TRAFIKKSIKKERHETS- ARBEID I BJØRKEKROKEN BARNEHAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRAFIKKSIKKERHETS- ARBEID I BJØRKEKROKEN BARNEHAGE"

Transkript

1 TRAFIKKSIKKERHETS- ARBEID I BJØRKEKROKEN BARNEHAGE

2 Hvorfor trafikksikkerhets arbeid i barnehagen? Ski kommune er et Trygt lokalsamfunn fra 2002 og re-godkjent i 2010 Dette forplikter oss til å arbeide systematisk med å utvikle trygge og gode oppvekstmiljøer og forebygge skader og ulykker. I skade og ulykkesforebyggende arbeid er trafikksikkerhet et svært viktig område og Ski kommune har prioritert trafikksikkerhetsarbeidet høyt. Trygg Trafikk har utarbeidet et verktøy, Trafikksikker kommune, for å hjelpe kommunene til bedre å organisere og systematisere trafikksikkerhetsarbeidet sitt. Trafiksikker barnehage er en del av dette verktøyet. Kriteriene vil styrke trafikksikkerhetsarbeidet og er et godt verktøy for også å oppfylle deler av kriteriene for Trygge lokalsamfunn Den kommunale trafikksikkerhetsplanen skal: Styrke trafikksikkerhetsarbeidet i Ski kommune gjennom systematisk opplæring og holdningsskapende arbeid for barn, unge og voksne. Synliggjøre trafikkfarlige områder på kommunale veier og foreslå tiltak. Tiltakene gir grunnlag for å søke midler fra Aksjon skoleveg. Identifisere trafikkfarlige punkter på fylkeskommunale veier i Ski kommune og påvirke Statens vegvesen til å utbedre disse. Link til kommunal trafikksikkerhetsplan. Trafikkopplæringen i Bjørkekroken barnehage er en del av det helhetlige pedagogiske innholdet i barnehagen. Den er viktig for å gi det enkelte barn bedre ferdigheter, kunnskaper og holdninger som fotgjenger, passasjer, syklist og, senere i livet, som sjåfør. Trafikksikkerhet har alltid stått sentralt for oss i barnehagen. Det å være en trafikksikker barnehage er ingen garanti mot ulykker, men vil hjelpe oss med å jobbe helhetlig og kvalitetssikre arbeidet vårt rundt trafikksikkerhet. I dette arbeidet er vi helt avhengige av et tett og nært samarbeid med de foresatte i barnehagen. Bjørkekroken barnehage ønsker å bli sertifisert som Trafikksikker barnehage i regi av Trygg trafikk innen Alle barn er vant til å se etter skilt i hverdagen. Det finnes bilder på lekekasser, kildesorteringsskilt på søppelkasser, nødutgangsskilt, for å nevne noen. Dette gjør at barna er vant til å følge med på skilt og de er veldig ofte nysgjerrige på hva de betyr. Gjennom turgåing, samlingsstunder, samtaler og aktivt oppsøke skilt, veier og trafikk generelt, skaper barnehagen rom for refleksjon rundt temaet trafikk. MEN, vi er avhengige av å spille på lag, og ha et nært og tett samarbeid med de foresatte i barnehagen. Her, som i andre situasjoner, må vi alle huske hvor viktig det er at vi alle er gode rollemodeller for barna i hverdagen. Gjennom et godt samarbeid med hjemmet, trygge og bevisste voksne i barnehagen og nysgjerrige barn vil vi sammen skape en trygg og god arena for lek og læring i Nordre Finstad barnehage. Trafikksikkerhet i våre barnehager(fra Trafikksikkerhetsplan for Ski kommune) Alle kommunale barnehager har en opplæringsplan for trafikk som de gjennomfører i henhold til sin årsplan. Det stilles krav til busselskap og drosjer om belter og trafikksikker atferd ved kjøp av transporttjenester. Ansatte kjenner rutiner for håndtering av uforutsette faresituasjoner og hendelser på turer. Ansatte kjenner til og følger forskrift om sikring av barn i bil og barna blir vant med å bruke bilbelter, sykkelhjelm og refleks. Hver barnehage skal ha ansatte som minst annet hvert år deltar på kurs i samarbeid med Trygg Trafikk

3 Trafikkopplæring i barnehagen MÅL: - Gi barna grunnleggende trafikkunnskap, gjennom egne erfaringer, lek, læring og kommunikasjon. BEGRUNNELSE: Den beste trafikkopplæringen skjer i nærmiljøet sammen med foreldre og personale som gode rollemodeller. I Rammeplanen for barnehagen heter det at nærmiljøet skal brukes for å gi barna opplevelser, utfordringer og kunnskaper. Barns trafikkforståelse er annerledes en voksnes og barns evne til å tenke og resonnere har stor innflytelse på hvordan de opptrer i trafikken. Trafikkopplæringen må derfor være å gi barna muligheter til å utforske egne tanker, følelser og erfaringer. Avdelingene legger opp til aktiviteter ut fra barnegruppens alder, modning og kunnskapsnivå slik at det blir lettere å sikre at alle får opplæring på eget nivå. I Bjørkekroken barnehage gir vi barna trafikkdannelse gjennom å bruke turer i nærmiljøet og Trygg trafikk sitt trafikkopplegg for barn med Tarkus i spissen og har en egen trafikksikkerhetsuke høst og vår med tema trafikk, sikring i bil og bruk av refleks (høst) og trafikksikkerhet med sykkel (vår). Vi vil gjennom hele året ha fokus på trafikksikker atferd og refleksvester skal alltid brukes på tur utenfor barnehagens område! Foreldre til barna i barnehagen har en stor og naturlig del i denne trafikkopplæringen, uten samarbeid mellom foreldre og barnehage vil det bli vanskeligere for barna å se nytten i det de lærer om. Både på foreldremøter og i samtaler med foreldrene vil trafikksikkerhet være et tema slik at både nye og gamle foreldre og ansatte regelmessig får påminnelse om denne viktige jobben. Barnehagen har utarbeidet egne rutiner og retningslinjer for turgåing, bruk av utelekeplassen porten, ferdsel på parkeringsplassen og parkering. Disse rutinene må både barn, foreldre og personalet forholde seg til. Vi vil også poengtere overfor foreldre hvor viktig bruk av hjelm er når man sykler eller sparkesykler. Det er få som tenker på konsekvensene av å ikke bruke hjelm når man sparkesykler, de kan fort bli større enn ved ulykker med sykkel. Tarkus - barnas trafikkvenn Tarkus er en hånddukke til bruk i barnehagens samlingsstund, men for barna er han et beltedyr som er opptatt av trafikk. Tarkus er en del av et pedagogisk trafikkopplegg fra Trygg trafikk som brukes på alle avdelingene. Her er mange forslag til viktige temaer og aktiviteter, til bruk i trafikksikkerhetsarbeidet At små barn veksler mellom fantasi og virkelighet, begeistres av fortellinger om dyr og fantasifulle figurer, er noe vi ønsker å utnytte i opplæringen. Det er også det som gjør Tarkus til et godt pedagogisk virkemiddel.

4 På ryggen har Tarkus ni belter, men når han kjører bil så har han 10. Da kaller han seg for et bilbeltedyr. Han er en nysgjerrig, undrende og tålmodig deltaker i samlingsstunden når trafikk står på dagsordenen.

5 Trafikkopplæring innenfor de 7 fagområdene Kommunikasjon, språk og tekst: - Bli kjent med begreper, farger og uttrykk som brukes i trafikken. - Bli kjent med enkle trafikkskilt - Hvordan kommunisere i trafikken Nærmiljø og samfunn: - Utforske og kjenne til utfordringer i nærmiljøet - Øve på og lære og bruke sikkerhetsutstyr - Regler og normer - Forurensing og miljøvennlighet Kunst, kultur og kreativitet: - Sanger og musikk, Tarkushefte - Dramatisering med Tarkus og vennene hans - Tegne, klippe, lime oppgaver fra Trygg trafikk Antall, rom og form: - Symboler, størrelser, former, tall, lengde, mengde, avstander osv. - Fremme forståelse for tall og symboler Kropp, bevegelse og helse: - Bruke og øve syn, hørsel og andre motoriske utfordringer i trafikken - Bli kjent med og lære å takle hverdagens farer i trafikken - Utvikle gode vaner som bruk av refleks, sykkelhjelm og bilbelte. Etikk, religion og filosofi: - Utvikle følelser og empati gjennom samhandling og konfliktløsning - Erfare/lære hvorfor vi ønsker oss gode vaner i trafikken Natur, teknikk og miljø: - Bli kjent med hvordan årstidene påvirker trafikkbildet - Gjøres kjent med hvordan myke trafikanter må tilpasse seg vær og føreforhold

6 Temaer knyttet til trafikksikkerhet og trafikkopplæring iløpet av året Høst: - Gjennomføre en trafikksikkerhetsuke - Introdusere Tarkus for nye og gamle barn gjennom sanger, hørespill, tegning og spørsmål i samlinger på avdeling og i fellessamlinger - Hva må vi passe oss for i trafikken? - Hva gjør vi når vi nærmer oss en fotgjengerovergang? - Vi øver oss på å ferdes i trafikken gjennom turgåing - Hvilken side av veien skal vi gå på når vi går på tur? - Fokus på refleksbruk og viktigheten av den, blant annet gjennom refleksdagen, jeg syns i trafikken på grunn av refleks. - Hvem skal åpne og lukke porten til barnehagen? - Felles undring om hva de forskjellige trafikkskiltene betyr - Hvordan kom du deg til barnehagen i dag? o Hvor sitter du i bilen? o Bruk av setebelte og barnesete. Vinter: - Hvorfor bruke refleks? - Trafikken om vinteren, hva er annerledes enn om høst/sommer? o Det er ofte glatt o Biler trenger lengre tid på å stoppe o Det er mørkere og vi syns dårligere o Hva gjør at vi syns bedre for bilister? - Det er ikke lov å leke langs veien. - Det er glatt og hardt på utelekeplassen og på veien, øve på å ta hensyn. - Repetisjon av trafikkskilt. - Hva er viktig å huske på når vi reiser med kollektiv transport? - Fotgjengerovergang, hva er viktig å huske på. Øve på dette på tur. Vår/sommer: - Tarkus leder samlingsstund - Hva er annerledes i trafikken om våren? Ofte glatt, mye regn osv. Hva må vi ta hensyn til? - Snakke om og vise viktigheten ved bruk av hjelm til både sykkel og sparkesykkel, for barn, foreldre og personal - Hvem skal åpne og lukke porten til barnehagen? - Hva er viktig å huske på når vi reiser med kollektiv transport? - Hvorfor bruker vi refleksvester på tur, hvorfor er det viktig at mamma og pappa bruker refleks når det er mørkt? - Hvor sitter vi i bil? - Repetisjon trafikkskilt og trafikkregler - Hva har vi lært om trafikk i år?

7 Tiltaksplan for trafikkopplæring i barnehagen Bjørkekroken barnehage Sikring av barn i bil Målgruppe Mål Tiltak Kjennetegn Ansvar Foreldre Barna skal bruke godkjent sikkerhetsutstyr i bil Trafikksikkerhet tema på foreldremøte Barna er til enhver tid sikret i bil Barn 0-6 år Barn har et naturlig forhold til det å sikres i bil For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg Lov om barnehager 4 Tema i samlingsstund: Tarkus Trygg trafikk Barnas erfaringsutveksling Visualisering og praktisk tilnærming Foreldre og personale viser engasjement Voksne anerkjenner barns forståelse Foreldre og personale som rollemodeller; barn gjør som vi gjør, ikke som vi sier Foreldre Foreldre Myke trafikanter/fotgjengere og bruk av refleks Målgruppe Mål Tiltak Kjennetegn Ansvar Barn 0-6 år Barna erfarer å opptre som myke trafikanter/fotgjengere Tema i samlingsstunden: Tarkus Trygg trafikk Barnas erfaringsutveksling Visualisering og praktisk tilnærming Barna bruker nærmiljøet til å oppøve ferdigheter som myk trafikant: - bruk av fortau - krysse veien - lære trafikkregler - lære noen skilt - lære trafikklys Barna kan grunnleggende trafikkregler Barna opptrer rolig i trafikken Barna er trygge på sin rolle i trafikken Lydhøre og observante barn på tur

8 Myke trafikanter/fotgjengere og bruk av refleks forts. Målgruppe Mål Tiltak Kjennetegn Ansvar skal formidle trafikksikkerhet til barna ut i fra deres modningsnivå integrerer trafikksikkerhetsarbeidet inn i årsplanen og jobber etter denne. skal være veiledere og rollemodeller går på kurs i regi av Trygg Trafikk anerkjenner barns forståelse Foreldre Barn 0-6 år Foreldre går turer med sine barn i nærmiljøet, og samtaler om trafikksikkerhet Barna bruker refleks når de ferdes utenfor barnehagens område gjør seg kjent med diverse materiale og bruker dette aktivt i arbeidet med barna, eks. Tarkus Foreldrene tar del i og viderefører arbeidet fra barnehagen Ha vester tilgjengelig og passe på at barn og voksne bruker de Tema i samlingsstunden: Tarkus Trygg trafikk Barnas erfaringsutveksling Visualisering og praktisk tilnærming forbereder barna før tur, og reflekterer sammen med barna etter turen Foreldre velger oftere å gå, i stedet for å kjøre Barna og personalet bruker refleksvester på tur Foreldre Barn, foreldre og personalet er bevisst sin rolle som modell for barna Alle bruker hjelm når de sykler eller sparkesykler til og fra barnehagen Opplæring av nye og gamle ansatte God informasjonsflyt og tydelige forventninger Opplæing God informasjonsflyt Tydelige forventninger anerkjenner barns forståelse som rollemodeller Barn, foreldre og personalet bruker sykkelhjelm Foreldre og personalet

9 Levering og henting av barn Vi oppfordrer alle foreldre til å gå /sykle til og fra barnehagen så mye som mulig, slik at barna får mye trafikkerfaring. 1. Ha alltid fokus på sikkerhet på parkeringsplassen. Dette er de voksnes ansvar. 2. Porten skal alltid være lukket. Alle skal påse dette når man går ut og inn av barnehagen. 3. Barna skal IKKE låse opp porten når de hentes eller leveres, det skal foresatte eller personalet gjøre. 4. Barna skal ikke gå ut av porten uten at foresatte eller personal er med. 5. Ingen voksne eller barn skal hoppe over gjerdet. 6. Barn skal ikke løftes over gjerdet. 7. Når barna blir levert og hentet er det viktig at personalet får beskjed fra de foresatte slik at misforståelser unngås. 8. skal bruke innkryssningsliste for å ha best mulig oversikt over hvilke barn som er i barnehagen. 9. Vi kjører rolig og forsiktig inn på parkeringsplassen. 10. Alle rygger alltid inn på den ledige parkeringsplassen, så sant det er mulig, slik at risikoen for ulykker reduseres. Når du rygger inn på en parkeringsplass har du bedre oversikt og faren for å treffe noen er mindre enn når du rygger ut. 11. Sykler og sparkesykler parkeres utenfor barnehagens gjerde. Alle skal bruke hjelm til og fra barnehagen, både på sykkel og sparkesykkel. 12. Bruk av refleksvest/refleks gjør deg mer synlig. Rutine for sikring av barn i bil. - Alle barn skal sikres forsvarlig etter gjeldende regler og lover. Ansatte har plikt til å si i fra om det ikke overholdes

10 Turrutiner for Bjørkekroken barnehage. Barnehagens internkontrollrutiner i forhold til Sikkerhet på tur : - Det skal alltid være tilstrekkelig antall voksne med på turen. Antall voksne vurderes utfra antall barn, og barnegruppen på det aktuelle tidspunktet. - De voksne sørger til enhver tid for å ha god oversikt over barna, og hvor de befinner seg. - Når det er hensiktsmessig, deles hele gruppen i mindre grupper, hvor personalet har ansvar for hver sin gruppe. Dette avtales mellom personalet i forkant av den enkelte turen. - På veien til og fra bestemmelsesstedet går barna i rekke, to og to med en voksen foran og en voksen bak. Generelle turrutiner: - Alle barn og voksne bruker refleksvester på turer utenfor barnehagen, Uansett type tur. - Tursekk med førstehjelpsutstyr, beredskapsplan, foreldres telefonnummer og avdelingens mobiltelefon skal alltid være med. Husk også barns evt. nødvendige medisiner. - Det skal være maks. 3-4 barn pr. voksen under 3 år, og 6-7 barn pr. voksen over 3 år. Antall barn må også alltid vurderes ut i fra barnegruppen og barnas utfordringer. - fordeler barna etter hva som er mest hensiktsmessig - En voksen går foran og en voksen går bak, for å sikre oversikten over barna - Langs trafikkert vei, leier barna to og to - Når vi krysser veien går vi på fotgjengerfelt der dette finnes. - prater med barna om trafikken og det som skjer i trafikken; ulike trafikksituasjoner som oppstår - skal til enhver tid vite hvor barna er, og ha oversikt over hvor mange de er. For å sikre at personalet har oversikten telles barna jevnlig. - Vi velger «trygge» veier, når det er mulig - Om en voksen blir opptatt med ett barn, må vedkommende gi beskjed til de andre, slik at de kan overta ansvaret for de andre barna - Når en voksen går på tur med en gruppe barn, skal den voksne gå først over fotgjengerfeltet og stoppe for å påse at alle barna kommer seg trygt over gangfeltet - Det skal alltid være en voksen ved bålet/stormkjøkkenet. Ingen barn får leke ved eller løpe rundt bålet/stormkjøkkenet. - Bruk av kniv, øks eller sag skal alltid skje under oppsyn av voksne.

11 Ulike typer vanlige turer Vi drar på ulike typer turer, både ut i fra alder og avdeling. Barnehagens generelle turrutiner gjelder alltid. I tillegg foretar avdelingene risikovurdering av de faste turene 1-2 ganger pr. år. 1. gang ved oppstart på høsten og nye barnegrupper. Dette gjelder turer som: Turer i nærmiljøet; eks. skolen, «Tussiplassen», «Ole Brumplassen», boligfeltet, Spar Turer til skogen Turer til akebakken Turer til Ski sentrum, eks. biblioteket, Waldemarhøy, politi-/brannstasjon Turer til Oslo Turer med buss/tog/trikk. - Alle generelle turrutiner gjelder - I tillegg skal hver enkelt tur risikovurderes i forkant av turen, og tiltak iverksettes ut i fra risikovurderingens utfall. - Om det bestilles transport skal det stilles krav om setebelte for alle - Barna får ikke leke på holdeplassen, men skal stå sammen med sin utvalgte voksne til tog/buss/trikk har stoppet eller kjørt. - Barna skal telles før vi går om bord, når alle går om bord, når alle går av og når alle har gått av. Dette meldes til den ansvarlige for turen. Refleksvester Avdelingspersonalet sjekker jevnlig barnehagens refleksvester for slitasje, slik at en er sikret at barnehagens navn og telefonnummer alltid er synlig på vestene.

12 Når barn blir borte på tur. Ansvarlig: Ansatte som er sammen med barna på tur Formål: Gjøremål: Avklare når og hvor barnet sist ble sett Sette i gang leting etter barnet som er borte Passe på de andre barna Skjerme og roe de andre barna Få oversikt over situasjonen Samle barna, telle barna og finne ut hvem som er borte Avklare hva som har skjedd: - Se på klokken. Merk tidspunktet det ble oppdaget at barnet var borte - Spør om når og hvor barna sist så det barnet som er borte - Avklar når og hvor ansatte sist så barnet som er borte Fordele oppgaver mellom de ansatte: For å få en mest mulig effektiv leteaksjon, må ansatte ta hver sine arbeidsoppgaver - Styrer informeres umiddelbart, og man avtaler videre tiltak - Avklar hvem som skal være sammen med barna. Det er gjerne nok med en person om man er på et mindre, avgrenset og trygt område. - Avklar hvem som skal lete, hvor og hvor lenge, før en tilkaller hjelp fra barnehagen/kontakter politiet, Tenk nøye gjennom hvor det kan være naturlig at barnet har tatt veien. Det letes i maks 10 min før styrer kontaktes. - Aktuelle tiltak: - Annet personale fra barnehagen kommer for å ta med barna tilbake til barnehagen/hjelpe til med leting - Politiet kontaktes Dersom en ansatt er alene med barna på tur, må denne ikke gå fra barna, men ta med seg alle barna, dersom man går for å lete. Styrer`s oppgaver: - Ringer politiet - Gir opplysninger om barnets navn, adresse, fødselsdato og-nummer, samt signalement på barnet. (klær, hårfarge, spesielle kjennetegn, snakker barnet norsk osv,) - Gir opplysninger til politiet om hvor man har lett - Holder oversikt over områder det har vært gjennomført leting i, før politiet overtar. Det er viktig at personalet er nøye med å huske hvor en har lett. - Er tilstede i barnehagen for å holde telefonlinjene åpne og være bindeledd mellom barnehagen og politiet. - Ringer barnehagesjefen for å informere, og evt. få hjelp, også evt. letehjelp fra andre barnehager - Kontakter foreldrene - Ringer evt. politi og barnehagesjefen dersom barnet blir funnet før politiet er på plass. - Lager et beredskapsrom (skjermet) som politiet leder innsatsen fra, styrer har base der. Det er ønskelig med tilgang til data med internett.

13 Lete etter savnet barn på tur Ansvarlig: Ansatte som er med barna på tur Styrer er ansvarlig når styrer er informert Politiet overtar ansvaret for letingen når de ankommer leteområdet Formål: Finne igjen barnet som er borte Tilkalle ekstra hjelp om nødvendig Gjøremål: Fordele oppgaver mellom de ansatte For å få en mest mulig effektiv leteaksjon, må ansatte ta hver sine arbeidsoppgaver - En ansatt er sammen med barna på et mindre, avgrenset og trygt område - Resten av de ansatte leter etter barnet som er savnet. Avtal med hverandre hvor hver enkelt leter. Tilkall ekstra personale fra barnehagen for leting/ta vare på og skjerm de andre barna. - Ta med mobiltelefon for hurtigst mulig å gi informasjon til den som leder leteaksjonen Hvor skal man lete: - Let først i området fra stedet der en oppdaget at barnet var borte, til stedet der barnet sist ble sett. - Er det mulig at barnet kan ha gått ut i f.eks. skogen på denne strekningen - Kan barnet ha gått hjem? Kan barnet ha gått tilbake til barnehagen? Be personalet i barnehagen om å lete der. - Er det farlige områder i næreheten evt. vei, vann, så gå dit og let - Kan barnet ha gått i en annen retning Hvor lenge skal man lete?: - Politiet anbefaler at en skal lete grundig i maks 10 min. før mer hjelp tilkalles. Da bør en også varsle foresatte. - Kontakt barnehagen og be om mer hjelp. Styrer overtar da ansvaret for leteaksjonen evt. i samarbeid med politiet - Dersom man har en begrunnet mistanke om kidnapping eller farlige situasjoner, skal politiet kontaktes snarest mulig, tlf Fortsett letingen til politiet kommer og overtar ansvaret. Ta seg av de andre barna: - Dersom en ikke finner barnet innen rimelig tid og må sette i gang en større leteaksjon, bør en få de andre barna tilbake til trygge rammer i barnehagen. - Sørg for at det er nok ansatte med til å gjøre turen tilbake til barnehagen trygg for resten av barna Snakke med de andre barna om forsvinningen: For at ikke de andre barna skal bli engstelige og for at ikke de også skal forsvinne er det viktig å snakke med barna om: - Nå leter personalet etter barnet. Barna vil gjerne være med å lete, men voksne er større enn barn, og kan derfor se lenger og gå fortere. Derfor er det lurt at de voksne leter - Det beste barna kan gjøre er å høre godt etter hva den voksne sier, og være sammen med de andre barna i gruppen - Aktiviser barna mens de venter på de som er ute og leter.

14 Før logg: - Notèr sted og tidspunkt for når barnet ble borte - Notèr også tidspunkt og sted bsrnet sist ble sett og av hvem - Dette føres i logg ved tilbakekomst i barnehagen - Loggen gir dokumentasjon til svar på spørsmål og kan brukes til gjennomgang ved debrifing

TRAFIKKSIKKERHETS- ARBEID I NORDRE FINSTAD BARNEHAGE

TRAFIKKSIKKERHETS- ARBEID I NORDRE FINSTAD BARNEHAGE TRAFIKKSIKKERHETS- ARBEID I NORDRE FINSTAD BARNEHAGE Hvorfor trafikksikkerhets arbeid i barnehagen? Ski kommune er et Trygt lokalsamfunn fra 2002 og re-godkjent i 2010 Dette forplikter oss til å arbeide

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I BØLERÅSEN BARNEHAGE. Glade lekende barn og voksne

TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I BØLERÅSEN BARNEHAGE. Glade lekende barn og voksne TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I BØLERÅSEN BARNEHAGE Glade lekende barn og voksne 1 En trafikksikker barnehage Bøleråsen barnehage ligger sentralt på Bøleråsen, og det er kort avstand til nærmeste bussholdeplass.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID FINSTADBEKKEN BARNEHAGE. Glade og trygge barn i barnehagen og på tur. Finstadbekken barnehage

TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID FINSTADBEKKEN BARNEHAGE. Glade og trygge barn i barnehagen og på tur. Finstadbekken barnehage TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID FINSTADBEKKEN BARNEHAGE Glade og trygge barn i barnehagen og på tur. Finstadbekken barnehage 1 Innholdsfortegnelse Hvorfor trafikksikkerhets arbeid i barnehagen?... 3 Trafikksikkerhet

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I BØLERÅSEN BARNEHAGE. Glade lekende barn og voksne

TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I BØLERÅSEN BARNEHAGE. Glade lekende barn og voksne TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I BØLERÅSEN BARNEHAGE 1 Glade lekende barn og voksne En trafikksikker barnehage Bøleråsen barnehage ligger sentralt på Bøleråsen, og det er kort avstand til nærmeste bussholdeplass.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID. ØVRE Hebekk barnehage.

TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID. ØVRE Hebekk barnehage. TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID i ØVRE Hebekk barnehage. Hvorfor trafikksikkerhets-arbeid i barnehagen? Begrunnelse: Ski kommune ble godkjent som et Trygt lokalsamfunn i 2001, og ble regodkjent i 2010. Dette

Detaljer

Trafikksikkerhet i Ski kommunale barnehager:

Trafikksikkerhet i Ski kommunale barnehager: Trafikksikkerhet i Ski kommunale barnehager: Ski kommune er et trygt lokalsamfunn. Dette forplikter oss til å arbeide systematisk med å utvikle trygge og gode oppvekstmiljøer, og forebygge skader og ulykker.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID VESTRÅT BARNEHAGE. Glade og trygge barn i sentrum Vestråt barnehage

TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID VESTRÅT BARNEHAGE. Glade og trygge barn i sentrum Vestråt barnehage TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID VESTRÅT BARNEHAGE Glade og trygge barn i sentrum Vestråt barnehage Hvorfor trafikksikkerhets arbeid i barnehagen? Vestråt barnehage ligger fint plassert i sentrum av Ski. Det å

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID VESTVEIEN BARNEHAGE. Glade og trygge barn på tur rundt Vestveien barnehage

TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID VESTVEIEN BARNEHAGE. Glade og trygge barn på tur rundt Vestveien barnehage TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID VESTVEIEN BARNEHAGE Glade og trygge barn på tur rundt Vestveien barnehage Vestveien barnehage i samarbeid med SKI TRYGGE LOKALSAMFUNN. UTARBEIDET 2015 Hvorfor trafikksikkerhets

Detaljer

TRAFIKK- SIKKERHETSARBEID

TRAFIKK- SIKKERHETSARBEID TRAFIKK- SIKKERHETSARBEID Hvorfor trafikksikkerhetsarbeid i barnehagen? Dynamitten barnehage ligger plassert i hjertet av Ski næringspark. Vi har gode turmuligheter i nærmiljøet, og møter trafikale utfordringer

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSARBEID SKOGHUS BARNEHAGE!

TRAFIKKSIKKERHETSARBEID SKOGHUS BARNEHAGE! TRAFIKKSIKKERHETSARBEID SKOGHUS BARNEHAGE! Dette er underlaget for vår søknad om å bli godkjent som trafikksikker barnehage. Alle kommunale barnehager har en opplæringsplan for trafikk som de gjennomfører

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet

Plan for trafikksikkerhet Plan for trafikksikkerhet Roa barnehage Lunner kommune 1 Barnehagens retningslinjer for turer med bil og buss Felles kommunale retningslinjer for å ivareta barnas sikkerhet ved turer utenfor nærmiljøet

Detaljer

Bolga oppvekstsenter en trafikksikker Barnehage. Plan for helhetlig opplæring i trafikksikkerhet

Bolga oppvekstsenter en trafikksikker Barnehage. Plan for helhetlig opplæring i trafikksikkerhet Bolga oppvekstsenter en trafikksikker Barnehage Plan for helhetlig opplæring i trafikksikkerhet 2017-2020 Bolga oppvekstsenter en trafikksikker Barnehage På øya Bolga har vi et trafikkbilde som er meget

Detaljer

TUSSESTIEN BARNEHAGE - en trafikksikker barnehage

TUSSESTIEN BARNEHAGE - en trafikksikker barnehage TUSSESTIEN BARNEHAGE - en trafikksikker barnehage Vårt mål er at vi skal være en trafikksikker barnehage, og dette er nedfelt i årsplanen vår. Vi vil fortsette opplegget med Tarkus fra Trygg Trafikk, spesielt

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID I SMEDSRUD BARNEHAGE

TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID I SMEDSRUD BARNEHAGE TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID I SMEDSRUD BARNEHAGE 1 HVORFOR TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID I BARNEHAGEN? Smedsrud barnehage ligger på Langhus. Barnehagen er plassert øverst i et boligfelt, noe som betyr at vi er

Detaljer

Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende

Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I EVENTYRÅSEN BARNEHAGE. MÅLGRUPPE: BARN,FORELDRE OG ANSATTE MÅL: Forebygge trafikkulykker. Barna: Gi barna erfaringer og gode holdninger

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage.

Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage. Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage. Brumunddal 08.05.2015 Innledning: Trafikksikkerhetsplan for Tømmerli barnehage er i tråd med Ringsaker kommunes trafikksikkerhetsplan, vedtatt i april 2015.

Detaljer

Trafikkplan for Nesbakken Barnehage

Trafikkplan for Nesbakken Barnehage Trafikkplan for Nesbakken Barnehage HVORFOR ER DET VIKTIG MED TRAFIKKOPPLÆRING I BARNEHAGEN? Barn forholder seg til trafikk fra de er helt små. I de første årene er det foreldrene som må ha hele ansvaret,

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet i Hempa barnehage.

Plan for trafikksikkerhet i Hempa barnehage. Plan for trafikksikkerhet i Hempa barnehage. Brumunddal 03.08.2016 Innledning: Trafikksikkerhetsplan for Hempa barnehage er i tråd med Ringsaker kommunes trafikksikkerhetsplan, vedtatt i april 2015. Vi

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet i Vesleparken barnehage.

Plan for trafikksikkerhet i Vesleparken barnehage. Plan for trafikksikkerhet i Vesleparken barnehage. Brumunddal 08.08.16 Innledning: Trafikksikkerhetsplan for Vesleparken barnehage er i tråd med Ringsaker kommunes trafikksikkerhetsplan, vedtatt i april

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

KROPPANMARKA BARNEHAGER Okstad og Okstadvegen

KROPPANMARKA BARNEHAGER Okstad og Okstadvegen KROPPANMARKA BARNEHAGER Okstad og Okstadvegen KROPPANMARKA BARNEHAGER Vi ble sertifisert for Grønt Flagg for Trafikksikkerhet 13. september 2012 TRAFIKKSIKKERHET Trafikksikkerhet har siden 2005 vært et

Detaljer

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole er en skole på Mørkved i Bodø kommune. Skolen ligger flott til, med både natur og sentrum av Mørkved i nærheten. Det er en stor

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I TOMMELITEN BARNEHAGE.

TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I TOMMELITEN BARNEHAGE. TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I TOMMELITEN BARNEHAGE. Tommelitens trafikkopplæring er integrert som en del av det daglige omsorgs-og opplæringsarbeidet. Det er utarbeidet egne rutiner og planer for dette arbeidet,

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W Se til begge sider - og fremover! Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet både barn og foreldre. Men trafikkopplæring handler om mer enn regler.

Detaljer

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017 1 Fevik skole Plan for trafikksikker skole 2017 KORT OM Fevik skole Fevik skole er en 1 10 skole med ca. 580 elever. Skoleområdet omfatter et kompakt bygg inkludert idrettshall, bibliotek og store utearealer.

Detaljer

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012 Harald Heieraas, Trygg Trafikk 1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHET I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE

TRAFIKKSIKKERHET I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE TRAFIKKSIKKERHET I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE Trafikk i barnehagen Trafikksikkerhet for barn er de voksnes ansvar og omfatter fysiske tiltak, fartsgrenser, sikker transport, sikkerhetsutstyr og trafikkforståelse.

Detaljer

Håvik skole HÅVIK SKOLE. Plan for trafikksikker skole Postboks 183, 4299 Avaldsnes Telefon: e-post:

Håvik skole HÅVIK SKOLE. Plan for trafikksikker skole Postboks 183, 4299 Avaldsnes Telefon: e-post: HÅVIK SKOLE Plan for trafikksikker skole 2017 Kort om Håvik skole Håvik er en 1-7 skole med ca. 130 elever og ligger i Karmøy kommune. Skolen har ca. 20 ansatte. Skolen ligger i nærheten av Håvik bussterminal

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W FORELDREHEFTE : 6-ÅRINGER PÅ SKOLEVEI Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Sjekkliste barnehage 1. Barnehagen har gjennomført opplæringen i henhold til årsplanen

Sjekkliste barnehage 1. Barnehagen har gjennomført opplæringen i henhold til årsplanen Sjekkliste barnehage 1. Barnehagen har gjennomført opplæringen i henhold til årsplanen Vi driver med «opplæring» i det daglige, bl.a. gjennom Tarkus, trafikk-uke, og fokusering på trafikk når vi går på

Detaljer

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei Foreldrehefte 6-åringer på skolevei G J W foreldrehefte : 6-åringer på skolevei Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler

Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler Lover og forskrifter Trafikken på utearealet og den nære atkomst Skoleveien Turer i nærmiljøet til fots eller på sykkel Transport med bil

Detaljer

Trafikkplan for Hebekk skole

Trafikkplan for Hebekk skole Trafikkplan for Hebekk skole Mål: Elevene skal lære seg å vise ansvar og ferdes trygt i trafikken til og fra skolen, og også privat. Kunnskapsløftet sier: Etter 4 trinn: Følgje trafikkreglar for fotgjengarar

Detaljer

FORELDREMØTE GLOMFJORD BARNEHAGE TIRSDAG 25. OKTOBER

FORELDREMØTE GLOMFJORD BARNEHAGE TIRSDAG 25. OKTOBER FORELDREMØTE GLOMFJORD BARNEHAGE TIRSDAG 25. OKTOBER VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE I GLOMFJORD BARNEHAGE 2 SATSNINGER I GLOMFJORDBARNEHAGE 2016/2017 Helsefremmende barnehage Grunnleggende ferdigheter Trygg

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Trafikkplan for Hebekk skole

Trafikkplan for Hebekk skole Trafikkplan for Hebekk skole Mål: Elevene skal lære seg å vise ansvar og ferdes trygt i trafikken til og fra skolen, og også privat. Kunnskapsløftet sier: Etter 4 trinn: Følgje trafikkreglar for fotgjengarar

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Rendalen

Trafikksikkerhetsplan Rendalen Trafikksikkerhetsplan Rendalen 2017-2021 Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Rendalen kommune... 1 1.1 Kommunens ansvar for trafikksikkerheten... 1 1.2 Hvorfor skal Rendalen ha trafikksikkerhetsplan...

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Trafikksikkerhet ved Ørmelen skolen

Trafikksikkerhet ved Ørmelen skolen VERDAL KOMMUNE ØRMELEN SKOLE Alle skal med, et trivelig sted! 26.09.2016 Trafikksikkerhet ved Ørmelen skolen I følge forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, skal virksomhetene drives

Detaljer

VINNE SKOLE TRAFIKKSIKKER SKOLE

VINNE SKOLE TRAFIKKSIKKER SKOLE VINNE SKOLE TRAFIKKSIKKER SKOLE Å være en trafikksikker skole innebærer ikke en garanti for at ulykker ikke skjer, men er et kvalitetsstempel på godt og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid. Trafikksikkerhetsplanen

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn for prosjektet Trafikkagenten Bymiljøetaten (BYM) har fått i oppgave å foreta en grunnleggende kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE Forord: Hensikten med planen er tosidig: 1. Å sørge for at barns sikkerhet når de ute på turer utenfor barnehagen er tilstrekkelig ivaretatt. 2.

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/film-ny-rammeplan/

Velkommen til foreldremøte. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/film-ny-rammeplan/ Velkommen til foreldremøte https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/film-ny-rammeplan/ Sentrale føringer Verdigrunnlag Ansvar og roller Formål og innhold Barns medvirkning

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNALLPERLA 2016/2017

ÅRSPLAN FOR KNALLPERLA 2016/2017 000000000000000 ÅRSPLAN FOR KNALLPERLA 2016/2017 Dynamitten barnehage Dynamitveien 18, 1400 Ski Direkte tlf: 482 21 409 http://www.ski.kommune.no/barnehager/dynamitten/knallperla/ HOS OSS SKAL ALLE FÅ

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LUNTA 2016/2017

ÅRSPLAN FOR LUNTA 2016/2017 ÅRSPLAN FOR LUNTA 2016/2017 1 Velkommen til et nytt barnehageår i Dynamitten barnehage. Vi gleder oss til et fint og lekende år! På Lunta har vi vi barna: Albert, Liana, Tiril, Magnus, Max Emil, Isabelle,

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W Jeg øver meg på å gå skoleveien på en trygg måte. HUSK! U bruk øyne Bruk ørene Hør på de voksne Øve mange ganger Øvelse gjør mester Vi ønsker at barna skal bli

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole er en 1-10 skole med ca 310 elever og ca 40 ansatte derav 26 lærere. Skolen ligger på Bodøhalvøyas nordside i Løpsmark. Her er det nærhet

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

PERIODEPLAN FOR HALVVEISODDEN JANUAR - FEBRUAR - MARS 2018

PERIODEPLAN FOR HALVVEISODDEN JANUAR - FEBRUAR - MARS 2018 PERIODEPLAN FOR HALVVEISODDEN JANUAR - FEBRUAR - MARS 2018 1 Innhold 2017 I BILDER:... 3 2018:... 7 TEMA FOR PERIODEN... 8 BEVEGELSE:... 9 VIKTIGE DATOER... 10 BURSDAGSBARN DENNE PERIODEN... 10 KONTAKTINFORMASJON...

Detaljer

Reisepolicy for lag og foreninger i Saltdal Kommune

Reisepolicy for lag og foreninger i Saltdal Kommune Saltdal kommune Enhet - Kultur Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato Raymond stolpen, tlf.: 756 82 299 24.08.2016 Godkjent av Trygg trafikk perioden 24.10.16 24.10.19 Reisepolicy for lag og foreninger

Detaljer

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa Arbeid med fagområdene i rammeplanen FISKEDAMMEN - Innegruppa Fagområde Mål for barna Innhold Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

Detaljer

MÅNEDSPLAN PÅ KNØTTENE NOVEMBER 2015

MÅNEDSPLAN PÅ KNØTTENE NOVEMBER 2015 MÅNEDSPLAN PÅ KNØTTENE NOVEMBER 2015 OPPSUMMERING AV OKTOBER Oktober måned har vi brukt på Forut. Vi har sett se en film om Bisvas, Nischal og vennene hans i Nepal. Vi har fulgt Bisvas gjennom en dag.

Detaljer

Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015

Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015 Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015 Myndighetenes målsetting 80% av skoleelever går/sykler til skolen. All trafikkøkning

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av hvordan skolebarn

Detaljer

MILJØHANDLINGSPLAN 2015/2016 SANDBAKKEN BARNEHAGE

MILJØHANDLINGSPLAN 2015/2016 SANDBAKKEN BARNEHAGE MILJØHANDLINGSPLAN 2015/2016 SANDBAKKEN BARNEHAGE Kort beskrivelse av enheten: Sandbakken barnehage er en liten privat barnehage, som holder til i Kvenildveien på Heimdal, en mil sør for Trondheim. Barnehagen

Detaljer

6-åringer på skolevei

6-åringer på skolevei 6-åringer på skolevei Veileder til foreldre med barn som skal begynne på skolen Førsteklassingene som trafikanter Det er store forskjeller i modenhet og erfaring mellom barn på samme alder. Vi ser likevel

Detaljer

Rønvik skole TRAFIKKSIKKER SKOLE

Rønvik skole TRAFIKKSIKKER SKOLE RØNVIK SKOLE Amtm. Worsøesgt. 30 Rønvik skole TRAFIKKSIKKER SKOLE Å være en trafikksikker skole innebærer ikke en garanti for at ulykker ikke skjer, men er et kvalitetsstempel på godt og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid.

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD Forside Forord 1. Forberedelsesfasen 1.1. Primærkontakt 1.2. Antall barn og voksne 1.3. Faremomenter 1.4. Varsling 1.5. Beredskapstelefon

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september Læreplan trafikk - Grunnskole Trinn Tema Forslag til materiell Forslag til aktiviteter Kompetansemål Ansvar 1. Trafikktrening i skolens nærmiljø. Skoleveien Trafikkskilt -gangfelt En støvel og en sko:

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Iladalen barnehage. Det digitale vennskapstreet

Iladalen barnehage. Det digitale vennskapstreet Iladalen barnehage Det digitale vennskapstreet Leke Leve Lære med omsorg i et anerkjennende og inkluderende miljø 2 Innledning Ila barnehage er landets tredje eldste barnehage og har en lang barnehagetradisjon.

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR Skolene i Rennebu Planen er utarbeidet i 2012 Vedtatt i SU Gjelder fra skoleåret 2012/2013 Trygg Trafikk anbefaler følgende progresjon i trafikkopplæringen 1. trinn: Trafikktrening

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

Espira Hollund - Ein trafikksikker barnehage

Espira Hollund - Ein trafikksikker barnehage Espira Hollund - Ein trafikksikker barnehage Barn sin tryggleik - dei vaksne sitt ansvar 2017/2018 1 Trafikksikker barnehage I Espira Hollund har me klare føringar for korleis me skal oppføre oss i trafikken.

Detaljer

PERIODEPLAN FOR SEPTEMBER OG OKTOBER 2017

PERIODEPLAN FOR SEPTEMBER OG OKTOBER 2017 PERIODEPLAN FOR SEPTEMBER OG OKTOBER 2017 Hei! Da er barnehageåret på Loppekassa godt i gang, og nå er snart alle barna er på plass. Tobias og Casper starter i starten av september, og da er gruppa fulltallig.

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Oktober-november 2014 Satsningsområde: Vennskap Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for for barns trivsel og meningskaping i barnehagen. I samhandling med

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN Skoleåret 2013/2014 BAKGRUNN OG UTGANGSPUNKT: 1. Hvorfor er trafikkundervisning så viktig og påkrevd ved Åsvang skole? a) Barna er trafikanter på flere områder -

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 11

Detaljer

Årsplan Årsplan 2008 Våren 2010 Arnatveit barnehage Arnatveit barnehage

Årsplan Årsplan 2008 Våren 2010 Arnatveit barnehage Arnatveit barnehage Årsplan Årsplan Høsten Våren 2009 2008 Våren 2010 Arnatveit barnehage Arnatveit barnehage Kunst, filosofi, kultur og kreativitet Den kulturelle bæremeisen Mål: Personalet legger tilrette for: Besøk av:

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Oppgaveveiledning for alle filmene

Oppgaveveiledning for alle filmene Oppgaveveiledning for alle filmene Film 1 Likestilling Hvorfor jobbe med dette temaet: Lov om barnehager: Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Rammeplan for

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Årsplan Arnatveit barnehage

Årsplan Arnatveit barnehage Årsplan Høsten Våren 2009 2008 Arnatveit barnehage JANUAR - JUNI 2009 Antall, rom og form Matematikk Nysgjerrighet Opplevelser Refleksjon Mestring Hvordan utvikler vi et matematikkstimulerende miljø med

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

De eldste i barnehagen

De eldste i barnehagen De eldste i barnehagen HØBB barnehager LIVSLANGT LÆRINGSPERSPEKTIV Det skal være sammenheng mellom barnehagens rammeplan og skolens læreplaner et livslangt læringsperspektiv. Rammeplanen for barnehagen

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

L A N G N E S B A R N E H A G E

L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 5 / 2 0 1 6-1 - Vi har i de siste årene arbeidet med: - At barna lærer gjennom utforsking og samarbeid. - At barna skal bli møtt med anerkjennelse. - At

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer