FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter"

Transkript

1 Årsrapport 211

2 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT STRØMOPPSTILLING 13 NOTER 14 REVISJONSRAPPORT 23 Årsrapport 211

3 FORORD Energi til lokal utvikling Odda Energi sin visjon er å være en aktiv medspiller i utviklingen av Odda. Gjennom det målrettede arbeidet med implementering av selskapets mål og strategier har vi klart å styrke virksomhetens resultatområder og verdiutvikling. Gjennom kjøp og overtakelse av nettanleggene til AS Tyssefaldene med virkning fra 211 har selskapet også forbedret dens strategiske posisjon som en fremtidsretta, viktig og attraktiv lokal energibedrift. Det har vært et krevende arbeid å innfusjonere de nye nettanleggene samtidig som vi like etter overtakelsen fikk noen alvorlige driftsfeil og har gjennomført omfattende investeringer både i nettanlegg og utvidelse av vårt adm.bygg med ny nettstyringssentral. I forbindelse med utvidingen fikk vi også til en samlokalisering med bredbåndsselskapet vårt HardangerNett som vi forventer vil gi positive synergier for begge parter. Nettstudier og anmodninger om nettilknytning peker på at det med bakgrunn i fremtidig prognosert utvikling mht. planlagt innmating og uttak bør gjennomføres relativt omfattende nettinvesteringer i økt kapasitet i selskapets Sentral -, Regional og Distribusjonsnett de nærmeste 5 årene. Dette sammen med vår forretningsutvikling utfordrer både vår arbeidskapasitet og finansielle posisjon og fordrer klare prioriteringer. Endringer i reguleringsregimet for nettvirksomheten fordrer at vi fortsatt må ha fokus på kostnadseffektiv utvikling, bygging og drift av nettet. Endringene vil imidlertid gi energiselskapene store utfordringer som trolig vil medvirke til strukturendringer, sammenslåinger, oppkjøp m.m. Vår virksomhet kraftomsetning har en lokal markedsandel på over 9 %. Vi har så langt lyktes å være konkurransedyktig i forhold til andre leverandører, og vi må bestrebe oss på også i framtiden å tilby konkurransedyktige priser til kommunens innbyggere, samtidig som vi må bygge videre på fortsatt å gi våre kunder god kundeservice. Mulige endringer i rammene for det nordiske kraftmarkedet synes imidlertid å utfordre de små lokale kraftleverandørene som oss. Avtaler om kraftforvaltning med Odda kommune og lokal storindustri bidrar også positivt resultatmessig, men også at en gjennom denne type avtaler kan få muligheten til å øke kompetansen og arbeidsplasser innenfor dette fagområdet lokalt i Odda. Vår aktive involvering innen energirelaterte forretningsområder er viktig for å bedre selskapets ressursutnyttelse, resultatdannelse og strategiske posisjon, Dessuten gir det et vesentlig samfunnsøkonomisk bidrag, ikke minst mht. utvikling av lokalt tjenestesalg som bredbånd og utvikling av lokale kompetansearbeidsplasser. Imidlertid må ikke vårt engasjement i vesentlig grad redusere vår styrke eller ta fokus bort fra vår kjernevirksomhet nett og kraftforvaltning. Vi må fortsatt arbeide med forbedringer mht. utnyttelse av bedriftens IT systemer og struktur, og har med innføring av forbedringsmeldinger og kvalitetssikring av arbeidsprosesser ytterligere økt fokus på et sikkert arbeidsmiljø og bedre utnyttelse av vår organisasjon og deres kompetanse. Organisasjonens kapasitet, kompetanse og fokus må tilpasses at vi er blitt større og endringer i de kommersielle rammevilkårene. De ansattes kompetanse, innsats og stå på vilje har vært svært viktig for at selskapet langt på vei har lykkes i å nå sine målsetninger. Det videre arbeid vil også kreve mye av oss og det er derfor viktig å ha fokus på utvikling av selskapet, organisasjonen og de ansatte. Til slutt vil jeg takke de styrende organer, våre ansatte, våre kunder og øvrige forbindelser for godt samarbeid i 211. Årsrapport 211 3

4 4 HOVEDTALL 211 / NETTDRIFT HOVEDTALL 211 (i 1 kroner) Økonomi Omsetning Driftsresultat Resultat før årsoppgj.disp. Mer-/mindreinntekt Aksjekap.5 aksjer a kr 1.-Odda kommune 1% ca ca ca ,6 121,2 92,1 122,6 124,7 93,6 122,6 118,5 91,4 Vårt distribusjonsområde Odda kommune med innbyggere Nettkunder Derav husholdnings- fritidskunder Næring og andre Energi og effekt Kraftkjøp iht kontrakter/kjøp av Odda kommune i GWh Overført volum inkl tap Kraftsalg til sluttbruker NETTDRIFT Ledningsnett Selskapets fordelingsnett i konsesjonsområdet har følgende utstrekning: Høyspentlinje Lavspentlinje Høyspentkabel Lavspentkabel = = = = ,1 km 128 km 162,3 km 219 km 21 66,322 km 126,936 km 123,798 km 221,111 km Type avbrudd Eget Eget Andres nett D-nett R-nett Antall avbrudd som skyldes planlagte utkoblinger Antall avbrudd som skyldes driftsforstyrrelser Antall timer avbrudd som skyldes planlagte utkoblinger Antall timer som skyldes driftsforstyrrelser Ikke levert energi pga. planlagte utkobling (MWh) Ikke levert energi pga. driftsforstyrrelser (MWh) ,33 467,12 79,41 1,276 6,62 51,612 Årsrapport ,42 3,789 Eget D-nett ,5 1,1 Eget Andres R-nett nett ,2 2,5

5 STYRETS BERETNING SELSKAPETS VIRKSOMHET OMFATTER: Eie og drifte nettanlegg for overføring av strøm Kjøp og salg av kraft Salg av tjenester knyttet til egen kjernekompetanse. Forretningsutvikling datterselskap SELSKAPSSTRUKTUR, ORGANISASJON Odda Energi AS ble stiftet i 1996, Odda Kommune eier 1% av aksjene. STYRENDE ORGANER Odda Energis styrende organer er generalforsamling og styret. Styret har i 211 bestått av: Gunnar Moland Trygve Bolstad Gunnbjørg O. Løyning Anne Marit Buer Roald Aga Haug Bjørn Ole Tveitnes Daniel J. Kambestad Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Ansattes Representant Ansattes Representant Iht regnskapslovens 3-3 omfattes Odda Energi av likestillingsloven. Målsettingen er at styresammensetningen skal være minimum 4 % av hvert kjønn. ADMINISTRATIV ORGANISERING Odda Energi legger vekt på å ha en organisasjon som kontinuerlig blir tilpasset de krav som selskapet står ovenfor. Funksjonell og effektiv drift med omstillingsevne blir sett på som et viktig prosessarbeid nå og for tiden framover. Antall ansatte i Odda Energi ved utgangen av 211 var 27 ansatte, hvorav 1 lærling. Virksomheten har bestått av 4 forretningsområder, der administrerende direktør er leder for alle, med avdelingsleder for hver virksomhet. ORGANISASJONSTILHØRIGHET Odda Energi er tilsluttet Kommunenes Sentralforbund (KSBedrift) på arbeidsgiversiden. Pensjonsforpliktelsene har vi valgt å ha i KLP. Vi har medlemskap i bransjeorganisasjonene EnergiNorge og Defo. Fagforeningene som er representert hos Odda Energi er El &IT og Nito. SAMARBEIDSFORHOLD/STRATEGI Selskapets engasjement innen forretningsutvikling med utgangspunkt i vår kjernekompetanse er bygget på å øke total inntjening for selskapet gjennom å få en bedre utnyttelse av våre ressurser, infrastruktur og de ansattes kompetanse og samtidig bidra til økt lokal verdiskapning og lokale kompetansearbeidsplasser. Samarbeidsavtaler med deler av industrien i Odda og regionen for salg av våre tjenester og kompetanse innen planlegging, bygging, vedlikehold og drifting av strømforsyningsanlegg er videreutviklet. Selskapet selger også tjenester både til kommunen og industrien innenfor kraftforvaltning. Selskapet er med i interesseselskapet IFER, som ser på naturlige samarbeidsområder innenfor nettdrift der spesielt beredskap, HMS og framtidig system for avanserte måle- og styringssystemer, AMS, er tema. ARBEIDSMILJØ Det er innrapportert 6 stk farlige forhold. Det har vært 1 personskade med fravær, siste skade med fravær var Totalt antall forbedringsmeldinger er 55 stk. Samtlige avvik er behandlet iht. HMS-systemet og korrigerende tiltak er gjennomført. Det totale sykefraværet for de ansatte var på 4,3 % mot 1,6 % året før. Fraværet fordeler seg med 3,5 % langtidsfravær og,8 % korttidsfravær. Selskapet er tilsluttet fellesordningen Odda Bedriftshelsetjeneste. Den løpende oppfølging av helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i bedriften er en høyt prioritert oppgave og et hovedelement i vårt kvalitetssikringssystem. Årsrapport 211 5

6 6 STYRETS BERETNING YTRE MILJØ Odda Energi forurenser ikke det ytre miljø gjennom ordinær drifting av virksomheten. Selskapet har avtaler med godkjente mottak for fjerning og destruksjon av spesialavfall og levering av annet kildesortert avfall som kan gjenvinnes. Etablering og drifting av nettanlegg påvirker ofte det ytre miljøet i form av inngrep i naturen i forbindelse med bygging og skogrydding/vedlikehold av traséer langs kraftlinjene. Rutiner for slikt arbeid er beskrevet i vår HMS-manual. NETTDRIFT Odda Energi har områdekonsesjon for distribusjon av elektrisk kraft til hele Odda kommune. Dette omfatter etter kjøpet av nettanleggene til AS Tyssefaldene både Sentral- Regional-og Distribusjonsnett. Nettvirksomheten er kjerneområdet i selskapet. Organisasjonen prioriterer tilfredsstillende kundeservice og leveringssikkerhet. MARKED Kraftomsetning. De fleste av selskapets kunder er innenfor Odda kommune, vi har noe i overkant av 9% markedsandel totalt sett. I tillegg har vi salg av kraft til enkelte andre områder utenfor, men vi er ikke landsdekkende kraftleverandør. Det blir fortløpende foretatt finansiell sikring av kraftkjøpet der det er behov, dette for å avgrense selskapets pris risiko i kraftsalget til kundene. INVESTERINGER Det har også i inneværende år vært utført store investeringsoppgaver. Alle investeringene som blir utført i nettdriften er generert ut fra leveringssikkerhet og økt kapasitetsbehov hos våre kunder. Totale investeringer for selskapet har vært på brutto 95 MNOK, og netto 92 MNOK. I disse investeringene inngår kjøp av nettanleggene til AS Tyssefaldene, ombygging av administrasjonsbygget og investeringer Årsrapport 211 i øvrige nettanlegg samt i fibernettet. Alle investeringene er finansiert med egenfinansiering, betaling av anleggsbidrag, samt opptak av lån. Selskapet har i sitt låneopptak til flytende rente foretatt risikosikring ved å tegne en rentebytteavtale, dette gjelder for en andel av låneporteføljen. FORRETNINGSUTVIKLING - DATTERSELSKAP HardangerNett AS Odda Energi eier 8,24% av bredbåndselskapet HardangerNett. Odda Energi har styreleder- og styremedlemsfunksjoner i bredbåndselskapet. Det er inngått samarbeidsavtaler og utleieavtaler mellom Odda Energi og HardangerNett på kommersielt grunnlag. HardangerNett har i 211 i overskudd på kr ,- Prognosene for de neste årene er også positive. Hardanger Kraft AS Hardanger Kraft AS (HK), et datterselskap som ble stiftet i mars 25 sammen med AS Tyssefaldene der selskapene eier 5 % hver. Selskapets målsetting er på kommersiell basis å utnytte det store potensialet i regionen for bygging og drifting av mini- og småkraftverk. Selskapet er så langt involvert i 4 prosjekter med en samlet produksjon på ca. 4GWh, prosjektene er kostnadsberegnet til ca. 1 MNOK. Tre av kraftverkene har fått konsesjon og HK er i dialog med utbyggerne om utbyggingsavtaler. Hardanger Fjernvarme Selskapet Hardanger Fjernvarme hvor Odda Energi har 25 % av aksjene, ble stiftet 3.8.2, og har begrenset aktivitet. Selskapet har fått konsesjon fra NVE og støtte fra Enova i forhold til å etablere et fjernvarmenett i Odda sentrum på ca. 7 GWh basert på varmepumper med varmeveksling mot elva Opo. En eventuell realisering av prosjektet synes usikker i og med at Odda kommune som majoritetseier på nåværende tidspunkt og etter en totalvurdering ikke finner det riktig å investere i prosjektet eller å investere i videre tilrettelegging for fjernvarme i egne bygg.

7 STYRETS BERETNING ØKONOMI Det er utarbeidet konsernregnskap for selskapet. Konsernet består av morselskapet Odda Energi AS og det deleide datterselskapet (8,24,%) HardangerNett AS som ble stiftet våren 22. Konsern Konsernets årsresultat er på kr Egenkapitalen er på kr Årsresultatet til datterselskapet HardangerNett AS er inkludert i konsernets resultat. Morselskapet Morselskapets årsresultat er på kr Driftsresultatet ble kr , dette gir en avkastning på sysselsatt kapital på 7,7%, oppnådd avkastning på virksomheten er tilfredsstillende. Avkastning på nettkapitalen er på 9,1%, dette er beregnet av en nettkapital på 164 MNOK. Selskapet har ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for ansatte. Det er heller ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for personer eller selskap som omfattes av aksjelovens Styret foreslår at årsresultatet på kr blir disponert slik: Overføring til annen egenkapital kr Egenkapitalen er ved årsskiftet på kr mot kr i år 21, denne økningen er tilbakeholdt resultat for 211. Selskapet har en aksjekapital på kr. 5 fordelt på 5 aksjer som i sin helhet eies av Odda kommune. FORTSATT DRIFT Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er viktig eller av betydning for bedømmingen av selskapets resultatregnskap eller balanse. Selskapet har ingen rettstvister. Selskapets/konsernets kapital vurderes som forsvarlig og styret bekrefter at forutsetning for fortsatt drift er tilstede. Årsrapport 211 7

8 8 STYRETS BERETNING FREMTIDSUTSIKTER Odda Energi viktig verdiskaper i kommunen Viktig infrastruktur for kommunen er både strømforsyning og fiber, og selskapet er dermed en viktig samfunnsaktør ved å forestå dette. Vår bransje er i kontinuerlig utvikling med økt konkurranse, store strukturendringer og endringer i rammevilkårene fra myndighetene. Utviklingen framover vil kreve at Odda Energi må tenke nytt og fortsatt legge vekt på kontinuerlig forbedringsarbeid med sikte på å redusere kostnader og ha en sikker og rasjonell nettdrift og god inntjening. Kjøp av nettanleggene til AS Tyssefaldene var med bakgrunn i dette økonomisk og strategisk riktig både for selskapet og for eieren, Odda kommune. Ikke minst gjelder dette muligheten for videreutvikling av kompetansearbeidsplasser i kommunen gjennom at virksomheten nå har fått en større bredde i sitt kompetansebehov, men også gjennom kjøp av tjenester lokalt. Selskapet drifter nå også et større nett, og gir en bedre lokal kontroll med hensyn til nettutviklingsplaner og leveringspålitelighet. Bransjen står nå overfor en stor utfordring når det skal etableres AMS-målere for alle kundene i landet. Dette er målere som gir selskapene bl.a. automatisk innhenting av målerverdier. Bytting til denne type målere vil også ha positive innvirkninger, da all fakturering vil skje utfra reelt forbruk. Årsrapport 211 De nærmeste 1 årene vil kommunene og energiselskapene oppleve store utfordringer i forhold til strukturendringer, sammenslåinger, oppkjøp og endringer bl.a. som nevnt over med AMS målere og sentralisering av kundedata.. Sentrale mål for Odda Energi er å ha en sikker og rasjonell energiforsyning og god leveringssikkerhet i Odda kommune. Ved å ha fokus på videreutvikling og effektiv drift av nettvirksomheten og konkurransedyktige kraftpriser samt videreføring og styrking av vår forretningsvirksomhet/våre datterselskap ligger forholdene til rette for at selskapet skal fortsatt være en attraktiv arbeidsplass for ansatte og et viktig redskap for lokal verdiskapning for kommunen som eier og for innbyggerne i kommunen. Styret vil takke alle medarbeidere for innsatsen i året som gikk. Stor innsats og medvirkning fra hver enkelt ansatt i de mange og krevende oppgaver i 211, har bidratt til at selskapet har lykkes og oppnådd gode resultater også i år. Styret vil også rette en takk til våre kunder og øvrige forbindelser for et godt samarbeid i 211.

9 9 RESULTATREGNSKAP 211 Morselskap 211 Morselskap 21 Konsern 211 Konsern Skattekostnad Årsresultat Resultatfordeling Konsern: Majoritetenes resultatandel Minoritetenes resultatandel Sum Note Driftsinntekter: Kraftsalg Periodisert nettleieinntekt Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader: Kraftkjøp Nettleie overliggende nett Lønnskostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Tap på fordringer 15 14, 15 2, 4, 9, , 15 14, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter: Rente- og finansinntekter Resultat investering datterselskap Rente- og finanskostnader 12 3, 15 12, 14 Sum finansposter Resultat før skatt 8 Resultatdisponering morselskap: Avsetning utbytte Overføring til annen egenkapital Sum disponert Årsrapport 211

10 1 BALANSE 211 EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler: Utsatt skattefordel Goodwill Note 8 Sum immaterielle eiendeler Morselskap Morselskap Konsern Konsern Varige driftsmidler: Bygninger, nettanlegg, fiber o.a. Driftsløsøre Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler: Pensjonsmidler Investeringer i datterselskap Øvrige aksjeinvesteringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer: Kundefordringer Andre fordringer 4, 13, Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. Sum omløpsmidler Sum eiendeler Årsrapport

11 11 BALANSE 211 EGENKAPITAL OG GJELD Note Morselskap Morselskap Konsern Konsern Egenkapital Innskutt egenkapital: Aksjekapital (5 aksjer à kr.1. ) Overkursfond 1, Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital: Annen egenkapital Ikke-kontrollerende interesser/minoritet Gjeld Avsetning for forpliktelser: Pensjonsforpliktelse Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld: Gjeld til kredittinstitusjoner 4 Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: Kassekreditt Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Skattetrekk/arbeidsgiveravgift/o.a Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Årsrapport 211

12 12 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998 og god regnskapsskikk. SALGSINNTEKTER Nettleieinntekt resultatføres med basis i inntektsrammen fra NVE. Dette anses som grunnlag for opptjenint inntekt. Ytterligere informasjon om inntektsføring knyttet til nettvirksomheten fremgår av note 14. Inntektsføring ved salg av strøm, og andre tjenester/varer skjer på leveringstidspunktet. KLASSIFISERING OG VURDERING AV BALANSEPOSTER Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan, på grunnlag av estimert teknisk/ økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. VAREBEHOLDNINGER Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet. Dersom virkelig verdi er lavere enn anskaffelseskost, foretas det nedskrivning til virkelig verdi. KRAFTHANDEL Posisjoner knyttet til finansielle kontrakter i forbindelse med selskapets tradingvirksomhet vurderes til virkelig verdi pr 31.12, med verdiendring over resultatet. Urealisert gevinst/tap knyttet til sikringsposisjoner resultatføres ved levering. Ytterligere informasjon vedrørende selskapets krafthandel fremgår av note 13. Årsrapport 211 VARIGE DRIFTSMIDLER Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under andre driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. INVESTERINGER I ANDRE SELSKAPER Investering i datterselskap er vurdert etter egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet. Andelen av resultatet er basert på resultatet etter skatt i det selskapet hvor man har investert. I resultregnskapet er resultatandelen vist under finansposter. Øvrige investeringer behandles etter kostmetoden; her nedskrives investeringen til virkelig verdi dersom denne er lavere enn anskaffelseskost. PENSJONER Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, fri avgang o.a. SKATT Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/utsatt skattefordel er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. KONSOLIDERING Det er utarbeidet konsernregnskap. Konsernet består av morselskapet Odda Energi AS og det deleide datterselskapet HardangerNett AS. HardangerNett AS ble etablert , med samlet innskutt kapital (kontanter) på kr Odda Energi AS sitt innskudd beløp seg på stiftelsestidspunktet til kr 1... Interne transaksjoner, herunder eventuell urealisert internfortjeneste, elimineres ved konsolideringen. Ytterligere informasjon fremgår bl.a. av note 3.

13 Kontantstrømoppstilling - den indirekte modell MORSELSKAP - KONTANTSTRØMANALYSE (ALLE TALL I 1) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter: Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i mindreinntekt/merinntekt Endring i netto pensjonsforpliktelse Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter: Investeringer i aksjer Kjøp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter: Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto endring i kasskreditt (gjeld) Utbetalinger av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter: Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter periodens slutt KONSERN - KONTANTSTRØMANALYSE Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter: Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Emdring i mindreinntekt/merinntekt Endring i netto pensjonsforpliktelse Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter: Kjøp aksjer datterselskap Kjøp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter: Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto endring i kasskreditt Utbetalinger av utbytte, inklusiv ekstraordinært utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter periodens slutt Årsrapport 211

14 14 NOTER NOTE 1 EGENKAPITAL (Alle tall i tabellen er i NOK 1.) Bevegelse i egenkapitalen for 211 fremkommer nedenfor; Morselskap: Egenkapital pr Årets resultat Avsetning utbytte Egenkapital pr Aksjekapital 5 5 Konsern: Egenkapital pr Årets resultat Avsetning til utbytte Egenkapital pr Aksjekapital 5 5 Overkursfond Overkursfond Annen EK Annen EK Sum Ikke-kontrollerende interesser/minoritet Sum Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler, på grunnlag av anslått økonomisk levetid Den anslåtte økonomiske levetiden for driftsmidlene i Odda Energi AS (morselskap) er beregnet til følgende: Bygninger og annen fast eiendom 5 år Nett 2-35 år Telekommunikasjon år Driftsløsøre, utstyr o.a 3-15 år Nettvirksomhet Inkludert i nettvirksomheten er kartlegging/nettutvikling knyttet til småkrafttverk. Balanseført verdi av dette er TNOK pr Kjøp av regionalnett fra AS Tyssefaldene Med regnskapsmessig virkning kjøpte Odda Energi AS regionalnettet til AS Tyssefaldene. Det ble foretatt en allokering av kjøpesummen til varige driftsmidler og goodwill. TNOK 1. ble allokert til goodwill. Goodwill består blant annet av forventede samdriftsfordeler/stordriftsfordeler mellom det kjøpte regionalnettet og Odda Energi AS` øvrige nettvirksomhet, samt den strategiske betydningen kjøpet forventes å ha for Odda Energi som selskap. Disse positive effektene antas å være av langvarig karakter. På grunnlag av dette legges det til grunn en 2 års avskrivningstid for den nevnte goodwill. Årsrapport 211 Telekommunikasjon - utleie til datterselskapet HardangerNett AS Odda Energi leier ut ferdig tilvirket fibernett/ telekommunikasjonsnett til datterselskapet HardangerNett AS. Leieinntekt for 211 beløp seg til TNOK 82 (TNOK 353 i 21). Leieavtalen klassifiseres som operasjonell leie. Odda Energi AS balansefører dermed driftsmidlene som leies ut til HardangerNett AS og resultatfører leieinntekt som driftsinntekt. Datterselskapets anleggsmidler og merverdier - innarbeidet i konsernregnskapet: Datterselskapet HardangerNett AS har en bokført verdi på sine varige driftsmidler/immaterielle eiendeler pr på TNOK (TNOK 3.89 pr ) som i hovedsak er knyttet til aksessnett/utstyr o.l. Utviklingsarbeidet, herunder konfiguering, er i konsernregnskapet balanseført sammen med varige driftsmidler. Samlet tilgang av driftsmidler i 211 for datterselskapet beløper seg til TNOK 962 (TNOK 92 i 21) i selskapsregnskapet, mens årets avskrivningskostnad er TNOK (TNOK i 21) samt TNOK 8 i avskrivninger på merverdier. Balanseførte merverdier knyttet til HardangerNett i konsernregnskapet er TNOK 14 pr Det er ikke foretatt nedskrivning i 211 på anleggsmidlene i HardangerNett AS.

15 NOTER 15 NOTE 3 AKSJER I ANDRE SELSKAP Morselskap; investeringer behandlet etter kostmetoden: Investeringene i aksjer pr som er er bokført etter kostmetoden fremkommer nedenfor: Selskap Anskaffelseskost Seljestad og Røldal Løypeselskap AS Hardanger Kraft AS Hardanger Fjernvarme A S SUM Bokført verdi Verdiene pr er identiske med tallene pr Konsern; Investeringer behandlet etter kostmetoden: Investeringene i aksjer pr som er er bokført etter kostmetoden fremkommer nedenfor: Selskap Seljestad og Røldal Løypeselskap AS Hardanger Fjernvarme AS Hardanger Kraft AS Næringshagen i Odda AS SUM Anskaffelseskost Bokført verdi Odda Energi AS` eierandel i Hardangerkraft AS pr er 5%. Selskapet er ikke konsolidert inn ved utarbeidelsen av konsernregnskapet for Odda Energi. Verdiene pr er identiske med tallene pr Morselskap; Investering i datterselskap - behandlet etter egenkapitalmetoden: Investeringen i HardangerNett AS regnskapsføres etter egenkapitalmetoden i morselskapets selskapsregnskap; Eierandel Eierandel Anskaffelseskost Emisjon/Aksjekjøp 21 Aksjesalg 21 Anskaffelseskost ,24 % 8,24 % Eierandel Eierandel Anskaffelseskost Emisjon/Aksjekjøp 211 Aksjesalg 211 Anskaffelseskost ,24 % 8,24 % Beregning av årets resultatandel for Odda Energi AS: Andel årets resultat (selskapsregnskapet til HardanerNett) Avskrivning merverdier Resultat investering i HardangerNett AS Balanseført verdi av investeringen: Balanseført verdi 1.1 Investering/Salg i løpet av året Andel årets resultat Balanseført verdi Merverdier knyttet til HardangerNett AS pr Bokført egenkapital HardangerNett Odda Energi sin andel av bokført egenkapital Balanseført verdi investering Merverdi knyttet til investeringen, henført til Odda Energi AS Differanse Hardangernett ble stiftet , og Odda Energi var eier fra stiftelsen av. HardangerNett AS er konsolidert inn ved utarbeidelsen av konsernregnskapet for Odda Energi. Årsrapport 211

16 16 NOTER NOTE 4 FORDRINGER, GJELD OG RENTEBYTTEAVTALE (Alle tall i tabellene i NOK 1.) Morselskap; langsiktig gjeld og pant: Oversikt over rentebærende gjeld pr Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner (rentebærende) Kassekreditt (negativ saldo) Sum Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år: Avdragsplan langsiktig gjeld; Årstall: Avdrag langsiktig gjeld (TNOK) Gjeld sikret ved pant 31.12: Gjeld til kredittinstitusjoner Pantsatte eiendeler - balanseført verdi: Varige driftsmidler Sum Kassekreditt - morselskap Innvilget ramme på selskapets kassekreditt pr er TNOK 1. (TNOK 1. pr ). Pr har Odda Energi AS en positiv balanseført verdi på kassekredittkontoen på TNOK 4.45, klassifisert som bankinnskudd Låneavtale - morselskap Låneavtalen som Odda Energi AS har med DnB NOR stiller krav til bokført egenkapitalandel. Videre er det begrensninger når det gjelder ytterligere låneopptak. Rammene settes her med utgangspunkt i selskapets gjennomførte investeringer. Selskapet er ikke i brudd med låneavtalen pr Rentebytteavtale - morselskap Langsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner beløper seg til TNOK pr for Odda Energi AS, jf oppstillingen ovenfor. Denne gjelden er i utgangspunktet til flytende rente. For Odda Energi som helhet er det særlig to forhold som medfører renterisiko; Selskapets lån til flytende rente Nettvirksomheten sin inntektsramme er eksponert for rentenivået Disse to elementene har motsatt eksponering for renteendring; En renteøkning vil øke rentekostnaden/lånekostnaden, men samtidig gi økning i nettinntektene. Odda Energi har inngått rentebytteavtale (renteswap) for 8 MNOK av den langsiktige rentebærende gjelden. Her mottar selskapet flytende rente og betaler fast rente hvert kvartal fra og med 212 til og med 221. Volumet av rentebytteavtalen følger avdragsplanen for lånet. På grunnlag av selskapets nettkapital pr målt i NVE-verdier, mengden av rentebærende gjeld som ikke er fastrentesikret, samt estimert grad av naturlig sikring mellom nettkapitalen og gjeld til flytende rente, vurderes rentebytteavtalen å gi en effektiv risikoreduksjon/minimal renteeksponering for Odda Energi totalt sett. Som følge av dette er rentebytteavtalen behandlet som sikring i 211-regnskapet. Selskapet behandler regnskapsmessig renteswapen som sikring ut fra alternativ 2a/2b i NRS, dvs ingen regnskapsføring av urealisert gevinst/tap for sikringsinstrumentet før sikringsobjektet påvirker resultatregnskapet. Gevinst/tap knyttet til rentebytteavtalen resultatføres ved levering/realisasjon hvert kvartal som justering på rentekostnaden. Datterselskapets gjeld innarbeidet i konsernregnskapet: Datterselskapet HardangerNett AS har pr samlet langsiktig rentebærende gjeld på TNOK 1.15 (TNOK 1.65 pr ). Selskapets kortsiktige rentebærende gjeld er TNOK 251 pr (TNOK 864 pr ). Trekkgrensen her er TNOK 1. pr Anleggsmidler og fordringer er stillt til sikkerhet for gjelden, med samlet bokført verdi pr på TNOK Morselskap; kundefordringer og andre fordringe Oversikt over kundefordringer pr Kundefordringer nett- og kraftsalgskunder Øvrige kundefordringer Tapsavsetning kundefordringer Balanseført verdi Kostnadsført tap på fordringer i 211 beløp seg til TNOK 22. I 21 var kostnadsført tap på fordringer TNOK 199 Andre fordringer består av: Urealisert gevinst finansielle kraftkontrakter, jf note 13 Til gode mva Mindreinntekt, se også note 14 Øvrige fordringer/forskuddsbetalte kostnader Balanseført verdi Datterselskapets fordringer - innarbeidet i konsernregnskapet: Kundefordringene i datterselskapet HardangerNett AS er vurdert til pålydende; TNOK 677 pr (TNOK 41 pr ) etter tapsavsetning på TNOK 5 pr (tapsavsetning : TNOK 13) Andre fordringer i datterselskapet beløper seg til sammen til TNOK 94 (TNOK 79 pr ) Balanseposten består primært av merverdiavgift til gode. Årsrapport 211

17 NOTER 17 NOTE 5 VAREBEHOLDNINGER (Alle tall i NOK 1.) Morselskap og konsern: Ordinær lagerbeholdning Sum Varebeholdningen er vurdert til kostpris etter FIFO-prinsippet, hensyntatt nedskrivning ved ukurans o.a.varebeholdningen omfatter primært kabler og trafoer. Disse vil bli satt inn i prosjekter ved behov. Beholdningen fungerer også som et beredskapslager NOTE 6 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON Morselskap og konsern: Oversikt over aksjonærene pr : Odda kommune Sum Aksjer 5 5 Sum 5 5 Eierandel 1 % 1 % Stemmeandel 1 % 1 % Alle aksjer gir samme rett i selskapet. Odda Energi sitt kraftkjøp i 211 er i all hovedsak kjøp fra Odda kommune. Kraftkjøp fra Odda kommune og beløp seg i 211 til 43,9 MNOK (49,4 MNOK i 21). Kjøpet skjer til markedspris. Videre har selskaper levert montasjetjenester o.a. til Odda kommune i 211, basert på standard timesatser. Ytterligere informasjon fremgår av note 13 og 15. NOTE 7 PENSJONER Morselskap: Selskapet har pensjonsordninger som omfatter totalt 55 personer (27 aktive) pr Foretakets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse. Denne ordningen gir en definert ytelse i henhold til tariffavtaler i kommunal sektor. Selskapets pensjonsordning i KLP sikrer tjenestepensjon som omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon, samt AFP. Pensjonene samordnes med utbetalinger fra folketrygden. Balanseført pensjonsforpliktelse: Brutto påløpt pensjonsforpliktelse Verdi av pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse, beste estimat virkelig verdi Ikke resultatført estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto balanseført pensjonsforpliktelse (-midler) Resultatført pensjonskostnad: Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt forpl. Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning pensjonsmidler Resultatført estimatavvik Resultatført planendring *) Endring arbeidsgiveravgift o.a. Administrasjonskostnad Netto pensjonskostnad *) Effekten av vedtak i 21 om lavere regulering av alderspensjon (G -,75%) var resultatført som en planendring i 21. Avstemming balanseført pensjonsforpliktelse 31.12: Netto balanseført forpliktelse foregående år Årets netto pensjonskostnad Arbeidsgiveravgift på årets innbetalt premie / innskudd Årets innbetalt premie (ekskl arbeidsgiveravgift) Netto balanseført forpliktelse (- midler) Beregningene ovenfor bygger på følgende nøkkelforutsetninger: Årlig avkastning: Diskonteringsrente Årlig lønnsvekst Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp Pensjonsregulering ,1 % 3,8 % 3,5 % 3,25 % 2,48 % ,4 % 4,6 % 4, % 3,75 % 2,97 % Datterselskapets pensjoner innarbeidet konsernregnskapet: Datterselskapet HardangerNett AS har pr en pensjonsordning som omfatter 3 personer. Ordningen er en innskuddsordning, dvs innbetalt premie dekker pensjonsforpliktelsen, slik at balanseført pensjonsforpliktelse/midler er. Kostnaden for 211 var TNOK 85 ekskl arbeidsgiveravgift (TNOK 7 i 21) som omfatter innskudd og risikodekning/premiefritak ved uførhet. Årsrapport 211

18 18 NOTER NOTE 8 SKATT Morselskap: Midlertidige forskjeller Gevinst- og tapskonto Kundefordringer Urealisert gevinst (-tap) finansielle kontrakter; balanseført regnskapsmessig Merinntekt/Mindreinntekt Pensjoner Avsetninger Anleggsmidler Sum skatteøkende - /skattereduserende forskjeller Utsatt skattefordel; 28% av grunnlaget ovenfor Endring Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt (28% av årets skattemessige inntekt) Endring i utsatt skattefordel Sum skattekostnad Avstemming skattekostnad: Resultat før skatt (28%) Tilbakeført resultat datterselskap, ført etter egenkapitalmetoden (28%) Andre permanente forskjeller (28%) Beregnet skattekostnad Beregning av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller (netto) Tilbakeføring resultat datterselskap, ført etter egenkapitalmetoden Endring i midlertidige forskjeller Årets skattemessige inntekt Skatteposisjoner o.a. i datterselskapet Datterselskapet HardangerNett AS har pr et skattemessig underskudd til fremføring på kr (kr pr ).Selskapet har et samlet grunnlag utsatt skattefordel på kr pr (kr pr ). Det er ikke balanseført utsatt skattefordel knyttet til disse posisjonene i HardanerNett AS` selskapsregnskap. Odda Energi AS har ikke tilstrekkelig eierandel til å kunne yte konsernbidrag. Det er ikke balanseført utsatt skattefordel knyttet til HardangerNett i konsernregnskapet, og skattekostnaden i konsernregnskapet i 211 (og i 21) er dermed lik morselskapets skattekostnad. NOTE 9 DRIFTSINNTEKTER Morselskap og konsern: Geografisk fordeling: Salget er i det vesentlige innenfor Odda kommune Inntektsfordeling på virksomhetsområder: Morselskapets fordeling av inntekter og kostnader på ulike virksomhetsområder fremgår under spesifikasjonen Inntekts- og kostnadsfordeling etter forretningsvirksomhet, jf note 15. Driftsinntekt i datterselskapet - klassifisert som annen driftsinntekt i kosnernregnskapet Av datterselskapets samlede driftsinntekt i 211 på TNOK 7.38 (TNOK i 21) utgjør leieinntekt fra linjer og nettverk TNOK (TNOK 5.59 i 21). Datterselskapets driftsinntekt er i konsernregnskapet klassifisert som annen driftsinntekt. Driftsinntekt i Odda Energi AS fra datterselskap - eliminert i konsernregnskapet Odda Energi AS har i 211 inntektsført 82 TNOK i leieinntekt fra linjer og nettverk fra HardangerNett AS (353 TNOK i 21). Dette er eliminert i konsernregnskapet. Odda Energi AS er eier av fibernettet/telekommunikasjonsnettet som HardangerNett AS benytter. Leieforholdet vurderes som operasjonell lease. Se også note 2 for ytterligere informasjon. Årsrapport 211

19 NOTER 19 NOTE 1 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MM. (Alle tall i tabellen i NOK 1.) Morselskap: Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader, jf note 7 Andre ytelser Balanseførte lønnskostnader Sum Balanseførte lønnskostnader gjelder lønnskostnader (inkl arbeidsgiveravgift o.a) knyttet til påkostningsarbeid o.l på selskapets anleggsmidler. Arbeidet er utført av egne ansatte. Gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av regnskapsåret 211 har vært 27 personer i Odda Energi AS (22 personer i 21). Ytelser til administrerende direktør og styret 211 (NOK 1.): Lønn Annen godtgjørelse Pensjonsutgifter Ytelser til morselskapets revisor/konsernrevisor: Ordinær revisjon Attestasjonstjenester Teknisk bistand knyttet til regnskap og skatt Annen bistand *) Sum Adm.dir Styret *) Annen bistand for 21 består av arbeid utført i 21 i forkant av selskapets investering i nettanlegg som ble foretatt i 211. Arbeidet omfatter bl.a teknisk utarbeidelse av modeller og rapporter. Lønnskostnader o.a for datterselskapet - innarbeidet i konsernregnskapet: Datterselskapet HardangerNett AS har i 211 hatt TNOK i lønnskostnader, inkl. arbeidsgiveravgift (TNOK i 21). Selskapet har i gjennomsnitt hatt 3 årsverk/ansatte i 211 (3 i 21). I HardangerNett AS er det i 211 kostnadsført honorar til revisor med TNOK 27 eksl mva (TNOK 26 i 21). Dette er ikke konsernrevisor. Datterselskapets samlede ytelse til daglig leder utgjorde i 211 TNOK 553 (TNOK 553 i 21). NOTE 11 BANKINNSKUDD OG KASSEKREDITT Morselskap: Beholdningen av bankinnskudd/kontanter ved periodens slutt fremgår av kontantstrømanalysen. Av innestående på bank er TNOK 955 bundne skattetrekksmidler pr (TNOK 784 pr ) Saldo på depotkonti mot Nord Pool er pr TNOK 512. Trekkgrense på kassekreditten er TNOK 1. pr Odda Energi AS har pr en positiv saldo på kassekredittkontoen på TNOK Datterselskap innarbeidet i konsernregnskapet - bundne midler. Datterselskapet HardangerNett AS har pr TNOK 65 i bundne skattetrekksmidler (TNOK 67 pr ). Årsrapport 211

20 2 NOTER NOTE 12 KORTSIKTIG GJELD OG FINANSPOSTER (Alle tall i tabellen er i NOK 1.) Morselskap; skyldige offentlige avgifter og annen kortsiktig gjeld: Skyldige offentlige avgifter består av følgende poster: Skyldig mva Skyldig el-avgift Øvrig gjeld Sum Annen kortsiktig gjeld består av følgende poster: Skyldige feriepenger Påløpte rentekostnader Avsetning knyttet til beregnet justering av inntektsrammen *) Øvrige poster, herunder øvrige avsetninger etter god regnskapsskikk Sum *) Som følge av salget av nettanlegg til Hydro Energi i slutten av 28, forventes det at NVE vil nedjustere inntektsrammen for Odda Energi AS. Dette vil gjøres med tilbakevirkende kraft. Beste estimat på denne justeringen er TNOK pr , tilsvarende som Beløpet er avsatt som kortsiktig gjeld ( og ) og ble kostnadsført som annen driftskostnad under nettvirksomheten i 21, da avsetningen ble foretatt. Datterselskapets kortsiktige gjeld - innarbeidet i konsernregnskapet Annen kortsiktig gjeld i datterselskapet HardangerNett AS beløper seg pr til TNOK 234 (TNOK 33 pr ). Denne balanseposten består primært av forskuddsbetaling fra kunder for tjenester som ikke var levert ved årets utgang. Morselskap; finansposter Rente- og finansinntekter består av følgende: Netto gevinst ved finansiell krafthandel, trading, jf note 13 og 15 Renter på netto mindreinntekt Øvrige rente- og finansposter, herunder agio Sum finansinntekter Andre rente- og finanskostnader består av følgende: Rentekostnader lån Rentekostnader på netto merinntekt Øvrige finansposter, herunder disagio Sum rente- og finanskostnader Konsern; finansposter Rente- og finansinntekter består av følgende: Netto gevinst ved finansiell krafthandel, trading, jf note 13 og 15 Renter på netto mindreinntekt Øvrige rente- og finansposter, herunder agio Sum finansinntekter Andre rente- og finanskostnader består av følgende: Rentekostnader lån Rentekostnader på netto merinntekt Øvrige finansposter, herunder disagio Sum rente- og finanskostnader NOTE 13 KRAFTHANDEL, HERUNDER TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE Morselskap/Konsern Krafthandel Odda Energi AS er aktive i kraftmarkedet. Den fysiske handelen er primært knyttet til kjøp og salg av kraft i spot- og regulermarkedet. I tillegg tar selskapet finansielle posisjoner. De finansielle kontraktene er inndelt i èn handelsportefølje og èn sikringsportefølje Finansielle kontrakter som klassifiseres som trading er vurdert til virkelig verdi i balansen, og verdiendringen resultatføres. I regnskapet for 211 er det inntektssført TNOK 1.74 knyttet til urealiserte posisjoner pr (TNOK 2.74 pr ). I balansen er disse posisjonene ført som andre fordringer, jf note 4. Videre har Odda Energi AS inngått finansielle kontrakter (Forwards - valuta og kraft) som regnskapsmessig klassifiseres som sikring. Dette er kontrakter som sammenstilles med inngåtte fastpriskontrakter og lignende mot sluttbruker. Resultatet av disse kontraktene regnskapsføres ved levering, som justering på kostnad knyttet til kraftkjøp. Følgelig er det ikke regnskapsført urealisert gevinst/tap knyttet til disse sikringsposisjonene i balansen pr Årets resultat knyttet til den finansielle krafthandelen fremgår av note 15. Årsrapport 211

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utfordringene står i kø Statnett har lenge advart om at Norge er i ferd med å få en stadig mer anstrengt kraftsituasjon. Norge har i dag et kraftunderskudd

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer