Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l."

Transkript

1 Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS fremsatt av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. og Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Tilbudspris: NOK 9,00 per aksje i kontanter Tilbudsperiode: Fra og med 15. april 2015 til og med 6. mai 2015 kl Tilrettelegger: Danske Bank, Norwegian Branch ( Danske Markets ) (Tel.: ) Oppgjørsagent: Danske Markets (Tel.: ) 15. april

2 VIKTIG INFORMASJON Dette tilbudsdokumentet ( Tilbudsdokumentet ) er utarbeidet av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. ( Tilbyder I ) og Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen ( Tilbyder II, og sammen med Tilbyder I referert til som Tilbyderne ) for å gi aksjonærene i Boligutleie Holding III AS med organisasjonsnummer ( Målselskapet ) informasjon i forbindelse med fremsettelsen av tilbudet om å erverve samtlige utestående aksjer i Målselskapet ( Tilbudet ). Dette Tilbudet er et frivillig tilbud. Målselskapet er ikke notert på Oslo Børs, og reglene i lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75, kapittel 6 vedrørende frivillige tilbud kommer følgelig ikke til anvendelse på Tilbudet. Tilbudsdokumentet er ikke underlagt kontroll fra Oslo Børs, Finanstilsynet eller annen offentlig myndighet. Informasjon eller tilsagn på vegne av Tilbyderne kan bare formidles slik det er beskrevet i dette Tilbudsdokumentet, vedlagte akseptblankett ( Akseptblankett ), eller på nettside med følgende nettadresse: Spørsmål knyttet til dette Tilbudsdokumentet, Akseptblanketten, eller nettadressen kan rettes til Danske Markets (se kontaktdetaljer nedenfor). Danske Markets bistår Tilbyderne i forbindelse med Tilbudet, og vil ikke yte investeringsrådgivning eller annen type rådgivning til aksjonærene i Målselskapet i denne forbindelse. All informasjon i Tilbudsdokumentet angående Målselskapet er blitt hentet fra dokumenter som er offentlig tilgjengelige. Verken Tilbyder I, Tilbyder II eller Danske Markets tar ansvar for at informasjonen om Målselskapet er fullstendig eller korrekt. Det tas forbehold mot at det kan ha inntrådt endringer etter Tilbudsdokumentets dato slik at informasjon som fremgår av Tilbudsdokumentet eller i dokumenter som det i Tilbudsdokumentet er henvist til, ikke lenger er korrekt. Tilbudsdokumentet og vedlagte Akseptblankett inneholder viktig informasjon som bør leses og vurderes nøye før man bestemmer seg om hvorvidt man ønsker å akseptere Tilbudet. Tilbudsdokumentet skal ikke forstås som finansiell, juridisk, kommersiell eller skatte- eller regnskapsmessig rådgivning. Mottaker av dette Tilbudsdokumentet bør konferere med egne finansielle, juridiske, kommersielle skatte- eller regnskapsrådgivere med hensyn til finansiell, juridisk, kommersiell eller skatte- eller regnskapsmessig rådgivning i forbindelse med vurderingen av Tilbudet eller dersom du er i tvil om innholdet i dette Tilbudsdokumentet. TILBUDET ER IKKE RETTET TIL, OG AKSEPTER VIL HELLER IKKE BLI GODTATT FRA ELLER PÅ VEGNE AV, AKSJONÆRER I MÅLSELSKAPET SOM HAR OPPHOLD ELLER BOSTED I NOEN JURISDIKSJON DER FREMSETTELSE AV TILBUDET ELLER AKSEPT AV TILBUDET IKKE ER LOVLIG I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN I VEDKOMMENDE JURISDIKSJON ELLER REGISTRERING ELLER ANDRE TILTAK KREVES I HENHOLD TIL LOKAL LOVGIVNING. DETTE TILBUDET ER DERFOR IKKE SENDT TIL AKSJONÆRER BOSATT I SLIKE JURISDIKSJONER, SOM BLANT ANNET CANADA ELLER AUSTRALIA. AKSJONÆRER SOM ER BOSATT I NEVNTE JURISDIKSJONER OG SOM ØNSKER Å AKSEPTERE TILBUDET, MÅ GJØRE DETTE FRA LAND UTENFOR CANADA ELLER AUSTRALIA. KONVOLUTTER SOM INNEHOLDER AKSEPTBLANKETTER, MÅ IKKE BLI POSTSTEMPLET I CANADA ELLER AUSTRALIA. AKSEPTBLANKETTER MÅ HELLER IKKE BLI SENDT VIA E-POST, FAKSET ELLER PÅ ANNEN MÅTE SENDT FRA CANADA ELLER AUSTRALIA. ALLE AKSJONÆRER SOM AKSEPTERER TILBUDET, MÅ OPPGI EN ADRESSE UTENFOR CANADA ELLER AUSTRALIA FOR GODSKRIVING AV OPPGJØRSBELØPET ELLER MOTTAGELSE AV AKSEPTBLANKETTER, BEKREFTELSER ELLER ANDRE DOKUMENTER. AKSEPTER SOM GIS I STRID MED DISSE BESTEMMELSENE VIL IKKE VÆRE GYLDIGE. IKKE-NORSKE STATSBORGERE OG UTENLANDSKE JURIDISKE PERSONER, I TILLEGG TIL ENHVER SOM ER BOSATT UTENFOR NORGE, ER SELV ANSVARLIG FOR Å FØLGE DE LOVER SOM GJELDER I VEDKOMMENDE JURISDIKSJON, INKLUSIVE RETTEN TIL Å AKSEPTERE TILBUDET. MED DE UNNTAK DET ER REDEGJORT FOR I FORRIGE AVSNITT, ER OVERSENDELSESBREVET, TILBUDSDOKUMENTET OG TILHØRENDE AKSEPTBLANKETT SENDT MED POST TIL SAMTLIGE AKSJONÆRER I MÅLSELSKAPET, OG DET ER OGSÅ SENDT TIL MEGLERE, BANKER OG LIGNENDE INSTITUSJONER SOM FREMSTÅR SOM FORVALTERE AV AKSJER I MÅLSELSKAPET, FOR DISTRIBUSJON TIL DE UNDERLIGGENDE AKSJONÆRENE I MÅLSELSKAPET. Med unntak for kapittel 9 ( English Summary ) og en engelsk versjon av Akseptblanketten (vedlegg 2), er Tilbudsdokumentet kun utarbeidet på norsk. I tilfelle det er uoverensstemmelse mellom den norske og den engelske versjonen skal den norske versjonen gjelde. Kontaktdetaljer Danske Markets: Danske Bank, Danske Markets Mid-Office Leveringsadresse: Postboks 1170 Sentrum Bryggetorget Oslo 0107 Oslo Tel: Fax.: e-post: For mer informasjon, se 2

3 IMPORTANT INFORMATION This offer document (the Offer Document ) has been prepared by PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. ( Offeror I ) and Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen ( Offeror II, and together with Offeror I referred to as the "Offerors") in order to provide the shareholders of Boligutleie Holding III AS with registration number (the Target ) with information in relation to the offer to acquire all of the outstanding shares in the Target (the Offer ). This offer is a voluntary offer. The Target is not listed on the Oslo Stock Exchange, and the provisions in the Norwegian Securities Trading Act as of 29 June 2007 no. 75 chapter 6 regarding voluntary offers are consequently not applicable to this offer. The offer document is not subject to control from the Oslo Stock Exchange, the Norwegian Financial Supervisory Authority or any other public authority. No person has been authorized to give any information or make any representation on behalf of the Offerors not contained in this Offer Document, including the accompanying form of acceptance (the Acceptance Form ) and including the website with web-address and if given or made, such information or representation must not be relied upon. All enquiries related to this offer document should be directed to Danske Markets (see contact details below). Danske Markets assists the Offerors in connection with the offer, and will not provide any investment advice or any other kind of advice to any shareholder of the Target in this regard. All information in this Offer Document regarding the Target has been compiled from documents made publicly available by the Target. Neither Offeror I, Offeror II nor Danske Markets assume any responsibility for the completeness or accuracy of the information regarding the Target. Changes may have occurred after the date of this Offer Document, and consequently information referred to in this Offer Document or in the documents referred to herein may no longer be correct. This Offer Document and the Acceptance Form contain important information that should be read and considered carefully before any decision is made with respect to accepting the offer. This Offer Document is not to be construed as financial, legal, business, tax or accounting advice. The recipient of this Offer Document should consult with its own financial, legal, business, tax or accounting advisor as to financial, legal, business, tax or accounting advice when considering the Offer or if you are in any doubt about the contents of this Offer Document. THE OFFER IS NOT BEING MADE TO, NOR WILL TENDERS BE ACCEPTED FROM OR ON BEHALF OF, THE TARGET S SHAREHOLDERS IN ANY JURISDICTION IN WHICH THE MAKING OF THE OFFER OR ACCEPTANCE THEREOF WOULD NOT BE IN COMPLIANCE WITH THE LAWS OF SUCH JURISDICTION OR REGISTRATION OR OTHER MEASURES ARE REQUIRED PURSUANT TO LOCAL LAW. THIS OFFER DOCUMENT IS NOT BEING MAILED TO HOLDERS OF SHARES IN SUCH JURISDICTIONS AS; INTER ALIA, CANADA OR AUSTRALIA. PERSONS WISHING TO ACCEPT THE OFFER MUST DO SO FROM OUTSIDE CANADA OR AUSTRALIA. ENVELOPES CONTAINING ACCEPTANCE FORMS MUST NOT BE POST MARKED IN CANADA OR AUSTRALIA FOR THE REMITTANCE OF THE CONSIDERATION OR RETURN OF FORM OF ACCEPTANCE, CERTIFICATE(S), AND/OR OTHER REQUIRED DOCUMENT(S). ANY PURPORTED ACCEPTANCE OF THE OFFER IN BREACH OF THESE REQUIREMENTS WILL NOT BE VALID. IT IS THE RESPONSIBILITY OF NON-NORWEGIAN CITIZENS AND FOREIGN LEGAL ENTITIES, AS WELL AS OF ANY PERSON RESIDENT OUTSIDE NORWAY, TO BE IN COMPLIANCE THE LAWS OF ANY RELEVANT TERRITORY OR COUNTRY REGARDING, AMONGST OTHER THINGS, THE RIGHT TO TENDER SHARES PURSUANT TO THE OFFER. SAVE AS DESCRIBED ABOVE, THE COVER LETTER, THIS OFFER DOCUMENT AND THE ACCOMPANYING FORM OF ACCEPTANCE ARE BEING SENT BY MAIL TO ALL HOLDERS OF TARGET SHARES, AND ARE BEING FURNISHED TO BROKERS, DEALERS, COMMERCIAL BANKS, TRUST COMPANIES AND SIMILAR PERSONS, APPEARING AS NOMINEE HOLDERS OF SHARES IN TARGET, FOR SUBSEQUENT TRANSMITTAL TO BENEFICIAL OWNERS OF SHARES IN TARGET. Save for section 9 ( English Summary ) and an English version of the Acceptance Form (appendix 2), this offer document is prepared in the Norwegian language only. In case of inconsistency between the Norwegian and the English language, the Norwegian language shall prevail. Contact details Danske Markets: Danske Bank, Danske Markets Mid-Office Delivery address: Postboks 1170 Sentrum Bryggetorget Oslo 0107 Oslo Tel: Fax: For more information, please see 3

4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG DEFINISJONER OG FORKORTELSER TILBUD GENERELT OM TILBUDET TILBYDERNE MÅLSELSKAPET BOLIGUTLEIE HOLDING III AS FORMÅLET MED TILBUDET TILBUDSPRISEN TILBUDSPERIODEN BETINGELSER FOR GJENNOMFØRING AV TILBUDET AKSEPT AV TILBUDET UGJENKALLELIG AKSEPT OPPGJØR OMKOSTNINGER SKATT TVANGSINNLØSNING LOVVALG JURISDIKSJON UTENLANDSKE AKSJONÆRER ØVRIGE FORHOLD PRESENTASJON AV TILBYDERNE TILBUDSPRISEN PRESENTASJON AV MÅLSELSKAPET BOLIGUTLEIE HOLDING III AS SKATTEMESSIGE FORHOLD AKSJONÆRER SKATTEMESSIG BOSATT I NORGE AKSJONÆRER SKATTEMESSIG BOSATT I UTLANDET AVGIFTER VED OVERDRAGELSE AV AKSJER OFFENTLIGRETTSLIGE FORHOLD ENGLISH SUMMARY (ENGELSK SAMMENDRAG) THE OFFER SHORT DESCRIPTION OF THE OFFERORS SHORT DESCRIPTION OF BOLIGUTLEIE HOLDING III AS THE BACKGROUND FOR THE OFFER COMPULSORY ACQUISITION MISCELLANEOUS CHOICE OF LAW AND LEGAL VENUE Vedlegg 1: Vedlegg 2: AKSEPTBLANKETT ACCEPTANCE FORM (ENGLISH) 4

5 1. SAMMENDRAG PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. og Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen fremsetter med dette tilbud om å kjøpe alle aksjene i Målselskapet på de vilkår som fremgår av dette Tilbudsdokumentet. Tilbudsprisen er NOK 9,00 per aksje. Oppgjøret gjøres i kontanter. Tilbudsprisen fastsetter verdien av Målselskapets egenkapital til ca. NOK millioner (basert på antall utestående aksjer i Målselskapet). Tilbyder I gir bud på inntil 92,43 % av Målselskapets aksjer. Tilbyder II gir tilbud på de øvrige aksjene. Samtlige aksjonærer i Målselskapet ( Aksjonærer ) vil dermed motta tilbud om å selge alle aksjer på samme vilkår. Tilbyder I vil få allokert de første Akseptene som mottas inntil Tilbyder I har mottatt Aksepter som tilsvarer 50 % + 1 aksje av Målselskapets aksjer og stemmer. Mottas det Aksepter utover dette, vil disse aksjene allokeres Tilbyder II inntil Tilbyder II har mottatt 7,57 % av Målselskapets aksjer og stemmer. Mottar Tilbyderne ytterligere Aksepter, vil de allokeres Tilbyder I, slik at Tilbyder II ikke vil motta mer enn 7,57 % av Målelskapets aksjer og stemmer, mens Tilbyder I vil få tildelt minst 50 % + 1 aksje av aksjene og stemmene i Målselskapet. Tilbudet fremsettes til alle Aksjonærer i Målselskapet. Tilbudsdokumentet er sendt til Aksjonærer registrert i Målselskapets aksjonærregister i VPS 13. april 2015, med unntak av enkelte Aksjonærer bosatt i jurisdiksjoner hvor det ikke er tillatt å fremsette og/eller akseptere Tilbudet, se punkt 3.17 Utenlandske Aksjonærer. For nærmere informasjon om Tilbudet, se kapittel 3. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. er et aksjeselskap registrert i Luxembourg med organisasjonsnummer B Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen er en sparebank registrert i Tyskland med organisasjonsnummer (handelsregisternummer) HRA Stuttgart For mer opplysninger om Tilbyderne og bakgrunnen for Tilbudet, se kapittel 3. Samtidig med dette Tilbudet har Tilbyder I fremsatt et tilbud om å kjøpe alle aksjene i det svenske aksjeselskapet Hyresfastigheter Holding III Gul AB. Hyresfastigheter Holding III Gul AB og Målselskapet eier sammen samtlige aksjer i det svenske eiendomsfondet Hyresbostäder i Sverige III Gul AB ( Eiendomsfondet ). Tilbyder I ønsker med dette Tilbudet, samt med tilbudet om kjøp av aksjer i Hyresfastigheter Holding III Gul AB, å oppnå kontroll på Eiendomsfondet, som blant annet eier (indirekte) en rekke tyske eiendommer. Tilbudsperioden er fra og med 15. april 2015 til 6. mai 2015 kl (CET). Tilbyderne forbeholder seg retten til å forlenge tilbudsperioden. Informasjon om eventuell forlengelse vil publiseres på Tilbudet kan aksepteres ved å fylle ut og undertegne den vedlagte Akseptblanketten. Korrekt og fullstendig utfylt Akseptblankett sendes per post, e-post eller telefaks, eller leveres til Danske Markets. Ferdig frankert svarkonvolutt, finnes vedlagt Tilbudsdokumentet. Akseptblanketten og annen dokumentasjon i henhold til nærmere angitte krav som fremgår av Akseptblanketten, må være mottatt innen utløpet av Tilbudsperioden, dvs. innen kl den 6. mai 2015, hos: Danske Bank, Danske Markets Mid-Office Leveringsadresse: Postboks 1170 Sentrum Bryggetorget Oslo 0107 Oslo Fax.: e-post: Tilbudet kan også aksepteres ved registrering og innsending via elektronisk akseptskjema som finnes på følgende nettside Oppgjør for aksjene som kjøpes gjennom Tilbudet vil gjøres kontant i norske kroner. Oppgjøret vil, forutsatt at kjøp av aksjer gjennomføres i henhold til Tilbudet, være disponibelt på den enkeltes bankkonto senest to uker etter utløpet av Tilbudsperioden. Gjennomføring av Tilbudet er betinget av at Aksepter som er gyldig inngitt tilsvarer et antall aksjer som utgjør mer enn 57,57 % av aksjene og stemmene i Boligutleie Holding III AS. Videre er 5

6 Tilbudet betinget av at Tilbyder I oppnår aksepter som tilsvarer mer enn 50 % av aksjene og stemmene i Hyresfästigheter Holding III Gul AB, gjennom et tilbud som fremsettes av Tilbyder I parallelt med dette Tilbudet. Se nærmere om dette i punkt 3.7 nedenfor. Hver Aksjonær er selv ansvarlig for eventuell skatt eller avgift som påløper som følge av at Tilbudet aksepteres. Tilbyderne påtar seg ikke ansvar for skatte- eller avgiftsmessige forpliktelser som følge av at Tilbudet aksepteres. Kapittel 7 i Tilbudsdokumentet inneholder en kort beskrivelse av visse skattemessige forhold, men Aksjonærene må selv vurdere sin egen skattemessige effekt av å akseptere Tilbudet. For mer informasjon om Tilbudet, se 6

7 2. DEFINISJONER OG FORKORTELSER Følgende definisjoner blir anvendt i dette Tilbudsdokumentet, herunder de foregående sidene, med mindre annet fremgår av sammenhengen: Akseptblankett: Akseptblanketten som er inntatt i Tilbudsdokumentet som vedlegg 1 (finnes i engelsk versjon som vedlegg 2), og som kan anvendes av Aksjonærene ved aksept av Tilbudet. Aksept: Aksjonærer: Aksjeloven: Gjøres ved innsendelse eller innlevering av Akseptblankett, eller ved registrering og innsending av elektronisk akseptskjema som finnes på følgende nettadresse Alle som til enhver tid eier aksjer i Målselskapet. Lov av 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper. Målselskapet: Boligutleie Holding III AS, organisasjonsnummer NOK: Tilbudet: Tilbudsdokumentet: Tilbudspris: Tilbudsperioden: Tilbyder I: Tilbyder II: Norske kroner. Tilbudet om å erverve alle aksjer i Målselskapet mot kontant oppgjør som beskrevet i Tilbudsdokumentet. Dette dokumentet, datert 15. april 2015, inkludert vedlegg. Den prisen som tilbys per aksje i henhold til Tilbudet, NOK 9,00 i kontanter. Perioden fra og med 15. april 2015 til 6. mai 2015 kl (CET), med mindre Tilbyderne har forlenget perioden. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen 3. TILBUD 3.1 Generelt om Tilbudet Tilbyderne fremsetter med dette tilbud om å kjøpe samtlige aksjer i Målselskapet på de vilkår som fremgår av dette Tilbudsdokumentet. Tilbudsprisen er NOK 9,00 per aksje. Oppgjøret gjøres i kontanter. Tilbudet fremsettes til alle Aksjonærer. Tilbudsdokumentet er sendt til Aksjonærer som er registrert i Målselskapets aksjonærregister i VPS den 13. april 2015, med unntak av enkelte Aksjonærer bosatt i jurisdiksjoner hvor det ikke er tillatt å fremsette og/eller akseptere Tilbudet, se punkt 3.17 Utenlandske Aksjonærer. Tilbudet er strukturert slik at Tilbyder I fremsetter et tilbud om å kjøpe opp til 92,43 % av Målselskapets aksjer, og Tilbyder II fremsetter tilbud om å kjøpe de øvrige 7,57 % av Målselskapets aksjer. Samlet gis det dermed tilbud på samtlige aksjer i Målselskapet på de vilkår som fremgår av dette Tilbudsdokumentet. Tilbyder I vil få allokert de første Akseptene som mottas inntil Tilbyder I har mottatt Aksepter som tilsvarer mer enn 50 % av Målselskapets aksjer og stemmer. Mottas det Aksepter utover dette, vil disse aksjene allokeres Tilbyder II inntil Tilbyder II har mottatt 7,57 % av Målselskapets aksjer og stemmer. Mottas det Aksepter utover dette, vil disse aksjene tildeles Tilbyder I, men slik at Tilbyder II skal inneha 7,57 % av Målselskapets aksjer og stemmer. 3.2 Tilbyderne PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. (Tilbyder I) PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. er et aksjeselskap registrert i Luxembourg med organisasjonsnummer B PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. s aksjekapital er på 7

8 EUR , fordelt på 100 aksjer, hver pålydende EUR 125. Selskapet har forretningsadresse 2-4 Rue Beck, L-1222 Luxembourg. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. kontrolleres av PATRIZIA Immobilien AG ( PATRIZIA ). PATRIZIA er et ledende, europeisk eiendomsinvesteringsselskap som forvalter eiendeler til en verdi av EUR 15 milliarder, og er aktiv som investor og tjenestetilbyder i over ti land innenfor markedet for bolig- og næringseiendommer. For mer informasjon om PATRIZIA, se Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen er en sparebank registrert i Tyskland med organisasjonsnummer (handelsregisternummer) HRA Stuttgart Kreissparkasse Esslingen- Nürtingen har hovedkontor i Esslingen, Tyskland, med forretningsadresse Bahnhofstr. 8, Esslingen, Tyskland. Se kapittel 4 for nærmere informasjon om Tilbyderne. 3.3 Målselskapet Boligutleie Holding III AS Målselskapet er Boligutleie Holding III AS, som er et norsk aksjeselskap med aksjekapital på NOK ,11, fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 0,01. Boligutleie Holding III AS har sitt hovedkontor i Oslo med forretningsadresse Bolette brygge 1, N Oslo og postadresse postboks 1753 Vika, N-0122 Oslo. Målselskapet er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer Se kapittel 6 for nærmere informasjon om Målselskapet. 3.4 Formålet med Tilbudet Tilbyder I ønsker med dette Tilbudet, samt det parallelle tilbudet om kjøp av aksjer i Hyresfastigheter Holding III Gul AB, å oppnå kontroll på Eiendomsfondet. Tilbyder I er av den oppfatning at dets morselskap PATRIZIA, med sin erfaring fra og eksisterende organisasjon i det tyske eiendomsmarkedet, kan bidra til å utvikle eiendomsporteføljen til Målselskapet på en bedre og mer hensiktsmessig måte enn i dagens struktur. På grunn av de logistikkmessige utfordringene med å kontakte hver enkelt Aksjonær samt ønske om å likebehandle Målselskapets Aksjonærer fremsetter Tilbyderne et åpent tilbud til samtlige aksjonærer. Tilbudet gir etter Tilbydernes oppfatning en attraktiv salgsmulighet for de av Aksjonærene i Målselskapet som ønsker umiddelbart likviditet i aksjen. 3.5 Tilbudsprisen Tilbudsprisen er NOK 9,00 per aksje. Vederlaget vil bli betalt kontant. Dersom Målselskapet deler ut utbytte eller foretar andre utdelinger eller overføring av verdier av noen art til sine aksjonærer hvor retten til utdelingen inntrer før dato for gjennomføring av Tilbudet, vil Tilbudsprisen bli redusert krone for krone tilsvarende det som blir utdelt per aksje. Tilbudsprisen verdsetter egenkapitalen i Målselskapet til ca. NOK millioner. Se kapittel 5 om Tilbudsprisen for ytterligere informasjon. Aksjene i Målselskapet er i de 15 første ukene i 2015 handlet til en gjennomsnittlig pris per aksje på NOK 5,51 med siste observerte pris per aksje på NOK 6,50 per 31. mars Tilbudsprisen på NOK 9.00 representer henholdsvis 63,3 % og 38,5 % premium til gjennomsnittlig og siste aksjepris. For aksjonærer som har eid aksjer siden Målselskapets etablering innebærer det en totalavkastning på 17,0 % i perioden (inkludert utbytte, men uten fradrag for eventuell skatt og reinvesteringer i perioden). 3.6 Tilbudsperioden Tilbudsperioden er fra og med 15. april 2015 til 6. mai 2015 kl (CET). Tilbyderne forbeholder seg retten til å forlenge Tilbudsperioden. Informasjon om eventuell forlengelse vil 1 Kilde: 8

9 publiseres på Dersom Tilbyderne har mottatt aksepter for 100 % av aksjene i Målselskapet før avslutning av Tilbudsperioden, vil Tilbudet, forutsatt at betingelsene for Tilbudet er oppfylt, kunne bli avsluttet tidligere. Informasjon om at tilbudsperioden avsluttes tidligere vil publiseres på 3.7 Betingelser for gjennomføring av Tilbudet Gjennomføring av Tilbudet er betinget av at gyldige Aksepter er inngitt i henhold til punkt 3.8 nedenfor, og at disse omfatter et antall aksjer som til sammen utgjør over 57,57 % av aksjene og stemmene i Målselskapet, hvorav 50 % + 1 aksje først vil bli allokert Tilbyder I, mens Aksepter mottatt utover dette vil allokeres Tilbyder II inntil Tilbyder II har mottatt 7,57 % av Målselskapets aksjer og stemmer. Mottas det Aksepter utover disse aksjene vil de allokeres Tilbyder I. Tilbudet er videre betinget av at Tilbyder I oppnår en akseptgrad på mer enn 50 % av aksjene og stemmene i tilbudet som fremsettes overfor aksjonærene i Hyresfastigheter Holding III Gul AB. Tilbudet er videre betinget av at (i) det ikke foreligger noen avtaler (verken skriftlige eller muntlige) mellom forvalter av Målselskapet og Målselskapet og/eller deres datterselskaper (herunder inkludert Eiendomsfondet) eller mellom noen som helst annen 3. person og Målselskapet og/eller deres datterselskaper som medfører forpliktelser som ikke fremgår av Målselskapets balanse (uavhengig av om det er krav til at slike forpliktelser skal balanseføres eller ikke) og som vesentlig forringer verdien av Målselskapet, (ii) at det ikke foreligger avtaler (verken skriftlig eller muntlig) mellom aksjonærer, forvalter (eller noen annen 3. person), Målselskapet, Hyresfastigheter Holding III Gul AB og/eller deres datterselskaper vedrørende styring av Målselskapet, Hyresfastigheter Holding III Gul AB og/eller noen av deres datterselskaper som medfører andre krav til flertall eller tap av rettigheter for aksjonærer i disse selskapene sammenlignet med det som fremgår av selskapenes vedtekter og bakgrunnsretten for øvrig, (iii) at det ikke er eller vil bli besluttet å innløse aksjer i Målselskapet til en høyere pris enn Tilbudsprisen, og (iv) det etter dato for fremsettelse av dette Tilbudet og frem til gjennomføring av Tilbudet ikke inntrer endringer, virkninger, utvikling eller hendelser som har eller med rimelighet ventes å ha en vesentlig negativ virkning på Målselskapets eller dets datterselskapers økonomiske stilling, virksomhet, eiendeler eller resultat. Tilbyderne forbeholder seg retten til å frafalle samtlige eller enkelte av betingelsene for Tilbudet, herunder inkludert å frafalle betingelsen om at omfanget av aksepter skal tilsvare mer enn 57,57 % av aksjene i Målselskapet dersom Tilbyderne mottar aksepter for mer enn 50 % av aksjene. 3.8 Aksept av Tilbudet Tilbudet kan aksepteres ved å fylle ut og undertegne den vedlagte Akseptblanketten. Korrekt og fullstendig utfylt Akseptblankett sendes per post, e-post, faks, eller leveres til Danske Markets. Ferdig frankert svarkonvolutt finnes vedlagt Tilbudsdokumentet. Akseptblanketten, sammen med dokumentasjon i henhold til nærmere angitte krav som fremgår av Akseptblanketten, må være mottatt innen utløpet av Tilbudsperioden, dvs. innen kl den 6. mai 2015, hos: Danske Bank, Danske Markets Mid-Office Leveringsadresse: Postboks 1170 Sentrum Bryggetorget Oslo 0107 Oslo Fax.: e-post: Tilbudet kan også aksepteres ved å fylle ut og sende inn elektronisk akseptskjema som finnes på følgende nettside: Aksjonærer som har sine aksjer registrert i en meglers, banks, agents, stiftelses- eller forvalterselskaps eller annen forvalters navn, må kontakte vedkommende forvalter dersom Aksjonæren ønsker å akseptere Tilbudet. I tilfelle andre parter enn Aksjonæren innehar rettigheter vedrørende de aktuelle aksjene (for eksempel panterett), må slike rettighetshavere godkjenne Aksepten ved at rettighetshaveren også undertegner Akseptblanketten. Aksjonærer som har aksjer i Målselskapet fordelt på flere VPS-konti, vil motta en Akseptblankett for hver enkelt konto og må returnere samtlige Akseptblanketter til Danske Markets for å akseptere Tilbudet for alle sine aksjer i Målselskapet. 9

10 Tilbyderne forbeholder seg retten til å avvise enkelte eller alle Aksepter som ikke er avgitt på korrekt måte i henhold til beskrivelse i Tilbudsdokument og/eller Akseptblankett, eller som helt eller delvis er lovstridige. Tilbyderne forbeholder seg også retten til å behandle en Aksept som gyldig, helt eller delvis, selv om Akseptblanketten (i) ikke er korrekt eller fullstendig utfylt, (ii) ikke er vedlagt nødvendige dokumenter, (iii) er mottatt på annet sted enn det som er angitt ovenfor eller (iv) mottas etter utløpet av Tilbudsperioden. For disse tilfeller vil oppgjør først bli overført når Aksepten er utfylt på korrekt måte i henhold til beskrivelse i Tilbudsdokument og Akseptblankett, og etter mottak av alle nødvendige dokumenter som etter Tilbydernes og Danske Markets oppfatning er nødvendige. Aksjene vil heller ikke bli overført til Tilbyderne før Aksepten er utfylt på korrekt måte i henhold til beskrivelse i Tilbudsdokument og Akseptblankett og alle nødvendige dokumenter er mottatt. Gjennomføring av Tilbudet er betinget av at betingelsene angitt i punkt 3.7 er oppfylt og/eller frafalt. Verken Tilbyderne, Danske Markets eller andre er forpliktet til å gi melding om eventuelle mangler eller uregelmessigheter ved Aksepten, og ingen av disse er ansvarlige for unnlatelse av å gi slik melding. Ved innlevering av en korrekt og fullstendig utfylt og signert Akseptblankett med de nødvendige vedlegg, eller ved registrering og innsendelse av elektronisk akseptskjema på nettside med følgende nettadresse gir den enkelte Aksjonær ugjenkallelig fullmakt til Danske Markets til å sperre Aksjonærens beholdning av aksjer i Målselskapet på den VPS-konto Aksepten er angitt å gjelde. Samtidig tilbakekalles alle tidligere fullmakter gitt av Aksjonæren for aksjene i Målselskapet, inkludert fullmakt gitt til Acta Asset Management AS. Aksjonæren kan ikke disponere over aksjene i Målselskapet etter at sperringen er etablert. Sperringen gjelder kun aksjene i Målselskapet. Aksjonæren kan fritt disponere over eventuelle andre verdipapirer som er registrert på den aktuelle VPS-konto. Ved mottak av Aksept av Tilbudet gis Danske Markets ugjenkallelig fullmakt til å belaste den aktuelle Aksjonærens VPS-konto for de aksjer i Målselskapet som omfattes av Aksepten. Slik fullmakt innebærer at Målselskapets kontofører vil overføre aksjene i Målselskapet til Tilbyderne, og at Målselskapets kontofører samtidig instrueres om å foreta et kontantoppgjør for aksjene i Målselskapet på vegne av Tilbyderne. 3.9 Ugjenkallelig aksept Aksept av Tilbudet er bindende og ugjenkallelig, og Aksepter kan ikke trekkes tilbake etter at Akseptblanketten er mottatt av Danske Markets, eller Aksept er registrert og sendt inn via elektronisk akseptskjema som finnes på Oppgjør Oppgjør for aksjene i Målselskapet som kjøpes gjennom Tilbudet vil være kontant i norske kroner. Oppgjør vil for hver Aksjonær som har akseptert Tilbudet bli overført til Aksjonærens bankkonto som er registrert som utbyttekonto i VPS. Dersom Aksjonæren ikke har slik konto registrert i VPS, vil oppgjør skje per bankgiro. For Aksjonærer som ikke er i besittelse av en norsk bankkonto må betalingsinstruksjoner for betaling til utlandet, slik som IBAN, SWIFT eller tilsvarende instruksjoner avhengig av nasjonal betalingsstandard, bli inkludert i tillegg til bankkontonummeret. Oppgjøret vil, forutsatt at Danske Markets har mottatt all nødvendig informasjon for å gjennomføre oppgjøret, og forutsatt at Tilbudet ikke trekkes tilbake på grunn av at vilkårene for Tilbudet ikke er oppfylt, og såfremt tilbudsfristen ikke forlenges, være disponibelt på den enkelte Aksjonærs bankkonto senest to uker etter utløpet av Tilbudsperioden. Det vil ikke bli betalt rente på Tilbudsprisen for perioden frem til kontantoppgjøret skjer Omkostninger Tilbyderne betaler alle transaksjonskostnader i VPS som har direkte tilknytning til Tilbudet. Aksjonærer som aksepterer Tilbudet og fyller ut vedlagte Akseptblankett, vil imidlertid ikke bli belastet med meglerprovisjon forbundet med Tilbudet. Eventuelle øvrige utgifter som den enkelte 10

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Braathens ASA fremsatt av SAS AB (publ) Tilbudspris: NOK 27 per aksje Tilbudsperiode: Fra og med 28 november 2001 til 14 desember 2001 kl. 17.00 Finansiell rådgiver

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv.

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv. Sluttbrukerlisensavtale NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV AVTALEN, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN HA FORTRINNSRETT.

Detaljer

Relevante spørsmål og svar

Relevante spørsmål og svar Relevante spørsmål og svar Tilbyderne Hvem fremsetter tilbudet? Eieren av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. er et europeisk eiendomsselskap som heter PATRIZIA Immobilien AG (PATRIZIA). PATRIZIA

Detaljer

Forenklet oppsummering av tilbudet

Forenklet oppsummering av tilbudet Oslo, 15. april 2015 Forenklet oppsummering av tilbudet Dette dokumentet er en forenklet oppsummering av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. og Kreissparkasse Esslingen-Nürtingens tilbud om å kjøpe

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån R Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån Rapport 2012-07 Proba-rapport nr 2012-07, Prosjekt nr. 12009 ISSN: 1891-8093 LEB, SK/AG, 27.06.2012 Offentlig Rapport 2012-07 Kommunenes retningslinjer

Detaljer

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2%

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014 Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Oppsummering transaksjonen Investering i diversifisert og ny næringseiendom i

Detaljer

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 IDEX / annual report 2009 / English version 2 Business Contents English version Mission and vision 4 2009 key events 4 Market and outlook 7 Personal ID for the mass market

Detaljer

Endgame-konkurransen, spilleregler og vilkår

Endgame-konkurransen, spilleregler og vilkår Endgame-konkurransen, spilleregler og vilkår Ved å delta i enhver del av Endgame-konkurransen ( Konkurransen ) godtar du å bindes av disse Offisielle reglene ( Offisielle reglene ) og forplikter deg til

Detaljer

1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler

1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler STANDARDISERTE EUROPEISKE OPPLYSNINGER OM FORBRUKERKREDITT 1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler Kredittyter Ltd. Reg nr: C 56251 Registrert adresse Tagliaferro Business

Detaljer

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Kundevilkår Norne Securities AS www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Innholdsfortegnelse Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter....................................

Detaljer

Den europeiske patentkonvensjonen 2000. Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC)

Den europeiske patentkonvensjonen 2000. Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC) Den europeiske patentkonvensjonen 2000 Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC) European Patent Convention 2000 as adopted by decision of the Administrative Council

Detaljer

NOU. Skadeforsikringsselskapenes virksomhet. Utredning nr. 20 fra Banklovkommisjonen. Norges offentlige utredninger

NOU. Skadeforsikringsselskapenes virksomhet. Utredning nr. 20 fra Banklovkommisjonen. Norges offentlige utredninger NOU Norges offentlige utredninger 2008: 20 Skadeforsikringsselskapenes virksomhet Utredning nr. 20 fra Banklovkommisjonen Norges offentlige utredninger 2008 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER

KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER KOMMUNAL VIRKSOMHET I LYS AV EØS-AVTALENS STATSSTØTTEREGLER AKTIVITETER SOM ER OMFATTET AV STATSSTØTTEREGLENE, SENTRALE PROBLEMSTILLINGER OG FOREBYGGENDE TILTAK ALT advokatfirma AS Org.nr. 996180085 Fridtjof

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 59 ISSN 1022-9310. 21. årgang 16.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 59 ISSN 1022-9310. 21. årgang 16.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 59 21. årgang 16.10.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje.

Tilbud fra Blom ASA (Blom) om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Til aksjonærene som eier færre enn 33 aksjer i Blom ASA Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Generell informasjon om Tilbudet Blom tilbyr herved å kjøpe de aksjene

Detaljer

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Nærings- og handelsdepartementet St.meld. nr. 30 (2007 2008) Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av

Detaljer

Rettledning om gjennomgang av finansielle konti for å gjennomføre FATCA i Norge

Rettledning om gjennomgang av finansielle konti for å gjennomføre FATCA i Norge Rettledning om gjennomgang av finansielle konti for å gjennomføre FATCA i Norge Side 2 av 44 Innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Kort om FATCA-avtalen... 6 1.3 Oversikt over pliktene FATCA

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen 04 februar 2014 Analytikere Ukens tema Shakeb Syed, Sjeføkonom +47 24 14 74 00 shakeb.syed@sb1markets.no Christian F.Bjerknes, Økonom +47 24 14 74 93 christian.bjerknes@sb1markets.no Emerging markets vil

Detaljer

I Datatilsynets brev av 30. juni 2011 ble det bedt om en redegjørelse fra kommunen om følgende punkter:

I Datatilsynets brev av 30. juni 2011 ble det bedt om en redegjørelse fra kommunen om følgende punkter: Narvik kommune Rådhuset 8512 NARVIK Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 11/00593-18/RTH 21. september 2012 Dato Saken avsluttes - Ny e-postløsning i Narvik Kommune - Google Apps Det vises

Detaljer