1. juli Grunnlån. Oppføring og utbedring av boliger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. juli 2011. Grunnlån. Oppføring og utbedring av boliger"

Transkript

1 1. juli 2011 Oppføring og utbedring av boliger

2 2 Innholdsfortegnelse 3 Husbankens grunnlån 4 Hva kan du få lån til? 5 Hvor stort lån kan du få? 5 Vurdering av lånsøkere 6 Kvalitetskriterier for å oppnå grunnlån 8 Generelt om universell utforming 9 Generelt om energi og miljø 10 Kostnader 10 Søknad om grunnlån i Husbanken 11 Lånevilkår 11 Startlån som toppfinansiering

3 3 Husbankens grunnlån Husbankens grunnlån skal fremme god kvalitet i ny og eksisterende bebyggelse og sikre nødvendig boligforsyning i distriktene. Lånet kan benyttes til finansiering av nye boliger, utbedring av boliger og tilpasning for personer med nedsatt funksjonsevne. nsevne Mer informasjon På finner du retningslinjer og elektronisk veileder med mer detaljert informasjon om grunnlånet, samt opplysninger om søknadsprosedyre, saksgang, henvisninger til nyttige publikasjoner og Husbankens lånekalkulator. God kvalitet gir lån For å få grunnlån må boligen oppfylle kvalitetskriterier knyttet til universell utforming og engergi/miljø. Boligprosjekt i Sædalen, Bergen.

4 4 Hva kan du få lån til? kan gis til: Oppføring av helårsboliger og lokaler som naturlig hører med i et bomiljø. Det gis bare lån til garasjer som blir ferdigstilt samtidig med boligene. Personer med nedsatt funksjonsevne som kan dokumentere behov for bil, kan få grunnlån til å bygge garasje, uavhengig av når boligene er bygd og opprinnelig finansieringskilde. Utbedring og rehabilitering av eksisterende boliger. kan gis til utbedring og rehabilitering som gir boligen økte kvaliteter knyttet til miljø og universell utforming. kan også gis til tilpasning av boliger for personer med nedsatt funksjonsevne. Husbanken kan tilby råd og veiiledning i slike tilfeller. Kjøp og utbedring av brukt bolig kan unntaksvis gis til kjøp og utbedring av brukt bolig i distrikter der det er vanskelig å få finansiering fra private banker. Hvis finansieringsproblemet er knyttet opp mot søkers svake økonomi, er det startlån fra kommunen og eventuelt boligtilskudd som skal brukes. Dette gjelder også ved refinansiering. Sædalen - nybygg.

5 5 Hvor stort lån kan du få? Oppføring et vil normalt utgjøre inntil 80 prosent av prosjektkostnadene eller salgsprisen som Husbanken godkjenner. grunnlån Har boligen tilfredstillende kvaliteter, kan Husbanken gi lån på inntil 80 prosent av prosjektkostnadene eller salgsprisen på selveide boliger, og 75 prosent til borettslag. Utbedring Ved utbedring kan grunnlånet utgjøre inntil 100 prosent av de utbedringskostnadene Husbanken godkjenner, dersom samlet lånebelastning på eiendommen ikke overstiger 90 prosent av salgsverdien etter utbedring. I utkantområder der det er vanskelig å få privat finansiering kan også kostnadene ved kjøp inngå i grunnlaget for låneutmålingen. Det er en forutsetning at pantesikkerheten er tilfredstillende og Husbanken skal som hovedregel ha 1. prioritets pant i boligen. Bygging av nye boliger i Klepp. Vurdering av lånsøkere Husbanken vurderer om inntektene dine er tilstrekkelige til å betjene fremtidige renter og avdrag i lånets løpetid og alle faste kostnader ved eiendommen. Husbanken finner at inntektene dine er for lave til å betjene lånet, vil du bli frarådet låneopptak. Husbanken tar også hensyn til øvrige levekostnader og eventuelt andre økonomiske forpliktelser husstanden din har. Hvis

6 6 Kvalitetskriterier for å oppnå grunnlån Som grunnlag for finansiering må boligen ivareta kriterier for universell utforming og miljø. Husbanken krever tiltak innenfor begge kvalitetsområdene utover minimumskravene i plan- og bygningsloven/ teknisk forskrift. Kvalitetskriteriene gjelder alle boligtyper, men kan i reduseres i forbindelse med utbedringer og fravikes ved kjøp av eksisterende bygg til utleieboliger for prioriterte grupper. Ved nybygg kan kravene til universell utforming fravikes i spesielle tilfeller dersom det dokumenteres ekstra kostnader og/eller andre utilsiktede negative konsekvenser. Universell utforming Boligprosjektene skal være universelt utformet i henhold til NS Universell utforming av byggverk del 2: Boliger. I tillegg skal felles opparbeidet uteareal være universelt utformet. Boenheter i bygg med krav til heis, skal være universell utformet. Boenheter over flere plan skal tilfredsstille kravene til livsløpsbolig på inngangsplanet. Boenheter over flere plan, uten alle hovedfunksjoner på inngangsplanet, skal forberedes for universell utforming. I boliger som blir solgt av utbyggere med tilbud om husbankfinansiering er kvalitetskriteriene avklart med Husbanken på forhånd. Sædalen - nybygg.

7 7 Energi og miljø: Kommunal- og regionaldepartementets miljøhandlingsplan har fokus på flere satsingsområder innenfor bolig- og byggesektoren. Husbankens satsningsområde er i hovedsak redusert energiforbruk. Kriteriene er utformet i samsvar med skjerpet tiltaksmodell og omfordeling basert på varmetapstall i reviderte byggeforskrifter av 2010 (TEK 10). Boligene skal oppfylle energikriteriene som ett av punktene under viser: Energitiltak i samsvar med Husbankens skjerpede tiltaksmodell. Tiltaksmodellen angir løsninger på yttertak, yttervegger, golv mot grunn og vinduer i form av maksimale varmetapstall som tilsvarer bestemte isolasjonstykkelser på bygget og kvaliteter på vinduer etc. Se veileder til Husbankens grunnlån HB 7.B.14. Dette innebærer at kravene i tiltaksmodellen i teknisk forskrift er skjerpet på 4 punkter, se veilederen for grunnlånet. Omfordeling basert på varmetapstall innebærer at ett eller flere av tiltakene i skjerpet tiltaksmodell kan fravikes, dersom det kan dokumenteres at det samlede varmetapet for boligen ikke øker. Kriterienivået ligger høyere enn forskriftsnivå, men under Lavenergihus klasse 1 i NS 3700: 2010 Kriterier for passivhus og lavenergihus Boligbygninger. VarmetapstalI (omfordeling) Dersom en velger andre løsninger enn det som inngår i den skjerpede tiltaksmodellen, kan en regne omfordeling av varmetapstall. Kravet er at varmetapstallet for bygget totalt ikke øker i forhold til om en beregnet bygget etter skjerpet tiltaksmodell. Se veileder til Husbankens grunnlån HB 7.B.14. NS 3700 Lavenergihus klasse 1. Prosjekter som tilfredstiller energiytelse i samsvar med lavenergihus klass 1 etter NS 3700:Kriterier for passivhus og lavenergihus - Boligbygninger oppfyller Husbankens energikriterier. Sædalen - nybygg. Foto: Senneset.

8 8 Generelt om universell utforming Universell utforming Universell utforming betyr å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, og uten behov for tilpassing eller en spesiell utforming. (NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet). Viktige faktorer som er avgjørende for gode løsninger: Bevegelse Viktige hensyn å ivareta er korte avstander, trinnfrihet, faste, jevne underlag og tilpassede rekke- og sikthøyder. Orientering omfatter syn, hørsel og kognitiv svikt. Viktige tiltak ved kognitiv svikt, er utforming av bygg og uteområder, slik at de blir forståelige og lesbare. Enkle, oversiktlige planer og planløsning letter orienteringen for alle. Det samme gjør god visuell informasjon og belysning. Tiltak ved nedsatt hørsel, som ivaretar akustiske hensyn og riktig lyssetting, bør vektlegges. Miljø Nedsatt toleranse for luftforurensinger og allergifremkallende stoffer omfattes av samlebegrepet miljøhemminger. Riktig materialbruk, tilstrekkelig ren inneluft og utforming som letter renhold, er viktige tiltak.

9 9 Generelt om energi og miljø Menneskene står overfor store utfordringer på energi- og klimaområdet. Drift av bygg bidrar til ca. 40 prosent av den samlede energibruken i så vel Norge som i resten av Europa. Bygninger er derfor et viktig fokusområde i håndteringenav energi- og klimautfordringene. En betydelig andel av tiltakene vil dessuten være både samfunnsog privatøkonomisk lønnsomme. Passivhus: Tilpasset norske forhold Passivhus har lavt energibehov til oppvarming. Passive tiltak kan være ekstra isolasjon i vegger, tak og mot grunn, ekstra god vindtetthet, godt isolerte vinduer og varmegjenvinningsanlegg. I tillegg til passive tiltak må det benyttes fornybare energikilder. Dette kan være solfanger, solseller, varmepumper og biobrensel. Dokumentasjon av passivhus gjøres etter NS 3700 og utregninger gjøres etter NS Også i lavenergiboliger settes det krav til at oppvarmingssystemet i vesentlig grad kan benytte andre energikilder enn elektrisitet og fossile brensler. Dokumentasjon av lavenergihus klasse 1 gjøres etter NS 3700 og utregninger gjøres etter NS Materialbruk og inneklima Viktige hensyn for å ivareta et godt inneklima er redusert bruk av helse- og miljøfarlige stoffer. Aktuelle tiltak kan være miljøvennlig materialbruk, miljøriktige deklarerte produkter, løsninger som forhindrer fukt, mugg og avgassing. Energimerking i bygg Fra 1. juli 2010 skal alle boliger som bygges, selges eller leies ut, ha en energiattest. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. Målet er å øke bevisstheten om energibruk, ulike oppvarmingsløsninger og løsninger som kan gjøre boligene mer energieffektive og bedre å bo i. På kan du lese mer om energimerking av boliger. Lavenergihus klasse 1 Tilpasset norske forhold En lavenergibolig strekker seg mot passivhuskravene, men kravene er ikke så strenge.

10 10 Kostnader For å fremme bygging og kjøp av mindre nøkterne boliger, er grunnlånet avgrenset mot dyre boliger. Kostnadsgrensene følger regionale forskjeller, og blir vurdert for hver enkelt bolig. Husbanken gir ikke grunnlån til boliger der høye kostnader skyldes stort areal, kostbar innredning og/ eller materialbruk. Derimot blir det tatt hensyn til kostnader som fremmer universell utforming og miljø. Høye investeringskostnader som gir lavere driftskostnader over tid kan godkjennes. Husbanken kan også godta noe høyere kostnader for: Boliger i pressområder som har kvaliteter innenfor universell utforming og miljø. Boliger for personer med nedsatt funksjonsevne eller store husstander som krever en spesiell planløsning og/ eller større areal. Søknad om grunnlån i Husbanken Husbanken anbefaler dialog, tidlig i søknadsprosessen, for å avklare grunnlaget for lån. Søknad om grunnlån, med tegninger og annen nødvendig dokumentasjon skal sendes Husbanken på eget skjema. I byggeperioden bruker du et byggelån fra bank eller annen långiver. Kjøp av bolig i utbyggerprosjekt I utbyggerprosjekter har Husbanken allerede gitt en låneutmåling etter søknad fra utbyggeren. Utbyggeren har ansvar for å gi kjøperne informasjon og hjelp til å fylle ut søknader og lånedokumenter til Husbanken. Etter at kontrakt er inngått, skal kjøperne sende inn søknad til Husbanken om å bli godkjent som låntaker.

11 11 Lånevilkår Husbanken tilbyr valget mellom flytende og fast rente eller en kombinasjon av disse. Du kan ellers velge : løpetid inntil 30 år avdragsfri periode inntil 8 år serie eller annuitetslån Flytende rente endrer seg i forhold til endringer i det generelle rentenivået. Rentene kan reguleres inntil seks ganger i året, avhengig av disse endringene. Husbanken tilbyr fastrente i 3, 5, 10 eller 20 år. kvartalsvise eller månedlige betalingsterminer forfallsdato den 1., 12. eller 20. Startlån som toppfinansiering Som toppfinansiering kan startlån fra kommunen være løsningen for de som har problemer med å etablere seg på boligmarkedet. Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om du får startlån og hvor stort lånet blir. Mer informasjon om startlån finner du på

12 For ditt nærmeste regionkontor, ring Eller se HB 7.E.34 Utgitt av Husbanken, 2011 Opplag: ISBN: Foto forside: SOS-barnebyen i Olsvik, Bergen Bakside: Sædalen, Bergen Design: Husbanken, Region vest Grafisk produksjon: Husbanken Region vest Alle skal kunne bo godt og trygt

HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1. Veileder til Husbankens grunnlån

HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1. Veileder til Husbankens grunnlån HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1 Veileder til Husbankens grunnlån HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 2 Innledning... 4 1 Formål... 4 2 Hva kan det gis lån til... 5 2.1 Oppføring av nye boliger... 5 2.2 Utbedring

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt HB 7.C.17 Veileder for saksbehandling av startlån i kommunene Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold SIDE Innledning 3 1. Generelt om startlån 1.1 Formål 4 1.2. Hvem kan få startlån 4 1.3 Hva gis det startlån

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune Retningslinjer for startlån Lunner kommune Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold: 1. Om startlånordningen..2 2. Retningslinjer for startlån.2 3. Hvem kan få startlån.2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte..2 4. Husstandens

Detaljer

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER STARTLÅN REV. KST 20.06.2013 RETNINGSLINJER STARTLÅN Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. Randaberg kommune Biletet på forsida er frå bustadfeltet Sentrum

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1 FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i K-styre 11.02.2010 K-008/10 Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE SUPPLEMENT TIL HUSBANKENS REGLER FOR TILDELING AV STARTLÅN VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19. MARS 2015 RETNINGSLINJER STARTLÅN Inngangsmulighet på boligmarkedet Randaberg kommune Randaberg

Detaljer

tildeling av startlån - retningslinjer 1

tildeling av startlån - retningslinjer 1 1 FAUSKE KOMMUNE sektor drift/teknisk TILDELING AV STARTLÅN - RETNINGSLINJER Ansvaret for saksbehandling og tildeling av de statlige låne- og tilskuddsordningene (Husbankmidlene) er tillagt seksjon bygg/eiendom

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Innledning: Oppføring av ny bolig... 1. SINTEF Byggforsks sjekkliste for boligkvalitet. 3. Sjekkliste - økonomi ved bygging av bolig..

Innledning: Oppføring av ny bolig... 1. SINTEF Byggforsks sjekkliste for boligkvalitet. 3. Sjekkliste - økonomi ved bygging av bolig.. Innholdsfortegnelse Innledning: Oppføring av ny bolig 1 Planlegging 1 Behov 1 Ideer 2 Sjekklister 3 SINTEF Byggforsks sjekkliste for boligkvalitet 3 Prosjektbeskrivelse 4 Økonomi 4 Sjekklister 7 Sjekkliste

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag:

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/429 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/116 I Saksbehandler: Sluttbehandlede vedtaksinstans: Fauske kommunestyre Sak nr. 017110 I FORMANNSKAP I Dato: 01.02.2010 FAUSKE KOMMUNES

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

grunnlån personlige søkere 1. Søker

grunnlån personlige søkere 1. Søker Søknad om grunnlån personlige søkere 1. Søker Fødselsnr. (11 siffer) Søker 1 etternavn og fornavn Telefon på dagtid Mobiltelefon Fødselsnr. (11 siffer) Søker 2 etternavn og fornavn Telefon på dagtid Mobiltelefon

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr.

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Fagnotat Saksnr.: 201200950-20 Emnekode: ESARK-1522 Saksbeh:

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Husbankens låne- og tilskuddsordninger Husbankens låne- og tilskuddsordninger Retningslinjer for Stange kommune Vedtatt av kommunestyret 17. september 2014 åpenhet trygghet mangfold Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd i Stange

Detaljer

SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag

SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag Mai 2011 0 Sammendrag Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer er et tema som har kommet i vinden våren

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Revidert 15.02.2006 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG

Detaljer

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK HO-3/2004 ISSN 0802-9598 Bygg for alle Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder TEK SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGG FOR ALLE Temaveiledning Universell utforming av byggverk

Detaljer

HUSBANKENS VIRKEMIDLER

HUSBANKENS VIRKEMIDLER Kongsvinger 03.10.2014 HUSBANKENS VIRKEMIDLER Seniorrådgiver Geir Aasgaard Husbanken er underlagt Kommunal og moderniseringsdpt. Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy 10. okt. 2014 2 Organisasjonskart

Detaljer

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring Utarbeidet for Husbanken Desember 2014 Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring KUNDE Husbanken KONTAKTPERSON Øyvind Ustad TEMA SELSKAP FORFATTERE Pilot- og forbildeprosjekter Analyse og Strategi

Detaljer

Rutiner/Retningslinjer

Rutiner/Retningslinjer Rutiner/Retningslinjer Vedtatt: Kommunestyret, sak 108/13-25.09.13 Sist revidert: Enhetsleder 10.12.14 i hht delegasjon gitt av byråd for helse og omsorg Angående: Reviderte retningslinjer for startlån

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne - Energieffektivisering i bygg - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 10. november 2012 Utredet av Hallvard Surlien. Layout av Kristian Normand

Detaljer

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Godkjent av kommunestyret 14.12.2012 sak 80/12 Kjetil Heitmann Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Mandat... 4 3 Boligpolitiske føringer... 5 Nasjonale føringer...

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2012 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer