Avtale om Plasseringskonto

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtale om Plasseringskonto"

Transkript

1 Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen gjelder denne avtaletekst, produktinformasjonen med handelsretningslinjer, samt lover og regler som ellers regulerer den virksomhet som utøves i tilknytning til virksomheten regulert i denne avtalen. For at Kunden skal kunne åpne en Plasseringskonto må Kunden inneha en "Alt-i-ett-konto" i Banken, og ha tilgang til Bankens internettjenester (heretter omtalt som Nettbanken). Plasseringskonto kan kun åpnes for fysiske personer. Plasseringskonto er et tilbud om formidling av kjøp og salg av utvalgte verdipapirer på utvalgte handelsplasser via Banken. Kunden har kjennskap til at all handel med verdipapirer er forbundet med risiko. Det at et verdipapir har steget i verdi er ingen garanti for at det kommer til å stige i fremtiden. Den investering Kunden gjør i et verdipapir kan komme til å falle i verdi. 2. Plasseringskonto Plasseringskonto er en reskontro som holder oversikt over likvider og verdipapirer som Kunden til enhver tid er innehaver av. Kunden får tilgang til beholdningen på Plasseringskonto via Nettbanken. Kunden må selv føre løpende kontroll med de verdipapirer som handles, ordrer som registreres og opplysninger som ellers fremkommer i tilknytning til Plasseringskonto. Banken tar ikke ansvar for at slik informasjon er korrekt til enhver tid. For å kunne foreta handel med verdipapirer etter denne avtalen må Kunden enten overføre penger fra sin Alt-i-ett-konto, eller innføre verdipapirer på Plasseringskonto fra andre meglerforetak. Avgifter, likvider, kurtasje, renter og lignende vil som hovedregel bli belastet Plasseringskonto, mens tilleggstjenester vil kunne bli belastet den tilknyttede Alt-i-ett-kontoen. Alle posteringer tilknyttet Bankens tjenester kan gjøres uten forutgående varsel til Kunden. Plasseringskonto kan benyttes for handel med både fond og aksjer, og eventuelt andre verdipapirer. Om Kunden handler aksjer vil det opprettes en såkalt VPS-konto tilknyttet Verdipapirsentralen, som er et nasjonalt register for handel med norske aksjer. Det er anledning til å åpne inntil 6 Plasseringskonto, og alle disse vil knyttes opp mot denne felles VPS-kontoen. Aksjer handlet på ulike Plasseringskonto vil dermed registreres på samme underliggende konto i VPS-registeret. Fond registreres ikke på VPS-kontoen. Det vil opprettes en VPS-konto i prosessen der Kunden handler aksjer for første gang. 3. Sikring av Kundens midler Verdipapirer tilknyttet Plasseringskonto er midler som er beskyttet i det tilfelle at Banken går konkurs. Kundens midler er således sikret på Kundens hånd og ikke avhengig av Bankens virksomhet. Innskudd i form av likvider på Plasseringskonto er dekket av samme innskuddsgaranti som øvrige innskudd i Banken, og er regulert i ordinær kontoavtale. 4. Rente på Plasseringskonto

2 Renten fremgår av bankens prisliste og/eller opplyses på annen egnet måte. Renter godskrives ved månedsskiftet, med mindre annet fremgår av prislisten eller kontoinformasjonen. Ved overtrekk av kontoen vil banken beregne overtrekksrente etter bankens til enhver tid gjeldende rentesatser. Bankens renter og priser kan endres til skade for kunden 6 uker etter at banken har varslet endringen, med mindre annet er særlig avtalt (f.eks. ved aksjebelåning). Kostnader ved å opprette, disponere eller avvikle kontoen fremgår av bankens prisliste. Bankens priser og betingelser vil til enhver tid være tilgjengelig i Nettbanken. 5. Handelsfullmakt på VPS-konto tilknyttet Skandiabanken VPS-kontoen som kan opprettes i tilknytning til Plasseringskonto skal kun benyttes til handel via Skandiabanken, og kunden sier herved fra seg retten til å gi handelsfullmakt for denne konto til andre banker/meglere, 6. Identifisering Registrering av ordre om kjøp og salg av verdipapirer gjøres via Nettbanken, hvor Kunden identifiserer seg gjennom bruk av fødselsnummer, PIN-kode og engangspassord. PIN-koden har Kunden fått tildelt i forbindelse med åpning av Alt-i-ett-konto. Kunden forplikter seg til ikke å avsløre koden til andre, samt ikke å nedtegne eller på annet sett dokumentere koden slik at denne kan fremkomme i tilknytning til Plasseringskonto. Dersom Kunden har mistanke om at andre har eller kan ha fått kjennskap til PIN-koden, forplikter Kunden seg til å endre koden umiddelbart. Kunden er ansvarlig for all skade og tap som Banken lider som følge av forsettelig eller uaktsom tilkjennegivelse av PIN-koden overfor tredjeperson eller ved at koden har kommet uvedkommende i hende. Banken har rett til å stenge Kundens tilgang til Banken dersom feil kode har blitt brukt tre ganger etterfølgende. 7. Verdipapirer og handelsplasser Banken forbeholder seg retten til å øke eller begrense antallet verdipapirer og type verdipapirer som kan bli tilgjengelig for kjøps- eller salgsoppdrag. Banken forbeholder seg retten til å kunne endre på hvilke handelsplasser det tilbys handel på, forutsatt at Kunden har blitt varslet med en rimelig tidsfrist. 8. Pantsettelse Som sikkerhet for alle nåværende og fremtidige forpliktelser som Kunden har eller får overfor Banken gjennom bruk av Plasseringskonto, pantsettes for inntil NOK ,- ved denne avtaleinngåelse alle de verdipapirer som til enhver tid finnes registrert på den VPS-konto som opprettes i tilknytning til Plasseringskonto. Banken har rett til å gjøre tilsvarende registrering i andre rettighetsregistre hvor dette måtte være mulig når disse står i tilknytning til Verdipapirkonto. Kunden forplikter seg til ikke å pantsette eller la bli pantsatt verdipapirer som holdes på Plasseringskonto til fordel for andre enn Banken. Ved aksept av denne avtalen har Kunden samtykket i at Banken i samsvar med reglene i Tvangsfullbyrdelsesloven 1-3, kan tiltre sin pant og foreta tvangssalg, uten å måtte fremskaffe annet tvangsgrunnlag. 9. Opptak og kontroll av kommunikasjon

3 Banken forbeholder seg rett, men ikke plikt til å ta opp på bånd all kommunikasjon som finner sted via telefon mellom Kunden og Banken. Banken bestemmer selv hvordan og hvor lenge båndopptak skal oppbevares. Skriftlig kommunikasjon ved e-post eller chat vil kunne bevares for dokumentasjon. 10. Mislighold Banken forbeholder seg retten til uten varsel å stenge kunden ute fra å registrere kjøps- og salgsordrer, samt helt eller delvis ikke å utføre allerede mottatte oppdrag etter denne avtalen dersom det foreligger mislighold. Mislighold kan blant annet foreligge dersom: Kunden opptrer i strid med lov eller forskrift som regulerer verdipapirmarkedene som Banken tilbyr handel på. Kunden har brutt de ulike handelsplassers regler for handel, eller det foreligger mistanke om slik atferd. Kunden blir insolvent, innleder gjeldsforhandlinger eller går personlig konkurs. Kunden opptrer i strid med de regler som gjelder for handel gjennom banken etter denne avtale og de tilhørende forretningsvilkår. Kunden ikke har gjort opp for sine handler ved forfall. Ved manglende oppgjør kan Banken realisere pantsatte verdipapirer iht. Tvangsfullbyrdelsesloven 1-3. Banken kan erklære motregning i samtlige av kundens tilgodehavende overfor Banken i forbindelse med aksjehandel/ bruk av Plasseringskonto. Ved tvangssalg har kunden selv ansvar for tap som fremkommer ved kurssvingninger. Realisasjonen vil bli gjort til best mulige vilkår for Kunden. 11. Midlertidige avbrudd Banken har rett til å stenge ned sine systemer midlertidig for handel dersom det foreligger feil eller mangler ved telefon eller annen kommunikasjonsforbindelse, datautstyr eller datasystem. Banken kan også av tekniske, sikkerhetsmessige eller av andre grunner stenge ned systemer for å ivareta Bankens, Kundens eller andre kunders interesser. 12. Uriktige disposisjoner på Plasseringskonto Banken er ikke ansvarlig for feil i informasjonen om de verdipapirer eller kontanter som til enhver tid befinner seg på Plasseringskonto. Kunden er pliktig til å føre løpende kontroll med alle ordrer som registreres, samt kontrollere alle sluttsedler. Ved uoverensstemmelser mellom Kundens egenkontroll og hva som vises i Nettbanken, plikter Kunden umiddelbart å ta kontakt med Banken slik at man i fellesskap kan få avdekket de mulige uoverensstemmelser som måtte foreligge. 13. Reklamasjon All reklamasjon skal finne sted uten ugrunnet opphold, og hvor det påvises hva som hevdes å være uriktig, hvordan og når dette ble oppdaget. Reklamasjonen skal fremsettes på den måten som

4 medfører at den raskest mulig kommer Banken til kjennskap. Siste frist for reklamasjon er 12 timer etter at reklamasjonsgrunnlaget ble eller burde ha blitt oppdaget av Kunden. Banken kan forlange at muntlig fremsatt reklamasjon også skal gjøres skriftlig. Banken er under ingen omstendigheter ansvarlig for tap og skade som kunne vært unngått dersom reklamasjonen hadde funnet sted umiddelbart etter at feilen oppstod eller burde ha blitt oppdaget. 14. Verneting og lovvalg Oppstår det tvister mellom Kunden og Banken, kan Kunden bringe saken inn for Bankklagenemnda for uttalelse når nemnda er kompetent i tvisten og Kunden har saklige interesse av å få nemndas uttalelse. Banken kan bringe inn for nemnda tvist om urettmessig belastning av konto eller betalingsinstrument. Dersom ikke ovenstående løsning brukes, skal tvisten løses etter norsk rett og med Bergen Tingrett som verneting. Kunder som ikke er norske statsborgere, eller norske statsborgere som er hjemmehørende i annet land enn Norge og som kan påberope seg regler som gir beskyttelse mot rettsforfølgelse fra Banken i relasjon til sine forpliktelser overfor Banken etter denne avtale, fraskriver seg enhver slik rett ved aksept av denne avtale. 15. Lovvalg, Nemndbehandling Tolkning og gjennomføring av denne avtalen skal være i samsvar med norsk rett. Ved tvist om gjennomføringen av, eller tolkingen av denne avtale, og ethvert rettsspørsmål i sammenheng med dette, kan Kunden kreve nemndbehandling overensstemmende med Finansavtalelovens 4. Nærmere opplysninger om slik behandling, herunder fremgangsmåten, skal i tilfelle gis av Banken. 16. Forretningsvilkår All handel utføres i henhold til de alminnelige forretningsvilkår som til enhver tid gjelder for Plasseringskonto. 17. Elektronisk signatur Kunden aksepterer at så vel denne avtale, som alle tilknyttede avtaler, herunder alle avtaler om kjøp og salg av verdipapirer, inngås uten Kundens signatur på papir. Elektronisk signatur kan i tilfelle erstatte signatur på papir. Med elektronisk signatur menes Kundens ordre eller bekreftelse til Banken, bekreftet med kode eller lignende elektronisk autorisasjonsmåte, slik dette godkjennes av Banken til enhver tid. 18. Oppsigelse Kunden kan si opp denne avtale med virkning 10 virkedager etter at parten har sendt oppsigelsen til motparten ved signert brev, kontaktskjema i Nettbanken eller fra den e-postadressen som er registrert i Nettbanken. Ved avtalens opphør skal partene straks gjøre opp alle sine forpliktelser overfor hverandre. Avtalen gjelder inntil begge parter har oppfylt alle sine forpliktelser. Banken kan si opp avtalen med fire ukers skriftlig forhåndsvarsel, avsendt per registrert e-postadresse eller i rekommandert brev.

5 Banken eller Kunden kan si opp oppdrag i henhold til disse bestemmelsene vedrørende bestemte verdipapirer på samme vilkår som nevnt ovenfor. I alle tilfeller kan en part si opp avtalen eller et oppdrag med umiddelbar virkning dersom motparten vesentlig har misligholdt avtalen. I denne forbindelse skal ethvert brudd på avtalen som ikke straks er rettet opp til tross for anmodning om dette, anses som et vesentlig mislighold. 19. Produktinformasjon m.m. Produktinformasjonen og annen informasjon tilgjengelig i Nettbanken angir ytterligere betingelser angående handelsretningslinjer, kundekategorisering m.m. 20. Endringer i avtalen om Plasseringskonto Disse forretningsvilkår vil kunne endres med 14 dagers forutgående varsel til Kunden, jfr. Finansavtalelovens 19.De nye vilkår vil anses bindende akseptert når Kunden etter at slik orientering har blitt gitt, inngir ordre til Banken. 21. Aksept av avtalen Når Plasseringskonto er etablert anses denne avtale som akseptert av Kunden. Allmenne forretningsvilkår for handel med aksjer, tegningsretter, grunnfondsbevis o.l. 1. Virksomhetstillatelse Skandiabanken AB filial Norge har anledning til å yte følgende tjenester: Mottak og formidling av ordrer på vegne av investor i forbindelse med aksjer, tegningsretter og grunnfondsbevis, samt utførelse av slike ordrer, jfr. Vphl 2-1, 1.ledd nr.1, 2 og Kursinformasjon Banken presenterer forsinket kursinformasjon fra Oslo Børs. Kunden kan abonnere på sanntidsinformasjon etter de tilbud som fremgår av prislister som er å finne i Nettbanken. Banken kan ikke gjøres ansvarlig for tap eller skade, direkte eller indirekte som følge av feil og/eller mangler i den informasjonen som presenteres. Kunden forplikter seg til å ikke videreformidle kurs- eller handelsinformasjon som Banken presenterer. 3. Definisjoner Plasseringskonto en reskontro som holder oversikt over penger og verdipapirer som kunden til enhver tid er innehaver av. Automatisk ordreformidling en ordre sendes fra kunde til den aktuelle markedsplass kun med teknisk kontroll av lovligheten og uten prøving av hensiktsmessigheten. Banken Skandiabanken AB filial Norge. Børsdag - en aktuell dag hvor den enkelte markedsplass holder sin virksomhet åpen for handel.

6 Forvalterkonto en samlekonto som inneholder verdipapir for en rekke eiere, men som hos forvalteren står i Banken sitt navn. Nettbanken Bankens internettjeneste på Kurtasje vederlag kunden betaler for handelstransaksjoner gjennomført via Banken Handelsplasser Oslo Børs (OSE) og Oslo Axess (OAX) Midtkurs en verdi for valuta som står midt mellom valutakursen for kjøp og salg. Den uttrykker ikke en konkret verdi for den veksling som vil finne sted ved handel, men er ment som hjelp for å danne et indikativt bilde av kundens verdier på Plasseringskonto. Verdipapirer alle aksjer, tegningsretter og grunnfondsbevis som Banken tilbyr sine Kunder å handle med. VPS-konto Verdipapirsentralen er et rettighetsregister for norske foretak som skal vise hvem som eier aksjene i selskapet og holde orden på transaksjoner med disse. Samtlige selskaper notert på Oslo Børs er registrert i VPS. Alle kunder som åpner en Plasseringskonto kan åpne en egen VPS-konto hvor Banken er kontofører, og som kun skal benyttes ved handel gjennom Banken. 4. Kjøp og salg av verdipapirer på Plasseringskonto Kunden er ansvarlig for at det ved kjøp av verdipapirer på Plasseringskonto er dekning for hele kjøpesummen. Det vil si at det ved ordreregistreringen er dekning for både prisen på aksjene og for kurtasjen som tilkommer for transaksjonen. Dersom det nødvendige beløp ikke er tilgjengelig har Banken rett til å avstå helt eller delvis fra å gjennomføre ordren. Dersom Plasseringskonto likevel blir overtrukket skal den umiddelbart gjøres opp med inndekning fra eller via konto i Banken. Ved salg er kunden ansvarlig for at papirene finnes på Plasseringskonto. Dersom papirene ikke er på kontoen vil ordren ikke bli utført. Unntak for dette vil kunne gjelde for verdipapirer som er kjøpt gjennom Banken, men som ennå ikke er levert. Maksimal ordreverdi for en enkeltordre er 5 fem millioner kroner. Eventuelt utbytte fra selskaper betales ut fra selskapet direkte til den Alt-i-Ett-kontoen som er knyttet opp mot Plasseringskonto. Bankkonto for utbytte velger Kunden ved opprettelse av Plasseringskonto. 5. Ordreinnleggelse Alle ordrer som Kunden ønsker utført gjennom Banken skal registreres elektronisk gjennom Nettbanken. Alle ordrer skal leveres i henhold til reglene i denne avtalen, refererte regler og informasjon som formidles via Nettbanken. Kunden er selv ansvarlig for å ha den nødvendige utrustning for å kunne anvende tjenesten, samt ha de nødvendige kunnskaper i bruken av utrustningen. Dersom annet ikke er særskilt bemerket får en ordre gyldighet ut den aktuelle børsdag den blir registrert på, eller ut påfølgende børsdag for ordrer som registreres etter åpningstiden til det aktuelle markedet. Dersom Kunden velger at en ordre skal være gyldig lengre enn én bankdag, er den gyldig i det antall bankdager Kunden velger. Flerdagersordre kan kun slettes i børsens åpningstid. Det pengebeløp som blir reservert når Kunden legger en ordre er reservert til ordren enten er sluttet, eller ordren er slettet fra børsen.

7 Skulle Kunden være forhindret fra å registrere ordrer via Nettbanken i børsens åpningstid, vil Kunden alternativt kunne registrere ordren via telefon. For ordreinnleggelse via telefon vil Kunden måtte anvende et særskilt tilvist telefonnummer og følge den veiledning som blir gitt der. Ved registrering av telefonordrer vil det kunne tilkomme en tilleggsavgift, med mindre oppringningen skyldes at bankens tjeneste har tekniske problemer. Kunden må være oppmerksom på at muligheten for å registrere ordrer via telefon i praksis vil være begrenset og vil kunne medføre tidsforsinkelse. Om Kunden via telefon vil endre eller slette en ordre som er lagt inn elektronisk via Nettbanken, vil ordren bli å betrakte som en telefonordre. Kunden forplikter seg til ikke å levere ordrer på noen annen måte enn tilvist i denne avtalen. Kunden må ikke under noen omstendigheter legge inn kjøp- eller salgsordrer som kan sluttes mot andre kjøp- eller salgsordrer som kunden selv eller nærstående har lagt inn. For all handel med verdipapirer har de ulike handelsplasser sine egne handelsregler. Ved motstrid mellom handelsregler og avtaledokumenter knyttet til Banken, vil handelsreglene gå foran. 6. Ordretyper og ordrebehandling Banken tilbyr generelt ordre med hele børsposter og kurslimit. En limit-ordre skal angi volum og den høyeste kursen en kjøpsordre kan sluttes til eller den laveste kurs en salgsordre kan sluttes til. Alle ordre som formidles gjennom Banken blir sendt til den aktuelle markedsplass, og Banken vil selv ikke være part i noen handel. På markedsplassen vil ordren være gjenstand for deltagelse i kontinuerlig automatisk slutning etter egne bestemmelser i den enkelte børs sine systemer inntil det angitte volum er sluttet. En limit-ordre kan bli sluttet for mindre enn hele det angitte volum, men alltid i hele børsposter. Unntak for limit-ordre er salg av aksjer med antall lavere enn én børspost. Ved innleggelse av slike ordrer kan en velge best-ordre, som innebærer at en ikke kan velge noen salgspris, men får den til enhver tid beste kursen som aksjen omsettes til. Alle dagsordrer blir automatisk slettet ved utløpet av børsdagen. En ordre der kunden har valgt at den skal ligge i flere dager, er gyldig ut den siste valgte bankdag. Registrerte ordrer kan forsøkes slettet, men Banken tar ikke ansvar for at dette faktisk vil finne sted. Selv om Kunden ønsker en ordre slettet, vil Kunden likevel være bundet av de handler som har blitt sluttet inntil sletting har funnet sted i ordreboken på den aktuelle handelsplass. En ordre som er gyldig i flere dager kan kun slettes i børsens åpningstid. 7. Avansert ordrelegging Banken tilbyr avansert ordrelegging som omfatter Stop loss/target funksjonalitet for automatisk ordrelegging, samt skjult volum. Banken avgjør hvilket/hvilke markeder og/eller verdipapirer som til en hver tid omfattes av mulighet til å legge StopLoss/-target ordrer. Funksjonen tilbys uten særskilt avgift og Skandiabanken fraskriver seg ansvar for alle typer av skader/tap som kan oppstå ved bruk av funksjonen. Banken vil understreke viktigheten av at Kunden innen bruk av avansert ordrelegging, gjør seg kjent med den særskilte risiko som foreligger ved bruk av Stop loss/target funksjonen. StopLoss/-target funksjonen kan benyttes både ved kjøp og salg. Hva er en Stop loss/target ordre?

8 I mange situasjoner vil Kunden ikke ha mulighet til å overvåke markedet og de aksjene Kunden eier eller de aksjene Kunden ønsker å eie. Dersom Kunden i en slik situasjon venter på det rette tidspunkt til å enten kjøpe seg inn eller selge seg ut av en aksje, kan en stop loss/target-ordre være til hjelp. En stop loss/target- ordre består av to deler, en del der Kunden setter trigger og vilkår, samt en del der Kunden setter antall og kurslimit. Trigger er det kursnivået som Kunden har fastsatt som utløsende for når ordren skal sendes til børsen. Denne må benyttes sammen med et vilkår. Når trigger/vilkår er oppfylt slik at ordren sendes til børsen, er det antall og kurslimit som er informasjonen (ordrevilkårene) som sendes til børsen. Informasjon om trigger/vilkår sendes ikke til børsen. Eksempel på en Stop loss-ordre Kursen på aksjen er i dag 85 kroner på børsen. Om kursen synker til 80 kroner ønsker Kunden å selge sine 200 aksjer, dog ikke til mindre enn 78 kroner per aksje. Kunden registrerer da en salgsordre med limit 78 kroner og en trigger som er enten Lik eller Lavere eller lik 80 kroner. Om kursen på aksjen skulle falle til 80 kroner eller lavere vil Kundens salgsordre på 200 aksjer til 78 kroner bli sendt til børsen. Ordren blir liggende til den er gjennomført, eller til ordrens gyldighetstid er omme. Maksimal gyldighetstid er 20 virkedager. Vi gjør oppmerksom på at validering mht. aksjeinnehav og/eller disponibelt for handel, først skjer når trigger-kursen oppnås. Om du ikke har tilstrekkelig antall aksjer ved salg, eller tilstrekkelig pengebeløp disponibelt ved kjøp, vil ordren din bli slettet når trigger-kursen oppnås. Særskilt risiko ved Stop loss/target ordre Dette er på ingen måte en fullstendig redegjørelse for den risiko som kan forekomme ved bruk av Stop loss/target-ordrer. Det understrekes at Banken ikke under noen omstendigheter erstatter skade, verken direkte eller indirekte skade, som kan oppstå ved benyttelse av Stop loss/targetordrer. Kunden er selv ansvarlig for å kjenne til den risiko som bruken av Stop loss/target- ordrer medfører, samt å treffe nødvendige tiltak for å redusere disse. Når forandringer i aksjekapital eller i verdipapiret gjøres kan aksjekursen påvirkes. Slike forandringer kan f.eks. bestå av emisjoner, aksjesplitt, aksjespleis eller utbetaling av utbytte. Slike hendelser kan føre til at valgt triggerkurs oppnås og at en stop loss/target ordre sendes til den aktuelle børsen. Kunden er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert på slike hendelser. Videre forekommer det at kursen for et verdipapir er feilaktig angitt på markedet. Det forekommer også at handler blir gjennomført utenfor aktuell kjøps- og salgskurs. Det hender også at feilaktige handler registreres på børsen og at disse senere makuleres. Samtlige av disse forhold kan føre til at valgt trigger-kurs oppnås og at ordren sendes til den aktuelle børsen. Stop loss/target-funksjonen er helt avhengig av den informasjon som markedsplassen oppgir angående sist omsatt. Informasjon om sist omsatt på et verdipapir kan i blant være feilaktig, og Kunden må være klar over at slik feilaktig informasjon kan føre til at en stop loss/target-ordre sendes til den aktuelle børsen. Om kursinformasjonen til Stop loss/target-ordrer forstyrres eller avbrytes kan dette føre til at ordrer ikke sendes til den aktuelle børsen til tross for at trigger-kursen er oppnådd.

9 Stop loss/target-ordrer sendes til den aktuelle børsen først når trigger-kursen er oppnådd. Når ordren sendes til børsen tildeles den en plass i køen på det aktuelle prisnivået. Dette innebærer at ordren havner bak tilsvarende ordrer som har nådd børsen tidligere, selv om Kundens ordre er lagt inn via Banken på et tidligere tidspunkt. At ordren sendes til den aktuelle børsen er ingen garanti for at en handel vil bli gjennomført. Kursen på det aktuelle verdipapiret kan snu direkte etter at trigger-kursen er oppnådd. Kunden kan også ha satt en kurslimit som ligger utenfor kjøper-/selgerkurs. Videre er Kunden avhengig av at det finnes en motpart som vil akseptere ordren. Stop loss/target-ordrer er kun et redskap for å tilse at en ordre, når trigger-kurs oppnås, sendes til den aktuelle børsen. Skandiabanken foretar ingen kontroll av forholdet mellom kurslimit og trigger, dette er Kundens ansvar. Banken understreker at det ovennevnte ikke på noen måte er en fullstendig redegjørelse for den risiko som kan forekomme ved anvendelse av Stop loss/target-ordrer. Banken påtar seg intet ansvar for skade, verken direkte eller indirekte skade, som Kunden eller tredjepart kan utsettes for ved bruk av Stop loss/target-ordrer. Kunden anvender Stop loss/target-ordrer utelukkende på eget ansvar. 8. Direkte videreformidling av ordrer Banken baserer seg på å formidle alle ordrer direkte fra Nettbanken til den aktuelle markedsplass. Direkte ordreformidling innebærer at det ikke blir utført noen manuell behandling og manuell kontroll av ordrene. Banken kan fritt og til enhver tid selv bestemme om den vil la ordrer bli formidlet direkte. Banken kan på eget grunnlag selv vurdere hvorvidt en Kunde skal få sine ordrer manuelt kontrollert, og Banken kan fritt velge ut verdipapirer hvor alle ordrer blir manuelt kontrollert, uten å måtte informere kunden om dette. 9. Melding om mottatte og utførte oppdrag Kunden får tilgang til en egen oversikt i Nettbanken som viser alle de ordrer som er registrert i løpet av den aktuelle børsdagen. Kunden får kun tilgang til historisk informasjon om de ordrer som endte helt eller delvis med en sluttet handel. Kunden er forpliktet til løpende å kontrollere all informasjon som utveksles med Banken i forbindelse med verdipapirhandel. 10. Sluttsedler Sluttsedler for alle handler gjøres tilgjengelig for kunden i egen oversikt i Nettbanken etter at den aktuelle markedsplass har stengt på den aktuelle børsdag. Kunden er selv ansvarlig for å ta eventuelle utskrifter for dokumentasjon, da offentlige myndigheter kan kreve dette. Kunden må løpende kontrollere sluttsedlene for å forvisse seg om at innholdet er korrekt i forhold til de ordrer som har blitt registrert i Banken. For øvrig henvises det til avtalen om Plasseringskonto sine bestemmelser om reklamasjon og mislighold. 11. Opplysningsplikt for Banken overfor tredjemann Banken kan, i kraft av å opptre i verdipapirmarkedet, være etter avtale, lov eller forskrift pålagt å avgi informasjon om Kunden, kundeforholdet og enkelttransaksjoner. Slik rapportering kan finne sted uten at Kunden har krav på informasjon om at så har funnet sted. Slik utlevering av informasjon

10 skal aldri finne sted i større utstrekning enn nødvendig. Kunden har selv plikt til å bidra med informasjon overfor Banken når dette er påkrevd for at Banken skal kunne oppfylle sine forpliktelser overfor offentlige myndigheter og regulerte markedsplasser. 12. Kurtasje og andre avgifter Kunden vil bare bli belastet for kurtasje for de ordrer som ender med hel eller delvis gjennomført slutning. Opplysninger om gjeldende kurtasjesatser og andre eventuelle avgifter vil være å finne i Bankens prisliste som er tilgjengelig i Nettbanken. Banken forbeholder seg retten til også å gjøre fradrag i Kundens tilgodehavende for omkostninger som nevnt over med tillegg for eventuelle skatter og avgifter som Banken er pålagt å innkreve. 13. Levering og betaling for norske papirer Ordinær oppgjørsfrist for verdipapir som er notert på Oslo Børs er fire børsdager (T+3). Oppgjørsfristen regnes fra og med handelsdagen (T) til og med dagen for frist til å gjennomføre oppgjør. Når en kjøpsordre registreres i bankens systemer, skal det kontrolleres at det er dekning for handelsbeløpet med tillegg for kurtasje. Beløpet som skal dekke kjøpet blir umiddelbart låst på Plasseringskonto når en ordre registreres. Ved salg kontrolleres det at kunden er innehaver av de verdipapirene som forsøkes solgt, og papirene låses slik at det ikke er mulig å legge inn flere salgsordrer samtidig på de samme papirene. Disse reglene for Plasseringskonto gjelder uavhengig av de bevegelser som til enhver tid finner sted på den tilknyttede VPS-konto. 14. Veksling ved handel i utlandet All handel på markedsplasser utenfor Norge vil innebære valutaveksling. Banken stiller faste kjøpsog salgskurser hver børsdag. Ved registrering av en ordre i Nettbanken får Kunden oppgitt en indikativ valutakurs som danner grunnlag for dekningskontrollen ved kjøpsordrer. Straks ordren er bekreftet fra markedsplass vil den korrekte valutakurs bli oppgitt. Valutakursen vil kunne være forskjellig for kjøps- og salgsordre. Banken vil selv ta risikoen for endringer i valutakursen i oppgjørstiden (T+3). Dagens verdi på Plasseringskonto vises i norske kroner omregnet med midtkurs. 15. Sikkerhetsstillelse Banken har stilt sikkerhet i henhold til lov om verdipapirhandel 8-13 for sin virksomhet. Sikkerheten består i en selvskyldnerkausjon avgitt av en norsk bank for det ansvar Banken måtte pådra seg under utøvelse av sin virksomhet, begrenset oppad til NOK ,- pr. investor pr. skadetilfelle og NOK 25 mill. totalt. 16. Ansvarsbegrensninger Bankens ansvar overfor kunden er begrenset til de forhold og omstendigheter som er innenfor Bankens kontroll. Banken svarer ikke for virkningene av endringer i norske lover og regler eller tilsvarende for endringer i hjemland for markedsplasser Banken tilbyr handel i. Banken svarer ikke for omstendigheter som må betraktes som force majeure. Banken er ikke ansvarlig for tap og skade som har oppstått på annen måte så lenge den har utvist normal aktsomhet. Dette er blant annet tilfeller ved uforutsette tekniske feil i Bankens eller underleverandørers systemer. Banken er under ingen omstendigheter ansvarlig for indirekte tap, herunder tapt mulighet for fortjeneste. Banken

11 stiller seg ikke ansvarlig for skade som blir forårsaket av den depotbank eller annen oppdragstaker som Banken har engasjert med normal aktsomhet. Banken svarer ikke for tap som følger av innskrenkinger i disposisjonsrettigheter som kan bli iverksatt mot Banken i forbindelse med verdipapirhandel. Banken behandler ikke ordrer som kommer inn til Banken per brev, telefaks eller e-post, og forbeholder seg retten til ikke å utføre ordrer som er formidlet på denne måten. Allmenne vilkår for handel med fondsandeler 1. Innledning Denne avtale regulerer forholdet mellom Kunden og Skandiabanken (heretter kalt Banken) i forbindelse med at Kunden har anmodet Banken om å opprette en særskilt Plasseringskonto til bruk for oppbevaring av og oversikt over verdipapirer som aksjer, fond mv. som Kunden har handlet gjennom Banken. Avtalen regulerer også hvordan Bankens formidling av Kundens kjøps- og salgsordre for fondsandeler skal foregå. Fondsandelene oppbevares i et for Kunden særskilt opprettet depot, kalt Plasseringskonto. Plasseringskonto finnes i Kundens engasjement i Nettbanken, og gir en oversikt over Kundens fondsandeler og eventuelle andre verdipapirer handlet gjennom Banken. Det gjøres spesielt oppmerksom på at Plasseringskonto ikke er en ordinær bankkonto. Den kan ikke benyttes til regningsbetaling eller andre former for direkte belastning. Det kan overføres penger til kontoen for kjøp av fondsandeler, aksjer og andre tilgjengelige verdipapirer. Kunden er klar over at det kan være Banken som er registrert som kunde i forvaltningsselskapet for det enkelte fond. Det vil gjelde for fond der Banken handler andeler i eget navn, på vegne av Kunden, og for Kundens regning. I slike tilfeller oppbevares de ervervede andeler på Kundens vegne, og vises på Kundens Plasseringskonto i Nettbanken. Det er en forutsetning for opprettelse av og opprettholdelse av Plasseringskonto at Kunden samtidig har og opprettholder en Alt-i-ett-konto i Banken. 2. Handel med fondsandeler 2.1. Generelt Banken utfører kjøp, salg og andre oppdrag vedrørende handel med fondsandeler for Kundens regning i samsvar med avtale i hvert enkelt tilfelle. Avtalen skal fortrinnsvis gjøres via elektronisk overføring via Nettbanken, men kan også gjøres via telefon eller annet elektronisk virkemiddel Banken til enhver tid anviser. Innsending av slike oppdrag kan bare skje i samsvar med vilkårene i denne avtale og de særlige instruksjoner som Banken til enhver tid opplyser om. For å kunne legge inn ordre via elektronisk overføring forutsettes det at Kunden til enhver tid har det nødvendige utstyr og mulighet til å benytte Nettbanken. Oppdrag om kjøp og salg av fondsandeler gis ved at Kunden fyller ut et særskilt elektronisk skjema i Nettbanken. Kunden er bundet av de vilkår som til enhver tid gjelder for handel med det enkelte verdipapirfond. Med slike vilkår forstås de regler som anvendes av det aktuelle verdipapirfond, forvaltningsselskap

12 eller kontofører. Det påligger Kunden å holde seg orientert om og følge disse vilkårene. Banken skal så langt det er mulig sørge for å skaffe Kunden oversikt over slike vilkår, men tar ikke ansvar for fullstendigheten eller korrektheten av de vilkår som presenteres ettersom Banken i slike tilfeller 11 utelukkende formidler vilkår som ellers er offentlig tilgjengelig for det enkelte fond. Dersom det for det enkelte fond gjelder regler som avviker fra det som er bestemt i denne avtalen, vil det som er bestemt for det enkelte fond gjelde. 2.2 Kjøp og salg av andeler I tillegg til det som måtte være bestemt av det enkelte verdipapirfond eller dets forvalter gjelder de kursregler som til enhver tid er fastsatt i Spørsmål og Svar-databasen på Bankens nettsider. Ved kjøp må du oppgi kjøpesum (ikke antall andeler). Kjøp av andeler skjer til ukjent kurs. Samtlige meldinger om kjøp av fondsandeler vil bli oppdatert én gang per handelsdag. Det skal angis et antall andeler for salg av fondsandeler. I Bankens elektroniske skjema kan Kunden imidlertid angi et beløp, som deretter blir omregnet til andeler etter dagens kjente kurs. På grunn av mulig kursendring frem til påfølgende virkedag vil det på denne måten kunne oppstå avvik mellom det oppgitte (ønskede) innløsningsbeløpet og det beløpet Kunden faktisk mottar. 2.3 Fondskurser Fondskurser blir fastsatt alle virkedager og offentliggjøres normalt samme eller påfølgende virkedag. Det tas forbehold i forbindelse med avvikende helligdager og bevegelige fridager i Norge, Sverige og andre land hvor det enkelte fond måtte være hjemmehørende. 2.4 Omkostninger ved kjøp, salg eller flytting mellom fond Omkostninger ved kjøp, salg eller flytting mellom fondene kommer i tillegg til de oppgitte kurser. Det enkelte forvaltningsselskap beregner også et årlig forvaltningshonorar som trekkes ut fra fondets daglige kursfastsettelse. Omkostninger fremgår av oversikten for det enkelte fond, og kan endres av det aktuelle fondsforvaltningsselskap etter de regler som gjelder for dette. 2.5 Belastning av konto Handel med fondsandeler som skal godskrives Plasseringskonto, eller selges fra denne, må belastes/godskrives Plasseringskontoen. Kunden må selv flytte penger fra bankkonto til Plasseringskonto for å handle verdipapirer. Ved spareavtaler benyttes bankkonto som trekkonto. Ved kjøp forutsettes det at det er dekning på den oppgitte Plasseringskonto for hele kjøpsbeløpet, inkludert omkostningene. Dersom det ikke er dekning på belastningsdagen har Banken rett til å annullere ordren, og det gis en ugjenkallelig fullmakt til å belaste Kundens konto for ethvert tap og enhver utgift Banken i tilfelle måtte ha. Ved gjentatte forhold av denne art kan Banken nekte å utføre fremtidige ordre for den aktuelle Kunde. 2.6 Bytte av fondsandeler Bytte av fondsandeler regnes som separate salgs- og kjøpsordrer. 3 Bestemmelser om fond på Plasseringskonto

13 3.1 Generelt Med Plasseringskonto menes en samlet oversikt over Kundens verdipapirer som aksjer, fond mv. Plasseringskonto fremkommer som en oversikt i et eget vindu i Kundens Nettbank. Banken skal på Plasseringskonto registrere de verdipapirer som Banken handler på oppdrag av Kunden. Dersom Kunden har flere Plasseringskontoer i Banken og Kunden ikke har instruert Banken om hvilken Plasseringskonto fondsandelene skal registreres i, kan Banken selv avgjøre på hvilken Plasseringskonto registreringen skal skje. Plasseringskontoens valuta er NOK, og de ulike fondenes noteringsvaluta omregnes til NOK ut ifra Bankens til enhver tid gjeldende vekslingskurs. 3.2 Flytting av fondsandeler fra Plasseringskonto Fondsandeler i Skandiabanken er forvalterregisterte og det kan av denne grunn ikke flyttes fondsandeler ut av Banken via andre banker eller forvaltningsselskaper. 3.3 Særskilte bestemmelser Særskilt om registrering av fondsandeler utenfor Skandiabankens fondssortiment Banken tilbyr sine kunder å registrere fondsandeler som kunden har i fond som ikke er en del av Bankens fondssortiment. Registrering av andeler med kursoppdatering er kun ment som en service til våre kunder, og Banken tar ikke ansvar for riktigheten av registreringen eller skatterapportering. Forhold omkring disse fondsandelene må avklares med det enkelte fondsforvaltningsselskap. Banken har tilrettelagt for innløsning av andelene direkte via banken, men tar ikke ansvar for riktigheten av opplysningene i innløsningsmeldingen. Kursoppdatering og historisk kursinformasjon hentes fra Oslo Børs Informasjon AS, (OBI), som har opphavsrettighetene. Ved bruk av denne informasjonen gjelder følgende retningslinjer: Ansvarsfraskrivelse Informasjonen er levert av Oslo Børs Informasjon AS (OBI). Innholdet på dette Web-området er ment utelukkende som en tjeneste for markedet. OBI fraskriver seg ethvert ansvar for alle feil og unøyaktigheter i informasjonen. OBI fraskriver seg videre ethvert ansvar for tap og skader som følge av bruk av informasjonen på dette Web-området. Opphavsrettserklæring Eieren av visse deler av materialet på dette Web-området er Oslo Børs Informasjon AS (OBI). Materialet er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk, og OBI har enerett til slikt materiale som finnes på dette Web området. Innholdet må ikke gjøres tilgjengelig utenfor det private området eller kopieres for andre formål enn privat bruk eller som bestemt ved lov, uten etter skriftlig forhåndssamtykke fra OBI. Materialet kan leses på skjermen, på stedet og online. Det må ikke kopieres, lastes ned, lagres, sendes eller gjengis eller gjøres tilgjengelig på annen måte. Oslo Børs er kilde for alle historiske substansverdier og historiske utbytteverdier, og Skandiabanken er kilde for alle beregninger.

14 Særskilt om bruk av kursinformasjon fra Oslo Børs Informasjon Kunden kan bare: (i) videreformidle begrensede utdrag (dvs. på ren ad hoc-basis og ufullstendige utdrag) av sanntidsinformasjon, forutsatt at all slik videreformidling oppfyller alle følgende krav: ikke er kontinuerlig ikke omfatter oppdatering i sanntid skjer med lange eller ujevne mellomrom ikke er direkte forbundet med formålet for kundens forretningsvirksomhet ikke kan brukes som erstatning for noen tjeneste eller noen vesentlig del av den ikke har selvstendig kommersiell verdi ikke blir tatt separat betaling for ikke skjer i forbindelse med kommersiell informasjonsmegling, informasjonssalg, offentliggjøring eller kredittvurdering eller for vesentlig gjengivelse gjennom presse eller medier eller for overføring gjennom noe privat eller offentlig nettverk, kabel- eller satellittsystem og (ii) ikke kan slette noen erklæring om opphavs- eller eiendomsrett som ligger i informasjonen. Videreformidling av forsinket informasjon er også underlagt bestemmelsene i punkt (i). 4. Pantsettelse Fondsandeler registrert på en Plasseringskonto som er opprettet i henhold til denne avtale, kan ikke pantsettes uten etter særskilt avtale med Banken. Dersom Kunden inngår avtale om pantsettelse i strid med denne bestemmelse, fraskriver Banken seg ethvert ansvar for tap, enten tapet rammer Kunden, panthaver eller andre. 5. Reklamasjon, tilbakekall Kunden skal så snart han/hun har anledning til det gjøre Banken oppmerksom på eventuelle feil eller mangler som Kunden blir oppmerksom på, enten dette fremgår av sluttseddel, kontoutdrag eller transaksjonsoversikter som tilgjengeliggjøres via Nettbanken eller på annen måte. Banken er ikke i noe tilfelle ansvarlig for skade som kunne ha vært unngått dersom Kunden hadde reklamert så snart han/hun hadde anledning til det. 6. Hindringer, Force majeure. Bankens rett til frafallelse av oppdrag Banken har rett til å la være å utføre et mottatt oppdrag, slette et oppdrag eller å avskjære Kunden fra muligheten til å legge inn oppdrag dersom det foreligger feil eller mangler i tele- eller annen kommunikasjonsforbindelse, datautstyr eller datasystem, eller dersom Banken vurderer at dette bør skje for å beskytte Bankens, Kundens eller andre kunders interesser. Dersom den aktuelle feil er rettet innen 1 døgn etter at Kundens oppdrag normalt skulle ha vært effektuert, kan Banken gjennomføre oppdraget med tidsforsinkelse.

15 Kunden har ikke rett til erstatning for skade, verken direkte eller indirekte, som kan oppstå på grunn av at Banken har innstilt eller utsatt Kundens rett til å benytte tjenestene via Nettbanken eller telefon av grunner som nevnt i denne bestemmelse. Bankens ansvar overfor kunden er begrenset til de forhold og omstendigheter som er innenfor Bankens kontroll. Banken svarer ikke for virkningene av endringer i norske lover og regler eller tilsvarende for endringer i hjemland for markedsplasser Banken tilbyr handel i. Banken svarer ikke for omstendigheter som må betraktes som force majeure. Banken er ikke ansvarlig for tap og skade som har oppstått på annen måte så lenge den har utvist normal aktsomhet. Dette er blant annet tilfeller ved ufortsette tekniske feil i Bankens eller underleverandørers systemer. Banken er under ingen omstendigheter ansvarlig for indirekte tap, herunder tapt mulighet for fortjeneste. 7. Øvrige bestemmelser 7.1 Meldinger Meldinger via Nettbanken eller annen elektronisk kanal skal anses for å ha kommet fram til Kunden ved avsendingen dersom de er sendt til den e-postadressen Kunden har oppgitt i Nettbanken, eller til den adressen som Kunden regelmessig har benyttet overfor Banken. Dersom en melding kommer frem til Kunden utenfor vanlig kontortid (08-16), skal meldingen anses for å ha kommet fram ved begynnelsen av påfølgende virkedag. Ved endring av e-postadresse plikter Kunden å oppdatere kontaktinformasjonen i Nettbanken. Meldinger fra Kunden til Banken skal sendes via særskilt meldingsskjema i Nettbanken eller til Bankens offentlig tilgjengelige e-postadresse, dersom Banken ikke har bedt om svar til en annen adresse. Meldinger fra Kunden skal anses for å ha kommet fram til Banken den virkedag den er avsendt via elektronisk medium. Dersom en melding kommer frem til Banken utenfor vanlig kontortid (08-16), skal meldingen anses for å ha kommet fram ved begynnelsen av påfølgende virkedag. Dersom det foreligger feil eller mangler i tele- eller annen kommunikasjonsforbindelse, datautstyr eller datasystem, skal de tider som her er bestemt suspenderes tilsvarende den tid feilen varer. Dersom avsender blir klar over slike feil, plikter han/hun dog på best mulig måte å underrette adressaten på alternativt vis, dersom han/hun forsto eller burde forstå at det var av viktighet at melding ble gitt raskt. 7.2 Utlevering av opplysninger til andre innhenting av opplysninger om Kunde Kunden samtykker i at Banken kan utlevere opplysninger til depotbank, kontofører, forvaltningsselskap eller myndigheter i den grad plikt til å gi slike opplysninger følger av norsk eller utenlandsk lov, forskrifter eller avtale for bestemte verdipapirer. Kunden godtar at Banken via automatisk databehandling på den ene siden gir opplysninger til alle foretak innenfor Skandiakonsernet om at kontoinnehaveren er kunde i Banken, og på den andre siden innhenter opplysninger om eventuelle kundeforhold fra andre foretak innenfor Skandia-konsernet. Banken kan i denne forbindelse bare utlevere eller innhente opplysninger om Kundens navn, adresse og personnummer. 7.3 Registrering av kommunikasjon

16 Kunden godtar at Banken registrerer kommunikasjon med Kunden og at Banken oppbevarer denne loggen i så lang tid som Banken finner hensiktsmessig. Kunden godtar videre at Banken har anledning til å ta opp på lydbånd telefonsamtaler mellom Banken og Kunden, og oppbevare disse i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende regler om dette. 7.4 Meddelelser elektronisk overførsel Alle utskrifter og oversikter over Plasseringskonto og lignende informasjon vil bli utlevert Kunden i elektronisk form, dvs. via Nettbanken eller som melding til Kunden oppgitte e-postadresse. Oversikt over Plasseringskonto oppdateres fortløpende i Nettbanken. 7.5 Om prospekt for de enkelte fond Dersom Kunden ønsker det, vil han/hun etter melding til Banken få tilsendt prospekt for de enkelte fond. Prospektet kan sendes ut via registrert e-postadresse eller på annen måte banken finner hensiktsmessig. 7.6 Skatteregler, rapportering Banken vil foreta rapportering til skattemyndighetene slik dette til enhver tid er bestemt i lov. Ut over dette er forholdet til skatteplikt, rapportering etc. Kundens eget ansvar. Dersom noen lands skatteregler hjemler skatt på utbytte (kildeskatt) og dette rammer utbytte som skal godskrives Kunden, har Banken rett til å holde tilbake et tilstrekkelig beløp til å dekke skatteplikten. Det er uansett Kundens ansvar at skatteplikten oppfylles. 7.7 Utbetaling av utbytte Dersom Kunden har andeler i et fond som utbetaler utbytte, aksepterer Kunden at Banken alltid kan godskrive Kunden utbytte i form av nye andeler i det aktuelle fondet, selv om fondet foretar kontantutbetaling. 7.8 Stenging av Plasseringskonto Banken står fritt til å avslutte Kundens Plasseringskonto om denne ikke har hatt innehav over en viss periode. I slike tilfeller skal det sendes en forespørsel med svarfrist til kunden i rimelig tid i forveien, slik at kunden skal kunne velge å opprettholde Plasseringskonto hvis ønskelig. 7.9 Risiko ved verdipapirer Kunden er medviten om at all handel med verdipapirer er forbundet med risiko. At et verdipapir historisk har steget i verdi er ingen garanti for det stiger i verdi i fremtiden. Den investering Kunden gjør i et verdipapir er ikke garantert og kan komme til å falle i verdi Fondsutvalget Banken forbeholder seg retten til å bestemme hvilke verdipapirer som til enhver tid kan kjøpes og selges via Banken. 8 Begrensning av Bankens ansvar

17 Banken tar forbehold vedrørende de kurser som blir benyttet ved transaksjoner sendt over Internett. De kursopplysninger som Banken mottar og distribuerer til Kunden formidles kun av Banken og Banken fraskriver seg derfor ethvert ansvar for eventuelle feil ved disse, såfremt Banken har opptrådt aktsomt for egen del. Banken tar ikke ansvar for eventuelle forsinkelser som skyldes tilgang/trafikk over Internett, systemer ute av drift o.l. Banken har ikke noe ansvar for direkte eller indirekte skade som måtte oppstå fordi Kundens ordre av tekniske årsaker ikke mottas av Banken eller blir forvrengt, forutsatt at Banken har opptrådt aktsomt. Banken er ikke ansvarlig for verken direkte eller indirekte skade som måtte skyldes norsk eller utenlandsk lovbestemmelse, norsk eller utenlandsk myndighetstiltak, krigshendelse, streik (herunder lokale konflikter), blokade, boikott, lockout eller annen lignende omstendighet, for eksempel dataeller telefeil. Forbeholdet for streik, blokade, boikott og lockout gjelder også om Banken selv er gjenstand for eller anvender et slik konfliktmiddel. Skade som oppstår i andre tilfeller skal ikke erstattes av Banken dersom den har vært normalt aktsom. Banken er ikke i noe tilfelle ansvarlig for indirekte skade. Banken svarer ikke for skade som forårsakes av depotbank eller annen oppdragstaker som Banken med tilbørlig varsomhet har benyttet eller som er anvist av Kunden. Banken svarer heller ikke for skade som oppstår for Kunden eller andre i forbindelse med rådighetsbegrensninger for verdipapirer, som måtte bli iverksatt. Dersom det finnes noe til hinder for at Banken helt eller delvis kan utføre operasjoner i henhold til denne avtalen på grunn av slike omstendigheter som er angitt i første avsnitt, kan operasjonen utsettes til dette hinderet er opphørt. Dersom Banken som følge av slike omstendigheter er forhindret fra å utføre operasjonen eller ta imot betaling, skal Banken ikke være forpliktet til å betale morarenter til Kunden. Det som her er bestemt kommer i tillegg til, og gjør ingen innskrenkning i forståelsen av begrepet Force majeure slik det anerkjennes av norske domstoler. 9 Valuta Dersom Kundens fondsandeler ikke er notert i norske kroner (NOK), svarer Kunden for valutarisikoen. Kunden gjøres spesielt oppmerksom på at kurser kan avvike på grunn av mulige valutasvingninger mellom NOK og den valuta det enkelte fond er notert i. Skandiabanken AB NUF Tlf.: (+47) Org.nr.: skandiabanken.no

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Kundevilkår Norne Securities AS www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Innholdsfortegnelse Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter....................................

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen:

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen: Kontoavtale Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag

Detaljer

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE)

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Kundeavtalen omfatter følgende: AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Partner - en enklere hverdag for din bedrift!

Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Partner - en enklere hverdag for din bedrift! Kundeavtalen omfatter følgende: BASISPRODUKTER OG AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann 24.08.2012 09:13 Del B av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens

Detaljer

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Nofa Medlem Pluss kredittkort utstedes i samarbeid med Medlemstjenester AS. Kortholder vil ved aksept

Detaljer

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING KONTAKTINFORMASJON Navn: Norne Securities AS Organisasjonsnummer: 992 881 828 Besøksadresse:

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8) ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT Sid 1 (8) SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015 Informasjon om Resurs Bank Hovedkontor: Resurs Bank AB (publ), (Org.nr. 516401-0208)

Detaljer

Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker

Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker Generelle Vilkår: Generelle vilkår for Høyrentekonto/Sparekonto forbruker Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens formål for denne ikke er hovedsakelig

Detaljer

Netfonds Bank. Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg. Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg Side 1

Netfonds Bank. Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg. Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg Side 1 Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg Side 1 Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg 1 Forsikringsavtalen Netfonds Kapitalforsikring er en kapitalforsikring

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Pangea Ecocard utstedes i samarbeid med Pangea AS og stiftelsen Pangeas miljøfond. Kortholder vil

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort som kan brukes i terminaler for betaling av

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN Avtalen regulerer Network Norways (NwN) leveranse av telefonitjenester og andre tjenester til næringsdrivende og forbrukere ("Kunden").

Detaljer

Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16.

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16. AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

Søknad om AgriCard Classic

Søknad om AgriCard Classic Søknad om AgriCard Classic Jeg ønsker utstedt kort med personlig ansvar gratis tilleggskort m/pers. ansvars. Personlige opplysninger Fødselsnr. (11 sifre) Etternavn Alle fornavn Adresse Postnr. Poststed

Detaljer

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16.

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16. AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Frende Individuell Pensjons Spareavtale - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov

Detaljer