MØTEINNKALLING SAKSLISTE 50/13 13/638 REGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 50/13 13/638 REGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING"

Transkript

1 Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Juletallerken på Lensvik kro kl MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 47/13 13/637 Referatsaker 48/13 13/635 SIO UTVIKLINGS- OG ARBEIDSPLAN /13 13/627 RENOVASJONSGEBYRET /13 13/638 REGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING 51/13 13/636 REGULERING AV HUSLEIESATSER 52/13 13/632 GEBYRREGULATIVET FOR SLAMTØMMING 53/13 13/633 GEBYRREGULATIVET FOR FEIING OG TILSYN 54/13 13/249 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT /13 13/587 BUDSJETTREGULERING 2013 Lensvik, EVENTUELT

2 Oddvar Indergård ordfører

3 Sak 47/13 Referatsaker Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 13/637 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 47/13 Kommunestyret Innstilling: Side 3 av 23

4 Sak 48/13 SIO UTVIKLINGS- OG ARBEIDSPLAN 2014 Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 13/635 Saksnr.: Utvalg Møtedato 48/13 Kommunestyret Innstilling: Vedlagte utviklings- og arbeidsplan for SiO Samhandlingsenhet vedtas (som anbefalt av Vertskommunenemda). Vedlegg: Vertskommunenemd SiO sin behandling i møte den SiO Samhandlingsenhet utviklings- og arbeidsplan for Saksopplysninger: Vertskommunenemd SiO gjorde i møte den slikt vedtak: Vertskommunenemda anbefaler at vedlagte utviklings- og arbeidsplan med redaksjonell endring i pkt 1 og pkt 4 for SiO Samhandlingsenhet for 2014 vedtas i deltakerkommunene og i vertskommunen. Vurdering: Ingen. Side 4 av 23

5 Sak 49/13 RENOVASJONSGEBYRET 2014 Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 231 M5 Arkivsaksnr.: 13/627 Saksnr.: Utvalg Møtedato 49/13 Kommunestyret Innstilling: Renovasjonsgebyret for 2014: - Renovasjonsgebyr husholdninger, holdes uendret: kr 2.450,- (eks mva) - Renovasjonsgebyr fritidshus, holdes uendret: kr 900,- (eks mva) Vedlegg: Utskrift om budsjett- og renovasjonsgebyrvedtak for 2014 fra representantskapet i Renovasjonsselskapet HAMOS, sak nr. R-10/13 den (ikke trykket). Saksopplysninger: Gjeldende gebyr, kr 2.450,- for husholdningene og 900,- for fritidshus, for et basisabonnement i Agdenes kommune ble vedtatt i k-sak 86/12 den , med virkning fra Representantskapet i Renovasjonsselskapet HAMOS har i møte den , R-sak 10/13 fastsatt renovasjonsgebyret for et basisabonnement (for år 2014) for husholdningene til kr 2.450,-, og for fritidshus til kr 900,-. Dette innebærer at gebyret holdes uendret. Vurdering: I samsvar med HAMOS sitt gebyrvedtak foreslås å holde renovasjonsgebyrene uendret. Side 5 av 23

6 Sak 50/13 REGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 231 L Arkivsaksnr.: 13/638 Saksnr.: Utvalg Møtedato 50/13 Kommunestyret Innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1 økes satsene i gebyrregulativet for plan- og byggesaker med 3,1 %. Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Det er Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 33-1 som hjemler adgang til å innkreve gebyr for behandling av søknad om tillatelse, utferdigelse av kart og attester og for andre arbeid som det etter denne lov eller forskrift påhviler kommunen å utføre, herunder behandling av private planforslag. Gebyret skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på sektoren. Gjeldende regulativ ble vedtatt av kommunestyret den som sak 84/12. I regjeringens forslag til statsbudsjett anslås pris- og kostnadsveksten i kommunesektoren i 2014 til 3,1 pst. Vurdering: Betalingssatsene for byggesaksbehandling foreslås økt med 3,1 % (pga. generell prisstigning), og er i samsvar med forutsetningene i formannskapets forslag til handlingsprogram og budsjett for Side 6 av 23

7 Sak 51/13 REGULERING AV HUSLEIESATSER Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 231 H46 Arkivsaksnr.: 13/636 Saksnr.: Utvalg Møtedato 51/13 Kommunestyret Innstilling: Fra justeres husleie i kommunale boliger opp med 2,4 % og fastsettes slik: Husleie/mnd 2013 Husleie/mnd 2014 Leilighet i Boform I Boligenhet i Boform II *) Nye leiligheter i Boform I Boligenheter i trygdepensjonatene Leiligheter i trygdeboligene Hamnahaugen omsorgsbolig liten Hamnahaugen omsorgsbolig stor *) Justert til samme nivå som de minste leiligheter på Hamnahaugen Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Gjeldende husleiesatser i kommunens boliger ble vedtatt i k-sak 85/12 den med virkning fra I samsvar med bestemmelsene i husleieloven blir beboerne varslet (minst 30 dager før regulering iverksettes), med forbehold om kommunestyrets godkjenning, om økning av husleiesatsene. Husleielovens 4-2. Indeksregulering legger følgende føringer for regulering av leien: Hver av partene kan kreve leien endret uten oppsigelse av leieforholdet med følgende begrensninger: a) endringen må ikke tilsvare mer enn endringen i konsumprisindeksen i tiden etter siste leiefastsetting, b) endringen kan tidligst settes i verk ett år etter at siste leiefastsetting ble satt i verk, og c) den annen part må gis skriftlig varsel med minst én måneds frist før endringen kan settes i verk. Side 7 av 23

8 Sak 51/13 Vurdering: For 2 leiligheter i Boform II skal det nå inngås leieavtaler med nye leietakere. I forhold til husleie i omsorgsboligene på Hamnahaugen, er leien i Boform II lave. Det foreslås en betydelig heving av leien opp til samme nivå som i omsorgsboligene. Rådmannen mener det er feil å gi økonomisk støtte gjennom lave betalingssatser, og at dette bør gjøres i form av bidrag over sosialbudsjettet. Når det gjelder husleie får leietakere med svak betalingsevne støtte gjennom bostøtte fra Husbanken. Konsumprisindeksen har gått fra 131,9 til 135,1 siste år ( ), og husleiene foreslås justert i takt med konsumpsisindeksen. Prosentvis utgjør endringen 2,4 %. Side 8 av 23

9 Sak 52/13 GEBYRREGULATIVET FOR SLAMTØMMING Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 231 M5 Arkivsaksnr.: 13/632 Saksnr.: Utvalg Møtedato 52/13 Kommunestyret Innstilling: I hht forurensningslovens 34 vedtas følgende gebyr for slamtømming(ekskl. mva): Oppmøtepris kr 680,- per anlegg (O) Tømming og behandling fra slamavskiller kr 385,- per m 3 (P1) Tømming og behandling fra tett tank kr 330,- per m 3 (P2) Satsene gjøres gjeldende fra Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: I medhold av forurensingsloven 26, 3. ledd, vedtok kommunestyret den sak 32/91 innføring av tvungen slamtømming i kommunen. Forurensingsloven 34 pålegger kommunene å dekke inn sine kostnader fullt ut gjennom gebyrene. HAMOS Forvaltning IKS gjennomførte en anbudsrunde for slam i Rådmannen antok anbudet den , som adm. sak KST 25/10. Kontrakten har 5 års varighet. Prisene kan indeksreguleres, med åpning for første indeksregulering den Gjeldende regulativ ble vedtatt i k-sak 60/10 den , med virkning fra , og gebyret er ikke blitt økt etter dette. Vurdering: Kommunens gebyrregulativ følger HAMOS sitt regulativ med hensyn til beregning. HAMOS beregner årsgebyrene ut fra følgende delelementer O = Oppmøtepris P1 = Tømming og behandling fra slamavskiller P2 = Tømming og behandling fra tett tank V = volum (minimum 4 m 3, med tillegg for overskytende m 3 ) T = tømmehyppighet (Normalt hvert 2. år for en bolig) Årsgebyret beregnes slik: Årsgebyr = (O + (V x P)) / T Ekstratjenester prissettes med utgangspunkt i oppmøtegebyret (O), jfr også tabellen under. Side 9 av 23

10 Sak 52/13 Dette gir følgende oppsett for tømmegebyr (ikke årsgebyr - med mindre det tømmes hvert år): Tømming og behandling av slam Forslag 2014 Oppmøtegebyr - pr. gang (O) Slamavskiller 4 m³/ 1 boenhet Slamavskiller over 4 m3, tillegg pr m³ (P1) Slam som ikke lar seg avvanne, pr. m³ (P2) Tillegg for ekstratjenester Vanskelig tilgjengelighet 50% påslag O 50% påslag O Manglende klargjøring 100% påslag O 100% påslag O Tømming utenom fastsatt tømmeplan 50% påslag O 50% påslag O Nødtømming 200% påslag O 200% påslag O Foreslått endring av gebyrene for tømming og behandling av slam innebærer en økning av årsgebyret for en normal bolig (4 m 3 ) med ca. 10 %. Gebyret blir noe lavere enn det HAMOS har vedtatt innen sitt område for Forslaget er i samsvar med forutsetningene i formannskapets budsjettforslag for Utgiftene som skal inndekkes er ca. kr Side 10 av 23

11 Sak 53/13 GEBYRREGULATIVET FOR FEIING OG TILSYN Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 231 M8 Arkivsaksnr.: 13/633 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/13 Kommunestyret Innstilling: I hht Brann- og eksplosjonsvernlovens 28 vedtas følgende årlig avgift til dekning av lovbestemt feiing og tilsyn (ekskl. mva.): Avgift pr. pipe Årsavgift Tillegg pr. ekstra pipeløp Feiing hvert år 618,- 370,- Feiing hvert 2. år 309,- 185,- Feiing hvert 4. år 155,- 93,- Tilsyn hvert 4. år 309,- 185,- Ekstra feietjeneste pr. gang 618,- Ekstra tilsynstjeneste pr. gang 1.236,- Feiing av spesialskorsteiner og andre oppdrag utføres etter timesats. Timesatsen settes til 1,2 promille av brutto årslønn for fagarbeider Regulativet gjøres gjeldende fra Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Det er Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 28 som hjemler adgang til å innkreve feieavgift til dekning av lovbestemt feiing. Kommunen treffer vedtak om avgiftsfastsettelse i henhold til forvaltningsloven 38 og 39. Forutsetningene om gjennomføring av feiing og tilsyn og gebyrfastsettingen ble vedtatt i k- sak 6/03 den For gebyret ble følgende ble lagt til grunn: Feieavgift Fast avgift etter lovpålagt feiing hvert 2. år. Avgiften blir delt i 2 like deler og kreves inn hvert år. Fyringsanlegg og piper som benyttes ofte skal feies minst en gang i året. Avgiften kreves inn hvert år. Feiefrekvens for fjerde hvert år kan godtas, der fyringsanlegg sjelden benyttes. Avgiften blir delt i 4 like deler og kreves inn hvert år. Tilsynsavgift fast avgift etter lovpålagt tilsyn hvert 4. år. Avgiften blir delt i 4 like deler og kreves inn hvert år. Side 11 av 23

12 Sak 53/13 Gebyr for ekstra tjenester det fastsettes særskilt gebyr for ekstraordinære feie- og tilsynsoppdrag. For husstander med to eller flere pipeløp, gis det en rabatt på 40 % for hver pipe mer enn èn dersom feiing eller tilsyn av piper skjer samtidig. Avgiftsgrunnlaget beregnes ut i fra at alle boenheter i kommunen med en eller flere piper skal betale feie- og tilsynsavgift. Avgifta gjelder pr. pipeløp og skal betales selv om pipa ikke er i bruk. Dersom pipa ikke er i bruk kan det søkes fritak fra avgifta. Vilkår for å slippe avgift er at det ikke bor folk i huset eller at det ikke er tilknyttet ildsteder og at røykløp er tettet på toppen (muret igjen). Vurdering: Foreslåtte endring av betalingssatsene for feiing og tilsyn innebærer en økning med ca. 3,0%, og er i samsvar med forutsetningene i formannskapets forslag til budsjett for 2014, basert på selvkost for feie- og tilsynstjenesten. En standard bolig med ett pipeløp (feiing annethvert år og tilsyn hvert fjerde år) vil få en årlig feie- og tilsynsavgift på kr 618,-. Side 12 av 23

13 Sak 54/13 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2014 Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/249 Saksnr.: Utvalg Møtedato 42/13 Formannskapet /13 Formannskapet /13 Formannskapet /13 Kommunestyret Formannskapets innstilling: 1. Framlagte forslag til Handlingsprogram med Økonomiplan og Budsjett 2014 vedtas. 2. Det kommunale skatteøret settes til høyeste sats (11,4% i 2014). 3. Agdenes kommune garanterer for sin adel i finansiering av drift av frivillighetssentral. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 42/13 Behandling: Rådmannen orienterte om forslaget til Handlingsprogram/ Økonomiplan for og Budsjett Formannskapet fortsetter behandlingen i møte den Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 44/13 Behandling: Enkelte nye tiltak ble luftet. Formannskapet fortsetter behandlingen i neste møte den Side 13 av 23

14 Sak 54/13 Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 50/13 Behandling: Forslag i møtet: Formannskapet foreslo følgende tillegg: - Nytt pkt 3: Agdenes kommune garanterer for sin adel i finansiering av drift av frivillighetssentral. - I handlingsprogrammet under resultatområde 10 Politisk styring tas inn: Ikke-økonomiske tiltak Kontorplass i rådhuset for sekretariat bygdabok X X Utredning kommunalt boligfelt i Ytre Agdenes X Markedsføring næring/bosetting X X X Arrangere Ungdommens kulturmønstring X Økonomiske driftstiltak (tall i tusen ekskl mva) Markedsføring næring/bosetting 250 Omsorgsboligene solskjerming fellesstue 35 Tiltakene finansieres ved reduksjon i renteutgifter (kr ) Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling med forslaget i møtet. Vedtak: 1. Framlagte forslag til Handlingsprogram med Økonomiplan og Budsjett 2014 vedtas. 2. Det kommunale skatteøret settes til høyeste sats (11,4% i 2014). 3. Agdenes kommune garanterer for sin adel i finansiering av drift av frivillighetssentral. Vedlegg: Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2014 med vedlegg (inkl budsjettforslag fra Menighetsrådet og kontrollutvalget). Ikke trykket: Det kongelige kommunal- og regionaldepartement St.prp. nr 1 ( ) for budsjettåret Saksopplysninger: Side 14 av 23

15 Sak 54/13 Kommunelovens bestemmelser om årsbudsjett og økonomiplan er å finne i I medhold av kommunelovens kap. 8 og 9 har Kommunal- og regionaldepartementet gitt Forskrift om årsbudsjett (Del I - fastsatt 15. desember 2000). Formannskapets innstilling skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret (kommunelovens 45 nr 3). Plan og bygningsloven 20 1 legger føringer for kommunens planverk. Her heter det blant annet: Kommunalplanlegging Kommunene skal utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling innenfor sine områder. I hver kommune skal det utarbeides en kommuneplan. Planen skal inneholde en langsiktig og en kortsiktig del. Den langsiktige del omfatter: mål for utviklingen i kommunen, retningslinjer for sektorenes planlegging og en arealdel for forvaltningen av arealer og andre naturressurser. Den kortsiktige del omfatter: samordnet handlingsprogram for sektorenes virksomhet de nærmeste år Vedlagte dokument er kommunens kortsiktige del av kommuneplanen sammenstilt med økonomiplan for , samt årsbudsjett for I.h.t. økonomireglementets forutsetninger legges det opp til driftsbudsjettet for 2014 vedtas på sumnivå, med tildeling av økonomiske rammer for det enkelte utvalg (slik at hovedutvalgene vil ha det økonomisk ansvaret innenfor sine tjenesteområder). I.h.t økonomireglementets pkt er formannskapet gitt fullmakt til å utarbeide driftsbudsjett på detaljnivå (postnivå), og å gi interne retningslinjer/premisser for bruken av midlene. Forslaget til investeringsbudsjett er på postnivå (økonomireglementets pkt 2.3.1). Regjeringens forslag til statsbudsjett legger føringene for kommunenes inntektsgrunnlag, - nivået på de frie inntektene (beregnet gjennom inntektssystemet) for kommunene er angitt i statsbudsjettforslaget. Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2014 har en utgiftsside på kr ,-. I tillegg kommer eksterne finansutgifter (renter og avdrag) på kr ,-, mens netto avsetninger utgjør kr ,-. Driftsinntektene utgjør kr ,-, eksterne finansinntekter kr ,- og motpost avskrivninger med kr ,-. Budsjettforslaget er dermed balansert innenfor en omsetning på kr ,-. Side 15 av 23

16 Sak 54/13 I rådmannens forslag til investeringer er følgende ført opp i perioden (tall i kr ekskl mva): Ny telefoniløsning Høydebasseng vannverkene IKT- Hovedoppgradering Lensvik sentralidrettsanlegg - kunstgress Kanal Selvleiret/fyllingsavslutning B.nes Ny hurtigbåtkai Sikring Sandabekken LUK-prosjekt 3 utleieboliger/salg Eiendomsadressering Flyfotografering for kart Nødstømsaggregat Hamnahaugen Stedsutvikling sentrum Sykehjemmet heis/branndør/kjøl-/frys SUM (Finansiering tiltak 2014: Kr ved bruk av fondsmidler, kr i lån og kr i tilskudd) Nye lån: Låneopptak (15,3 mill. kr i lån til høydebasseng vannverk og 2 mill. kr i finansieringen til ny hurtigbåtkai) Vurdering: Det framlagte forslaget til budsjett/økonomiplan inneholder nye tiltak, både til drift og investeringer. Forslaget til driftsbudsjett for 2014 er balansert innenfor en totalramme på om lag 150,8 mill. kr. Elevtallsnedgangen i grunnskolen fortsetter, - en nedgang på 15 elever utgjør et inntektstap på 1,5 mill. kr i I Lensvik barnehage må bemanningen økes med 2,5 årsverk (1,275 mill. kr) fra som følge av opptak av 8 ettåringer. Forslaget til driftsbudsjettet er stramt, mens investeringsbudsjettet kan karakteriseres som forholdsvis ekspansivt med en økonomisk totalramme på 36,3 mill. kr (ekskl mva). Det driftsmessige strammer seg til. Utfordringen er i stor grad å dimensjonere tjenesteproduksjonen i takt med befolkningsutviklingen. Handlingsrom må skapes gjennom effektivisering og tøffe omprioriteringer. Side 16 av 23

17 Sak 55/13 BUDSJETTREGULERING 2013 Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/587 Saksnr.: Utvalg Møtedato 55/13 Kommunestyret Innstilling: 1. Reguleringer på budsjettet for 2013 vedtas i samsvar med nedenstående oppstilling. 2. Der regulering er anført på tjenestenivå gis rådmannen fullmakt til fordeling på postnivå innenfor den enkelte tjeneste. Ved årsavslutningen av investeringsregnskapet: Bruk av fond (i finansiering av investeringer) reguleres i samsvar med prosjektets framdrift. 3. For investeringsprosjekt som går over flere år: Rådmannen gis fullmakt til å regulere budsjettet (etter prosjektets framdrift) i det enkelte budsjettår, innenfor vedtatte totale kostnads-/finansieringsramme for prosjektet. Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Som tidligere år blir det en oppsamlingsrunde med budsjettreguleringer på slutten av året. I det etterfølgende tas utgangspunkt i sist revidert budsjett og avvik i forhold til det. For enkelte tjenesters del har nye forhold og endrede forutsetninger medført at det må foretas budsjettreguleringer i både positiv og negativ retning. Budsjettreguleringene presenteres på postnivå i investeringsregnskapet, og på funksjonsnivå i driftsregnskapet. Investeringsbudsjettet: Tilleggsbev,/ Besparelse/ Funksjon/Ansvar/Ar t Navn funksjon/post mindreinntekt merinntekt IKT 2002 Kjøp av datautstyr Mva komp - full sats (25%) Overføring fra driftsregnskap EGENKAPITALINNSKUDD KLP 5290 Kjøp aksjer/andeler Side 17 av 23

18 Sak 55/ Bruk disposisjonsfond LENSVIK BARNEHAGE 2000 Inventar og utstyr Kjøp av datautstyr Mva komp - full sats (25%) Bruk ubundne investeringsfond Overføring fra driftsregnskap LENSVIK BARNEHAGE 2309 Byggetjenester nyanlegg Mva komp - full sats (25%) Bruk av lån Bruk vedlikeholds-/utbyggingsfond 9700 Overføring fra driftsregnskap ARV ETTER OLGA CASPERSEN 5500 Avsetning bundet invest.fond Overføing fra andre HELSESENTER 2000 Inventar og utstyr Byggetjenester nyanlegg Mva komp - full sats (25%) Bruk disposisjonsfond Bruk ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Overføring fra driftsregnskap BOFORM Grunnerverv Bruk ubundne investeringsfond STARTLÅN 5100 Avdrag Husbanken Utlån Bruk av lån Mottatte avdrag Ekstraordinære avdrag startlån Bruk av startlånfond BOLIGOMRÅDER 5480 Avsetning fond tomtekjøp Salg av fast eiendom KJØP/SALG AKSJER OG ANDELER 5200 Utlån Avsetn. ubundne invest.fond Utbytte og eieruttak Salg aksjer/andeler Side 18 av 23

19 Sak 55/ Salg aksjer/andeler INDUSTRIOMRÅDER 2309 Byggetjenester nyanlegg Konsulenttjenester Grunnerverv Mva komp - full sats (25%) Mva komp - full sats (25%) Andre statlige overføringer Bruk disposisjonsfond Bruk vedlikeholds /utbyggingsfond Overføring fra driftsregnskap KAIER 2309 Byggetjenester nyanlegg Konsulenttjenester Mva komp - full sats (25%) Mva komp - full sats (25%) Mva komp - full sats (25%) Bruk av lån Bruk vedlikeholds /utbyggingsfond Overføring fra driftsregnskap KOMMUNALE VEIER 2100 Kjøp av bil Grunnerverv Byggetjenester nyanlegg Mva komp - full sats (25%) Mva komp - full sats (25%) Mva komp - full sats (25%) Refusjon fra fylkeskommuner Bruk disposisjonsfond Bruk vedlikeholds /utbyggingsfond Overføring fra driftsregnskap STEDSUTVIKLING SENTRUM 2309 Byggetjenester nyanlegg Grunnerverv Mva komp - full sats (25%) Mva komp - full sats (25%) Mva komp - full sats (25%) Andre statlige overføringer Bruk vedlikeholds- /utbyggingsfond Bruk ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Overføring fra driftsregnskap Side 19 av 23

20 Sak 55/ PRODUKSJON AV VANN 2100 Kjøp av bil Byggetjenester nyanlegg Grunnerverv 9100 Bruk av lån Bruk av bundne fond DISTRIBUSJON AV VANN 2100 Kjøp av bil Byggetjenester nyanlegg Byggetjenester nyanlegg Grunnerverv Bruk av lån Bruk av bundne fond AVLØPSRENSING 2100 Kjøp av bil Bruk av bundne fond KLOAKKNETT 2100 Kjøp av bil Bruk av bundne fond SENTRALIDRETTSANLEGGET 2700 Konsulenttjenester Bruk ubundne investeringsfond BALLBINGE LYSHEIM 2309 Byggetjenester nyanlegg Mva komp - full sats (25%) Spillemidler 8900 Overføing fra andre Bruk vedlikeholds /utbyggingsfond Overføring fra driftsregnskap INTERNE FINANS.TRANSAK Overføring fra driftsbudsjettet 0 0 Driftsbudsjettet: Tilleggsbev,/ Besparelse/ Funksjon Navn funksjon/post mindreinntekt merinntekt 1000 Kom.styre, f.skap, hovedutv Politiske partier Valg Kontrollutvalg/revisjon Diverse utvalg Side 20 av 23

21 Sak 55/ Ungdomsrådet Ledergruppen Diverse fellesutgifter Personal Økonomi Informasjonsteknologi Rådhuskantina Andre tiltak boligsektoren Andre religiøse formål Fellestjenesten PP-tjeneste Voksenopplæring Skoleskyss Lensvik skole SFO Lensvik Lysheim skole SFO Lysheim Styrket tilbud førskole Lensvik barnehage Mølnbukt barnehage Den kultur.skolesekk Annet barne- og uarb Kulturminnevern Bibliotek Sang og musikk Idrett og friluftsliv Musikkskole Kulturadministrasjon Andre kulturformål Sykehj. Gavefond Kjøkken Sykehjemmet Pleie- og omsorgsadmin Lensvik dagsenter Aktivitetstilbud eldre/funk.h Brukerstyrt personlig assistent Boform1,2, Hjemmetjenester Hjemmehjelp Tjeneste for funksjonshemm Foreb.arb. sosial/edruskap Sosialkontortjeneste Barneverntjeneste Barnevernstiltak i familien Barnevernstiltak utenfor fam Kvalifiseringsordningen Sosialhjelp Helsestasjon/jordmortjeneste Forebyggende arbeid helse Side 21 av 23

22 Sak 55/ Legetjeneste Medfinansiering Akutt helse/omsorg Psykisk helsevern Fysio- og ergoterapi Næringsfond Direkte næringsstøtte Landbruks- og næringsforvalt Veterinærvakt Radiomerking sau Viltforvaltning Bredbåndsutbygging Plan Byggesak Kart og oppmåling Adm. teknisk Feiing Brannvern/oljevern Adminstrasjon FDV Forvaltn eiendom Utbyggingsområder boliger Fjellsaunet pelsdyrområde Seinsdal kommuneskog Industriområder Toften/Kråkhaugen FDV, Fellesutg./Lager Rådhuset Lensvik barnehage Mølnbukt barnehage Lensvik skole Lysheim skole Flerbrukshus skole Lensvik dagsenter Helsesenteret Aldersboliger Trygdepensjonat Boform 1, 2 og Utleieboliger Omsorgsboliger Bolig Hamnahaug Brannstasjoner Friområder Sentralidrettsanlegget Flerbrukshus idrett Flerbrukshus kultur Kirkelig administrasjon Kirker Prestebolig Kirkegårder Side 22 av 23

23 Sak 55/ Produksjon av vann Distribusjon av vann Avløpsrensing Kloakknett Slamoppsamling Renovasjon Kaier Kommunale veier Utgifter til fordeling Årets premieavvik Amortisering av tidl års premieavvik Diverse fellesutgifter Startlån Skatt på inntekt og formue Statlig ramme-/øv.tilskudd Renter/utbytte og lån Interne finansieringstranser MVA refusjon fra investering Vurdering: De fleste foreslåtte endringer innen driftsbudsjettet er som vanlig knyttet opp mot lønnsrelaterte kostnader som virkning av tariffoppgjør og utbetaling og refusjon av sykepenger. Oppsummeringen viser at regnskapet kan gjøres opp i balanse - forbehold må tas om evt. ekstraordinære situasjoner som kan oppstå på slutten av året. Det forutsettes at fondsavsetninger og overføring til kapitalbudsjettet for finansiering av investeringer kan gjennomføres i henhold til budsjettet. Side 23 av 23

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling Utlagt til ettersyn 26.11.14 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 1 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 2 Innstilling i Formannskapet

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Saksprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2014 - sak 113/14 Behandling: Espen Haaland(H) fremmet forslag på vegne av Høyre, Frp, Senterpartiet,

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Bood : Jan Toft

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 1. VEDTATT BUDSJETT 2014... 2 2. SAKSPROTOKOLL, Arendal bystyre 12. desember 2013... 2 2.1 Handlingsprogram for perioden 2014-2017... 2 2.2

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer