ARBEIDSNOTAT OM BEHOV FOR REVISJON AV AVHENDINGSLOVEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSNOTAT OM BEHOV FOR REVISJON AV AVHENDINGSLOVEN"

Transkript

1

2 1 ARBEIDSNOTAT OM BEHOV FOR REVISJON AV AVHENDINGSLOVEN Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon (NITO) og Norges Takseringsforbund (NTF) er av den oppfatning av at avhendingsloven mot sitt formål har ført til en rekke tvister mellom kjøper og selger av fast eiendom. I NOU 1979: 48 side 23 uttalte Sivillovbokutvalget følgende: «Avhending av fast eigedom er eit viktig emne i det praktiske rettsliv. Dei fleste handlar ikkje med fast eigedom meir enn ein eller i høgda nokre få gonger gjennom eit langt liv, men det er som oftast ein svært viktig disposisjon for dei. Difor er det viktig at rettsreglane her må vere særleg klare og oversynlege. I dag er det ikkje så heilt greitt å vite kva som er gjeldande rett på dette feltet. Det er lite lovreglar og rettspraksis er etter måten knapp. For private partar som vil prøve å ordne opp i slike saker på eiga hand, må ein tru at lovfesting av rettsområdet vil vere svært nyttig.» Lovens formål var å gi en klarere avgrensning mellom kjøpers og selgers rettigheter og plikter med en særlig regulering av forbrukerforhold, for å på denne måten å hindre rettstvister. Selv om lovens formål er å redusere konfliktpotensialet, har den praktiske konsekvens vært den motsatte. Dette skyldes ikke bare uklarheter om lovforståelsen, men også det forhold at selve lovverket er blitt mer kjent og at partene er noe mer bevisst på hvilke rettigheter de har. Eiendomsmeglere og takstmenn opplever at konfliktnivået mellom kjøpere og selgere er relativt høyt. I følge tall fra boligkjøperforsikringsselskapet HELP Forsikring AS reklamerer 1 av 4 boligkjøpere som har tegnet boligkjøperforsikring til selger/eierskifteforsikringsselskap etter kjøp av bolig etter avhendingsloven. Som profesjonsforbund for eiendomsmeglere har Norges Eiendomsmeglerforbund fokus på å sikre trygg bolighandel. På bakgrunn av antallet tvister mellom kjøpere og selgere etter salg av bolig etter avhendingsloven, har Norges Eiendomsmeglerforbund etablert en arbeidsgruppe bestående av praktikere som jobber tett med avhendingsloven. Arbeidsgruppen har vurdert hovedutfordringer og mulige løsninger på problemene med dagens avhendingslov. Arbeidsgruppen har bestått av: - Administrerende direktør i NITO Takst Espen Fuglesang - Bygningsingeniør/takstmann NITO Takst Vidar Aarnes - Administrerende direktør i Norges Takseringsforbund Are Andenæs Huser - Advokatfullmektig i Norges Takseringsforbund Daniel Øvrevold Helgesen - Eiendomsmegler og styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund Tormod Boldvik - Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl Geving - Juridisk rådgiver/advokat i Norges Eiendomsmeglerforbund Tori Herrem Etter arbeidsgruppens oppfatning er det ikke en enkelt årsak til omfanget av tvister mellom kjøper og selger etter avhendingsloven, men et sammensatt bilde av flere faktorer som virker sammen. Nedenfor redegjøres det for arbeidsgruppens synspunkter på noen overordnede årsaker. Videre fremsettes forslag til endringer av avhendingsloven for å redusere antall tvister. Arbeidsgruppen er av den oppfatning av at det er behov for å revidere avhendingsloven. Arbeidsgruppen er kjent med at andre miljøer har sett på muligheten for å forene flere lover som berører boligomsetning i en felles boligomsetningslov. Etter arbeidsgruppens oppfatning vil det være både rettslig og praktisk mer hensiktsmessig å avgrense revisjonsarbeidet til avhendingsloven, hvor utfordringene er tydelige i lys av mange års erfaring. Vi ønsker på denne måten å initiere en effektiv lovrevisjon med fokus på de

3 2 svake punktene i dagens lovgivning, med håp om at det kan oppnås enighet om løsninger som vil bli gjennomført innen en rimelig tidshorisont. Lovens vurderingskriterier Arbeidsgruppen erfarer at avhendingslovens sentrale bestemmelser om reklamasjon og mangler inneholder svært vage og skjønnsmessige vurderingskriterier. Bestemmelsene er utformet som generalklausuler, som gjør det vanskelig for kjøper og selger å forstå hvilke rettigheter og plikter de har, og i stedet overlater vurderingene til skjønn. Det foreligger få konkrete retningslinjer for hvordan dette skjønnet skal utøves. Det kan være vanskelig å avgjøre hvorvidt en feil ved en eiendom utgjør en mangel i rettslig forstand, uten inngående kunnskap om rettspraksis. Dette kan igjen føre til at kjøper og selger i den enkelte sak spekulerer og argumenterer for hva som ligger i disse vurderingskriteriene, og det gir grobunn for tvister. Eksempel på slike vage og skjønnsmessige vurderingskriterier er: Avhendingsloven 4-19, 1. ledd om reklamasjon «innen rimeleg tid etter å ha oppdaga eller burde ha oppdaga» forholdet. Avhendingsloven 3-7 (Manglande opplysning om eigedomen) «Opplysning om omstende ved eigedomen som seljaren kjente eller måtte kjenne til, og som kjøparen hadde grunn til å rekne med å få.» Innvirkningskriteriet i avhendingsloven 3-7 og 3-8: Dette gjelder «berre dersom ein kan gå ut i fra at opplysningen har verka inn på avtala» Avhendingsloven 3-9, 2. punktum om at eiendommen har en mangel dersom den er i «vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut fra kjøpesummen og tilhøva elles». Avhendingsloven 4-3 og 5-3 om heving ved «vesentleg avtalebrot». Etter arbeidsgruppens oppfatning er det tolkningen av disse ovenfor nevnte skjønnsmessige vilkårene som er gjenstand for flest tvister mellom kjøper og selger. Som følge av lovens skjønnsmessige vilkår er det i mange saker omfattende korrespondanse mellom partene før saken avsluttes enten i form av avslag, forlik eller dom. Et stort antall tvister mellom kjøper og selger etter avhendingsloven resulterer i søksmål hos domstolene, som i den konkrete saken må vurdere om de skjønnsmessige vilkårene om reklamasjon og mangel er oppfylt. Dersom en tvist mellom kjøper og selger om forståelsen av lovens skjønnsmessige vilkår ender i rettssystemet, kan det ta mange år fra reklamasjonen blir fremsatt til endelig rettskraftig dom foreligger, og det påløper betydelige saksomkostninger knyttet til prosessen. I disse sakene tar det således mange år for kjøper og selger å få avsluttet bolighandelen. Mange av partene reklamasjonssaker som oppstår etter salg av bolig etter avhendingsloven opplever således tvisten som svært belastende, tidkrevende og kostbar. Samfunnsøkonomisk er det også uheldig at et stort antall reklamasjonssaker etter avhendingsloven må behandles i rettssystemet. Som nevnt innledningsvis uttalte Sivillovbokutvalget i NOU 1979: 48 side 23 at «rettsreglane her må vere særleg klare og oversynlege». Etter arbeidsgruppens oppfatning tyder omfanget av tvister mellom kjøper og selger, etter salg av eiendom etter avhendingsloven, på at rettsreglene ikke oppfattes som klare og oversiktlige. Lovgivers intensjon om å etablere klare og oversiktlige regler synes å ha feilet.

4 3 Arbeidsgruppen mener det er behov for at lovgiver foretar en gjennomgang av de skjønnsmessige vilkårene for reklamasjon og mangler i avhendingsloven. Hensikten med en slik gjennomgang må være å vurdere om det kan gjøres endringer som reduserer omfanget av reklamasjoner og rettssaker etter avhendingsloven. Vilkårene for reklamasjon og mangel i avhendingsloven bør legge opp til klarere og mer entydige vurderinger, og mindre skjønnsmessige vurderinger som kan gi grobunn for tvist mellom partene i bolighandelen. Loven må utformes slik at boligselgere og boligkjøpere ved å lese lovteksten forstår hva som er deres rettigheter og plikter etter loven. Lovens to-sporede system Når det gjelder mangler, har avhendingsloven lagt opp til et to-sporet system: Salg etter avhendingsloven 3-1 til 3-8 «As is»-salg etter avhendingsloven 3-9, 2. punktum (ansvarsfraskrivelsesklausulen) Den grunnleggende regelen om når det foreligger en mangel er avhendingsloven 3-1, 1. ledd, 1. punktum, der det fremgår at eiendommen skal være i samsvar med avtalen. Dersom eiendommen ikke er i samsvar med avtalen, foreligger det en mangel. Avhendingsloven 3-9 regulerer når det foreligger en mangel dersom eiendommen er solgt med en generell ansvarsfraskrivelse («as is»-klausul). Dersom en eiendom er solgt «as is», kan den i prinsippet ikke være mangelfull fordi enhver tilstand vil være kontraktsmessig, bortsett fra når vilkårene i avhendingsloven 3-9, jfr. 3-7 og 3-8 er oppfylt. De første årene etter at loven ble vedtatt var det vanlig å selge bolig etter avhendingsloven 3-1 til 3-8. I de senere årene har det blitt langt vanligere å selge boligen etter ansvarsfraskrivelsesklausulen i avhendingsloven 3-9. I dag skjer de fleste bruktboligsalg, samt mange nyboligsalg, etter avhendingsloven 3-9, 2. punktum. Da «as is» har blitt normalordningen ved salg av bolig, er det grunn til å reise spørsmål om loven på dette punktet kan endres slik at man innfører «as is» som utgangspunkt ved alle boligsalg, slik at «kartet stemmer med terrenget». Utregning/utmåling Mange tvister etter avhendingsloven gjelder spørsmål om avviket er av en slik art og størrelse at det foreligger en mangel, og hvordan størrelsen på et eventuelt prisavslag eller erstatning skal utmåles. Arbeidsgruppen erfarer at en del tvister etter avhendingsloven gjelder spørsmålet om vesentlighetsvurderingen i avhendingsloven 3-9, 2. punktum, jfr. prosentlæren, skal skje før eller etter at det blir gjort fradrag for standardheving. Avhendingsloven sier ingenting om hvordan selve mangelsvurderingen skal skje utover at et av vurderingstemaene er kjøpesummen og loven sier ingenting om mangelsvurderingen skal skje før eller etter at det er gjort fradrag for standardheving. Arbeidsgruppen mener at et så sentralt spørsmål bør fremgå klart av loven og at en klargjøring på dette punktet kan redusere antallet tvister. Når det gjelder prisavslag, fremgår det av avhendingsloven 4-12, 1. ledd at den formelle hovedregelen er at dersom eiendommen har en mangel, kan kjøperen kreve et forholdsmessig

5 4 prisavslag. Dette innebærer at kjøpesummens skal reduseres med samme prosent som eiendommens verdi reduseres på grunn av mangelen. En forutsetning for å kunne praktisere regelen om forholdsmessig prisavslag, er at det er mulig å fastslå en «objektiv» verdi på eiendommen uavhengig av kjøpesummen. I praksis er dette sjeldent mulig og regelen har derfor et ganske teoretisk preg. Den praktiske hovedregelen ved utmåling av prisavslag er avhendingsloven 4-12, 2. ledd, der det fremgår at med mindre noe annet blir godtgjort, skal prisavslaget fastsettes til kostnadene ved å få mangelen rettet (utbedringskostnadene). I følge arbeidsgruppen er lovens oppbygning på dette punktet i utakt med praksis fordi det sjeldent er mulig å fastslå en «objektiv» verdi på eiendommen uavhengig av kjøpesummen og utmålingen derfor i praksis skjer i henhold til utbedringskostnadene. Loven bør tilpasses dagens situasjon der utmåling i henhold til utbedringskostnadene er hovedregelen, og forholdsmessig prisavslag kun benyttes der man godgjør at forholdsmessig prisavslag vil føre til et større eller mindre prisavslag enn et prisavslag basert på utbedringskostnadene. Tydeliggjøre selgers og kjøpers rettigheter og plikter etter avhendingsloven Arbeidsgruppen erfarer at mange boligselgere og boligkjøpere ikke er klar over hvilke rettigheter og plikter de har ved et boligsalg/boligkjøp etter avhendingsloven. Erfaringen er at mange tvister etter avhendingsloven skyldes at kjøpere ikke forstår hva det innebærer å kjøpe brukt bolig, og har uberettigede forventninger med hensyn til boligens standard ved kjøpet. Andre tvister etter avhendingsloven skyldes at selgere ikke er kjent med hvor langt opplysningsplikten faktisk rekker. Arbeidsgruppen ser behov for en lovbestemmelse som tydelig gjør rede for selgers opplysningsplikt ved salget. Slik avhendingsloven av 1992 er bygget opp, gjør loven kun rede for følgen av kjøperen ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selgeren kjente eller måtte kjenne til (at det da foreligger en mangel). Loven regulerer derimot ikke noe om hvilke forhold selger plikter å gi opplysninger om. En løsning på dette problemet kan være å innta en bestemmelse, der selger før handel sluttes har plikt til å gi opplysninger om forhold som kjøperen har grunn til å få og som kan få betydning for avtalen. Andre ledd i en slik bestemmelse kan sette minimumskrav til hva selger skal gi opplysninger om, og blant annet stille krav om at selger fremlegger uavhengig teknisk rapport / opplysninger om boligens tekniske tilstand. (Arbeidsgruppen erfarer at svært mange tvister etter avhendingsloven gjelder fukt, råte, sviktende drenering, lekkasjer/fuktskader på bad eller tak og manglende offentlige godkjennelser ulovligheter). En løsning kan være å lovfeste at selger har en opplysningsplikt som omfatter boligens tekniske tilstand. Til sammenligning nevnes at lov om eiendomsmegling 6-7 inneholder en lignende regulering av forhold som megler som et minimum må opplyse om i salgsoppgaven. Erfaringen er at en slik regulering av minimumskrav til opplysningsplikten bidrar til færre tvister med hensyn til meglers opplysningsplikt. Ved vurderingen av hvilke forhold som bør lovfestes som del av selgers opplysningsplikt etter avhendingsloven, mener arbeidsgruppen at man blant annet kan se hen til momenter nevnt i lov om eiendomsmegling 6-7, samt forhold nevnt i selgers egenerklæringsskjema.

6 5 Når det gjelder kjøpers rettigheter og plikter ved boligkjøp etter avhendingsloven ser arbeidsgruppen behov for en regel der det uttrykkelig fremgår at kjøper plikter å lese salgsdokumentasjonen. Videre ser arbeidsgruppen behov for en regel om at kjøpere ikke kan påberope seg forhold som det er gitt opplysninger om i salgsdokumentasjonen eller er påregnelig som følge av naturlig elde og slitasje. Ved å innta en klar bestemmelse om dette i avhendingsloven, tror arbeidsgruppen at man kan redusere antallet reklamasjonssaker. # # # # # Som kjent har aktørene i bransjen selv tatt initiativ til innføring av teknisk tilstandsvurdering ved boligsalg, i et forsøk på å dempe konfliktnivået og trygge bolighandelen. Dette initiativet viser behovet for en klargjøring av kjøpers og selgers rettigheter og plikter i forbindelse med boligsalg. Fra og med 1. januar 2015 vil takstbransjen tilby en tilstandsrapport som er utarbeidet i henhold til Norsk Standard En tilstandsrapport er en byggteknisk gjennomgang av boligen utformet med sikte på eierskifte. Flertallet av fagfolkene som vil utarbeide disse rapportene er takstmenn sertifisert av Det Norske Veritas (DNVGL). NEF, NITO Takst og NTF håper at teknisk tilstandsvurdering vil få bred utbredelse. Så lenge det ikke foreligger en plikt for selger til å fremskaffe en vurdering av boligens tekniske tilstand, vil utbredelsen av en slik tilstandsvurdering avhenge av om selger ser seg tjent med å innhente en teknisk vurdering og om kjøper etterspør den. Derfor er det naturlig å vurdere lovfesting av selgers opplysningsplikt om boligens tekniske tilstand. Avledet av forslaget om konkretisering av selgers opplysningsplikt, er det naturlig å vurdere lovfesting av kompetansekrav for fagfolk som skal utføre teknisk tilstandsvurdering av boliger. Hensynet til forbrukerne, kvalitetssikring og større trygghet i bolighandelen taler sterkt for at det reguleres krav om byggteknisk kompetanse for takstmenn og andre fagfolk som skal utføre byggteknisk tilstandsvurdering. Dette kan reguleres i egen lov eller f.eks. i forskrift til avhendingsloven. I årene som har gått etter at loven ble vedtatt i 1992 har det blitt langt vanligere å rekvirere takstmann som foretar befaring og utarbeider takstrapport. Det foreligger ingen lovgivning om takstmennenes virksomhet. Takstmannstittelen er ingen beskyttet tittel, og det foreligger heller ingen lovfestede kompetansekrav til takstmenn. En regulering av kompetansekrav vil bidra til kvalitetssikring av tilstandsvurderinger, kjøper vil få et bedre beslutningsgrunnlag, prisnivået på boligene blir mer korrekt og antall tvister vil kunne reduseres betydelig som følge av økt kompetanse og kvalitet i tilstandsvurderingen. Arbeidsgruppen vil peke på at det kan være interessant å se hen til den danske «forbrugerbeskyttelsesloven («huseftersynsordningen»). Etter denne ordningen kan selger bli fri for mangelsansvar dersom han innhenter en teknisk tilstandsrapport og en el-installasjonsrapport før salget. Selger må i tillegg innhente et tilbud på en eierskifteforsikring for kjøper og tilby å betale minst halvparten av forsikringspremien som er oppgitt. Takstmannens rolle og ansvar er nærmere regulert. Ordningen ble innført i Danmark i 1995 og er blitt evaluert to ganger. Vårt inntrykk er at ordningen fungerer godt. Styrkeforholdet mellom partene har endret seg siden loven ble vedtatt Et stort antall forbrukere er i dag dekket av rettshjelpsforsikringer som bærer det vesentligste av utgifter til juridisk bistand i forbindelse med boligtvister. Eierskifteforsikring har de senere årene blitt normalordningen ved salg av bolig. Boligkjøperforsikring har blitt vanligere ved kjøp av bolig. I mange saker bistås således begge parter av profesjonelle advokater med spesialkompetanse på feltet. Kjøpere og selgere som ikke har tegnet boligkjøperforsikring eller eierskifteforsikring benytter seg i

7 6 mange tilfeller av rettshjelpsdekningen som de har gjennom bygnings- eller innboforsikringen for å få dekket advokat- og takseringsutgifter som pådras i reklamasjonssaker. Tidligere måtte kjøper og selger i forbindelse med tvister etter salg av bolig, enten forestå klagebehandlingen selv eller oppsøke en privatpraktiserende advokat. Styrkeforholdet mellom kjøper og selger har således endret seg. Når begge partene i større grad bistås av profesjonelle parter med kommersielle interesser i tvisten, er det viktig at loven inneholder klare og entydige vurderingskriterier som avgrenser rommet for skjønn. På denne måten kan man hindre at konfliktnivået eskalerer unødig mellom partene. Avslutningsvis påpeker arbeidsgruppen at boligomsetningen har endret seg betydelig siden avhendingsloven ble vedtatt i I NOU 1979: 48 side 23 uttalte Sivillovbokutvalget som nevnt følgende: «Dei fleste handlar ikkje med fast eigedom meir enn ein eller i høgda nokre få gonger gjennom eit langt liv, men det er som oftast ein svært viktig disposisjon for dei. Difor er det viktig at rettsreglane her må vere særleg klare og oversynlege.» Antall omsetninger og verdien på disse har økt sterkt siden Det har blitt vanligere at forbrukere kjøper og selger fast eiendom mange ganger i løpet av livet. Til tross for flere kjøp og salg er den enkelte disposisjonen like viktig for forbrukerne som tidligere. Denne økningen i boligomsetningen innebærer at det over tid har blitt enda viktigere at rettsreglene er klare og oversiktlige for å forhindre tvister etter avhendingsloven.

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER BOLIGKJØPERFORSIKRING HVA ER DET? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER BOLIGKJØPERFORSIKRING HVA ER DET? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER Boligkjøperforsikring hva er det? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER Boligkjøperforsikring hva er det? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

Konfliktnivået ved bolighandel

Konfliktnivået ved bolighandel Konfliktnivået ved bolighandel Nr. 6 2016 Oktober 2016 Innledning Norge er blant landene i Europa hvor det er mest vanlig å eie sin egen bolig og 84 prosent av befolkningen her til lands eier boligen sin

Detaljer

- Boligsalgsrapport, verditakst, tilstand og arealmåling. - Skadetakst, forhåndstakst, innbo mm. - Administrasjon

- Boligsalgsrapport, verditakst, tilstand og arealmåling. - Skadetakst, forhåndstakst, innbo mm. - Administrasjon Takst Team AS 30 års erfaring innen taksering Kontor i Stavanger, Jørpeland og Karmøy Bred erfaring fra taksering av fast eiendom, bl.a.: boligsalgsrapporter, verdivurderinger av hus, hytter og leiligheter

Detaljer

NS 3600 - Standardens betydning for forbrukere

NS 3600 - Standardens betydning for forbrukere NS 3600 - Standardens betydning for forbrukere Thomas Bartholdsen, fagdirektør bolig Standard Norge, 19. oktober 2012 Valg på basis av informasjon og kunnskap Vi gir forbrukeren makt og mulighet til å

Detaljer

Sensorveiledning Utsatt prøve JUR3000 Våren 2015

Sensorveiledning Utsatt prøve JUR3000 Våren 2015 Oslo 23. februar 2015 Sensorveiledning Utsatt prøve JUR3000 Våren 2015 Lasse Simonsen Sensorveiledning: Utsatt prøve JUR3000 2 Innhold 1 Innledning 3 2 Bakgrunnsretten 3 3 Mangelsspørsmålet 3 3.1 Innledning...

Detaljer

Høyesteretts dom av 31. mai 2017 HR A. Advokat Jarl R. Henstein Advokatfirmaet Riisa & Co

Høyesteretts dom av 31. mai 2017 HR A. Advokat Jarl R. Henstein Advokatfirmaet Riisa & Co Høyesteretts dom av 31. mai 2017 HR- 2017-1073 A Advokat Jarl R. Henstein Advokatfirmaet Riisa & Co Kort om faktum: Saken gjelder kjøp av tolv år gammel bolig i Stavanger Kjøpesum kr. 5 190 000,- Kort

Detaljer

KLAGENE PÅ ENEBOLIG GJELDER OFTEST BADEROM, TAK, DRENERING OG ELEKTRISK ANLEGG.

KLAGENE PÅ ENEBOLIG GJELDER OFTEST BADEROM, TAK, DRENERING OG ELEKTRISK ANLEGG. KLAGENE PÅ ENEBOLIG GJELDER OFTEST BADEROM, TAK, DRENERING OG ELEKTRISK ANLEGG. Men... ansvaret ditt som selger gjelder hele eiendommen; både forhold i og utenfor boligen. Det reklameres over naboforhold,

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling

Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Dato: 15.01.2018 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201705917-6 Heidi

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2015-166 4.5.2015 AmTrust International Underwriters Ltd. Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Flere forhold drenering båtplass avhl.

Detaljer

7 viktige regler om reklamasjon ved boligkjøp

7 viktige regler om reklamasjon ved boligkjøp 7 viktige regler om reklamasjon ved boligkjøp Det kan oppstilles 7 viktige regler for reklamasjon på mangel, ved kjøp av brukt bolig. Av advokat Trond Wåland trond@advokatsylte.no Noen regler er viktigere

Detaljer

INNOVASJON I BOLIGOMSETNINGEN BEGRENSNINGER I EIENDOMSMEGLINGSLOVEN

INNOVASJON I BOLIGOMSETNINGEN BEGRENSNINGER I EIENDOMSMEGLINGSLOVEN Finansdepartementet Akersgt. 40 Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Saksbehandler: Torgeir Øines Vår dato: 02.09.2010 Vår referanse: Deres dato: Deres referanse: INNOVASJON I BOLIGOMSETNINGEN BEGRENSNINGER I

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING I EIENDOMSMEGLINGSLOVEN FOR ØKE BRUKEN AV TILSTANDSRAPPORT VED SALG AV BOLIG HØRINGSUTTALELSE

FORSLAG TIL ENDRING I EIENDOMSMEGLINGSLOVEN FOR ØKE BRUKEN AV TILSTANDSRAPPORT VED SALG AV BOLIG HØRINGSUTTALELSE Norges TakseringsForbund Fyrstikkalléen 20, 0661 OSLO www.ntf.no, adm@ntf.no Telefon 22 08 76 00 Org.nr. 956 955 211 Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Oslo, 4. januar 2016 FORSLAG TIL ENDRING

Detaljer

eiendom HVA KAN DU FORVENTE DEG AV DIN NYE BOLIG? BOLIGSELGERFORSIKRING - NØKKELEN TIL EN TRYGG BOLIGHANDEL

eiendom HVA KAN DU FORVENTE DEG AV DIN NYE BOLIG? BOLIGSELGERFORSIKRING - NØKKELEN TIL EN TRYGG BOLIGHANDEL eiendom HVA KAN DU FORVENTE DEG AV DIN NYE BOLIG? BOLIGSELGERFORSIKRING - NØKKELEN TIL EN TRYGG BOLIGHANDEL ANSVAR OG RISIKO De fleste eiendommer selges i dag as is. Dette forbeholdet betyr at når du som

Detaljer

TRYGGHET FOR KJØPER: BOLIGKJØPERFORSIKRING Med Boligkjøperforsikring blir boligkjøpet tryggere.

TRYGGHET FOR KJØPER: BOLIGKJØPERFORSIKRING Med Boligkjøperforsikring blir boligkjøpet tryggere. TRYGGHET FOR KJØPER: BOLIGKJØPERFORSIKRING Med Boligkjøperforsikring blir boligkjøpet tryggere. INNHOLD: Hva er Boligkjøperforsikring? Eksempler på løste saker HELP Forsikring Hva betyr Boligkjøperforsikring

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2016-227 1.6.2016 International Insurance Company of Hannover Limited Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Ekte hussopp kjøpelyte?

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2015-350 30.9.2015 International Insurance Company of Hannover Limited Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Deler av opparbeidet tomt

Detaljer

Kjøp eller salg av bolig er en stor beslutning. Det er knyttet til trivsel, livsstil, sosiale forhold og - ikke minst - økonomi.

Kjøp eller salg av bolig er en stor beslutning. Det er knyttet til trivsel, livsstil, sosiale forhold og - ikke minst - økonomi. BOLIGHANDEL Kjøp eller salg av bolig er en stor beslutning. Det er knyttet til trivsel, livsstil, sosiale forhold og - ikke minst - økonomi. Det er også tradisjon for å eie sin egen bolig og de fleste

Detaljer

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING Eierskifteforsikringsbrosjyre - 01/01/12 Filipstad Brygge 1, P.b. 1351 Vika, 0113 Oslo. Telefon: 24 13 17 70 Telefax: 24 13 17 97 Mail: eierskifte@protectorforsikring.no. Web: www.protectorforsikring.no

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2259), sivil sak, anke over dom, C (advokat Johan G. Bernander til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2259), sivil sak, anke over dom, C (advokat Johan G. Bernander til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 31. mai 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-1073-A, (sak nr. 2016/2259), sivil sak, anke over dom, A B Protector Forsikring ASA (advokat Jarl R. Henstein) mot C D (advokat Johan

Detaljer

JUSTISDEPARTEME. LoV I:=P/ 0E, Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling O 8 OKT 7009

JUSTISDEPARTEME. LoV I:=P/ 0E, Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling O 8 OKT 7009 Justis- og politidepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep Akersgata 42 0030 OSLO Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling JUSTISDEPARTEME O 8 OKT 7009 LoV I:=P/ 0E, Afi D : Deres ref: 200901715

Detaljer

Deres ref. Sak nr: 09/1392-2 30.09.2009

Deres ref. Sak nr: 09/1392-2 30.09.2009 r forbrukerombudet JUSTISDEPÅRT-EMENTET Det Kongelige Justis- og Politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO SAKSIVR.: einfr _rtt 5 OKT7nfig 1:"J, 5? C) /kke. ARKIVKODE: Deres ref. Vår ref. Dato: Sak

Detaljer

Oppsummert: Samarbeidsforum for forbrukerundersøkelser boligomsetning

Oppsummert: Samarbeidsforum for forbrukerundersøkelser boligomsetning Oppsummert: Samarbeidsforum for forbrukerundersøkelser boligomsetning Arbeidsgrupper: Det nedsettes 3 grupper med mandater til å komme med konkrete forslag som fremlegges Samarbeidsforumet for beslutning

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3978 12.11.2001 EIERSKIFTE Fukt- og råteskader - avh.l. 3-9, jfr. 3-7. Den 8.3.99 ble kjøpekontrakt for den aktuelle eiendommen undertegnet. Eiendommen var overdratt

Detaljer

Boligsalgsrapport. tryggere bolighandel

Boligsalgsrapport. tryggere bolighandel Boligsalgsrapport tryggere bolighandel Kjøp eller salg av bolig er en stor beslutning. Det er knyttet til trivsel, livsstil, sosiale forhold og - ikke minst - økonomi. Det er også tradisjon for å eie sin

Detaljer

BOLIGHANDEL. Hasseldalsveien 6, 3790 Helle tlf: epost: web:

BOLIGHANDEL. Hasseldalsveien 6, 3790 Helle tlf: epost: web: BOLIGHANDEL Hasseldalsveien 6, 3790 Helle tlf: 91550213 epost: post@ktakst.no web: www.ktakst.no Kjøp eller salg av bolig er en stor beslutning. Det er knyttet til trivsel, livsstil, sosiale forhold og

Detaljer

Protokoll i sak 627/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12

Protokoll i sak 627/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12 Protokoll i sak 627/2011 for Boligtvistnemnda 24.04.12 Saken gjelder: Krav om prisavslag for arealtap - bolig ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Entreprenøren markedsfører et

Detaljer

En lovendring vil gi lysere tider for boligkjøpere, og de stiller sterkere i en eventuell boligtvist.

En lovendring vil gi lysere tider for boligkjøpere, og de stiller sterkere i en eventuell boligtvist. Boligkjøpere er Boligkjøpere i dag er for lite sikret. Avhendingsloven er for dårlig og alt for mange er misfornøyde med tjenestene takstbransjen leverer, sier erfaren takstingeniør. 6 huseierinfo nr 5

Detaljer

Boligkjøperforsikring SIKRER DEG ET TRYGT BOLIGKJØP

Boligkjøperforsikring SIKRER DEG ET TRYGT BOLIGKJØP Boligkjøperforsikring SIKRER DEG ET TRYGT BOLIGKJØP Innhold s. 4 Hva er boligkjøperforsikring? s. 6 Hva betyr det for deg som kjøper at selger har eierskifteforsikring? s. 8 5 grunner til at du som kjøper

Detaljer

EIENDOMSMEGLERS ANSVAR FOR SELGER

EIENDOMSMEGLERS ANSVAR FOR SELGER Eiendomsmeglers solidaransvar med selger Publisert 2011-03-01 22:51 Foto: Illustrasjonsbilde EIENDOMSMEGLERS ANSVAR FOR SELGER En oversikt over boligkjøpers mulighet til å fremsette krav overfor eiendomsmegler,

Detaljer

alt du vil vite om eierskifteforsikring

alt du vil vite om eierskifteforsikring alt du vil vite om eierskifteforsikring Innhold 5 6 9 10 12 15 16 19 20 23 27 Hva er eierskifteforsikring? Eierskifteforsikring for deg som skal selge bolig Brukt bolig Hva er forventet levetid? Andelsleilighet

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4552 10.2.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4552 10.2.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4552 10.2.2003 EIERSKIFTE Borebilleangrep i bjelkelag avh.l. 3-9. Ved kjøpekontrakt av 28.4.00 kjøpte kjøper en enebolig for kr 2,1 mill med overtagelse 1.7.00. Eiendommen

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7556 12.12.2008 ACE European Group Limited EIERSKIFTE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7556 12.12.2008 ACE European Group Limited EIERSKIFTE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7556 12.12.2008 ACE European Group Limited EIERSKIFTE Skifte av tak i bygård passivitet avh.l. 3-9 og 4-19. Leilighet oppført i 1916, senere totaloppusset, ble overdratt

Detaljer

Norges Høyesterett - HR A

Norges Høyesterett - HR A Side 1 av 6 Utskrift fra Lovdata - 22:18 Norges Høyesterett - HR-2017-1073-A Instans Dato 2017-05-31 Publisert Stikkord Sammendrag Saksgang Parter Forfatter Norges Høyesterett - Dom HR-2017-1073-A Fast

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORTEN. - det nye verktøyet for tryggere boligsalg

OLIGSALGSRAPPORTEN. - det nye verktøyet for tryggere boligsalg OLIGSALGSRAPPORTEN - det nye verktøyet for tryggere boligsalg Hva er en Boligsalgsrapport? Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport, men til forskjell fra en vanlig tilstandsrapport blir

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2015-070 4.2.2015 AmTrust International Underwriters Ltd. Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Ufagmessig belegningsstein og støttemur

Detaljer

Klag straks om du finner feil ved boligen. Publisert :11

Klag straks om du finner feil ved boligen. Publisert :11 Klag straks om du finner feil ved boligen Publisert 2014-02-14 13:11 Arkivfoto: DU BØR KLAGE STRAKS OM DU AVDEKKER FEIL OG MANGLER Boligen bør gjennomgås grundig etter overtakelsen, og det bør reklameres

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2012-118 22.3.2012 Protector Forsikring ASA Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Virksomhet i nærområdet selger kunnskap? - terrasse

Detaljer

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING Innhold 5 6 9 10 12 15 16 19 20 23 27 Hva er eierskifteforsikring? Eierskifteforsikring for deg som skal selge bolig Brukt bolig Hva er forventet levetid? Andelsleilighet

Detaljer

HOVEDPUNKTENE I HÅNDVERKERTJENESTELOVE. Hvorfor er loven interessant for takstmenn? Viktig at dere kjenner lovens regler.

HOVEDPUNKTENE I HÅNDVERKERTJENESTELOVE. Hvorfor er loven interessant for takstmenn? Viktig at dere kjenner lovens regler. HOVEDPUNKTENE I HÅNDVERKERTJENESTELOVE Hvorfor er loven interessant for takstmenn? Godt betalte oppdrag! Viktig at dere kjenner lovens regler. Virkeområde m.m. Håndverkertjenesteloven regulerer avtaler

Detaljer

Boligkjøp med full fart og bind for øynene?

Boligkjøp med full fart og bind for øynene? Boligkjøp med full fart og bind for øynene? Torgeir Øines, Forbrukerrådet SINTEF Byggforsk-seminar: Boligkjøp risikosport uten sikkerhetsnett? 10.03.2011 Full fart? Full fart? Full fart? Likvid marked

Detaljer

Boligpolitikk Innspill til møte med Håkon Haugli og Torgeir Micaelsen, fredag 10 Juni 2011.

Boligpolitikk Innspill til møte med Håkon Haugli og Torgeir Micaelsen, fredag 10 Juni 2011. Boligpolitikk Innspill til møte med Håkon Haugli og Torgeir Micaelsen, fredag 10 Juni 2011. Boligprisutviklingen / boligbygging Private boligsalg Forbrukerrådets varslede omkamp, i forhold til lovarbeid

Detaljer

1/6. Forlengelse av notat datert 16.06.2006 utarbeidet av Kristin Caroline Nilsen.

1/6. Forlengelse av notat datert 16.06.2006 utarbeidet av Kristin Caroline Nilsen. 1/6 A-112146 VEIEN TIL RIKTIG UTFØRTE BYGG Vedlegg 5 DATO: 23.01.2007 NOTAT O-1 EIERSKIFTEFORSIKRING OG BOLIGKJØPERFORSIKRING Forlengelse av notat datert 16.06.2006 utarbeidet av Kristin Caroline Nilsen.

Detaljer

Reidun. Sissel. Leiv Daglig leder

Reidun. Sissel. Leiv Daglig leder Hvem er vi Takst Team AS er et firma som har drevet med taksering i 30 år. Med Rogaland fylke som primærområde, utfører vi taksering av fast eiendom. Oppdrag utføres også i tilstøtende fylker. Teamet vårt

Detaljer

Kjøp eller salg av bolig er en stor beslutning. Det er knyttet til trivsel, livsstil, sosiale forhold og - ikke minst - økonomi.

Kjøp eller salg av bolig er en stor beslutning. Det er knyttet til trivsel, livsstil, sosiale forhold og - ikke minst - økonomi. BOLIGHANDEL Kjøp eller salg av bolig er en stor beslutning. Det er knyttet til trivsel, livsstil, sosiale forhold og - ikke minst - økonomi. Det er også tradisjon for å eie sin egen bolig og de fleste

Detaljer

HELP Boligkjøperforsikring. Sikrer deg et trygt boligkjøp

HELP Boligkjøperforsikring. Sikrer deg et trygt boligkjøp HELP Boligkjøperforsiing Sier deg et trygt boligkjøp Gjeldende fra 01.07.2013 Innhold s. 4 Hva er boligkjøperforsiing? s. 5 Hva betyr det for deg som kjøper at selger har eierskifteforsiing? s. 6 Dekning

Detaljer

SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE

SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE eiendom SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE EIERSKIFTEFORSIKRING - NØKKELEN TIL EN TRYGG BOLIGHANDEL -1105_Norwegian_Broker_eierskifteforsikring_SELGER.indd 1 07.04.15 09:40

Detaljer

SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE

SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE eiendom SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE - NØKKELEN TIL EN TRYGG BOLIGHANDEL KLAGESAKER FRA BOLIGKJØPERE DE SISTE ÅRENE 25% 20% X 15% HVORFOR HA? Som selger av bolig, uansett

Detaljer

fagkyndig teknisk v i rådgivning om innhenting av Ei eeeeeeeeeee rs OOOOOOOOOOOOOOO A V IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII RY NNNNNNNNNNNN ET

fagkyndig teknisk v i rådgivning om innhenting av Ei eeeeeeeeeee rs OOOOOOOOOOOOOOO A V IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII RY NNNNNNNNNNNN ET NNNNNNNNNNNN ET IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII RY OOOOOOOOOOOOOOO A V Ei eeeeeeeeeee rs rådgivning om innhenting av fagkyndig teknisk v i Eiendomsmeglers rådgivning om innhenting av fagkyndig teknisk vurdering

Detaljer

HELP Boligkjøperforsikring. Sikrer deg et trygt boligkjøp

HELP Boligkjøperforsikring. Sikrer deg et trygt boligkjøp HELP Boligkjøperforsiing Sier deg et trygt boligkjøp Gjeldende fra 01.01.2013 Innhold s. 4 Hva er boligkjøperforsiing? s. 5 Hva betyr det for deg som kjøper at selger har eierskifteforsiing? s. 6 Dekning

Detaljer

HELP Boligkjøperforsikring. Sikrer deg et trygt boligkjøp

HELP Boligkjøperforsikring. Sikrer deg et trygt boligkjøp HELP Boligkjøperforsiing Sier deg et trygt boligkjøp Gjeldende fra 01.01.2013 Innhold s. 4 Hva er boligkjøperforsiing? s. 5 Hva betyr det for deg som kjøper at selger har eierskifteforsiing? s. 6 Dekning

Detaljer

SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE

SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE eiendom SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE EIERSKIFTEFORSIKRING - NØKKELEN TIL EN TRYGG BOLIGHANDEL HVORFOR HA EIERSKIFTEFORSIKRING? Som selger av bolig, uansett boligtype,

Detaljer

8 KURSTIMER. NEFs HØSTKONFERANSE KURS- OG TEMADAGER FEST- MIDDAG DAGER SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN 19.- 20. NOVEMBER 2015

8 KURSTIMER. NEFs HØSTKONFERANSE KURS- OG TEMADAGER FEST- MIDDAG DAGER SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN 19.- 20. NOVEMBER 2015 FEST- MIDDAG 2 8 DAGER MIDDAG MED UNDERHOLDNING NEF-HELP STIPEND PÅ KR 100.000 PREMIEUTDELING 8 NEFs HØSTKONFERANSE FAGLIG STERKT POSITIVT UTBYTTE BRANSJENS VIKTIGSTE MØTEPLASS SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN

Detaljer

Boligsalgsrapporten Dagens situasjon

Boligsalgsrapporten Dagens situasjon Boligsalgsrapporten Dagens situasjon Vedlegg 3 Generelt/status I dag brukes Boligsalgsrapporter i liten grad sett i relasjon til at det årlig omsettes over 100.000 boliger i Norge. Norges TakseringsForbund

Detaljer

HELP Boligkjøperforsikring

HELP Boligkjøperforsikring An ARAG company HELP Boligkjøperforsiing Sier deg et trygt boligkjøp Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold s. 4 Hva er boligkjøperforsiing? s. 5 Hva betyr det for deg som kjøper at selger har eierskifteforsiing?

Detaljer

Eierskifteforsikring og boligkjøperforsikring Effektene for forbrukerne i bolighandelen

Eierskifteforsikring og boligkjøperforsikring Effektene for forbrukerne i bolighandelen Eierskifteforsikring og boligkjøperforsikring Effektene for forbrukerne i bolighandelen Rapport utviklet av Forbrukerrådet med støtte fra Barne- og likestillingsdepartementet. 2 Forord Med denne rapporten

Detaljer

Finansklagenemnda Eierskifte

Finansklagenemnda Eierskifte Finansklagenemnda Eierskifte Uttalelse FinKN-2014-423 30.9.2014 International Insurance Company of Hannover Limited Eierskifteforsikring lov om avhending av fast eigedom (avh.l.) Mangelfull rydding utenfor

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Some titel for sales document. Some description for first page image

SALGSOPPGAVE. Some titel for sales document. Some description for first page image SALGSOPPGAVE Some titel for sales document Some description for first page image Prisantydning: 2 323 kr. + omk. Lånetakst: 2 323 kr. Bruttoareal (BTA): 80 kvm. Verditakst: 2 323 kr. Bruksareal (BRA):

Detaljer

Høring - forslag til lovendringer for å øke bruken av tilstandsrapport ved omsetning av bolig i forbrukerforhold

Høring - forslag til lovendringer for å øke bruken av tilstandsrapport ved omsetning av bolig i forbrukerforhold TAKSERINGSFORBUND Justis- og politidepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo JUStISDPARTEMEN 2 e SEPT 2009 SAKSNR.: AVD/KONT/BEll: LO le" / DOK.NR. ARKROOE: Oslo, 21. September 2009 Høring

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01967-A, (sak nr. 2010/669)), sivil sak, anke over dom, (advokat Are Bohne til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01967-A, (sak nr. 2010/669)), sivil sak, anke over dom, (advokat Are Bohne til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. november 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-01967-A, (sak nr. 2010/669)), sivil sak, anke over dom, John Rajala Ingeborg Rajala Am Trust International Underwriters Ltd (advokat

Detaljer

Når du tenker litt framover

Når du tenker litt framover www.ishavstakst.no Når du tenker litt framover Taksering av leiligheter, eneboliger, fritidseiendommer, mindre landbrukseiendommer og næringseiendommer, samt skadetakst Taksering - å sette to streker under

Detaljer

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten.

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten. Spørsmål 1 Problemstillingen i oppgaven dreier seg om Peder Ås har avgitt en rettslig forpliktende aksept om at avtalen med Lunch AS avsluttes uten ytterlige forpliktelser for Lunch AS. Grensen mellom

Detaljer

Når er solgt eiendom vesentlig verre enn ventet?

Når er solgt eiendom vesentlig verre enn ventet? Når er solgt eiendom vesentlig verre enn ventet? Avhendingslova 3-9 2. punktum Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 581 Leveringsfrist: 25 november 2011 Til sammen 15 290 ord 24.11.2011

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Protokoll i sak 855/2016. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 855/2016. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 855/2016 for Boligtvistnemnda 11.11.2016 Saken gjelder: Krav om utskifting av feil leverte vinduer -------------------------------------------------- 1. Sakens faktiske sider Partene innleder

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT NY BOLIGSALGSRAPPORT FRA 1.1.2015

BOLIGSALGSRAPPORT NY BOLIGSALGSRAPPORT FRA 1.1.2015 BOLIGSALGSRAPPORT NY BOLIGSALGSRAPPORT FRA 1.1.2015 INNHOLD Ny Boligsalgsrapport Takstmannens verktøykasse Kapasitet og kompetanse Effektiv implementering NY STANDARD BOLIGSALGSRAPPORT Innhold og form

Detaljer

Protokoll i sak 828/2015. for. Boligtvistnemnda 15.03.2016

Protokoll i sak 828/2015. for. Boligtvistnemnda 15.03.2016 Protokoll i sak 828/2015 for Boligtvistnemnda 15.03.2016 Saken gjelder: Krav om kompensasjon for entreprenørens uriktige informasjon om antall rom (2 rom eller 3 rom) i forbindelse med kjøp av leilighet.

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE Klagenemnda For Eierskifteforsikring (KFE) bemerker:

KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE Klagenemnda For Eierskifteforsikring (KFE) bemerker: KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE 519 11.4.2016 Saken omhandler: Manglende sluk på vaskerom. Avhendingsloven 3-8 og 3-9, 2.pkt. Enebolig oppført i 1985, ble i juni 2015 solgt som den er

Detaljer

Eiendomsinformasjon ved boligomsetning. Sølve Bærug, f.aman, UiÅs (NMBU) Samfunnsutviklerdagene, Ski 10. februar 2015

Eiendomsinformasjon ved boligomsetning. Sølve Bærug, f.aman, UiÅs (NMBU) Samfunnsutviklerdagene, Ski 10. februar 2015 Eiendomsinformasjon ved boligomsetning Sølve Bærug, f.aman, UiÅs (NMBU) Samfunnsutviklerdagene, Ski 10. februar 2015 Eiendomsinformasjon ved boligomsetning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

BEDRE BOLIGSALGSRAPPORTER S O TRYGGERE BOLIGSALG

BEDRE BOLIGSALGSRAPPORTER S O TRYGGERE BOLIGSALG BEDRE BOLIGSALGSRAPPORTER S O TRYGGERE BOLIGSALG Veien til riktig utførte bygg en ledelsesutfordring Fagsjef Rolf Erling Eidsvold - NTF NORSKE TRADISJONER KJØP AV BRUKTBIL: NAF-Test Bruktbiltest - det

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen SALGSOPPGAVE Enebolig i Bahkiljohka Huset og garasjen Prisantydning: 1 750 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 450 000 kr. Verditakst: 1 750 000 kr. Bruksareal (BRA): 190 kvm. Adresse: Henvendelse: Hege Grønnvoll

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 15. februar 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-345-A, (sak nr. 2016/1293), sivil sak, anke over dom, Didde Sloth Christensen Anita Aamodt Enersen (advokat Jarl R. Henstein) mot

Detaljer

Reklamasjon ved huskjøp

Reklamasjon ved huskjøp Reklamasjon ved huskjøp Publisert 2013-09-16 00:06 Eiendomsadvokatene på Tjuvholmen vurderer din reklamasjonsrett! Du er velkommen til å kontakte en advokat hos oss for kostnadsfri vurdering av din reklamasjon

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE - 112 22.12.08

KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE - 112 22.12.08 KLAGENEMNDA FOR EIERSKIFTEFORSIKRING UTTALELSE KFE - 112 22.12.08 Saken omhandler: Fukt- og råteskader i vegger og i bærende konstruksjoner. Selgers rettingsadgang etter avhl. 4-10. Eiendom oppført i 1965,

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER Velkommen til Gustav&Berta Oppskriften du kjøper er kun til eget bruk, og ikke for videre salg eller distribusjon. Alle rettigheter er forbeholdt Gustav&Berta AS. Ved handel på denne

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Som den er -klausulen ved eiendomsoverdragelse

Som den er -klausulen ved eiendomsoverdragelse Mastergradsoppgave JUS399 Som den er -klausulen ved eiendomsoverdragelse Innskrenkninger i som den er -klausuler etter avhendingsloven 3-9 2. setning Kandidatnr: 175391 Veileder: Ingvild Schiøll Ericson

Detaljer

Miljøfagdag: Byggeprosjekt fra A-Å

Miljøfagdag: Byggeprosjekt fra A-Å Miljøfagdag: Byggeprosjekt fra A-Å «Hva må en ta hensyn til når man kjøper en utviklingseiendom?» v/advokat Stig L. Bech Advokatfirmaet BA-HR Golder 1. desember 2015 Hovedpunkter - Utviklingseiendom 1.

Detaljer

ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp.

ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp. ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp. Drømmeboligen eller? Det er mye penger som står på spill når man skal kjøpe drømmeboligen. Derfor er det viktig

Detaljer

Eiendomsomsetning hvor ansvarsfraskrivelse er hovedregelen?

Eiendomsomsetning hvor ansvarsfraskrivelse er hovedregelen? Eiendomsomsetning hvor ansvarsfraskrivelse er hovedregelen? Bruk av klausulen som han er i avtalen. Kandidatnr: 149817 Leveringsfrist: 17.desember 2007 Til sammen 12079 ord 16.12.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6051 13.3.2006 ACE EIERSKIFTE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6051 13.3.2006 ACE EIERSKIFTE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6051 13.3.2006 ACE EIERSKIFTE Feil informasjon om oppgradert elektrisk anlegg avh.l. 3-9 og 4-19. Ved kjøpekontrakt av 14.8.03 ervervet kjøper en tre roms aksjeleilighet

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Om kontrakten Denne kontrakten gjelder for kjøp av bolig og fritidsbolig mellom private, der selgeren ønsker å selge eiendommen «som den er». Kontrakten er tilpasset avhendingslova som gjelder ved slike

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Parter Kjøper Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Selger Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Side 1 av 8 Betaling Kjøpesum, kr med bokstaver

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eiendom

KJØPEKONTRAKT Eiendom KJØPEKONTRAKT Eiendom MELLOM SØR-ODAL KOMMUNE OG VEDR. Gnr. 41 bnr. 517, Skarnes i Sør-Odal kommune Denne Avtalen er inngått mellom: SELGER: (heretter benevnt Selger) Navn Sør-Odal kommune Orgnr. Adresse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. X (advokat Per M. Ristvedt) (advokat Ulf-Einar Staalesen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. X (advokat Per M. Ristvedt) (advokat Ulf-Einar Staalesen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. juni 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-00967-A, (sak nr. 2010/36), sivil sak, anke over dom, X A (advokat Per M. Ristvedt) mot B (advokat Ulf-Einar Staalesen) S T E M M E G

Detaljer

Reklamasjon ved kjøp av ny bolig

Reklamasjon ved kjøp av ny bolig Reklamasjon ved kjøp av ny bolig Publisert 2013-02-24 20:59 Reklamasjon ved kjøp av bolig - kjøpers rettigheter og muligheter til å klage Av Advokat Trond Wåland trond@advokatsylte.no Her gis en kort oversikt

Detaljer

Protokoll i sak 873/2017. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 873/2017. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 873/2017 for Boligtvistnemnda 02.02.2017 Saken gjelder: Krav om prisavslag på grunn av manglende håndløper på glassrekkverk. ---------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll i sak 781/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15

Protokoll i sak 781/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15 Protokoll i sak 781/2014 for Boligtvistnemnda 11.03.15 Saken gjelder: Klage på høyde i/på garasjeplass/biloppstillingsplass i parkeringskjeller ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider

Detaljer

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER Leveringsbetingelser Ordrer 499,- 10 % frakt 500 1199,- 7,5 % frakt 1200 2499,- 5 % frakt over 2500,- fritt levert På forsendelser til Svalbard tilkommer et tillegg på kr.152,-

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil. DD prosessen fra et forvalterperspektiv konsernadvokat Inger Eriksen, OBOS Basale AS

Klikk for å redigere tittelstil. DD prosessen fra et forvalterperspektiv konsernadvokat Inger Eriksen, OBOS Basale AS Klikk for å redigere tittelstil DD prosessen fra et forvalterperspektiv konsernadvokat Inger Eriksen, OBOS Basale AS ! Basale - nøkkelinformasjon Norges største uavhengige forvalter av næringseiendom Hovedkontor

Detaljer

Mangelsspørsmålet ved skade på fast eiendom oppstått mellom avtaleinngåelsen og overtakelsen, når eiendommen er solgt som den er.

Mangelsspørsmålet ved skade på fast eiendom oppstått mellom avtaleinngåelsen og overtakelsen, når eiendommen er solgt som den er. Mangelsspørsmålet ved skade på fast eiendom oppstått mellom avtaleinngåelsen og overtakelsen, når eiendommen er solgt som den er. Kandidatnummer: 586 Leveringsfrist: 25.11.2016 Antall ord: 15368 Innholdsfortegnelse

Detaljer