Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper"

Transkript

1 Selskapsrett Sal B Del 4 Utfrming av vedtekter i aksjeselskaper Advkat Tr Bechmann g advkat Heidi Aas Larsen, begge fra Tenden Advkatfirma ANS, Tønsberg

2 UTFORMING AV VEDTEKTER I AKSJESELSKAPER Advkatene Heidi Aas Larsen g Tr Bechmann Tenden Advkatfirma ANS Fredrag på Advkatenes fagdager 2014 Osl, 23. mai INNLEDNING OG OPPVARMING Nrsk vedtektstradisjn Er det enkleste alltid det beste? Lvgiver har lagt pp til skreddersøm. Naivt? Avgrensninger VEDTEKTERS TILBLIVELSE. FORMKRAV Stiftelsen Senere endringer Krav m registrering i Fretaksregisteret Tlking av vedtekter KORT OM LOVENS MINIMUMSKRAV ( 2-2(1)) Innledning. Krt histrikk Selskapets fretaksnavn (nr. 1) Frretningskmmune (nr. 2) Selskapets virksmhet (nr. 3) Aksjekapitalens størrelse (nr. 4) Aksjenes pålydende (nminelle beløp) (nr. 5) VEDTEKTER ELLER AKSJONÆRAVTALE? Frdeler g ulemper Regulering begge steder Kan aksjnæravtalen gjøres til del av vedtektene gjennm henvisning? Senere lvendringer LIKHETSGRUNNSETNINGEN Likhetsgrunnsetningen (asl. 4-1) Frskjellsbehandling i vedtektene krever ulike aksjeklasser VEDTEKTSFRIHETEN OG RAMMER FOR DEN Utgangspunktet Begrensninger Finnes det en tmmelfingerregel? HVA SKAL SELSKAPET DRIVE MED - VEDTEKTSBESTEMT FORMÅL SOM SKRANKE Innledning Beskyttelse av minriteten Styrets saklige kmpetanse Daglig leders stillingsfullmakt Prkura Kan frata tredjemenn aktsm gd tr (legitimasjn)? Betydning fr adgangen til å nekte samtykke ved aksjeerverv SELSKAPETS ORGANER /12816/56721/TB

3 8.1 Styret Selskapets firma (signaturrett) SELSKAPSBESLUTNINGER Beslutningsdyktighet Krav m særskilt saksbehandling Avvikende flertallskrav Generalfrsamlingen prsessuelle krav Inhabilitet - utvidet UTBYTTE OG ANDRE UTDELINGER FRA SELSKAPET Utbytteplicy Begrensing av utbytte, asl Differensiering mellm aksjnærene OMSETNINGSBEGRENSNINGER Lvens utgangspunkt Krt m prinsipielle alternativer Krav m samtykke fra selskapet Frkjøpsrett Adgang til pantsettelse Medsalgsrett/-plikt Tilbudsplikt KONTROLL PÅ AKSJONÆRKRETSEN Persnklausuler Begrensning på antall aksjer man kan eie HVORDAN BLI KVITT EN AKSJONÆR? Lvens utgangspunkt Vedtektsfestet rett fr selskapet til å kreve innløsning Vedtektsfestet rett fr aksjnær til å kjøpe ut HVORDAN SIKRE RETT TIL Å KOMME SEG UT AV SELSKAPET? Vedtektsfestet rett til å kreve at selskapet innløser Vedtektsfestet rett til å kreve at mislighldende aksjnær kjøper ut OPPLØSNING AV SELSKAPET Lvens rdning Alternativer KONKURRANSEFORBUD TAUSHETSPLIKT REGISTRERING AV AKSJENE I AKSJONÆRREGISTER AVSLUTNING OG OPPSUMMERING Side 2 av 25

4 1 INNLEDNING OG OPPVARMING 1.1 Nrsk vedtektstradisjn Basert på enkelhet g minimumsløsninger Etter endringene av aksjelven smmeren 2013 kan vedtektene gjøres enklere enn nen gang 1.2 Er det enkleste alltid det beste? Eksempel på minimumsvedtekter (se vedlegg 1) Ofte behv fr mer skreddersøm 1.3 Lvgiver har lagt pp til skreddersøm. Naivt? Str tiltr til aksjnærenes evne til skreddersydd særregulering Ca. 45 bestemmelser i aksjelven åpner direkte fr særregulering i vedtektene Ot.prp. nr. 55 ( ) punkt 9.4 (m aksjelvens regulering av frkjøpsrett): "Departementet er enig i at [frslaget] ikke løser denne uklarheten Selskapene vil imidlertid ha anledning til selv å regulere dette spørsmålet nærmere i sine vedtekter" Prp. 111 L ( punkt 4.3.4: "Med de freslåtte endringene av lvens minstekrav etter 2-2 første ledd må det kunne sies at selskapenes vedtekter vil kunne gjøres meget enkle. Når det gjelder behvet fr regulering utver minstekravene etter 2-2, er aksjelven skrevet ut fra en målsetting m at lvens bestemmelser skal være tilpasset det sm må antas å gi en hensiktsmessig løsning fr flertallet av selskapene. De selskapene sm ønsker en avvikende regulering, kan i str grad gjøre dette ved å fravike lvens nrmalrdning i vedtektene." 1.4 Avgrensninger Bare "vanlige" aksjeselskaper Ikke hensyntatt særlvgivningen Utvalgte temaer ikke uttømmende 2 VEDTEKTERS TILBLIVELSE. FORMKRAV 2.1 Stiftelsen Del av stiftelsesdkumentet 2.2 Senere endringer 2.3 Krav m registrering i Fretaksregisteret Fregl. 3-1 første ledd nr. 1 Side 3 av 25

5 2.4 Tlking av vedtekter I utgangspunktet bjektivt tlkingsprinsipp Stiller krav til presisjn 3 KORT OM LOVENS MINIMUMSKRAV ( 2-2(1)) 3.1 Innledning. Krt histrikk Et aksjeselskap skal ifølge aksjelven ha vedtekter, g det stilles minstekrav m hva vedtektene skal innehlde (asl. 2-2) Kravet til innhld var mer mfattende før 1. juli Selskapets fretaksnavn (nr. 1) 3.3 Frretningskmmune (nr. 2) 3.4 Selskapets virksmhet (nr. 3) 3.5 Aksjekapitalens størrelse (nr. 4) 3.6 Aksjenes pålydende (nminelle beløp) (nr. 5) 4 VEDTEKTER ELLER AKSJONÆRAVTALE? 4.1 Frdeler g ulemper Aksjnæravtalen binder ikke selskapet Telia/Telenr-saken sm eksempel Vedtekter er ffentlige Fregl. 8-1 første ledd nr. 1: "Enhver har rett til å gjøre seg kjent med det sm er registrert i fretaksregisteret g få utskrift av dette." Vedtektene gjelder alle aksjnærene Nye aksjnærer autmatisk bundet Flertallskrav Minriteten dårligere beskyttet ved vedtektsregulering? Betydningen av aksjnærkretsen Vedtekter fratar tredjemann aktsm gd tr Fregl første ledd: "I frhld til rettsregler sm lar det være avgjørende fr tredjemanns rettsstilling m denne kjente til eller ikke kjente til et frhld, anses det sm er registrert etter denne lv fr å ha kmmet til tredjemanns kunnskap." Side 4 av 25

6 4.2 Regulering begge steder Frdeler g ulemper Ulik detaljgrad 4.3 Kan aksjnæravtalen gjøres til del av vedtektene gjennm henvisning? Nei, jf. Mads H. Andenæs i Hvem er bundet av en aksjnæravtale? i Tre fredrag m aksjnærtaler (Institutt fr privatrett, skriftserie 175/2009), på side 16 (med henvisning til uttalelse fra Lvavdelingen) "Ufrenlig med lvens regler m vedtekter" Alternativ regulering i aksjnæravtale (sm plikt fr selgende aksjnær) 4.4 Senere lvendringer Risikabelt å lene seg fr mye på bakgrunnsretten på tidspunktet fr utfrming av vedtektene 5 LIKHETSGRUNNSETNINGEN 5.1 Likhetsgrunnsetningen (asl. 4-1) 5.2 Frskjellsbehandling i vedtektene krever ulike aksjeklasser 6 VEDTEKTSFRIHETEN OG RAMMER FOR DEN 6.1 Utgangspunktet Aksjelven ingen eksplisitt bestemmelse sm setter grenser fr vedtektsfriheten En rekke enkeltbestemmelser sier klart at de kan fravikes Enkelte bestemmelser sier klart at ikke de kan fravikes Utver dette må avgjøres ved en tlking av den enkelte bestemmelse 6.2 Begrensninger Må ikke være i strid med lv Asl frbudet mt myndighetsmisbruk De rettigheter sm lven legger til en aksjnær kan ikke legges til andre Frhldet til medkntrahenten 6.3 Finnes det en tmmelfingerregel? Bestemmelser med frmål å verne spesielle interessegrupper (f.eks. minriteten, kreditrer, ansatte), kan ikke fravikes til skade fr disse uten nærmere hldepunkter Side 5 av 25

7 7 HVA SKAL SELSKAPET DRIVE MED - VEDTEKTSBESTEMT FORMÅL SOM SKRANKE 7.1 Innledning 7.2 Beskyttelse av minriteten Utgangspunktet: Behøver ikke finne seg i at selskapets midler benyttes til ne annet eller at risiken økes/endres til andre prsjekter Men: Vedtektsbestemmelse kan endres med 2/3 flertall, hvis ikke annet følger av vedtektene Eksempel på vedtektsbestemmelse 7.3 Styrets saklige kmpetanse Vedtektsbestemt frmål danner ytterrammen fr styrets myndighet Aarbakke m.fl. (3. utgave, 2012) s Daglig leders stillingsfullmakt 7.5 Prkura Asl. 6-32: Saker sm inngår i den daglige ledelse Asl. 6-14(2): "Daglig ledelse" ikke saker sm etter selskapets frhld er av uvanlig art eller str betydning." Avtalelven 10(1): Stillingsfullmakten rekker ikke lenger enn det sm tilligger den aktuelle stillingen etter lv eller sedvane Prkural. 1: Prkuristen "bemyndiget til å pptre på vegne av fretaket i alt sm hører til driften av dette" 7.6 Kan frata tredjemenn aktsm gd tr (legitimasjn)? Asl. 6-33: Overskridelse av myndighet krav m aktsm gd tr hs medkntrahenten Fregl første ledd 7.7 Betydning fr adgangen til å nekte samtykke ved aksjeerverv Betydning fr hva sm kan regnes fr saklig grunn etter asl. 4-16(2) Rt s (Østlendingen) Rt s. 241 (Stangeskvene) 8 SELSKAPETS ORGANER 8.1 Styret Antall styremedlemmer Fast vs. variabelt Særlige regler fr valg av styremedlemmer, Valgrett knyttet til særskilte aksjnærer Valgrett knyttet til aksjeklasser Side 6 av 25

8 Overføring (delvis) av valgretten til andre enn generalfrsamlingen, jf. asl. 6-3(3) Valg av styrets leder Kan legges til generalfrsamlingen, jf. asl Styremedlemmers tjenestetid, asl. 6-6(1) Eksempler på vedtektsregulering 8.2 Selskapets firma (signaturrett) Tilligger styret hvis vedtektene ikke bestemmer ne annet, jf. asl SELSKAPSBESLUTNINGER 9.1 Beslutningsdyktighet Styret, asl. 6-24(1) 9.2 Krav m særskilt saksbehandling Styrebehandling Krav m generalfrsamlingsbehandling Asl. 5-5(2) nr Avvikende flertallskrav Styret Lvens nrmalrdning: Simpelt flertall, jf. asl. 6-25(1) g 6-26(2) Vedtektene kan fastsette strengere stemmeregler, jf. asl. 6-25(2) g 6-26(3) Dbbeltstemme fr styrets leder, 6-26(2) Unntak må fremgå av vedtektene Generalfrsamling Asl. 5-17(3): Flertallskravene i 5-17 til 5-20 kan fravikes (begge veier) Særlig m beslutninger sm frringer en hel aksjeklasses rett kan være naturlig å stille strengere flertallskrav enn asl. 5-18(3) Kvalifisert flertall i andre saker Krav m generalfrsamlingsbehandling av visse saker Eksempel på vedtektsbestemmesle Vedtektsbestemte stemmerettsbegrensninger knyttet til aksjnær (persnklausuler), jf. asl. 5-3(1) annen setning Frdeler g ulemper med avvikende flertallskrav Side 7 av 25

9 9.4 Generalfrsamlingen prsessuelle krav Sted fr generalfrsamlingen Asl. 5-8 Kntrkmmunen (fastsatt i vedtektene, jf. 2-2(1) nr. 2 Hvis generalfrsamlingen skal hldes annet sted; må fastsettes i vedtektene Full frihet? Må være der selskapet har sin (hved)virksmhet? Senere adresseendring Frist fr innkalling Asl. 5-10(2): Minst én uke Avvikende vedtektsbestemmelse Bare lengre frist, ikke krtere, jf. asl. 5-10(2) Frmkrav til innkallingen Asl. 5-10(1): Skriftlig henvendelse (dvs. vanlig pst) Asl. 18-5: Kan benytte epst ved uttrykkelig samtykke fra aksjnærene Vedlegg til innkallingen Kan vedtektsfestes at innkalling kan skje elektrnisk? Ikke mtalt i frarbeidene (Ot.prp. ( ) nr. 108, punkt ) Neppe, jf. rdlyd g (delvis) frmål Lvens hvedregel: Utsendelse til aksjnærene Asl. 5-11a: Kan gjøre unntak i vedtektene legge ut på selskapets hjemmeside Eksempel på vedtektsbestemmelse ved unntak Elektrnisk stemmegivning g frhåndsstemming Asl. 5-11b: Åpner fr å vedtektsregulere dette 9.5 Inhabilitet - utvidet Styret Generalfrsamling 10 UTBYTTE OG ANDRE UTDELINGER FRA SELSKAPET 10.1 Utbytteplicy 10.2 Begrensing av utbytte, asl Differensiering mellm aksjnærene Side 8 av 25

10 11 OMSETNINGSBEGRENSNINGER 11.1 Lvens utgangspunkt Asl Frmelt utgangspunkt første ledd: "Aksjene kan skifte eier ved verdragelse g på annen måte fr så vidt annet ikke er bestemt i lv, selskapets vedtekter eller avtale mellm aksjnærene." Reelt utgangspunkt andre g tredje ledd: Styresamtykke g frkjøpsrett "Omvendt utgangspunkt". Aksjene ikke fritt msettelige såfremt vedtektene ikke fastslår det. Utgangspunktet etter aksjelven av 1997 dermed et annet enn nrmalregelen i aksjelven av 1976, sm bestemte at msetningsbegrensninger måtte vedtektsfestes særskilt. OBS! Selskaper stiftet før 1. januar 1999: Bare krav m styresamtykke eller frkjøpsrett hvis det er hjemlet i vedtektene, jf. vergangsbestemmelsene i asl nr Krt m prinsipielle alternativer Frislipp (ingen begrensninger) Eksempel på vedtektsbestemmelse Ingen frkjøpsrett, men styresamtykke Eksempel på vedtektsbestemmelse Strengere enn lven Abslutt frbud mt verdragelse Tidsbegrenset frbud mt verdragelse Eksempler på vedtektsbestemmelser 11.3 Krav m samtykke fra selskapet Aksjelvens rdning ( 4-16 flg.) Aksjelvens hvedregel er at aksjeerverv frutsetter samtykke, jf. 4-15(2), jf. 4-16(1) Samtykke kan bare nektes hvis saklig grunn, jf. 4-16(2) Det er styret sm avgjør, hvis ikke vedtektene bestemmer ne annet Hva ligger i kravet til saklig grunn? Aksjelven gir ingen anvisning Vedtektene kan/vil ha betydning fr hva sm er saklig Vedtektsbestemt frmål Særlig regulering av hva sm er saklig grunn ( 4-16(2) annen setning) Rt s (Østlendingen) Rt s. 241 (Stangeskvene): Side 9 av 25

11 "Når styrets adgang til å nekte samtykke på et slikt grunnlag skal vurderes, er det naturlig i første mgang å undersøke m det er ne i selskapets vedtekter sm indikerer at en slik begrensning i eierandelen er tilsiktet. Slik selskapets frmål g virksmhet er presentert i vedtektene, framstår dette sm et rent frretningsfretak innenfr skg g byggevarer. Det er vanskelig å se at det ut fra denne beskrivelsen er ne sm tilsier at det er ønskelig med begrensning i eierandelen hs den enkelte aksjnær. " Persnlig nærstående g nære slektninger unntatt Lvens krav m samtykke gjelder ikke persnlige nærstående eller slektning i rett pp- eller nedstigende linje Krav m styresamtykke kan fravikes/utvides i vedtektene Frist fr avgjørelse 4-16(1): "snarest mulig etter at ervervet er meldt til selskapet" 4-16(4): "Er erververen ikke underrettet m at samtykke er nektet innen t måneder etter melding m at ervervet km inn til selskapet, anses samtykke å være gitt." Vurdere krtere frist i vedtektene Kan det fastsettes i vedtektene at styresamtykke frutsetter at erververen tiltrer aksjnæravtale? Nei, jf. Mads H. Andenæs i Hvem er bundet av en aksjnæravtale? i Tre fredrag m aksjnærtaler (Institutt fr privatrett, skriftserie 175/2009), på side 16 (med henvisning til uttalelse fra Lvavdelingen) Samme prblemstilling g hensyn sm fr ervervsvilkår (se punkt 4.3) 11.4 Frkjøpsrett Begrepsbruken Kan neppe håndteres i aksjnæravtale sm alternativ(?)) Frkjøpsrett Tilbudsrett Løsningsrett Overrdnet m aksjelvens rdning. Krt histrikk Aksjelven 1976 Ikke lvbestemt frkjøpsrett Frkjøpsrett kunne vedtektsfestes. Lven hadde regler m varsler, frister mv. sm da km til anvendelse Aksjelven 1999 Frkjøpsrett innført sm hvedregel Frkjøpsrett i frm av tilbudsrett Side 10 av 25

12 Rett til å verta en aksje sm "skal avhendes eller fr øvrig skifte eier" Uklarhet m allerede et ufrpliktende ønske m å avhende aksjer utløste frkjøpsrett Lvendring i kraft 1. januar 2009 Fra tilbudsrett til løsningsrett Mindre selgervennlig: Utsatt starttidspunkt fr frister Svakheter ved lvens rdning Uklar regulering Manglende regulering Gir ikke nødvendigvis de beste løsningene På hvilket tidspunkt utløses frkjøpsrett? Aksjelvens nrmalrdning Aksjelvens alternative rdning Alternativ: Vedtektsbestemt tilbudsrett sm avviker fra lvens Alternativ: Vedtektsbestemt frhåndstilbud (avklaringsrett) Hvilke transaksjner utløser frkjøpsrett? Aksjelvens rdning alle frmer fr eierskifte Overfr "enhver erverver" Men ikke: Overdragelse til persnlig nærstående Indirekte verdragelser Hvis ønsker ne annet, må dette vedtektsfestes Vurdere unntak fr verdragelse til heleid selskap Men i så fall slik at senere pphør av kntrll utløser frkjøpsrett (løsningsrett) Omfanget av frkjøpsretten alt eller intet? Aksjelvens nrmalrdning Frkjøpsrett kan ikke utøves fr et mindre antall aksjer enn det antall retten gjøres gjeldende fr, jf. 4-21(3) Hver enkelt av de frkjøpsrettsberettigede risikerer å måtte verta hele aksjepsten Alternativer Ikke plikt til å kjøpe alle aksjene Bør være frsiktig Hensynet til selger (ved tilbudsrett) Hensynet til erverver (ved frkjøpsrett) Aksjer sm ikke kan frdeles likelig Side 11 av 25

13 4-22(3): Frdeles ved lddtrekning (per hde) Ønskes frdeling iht. relativt aksjeinnehav fra før, må dette reguleres Hvis viktig å ppretthlde balanse (fr eksempel tre aksjnærer sm fra før eier like mye): Kan bestemme at verskytende aksjer skal eies i sameie Utøvelse av frkjøpsretten Fastsettelse av løsningssummen Tradisjnell frståelse før 1997-lven Aksjelvens nrmalrdning 4-23, jf. 4-17(5): Løsningssummen skal sm hvedregel skal fastsettes til "aksjens virkelige verdi" 4-23(2) siste setning: Oppnås ikke enighet m innløsningskravet, avgjøres dette ved skjønn hvis ikke ne annet blir avtalt Alternativ: Avtalt kjøpesum legges til grunn Alternativer sm vil gi lavere pris Særlig aktuelt ved ønske m å gi de andre aksjnærene øknmisk mulighet til å verta eller å mtvirke lysten til å selge Ligningsverdi Bkført verdi ("matematisk verdi") Pålydende verdi En urimelig vedtektsbestemmelse m prisen kan lempes eller settes til side med hjemmel i avtalelven 36, jf. 4-15(5) siste setning Behv fr utfyllende regulering Viktig med gde regler m skjønnsprsessen: Hvem, når, hvr, hvrdan g hvem skal ta regningen? Tre Bråthen, Nrsk Lvkmmentar til aksjelven (nte 521): "Vedtektene kan (g bør) gså gi utfyllende regler m hvrdan innløsningssummen beregnes" Verdsettelsestidspunktet 4-17(5): Aksjens verdi på det tidspunktet kravet m frkjøpsrett ble fremsatt Kan gi uheldige knsekvenser, særlig hvis tar tid før kravet fremsettes. Kan gså gi rm fr spekulasjn Vurdere alternativ regulering i vedtektene: Ved tilbudsrett: Tidspunktet fr melding m at aksjene ønskes slgt Ved løsningsrett: Tidspunktet fr avhendelsen til erverver Vldgift/takstmann sm alternativ til skjønnsprsess Klare regler m hvrdan utpekes: Relativt krte frister (aksjelvens frister sm ytterpunkt) Autmatikk ved brudd: Takstmann/takstmenn utpekes av tredjepart(er) Side 12 av 25

14 Kstnader Betalingsfrist Etter lven ikke krav m betalingsgaranti eller finansieringsbevis Mtsatt av løsningsrettslven 13 sjette ledd, sm ikke kan anvendes analgisk, se Rt s. 691 HRKj Frsinkelse med betaling medfører tap av frkjøpsretten, jf. Andenæs (2006) s. 229 med videre henvisninger Skaden kan likevel være skjedd, hvis avtalen med erverver er brtfalt i g med utøvelse av frkjøpsretten Vurdere en bestemmelse sm presiserer at selger kan påberpe seg at frkjøpsretten er tapt ved frsinket betaling Frhldet til krav m samtykke Rt s. 298 (A-pressen): Frkjøpsrettsbestemmelse ikke priritet fran samtykkeklausul, eller mvendt. Begge må kunne anvendes Begrunnet i ulike frmål: Frkjøpsretten skal ivareta den enkelte aksjnærs interesse i å kntrllere hvem sm kmmer inn i selskapet g i å unngå frhldsmessig reduksjn i sin eierpsisjn, mens samtykkekrav skal sikre selskapets g aksjnærflertallets interesse i å hindre uønsket eiersammensetning. Må reguleres særskilt i vedtektene hvis styresamtykke ikke skal kreves fr aksjer sm erverves ved utøvelse av frkjøpsrett Eksempler på vedtektsregulering 11.5 Adgang til pantsettelse Pantel. 4-2a først ledd: "Aksjer sm ikke er registrert i et verdipapirregister, kan pantsettes med mindre ne annet er fastsatt i selskapets vedtekter." Asl. 4-8 første ledd første punktum: "Aksjer kan pantsettes når annet ikke er fastsatt i vedtektene." Gjelder dette gså vps-aksjer (i mtsetning til hva pantelven sier?) Eksempel på vedtektsbestemmelse 11.6 Medsalgsrett/-plikt Medsalgsrett Medsalgsplikt Frhldet til frkjøpsrett Bør fremgå uttrykkelig at utøvelse av medsalgsplikt ikke kan møtes med utøvelse av frkjøpsrett (frutsatt at det er tanken) Samlet regulering i vedtektene? Side 13 av 25

15 Tidligere antatt at fr eksempel medsalgsplikt ikke kunne bestemmes i vedtektene Line Ravl-Lsvik: Omsetningsreguleringer i aksjeselskaper, TFF punkt 4.5 mener at dette ikke lenger kan gjelde i g med innføringen av 1997-lven Regulere gså i aksjnæravtale fr sikkerhet skyld(?) Eksempel på vedtektsregulering 11.7 Tilbudsplikt Vurdere å vedtektsfeste tilbudsplikt (hvis mange aksjnærer), lignende vphl KONTROLL PÅ AKSJONÆRKRETSEN 12.1 Persnklausuler Asl. 4-18(1) frutsetter at aksjnærkretsen kan begrenses persnlig i vedtektene 12.2 Begrensning på antall aksjer man kan eie Asl. 5-3(1) første setning Vedtektsbestemt stemmerettsbegrensning (knyttet til persn) sm alternativ, jf. asl. 5-3(1) annen setning Knslidering 13 HVORDAN BLI KVITT EN AKSJONÆR? 13.1 Lvens utgangspunkt Tvangsutløsning av aksjnær sm har utvist særlig mislig atferd Asl Tvungen innløsning ved enstemmighet Asl nr Vedtektsfestet rett fr selskapet til å kreve innløsning Asl (1) Lven frutsetter innløsning gjennm kapitalnedsettelse Kjøp av aksjer sm alternativ 13.3 Vedtektsfestet rett fr aksjnær til å kjøpe ut Aarbakke m.fl. (3. utgave, 2012) s. 747, jf. s HVORDAN SIKRE RETT TIL Å KOMME SEG UT AV SELSKAPET? 14.1 Vedtektsfestet rett til å kreve at selskapet innløser Side 14 av 25

16 Asl. 12-7(1) - gså aksjnærene kan gis slik rett 14.2 Vedtektsfestet rett til å kreve at mislighldende aksjnær kjøper ut Aarbakke m.fl. (3. utgave, 2012) s. 747, jf. s OPPLØSNING AV SELSKAPET 15.1 Lvens rdning Asl Beslutning treffes av generalfrsamling med flertall sm fr vedtektsendring 15.2 Alternativer Redusert krav til flertall fr beslutning m ppløsning Vedtektsfeste særlige ppløsningsgrunn Asl. 16-1(2) frutsetter at kan vedtektsfestes 16 KONKURRANSEFORBUD Vurdere å vedtektsfeste knkurranse- g rekrutteringsfrbud fr aksjnærene Eksempel på vedtektsbestemmelse 17 TAUSHETSPLIKT Vurdere å vedtektsfeste taushetsplikt fr styrets medlemmer (g eventuelt gså aksjnærene) 18 REGISTRERING AV AKSJENE I AKSJONÆRREGISTER Asl AVSLUTNING OG OPPSUMMERING Side 15 av 25

17 VEDLEGG 1 EKSEMPEL PÅ MINIMUMSVEDTEKTER VEDTEKTER FOR [ ] AS (rg.nr. [ ]) 1 Fretaksnavn Selskapets fretaksnavn er [ ] AS. 2 Frretningskmmune Selskapets frretningskntr er i [ ] kmmune. 3 Virksmhet Selskapets virksmhet skal bestå i [ ]. 4 Aksjekapital Selskapets aksjekapital er kr [ ], frdelt på [ ] aksjer hver pålydende kr [ ]. Side 16 av 25

18 VEDLEGG 2 EKSEMPLER PÅ VEDTEKTSBESTEMMELSER (mange andre alternativer kan naturligvis tenkes) Fretaksnavn Selskapets fretaksnavn er [ ] AS. Frretningskmmune Selskapets frretningskntr er i [ ] kmmune. Virksmhet Selskapets virksmhet skal bestå i [ ][, g dertil tilhørende virksmhet]. BESKYTTELSE AV MINORITETEN: [Denne bestemmelsen kan bare endres ved samtykke fra [aksjnærer sm til sammen representerer [minst [ ] % av stemmene representert på generalfrsamlingen [ALTERNATIVT: stemmene i selskapet]] / [samtlige aksjnærer.]] Aksjekapital Selskapets aksjekapital er kr [ ], frdelt på [ ] aksjer hver pålydende kr [ ]. ALTERNATIV VED FLERE AKSJEKLASSER: Selskapets aksjekapital er kr [ ], frdelt på [ ] A-aksjer g [ ] B-aksjer, hver pålydende kr [ ]. A- g B-aksjene gir ulike rettigheter med hensyn til [stemmerett (jf. [ ]), utpeking av styremedlemmer (jf. [ ]) g utbytte (jf. [ ]). Fr øvrig er aksjene likestilte.] Stemmerett Hver A-aksje gir [ ] stemme[er] på generalfrsamlingen, mens hver B-aksje [gir [ ] stemme[er] / er stemmerettløse]. STEMMERETTSBEGRENSNING KNYTTET TIL PERSON (PERSONKLAUSUL): Ingen aksjnær kan selv eller ved fullmektig [eller sm fullmektig] stemme fr aksjer sm utgjør mer enn [ ] % av ttalt antall aksjer i selskapet. UTVIDELSE AV STEMMERETTSBEGRENSNINGEN TIL NÆRSTÅENDE: Ved anvendelse av begrensningen i frrige avsnitt, skal aksjer sm eies av en aksjnærs nærstående (sm definert i aksjelven 1-5) regnes med sm aksjnærens egne aksjer. Side 17 av 25

19 MINDRE VIDTREKKENDE KONSOLIDERING: Ved anvendelse av begrensningen i frrige avsnitt, skal aksjer sm eies av selskap hvr en aksjnær (alene eller sammen med andre aksjnærer) har slik bestemmende innflytelse sm nevnt i aksjelven 1-3, g aksjer sm eies av persn eller selskap sm har slik bestemmende innflytelse i en aksjnær, regnes med sm aksjnærens egne aksjer. Styre FAST ANTALL: Selskapets styre skal ha [ ] medlem[mer]. VARIABELT ANTALL: Selskapets styre skal ha minimum [ ] g maksimum [ ] medlemmer. VALG AV STYRETS LEDER (HVIS IKKE SKAL UTPEKES AV STYRET SELV): Styrets leder velges av generalfrsamlingen. IKKE DOBBELTSSTEMME: Styrets leder (g eventuelt annen møteleder) skal ikke ha dbbeltstemme. SÆRSKILT RETT TIL Å UTPEKE STYREMEDLEMMER (KNYTTET TIL PERSON): [X] skal ha rett til å utpekte [ ] styremedlem[mer] [med persnlig varamedlem[mer]][, deriblant styrets leder]. De øvrige aksjnærene skal ha rett til å utpeke [ ] styremedlem[mer]. SÆRSKILT RETT TIL Å UTPEKE STYREMEDLEMMER (KNYTTET TIL AKSJEKLASSE): [ ] styremedlem[mer] [med persnlig varamedlem[mer]] skal velges av aksjnærer sm eier A-aksjer. [ ] styremedlem[mer] [med persnlig varamedlem[mer]] skal velges av aksjnærer sm eier B-aksjer. SÆRSKILT RETT TIL Å UTPEKE STYREMEDLEMMER (KNYTTET TIL EIERANDEL): Aksjnær sm eier aksjer sm representerer minst [ ] % av stemmene, skal har rett til å utpeke ett styremedlem. De øvrige styremedlemmene velges av generalfrsamlingen på vanlig måte. ANTALL STYREMØTER: Styret skal møtes så fte det er behv, men minst [ ] ganger i året. Side 18 av 25

20 SÆRSKILT KRAV TIL VEDTAKSFØRHET: Styret kan bare treffe beslutninger dersm minst ett styremedlem utpekt av henhldsvis aksjnærer sm eier A-aksjer g aksjnærer sm eier B-aksjer er til stede. SÆRSKILTE FLERTALLSKRAV: Styret treffer beslutning med simpelt flertall i de saker sm faller innenfr dets kmpetansemråde i henhld til aksjelven, med unntak fr de beslutninger sm fremgår nedenfr, sm skal kreve samtykke fra [minst [ ] styremedlemmer / minst ett styremedlem utpekt av hver eierne av A- g B- aksjer]: (i) (ii) (iii) Ansettelser g avslutning av ansettelses- g knsulentfrhld fr daglig leder [g eventuelt andre herunder nærstående til aksjnærer], samt vesentlige endringer i ansettelsesvilkår mv. Saker sm ikke angår daglig drift g sm berører verdier på mer enn NOK [ ]. Opptak av lån g etablering av kreditter ut med samlet ramme ut ver NOK [ ]. (iv) Erverv, avhending eller pantsettelse fast eiendm. (v) Inngåelse av leieavtale fr fast eiendm med en varighet på mer enn [ ] år. (vi) Inngåelse av avtale med aksjnær eller mrselskap (herunder nærstående). (vii) Inngåelse, refrhandling eller ppsigelse av avtaler av vesentlig betydning fr selskapet eller av usedvanlig karakter. (viii) Salg eller avvikling av avdelinger eller datterselskaper. (ix) Kjøp eller salg av innmat (virksmhet), aksjer eller andeler i andre selskaper. Overdragelse eller nedleggelse av hele eller vesentlige deler av Selskapets virksmhet. (x) Endring av tidligere vedtatt styreinstruks. [Et styremedlem kan ikke nekte samtykke uten saklig grunn.] UTVIDET INHABILITET KNYTTET TIL UTPEKENDE AKSJONÆR: [Alle spørsmål m inngåelse av avtaler mellm selskapet g en aksjnær eller en aksjnærs nærstående, skal behandles av styret.] Ved styrets behandling av [slike saker / saker vedørende inngåelse av avtaler mellm selskapet g en aksjnær eller en aksjnærs nærstående], skal ikke styremedlemmer utpekt av den aktuelle aksjnær delta, verken i diskusjnen eller avstemningen. PLIKT TIL Å KONSULTERE AKSJONÆRENE: Styret skal ikke treffe beslutning i saker sm er av vesentlig betydning fr selskapet eller av usedvanlig karakter, uten først å ha knsultert [generalfrsamlingen / et flertall av aksjnærene / [annet]]. Side 19 av 25

21 TAUSHETSPLIKT: Styremedlemmene har taushetsplikt med hensyn til saker sm behandles på styremøtene. Taushetsplikten gjelder ikke når styret selv treffer beslutning m annet eller styremedlemmene er underlagt pplysningsplikt i lv eller lignende. [EVENTUELL SÆRLIG REGULERING MHT. ANSATTEREPRESENTANTER] Generalfrsamlinger STED: Selskapets generalfrsamlinger kan hldes i [ ] kmmune dersm styret beslutter det, i tillegg til i selskapets frretningskmmune. Er det av særlige grunner nødvendig, kan den avhldes et annet sted. FRIST: Innkalling til generalfrsamlinger skal være sendt senest [ ] dager før dagen fr generalfrsamlingen. VEDLEGG: Dkumenter sm gjelder saker sm skal behandles på generalfrsamlingen, trenger ikke sendes til aksjnærene dersm dkumentene er tilgjengelig på selskapets internettsider. Dette gjelder gså dkumenter sm etter lv skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalfrsamlingen. En aksjnær kan likevel kreve å få tilsendt dkumenter sm gjelder saker sm skal behandles på generalfrsamlingen. INHABILITET: Ingen aksjnær kan selv eller ved fullmektig eller sm fullmektig delta i en avstemning på generalfrsamlingen i en sak sm har slik særlig betydning aksjnærens egen del eller fr nen nærstående, at aksjnæren må anses fr å ha fremtredende persnlig eller øknmisk særinteresse i saken. Beslutninger i generalfrsamling særskilte flertallskrav Generalfrsamlingen skal treffe beslutning i samsvar med aksjelvens flertallskrav i de saker sm faller innenfr dens kmpetansemråde etter aksjelven, med unntak av følgende beslutninger, sm skal kreve samtykke fra aksjnærer sm representerer minst [ ] % av aksjene: (i) (ii) (iii) Fusjn g fisjn Kapitalfrhøyelse hvr aksjnærenes frtrinnsrett freslås fraveket. Endring av vedtektene, herunder selskapets vedtektsbestemte frmål. (iv) Avvikling av selskapet. (v) Inngåelse av avtale med aksjnær eller mrselskap sm nevnt i aksjelven 3-8 g 3-9. (vi) [Saker sm krever kvalifisert flertall i styret etter vedtektenes [ ].] Side 20 av 25

22 Selskapets firma (signaturrett) Selskapet firma (signaturrett) tegnes av [styrets leder g [ ] styremedlem[mer] i fellesskap / [ ] styremedlemmer i fellesskap]. Dispnering av verskudd (utbytteplicy) MAKSIMALT UTBYTTE (NOE MODERERT): Selskapet skal av det enkelte års regnskapsmessige verskudd utbetale utbytte i den utstrekning lven g frpliktelser verfr tredjeparter tillater, g i den utstrekning at selskapet har likviditet til det. Det samme gjelder akkumulert verskudd fra tidligere år. Dg skal det hldes tilbake midler så langt det er nødvendig fr realisering av selskapets frretningsplaner, herunder en rimelig likviditetsreserve fr ufrutsette frhld. Ved uenighet m hvr mye sm eventuelt skal hldes tilbake, fattes endelig avgjørelse av selskapets styre etter at selskapets revisr har hatt anledning til å uttale seg m frhldet. IKKE UTBYTTE (EVENTUELT TIDSBEGRENSET): Selskapet skal ikke dele ut utbytte [før tidligst [DATO].] Frtrinnsrett til utdelinger g salgsprveny [HER FINNES DET MANGE ANDRE ALTERNATIVER] A-aksjene skal ha frtrinnsrett fremfr B-aksjene ved enhver utdeling fra selskapet i frbindelse med utbytte, kapitalnedsettelse g avvikling av selskapet, samt ved salg av aksjer, sm følger: Hver A-aksjene skal ha frtrinnsrett til utdelinger tilsvarende årlig avkastning på [ ] % p.a. av aksjeinnskuddet betalt fr hver A-aksje. B-aksjene står tilbake fr A-aksjene ved (i) salg av mer enn [50] % av aksjene i selskapet, eller (ii) salg eller verdragelse av alle eller i hvedsak alle eiendelene i selskapet eller i datterselskaper, eller (iii) fusjn hvr selskapets aksjnærers eierandel i det vertakende selskapet er minst [50] %. Salgsprvenyet skal frdeles slik at innehavere av A-aksjer skal, før innehavere av B-aksjer mttar ne, mtta et beløp per A-aksje tilsvarende aksjeinnskuddet betalt fr hver A-aksje [med tillegg av et beløp tilsvarende [ ] % p.a. beregnet fra tidspunktet fr innbetaling av aksjeinnskuddet til selskapet]. Dersm innehaverne av A-aksjer har fått full dekning i samsvar med fregående avsnitt, skal eventuelle gjenværende beløp, begrenset ppad til det samlede aksjeinnskuddet betalt fr B-aksjene, frdeles frhldsmessig på eiere av B-aksjer i samsvar med deres eierandel av B-aksjer. Eventuelle gjenværende beløp deretter skal frdeles til alle aksjnærer med et likt beløp per aksje. Side 21 av 25

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær

Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær TfF 3 2004.book Page 341 Monday, November 22, 2004 2:24 PM Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær Advokat Thomas Abrahamsen og advokatfullmektig Sindre Aase T.

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r.

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r. Gjensidige ( Gjensidige Frsikring ASA Orgnr: N0-995 568 217 K--: FE r 000097020000006 Ka - Kirkelig Arbeidsgiver-g Interesserganisasjn 92290 Rådhusgata 1-0151 Osl nnhld Frsikringsversikt Side Viser versikt

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Overdragelse av næringseiendom.

Overdragelse av næringseiendom. Overdragelse av næringseiendom. Rettslige problemstillinger i forbindelse med ulike metoder for eiendomstransaksjoner. Kandidatnummer: 689 Leveringsfrist: 25.11.2012 Antall ord: 16 674 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Juli 2013 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market)

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 7.0 Sist endret ABM-reglene Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 2 OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune. VEDTEKTER for Rundvannet Borettslag, org nr. 959564116 tilknyttet Tromsø Boligbyggelag AL Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 10.06.1978, sist endret den 27.05.2013. Ikrafttredelse fra samme

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss EUROJURIS INFORMERER Nr. 4/2011-17. årgang Tema Næringsjuss Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 12 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Etablering av et Polsk BA selskap av utlenginder

Etablering av et Polsk BA selskap av utlenginder Etablering av et Plsk BA selskap av utlenginder Intrduksjn Denne artikkelen tar sikte på å frklare prsedyren fr å sette pp en virksmhet i frm av et Plsk BA selskap (begrenset ansvar selskap), sm er et

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagerts firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Jacob Aalls gate 29. Lagets forretningskontor er i Oslo kommune.

Detaljer

Prosedyre og krav ved opptak av nye selskaper ved Oslo Børs' hovedliste, SMBliste og liste for grunnfondsbevis

Prosedyre og krav ved opptak av nye selskaper ved Oslo Børs' hovedliste, SMBliste og liste for grunnfondsbevis Prosedyre og krav ved opptak av nye selskaper ved Oslo Børs' hovedliste, SMBliste og liste for grunnfondsbevis 1. Innledning Oslo Børs vil nedenfor redegjøre for de krav som må tilfredsstilles for selskap

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Gjensidise (D. Faktura. Hovedforfall l1.l I I. Betalingsfrist 13.11.2013 Utstedt 07.10.2013. Avtaleperiode 11.11.2013-11.11.2014.

Gjensidise (D. Faktura. Hovedforfall l1.l I I. Betalingsfrist 13.11.2013 Utstedt 07.10.2013. Avtaleperiode 11.11.2013-11.11.2014. Gjensidise (D Gj ensidige Frsikring ASA Org.nr. NO995 568 217 Marthas Have Huseierfrening Sigurd Iversensvei 41 0281 Osl Frnyelse Fakturanummer 56785760013001 Frsikringsnummer 56785760 Hvedfrfall l1.l

Detaljer