Hans-Tore Hansen (prof. UiB): Brukertilfredshet med NAV. Camilla Grung (MA student sosiologi): Case studie av et NAV kontor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hans-Tore Hansen (prof. UiB): Brukertilfredshet med NAV. Camilla Grung (MA student sosiologi): Case studie av et NAV kontor"

Transkript

1 Modul 6 b: Hans-Tore Hansen (prof. UiB): Brukertilfredshet med NAV Camilla Grung (MA student sosiologi): Case studie av et NAV kontor Iren Johnsen (MA student sosiologi): Case studie av et NAV kontor Kjetil Lundberg (PhD stipendiat): t) En kvalitativ ti casestudie brukere [Liv Syltevik (1. amanuensis UiB): Sosialhjelpsmottakere]

2 Ansatte ved et lokalt NAV kontors opplevelse og erfaring med NAV reformen. Masteroppgave i sosiologi (planlegges l ferdig høst 2008) Camilla Grung

3 Metode Case-studie av et NAV-kontor i Hordaland Kvalitative intervjuer med NAV ansatte: 3 fra tidligere Aetat 3 fra tidligere Trygdeetaten 3 fra sosialtjenesten

4 ORGANISERING AV NAV - KONTORET Statlig leder Kommunal leder Kontoroppgaver og lettere saksbehandling Merkantilt team Markedsteam Oppfølgingsteam 1 Oppfølgingsteam 1 (f.dato 1-16) Oppfølgingsteam 2 (f.dato 17-31) Oppfølgings- team 2 RUS team F R O N T Statlig BAK FRONT Kommunal Frontmottak (felles for de 3 tjenestene)

5 Opplevelsen av arbeidsorganiseringen Det er blitt gitt liten opplæring både på fag og datasystemer Ansatte i frontmottaket føler et større behov for ny kompetanse enn de som arbeider i de forskjellige teamene Mangel på kompetanse har ført til stor frustrasjon og opplevelsen av å ikke mestre arbeidsoppgavene Vi sitter jo der ute som klovner egentlig og latterliggjør oss selv. (Informant 2, tidligere Aetat)

6 De som arbeider i teamene føler ikke behov for ny kompetanse, de utfører i stor grad samme type arbeidsoppgaver som før sammenslåingen De som er fra tidligere arbeid de jobber med det som er arbeid og de som er fra tidligere trygd de jobber med det som er trygd. Der må det jo skje en forandring på sikt i alle fall. Vi skal jo jobbe med det samme, alle sammen. Men det er enda ikke helt på plass. Det er sånn som det var, og det er jo ikke det som er NAV tanken. (Informant 9, tidligere Trygd)

7 Samarbeid og kulturforskjeller Samarbeidet mellom de tre etatene/tjenesten var varierende før reformen. Foregikk stort sett via telefon og e-post Etter sammenslåingen er samarbeidet bedre. Det er enklere å spørre kollegaer om hjelp Informantene ser seg selv og de fra sin etat som de som er de flinkeste, de som er vant til å arbeide hardest og de som kan mest

8 Det er kanskje kj farlig å si det men jeg tror vi har et annet forhold til det å jobbe. Det er i alle fall noe jeg synes å se at kanskje noen fra en av de tidligere etatene har en litt mer avslappet forhold til det. Vi har vært kjempe opptatt av at alle skal få det de har krav på til rett tid. Mens kanskje andre er mer sånn at det jeg ikke rekker det rekker jeg ikke, altså da går jeg hjem og så driter jeg i det mer eller mindre. (Informant 1, tidligere Trygdeetaten)

9 De fra Trygdeetaten t ser på seg selv som de som arbeider hardest, dette støttes av informanter fra Aetat De fra Aetat ser på seg selv som mer omstillingsdyktige, g de har erfaring fra tidligere omstillingsprosesser Informantene fra Aetat ligger mange hestehoder foran de andre når det gjelder datasystemet Sosialtjenesten ser de to statsetatene som mer regelstyrt, de benytter større grad av skjønn i sitt arbeid

10 Det er ett statlig og ett kommunalt bord på lunsjrommet (Informant 3, tidligere Aetat) Kulturforskjeller i sosiale sammenhenger - Kommunal side: Markeringer og feiring på dagtid i arbeidstiden - Statlig side: Markeringer og feiring på kveldstid

11 Er det mulig å nå målene med NAVreformen? Hadde du spurt meg for et år siden så hadde jeg sagt ubetinget ja. Nå sier jeg at jeg håper det, men man må se nøye på hvordan man håndterer prosessen i fortsettelsen. For folk flykter jo fra etaten, det er en del som søker seg vekk. Og visst man ikke klarer å beholde ønsket kompetanse så tror jeg at man må slite enda mer, altså på alle mulige måter. Men jeg håper og tror at vi skal nå målene med NAV, det må vi klare, men jeg tror det kan ta en stund. Det er ganske mye som må på plass før vi kan si at nå er vi der. (Informant 1, tidligere Trygdeetaten)

12 Organisasjonsendring og omstilling. NAV-reformens betydning for endring av organisasjonskultur og arbeidsmiljø Masteroppgave i sosiologi (planlegges l ferdig høst 2008) Iren Johnsen

13 Metode Case-studie av et NAV-kontor i Rogaland Intervju med 11 ansatte Tre fra hver av de tidligere etatene To ledere

14 Organisering av kontoret NAV Front Fagland Mottak Bakland Tverrfaglige Tverrfaglige Tverrfaglige Tverrfaglige team team team team

15 Organisering av kontoret Hvilken løsning har de valgt? Åpent kontorlandskap Todelt ledermodell Forholdet mellom Front og Fagland Hvordan skjer overføringen av brukere? Samarbeid og arbeidsmiljø

16 Forholdet mellom stat og kommune Flere informanter kommenterer at Sosialtjenesten har andre stillingsbetegnelser, formelle arbeidsbetingelser, budsjetter og lignende, og at de tjener dårligere. Både statlig og kommunalt ansatte sier de føler dette som urettferdig. Forholdet til brukerne Statsansatte: Brukerne til Sosialtjenesten er mest krevende. Sosialtjenesten: Ønsker mer forståelse fra de andre etatene når det gjelder det at deres brukere krever mer. Sosialt så kommenterer også flere informanter at Sosialtjenesten holder seg noe for seg selv.

17 Kulturforskjeller Før de flyttet sammen hadde de ansatte oppfatninger om kulturen og væremåten til de ansatte fra de andre etatene Sosialtjenesten: Trygd er gammeldags og regelstyrte. Aetat er kun opptatt av å få folk ut i jobb og har lite rom for individuelle tolkninger. Aetat: Trygd er regelstyrte. Sosialtjenesten er veldig opptatt av sitt fag og sin profesjon. Trygd: Sosialtjenesten er veldig opptatt av sin profesjon, og har krevende brukergrupper. Aetat t har veldig sosialt arbeidsmiljø. iljø Informantene kommenterer at dette ikke har kommet særlig frem etter sammenslåinger. Når det gjelder forskjeller så oppfatter de dette mer som personlige ulikheter. For å si det sånn, jeg syns vi har smeltet sammen til en fin gjeng og vi har de samme synene på ting dette med å sette brukeren i fokus, og hjelpe på best mulig måte og dette at vi er der for hverandre i forhold til manglende kompetanse, at vi bistår der vi kan (Informant 10, Trygdeetaten).

18 Oppbygging g av felles kultur Hva har bidratt til oppbygging av en felles kultur? Tiltak i forkant av sammenslåingen, både sosiale sammenkomster og formell kulturbygging, har bidratt til at de ansatte blir bedre kjent Organiseringen av arbeidet, i tverrfaglige team og i åpent kontorlandskap, bidrar til bedre samarbeid. I tillegg fører dette til raskere kompetanseoverføring.

19 Oppbygging g av felles kultur Utfordringer for oppbygging g av en felles kultur De gamle skillene mellom etatene (Arbeidsmetoder og tidligere organisasjonskultur) har til en viss grad blitt erstattet av nye skiller. For NAV-kontoret der eg gjorde mine undersøkelser gjaldt dette skille mellom stat og kommune, samt at det var i ferd med å bli et skille mellom Front og Fagland når det gjaldt samarbeid og sosialt arbeidsmiljø. Det at tiden etter sammenslåingen har vært svært hektisk for de ansatte i forhold til manglende opplæring og kompetanseoverføring har ført til at de ansatte stort sett gjør de samme arbeidsoppgavene som de gjorde tidligere.

20 Brukererfaring i NAV En kvalitativ casestudie PhD prosjekt i sosiologi (Påbegynt høst 2008) Kjetil Lundberg

21 Brukergrupper Langtidssykemeldte (fra trygd) Langtidsledig (fra Aetat) Sosialklienter dekkes i andre studier Attføring/Arb. Avklaringspenger?

22 Utvalgsstrategi Kontorutvalg Brukerorganisasjoner? Attføringsbedrifter? Snøballmetode? Rekrutteres i Bergensområdet informanter

23 Hvorfor en studie om brukererfaringer? Sentralt bidrag til å forstå hvordan en sosial reform virker Både intenderte og uintenderte konsekvenser Få grundige g brukerundersøkelser

24 Metode Semi-strukturerte dybdeintervjuer temabasert; ikke detaljstyrt Narrativ tilnærming Tekstanalyse: leserinnlegg, avisartikler, blogger

25 Sentrale spørsmål Hvilke erfaringer har brukerne? Er reformens mål forenlige med brukernes behov og ønsker? Hvilke former får brukermedvirkningen? Mer lydhør etat med en helhetlig forankring? Ny brukerrolle?

26 Hva er dette en case om? Brukererfaringer ift; Ulike brukerkategorier (langtidssykemeldte, langtidsledige) l di Kjønn Kontor Nye og erfarne brukere? Livsløp (alder/ levekår/etnisitet?) i

27 Teoretisk innfallsvinkel Sosialfilosofi; Hannah Arendt (Vita activa) og Axel Honneth (anerkjennelse) Symbolsk interaksjonisme (Mead/ Goffman relasjonelt perspektiv) DorothySmith: Institusjonell etnografi Ezzy: Narrating Unemployment (livsløp narrativt perspektiv) Groundedtilnærming?

Tre offentlige kontor i ett bygg NAV utad, men ikke innad?

Tre offentlige kontor i ett bygg NAV utad, men ikke innad? Tre offentlige kontor i ett bygg NAV utad, men ikke innad? En sosiologisk studie av hvordan de ansatte ved et NAV lokalkontor har erfart omstillingsprosessen Iren Johnsen Masteroppgave i sosiologi UNIVERSITETET

Detaljer

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp R Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp Rapport 2013-09 Proba-rapport nr.2012-09, Prosjekt nr. 12029 ISSN: 1891-8093 TT,SK,LEB/HB, 24 mars 2013 Offentlig Rapport

Detaljer

Når «praksissjokket» er over

Når «praksissjokket» er over Når «praksissjokket» er over Nyutdannede læreres opplevelse av utfordringer i læreryrket n hilde larsen damsgaard Lærerne forteller at de i stor grad ble overlatt til seg selv som nyutdannede, uten systematisk

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

Nye uførepensjonister

Nye uførepensjonister R Nye uførepensjonister Erfaringer med NAV Rapport 2013-06 Proba-rapport nr. 2013-06, Prosjekt nr. 12043 ISSN: 1891-8093 HB, IE, PDS, SK/TTH, 10. mars 2013 Offentlig Rapport 2013-06 Nye uførepensjonister

Detaljer

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER Masteroppgave i sosialt arbeid av Kirsti Gjeitnes Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap FORORD Siden jeg ble

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER FORSKNINGSRAPPORT NR. 8/2013 UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER ERFARINGSBASERT KUNNSKAP OM ARBEID OG PSYKISK HELSE Reidun H. Jonassen og Marit Borg FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP SENTER FOR PSYKISK HELSE

Detaljer

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet FoU rapport nr. 2/2005 Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Gro Kvåle, Torunn S. Olsen og Nina Jentoft Tittel: Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Forfattere: Gro

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Rehabilitering del 1. Støtteark

Rehabilitering del 1. Støtteark Rehabilitering del 1 Støtteark REHABILITERING Vi snakker om rehabilitering av gamle hus, de skal fikses opp og bli som nye Bytte ut tak og vegger, råtne planker, kaste knuste vinduer, høvle vekk gammel

Detaljer

Linedansen mellom to kulturer

Linedansen mellom to kulturer Linedansen mellom to kulturer - Hvordan kan en oppvekst i to kulturer påvirke minoritetsungdommers opplevelse av egen identitet? Navnit Kaur Pahil Masteroppgave i Pedagogikk Allmenn Studieretning Det utdanningsvitenskaplige

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter:

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: eksempler på samarbeid mellom kommune og DPS for mennesker med psykiske lidelser og omfattende behov for tjenester K. Michael Thomsen Online-versjon (pdf) Det

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

En vanskelig start Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet

En vanskelig start Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet FoU rapport nr. 6/2013 En vanskelig start Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet Forfattere: Torunn S. Olsen og Nina Jentoft Universitetet i Agder og Agderforskning August

Detaljer

Skole, barnehage, barneverntjeneste - bilder av de andre hindrer samarbeid

Skole, barnehage, barneverntjeneste - bilder av de andre hindrer samarbeid This is a pre-copy-editing, author-produced PDF of an article accepted for publication in Norges barnevern with the title: Skole, barnehage, barneverntjeneste - bilder av de andre hindrer samarbeid following

Detaljer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdags livet med kognitive

Detaljer

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK 1 JUSTISMINISTEREN HAR ORDET... Prosjektet FRI utfyller det offentlige på en glimrende måte ved å bygge på erfaringsbasert kunnskap.

Detaljer

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv Snipetorpgt. 31 N-3715 SKIEN www.krem-norge.no Rapport 2012/1 ISBN 978-82-93207-04-7

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll Jeg vil ikke stå utenfor Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne Jeg vil ikke stå ut - Arbeid og utdanning sett med av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 Jeg vil ikke

Detaljer

Sosialt arbeid i mottak i Nav Ønskelig? Nødvendig? Overflødig? oppgav ter Mas NTNU

Sosialt arbeid i mottak i Nav Ønskelig? Nødvendig? Overflødig? oppgav ter Mas NTNU Kristin Nygård Kristin Nygård Sosialt arbeid i mottak i Nav Ønskelig? Nødvendig? Overflødig? Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

NÅR SJEFEN SKAPER FRYKT

NÅR SJEFEN SKAPER FRYKT NÅR SJEFEN SKAPER FRYKT Du blir oversett, latterliggjort og fratatt spennende arbeidsoppgaver. Sjefenes hersketeknikker skremmer flere bort fra jobben. Lær deg å slå tilbake. tekst LISE TØNSBERG VANGERUD

Detaljer

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Alternativer til tvang I Sett fra et brukerog fagperspektiv Ressurshefte Dagfinn Bjørgen, Aina Storvold, Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum

Detaljer