ARBEIDSNOTAT OM BEHOV FOR REVISJON AV AVHENDINGSLOVEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSNOTAT OM BEHOV FOR REVISJON AV AVHENDINGSLOVEN"

Transkript

1

2 1 ARBEIDSNOTAT OM BEHOV FOR REVISJON AV AVHENDINGSLOVEN Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon (NITO) og Norges Takseringsforbund (NTF) er av den oppfatning av at avhendingsloven mot sitt formål har ført til en rekke tvister mellom kjøper og selger av fast eiendom. I NOU 1979: 48 side 23 uttalte Sivillovbokutvalget følgende: «Avhending av fast eigedom er eit viktig emne i det praktiske rettsliv. Dei fleste handlar ikkje med fast eigedom meir enn ein eller i høgda nokre få gonger gjennom eit langt liv, men det er som oftast ein svært viktig disposisjon for dei. Difor er det viktig at rettsreglane her må vere særleg klare og oversynlege. I dag er det ikkje så heilt greitt å vite kva som er gjeldande rett på dette feltet. Det er lite lovreglar og rettspraksis er etter måten knapp. For private partar som vil prøve å ordne opp i slike saker på eiga hand, må ein tru at lovfesting av rettsområdet vil vere svært nyttig.» Lovens formål var å gi en klarere avgrensning mellom kjøpers og selgers rettigheter og plikter med en særlig regulering av forbrukerforhold, for å på denne måten å hindre rettstvister. Selv om lovens formål er å redusere konfliktpotensialet, har den praktiske konsekvens vært den motsatte. Dette skyldes ikke bare uklarheter om lovforståelsen, men også det forhold at selve lovverket er blitt mer kjent og at partene er noe mer bevisst på hvilke rettigheter de har. Eiendomsmeglere og takstmenn opplever at konfliktnivået mellom kjøpere og selgere er relativt høyt. I følge tall fra boligkjøperforsikringsselskapet HELP Forsikring AS reklamerer 1 av 4 boligkjøpere som har tegnet boligkjøperforsikring til selger/eierskifteforsikringsselskap etter kjøp av bolig etter avhendingsloven. Som profesjonsforbund for eiendomsmeglere har Norges Eiendomsmeglerforbund fokus på å sikre trygg bolighandel. På bakgrunn av antallet tvister mellom kjøpere og selgere etter salg av bolig etter avhendingsloven, har Norges Eiendomsmeglerforbund etablert en arbeidsgruppe bestående av praktikere som jobber tett med avhendingsloven. Arbeidsgruppen har vurdert hovedutfordringer og mulige løsninger på problemene med dagens avhendingslov. Arbeidsgruppen har bestått av: - Administrerende direktør i NITO Takst Espen Fuglesang - Bygningsingeniør/takstmann NITO Takst Vidar Aarnes - Administrerende direktør i Norges Takseringsforbund Are Andenæs Huser - Advokatfullmektig i Norges Takseringsforbund Daniel Øvrevold Helgesen - Eiendomsmegler og styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund Tormod Boldvik - Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl Geving - Juridisk rådgiver/advokat i Norges Eiendomsmeglerforbund Tori Herrem Etter arbeidsgruppens oppfatning er det ikke en enkelt årsak til omfanget av tvister mellom kjøper og selger etter avhendingsloven, men et sammensatt bilde av flere faktorer som virker sammen. Nedenfor redegjøres det for arbeidsgruppens synspunkter på noen overordnede årsaker. Videre fremsettes forslag til endringer av avhendingsloven for å redusere antall tvister. Arbeidsgruppen er av den oppfatning av at det er behov for å revidere avhendingsloven. Arbeidsgruppen er kjent med at andre miljøer har sett på muligheten for å forene flere lover som berører boligomsetning i en felles boligomsetningslov. Etter arbeidsgruppens oppfatning vil det være både rettslig og praktisk mer hensiktsmessig å avgrense revisjonsarbeidet til avhendingsloven, hvor utfordringene er tydelige i lys av mange års erfaring. Vi ønsker på denne måten å initiere en effektiv lovrevisjon med fokus på de

3 2 svake punktene i dagens lovgivning, med håp om at det kan oppnås enighet om løsninger som vil bli gjennomført innen en rimelig tidshorisont. Lovens vurderingskriterier Arbeidsgruppen erfarer at avhendingslovens sentrale bestemmelser om reklamasjon og mangler inneholder svært vage og skjønnsmessige vurderingskriterier. Bestemmelsene er utformet som generalklausuler, som gjør det vanskelig for kjøper og selger å forstå hvilke rettigheter og plikter de har, og i stedet overlater vurderingene til skjønn. Det foreligger få konkrete retningslinjer for hvordan dette skjønnet skal utøves. Det kan være vanskelig å avgjøre hvorvidt en feil ved en eiendom utgjør en mangel i rettslig forstand, uten inngående kunnskap om rettspraksis. Dette kan igjen føre til at kjøper og selger i den enkelte sak spekulerer og argumenterer for hva som ligger i disse vurderingskriteriene, og det gir grobunn for tvister. Eksempel på slike vage og skjønnsmessige vurderingskriterier er: Avhendingsloven 4-19, 1. ledd om reklamasjon «innen rimeleg tid etter å ha oppdaga eller burde ha oppdaga» forholdet. Avhendingsloven 3-7 (Manglande opplysning om eigedomen) «Opplysning om omstende ved eigedomen som seljaren kjente eller måtte kjenne til, og som kjøparen hadde grunn til å rekne med å få.» Innvirkningskriteriet i avhendingsloven 3-7 og 3-8: Dette gjelder «berre dersom ein kan gå ut i fra at opplysningen har verka inn på avtala» Avhendingsloven 3-9, 2. punktum om at eiendommen har en mangel dersom den er i «vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut fra kjøpesummen og tilhøva elles». Avhendingsloven 4-3 og 5-3 om heving ved «vesentleg avtalebrot». Etter arbeidsgruppens oppfatning er det tolkningen av disse ovenfor nevnte skjønnsmessige vilkårene som er gjenstand for flest tvister mellom kjøper og selger. Som følge av lovens skjønnsmessige vilkår er det i mange saker omfattende korrespondanse mellom partene før saken avsluttes enten i form av avslag, forlik eller dom. Et stort antall tvister mellom kjøper og selger etter avhendingsloven resulterer i søksmål hos domstolene, som i den konkrete saken må vurdere om de skjønnsmessige vilkårene om reklamasjon og mangel er oppfylt. Dersom en tvist mellom kjøper og selger om forståelsen av lovens skjønnsmessige vilkår ender i rettssystemet, kan det ta mange år fra reklamasjonen blir fremsatt til endelig rettskraftig dom foreligger, og det påløper betydelige saksomkostninger knyttet til prosessen. I disse sakene tar det således mange år for kjøper og selger å få avsluttet bolighandelen. Mange av partene reklamasjonssaker som oppstår etter salg av bolig etter avhendingsloven opplever således tvisten som svært belastende, tidkrevende og kostbar. Samfunnsøkonomisk er det også uheldig at et stort antall reklamasjonssaker etter avhendingsloven må behandles i rettssystemet. Som nevnt innledningsvis uttalte Sivillovbokutvalget i NOU 1979: 48 side 23 at «rettsreglane her må vere særleg klare og oversynlege». Etter arbeidsgruppens oppfatning tyder omfanget av tvister mellom kjøper og selger, etter salg av eiendom etter avhendingsloven, på at rettsreglene ikke oppfattes som klare og oversiktlige. Lovgivers intensjon om å etablere klare og oversiktlige regler synes å ha feilet.

4 3 Arbeidsgruppen mener det er behov for at lovgiver foretar en gjennomgang av de skjønnsmessige vilkårene for reklamasjon og mangler i avhendingsloven. Hensikten med en slik gjennomgang må være å vurdere om det kan gjøres endringer som reduserer omfanget av reklamasjoner og rettssaker etter avhendingsloven. Vilkårene for reklamasjon og mangel i avhendingsloven bør legge opp til klarere og mer entydige vurderinger, og mindre skjønnsmessige vurderinger som kan gi grobunn for tvist mellom partene i bolighandelen. Loven må utformes slik at boligselgere og boligkjøpere ved å lese lovteksten forstår hva som er deres rettigheter og plikter etter loven. Lovens to-sporede system Når det gjelder mangler, har avhendingsloven lagt opp til et to-sporet system: Salg etter avhendingsloven 3-1 til 3-8 «As is»-salg etter avhendingsloven 3-9, 2. punktum (ansvarsfraskrivelsesklausulen) Den grunnleggende regelen om når det foreligger en mangel er avhendingsloven 3-1, 1. ledd, 1. punktum, der det fremgår at eiendommen skal være i samsvar med avtalen. Dersom eiendommen ikke er i samsvar med avtalen, foreligger det en mangel. Avhendingsloven 3-9 regulerer når det foreligger en mangel dersom eiendommen er solgt med en generell ansvarsfraskrivelse («as is»-klausul). Dersom en eiendom er solgt «as is», kan den i prinsippet ikke være mangelfull fordi enhver tilstand vil være kontraktsmessig, bortsett fra når vilkårene i avhendingsloven 3-9, jfr. 3-7 og 3-8 er oppfylt. De første årene etter at loven ble vedtatt var det vanlig å selge bolig etter avhendingsloven 3-1 til 3-8. I de senere årene har det blitt langt vanligere å selge boligen etter ansvarsfraskrivelsesklausulen i avhendingsloven 3-9. I dag skjer de fleste bruktboligsalg, samt mange nyboligsalg, etter avhendingsloven 3-9, 2. punktum. Da «as is» har blitt normalordningen ved salg av bolig, er det grunn til å reise spørsmål om loven på dette punktet kan endres slik at man innfører «as is» som utgangspunkt ved alle boligsalg, slik at «kartet stemmer med terrenget». Utregning/utmåling Mange tvister etter avhendingsloven gjelder spørsmål om avviket er av en slik art og størrelse at det foreligger en mangel, og hvordan størrelsen på et eventuelt prisavslag eller erstatning skal utmåles. Arbeidsgruppen erfarer at en del tvister etter avhendingsloven gjelder spørsmålet om vesentlighetsvurderingen i avhendingsloven 3-9, 2. punktum, jfr. prosentlæren, skal skje før eller etter at det blir gjort fradrag for standardheving. Avhendingsloven sier ingenting om hvordan selve mangelsvurderingen skal skje utover at et av vurderingstemaene er kjøpesummen og loven sier ingenting om mangelsvurderingen skal skje før eller etter at det er gjort fradrag for standardheving. Arbeidsgruppen mener at et så sentralt spørsmål bør fremgå klart av loven og at en klargjøring på dette punktet kan redusere antallet tvister. Når det gjelder prisavslag, fremgår det av avhendingsloven 4-12, 1. ledd at den formelle hovedregelen er at dersom eiendommen har en mangel, kan kjøperen kreve et forholdsmessig

5 4 prisavslag. Dette innebærer at kjøpesummens skal reduseres med samme prosent som eiendommens verdi reduseres på grunn av mangelen. En forutsetning for å kunne praktisere regelen om forholdsmessig prisavslag, er at det er mulig å fastslå en «objektiv» verdi på eiendommen uavhengig av kjøpesummen. I praksis er dette sjeldent mulig og regelen har derfor et ganske teoretisk preg. Den praktiske hovedregelen ved utmåling av prisavslag er avhendingsloven 4-12, 2. ledd, der det fremgår at med mindre noe annet blir godtgjort, skal prisavslaget fastsettes til kostnadene ved å få mangelen rettet (utbedringskostnadene). I følge arbeidsgruppen er lovens oppbygning på dette punktet i utakt med praksis fordi det sjeldent er mulig å fastslå en «objektiv» verdi på eiendommen uavhengig av kjøpesummen og utmålingen derfor i praksis skjer i henhold til utbedringskostnadene. Loven bør tilpasses dagens situasjon der utmåling i henhold til utbedringskostnadene er hovedregelen, og forholdsmessig prisavslag kun benyttes der man godgjør at forholdsmessig prisavslag vil føre til et større eller mindre prisavslag enn et prisavslag basert på utbedringskostnadene. Tydeliggjøre selgers og kjøpers rettigheter og plikter etter avhendingsloven Arbeidsgruppen erfarer at mange boligselgere og boligkjøpere ikke er klar over hvilke rettigheter og plikter de har ved et boligsalg/boligkjøp etter avhendingsloven. Erfaringen er at mange tvister etter avhendingsloven skyldes at kjøpere ikke forstår hva det innebærer å kjøpe brukt bolig, og har uberettigede forventninger med hensyn til boligens standard ved kjøpet. Andre tvister etter avhendingsloven skyldes at selgere ikke er kjent med hvor langt opplysningsplikten faktisk rekker. Arbeidsgruppen ser behov for en lovbestemmelse som tydelig gjør rede for selgers opplysningsplikt ved salget. Slik avhendingsloven av 1992 er bygget opp, gjør loven kun rede for følgen av kjøperen ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selgeren kjente eller måtte kjenne til (at det da foreligger en mangel). Loven regulerer derimot ikke noe om hvilke forhold selger plikter å gi opplysninger om. En løsning på dette problemet kan være å innta en bestemmelse, der selger før handel sluttes har plikt til å gi opplysninger om forhold som kjøperen har grunn til å få og som kan få betydning for avtalen. Andre ledd i en slik bestemmelse kan sette minimumskrav til hva selger skal gi opplysninger om, og blant annet stille krav om at selger fremlegger uavhengig teknisk rapport / opplysninger om boligens tekniske tilstand. (Arbeidsgruppen erfarer at svært mange tvister etter avhendingsloven gjelder fukt, råte, sviktende drenering, lekkasjer/fuktskader på bad eller tak og manglende offentlige godkjennelser ulovligheter). En løsning kan være å lovfeste at selger har en opplysningsplikt som omfatter boligens tekniske tilstand. Til sammenligning nevnes at lov om eiendomsmegling 6-7 inneholder en lignende regulering av forhold som megler som et minimum må opplyse om i salgsoppgaven. Erfaringen er at en slik regulering av minimumskrav til opplysningsplikten bidrar til færre tvister med hensyn til meglers opplysningsplikt. Ved vurderingen av hvilke forhold som bør lovfestes som del av selgers opplysningsplikt etter avhendingsloven, mener arbeidsgruppen at man blant annet kan se hen til momenter nevnt i lov om eiendomsmegling 6-7, samt forhold nevnt i selgers egenerklæringsskjema.

6 5 Når det gjelder kjøpers rettigheter og plikter ved boligkjøp etter avhendingsloven ser arbeidsgruppen behov for en regel der det uttrykkelig fremgår at kjøper plikter å lese salgsdokumentasjonen. Videre ser arbeidsgruppen behov for en regel om at kjøpere ikke kan påberope seg forhold som det er gitt opplysninger om i salgsdokumentasjonen eller er påregnelig som følge av naturlig elde og slitasje. Ved å innta en klar bestemmelse om dette i avhendingsloven, tror arbeidsgruppen at man kan redusere antallet reklamasjonssaker. # # # # # Som kjent har aktørene i bransjen selv tatt initiativ til innføring av teknisk tilstandsvurdering ved boligsalg, i et forsøk på å dempe konfliktnivået og trygge bolighandelen. Dette initiativet viser behovet for en klargjøring av kjøpers og selgers rettigheter og plikter i forbindelse med boligsalg. Fra og med 1. januar 2015 vil takstbransjen tilby en tilstandsrapport som er utarbeidet i henhold til Norsk Standard En tilstandsrapport er en byggteknisk gjennomgang av boligen utformet med sikte på eierskifte. Flertallet av fagfolkene som vil utarbeide disse rapportene er takstmenn sertifisert av Det Norske Veritas (DNVGL). NEF, NITO Takst og NTF håper at teknisk tilstandsvurdering vil få bred utbredelse. Så lenge det ikke foreligger en plikt for selger til å fremskaffe en vurdering av boligens tekniske tilstand, vil utbredelsen av en slik tilstandsvurdering avhenge av om selger ser seg tjent med å innhente en teknisk vurdering og om kjøper etterspør den. Derfor er det naturlig å vurdere lovfesting av selgers opplysningsplikt om boligens tekniske tilstand. Avledet av forslaget om konkretisering av selgers opplysningsplikt, er det naturlig å vurdere lovfesting av kompetansekrav for fagfolk som skal utføre teknisk tilstandsvurdering av boliger. Hensynet til forbrukerne, kvalitetssikring og større trygghet i bolighandelen taler sterkt for at det reguleres krav om byggteknisk kompetanse for takstmenn og andre fagfolk som skal utføre byggteknisk tilstandsvurdering. Dette kan reguleres i egen lov eller f.eks. i forskrift til avhendingsloven. I årene som har gått etter at loven ble vedtatt i 1992 har det blitt langt vanligere å rekvirere takstmann som foretar befaring og utarbeider takstrapport. Det foreligger ingen lovgivning om takstmennenes virksomhet. Takstmannstittelen er ingen beskyttet tittel, og det foreligger heller ingen lovfestede kompetansekrav til takstmenn. En regulering av kompetansekrav vil bidra til kvalitetssikring av tilstandsvurderinger, kjøper vil få et bedre beslutningsgrunnlag, prisnivået på boligene blir mer korrekt og antall tvister vil kunne reduseres betydelig som følge av økt kompetanse og kvalitet i tilstandsvurderingen. Arbeidsgruppen vil peke på at det kan være interessant å se hen til den danske «forbrugerbeskyttelsesloven («huseftersynsordningen»). Etter denne ordningen kan selger bli fri for mangelsansvar dersom han innhenter en teknisk tilstandsrapport og en el-installasjonsrapport før salget. Selger må i tillegg innhente et tilbud på en eierskifteforsikring for kjøper og tilby å betale minst halvparten av forsikringspremien som er oppgitt. Takstmannens rolle og ansvar er nærmere regulert. Ordningen ble innført i Danmark i 1995 og er blitt evaluert to ganger. Vårt inntrykk er at ordningen fungerer godt. Styrkeforholdet mellom partene har endret seg siden loven ble vedtatt Et stort antall forbrukere er i dag dekket av rettshjelpsforsikringer som bærer det vesentligste av utgifter til juridisk bistand i forbindelse med boligtvister. Eierskifteforsikring har de senere årene blitt normalordningen ved salg av bolig. Boligkjøperforsikring har blitt vanligere ved kjøp av bolig. I mange saker bistås således begge parter av profesjonelle advokater med spesialkompetanse på feltet. Kjøpere og selgere som ikke har tegnet boligkjøperforsikring eller eierskifteforsikring benytter seg i

7 6 mange tilfeller av rettshjelpsdekningen som de har gjennom bygnings- eller innboforsikringen for å få dekket advokat- og takseringsutgifter som pådras i reklamasjonssaker. Tidligere måtte kjøper og selger i forbindelse med tvister etter salg av bolig, enten forestå klagebehandlingen selv eller oppsøke en privatpraktiserende advokat. Styrkeforholdet mellom kjøper og selger har således endret seg. Når begge partene i større grad bistås av profesjonelle parter med kommersielle interesser i tvisten, er det viktig at loven inneholder klare og entydige vurderingskriterier som avgrenser rommet for skjønn. På denne måten kan man hindre at konfliktnivået eskalerer unødig mellom partene. Avslutningsvis påpeker arbeidsgruppen at boligomsetningen har endret seg betydelig siden avhendingsloven ble vedtatt i I NOU 1979: 48 side 23 uttalte Sivillovbokutvalget som nevnt følgende: «Dei fleste handlar ikkje med fast eigedom meir enn ein eller i høgda nokre få gonger gjennom eit langt liv, men det er som oftast ein svært viktig disposisjon for dei. Difor er det viktig at rettsreglane her må vere særleg klare og oversynlege.» Antall omsetninger og verdien på disse har økt sterkt siden Det har blitt vanligere at forbrukere kjøper og selger fast eiendom mange ganger i løpet av livet. Til tross for flere kjøp og salg er den enkelte disposisjonen like viktig for forbrukerne som tidligere. Denne økningen i boligomsetningen innebærer at det over tid har blitt enda viktigere at rettsreglene er klare og oversiktlige for å forhindre tvister etter avhendingsloven.

Eiendomsomsetning hvor ansvarsfraskrivelse er hovedregelen?

Eiendomsomsetning hvor ansvarsfraskrivelse er hovedregelen? Eiendomsomsetning hvor ansvarsfraskrivelse er hovedregelen? Bruk av klausulen som han er i avtalen. Kandidatnr: 149817 Leveringsfrist: 17.desember 2007 Til sammen 12079 ord 16.12.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd

Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd Med særlig henblikk på betydningen av kravets innhold ved markedsføring av bolig, i budrunden og ved forbudet mot egenhandel. Kandidatnummer:

Detaljer

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Instans Borgarting lagmannsrett - Dom Dato 2013-12-03 Publisert LB-2012-73859 Stikkord Eiendoms- og bruksrett. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova).

Detaljer

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning av Tommy Sneve Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN S i d e 1 EIENDOMSMEGLING Grensen mellom en advokats engasjement som omfattes av eiendomsmeglingsloven og vanlig partsrepresentasjon ved kjøp og salg av fast eiendom. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

SANDEFJORD TII{GRETT

SANDEFJORD TII{GRETT SANDEFJORD TII{GRETT lïr.ffi'l Avsagt: Saksnr.: 8.4.2013 i Sandefjord tingrett, Sandefjord 13-154201TVt-SAFO Dommer: Saken gjelder: Tingrettsdommer Cathrine Bergheim Krav om heving/prisavslag knyttet til

Detaljer

ALSTAHAUG TINGRETT. 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen. Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt

ALSTAHAUG TINGRETT. 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen. Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt ALSTAHAUG TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 13-207238TVI-ALST/ Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt Saken gjelder: Mangelskrav

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, If Skadeforsikring NUF Gunn Irene Suhr (advokat Emil Bryhn) mot Gjensidige

Detaljer

Overdragelse av næringseiendom.

Overdragelse av næringseiendom. Overdragelse av næringseiendom. Rettslige problemstillinger i forbindelse med ulike metoder for eiendomstransaksjoner. Kandidatnummer: 689 Leveringsfrist: 25.11.2012 Antall ord: 16 674 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER BOLIGKJØPERFORSIKRING HVA ER DET? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn Veileder Q-15/2004 Utgitt av: Barne- og familiedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste Kopi- og distribusjonsservice

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER BOLIGKJØPERFORSIKRING HVA ER DET? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2005 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

av skjulte handlingsklausuler

av skjulte handlingsklausuler NFT 3/1999 Det 6. nordiske AIDA-kollokviet Det 6. nordiske AIDA-kollokviet ble holdt på Soria Moria konferansesenter i Oslo den 14. og 15. september 1998. Arrangør var Norsk Forsikringsjuridisk Forening.

Detaljer

Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse.

Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse. Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse. En analyse av de rettslige betingelsene for lovlige tilsigelsesavtaler,

Detaljer

ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp.

ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp. ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp. Drømmeboligen eller? Det er mye penger som står på spill når man skal kjøpe drømmeboligen. Derfor er det viktig

Detaljer

Det 32. nordiske juristmøde Reykjavik 22. - 24. august 1990. Lucy Smith. Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper

Det 32. nordiske juristmøde Reykjavik 22. - 24. august 1990. Lucy Smith. Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper Det 32. nordiske juristmøde Reykjavik 22. - 24. august 1990 Lucy Smith Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper Familieretslige omsorgstvister - aktører og principper Av professor dr. juris

Detaljer

Første del Fellesregler for alle forsikringsarter

Første del Fellesregler for alle forsikringsarter Første del Fellesregler for alle forsikringsarter Generelt Planens første del bygger på første del av 1964-Planen, diverse forsikringsvilkår og praksis. De forsikringsvilkår som er relevante for første

Detaljer

til kjøper av brukt bolig og fritidsbolig Viktig informasjon

til kjøper av brukt bolig og fritidsbolig Viktig informasjon til kjøper av brukt bolig og fritidsbolig Viktig informasjon Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund Denne informasjonen er utarbeidet for å gi en oversikt over hvilke rettigheter og forpliktelser som gjelder

Detaljer

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt?

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Lene Marita Solvang Kivela Veileder Ellen Katrine Nyhus Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent

Detaljer

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Kandidatnummer: 584 Leveringsfrist: 25.04.2013 Antall ord: 15 505 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema, oppgavens problemstilling...

Detaljer

Den rettslige betydningen av yrkesetiske regler med utgangspunkt i lovfestede spesielle god skikk-regler

Den rettslige betydningen av yrkesetiske regler med utgangspunkt i lovfestede spesielle god skikk-regler Den rettslige betydningen av yrkesetiske regler med utgangspunkt i lovfestede spesielle god skikk-regler Institutt for byggfag, Høgskolen i Bergen, borge.aadland@hib.no Med hjemmel i de lovfestede spesielle

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker professor Alf Petter Høgberg for uvurderlige innspill og rettelser.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker professor Alf Petter Høgberg for uvurderlige innspill og rettelser. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter. JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner

Detaljer

Motiver til Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999

Motiver til Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999 Motiver til Norsk Sjøforsikringsplan av 1996, Versjon 1999 DEL EN FELLESREGLER FOR ALLE FORSIKRINGSARTER Generelt Planens første del bygger på første del av 1964-Planen, diverse forsikringsvilkår og praksis.

Detaljer

Norges TakseringsForbund tar tempen på norske bygg

Norges TakseringsForbund tar tempen på norske bygg Norges TakseringsForbund tar tempen på norske bygg Slurv og byggefeil største skadeårsak - Halvparten av skadene som oppstår i norske bygg skyldes slurv, feil utførelse og manglende kontroll under oppføringen,

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER KUNNSKAPSPROSJEKTET STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER Innledning Stiftelsestilsynet ble etablert etter ikrafttredelsen av ny stiftelseslov i 2005. Stiftelsestilsynets kompetanse etter stiftelsesloven

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer