Årsregnskap Steen & Strøm AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap Steen & Strøm AS"

Transkript

1 Årsregnskap Steen & Strøm AS for perioden 1. januar til 31. desember Tall i NOK 1000 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Leieinntekter Andre driftsinntekter Gevinst ved salg av anleggsmidler 8, Sum driftsinntekter Lønnskostnader Ordinære avskrivninger Tap på krav Andre driftskostnader Sum driftskostnader Verdiregulering investeringseiendommer Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Inntekt på investering i datterselskap Renteinntekter fra foretak i samme konsern Andre renteinntekter Andre finansinntekter Reversering av tidligere nedskrivning av aksjer Rentekostnader til foretak i samme konsern Andre rentekostnader Nedskrivning av aksjer Andre finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Skattekostnad Årets resultat Majoriteten andel av resultatet Basisresultat pr. aksje 2 25,58 (23,59) Utvidet totalresultat Årets resultat ( ) Resultat av finansielle instrumenter Totalresultat for perioden etter skatt ( )

2 Årsregnskap Steen & Strøm AS Pr. 31. desember EIENDELER Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Investeringseiendommer Bedriftshytte Transportmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. o. l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern 10, Investeringer i tilknyttet selskap Obligasjoner og andre fordringer 10, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Fordringer på selskap i samme konsern Andre fordringer Sum fordringer Aksjer og andre finansielle instrumenter Markedsbaserte aksjer og verdifondsandeler Bankinnskudd o. l. Kasse- og bankbeholdninger Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

3 Årsregnskap Steen & Strøm AS Pr. 31. desember EGENKAPITAL OG GJELD Note Egenkapital Innskutt egenkapital: Selskapskapital ( aksjer à kr.1,00) Egne aksjer Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital: Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Obligasjonslån Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld til selskap i samme konsern Pensjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Betalbar skatt Kassekreditt Gjeld til selskap i samme konsern Gjeld til kredittinstitusjoner Annen kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 24 mars 2011 Laurent J J Morel Styrets leder Jean-Michel R Gault Styremedlem Patrick M Kanters Styremedlem Marie-Théresè Dimasi Styremedlem Rafael Torres Villalba Styremedlem Jan Ove Holmen Konsernsjef

4 OVERSIKT OVER ENDRINGER I EGENKAPITALEN Aksjekapital Egne Overkursfond Fond for Annen EK Sum Aksjer virkelig verdi Egenkaptal Årets resultat Sikringstransaksjoner med mer Egenkapital Egenkaptal Årets resultat Fusjonseffekter Sikringstransaksjoner med mer Egenkapital

5 STEEN & STRØM AS Kontantstrømanalyse Ordinært resultat etter skattekostnad Årets skattekostnad Periodens betalte skatter 0 0 Gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler og finansielle omløpsmidler Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i offentlige avgifter Endring i andre tidsavgrensninger Verdiregulering investeringseiendommer Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp/tilvirkning av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler Innbetalinger/utbetalinger ved utlån Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av kort- og langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Netto endring i kassekreditt Mottatt fra andeler/utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring av kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Fusjonseffekter, kontanter Netto endring av kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

6 NOTER TIL REGNSKAPET 2010 Alle beløp i NOK 1.000, hvis ikke annet er spesielt angitt Regnskapsprinsipper Se konsernets noter vedrørende prinsipper. Aksjer i datterselskap og knsernbidrag Aksjer i datterselskap er ført opp til kostmetoden i selskapsregnskapet. Konsernbidrag fra datterselskap inntektsføres i det året konsernbidraget er vedtatt. Avgitte konsernbidrag tilføreskostprisen på investering i datterselskap det året beslutningen tas av generalforsamlingen. I 2010 er følgende selskaper avhendet, fusjonert og oppløst ; Steen og Strøm Narvik AS, Karl Johansgate 16 AS, Steen & Strøm Drift AS er solgt. KS Down Town i og KS Down Town II er oppløst i løpet av Steen & Strøm Eiendomsforvaltning AS og Økern Holding AS er fusjonert inn i Steen & Strøm AS med virkning fra Inngående balanse er ikke omarbeidet. Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser mm. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall ansatte Gjennomsnittlig antall årsverk i Steen & Strøm AS har vært 15 i 2010 (15). Ytelser til selskapets styre og konsernledelse Se konsernnote 3. Revisjonshonorar Se konsernnote 3. Bundne midler Av selskapets likvide beholdning utgjør TNOK bundne skattetrekksmidler.

7 Note 2 Resultat pr. aksje og utbytte Resultat pr. aksje Gjennomsnittlig antall utestående aksjer har i 2010 vært ( ). Resultat pr. aksje utgjør NOK 25,58 (-23,59) beregnet etter et årsresultat på TNOK ( ) Resultatet pr. aksje er beregnet med basis i netto utestående antall aksjer. Utbytteutdeling Det er ikke utbetalt utbytter i Det foreslås at det ikke utbetales utbytte for Forslaget til utdelingen legges frem for vedtak på den ordinære generalforsamlingen som avholdes i mars Note 3 Antall aksjer, aksjeeiere m.v. Se konsernnote 4. Note 4 Aksjer eid av daglig leder eller medlemmer av styret Se konsernnote 5. Note 5 Egne aksjer Se konsernnote 4.

8 Note 6 Virksomhetsområder (NOK 1.000) Kjøpesenter og prosjekter Annen virksomhet Sum Virksomhetsområde Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat (28 489) (33 476) (9 361) Varige driftsmidler Langsiktig gjeld Investeringer Verdiregulering investeringseiendommer er holdt utenfor oppsettet av Virksomhetsområder. Segmentet Kjøpesenter og prosjekter inkluderer eiendommene Nordbyen Senter og Slagenveien som begge ligger i Vestfold fylke. Annen virksomhet omfatter konsernadministrasjonens virksomhet.

9 Note 7 Driftsmidler og investeringseiendommer Biler, inventar og maskiner Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Avskrivningsplan 20-30% 20-30% Bedriftshytte 2010 Anskaffelseskost pr Tilgang - Avgang - Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivninger Akkumulert avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivning 285 Avskrivning av eiendom

10 Investeringseiendom Anskaffelseskost pr Tilgang Avgang - - Anskaffelseskost pr Akkumulert verdiregulering Balanseført verdi Årets verdiregulering Avskrivning av eiendom For mer informasjon rundt verdsettelse av investeringseiendommer og prinsipper, se note nummer 8 til konsernregnskapet.

11 Note 8 Andeler i tilknyttede selskap Oversikt over tilknyttede selskap som i selskapsregnskapet er ført etter kostmetoden: Avgang/ Selskap Eierandel Verdi tilgang Verdi Metro Senter Ans 50,0 % Åsane Storsenter DA 49,9 % Økern Sentrum ANS 50,0 % Sum Vår andel av Metro Senter Ans konsolideres inn som en del av det samlede konsernregnskap. Økern Sentrum ANS og Åsane Storsenter DA var i fjor klassifisert som investering i datterselskap. Note 9 Aksjer og andeler Selskap Eierandel Verdi Fresch Approach AS 28,0 % 0 Gumøy Golf AS 7,8 % 0 Sum 0 For oversikt over samtlige døtre av Steen & Strøm AS, se konsernnote 26.

12 Note 10 Konsernmellomværende Kortsiktige fordringer og kortsiktig gjeld Kortsiktige fordringer selskap i sammen konsern Korsiktige fordringer på morselskap Sum kortsiktige Langsiktige fordringer selskap i samme konsern Sum fordringer Kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern Langsiktig gjeld til selskap i samme konsern Sum gjeld Fordringer med forfall senere enn ett år Andre langsiktige fordringer Sum Langsiktige fordringer i samme konsern er pr nedskrevet med TNOK 0 (27.330). Langsiktige fordringer/gjeld til selskap i samme konsern har en løpetid på 3 år.

13 Note 11 Rentebærende gjeld Effektiv Langsiktig rentebærende gjeld rentesats Obligasjonslån 3,56 % Gjeld til kredittinstitusjoner 3,59 % Sum Kortsiktig rentebærende gjeld 1. års avdrag langsiktig gjeld 3,59 % Sertifikatlån 3,83 % Kassekreditt Sum Gjeld sikret ved pant Bokført verdi av pantsatte eiendeler Tomter, bygninger mv Sum pantsatte eiendeler Avdragsplan og reforhandlinger for langsiktig gjeld Mellom 1 og 5 år Mer enn 5 år Sum Oppstillingen er eksklusiv lån fra selskap i samme konsern. Gjeld sikret ved pant omfatter også sikkerhet i andre konsernselskapers eiendeler. Se konsernnote 26 for en komplett oversikt over datterselskaper i konsernet. For trekkrettigheter, se konsernnote 16.

14 Note 12 Garantiansvar Steen & Strøm AS er gjennom sitt eierskap solidarisk ansvarlig for gjelden i følgende selskaper Total gjeld SST Andel Eierandel Gulskogen Senter ANS ,0 % Markedet KS ,9 % Økern Sentrum ANS ,0 % Åsane Storsenter DA ,9 % Metro Senter ANS ,0 % Torvhjørnet Lillestrøm ANS ,0 % Sum Steen & Strøm AS avgitt kausjonserklæringer for samtlige av datterselskapenes eksterne lån. Note 13 Spesifisering av andre driftskostnader Leie lokaler Forvaltnings- og andre honorarer Andre driftskostnader (herunder poolkostnader) Prosjektvedlikehold og annet vedlikehold Andre adm. kostnader Sum

15 Note 14 Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel og endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel Midlertidige forskjeller Anleggsmidler Langsiktige fordringer Utestående fordringer Pensjonsmidler/forpliktelser Andeler i deltakerlignende selskaper Gevinst- og tapskonto Periodisering av rente swap Andre forskjeller Netto midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Fremførbar godtgjørelse 0 0 Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel i balansen % utsatt skatt/utsatt skattefordel Total utsatt skatt/utsatt skattefordel (-) Tallene pr er presentert etter at fusjonen er gjennomført Forklaring til årets skattekostnad 28% skatt av resultat før skatt Permanente forskjeller salg aksjer Endring i nedvurdering av MF Permanente forskjeller - Andre forskjeller (28%) Beregnet skattekostnad Årets skattekostnad på ordinært resultat fremkommer slik: Spesifikasjon av skattekostnad: Betalbar skatt Endring i utsatt skatt Effekt av konsernbidrag Skatteeffekter ført mot egenkapitalen Årets skattekostnad, resultat Grunnlag for betalbar skatt Resultat før skattekostnad Regnskapsmessig nedskrivning på aksjer regnskapsmessig reversering av tidl nedskrivning Andel deltakerlignende selskaper Forskjell ved salg av aksjer og andeler Øvrige permanente forskjeller

16 Grunnlag for årets skattekostnad Endring i midlertidige forskjeller Mottatt konsernbidrag vedtatt i år Skattepliktig inntekt Bruk av fremførbart underskudd 0 0 Grunnlag for betalbar skatt Beregnet 28% betalbar skatt Effekt av konsernbidrag Fradrag for godtgjørelse på utbytte 0 0 Betalbar skatt etter godtgjørelse, balansen 0 0

17 Note 15 Pensjoner Selskapet har pensjonsordninger for sine ansatte. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Betingelsene er 30 års opptjening. Ordningen gir opp til 60 % pensjon (maksimalt av 12G)i forhold til pensjonsgrunnlaget det året man fyller 67 år samt ektefelle og barnepensjon. Alle pensjonsytelser samordnes med forventede ytelser fra folketrygden. Pr hadde ordningen 17 medlemmer. I tillegg til nevnte pensjonsordning, har selskapet en tilleggsordning finansiert over driften. Denne ordningen gir den ansatte full opptjening ut over begrensingen på 12G som ligger i den beskrevne ordningen ovenfor. Begge ordningene er administrert av Storbrand og forpliktelsen er beregnet etter de samme prinsipper og forutsetninger. Steen & Strøm ASA har valgt å følge NRS 6 og anvende IAS 19 "Ytelser til ansatte" i stedet for NRS 6 "Pensjonskostnader" med virkning fra I denne forbindelse er uamortisert estimatavvik nullstilt og effekten ført mot egenkapitalen. Ved verdsettelse av pensjonsmidlene og ved måling av påløpte forpliktelser benyttes estimerte verdier. Disse estimatene korrigeres hvert år i samsvar med oppgave over pensjonsmidlenes virkelige verdi og aktuarberegning av forpliktelsens størrelse. Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 3,80 % 4,40 % Forventet lønnsregulering 4,00 % 4,25 % Forventet avkastning på fondsmidler 4,60 % 5,60 % Forventet pensjonsøkning 0,50 % 1,30 % Forventet G-regulering 3,75 % 4,00 % Forventet turnover 2,50 % 2,50 % De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer.

18 Netto pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonmidler (387) (408) Resultatførte planavvik/estimatendringer Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Netto pensjonsforpliktelse Opptjente pensjonsforpliktelser Beregnet pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik/planendringer Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsmidler/forpliktelse Avstemming av utviklingen i pensjonsmidler/forpliktelse Netto pensjonsmidler/forpliktelse Resultatført pensjonskostnad Premiebetalinger med mer. (2 309) (1 635) Netto balanseført pensjonsmidler/forpliktelse Faktisk avkastning på pensjonsmidler for 2009 utgjorde TNOK 456 (246). Planlagt innbetalinger på pensjonsordningen i 2011 utgjør TNOK 900 (700).

19 Note 16 Finansielle markedsrisiko For en omfattende beskrivelse av konsernets strategi, se konsernnote 23. Selskapet har pr bokført en gjeld på TNOK (78.463) vedrørende finansielle instrumenter. Oversikt over fordringer og gjeld i utenlandsk valuta: Langsiktige fordringer SEK DKK - - Langsiktig gjeld SEK DKK Kurs på balansedagen SEK 85,71 80,39 DKK 104,56 109,92 Tall i norske kroner Langsiktige fordringer Langsiktig gjeld Valutatransaksjoner Fordringer og gjeld bokføres til kurs pr Dette innebærer at endringer i valutakursen sammenlignet med fjorårets kurs pr fremstår i regnskapet som et valutatap/gevinst. Steen & Strøm AS har i 2010 hatt en netto gevinst på valuta med TNOK ( ). Av dette beløpet er TNOK 0 (0) realisert.

20 Note 17 Nærstående parter Se konsernnote 24. Note 18 Rettstvister og erstatningskrav Se konsernnote 25. Note 19 Hendelser etter balansedag Se konsernnote 26.

NetCom Konsern Balanse

NetCom Konsern Balanse NetCom Konsern Resultatregnskap (MNOK) NOTE Telefoni inntekt 3 752 2 914 2 494 Driftsinntekter 1 3 752 2 914 2 494 Nettverks- og produktkostnader 2 1 11 848 658 Lønn og sosiale kostnader 3 387 296 269

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Bankinnskudd 7 851.470 818.639 Sum utlån til og fordringer

Detaljer

Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap

Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap Beløp i mill. kroner Note 2013 2012 LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN Resultat før skatt -2 363 5 811 Avskrivninger 10

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER RESULTATREGNSKAP Note Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 14 749,8 12 574,7 10 578,7 Andre driftsinntekter 2 47,8 100,2 49,0 SUM DRIFTSINNTEKTER 14 797,6 12 674,9 10 627,6 DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Noter til selskapsregnskapet

Noter til selskapsregnskapet Noter til selskapsregnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2014 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper. 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet

Note 1 Regnskapsprinsipper. 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet NOTER TIL SELSKAPSREGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2013 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 27 662 25 733 Vekst i omsetning 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder 1 871 2 074 Antall medarbeidere

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Notekrav dersom regnskapslovens bestemmelser er fraveket for å gi et rettvisende bilde.

Notekrav dersom regnskapslovens bestemmelser er fraveket for å gi et rettvisende bilde. Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 1 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom er et familieeid konsern som eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baktikum. Eiendomsmassen

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Årsrapport 2014 Styrets beretning 2014 Bakgrunn Troll Forsikring AS ble stiftet den 8. mars 2007 og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet den 28. oktober 2011 under forutsetning

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

- utsikt mot fremtiden

- utsikt mot fremtiden Årsrapport 2009 - utsikt mot fremtiden ÅRSBERETNING FOR 2009 Virksomhetens art og tilholdssted Utstillingsplassen Eiendom AS er ett av innlandets største eiendomsselskaper. Virksomheten omfatter utvikling

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258 RESULTATREGNSKAP NattoPharma ASA (Beløp i NOK tusen) NattoPharma konsern 2 008 2 007 Noter 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer