Strategiplan for Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. TIPS Sør- Øst. Vår visjon:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategiplan for 2013 2018. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. TIPS Sør- Øst. Vår visjon:"

Transkript

1 Strategiplan for Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS Sør- Øst Vår visjon:! Strategiplan TIPS Sør-Øst !

2 SAMMENDRAG: 3 OM TIPS SØR-ØST: 3 A) BAKGRUNN 3 B) OVERORDNET MÅLSETTING 3 C) ORGANISASJON 3 INNSATSOMRÅDER A) TIPS NETTVERKSMODELLEN: NETTVERK SOM IMPLEMENTERINGSVERKTØY FOR KOMPETANSE 5 B) IMPLEMENTERING AV KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS 7 C) KOMPETANSEHEVING GJENNOM STRATEGISK KOMMUNIKASJON 9 D) KUNNSKAPSUTVIKLING OG FORSKNING 10 F) KVALITET OG EVALUERING 10 G) MEDARBEIDERE 11 H) ORGANISERING OG ØKONOMI 11 SAMARBEIDSPARTNERE 12 2

3 Sammendrag: Kompetansesenteret ble opprettet i januar 2006 for å styrke kompetansen i fagmiljøer i Helse Øst som arbeider med pasienter som har utviklet psykose, eller står i fare for å utvikle psykose. Etter sammenslåingen med Helse Sør har kompetansesenteret hatt ansvar for hele helseregion Sør-Øst. Fokuset har vært undervisning/kurs, forskning, fagutvikling, fagformiding og nettverksbygging i de ulike helseforetakene. Kompetansesenteret har satt fokus på kunnskapsbasert behandling for pasientgruppen særlig gjennom kurs i psykoedukativt familiearbeid og kognitiv atferdsterapi. Det har også vært en spesiell satsning på barne- og ungdomsfeltet (BUP), da man vet at debuten for alvorlig psykisk lidelse ofte er i denne aldersgruppen. Forskning initiert av kompetansesenteret ligger helt i front både nasjonalt og internasjonalt. Kompetanseoppbyggingen ved de ulike helseforetakene har vært mulig gjennom ansettelsen av TIPS- konsulenter. Vi har nå ansatt TIPS konsulenter i deltidsstillinger som bygger opp lokale TIPS team med TIPS - kontakter i klinikker som har pasienter med psykose eller risiko for psykose. For å fortsette denne oppbyggingen av kompetanse er det viktig at flere stillinger knyttes til senteret sentralt samt at alle helseforetak i regionen får ansatt en TIPS - konsulent. Dette vil sikre optimal behandling tidligst mulig for denne pasientgruppen, samt være kostnadssparende for Helse Sør-Øst. Om TIPS Sør-Øst: a) Bakgrunn TIPS Sør-Øst er organisert under Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Avdeling for forskning og utvikling. Forskning tyder på at tidlig diagnostisering og systematisk behandling vil gi raskere bedring, samt forebygge kroniske lidelser. Et hovedfokus for kompetansesenteret er derfor å implementere kunnskapsbasert praksis og drive fagutvikling innen tidlig intervensjon ved psykoselidelser. I innstillingen til Helse Øst (2003) heter det at det er særlig viktig å sikre at pasientene får best mulig behandling lokalt. Derfor har man etablert en TIPS - nettverksmodell som særlig skal ivareta disse utfordringene. b) Overordnet målsetting TIPS Sør-Øst skal være et ressurssenter innen fagutvikling og behandling av pasienter med førstegangspsykose eller med risiko for psykoseutvikling. Videre skal TIPS Sør-Øst bidra til at helsetjenestene yter gode, tilgjengelige og likeverdige tjenester til personer med førstegangspsykose eller med risiko for å utvikle psykose. Vårt arbeid er organisert i tråd med Helse Sør-Øst sin definisjon av kompetansesentra at de skal [ ] bidra til samt drive forskning og fagutvikling innen fagfeltet, undervisning, veiledning og rådgivning på regionalt nivå, dvs. sikre spredning av kompetanse til regionen og bidra til å gjøre informasjon tilgjengelig på eget fagområde. Målgrupper: Fagpersonell, primært spesialisthelsetjenesten som oppdager, utreder og behandler målgruppen Faglige nettverk Ledere og beslutningstakere 1. linjetjenesten og fastleger Pasienter, pårørende og befolkningen forøvrig c) Organisasjon TIPS Sør-Øst er utformet som en dynamisk organisasjon. Vi har brukt mye tid på kartlegging av psykosearbeidet som drives i regionen. Vår erfaring er at vi har fulgt anbefalingene til organisering i den opprinnelige innstillingen i hovedtrekk. Samtidig har det vært slik at kartet og terrenget ikke alltid 3

4 har sammenfalt, og dette har gjort at vi har vært nødt til å utvikle virksomheten på en annen måte og i et litt annet tempo enn det man skisserte i innstillingen. Kompetansesenteret er organisert med en sentral kjerne med tilholdssted på Majorstua, Fridtjof Nansen vei 12 i Oslo. Høsten 2012 har TIPS Sør-Øst i alt 11ansatte på hel - og deltid knyttet til kjernen. Kjernen representeres av profesjoner som psykiater, psykologspesialist, sykepleier, sosionom og cand.philol. I tillegg har TIPS Sør-Øst fem frikjøpte TIPS konsulenter som arbeider med kompetansesenterets oppgaver i regionen. Konsulentene er pr i dag knyttet til henholdsvis Sykehuset Østfold HF (50 prosent), Sørlandet Sykehus HF (40 prosent), Sykehuset Innlandet (50 prosent), Vestre Viken HF - Sykehuset Asker og Bærum (30 prosent). Sykehuset i Vestfold HF (50 prosent) 4

5 Innsatsområder TIPS Sør-Øst skal være brobygger mellom forsknings- og praksisfeltet. Vi ønsker at økt kompetanse synliggjøres gjennom systematisk kunnskapsgenerering og endret praksis i klinikkene. Dette fordrer at vi er i en kontinuerlig prosess for å frambringe og formidle kunnskap om vårt fagområde. Vi skal også ha kunnskap om tjenesteapparatet og organiseringen av helsetjenestene som er relevant for kvalitetsforbedrende tiltak på systemnivå. Vårt arbeid krever at vi kontinuerlig kartlegger praksisfeltets behov. På bakgrunn av innstillingen og definerte mål har TIPS Sør-Øst etablert aktiviteter og strategier for måloppnåelse og vi vil styrke alle disse områdene i årene fremover. a) TIPS Nettverksmodellen: Nettverk som implementeringsverktøy for kompetanse TIPS Sør-Øst er etablert som en nettverksorganisasjon med en sentral kjerne og konsulenter ute i regionen. TIPS - konsulentene er delvis frikjøpte med midler fra TIPS Sør-Øst. Deres rolle er å være nettverksbyggere og formidle kompetansesenterets mål i regionene, samt å kartlegge og formidle inn til kjernen behov og forventninger fra fagpersoner i regionene. TIPS - konsulentene er sentrale i forhold til lokal nettverksbygging og kompetanseheving. De er avgjørende for at intensjonen med kompetansesenteret fungerer optimalt. Vi har i løpet av årene med drift utviklet en nettverksmodell som har vist seg å fungere svært godt. Modellen er implementert i Sykehuset Østfold, Sykehuset Innlandet, samt i Vestre Viken HF (sykehuset Asker og Bærum). I tillegg er den under utforming i Sykehuset i Vestfold og ved Sørlandet Sykehus. I samarbeid med kjernen bygger TIPS -konsulenten opp et nettverk med nøkkel- og kontaktpersoner, TIPS kontakter, både i VOP og BUP. Hensikten er å sikre ivaretakelse av kompetanse på systemnivå. Et eget lokalt TIPS team med høyt kompetente fagpersoner er sentral instans i dette nettverket. Det er også et mål at alle sykehusområdene skal ha en lavterskel TIPS - telefon. På denne måten bidrar vi til at langt flere pasienter med førstegangspsykose fanges opp og får tilbud om snarlig behandling og utredning i sitt nærmiljø. I mange områder er det også forskning implementert som del av klinisk praksis. Kompetansesenteret skal fortsatt bidra til etablering av nye nettverk og vedlikehold av eksisterende nettverk innen fagfeltet. Fokus for nettverkene er samhandling og faglig kompetanseheving. 5

6 Hvorfor nettverk? Få personer skal nå mange Gir en god oversikt (raskt) over tingenes tilstand Det er et godt implementeringsverktøy Det er et godt samkjøringsverktøy Det er et middel mot motstand Andre kan hjelpe til å dra lasset Fanger opp fagfolk som flytter på seg fanger opp når et sted mangler nøkkelpersoner i feltet Når ut med informasjon til mange Fagpersoner får innblikk i et bredere tilfang av psykoseproblematikk Systemet blir eiere av kunnskapen, ikke enkeltpersoner Mål: Å bidra til at alle helseforetak implementerer TIPS - Nettverksmodellen for å bygge og vedlikeholde kompetanse innen psykosefeltet og tidlig intervensjon Styrke samarbeidet mellom helseforetak, enheter som arbeider med psykoseproblematikk og 1.linjen Bidra til kompetanseheving i eksisterende nettverk Bidra til etablering og vedlikehold av nettverk. Dette skal gjøres på en strukturert og systematisk måte. Virkemidler: Å sørge for at alle helseforetak har minst én TIPS - konsulent som skal bidra i dette arbeidet Løpende faglig kompetansehevingstiltak på nettverkssamlinger Støtte eksterne lokale pådrivere i psykosefeltet Utvikle og vedlikeholde nettverksdatabase Stimulere til at alle kliniske enheter har TIPS - kontakter som har tett kontakt med lokale nettverk og TIPS konsulenter 6

7 Figur 1. Eksempel på TIPS Nettverksmodell ved Sykehuset Innlandet HF Øvrige nettverk og møteplasser for fagpersoner som springer ut av TIPS Sør-Øst: Nettverk for Psykoedukativt familiesamarbeid ved psykoser Landskonferanse for psykoedukativt familiesamarbeid (arrangeres annethvert år) BUP Nettverk med særlig fokus på medisinering av de helt yngste pasientene Nettverk for kognitiv terapi ved psykoser TIPS Arbeidskonferanse for tidlig intervensjon ved psykoser (arrangeres hvert år) FagTIPS etablert faglig seminarrekke med 3 4 seminarer pr semester for målgrupper. Tilbudet er gratis og arrangementene holdes ved TIPS Sør-Øst Nettverksdatabase med sentrale fagpersoner ved samtlige helseforetak i regionen. Databasen administreres og vedlikeholdes av den sentrale kjernen, med jevnlig revisjon fra de regionale TIPS konsulentene. Utstrakt samarbeid med fagpersoner utenfor helseregionen i tillegg til utenlands b) Implementering av kunnskapsbasert praksis TIPS Sør-Øst har i gjennom den løpende virksomheten bygget opp og tilpasset kurs rettet spesielt mot behandlere i psykosefeltet. Flere av kursene er godkjent av Den Norske Lægeforening, Norsk Psykologforening, Norsk Sykepleierforbund og Norsk Ergoterapeutforbund Målet er å implementere kunnskapsbasert (evidensbasert) praksis i det kliniske arbeidet. Helsediraktoratets Nye nasjonale faglige retningslinjer for psykosebehandling (2012) ligger til grunn for våre satsningsområder. I tillegg støtter vi oss på NICE sine retningslinjer for BUP feltet. Vi har i økende grad valgt å satse på kompetansehevingstiltak i de helseforetakene som har et uttalt mål om å bygge opp psykosekompetansen i sine enheter. En lederforankret og integrert, systemisk tenkning er en forutsetning for å implementere ny praksis, og for å ivareta kompetansen. 7

8 Mål: Samarbeide nært med praksisfeltet og prioritere en virksomhetsintegrert kompetanseheving. Opprettholde våre fokusområder og tydeliggjøre disse overfor samarbeidspartnere Jobbe målrettet med fokusområdene i helseforetakene i regionen Bidra til endring av praksis, som betyr tidligere oppdagelse, bedre utredning og optimal behandling av personer i målgruppen Strukturert innsats og undervisning på fagområdet utviklet i samarbeid med praksisfeltet Stimulere til økt samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og 1. linjetjenesten i forhold til pasienter med psykoseproblematikk eller personer som har risiko for psykoseutvikling Virkemidler for implementering av kunnskapsbasert praksis: Sørge for at ansatte ved kompetansesenteret får kompetanse innen implementeringsfeltet Sørge for at ansatte ved kompetansesenteret til enhver tid er faglig oppdatert innen fagområdet vedkommende har hovedansvar for Opprettholde og videreutvikle våre kurstilbud, verktøy og kompetansehevende tiltak Tilstrebe at kompetanseutvikling på psykoseområdet defineres inn i alle helseforetakenes mål og planer Samarbeide med brukere Videreutvikle og formalisere forpliktende samarbeid med beslutningstakere Langsiktig og strukturert tilnærming Særlig om BUP Situasjonen i BUP er slik at det fortsatt er mangel på grunnleggende kunnskap om psykoser i fagfeltet, og det er fremdeles mange debuterte psykoser som ikke blir oppdaget. Dette beror dels på manglende kunnskap, men det er også viktig å påpeke kompleksiteten man særlig står overfor hos de yngste. Fortsatt fokus på direkte konsultasjon ved særlig vanskelige saker eller der kompetansen ikke er tilstrekkelig. Videreutvikle nettverket i regionen og ha fortsatt fokus på samarbeid VOP og BUP i psykosefeltet. Særlig om VOP Vi skal ha fokus på både diagnostisering og behandling, og jobbe for å fremme en helhetlig forståelse av psykoselidelsene, oppdagelse, utredning og behandling. Spesielt må behandling få økt oppmerksomhet. Videre systematisk kartlegging av kompetansebehov relatert til offentlige retningslinjer, medikamenter, psykoterapi og familiebehandling. Tett samarbeid med TIPS konsulentene om strategi og prioriteringer ved de ulike helseforetakene. Videreutvikle nettverket i regionen og ha fortsatt fokus på samarbeid mellom VOP og BUP i psykosefeltet. Særlig om UHR Tidlig intervensjon ved psykiske lidelser innebærer at man tilstreber å nå frem med primærforebyggende tiltak, dvs før symptomer har utviklet seg til diagnostiserbar sykdom. Det er et generelt mål for kompetansesenteret å ha et fokus på gruppen pasienter med høy risiko for psykoseutvikling (UHR). Utvikling og formidling av kunnskap om UHR gruppen blir viktig. Særlig om psykoedukativt familiesamarbeid ved psykoser Nye nasjonale faglige retningslinjer for psykosebehandling (2012) og internasjonale retningslinjer anbefaler familiesamarbeid som kunnskapsbasert behandlingsform for pasienter med psykoselidelser. Vi vil opprettholde innsatsen ved nettverksbygging og vedlikehold av eksisterende nettverk innen fagområdet familiesamarbeid. Vi vil videreutvikle og tilpasse dagens kursmodell i tråd med kunnskapsutviklingen på feltet. Videre ha langsiktig og strukturert fokus på kunnskapsutvikling rundt familiearbeid for UHR-gruppen. Særlig om Kognitiv terapi ved psykoser Nye nasjonale faglige retningslinjer for psykosebehandling (2012) og internasjonale retningslinjer anbefaler kognitiv terapi som kunnskapsbasert behandlingsform for pasienter med psykoselidelser. 8

9 Det er opprettet en kursmodell for toårig utdannelse innen kognitiv terapi i samarbeid med Norsk Forening for Kognitiv terapi. Det blir viktig å arbeide videre for lokalt forankring av kompetanseutvikling i kognitiv terapi ved psykoser og bidra til at retningslinjene blir fulgt om å tilby denne behandlingen til pasienter med psykoselidelser. Særlig om veiledning Kompetansesenteret anser at ulike former for veiledning og konsultasjon fortsatt vil ha en viktig plass i senterets virksomhet. Hensikten med dette er flersidig, og er knyttet til kompetanseheving og kvalitetsforbedring, samt vedlikehold og videreutvikling av intern faglig og klinisk kompetanse. Forskning peker på at veiledning er et avgjørende virkemiddel for implementering av ny kunnskap. Senteret vil fortsette med og videreutvikle sin veiledningsvirksomhet innenfor: Psykoedukativt familiearbeid Kognitiv terapi, inklusive miljøterapi Utredning Konsultasjon til BUP i enkeltsaker Annen behandling og rehabilitering Lokal nettverksbygging er et viktig satsningsområde, og her vil veiledning eller konsultasjon til lokale nettverk også inngå i satsningen. Oppbygging av lokale veiledningsressurser vil også være sentralt. Særlig om pasientbehandling i kompetansesenteret Kompetansesenteret støtter seg til Helse Sør-Øst RHF sin definisjon av hva slags virksomhet kompetansesentrene skal drive med hensyn til pasientbehandling: (Regionale kompetansesentre bør ved behov selv kunne drive pasientbehandling ) og det er ( et sentralt formål for senteret å understøtte den pasientbehandling som skjer regionalt). Fagrådet har vært kritisk til dette, og påpeker at det bør være en forutsetning at kompetansesentrene driver både pasientbehandling og forskning. Ved TIPS Sør-Øst drives det ikke klinikk som sådan, men alle medarbeidere deltar i behandling av pasienter gjennom forskningsprosjekter eller gjennom direkte konsultasjon. I de tilfeller vi får henvendelser fra regionen med vanskelige saker hvor det ønskes bistand Vår nettverksmodell gir oss kjennskap til eksisterende kunnskap noe som letter arbeidet med å spesialtilpasse kompetansehevingen til rette instans på regionalt plan. Denne modellen og nærheten til klinikken skal vi opprettholde og videreutvikle. c) Kompetanseheving gjennom strategisk kommunikasjon Kommunikasjon er et definert satsningsområde for kompetansesenteret. Det er viktig for vår virksomhet å ha god oversikt og kjennskap til de målgrupper og interessenter vi skal kommunisere med. Vi vektlegger åpenhet skal være aktive og formidlende i forhold til våre målsettinger. For TIPS Sør-Øst har det vært viktig å markedsføre nytteverdien av tidlig intervensjon til fagfeltet. Vi har produsert et variert tilbud av informasjonsmateriell til bruk for klinikere i feltet, til pasienter, pårørende og befolkningen for øvrig. Vi har også etablert landets første tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykose, NyhetsTIPS. Tidsskriftet har fokus på formidling av forskning fra psykosefeltet og tidlig intervensjonsfeltet. I tillegg omtaler vi saker fra regionen og ønsker med dette til å skape interesse og debatt i feltet. Det har også vært viktig for oss å engasjere og invitere fagfeltet og regionene til å beskrive sine strategier og tanker rundt tidlig intervensjonsarbeidet. Vi vil opprettholde og videreutvikle produksjon av relevant informasjonsmateriell og NyhetsTIPS. Under portalen til Oslo universitetssykehus ligger kompetansesenterets hjemmeside: 9

10 Mål: TIPS Sør-Øst vil ha kommunikasjon som sentralt verktøy for måloppnåelse TIPS Sør-Øst vil satse på webbasert kompetansebygging som en arbeidsmetode. Vi vil i økende grad formidle praksisnær kunnskap, kunnskap om organisering av tjenestetilbudet, forskning og verktøy for utredning og kunnskapsbaserte behandlingsmetoder gjennom webbaserte tjenester NyhetsTIPS, Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykose vil fortsatt utgis to ganger i året. Brosjyrer og annet relevant materiell produseres etter definerte behov. Virkemidler: Utarbeide kommunikasjonsstrategi Sette av midler til gjennomføring av konkrete prosjekter En dynamisk nettjeneste utformet etter våre brukeres behov Sørge for ressurser i form av kompetanse på aktuelle områder d) Kunnskapsutvikling og forskning I innstillingen fra Helse Øst står det at Kompetansesenteret skal drive utprøvende klinisk virksomhet og forskning. Mål: Stimulere fagmiljøer i regionen til aktiv medvirkning i forskning. Fagrådet peker i sin rapport på at dette antakelig er det best egnede middelet til å øke faglig kompetanse. Forskning og fagutvikling skal være en implementert del av klinisk praksis ved alle avdelinger. Det bør dermed legges til rette for prosjekter i en desentralisert modell. TIPS Sør-Øst vil ha de samme målene for sin virksomhet. De ansatte i kjernen skal drive kontinuerlig fagutvikling og kunnskapen skal formidles videre til klinikk Virkemidler: Etablere forskningsprosjekter der regionale fagmiljøer involveres. Finansieringsmuligheter utover basisbevilgningen må vurderes her for å stimulere til innsats på prioriterte områder Ansatte tar ansvar for og stimuleres til å holde seg oppdatert i det område av faget hvor man er spesielt involvert. Nyervervet kunnskap formidles vider til nettverket gjennom undervisning, diverse skriftlig materiell etc. f) Kvalitet og evaluering Evaluering er avgjørende for å kunne gjøre riktige valg av virkemidler og strategier for å oppnå målene våre. Evalueringen kan også tenkes definert inn som et eget prosjekt. Det er også mulig at dette kan være et område hvor finansieringsmuligheter utover basisbevilgningen kan vurderes. Mål: Kontinuere kartlegging av våre interessenters behov og forventninger Opprettholde evalueringer av kursvirksomheten Evaluere hvordan våre nettverksmedlemmer oppfatter kompetansesenterets arbeid i regionen. TIPS - konsulentene er særlig sentrale her. 10

11 Virkemidler: Samarbeide med praksisfelt og sentrale styringsorganer med hensyn til å utvikle bedre indikatorer på faglig kvalitet. Videreutvikle arbeidet med kunnskapsbaserte retningslinjer og veiledere for utredning, diagnostisering og behandling, og implementering av disse. Bruke Questback til kartlegginger, GAP-analyser, evalueringer, m.m. Forskningsprosjektene TIPS Sør-Øst er knyttet til vil bidra til å evaluere ulike behandlingsformer og intervensjoner for pasientgruppen. Et annet indikator- og evalueringsverktøy kompetansesenteret har arbeidet med i lengre tid er VUPindikatoren (Varighet av Ubehandlet Psykose). Det er tid for å evaluere vår rolle arbeidet med denne, og revurdere vårt bidrag her. Evaluering av egen virksomhet har hittil vært relatert til evalueringer av kurs og konferanser i regi av senteret (noe i samarbeid med andre). I tillegg driver vi kontinuerlige kartlegginger av kompetansebehov og etterspørsel av kunnskap. Kartlegging og evalueringer er sentralt for måloppnåelse. g) Medarbeidere Mål: TIPS Sør-Øst skal ha personell med relevant kompetanse i forhold til definerte oppgaver TIPS Sør-Øst skal ha et arbeidsmiljø som gjør at medarbeidere trives og kan utvikle seg faglig og sosialt Virkemidler: Medarbeidere gis muligheter til relevant kompetanseutvikling Være særlig oppmerksomme på utfordringer for medarbeidere ute i regionen Gjennomføre årlige medarbeider-/ utviklingssamtaler h) Organisering og økonomi Mål: TIPS Sør-Øst skal ha en organisasjon som sikrer utnyttelse av senterets flerfaglige kompetanse TIPS Sør-Øst skal videreutvikle modellen med TIPS konsulenter i alle regionens sykehusområder. TIPS Sør-Øst skal vurdere finansieringsmuligheter utover basisbevilgningen for å stimulere til økt innsats på prioriterte områder Virkemidler: Videreutvikle og opprettholde dagens organisering av kompetansenettverket Opprette konkrete prosjekter både i forhold til forskning og utvikling som kan generere finansiering utover basisbevilgning. Kontinuerlig videreutvikle organisasjonen med utgangspunkt i evalueringer og egne erfaringer 11

12 Samarbeidspartnere Helsedirektoratet: VUP registrering/rapportering Helsedirektoratet: Retningslinjer for behandling ved psykose/schizofreni Enhet for psykoseforskning, Oslo universitetssykehus, Ullevål Universitetssykehus Enhet for utdanning og fagutvikling, Oslo universitetssykehus Regionalt psykoseforskning TIPS Stavanger: Samarbeider om forskningsprosjektet POP og årlig TIPS Arbeidskonferanse SEPREP: Samarbeid om utdanningsprogrammet SEPREP UNG Norsk forening for kognitiv terapi: Samarbeid om utvikling av to-årig utdanningsprogram i kognitiv terapi R-BUP NAPHA Stiftelsen psykiatrisk forening, Psykopp Landskonferanse for psykoedukativt familiesamarbeid Norsk Psykologforening Norsk Psykiatrisk Forening RVTS ØST Regionale ressurssentre om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging UiO (Forskning) HiO Undervisning/veiledning? Yale University, professor Tom McGlashan Manchester, Professor Anthony Morrison Psyosenettverk i BUP Helse Midt Norge Psykos/ Bipolär Nettverk. BUP Sør-Sveige KoRus - Øst 12

TIPS Innlandet Enhet for tidlig intervensjon ved psykoser (TIPS) Reinsvoll døgn og poliklinikk

TIPS Innlandet Enhet for tidlig intervensjon ved psykoser (TIPS) Reinsvoll døgn og poliklinikk Enhet for tidlig intervensjon ved psykoser (TIPS) Reinsvoll døgn og poliklinikk Enhet for tidlig intervensjon ved psykoser (TIPS) Sanderud døgn og poliklinikk Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling

Detaljer

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Et strategisk verktøy Bergen 09.09.2010 Disposisjon Hvorfor behandlingslinjer Hva er en behandlingslinje Utarbeiding av Behandlingslinje

Detaljer

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose. ..begynnelsen til fortsettelsen og hvordan sikre daglig bruk

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose. ..begynnelsen til fortsettelsen og hvordan sikre daglig bruk Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose..begynnelsen til fortsettelsen og hvordan sikre daglig bruk Disposisjon Hva er en behandlingslinje Hvorfor behandlingslinjer

Detaljer

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose SAMHANDLING OG ORGANISERING NSH 12.10.2009 Disposisjon Hva er en behandlingslinje? Hvorfor? Hvordan lage og implementere?

Detaljer

TIPS. Sør-Øst VEILEDER FOR REGISTRERING OG RAPPORTERING AV VUP

TIPS. Sør-Øst VEILEDER FOR REGISTRERING OG RAPPORTERING AV VUP TIPS Sør-Øst VEILEDER FOR REGISTRERING OG RAPPORTERING AV VUP Hva er kvalitetsindikatoren VUP? VUP er en kvalitetsindikator som ble innført av Sosial- og helsedirektoratet (nå Helsedirektoratet) i psykisk

Detaljer

STRATEGIPLAN RHABU. en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering

STRATEGIPLAN RHABU. en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering STRATEGIPLAN RHABU en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering 2015 2017 1 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av RHABU... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Organisering...

Detaljer

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Trondheim 26.-27. november 2014 Forankring av arbeidet i helse- og omsorgstjenesten Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Bro mellom kunnskap og praksis

Bro mellom kunnskap og praksis Bro mellom kunnskap og praksis Strategiplan 2013 2017 Kompetansesenter rus - region sør ved Borgestadklinikken (KoRus Sør) er ett av sju regionale kompetansesentra på rusfeltet, og arbeider på oppdrag

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

STRATEGIPLAN 2010-2015

STRATEGIPLAN 2010-2015 STRATEGIPLAN 2010-2015 Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš - psykalaš dearvvasvuođasuddjen, SÁNAG Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern, SANKS Forord Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Strategier for evidensbasert behandling av schizofreni i Norge The 11th Community Mental Health Conference Lund, 3-4 juni 2013

Strategier for evidensbasert behandling av schizofreni i Norge The 11th Community Mental Health Conference Lund, 3-4 juni 2013 Strategier for evidensbasert behandling av schizofreni i Norge The 11th Community Mental Health Conference Lund, 3-4 juni 2013 Torleif Ruud Avdelingssjef, FoU-avdeling psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus

Detaljer

STRATEGIPLAN Nidaros DPS Fremragende psykisk helsehjelp

STRATEGIPLAN Nidaros DPS Fremragende psykisk helsehjelp STRATEGIPLAN Nidaros DPS 2016-2019 Fremragende psykisk helsehjelp Vår visjon er å tilby frem helsehjelp til våre pasien Det betyr at de får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompetente medarbeidere

Detaljer

STRATEGIPLAN RHABU. -en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering i Helse Sør-Øst

STRATEGIPLAN RHABU. -en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering i Helse Sør-Øst STRATEGIPLAN RHABU -en regional kompetansetjeneste innen barnehabilitering i Helse Sør-Øst 2018-2022 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Føringer og rammer for RHABU... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Sunnaas sykehus HF mot 2020 Rehabiliteringsfeltet står ovenfor mange av de samme utfordringer som øvrig helsetjeneste i årene som kommer. Endringer i befolkningssammensetning,

Detaljer

Strategi NKSD Forslag per

Strategi NKSD Forslag per Strategi NKSD 2017-2021 Forslag per 06.10 2016 Høringsfrist 06.11.2016 Innhold 1. Hvordan NKSD ser sin rolle... 3 Samfunnsoppdrag... 3 2. Forventet utvikling fremover... 4 3. Forutsetninger... 6 4. Strategiske

Detaljer

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Traumebehandling i nord Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Regionalt ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging, region nord Etablert i 2006 Et av fem sentre i Norge Administrativt

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste ROP

Nasjonal kompetansetjeneste ROP Nasjonal kompetansetjeneste ROP Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Erfaringsrådgiver Morten A. Brodahl www.rop.no Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for Multippel sklerose Helse Bergen HF Tjenestens innhold: Tjenestens innhold er beskrevet.

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Sunnaas sykehus HF mot 2020 Strategidokumentet Sunnaas sykehus HF mot 2020 oppsummerer og tydeliggjør helseforetakets oppfølging av Helse Sør Øst RHF strategiske

Detaljer

Strategiplan 2011-2014. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør

Strategiplan 2011-2014. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør Strategiplan 2011-2014 Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør RVTS Sør har som oppgave å bidra til at vold og psykiske traumer forebygges og avdekkes, at ofre beskyttes

Detaljer

Mål- og strategiplan. Kunnskap til beste for barn og unge. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Psykisk helse og barnevern.

Mål- og strategiplan. Kunnskap til beste for barn og unge. Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Psykisk helse og barnevern. Illustrasjoner: Photos.com Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Psykisk helse og barnevern RKBU Midt-Norge - og strategiplan 2014-2017 Kunnskap til beste for barn og unge www.ntnu.no/rkbu Innhold

Detaljer

Kirsti Silvola. Karin Holt

Kirsti Silvola. Karin Holt Kirsti Silvola Utdanning: Psykiater og psykoterapeut i individuell psykoterapi. Gruppepsykoterapeut med psykodramametode. Erfaring: Jeg har lang erfaring som psykoterapeut med individer og terapi- og rehabiliteringsgrupper

Detaljer

Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) Fylkesmannen i Østfold

Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) Fylkesmannen i Østfold Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) Fylkesmannen i Østfold 13.05.2016 www.rus-ost.no KoRus-Øst er lokalisert i Sykehuset Innlandet HF, Kjonerud kompetansesenter, Ottestad KoRus-Øst er ett av syv

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 F R A S T A B S A M H A N D L I N G O G I N T E R N A S J O N A L T S A M A R B E I D 1 1. INNLEDNING

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Jæren distriktspsykiatriske senter Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Med mennesket i sentrum Med mennesk Jæren distriktspsykiatriske senter, NKS (Jæren DPS), gir som en del av spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering, Lillestrøm, 19.mai 2016 Overordnede prinsipper

Detaljer

Veiledende materiell en introduksjon

Veiledende materiell en introduksjon Veiledende materiell en introduksjon Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord Ingeborg Lunde RVTS øst og Anita Johanna Tørmoen NSSF Handlingsplanen for forebygging av

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Senter for sjeldne diagnoser Oslo Universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Tjenesten bør utarbeide en ny beskrivelse

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Innhold side 4 Sunnaas sykehus HF mot 2020 5 Premissleverandør i utvikling av rehabilitering i Norge 7 Strategiske målsettinger 8 Grunnleggende forankring

Detaljer

RVTSene veien videre. Avd.dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet. Bergen 9 september

RVTSene veien videre. Avd.dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet. Bergen 9 september RVTSene veien videre Avd.dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Bergen 9 september 2016 1 1991-2008: Kompetansesentre ble opprettet på kunnskapssvake områder for å bistå og

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Søknadsprosess for nasjonale kompetansetjenester

Søknadsprosess for nasjonale kompetansetjenester Søknadsprosess for nasjonale kompetansetjenester Underskrevet, skannet søknad skal sendes elektronisk til eget helseforetak. Frist for dette er XXX. Helseforetaket vil deretter oversende innkomne søknader

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern VIRKSOMHETSPLAN 2007

Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern VIRKSOMHETSPLAN 2007 Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern VIRKSOMHETSPLAN 2007 Helsetunveien 2, 9700 Lakselv og Stuorraluohkká 34, 9730 Kárášjohka Tlf./Faks 48 76 95 50/78 46 95 51 og 78 46 45 50/78 46 45 59

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne epilepsirelaterte tilstander Oslo Universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Tjenesten

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nettverk for læring og mestring, Helse Vest, 10. nov 2016 Helhet,

Detaljer

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samarbeid om utdanning, praksis og læretid Samarbeidsavtale

Detaljer

Kasper vil ikke! - Men TIPS-teamet ved Sykehuset Østfold ved råd

Kasper vil ikke! - Men TIPS-teamet ved Sykehuset Østfold ved råd FRA REGIONEN Kasper vil ikke! - Men TIPS-teamet ved Sykehuset Østfold ved råd Det er ingen overdrivelse å si at det valfartes til Klinikk for psykisk helsevern ved Sykehuset Østfold for tiden. Hvorfor?

Detaljer

Høringsbrev 13. juni 2016

Høringsbrev 13. juni 2016 Høringsbrev 13. juni 2016 Klikk her for å se elektronisk høringsutkast: Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten Veilederen handler om involvering av og støtte til pårørende i helse- og omsorgstjenesten.

Detaljer

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju.

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju. AGENDA Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014 ü Prosjekt ü Samhandlingsteamet i Bærum ü ROP Tøyen Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

r', Helsedirektoratet

r', Helsedirektoratet HELSE ^e^ MIDT-NORD Saksdok.: _-10 14-^'( -0 `-j Mottatt: 0 6 DIS, L^ åj r', Helsedirektoratet Høringsinstanser e Saksbeh.: -Jr;rji t^"1 Arkiv: Deres ref.: Saksbehandler: KGRAV Vår ref.: 1117850 Dato:

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

NOTAT OM SAMORDNING OG FORANKRING N-ROP OG SEPREP T.U. (gbh 14.06.13)

NOTAT OM SAMORDNING OG FORANKRING N-ROP OG SEPREP T.U. (gbh 14.06.13) NOTAT OM SAMORDNING OG FORANKRING N-ROP OG SEPREP T.U. (gbh 14.06.13) Kort om Nasjonal kompetansetjeneste ROP Bakgrunn: Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (N-ROP) ble

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Trond Rangnes Leder Nasjonal Ledelsesutvikling for helseforetakene Programleder

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold:

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Tjenestens

Detaljer

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Regjeringens Strategiplan for barn og unges psykiske helse... sammen om psykisk helse (2003-2008)

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nevromuskulært kompetansesenter Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Tjenestens innhold: Tjenesten bør utarbeide en ny

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 030-2013 REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST 2013-2016 Forslag til vedtak: 1. Styret slutter

Detaljer

Årsrapportering for 2014; regionale kompetansetjenester ved Glenne regionale senter for autisme, KPR, Sykehuset i Vestfold.

Årsrapportering for 2014; regionale kompetansetjenester ved Glenne regionale senter for autisme, KPR, Sykehuset i Vestfold. Årsrapportering for 2014; regionale kompetansetjenester ved Glenne regionale senter for autisme, KPR, Sykehuset i Vestfold. Innledning: Glenne regionale senter for autisme har som ansvar å tilby spesialiserte

Detaljer

Helsedirektoratets rolle

Helsedirektoratets rolle Nasjonale føringer og suksesskriterier for gode koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering Konferanser høsten 2010 avdelingsdirektør Bente Moe og seniorrådgiver Sigrunn Gjønnes Avd minoritetshelse

Detaljer

Helse Sørs rolle innen palliativ behandling sørge for ansvar

Helse Sørs rolle innen palliativ behandling sørge for ansvar Helse Sørs rolle innen palliativ behandling sørge for ansvar Om Helse Sør RHF Disposisjon Helse Sør RHFs sørge-for-ansvar Hva gjør vi? Kompetansesenter for lindrende behandling ved Det norske radiumhospital

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Autismeenheten AE Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Tjenesten bør utarbeide en ny beskrivelse av tjenestens

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling Helse Bergen HF Tjenestens innhold: Tjenestens innhold er klart

Detaljer

Temaplan habilitering og rehabilitering

Temaplan habilitering og rehabilitering Temaplan habilitering og rehabilitering 2018-2020 Møte 17. januar 2018 Definisjon Habilitering og rehabilitering defineres som: tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere

Detaljer

Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten

Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten 2017-2021 Prosjektdirektør, dr. philos Anne Hafstad Overordnet mål: Persontilpasset medisin implementeres helhetlig og samordnet i den offentlige

Detaljer

Samarbeidsavtale. for NMK-samarbeidet. -en del av. : Nasjonal kompetansetjeneste for SJELDNE DIAGNOSER

Samarbeidsavtale. for NMK-samarbeidet. -en del av. : Nasjonal kompetansetjeneste for SJELDNE DIAGNOSER Samarbeidsavtale for NMK-samarbeidet -en del av : Nasjonal kompetansetjeneste for SJELDNE DIAGNOSER Hovedformålet med samarbeidsavtalen er å sikre et bærekraftig, likeverdig og effektivt landsdekkende

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Gjennomføre ulike tiltak som skal gi kompetanseheving og eventuelt endret praksis i HABU på følgende prioriterte områder:

Gjennomføre ulike tiltak som skal gi kompetanseheving og eventuelt endret praksis i HABU på følgende prioriterte områder: RHABU er en regional kompetansetjeneste i Helse Sør-Øst som skal bidra til å styrke kvaliteten på habiliteringstjenestene i regionen gjennom formidling av kunnskap og bygging av kompetanse. Målet er å

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 48/12 Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksjon Saksbehandler Henrik Andreas Sandbu Ansvarlig Nils Hermann Eriksson direktør Saksmappe Dato for styremøte

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator.

Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Inger Merete Skarpaas og Sigrunn Gjønnes, Helsedirektoratet Trondheim, 25.april

Detaljer

Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Utviklingsprosjekt: Implementering og effekt av å ta i bruk pasientforløp og kliniske retningslinjer. Nasjonalt topplederprogram Helle Schøyen Kull 14 Helse Stavanger 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Samhandling i praksis

Samhandling i praksis Samhandling i praksis Inspirasjon mot 2015 Utviklingssentrene roller, organisering og oppgaver Kathrine Cappelen University of Agder Telemark University College Aftenposten 04.11.2010 «Før lå pasientene

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Bente E. Moe, avdelingsdirektør Helse og omsorgskonferansen I Hordaland 11.mai 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Helse Bergen HF Tjenestens innhold: Tjenestens innhold er klart

Detaljer

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional nettverkskonferanse 5.-6. november 2015 Historikk Forrige plan 2008-2013 Fagrådet har fulgt opp planen Mange

Detaljer

OVERORDNET FORETAKSPLAN - FORETAKSIDE/OPPDRAG VISJON, VERDIGRUNNLAG OG STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER

OVERORDNET FORETAKSPLAN - FORETAKSIDE/OPPDRAG VISJON, VERDIGRUNNLAG OG STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER HELSE VEST RHF OVERORDNET FORETAKSPLAN - FORETAKSIDE/OPPDRAG VISJON, VERDIGRUNNLAG OG STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER Foretakside/oppdrag: Helse Vest skal sørge for effektive og fremtidsrettede helsetjenester

Detaljer

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Kultur og ledelse Kvalitetssystem Kompetanse Kapasitet og organisering KVALITET, TRYGGHET, RESPEKT Sykehuset Innlandet har vektlagt å fokusere på kvalitet og virksomhetsstyring

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011 Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor HR-strategi 2008-2011 Uansett hva som vedtas av gode mål, faglig omstilling, er vi avhengig av engasjerte medarbeidere,

Detaljer

Palliativ omsorg og behandling i kommunene

Palliativ omsorg og behandling i kommunene Palliativ omsorg og behandling i kommunene Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten 02.12.13 Nina Aass Seksjonsleder, professor i palliativ medisin Avdeling for kreftbehandling,

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 38/04 Felles overordnet strategi for foretaksgruppen Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 38/04 Felles overordnet strategi for foretaksgruppen Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 38/04 Felles overordnet strategi for foretaksgruppen Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Helse Midt-Norge RHF 14.04.04 38/04 Saksbeh.: Synnøve

Detaljer

Regionale strategiske forskingssatsinger hva har vi oppnådd?

Regionale strategiske forskingssatsinger hva har vi oppnådd? 1 Regionale strategiske forskingssatsinger hva har vi oppnådd? Ole-Jan Iversen LBK, DMF, NTNU Strategiske satsinger, Helse-Vest 2 Hvorfor forske i helseforetakene? I følge Spesialisthelsetjenestelovens

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Det er

Detaljer

Utdanningskonferanse NSH

Utdanningskonferanse NSH 1 Utdanningskonferanse NSH 24.10.2007 Forskningskompetanse og mastergrad, klarer helseforetakene å bruke denne kompetansen, og kommer den pasienten til gode? Grete Ottersen Samstad Sjefsykepleier St. 2

Detaljer

Prosjekt Veiviser. Møte med Kreftforeningen, Kristiansand kommune og LMS 07.02.14

Prosjekt Veiviser. Møte med Kreftforeningen, Kristiansand kommune og LMS 07.02.14 Prosjekt Veiviser Møte med Kreftforeningen, Kristiansand kommune og LMS 07.02.14 Bakgrunn Tiltak Innspill Rolleavklaring Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare

Detaljer

Bevegelsesvansker og fall hos eldre

Bevegelsesvansker og fall hos eldre Bevegelsesvansker og fall hos eldre Randi Granbo Randi.granbo@stolav.no Medisinsk klinikk, St. Olavs hospital Kompetansesenter for bevegelsesvansker og fall hos eldre Orkdal Sanitetsforening Bakgrunn Geriatriske

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering (15.9.2015)

Forslag til nasjonal metodevurdering (15.9.2015) Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering (15.9.2015) Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Det er utarbeidet en

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Forslag til vedtak: Styret tar oppsummeringen

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer