Til aksjonærene i St. Halvardsgate 25 A-C AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til aksjonærene i St. Halvardsgate 25 A-C AS"

Transkript

1 1 Til aksjonærene i St. Halvardsgate 25 A-C AS Velkommen til generalforsamling 3. mai 2017 kl i St. Halvardsgate 25 A (Vaskeriet) Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for aksjeselskapet ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte St. Halvardsgate 25 A-C AS det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare én har stemmerett. Aksjeeier kan møte ved fullmektig. Leietaker har rett til å møte, men uten stemmerett. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i St. Halvardsgate 25 A-C AS avholdes 3. mai 2017 kl i St. Halvardsgate 25 A (Vaskeriet). 2 Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av en til å føre protokoll og minst en møtedeltaker som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2016 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG Det er ikke kommet inn saker til behandling. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 1 varamedlem for 1 år Oslo Styret i St. Halvardsgate 25 A-C AS Lars Toft-Eriksen /s/ Kristine Syvertsen Berg /s/ Martin Peder Fronth Furan /s/ Kristin Von Hirsch /s/ Kjersti H. Hindrum Vestli /s/

3 3 ÅRSBERETNING FOR 2016 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har aksjeselskapets tillitsvalgte vært: Styret Leder Lars Toft-Eriksen Styremedlem Kristine Syvertsen Berg Styremedlem Martin Peder Fronth Furan Styremedlem Kristin Von Hirsch Styremedlem Kjersti H. Hindrum Vestli Varamedlem Charles Edmond Jean Francois Styrets medlemmer består i dag av 2 menn og 3 kvinner. Aksjeselskapet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om St. Halvardsgate 25 A-C AS Aksjeselskapet består av 48 leiligheter knyttet til aksjer. St. Halvardsgate 25 A-C AS er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 1 Gamle Oslo i Oslo kommune med følgende adresse: St Halvardsgate 25 A - C Gårds- og bruksnummer : Aksjeselskapets formål er å gi aksjonærene enerett til bruk av egen bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Aksjeselskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Aksjeselskapet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. St. Halvardsgate 25 A-C AS har ingen ansatte. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Aksjeselskapets revisor er BDO AS.

4 4 Styrets arbeid Det er avholdt ni styremøter siden forrige generalforsamling. Styremedlemmene har fordelt ansvar for oppfølging av de ulike oppgavene seg imellom. Samarbeidet i styret har fungert godt. Varamedlem, Charles-Edmond Francois, har fulgt styremøtene regelmessig. Det har ikke oppstått større skader i bygget i perioden. Det har vært noen mindre vannskader. Selskapet har gjennomført vedlikeholdsarbeider i perioden. Oppgraderingen av gårdsplassen med nytt asfaltdekke og sykkelskur ble ferdigstilt våren I forbindelse med en omorganisering og effektivisering av selskapets drift ble det foretatt en nedbemanning av selskapets ene ansatte. Selskapet har i dag en avtale om renhold med Alt i Vaktmestertjenester. Forut for denne avtalen ble det inngått en avtale om renhold med Living Clean Renhold AS. Living Clean Renhold misligholdt avtalen noe som førte til at avtalen ble terminert. Dette førte til at vi i en periode ikke hadde renhold og det førte også til skader på bygget. Disse skadene er nå utbedret. Styret jobber kontinuerlig med å følge opp selskapets HMS rutiner.

5 5 KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2016 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av aksjeselskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om aksjeselskapets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2016 er satt opp under denne forutsetning. Aksjeselskapet har negativ egenkapital i balansen (udekket tap). Dette er nærmere omtalt i årsregnskapet under noten for udekket tap. Inntekter Driftsinntekter i 2016 var til sammen kr Dette er kr lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak tomme leieforhold parkeringsplasser. Kostnader Driftskostnadene i 2016 var til sammen kr Dette er kr lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak mindre kostnader til grunnarbeider/avfallscontainere enn budsjettert og mindre utgifter til energi/fyring enn budsjettert. Resultat Årets resultat på kr fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Kommentarer til aksjeselskapets arbeidskapital pr Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler og viser aksjeselskapets likviditet. Arbeidskapitalen pr var kr For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

6 6 KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2017 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet. Kommunale avgifter i Oslo kommune Oslo Kommune har ikke budsjettert med endring i de kommunale avgiftene for Energikostnader I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2017er budsjettert med en økning på 6%. Premieendringen er en følge av indeksjustering på bygninger på 4,2 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i St. Halvardsgate 25 A-C AS. Lån St. Halvardsgate 25 A-C AS har lån i Obos og Husbanken. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto 0,15 % p.a Sparekonto 0,65 % p.a Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester aksjeselskapet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Budsjettet er basert på uendrede felleskostnader for året For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo Styret i St. Halvardsgate 25 A-C AS Lars Toft-Eriksen /s/ Kristine Syvertsen Berg /s/ Martin Peder Fronth Furan /s/ Kristin Von Hirsch /s/ Kjersti H. Hindrum Vestli /s/

7 8 BDO AS Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Uavhengig revisors beretning Til generalforsamlingen i St. Halvards gate 25 A-C AS Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert St. Halvards gate 25 A-C AS s årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2016, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2016, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Grunnlag for konklusjonen Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISAene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Annen informasjon Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke den andre informasjonen. I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den andre informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. Styrets ansvar for årsregnskapet Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Uavhengig revisors beretning 2016 St. Halvards gate 25 A-C AS - Side 1 av 3

8 9 Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll. opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt driftforutsetningen ved avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Uavhengig revisors beretning 2016 St. Halvards gate 25 A-C AS - Side 2 av 3

9 10 Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften. evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen. Uttalelse om øvrige lovmessige krav Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 16. mars 2017 BDO AS Merete Otterstad Sandsnes statsautorisert revisor Uavhengig revisors beretning 2016 St. Halvards gate 25 A-C AS - Side 3 av 3 DO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale B nettverket BDO, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO MVA.

10 7 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Reduksjon udekket tap

11 11 BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Andre varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Kortsiktige fordringer Driftskonto OBOS-banken Skattetrekkskonto OBOS-banken Sparekonto OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Aksjekapital Udekket tap SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Påløpte renter Påløpte avdrag Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

12 12 Pantstillelse Garantiansvar 0 0 Oslo Styret i St. Halvardsgate 25 A-C AS Lars Toft-Eriksen /s/ Kristine Syvertsen Berg /s/ Martin Peder Fronth Furan /s/ Kristin Von Hirsch /s/ Kjersti H. Hindrum Vestli /s/

13 NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører myndighetene og kan ikke disponeres fritt. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Parkeringsleie Felleskostnader Seksjonert lokale SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Parkeringsleie SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Korrigeringer på reskontro 181 SUM ANDRE INNTEKTER 181

14 14 NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Annen lønn, ikke feriepenger Lønn rengjøringshjelp Påløpte feriepenger Arbeidsgiveravgift Yrkesskadeforsikring -425 SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2015/2016, og er på kr NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS Eiendomsforvaltning AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Steinbakken entreprenør AS SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg Drift/vedlikehold parkeringsanlegg -806 Egenandel forsikring Kostnader dugnader -346 SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene.

15 15 NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI/FYRING Elektrisk energi Olje Strøm oljefyr el.bereder SUM ENERGI / FYRING NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Trykksaker Andre kontorkostnader Porto Bank- og kortgebyr SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken 471 Renter av sparekonto i OBOS-banken 466 Renter av for sent innbetalte felleskostnader 334 Kundeutbytte Gjensidige SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Renter lån OBOS-banken Renter lån Husbanken Gebyrer lån OBOS-banken Gebyrer lån Husbanken -60 Renter på leverandørgjeld/overtrekksrente OBOS-banken -555 Andre rentekostnader -207 SUM FINANSKOSTNADER

16 . 16 NOTE: 14 BYGNINGER Tilgang SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i Gnr.233/bnr.184 Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold. NOTE: 15 VARIGE DRIFTSMIDLER Søppelhus Tilgang Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER NOTE: 16 KORTSIKTIGE FORDRINGER Lynet Internett, fibernett januar SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2017, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i NOTE: 17 AKSJEKAPITAL Aksjekapitalen er på kr fordelt på 48 aksjer à kr Styremedlemmer som også er leieboere eier aksjer på lik linje med øvrige beboere. NOTE: 18 UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital. Dette skyldes at eiendelene, deriblant bygningene, står bokført til opprinnelige priser. Konsekvensen av dette er at de balanseførte verdiene av eiendelene ikke gjenspeiler markedsprisen. Erfaring med omsetning av enkeltleiligheter gir informasjon om at den totale verdien av selskapets eiendommer er høyere enn den balanseførte verdien. Dermed vurderes den faktiske egenkapitalen til å være positiv av styret i selskapet.

17 .. 17 NOTE: 19 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Husbanken Lånet er et serielån med fastrenteavtale frem til Rentesatsen pr var 4,00 %. Løpetiden er 30 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år OBOS-banken Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr var 3,35 %. Løpetiden er 14 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år OBOS-banken Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr var 3,35 %. Løpetiden er 20 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 20 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Andre innskudd SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD NOTE: 21 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Midlertidig deposita SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 22 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Pantelån Påløpte avdrag TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr følgende bokførte verdi: Bygninger

18 18 Tomt TOTALT Orientering om aksjeselskapets drift Vaktmestertjeneste Boligaksjeselskapet har avtale om vaktmestertjeneste med AS Alt i vaktmestertjenester. Med unntak av akutte tilfeller, skal den enkelte beboer selv ikke ta kontakt med vaktmester eller andre tjenesteleverandører. Slike henvendelser må samordnes og gå gjennom styret. Gården vil ikke ta ansvar for å betale for tjenester som ikke er bestilt av styret. Beboere som kjenner til forhold i gården som trenger tilsyn eller oppgaver som bør utføres, må derfor gi beskjed om dette til styret. Det enkleste for styret er om beboeren sender en e-post med informasjon om oppgaven og hvor mye dette haster. Beboeren må huske å oppgi navn og leilighetsnummer. Normalt er det vaktmesteransvarlig i styret som håndterer denne henvendelsen. Dersom det likevel oppstår et akutt behov må den enkelte beboer selv kontakte vaktmester, som da vil rykke ut. Slike situasjoner kan for eksempel være vannlekkasje, personer som sitter fast i heisen eller tilfeller der det er behov for å gripe inn med en gang for å hindre skade på personer eller eiendom. Den enkelte beboer må selv vurdere om det er nødvendig å tilkalle vaktmester eller om det er mulig å vente til første ordinære arbeidsdag. Den beboeren som har bestilt utrykning må gi beskjed til styret. Vaktmesteren kan nås på vakttelefon , hele døgnet. Parkering Boligaksjeselskapet har parkeringsplasser hvor eiere som ønsker dette betaler for et parkeringsoblat gjennom felleskostnadene. Beboere som ønsker plass kan ta kontakt med styret. Nøkler/skilt Nøkler og skilt kan bestilles via selskapet hjemmeside - Vaskeri: Fellesvaskeriet ligger i oppgang A og skal brukes i henhold til gjeldende regler. Åpningstider ble endret i 2015 og er nå mandag-lørdag og søndag Bruk av vaskeriet er gratis for aksjonærer. Vasketid reserveres på reservasjonstavla i vaskeriet. Forsikring Boligaksjeselskapets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om boligaksjeselskapets forsikring brukes, kan aksjonær belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor aksjonærs ansvar. Den enkelte aksjonær må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

19 19 Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er boligaksjeselskapets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er aksjonærs ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Internkontroll innebærer at boligaksjeselskapet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse,- miljø- og sikkerhet å gjøre i boligaksjeselskapets regi. Styret ivaretar internkontrollen til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har boligaksjeselskapet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Kabel-TV og internett Selskapet har en avtale med GET om levering av kollektiv analog grunnpakke. Selskapet har kollektiv avtale med Lynet om levering av høyhastighets internett. Avtale om leveranse av elektrisk kraft Boligaksjeselskapet får levert kraft til fellesanlegg fra Hafslund. Energiregnskap Aksjeselskapet får levert et årlig energiregnskap fra OBOS. Formålet med energiregnskapet er å gi styret en oversikt over aksjeselskapets energiforbruk, fordelt på romoppvarming, varmtvann, belysning, fellesvaskeri og lignende. Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan aksjonæren utarbeide energiattest for sin bolig. Større vedlikehold og rehabilitering 2015 Oppgradering av gårdsplassen, som innebærer ny asfalt, sykkelskur og planering Vedlikehold av soilrør Vareheis - Vedlikehold og reparasjon Oppussing av vaskeri 2011 Rehabilitering av fyringspipe 2010 Nytt taktekke 2010 Etterisolering av fasadeveggene mot vest og syd 2010 Pussutbedring/maling av fasadevegger 2010 Etterisolering av loft med ekstra isolasjonsmatter 2010 Rensing av ventilasjonssjakter 2010 Nytt asfalttekke og gjerde i bakgården 2010 Rehabilitering av pipeløp 2010 Maling av balkonggulv

20 Vinduer og balkongdører ble kontrollert og smurt, og listene ble malt Nye avfallsbrønner Arbeidet er utført av Steinbakken Entreprenør AS 2010 Brannvarslingsanlegg i utleielagrene Oppussing av dører og oppganger inkludert nytt calling anlegg 2008 Tilstandsrapport: Våren 2008 foretok ingeniør Petter Lahulm fra Dr. Techn. Kristoffer Apeland AS en teknisk tilstandsanalyse av bygget. VVS analyse ble også gjennomført Rehabilitering av heisene

21 21 VEDTEKTER FOR AS ST. HALVARDSGT. 25 A-C Fastsatt første gang 31. august 1949 Endret 9. februar 2010, 30. mai 2012 og 11. mai Selskapets navn er AS St. Halvards gate 25 A-C. 2. Selskapets formål er kjøp, salg og drift av eiendommen knyttet til St. Halvards gate 25 a-c i Oslo samt alt som står i forbindelse med dette. 3. Selskapets forretningskontor er i Oslo. 4. Selskapets aksjekapital utgjør kr fordelt på 48 aksjer à kr fullt innbetalt og lydende på navn. Til hver aksje er det knyttet en andelsobligasjon med en tilhørende leilighet i selskapets eiendom. 5. Selskapets styre består av 3-5 medlemmer som alle må være aksjonærer og leieboere evt. deres ektefeller eller myndige personer som hører til husstanden. Styreleder velges av styremedlemmene. Styrets medlemmer og dets leder velges for 2 år av gangen, dog således at det ved 1ste gangs valg velges 2 medlemmer for 1 år. Selskapets firma tegnes av styreleder sammen med 2 av styrets medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når styreleder og 2 styremedlemmer er til stede. Styrets godtgjørelse fastsettes av generalforsamlingen. Styret kan ikke meddele prokura. Styret inngår avtale med forretningsfører. Forretningsfører eller andre som selskapet har inngått kontrakt med kan ikke være medlem av styret. 6. Til enhver overlatelse av aksjer og andelsobligasjoner med tilhørende leilighet kreves skriftlig samtykke av selskapets styre. Søknad i forbindelse med styrets godkjenning skjer til forretningsfører. Aksjer og andelsobligasjoner kan bare omsettes i forbindelse med tilhørende leilighet. Styret kan forlange at oppgjør skal skje gjennom styret, og selskapet er i tilfelle berettiget til av salgssummen å dekke sitt eventuelle til godehavende hos selgeren. Styret kan med saklig grunn nekte å godta en kjøper som ikke ansees ønskelig som aksjonær og leieboer.

22 22 Kun fysiske personer kan være aksjonærer i selskapet, dog med unntak av de bestemmelser som følge av lov. 7. Styret fastsetter til enhver tid leiens størrelse således at den foruten vanlig driftsutgifter også dekker renter og avdrag. Pantsetting av fast eiendom avgjøres av generalforsamlingen. Leieforholdet kan ikke sies opp fra selskapets side så lenge den fastsatte husleien erlegges i rett tid, og leiekontrakten og husorden for øvrig overholdes. Framleie av hele leiligheten tilknyttet en andelsobligasjon er bare tillatt etter forut innhentet skriftlig samtykke fra styret, og på de vilkår som fastsettes av dette i hvert tilfelle. Fremleie er kun tillatt for opp til maksimum tre sammenhengende år, så fremt aksjonæren har bodd i leiligheten i minst ett av de siste to årene. Utover selskapets vedtekter reguleres fremleie i boligselskapet av Lov om borettslag. 8. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen mai måneds utgang. Innkallelse med angivelse av dagsorden og bilagt revidert regnskap for det foregående år skal sendes med 8 åtte - dagers skriftlig varsel til alle aksjonærer.

23 23 HUSORDENSREGLER FOR ST. HALVARDS GATE 25 A - C 1 Bruk av eiendommen Hver enkelt aksjonær i selskapet plikter å bruke boligen knyttet til vedkommendes aksje og eiendommen for øvrig aktsomt. Beboere skal opptre slik at det ikke er til ulempe og sjenanse for øvrige beboere på eiendommen. Boligselskapet kan kreve erstatning hos den enkelte aksjonær, dersom den vedkommende eller de vedkommende gir tilgang til eiendommen påfører eiendommen skade som følge av mangelfull overholdelse av plikten om aktsomhet. 2 Hensetning av private eiendeler Gårdsplass, bakgård, trappeoppgang, trapperepos, kjellerkorridorer, vaskeri, og andre fellesarealer skal ikke opptas med gjenstander tilhørende beboerne. Det er ikke tillatt å oppbevare gjenstander som sko og paraplyer utenfor inngangsdør til den enkelte leilighet. Gjenstander som nevnt ovenfor vil bli fjernet av selskapet uten forvarsel. Eier av slike gjenstander inkludert avfall kan belastes økonomisk for kostnaden ved fjerning av dette. 3 Avfall Enhver forurensning av gårdsplass, bakgård og ovennevnte fellesarealer er strengt forbudt. Det er strengt forbudt å hensette søppel og annet avfall i disse arealene. Det er separate avfallsbeholdere for papir og annet husholdningsavfall. Papir og papp skal kun legges i beholder for papir. Øvrig husholdningsavfall skal sorteres i henhold til kommunens retningslinjer med egne poser for plast og økologisk avfall. Det skal benyttes plastposer omkring alle former for avfall. Den enkelte beboer er ansvarlig for å holde det ryddig og rent omkring avfallsbeholderne. Glass og metall skal kastes i egne avfallsbeholdere plassert i nabolaget. Større gjenstander, elektriske apparater og miljøfarlig avfall skal leveres på en gjenbruksstasjon. Ethvert søl omkring avfallsbeholdere må unngås. 4 Nøkler og låsing av eiendommen Inngangsdører og kjellerdører skal lukkes og låses etter bruk. Dersom det er behov for å sette opp inngangsdører skal dette kun skje over kort tid og under oppsyn. Nøkler til eiendommen skal ikke overleveres til uvedkommende. Hver enkelt beboer er ansvarlig for å ta godt vare på nøkler tilhørende eiendommen. 5 Brannsikkerhet Branndører skal alltid holdes lukket, så frem de ikke er i bruk. Bruk av ild, som fyrstikker og lighter, er strengt forbudt i kjeller andre fellesarealer.

24 24 Det er ikke tillatt å oppbevare selvantennelig eller meget brannfarlig materiell i kjellerboder, som blant annet propanbeholdere, bensinkanner, og propanovner. Fellesarealer inkludert trapperom skal ikke benyttes til oppbevaring av private gjenstander, utenom på dertil oppmerkede områder. Det er ikke tillatt å hensette skotøy og annet i trapperom. Det er strengt forbudt å benytte kullgrill på balkongene. Gass- eller elektrisk grill kan benyttes hvis det ikke sjenerer andre beboere. 6 El-sikkerhet Den enkelte aksjonær plikter å påse at det elektriske anlegget tilknyttet leiligheten er i forskriftsmessig stand. Vedkommende plikter også å påse det elektriske anlegget benyttes slik at det ikke kan utgjøre risiko for brann. Sikringsskap tilknyttet den enkelte leilighet skal holdes låst med universallås for sikringsskap. 7 Rømningsveier Rømningsveier skal holdes fri for gjenstander som hindrer fri passasje. Dette gjelder trappeoppganger og balkonger, så vel som kjellerkorridorer. Rømningsporter på balkongene skal ikke blokkeres. Boligselskapet kan foreta rydning av balkonger på beboers regning, dersom rømningsveier ikke er tilstrekkelig fri. Beboeren plikter å fjerne snø og is på balkong. Heis skal ikke benyttes i tilfelle evakuering av eiendommen. Beboerne plikter å gjøre seg kjent med rømningsveiene. 8 Inngrep i eiendommens fasade og fellesarealer Det er ikke tillatt å henge opp plakater og oppslag av annen art på eiendommen, med mindre dette er nabovarsler. Oppslagstavler skal benyttes til dette formålet. Det er ikke tillatt å sette opp skilt eller plakater innenfor vinduene i leiligheten. Det er ikke tillatt å sette opp skilter, montrer tekniske installasjoner, kabler, flaggstenger, antenner eller annet på fasaden eller i fellesarealer. En hver montering av utstyr eller installasjoner på eller ved balkongene er ikke tillatt uten skriftlig forut innhentet samtykke fra boligselskapet, og skal i så tilfelle skje på de eventuelle vilkår som fastsettes av boligselskapet. Dette gjelder for eksempel parabolantenner, markiser og persienner. Montering av blomsterkasser på balkongens gelendre skal være sikret, slik at det ikke representerer fare for personskade. Det er ikke tillatt å ta hull i byggets ytre vegger uten skriftlig forut innhentet samtykke fra boligselskapet.

25 25 Det er ikke tillatt å male utvendige vindussprosser, dører, dørkarmer eller vegger uten skriftlig forut innhentet samtykke fra boligselskapet.. Det er ikke tillatt å skifte vinduer eller utvendige dører uten skriftlig forut innhentet samtykke fra boligselskapet. Det er ikke tillatt å foreta inngrep som på annet vis endrer eller forringer eiendommens funksjonalitet og estetiske uttrykk uten skriftlig forut innhentet samtykke fra boligselskapet. Markering av navn på ringeklokker og postkasser skal skje med boligselskapets standardiserte merkelapper. 9 Oppussing Arbeider som medfører inngrep i eksisterende bygningskonstruksjon skal meldes boligselskapet. Dersom det skal foretas inngrep i bærende bygningskonstruksjon skal det søkes om dette til boligselskapet. Til søknad om slik inngrep må det vedlegges statistiske beregninger av hvilke konsekvenser inngrepet har for veggenes bæreevne samt redegjørelse for eventuelle kompenserende tiltak. Slike beregninger utføres av den fagperson som styret utpeker, og bekostes av leilighetens aksjonær. Det er ikke tillatt å utføre inngrep i bærende bygningskonstruksjoner uten skriftlig forut innhentet samtykke fra boligselskapet. Dersom det skal foretas oppgradering av våtrom inkludert vann og avløp tilknyttet kjøkken skal dette meldes boligselskapet. Dette gjelder tiltak som medfører inngrep i eksisterende rørføringer og sluk, så vel som inngrep i vegger og gulv som kan ha betydning for sikkerheten mot vannlekkasje. Ved bytte av sluk og inngrep i vannrør utenom leiligheten og avløpsrør skal det søkes om dette til boligselskapet. Det er ikke tillatt å utføre slike tiltak uten skriftlig forut innhentet samtykke fra boligselskapet. Slike arbeider skal være utført av autoriserte fagfolk og gjøres i henhold til våtromsnormen. Ved slike tiltak skal kopi av samsvarserklæring oversendes boligselskapet. Det er ikke tillatt å bytte ut radiatorer uten skriftlig forut innhentet samtykke fra boligselskapet. Det er ikke tillatt å ta bryte brannceller mot andre leiligheter eller fellesarealer, dvs. leilighetens ytre vegger mot andre leiligheter og trappeoppgang, tak og gulv, uten skriftlig forut innhentet samtykke fra boligselskapet. Tiltak tilknyttet det elektriske anlegget som innebærer inngrep i sikringsskap tilhørende leiligheten skal meldes boligselskapet. Ved slike tiltak skal kopi av samsvarserklæring oversendes boligselskapet. Det er ikke tillatt å oppgradere hovedsikring tilhørende den enkelte leilighet utover 35 ampere. Det er ikke tillatt å trekke kabler åpent i trapperommet fra sikringsskap til leilighet, ei heller legge opp nye skjulte kabelføringer som innebærer inngrep i bærende konstruksjoner. Ved samtykke fra boligselskapet for ovennevnte tiltak skal tiltaket gjennomføres på de eventuelle vilkår som fastsettes av boligselskapet.

26 26 I Plan- og bygningsloven er det fastsatt hvilke tiltak som forutsetter søknad til kommunen om tillatelse for gjennomføring av tiltak. Dette gjelder blant annet bytte av sluk og andre tiltak som innebærer brudd på brannceller. Den enkelte aksjonær plikter selv å søke Plan og bygningsetaten i Oslo kommune om godkjenning av tiltak tilknyttet vedkommende leilighet. 10 Vedlikeholdsplikt Hver enkelt aksjonær i selskapet plikter å sørge for forsvarlig vedlikehold av boligen knyttet til vedkommendes aksje. Dette inkluderer slikt som vinduer, rør, ledninger og innvendige flater i leiligheten. Vedlikeholdsplikten omfatter reparasjon eller utskiftning av slikt som rør, ledninger, innvendige dører og innvendige deler av vinduskonstruksjon. Vedlikeholdsplikten omfatter det elektriske anlegget tilknyttet leiligheten fra hovedsikring i sikringsskap tilknyttet den aktuelle leilighet. Vedlikeholdsplikten omfatter ikke utskifting av vinduer som sådan, ytterdør til leiligheten, eller reparasjon eller utskiftning av bærende konstruksjoner og rør som er bygd inn i bærende konstruksjoner. Den enkelte aksjonær plikter like fullt å erstatte knuste vindusruter tilknyttet sin leilighet og kjellerbod, som følge av plutselig skade. Dette skal skje etter skriftlig samtykke fra boligselskapet. Det skal utvises særlig aktsomhet i forhold til bruk av vann i leiligheten. Den enkelte aksjonær plikter å påse at rørføringer i leiligheten er i orden. Det er ikke tillatt å dusje rett på gulv med mindre det foreligger våtromsmembran i henhold til våtromsnormen. Den enkelte aksjonær plikter å holde sluk under oppsyn og rengjøre dette regelmessig. Ved skade på eiendommen som følge av mangelfullt vedlikehold kan boligselskapet pålegge vedkommende aksjonær å utbedre skade. Boligselskapet kan kreve erstatning ved skade på eiendommen som følge av manglende vedlikehold. Boligselskapet kan ved slik skade også legge til grunn at boligselskapets forsikring ikke anvendes eller at vedkommende aksjonær dekker forsikringens egenandel. Vedlikeholdsplikten reguleres av Lov om borettslag Ro i leiligheten og eiendommen for øvrig Det skal generelt vises hensyn til naboer med tanke på sjenerende støy. Mellom kl og kl skal det være nattero i leiligheten og eiendommen for øvrig. I denne tid må det ikke musiseres, nyttes høyttaler, forårsakes sjenerende støy fra baderom, eller annet som kan virke sjenerende på omgivelsene. Skal det ved spesielle anledninger drives selskapelighet i leiligheten utover kl , skal beboerne av de tilstøtende leiligheter varsles på forhånd. Lydstyrken på stereoanlegg og lignende må innstilles slik at naboene ikke sjeneres. Støyende arbeider, som. banking og boring i vegger, er kun tillatt mellom kl og på hverdager og mellom kl og på lørdager. På søndager er slike arbeider forbudt. Særskilt støyende arbeider i forbindelse med langvarig oppussing er kun tillatt på hverdager mellom kl og kl Musikk- eller sangundervisning er ikke tillatt uten selskapets skriftlige samtykke. 12 Parkering av kjøretøy og andre fremkomstmidler

27 27 Biler og andre kjøretøyer må kun plasseres på dertil anviste plasser på gårdsplass, og kun med selskapets skriftlige tillatelse. For parkering av biler og andre motoriserte kjøretøyer gjelder særskilte parkeringsbestemmelser. Sykler skal parkeres i sykkelsykkelstativene utendørs eller i sykkelboden i kjeller. Sykler som står parkert andre steder på eiendommen vil bli fjernet uten forvarsel. Sykkelstativene og sykkelboden skal holdes fri for ødelagte og ubrukelige sykler. Slike sykler vil bli fjernet av boligselskapet. Port og dør til sykkelstativene og sykkelboden skal holdes låst. Barnevogner skal parkeres i boder for barnevogner tilknyttet hver enkelt oppgang. Barnevogner som står parkert andre steder på eiendommen vil bil fjernet uten forvarsel. Boder for barnevogner skal holdes frie for ødelagte og ubrukelige barnevogner. Slike barnevogner vil bli fjernet av boligselskapet. 13 Tøyvask Fellesvaskeri inkludert tørkerom i kjeller benyttes av beboerne i henhold til boligselskapets bestemmelser for bruk av fellesvaskeriet. Tøyvask i bad eller kjøkken eller i leiligheten for øvrig er bare tillatt såfremt det benyttes typegodkjente vaskemaskiner. Bruk av vaskemaskin og tørketrommel i leilighetene skal kun skje innenfor det tidsrom som er fastsatt for bruk av fellesvaskeri. 14 Banking og lufting av tøy Banking og lufting av tøy, møbler, tepper, sengeklær med videre. må kun foregå i bakgården mellom kl og Det er ikke tillat å lufte tøy fra vinduer. Risting av tepper og tøy fra vinduer og balkonger er ikke tillatt. 15 Lufting All lufting i leiligheter, kjeller og fellesarealer skal skje med varsomhet. I vinterhalvåret, om natten eller ved nedbør og sterk vind skal alle vinduer i kjeller og trappeoppganger holdes stengt. Dersom man finner det nødvendig å sette opp et vindu i trappeoppgang eller kjeller, plikter vedkommende å påse at det etter kort tid igjen blir lukket. Ved slik lufting skal det benyttes stormkrok. Vedkommende blir erstatningspliktig hvis skade inntreffer. Den enkelte beboer plikter å holde oppsyn med leiligheten under lufting. Det skal ikke luftes ved sterk nedbør. Det er forbudt å lufte gjennom entredør. Ved all lufting gjennom vinduer og balkongdør skal det benyttes stormkrok. Den enkelte beboer plikter å holde de rom hvor det er vann- og avløpsrør oppvarmet, slik at det unngås frostskader. 16 Bruk av kjellerboder Det skal ikke installeres elektronisk utstyr i kjellerbodene.

28 28 Må ved lagres i kjelleren skal vedstablene ikke legges inn til bygningsverk, men ha en klaring på minst 10 cm mellom ved og gulv, vegger og tak. Våt ved skal ikke lagres i kjelleren. Kjellerboder skal holdes låst. Vinduer i kjellerboder skal holdes lukket. 17 Husdyrhold Hold av husdyr er kun tillatt i leiligheten etter boligselskapets skriftlige samtykke. Styret kan inndra tillatelsen til dyrehold hvis det viser seg at dyret er til sjenanse for andre beboere eller bomiljøet. Ved dyrehold plikter beboer å ta hensyn til øvrige beboere med tanke på allergiplager og støy. Det er ikke tillatt å ta med husdyr i kjeller eller fellesvaskeri. Det er ikke tillatt å lufte husdyr i bakgård. Eier av husdyr plikter å plukke opp avføring etter husdyr på gårdsplass. Det er ikke tillatt å la husdyr late avføring i blomsterbed eller annen beplantning tilknyttet eiendommen. Det er ikke tillatt å legges ut mat til duer eller andre dyr. Dette gjelder også på balkong. 18 Lek på eiendommen Det er ikke tillatt å leke i fellesarealer innendørs eller på gårdsplassen. Det er ikke tillatt å slå ball eller spille fotball i bakgården. All annen lek i bakgården skal foregå med aktsomhet og skal ikke være til sjenanse for naboer. 19 Røyking Det er ikke tillatt å røyke i fellesarealer innendørs samt trapperepos ved inngangsdører, på gårdsplass eller i bakgård. Det skal ikke kastes sigarettsneiper på eiendommen. Det skal benyttes askebeger ved røyking på balkong. Ved røyking på balkong skal det vises hensyn til naboer. 20 Generelt Gjentatte brudd på husordensreglene kan få konsekvenser for vedkommende aksjonærs bruksrett til eiendommen, jf. Lov om borettslag 5-22 og Som husordensregler gjelder også de særskilte instrukser og regler som til enhver tid er gitt for eiendommen ved styret.

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 1 AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS

HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS Vedtatt på ordinært generalforsamling 13.05.02 Endret på ordinær generalforsamling 23.05.06, 10.05.07, 08.05.12, 14.05.13 og 07.05.14 Aksjonærene plikter å

Detaljer

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Treschowsgt. Terrasse D A/S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Til beboerne i Arnstein Boligsameie

Til beboerne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til beboerne i Arnstein Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS 1 Fagerheimgaten 9 AS Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE 1. INNLEDNING 1.1. For at beboerne skal sikres ro og orden, er enhver sameier og beboer ansvarlig for at bestemmelsene i denne husorden overholdes. 1.2. Hovedregelen er

Detaljer

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013.

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. Husordensregler Etterstad Øst Borettslag vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie 1 Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER Vedtatt på sameiermøte 9. april 2014 1 BEBOERNES PLIKT Beboerne plikter å følge husordensreglene, og er ansvarlige for at de overholdes av husstanden

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie 1 Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 1 Sameiet Kolbotnveien 46 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 1 Tangerudhagen Boligsameie 1 Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie 1 Lommedalstunet Sameie Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 98 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 98 Boligse. Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26.05.2011, kl. 18.00 i Sessvollmoen militærleir, bygg 0103. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie 1 Marienfryd Utomhussameie Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

Innkalling til sameiermøte

Innkalling til sameiermøte 1 Løvlia Boligsameie Innkalling til sameiermøte Ordinært sameiermøte i Løvlia Boligsameie holdes mandag 4. april 2016 kl. 19.00 i Smestadtoppen barnehage. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet 1 Parkgården Sameiet Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte.

Detaljer

HUSORDENS- REGLER Sist endret 14. mars 2016

HUSORDENS- REGLER Sist endret 14. mars 2016 HUSORDENS- REGLER Sist endret 14. mars 2016 1. Hvem disse husordensregler gjelder for 2. Støyende arbeid, musikkøvelser etc. 3. Lufting på balkong etc. 4. Fotballsparking, støyende lek etc. 5. Antenner,

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET FRYSJAVEIEN 1,3 OG 5

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET FRYSJAVEIEN 1,3 OG 5 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET FRYSJAVEIEN 1,3 OG 5 1 Byggene er oppført i jernbetong. Dette skaper lydmessige problemer og stiller store krav om å vise hensyn. 2 Hver enkelt seksjonseier plikter å sørge

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag 1 Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004.

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. Følgende ordensregler er satt opp for å skape gode og ordnede forhold i gården. Det første og viktigste bud er imidlertid

Detaljer

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

AS ST. HALVARDSGATE 25 A-C ÅRSBERETNING 2008

AS ST. HALVARDSGATE 25 A-C ÅRSBERETNING 2008 AS ST. HALVARDSGATE 25 A-C ÅRSBERETNING 2008 Selskapets virksomhet Selskapets virksomhet er drift av boligeiendommen med adresse St. Halvardsgate 25A herunder utleie i forhold til vedtektene som forutsetter

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte 2014

Innkalling til ordinært årsmøte 2014 1 Etterstadkroken Vel Innkalling til ordinært årsmøte 2014 Ordinært årsmøte i Etterstadkroken Vel avholdes torsdag 12. juni 2014 kl. 19:00 på Rica Helsfyr Hotel, Strømsveien 108. Til behandling foreligger:

Detaljer

LØRENHALLEN AS Org.nr

LØRENHALLEN AS Org.nr LØRENHALLEN AS Org.nr. 943 048 762 Årsberetning 2015 Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Lørenhallen AS er utleie og drift av idrettshall, samt arbeid i tilknytning til dette, med

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie 1 Eilif Boligsameie Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag

Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag 1 Vestbysletta Borettslag Til andelseierne i Vestbysletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

HUSORDENSREGLER. SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007

HUSORDENSREGLER. SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007 HUSORDENSREGLER for SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007 INNHOLD: 1. Bruk av fellesareal og fellesanlegg... s 2 2. Bruk av bolig... s. 3 3. Dyrehold... s. 3 4. Søppel og dugnad... s.

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Adamstuen Borettslag Dato 06.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Søsterhjemmet OUS-U.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Adamstuen Borettslag Dato 06.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Søsterhjemmet OUS-U. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Adamstuen Borettslag Dato 06.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Søsterhjemmet OUS-U. Tilstede var 20 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen21 stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag

Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag 1 Vikinggrenda Borettslag Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

463 Jardin Foya Blanca BA

463 Jardin Foya Blanca BA 463 Jardin Foya Blanca BA Årsregn skap 463 Jardin Foya Blanca BA Inntekter Note Budsjett 2012 Innbetalt fellesutgifter 3 545 950 4 539 569 3 807 400 Tillegg fellesutgifter 462 461 529 700 540 000 Innbetalt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Solsiden 2 Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo

Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo 1 Formål Formålet med husordensreglene er å legge grunnlag for et godt bomiljø i sameiet, noe som er alles ansvar, enten man eier eller leier i Seilduksgata

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009 Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 29 Note 29-2 28-2 29 2 Inntekter Felleskostnader Annen driftsinntekt 2 5 73 528 258 3 5 383 4 256 23 5 76 2 249 5 5 4 2 239 6 driftsinntekter 5 989 829 5 639 263 5

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Til seksjonseierne i Suhmsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i Suhmsgate 20 Sameie 1 Suhmsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i Suhmsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Nye Major 3 Sameie

Til beboerne i Nye Major 3 Sameie 1 Nye Major 3 Sameie Til beboerne i Nye Major 3 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Kolås Boligsameie

Til beboerne i Kolås Boligsameie 1 Kolås B/S Til beboerne i Kolås Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Åkebergveien 56 Sameie

Til beboerne i Åkebergveien 56 Sameie 1 Åkebergveien 56 Sameie Til beboerne i Åkebergveien 56 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest. Vedtatt i sameiermøte den 18.03.2014

Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest. Vedtatt i sameiermøte den 18.03.2014 Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest Vedtatt i sameiermøte den 18.03.2014 1 Innhold 1. Formål & Forpliktelser 2. Indre Orden 3. Ytre Orden 4. Parkering 5. Søppel 6. Dyrehold 7. TV og internett 8. Brannsikringsutstyr

Detaljer

Årsberetning for 2012

Årsberetning for 2012 Årsberetning for 2012 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder Ketil Heyerdahl 2012-2013 Styremedlem Beate Viktoria Ørbeck 2012-2013 Styremedlem

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

HUSORDEN for DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP A/S

HUSORDEN for DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP A/S HUSORDEN for DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP A/S RO OG ORDEN 1. Beboerne plikter å holde ro, orden og vise hensyn til andre beboere. Mellom kl. 23.00 og kl 07.00 skal det være ro. 2. Støyende arbeid eller bruk

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET

SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET Vedtatt på sameiermøte 26.03.2008 Endret på sameiermøte 12.03.2009 Endret på sameiermøtet 21.03.2012 Endret på sameiermøtet 10.04.2013 1. FORMÅL Disse

Detaljer