Møteprotokoll. Kommunestyret Sakliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Kommunestyret 05.11.2014. Sakliste"

Transkript

1 Møteprotokoll Kommunestyret Sakliste KST-90/14 SAMMENSLÅTT BRANN- OG REDNINGSVESEN I FOLLO OG MOSSEREGIONEN STYRINGSGRUPPENS UTREDNING OG ANBEFALING KST-91/14 KOMMUNEREFORMEN - SAMARBEID MED FOLLOKOMMUNENE KST-92/14 FORSLAG TIL VIDERE FINANSIERING FOR FELLES OVERVÅKING AV VANNFOREKOMSTER I VANNOMRÅDET MORSA KST-93/14 ORGANISERING AV KOMMUNALE TILTAK VED NAV SKI KST-94/14 OPPRETTELSE AV PROSJEKT ETTER STYRK-MODELLEN VED NAV SKI KST-95/14 SENIORPOLITISKE TILTAK KST-96/14 FYSIOTERAPITJENESTEN I SKI KOMMUNE KST-97/14 REHABILITERING AV 56-BYGGET PÅ SOLBORG KST-98/14 DETALJREGULERING KJEPPESTADVEIEN 44 OG DEL AV DRØMTORP GÅRD. SLUTTBEHANDLING KST-99/14 VURDERING AV FREMTIDIGE AREALER TIL BEBYGGELSE PÅ KOMMUNAL GRUNN Side 1

2 2 Protokoll Forfall: Anne Kristine Linnestad (H) Kristine Borthen (H) Georg Stub (H) Per Magnar Huse (H) Kurt Soltveit (KRF) Eirik Borander (AP) Gunvor Eldegard (AP) til kl Roar Thun (AP) fra kl Asad Riaz (AP) Katrine Behsert (FRP) inhabil sak 92/14 Vara: Lise Feren Rirsch Kirsten Helene Torp Ole Johnny Solberg Kristian Forslund Karl Edvin Moksnes Jack Valø Harald Teigen Harald Teigen Anne Grethe Slåtten Aleksander Dalen 41 av 41 representanter til stede i møtet. Protokoll fra møte ble godkjent. Tor Håvard Bieltvedt tiltrådte møtet under behandling av habilitetsspørsmål i forhold til Tor Anders Østby i sak 90/14 og 97/14. Aleksander Dalen tiltrådte møtet under behandling av habilitetsspørsmål i forhold til Katrine Behsert i sak 90/14 og 92/14 Ordfører Anne Kristine Linnestad (H) har forfall og varaordfører André Kvakkestad fungerte som ordfører. Hanne Opdan (AP) fremmet følgende forslag: Som fungerende varaordfører foreslås Amund Kjernli. Amund Kjernli ble enstemmig valgt som fungerende varaordfører. Interpellasjoner: Interpellasjon fra Tuva Moflag (AP) vedr. vold mot barn og unge i Ski kommune Interpellasjon fra Camilla Hille (V) vedr. fattigdom Dokumenter som ble delt ut i møtet: Innspill fra hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet vedr. sak «Seniorpolitikk i Ski kommune». Notat til sak 91/14 Kommunereformen Samarbeid med Follokommunene Notat vedr. sak 93/14 Organisering av kommunale tiltak ved NAV Ski og 94/14 Opprettelse av prosjekt etter STYRK-modellen ved NAV Ski. Camilla Hille (V) fremmet følgende oversendelsesforslag: «Kommunestyret ber rådmann vurdere å utarbeide en lokal handlingsplan med konkrete tiltak og mål om å løfte barn ut av fattigdom.» Hilles oversendelsesforslag ble enstemmig vedtatt oversendt administrasjonen. Oversendelsesforslag: Kommunestyret ber rådmann vurdere å utarbeide en lokal handlingsplan med konkrete tiltak og mål om å løfte barn ut av fattigdom.

3 KST-90/14 SAMMENSLÅTT BRANN- OG REDNINGSVESEN I FOLLO OG MOSSEREGIONEN - STYRINGSGRUPPENS UTREDNING OG ANBEFALING 1. Kommunestyret tar styringsgruppens utredning og anbefaling om et sammenslått brann- og redningsvesen i Follo- og Mosseregionen til orientering. 2. Rådmannen gis i mandat å jobbe videre med å vurdere en sammenslåing av Søndre og Nordre Follobrannvesen snarest mulig. Formannskapets behandling : Innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Kommunestyret tar styringsgruppens utredning og anbefaling om et sammenslått brann- og redningsvesen i Follo- og Mosseregionen til orientering. 2. Rådmannen gis i mandat å jobbe videre med å vurdere en sammenslåing av Søndre og Nordre Follobrannvesen snarest mulig. Katrine Behsert (FRP) bad om å få sin habilitet vurdert. Aleksander Dalen tiltrådte møtet under behandlingen av inhabilitetsspørsmålet. Behsert ble vurdert habil med 26 stemmer og tiltrådte møtet. 3 Tor Anders Østby (SP) bad om å få sin habilitet vurdert. Tor Håvard Bieltvedt tiltrådte møtet under behandlingen av inhabilitetsspørsmålet. Tor Anders Østby ble vurdert habil med 26 stemmer og tiltrådte møtet. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret tar styringsgruppens utredning og anbefaling om et sammenslått brann- og redningsvesen i Follo- og Mosseregionen til orientering. 2. Rådmannen gis i mandat å jobbe videre med å vurdere en sammenslåing av Søndre og Nordre Follobrannvesen snarest mulig. KST-91/14 KOMMUNEREFORMEN - SAMARBEID MED FOLLOKOMMUNENE Ski kommune vedtar å gå inn i et samarbeid med Follo-kommunene for å framskaffe et felles kunnskaps- og beslutningsgrunnlag som kan belyse ulike alternativer knyttet til framtidig kommuneinndeling. En felles framdriftsplan og rammer for arbeidet må ta høyde for at formannskap og kommunestyre skal være tett involvert i prosessen.

4 4 Formannskapets behandling : Gunnar Helge Wiik (H) fremmet følgende tilleggsforslag: «Det opprettes en referansegruppe, ledet av ordfører, med en representant fra hvert parti som er representert i kommunestyret. Referansegruppen melder tilbake til formannskap.» Svein Kamfjord (V) fremmet følgende tilleggsforslag til første avsnitt: «Ski kommune er likevel åpne for at sammenslåinger også kan skje med andre kommuner i Østfold.» Ordfører Anne Kristine Linnestad (H) fremmet følgende forslag til vedtak: «Rådmannen bes fremlegge et notat vedr. referansegruppen til neste kommunestyremøte.» Votering: 1. Wiiks tilleggsforslag innstilles med 6 (3H, 2FRP, 1PP) mot 5 stemmer (3AP, 1V, 1SV). 2. Kamfjords tilleggs forslag innstilles med 10 (3AP, 1V, 3H, 2FRP, 1PP) mot 1 stemme (1SV). 3. Forslag til vedtak innstilles med 10 (3AP, 1V, 3H, 2FRP, 1PP) mot 1 stemme (1SV). 4. Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak: Rådmannen bes fremlegge et notat til neste kommunestyremøte. Formannskapets innstilling til kommunestyret: Ski kommune vedtar å gå inn i et samarbeid med Follo-kommunene for å framskaffe et felles kunnskaps- og beslutningsgrunnlag som kan belyse ulike alternativer knyttet til framtidig kommuneinndeling. Ski kommune er likevel åpne for at sammenslåinger også kan skje med andre kommuner i Østfold. En felles framdriftsplan og rammer for arbeidet må ta høyde for at formannskap og kommunestyre skal være tett involvert i prosessen. Det opprettes en referansegruppe, ledet av ordfører, med en representant fra hvert parti som er representert i kommunestyret. Referansegruppen melder tilbake til formannskap. Tor Anders Østby (SP) fremmet følgende tilleggsforslag til formannskapets innstilling, første avsnitt: "Utredningen må danne grunnlaget for en lokal folkeavstemning i Ski kommune om en eventuell sammenslåing med andre kommuner. På den bakgrunnen må utredningen gi svar på om det blir dårligere eller bedre tjenestetilbud for innbyggerne, om det blir mer eller mindre lokaldemokrati, om det blir dyrere eller billigere å produsere tjenestene, om det blir mer eller mindre byråkrati og om det blir færre lokaliseringsdebatter". Andre Kvakkestad (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Det nedsettes en politisk arbeidsgruppe for å kartlegge innholdet i og mulige konsekvenser av den forestående kommunereformen for Ski kommune. Arbeidsgruppen settes som en ad hockomité etter Kommuneloven 10, 5. ledd. 2. Den politiske arbeidsgruppen skal bestå av én kommunestyrerepresentant for hvert parti i kommunestyret med personlig varamedlem. For partier med kun ett medlem i kommunestyret, velges vararepresentant blant partiets hovedutvalgsmedlemmer. 3. Arbeidsgruppen ledes av ordfører. Rådmannen besørger nødvendig sekretariat.

5 4. Arbeidsgruppen godtgjøres pr møte med samme sats som for andre rådgivende organ, dvs. med kr 837 pr møte. 5. Kommunestyret holdes løpende orientert om arbeidsgruppens arbeid underveis gjennom delrapporter. André Kvakkestad (FRP) fremmet følgende tilleggsforslag til formannskapets innstilling første avsnitt (inn før siste setning): «Utredningen bør gi svar på om det blir dårligere eller bedre tjenestetilbud for innbyggerne, om det blir mer eller mindre lokaldemokrati, om det blir dyrere eller billigere å produsere tjenestene, om det blir mer eller mindre byråkrati og om det blir færre lokaliseringsdebatter.» André Kvakkestad (FRP) fremmet følgende forslag til nytt punkt: «Kommunestyret ber referansegruppen arbeide for å utarbeide et egnet voteringstema for en mulig folkeavstemming.» 1. Østbys tilleggsforslag til formannskapets innstilling første avsnitt fikk 1 stemme og falt. 2. Formannskapets innstilling første avsnitt uten siste setning med vedtatt med 38 stemmer. 3. Kvakkestads tilleggsforslag til formannskapets innstilling første avsnitt (inn før siste setning) ble vedtatt med 35 stemmer. 4. Formannskapets innstilling første avsnitt siste setning ble vedtatt med 38 stemmer. 5. Formannskapets innstilling andre avsnitt fikk 13 stemmer og falt. 6. Kvakkestads forslag i 5 punkter ble vedtatt med 25 stemmer. 7. Kvakkestads forslag til nytt punkt fikk 6 stemmer og falt Ski kommune vedtar å gå inn i et samarbeid med Follo-kommunene for å framskaffe et felles kunnskaps- og beslutningsgrunnlag som kan belyse ulike alternativer knyttet til framtidig kommuneinndeling. Utredningen bør gi svar på om det blir dårligere eller bedre tjenestetilbud for innbyggerne, om det blir mer eller mindre lokaldemokrati, om det blir dyrere eller billigere å produsere tjenestene, om det blir mer eller mindre byråkrati og om det blir færre lokaliseringsdebatter. Ski kommune er likevel åpne for at sammenslåinger også kan skje med andre kommuner i Østfold. 2. Det nedsettes en politisk arbeidsgruppe for å kartlegge innholdet i og mulige konsekvenser av den forestående kommunereformen for Ski kommune. Arbeidsgruppen settes som en ad hockomité etter Kommuneloven 10, 5. ledd. 3. Den politiske arbeidsgruppen skal bestå av én kommunestyrerepresentant for hvert parti i kommunestyret med personlig varamedlem. For partier med kun ett medlem i kommunestyret, velges vararepresentant blant partiets hovedutvalgsmedlemmer. 4. Arbeidsgruppen ledes av ordfører. Rådmannen besørger nødvendig sekretariat. 5. Arbeidsgruppen godtgjøres pr møte med samme sats som for andre rådgivende organ, dvs. med kr 837 pr møte. 6. Kommunestyret holdes løpende orientert om arbeidsgruppens arbeid underveis gjennom delrapporter.

6 6 KST-92/14 FORSLAG TIL VIDERE FINANSIERING FOR FELLES OVERVÅKING AV VANNFOREKOMSTER I VANNOMRÅDET MORSA 1. Ski kommune gir sin tilslutning til forslag til videre finansiering for felles overvåkning av vannforekomster i vannområde Morsa. Ski kommunes andel på 8,36%; kr for 2015 og kr for 2016 dekkes av kommunalteknisk virksomhets budsjett; selvfinansierende avløp. 2. Finansieringen fra kommunene skjer ut fra samme fordelingsnøkkel som bidrag til administrasjon av vannområdet, dvs at bidraget er basert på en kombinasjon av et tilskudd pr innbygger og per jordbruksareal innenfor vannområdet. 3. Finansieringsordningen formaliseres med en foreløpig varighet på 7 år fra Varsel om uttreden fra finansieringsordningen må skje minimum ett kalenderår før iverksettelse. Overvåkningen er knyttet til vannområdets og kommunenes forpliktelser jf. Vanndirektivet. Utvalg for teknikk og miljøs behandling : Votering: Enstemmig vedtatt. Utvalg for teknikk og miljøs innstilling til kommunestyret: 1. Ski kommune gir sin tilslutning til forslag til videre finansiering for felles overvåkning av vannforekomster i vannområde Morsa. Ski kommunes andel på 8,36%; kr for 2015 og kr for 2016 dekkes av kommunalteknisk virksomhets budsjett; selvfinansierende avløp. 2. Finansieringen fra kommunene skjer ut fra samme fordelingsnøkkel som bidrag til administrasjon av vannområdet, dvs at bidraget er basert på en kombinasjon av et tilskudd pr innbygger og per jordbruksareal innenfor vannområdet. 3. Finansieringsordningen formaliseres med en foreløpig varighet på 7 år fra Varsel om uttreden fra finansieringsordningen må skje minimum ett kalenderår før iverksettelse. Overvåkningen er knyttet til vannområdets og kommunenes forpliktelser jf. Vanndirektivet. Katrine Behsert (FRP) bad om å få sin habilitet vurdert. Aleksander Dalen tiltrådte under behandlingen av habilitetsspørsmålet. Kommunestyret fant Behsert inhabil og Aleksander Dalen tiltrådte møtet. Utvalg for teknikk og miljøs innstilling ble enstemmig vedtatt.

7 7 1. Ski kommune gir sin tilslutning til forslag til videre finansiering for felles overvåkning av vannforekomster i vannområde Morsa. Ski kommunes andel på 8,36%; kr for 2015 og kr for 2016 dekkes av kommunalteknisk virksomhets budsjett; selvfinansierende avløp. 2. Finansieringen fra kommunene skjer ut fra samme fordelingsnøkkel som bidrag til administrasjon av vannområdet, dvs at bidraget er basert på en kombinasjon av et tilskudd pr innbygger og per jordbruksareal innenfor vannområdet. 3. Finansieringsordningen formaliseres med en foreløpig varighet på 7 år fra Varsel om uttreden fra finansieringsordningen må skje minimum ett kalenderår før iverksettelse. Overvåkningen er knyttet til vannområdets og kommunenes forpliktelser jf. Vanndirektivet. KST-93/14 ORGANISERING AV KOMMUNALE TILTAK VED NAV SKI 1. Det etableres en organisering av kommunale arbeidsmarkedstiltak ved NAV Ski med sikte på å gi stønadsmottakere på økonomisk sosialhjelp arbeidsrettet oppfølging og kvalifiseringstilbud. 2. Kvalifiseringstilbudet omfatter tilbud om arbeidspraksis i ordinært arbeidsliv og kurstilbud. Innebærer to stillinger med en årlig kostnad på 1,5 mill. 3. Ved daglig oppfølging av stønadsmottakere med vilkår om aktivitet opprettes det et aktivitetshus. Innebærer en stilling og leie av lokaler med en årlig kostnad på ca. 1,5 mill. 4. Deltakerne i kvalifiseringstiltakene får kommunal tiltaksstønad som alternativ til sosialhjelp og som finansieres ved omdisponering av sosialhjelpsbudsjettet. 5. Kommunale arbeidsmarkedstiltak organiseres som prosjekt for en periode på inntil 2 år med mulighet for utvidelse, og driftsutgifter finansieres ved bruk av fond i denne perioden. 6. Utgifter til oppstart av prosjekt kommunale arbeidsmarkedstiltak finansieres ved bruk av fond. Formannskapets behandling : Svein Kamfjord (V) fremmet følgende tillegg til pkt. 5: «Prosjektet evalueres innen prosjektperiodens utløp.» Votering: 1. Forslag til vedtak innstilles med 10 mot 1 stemme (1SV). 2. Kamfjords tilleggsforslag til pkt. 5 innstilles enstemmig. Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Det etableres en organisering av kommunale arbeidsmarkedstiltak ved NAV Ski med sikte på å gi stønadsmottakere på økonomisk sosialhjelp arbeidsrettet oppfølging og kvalifiseringstilbud. 2. Kvalifiseringstilbudet omfatter tilbud om arbeidspraksis i ordinært arbeidsliv og kurstilbud. Innebærer to stillinger med en årlig kostnad på 1,5 mill. 3. Ved daglig oppfølging av stønadsmottakere med vilkår om aktivitet opprettes det et aktivitetshus. Innebærer en stilling og leie av lokaler med en årlig kostnad på ca. 1,5 mill. 4. Deltakerne i kvalifiseringstiltakene får kommunal tiltaksstønad som alternativ til sosialhjelp og som finansieres ved omdisponering av sosialhjelpsbudsjettet.

8 8 5. Kommunale arbeidsmarkedstiltak organiseres som prosjekt for en periode på inntil 2 år med mulighet for utvidelse, og driftsutgifter finansieres ved bruk av fond i denne perioden. Prosjektet evalueres innen prosjektperiodens utløp. 6. Utgifter til oppstart av prosjekt kommunale arbeidsmarkedstiltak finansieres ved bruk av fond. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Det etableres en organisering av kommunale arbeidsmarkedstiltak ved NAV Ski med sikte på å gi stønadsmottakere på økonomisk sosialhjelp arbeidsrettet oppfølging og kvalifiseringstilbud. 2. Kvalifiseringstilbudet omfatter tilbud om arbeidspraksis i ordinært arbeidsliv og kurstilbud. Innebærer to stillinger med en årlig kostnad på 1,5 mill. 3. Ved daglig oppfølging av stønadsmottakere med vilkår om aktivitet opprettes det et aktivitetshus. Innebærer en stilling og leie av lokaler med en årlig kostnad på ca. 1,5 mill. 4. Deltakerne i kvalifiseringstiltakene får kommunal tiltaksstønad som alternativ til sosialhjelp og som finansieres ved omdisponering av sosialhjelpsbudsjettet. 5. Kommunale arbeidsmarkedstiltak organiseres som prosjekt for en periode på inntil 2 år med mulighet for utvidelse, og driftsutgifter finansieres ved bruk av fond i denne perioden. Prosjektet evalueres innen prosjektperiodens utløp. 6. Utgifter til oppstart av prosjekt kommunale arbeidsmarkedstiltak finansieres ved bruk av fond. KST-94/14 OPPRETTELSE AV PROSJEKT ETTER STYRK-MODELLEN VED NAV SKI 1. Det opprettes et prosjekt ved NAV Ski for utredning av mottakere med langvarige sosialhjelpsytelser og uavklarte helseproblemer etter «STYRK-modellen» fra NAV Sagene. 2. Prosjektet finansieres av fondsmidler fra etablering av NAV-kontoret, samarbeidsprosjekt med Frambu og to fond fra Follo økonomiske rådgivingstjeneste til sammen kr , Prosjektet har en tidsramme på 3 år. Formannskapets behandling : Ordfører Anne Kristine Linnestad (H) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4: «Prosjektet evalueres innen prosjektperiodens utløp.» Innstilling: 1. Forslag til vedtak innstilles enstemmig. 2. Ordførers forslag til nytt pkt. 4 innstilles enstemmig. Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Det opprettes et prosjekt ved NAV Ski for utredning av mottakere med langvarige sosialhjelpsytelser og uavklarte helseproblemer etter «STYRK-modellen» fra NAV Sagene. 2. Prosjektet finansieres av fondsmidler fra etablering av NAV-kontoret, samarbeidsprosjekt med Frambu og to fond fra Follo økonomiske rådgivingstjeneste til sammen kr , Prosjektet har en tidsramme på 3 år. 4. Prosjektet evalueres innen prosjektperiodens utløp.

9 9 Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Det opprettes et prosjekt ved NAV Ski for utredning av mottakere med langvarige sosialhjelpsytelser og uavklarte helseproblemer etter «STYRK-modellen» fra NAV Sagene. 2. Prosjektet finansieres av fondsmidler fra etablering av NAV-kontoret, samarbeidsprosjekt med Frambu og to fond fra Follo økonomiske rådgivingstjeneste til sammen kr , Prosjektet har en tidsramme på 3 år. 4. Prosjektet evalueres innen prosjektperiodens utløp. KST-95/14 SENIORPOLITISKE TILTAK Gjeldende seniorpolitikk revideres. Tiltak knyttet til ekstra ferie, ekstra lønn og sentral dekning av kostnader til individuelle tiltak avvikles. De øvrige personalpolitiske virkemidlene videreføres. Endringen skjer fra og med budsjettåret Formannskapets behandling : Møteprotokoll fra møte i partssammensatt utvalg ble delt ut i møtet. Formannskapet fremmet følgende omforente forslag: «Gjeldende seniorpolitikk revideres. Tiltak knyttet til ekstra ferie og ekstra lønn avvikles. Kommunestyret er opptatt av å sikre individrettede seniortiltak som kan iverksettes uavhengig av den lokale virksomhetens økonomiske situasjon. Endringen skjer fra og med budsjettåret 2015.» Innstilling: Formannskapets omforente forslag innstilles enstemmig. Formannskapets innstilling til kommunestyret: Gjeldende seniorpolitikk revideres. Tiltak knyttet til ekstra ferie og ekstra lønn avvikles. Kommunestyret er opptatt av å sikre individrettede seniortiltak som kan iverksettes uavhengig av den lokale virksomhetens økonomiske situasjon. Endringen skjer fra og med budsjettåret Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Gjeldende seniorpolitikk revideres. Tiltak knyttet til ekstra ferie og ekstra lønn avvikles. Kommunestyret er opptatt av å sikre individrettede seniortiltak som kan iverksettes uavhengig av den lokale virksomhetens økonomiske situasjon. Endringen skjer fra og med budsjettåret 2015.

10 10 KST-96/14 FYSIOTERAPITJENESTEN I SKI KOMMUNE 1. Prosjektrapporten tas til orientering. 2. Prosjektrapporten anbefaling om økte driftstilskudd med kr 1,16 mill. kroner imøtekommes ikke på det nåværende tidspunkt. Saken vurderes igjen ved neste års budsjettbehandling. 3. Prosjektrapporten øvrige anbefalinger søkes gjennomført som foreslått. Formannskapets behandling : Innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Prosjektrapporten tas til orientering. 2. Prosjektrapporten anbefaling om økte driftstilskudd med kr 1,16 mill. kroner imøtekommes ikke på det nåværende tidspunkt. Saken vurderes igjen ved neste års budsjettbehandling. 3. Prosjektrapporten øvrige anbefalinger søkes gjennomført som foreslått. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Prosjektrapporten tas til orientering. 2. Prosjektrapporten anbefaling om økte driftstilskudd med kr 1,16 mill. kroner imøtekommes ikke på det nåværende tidspunkt. Saken vurderes igjen ved neste års budsjettbehandling. 3. Prosjektrapporten øvrige anbefalinger søkes gjennomført som foreslått. KST-97/14 REHABILITERING AV 56-BYGGET PÅ SOLBORG 1. Det foretas en to-trinns rehabilitering av 56 - bygget på Solborg. 2. Følgende gjøres i byggetrinn 1: a. Nødvendige oppgraderingstiltak i form av blant annet utskifting av vinduer og oppgradering av eksisterende flater og ventilasjonsanlegg. b. Kjøkkenet i underetasjen driftes videre som i dag. Det iverksettes tiltak for etablering av lovpålagt endring av kjølevæske. c. 1.etasje ombygges til ressurssenter for mennesker med demenssykdom. d. 2. etasje pusses opp og det foretas mindre ombygginger. 13 av 16 rom beholdes og driftes videre, primært som korttidsrom for mennesker med demenssykdom. 3. Planene for byggetrinn 2 gjøres i løpet av kommende 4 års- periode og omfatter blant annet ombygging til sykehjemsrom med tilhørende egne bad, samt framtidsrettete løsninger og drift for storkjøkken.

11 11 Utvalg for omsorg og helses behandling : Bård Hogstad (SV) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt pkt. 4: «Utvalg for omsorg og helse får sak om kommunens sykehjemskapasitet høsten 2014.» Votering: 1. Forslag til vedtak innstilles enstemmig. 2. Hogstads tilleggsforslag, nytt pkt. 4 innstilles enstemmig. Utvalg for omsorg og helses innstilling til kommunestyret: 1. Det foretas en to-trinns rehabilitering av 56 - bygget på Solborg. 2. Følgende gjøres i byggetrinn 1: a. Nødvendige oppgraderingstiltak i form av blant annet utskifting av vinduer og oppgradering av eksisterende flater og ventilasjonsanlegg. b. Kjøkkenet i underetasjen driftes videre som i dag. Det iverksettes tiltak for etablering av lovpålagt endring av kjølevæske. c. 1.etasje ombygges til ressurssenter for mennesker med demenssykdom. d. 2.etasje pusses opp og det foretas mindre ombygginger. 13 av 16 rom beholdes og driftes videre, primært som korttidsrom for mennesker med demenssykdom. 3. Planene for byggetrinn 2 gjøres i løpet av kommende 4 års- periode og omfatter blant annet ombygging til sykehjemsrom med tilhørende egne bad, samt framtidsrettete løsninger og drift for storkjøkken. 4. Utvalg for omsorg og helse får sak om kommunens sykehjemskapasitet høsten Tor Anders Østby (SP) bad om å få sin habilitet vurdert. Tor Håvard Bieltvedt tiltrådte møtet under behandlingen av inhabilitetsspørsmålet. Tor Anders Østby ble enstemmig erklært habil og tiltrådte møtet. Utvalg for omsorg og helses innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Det foretas en to-trinns rehabilitering av 56 - bygget på Solborg. 2. Følgende gjøres i byggetrinn 1: a. Nødvendige oppgraderingstiltak i form av blant annet utskifting av vinduer og oppgradering av eksisterende flater og ventilasjonsanlegg. b. Kjøkkenet i underetasjen driftes videre som i dag. Det iverksettes tiltak for etablering av lovpålagt endring av kjølevæske. c. 1.etasje ombygges til ressurssenter for mennesker med demenssykdom. d. 2.etasje pusses opp og det foretas mindre ombygginger. 13 av 16 rom beholdes og driftes videre, primært som korttidsrom for mennesker med demenssykdom. 3. Planene for byggetrinn 2 gjøres i løpet av kommende 4 års- periode og omfatter blant annet ombygging til sykehjemsrom med tilhørende egne bad, samt framtidsrettete løsninger og drift for storkjøkken. 4. Utvalg for omsorg og helse får sak om kommunens sykehjemskapasitet høsten 2014.

12 KST-98/14 DETALJREGULERING KJEPPESTADVEIEN 44 OG DEL AV DRØMTORP GÅRD - SLUTTBEHANDLING 12 1) Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtas detaljregulering for «Kjeppestadveien 44 og del av Drømtorp gård». 2) Vedtak av reguleringsforslag endrer mindre del av eksisterende reguleringsplan «Ski idrettspark og tilliggende områder mellom Idrettsveien og Drømtorp industriområde» vedtatt Plan og byggesaksutvalgets behandling : Innstilling: Enstemmig innstilling Plan og byggesaksutvalgets innstilling til kommunestyret: 1) Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtas detaljregulering for «Kjeppestadveien 44 og del av Drømtorp gård». 2) Vedtak av reguleringsforslag endrer mindre del av eksisterende reguleringsplan «Ski idrettspark og tilliggende områder mellom Idrettsveien og Drømtorp industriområde» vedtatt Plan og byggesaksutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1) Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtas detaljregulering for «Kjeppestadveien 44 og del av Drømtorp gård». 2) Vedtak av reguleringsforslag endrer mindre del av eksisterende reguleringsplan «Ski idrettspark og tilliggende områder mellom Idrettsveien og Drømtorp industriområde» vedtatt KST-99/14 VURDERING AV FREMTIDIGE AREALER TIL BEBYGGELSE PÅ KOMMUNAL GRUNN 1. Ski kommunestyre ber rådmannen opprettholde tempoet i arbeidet med kommunale eiendommer som klargjøres for salg. 2. Ski kommunestyre ber rådmannen gå videre med eiendommer som kan utvikles og klargjøres i samsvar med det som er nevnt i saksutredningen. 3. Ski kommunestyre ber rådmannen igangsette et prosjekt som skal utarbeide forslag til andre arealer som er foreslått vurdert. På grunn av utredningsbehovet vil prosjektet kunne omfatte andre arealer enn de som er omtalt i denne saken. Rådmannen fremmer prosjektet til behandling høsten 2015, som en del av forarbeidet til rullering av kommuneplanen. 4. Kommunestyrets vedtak i sak 111/13 av om eventuelt etablering av eiendomsselskap følges opp i sammenheng med en fremtidig sak om kommunereform og kommunesamarbeid med egen sak våren 2015.

13 Kommuneplanutvalgets behandling : Innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Kommuneplanutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. Ski kommunestyre ber rådmannen opprettholde tempoet i arbeidet med kommunale eiendommer som klargjøres for salg. 2. Ski kommunestyre ber rådmannen gå videre med eiendommer som kan utvikles og klargjøres i samsvar med det som er nevnt i saksutredningen. 3. Ski kommunestyre ber rådmannen igangsette et prosjekt som skal utarbeide forslag til andre arealer som er foreslått vurdert. På grunn av utredningsbehovet vil prosjektet kunne omfatte andre arealer enn de som er omtalt i denne saken. Rådmannen fremmer prosjektet til behandling høsten 2015, som en del av forarbeidet til rullering av kommuneplanen. 4. Kommunestyrets vedtak i sak 111/13 av om eventuelt etablering av eiendomsselskap følges opp i sammenheng med en fremtidig sak om kommunereform og kommunesamarbeid med egen sak våren Tuva Moflag (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag: «Saken utsettes og behandles i forbindelse med budsjettet.» Utsettelsesforslaget fikk 16 mot 25 stemmer og saken behandles. Hans Martin Larssen (H) fremmet følgende forslag til vedtak: «Pkt. 1, 2 kan stå Pkt. 3 strykes Pkt. 4 Kommunestyret ber rådmannen om å komme tilbake med en sak om å etablere et eiendomsselskap for forvaltning og utvikling av kommunens eiendommer til neste kommunestyremøte. Valg av selskapsform fremlegges som sak for kommunestyret. Selskapet skal etableres og drives innenfor de til enhver tid gjeldende og vedtatte budsjettrammer for Ski kommune. Selskapet skal være etablert og operativt innen utløpet v april måned Rådmannen kommer tilbake med en sak til neste kommunestyremøte med en plan for gjennomføring av vedtaket.» Tuva Moflag (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: «Det utarbeides en eiendomsstrategi for forvaltning og drift av kommunens eiendommer.» 1. Kommuneplanutvalgets innstilling pkt. 1 og 2 ble enstemmig vedtatt 2. Kommuneplanutvalgets innstilling pkt. 3 ble vedtatt med 25 stemmer. 3. Kommuneplanutvalgets innstilling pkt. 4 fikk 11 stemmer og falt. 4. Larssens forslag til pkt. 4 ble vedtatt med 30 stemmer. 5. Moflags tilleggsforslag ble vedtatt med 36 stemmer. Side 13

14 1. Ski kommunestyre ber rådmannen opprettholde tempoet i arbeidet med kommunale eiendommer som klargjøres for salg. 2. Ski kommunestyre ber rådmannen gå videre med eiendommer som kan utvikles og klargjøres i samsvar med det som er nevnt i saksutredningen. 3. Ski kommunestyre ber rådmannen igangsette et prosjekt som skal utarbeide forslag til andre arealer som er foreslått vurdert. På grunn av utredningsbehovet vil prosjektet kunne omfatte andre arealer enn de som er omtalt i denne saken. Rådmannen fremmer prosjektet til behandling høsten 2015, som en del av forarbeidet til rullering av kommuneplanen. 4. Kommunestyret ber rådmannen om å komme tilbake med en sak om å etablere et eiendomsselskap for forvaltning og utvikling av kommunens eiendommer til neste kommunestyremøte. Valg av selskapsform fremlegges som sak for kommunestyret. Selskapet skal etableres og drives innenfor de til enhver tid gjeldende og vedtatte budsjettrammer for Ski kommune. Selskapet skal være etablert og operativt innen utløpet v april måned Rådmannen kommer tilbake med en sak til neste kommunestyremøte med en plan for gjennomføring av vedtaket. 5. Det utarbeides en eiendomsstrategi for forvaltning og drift av kommunens eiendommer. Side 14

Møteprotokoll. Formannskapet 29.10.2014. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 29.10.2014. Sakliste Side Møteprotokoll Formannskapet 29.10.2014 Sakliste FSK-65/14 SAMMENSLÅTT BRANN- OG REDNINGSVESEN I FOLLO OG MOSSEREGIONEN STYRINGSGRUPPENS UTREDNING OG ANBEFALING FSK-66/14 KOMMUNEREFORMEN - SAMARBEID

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 27.02.2013. Sakliste KST-8/13 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2011-2012

Møteprotokoll. Kommunestyret 27.02.2013. Sakliste KST-8/13 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2011-2012 Side Møteprotokoll Kommunestyret 27.02.2013 Sakliste KST-5/13 KONKURRANSEUTSETTING AV RENHOLDSTJENESTEN KST-6/13 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR EILELIVEIEN BARNEHAGE KST-7/13 NASJONALE PRØVER HØSTEN 2012

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 14.10.2014. Sakliste

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 14.10.2014. Sakliste Side Møteprotokoll Plan og byggesaksutvalget 14.10.2014 Sakliste PBU-40/14 SKOLEKAPASITET I SKI BY - PROSJEKT PBU-41/14 BARNEHAGEKAPASITET I SKI KOMMUNE - PROSJEKT PBU-42/14 DETALJREGULERING KJEPPESTADVEIEN

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 29.01.2014. Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER

Møteprotokoll. Formannskapet 29.01.2014. Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER Møteprotokoll Formannskapet 29.01.2014 FSK-1/14 EVALUERING FRISKLIVSSENTRALEN Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER FSK-3/14 HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE

Detaljer

Møteinnkalling Politisk arbeidsgruppe for kommunereformen i Ski kommune

Møteinnkalling Politisk arbeidsgruppe for kommunereformen i Ski kommune Møteinnkalling Politisk arbeidsgruppe for kommunereformen i Ski kommune Møtested: Trollskogen barnehage Møtedato: Onsdag 11. februar 2015 Møtetid: Kl. 16.00 18.00 Sak 1 Godkjenning av innkalling og referat

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 03.09.2014. Sakliste

Møteprotokoll. Kommunestyret 03.09.2014. Sakliste Møteprotokoll Kommunestyret 03.09.2014 Sakliste KST-70/14 RÅDHUSKVARTALET RÅDHUSKVARTALET (KIRKEVEIEN 3, SKI RÅDHUS OG RÅDHUSTEATERET). KST-71/14 NY FORSKRIFT OM SKJENKETIDER I SKI KOMMUNE KST-72/14 SØKNAD

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/1680-14 Arknr.: 127 Saksbehandler: Ingvild Belck-Olsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Formannskapet 24/15 25.02.2015 Kommunestyret 25/15 04.03.2015 KOMMUNERERFORMEN Forslag

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste Side Møteprotokoll Formannskapet 25.02.2015 Sakliste FSK-17/15 HOVEDPLAN VEG FSK-18/15 SØKNAD OM TILSKUDD FRA FOLLO FK FSK-19/15 FOLKEBADENE I SKI - ENDRING FSK-20/15 KIRKEVEIEN 3 - FRISØRSALONG - VERBALFORSLAG

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 08.04.2015. Side KST-35/15 ETABLERING AV KUNSTISFLATE I SKI IDRETTSPARK

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 08.04.2015. Side KST-35/15 ETABLERING AV KUNSTISFLATE I SKI IDRETTSPARK Side Møteprotokoll Kommunestyret 08.04.2015 Sakliste KST-35/15 ETABLERING AV KUNSTISFLATE I SKI IDRETTSPARK KST-36/15 REVIDERT SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO LOKALMEDISINSKE SENTER KST-37/15 OPPRETTELSE AV KOMMUNALT

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 25.09.2013. Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR)

Møteprotokoll. Formannskapet 25.09.2013. Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR) Side Møteprotokoll Formannskapet 25.09.2013 Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR) FSK-53/13 TILRÅDING VEDRØRENDE ETABLERING AV BORETTSLAG SOM SENERE

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 16.01.2013. Sakliste KST-4/13 SØKNAD OM FRITAK SOM MEDLEM AV PLAN OG BYGGESAKSUTVALGET - TUVA MOFLAG, AP.

Møteprotokoll. Kommunestyret 16.01.2013. Sakliste KST-4/13 SØKNAD OM FRITAK SOM MEDLEM AV PLAN OG BYGGESAKSUTVALGET - TUVA MOFLAG, AP. Møteprotokoll Kommunestyret 16.01.2013 Sakliste KST-1/13 LØNNSKOMPENSASJON VED DELTIDS GRUNNUTDANNING KST-2/13 REGULERINGSPLAN FOR SKI IDRETTSPARK KST-3/13 HØRING NOU 2012:15 POLITIKK FOR LIKESTILLING

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.04.2009. Sakliste KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG.

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.04.2009. Sakliste KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG. Møteprotokoll Kommunestyret 29.04.2009 Sakliste KST-34/09 REGULERINGSPLAN FOR NORDRE FINSTAD, FELT A1 OG B4 KST-35/09 SENTRUMSPLANEN - RAMMER FOR PLANARBEIDET KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA

Detaljer

Offentlig møteprotokoll

Offentlig møteprotokoll Side Offentlig møteprotokoll Kommunestyret 11.05.2016 Sakliste KST-63/16 KOMMUNEREFORMEN FELLES PLATTFORM FOR NY KOMMUNE I FOLLO KST-64/16 FOLKEAVSTEMNING 12. JUNI 2016 KST-65/16 LOKALISERING AV NY VIDEREGÅENDE

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK Side Møteprotokoll Formannskapet 26.08.2015 Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK FSK-69/15 HØRINGSUTTALELSE PÅ RAPPORTEN "ET NAV MED

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.06.2013. Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.06.2013. Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN Møteprotokoll Kommunestyret 19.06.2013 Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN KST-42/13 KOMMUNEBAROMETER 2013 KST-43/13 ÅRSRAPPORT FOR FOLLO

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 04.02.2015. Sakliste KST-4/15 OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN-RAPPORT ETTER TO ÅRS DRIFT

Møteprotokoll. Kommunestyret 04.02.2015. Sakliste KST-4/15 OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN-RAPPORT ETTER TO ÅRS DRIFT Møteprotokoll Kommunestyret 04.02.2015 Sakliste KST-1/15 ORGANISERING AV BRANN OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO KST-2/15 RETNINGSLINJER OG VEILEDER FOR FRAVÆRSFØRING OG OPPFØLGING AV BEKYMRINGSFULLT SKOLEFRAVÆR

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.01.2011. Sakliste KST-4/11 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2009-10.

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.01.2011. Sakliste KST-4/11 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2009-10. Møteprotokoll Kommunestyret 19.01.2011 KST-1/11 DELING AV HELGESTAD GÅRD KLAGE PÅ VEDTAK Sakliste KST-2/11 EVALUERING AV HELHETLIG STYRING KST-3/11 HELHETLIG STYRING - EVALUERING POLITISK DEL KST-4/11

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 05.05.2010. Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF

Møteprotokoll. Formannskapet 05.05.2010. Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF Møteprotokoll Formannskapet 05.05.2010 Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF FSK-26/10 LEGGE HØYSPENTLINJENE I SKI SENTRUM VEST I BAKKEN FSK-27/10 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Møteprotokoll. Kommuneplanutvalget 28.01.2015. Sakliste KPU-4/15 OMRÅDEREGULERING LANGHUS SENTRUMSOMRÅDE - OFFENTLIG ETTERSYN.

Møteprotokoll. Kommuneplanutvalget 28.01.2015. Sakliste KPU-4/15 OMRÅDEREGULERING LANGHUS SENTRUMSOMRÅDE - OFFENTLIG ETTERSYN. Side Møteprotokoll Kommuneplanutvalget 28.01.2015 Sakliste KPU-1/15 OMRÅDEREGULERING FOR SKI SENTRUM - OFFENTIG ETTERSYN KPU-2/15 KOMMUNEDELPLAN BYDEL SKI ØST - OFFENTLIG ETTERSYN KPU-3/15 OMRÅDEREGULERING

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 27.09.2011. Sakliste

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 27.09.2011. Sakliste Møteprotokoll Plan og byggesaksutvalget 27.09.2011 PBU-30/11 REGULERINGSPLAN FOR VARDÅSVEIEN 8 Sakliste PBU-31/11 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SNIPETJERNVEIEN 7-8, REGNBUEN NÆRINGSOMRÅDE PBU-32/11 FORSLAG

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 01.2.2011. Sakliste

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 01.2.2011. Sakliste Møteprotokoll Plan og byggesaksutvalget 01.2.2011 Sakliste PBU-1/11 FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING - ENDRET ILLUSTRASJONSPLAN TILKNYTTET REGULERINGSPLAN FOR SKORHAUGÅSEN 8 M.FL. PBU-2/11 UTVIDELSE AV KJØKKEN

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 20.05.2015. Side OH-23/15 ORIENTERING OM PROSJEKT BEHOVSPLAN FOR OMSORGSBYGG

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 20.05.2015. Side OH-23/15 ORIENTERING OM PROSJEKT BEHOVSPLAN FOR OMSORGSBYGG Side Møteprotokoll Utvalg for omsorg og helse 20.05.2015 Sakliste OH-23/15 ORIENTERING OM PROSJEKT BEHOVSPLAN FOR OMSORGSBYGG OH-24/15 HØRING - FORSLAG TIL NY TT-ORDNING OH-25/15 TIL DAGTILBUD FRA VOKSENOPPLÆRING

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste Møteprotokoll Formannskapet 08.09.2010 Sakliste FSK-55/10 RAPPORT OG PLAN - PARKERINGSORDNINGEN I SKI KOMMUNE FSK-56/10 SØKNAD FRA SKI IL - TENNIS OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL REETABLERING AV 2 TENNISBANER

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470. Formannskapet

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 23.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.11.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013. Side OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013. Side OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017 Side Møteprotokoll Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013 OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017 Sakliste OH-30/13 OPPFØLGING AV VERDIGHETSGARANTIEN OH-31/13 FYSIOTERAPIHJEMLER I SKI KOMMUNE OH-32/13

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 09.06.2010. Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2011-2014

Møteprotokoll. Formannskapet 09.06.2010. Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2011-2014 Møteprotokoll Formannskapet 09.06.2010 Sakliste FSK-35/10 1. TERTIALMELDING 2010 FSK-36/10 ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2009 FSK-37/10 ÅRSREGNSKAP 2009 FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/794-15 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 21/13 11.11.2013 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 30/13 12.11.2013

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemnda Lardal og Larvik. Møtested: Herredshuset i Lardal Møtedato: Tidspunkt: Kl 15:00-16:00

Møteprotokoll. Fellesnemnda Lardal og Larvik. Møtested: Herredshuset i Lardal Møtedato: Tidspunkt: Kl 15:00-16:00 Møteprotokoll Fellesnemnda Lardal og Larvik Møtested: Herredshuset i Lardal Møtedato: 06.12.2016 Tidspunkt: Kl 15:00-16:00 Til behandling: Saksliste nr. 13 /16 Medlemmer: Erik Andreas Sørensen Liv Grinde

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 01.11.2006. Sakliste. Protokoll. J. Kristian Bjerke (H) Anders Back

Møteprotokoll. Kommunestyret 01.11.2006. Sakliste. Protokoll. J. Kristian Bjerke (H) Anders Back Møteprotokoll Kommunestyret 01.11.2006 Sakliste KST-92/06 2. TERTIALMELDING 2006 KST-93/06 FRAMTIDIG SEREMONILOKALE - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE KST-94/06 EVENTUELT KJØP AV SKI MAGASINLEIR KST-95/06 MINDRETALLSANKE

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 20.05.2010. Sakliste KST-39/10 BYGGE BARNEHAGEN PÅ LANGHUS I KOMMUNENS REGI OG BYGGE NESTE BARNEHAGE SOM OPS.

Møteprotokoll. Kommunestyret 20.05.2010. Sakliste KST-39/10 BYGGE BARNEHAGEN PÅ LANGHUS I KOMMUNENS REGI OG BYGGE NESTE BARNEHAGE SOM OPS. Møteprotokoll Kommunestyret 20.05.2010 KST-37/10 ÅRSMELDING GRØNT REGNSKAP 2009 Sakliste KST-38/10 LEGGE HØYSPENTLINJENE I SKI SENTRUM VEST I BAKKEN KST-39/10 BYGGE BARNEHAGEN PÅ LANGHUS I KOMMUNENS REGI

Detaljer

Møteinnkalling Politisk arbeidsgruppe for kommunereformen i Ski kommune

Møteinnkalling Politisk arbeidsgruppe for kommunereformen i Ski kommune Møteinnkalling Politisk arbeidsgruppe for kommunereformen i Ski kommune Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til ingvild.belckolsen@ski.kommune.no Møtested:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014. Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV

Møteprotokoll. Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014. Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV Side Møteprotokoll Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014 TM-25/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015-2018 Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV TM-27/14

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Varamedlem Jan Lie Ellen Solbrække Varamedlem Varamedlem

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Varamedlem Jan Lie Ellen Solbrække Varamedlem Varamedlem MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 15.03.2017 Tid 10:35 12:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække FO Varaordfører Lars-Kristian

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 24.11.2010. Sakliste SAM-52/10 REVIDERING AV UTLEIEREGLEMENT MED PRISER FOR KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 24.11.2010. Sakliste SAM-52/10 REVIDERING AV UTLEIEREGLEMENT MED PRISER FOR KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg for samfunn og miljø 24.11.2010 Sakliste SAM-51/10 NY RENOVASJONSLØSNING OG NY RENOVASJONSFORSKRIFT FOR FOLLO SAM-52/10 REVIDERING AV UTLEIEREGLEMENT MED PRISER FOR KOMMUNALE BYGG

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.08.2007. Sakliste. Protokoll. Janne Myrmo (SV) inhabil sak 40/07

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.08.2007. Sakliste. Protokoll. Janne Myrmo (SV) inhabil sak 40/07 Møteprotokoll Kommunestyret 29.08.2007 KST-40/07 FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2007-2019 Sakliste KST-41/07 HELHETLIG STYRING - UTVIKLING OG FORBEDRING I SKI KOMMUNE KST-34/07 EVALUERING AV RENHOLDSAVDELINGEN,

Detaljer

Gunnar Schulz (Frp) deltok ved behandling av sak 41/13. Anne Margrethe Knarud (Sp) Rådmann Arne Skogsbakken, kommunalsjef Gaute Øvrebotten

Gunnar Schulz (Frp) deltok ved behandling av sak 41/13. Anne Margrethe Knarud (Sp) Rådmann Arne Skogsbakken, kommunalsjef Gaute Øvrebotten MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 27.08.2013 kl 0900 1425 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Gunnar Schulz (Frp)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ski kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL. Ski kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Møtetid: 01.11.2016 kl. 18:00 Sted: Ski rådhus - formannskapsalen Kl 1800 19:40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Lars Christian Bilet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet Ås kommune Møtetid: 22.10.2014 kl. 16.30 17.35 Sted: Ås kulturhus, Lille sal MØTEPROTOKOLL Formannskapet Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Ap: Johan Alnes, Ivar Ekanger

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 02.05.2007. Sakliste KST-23/07 KUNNSKAPSLØFTET FOR GRUNNSKOLEN, PLAN OG BUDSJETT FOR 2007-08.

Møteprotokoll. Kommunestyret 02.05.2007. Sakliste KST-23/07 KUNNSKAPSLØFTET FOR GRUNNSKOLEN, PLAN OG BUDSJETT FOR 2007-08. Møteprotokoll Kommunestyret 02.05.2007 Sakliste KST-20/07 ST.MELD. NR. 12 (2006/2007) REGIONALE FORTRINN - REGIONAL FRAMTID - UTTALELSE KST-21/07 PERSONLIGE OPPDRAGSTAKERE PÅ PRAKTISK BISTAND KST-22/07

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 06.09.2006 KST-75/06 MINDRE VEDTEKTSENDRING FOR FOLLO ØKONOMISKE RÅDGIVNINGSTJENESTE

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 06.09.2006 KST-75/06 MINDRE VEDTEKTSENDRING FOR FOLLO ØKONOMISKE RÅDGIVNINGSTJENESTE Møteprotokoll Kommunestyret 06.09.2006 Sakliste KST-75/06 MINDRE VEDTEKTSENDRING FOR FOLLO ØKONOMISKE RÅDGIVNINGSTJENESTE KST-76/06 SAMARBEID MELLOM SKI KOMMUNE OG SKI NÆRINGSRÅD KST-77/06 ENDRING I SELSKAPSAVTALE

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 01.06.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-18:45 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Christian Granli,

Detaljer

Saksutskrift. Frogn kommune og kommunereformen - forankring i nytt kommunestyre

Saksutskrift. Frogn kommune og kommunereformen - forankring i nytt kommunestyre Saksutskrift Frogn kommune og kommunereformen - forankring i nytt kommunestyre Saksbehandler: Anne Lise Larsson Saksnr.: 14/03057-37 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Kommunestyret 2015-2019 204/15 07.12.2015

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for omsorg og helse 09.04.2014. Sakliste OH-18/14 PROSEDYRER FOR GENERELL SAKSBEHANDLING OG KLAGESAKSBEHANDLING

Møteprotokoll. Utvalg for omsorg og helse 09.04.2014. Sakliste OH-18/14 PROSEDYRER FOR GENERELL SAKSBEHANDLING OG KLAGESAKSBEHANDLING Side Møteprotokoll Utvalg for omsorg og helse 09.04.2014 Sakliste OH-14/14 BOTILBUD TIL MENNESKER MED RUSAVHENGIGHET OH-15/14 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - CAFE SJARM, IDRETTSVEIEN 6, 1400 SKI OH-16/14

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 24.09.2014. Sakliste FSK-59/14 MEDVIRKNING FRA KS I LOKALE OG REGIONALE PROSESSER I EN KOMMUNEREFORM

Møteprotokoll. Formannskapet 24.09.2014. Sakliste FSK-59/14 MEDVIRKNING FRA KS I LOKALE OG REGIONALE PROSESSER I EN KOMMUNEREFORM Side Møteprotokoll Formannskapet 24.09.2014 Sakliste FSK-57/14 KANDIDATER TIL ÅRSMØTE I OSLO OG OMEGN FRILUFTSRÅD FSK-58/14 RE-GODKJENNING AV SKI KOMMUNE SOM TRYGT LOKALSAMFUNN FSK-59/14 MEDVIRKNING FRA

Detaljer

Kommunereformarbeidet

Kommunereformarbeidet Kommunereformen Statuskartlegging: Kommunereformarbeidet i Akershus pr. januar 2015 Forord Fylkesmannen ønsker å takke for en god oppstart med kommunereformarbeidet høsten 2014. Vi har noen måneder med

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget Sakliste

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget Sakliste Side Møteprotokoll Plan og byggesaksutvalget 11.11.2014 Sakliste PBU-46/14 REGULERINGSPLAN FOR E18 I SKI, FORSLAG TIL UTVIDET PLANGRENSE PBU-47/14 REGULERINGSPLAN TURSTI SKI - HAUGBRO - 1.GANGSBEHANDLING

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 20.06.2012. Sakliste

Møteprotokoll. Kommunestyret 20.06.2012. Sakliste Møteprotokoll Kommunestyret 20.06.2012 Sakliste KST-61/12 KONKURRANSEUTSETTING AV HELE ELLER DELER AV FINSTADTUNET KST-62/12 REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEI MELLOM SKI OG KRÅKSTAD LANGS FV. 028.01,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ski kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL. Ski kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Møtetid: 20.03.2017 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Lars Christian Bilet (FrP), Roar

Detaljer

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo (sak 72-73). 72/14 14/ tertialrapport - investering 3

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo (sak 72-73). 72/14 14/ tertialrapport - investering 3 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 28.10.2014 kl. 9.00 14.30. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.11.2006. Sakliste

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.11.2006. Sakliste Møteprotokoll Kommunestyret 29.11.2006 KST-98/06 FORSKRIFT OM HUNDEHOLD I SKI KOMMUNE Sakliste KST-99/06 HØRING - NOU 2006:2 - STATEN OG DEN NORSKE KIRKE KST-100/06 BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER I SKI KOMMUNE

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Møtedato: 12.09.2013 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 11:00-12:00 Møteprotokoll Fra sak: 116/13 Til sak: 118/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 19.10.2016 Tid 10:00 13:15 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 11.11.2009. Sakliste. Protokoll

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 11.11.2009. Sakliste. Protokoll Møteprotokoll Utvalg for samfunn og miljø 11.11.2009 SAM-41/09 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2010-2013 SAM-42/09 VEDLIKEHOLDSPLAN KOMMUNALE BYGG Sakliste SAM-43/09 NAVNESAK - FORSLAG TIL NYTT VEINAVN PÅ KRÅKSTAD

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 27.09.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 27.09.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 27.09.2007 FRA SAKSNR: 79/07 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 88/07 TIL KL: 21.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Karin Kvisten : Hans

Detaljer

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 23.04.2012. Sakliste

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 23.04.2012. Sakliste Møteprotokoll Rådet for likestilling av funksjonshemmede 23.04.2012 Sakliste RFF-7/12 SØKNAD OM MIDLER TIL KREFTKOORDINATORSTILLINGER RFF-8/12 NORDRE FINSTAD, FELT C1 - MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 28.06.2006 KST-67/06 FOLLO OMSORGSBOLIGER - ENDRING AV EIERFORM. OVERFØRING TIL SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 28.06.2006 KST-67/06 FOLLO OMSORGSBOLIGER - ENDRING AV EIERFORM. OVERFØRING TIL SKI KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret 28.06.2006 Sakliste KST-67/06 FOLLO OMSORGSBOLIGER - ENDRING AV EIERFORM. OVERFØRING TIL SKI KOMMUNE KST-68/06 FOLLO BARNEVERNVAKT - ALTERNATIV ORGANISERING, NYE VEDTEKTER KST-69/06

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 27.11.2013. Sakliste FSK-80/13 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER

Møteprotokoll. Formannskapet 27.11.2013. Sakliste FSK-80/13 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER Side Møteprotokoll Formannskapet 27.11.2013 FSK-73/13 VEDTAKSOPPFØLGNING 2-2013 FSK-74/13 KIRKEVEIEN 3 - SENTRUMSKJØKKEN Sakliste FSK-75/13 SAMARBEIDSAVTALE - SKIFORENINGEN 2014-2020 FSK-76/13 BEGEISTRINGSETATEN

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 27.09.2006 FRA SAKSNR: 54/06 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 61/06 TIL KL: 19:05 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: Tid: 18:30

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: Tid: 18:30 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Formannskapet Formannskapssalen, Enebakk Dato: 08.10.2007 Tid: 18:30 herredshus Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tore Tidemann Ordfører H

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for helse og omsorg Møterom 2, 2. etg- Ignagard, Dato: 16.11.2011 Tid: 19:00 Ignagard Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Maria Sylvia

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-29355/2012 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 18.09.2012 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 12.09.12 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 14.02.2017 Tidspunkt: 09:30 14:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 24.09.2009 Tid: kl. 16.00 Slutt: kl. 20.15 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede.

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.11.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stein Cato Røsnæs MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stein Cato Røsnæs MEDL AP Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.10.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Edquist

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem SV Ole L. Haugen Ordfører AP Tom Skare Torfinn Stub

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem SV Ole L. Haugen Ordfører AP Tom Skare Torfinn Stub Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Frivilligsentralen Dato: 05.07.2011 Tidspunkt: 09:00 12:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 229/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 94/12 Kommunestyret 08.10.2012 KOMMUNEDELPLAN FOR KLØFTA - AVKLARING AV

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer 1 Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 29.10.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Torp Leder KRF Lars Espeland Medlem

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 29.05.2017 Møtested: Havnås møterom Møtetid: 09:00-10:30 Til stede Medlemmer: Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas, Marianne Bjerkeli, Martha

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 30.11.2011. Sakliste FSK-53/11 OPPNEVNING AV KONTAKTPERSONER TIL LOKAL AGENDA 21-FORUMET I SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Formannskapet 30.11.2011. Sakliste FSK-53/11 OPPNEVNING AV KONTAKTPERSONER TIL LOKAL AGENDA 21-FORUMET I SKI KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet 30.11.2011 Sakliste FSK-53/11 OPPNEVNING AV KONTAKTPERSONER TIL LOKAL AGENDA 21-FORUMET I SKI KOMMUNE FSK-54/11 VALG AV KONTROLLUTVALG FSK-55/11 FORSLAG TIL MANDAT FOR HOVEDKOMITÉEN

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 19.10.2010 Møtetid: Kl. 18:00 1930 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 057/10-062/10 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 28.02.2008 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus Medlem

Detaljer

Sørum kommunestyre Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum kommunestyre Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum kommunestyre 26.03.2008 Side 1 av 7 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus 26.03.2008 Møtetidspunkt: 19.00

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskap

MØTEPROTOKOLL Formannskap MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtetid: 25.01.2017 kl. 18.30 22.15 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Ap: Ola Nordal, Laila P. Nordsveen, Johan

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 13.01.2016 Tid: 09:00 12:55 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække FO f.o.m. sak 6/16

Detaljer

Modum kommune MØTEPROTOKOLL

Modum kommune MØTEPROTOKOLL Modum kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 14.02.2011 kl. 1800 Møteleder: Ordfører Terje Bråthen Forfall: Eva Baustad (Kfr) og Øyvind Blix (Sp) Varamedlemmer: Erik H. Berg (V) og Gunnar

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådhuset 09.12.2010

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådhuset 09.12.2010 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådhuset 09.12.2010 Fra HTM-sak: 87/10 Fra kl.: 18.00 Til HTM-sak: 93/10 Til kl.: 20.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Møtetid: 02.05.2017 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Lars Christian Bilet (FrP), Roar

Detaljer

Sørum kulturutvalg Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum kulturutvalg Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum kulturutvalg 04.03.2008 Side 1 av 7 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kulturutvalget Blaker Gamle Meieri 04.03.2008 Møtetidspunkt:

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.04.2009 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede:

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.04.2009 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede: Randaberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.04.2009 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap), varaordfører Sverre Nergaard (Ap)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-22 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for tjenesteutvikling 08.12.2010. Sakliste TU-31/10 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2009-10

Møteprotokoll. Utvalg for tjenesteutvikling 08.12.2010. Sakliste TU-31/10 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2009-10 Møteprotokoll Utvalg for tjenesteutvikling 08.12.2010 TU-26/10 SKOLESKYSS I SKI KOMMUNE Sakliste TU-27/10 AVTALE OM SAMARBEID OM FOLLO BARNE- OG UNGDOMSSKOLE ORGANISERT ETTER VERTSKOMMUNEMODELLEN TU-28/10

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 54/14 Kommunestyret

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 54/14 Kommunestyret ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2014/510 Arkivkode: 002 Saksbehandler: Kjersti Øiseth Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 54/14 Kommunestyret 24.06.2014 Forestående kommunereform Dokumenter som er vedlagt:

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 23.08.2011. Sakliste

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 23.08.2011. Sakliste Møteprotokoll Plan og byggesaksutvalget 23.08.2011 Sakliste PBU-22/11 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SOLBORGVEIEN 2, 4 OG 6 2. GANGS BEHANDLING PBU-23/11 OMREGULERING FRA INDUSTRI TIL KONTOR OG KURS/KONFERANSESENTER

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.10.2010 Tid: 09.00 14.30 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef Gaute Øvrebotten Kommunalsjef

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Sosial- og omsorgsutvalget Sørum sykehjem 06.03.2008 Møtetidspunkt: kl. 19 med befaring

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 12.06.2017 Møtested: Askim kulturhus Møtetid: 19:30-20:16 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Christian Granli,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 18.09.2014 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

ÅRSMELDING FOR Rådet for Likestilling av Funksjonshemmede i Ski kommune

ÅRSMELDING FOR Rådet for Likestilling av Funksjonshemmede i Ski kommune ÅRSMELDING FOR 2012 Rådet for Likestilling av Funksjonshemmede i Ski kommune Kommunestyret har valgt Rådet for Likestilling av Funksjonshemmede, som har bestått av følgende medlemmer i 2012: Ann Kristin

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll

Kommunestyret. Møteprotokoll Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 08.02.2011 001/11 Godkjenning av møteprotokoll 09.12.2010 002/11 Delegasjonssaker 003/11 Meldinger 004/11 Søknad om fritak politiske verv 005/11 Valgstyret

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Klæbu kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09:00 Slutt: 14:15 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter

Detaljer

Medlem Medlem. SP SP Svein Erik Unsgård Medlem SP Kåre Lunden Medlem SP Andreas Andersen Medlem SP Odd Gulbrandsen Medlem AP/SV

Medlem Medlem. SP SP Svein Erik Unsgård Medlem SP Kåre Lunden Medlem SP Andreas Andersen Medlem SP Odd Gulbrandsen Medlem AP/SV TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 11.02.2016 Tidspunkt: 19:00-21:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Lars Græsli Medlem AP/SV Mona

Detaljer