Treaks Dybd de (m) Normalkonsolidert Shanshep Design sua 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00

36 R Skjetleinskogen. Områdestabilitet, stabilitetsberegninger Bilag 04 4A: C-profil i punkt 4 4B: C-profil i punkt 5 4C: C-profil i punkt 6

37 SuA-Design i punkt 4 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300, sunkt=f(ocr,ip) St<=15 sundu=f(ocr,ip) St<=15 Dybd de (m) sunkt=f(ocr,ip) St>15 sundu=f(ocr,ip) St>15 Konus Enaks Treaks Normalkonsolidert Design sua=f(ocr,ip) Shansep- vaierende OCR

38 SuA i punkt 5 Udrenert skjærfasthet su (kpa) 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 0,00 5,00 10,00 15,00 Konus Enaks Treaks Dybd de (m) 20,00 Normalkonsolidert Shanshep Design sua 25,00 30,00 35,00 40,00

39 SuA i punkt 6 Udrenert skjærfasthet su (kpa) 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 0,00 5,00 10,00 15,00 Konus Enaks Treaks Dybd de (m) 20,00 Normalkonsolidert Shanshep SuA-Design 25,00 30,00 35,00 40,00

40 R Skjetleinskogen. Områdestabilitet, stabilitetsberegninger Bilag 05 5A: C-profil i punkt 7 5B: C-profil i punkt 8

41 SuA-Design i punkt 7 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 450,00 500, e (m) Dybd 20 sunkt=f(ocr,ip) St<=15 sundu=f(ocr,ip) St<=15 sunkt=f(ocr,ip) St>15 sundu=f(ocr,ip) St>15 Konus Enaks Treaks Normalkonsolidert Design, sua=f(ocr,ip) Shansep-varierende OCR

42 SuA-Design i punkt 8 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300, sunkt=f(ocr,ip) St<=15 sundu=f(ocr,ip) St<=15 20 sunkt=f(ocr,ip) St>15 sundu=f(ocr,ip) St>15 Konus de (m) Dybd Enaks Treaks Normalkonsolidert Design, sua=f(ocr,ip) 25 Shansep-varierende OCR

43 R Skjetleinskogen. Områdestabilitet, stabilitetsberegninger Bilag 06 C-profil i punkt 10

44 SuA-Design i punkt 10 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300, Dy ybde (m) 25 sunkt=f(ocr,ip) St<=15 sundu=f(ocr,ip) St<=15 sunkt=f(ocr,ip) St>15 sundu=f(ocr,ip) St>15 Konus Enaks Treaks Normalkonsolidert Design sua=f(ocr,ip) Shansep- vaierende OCR

45 R Skjetleinskogen. Områdestabilitet, stabilitetsberegninger Bilag 07 C-profil i punkt 11

46 Udrenert skjærfasthet su (kpa) 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 450,00 500, sunkt=f(ocr,ip) St<=15 sundu=f(ocr,ip) St<=15 20 sunkt=f(ocr,ip) St>15 sundu=f(ocr,ip) St>15 Konus Dybd de (m) Enaks Treaks Normalkonsolidert Shanshep-varierende OCR 25 Design, sua=f(ocr,ip)

47 R Skjetleinskogen. Områdestabilitet, stabilitetsberegninger Bilag 08 C-profil i punkt TK2-27B

48 SuA i punkt TK2-27B Udrenert skjærfasthet su (kpa) 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 0,00 5,00 10,00 15,00 Konus Enaks Treaks Dybd de (m) 20,00 Normalkonsolidert Shanshep Design sua 25,00 30,00 35,00 40,00

R.1500-4 HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet

R.1500-4 HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet R.1500-4 HEGGSTAD SØNDRE. Områdestabilitet STABILITETSBEREGNINGER FOR DAGENS TILSTAND STAVSET STUBBAN SAUPSTAD TILLER KLETT Rev. C 24.04.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjektet Prosjektet omfatter både reguleringsområdet

Detaljer

R Risvollan senterområde

R Risvollan senterområde Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1565-2 Risvollan senterområde Dato: 14.05.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjektet Det skal utarbeides ny reguleringsplan for Risvollan senterområde. Pir II

Detaljer

Rådhusveien 7. Sarpsborg

Rådhusveien 7. Sarpsborg RAPPORT Rådhusveien 7. Sarpsborg OPPDRAGSGIVER Frigaard Eiendom Fram AS EMNE DATO / REVISJON: 09. JANUAR 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512144-RIG-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen

Detaljer

NOTAT. Bjugn kommune, Botngårdsleira Geoteknisk vurdering, stabilitet

NOTAT. Bjugn kommune, Botngårdsleira Geoteknisk vurdering, stabilitet NOTAT Dato 26.2.2014 Oppdrag Kunde Notat nr. G-not-001 Til Nils Braa Rambøll Mellomila 79 Pb. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 11 10 Fra Qiuhong Meng Rambøll Norge AS Kåre Eggereide

Detaljer

R.1577-4 Kristiansten barnehage. Supplerende grunnundersøkelser.

R.1577-4 Kristiansten barnehage. Supplerende grunnundersøkelser. Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1577-4 Kristiansten barnehage. Supplerende grunnundersøkelser. Dato: 21.01.2014 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal bygge barnehage i

Detaljer

R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER

R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STUBBAN TILLER BRATSBERG 12.06.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt NVEs kvikkleiresoner 403 Bratsberg og 404 Digre ligger i et tynt

Detaljer

Kvikkleire en utfordring for geoteknikere

Kvikkleire en utfordring for geoteknikere Kvikkleire en utfordring for geoteknikere Geoteknikerdag 2009 - DGF Odd Gregersen NGI Siste istid Siste istid Saltioner bidro til at leire avsatt i havet fikk korthus struktur Korthuset klapper lett

Detaljer

Deres ref: RWK Vår ref: 14032/KR Dato: 26.01.15

Deres ref: RWK Vår ref: 14032/KR Dato: 26.01.15 Løvlien Georåd AS Elvesletta 35 www.georaad.no Norsk Gjenvinning Miljøprosjekt AS Att: Randi Warland Kortegaard Deres ref: RWK Vår ref: 14032/KR Dato: 26.01.15 RIG Notat 03 revisjon 01 Massedeponi Askim

Detaljer

Program for økt sikkerhet mot leirskred

Program for økt sikkerhet mot leirskred Program for økt sikkerhet mot leirskred Evaluering av risiko for kvikkleireskred Nedre Eiker kommune 20001008-17 2 juni 2005 Oppdragsgiver: Norges vassdrags - og energidirektorat Kontaktperson: Erik Endre

Detaljer

Områdestabiliteten vil være tilfredsstillende dersom foreslåtte tiltak for å forbedre stabiliteten gjennomføres.

Områdestabiliteten vil være tilfredsstillende dersom foreslåtte tiltak for å forbedre stabiliteten gjennomføres. TEKNISK NOTAT TIL: Hotellfinans AS v/helge Solberg Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 111079n2 Prosjekt: 110913 Utarbeidet av: Olav Frydenberg Kontrollert av: Runar Larsen Bø. Hotell Geotekniske

Detaljer

R.1563-6 Ristan, bekk 8

R.1563-6 Ristan, bekk 8 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1563-6 Ristan, bekk 8 Dato: 04.06.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Etter kvikkleireskredet i øvre del av Ristavassdraget på Byneset i januar 2012, besluttet

Detaljer

SKOLETOMTA FAUSKE GEOTEKNISK VURDERING

SKOLETOMTA FAUSKE GEOTEKNISK VURDERING Oppdragsgiver Fauske Eiendomsutvikling AS Rapporttype Geoteknisk vurdering 2013-06-21 SKOLETOMTA FAUSKE GEOTEKNISK VURDERING GEOTEKNISK VURDERING 3 (17) SKOLETOMTA FAUSKE GEOTEKNISK VURDERING Oppdragsnr.:

Detaljer

ROLIGHETEN I SARPSBORG

ROLIGHETEN I SARPSBORG FEBRUAR 2015 GAMLE ISEVEI EIENDOM ROLIGHETEN I SARPSBORG GEOTEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Grenseveien 88 0605 OSLO TLF 02694 WWW cowi.no FEBRUAR 2015 GAMLE ISEVEI EIENDOM ROLIGHETEN I SARPSBORG GEOTEKNISK

Detaljer

Program for økt sikkerhet mot leirskred

Program for økt sikkerhet mot leirskred Program for økt sikkerhet mot leirskred 20001008-61 7. juni 2006 Oppdragsgiver: Norges vassdrags - og energidirektorat Kontaktperson: Erik Endre Kontraktreferanse: Tilsagnsbrev av 14.07.2005 Ref.: NVE

Detaljer

Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Geotekniske vurderinger - områdestabilitet

Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Geotekniske vurderinger - områdestabilitet Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Geotekniske vurderinger - områdestabilitet 20130459-02-R 26. august 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Dokumenttittel:

Detaljer

Program for økt sikkerhet mot leirskred

Program for økt sikkerhet mot leirskred Program for økt sikkerhet mot leirskred 20001008-71 19. januar 2006 Oppdragsgiver: Norges vassdrags - og energidirektorat Kontaktperson: Erik Endre Kontraktreferanse: Tilsagnsbrev av 01.07.2004 Ref.: NVE

Detaljer

Kristiansand kommune. Geoteknisk rapport Områdestabilitet Eg sykehusområde Fase 1- Innledende arbeid

Kristiansand kommune. Geoteknisk rapport Områdestabilitet Eg sykehusområde Fase 1- Innledende arbeid Geoteknisk rapport Områdestabilitet Eg sykehusområde Fase 1- Innledende arbeid Kristiansand kommune Områdestabilitet Eg sykehusområder - Fase 1 Oppdrag nr: 1350005219 Rapport nr. 1 Dato: 15.9.2014 AVDELING

Detaljer

GeoSuite Stability. Erfaringer fra to prosjekter: - Horten havn utfylling i sjø - Kjevik lufthavn kvikkleirekartlegging

GeoSuite Stability. Erfaringer fra to prosjekter: - Horten havn utfylling i sjø - Kjevik lufthavn kvikkleirekartlegging GeoSuite Stability Erfaringer fra to prosjekter: - Horten havn utfylling i sjø - Kjevik lufthavn kvikkleirekartlegging GeoSuite Stability Horten havn Utfylling i sjø 2 Horten Havn utfylling i sjø Utfylling

Detaljer

GEOTEKNSIK NOTAT. Notat nr.: 1 Vår ref.: 660.12c/mw Dato: 8.12.2014. Oppdragsnavn:

GEOTEKNSIK NOTAT. Notat nr.: 1 Vår ref.: 660.12c/mw Dato: 8.12.2014. Oppdragsnavn: GEOTEKNSIK NOTAT Notat nr.: 1 Vår ref.: 660.12c/mw Dato: 8.12.2014 Enebakk kommune Flateby sentrumsutvikling AS Til: v/ byggesaksavdeling v/vidar Kolstad Oppdragsnavn: Emne: Tiltaksklasse (SAK10): Oppdragsgiver:

Detaljer

Norconsult AS Kongens gt 27, NO-7713 Steinkjer Notat nr.: 1-GEO revisjon 1 Tel: +47 74 13 41 80 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.

Norconsult AS Kongens gt 27, NO-7713 Steinkjer Notat nr.: 1-GEO revisjon 1 Tel: +47 74 13 41 80 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr. Til: Innherred helsebygg as v/tommy Aune Rehn tommyaunerehn@gmail.com Fra: Norconsult v/erling Romstad Erling.Romstad@norconsult.com Dato: 2014-10-10 2014-10-16: revisjon 1 Helge Ingstads veg 1-3, Levanger

Detaljer

R.1527 ESP BYNESET, KVIKKLEIRESKRED

R.1527 ESP BYNESET, KVIKKLEIRESKRED R.1527 ESP BYNESET, KVIKKLEIRESKRED GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT FLAKK TROLLA RYE SPONGDAL 18.09.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt Søndag 1. januar 2012 gikk et kvikkleireskred ved Esp på Byneset, ca 5

Detaljer

Norconsult AS Kongens gt 27, NO-7713 Steinkjer Tel: +47 74 13 41 80 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5145409

Norconsult AS Kongens gt 27, NO-7713 Steinkjer Tel: +47 74 13 41 80 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5145409 Til: Innherred helsebygg as v/tommy Aune Rehn tommyaunerehn@gmail.com Fra: Norconsult v/erling Romstad Erling.Romstad@norconsult.com Dato: 2014-10-10 Helge Ingstads veg 1-3, Levanger 3.-partskontroll av

Detaljer

Risiko for kvikkleireskred Klassifisering av fareområder

Risiko for kvikkleireskred Klassifisering av fareområder Risiko for kvikkleireskred Klassifisering av fareområder Kartblad Bardufoss, M = 1:20 000 20021393-1 10 oktober 2005 Oppdragsgiver: Kontaktperson: Kontraktreferanse: Norges geologiske undersøkelse Terje

Detaljer

R.1358-2 Ust kirkegård II

R.1358-2 Ust kirkegård II Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1358-2 Ust kirkegård II Dato: 09.04.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Byplankontoret vurderer bruk av eiendommene 174/1 og 175/1 til kirkegårdsgrunn.

Detaljer

Kommunalteknikk. Rapport fra Geoteknisk avdeling. R.1578 Ugla skole. Dato: 18.09.2013

Kommunalteknikk. Rapport fra Geoteknisk avdeling. R.1578 Ugla skole. Dato: 18.09.2013 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1578 Ugla skole Dato: 18.09.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune planlegger ny idrettshall på Ugla skole, plassering av Stor hall per 21.01.2013

Detaljer

Vi anbefaler at tidligere anbefalte tiltak på toppen av skråningen utføres før det bygges på tomta.

Vi anbefaler at tidligere anbefalte tiltak på toppen av skråningen utføres før det bygges på tomta. TEKNISK NOTAT TIL: Omnibo Eiendom AS v/olav Jordanger Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 111328n3 Prosjekt: 111072 Utarbeidet av: Lars Erik Haug Kontrollert av: Geir Solheim Øvre Eiker. Arnekbekktunet

Detaljer

NOTAT. 1. Orientering. 2. Grunnlag for geoteknisk vurdering GEOTEKNISK VURDERING LADE ALLE 59-63

NOTAT. 1. Orientering. 2. Grunnlag for geoteknisk vurdering GEOTEKNISK VURDERING LADE ALLE 59-63 NOTAT Oppdrag Lade Alle 59-63 Kunde Heimdal bolig AS Notat nr. G-not-001 Til Heimdal bolig AS v/børge Grønli Fra Kopi Rambøll Norge AS v/ Eirin Husdal Faveo prosjektledelse AS v/ Liv Svare GEOTEKNISK VURDERING

Detaljer

Program for økt sikkerhet mot leirskred

Program for økt sikkerhet mot leirskred Program for økt sikkerhet mot leirskred Evaluering av risiko for kvikkleireskred Drammen kommune 20001008-4 11 mai 2004 Oppdragsgiver: Norges vassdrags - og energidirektorat Kontaktperson: Erik Endre Kontraktreferanse:

Detaljer

NOTAT. Vurdering av geotekniske forhold vedrørende ny skole i Hønefoss. 1. Bakgrunn. 2. Topografi og grunnforhold

NOTAT. Vurdering av geotekniske forhold vedrørende ny skole i Hønefoss. 1. Bakgrunn. 2. Topografi og grunnforhold NOTAT Oppdrag 1350005925 Skoletomter Hønefoss sør Kunde Ringerike kommune Notat nr. G-not-001 Dato 31.10.2014 Til Nina Solli, Ringerike Kommune Fra Tor-Ivan Granheim, Rambøll Kopi Vurdering av geotekniske

Detaljer

Program for økt sikkerhet mot leirskred

Program for økt sikkerhet mot leirskred Program for økt sikkerhet mot leirskred Metode for kartlegging og klassifisering av faresoner, kvikkleire 20001008-2 31. august 2001 Revisjon 3 8. oktober 2008 Oppdragsgiver: NVE/NGI Kontaktperson: NVE:

Detaljer

R.1566 Brundalen barneskole

R.1566 Brundalen barneskole Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1566 Brundalen barneskole Dato: 26.08.2013 Rev.: 02 / 11.12.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det skal bygges nytt tilbygg ved Brundalen skole, sørvest

Detaljer

Esval utvidelse av deponi. Geotekniske vurderinger

Esval utvidelse av deponi. Geotekniske vurderinger Esval utvidelse av deponi Geotekniske vurderinger 20140105-02-R 9. juli 2014 Rev. nr.: 1 / 4. november 2014 Prosjekt Prosjekt: Esval utvidelse av deponi Dokumenttittel: Geotekniske vurderinger Dokumentnr.:

Detaljer

Denne rapporten omhandler geotekniske vurderinger a v reguleringsplan for et planlagt boligområde og en mulig fotgjengerovergang over Veumveien.

Denne rapporten omhandler geotekniske vurderinger a v reguleringsplan for et planlagt boligområde og en mulig fotgjengerovergang over Veumveien. N O T T Oppdrag Brønnerødlia Kunde Fredrikstad kommune Notat nr. G-not-001 Til Tore Brusevold Fra iga de Zeeuw Kopi ndreas Sporild Olsen, Rambøll GEOTEKNISKE VURDERINGER FOR REGULERINGSPLN BRØNNERØDLI

Detaljer

Program for økt sikkerhet mot leirskred

Program for økt sikkerhet mot leirskred Program for økt sikkerhet mot leirskred Evaluering av risiko for kvikkleireskred Trondheim kommune 20001008-6 17 januar 2005 Oppdragsgiver: Norges vassdrags - og energidirektorat Kontaktperson: Erik Endre

Detaljer

Lund Østre - Trinn 2 (Høiseth)

Lund Østre - Trinn 2 (Høiseth) RAPPORT Lund Østre - Trinn 2 (Høiseth) OPPDRAGSGIVER Høiseth Utvikling AS EMNE Geoteknisk vurdering for reguleringsplan DATO / REVISJON: 2. juli 214 / 1 DOKUMENTKODE: 413374-1-RIG-RAP-2 Denne rapporten

Detaljer

Geir Solheim GrunnTeknikk AS 6. mars 2012

Geir Solheim GrunnTeknikk AS 6. mars 2012 NVE fagdag 2012 Geoteknisk utredning av skredfare, (kvikkleireskred) Geir Solheim GrunnTeknikk AS 6. mars 2012 Geoteknisk utredning av skredfare Ulike typer/nivåer på geoteknisk utredning Hva bør kommunene

Detaljer

Reguleringsplan Sjetne skole

Reguleringsplan Sjetne skole RAPPORT Reguleringsplan Sjetne skole OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune EMNE DATO / REVISJON: 18. februar 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 416907-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

Program for økt sikkerhet mot leirskred

Program for økt sikkerhet mot leirskred Program for økt sikkerhet mot leirskred 20001008-67 19. juni 2006 Oppdragsgiver: Norges vassdrags - og energidirektorat Kontaktperson: Erik Endre Kontraktreferanse: Tilsagnsbrev av 14.07.2005 Ref.: NVE

Detaljer

R.1556 BREIDABLIKK SKOLE/ HEIMDAL SAMFUNNSHUS

R.1556 BREIDABLIKK SKOLE/ HEIMDAL SAMFUNNSHUS R.1556 BREIDABLIKK SKOLE/ HEIMDAL SAMFUNNSHUS GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL 17.01.2013 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal legges nye spillvanns- og overvannsledninger i

Detaljer

Nytt dobbeltspor Oslo Ski

Nytt dobbeltspor Oslo Ski Oslo Ski Innarbeidet kommentarer OMTro AEn StE 00B Første utgave 2013-05-06 OMTro AEn StE Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel: ØSTFOLDBANEN V L (SKI)-MOSS Antall sider:

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE Rom Eiendom AS B3 Jernbanebrygga, Fredrikstad Oppdrag nr: 1350000053 Rapport nr. 1 Dato: 29.10.2014 AVDELING GEO & MILJØ, TRONDHEIM OG OSLO Fylke Østfold Kommune Fredrikstad

Detaljer

R.1557 KIRKERINGEN/ MARIT FLADAAS VEG

R.1557 KIRKERINGEN/ MARIT FLADAAS VEG R.1557 KIRKERINGEN/ MARIT FLADAAS VEG GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL 29.01.2013 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal legges nye vann-, spillvanns- og overvannsledninger langs

Detaljer

BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE ALTA

BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE ALTA NOTAT Oppdrag 1350007501 Kunde Alta kommune Notat nr. G-not-01 Til Alta kommune v/ Reidar Andre Olsen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/eirin Husdal GEOTEKNISK VURDERING BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE

Detaljer

Innhold. 1 Innledning...3 2 Grunnlag...3 2.1 Kvikkleiresone...3 2.2 Tidligeregrunnundersøkelser...4 3 Terrengog grunnforhold...5

Innhold. 1 Innledning...3 2 Grunnlag...3 2.1 Kvikkleiresone...3 2.2 Tidligeregrunnundersøkelser...4 3 Terrengog grunnforhold...5 Boligtomt Kvilstadbakken,Levanger Geotekniskvurdering multiconsult.no Innhold Innledning......3 Grunnlag......3. Kvikkleiresone......3. Tidligeregrunnundersøkelser...4 3 Terrengog grunnforhold...... 3.

Detaljer

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger 1. Innledning Peab Bolig AS skal etablere boligblokkeri byggefelt B2 ved Gystadmarka på Jessheim i Ullensaker kommune. Utbyggingen ved B2 er første del av utbyggingen ved Gystadmarka hvor flere felt er

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Stabilitetsvurderinger

Teknisk notat. Innhold. Stabilitetsvurderinger Teknisk notat Til: Gilhusbukta Sjøgrunn AS v/: Runar Kristiansen Kopi: Fra: NGI Dato: 27. juni 2011, Rev. 1-26. mars 2014 Dokumentnr.: 20101126-00-3-TN Prosjekt: Utfylling i Gilhusbukta Utarbeidet av:

Detaljer

DATARAPPORT. 1 Innledning... 1 2 Utførte grunnundersøkelser grunnforhold... 1 3 Stabilitet... 4 4 Bibliography... 4

DATARAPPORT. 1 Innledning... 1 2 Utførte grunnundersøkelser grunnforhold... 1 3 Stabilitet... 4 4 Bibliography... 4 DATARAPPORT OPPDRAG: OPPDRAGSGIVER: Eid barnehage Askim kommune PROSJEKT NR: 13312-007 PROSJEKT FASE / FAGOMRÅDE: ANSVARLIG: Geoteknikk Sólveig K. Sigurðardóttir DATO: NR.: 2015-02-20 SK-0261 SAMMENDRAG:

Detaljer

Alta - Opplysningsvesenets fond Prestegårdsbakken boligområde 3.parts kontroll

Alta - Opplysningsvesenets fond Prestegårdsbakken boligområde 3.parts kontroll repo2.docx 213-6-14 RAPPORT HALDDE ARKITEKTER AS Alta - Opplysningsvesenets fond Prestegårdsbakken boligområde 3.parts kontroll OPPDRAGSNUMMER 18361 KONTROLL AV DATAGRUNNLAG REV 21.1.214 18361-G1 SWECO

Detaljer

Rapport_. Detaljregulering Åremma øst. NordMiljø AS. Grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. Detaljregulering Åremma øst. NordMiljø AS. Grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ Detaljregulering Åremma øst OPPDRAGSGIVER NordMiljø AS EMNE Grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 415959-RIG-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt,

Detaljer

7-3. Sikkerhet mot skred

7-3. Sikkerhet mot skred 7-3. Sikkerhet mot skred Publisert dato 24.01.2014 7-3. Sikkerhet mot skred (1) Byggverk hvor konsekvensen av et skred, herunder sekundærvirkninger av skred, er særlig stor, skal ikke plasseres i skredfarlig

Detaljer

Tiltaksplan 712029-RIGm-RAP-01 fra desember 2014

Tiltaksplan 712029-RIGm-RAP-01 fra desember 2014 NOTAT OPPDRAG Hammerfest Havn DOKUMENTKODE 712956-RIG-NOT-001 EMNE Geoteknisk vurdering TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Hammerfest kommune OPPDRAGSLEDER Elin Kramvik KONTAKTPERSON Tor Harry Bjørn SAKSBEH

Detaljer

Notatet har gjennomgått mindre revideringer. Disse endringene er fjernet i forbindelse med omfattende revidering av notatet i revisjon 03.

Notatet har gjennomgått mindre revideringer. Disse endringene er fjernet i forbindelse med omfattende revidering av notatet i revisjon 03. Figur 1: Situasjonsplan for planlagt utbygging. 1.1 Revisjon 04 Notatet er revidert iht. til kommentarer fra uavhengig kontroll, gjennomført av Albert Ølnes. Revideringen omfatter endring av tiltakskategori

Detaljer

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Rapport_ Verdal kommune OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter

Detaljer

Oppdrag: Områdeplan Ask sentrum Vår ref.: EH Side: 1 av 10 Oppdragsgiver: Gjerdrum kommune Rev: 0 Dato: 1

Oppdrag: Områdeplan Ask sentrum Vår ref.: EH Side: 1 av 10 Oppdragsgiver: Gjerdrum kommune Rev: 0 Dato: 1 NOTAT Oppdrag: Områdeplan Ask sentrum Vår ref.: EH Side: 1 av 10 Oppdragsgiver: Gjerdrum kommune Rev: 0 Dato: 1 Prosjekt nr: T12006000 Dokumentnummer: GEO-N-02 Saksbehandler: Einar Helgason SIGN Kontrollert:

Detaljer

Vedlegg 10: Grunnundersøkelser

Vedlegg 10: Grunnundersøkelser Vedlegg 10: Grunnundersøkelser 530 Region midt Ressursavdelingen Berg- og geoteknikkseksjonen 2015-01-05 Geoteknikk Fv. 704 Sandmoen - Tulluan Geoteknisk vurderingsrapport, rev. 1 Ressursavdelingen 2014012976-007

Detaljer

N o t a t 415823-RIG-NOT-1-REV-0

N o t a t 415823-RIG-NOT-1-REV-0 N o t a t 415823-RIG-NOT-1-REV-0 Oppdrag: Røstad studentboliger Dato: 21. mars 2013 Emne: Oppdr.nr.: 415823 Til: Stiklestad Eiendom as v/gunnar Reitan reitan@bygginvest.no Kopi: Utarbeidet av: Erling Romstad

Detaljer

Detaljering av stabiliserende tiltak og andre geotekniske vurderinger

Detaljering av stabiliserende tiltak og andre geotekniske vurderinger Teknisk notat Til: Graver Eiendom AS v/: Arild Vikan Kopi til: Dato: 24. mai 2013 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: 20120718-01-TN Prosjekt: Møllebakken i Buvika, Skaun kommune Utarbeidet av: Magne Mehli

Detaljer

Kvikkleire En nasjonal satsing på sikkerhet i kvikkleireområder. Delprosjektleder: Vikas Thakur Statens vegvesen Vegdirektoratet 15.

Kvikkleire En nasjonal satsing på sikkerhet i kvikkleireområder. Delprosjektleder: Vikas Thakur Statens vegvesen Vegdirektoratet 15. Kvikkleire En nasjonal satsing på sikkerhet i kvikkleireområder Delprosjektleder: Vikas Thakur Statens vegvesen Vegdirektoratet 15. mai 2014 Utbygging i kvikkleireområder Eksempel på ekstra kostnader for

Detaljer

Ut fra vår generelle kjennskap til grunnforholdene, mener vi det er mulig å benytte både tomten på Ytterkollen og på Brakerøya til sykehusformål.

Ut fra vår generelle kjennskap til grunnforholdene, mener vi det er mulig å benytte både tomten på Ytterkollen og på Brakerøya til sykehusformål. TEKNISK NOTAT TIL: Nedre Eiker kommune v/rune Bratlie Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 110868n1 Prosjekt: 110759 Utarbeidet av: Janne Reitbakk Kontrollert av: Geir Solheim Ytterkollen og Brakerøya

Detaljer

Eidsvåg kvikkleireutredning

Eidsvåg kvikkleireutredning Eidsvåg kvikkleireutredning Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger Sigurdur Már Valsson Arne Åsmund Skotheim Resultater - grove trekk Praktisk betydning av undersøkelsen Det går absolutt an å bo

Detaljer

NOTAT. 1. Generelt. 2. Topografi og grunnforhold. 3. Befaring. 4. Grunnlag for geoteknisk prosjektering

NOTAT. 1. Generelt. 2. Topografi og grunnforhold. 3. Befaring. 4. Grunnlag for geoteknisk prosjektering NOTAT Dato 2016/05/30 Oppdrag 1350015774 Masseutglidning Nordslettveien 75 Kunde Nordslettveien velforening Notat nr. G-not-001 Dato 2016/05/30 Til Fra Nordslettveien velforening v/ Kristian Selnæs Rambøll

Detaljer

RAPPORT. Sverre Langgård. Reguleringsplan "Langgård Søndre", Fredrikstad Grunnundersøkelser og områdestabilitet. Geoteknisk rapport 111169r1

RAPPORT. Sverre Langgård. Reguleringsplan Langgård Søndre, Fredrikstad Grunnundersøkelser og områdestabilitet. Geoteknisk rapport 111169r1 RAPPORT Sverre Langgård Reguleringsplan "Langgård Søndre", Fredrikstad Grunnundersøkelser og områdestabilitet Geoteknisk rapport 111169r1 15.10.2014 RAPPORT Prosjekt: Reguleringsplan "Langgård Søndre",

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Seilduksgata 25/felt B Seilduksgaten 25/31 AS Oppdrag nr: 6120708 og 6121054 Rapport nr. 1 Rev. 0 Dato: 22.3.2013 AVDELING GEOTEKNIKK, OSLO Fylke Oslo Kommune Oslo Sted

Detaljer

Ny skole Notat 01 Vurdering av stabilitet og fundamentering, revisjon 1

Ny skole Notat 01 Vurdering av stabilitet og fundamentering, revisjon 1 Ny skole Notat 01 Vurdering av stabilitet og fundamentering, revisjon 1 Prosjektnr: 06-136 Dato: Saksbehandler: FORELØPIG Kundenr: Dato: Kvalitetsikrer: Fylke: Akershus Kommune: Nes Sted: Vormsund / Hvamsmoen

Detaljer

00 03.03.2014 Geotekniske vurderinger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 03.03.2014 Geotekniske vurderinger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Tiendeholmen park, Namsos DOKUMENTKODE 416566-rig-not-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Jon A. Olsen Arkitektkontor OPPDRAGSLEDER Erling Romstad KONTAKTPERSON Mikael Løfsnes Haagensen

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Oppdrag nr.: 6130290 Rapport nr. 01 Dato: 18.7.2013 AVDELING GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Prosjekt... 3 1.2 Oppdrag... 3 1.3 Innhold...

Detaljer

Geoteknikk. E6 Aslakheimen-Hjemmeluft Geoteknisk byggeplanrapport. Ressursavdelingen. Nr. 2011102677-10. Region nord

Geoteknikk. E6 Aslakheimen-Hjemmeluft Geoteknisk byggeplanrapport. Ressursavdelingen. Nr. 2011102677-10. Region nord Geoteknikk E6 Aslakheimen-Hjemmeluft Geoteknisk byggeplanrapport O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2011102677-10 Region nord Ressursavdelingen Geo- og laboratorieseksjonen

Detaljer

Figur 1. Utsnitt av forslag til reguleringsplan. I områdene BB1 og BB2 som er vist i gul farge, er det planlagt blokkbebyggelse.

Figur 1. Utsnitt av forslag til reguleringsplan. I områdene BB1 og BB2 som er vist i gul farge, er det planlagt blokkbebyggelse. 1 Innledning Lier kommune skriver i reguleringsbestemmelsene for tomtene, Plan ID 504-905-05-02, i paragraf 2-2-1 b at det skal dokumenteres at det for områdene BB1 og BB2 er tilfredsstillende geotekniske

Detaljer

3 Utbyggingsplaner. Geotekniske vurderinger for reguleringsplan. Figur 3-1: Flyfoto fra finn.no med påtegnet grense for planområde.

3 Utbyggingsplaner. Geotekniske vurderinger for reguleringsplan. Figur 3-1: Flyfoto fra finn.no med påtegnet grense for planområde. «AMFI VERDAL. Plankart 1 av 2 Regulering over grunnen» utarbeidet av Solem ariktekttur AS, datert 23.12.2013 [7] «AMFI VERDAL. Plankart 2 av 2 Regulering under grunnen» utarbeidet av Solem arkitektur AS,

Detaljer

Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Datarapport

Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Datarapport Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Datarapport 20130459-01-R 9. august 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Dokumentnr.: 20130459-01-R Dokumenttittel:

Detaljer

Geoteknisk bilag. Bormetoder og opptegning av resultater. Geoteknisk bilag. Geotekniske definisjoner og laboratoriedata.

Geoteknisk bilag. Bormetoder og opptegning av resultater. Geoteknisk bilag. Geotekniske definisjoner og laboratoriedata. Gnr/bnr 1/56, Buvikstranda Geotekniske grunnundersøkelser- Generell geoteknisk vurdering av planer MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 4 3. Henvisninger... 4

Detaljer

RAPPORT. RoAF. Lørenskog. Gjenvinningsstasjon Reguleringsplan. Geoteknisk rapport 111239r2 14.11.14

RAPPORT. RoAF. Lørenskog. Gjenvinningsstasjon Reguleringsplan. Geoteknisk rapport 111239r2 14.11.14 RAPPORT RoAF Lørenskog. Gjenvinningsstasjon Reguleringsplan Geoteknisk rapport 111239r2 RAPPORT Prosjekt: Lørenskog. Gjenvinningsstasjon Dokumentnavn: Reguleringsplan Dokumentnr: 111239r2 Dato: Kunde:

Detaljer

VA-trase Tverrelvdalen

VA-trase Tverrelvdalen RAPPORT VA-trase Tverrelvdalen OPPDRAGSGIVER Alta kommune EMNE Datarapport og orienterende geoteknisk vurdering DATO / REVISJON: 2. april 215 / DOKUMENTKODE: 712669-RIG-RAP-1 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Kvikkleirekartlegging - Kartblad Fauske 2129 IV. Risiko for kvikkleireskred

Kvikkleirekartlegging - Kartblad Fauske 2129 IV. Risiko for kvikkleireskred Kvikkleirekartlegging - Kartblad Fauske 2129 IV Risiko for kvikkleireskred 20091761-1 4. desember 2009 Prosjekt Prosjekt: Kvikkleirekartlegging - Kartblad Fauske 2129 IV Dokumentnr.: 20091761-1 Dokumenttittel:

Detaljer

Utsendt ifm 1. gangsbehandling av regulering Martin Holst

Utsendt ifm 1. gangsbehandling av regulering Martin Holst NOTAT OPPDRAG 416028 Sivert Thonstad s vei 29 DOKUMENTKODE 416028 - RIG - NOT - 001 EMNE Vurdering av bebyggbarhet TILGJENGELIGHETÅpen OPPDRAGSGIVER KONTAKTPERSON KOPI LINCON AS Rune Leseth ANSVARLIG ENHET

Detaljer

1 Innledning/ orientering

1 Innledning/ orientering Innhold 1 Innledning/ orientering... 2 2 Tidligere undersøkelser... 3 3 Krav til utredning... 3 3.1 PBL, TEK10, NVE-retningslinjer... 3 3.2 NS-EN 1997 (Norsk standard/ Eurocode7)... 3 4 Grunnundersøkelser...

Detaljer

R.1648 Trolla - Høvringen. Pumpeledning

R.1648 Trolla - Høvringen. Pumpeledning Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1648 Trolla - Høvringen. Pumpeledning 14.07.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt VA-avdeling planlegger å forbedre pumpesystemet fra Trolla pumpestasjon

Detaljer

Arealplanlegging i skredfarlige områder. Grethe Helgås Skred- og vassdragsavdelingen

Arealplanlegging i skredfarlige områder. Grethe Helgås Skred- og vassdragsavdelingen Arealplanlegging i skredfarlige områder Grethe Helgås Skred- og vassdragsavdelingen NVE er høringspart for arealplaner som omfatter eller berører: Vassdrag og vassdragsnære områder, særlig: Flom- og erosjonsutsatte

Detaljer

GEOFUND GEOTEKNISK DATA- RAPPORT TAPPELUFT OPPLEVELSE AS REGULERINGSPLAN 2014 RAPPORT NR. 01/2014 DATO: 24 JANUAR.2014

GEOFUND GEOTEKNISK DATA- RAPPORT TAPPELUFT OPPLEVELSE AS REGULERINGSPLAN 2014 RAPPORT NR. 01/2014 DATO: 24 JANUAR.2014 GEOTEKNISK DATA- RAPPORT TAPPELUFT OPPLEVELSE AS REGULERINGSPLAN 2014 RAPPORT NR. 01/2014 DATO: 24 JANUAR.2014 GEOFUND RÅDGIVENDE INGENIØR GEOTEKNIKK VEGTEKNOLOGI Geoteknisk rapport nr.01/2014 SAMMENDRAG

Detaljer

Statens vegvesen. Notat 01, Gang- og sykkelvei langs Fv281 Filtvet - Foreløpig geoteknisk vurdering

Statens vegvesen. Notat 01, Gang- og sykkelvei langs Fv281 Filtvet - Foreløpig geoteknisk vurdering Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kari Floten Hanne Bratlie Ottesen Saksbehandler/innvalgsnr: Hanne Bratlie Ottesen +47 32214550 Vår dato: 10.11.2011 Vår referanse: 2011/172514-001 Notat 01, Gang-

Detaljer

Geoteknikk KONTAKTPERSON Lars Hjelde Lars Hjelde

Geoteknikk KONTAKTPERSON Lars Hjelde Lars Hjelde NOTAT OPPDRAG Boliger i Risgropa, Steinkjer DOKUMENTKODE 416127-rig-not-01 EMNE og fundamentering TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Prosjekt-partner Midt-Norge as ANSVARLIG ENHET 3012 Trondheim Geoteknikk

Detaljer

Kvikkleireskred i Kattmarka, Namsos Vurdering av stabilitetsforhold og sikringstiltak i Kattmarka

Kvikkleireskred i Kattmarka, Namsos Vurdering av stabilitetsforhold og sikringstiltak i Kattmarka Kvikkleireskred i Kattmarka, Namsos Vurdering av stabilitetsforhold og sikringstiltak i Kattmarka 20091257-00-4-R 26. mai 2009 Rev. 1 Prosjekt Prosjekt: Kvikkleireskred i Kattmarka, Namsos Dokumentnr.:

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Bjørn Tore Olsen Øyvind Skeie Hellum Sidemannskontroll: Frode Oset

Statens vegvesen. Notat. Bjørn Tore Olsen Øyvind Skeie Hellum Sidemannskontroll: Frode Oset Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Bjørn Tore Olsen Øyvind Skeie Hellum Sidemannskontroll: Frode Oset Saksbehandler/innvalgsnr: Øyvind Skeie Hellum - Vår dato: 24.09.2013 Vår referanse: 2012/072943-082

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Arealplaner og flom- og skredfare Smøla 28. februar 2013 - Ole M. Espås NVEs regionkontor i Trondheim Fra Dovrefjell til Saltfjellet Møre og Romsdal - kommunene Sunndal,

Detaljer

Reguleringsplanlegging og utfordringer til naturfare. Skredutsatte områder

Reguleringsplanlegging og utfordringer til naturfare. Skredutsatte områder Reguleringsplanlegging og utfordringer til naturfare. Skredutsatte områder Kurt Krutnes Landskapsarkitekt Byutvikling Tromsø kommune Tromsø kommune By- og landkommune Areal: 2557 km2 Kystlinje: 1248 km

Detaljer

Program for økt sikkerhet mot leirskred

Program for økt sikkerhet mot leirskred Program for økt sikkerhet mot leirskred Evaluering av risiko for kvikkleireskred Modum kommune 20001008-16 20 august 2005 Oppdragsgiver: Norges vassdrags - og energidirektorat Kontaktperson: Erik Endre

Detaljer

00 10.12.2013 Roger Kristoffersen Erling Romstad Roger Kristoffersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 10.12.2013 Roger Kristoffersen Erling Romstad Roger Kristoffersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Fredlundskogen bofelleskap DOKUMENTKODE 416301 RIG NOT 001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Vefsn kommune OPPDRAGSLEDER Roger Kristoffersen KONTAKTPERSON Finn Arne Johnsen SAKSBEHANDLER

Detaljer

Adkomstveg er utarbeidet av vegplanelgger i VIANOVA. Vi har utført kontroll for utformingen og vurdert hvordan den kan utføres.

Adkomstveg er utarbeidet av vegplanelgger i VIANOVA. Vi har utført kontroll for utformingen og vurdert hvordan den kan utføres. NOTAT Oppdrag Buvika brygge - detaljprosjektering Kunde Buvika Brygge AS Notat nr. G-not-003 6131591 Dato 28.2.2014 Til Fra Kopi Buvika Brygge AS v/kaare Arnstad og Johnny Sørgård Rambøll v/ Helle Bråtteng

Detaljer

RAPPORT. Telemark Vestfold Entreprenør AS. Bamble. Herre. Tilbygg Coop Prix butikk Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger

RAPPORT. Telemark Vestfold Entreprenør AS. Bamble. Herre. Tilbygg Coop Prix butikk Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger RAPPORT Telemark Vestfold Entreprenør AS Bamble. Herre. Tilbygg Coop Prix butikk Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger Geoteknisk rapport 111219r1 rev. A 31.10.2014 RAPPORT Prosjekt: Bamble. Herre.

Detaljer

Erfaring med kravene i TEK 10/PBL om sikkerhet mot naturfare i reguleringsplaner.

Erfaring med kravene i TEK 10/PBL om sikkerhet mot naturfare i reguleringsplaner. Erfaring med kravene i TEK 10/PBL om sikkerhet mot naturfare i reguleringsplaner. Stabilitetsanalyser i kvikkleire Erfaringer etter innføring av kvikkleireveilederen. Reglene i TEK 10 gjelder ikke bare

Detaljer

Resultater fra prøvetaking i felt

Resultater fra prøvetaking i felt Resultater fra prøvetaking i felt Sammenligning mellom forsøksresultater fra ulike prøvetakere Rolf Sandven Multiconsult Innhold Resultater fra feltstudie Hva kan vi forvente? Eksempler fra tidligere studier

Detaljer

1 Innledning/ orientering

1 Innledning/ orientering Innholdsfortegnelse 1 Innledning/ orientering... 3 2 Tidligere undersøkelser... 4 3 Krav til utredning... 5 3.1 Pbl, TEK10, NVE... 5 3.2 NS-EN 1997 (Norsk standard/ Eurokode)... 6 4 Grunnundersøkelser...

Detaljer

NOTAT. Reguleringsplan for nytt Teaterhus i Verdal sentrum Geotekniske vurderinger 1 ORIENTERING 2 GRUNNFORHOLD

NOTAT. Reguleringsplan for nytt Teaterhus i Verdal sentrum Geotekniske vurderinger 1 ORIENTERING 2 GRUNNFORHOLD Til: Verdal kommune, ved Oddvar Govasmark, oddvar.govasmark@verdal.kommune.no Fra: Norconsult ved Sindre Sandbakk, sindre.sandbakk@norconsult.com Dato/Rev: 2015-02-13/00 Reguleringsplan for nytt Teaterhus

Detaljer

Kvikkleireveilederen noen prinsipper, presiseringer og problemer. Steinar Schanche, NVE

Kvikkleireveilederen noen prinsipper, presiseringer og problemer. Steinar Schanche, NVE Kvikkleireveilederen noen prinsipper, presiseringer og problemer Steinar Schanche, NVE Prinsipper 1. Utredning av skredfare hva er nødvendig og hva er tilstrekkelig på de ulike plannivåer 2. Veilederens

Detaljer

Aqua Gen AS. Grunnundelsøke. Geoteknisk rapport. Norconsult

Aqua Gen AS. Grunnundelsøke. Geoteknisk rapport. Norconsult Aqua Gen AS Grunnundelsøke Geoteknisk rapport I Oppdrags-rappor nr,: 5132605 Norconsult Norconsult " Rapport tittel: Aqua Gen AS- reguleringsplan for utfylling - Kyrksæterøra Grunnundersøkelser Rapport

Detaljer

I foreliggende notat har vi vurdert muligheter for oppføring av det aktuelle byggeprosjektet.

I foreliggende notat har vi vurdert muligheter for oppføring av det aktuelle byggeprosjektet. TEKNISK NOTAT TIL: Asplan Viak AS Sandvika v/nina Eriksen Kopi: Fra: GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 111466n1 Prosjekt: 111105 Utarbeidet av: Runar Larsen Kontrollert av: Sivert S. Johansen Skolebakken

Detaljer

Rapport. Levanger ungdomsskole ved Røstad. Levanger kommune. Prosjekteringsforutsetninger OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Levanger ungdomsskole ved Røstad. Levanger kommune. Prosjekteringsforutsetninger OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Levanger ungdomsskole ved Røstad OPPDRAGSGIVER Levanger kommune EMNE DATO: 21. NOVEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 415805 RIG RAP 02 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til

Detaljer

GrunnTeknikk har gjennomført grunnundersøkelser og er i denne omgangen engasjert til å gi geotekniske innspill til planarbeidet.

GrunnTeknikk har gjennomført grunnundersøkelser og er i denne omgangen engasjert til å gi geotekniske innspill til planarbeidet. TEKNISKNOTAT TIL: Kopi: Fra: Hotellfinans AS v/ Helge Solberg Asplan Viak AS v/sissel Mjølnes GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 111079n1 Prosjekt: 110913 Utarbeidet av: Runar Larsen Kontrollert av: Sivert

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Bjugn kommune Bekkefaret, Botngård Oppdrag nr: 1350008379 Rapport nr. 1 Dato: 26.03.2015 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Prosjekt...

Detaljer

Geoteknikk. Fv. 314 Gang og sykkelveg / Fortau Carlbergundergangen - Ekholtveien, Rygge Kommune. Ressursavdelingen. Nr. 2010082874-53.

Geoteknikk. Fv. 314 Gang og sykkelveg / Fortau Carlbergundergangen - Ekholtveien, Rygge Kommune. Ressursavdelingen. Nr. 2010082874-53. Geoteknikk Fv. 314 Gang og sykkelveg / Fortau Carlbergundergangen - Ekholtveien, Rygge Kommune O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2010082874-53 Region øst Ressursavdelingen

Detaljer