DIABETES MELLITUS TYPE 2. Medikamentell behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIABETES MELLITUS TYPE 2. Medikamentell behandling"

Transkript

1 DIABETES MELLITUS TYPE 2 Medikamentell behandling

2 Gamle diagnostiske kriterier Venøs plasma-glukose Diabetes mellitus Fastende P-glukose > 7,0 mmol/l og/eller 2 timer etter inntak av 75 g glukose > 11,1 mmol/l og/eller tilfeldig P-glukose i kombinasjon med symptomer > 11,1 mmol/l Nedsatt glukosetoleranse Fastende P-glukose < 7,0 mmol/l og 2 timer etter inntak av 75 g glukose > 7,8 og < 11,1 mmol/l

3 Nye diagnostiske kriterier HbA 1c 6,5 % Hvis ikke HbA 1c kan benyttes 4 : Enten: Fastende venøs plasma-glukose 7,0 mmol/l Eller: 2-timers venøs plasma-glukose etter 75 g oral glukosetoleransetest 11,1 mmol/l Eller: Tilfeldig venøs plasma-glukose 11,1 mmol/l hos en person som har klassiske symptomer på hyperglykemi eller hyperglykemisk krise

4 Fotnoter 1 Dersom pasienten ikke har symptomer på diabetes eller det ikke foreligger klinisk mistanke om diabetes, kreves to tester over de diagnostiske grensene før diagnosen stilles. Hvis pasienten av spesielle grunner undersøkes med to forskjellige diagnostiske kriterier og begge er over de diagnostiske grensene, har pasienten diabetes. Hvis to forskjellige tester er diskordante med hensyn til diabetes, gjentas testen som har gitt et resultat over den diagnostiske grensen. Diagnosen stilles hvis den gjentatte testen er over den diagnostiske grensen. 2 For svangerskapsdiabetes er det egne diagnostiske kriterier som bare er basert på glukosemålinger. 3 Diagnosen bør ikke stilles når pasienten er akutt syk eller kort tid etter skader eller operasjoner. 4 HbA 1c kan ikke benyttes ved endret omsetning av erytrocytter. Ved jernmangelanemi, hemolytisk anemi, kronisk malaria, større blødninger og transfusjoner kan det være manglende samsvar mellom HbA 1c -resultatet og pasientens grad av glykemi. Enkelte hemoglobinvarianter kan føre til falske HbA 1c -verdier. I disse tilfellene må diabetesdiagnostikken basere seg på glukosemålinger.

5 Behandlingsmål Ønskede målverdier Fysisk aktivitet: Minst 30 minutter rask gange eller tilsvarende moderat aktivitet daglig Røyking : 0 Vekt: Minst 5-10 % vekttap ved overvekt/fedme (b) Hb A1c: 7,0 % (c) P-glukose fastende: 4-6 mmol/l (d) P-glukose ikke-fastende: 4-10 mmol/l Blodtrykk: < 135/80 mmhg (e) S-LDL-kolesterol: 2,5 (1,8) mmol/l (f) a Behandlingsmål er ikke alltid synonymt med intervensjonsgrenser. b Vurderes i forhold til grad av overvekt. Større vekttap kan være ønskelig ved betydelig fedme, å unngå vektøkning kan også være viktig. c Grenseverdien for Hb A1c er beregnet ut fra laboratoriets øvre referanseverdi +1,0 %-poeng og kan noen steder avvike litt fra verdiene i tabellen (kfr. lokalt laboratorium). d Ved type 1-diabetes må man ofte godta høyere fastende verdier for å unngå nattlige hypoglykemier e Evt. lavere blodtrykksmål etter individuell vurdering, særlig hos pasienter med type 1-diabetes og mikroalbuminuri/albuminuri. f Ved kjent hjerte- og karsykdom anbefales laveste behandlingsmål 1,8 mmol/l. Ved høye utgangsverdier hvor man ikke når behandlingsmålet, bør man tilstrebe en reduksjon på %.

6 Prinsipper Redusere insulin-resistensen Øke insulin-produksjonen

7 Metformin=Glucophage Reduserer insulin-resistensen. Gir vektreduksjon ca 3-4 kg. Kvalme, brekninger, diare, magesmerter og redusert appetitt. Kontraindisert ved nyre-/hjertesvikt pga fare for laktacidose. Dosering: Langsom opptrapping til 1 g x 2.

8 Sulfonylurea-preparater Amaryl mest brukt. Øker insulin-produksjonen. Lite bivirkninger (trombocytopeni, leukopeni, erytrocytopeni, hemolytisk anemi, pancytopeni reversible ved seponering). Kan gi langvarig hypoglykemi. Gir vektøkning.

9 Alfaglukosidasehemmere Acarbose=Glucobay. Flatulens, diare og magesmerter. Dosering: Svært langsom opptrapping til 50 mg x 3 eller 100 mg x 3.

10 Tiazolidindioner/Glitazoner Pioglitazon = Actos. Selektiv PPARγ-agonist. Reduserer insulinresistensen og bedrer betacellefunksjonen. Reduserer også frie fettsyrer. Kontraindisert ved hjertesvikt og redusert leverfunksjon.

11 Glitazoner forts. Godkjent sammen med insulin. Bivirkninger: Anemi, ødem/vektøkning. Sammen med metformin GI-plager. Actos: Osteoporose (kvinner). Dosering: Actos mg x 1. Bør ikke kombineres med NSAIDs pga væskeretensjon.

12 Tbl til måltider Repaglinid = NovoNorm: 0,5-4 mg x 4. Nateglinid = Starlix: mg x 3. Kan gi hypoglykemi. Sekundær behandlingssvikt. Forsiktighet ved nyre- og leversvikt.

13 Inkretin-effekten Glukose p.o. gir høyere insulinsekresjon enn glukose i.v. Effekten er mediert av flere gastrointestinale peptider, spes. GLP-1. GLP-1 produseres i L-celler i tynntarmen som respons på næringsinntak. GLP-1 nivåene er redusert ved DM2.

14 Inkretineffekten

15 Figur 2 Virkningsmekanismene for glukagonliknende peptid 1 (GLP-1)- analoger og dipeptidylpeptidase 4 (DPP-4)-inhibitorer. GLP-1- analogene er designet slik at de ikke degraderes så raskt av dipeptidylpeptidase 4, mens DPP-4-inhibitorene hindrer enzymet i å degradere endogent glukagonliknende peptid 1 og glukoseavhengig insulinotropt polypeptid (GIP). Begge legemiddelgruppene fører til lengre virketid og økte biologiske effekter av glukagonliknende peptid 1 i organismen Tidsskr Nor Lægeforen 2008; 128: Tidsskrift for Den norske legeforening

16 GLP-1 Hovedeffekt: Stimulerer glukose-avhengig insulinfrigjøring (både første og andre fase). Forsinker ventrikkeltømmingen. Hemmer uhensiktsmessig postprandial glukagon-frigjøring. Reduserer matinntaket. Gir vektreduksjon.

17 GLP-1 forts. Dyremodeller: Stimulerer beta-celle proliferering og differensiering. T1/2: 1-2 min. Degraderes av DPP-4. Medikamenter: -GLP-1 analoger. - DPP-4 hemmere.

18 GLP-1 analoger Exenatide = Byetta 5-10 mg x 2 s.c. Exenatide = Bydureon 2 mg x 1 pr uke. Liraglutid = Victoza 0,6-1,2-1,8 mg x 1 s.c. Lixisenatid = Lyxumia µg x 1 s.c. Dose-avhengig og glukose-avhengig stimulering av insulin-sekresjonen. Gir ikke hypoglykmi. Forsinker ventrikkeltømmingen, hemmer uhensiktsmessig heving av glukagon-nivået og gir vektreduksjon.

19 GLP-1 analoger (Byetta/Bydureon/Victoza/Lyxumia) Testet ut på suboptimalt behandlede DM2 pasienter (noen trippelbehandlet). Sammenlignet tillegg av Byetta eller placebo. Metaanalyse: HbA1c -1.01% med Byetta vs. placebo. 45 vs.10 % oppnådde hba1c 7 %.

20 GLP-1 analoger (Byetta) Ingen placebo-kontrollerte studier over 30 uker. Åpne studier viser vedvarende lav hba1c og vedvarende vekttap (gj.sn. 12 pund på 2 år). Vekttapet fører til bedret BT og lipider.

21 GLP-1 analoger (Byetta) Testet mot insulin (Lantus el. NovoMix) hos pas. på metformin og SU-preparat. Samme reduksjon i hba1c (ca 1 %). Byetta ga vekttap. Insulin vektøkning. Byetta bedret postprandial glukosekontroll. Byetta ga mindre nattlig hypoglykemi. Byetta: % fikk kvalme. Mindre kvalme med Victoza og Bydureon.

22 GLP-1 analoger Bivirkninger: Kvalme og vekttap. Kvalme: Dose-avhengig, avtar med tiden. Vekttap: Dose-avhengig og progressivt. Størst vekttap i kombinasjon med metformin. Skyldes ikke bare kvalme. Hypoglykemi: Bare i kombinasjon med SU-prep. og insulin.

23 Kvalme med Victoza vs Janunvia

24 HbA1c-reduksjon av Victoza vs Januvia

25 Vekttap: Victoza vs Januvia

26 DPP-4 hemmere Sitagliptin = Januvia 100 mg x 1 p.o. (25-50 mg v/nyresvikt). Vildagliptin = Galvus 50 mg x 2 p.o. Saxagliptin = Onglyxa 5 mg x 1 p.o. Linagliptin = Trajenta 5 mg x 1 p.o. DPP-4 (Dipeptidyl peptidase 4): Et enzym som hemmer mange bioaktive peptider, inkl. GLP-1 og GIP.

27 Sitagliptin = Januvia Monoterapi eller i tillegg til metformin: Reduserer hba1c med 0,6 % vs. placebo. I tillegg til Actos: Red. hba1c med 0,7% mer enn placebo. Januvia ga mer GIplager (13,7 vs. 6,2 %). Metformin + Januvia el. Glipizid (Mindiab): Begge ga red. i hba1c på 0,7 %. Glipizid ga mer hypoglykemi og vektøkning.

28 Sitagliptin = Januvia Noen studier viser økt risiko for GI-plager. Ingen effekt på vekt eller risiko for hypoglykemi. Vi vet lite om langtidseffekter. Bekymring angående immunsystemet. Mulig litt økt risiko for nasofaryngitt, UVI og hodepine (metaanalyse). Hudreaksjoner hos dyr og ved overdoser.

29 Nyrefunksjon egfr (ml/min/1.73 m2) Legemiddelklasse Virkestoff > <30 ESRD Biguanid Metformin* Sulfonylurea Glimepirid, Glibenklamid, Glipizid DPP-4-hemmere Sitagliptin = Januvia 100 mg x1 100 mg x1 50 mg x1 25 mg x1 25 mg x1 Vildagliptin = Galvus 50 mg x2 50 mg x2 50 mg x1 50 mg x1 50 mg x1 Saxagliptin = Onglyza 5 mg x1 5 mg x1 2.5 mg x1 2.5 mg x1 Linagliptin = Trajenta 5 mg x1 5 mg x1 5 mg x1 5 mg x1 5 mg x1 GLP-1 analoger Exenatid = Byetta 10 mcg x2 10 mcg x mcgx2 Liraglutid = Victoza mgx mgx1 Exenatid ukentlig = Bydureon 2 mg i uken 2 mg i uken Glitazon Pioglitazon = Actos Insulin Insulin NPH Hurtigvirkende insulinanaloger *I følge Helsedirektoratets retningslinjer kan metformin benyttes ved egfr>40, men ikke i følge godkjent SPC-tekst Kilder: Respektive SPC tekster, Statens Legemiddelverk Kan benyttes uten dosejustering Kan benyttes, men med dosejustering og monitorering av nyrefunksjon Kan benyttes, men med ytterligere dosejustering og monitorering av nyrefunksjon Kan ikke benyttes

30 Leverfunksjon Child-Pugh Grade A-C Redusert leverfunksjon DPP-4-hemmere Virkestoff Mild Moderat Alvorlig Sitagliptin Vildagliptin Saxagliptin Linagliptin Kan benyttes Anbefales ikke

31 Konklusjon GLP-1-analog Byetta: To daglige injeksjoner. Victoza: En daglig injeksjon. Bydureon: Injeksjon 1 gang pr uke. Lyxumia: En daglig injeksjon. Aktuelt hos dårlig regulert DM2 pas. med et eller to p.o. medikament. Gir vekttap. Dyrere enn insulin (ca kr 1000 pr mnd). Ikke refusjon før en har prøvd metformin, SUprep./glitazon og DPP-4-hemmer.

32 Konklusjon DPP-4-hemmere Aktuelt som monoterapi hos de som ikke tåler metformin, SU-prep. og glitazoner. Aktuelt ved kronisk nyresvikt. Trajenta kan brukes ved alvorlig nyresvikt. Kan gis i tillegg til metformin og glitzoner, men moderat effekt, dyrt og begrenset klinisk erfaring. Godkjent sammen med insulin.

33 Refusjon DPP-4-hemmere og GLP-1-analoger Behandling av type 2 diabetes mellitus kun i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea. Insulinbehandling må være vurdert som et alternativ før oppstart. Refusjonskode: ICPC Vilkår nr T90 Diabetes ikke-insulinavhengig 198 ICD Vilkår nr E11 Diabetes mellitus type II 198 Vilkår: 198 Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose med: - kombinasjonen av metformin og sulfonylurea, eller - metformin alene dersom det er tungtveiende medisinske grunner for ikke å bruke sulfonylurea, eller - sulfonylurea alene dersom det er tungtveiende medisinske grunner for ikke å bruke metformin.

34 Forxiga (= dapagliflozin) Svært potent, selektiv og reversibel hemmer av natriumglukose-kotransportør 2. Monoterapi eller i kombinasjon med andre antidiabetika, inkl insulin, men ikk undersøkt i komb med DPP-4-hemmere eller GLP-1-analoger. Tbl. 10 mg x 1 (5 mg x 1 v/ alvorlig leversvikt). Anbefales ikke ved mod./alvorlig nyresvikt.

35 Bivirkninger (Forxiga) Hypoglykemi v/komb. med SU-prep eller insulin. Infeksiøse: UVI, vulvovagivitt, balanitt. Dysuri, polyuri. Dyslipidemi og økt Hct Dehydrering.

36 Refusjon - Forxiga Behandling av type 2 diabetes mellitus kun i kombinasjon med metformin. Kun til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose med metformin. (Pris: Ca kr 500 pr mnd., dvs omtrent som DPP-4- hemmerne.)

37 Insulinbehandling Vanligvis seponeres alle antidiabetika utenom metformin, men en kan velge å fortsette med Januvia også. Gunstig å beholde metformin, da det reduserer insulinbehovet og gir dermed mindre vektøkning. Beholde GLP-1-analog? Gjennomsnitlig vektøkning ved oppstart av insulinbehandling er ca 4 kg.

38 Insulinbehandling Start med ie NPH-insulin om kvelden. Evt start med 0,2 ie/kg ved overvekt. Øk med 2 ie hver 3. dag inntil fastende bl.s Evt øk med 4 ie hvis fastende bl.s.>8. Evt øk med 6 ie hvis fastende bl.s. >10.

39 Insulinbehandling etter 3 mndr Hvis hba1c > 7,0 % mål bl.s. før middag/kveldsmat. Hvis bl.s. før middag/kveld > 6: Start med 4 ie NPH-insulin om morgenen. Øk morgendosen til bl.s. før middag/kveld < 6.

40 Etter 3 nye mndr. Hvis hba1c >7,0 %: Mål bl.s. før og etter måltider. Legg til hurtigvirkende insulin til måltidene hvis bl.s. 2 timer etter måltid >8.

41 Insulin-typer NPH-insulin: Insulatard, Insuman og Humulin. Insulin-analoger (hurtigvirkende): Novorapid, Humalog og Apidra. Mix: Humalog Mix 25 og NovoMix 30. Insulin-analoger (langsomtvirkende): Lantus og Levemir. Blå rp for type1. Ultralangtidsvirkende: Tresiba (Decludec).

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt.

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt. Hva er diabetes? Hva er diabetes? Med denne brosjyren ønsker Diabetesforbundet å gi en innføring i sykdommen diabetes. Den er laget til deg som nylig har fått vite at du har diabetes, til deg som har personer

Detaljer

Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi

Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av narkolepsi hos barn og unge Utgitt juli 2013 av Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD,

Detaljer

Spiseforstyrrelser ved diabetes. forekomst, diagnostikk og behandling

Spiseforstyrrelser ved diabetes. forekomst, diagnostikk og behandling Spiseforstyrrelser ved diabetes forekomst, diagnostikk og behandling Spiseforstyrrelser ved diabetes forekomst, diagnostikk og behandling En veileder for helsepersonell Skrevet av: Stein Frostad Jon Haug

Detaljer

Informasjon om warfarin og de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apixaban

Informasjon om warfarin og de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apixaban IS-2050 Informasjon om warfarin og de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apixaban Nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen antikoagulasjon IS-2050 Versjon: 2.1 Mars 2014

Detaljer

Amlodipin Actavis 5 mg tablett. Hver tablett inneholder 5 mg amlodipin (som amlodipinmesilatmonohydrat).

Amlodipin Actavis 5 mg tablett. Hver tablett inneholder 5 mg amlodipin (som amlodipinmesilatmonohydrat). 1. LEGEMIDLETS NAVN Amlodipin Actavis 5 mg tabletter Amlodipin Actavis 10 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Amlodipin Actavis 5 mg tablett. Hver tablett inneholder 5 mg amlodipin

Detaljer

Osteoporoseprofylakse hos postmenopausale kvinner som har høy risiko for fremtidige

Osteoporoseprofylakse hos postmenopausale kvinner som har høy risiko for fremtidige 1. LEGEMIDLETS NAVN Livial 2,5 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 tablett inneholder: tibolon 2,5 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Tablett.

Detaljer

Retningslinjer for utredning og behandling av voksne med narkolepsi

Retningslinjer for utredning og behandling av voksne med narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av voksne med narkolepsi Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av voksne med narkolepsi

Detaljer

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av

Detaljer

Levofolinsyre medac 50 mg/ml injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning

Levofolinsyre medac 50 mg/ml injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning 1. LEGEMIDLETS NAVN Levofolinsyre medac 50 mg/ml injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder 54,65 mg dinatriumlevofolinat tilsvarende

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno. Søvnproblemer hvordan skal de behandles?

Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno. Søvnproblemer hvordan skal de behandles? Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno Søvnproblemer hvordan skal de behandles? Av Bjørn Bjorvatn, professor dr.med. Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer 2007 Søvnproblemer rammer mange

Detaljer

HELSE BERGEN. Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvnproblemer hvordan skal de behandles?

HELSE BERGEN. Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvnproblemer hvordan skal de behandles? HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvnproblemer hvordan skal de behandles? 1 HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Av Bjørn Bjorvatn,

Detaljer

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder Veileder IS-1244 Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD Diagnostikk og behandling av hyperkinetisk forstyrrelse/ attention deficit hyperactivity disorder (AD/HD) hos barn, ungdom og voksne Heftets

Detaljer

Informasjon om de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apiksaban

Informasjon om de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apiksaban IS-2050 Informasjon om de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apiksaban Nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen antikoagulasjon Januar 2013 Versjon: 1.0 Dato: 23. januar

Detaljer

NASJONALT HANDLINGSPROGRAM FOR DIAGNOSE OG BEHANDLING AV IMMUN TROMBOCYTOPENI (ITP) HOS BARN OG VOKSNE. Oktober 2011

NASJONALT HANDLINGSPROGRAM FOR DIAGNOSE OG BEHANDLING AV IMMUN TROMBOCYTOPENI (ITP) HOS BARN OG VOKSNE. Oktober 2011 NASJONALT HANDLINGSPROGRAM FOR DIAGNOSE OG BEHANDLING AV IMMUN TROMBOCYTOPENI (ITP) HOS BARN OG VOKSNE Oktober 2011 1 Waleed Ghanima, PhD Overlege ved hematologisk seksjon - Medisinsk avdeling Sykehuset

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN SOMAC Control 20 mg enterotabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver enterotablett inneholder 20 mg pantoprazol (som natriumsesquihydrat).

Detaljer

Irinotecan Hospira er indisert for behandling av avansert kolorektalkreft.

Irinotecan Hospira er indisert for behandling av avansert kolorektalkreft. 1. LEGEMIDLETS NAVN Irinotecan Hospira 20 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 20 mg irinotecanhydrokloridtrihydrat, tilsvarende 17,33 mg irinotecan.

Detaljer

Informasjon til helsepersonell

Informasjon til helsepersonell 23. januar 2014 Informasjon til helsepersonell Kombinerte hormonelle prevensjonsmidler: Vær oppmerksom på forskjeller mellom preparatene når det gjelder risiko for blodpropp og betydningen av individuelle

Detaljer

God ernæringspraksis Retningslinjer for ernæringsbehandling i Helse Bergen HF

God ernæringspraksis Retningslinjer for ernæringsbehandling i Helse Bergen HF Retningslinjer for ernæringsbehandling i Helse Bergen HF Forord Mat og helse henger nøye sammen. I Helse Bergen har vi utviklet en ernæringsstrategi som vi mener vil være en viktig del av behandlingen.

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1 Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 2 Redaktører: Ingrid Høie og Terje Sletnes, Avdeling for informasjon og helsepolitikk, Den norske lægeforening,. Referansegruppe: Legeforeningens Rusmiddelpolitisk

Detaljer

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS)

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon om sykdommen Du har sykdommen myelodysplastisk syndrom som vi gjerne forkorter til MDS. Myelo betyr marg, i denne sammenheng benmarg.

Detaljer

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser ISBN 1501-973X Forord Målet med dette heftet er å gi en kort innføring om utprøvende og eksperimentell behandling ved sjeldne diagnoser.

Detaljer

Avsluttende oppgave Nasjonal Paramedic utdanning

Avsluttende oppgave Nasjonal Paramedic utdanning Avsluttende oppgave Nasjonal Paramedic utdanning Lang eller kort transport tid, stor eller liten tjeneste Likheter, forskjeller og behov for kompetanse Basert på ambulansepraksis fra Sandnes og Egersund

Detaljer

Voksne og ungdommer (over 12 år) Den anbefalte dosen er 10 mg (én tablett) én gang per dag sammen med eller uten mat.

Voksne og ungdommer (over 12 år) Den anbefalte dosen er 10 mg (én tablett) én gang per dag sammen med eller uten mat. 1. LEGEMIDLETS NAVN Rupafin 10 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder: 10 mg av rupatadin (som fumarat) Hjelpestoffer med kjent effekt: laktose 58 mg som laktosemonohydrat

Detaljer

www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to

www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to 1 www.fedon.no/graviditet Mat under svangerskap: Når du spiser for to Alt fra tiden før unnfangelsen spiller kostholdet en enormt viktig rolle både for mor og barn. Du spiser hver eneste dag, og hvert

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Til foreldre: Forespørsel om å la barnet ditt delta i 4XL-studien

Til foreldre: Forespørsel om å la barnet ditt delta i 4XL-studien 4XL-studien Hoveddel 21.03.12 Til foreldre: Forespørsel om å la barnet ditt delta i 4XL-studien Bakgrunn og hensikt Barnet ditt har sykelig fedme og er henvist til, eller allerede pasient ved Senter for

Detaljer

Matlyst gir Livslyst. Folkehelsearbeid. Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen

Matlyst gir Livslyst. Folkehelsearbeid. Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen ARBEIDSRAPPORT-2012 2022012202012012 Matlyst gir Livslyst Folkehelsearbeid Et samarbeidprosjekt mellom Utviklingssenter for hjemmetjenester i Bærum kommune og Diakonhjemmet

Detaljer