Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø"

Transkript

1 Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø MØTEPROTOKOLL Tid: Kl.: Sted: Villreinsentret Nord, Hjerkinn Fremmøtte: 9 medlemmer og 1 varamedlem Til stede som medlem Odd Leif Angård, Dovre kommune Marit Rolstad, Lesja kommune Olav Søderberg, Sunndal kommune Arnt Gulaker, Oppdal kommune Til stede som varamedlem Ola Einar Stolsmo, Nesset kommune Andre møtende: Bjørn Rangbru, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Eli Grete Nisja, sekretær, Snøhetta og Knutshø villreinnemnd Bjørn Inge Haugset, Rennebu kommune Johan Ragnar Eggen, Alvdal kommune Brit Marit Ståland, Folldal kommune Ellinor Thorsgård Solheim, Rauma kommune Jon Tore Dalsegg, Tynset kommune Saker til behandling: 13/7 Verneplan for Hjerkinn skytefelt - oppstart av verneplanprosess. 13/8 Søknader om tiltaksmidler til villreintiltak /9 Søknad om tiltaksmidler for å fortsette gps-merking av villrein i Snøhetta villreinområde. Søker: Snøhetta villreinutvalg. 13/10 Tynset kommune - Planprogram for revisjon av kommuneplan - høring. 13/11 Lesja kommune - Kommuneplanens arealdel , 3.gangs offentlig ettersyn høring. Bjørn Rangbru, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, gjennomgikk reise- og møtegodtgjørelser for medlemmene i nemnda. Oppdal den Eli Grete Nisja Sekretær

2 Sak: 2013/7: VERNEPLAN FOR HJERKINN SKYTEFELT - OPPSTART AV VERNEPLANPROSESS - ORIENTERING Sekretær vil gi en kort muntlig orientering om hva som har skjedd så langt, og hva som skal skje videre bl.a. oppnevning av representant til referansegruppe innen 15. aug., og høring av oppstartsmelding av verneplanarbeidet med høringsfrist 15. okt. Medlemmene fikk utdelt: Oppstartsmeldingen Brev av fra Miljøverndepartementet v/statsråd Erik Solheim vedrørende behandlingen av klagen på Dovrefjellrådets vedtak om Snøheim turisthytte. Brev av fra Direktoratet for naturforvaltning vedrørende vurdering av løsning av Snøheimvegen. Oppstartsmeldingen ble i korte trekk gjennomgått av sekretær, og det ble litt drøftinger underveis med fokus på eventuelle utredningsbehov og overvåkning. Nemnda sin deltakelse i den videre planprosessen ble drøftet, og det ble enighet om at nemnda burde ha vært representert i kontaktutvalget og at det rettes en anmodning om dette til fylkesmannen i Oppland. Medlemmene uttrykt et ønske om å få en egen gjennomgang av rapporten Horisont Snøhetta før nemnda gir sin høringsuttalelse til oppstartsmeldingen, og torsdag 3. oktober ble fastsatt for et faglig møte i nemnda. VEDTAK Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø ber Fylkesmannen i Oppland om å vurdere en plass for villreinnemnda i kontaktutvalget for verneplanprosessen. For Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø kan eventuelt Odd Leif Angård, Dovre kommune delta i kontaktutvalget, med Marit Rolstad, Lesja kommune som vara. I referansegruppa deltar sekretær for villreinnemnda Eli Grete Nisja. Utskrift til: Fylkesmannen i Oppland.

3 Sak: 2013/8: SØKNADER OM TILTAKSMIDLER TIL VILLREINTILTAK 2013 FORSLAG TIL VEDTAK Alt. 1: Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø innvilger kr av tiltaksmidlene 2013 for Snøhetta villreinområde til Dombås skole til gjennomføring av prosjekter for å styrke kunnskapen om villrein blant elever i klasse. Alt. 2: Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø viser til at Dombås skole har fått tilsvarende søknad behandlet og innvilget hos Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten, og avslår derfor søknaden om tiltaksmidlene 2013 for Snøhetta villreinområde. Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø innvilger kr av tiltaksmidlene 2013 for Knutshø villreinområde til Kvikne Utmarksråd til tiltak gjennomføring av friluftsuke for elever i 5.-7.kl ved Kvikne skole hvor villrein og dens bruken av fjellet er ett av temaene i opplegget. Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø innvilger kr av tiltaksmidlene 2013 for Snøhetta villreinområde til Sunndal Fjellstyre til tiltak for ungdom i alderen år hvor bruken av fjellet settes i fokus inkl villreinens historie. Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø innvilger kr av tiltaksmidlene 2013 for Snøhetta villreinområde til Snøhetta villreinutvalg til arbeidet med bestandsovervåkningen i form av totaltelling, kalvetelling og strukturtelling, samt til arbeidet med ny driftsplan for , vedlikehold av sambandssender, og sluttføring av arbeidet med grensekart for villreinområdet og jakta. Søknaden om tilskudd til videreføring av gps-merking av villrein behandles som egen sak. Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø innvilger kr av tiltaksmidlene 2013 for Knutshø villreinområde til Knutshø villreinutvalg til arbeidet med bestandsovervåkningen i form av totaltelling, kalvetelling og strukturtelling, bruk av sett villrein -skjema, informasjonsmateriell til jegerne, samt bearbeiding av statistikk og rapportering. Etter at saksframlegget med forslag til vedtak ble skrevet og sendt ut til villreinnemnda, ble sekretær oppmerksom på at villreinnemnda manglet å få ferdigfinansiert sin egenandel til FoU-prosjektet i Knutshøområdet, og derfor har sekretær et tillegg til denne saken som ble lagt fram på møtet. I forslaget ligger en endring av tilskuddet til Knutshø villreinutvalg. FoU-prosjektet Villrein, ferdsel og inngrep i Knutshø villreinområde - sluttfinansiering av villreinnemnda sin egenandel. Saksopplysninger Villreinnemnda er omsøkt med en egenandel på kr pr år fra 2010 til og med 2013, dvs. en samlet egenandel på kr Villreinnemnda deltok i interimstyret for prosjektet, og behandlet i 2010 både prosjektbeskrivelse og finansieringsplan, og fattet følgende vedtak i sak 13/2010: Snøhetta og Knutshø villreinnemnd gir sin tilslutning til forslaget til prosjektbeskrivelse og

4 finansieringsplan til FoU-prosjekt Villreinens arealbruk i Knutshø; naturgrunnlag og betydning av menneskelig aktivitet, og bevilger for 2010 kr til prosjektet. Kr dekkes fra tiltakskonto for tidligere Knutshø villreinnemnd, og kr dekkes fra tiltaksmidler 2010 for Knutshø villreinområde. Villreinnemnda ønsker å gi en årlig økonomisk støtte til prosjektet gjennom prosjektperioden fram til og med Av budsjettgrunner må villreinnemnda bevilget sitt støttebeløp for hvert år, og kan heller ikke binde seg til et fast beløp. Videre ble det i forbindelse med villreinnemndas regnskapsavslutning i 2010 bevilget tilskudd fra driftsbudsjett, og til sammen har nemnda dekket sin egenandel på kr for årene 2010 til Villreinnemnda mangler dermed å dekke opp sin egenandel for Villreinnemnda har også bidratt med tiltaksmidler til å dekke opp egenandelen til Knutshø villreinutvalg slik: i 2011 kr og i 2012 kr Videre har villreinnemnda bevilget kr til registrering av hundekjøring (sak 20/2012), og kr i ferdselsregistrering langs pilegrimsleden (sak 6/2013). Saldo for tiltaksmidler 2013 i Knutshø villreinområde blir da: kr Vurdering Villreinnemnda har til sammen bidratt med et større beløp til FoU-prosjektet med diverse "tilleggsutredninger", men mangler likevel litt på siste "avdraget". For å få bevilget det som mangler på nemndas andel for 2013 må nemnda bruke av årets tiltaksmidler for Knutshø villreinområde, og sekretær vil derfor foreslå at tilskuddet til Knutshø villreinutvalg reduseres i forhold til det som er foreslått i saksframlegget i sak 8/2013. Dette er drøftet med både sekretær og leder i villreinutvalget, og de meddeler at det vil gå bra for utvalgets økonomi med et mindre tilskudd fra tiltaksmidlene i år. Supplerende forslag til vedtak: Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø innvilger kr av tiltaksmidlene 2013 for Knutshø villreinområde til Knutshø villreinutvalg til arbeidet med bestandsovervåkningen i form av totaltelling, kalvetelling og strukturtelling, bruk av sett villrein -skjema, informasjonsmateriell til jegerne, samt bearbeiding av statistikk og rapportering. Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø innvilger kr av tiltaksmidlene 2013 for Knutshø villreinområde til FoU-prosjektet Villrein, ferdsel og inngrep i Knutshø villreinområde, og dermed har villreinnemnda fullfinansiert sin andel på kr til prosjektet. Videre hadde sekretær fått tilbakemelding om at Dombås skole har fått tilskudd på kr 3700 fra Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten. Medlemmene i nemnda uttrykte at det er svært positivt at skoler lager undervisningsopplegg for sine elever, og har ønske om at flere skoler kan følge etter Dombås skole i denne sammenhengen. Nemnda ønsker derfor at det også gis tilskudd fra tiltaksmidlene for Snøhetta og alt. 1 i forslag til vedtak. Øvrige deler av forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

5 VEDTAK Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø innvilger kr av tiltaksmidlene 2013 for Snøhetta villreinområde til Dombås skole til gjennomføring av prosjekter for å styrke kunnskapen om villrein blant elever i klasse. Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø innvilger kr av tiltaksmidlene 2013 for Knutshø villreinområde til Kvikne Utmarksråd til tiltak gjennomføring av friluftsuke for elever i 5.-7.kl ved Kvikne skole hvor villrein og dens bruken av fjellet er ett av temaene i opplegget. Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø innvilger kr av tiltaksmidlene 2013 for Snøhetta villreinområde til Sunndal Fjellstyre til tiltak for ungdom i alderen år hvor bruken av fjellet settes i fokus inkl villreinens historie. Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø innvilger kr av tiltaksmidlene 2013 for Snøhetta villreinområde til Snøhetta villreinutvalg til arbeidet med bestandsovervåkningen i form av totaltelling, kalvetelling og strukturtelling, samt til arbeidet med ny driftsplan for , vedlikehold av sambandssender, og sluttføring av arbeidet med grensekart for villreinområdet og jakta. Søknaden om tilskudd til videreføring av gps-merking av villrein behandles som egen sak. Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø innvilger kr av tiltaksmidlene 2013 for Knutshø villreinområde til Knutshø villreinutvalg til arbeidet med bestandsovervåkningen i form av totaltelling, kalvetelling og strukturtelling, bruk av sett villrein -skjema, informasjonsmateriell til jegerne, samt bearbeiding av statistikk og rapportering. Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø innvilger kr av tiltaksmidlene 2013 for Knutshø villreinområde til FoU-prosjektet Villrein, ferdsel og inngrep i Knutshø villreinområde, og dermed har villreinnemnda fullfinansiert sin andel på kr til prosjektet. Utskrift til: Søkerne Fylkesmanne i Sør-Trøndelag

6 Sak: 2013/9: SØKNAD OM TILTAKSMIDLER FOR Å FORTSETTE GPS-MERKING AV VILLREIN I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE. SØKER: SNØHETTA VILLREINUTVALG. Sekretær er positiv til en videreføring av gps-merking av villrein, og legger med dette fram saken til drøfting i villreinnemnda og uten noen innstilling til vedtak. Det ble alt under saken om verneplanprosessen for Hjerkinn skytefelt drøftet behovene for videre overvåkning av villrein og ferdsel i området på Hjerkinn-platået, og at det er klart flere aktører som her må samordnes. Det foreligger viktige føringer fra sentrale miljøvernmyndigheter gjennom følgende brev: Brev av fra Miljøverndepartementet v/statsråd Erik Solheim vedrørende behandlingen av klagen på Dovrefjellrådets vedtak om Snøheim turisthytte. Brev av fra Direktoratet for naturforvaltning vedrørende vurdering av løsning av Snøheimvegen. VEDTAK Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø ber sekretæren i samråd med fylkesmannen i Sør-Trøndelag om å følge opp overfor Miljødirektoratet de føringene om videre overvåkning av villrein i området Hjerkinn-platået som ligger i brev av fra statsråden i Miljøverndepartementet og brev av fra Direktoratet for naturforvaltning. Aktuelle aktører bør i løpet av høsten 2013 inviteres til et møte for nærmere drøfting og avklaring av både behovene og finansiering av videre overvåkning. Utskrift til: Snøhetta villreinutvalg Miljødirektoratet

7 Sak: 2013/10: TYNSET KOMMUNE - PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLANEN - HØRING. FORSLAG TIL VEDTAK Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø vil oppfordre Tynset kommune til å legge NINA Rapport 800 om Villreinen i Snøhetta - og Knutshø villreinområder til grunn for sin videre arbeid med sin arealplan, og det er særlig verdt å merke seg de fokusområder som er påpekt. Det pågående FoUprosjektet Villrein, ferdsel og inngrep er for Knutshø-området avsluttes nå i 2012, og villreinnemnda vil også oppfordre kommunen til å legge vekt på de resultater og anbefalinger som der måtte komme, og da særlig i forhold til de påpekte fokusområdene. Enstemmig vedtak som forslaget. VEDTAK Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø vil oppfordre Tynset kommune til å legge NINA Rapport 800 om Villreinen i Snøhetta - og Knutshø villreinområder til grunn for sin videre arbeid med sin arealplan, og det er særlig verdt å merke seg de fokusområder som er påpekt. Det pågående FoUprosjektet Villrein, ferdsel og inngrep er for Knutshø-området avsluttes nå i 2012, og villreinnemnda vil også oppfordre kommunen til å legge vekt på de resultater og anbefalinger som der måtte komme, og da særlig i forhold til de påpekte fokusområdene. Utskrift til: Tynset kommune.

8 Sak: 2013/11: LESJA KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALEDEL , 3. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN - HØRING. FORSLAG TIL VEDTAK Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø oppfordrer Lesja kommune om å legge større vekt på å ivareta villreinens leveområder, og da med særlig fokus på å ivareta trekkveiene i Dalsida som utgjør hovedtrekkforbindelsen mellom vest- og østområdene i Snøhetta villreinområde. Ytterligere utbygging av fritidsboliger inkl. utvidelse av bebygd areal til 120 m 2 på eksisterende fritidsboliger, bør ikke tillatelse innenfor Dalsida da dette klart vil medføre økt menneskelig ferdsel og forstyrrelse for villreinen. Lesja kommune bør i forbindelse med sluttbehandlingen av kommunens arealplan for bruke den nye kunnskapen om villrein i Snøhettaområdet, og i tråd med Naturmangfoldloven foreta en mer helhetlig vurdering av både samlet effekt og føre-var-prinsippet når nye utbyggingsområder og tiltak vurderes tillatt i villreinens leveområder. Sekretær opplyste at Lesja kommune hadde gitt villreinnemnda en positiv bekreftelse på utsatt høringsfrist til 20. august slik nasjonalparkstyret hadde fått. Marit Rolstad, Lesja kommune framsatte følgende forslag til vedtak: Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø oppfordrer Lesja kommune til å legge stor vekt på å ivareta villreinens leveområder og trekkveier i Dalsida. Kunnskapen i horisont Snøhetta bør brukes aktivt. Det ble en del diskusjon omkring utvidelse av bebygd areal for eksisterende fritidsboliger, og om dette ville kunne medføre økt forstyrrelse for villreinen og dens trekkveier i Dalsiden. Flere av medlemmene syntes at forslaget til høringsuttalelse var for negativt, og det ble i fellesskap forslått noen korrigeringer og omformuleringer av sekretær sitt forslag slik at det fremstår som mindre negativt. Det ble foretatt avstemming mellom korrigert forslag fra sekretær og Rolstad sitt forslag til vedtak. Rolstad sitt vedtak fikk 4 stemmer (Rauma, Lesja, Dovre og Alvdal) mot sekretærens korrigerte forslag til vedtak som fikk 6 stemmer (Folldal, Tynset, Rennebu, Oppdal, Sunndal og Nesset). VEDTAK Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø oppfordrer Lesja kommune om fortsatt å legge stor vekt på å ivareta villreinens leveområder, og da med særlig fokus på å ivareta trekkveiene i Dalsida som utgjør en av hovedtrekkforbindelsene mellom vest- og østområdene i Snøhetta villreinområde. En utvidelse av bebygd areal til 120 m 2 på eksisterende fritidsboliger er ikke ønskelig ut i fa et villreinhensyn. Lesja kommune oppfordres også forbindelse med sluttbehandlingen av kommunens arealplan for om å bruke den nye kunnskapen om villrein i Snøhettaområdet, og i tråd med Naturmangfoldloven foreta en helhetlig vurdering av både samlet effekt og føre-var-prinsippet når nye utbyggingsområder og tiltak vurderes tillatt i villreinens leveområder. Utskrift til: Lesja kommune, Fylkesmannen i Oppland

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø MØTEPROTOKOLL Tid: 30.-31.10.2013 Kl.: 12.00 19.30, 8.30-13.00 Sted: Skifer Hotel. Oppdal Fremmøtte: 9 medlemmer Til stede som medlem Arnt Gulaker (leder), Oppdal

Detaljer

Foto: Arne Nyaas. www.villrein.no Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø. Årsmelding 2013

Foto: Arne Nyaas. www.villrein.no Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø. Årsmelding 2013 Foto: Arne Nyaas. www.villrein.no Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Årsmelding 2013 Villreinnemndas arbeidsoppgaver er gitt i forskrift om forvaltning av hjortevilt fastsatt 10.februar 2012. Arbeidsoppgavene

Detaljer

Foto: Arne Nyaas. www.villrein.no Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø. Årsmelding 2012

Foto: Arne Nyaas. www.villrein.no Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø. Årsmelding 2012 Foto: Arne Nyaas. www.villrein.no Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Årsmelding 2012 Villreinnemndas arbeidsoppgaver er gitt i forskrift om forvaltning av hjortevilt, og i ny revidert Forskrift om

Detaljer

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Sendes kun som e-post ÅRSMELDING 2015 FOR VILLREINNEMNDA FOR SNØHETTA OG KNUTSHØ. Sammendrag Knutshø villreinområde (VO): Det er et mål i bestandsplan for Knutshø

Detaljer

Årsmelding 2010. Snøhetta og Knutshø villreinnemnd

Årsmelding 2010. Snøhetta og Knutshø villreinnemnd Snøhetta og Knutshø villreinnemnd Årsmelding 2010 Villreinnemndas arbeidsoppgaver er gitt i Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever, av 2.4.2002, med endringer av 15.9.2007, og omfatter godkjenning

Detaljer

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø MØTEPROTOKOLL Tid: 17.4.2015 Kl.: 11.00 14:00 Sted: Norsk villreinsenter Nord Til stede som medlem Arnt Gulaker, Oppdal kommune - Møteleder Olav Søderberg, Sunndal

Detaljer

Fylkestinget i Hedmark fastsetter planprogram, dat , som grunnlag for arbeidet med regional plan Dovrefjellområdet.

Fylkestinget i Hedmark fastsetter planprogram, dat , som grunnlag for arbeidet med regional plan Dovrefjellområdet. Saknr. 12/1281-15 Saksbehandler: Hanne Thingstadberget Regional plan for Dovrefjellområdet - Fastsetting av planprogram Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø MØTEPROTOKOLL Tid: 24.4.2013 Kl.: 10.00 14.00 Sted: Villreinsentret Nord, Hjerkinn Til stede som medlem Marit Rolstad, Lesja kommune - møteleder Odd Leif Angård,

Detaljer

Forslag til dagsorden

Forslag til dagsorden Kontaktutvalget for tidligere Hjerkinn skytefelt Møte fredag 28. oktober 2016, Lillehammer Forslag til dagsorden 1. Velkommen v/ fylkesmann Sigurd Tremoen 2. Orientering om verneplanen i forkant av høring

Detaljer

Til medlemmer i Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø, etter adresseliste MØTEINNKALLING

Til medlemmer i Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø, etter adresseliste MØTEINNKALLING Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Til medlemmer i Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø, etter adresseliste MØTEINNKALLING TID: Onsdag 17. 4. 2015 kl.12.00 (maks.) 16.00 (Lunsj fra kl. 11:00!) STED:

Detaljer

Til medlemmer i Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø, etter adresseliste MØTEINNKALLING

Til medlemmer i Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø, etter adresseliste MØTEINNKALLING Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Til medlemmer i Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø, etter adresseliste MØTEINNKALLING TID: Fredag 7. 11. 2014 kl.09:00 (maks.) 12:30 STED: Skifer hotell Oppdal.

Detaljer

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø MØTEPROTOKOLL Tid: 12.8.2015 Kl.: 11.00 14:00 Sted: Norsk villreinsenter Nord Fremmøtte: 7 medlemmer, (av de, 2) varamedlemmer Til stede som medlem Johan Ragnar Eggen,

Detaljer

Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Torsdag 6. april 2017

Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Torsdag 6. april 2017 Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Torsdag 6. april 2017 Møtet avholdes på Skifer hotell Kl 10.00. kaffe fra 0930 Sakliste 17. Referatsaker. 18. Kvoter. 19. Gjennomgang

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2016 For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2016 For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2016 For Snøhetta villreinområde Foto: Per Skotvedt 2016 Strukturtelling 2016. Snøhetta villreinutvalg besto fram til årsmøtet 7.4.2016 av: MEDLEMMER: Erland Løkken, leder Dovre 2014 2017 Nikolai

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2014 For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2014 For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2014 For Snøhetta villreinområde foto Per Skotvedt 2014 Minimumstelling 2014. Snøhetta villreinutvalg besto fram til årsmøtet 2.4.2014 av: MEDLEMMER: Erland Løkken, leder Dovre 2011 2014 Henning

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2013 For Snøhetta villreinområde foto Per Skotvedt 2013 Bukk under strukturtelling. Snøhetta villreinutvalg besto fram til årsmøtet 4.4.2013 av: MEDLEMMER: Erland Løkken, leder Dovre 2011 2014

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2017 For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2017 For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2017 For Snøhetta villreinområde Foto: Bjørn Sæther 2017 villreinjakta 2017. Snøhetta villreinutvalg besto fram til årsmøtet 7.4.2017 av: MEDLEMMER: Erland Løkken, Leder Dovre 2014 2017 Kari

Detaljer

Ny plan for Dovrefjellområdet Erfaring ny viten nytt planverktøy

Ny plan for Dovrefjellområdet Erfaring ny viten nytt planverktøy Ny plan for Dovrefjellområdet Erfaring ny viten nytt planverktøy Ola Røtvei leder av Dovrefjellrådet ordfører i Oppdal Historikk 1974: Dovrefjell NP - Kgl.res. 21.6. 247 km 2 1992: Debatt skytefelt / spesialavfallslager

Detaljer

STYREMØTE I SUNNDAL FJELLSTYRE

STYREMØTE I SUNNDAL FJELLSTYRE STYREMØTE I SUNNDAL FJELLSTYRE Mandag 06. mars 2017 Møtet avholdes i næringshagen, møterommet kl. 16.00. Sakliste 14. Referatsaker. 15. Stillingsutlysning daglig leder/ fjelloppsyn. 16. Mva og regler for

Detaljer

Fylkesdelplaner for bruk og vern av prioriterte fjellområder ivaretakelse av villreininteressene

Fylkesdelplaner for bruk og vern av prioriterte fjellområder ivaretakelse av villreininteressene Adresseliste - fylkeskommuner og kommuner med villrein Deres ref Vår ref Dato 200504990-/KAS 02.04.2008 Fylkesdelplaner for bruk og vern av prioriterte fjellområder ivaretakelse av villreininteressene

Detaljer

Horisont Snøhetta hva nå?

Horisont Snøhetta hva nå? Horisont Snøhetta hva nå? Oppdal 22.11.13 Vemund Jaren Dette er oss forvaltningsorgan under Klima- og miljøverndepartementet etablert 1. juli 2013 om lag 700 medarbeidere hovedsakelig i Trondheim og Oslo

Detaljer

Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Tirsdag 7.mars 2017

Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Tirsdag 7.mars 2017 Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Tirsdag 7.mars 2017 Møtet på Dombås hotell Kl 10.00. Kaffe fra kl 0930. Sakliste 1. Referatsaker 2. * Fellingskvote. 3. * Kvotefordeling

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formnnskapssalen Møtedato: 04.02.2010 Tid: Kl. 08.30 Orientering om evaluering av administrativ organisasjonsmodell i Tynset kommune Kl. 09.00 Vedtaksmøte

Detaljer

9. Vedtekter for Snøhetta Villreinområde

9. Vedtekter for Snøhetta Villreinområde 9. Vedtekter for Snøhetta Villreinområde 1. Snøhetta Villreinområde er en sammenslutning av rettighetshavere som disponerer villreinarealer innen kommunene Sunndal, Nesset, Rauma, Oppdal, Dovre og Lesja.

Detaljer

VILLREINNEMNDA FOR RONDANE OG SØLNKLETTEN

VILLREINNEMNDA FOR RONDANE OG SØLNKLETTEN VILLREINNEMNDA FOR RONDANE OG SØLNKLETTEN www.villrein.no Protokoll for møte 03.11.2014 VENABU FJELLHOTELL RINGEBU Til stede: Erling Alderslyst, Per Olav Mathisen, Elisabeth Haugom, Arne Vadet, Kristine

Detaljer

Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 20. april 2013, kl , Vingelen, sammen med årsmøtet i Forollhogna Villreinvald

Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 20. april 2013, kl , Vingelen, sammen med årsmøtet i Forollhogna Villreinvald Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 20. april 2013, kl 1000-1600, Vingelen, sammen med årsmøtet i Forollhogna Villreinvald Saksliste 04/13 Referat fra møte 19.03.13, Tynset 05/13 Fellingskvote

Detaljer

Delegert sak nr Dokumenter

Delegert sak nr Dokumenter Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fminpost@fylkesmannen.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 06.04.2017 Tid: 19:00 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Hilde Frankmo Tveråen Medlem Gro Eli Svendsen Slemmen

Detaljer

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø MØTEPROTOKOLL Tid: 26.4.2016 Kl.: 11.00 15:30 Sted: Norsk villreinsenter Nord Fremmøtte: 8 medlemmer, (av de, 2) varamedlemmer Til stede som medlem Marit Rolstad,

Detaljer

FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ Skifer hotell, Oppdal. Fredag 8. april 2016.

FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ Skifer hotell, Oppdal. Fredag 8. april 2016. REFERAT FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ Skifer hotell, Oppdal. Fredag 8. april 2016. Det møtte i alt 32 årsmøtedeltakere, bestående av representanter for grunneierne, Snøhetta Villreinnemnd, Bjørn

Detaljer

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø MØTEPROTOKOLL Tid: 17.11.2015 Kl.: 15.00 17:00 Sted: Norsk villreinsenter Nord Til stede som medlem Arnt Gulaker, Oppdal kommune - Møteleder Olav Søderberg, Sunndal

Detaljer

VILLREINNEMND FOR SNØHETTA OG KNUTSHØ

VILLREINNEMND FOR SNØHETTA OG KNUTSHØ VILLREINNEMND FOR SNØHETTA OG KNUTSHØ Møtedato: xx.xx.2017 Saksbehandler: Tore Rødseth Ulvund Arkivsak: 2017/xx Saksnr. nemnda.: 5/2017 DOKUMENTER 1. 1.2.2017. Oversending av høringsdokumenter - Forslag

Detaljer

Nytt fra Miljødirektoratet Vemund Jaren og Kari Bjørneraas Fagdag Villreinrådet Oppdal 3.juni 2015

Nytt fra Miljødirektoratet Vemund Jaren og Kari Bjørneraas Fagdag Villreinrådet Oppdal 3.juni 2015 Nytt fra Miljødirektoratet Vemund Jaren og Kari Bjørneraas Fagdag Villreinrådet Oppdal 3.juni 2015 14th Arctic Ungulate Conference Villrein/caribou, tamrein og moskus 4.hvert år går på omgang mellom land

Detaljer

Fylkesmannens rolle og oppgaver overfor villreinnemndene

Fylkesmannens rolle og oppgaver overfor villreinnemndene 1 Fylkesmannens rolle og oppgaver overfor villreinnemndene Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Bjørn Rangbru 4. Februar 2016 2 Hvem er fylkesmannen og hva er rollen? Fylkesmannen er statens representant i fylkene

Detaljer

Referat/ Møteprotokoll Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 24. April 2019

Referat/ Møteprotokoll Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 24. April 2019 Referat/ Møteprotokoll Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 24. April 2019 Møte på Quality skifer Hotell Oppdal kl. 18.00- og middag fra kl. 20.00 Saksliste 17. Referatsaker 18. Kvoter 19. Gjennomgang

Detaljer

Referat/ Møteprotokoll Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 4. April 2018

Referat/ Møteprotokoll Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 4. April 2018 Referat/ Møteprotokoll Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 4. April 2018 Møte på Kavli Moen Gård kl. 18.00- og middag fra kl. 20.00 Saksliste 19. Referatsaker 20. Kvoter 21. Gjennomgang av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 03.11.2016 Tid: kl. 10.00 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Hilde Frankmo Tveråen Medlem Brit Kværness Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mirjam Engelsjord

Møteprotokoll. Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mirjam Engelsjord Møteprotokoll Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Dale Gudbrands Gard, Sør Fron Dato: 29.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mirjam Engelsjord

Detaljer

Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune. Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6. mars 2008.

Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune. Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6. mars 2008. Statsråden Fylkesmannen i Oppland Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 200800996 Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6.

Detaljer

Referansegruppemøte onsdag 30. november 2016

Referansegruppemøte onsdag 30. november 2016 Referansegruppemøte onsdag 30. november 2016 Saksliste 1. Velkommen og kort gjennomgang av sakslista 2. Gjennomgang av verneformer med grenser, vernealternativ 1 og vernealternativ 2 3. Gjennomgang av

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE - HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REGIONAL PLAN FOR FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE - HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM Saknr. 3449/08 Ark.nr. 123 K12. Saksbehandler: Wilhelm Murray REGIONAL PLAN FOR FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE - HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Informasjon til aktuelle myndigheter, kommuner, grunneiere og andre

Informasjon til aktuelle myndigheter, kommuner, grunneiere og andre Informasjon til aktuelle myndigheter, kommuner, grunneiere og andre Aktiviteter i tilknytning til forskningsprosjektet Jerven og en verden i forandring i 2005. Del A: Om prosjektet Norsk Institutt for

Detaljer

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/7142 ART-VI-JD 18.06.2012 Arkivkode: Villreinfaglig grunnlagsmateriale for regional plan for Dovrefjellområdet, oversendelse av rapporten:

Detaljer

FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ Skifer hotell, Oppdal. Fredag 7. april 2017.

FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ Skifer hotell, Oppdal. Fredag 7. april 2017. REFERAT FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ Skifer hotell, Oppdal. Fredag 7. april 2017. Det møtte i alt 33 årsmøtedeltakere, bestående av representanter for grunneierne, Snøhetta Villreinnemnd, Bjørn

Detaljer

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø MØTEPROTOKOLL Tid: 29.8.2014 Kl.: 11.00 14.00 Sted: Norsk Villreinsenter Nord, Hjerkinn Fremmøtte: 4 medlemmer (1 varamedlem). Til stede som medlem Marit Rolstad,

Detaljer

Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Tirsdag 15. august 2017

Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Tirsdag 15. august 2017 Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Tirsdag 15. august 2017 Møtet avholdes i Lesja kulturhus, ca. kl. 12.50. Lunsj fra kl. 1200. Oppsynsmøte fra kl. 10.00. Sakliste

Detaljer

Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid

Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid Regional plan for Nordfjella Planarbeidets rammer status og videre arbeid Kommunale informasjonsmøter januar og februar 2012 Ellen Korvald prosjektleder Et oppdrag fra Miljøverndepartementet til fylkeskommunene,

Detaljer

Til medlemmer i Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø, etter adresseliste MØTEINNKALLING

Til medlemmer i Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø, etter adresseliste MØTEINNKALLING Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Til medlemmer i Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø, etter adresseliste MØTEINNKALLING TID: Onsdag 12. 8. 2015 kl.12.00 (maks.) 14:00 (Lunsj fra kl. 11:00!) STED:

Detaljer

Regional plan for Dovrefjellområdet - Høring av planprogram

Regional plan for Dovrefjellområdet - Høring av planprogram Saknr. 12/1281-1 Ark.nr. Saksbehandler: Hanne Thingstadberget Regional plan for Dovrefjellområdet - Høring av planprogram Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Forum for natur og friluftsliv i Oppland har gjort seg kjent med utsendte høringsdokumenter og ønsker å gi følgende høringsinnspill:

Forum for natur og friluftsliv i Oppland har gjort seg kjent med utsendte høringsdokumenter og ønsker å gi følgende høringsinnspill: f orum for natur og f riluftsliv Lillehammer, 7. april, 2017 Fylkesmannen i Postboks 987 2626 Lillehammer Verneforslag for tidligere Hjerkinn skytefelt høringsinnspill Uttalelsen omfatter o g så forslag

Detaljer

Vedtak vedrørende søknad om utvidet jakttid i Blefjell Villreinområde 2015.

Vedtak vedrørende søknad om utvidet jakttid i Blefjell Villreinområde 2015. Til Adressetater iht. liste Vår ref: Sak 13/2015 Vår dato: 28.04.15 Deres ref: Deres dato: 21.04.15 Vedtak vedrørende søknad om utvidet jakttid i Blefjell Villreinområde 2015. Saken gjelder: Villreinnemnda

Detaljer

Møtebok for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møtebok for Dovrefjell nasjonalparkstyre DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell-Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2018 For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2018 For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2018 For Snøhetta villreinområde Foto: Per Skotvedt Reinsflokk på bre 2007. besto fram til årsmøtet 6.4.2018 av: MEDLEMMER: Jann Erik Dalum, Leder Lesja 2017 2020 Kari Marie Jenstad, nestleder

Detaljer

Til medlemmer i Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø, etter adresseliste (På e-post). MØTEINNKALLING

Til medlemmer i Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø, etter adresseliste (På e-post). MØTEINNKALLING Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Til medlemmer i Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø, etter adresseliste (På e-post). MØTEINNKALLING TID: Fredag 29. 8. 2014 kl.11.00 (maks.) 16.00 STED: Norsk

Detaljer

PLAN FOR REVISJON AV FORVALTNINGSPLANER FOR VERNEOMRÅDENE I FOROLLHOGNA

PLAN FOR REVISJON AV FORVALTNINGSPLANER FOR VERNEOMRÅDENE I FOROLLHOGNA PLAN FOR REVISJON AV FORVALTNINGSPLANER FOR VERNEOMRÅDENE I FOROLLHOGNA Høringsutkast Mai 2019 Forord Forollhogna nasjonalpark med de 8 tilgrensende landskapsvernområder ble opprettet ved kongelig resolusjon

Detaljer

Hyttebygging, ferdsel og villrein i Rondane. Marit Vorkinn Fylkesmannen i Oppland

Hyttebygging, ferdsel og villrein i Rondane. Marit Vorkinn Fylkesmannen i Oppland Hyttebygging, ferdsel og villrein i Rondane Marit Vorkinn Fylkesmannen i Oppland Kart: Punsvik og Frøstrup (2016): Villreinen: Biologi Historie - Forvaltning Status arealbruk Rondane: Lettilgjengelig for

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE - FASTSETTING AV PLANPROGRAM

REGIONAL PLAN FOR FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE - FASTSETTING AV PLANPROGRAM Saknr. 08/3449-45 Ark.nr. 123 K12 Saksbehandler: Wilhelm Murray REGIONAL PLAN FOR FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE - FASTSETTING AV PLANPROGRAM Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Oppfølging av regionale planer. Vemund Jaren Lillehammer

Oppfølging av regionale planer. Vemund Jaren Lillehammer Oppfølging av regionale planer Vemund Jaren Lillehammer 20.09.11 Sluttord Villreinen som paraplyart Viktig med et helhetlig regionalt perspektiv, og at dette også følges opp i kommuneplanene God planbeskrivelse

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø MØTEPROTOKOLL Tid: 26.2.2015 Kl.: 12.00 15:30 Sted: Norsk villreinsenter Nord Til stede som medlem Arnt Gulaker, Oppdal kommune - Møteleder Olav Søderberg, Sunndal

Detaljer

Sunndal kommune. Regional plan for Dovrefjellområdet 2. gangs høring. Saksframlegg. Kommunestyret 62/15 02.09.2015

Sunndal kommune. Regional plan for Dovrefjellområdet 2. gangs høring. Saksframlegg. Kommunestyret 62/15 02.09.2015 Sunndal kommune Arkiv: 122 Arkivsaksnr: 2012/66-47 Saksbehandler: Bjørn Sæther Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 62/15 02.09.2015 Regional plan for Dovrefjellområdet 2. gangs høring.

Detaljer

Regional plan for Dovrefjellområdet (rullering)

Regional plan for Dovrefjellområdet (rullering) Regional plan for Dovrefjellområdet (rullering) 19.02.14 Lillehammer Ola Røtvei leiar i styringsgruppa Miljøverndepartementet 12.04.07 Villreinområder som er spesielt viktige for artens framtid i Norge,

Detaljer

VILLREINNEMNDA FOR RONDANE OG SØLNKLETTEN

VILLREINNEMNDA FOR RONDANE OG SØLNKLETTEN VILLREINNEMNDA FOR RONDANE OG SØLNKLETTEN PROTOKOLL FRA MØTE 7/2016 Arbeidsutvalget mailbehandling Deltakere: Jørund Båtstad, Torstein Storaas Marit Vorkinn (sekretær) SAKER: 2016/35 ETABLERING AV NY BRU

Detaljer

KLAGE PÅ KOMMUNENS VEDTAK OM DISPENSASJON FOR Å BEBYGGE EIENDOMMEN GNR/BNR 16/59 I HØSTDALEN

KLAGE PÅ KOMMUNENS VEDTAK OM DISPENSASJON FOR Å BEBYGGE EIENDOMMEN GNR/BNR 16/59 I HØSTDALEN ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.06.2017 Tid: 08:15-09:00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/17 16/1334 KLAGE PÅ KOMMUNENS VEDTAK OM DISPENSASJON

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkiv: Dato: ML REGIONAL PLAN RONDANE OG SØLNKLETTEN HØRINGSUTTALELSE

Deres ref: Vår ref: Arkiv: Dato: ML REGIONAL PLAN RONDANE OG SØLNKLETTEN HØRINGSUTTALELSE Oppland fylkeskommune Deres ref: Vår ref: Arkiv: Dato: 2011 1 ML 09.02.2011 REGIONAL PLAN RONDANE OG SØLNKLETTEN HØRINGSUTTALELSE Vi viser til høringsdokumentene, og til kontakt med dere vedr. utsatt frist

Detaljer

Hvordan få til god samhandling mellom fylkesmannen og fylkeskommunen?

Hvordan få til god samhandling mellom fylkesmannen og fylkeskommunen? Hvordan få til god samhandling mellom fylkesmannen og fylkeskommunen? Eksempel Setesdalsområdet - Heiplan v/ viltforvalter Tor Punsvik Fylkesmannen i Vest-Agder Foto: Kjell Erik Moseid & Tor Punsvik Ill.

Detaljer

Saknr. 08/ Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad SLUTTFINANSIERING AV EUROPEAN CHARTER, DOVREFJELLRÅDET

Saknr. 08/ Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad SLUTTFINANSIERING AV EUROPEAN CHARTER, DOVREFJELLRÅDET Saknr. 08/3954-8 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet European Charter er

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til adressater iht. liste Vår ref: SAK 14/2011 Vår dato: 4/5-2011 Deres ref: Deres dato: Vedtak - Kvote Hardangervidda villreinområde 2011 Melding om vedtak villreinutval.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 12.10.2017 Tid: 19:00 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Hilde Frankmo Tveråen Medlem Gro Eli Svendsen Slemmen

Detaljer

FoU-prosjekt; Menneskelig aktivitet og villrein i Forollhogna

FoU-prosjekt; Menneskelig aktivitet og villrein i Forollhogna FoU-prosjekt; Menneskelig aktivitet og villrein i Forollhogna Sted: Kompetansesenteret i Tynset, Aumliveien 4C Tid: Tirsdag 8. april, kl 11:00 14:30 Deltakere: (se vedlegg) 1. Ankomst med kaffe og matbit

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2015 For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2015 For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2015 For Snøhetta villreinområde foto Per Skotvedt 2015 Reinsjakta 2015. Snøhetta villreinutvalg besto fram til årsmøtet 27.3.2015 av: MEDLEMMER: Erland Løkken, leder Dovre 2014 2017 Nikolai

Detaljer

Det vil bli et par foredrag, angående villrein fra kl til Lunsj vil bli holdt i fra

Det vil bli et par foredrag, angående villrein fra kl til Lunsj vil bli holdt i fra Årsmøteprotokoll 2019. Årsmøte for rettighetshavere i Snøhetta villreinområde. 25 April, ved Quality hotell skifer- Oppdal. Det vil bli et par foredrag, angående villrein fra kl. 10.00 til 12.00 Lunsj

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd. Snøscooterløyper for fornøyelseskjøring i Oppdal kommune avklaring av områder for traseer.

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd. Snøscooterløyper for fornøyelseskjøring i Oppdal kommune avklaring av områder for traseer. OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Eli Grete Nisja Referanse ELNI/2016/705-1/K01 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd Snøscooterløyper for fornøyelseskjøring i Oppdal kommune avklaring

Detaljer

Villreinfjellet som verdiskaper - et nytt verdiskapingsprogram Vemund Jaren, Hardangerviddarådet og Nordfjellarådet

Villreinfjellet som verdiskaper - et nytt verdiskapingsprogram Vemund Jaren, Hardangerviddarådet og Nordfjellarådet Villreinfjellet som verdiskaper - et nytt verdiskapingsprogram Vemund Jaren, Hardangerviddarådet og Nordfjellarådet 08.11.2017 Etablering av europeiske villreinregioner Forslag fra «Villrein og Samfunn»

Detaljer

Etnedal kommune. Kommuneplanens arealdel Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17

Etnedal kommune. Kommuneplanens arealdel Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17 Etnedal kommune Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 14.09.2017 071/17 Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 17/530 17/4036 142, 20170130, L10 Rolf Erik Poppe Kommuneplanens arealdel 2018-2028 Vedlegg:

Detaljer

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø MØTEPROTOKOLL Tid: 19.4.2017 Kl.: 10.00 14:00 Sted: Norsk villreinsenter Nord Fremmøtte: 7 medlemmer, (av de, 2) varamedlemmer. Til stede som medlem Marit Rolstad,

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Vår ref: Sak 31/2015 Vår dato: 11.05.15. Deres ref: Deres dato: 05.05.2015 Behandling av endring av kvotevedtak

Detaljer

Søknad fra DNT Oslo og Omegn om transport til Reinheim turisthytte i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark i

Søknad fra DNT Oslo og Omegn om transport til Reinheim turisthytte i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark i Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til adressater iht.liste Vår ref: Sak21/2015 Vår dato: 22.04.2015 Deres ref: Deres dato: 09.04.2015 Kvotevedtak - Hardangervidda villreinområde 2015 Saken gjelder:

Detaljer

Ståle Refstie, Heidi Pawlik Carlson, Jan-Erik Brenden Tommy Kristoffersen (sentrene).

Ståle Refstie, Heidi Pawlik Carlson, Jan-Erik Brenden Tommy Kristoffersen (sentrene). PROTOKOLL FRA STYREMØTE STED: Otta, Sel rådhus, møterom Sjoa DATO: 05.03.14. KL.: 1100 1430 Til stede: Tove Rønning, Inger-Lise Vorkinn og Henning Øverås. Forfall: Ståle Refstie, Heidi Pawlik Carlson,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Fjellsyn på Dalholen Møtedato: 16.03.2017 Tid: 10:00 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Hilde Frankmo Tveråen Medlem Brit Kværness Medlem Øyvind

Detaljer

Kart 1: Kartet viser hvor det søkes om å bruke drone til å filme fangstanlegg på Vålåsjøhøe.

Kart 1: Kartet viser hvor det søkes om å bruke drone til å filme fangstanlegg på Vålåsjøhøe. Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fminpost@fylkesmannen.no

Detaljer

Gerd-Mette Drabløs styremedlem (2 år) og nestleder (1 år)

Gerd-Mette Drabløs styremedlem (2 år) og nestleder (1 år) Saksprotokoll i Formannskapet - 08.05.2014 Behandling Arbeidsgruppas innstilling til styrehonorar og møtegodtgjørelse i foretak og kommunale selskap ble sendt formannskapsmedlemmene den 30.04.14. Høyre

Detaljer

Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte tirsdag 3. desember 2013 kl 1030 på Røros, Idrettsparken Hotell

Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte tirsdag 3. desember 2013 kl 1030 på Røros, Idrettsparken Hotell Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte tirsdag 3. desember 2013 kl 1030 på Røros, Idrettsparken Hotell Saksliste 09/13 Referat fra møte 20.04.13 10/13 Jakta 2013 11/13 Regional plan - handlingsdel

Detaljer

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet. Det fremkom ingen merknader til sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent.

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet. Det fremkom ingen merknader til sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent. KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/19 Møtedato: 03.06.2019 Tid: Kl. 09.00 12.00 Kl. 12.00-13.30 virksomhetsbesøk hos NAV Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Sak nr: 15/19

Detaljer

Høy fellingskvote, skifte av sekretær og ønske om felles jaktområde

Høy fellingskvote, skifte av sekretær og ønske om felles jaktområde Høy fellingskvote, skifte av sekretær og ønske om felles jaktområde Heidi Ydse har takket for seg etter to travle år som utvalgssekretær i Forollhogna villreinområde. Jobbsituasjonen har gjort det vanskelig

Detaljer

MØTEREFERAT. FoU-prosjekt; Menneskelig aktivitet og villrein i Forollhogna

MØTEREFERAT. FoU-prosjekt; Menneskelig aktivitet og villrein i Forollhogna MØTEREFERAT FoU-prosjekt; Menneskelig aktivitet og villrein i Forollhogna Sted: Kompetansesenteret i Tynset, Aumliveien 4C Tid: Tirsdag 18. november, kl 11:00 14:30 Møtedeltakere: se siste side 1. Velkommen

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU. Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31.

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU. Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Onsdag 26. april 2017 KL.: 11:00 STED: Møterom 2. etg., Mjuken Rennebu kommunehus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.09.2011 Tid: kl. 08.30 15.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for seterområder i Folldal Kommune

Planprogram Kommunedelplan for seterområder i Folldal Kommune FOLLDAL KOMMUNE Teknisk, Landbruk og Utvikling Planprogram Kommunedelplan for seterområder i Folldal Kommune _ Forsidebilde: Kart over Folldal med en del av de viktigste seterområdene Postadresse 2580

Detaljer

Vern av tidligere Hjerkinn skytefelt

Vern av tidligere Hjerkinn skytefelt MILJØVERNAVDELINGEN Vern av tidligere Hjerkinn skytefelt Melding om oppstart av verneplanarbeid www.fylkesmannen.no/oppland Vern av tidligere Hjerkinn skytefelt Melding om oppstart av verneplanarbeid Forfattere:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

STYREMØTE I SUNNDAL FJELLSTYRE Mandag 15. august 2016

STYREMØTE I SUNNDAL FJELLSTYRE Mandag 15. august 2016 STYREMØTE I SUNNDAL FJELLSTYRE Mandag 15. august 2016 Møtet avholdes i næringshagen, møterommet kl 16.00. Sakliste 17. Referatsaker 18. Rypejakt 2016 jfr side 35 høring nye jakt- og fangsttider 19. Søknad

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 59/12 12/697 SELSKAPSKONTROLL IKT FJELLREGIONEN IKS - FORVALTNINGSREVISJON 2012

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 59/12 12/697 SELSKAPSKONTROLL IKT FJELLREGIONEN IKS - FORVALTNINGSREVISJON 2012 ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 30.08.2012 Tid: 19.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Orientering om selskapet IKT Fjellregionen IKS v/sverre Jensen Orienteringssak utvikling av

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Tylldalen skole Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Tylldalen skole Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Tylldalen skole Møtedato: 19.06.2008 Tid: kl. 08.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Nils Øian Grete Negård Andreassen Stein Tronsmoen

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Statssekretæren. Vår ref /AAR. Godkjenning av Fylkesdelplan for Dovrefiellområdet

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Statssekretæren. Vår ref /AAR. Godkjenning av Fylkesdelplan for Dovrefiellområdet DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Statssekretæren Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Oppland fylkeskommune Hedmark fylkeskommune Deres ref 200 502 111-14 Vår ref 200600478-/AAR?-4143' ka3a.).-

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 07.11.2013 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

Til medlemmer i Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø, etter adresseliste MØTEINNKALLING

Til medlemmer i Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø, etter adresseliste MØTEINNKALLING Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Til medlemmer i Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø, etter adresseliste MØTEINNKALLING TID: Tirsdag 17. 11. 2015 kl.15.00 17:00. (Dialogmøte utvalgene 17:00-19:00.

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Konkurransegrunnlag. Sekretariat for villreinnemnda i Snøhetta og Knutshø villreinområder. Perioden 2016-2017

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Konkurransegrunnlag. Sekretariat for villreinnemnda i Snøhetta og Knutshø villreinområder. Perioden 2016-2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Konkurransegrunnlag Sekretariat for villreinnemnda i Snøhetta og Knutshø villreinområder Perioden 2016-2017 Side 1 av 8 Innhold 1. ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONTRAKTSTYPE...

Detaljer

Hjerkinn skytefelt oppstart av verneplanprosess Innledende møte med grunneier, fjellstyrene, Forsvarsbygg m.fl., Toftemo turiststasjon 20.

Hjerkinn skytefelt oppstart av verneplanprosess Innledende møte med grunneier, fjellstyrene, Forsvarsbygg m.fl., Toftemo turiststasjon 20. Foto: Forsvarsbygg Foto: M. Vorkinn Hjerkinn skytefelt oppstart av verneplanprosess Innledende møte med grunneier, fjellstyrene, Forsvarsbygg m.fl., Toftemo turiststasjon 20. juni 2013 Dagsorden Velkommen

Detaljer