ÅRSREGNSKAPET Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING TABELLER Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet Regnskapsskjema 2a og 2b - investeringsregnskapet Balanseregnskapet Økonomisk oversikt drift NOTER...8 Note 1 Regnskapsprinsipper...8 Note 2 Organisering av kommunens virksomhet...10 Note 3 Arbeidskapital...11 Note 4 Pensjon...12 Note 5 Kommunale garantier...13 Note 6 Finansielle anleggsmidler...14 Note 7 Avsetninger, bruk av avsetninger og status fond...15 Note 8 Kapitalkonto...20 Note 9 Anleggsmidler...21 Note 10 Investeringsoversikt...22 Note 11 Finansielle omløpsmidler...23 Note 12 Langsiktig gjeld...23 Note 13 Endring regnskapsprinsipp...24 Note 14 Regnskapsmessig merforbruk/ mindreforbruk...24 Note 15 Selvkosttjenester...25 Note 16 Godtgjørelse til ordfører, rådmann og revisjon...26 Årsregnskapet 2014 for Øvre Eiker kommune side 1 av 26

3 1. INNLEDNING Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har utarbeidet en standard for noter og årsberetning. Standarden er revidert og ny foreløpig standard gjelder fra regnskapsåret I tillegg standarden, er det bestemmelser i Kommuneloven og i Regnskapsforskriften som gir regler for pliktige tilleggsopplysninger i noter til regnskapet. Rådmannen har lagt til grunn at kravene som ligger i disse skal oppfylles. Det er krav om at årsregnskapet skal legges frem på samme detaljeringsnivå som kommunestyret har vedtatt budsjettet. I tillegg til årsregnskapet skal det også fremlegges en årsberetning. Frist for avleggelse av årsberetning er 31. mars og det skal foreligge til behandling i kommunestyret samtidig med behandling av årsregnskapet. Årsregnskapet og årsberetning er separate dokumenter, men årsberetningen er ment å være utfyllende i forhold til den informasjon som gis i årsregnskapet. I årsberetningen vil det være naturlig å fokusere mer på kommentarer og analyse av avvik mellom budsjett og regnskap, i tillegg til annen utfyllende informasjon. Driftsregnskapet er gjort opp med et negativt netto driftsresultat på 4,5 mill.kr. Etter pliktig og vedtatt bruk av avsetninger fra fond og avsetninger til fond er regnskapet gjort opp med er merforbruk på 2,5 mill.kr. I henhold til rådmannens delegasjon er merforbruket dekket fra disposisjonsfond og regnskapet presenteres i balanse. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Den politiske saken vil inneholde forslag til inndekning av merforbruk på enkeltprosjekter og tilsvarende forslag om overføring av udisponerte midler på prosjekter som er under arbeid. Hokksund 16. februar 2015 Morten Lauvbu Kst. rådmann Toril V. Sakshaug Økonomisjef 2. TABELLER På de neste sidene presenteres de 5 tabellene som er obligatoriske ved regnskapsavleggelse. De to første tabellene Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskap og Regnskapsskjema 2a og 2b - investeringsregnskapet viser regnskap og budsjett slik kommunestyret har vedtatt rammene. Her vises hvordan disponible midler er fordelt på seksjonene og til investeringer. Tabell Balanseregnskapet viser status ved utgangen av året og har en rekke notehenvisninger for utfyllende informasjon. Tabellene Økonomisk oversikt drift og Økonomisk oversikt investering er oversikter som viser bruttotall for inntekter/utgifter og netto driftsresultat uten å vise fordeling av midler i seksjonene. Årsregnskapet 2014 for Øvre Eiker kommune side 2 av 26

4 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet Regnskapsskjema 1A drift Regnskap Justert Opprinnelig Regnskap Tekst (alle beløp i tusen kr.) Noter i år budsjett budsjett i fjor Frie disponible inntekter Skatt på formue og inntekt Rammetilskudd fra staten Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Finansinntekter og finansutgifter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter Tap finansielle instrumenter Avdrag på investeringslån Netto finansutgifter Avsetninger og bruk av avsetninger 7 Til dekning av tidl års regnsk.messig merf Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års overskudd Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Til finansiering av investeringer Til fordeling drift Fordelt til drift Mindreforbruk Regnskapsskjema 1B drift Regnskap Justert Opprinnelig Regnskap Drift fordelt på ansvar Noter i år budsjett budsjett i fjor 10 Rådmann, politisk og fellesområdet Service og fellestjenester Samfunnsutvikling Teknisk Grunnskole Barnehage Kultur Helse og omsorg Sum drift på ansvar Årsregnskapet 2014 for Øvre Eiker kommune side 3 av 26

5 2.2 Regnskapsskjema 2a og 2b - investeringsregnskapet Regnskapsskjema 2 A Regnskap Justert Opprinnelig Regnskap Tekst (beløp i 1000 kr.) Ansvar Noter i år budsjett budsjett i fjor Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottat avdrag på lån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udisponert Regnskapsskjema 2 B Regnskap Justert Opprinnelig Regnskap Fordelt til investering: Ansvar Noter i år budsjett budsjett i fjor Rådmann, politisk og felles Service og fellestjenester Samfunnsutvikling Teknisk Grunnskole og barnehage Kultur Omsorg Sum investeringer Årsregnskapet 2014 for Øvre Eiker kommune side 4 av 26

6 2.3 Balanseregnskapet Eiendeler (1000 kr) Noter Regnskap i år Regnskap i fjor Anleggsmidler Herav: Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Konserninterne langsiktige fordringer 0 0 Aksjer og andeler Pensjonsmidler Omløpsmidler Herav: Kortsiktige fordringer Konserninterne kortsiktige fordringer 0 0 Premieavvik Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Noter Egenkapital Herav: Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk 0 0 Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Kapitalkonto Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK drift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK invest 0 0 Langsiktig gjeld Herav: Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån Konsernintern langsiktig gjeld 0 0 Kortsiktig gjeld Herav: Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Derivater 0 0 Konsernintern kortsiktig gjeld 0 0 Premieavvik Sum egenkapital og gjeld Memoriakonto 0 Memoriakonto Herav: 0 Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti 0 0 Motkonto for memoriakontiene Årsregnskapet 2014 for Øvre Eiker kommune side 5 av 26

7 2.4 Økonomisk oversikt drift Regnskap Justert Opprinnelig Regnskap Tekst (beløp i 1000 kr.) i år budsjett budsjett i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Tekst (beløp i 1000 kr.) Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mindreforbruk Årsregnskapet 2014 for Øvre Eiker kommune side 6 av 26

8 2.5 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justert Opprinnelig Regnskap Tekst (beløp i 1000 kr.) i år budsjett budsjett i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i Kjøp av tjenester som erstatter Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Tekst (beløp i 1000 kr.) Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Sum finansiering Udisponert Årsregnskapet 2014 for Øvre Eiker kommune side 7 av 26

9 3. NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk (KRS 6 foreløpig standard for Noter og årsberetning). Anordningsprinsippet All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av låneopptaket som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. Variabel lønn regnskapsføres i all hovedsak samme år som det er opptjent. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr. Kl. 50 nr. 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Årsregnskapet 2014 for Øvre Eiker kommune side 8 av 26

10 Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Mva-plikt og mva-kompensasjon Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet. Pensjonsforpliktelser Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte. Ordningene for tjenestepensjonen gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget. Framtidige ytelser innen pensjon blir utregnet ut fra tallet på opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningene sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjonen, og omfatter i tillegg ektefelle- og barnepensjon. Regnskapsføring av pensjon er endret fra 2002, jf forskrift om årsregnskap og årsberetning 13. Betalt pensjonspremie er utgiftsført, og differansen (premieavviket) mellom betalt pensjonspremie og netto pensjonskostnad er regnskapsført og påvirker det regnskapsmessige resultatet. Avdrag i samsvar med avskrivninger Kommunestyret har vedtatt som prinsipp at det skal betales avdrag på investeringslån i samsvar med beregnede avskrivninger. Minste tillatte avdrag for regnskapsåret utgjør etter kommunelovens 50 nr. 7 totalt 34,1 mill.kr. Faktisk utgiftsførte avdrag utgjør 45,1 mill.kr. Kommunen oppfyller derved minstekravet om avdragsbetaling med god margin. Bruk og avsetning ubundne fond Ifølge regnskapsforskriften skal budsjettert bruk og avsetning til ubundne fond gjennomføres i regnskapet. Det vil si at for enkelte prosjekter, både i drift- og investeringsregnskapet, vil ubenyttede fondsmidler bli inntektsført. I saken som legges frem til politisk behandling vil rådmannen foreslå at midlene avsettes igjen for bruk i Årsregnskapet 2014 for Øvre Eiker kommune side 9 av 26

11 Note 2 Organisering av kommunens virksomhet Styringsprinsipper i Øvre Eiker kommune: Følgende stillinger inngår i rådmannens ledergruppe: - Seksjonsledere for samfunnsutvikling, teknisk, kultur, skole- og barnehage, helse og omsorg og service og fellestjenester - Økonomisjef. Øvrig ledelse er fordelt på 40 tjenester/ avdelinger/virksomheter. Årsregnskapet 2014 for Øvre Eiker kommune side 10 av 26

12 Note 3 Arbeidskapital Endring arbeidskapital drift og investering (beløp i 1000 kr) Forrige Anskaffelse av midler Regnskapsåret Reg. budsjett Oppr.budsjett regnskapsår Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel Utgifter investeringsdel Utbetalinger ved eksterne finanstrans Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring regnskapsprinsipp Endring i arbeidskapital Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år Netto avsetninger Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv Interne utgifter mv Netto interne overføringer Endring arbeidskapital balanse Omløpsmidler Endring betalingsmidler Endring ihendhaverobl og sertifikater Endring kortsiktige fordringer Endring premieavvik Endring aksjer og andeler 0 0 Endring omløpsmidler Kortsiktig gjeld Endring annen kortsiktig gjeld Endring premieavvik Endring kortsiktig gjeld Endring arbeidskapital Årsregnskapet 2014 for Øvre Eiker kommune side 11 av 26

13 Note 4 Pensjon Generelt om pensjonsordningene i kommunen Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV. Regnskapsføring av pensjon Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntektseller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen over de neste 15 årene for premieavvik oppstått til og med regnskapsåret For premieavvik oppstått i regnskapsårene tilbakeføres premieavviket over de neste 10 årene. Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld. Økonomiske forutsetninger ( 13-5): KLP SPK Forventet avkastning pensjonsmidler 4,65 % 4,35 % Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 % Forventet årlig lønnsvekst 2,97 % 2,97 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering 2,97 % 2,97 % Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik (tall i hele tusen) Pensjonskostnad (F 13-1, C) Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning å pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) Betalt premie i året Årets premieavvik Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik (F 13-1, E) Arb. giveravg. Arb. giveravg. Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidler pr Netto pensjonsforpliktelser pr Årets premieavvik Sum premieavvik tidligere år (pr ) Sum amortisert premieavvik dette året Akkumulert premieavvik pr Årsregnskapet 2014 for Øvre Eiker kommune side 12 av 26

14 Spesifikasjon av estimatavvik Pensjons- Pensjons- Pensjons- Pensjonsmidler forpliktelser midler forpliktelser Faktiske midler/forpliktelser ( forrige år) Estimerte midler/forpliktelser ( dette år) Note 5 Kommunale garantier Garantibeløp Garantibeløp Garanti gitt til (beløp i 1000 kr.) pr pr Garantien utløper Maurtua barnehage Maurtua barnehage Maurtua barnehage Rådhusgata Bosenter AS Eiker Bordtennisklubb Eiker Bordtennisklubb Nøsteelva Borettslag Eiker Kvikk IF - barnehage Eiker Kvikk IF - barnehage* Trollstua Barnehage ** Med hjemmel i sosiallovgivningen Div utløpsdatoer Sum garantier *) Kommunal garanti på 6 mill.kr gitt i PS 9/13. Bygget er under oppføring. **) Byggelånet konverteres i løpet av 1. halvår 2014 Årsregnskapet 2014 for Øvre Eiker kommune side 13 av 26

15 Note 6 Finansielle anleggsmidler Balanseført Endring fra Markeds- Selskapets navn - (beløp i 1000 kr.) verdi forrige år verdi Eierandel Norske Skog ASA aksjer Renovasjonsselskapet for Drammenregionen IKS 93 9,3 % Norske Skog ASA (kommuneskogen) aksjer A/L Biblioteksentralen 3 A/L Ferie og Helsesenter 1 Kongsberg Industri 100 Buskerud Vanførelag Industri 15 AS Ify 10 Drammen Industri AS 45 Leierettigheter Yrkesskolen 50 Attføringsenteret i Rauland 10 Skotselv næringspark 150 Modum Industri 40 Øvre Eiker Energi AS * % Eiker Eiendomsutvikling AS * % Eiker vekst AS % Buskerud Kommunerevisjon IKS 70 5 % Egenkapitalinnskudd KLP Eikern vannverk IKS 30 Drammensregionens brannvesen IKS ,7 % Vestviken 110 IKS 89 8,2 % Sum * Markedsverdien er satt til sum egenkapital fra det offisielle regnskapet for 2013 Kommunestyret vedtok 14. desember 2005 i sak 184/05 å takke ja til gavebrev fra Buskerud fylkeskommune (BFK). Vardar AS har på avtaletidspunktet aksjer pålydende 5420 kr, hvorav 496 er A-aksjer som eies i sin helhet av BFK. Totalt B-aksjer overdras til kommunene. Øvre Eiker kommune mottar 8,06 % dvs B-aksjer i Vardar AS. B-aksjene har ikke stemmerett og gir heller ikke rett til utbytte. B-aksjene vil først gi fulle eierrettigheter fra det tidspunkt Buskerud fylkeskommune måtte opphøre som selvstendig fylkeskommune og i henhold til avtale da overfører A-aksjene i Vardar AS til selskapet. Aksjene kan på visse betingelser omsettes men det er ved utgangen av året ikke grunnlag for å antyde noen markedsverdi for B-aksjene, og de er derfor balanseført uten verdi. Årsregnskapet 2014 for Øvre Eiker kommune side 14 av 26

16 Note 7 Avsetninger, bruk av avsetninger og status fond Fond (beløp i 1000 kr.) Regnskapsåret Forrige regnskapsår Alle fond Avsetninger til fond Bruk av avsetninger Til avsetninger senere år Netto avsetninger Disposisjonsfond Beholdning Bruk av fond i driftsregnskapet Bruk av fond i investeringsregnskapet Avsetninger til fond driftsregskapet Endring regnskapsprinsipp 0 0 Beholdning Bundne driftsfond Beholdning Bruk av bundne fond Fond studielån avsluttet Avsetninger til bundne fond Beholdning Ubundne investeringsfond Beholdning Bruk av ubundet investeringsfond Avsetninger til ubundet investeringsfond Fond studielån avsluttet Endring regnskapsprinsipp 0 0 Beholdning Bundne investeringsfond Beholdning Bruk av bundne investeringsfond 0 0 Avsetninger til bundne investeringsfond Beholdning Avvikene mellom regnskap og budsjett på avsetning og bruk av bundne fond, skyldes at midlene er styrt av andre enn Kommunestyret. Kommunen er pliktig til å avsette ubenyttede midler. Eksempler er avsetninger og bruk av selvkostfond, tilhørende renter og øremerkede statstilskudd. Årsregnskapet 2014 for Øvre Eiker kommune side 15 av 26

17 Bruk og avsetning ubundne fond (disposisjonsfond) fordelt på regnskapsskjema 1A og 1B. Bruk og avsetninger er gjennomført med hjemmel i delegert myndighet i Budsjettreglementet, punkt 6. Justert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskapsskjema 1A Ansvar Regnskap Bruk Avsetning Sum bruk og avsetning regnskapsskjema 1A Regnskapsskjema 1 B Rådmann, politisk og felles Service og fellestjenester Samfunnsutvikling Teknisk Kultur Omsorg Sum bruk Kultur Sum avsetning Sum bruk og avsetning i regnskapsskjema 1 B Sum bruk Sum avsetning Sum total bruk og avsetning Avvik i bruk av ubundet fond mellom regnskap og justert budsjett ført i regnskapsskjema 1 A skyldes i hovedsak at merforbruket på 2,5 mill.kr er dekket fra disposisjonsfondet. Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet er gjennomført med hjemmel i delegert myndighet i Budsjettreglementet punkt 5.4. Ansvar Regnskap Justert budsjett Opprinnelig budsjett Teknisk Grunnskole Sum Årsregnskapet 2014 for Øvre Eiker kommune side 16 av 26

18 Spesifisering av bundne og frie fond-1 Regnskap Regnskap Status fond (beløp i 1000 kr.) Prosjekt Objekt i år i fjor Disp.fond vedtatt ØEK konto : Flomskade/rassikring Stedsutvikling rådmann Internasjonalt arbeid rådmann Frie midler under AKTIV forvaltning Næring/reiseliv Kunst omkring i ring Bygdebøkene Tidlig innsats i skolene PS Sommerskole PS Nærværsprosjekt PS Næringsfond Organisasjonsutvikling PS Tingstua/ stallbygning PS Organisasjonsutvikling PS Premieavvik - avsetning PS Ungdomskafe PS Landbruksfond Sum disp.fond vedtatt ØEK konto : Disp.fond fritt ØEK konto: Sum disposisjonsfond Regnskap Regnskap Bundne driftsfond: Konto i år i fjor Testam gave Eikertun obj Huset obj Huset obj Gave bolig obj Sømløst samhandlingsteam obj Den naturlige skolesekken obj LAVTERSKELTILB. RUS PR Riksantikvaren obj Opplevelseskortet obj Den kult. skolesekken prosj Restmidler boligtilskudd Boligsosial handlingsplan prosj Familieteamet obj Ressursteamet obj Kartverket obj Kulturnæringene BFK obj Hjemmefrontmuseet obj Årsregnskapet 2014 for Øvre Eiker kommune side 17 av 26

19 Spesifisering av bundne og frie fond-2 Regnskap Regnskap Bundne driftsfond: Konto i år i fjor BUNDET DRIFTSFOND VANN BUNDET DRIFTSFOND AVLØP BUNDET DRIFTSFOND RENOVASJON Kvalitetsutvikling i skolen 1508 (tidl også 0217) Demensteam obj AVSETNING TAP PÅ STARTLÅN TILFLUKTSROM Forebygging SOS obj Helhetlig tilbud HO obj VILTFOND Skolebibliotekutvilking Ormåsen obj Lekeressurs obj Kronerulling ungdomskontakten obj Samhandlingstiltak ogj Pårørende av yngre m demens obj SKJØDSEL FISKUMVANNET NATURRES Prosjekt nabohjelp obj Kompetansemidler for barnehagesektor MIB-Eiker prosj LOS funksjon obj Styrking skolehelsetjeneste obj Ungdomskont aktivitetspenger Lions obj Årsverk huset objekt Boveileder rus obj Aktiv Eiker prosj Kompetanseheving prosj Barn som pårørende obj Ungdomstrinn i utvikling Stimuleringsmidler prosj Den kulturelle spasers p Ny legehjemmel Vestfossen obj Prosj overvekt-psyk helse obj Prosj eldre-psyk helse obj Fri rettshjelp obj Pårørendeskolen prosj Psykologrekruttering obj Den naturlige skolesekken obj Vurdering for læring Videreutdanning for lærere Ambulerende team prosj Sum bundne driftsfond Årsregnskapet 2014 for Øvre Eiker kommune side 18 av 26

20 Spesifisering av bundne og frie fond-3 Regnskap Regnskap Status frie fond (beløp i 1000 kr) Prosjekt i år i fjor Investeringsfond vedtatt ØEK konto Eiker Mølle og kornlager SFO Skotselva SFO-hytte Ormåsen mm PS Lerberg - gangvei busslomme Kryss Drammensveien - Støperigata Burud avfallsplass Frigjorte pensjonsmidler ved skifte av leverandør Sum investeringsfond vedtatt ØEK konto Investeringsfond vedtatt VA konto Tregata - Vann- og avløpsnett Strømbo og Eikern vannverk Maskiner og utstyr - Vann og avløp Sum investeringsfond vedtatt VA konto Investeringsfond fritt ØEK konto: Sum frie investeringsfond Bundne investeringsfond Konto Ekstraord avdrag STARTLÅN Utlån startlån prosjekt Semsmoveien g/s-vei p: Sum bundne investeringfond Årsregnskapet 2014 for Øvre Eiker kommune side 19 av 26

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter Årsregnskapet Akershus fylkeskommune Tallregnskap med noter Side 2 av 123 Innhold sskjemaer ihht regnskapsforskriften... 5 sskjema 1A, driftsregnskapet... 5 sskjema 1B, driftsregnskapet... 5 sskjema 2A,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Arkivsak: 15/65 Møtedato/tid: 28.4.215, kl. 18: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Regnskap 2013. Sammen om Porsgrunn

Regnskap 2013. Sammen om Porsgrunn Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering... 4 Regnskapsskjema 1A: Driftsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 1B: Drift pr. rammeområde... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet Årsberetning RINGSAKER KOMMUNE 2006 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 3 1.2 Virksomheten i 2006 4 1.3 Økonomisk analyse 8 1.4 Kort om finansforvaltningen 18 1.5 Avviksanalyse og

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Innhold PR. 25.3.2015

Innhold PR. 25.3.2015 PR. 25.3.2015 Innhold 1. REGNSKAPSOVERSIKTER... 4 1.1. Drift... 4 1.2. Investering... 5 1.3. Balanse... 6 1.4. Regnskapsskjema Drift (Excel)... 7 1.5. Regnskapsskjema Investering... 8 2. DRIFTSREGNSKAP

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER RESULTATREGNSKAP Note Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 14 749,8 12 574,7 10 578,7 Andre driftsinntekter 2 47,8 100,2 49,0 SUM DRIFTSINNTEKTER 14 797,6 12 674,9 10 627,6 DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Årsmelding 2011. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no postmottak@nes-ak.kommune.no

Årsmelding 2011. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no postmottak@nes-ak.kommune.no Årsmelding 2011 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no postmottak@nes-ak.kommune.no Forside: Frostrøyk ved Udenes kirke Foto: Thor Albertsen 2 Innholdsfortegnelse 1 Forord...

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap

Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap Beløp i mill. kroner Note 2013 2012 LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN Resultat før skatt -2 363 5 811 Avskrivninger 10

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer

Årsmelding. Moldebadet KF. Molde kommune. Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014

Årsmelding. Moldebadet KF. Molde kommune. Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014 Årsmelding 2013 Moldebadet KF Molde kommune Godkjent av styret 02.04.2014 Godkjent av kommunestyret 22.05.2014 2 Årsmelding Moldebadet KF 2013 Moldebadet.litt ferie hver dag! Moldebadet litt Moldebadet..litt

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer