Prinsipper for et fremtidig regionalt folkevalgt nivå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prinsipper for et fremtidig regionalt folkevalgt nivå"

Transkript

1 Saknr. 14/ Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Ragnhild Finden Øyvind Hartvedt Prinsipper for et fremtidig regionalt folkevalgt nivå Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag til vedtak: Fylkestinget anbefaler at følgende prinsipper legges til grunn for et framtidig regionalt folkevalgt nivå: 1. I Norge er det behov for et robust regionalt nivå underlagt direkte folkevalgt styring som kan ta et regionalt lederskap i samarbeid med kommuner, næringsliv og statlig forvaltning. 2. Det regionale nivået må få et klart definert ansvar for de oppgaver/sektorer som er viktige for den regionale utviklingen, og for samordningen av disse oppgavene med kommunenes og statens virksomhet i regionen. Det regionale folkevalgte nivå styrker demokratiet og innebærer maktspredning. 3. Det regionale nivået må styrkes gjennom samordning av sektorinteresser fremfor statlig sektoriell detaljstyring. Oppgaver med regional/lokalt handlingsrom løses best av folkevalgte regioner i samhandling med kommunene innenfor rammen av nasjonal politikk.. 4. Generalistprinsippet skal fremdeles gjelde for regionalt folkevalgt nivå. 5. Fylkesmannsembetets oppgaver bør konsentreres om kontroll og tilsyn. 6. Folkevalgte regioner bør få overført oppgaver fra staten innenfor følgende områder: a. Statens vegvesens regionapparat/fylkesavdelinger b. Kulturrådet og tildelinger til regionale formål fra Kulturdepartementet c. Kjøp av regionale jernbanetjenester d. Deler av Forskningsrådets programmer e. Konsesjonsoppgaver og veiledningsoppgaver fra NVE og annen naturressursforvaltning av regional karakter f. De deler av BUF-etat som ikke kan legges til kommunene g. Miljø/klima

2 h. Landbruk i. Prosjektskjønnsmidler 7. Mange av disse oppgavene er av en slik karakter at de forutsetter en annen regional organisering enn dagens. Dette må ses i sammenheng med en mulig framtidig endring i kommunestrukturen. 8. Staten bør som hovedregel organisere sin virksomhet slik at den korresponderer med den folkevalgte regionstruktur som blir etablert. 9. Fylkestinget anbefaler at Møreforsknings alternativer, «Storby med fleksibel regionalpolitisk organisering» og «fleksibel regionalpolitisk organisering» legges bort i det videre arbeidet med en regionreform. 10. Alle avklaringer som gjelder det folkevalgte regionale nivå må skje parallelt med tilsvarende avklaringer knyttet til kommunestrukturen, jamfør Stortingets forutsetning av juni Med dette som utgangspunkt ber Hedmark fylkesting om at Regjeringen i den stortingsmeldingen som fremmes våren 2015 gir sin vurdering av de prinsipper som ligger i dette vedtaket. 11. Prosessen med å vurdere eventuelle endringer av det regionale folkevalgte nivået bør starte i det enkelte fylke i 2015 med siktemål om vedtak i fylkestingene høsten Fylkestinget forutsetter at både fylkeskommunene og KS blir trukket aktivt med i det videre arbeidet med vurdering av oppgaver som skal ligge til det regionale folkevalgte nivå. Vedlegg: - Vedtak fra fylkesordfører/rådslederkollegiet, KS-sentralstyre og Kontaktutvalget i Østlandssamarbeidet - Rapport, Nye folkevalgte regioner mål, prinsipper og oppgaver Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksutredning Prinsipper for et fremtidig regionalt folkevalgt nivå

3 Innledning og bakgrunn Hedmark fylkesting vedtok i sitt møte Hedmark , (sak 70/14): 1. Fylkestinget støtter fylkesordfører / rådslederkollegiets initiativ til en aktiv deltakelse i regionreformarbeidet og den prosessen som er foreslått. 2. Fylkestinget støtter fylkesrådets ambisjon om å ta en førende rolle i det videre arbeidet og at fylkesrådet går i dialog med andre fylker og kommuner. 3. Fylkestinget er tilfreds med at fylkesrådet legger opp til en tett dialog med fylkestinget og i tråd med anbefalingene fra fylkesordfører / rådslederkollegiet legger frem en sak for fylkestinget vinteren Den saken som nå legges frem for fylkestinget i Hedmark, er en oppfølging av dette vedtaket. Innstillingen fra fylkesrådet bygger på en anbefaling fra KS til alle fylkeskommunene. Utgangspunktet er at det skal fattes sammenfallende vedtak i alle fylkeskommuner, og at disse oversendes Regjering og Storting i forkant av fremleggelse og behandling av vårens stortingsmelding om kommune- og regionreform. Innstilling til vedtak er bygget på Fylkesordfører / rådslederkollegiet og KS hovedstyre sine uttalelser. I denne omgang finner fylkesrådet det hensiktsmessig å få vedtatt prinsippene, slik at fylkestinget i Hedmark kan stille seg bak det som går felles fra alle fylkeskommunene i forkant av behandlingen av stortingsmeldingen. Dette bygger på rapporten som fylkesordfører- og rådslederkollegiet har fått utarbeidet. Rapporten er vedlagt saken Samtidig vil fylkesrådet gjøre noen egne vurderinger av de alternativene som er presentert i Møreforsknings rapport om det regionale nivået. Denne rapporten vil være grunnlaget for departementets ramme for en regionreform, og fylkesrådet vil allerede her gi en anbefaling om hva som bør være med i den videre prosessen. Det videre arbeidet med reformen vil fylkesrådet komme tilbake til. Reformen står på dagsorden på møte med gruppelederne i Akershus den 3. mars. Saksopplysninger fakta Da kommuneproposisjonen ble behandlet i Stortinget i juni 2014, vedtok Stortinget, på bakgrunn av et forslag fra Venstre, å be regjeringen utrede etablering av et nytt folkevalgt regionnivå som skal erstatte fylkeskommunen, parallelt med det videre arbeidet med en kommunereform. På denne bakgrunn utlyste Kommunal- og moderniseringsdepartementet i august oppdraget med å sammenstille og vurdere eksisterende utredninger av det regionale nivå, slik at regjering og storting får et godt faglig beslutningsgrunnlag. Oppdraget gikk til Møreforskning, som i november 2014 leverte inn rapport nr. 58, Alternativer for et regionalt folkevalgt nivå, den såkalte Amdam-rapporten. Rapporten ble presentert for Hedmark fylkesting 23. januar i år, og er utsendt til fylkestingets medlemmer tidligere. Rapporten oppsummerer mye av forsknings- og utredningsarbeidet som gjort de siste 50 år om oppgavefordeling mellom stat, fylkeskommune og kommune. Møreforsknings rapport skisserer flere alternativer for et regionalt folkevalgt nivå, ut fra hvordan kommunestrukturen kan bli, og en tabell viser alternativene, og gir modellene positiv/negativ vekt på fire kriterier.

4 Alternativ Kriterier 0- alternativet 19 fylker ca. 300 kommuner Sammenslåing 10 til 15 regioner ca. 300 kommuner Landsdel 7 regioner og 80 regionkommuner Storby med fleksibel regionalpolitis k organisering ca. 150 kommuner Fleksibel regionalpolitis k og kommunal organisering regioner Demokrati Som i dag Positivt Positivt Svakt positivt Klart positivt Tjenesteproduksjon Svakt Positivt Positivt Svakt negativt Positivt negativt Myndighetsutøvelse Som i dag Positivt Klart positivt Negativt Positivt Planlegging Som i dag Positivt Positivt Svakt negativt Positivt og utvikling Totalt Svakt negativt Positivt Positivt Svakt negativt Positivt Omtalen av de enkelte alternativ er en forkortet del av rapportens sammendrag. 0-alternativet I dette alternativet forutsettes det en reduksjon av antall kommuner til omtrent 300, og med en spredning i størrelse ikke ulik dagens. Fylkeskommunestrukturen er den samme som i dag med eventuelle grensejusteringer på grunn av endringer i kommunegrenser. Alternativet forutsetter små endringer i arbeidsoppgaver mellom stat, fylkeskommune og kommune. Valgordninger m.m. som nå. Alternativet kan fungere med en moderat kommunesammenslåing. Sammenslåing Antall fylkeskommuner reduseres til 15 eller færre ved sammenslåing som stort sett bygger på dagens grenser. Alternativet forutsetter små endringer i arbeidsdeling mellom fylkeskommune og kommune, men siden alle fylkeskommuner har over innbyggere kan flere oppgaver delegeres fra stat til fylke. Valgordninger er som nå. Alternativet bygger på prinsipper utviklet av Christiansen-utvalget (1992), Oppgavefordelignsutvalget (2000) og andre utredninger rundt år Rapporten baserer vurderingen av dette alternativet i kombinasjon med ca. 300 kommuner. Landsdel Norge inndeles i syv regioner ut fra funksjonelle kriterier og med betydelig overføring av oppgaver innen spesielt utvikling og innovasjon, forskning og utdanning m.m. fra stat til region. Alternativet bygger på en utredning Tor Selstad gjorde for KS i Regionene blir politisk sterke organer for å kunne samordne offentlig virksomhet og for å kunne samarbeide proaktivt med næringsliv, frivillighet og kommuner. Kommunene er ordnet i en funksjonell kommunestruktur (ca. 80 kommuner bygd på SSB s serviceregioner) der alle kommuner har minst innbyggere (Ekspertutvalget 2014) og slik at de kan være kompetente samarbeidsparter med landsdelene og effektive velferdsprodusenter. Det er direkte valg til landsdelstyrene. Rapporten framstiller dette som noe bedre enn dagens situasjon, men med en del utfordringer og forbehold. Demokratisk kan alternativet være positivt dersom store oppgaver overføres fra staten til regionene og med reell politisk makt på regionnivået. Samtidig øker avstanden mellom velger og politiker, noe som kan gi opplevd svakere representasjon blant velgerne. Alternativet kan gi mer effektiv tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse sammenlignet med dagens situasjon, og dette vil forsterkes om regionene får reell makt til å tilpasse slik virksomhet til regionens spesielle behov og situasjon. Møreforskning mener at også utviklingsarbeid kan bli mer effektivt under forutsetning av at man har relativt få kommuner som regionene skal forholde seg til.

5 Storby med fleksibel regionalpolitisk organisering Generalistprinsippet forlates og kommunene deles inn i fire kommunegrupper. De minste har ansvar for basistjenester og lokal utvikling, mens de største har et totalansvar tilsvarende kommunale og fylkeskommunale oppgaver (Oslo-modellen). Fylkeskommunene/regionene har ansvar utenom storbyene og har varierende oppgaver i forhold til kommunene avhengig av deres størrelse og kompetanse, dvs. en trenivåmodell. Tallet på kommuner er redusert til ca. 150, av disse 4-6 med storbystatus, med byregionstatus, men også over 50 som er små distriktskommuner. Storbyene og fylkene/regionene vil være sentrale men adskilte regionale utviklingsaktører. Det er indirekte valg til regionforsamlingen, dvs. direkte valg til to nivå kommunestyre og Storting. Modellen bygger på ideer presentert av Rattsø (2014) der han fokuserer på at for å få en mer dynamisk nærings- og samfunnsutvikling bør kommunal organisering bygge på de store byene og deres omland. Fleksibel regionalpolitisk organisering Generalistprinsippet forlates. Landet deles inn i 10 til 15 regioner som får et overordnet ansvar for regional planlegging og utvikling i hele regionen og ansvar for at alle innbyggere har gode velferds- og samfunnsforhold. Kommuner har ansvar for velferdsproduksjon, utviklingsarbeid, samfunnsplanlegging m.m. i forhold til størrelse og kompetanse og i tett samarbeid med regionen. Alle kommuner har ansvar for kommunal basisvirksomhet som barnehage, skole, SFO, hjemmebasert omsorg m.m. Kommuner som slår seg sammen vil kunne få større oppgaver og motsatt, i tett samarbeid med region og nabokommuner. Antall kommuner vil derfor kunne variere over tid. Modellen kan fungere best med relativt få kommuner i hver region for å kunne ha tette samarbeidsrelasjoner, helst ikke flere enn 15. Det er direkte valg til tre nivå; kommunestyre, regionstyre og Storting. Regionene er valgkrets til Stortinget, kommunene til regiontinget. Modellen bygger på scenarioet modul presentert i Selstad m.fl. (2012), men her modifisert ved at Møreforskning har introdusert full fleksibilitet i arbeidsdeling mellom kommune og region avhengig av størrelse og kompetanse. Dette er en modell der governance, tett samarbeid mellom aktører for å finne de beste løsningene knyttet til lokale og regionale utfordringer, er hovedprinsipp for planlegging og utvikling. Dette alternativet er det mest radikale sammenlignet med dagens situasjon, fordi både struktur, oppgaver og arbeidsmåter forutsettes endret. Derfor er det også vanskelig å vurdere virkninger, fordi disse er avhengig av om regionene lykkes i samarbeidet med kommunene, dvs. om man greier å legge om arbeidsformer fra styring fra toppen til samarbeid og fleksibilitet. I prinsippet skal det utvikles avtaler mellom region og hver kommune om hvilke oppgaver som skal løses av kommunen og hvilke regionen har ansvar for. Dette er tilsvarende prinsipp som i samhandlingsformen, som er regulert av avtaler mellom helseforetak og kommune. Om man lykkes med å utvikle et tett samarbeid og dermed også kunne ha stor fleksibilitet i å finne gode lokale og regionale løsninger på så vel tjenesteproduksjon som utviklingsarbeid, vurderes dette alternativet av Møreforskning som klart bedre enn dagens situasjon. På den andre sida kan det regionale nivået lett utvikles til å bli en sterk overherre som reduserer lokal politisk makt. Om man har mange og små kommuner øker sjansene for slik overstyring. Slike utfordringer kan reduseres om man har relativt få kommuner og med relativt stor egenmakt og dermed er mer likestilte partnere. Man kan også lage et system for forutsigbare kommunale oppgaver slik Selstad m.fl. (2012) skisserer, med fire kommunegrupper og med klart definerte oppgaver avhengig av befolkningsstørrelse. I analysene og vurderingene peker Møreforskning på utfordringer knyttet til sammenhengen mellom en kommunereform og regionreform, utfordringer knyttet til generalistprinsippet, geografisk inndeling av regioner og demokratiets rolle på regionalt nivå. Spesielt pekes det på utfordringer knyttet til demokrati, utviklingsarbeid og regional samordning i vårt fragmenterte samfunn. I flere av alternativene har de pekt på at det kan være et motsetningsforhold mellom produksjon/myndighetsutøvelse og utviklingsarbeid. Den spesielle utfordringen man har på regionalt nivå er samordning av offentlig og privat virksomhet og planer, på en slik måte at man får best mulig regional utvikling og effektiv bruk av private og offentlige

6 ressurser. Segmentering og fragmentering rammer spesielt utfordringene med å se funksjonelle regionale sammenhenger og å utvikle planer og tiltak som er effektive for utvikling. Dette krever utviklingsledelse og tett samarbeid mellom sentrale aktører, om aktiviteter det er vanskelig å organisere på statlig nivå eller lokalt. Økende kompleksitet i samfunnet stiller økende krav til governance - å finne nye muligheter og løsninger som er effektive i en nasjonal, regional og lokal kontekst. Statlige arbeidsplasser Antall ansatte i staten økte med 4500 mellom 2011 og 2013, til i alt I løpet av 2014 ble det opprettet 3000 nye statlige arbeidsplasser. Dette omfatter ansatte i departementene, Statsministerens kontor, domstolene og Sametinget, med underliggende virksomheter. Helseforetakene er ikke inkludert. Den største veksten i arbeidsplasser er i Oslo, Akershus og Sør-Trøndelag. De største byene vinner konkurransen om de statlige arbeidsplassene. Det skyldes til en viss grad befolkningsutviklingen i sentrale strøk, som må følges opp med offentlige tjenester. 1 Videre prosess Fylkeskommunene har med utgangspunkt i signalene regjeringen ga i regjeringsplattformen og senere flertallsvedtak under Stortingsbehandlingene av kommuneproposisjonene den , utarbeidet to rapporter: Oppgavefordeling ved en kommune- og regionreform og Nye folkevalgte regioner mål, prinsipper og oppgaver som er vedlagt. Rapport: Oppgavefordeling ved en kommune- og regionreform ble presentert og vedtatt under fylkesordfører-/rådslederkollegiets møte på Oscarsborg 8.og 9. september Fylkesordfører- /rådslederkollegiet fattet her et vedtak hvor en blant annet ber om at fylkeskommunene blir representert i arbeidet med kommunereform som fylkesmennene nå leder. I vedtaket heter det også at fylkesrådmennene bes om å arbeide videre med sikte på at fylkeskommunene og KS kan komme med konkrete innspill til stortingsmeldingen regjeringen legger fram våren Rapporten Nye folkevalgte regioner mål, prinsipper og oppgaver, ble overlevert og vedtatt under fylkesordfører-/rådslederkollegiets møte den Med utgangspunkt i rapportene behandlet Hedmark fylkesting i sitt møte den en sak om å støtte fylkesordfører / rådslederkollegiets aktive deltakelse i regionreformarbeidet. Fylkestinget ga også støtte til fylkesrådets ambisjon om å ta en førende rolle i det videre arbeidet og at fylkesrådet går i dialog med andre fylker og kommuner. De to rapportene ble lagt til grunn for vedtak om uttalelse i Fylkesordfører / rådslederkollegiet den , og dette vedtaket ble også tiltrådt av Hovedstyret i KS den ,(begge nevnte vedtak er lagt ved saken). På denne bakgrunn har KS i brev av sammenfattet forslag til en felles innstilling til vedtak i samtlige fylkesting. Formålet med dette er å oversende vedtakene fra fylkestingene i forkant av fremleggelse og behandling av vårens stortingsmelding om kommune- og regionreformen. KS ser det som en fordel for den videre interessepolitiske oppfølgingen av saken overfor nasjonale myndigheter om de politiske organene i fylkeskommunene kan inviteres til å fatte mest mulig likelydende vedtak. Innen utgangen av mars 2015 vil regjeringen legge frem en melding for Stortinget om nye oppgaver til kommunene som del av kommunereformen. Her vil regjeringen også orientere om oppfølgingen av Stortingets vedtak om det regionale folkevalgte nivået. Stortingsmeldingen vil drøfte ulike retninger for hvordan det regionale folkevalgte nivået kan utvikles. Koblingen til kommunereformen skal også omtales. Østlandssamarbeidets kontaktutvalg vedtok i sitt møte den 6. januar 2015 å tilrå at fylkesordfører/- rådslederkollegiets vedtak/anbefaling fra møtet 5. desember 2014 legges til grunn for sak som behandles i den enkelte fylkeskommune. 1 Kilde SSB og KMD

7 Kommunereformen vil ha kommet noe lengre enn arbeidet med det regionale nivået våren Stortingets behandling av meldingen våren 2015 vil legge viktige premisser for det videre arbeidet med utvikling av regionnivået. Det gjelder både med hensyn til oppgaver, regional inndeling og forholdet til kommunene. I tiden fremover vil det være viktig å vurdere hva som vil være en hensiktsmessig inndeling og organisering for Hedmark fylkes sin del, og gjennom sin deltakelse i forum som Østlandssamarbeidet og Fylkesordfører / rådslederkollegiet vil Hedmark fylkeskommune kunne være med på å utrede og vurderer mulige alternative løsninger. Østlandssamarbeidets kontaktutvalg vedtok på sitt møte den 6. januar, å etablere en hurtigarbeidende arbeidsgruppe for å få fram relevant fakta materiale om dagens situasjon, og som grunnlag for vurdering av ulike modeller for framtidig regionnivå på Østlandet. Alle fylkeskommunene er invitert til å delta i arbeidsgruppen, og Hedmark fylkeskommune deltar med to representanter. Vurderinger Det er fylkesrådets vurdering at Hedmark fylkeskommune bør støtte opp om vedtakene fattet i Fylkesordfører / rådslederkollegiet, Hovedstyret i K og Østlandssamarbeidet, slik at fylkeskommunene fremstår med et samordnet budskap. Fylkesrådet mener det er riktig å videreføre et regionalt folkevalgt nivå, idet dette gir lokaldemokratiet bedre rammevilkår og fordi det er nødvendig med en regional samordning som kan virke som en motvekt til statlig detaljstyring og en sektorisert offentlig forvaltning. Fylkesrådet mener det vil styrke lokaldemokratiet dersom en flytter oppgaver fra stat til et regionalt folkevalgt nivå. En regionalt folkevalgt aktør vil videre kunne sikre en samfunns- og næringsutvikling som er tilpasset de regionale fortrinn og utfordringer som Hedmark har. Videre mener fylkesrådet det er viktig å støtte opp under generalistsprinsippet, og ønsker en tjenesteproduksjon som bygger på at oppgaver skal løses på lavest mulig effektive nivå. Fylkesrådet er av den oppfatning at en del oppgaver, som for eksempel videregående opplæring og investering innen samferdsel, er oppgaver som krever et relativt stort innbyggertall, og som bør ligge på et regionalt nivå. Fylkesrådet er kritisk til alternativene «storby» og «fleksibel regionalpolitisk organisering» fra Møreforsknings rapport. Det bygger særlig på at disse alternativene forlater generalistprinsippet. Norge vil framstå enda mer fragmentert enn i dag, og det er ikke heldig. Det er viktig at noen har ansvar for å tenke helhet innenfor et territorielt nivå mellom stat og kommune. For fylkesrådet framstår det også som tungvint og byråkratiserende at relasjonen mellom region og kommuner skal reguleres av avtaler. Erfaringen fra samhandlingsreformen er i rapporten brukt som et positivt eksempel på en slik relasjon. Fylkesrådet vurderer avtaleformen som kommunene og sykehusene anvender i dag som utfordrende. De blir omfangsrike, og legger opp til en tvisteløsning som kan bli ressurskrevende, siden de ordinære domstolene i siste instans skal løse tvister. En slik tvisteløsningsmekanisme kan føre til langvarige prosesser og virker derigjennom lammende for partene. Fylkesrådet vil derfor fraråde å bygge relasjonen kommune/region på avtaler. Fylkesrådet anbefaler derfor å legge de to alternativene til side allerede nå. Når det gjelder de tre andre alternativene til Møreforskning, er det fylkesrådets vurdering at de må være med i det videre arbeidet med kommune- og regionreform. Dette er alternativer som kan tilpasses den kommunestrukturen landet ender opp med, og som vil bidra til å opprettholde et effektivt regionalt folkevalgt nivå. Statlige arbeidsplasser og organisering har så langt vært et lite tema i diskusjonene rundt kommune- og regionreformen. Det er uheldig at det ikke er en sterkere kobling mellom alle nivåene i reformprosessen. Formålet med en offentlig organisering av landet er å gi innbyggerne de tjenestene de har behov for på en hensiktsmessig måte. Forholdet mellom det statlige nivået fylkesmannsembetet og det regionale folkevalgte nivået bør derfor være en viktig del av diskusjonen rundt et framtidig regionalt nivå.

8 Fylkesmannen er statens representant i fylket og skal arbeide for at Stortinget og Regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp regionalt og lokalt. Fylkesmannen har viktige styrings- og rettledningsoppgaver overfor kommunene og skal føre tilsyn med den kommunale forvaltningen og den kommunale økonomien, blant annet etter kommuneloven. Fylkesmannsembetene er også statlig sektormyndighet på viktige områder som miljøvern, landbruk, sivil beredskap, sosial omsorg, og innenfor familiesektoren. Fylkesmannen er statens fremste representant i fylket Fylkesmannsembetets rolle og utvikling er forankret i arbeidet med å utvikle en desentralisert forvaltning, og hensynet til det lokale selvstyret og enkeltmenneskets rettssikkerhet står sentralt i fylkesmannens arbeid. Det har i årenes løp vært gjort noen forsøk på å overføre oppgaver fra statlig nivå i fylkene over på det regionale nivået, altså til fylkeskommunen. Sist dette ble forsøkt endte det med at deler av den statlige landbruksforvaltningen ble overført fra fylkesmannen til fylkeskommunene. Det bør tas en grundig gjennomgang på om det er flere oppgaver som dreier seg om utvikling og veiledning som kan overflyttes til fylkeskommunen, slik at fylkesmannens oppgaver kan konsentreres primært om kontroll og tilsyn. Det vil gi en klarere ansvarsfordeling og også kunne gi innbyggerne en bedre oversikt og innsyn i fordeling av oppgaver mellom nivåene. Fylkesrådetvil også peke på at statlige arbeidsplasser må fordeles jevnere over hele landet. En velorganisert offentlig sektor i distriktene er viktig blant annet for at det skal skapes nye arbeidsplasser og gjøres investeringer i det private næringslivet. I tillegg er det viktig for å bygge opp sterke fagmiljøer. Det har blant annet betydning for å øke bosetting i flere deler av landet. Det gjennomføres nå flere omstillings- og sentraliseringsprosesser, blant annet politireformen. Det er stor fare for at mange statlige arbeidsplasser kan forsvinne fra distriktene i disse prosessene. Fare for fragmentering av Hedmark fylke I arbeidet med kommunereformen i Hedmark er det enkelte av kommunene sør og nord i fylket som ser det som hensiktsmessig å vende blikket mot hhv Akershus og Sør-Trøndelag. Fylkesrådet vil advare mot en slik fragmentering av Hedmark fylke. Vi bør ha som mål å være attraktive nok til at de sørligste og nordligste kommunene ser det som mer aktuelt og interessant å bli værende i Hedmark, framfor å arbeide for å bli en utkant i et annet fylke, noe som vil være uheldig for Hedmark. Konklusjon På bakgrunn av ovennevnte mener fylkesrådet det er viktig å støtte innstillingen som er utarbeidet på bakgrunn av vedtakene i Fylkesordfører / rådslederkollegiet, KS sitt hovedstyre og Østlandssamarbeidet.

Regionreformen. Status Oppland fylkeskommune. Mulighetenes Oppland

Regionreformen. Status Oppland fylkeskommune. Mulighetenes Oppland Regionreformen Status Oppland fylkeskommune Fylkestingets drøftinger Innspill i forkant av Stortingsmeldingen om Kommunereformen Fylkestingets behandling i møte 14.10.2014 sak 53/14 Prinsipper for et regionalt

Detaljer

5. Folkevalde regionar bør få overført oppgåver frå staten innafor følgjande område:

5. Folkevalde regionar bør få overført oppgåver frå staten innafor følgjande område: Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Tore Eriksen, fylkesrådmann Sak nr.: 14/8441-1 Uttale i høve føreståande regionreform Fylkesrådmannen rår fylkesutvalet til å gjere slikt vedtak: Sogn og Fjordane

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkestinget (FT) /15

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkestinget (FT) /15 SAKSPROTOKOLL Arkivsak-dok. 201403897 Saksbehandler Stian Sørensen Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkestinget (FT) 25.03.2015 1/15 Prinsipper for et regionalt folkevalgt nivå Fylkesrådmannens innstilling 1.

Detaljer

Regionalt nivå nye modellar. Jørgen Amdam

Regionalt nivå nye modellar. Jørgen Amdam Regionalt nivå nye modellar Jørgen Amdam Evaluering modell Sterke sider idear Sterke sider 5 viktigaste Svake sider idear Svake sider 5 viktigaste Forbedring tiltak 5 viktigaste Storby 20 byregionar, «restfylke»

Detaljer

Regionreformen. Solveig Ege Tengesdal Fylkesordfører

Regionreformen. Solveig Ege Tengesdal Fylkesordfører Regionreformen Solveig Ege Tengesdal Fylkesordfører Bakgrunn Regjeringen Solbergs kommunereform ble vedtatt i Stortinget juni 2014. Reformen omfatter også det regionale nivået Regjeringen la fram St.melding

Detaljer

ALTERNATIVER FOR REGIONALT FOLKEVALGT NIVÅ

ALTERNATIVER FOR REGIONALT FOLKEVALGT NIVÅ ALTERNATIVER FOR REGIONALT FOLKEVALGT NIVÅ Oslo 2.desember 2014 Lars J. Halvorsen Møreforsking 1 Fremgangsmåte Vi har sammenstilt og analysert eksisterende utredninger og stortingsdokumenter med relevans

Detaljer

ALTERNATIVER FOR REGIONALT FOLKEVALGT NIVÅ. Oslo1.desember 2014 Professor Jørgen Amdam Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda

ALTERNATIVER FOR REGIONALT FOLKEVALGT NIVÅ. Oslo1.desember 2014 Professor Jørgen Amdam Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda ALTERNATIVER FOR REGIONALT FOLKEVALGT NIVÅ Oslo1.desember 2014 Professor Jørgen Amdam Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda 1 Fremgangsmåte Vi har sammenstilt og analysert eksisterende utredninger og

Detaljer

Regionreform og naboprat. Orientering til regionrådene mars 2016

Regionreform og naboprat. Orientering til regionrådene mars 2016 Regionreform og naboprat Orientering til regionrådene mars 2016 Tilbakeblikk hva har skjedd? Fylkeskommunene var tidlig ute startet utredninger i KS-regi allerede høsten 2013 Fylkesordfører-/rådslederkollegiet

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui TRØNDELAGSUTREDNINGEN HØRINGSSVAR FRA SØR-TRØNDELAG KrF opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

Regionreformen Nasjonalt, og regionalt i Buskerud, Telemark og Vestfold

Regionreformen Nasjonalt, og regionalt i Buskerud, Telemark og Vestfold Regionreformen Nasjonalt, og regionalt i Buskerud, Telemark og Vestfold Egil Johansen, fylkesrådmann Vestfold fylkeskommune Regionsammenslåing "Stortinget har vedtatt at det skal være større og færre regioner.

Detaljer

Regionreformen - videre prosess

Regionreformen - videre prosess Saknr. 16/11991-1 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Regionreformen - videre prosess Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkestinget ber

Detaljer

UTTALELSE FRA FYLKESKOMMUNEN VEDR. KOMMUNEREFORMEN

UTTALELSE FRA FYLKESKOMMUNEN VEDR. KOMMUNEREFORMEN 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.09.2016 2014/2345-32955/2016 / 020 Saksbehandler: Dag Ole Teigen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestingets kultur-, nærings- 18.10.2016 og helsekomité Fylkestinget 25.10.2016

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Oppfølging av Stortingets vedtak om sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommune

Oppfølging av Stortingets vedtak om sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommune Saknr. 17/6276-1 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Oppfølging av Stortingets vedtak om sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommune Innstilling til vedtak: Det opprettes et forhandlingsutvalg med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/4659 PROSESS FOR MODUM KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: 1. Styringsgruppe for arbeidet med kommunereform

Detaljer

Kommunereformen innhold og status

Kommunereformen innhold og status Kommunereformen innhold og status Solbergregjeringens kommunereform Samarbeidsavtale (H/Frp/Krf/V): «Gjennomføre en kommunereform, hvor det sørges for at det fattes nødvendige vedtak i perioden» Regjeringen

Detaljer

Redegjørelse fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll om regionreform

Redegjørelse fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll om regionreform Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Redegjørelse Regionreform Bodø, 25. april 2016 Redegjørelse fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll om regionreform Fylkesordfører; Stortinget har vedtatt at det skal være tre folkevalgte

Detaljer

Om regionreformen. Nye folkevalgte regioner og ny fylkesmannstruktur

Om regionreformen. Nye folkevalgte regioner og ny fylkesmannstruktur Om regionreformen Nye folkevalgte regioner og ny fylkesmannstruktur Presentasjon på rådmannsmøte i Grenlandssamarbeidet, 9.8.2016 Bent Aslak Brandtzæg 1 Bakgrunn Stortinget fattet 18. juni 2014 følgende

Detaljer

Høring - nye oppgaver til større kommuner

Høring - nye oppgaver til større kommuner Saknr. 16/15810-1 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Høring - nye oppgaver til større kommuner Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vil fraråde en overføring av kollektivtransport fra regionalt folkevalgt

Detaljer

Regionreformen. v/fylkesrådsleder Per - Gunnar Sveen Fylkestinget, desember 2016

Regionreformen. v/fylkesrådsleder Per - Gunnar Sveen Fylkestinget, desember 2016 Regionreformen v/fylkesrådsleder Per - Gunnar Sveen Fylkestinget, desember 2016 Meld. St. 22 nye oppgaver Flere kulturminneoppgaver som i dag ligger hos Riksantikvaren Fylkesmannens ansvar og rolle innen

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Redegjørelse under 2. fylkestingssamling Narvik, 07.april Fylkesordfører

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Redegjørelse under 2. fylkestingssamling Narvik, 07.april Fylkesordfører Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Redegjørelse under 2. fylkestingssamling Narvik, 07.april 2014 Fylkesordfører Tema for denne redegjørelsen er kommunereformen. Det er viktig at fylkestinget deltar i den aktuelle

Detaljer

Regionreformen - sammenslåing av Hedmark og Oppland

Regionreformen - sammenslåing av Hedmark og Oppland Saknr. 16/17687-1 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Regionreformen - sammenslåing av Hedmark og Oppland Innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune ønsker å få delegert myndighet og virkemidler, slik

Detaljer

Byrådssak 381/14. Bergen kommunes arbeid med kommunereformen ESARK

Byrådssak 381/14. Bergen kommunes arbeid med kommunereformen ESARK Byrådssak 381/14 Bergen kommunes arbeid med kommunereformen BJOL ESARK-0129-201427972-3 Hva saken gjelder: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har i skriv til alle landets kommuner invitert

Detaljer

Kommunereform, Regionreform, Fylkesmannsreform

Kommunereform, Regionreform, Fylkesmannsreform Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereform, Regionreform, Fylkesmannsreform Jørund K Nilsen Kommunereformen Kapasitet og kompetanse Funksjonalitet Kommunestyrevedtak, per 14. september 2016

Detaljer

Regionreformen. hva skjer med Østfold fylkeskommune? Kommunesamlingen 9.juni 2016 Fylkesdirektør Hilde Brandsrud

Regionreformen. hva skjer med Østfold fylkeskommune? Kommunesamlingen 9.juni 2016 Fylkesdirektør Hilde Brandsrud Regionreformen hva skjer med Østfold fylkeskommune? Kommunesamlingen 9.juni 2016 Fylkesdirektør Hilde Brandsrud 1 Tilbakeblikk hva har skjedd? Fylkeskommunene var tidlig ute startet utredninger i KS-regi

Detaljer

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Nord-Trøndelag KrF, til Trøndelagsutredningen. Vennlig hilsen. Tarjei Cyvin. Fylkessekretær

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Nord-Trøndelag KrF, til Trøndelagsutredningen. Vennlig hilsen. Tarjei Cyvin. Fylkessekretær Fra: Nord-Trøndelag KrF Sendt: 5. februar 2016 10:47 Til: Postmottak Nord-Trøndelag Fylkeskommune Emne: Re: Trøndelagsutredningen og tilhørende intensjonsplan høring Vedlegg: Høring Trøndelagsutredningen

Detaljer

Kommune- og regionreform

Kommune- og regionreform Kommune- og regionreform Ordfor- Jorgen Amdam Opplegg Kommunereform? KVIFOR KORLEIS? Kommune og region 1 Positiveproofofglobalwarming. 18th Century MON 1960 1970 1980 19196 1900 2007 2030 2050 NOVV UHE

Detaljer

St.meld. nr. 12 ( ) Regionale fortrinn - regional framtid Om prosessen for å avklare inndelingsspørsmål

St.meld. nr. 12 ( ) Regionale fortrinn - regional framtid Om prosessen for å avklare inndelingsspørsmål Kommunene Deres ref Vår ref Dato 06/2918-3 SOP 11.01.2006 St.meld. nr. 12 (2006-2007) Regionale fortrinn - regional framtid Om prosessen for å avklare inndelingsspørsmål Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Oversender vedlagte dokument Saksnr: 15/ Saksbeh: Kjersti Dalen Stæhli Deres ref.: Med vennlig hilsen Kjersti Dalen Stæhli Utviklingstjenesten

Oversender vedlagte dokument Saksnr: 15/ Saksbeh: Kjersti Dalen Stæhli Deres ref.: Med vennlig hilsen Kjersti Dalen Stæhli Utviklingstjenesten Fra: Melhus kommune Sendt: 2. februar 2016 15:28 Til: Postmottak STFK Emne: Melding om politisk vedtak - Høring - Trøndelagsutredningen Vedlegg: 160000005035.PDF; 160000005029.PDF;

Detaljer

Kommunereform. Fylkesmann Kristin Hille Valla

Kommunereform. Fylkesmann Kristin Hille Valla Kommunereform Fylkesmann Kristin Hille Valla 20.05.2014 Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V Bedre tjenester

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN. Tom Egerhei ass. fylkesmann. Fylkesmannen i Vest-Agder

KOMMUNEREFORMEN. Tom Egerhei ass. fylkesmann. Fylkesmannen i Vest-Agder KOMMUNEREFORMEN Tom Egerhei ass. fylkesmann Fylkesmannen i Vest-Agder Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF,

Detaljer

Kommunene ble gjennom formannskapslovene i 1837 basert på inndelingen i prestegjeld. Norge ble delt inn i 392 kommuner

Kommunene ble gjennom formannskapslovene i 1837 basert på inndelingen i prestegjeld. Norge ble delt inn i 392 kommuner Vi trenger robuste kommuner tilpasset morgendagens utfordringer. Innbyggerne i hele landet skal ha gode barnehager, skoler og helsetjenester også i fremtiden. Kommunereform Stavanger-regionen næringsforening

Detaljer

Nye folkevalgte regioner,

Nye folkevalgte regioner, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye folkevalgte regioner, Roller, struktur, oppgaver Jørund K Nilsen Positiv samfunnsutvikling i hele landet Tilpasning til regionale fortrinn Samordne oppgaveløsning,

Detaljer

Innledning på møte om kommunereformen

Innledning på møte om kommunereformen Innledning på møte om kommunereformen 06.09.16 Velkommen til dette møtet som arrangeres som et ledd i at vi arbeider med tilrådning overfor departementet i forbindelse med kommunereformen. Sigbjørn annonserte

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 9/ Kommunestyret 4/ Følgende skal rapporteres innen 1. februar til Fylkesmannen:

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 9/ Kommunestyret 4/ Følgende skal rapporteres innen 1. februar til Fylkesmannen: Selbu kommune Arkivkode: 031 Arkivsaksnr: 2014/78-36 Saksbehandler: Karsten Reitan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 9/15 13.01.2015 Kommunestyret 4/15 19.01.2015 Status - Kommunereformen

Detaljer

Innst. 262 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 262 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 262 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument 8:26 S (2013 2014) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre Saksansvarlig Katrine Lereggen Kommunestyret 10.11.2015 PS 98/15 Innstilling 1. Melhus kommune vil ikke søke om kommunesammenslåing

Detaljer

Fylkeskommunen i kommunereformen. Jørund Nilsen NIVI Analyse AS

Fylkeskommunen i kommunereformen. Jørund Nilsen NIVI Analyse AS Fylkeskommunen i kommunereformen Jørund Nilsen NIVI Analyse AS Hovedtemaer 1. Prosesser 2. Oppgaver til kommunene 3. Oppgaver til folkevalgte regioner 4. Alternative modeller Kommunereform- prosesser Stortingsmelding

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

1. Brev fra Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 26. august Kommunereform Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (Prop.

1. Brev fra Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 26. august Kommunereform Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. Side 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: KOMMUNESTYRET 13.11.2014 66/14 Arkivsaksnr.: 14/2478 Arkivnøkkel.: 034 &23 Saksbeh.: Else Marie Stuenæs KOMMUNEREFORMEN - OPPSTARTSSAK

Detaljer

Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen?

Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen? Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen? Innledning for Trondheimsregionen 20.06.2014 Alf-Petter Tenfjord Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fram til i dag har diskusjonen vært:

Detaljer

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren.

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. 1 Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. Senterpartiet vil være en pådriver for reformer i kommunesektoren som bidrar til å forbedre tjenestetilbudet og til å fremme folkestyret.

Detaljer

Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark.

Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark. Prosjektplan for Kommunereformen i Hedmark. Denne planen er dynamisk og tidsplanen blir oppdatert løpende. Behandling: 09.2.2015 Behandlet i ledergruppa 12.2.2015 Innspill fra møte med KS 1. Bakgrunn,

Detaljer

Kommunereformen Nasjonal reform Regionale og lokale prosesser

Kommunereformen Nasjonal reform Regionale og lokale prosesser Kommunereformen Nasjonal reform Regionale og lokale prosesser Verran kommune 29. januar 2015 Seniorrådgivere Trude Mathisen og Sigrid Hynne Ca år 1900 I dag En øy 2 fylker 3 kommuner Nasjonal kommunereform

Detaljer

Regionreformen og utredning av ny region Innlandet

Regionreformen og utredning av ny region Innlandet Regionreformen og utredning av ny region Innlandet Møte med regionrådet September 2016 Fylkesrådet Status ellers i landet Status ellers i landet Telemark; 172 494 Endringer i regionstruktur ellers i landet

Detaljer

Kommunereform KS ståsted. Signe Pape, regiondirektør Akershus og Østfold

Kommunereform KS ståsted. Signe Pape, regiondirektør Akershus og Østfold Kommunereform KS ståsted Signe Pape, regiondirektør Akershus og Østfold «Landsstyret er positiv til at KS sentralt og regionalt tilrettelegger for og gir prosessveiledning i lokale prosesser og at dette

Detaljer

Kommunereform Samnanger kommune Victor Ebbesvik, KS Vest

Kommunereform Samnanger kommune Victor Ebbesvik, KS Vest Kommunereform Samnanger kommune 18.06.14 Victor Ebbesvik, KS Vest Hvorfor har vi debatten om kommunereform? Alle politiske partier sier noe om dette i sine programmer for denne perioden KS landstinget

Detaljer

Prosjektstyringsgruppen har ikke tatt stilling til det regionale nivået som beskrives senere i rapporten.

Prosjektstyringsgruppen har ikke tatt stilling til det regionale nivået som beskrives senere i rapporten. SLUTTRAPPORT FORPROSJEKT Kommunestruktur for Haugaland Vekstkommunene, 5. februar 2015 Sammendrag Kommunereform er et komplekst område og det er svært mange faktorer som spiller inn. Ikke minst er identitet

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

STATUSOVERSIKT KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN

STATUSOVERSIKT KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN STATUSOVERSIKT KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN Innhold 1 Innledning... 3 2 Sentrale føringer... 4 2.1 Kriterier for god kommunestruktur... 4 2.2 Oppgaveoverføring til kommunene... 5 2.3 Regional organisering...

Detaljer

Protokoll fra møte i

Protokoll fra møte i Møteprotokoll Protokoll fra møte i Østlandssamarbeidets kontaktutvalg 06.01.2015 Møtested: Akershus fylkeskommune Fylkestingsal Møtedato: 06.01.2015 Tid: 10:00-13:15 Sak nr 1 2/15 Medlemmer og varamedlemmer

Detaljer

Kommune- og regionreform, - hva nå?

Kommune- og regionreform, - hva nå? Kommune- og regionreform, - hva nå? Vedtaket likt Innst. 333 S (2014-2015) fra kommunal- og forvaltningskomiteen om kommunereformen Dette sa vedtaket: Flertallstilslutning til: at Norge fortsatt skal ha

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015 og kommunereform

Kommuneproposisjonen 2015 og kommunereform Kommuneproposisjonen 2015 og kommunereform Statssekretær Paul Chaffey Fylkesmannen og KS, Sarpsborg 16. mai 2014 Finansieringen av velferd Å styrke konkurranseutsatte næringer og sikre trygge arbeidsplasser

Detaljer

KS sin rolle i kommunereformen, lokalt og sentralt MNS, 14. november Marit Moe, KS Nord-Trøndelag

KS sin rolle i kommunereformen, lokalt og sentralt MNS, 14. november Marit Moe, KS Nord-Trøndelag KS sin rolle i kommunereformen, lokalt og sentralt MNS, 14. november 2014 Marit Moe, KS Nord-Trøndelag Landstingets uttalelse, februar 2012 Landstinget er KS øverste styrende organ. Det avholdes hvert

Detaljer

Grendemøter Nasjonal kommunereform

Grendemøter Nasjonal kommunereform Grendemøter Nasjonal kommunereform Nasjonal kommunestrukturreform Alle kommuner skal delta i en prosess for gjennomgang av kommunestrukturen i Norge, jf. kommuneproposisjon 2015 Regjeringen mål: Gode og

Detaljer

Tilbud til kommunene om «mal for avsluttende saksframlegg om kommunereformen»

Tilbud til kommunene om «mal for avsluttende saksframlegg om kommunereformen» Trondheim, 09. mai 2016 Tilbud til kommunene om «mal for avsluttende saksframlegg om kommunereformen» Kommentarer og leseveiledning fra Fylkesmannen Gjennom brev til alle kommunene fra Fylkesmannen 1.

Detaljer

Region Viken. Ny folkevalgt region?

Region Viken. Ny folkevalgt region? Region Viken Ny folkevalgt region? Avtale om sammenslåing av Akershus, Buskerud og Østfold o Avtalen er forhandlet frem i forhandlingsutvalget mellom partene i Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner

Detaljer

Kommunereformen i Finnmark

Kommunereformen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Kommunereformen i Finnmark Prosjektplan for perioden 2015 16 Godkjent i styringsgruppen 5. mars 2015. 15 Innhold Bakgrunn... 2 Målene med reformen:... 2 Overordnede rammer... 3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.03.2015 Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/5376 Klassering: 000 Saksbehandler: Torunn Austheim KOMMUNEREFORMEN - PROSESS OG MANDAT Trykte vedlegg:

Detaljer

Fylkesmannens tilråding om kommunestruktur i Telemark fylke

Fylkesmannens tilråding om kommunestruktur i Telemark fylke Saksbeh.: Per Dehli, 35586133 Vår dato 28.09.2016 Deres dato Vår ref. 2014/3968 Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Fylkesmannens tilråding om kommunestruktur

Detaljer

Kommunereformen sak om oppgaver og retningsvalg

Kommunereformen sak om oppgaver og retningsvalg Kommunereformen sak om oppgaver og retningsvalg Foto: Geir Hageskal Trøndelagsrådets AU, 8.12.2014, Steinkjer Status for arbeidet Rådmannen arbeider med en sak til bystyrets møte i januar Svare på oppgaver

Detaljer

Kommunereformen sett fra KS. Victor Ebbesvik, KS Vest Radøy kommune 30.1014 oktober 2014

Kommunereformen sett fra KS. Victor Ebbesvik, KS Vest Radøy kommune 30.1014 oktober 2014 Kommunereformen sett fra KS Victor Ebbesvik, KS Vest Radøy kommune 30.1014 oktober 2014 Forventninger til medlemmene fra KS landsting februar 2012 «Landstinget forventer at kommunene vurderer om gjeldende

Detaljer

Hvordan kan nye regioner bli gode samfunnsutviklere? Oppsummering av Østlandssamarbeidets arbeid innen samferdselsområdet

Hvordan kan nye regioner bli gode samfunnsutviklere? Oppsummering av Østlandssamarbeidets arbeid innen samferdselsområdet Hvordan kan nye regioner bli gode samfunnsutviklere? Oppsummering av Østlandssamarbeidets arbeid innen samferdselsområdet Kollegiesamling 5. november 2015 Eirik Strand Leder for Opplandstrafikk Bakgrunn

Detaljer

Prosjektplan - kommunereformen

Prosjektplan - kommunereformen Nesodden kommune Prosjektplan - kommunereformen 06.05.2015 Revidert etter KST 061/15 23.04.15 1 Innholdsfortegnelse 2 Bakgrunn... 2 3 Rammer for prosessarbeidet... 2 3.1 Nasjonale føringer... 2 3.2 Regionale

Detaljer

Kommunereform, veien videre. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunereform, veien videre. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereform, veien videre ET STERKERE LOKALDEMOKRATI 2014: Tiårig grunnskole, beredskap mot forurensing, bosetting av flyktninger, avfallshåndtering og avløp, kommuneleger, helsestasjon, somatiske sykehjem,

Detaljer

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter.

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. Utredning datert 14.12. 2015 fra Agenda Kaupang. Bakgrunn for høringen. Stortingets mål for reformen. Gode og likeverdige

Detaljer

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner Lesja kommune Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner 1.0 Bakgrunn Alle landets kommuner er nå invitert til å delta i prosesser og fylkesmannen har fått ansvar for å igangsette disse. Regjeringen

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingsalen Møtedato

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingsalen Møtedato Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 02.03.2016 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingsalen Møtedato 02.03.2016 Tid 09:30 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Folkemøte kommunereform

Folkemøte kommunereform Folkemøte kommunereform. 23.10.2014 Bakgrunn Kommunereformen ble behandlet i Stortinget 18. juni (Kommuneproposisjonen 2015, Innst. 300S 2013 2014) Bred politisk tilslutning (Statsrådens ord). Regjering

Detaljer

Bærekraftige kommuner i en attraktiv region

Bærekraftige kommuner i en attraktiv region FORSLAG TIL "MANDAT FOR IVARETAKELSE AV KOMMUNENES UTREDNINGSANSVAR KOMMUNEREFORMEN" Med bakgrunn i felles formannskapsmøte for Inn-Trøndelag 03.10.2014 søkes utredningsansvaret løst gjennom en felles

Detaljer

Kommune og regionreform Synspunkter fra KS til pågående prosesser. Helge Eide, KS Sør Trøndelag strategikonferanse

Kommune og regionreform Synspunkter fra KS til pågående prosesser. Helge Eide, KS Sør Trøndelag strategikonferanse Kommune og regionreform Synspunkter fra KS til pågående prosesser Helge Eide, KS Sør Trøndelag strategikonferanse 12.02.2015 Kommunene følger opp «For å få til gode tjenester og attraktive lokalsamfunn

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/ Dato:

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/1177-2 Dato: HØRING AV FRAMTIDIG REGIONAL INNDELING Innstilling til formannskapet / bystyret: Drammen kommune avgir følgende høringsuttalelse

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 13.11.2014 kl. 17:00 STED: KOMMUNESTYRESSALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

ALTERNATIVER FOR REGIONALT FOLKEVALGT NIVÅ. Professor Jørgen Amdam Ålesund 12.desember 2014 HVO/Møreforsking Volda

ALTERNATIVER FOR REGIONALT FOLKEVALGT NIVÅ. Professor Jørgen Amdam Ålesund 12.desember 2014 HVO/Møreforsking Volda ALTERNATIVER FOR REGIONALT FOLKEVALGT NIVÅ Professor Jørgen Amdam Ålesund 12.desember 2014 HVO/Møreforsking Volda 1 Grunnlag - oppdraget KMD ønsker i følge konkurransegrunnlaget s. 6 en rapport i tre deler:

Detaljer

Kommunestruktur - utredningsalternativer for Hattfjelldal kommune.

Kommunestruktur - utredningsalternativer for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-034, TI-&40 14/705 14/6961 Stian Skjærvik 19.10.2014 Kommunestruktur - utredningsalternativer for Hattfjelldal kommune. Utvalg

Detaljer

Kommunereformen - videre arbeid i Follo og Ås kommune. Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/

Kommunereformen - videre arbeid i Follo og Ås kommune. Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/ Ås kommune Kommunereformen - videre arbeid i Follo og Ås kommune Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/03151-12 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 28.01.2015 Kommunestyret Rådmannens innstilling:

Detaljer

SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER

SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER Rådmannens innstilling til bystyret 5.februar 2015 SANDEFJORD KOMMUNE Utvalg: BYSTYRET Møtested: Bystyresalen Møtedato: 05.02.2015 Tid:

Detaljer

SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER

SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV STOKKE, ANDEBU OG SANDEFJORD KOMMUNER SANDEFJORD KOMMUNE Utvalg: BYSTYRET Møtested: Bystyresalen Møtedato: 05.02.2015 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416200 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Kjære alle sammen - Det er en glede for meg å ønske velkommen til konferanse i hjembygda mi - VELKOMMEN TIL OPPDAL og VELKOMMEN TIL KOMMUNEKONFERANSE.

Kjære alle sammen - Det er en glede for meg å ønske velkommen til konferanse i hjembygda mi - VELKOMMEN TIL OPPDAL og VELKOMMEN TIL KOMMUNEKONFERANSE. Kjære alle sammen - Det er en glede for meg å ønske velkommen til konferanse i hjembygda mi - VELKOMMEN TIL OPPDAL og VELKOMMEN TIL KOMMUNEKONFERANSE. Mange av oss har nettopp møttes på nok et vellykka

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene

SAKSPROTOKOLL. Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene SAKSPROTOKOLL Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene Arkivsak-dok. 201413286 Saksbehandler Knut Aspås Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalget 2011-2015 17.10.2014 293/14 2 Fylkestinget

Detaljer

Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene

Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene Arkivsak-dok. 14/02584-6 Saksbehandler Ole Tronstad Saksgang Møtedato Saksnr Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 09.09.2014 147/14 Fylkestinget i Nord-Trøndelag

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen

Prosjektplan for kommunereformen Prosjektplan for kommunereformen Vedtatt av kommunestyret 28.01.2015 Innhold 1. Mål og rammer... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Mål for reformen... 2 1.3 Ekspertutvalgets kriterier for god kommunestruktur...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Kommunereform og planlegging. Jørund Nilsen NIVI Analyse AS

Kommunereform og planlegging. Jørund Nilsen NIVI Analyse AS Kommunereform og planlegging Jørund Nilsen NIVI Analyse AS Temaer Kommune- og regionreform Hva er hovedalternativene? Modeller i endring Hvordan kan endringer i oppgaver, struktur og/eller kommunesystem

Detaljer

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen Kommunereform Bakgrunn og utfordringer Lars Dahlen Regjeringens mål for ny kommunereform: Gode og helhetlige tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og robuste kommuner

Detaljer

Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene

Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene Arkivsak-dok. 14/02584-6 Saksbehandler Ole Tronstad Saksgang Møtedato Saksnr Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 09.09.2014 Fylkestinget i Nord-Trøndelag

Detaljer

REGIONREFORMEN OG VIDERE SAMTALER MELLOM AGDERFYLKENE

REGIONREFORMEN OG VIDERE SAMTALER MELLOM AGDERFYLKENE 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 15.03.2016 2014/2345-10406/2016 / 020 Saksbehandler: Dag Ole Teigen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestingets kultur-, næringsog helsekomité Fylkestinget REGIONREFORMEN OG VIDERE

Detaljer

Evaluering av måloppnåelse av reformen gjøres i egen prosess.

Evaluering av måloppnåelse av reformen gjøres i egen prosess. Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 14/5600-3 04.06.2015 Oppdrag om forskning på kommunereform Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker å gi grunnlag for forskning

Detaljer

Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no?

Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no? Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no? Den viktigaste komiteen for lokalpolitikken 2 Kommunalkomiteen Ansvarsområder: Kommuneøkonomi Kommunereformen IKT Innvandringspolitikk

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesting Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato

Sakskart til møte i Fylkesting Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesting 09.02.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 09.02.2015 Tid 11:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 1/15

Detaljer

RAPPORT NR. 58 Jørgen Amdam, Lars Julius Halvorsen og Gunnvor Bakke ALTERNATIVER FOR REGIONALT FOLKEVALGT NIVÅ

RAPPORT NR. 58 Jørgen Amdam, Lars Julius Halvorsen og Gunnvor Bakke ALTERNATIVER FOR REGIONALT FOLKEVALGT NIVÅ RAPPORT NR. 58 Jørgen Amdam, Lars Julius Halvorsen og Gunnvor Bakke ALTERNATIVER FOR REGIONALT FOLKEVALGT NIVÅ 2 TITTEL Alternativer for regionalt folkevalgt nivå FORFATTERE Jørgen Amdam, Lars Julius Halvorsen

Detaljer

Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring

Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring Journalpost:17/33965 Saksnummer Utvalg/komite Dato 121/2017 Fylkesrådet 26.04.2017 Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring Sammendrag Denne saken er en uttalelse og innspill til NAV s forslag

Detaljer

Kommunereform. Kirkenes 10. juni Statssekretær Jardar Jensen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunereform. Kirkenes 10. juni Statssekretær Jardar Jensen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereform Kirkenes 10. juni 2014 Statssekretær Jardar Jensen Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V Bedre

Detaljer

Saksframlegg med vedtak

Saksframlegg med vedtak Saksframlegg med vedtak Utredning om ny kommunestruktur Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Jan-Erik Fredriksen FE - 002 14/3078 Saksnr Utvalg Type Dato 15/17 Kommunestyret PS 26.02.2015 Kommunestyrets enstemmige

Detaljer

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Saknr. 12/443-10 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

0-alternativet. Basert på rapporten fra Trøndelag forskning og utvikling. Februar 2016

0-alternativet. Basert på rapporten fra Trøndelag forskning og utvikling. Februar 2016 0-alternativet Basert på rapporten fra Trøndelag forskning og utvikling. Februar 2016 Formålet med utredningen er å belyse fordeler og ulemper ved fortsatt selvstendighet med interkommunalt samarbeid for

Detaljer

SAK 11/2017 STRUKTURERING AV NHO-REGIONENE TROMS & SVALBARD OG FINNMARK

SAK 11/2017 STRUKTURERING AV NHO-REGIONENE TROMS & SVALBARD OG FINNMARK 22.08.2017 SAK 11/2017 STRUKTURERING AV NHO-REGIONENE TROMS & SVALBARD OG FINNMARK Denne saken gjelder endring av NHO sin regionstruktur som knyttes til NHO-regionene Troms & Svalbard og Finnmark. 1. BAKGRUNN

Detaljer