FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter"

Transkript

1 Årsrapport 211

2 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT STRØMOPPSTILLING 13 NOTER 14 REVISJONSRAPPORT 23 Årsrapport 211

3 FORORD Energi til lokal utvikling Odda Energi sin visjon er å være en aktiv medspiller i utviklingen av Odda. Gjennom det målrettede arbeidet med implementering av selskapets mål og strategier har vi klart å styrke virksomhetens resultatområder og verdiutvikling. Gjennom kjøp og overtakelse av nettanleggene til AS Tyssefaldene med virkning fra 211 har selskapet også forbedret dens strategiske posisjon som en fremtidsretta, viktig og attraktiv lokal energibedrift. Det har vært et krevende arbeid å innfusjonere de nye nettanleggene samtidig som vi like etter overtakelsen fikk noen alvorlige driftsfeil og har gjennomført omfattende investeringer både i nettanlegg og utvidelse av vårt adm.bygg med ny nettstyringssentral. I forbindelse med utvidingen fikk vi også til en samlokalisering med bredbåndsselskapet vårt HardangerNett som vi forventer vil gi positive synergier for begge parter. Nettstudier og anmodninger om nettilknytning peker på at det med bakgrunn i fremtidig prognosert utvikling mht. planlagt innmating og uttak bør gjennomføres relativt omfattende nettinvesteringer i økt kapasitet i selskapets Sentral -, Regional og Distribusjonsnett de nærmeste 5 årene. Dette sammen med vår forretningsutvikling utfordrer både vår arbeidskapasitet og finansielle posisjon og fordrer klare prioriteringer. Endringer i reguleringsregimet for nettvirksomheten fordrer at vi fortsatt må ha fokus på kostnadseffektiv utvikling, bygging og drift av nettet. Endringene vil imidlertid gi energiselskapene store utfordringer som trolig vil medvirke til strukturendringer, sammenslåinger, oppkjøp m.m. Vår virksomhet kraftomsetning har en lokal markedsandel på over 9 %. Vi har så langt lyktes å være konkurransedyktig i forhold til andre leverandører, og vi må bestrebe oss på også i framtiden å tilby konkurransedyktige priser til kommunens innbyggere, samtidig som vi må bygge videre på fortsatt å gi våre kunder god kundeservice. Mulige endringer i rammene for det nordiske kraftmarkedet synes imidlertid å utfordre de små lokale kraftleverandørene som oss. Avtaler om kraftforvaltning med Odda kommune og lokal storindustri bidrar også positivt resultatmessig, men også at en gjennom denne type avtaler kan få muligheten til å øke kompetansen og arbeidsplasser innenfor dette fagområdet lokalt i Odda. Vår aktive involvering innen energirelaterte forretningsområder er viktig for å bedre selskapets ressursutnyttelse, resultatdannelse og strategiske posisjon, Dessuten gir det et vesentlig samfunnsøkonomisk bidrag, ikke minst mht. utvikling av lokalt tjenestesalg som bredbånd og utvikling av lokale kompetansearbeidsplasser. Imidlertid må ikke vårt engasjement i vesentlig grad redusere vår styrke eller ta fokus bort fra vår kjernevirksomhet nett og kraftforvaltning. Vi må fortsatt arbeide med forbedringer mht. utnyttelse av bedriftens IT systemer og struktur, og har med innføring av forbedringsmeldinger og kvalitetssikring av arbeidsprosesser ytterligere økt fokus på et sikkert arbeidsmiljø og bedre utnyttelse av vår organisasjon og deres kompetanse. Organisasjonens kapasitet, kompetanse og fokus må tilpasses at vi er blitt større og endringer i de kommersielle rammevilkårene. De ansattes kompetanse, innsats og stå på vilje har vært svært viktig for at selskapet langt på vei har lykkes i å nå sine målsetninger. Det videre arbeid vil også kreve mye av oss og det er derfor viktig å ha fokus på utvikling av selskapet, organisasjonen og de ansatte. Til slutt vil jeg takke de styrende organer, våre ansatte, våre kunder og øvrige forbindelser for godt samarbeid i 211. Årsrapport 211 3

4 4 HOVEDTALL 211 / NETTDRIFT HOVEDTALL 211 (i 1 kroner) Økonomi Omsetning Driftsresultat Resultat før årsoppgj.disp. Mer-/mindreinntekt Aksjekap.5 aksjer a kr 1.-Odda kommune 1% ca ca ca ,6 121,2 92,1 122,6 124,7 93,6 122,6 118,5 91,4 Vårt distribusjonsområde Odda kommune med innbyggere Nettkunder Derav husholdnings- fritidskunder Næring og andre Energi og effekt Kraftkjøp iht kontrakter/kjøp av Odda kommune i GWh Overført volum inkl tap Kraftsalg til sluttbruker NETTDRIFT Ledningsnett Selskapets fordelingsnett i konsesjonsområdet har følgende utstrekning: Høyspentlinje Lavspentlinje Høyspentkabel Lavspentkabel = = = = ,1 km 128 km 162,3 km 219 km 21 66,322 km 126,936 km 123,798 km 221,111 km Type avbrudd Eget Eget Andres nett D-nett R-nett Antall avbrudd som skyldes planlagte utkoblinger Antall avbrudd som skyldes driftsforstyrrelser Antall timer avbrudd som skyldes planlagte utkoblinger Antall timer som skyldes driftsforstyrrelser Ikke levert energi pga. planlagte utkobling (MWh) Ikke levert energi pga. driftsforstyrrelser (MWh) ,33 467,12 79,41 1,276 6,62 51,612 Årsrapport ,42 3,789 Eget D-nett ,5 1,1 Eget Andres R-nett nett ,2 2,5

5 STYRETS BERETNING SELSKAPETS VIRKSOMHET OMFATTER: Eie og drifte nettanlegg for overføring av strøm Kjøp og salg av kraft Salg av tjenester knyttet til egen kjernekompetanse. Forretningsutvikling datterselskap SELSKAPSSTRUKTUR, ORGANISASJON Odda Energi AS ble stiftet i 1996, Odda Kommune eier 1% av aksjene. STYRENDE ORGANER Odda Energis styrende organer er generalforsamling og styret. Styret har i 211 bestått av: Gunnar Moland Trygve Bolstad Gunnbjørg O. Løyning Anne Marit Buer Roald Aga Haug Bjørn Ole Tveitnes Daniel J. Kambestad Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Ansattes Representant Ansattes Representant Iht regnskapslovens 3-3 omfattes Odda Energi av likestillingsloven. Målsettingen er at styresammensetningen skal være minimum 4 % av hvert kjønn. ADMINISTRATIV ORGANISERING Odda Energi legger vekt på å ha en organisasjon som kontinuerlig blir tilpasset de krav som selskapet står ovenfor. Funksjonell og effektiv drift med omstillingsevne blir sett på som et viktig prosessarbeid nå og for tiden framover. Antall ansatte i Odda Energi ved utgangen av 211 var 27 ansatte, hvorav 1 lærling. Virksomheten har bestått av 4 forretningsområder, der administrerende direktør er leder for alle, med avdelingsleder for hver virksomhet. ORGANISASJONSTILHØRIGHET Odda Energi er tilsluttet Kommunenes Sentralforbund (KSBedrift) på arbeidsgiversiden. Pensjonsforpliktelsene har vi valgt å ha i KLP. Vi har medlemskap i bransjeorganisasjonene EnergiNorge og Defo. Fagforeningene som er representert hos Odda Energi er El &IT og Nito. SAMARBEIDSFORHOLD/STRATEGI Selskapets engasjement innen forretningsutvikling med utgangspunkt i vår kjernekompetanse er bygget på å øke total inntjening for selskapet gjennom å få en bedre utnyttelse av våre ressurser, infrastruktur og de ansattes kompetanse og samtidig bidra til økt lokal verdiskapning og lokale kompetansearbeidsplasser. Samarbeidsavtaler med deler av industrien i Odda og regionen for salg av våre tjenester og kompetanse innen planlegging, bygging, vedlikehold og drifting av strømforsyningsanlegg er videreutviklet. Selskapet selger også tjenester både til kommunen og industrien innenfor kraftforvaltning. Selskapet er med i interesseselskapet IFER, som ser på naturlige samarbeidsområder innenfor nettdrift der spesielt beredskap, HMS og framtidig system for avanserte måle- og styringssystemer, AMS, er tema. ARBEIDSMILJØ Det er innrapportert 6 stk farlige forhold. Det har vært 1 personskade med fravær, siste skade med fravær var Totalt antall forbedringsmeldinger er 55 stk. Samtlige avvik er behandlet iht. HMS-systemet og korrigerende tiltak er gjennomført. Det totale sykefraværet for de ansatte var på 4,3 % mot 1,6 % året før. Fraværet fordeler seg med 3,5 % langtidsfravær og,8 % korttidsfravær. Selskapet er tilsluttet fellesordningen Odda Bedriftshelsetjeneste. Den løpende oppfølging av helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i bedriften er en høyt prioritert oppgave og et hovedelement i vårt kvalitetssikringssystem. Årsrapport 211 5

6 6 STYRETS BERETNING YTRE MILJØ Odda Energi forurenser ikke det ytre miljø gjennom ordinær drifting av virksomheten. Selskapet har avtaler med godkjente mottak for fjerning og destruksjon av spesialavfall og levering av annet kildesortert avfall som kan gjenvinnes. Etablering og drifting av nettanlegg påvirker ofte det ytre miljøet i form av inngrep i naturen i forbindelse med bygging og skogrydding/vedlikehold av traséer langs kraftlinjene. Rutiner for slikt arbeid er beskrevet i vår HMS-manual. NETTDRIFT Odda Energi har områdekonsesjon for distribusjon av elektrisk kraft til hele Odda kommune. Dette omfatter etter kjøpet av nettanleggene til AS Tyssefaldene både Sentral- Regional-og Distribusjonsnett. Nettvirksomheten er kjerneområdet i selskapet. Organisasjonen prioriterer tilfredsstillende kundeservice og leveringssikkerhet. MARKED Kraftomsetning. De fleste av selskapets kunder er innenfor Odda kommune, vi har noe i overkant av 9% markedsandel totalt sett. I tillegg har vi salg av kraft til enkelte andre områder utenfor, men vi er ikke landsdekkende kraftleverandør. Det blir fortløpende foretatt finansiell sikring av kraftkjøpet der det er behov, dette for å avgrense selskapets pris risiko i kraftsalget til kundene. INVESTERINGER Det har også i inneværende år vært utført store investeringsoppgaver. Alle investeringene som blir utført i nettdriften er generert ut fra leveringssikkerhet og økt kapasitetsbehov hos våre kunder. Totale investeringer for selskapet har vært på brutto 95 MNOK, og netto 92 MNOK. I disse investeringene inngår kjøp av nettanleggene til AS Tyssefaldene, ombygging av administrasjonsbygget og investeringer Årsrapport 211 i øvrige nettanlegg samt i fibernettet. Alle investeringene er finansiert med egenfinansiering, betaling av anleggsbidrag, samt opptak av lån. Selskapet har i sitt låneopptak til flytende rente foretatt risikosikring ved å tegne en rentebytteavtale, dette gjelder for en andel av låneporteføljen. FORRETNINGSUTVIKLING - DATTERSELSKAP HardangerNett AS Odda Energi eier 8,24% av bredbåndselskapet HardangerNett. Odda Energi har styreleder- og styremedlemsfunksjoner i bredbåndselskapet. Det er inngått samarbeidsavtaler og utleieavtaler mellom Odda Energi og HardangerNett på kommersielt grunnlag. HardangerNett har i 211 i overskudd på kr ,- Prognosene for de neste årene er også positive. Hardanger Kraft AS Hardanger Kraft AS (HK), et datterselskap som ble stiftet i mars 25 sammen med AS Tyssefaldene der selskapene eier 5 % hver. Selskapets målsetting er på kommersiell basis å utnytte det store potensialet i regionen for bygging og drifting av mini- og småkraftverk. Selskapet er så langt involvert i 4 prosjekter med en samlet produksjon på ca. 4GWh, prosjektene er kostnadsberegnet til ca. 1 MNOK. Tre av kraftverkene har fått konsesjon og HK er i dialog med utbyggerne om utbyggingsavtaler. Hardanger Fjernvarme Selskapet Hardanger Fjernvarme hvor Odda Energi har 25 % av aksjene, ble stiftet 3.8.2, og har begrenset aktivitet. Selskapet har fått konsesjon fra NVE og støtte fra Enova i forhold til å etablere et fjernvarmenett i Odda sentrum på ca. 7 GWh basert på varmepumper med varmeveksling mot elva Opo. En eventuell realisering av prosjektet synes usikker i og med at Odda kommune som majoritetseier på nåværende tidspunkt og etter en totalvurdering ikke finner det riktig å investere i prosjektet eller å investere i videre tilrettelegging for fjernvarme i egne bygg.

7 STYRETS BERETNING ØKONOMI Det er utarbeidet konsernregnskap for selskapet. Konsernet består av morselskapet Odda Energi AS og det deleide datterselskapet (8,24,%) HardangerNett AS som ble stiftet våren 22. Konsern Konsernets årsresultat er på kr Egenkapitalen er på kr Årsresultatet til datterselskapet HardangerNett AS er inkludert i konsernets resultat. Morselskapet Morselskapets årsresultat er på kr Driftsresultatet ble kr , dette gir en avkastning på sysselsatt kapital på 7,7%, oppnådd avkastning på virksomheten er tilfredsstillende. Avkastning på nettkapitalen er på 9,1%, dette er beregnet av en nettkapital på 164 MNOK. Selskapet har ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for ansatte. Det er heller ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for personer eller selskap som omfattes av aksjelovens Styret foreslår at årsresultatet på kr blir disponert slik: Overføring til annen egenkapital kr Egenkapitalen er ved årsskiftet på kr mot kr i år 21, denne økningen er tilbakeholdt resultat for 211. Selskapet har en aksjekapital på kr. 5 fordelt på 5 aksjer som i sin helhet eies av Odda kommune. FORTSATT DRIFT Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er viktig eller av betydning for bedømmingen av selskapets resultatregnskap eller balanse. Selskapet har ingen rettstvister. Selskapets/konsernets kapital vurderes som forsvarlig og styret bekrefter at forutsetning for fortsatt drift er tilstede. Årsrapport 211 7

8 8 STYRETS BERETNING FREMTIDSUTSIKTER Odda Energi viktig verdiskaper i kommunen Viktig infrastruktur for kommunen er både strømforsyning og fiber, og selskapet er dermed en viktig samfunnsaktør ved å forestå dette. Vår bransje er i kontinuerlig utvikling med økt konkurranse, store strukturendringer og endringer i rammevilkårene fra myndighetene. Utviklingen framover vil kreve at Odda Energi må tenke nytt og fortsatt legge vekt på kontinuerlig forbedringsarbeid med sikte på å redusere kostnader og ha en sikker og rasjonell nettdrift og god inntjening. Kjøp av nettanleggene til AS Tyssefaldene var med bakgrunn i dette økonomisk og strategisk riktig både for selskapet og for eieren, Odda kommune. Ikke minst gjelder dette muligheten for videreutvikling av kompetansearbeidsplasser i kommunen gjennom at virksomheten nå har fått en større bredde i sitt kompetansebehov, men også gjennom kjøp av tjenester lokalt. Selskapet drifter nå også et større nett, og gir en bedre lokal kontroll med hensyn til nettutviklingsplaner og leveringspålitelighet. Bransjen står nå overfor en stor utfordring når det skal etableres AMS-målere for alle kundene i landet. Dette er målere som gir selskapene bl.a. automatisk innhenting av målerverdier. Bytting til denne type målere vil også ha positive innvirkninger, da all fakturering vil skje utfra reelt forbruk. Årsrapport 211 De nærmeste 1 årene vil kommunene og energiselskapene oppleve store utfordringer i forhold til strukturendringer, sammenslåinger, oppkjøp og endringer bl.a. som nevnt over med AMS målere og sentralisering av kundedata.. Sentrale mål for Odda Energi er å ha en sikker og rasjonell energiforsyning og god leveringssikkerhet i Odda kommune. Ved å ha fokus på videreutvikling og effektiv drift av nettvirksomheten og konkurransedyktige kraftpriser samt videreføring og styrking av vår forretningsvirksomhet/våre datterselskap ligger forholdene til rette for at selskapet skal fortsatt være en attraktiv arbeidsplass for ansatte og et viktig redskap for lokal verdiskapning for kommunen som eier og for innbyggerne i kommunen. Styret vil takke alle medarbeidere for innsatsen i året som gikk. Stor innsats og medvirkning fra hver enkelt ansatt i de mange og krevende oppgaver i 211, har bidratt til at selskapet har lykkes og oppnådd gode resultater også i år. Styret vil også rette en takk til våre kunder og øvrige forbindelser for et godt samarbeid i 211.

9 9 RESULTATREGNSKAP 211 Morselskap 211 Morselskap 21 Konsern 211 Konsern Skattekostnad Årsresultat Resultatfordeling Konsern: Majoritetenes resultatandel Minoritetenes resultatandel Sum Note Driftsinntekter: Kraftsalg Periodisert nettleieinntekt Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader: Kraftkjøp Nettleie overliggende nett Lønnskostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Tap på fordringer 15 14, 15 2, 4, 9, , 15 14, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter: Rente- og finansinntekter Resultat investering datterselskap Rente- og finanskostnader 12 3, 15 12, 14 Sum finansposter Resultat før skatt 8 Resultatdisponering morselskap: Avsetning utbytte Overføring til annen egenkapital Sum disponert Årsrapport 211

10 1 BALANSE 211 EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler: Utsatt skattefordel Goodwill Note 8 Sum immaterielle eiendeler Morselskap Morselskap Konsern Konsern Varige driftsmidler: Bygninger, nettanlegg, fiber o.a. Driftsløsøre Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler: Pensjonsmidler Investeringer i datterselskap Øvrige aksjeinvesteringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer: Kundefordringer Andre fordringer 4, 13, Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. Sum omløpsmidler Sum eiendeler Årsrapport

11 11 BALANSE 211 EGENKAPITAL OG GJELD Note Morselskap Morselskap Konsern Konsern Egenkapital Innskutt egenkapital: Aksjekapital (5 aksjer à kr.1. ) Overkursfond 1, Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital: Annen egenkapital Ikke-kontrollerende interesser/minoritet Gjeld Avsetning for forpliktelser: Pensjonsforpliktelse Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld: Gjeld til kredittinstitusjoner 4 Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: Kassekreditt Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Skattetrekk/arbeidsgiveravgift/o.a Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Årsrapport 211

12 12 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998 og god regnskapsskikk. SALGSINNTEKTER Nettleieinntekt resultatføres med basis i inntektsrammen fra NVE. Dette anses som grunnlag for opptjenint inntekt. Ytterligere informasjon om inntektsføring knyttet til nettvirksomheten fremgår av note 14. Inntektsføring ved salg av strøm, og andre tjenester/varer skjer på leveringstidspunktet. KLASSIFISERING OG VURDERING AV BALANSEPOSTER Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan, på grunnlag av estimert teknisk/ økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. VAREBEHOLDNINGER Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet. Dersom virkelig verdi er lavere enn anskaffelseskost, foretas det nedskrivning til virkelig verdi. KRAFTHANDEL Posisjoner knyttet til finansielle kontrakter i forbindelse med selskapets tradingvirksomhet vurderes til virkelig verdi pr 31.12, med verdiendring over resultatet. Urealisert gevinst/tap knyttet til sikringsposisjoner resultatføres ved levering. Ytterligere informasjon vedrørende selskapets krafthandel fremgår av note 13. Årsrapport 211 VARIGE DRIFTSMIDLER Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under andre driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. INVESTERINGER I ANDRE SELSKAPER Investering i datterselskap er vurdert etter egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet. Andelen av resultatet er basert på resultatet etter skatt i det selskapet hvor man har investert. I resultregnskapet er resultatandelen vist under finansposter. Øvrige investeringer behandles etter kostmetoden; her nedskrives investeringen til virkelig verdi dersom denne er lavere enn anskaffelseskost. PENSJONER Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, fri avgang o.a. SKATT Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/utsatt skattefordel er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. KONSOLIDERING Det er utarbeidet konsernregnskap. Konsernet består av morselskapet Odda Energi AS og det deleide datterselskapet HardangerNett AS. HardangerNett AS ble etablert , med samlet innskutt kapital (kontanter) på kr Odda Energi AS sitt innskudd beløp seg på stiftelsestidspunktet til kr 1... Interne transaksjoner, herunder eventuell urealisert internfortjeneste, elimineres ved konsolideringen. Ytterligere informasjon fremgår bl.a. av note 3.

13 Kontantstrømoppstilling - den indirekte modell MORSELSKAP - KONTANTSTRØMANALYSE (ALLE TALL I 1) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter: Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i mindreinntekt/merinntekt Endring i netto pensjonsforpliktelse Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter: Investeringer i aksjer Kjøp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter: Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto endring i kasskreditt (gjeld) Utbetalinger av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter: Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter periodens slutt KONSERN - KONTANTSTRØMANALYSE Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter: Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Emdring i mindreinntekt/merinntekt Endring i netto pensjonsforpliktelse Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter: Kjøp aksjer datterselskap Kjøp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter: Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto endring i kasskreditt Utbetalinger av utbytte, inklusiv ekstraordinært utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter periodens slutt Årsrapport 211

14 14 NOTER NOTE 1 EGENKAPITAL (Alle tall i tabellen er i NOK 1.) Bevegelse i egenkapitalen for 211 fremkommer nedenfor; Morselskap: Egenkapital pr Årets resultat Avsetning utbytte Egenkapital pr Aksjekapital 5 5 Konsern: Egenkapital pr Årets resultat Avsetning til utbytte Egenkapital pr Aksjekapital 5 5 Overkursfond Overkursfond Annen EK Annen EK Sum Ikke-kontrollerende interesser/minoritet Sum Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler, på grunnlag av anslått økonomisk levetid Den anslåtte økonomiske levetiden for driftsmidlene i Odda Energi AS (morselskap) er beregnet til følgende: Bygninger og annen fast eiendom 5 år Nett 2-35 år Telekommunikasjon år Driftsløsøre, utstyr o.a 3-15 år Nettvirksomhet Inkludert i nettvirksomheten er kartlegging/nettutvikling knyttet til småkrafttverk. Balanseført verdi av dette er TNOK pr Kjøp av regionalnett fra AS Tyssefaldene Med regnskapsmessig virkning kjøpte Odda Energi AS regionalnettet til AS Tyssefaldene. Det ble foretatt en allokering av kjøpesummen til varige driftsmidler og goodwill. TNOK 1. ble allokert til goodwill. Goodwill består blant annet av forventede samdriftsfordeler/stordriftsfordeler mellom det kjøpte regionalnettet og Odda Energi AS` øvrige nettvirksomhet, samt den strategiske betydningen kjøpet forventes å ha for Odda Energi som selskap. Disse positive effektene antas å være av langvarig karakter. På grunnlag av dette legges det til grunn en 2 års avskrivningstid for den nevnte goodwill. Årsrapport 211 Telekommunikasjon - utleie til datterselskapet HardangerNett AS Odda Energi leier ut ferdig tilvirket fibernett/ telekommunikasjonsnett til datterselskapet HardangerNett AS. Leieinntekt for 211 beløp seg til TNOK 82 (TNOK 353 i 21). Leieavtalen klassifiseres som operasjonell leie. Odda Energi AS balansefører dermed driftsmidlene som leies ut til HardangerNett AS og resultatfører leieinntekt som driftsinntekt. Datterselskapets anleggsmidler og merverdier - innarbeidet i konsernregnskapet: Datterselskapet HardangerNett AS har en bokført verdi på sine varige driftsmidler/immaterielle eiendeler pr på TNOK (TNOK 3.89 pr ) som i hovedsak er knyttet til aksessnett/utstyr o.l. Utviklingsarbeidet, herunder konfiguering, er i konsernregnskapet balanseført sammen med varige driftsmidler. Samlet tilgang av driftsmidler i 211 for datterselskapet beløper seg til TNOK 962 (TNOK 92 i 21) i selskapsregnskapet, mens årets avskrivningskostnad er TNOK (TNOK i 21) samt TNOK 8 i avskrivninger på merverdier. Balanseførte merverdier knyttet til HardangerNett i konsernregnskapet er TNOK 14 pr Det er ikke foretatt nedskrivning i 211 på anleggsmidlene i HardangerNett AS.

15 NOTER 15 NOTE 3 AKSJER I ANDRE SELSKAP Morselskap; investeringer behandlet etter kostmetoden: Investeringene i aksjer pr som er er bokført etter kostmetoden fremkommer nedenfor: Selskap Anskaffelseskost Seljestad og Røldal Løypeselskap AS Hardanger Kraft AS Hardanger Fjernvarme A S SUM Bokført verdi Verdiene pr er identiske med tallene pr Konsern; Investeringer behandlet etter kostmetoden: Investeringene i aksjer pr som er er bokført etter kostmetoden fremkommer nedenfor: Selskap Seljestad og Røldal Løypeselskap AS Hardanger Fjernvarme AS Hardanger Kraft AS Næringshagen i Odda AS SUM Anskaffelseskost Bokført verdi Odda Energi AS` eierandel i Hardangerkraft AS pr er 5%. Selskapet er ikke konsolidert inn ved utarbeidelsen av konsernregnskapet for Odda Energi. Verdiene pr er identiske med tallene pr Morselskap; Investering i datterselskap - behandlet etter egenkapitalmetoden: Investeringen i HardangerNett AS regnskapsføres etter egenkapitalmetoden i morselskapets selskapsregnskap; Eierandel Eierandel Anskaffelseskost Emisjon/Aksjekjøp 21 Aksjesalg 21 Anskaffelseskost ,24 % 8,24 % Eierandel Eierandel Anskaffelseskost Emisjon/Aksjekjøp 211 Aksjesalg 211 Anskaffelseskost ,24 % 8,24 % Beregning av årets resultatandel for Odda Energi AS: Andel årets resultat (selskapsregnskapet til HardanerNett) Avskrivning merverdier Resultat investering i HardangerNett AS Balanseført verdi av investeringen: Balanseført verdi 1.1 Investering/Salg i løpet av året Andel årets resultat Balanseført verdi Merverdier knyttet til HardangerNett AS pr Bokført egenkapital HardangerNett Odda Energi sin andel av bokført egenkapital Balanseført verdi investering Merverdi knyttet til investeringen, henført til Odda Energi AS Differanse Hardangernett ble stiftet , og Odda Energi var eier fra stiftelsen av. HardangerNett AS er konsolidert inn ved utarbeidelsen av konsernregnskapet for Odda Energi. Årsrapport 211

16 16 NOTER NOTE 4 FORDRINGER, GJELD OG RENTEBYTTEAVTALE (Alle tall i tabellene i NOK 1.) Morselskap; langsiktig gjeld og pant: Oversikt over rentebærende gjeld pr Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner (rentebærende) Kassekreditt (negativ saldo) Sum Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år: Avdragsplan langsiktig gjeld; Årstall: Avdrag langsiktig gjeld (TNOK) Gjeld sikret ved pant 31.12: Gjeld til kredittinstitusjoner Pantsatte eiendeler - balanseført verdi: Varige driftsmidler Sum Kassekreditt - morselskap Innvilget ramme på selskapets kassekreditt pr er TNOK 1. (TNOK 1. pr ). Pr har Odda Energi AS en positiv balanseført verdi på kassekredittkontoen på TNOK 4.45, klassifisert som bankinnskudd Låneavtale - morselskap Låneavtalen som Odda Energi AS har med DnB NOR stiller krav til bokført egenkapitalandel. Videre er det begrensninger når det gjelder ytterligere låneopptak. Rammene settes her med utgangspunkt i selskapets gjennomførte investeringer. Selskapet er ikke i brudd med låneavtalen pr Rentebytteavtale - morselskap Langsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner beløper seg til TNOK pr for Odda Energi AS, jf oppstillingen ovenfor. Denne gjelden er i utgangspunktet til flytende rente. For Odda Energi som helhet er det særlig to forhold som medfører renterisiko; Selskapets lån til flytende rente Nettvirksomheten sin inntektsramme er eksponert for rentenivået Disse to elementene har motsatt eksponering for renteendring; En renteøkning vil øke rentekostnaden/lånekostnaden, men samtidig gi økning i nettinntektene. Odda Energi har inngått rentebytteavtale (renteswap) for 8 MNOK av den langsiktige rentebærende gjelden. Her mottar selskapet flytende rente og betaler fast rente hvert kvartal fra og med 212 til og med 221. Volumet av rentebytteavtalen følger avdragsplanen for lånet. På grunnlag av selskapets nettkapital pr målt i NVE-verdier, mengden av rentebærende gjeld som ikke er fastrentesikret, samt estimert grad av naturlig sikring mellom nettkapitalen og gjeld til flytende rente, vurderes rentebytteavtalen å gi en effektiv risikoreduksjon/minimal renteeksponering for Odda Energi totalt sett. Som følge av dette er rentebytteavtalen behandlet som sikring i 211-regnskapet. Selskapet behandler regnskapsmessig renteswapen som sikring ut fra alternativ 2a/2b i NRS, dvs ingen regnskapsføring av urealisert gevinst/tap for sikringsinstrumentet før sikringsobjektet påvirker resultatregnskapet. Gevinst/tap knyttet til rentebytteavtalen resultatføres ved levering/realisasjon hvert kvartal som justering på rentekostnaden. Datterselskapets gjeld innarbeidet i konsernregnskapet: Datterselskapet HardangerNett AS har pr samlet langsiktig rentebærende gjeld på TNOK 1.15 (TNOK 1.65 pr ). Selskapets kortsiktige rentebærende gjeld er TNOK 251 pr (TNOK 864 pr ). Trekkgrensen her er TNOK 1. pr Anleggsmidler og fordringer er stillt til sikkerhet for gjelden, med samlet bokført verdi pr på TNOK Morselskap; kundefordringer og andre fordringe Oversikt over kundefordringer pr Kundefordringer nett- og kraftsalgskunder Øvrige kundefordringer Tapsavsetning kundefordringer Balanseført verdi Kostnadsført tap på fordringer i 211 beløp seg til TNOK 22. I 21 var kostnadsført tap på fordringer TNOK 199 Andre fordringer består av: Urealisert gevinst finansielle kraftkontrakter, jf note 13 Til gode mva Mindreinntekt, se også note 14 Øvrige fordringer/forskuddsbetalte kostnader Balanseført verdi Datterselskapets fordringer - innarbeidet i konsernregnskapet: Kundefordringene i datterselskapet HardangerNett AS er vurdert til pålydende; TNOK 677 pr (TNOK 41 pr ) etter tapsavsetning på TNOK 5 pr (tapsavsetning : TNOK 13) Andre fordringer i datterselskapet beløper seg til sammen til TNOK 94 (TNOK 79 pr ) Balanseposten består primært av merverdiavgift til gode. Årsrapport 211

17 NOTER 17 NOTE 5 VAREBEHOLDNINGER (Alle tall i NOK 1.) Morselskap og konsern: Ordinær lagerbeholdning Sum Varebeholdningen er vurdert til kostpris etter FIFO-prinsippet, hensyntatt nedskrivning ved ukurans o.a.varebeholdningen omfatter primært kabler og trafoer. Disse vil bli satt inn i prosjekter ved behov. Beholdningen fungerer også som et beredskapslager NOTE 6 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON Morselskap og konsern: Oversikt over aksjonærene pr : Odda kommune Sum Aksjer 5 5 Sum 5 5 Eierandel 1 % 1 % Stemmeandel 1 % 1 % Alle aksjer gir samme rett i selskapet. Odda Energi sitt kraftkjøp i 211 er i all hovedsak kjøp fra Odda kommune. Kraftkjøp fra Odda kommune og beløp seg i 211 til 43,9 MNOK (49,4 MNOK i 21). Kjøpet skjer til markedspris. Videre har selskaper levert montasjetjenester o.a. til Odda kommune i 211, basert på standard timesatser. Ytterligere informasjon fremgår av note 13 og 15. NOTE 7 PENSJONER Morselskap: Selskapet har pensjonsordninger som omfatter totalt 55 personer (27 aktive) pr Foretakets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse. Denne ordningen gir en definert ytelse i henhold til tariffavtaler i kommunal sektor. Selskapets pensjonsordning i KLP sikrer tjenestepensjon som omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon, samt AFP. Pensjonene samordnes med utbetalinger fra folketrygden. Balanseført pensjonsforpliktelse: Brutto påløpt pensjonsforpliktelse Verdi av pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse, beste estimat virkelig verdi Ikke resultatført estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto balanseført pensjonsforpliktelse (-midler) Resultatført pensjonskostnad: Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt forpl. Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning pensjonsmidler Resultatført estimatavvik Resultatført planendring *) Endring arbeidsgiveravgift o.a. Administrasjonskostnad Netto pensjonskostnad *) Effekten av vedtak i 21 om lavere regulering av alderspensjon (G -,75%) var resultatført som en planendring i 21. Avstemming balanseført pensjonsforpliktelse 31.12: Netto balanseført forpliktelse foregående år Årets netto pensjonskostnad Arbeidsgiveravgift på årets innbetalt premie / innskudd Årets innbetalt premie (ekskl arbeidsgiveravgift) Netto balanseført forpliktelse (- midler) Beregningene ovenfor bygger på følgende nøkkelforutsetninger: Årlig avkastning: Diskonteringsrente Årlig lønnsvekst Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp Pensjonsregulering ,1 % 3,8 % 3,5 % 3,25 % 2,48 % ,4 % 4,6 % 4, % 3,75 % 2,97 % Datterselskapets pensjoner innarbeidet konsernregnskapet: Datterselskapet HardangerNett AS har pr en pensjonsordning som omfatter 3 personer. Ordningen er en innskuddsordning, dvs innbetalt premie dekker pensjonsforpliktelsen, slik at balanseført pensjonsforpliktelse/midler er. Kostnaden for 211 var TNOK 85 ekskl arbeidsgiveravgift (TNOK 7 i 21) som omfatter innskudd og risikodekning/premiefritak ved uførhet. Årsrapport 211

18 18 NOTER NOTE 8 SKATT Morselskap: Midlertidige forskjeller Gevinst- og tapskonto Kundefordringer Urealisert gevinst (-tap) finansielle kontrakter; balanseført regnskapsmessig Merinntekt/Mindreinntekt Pensjoner Avsetninger Anleggsmidler Sum skatteøkende - /skattereduserende forskjeller Utsatt skattefordel; 28% av grunnlaget ovenfor Endring Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt (28% av årets skattemessige inntekt) Endring i utsatt skattefordel Sum skattekostnad Avstemming skattekostnad: Resultat før skatt (28%) Tilbakeført resultat datterselskap, ført etter egenkapitalmetoden (28%) Andre permanente forskjeller (28%) Beregnet skattekostnad Beregning av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller (netto) Tilbakeføring resultat datterselskap, ført etter egenkapitalmetoden Endring i midlertidige forskjeller Årets skattemessige inntekt Skatteposisjoner o.a. i datterselskapet Datterselskapet HardangerNett AS har pr et skattemessig underskudd til fremføring på kr (kr pr ).Selskapet har et samlet grunnlag utsatt skattefordel på kr pr (kr pr ). Det er ikke balanseført utsatt skattefordel knyttet til disse posisjonene i HardanerNett AS` selskapsregnskap. Odda Energi AS har ikke tilstrekkelig eierandel til å kunne yte konsernbidrag. Det er ikke balanseført utsatt skattefordel knyttet til HardangerNett i konsernregnskapet, og skattekostnaden i konsernregnskapet i 211 (og i 21) er dermed lik morselskapets skattekostnad. NOTE 9 DRIFTSINNTEKTER Morselskap og konsern: Geografisk fordeling: Salget er i det vesentlige innenfor Odda kommune Inntektsfordeling på virksomhetsområder: Morselskapets fordeling av inntekter og kostnader på ulike virksomhetsområder fremgår under spesifikasjonen Inntekts- og kostnadsfordeling etter forretningsvirksomhet, jf note 15. Driftsinntekt i datterselskapet - klassifisert som annen driftsinntekt i kosnernregnskapet Av datterselskapets samlede driftsinntekt i 211 på TNOK 7.38 (TNOK i 21) utgjør leieinntekt fra linjer og nettverk TNOK (TNOK 5.59 i 21). Datterselskapets driftsinntekt er i konsernregnskapet klassifisert som annen driftsinntekt. Driftsinntekt i Odda Energi AS fra datterselskap - eliminert i konsernregnskapet Odda Energi AS har i 211 inntektsført 82 TNOK i leieinntekt fra linjer og nettverk fra HardangerNett AS (353 TNOK i 21). Dette er eliminert i konsernregnskapet. Odda Energi AS er eier av fibernettet/telekommunikasjonsnettet som HardangerNett AS benytter. Leieforholdet vurderes som operasjonell lease. Se også note 2 for ytterligere informasjon. Årsrapport 211

19 NOTER 19 NOTE 1 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MM. (Alle tall i tabellen i NOK 1.) Morselskap: Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader, jf note 7 Andre ytelser Balanseførte lønnskostnader Sum Balanseførte lønnskostnader gjelder lønnskostnader (inkl arbeidsgiveravgift o.a) knyttet til påkostningsarbeid o.l på selskapets anleggsmidler. Arbeidet er utført av egne ansatte. Gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av regnskapsåret 211 har vært 27 personer i Odda Energi AS (22 personer i 21). Ytelser til administrerende direktør og styret 211 (NOK 1.): Lønn Annen godtgjørelse Pensjonsutgifter Ytelser til morselskapets revisor/konsernrevisor: Ordinær revisjon Attestasjonstjenester Teknisk bistand knyttet til regnskap og skatt Annen bistand *) Sum Adm.dir Styret *) Annen bistand for 21 består av arbeid utført i 21 i forkant av selskapets investering i nettanlegg som ble foretatt i 211. Arbeidet omfatter bl.a teknisk utarbeidelse av modeller og rapporter. Lønnskostnader o.a for datterselskapet - innarbeidet i konsernregnskapet: Datterselskapet HardangerNett AS har i 211 hatt TNOK i lønnskostnader, inkl. arbeidsgiveravgift (TNOK i 21). Selskapet har i gjennomsnitt hatt 3 årsverk/ansatte i 211 (3 i 21). I HardangerNett AS er det i 211 kostnadsført honorar til revisor med TNOK 27 eksl mva (TNOK 26 i 21). Dette er ikke konsernrevisor. Datterselskapets samlede ytelse til daglig leder utgjorde i 211 TNOK 553 (TNOK 553 i 21). NOTE 11 BANKINNSKUDD OG KASSEKREDITT Morselskap: Beholdningen av bankinnskudd/kontanter ved periodens slutt fremgår av kontantstrømanalysen. Av innestående på bank er TNOK 955 bundne skattetrekksmidler pr (TNOK 784 pr ) Saldo på depotkonti mot Nord Pool er pr TNOK 512. Trekkgrense på kassekreditten er TNOK 1. pr Odda Energi AS har pr en positiv saldo på kassekredittkontoen på TNOK Datterselskap innarbeidet i konsernregnskapet - bundne midler. Datterselskapet HardangerNett AS har pr TNOK 65 i bundne skattetrekksmidler (TNOK 67 pr ). Årsrapport 211

20 2 NOTER NOTE 12 KORTSIKTIG GJELD OG FINANSPOSTER (Alle tall i tabellen er i NOK 1.) Morselskap; skyldige offentlige avgifter og annen kortsiktig gjeld: Skyldige offentlige avgifter består av følgende poster: Skyldig mva Skyldig el-avgift Øvrig gjeld Sum Annen kortsiktig gjeld består av følgende poster: Skyldige feriepenger Påløpte rentekostnader Avsetning knyttet til beregnet justering av inntektsrammen *) Øvrige poster, herunder øvrige avsetninger etter god regnskapsskikk Sum *) Som følge av salget av nettanlegg til Hydro Energi i slutten av 28, forventes det at NVE vil nedjustere inntektsrammen for Odda Energi AS. Dette vil gjøres med tilbakevirkende kraft. Beste estimat på denne justeringen er TNOK pr , tilsvarende som Beløpet er avsatt som kortsiktig gjeld ( og ) og ble kostnadsført som annen driftskostnad under nettvirksomheten i 21, da avsetningen ble foretatt. Datterselskapets kortsiktige gjeld - innarbeidet i konsernregnskapet Annen kortsiktig gjeld i datterselskapet HardangerNett AS beløper seg pr til TNOK 234 (TNOK 33 pr ). Denne balanseposten består primært av forskuddsbetaling fra kunder for tjenester som ikke var levert ved årets utgang. Morselskap; finansposter Rente- og finansinntekter består av følgende: Netto gevinst ved finansiell krafthandel, trading, jf note 13 og 15 Renter på netto mindreinntekt Øvrige rente- og finansposter, herunder agio Sum finansinntekter Andre rente- og finanskostnader består av følgende: Rentekostnader lån Rentekostnader på netto merinntekt Øvrige finansposter, herunder disagio Sum rente- og finanskostnader Konsern; finansposter Rente- og finansinntekter består av følgende: Netto gevinst ved finansiell krafthandel, trading, jf note 13 og 15 Renter på netto mindreinntekt Øvrige rente- og finansposter, herunder agio Sum finansinntekter Andre rente- og finanskostnader består av følgende: Rentekostnader lån Rentekostnader på netto merinntekt Øvrige finansposter, herunder disagio Sum rente- og finanskostnader NOTE 13 KRAFTHANDEL, HERUNDER TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE Morselskap/Konsern Krafthandel Odda Energi AS er aktive i kraftmarkedet. Den fysiske handelen er primært knyttet til kjøp og salg av kraft i spot- og regulermarkedet. I tillegg tar selskapet finansielle posisjoner. De finansielle kontraktene er inndelt i èn handelsportefølje og èn sikringsportefølje Finansielle kontrakter som klassifiseres som trading er vurdert til virkelig verdi i balansen, og verdiendringen resultatføres. I regnskapet for 211 er det inntektssført TNOK 1.74 knyttet til urealiserte posisjoner pr (TNOK 2.74 pr ). I balansen er disse posisjonene ført som andre fordringer, jf note 4. Videre har Odda Energi AS inngått finansielle kontrakter (Forwards - valuta og kraft) som regnskapsmessig klassifiseres som sikring. Dette er kontrakter som sammenstilles med inngåtte fastpriskontrakter og lignende mot sluttbruker. Resultatet av disse kontraktene regnskapsføres ved levering, som justering på kostnad knyttet til kraftkjøp. Følgelig er det ikke regnskapsført urealisert gevinst/tap knyttet til disse sikringsposisjonene i balansen pr Årets resultat knyttet til den finansielle krafthandelen fremgår av note 15. Årsrapport 211

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 2

Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 Årsrapport 212 2 Å R S R A P P O R T 2 1 2 Innhold Side Forord........................................... 3 Hovedtall 212.................................. 4 Nettdrift.........................................

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 1

ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 1 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 1 I N N H O L D Forord... 2 Hovedtall 2010... 3 Nettdrift... 5 S T Y R E T S B E R E T N I N G Organisasjon og ledelse... 6 Helse, miljø og sikkerhet... 6 Ytre miljø...

Detaljer

Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen

Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Noter til regnskapet Org.nr.: 989 480 731 Resultatregnskap Finnmarkseiendommen Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer