Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l."

Transkript

1 Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS fremsatt av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. og Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Tilbudspris: NOK 9,00 per aksje i kontanter Tilbudsperiode: Fra og med 15. april 2015 til og med 6. mai 2015 kl Tilrettelegger: Danske Bank, Norwegian Branch ( Danske Markets ) (Tel.: ) Oppgjørsagent: Danske Markets (Tel.: ) 15. april

2 VIKTIG INFORMASJON Dette tilbudsdokumentet ( Tilbudsdokumentet ) er utarbeidet av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. ( Tilbyder I ) og Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen ( Tilbyder II, og sammen med Tilbyder I referert til som Tilbyderne ) for å gi aksjonærene i Boligutleie Holding III AS med organisasjonsnummer ( Målselskapet ) informasjon i forbindelse med fremsettelsen av tilbudet om å erverve samtlige utestående aksjer i Målselskapet ( Tilbudet ). Dette Tilbudet er et frivillig tilbud. Målselskapet er ikke notert på Oslo Børs, og reglene i lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75, kapittel 6 vedrørende frivillige tilbud kommer følgelig ikke til anvendelse på Tilbudet. Tilbudsdokumentet er ikke underlagt kontroll fra Oslo Børs, Finanstilsynet eller annen offentlig myndighet. Informasjon eller tilsagn på vegne av Tilbyderne kan bare formidles slik det er beskrevet i dette Tilbudsdokumentet, vedlagte akseptblankett ( Akseptblankett ), eller på nettside med følgende nettadresse: Spørsmål knyttet til dette Tilbudsdokumentet, Akseptblanketten, eller nettadressen kan rettes til Danske Markets (se kontaktdetaljer nedenfor). Danske Markets bistår Tilbyderne i forbindelse med Tilbudet, og vil ikke yte investeringsrådgivning eller annen type rådgivning til aksjonærene i Målselskapet i denne forbindelse. All informasjon i Tilbudsdokumentet angående Målselskapet er blitt hentet fra dokumenter som er offentlig tilgjengelige. Verken Tilbyder I, Tilbyder II eller Danske Markets tar ansvar for at informasjonen om Målselskapet er fullstendig eller korrekt. Det tas forbehold mot at det kan ha inntrådt endringer etter Tilbudsdokumentets dato slik at informasjon som fremgår av Tilbudsdokumentet eller i dokumenter som det i Tilbudsdokumentet er henvist til, ikke lenger er korrekt. Tilbudsdokumentet og vedlagte Akseptblankett inneholder viktig informasjon som bør leses og vurderes nøye før man bestemmer seg om hvorvidt man ønsker å akseptere Tilbudet. Tilbudsdokumentet skal ikke forstås som finansiell, juridisk, kommersiell eller skatte- eller regnskapsmessig rådgivning. Mottaker av dette Tilbudsdokumentet bør konferere med egne finansielle, juridiske, kommersielle skatte- eller regnskapsrådgivere med hensyn til finansiell, juridisk, kommersiell eller skatte- eller regnskapsmessig rådgivning i forbindelse med vurderingen av Tilbudet eller dersom du er i tvil om innholdet i dette Tilbudsdokumentet. TILBUDET ER IKKE RETTET TIL, OG AKSEPTER VIL HELLER IKKE BLI GODTATT FRA ELLER PÅ VEGNE AV, AKSJONÆRER I MÅLSELSKAPET SOM HAR OPPHOLD ELLER BOSTED I NOEN JURISDIKSJON DER FREMSETTELSE AV TILBUDET ELLER AKSEPT AV TILBUDET IKKE ER LOVLIG I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN I VEDKOMMENDE JURISDIKSJON ELLER REGISTRERING ELLER ANDRE TILTAK KREVES I HENHOLD TIL LOKAL LOVGIVNING. DETTE TILBUDET ER DERFOR IKKE SENDT TIL AKSJONÆRER BOSATT I SLIKE JURISDIKSJONER, SOM BLANT ANNET CANADA ELLER AUSTRALIA. AKSJONÆRER SOM ER BOSATT I NEVNTE JURISDIKSJONER OG SOM ØNSKER Å AKSEPTERE TILBUDET, MÅ GJØRE DETTE FRA LAND UTENFOR CANADA ELLER AUSTRALIA. KONVOLUTTER SOM INNEHOLDER AKSEPTBLANKETTER, MÅ IKKE BLI POSTSTEMPLET I CANADA ELLER AUSTRALIA. AKSEPTBLANKETTER MÅ HELLER IKKE BLI SENDT VIA E-POST, FAKSET ELLER PÅ ANNEN MÅTE SENDT FRA CANADA ELLER AUSTRALIA. ALLE AKSJONÆRER SOM AKSEPTERER TILBUDET, MÅ OPPGI EN ADRESSE UTENFOR CANADA ELLER AUSTRALIA FOR GODSKRIVING AV OPPGJØRSBELØPET ELLER MOTTAGELSE AV AKSEPTBLANKETTER, BEKREFTELSER ELLER ANDRE DOKUMENTER. AKSEPTER SOM GIS I STRID MED DISSE BESTEMMELSENE VIL IKKE VÆRE GYLDIGE. IKKE-NORSKE STATSBORGERE OG UTENLANDSKE JURIDISKE PERSONER, I TILLEGG TIL ENHVER SOM ER BOSATT UTENFOR NORGE, ER SELV ANSVARLIG FOR Å FØLGE DE LOVER SOM GJELDER I VEDKOMMENDE JURISDIKSJON, INKLUSIVE RETTEN TIL Å AKSEPTERE TILBUDET. MED DE UNNTAK DET ER REDEGJORT FOR I FORRIGE AVSNITT, ER OVERSENDELSESBREVET, TILBUDSDOKUMENTET OG TILHØRENDE AKSEPTBLANKETT SENDT MED POST TIL SAMTLIGE AKSJONÆRER I MÅLSELSKAPET, OG DET ER OGSÅ SENDT TIL MEGLERE, BANKER OG LIGNENDE INSTITUSJONER SOM FREMSTÅR SOM FORVALTERE AV AKSJER I MÅLSELSKAPET, FOR DISTRIBUSJON TIL DE UNDERLIGGENDE AKSJONÆRENE I MÅLSELSKAPET. Med unntak for kapittel 9 ( English Summary ) og en engelsk versjon av Akseptblanketten (vedlegg 2), er Tilbudsdokumentet kun utarbeidet på norsk. I tilfelle det er uoverensstemmelse mellom den norske og den engelske versjonen skal den norske versjonen gjelde. Kontaktdetaljer Danske Markets: Danske Bank, Danske Markets Mid-Office Leveringsadresse: Postboks 1170 Sentrum Bryggetorget Oslo 0107 Oslo Tel: Fax.: e-post: For mer informasjon, se 2

3 IMPORTANT INFORMATION This offer document (the Offer Document ) has been prepared by PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. ( Offeror I ) and Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen ( Offeror II, and together with Offeror I referred to as the "Offerors") in order to provide the shareholders of Boligutleie Holding III AS with registration number (the Target ) with information in relation to the offer to acquire all of the outstanding shares in the Target (the Offer ). This offer is a voluntary offer. The Target is not listed on the Oslo Stock Exchange, and the provisions in the Norwegian Securities Trading Act as of 29 June 2007 no. 75 chapter 6 regarding voluntary offers are consequently not applicable to this offer. The offer document is not subject to control from the Oslo Stock Exchange, the Norwegian Financial Supervisory Authority or any other public authority. No person has been authorized to give any information or make any representation on behalf of the Offerors not contained in this Offer Document, including the accompanying form of acceptance (the Acceptance Form ) and including the website with web-address and if given or made, such information or representation must not be relied upon. All enquiries related to this offer document should be directed to Danske Markets (see contact details below). Danske Markets assists the Offerors in connection with the offer, and will not provide any investment advice or any other kind of advice to any shareholder of the Target in this regard. All information in this Offer Document regarding the Target has been compiled from documents made publicly available by the Target. Neither Offeror I, Offeror II nor Danske Markets assume any responsibility for the completeness or accuracy of the information regarding the Target. Changes may have occurred after the date of this Offer Document, and consequently information referred to in this Offer Document or in the documents referred to herein may no longer be correct. This Offer Document and the Acceptance Form contain important information that should be read and considered carefully before any decision is made with respect to accepting the offer. This Offer Document is not to be construed as financial, legal, business, tax or accounting advice. The recipient of this Offer Document should consult with its own financial, legal, business, tax or accounting advisor as to financial, legal, business, tax or accounting advice when considering the Offer or if you are in any doubt about the contents of this Offer Document. THE OFFER IS NOT BEING MADE TO, NOR WILL TENDERS BE ACCEPTED FROM OR ON BEHALF OF, THE TARGET S SHAREHOLDERS IN ANY JURISDICTION IN WHICH THE MAKING OF THE OFFER OR ACCEPTANCE THEREOF WOULD NOT BE IN COMPLIANCE WITH THE LAWS OF SUCH JURISDICTION OR REGISTRATION OR OTHER MEASURES ARE REQUIRED PURSUANT TO LOCAL LAW. THIS OFFER DOCUMENT IS NOT BEING MAILED TO HOLDERS OF SHARES IN SUCH JURISDICTIONS AS; INTER ALIA, CANADA OR AUSTRALIA. PERSONS WISHING TO ACCEPT THE OFFER MUST DO SO FROM OUTSIDE CANADA OR AUSTRALIA. ENVELOPES CONTAINING ACCEPTANCE FORMS MUST NOT BE POST MARKED IN CANADA OR AUSTRALIA FOR THE REMITTANCE OF THE CONSIDERATION OR RETURN OF FORM OF ACCEPTANCE, CERTIFICATE(S), AND/OR OTHER REQUIRED DOCUMENT(S). ANY PURPORTED ACCEPTANCE OF THE OFFER IN BREACH OF THESE REQUIREMENTS WILL NOT BE VALID. IT IS THE RESPONSIBILITY OF NON-NORWEGIAN CITIZENS AND FOREIGN LEGAL ENTITIES, AS WELL AS OF ANY PERSON RESIDENT OUTSIDE NORWAY, TO BE IN COMPLIANCE THE LAWS OF ANY RELEVANT TERRITORY OR COUNTRY REGARDING, AMONGST OTHER THINGS, THE RIGHT TO TENDER SHARES PURSUANT TO THE OFFER. SAVE AS DESCRIBED ABOVE, THE COVER LETTER, THIS OFFER DOCUMENT AND THE ACCOMPANYING FORM OF ACCEPTANCE ARE BEING SENT BY MAIL TO ALL HOLDERS OF TARGET SHARES, AND ARE BEING FURNISHED TO BROKERS, DEALERS, COMMERCIAL BANKS, TRUST COMPANIES AND SIMILAR PERSONS, APPEARING AS NOMINEE HOLDERS OF SHARES IN TARGET, FOR SUBSEQUENT TRANSMITTAL TO BENEFICIAL OWNERS OF SHARES IN TARGET. Save for section 9 ( English Summary ) and an English version of the Acceptance Form (appendix 2), this offer document is prepared in the Norwegian language only. In case of inconsistency between the Norwegian and the English language, the Norwegian language shall prevail. Contact details Danske Markets: Danske Bank, Danske Markets Mid-Office Delivery address: Postboks 1170 Sentrum Bryggetorget Oslo 0107 Oslo Tel: Fax: For more information, please see 3

4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG DEFINISJONER OG FORKORTELSER TILBUD GENERELT OM TILBUDET TILBYDERNE MÅLSELSKAPET BOLIGUTLEIE HOLDING III AS FORMÅLET MED TILBUDET TILBUDSPRISEN TILBUDSPERIODEN BETINGELSER FOR GJENNOMFØRING AV TILBUDET AKSEPT AV TILBUDET UGJENKALLELIG AKSEPT OPPGJØR OMKOSTNINGER SKATT TVANGSINNLØSNING LOVVALG JURISDIKSJON UTENLANDSKE AKSJONÆRER ØVRIGE FORHOLD PRESENTASJON AV TILBYDERNE TILBUDSPRISEN PRESENTASJON AV MÅLSELSKAPET BOLIGUTLEIE HOLDING III AS SKATTEMESSIGE FORHOLD AKSJONÆRER SKATTEMESSIG BOSATT I NORGE AKSJONÆRER SKATTEMESSIG BOSATT I UTLANDET AVGIFTER VED OVERDRAGELSE AV AKSJER OFFENTLIGRETTSLIGE FORHOLD ENGLISH SUMMARY (ENGELSK SAMMENDRAG) THE OFFER SHORT DESCRIPTION OF THE OFFERORS SHORT DESCRIPTION OF BOLIGUTLEIE HOLDING III AS THE BACKGROUND FOR THE OFFER COMPULSORY ACQUISITION MISCELLANEOUS CHOICE OF LAW AND LEGAL VENUE Vedlegg 1: Vedlegg 2: AKSEPTBLANKETT ACCEPTANCE FORM (ENGLISH) 4

5 1. SAMMENDRAG PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. og Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen fremsetter med dette tilbud om å kjøpe alle aksjene i Målselskapet på de vilkår som fremgår av dette Tilbudsdokumentet. Tilbudsprisen er NOK 9,00 per aksje. Oppgjøret gjøres i kontanter. Tilbudsprisen fastsetter verdien av Målselskapets egenkapital til ca. NOK millioner (basert på antall utestående aksjer i Målselskapet). Tilbyder I gir bud på inntil 92,43 % av Målselskapets aksjer. Tilbyder II gir tilbud på de øvrige aksjene. Samtlige aksjonærer i Målselskapet ( Aksjonærer ) vil dermed motta tilbud om å selge alle aksjer på samme vilkår. Tilbyder I vil få allokert de første Akseptene som mottas inntil Tilbyder I har mottatt Aksepter som tilsvarer 50 % + 1 aksje av Målselskapets aksjer og stemmer. Mottas det Aksepter utover dette, vil disse aksjene allokeres Tilbyder II inntil Tilbyder II har mottatt 7,57 % av Målselskapets aksjer og stemmer. Mottar Tilbyderne ytterligere Aksepter, vil de allokeres Tilbyder I, slik at Tilbyder II ikke vil motta mer enn 7,57 % av Målelskapets aksjer og stemmer, mens Tilbyder I vil få tildelt minst 50 % + 1 aksje av aksjene og stemmene i Målselskapet. Tilbudet fremsettes til alle Aksjonærer i Målselskapet. Tilbudsdokumentet er sendt til Aksjonærer registrert i Målselskapets aksjonærregister i VPS 13. april 2015, med unntak av enkelte Aksjonærer bosatt i jurisdiksjoner hvor det ikke er tillatt å fremsette og/eller akseptere Tilbudet, se punkt 3.17 Utenlandske Aksjonærer. For nærmere informasjon om Tilbudet, se kapittel 3. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. er et aksjeselskap registrert i Luxembourg med organisasjonsnummer B Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen er en sparebank registrert i Tyskland med organisasjonsnummer (handelsregisternummer) HRA Stuttgart For mer opplysninger om Tilbyderne og bakgrunnen for Tilbudet, se kapittel 3. Samtidig med dette Tilbudet har Tilbyder I fremsatt et tilbud om å kjøpe alle aksjene i det svenske aksjeselskapet Hyresfastigheter Holding III Gul AB. Hyresfastigheter Holding III Gul AB og Målselskapet eier sammen samtlige aksjer i det svenske eiendomsfondet Hyresbostäder i Sverige III Gul AB ( Eiendomsfondet ). Tilbyder I ønsker med dette Tilbudet, samt med tilbudet om kjøp av aksjer i Hyresfastigheter Holding III Gul AB, å oppnå kontroll på Eiendomsfondet, som blant annet eier (indirekte) en rekke tyske eiendommer. Tilbudsperioden er fra og med 15. april 2015 til 6. mai 2015 kl (CET). Tilbyderne forbeholder seg retten til å forlenge tilbudsperioden. Informasjon om eventuell forlengelse vil publiseres på Tilbudet kan aksepteres ved å fylle ut og undertegne den vedlagte Akseptblanketten. Korrekt og fullstendig utfylt Akseptblankett sendes per post, e-post eller telefaks, eller leveres til Danske Markets. Ferdig frankert svarkonvolutt, finnes vedlagt Tilbudsdokumentet. Akseptblanketten og annen dokumentasjon i henhold til nærmere angitte krav som fremgår av Akseptblanketten, må være mottatt innen utløpet av Tilbudsperioden, dvs. innen kl den 6. mai 2015, hos: Danske Bank, Danske Markets Mid-Office Leveringsadresse: Postboks 1170 Sentrum Bryggetorget Oslo 0107 Oslo Fax.: e-post: Tilbudet kan også aksepteres ved registrering og innsending via elektronisk akseptskjema som finnes på følgende nettside Oppgjør for aksjene som kjøpes gjennom Tilbudet vil gjøres kontant i norske kroner. Oppgjøret vil, forutsatt at kjøp av aksjer gjennomføres i henhold til Tilbudet, være disponibelt på den enkeltes bankkonto senest to uker etter utløpet av Tilbudsperioden. Gjennomføring av Tilbudet er betinget av at Aksepter som er gyldig inngitt tilsvarer et antall aksjer som utgjør mer enn 57,57 % av aksjene og stemmene i Boligutleie Holding III AS. Videre er 5

6 Tilbudet betinget av at Tilbyder I oppnår aksepter som tilsvarer mer enn 50 % av aksjene og stemmene i Hyresfästigheter Holding III Gul AB, gjennom et tilbud som fremsettes av Tilbyder I parallelt med dette Tilbudet. Se nærmere om dette i punkt 3.7 nedenfor. Hver Aksjonær er selv ansvarlig for eventuell skatt eller avgift som påløper som følge av at Tilbudet aksepteres. Tilbyderne påtar seg ikke ansvar for skatte- eller avgiftsmessige forpliktelser som følge av at Tilbudet aksepteres. Kapittel 7 i Tilbudsdokumentet inneholder en kort beskrivelse av visse skattemessige forhold, men Aksjonærene må selv vurdere sin egen skattemessige effekt av å akseptere Tilbudet. For mer informasjon om Tilbudet, se 6

7 2. DEFINISJONER OG FORKORTELSER Følgende definisjoner blir anvendt i dette Tilbudsdokumentet, herunder de foregående sidene, med mindre annet fremgår av sammenhengen: Akseptblankett: Akseptblanketten som er inntatt i Tilbudsdokumentet som vedlegg 1 (finnes i engelsk versjon som vedlegg 2), og som kan anvendes av Aksjonærene ved aksept av Tilbudet. Aksept: Aksjonærer: Aksjeloven: Gjøres ved innsendelse eller innlevering av Akseptblankett, eller ved registrering og innsending av elektronisk akseptskjema som finnes på følgende nettadresse Alle som til enhver tid eier aksjer i Målselskapet. Lov av 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper. Målselskapet: Boligutleie Holding III AS, organisasjonsnummer NOK: Tilbudet: Tilbudsdokumentet: Tilbudspris: Tilbudsperioden: Tilbyder I: Tilbyder II: Norske kroner. Tilbudet om å erverve alle aksjer i Målselskapet mot kontant oppgjør som beskrevet i Tilbudsdokumentet. Dette dokumentet, datert 15. april 2015, inkludert vedlegg. Den prisen som tilbys per aksje i henhold til Tilbudet, NOK 9,00 i kontanter. Perioden fra og med 15. april 2015 til 6. mai 2015 kl (CET), med mindre Tilbyderne har forlenget perioden. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen 3. TILBUD 3.1 Generelt om Tilbudet Tilbyderne fremsetter med dette tilbud om å kjøpe samtlige aksjer i Målselskapet på de vilkår som fremgår av dette Tilbudsdokumentet. Tilbudsprisen er NOK 9,00 per aksje. Oppgjøret gjøres i kontanter. Tilbudet fremsettes til alle Aksjonærer. Tilbudsdokumentet er sendt til Aksjonærer som er registrert i Målselskapets aksjonærregister i VPS den 13. april 2015, med unntak av enkelte Aksjonærer bosatt i jurisdiksjoner hvor det ikke er tillatt å fremsette og/eller akseptere Tilbudet, se punkt 3.17 Utenlandske Aksjonærer. Tilbudet er strukturert slik at Tilbyder I fremsetter et tilbud om å kjøpe opp til 92,43 % av Målselskapets aksjer, og Tilbyder II fremsetter tilbud om å kjøpe de øvrige 7,57 % av Målselskapets aksjer. Samlet gis det dermed tilbud på samtlige aksjer i Målselskapet på de vilkår som fremgår av dette Tilbudsdokumentet. Tilbyder I vil få allokert de første Akseptene som mottas inntil Tilbyder I har mottatt Aksepter som tilsvarer mer enn 50 % av Målselskapets aksjer og stemmer. Mottas det Aksepter utover dette, vil disse aksjene allokeres Tilbyder II inntil Tilbyder II har mottatt 7,57 % av Målselskapets aksjer og stemmer. Mottas det Aksepter utover dette, vil disse aksjene tildeles Tilbyder I, men slik at Tilbyder II skal inneha 7,57 % av Målselskapets aksjer og stemmer. 3.2 Tilbyderne PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. (Tilbyder I) PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. er et aksjeselskap registrert i Luxembourg med organisasjonsnummer B PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. s aksjekapital er på 7

8 EUR , fordelt på 100 aksjer, hver pålydende EUR 125. Selskapet har forretningsadresse 2-4 Rue Beck, L-1222 Luxembourg. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. kontrolleres av PATRIZIA Immobilien AG ( PATRIZIA ). PATRIZIA er et ledende, europeisk eiendomsinvesteringsselskap som forvalter eiendeler til en verdi av EUR 15 milliarder, og er aktiv som investor og tjenestetilbyder i over ti land innenfor markedet for bolig- og næringseiendommer. For mer informasjon om PATRIZIA, se Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen er en sparebank registrert i Tyskland med organisasjonsnummer (handelsregisternummer) HRA Stuttgart Kreissparkasse Esslingen- Nürtingen har hovedkontor i Esslingen, Tyskland, med forretningsadresse Bahnhofstr. 8, Esslingen, Tyskland. Se kapittel 4 for nærmere informasjon om Tilbyderne. 3.3 Målselskapet Boligutleie Holding III AS Målselskapet er Boligutleie Holding III AS, som er et norsk aksjeselskap med aksjekapital på NOK ,11, fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 0,01. Boligutleie Holding III AS har sitt hovedkontor i Oslo med forretningsadresse Bolette brygge 1, N Oslo og postadresse postboks 1753 Vika, N-0122 Oslo. Målselskapet er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer Se kapittel 6 for nærmere informasjon om Målselskapet. 3.4 Formålet med Tilbudet Tilbyder I ønsker med dette Tilbudet, samt det parallelle tilbudet om kjøp av aksjer i Hyresfastigheter Holding III Gul AB, å oppnå kontroll på Eiendomsfondet. Tilbyder I er av den oppfatning at dets morselskap PATRIZIA, med sin erfaring fra og eksisterende organisasjon i det tyske eiendomsmarkedet, kan bidra til å utvikle eiendomsporteføljen til Målselskapet på en bedre og mer hensiktsmessig måte enn i dagens struktur. På grunn av de logistikkmessige utfordringene med å kontakte hver enkelt Aksjonær samt ønske om å likebehandle Målselskapets Aksjonærer fremsetter Tilbyderne et åpent tilbud til samtlige aksjonærer. Tilbudet gir etter Tilbydernes oppfatning en attraktiv salgsmulighet for de av Aksjonærene i Målselskapet som ønsker umiddelbart likviditet i aksjen. 3.5 Tilbudsprisen Tilbudsprisen er NOK 9,00 per aksje. Vederlaget vil bli betalt kontant. Dersom Målselskapet deler ut utbytte eller foretar andre utdelinger eller overføring av verdier av noen art til sine aksjonærer hvor retten til utdelingen inntrer før dato for gjennomføring av Tilbudet, vil Tilbudsprisen bli redusert krone for krone tilsvarende det som blir utdelt per aksje. Tilbudsprisen verdsetter egenkapitalen i Målselskapet til ca. NOK millioner. Se kapittel 5 om Tilbudsprisen for ytterligere informasjon. Aksjene i Målselskapet er i de 15 første ukene i 2015 handlet til en gjennomsnittlig pris per aksje på NOK 5,51 med siste observerte pris per aksje på NOK 6,50 per 31. mars Tilbudsprisen på NOK 9.00 representer henholdsvis 63,3 % og 38,5 % premium til gjennomsnittlig og siste aksjepris. For aksjonærer som har eid aksjer siden Målselskapets etablering innebærer det en totalavkastning på 17,0 % i perioden (inkludert utbytte, men uten fradrag for eventuell skatt og reinvesteringer i perioden). 3.6 Tilbudsperioden Tilbudsperioden er fra og med 15. april 2015 til 6. mai 2015 kl (CET). Tilbyderne forbeholder seg retten til å forlenge Tilbudsperioden. Informasjon om eventuell forlengelse vil 1 Kilde: 8

9 publiseres på Dersom Tilbyderne har mottatt aksepter for 100 % av aksjene i Målselskapet før avslutning av Tilbudsperioden, vil Tilbudet, forutsatt at betingelsene for Tilbudet er oppfylt, kunne bli avsluttet tidligere. Informasjon om at tilbudsperioden avsluttes tidligere vil publiseres på 3.7 Betingelser for gjennomføring av Tilbudet Gjennomføring av Tilbudet er betinget av at gyldige Aksepter er inngitt i henhold til punkt 3.8 nedenfor, og at disse omfatter et antall aksjer som til sammen utgjør over 57,57 % av aksjene og stemmene i Målselskapet, hvorav 50 % + 1 aksje først vil bli allokert Tilbyder I, mens Aksepter mottatt utover dette vil allokeres Tilbyder II inntil Tilbyder II har mottatt 7,57 % av Målselskapets aksjer og stemmer. Mottas det Aksepter utover disse aksjene vil de allokeres Tilbyder I. Tilbudet er videre betinget av at Tilbyder I oppnår en akseptgrad på mer enn 50 % av aksjene og stemmene i tilbudet som fremsettes overfor aksjonærene i Hyresfastigheter Holding III Gul AB. Tilbudet er videre betinget av at (i) det ikke foreligger noen avtaler (verken skriftlige eller muntlige) mellom forvalter av Målselskapet og Målselskapet og/eller deres datterselskaper (herunder inkludert Eiendomsfondet) eller mellom noen som helst annen 3. person og Målselskapet og/eller deres datterselskaper som medfører forpliktelser som ikke fremgår av Målselskapets balanse (uavhengig av om det er krav til at slike forpliktelser skal balanseføres eller ikke) og som vesentlig forringer verdien av Målselskapet, (ii) at det ikke foreligger avtaler (verken skriftlig eller muntlig) mellom aksjonærer, forvalter (eller noen annen 3. person), Målselskapet, Hyresfastigheter Holding III Gul AB og/eller deres datterselskaper vedrørende styring av Målselskapet, Hyresfastigheter Holding III Gul AB og/eller noen av deres datterselskaper som medfører andre krav til flertall eller tap av rettigheter for aksjonærer i disse selskapene sammenlignet med det som fremgår av selskapenes vedtekter og bakgrunnsretten for øvrig, (iii) at det ikke er eller vil bli besluttet å innløse aksjer i Målselskapet til en høyere pris enn Tilbudsprisen, og (iv) det etter dato for fremsettelse av dette Tilbudet og frem til gjennomføring av Tilbudet ikke inntrer endringer, virkninger, utvikling eller hendelser som har eller med rimelighet ventes å ha en vesentlig negativ virkning på Målselskapets eller dets datterselskapers økonomiske stilling, virksomhet, eiendeler eller resultat. Tilbyderne forbeholder seg retten til å frafalle samtlige eller enkelte av betingelsene for Tilbudet, herunder inkludert å frafalle betingelsen om at omfanget av aksepter skal tilsvare mer enn 57,57 % av aksjene i Målselskapet dersom Tilbyderne mottar aksepter for mer enn 50 % av aksjene. 3.8 Aksept av Tilbudet Tilbudet kan aksepteres ved å fylle ut og undertegne den vedlagte Akseptblanketten. Korrekt og fullstendig utfylt Akseptblankett sendes per post, e-post, faks, eller leveres til Danske Markets. Ferdig frankert svarkonvolutt finnes vedlagt Tilbudsdokumentet. Akseptblanketten, sammen med dokumentasjon i henhold til nærmere angitte krav som fremgår av Akseptblanketten, må være mottatt innen utløpet av Tilbudsperioden, dvs. innen kl den 6. mai 2015, hos: Danske Bank, Danske Markets Mid-Office Leveringsadresse: Postboks 1170 Sentrum Bryggetorget Oslo 0107 Oslo Fax.: e-post: Tilbudet kan også aksepteres ved å fylle ut og sende inn elektronisk akseptskjema som finnes på følgende nettside: Aksjonærer som har sine aksjer registrert i en meglers, banks, agents, stiftelses- eller forvalterselskaps eller annen forvalters navn, må kontakte vedkommende forvalter dersom Aksjonæren ønsker å akseptere Tilbudet. I tilfelle andre parter enn Aksjonæren innehar rettigheter vedrørende de aktuelle aksjene (for eksempel panterett), må slike rettighetshavere godkjenne Aksepten ved at rettighetshaveren også undertegner Akseptblanketten. Aksjonærer som har aksjer i Målselskapet fordelt på flere VPS-konti, vil motta en Akseptblankett for hver enkelt konto og må returnere samtlige Akseptblanketter til Danske Markets for å akseptere Tilbudet for alle sine aksjer i Målselskapet. 9

10 Tilbyderne forbeholder seg retten til å avvise enkelte eller alle Aksepter som ikke er avgitt på korrekt måte i henhold til beskrivelse i Tilbudsdokument og/eller Akseptblankett, eller som helt eller delvis er lovstridige. Tilbyderne forbeholder seg også retten til å behandle en Aksept som gyldig, helt eller delvis, selv om Akseptblanketten (i) ikke er korrekt eller fullstendig utfylt, (ii) ikke er vedlagt nødvendige dokumenter, (iii) er mottatt på annet sted enn det som er angitt ovenfor eller (iv) mottas etter utløpet av Tilbudsperioden. For disse tilfeller vil oppgjør først bli overført når Aksepten er utfylt på korrekt måte i henhold til beskrivelse i Tilbudsdokument og Akseptblankett, og etter mottak av alle nødvendige dokumenter som etter Tilbydernes og Danske Markets oppfatning er nødvendige. Aksjene vil heller ikke bli overført til Tilbyderne før Aksepten er utfylt på korrekt måte i henhold til beskrivelse i Tilbudsdokument og Akseptblankett og alle nødvendige dokumenter er mottatt. Gjennomføring av Tilbudet er betinget av at betingelsene angitt i punkt 3.7 er oppfylt og/eller frafalt. Verken Tilbyderne, Danske Markets eller andre er forpliktet til å gi melding om eventuelle mangler eller uregelmessigheter ved Aksepten, og ingen av disse er ansvarlige for unnlatelse av å gi slik melding. Ved innlevering av en korrekt og fullstendig utfylt og signert Akseptblankett med de nødvendige vedlegg, eller ved registrering og innsendelse av elektronisk akseptskjema på nettside med følgende nettadresse gir den enkelte Aksjonær ugjenkallelig fullmakt til Danske Markets til å sperre Aksjonærens beholdning av aksjer i Målselskapet på den VPS-konto Aksepten er angitt å gjelde. Samtidig tilbakekalles alle tidligere fullmakter gitt av Aksjonæren for aksjene i Målselskapet, inkludert fullmakt gitt til Acta Asset Management AS. Aksjonæren kan ikke disponere over aksjene i Målselskapet etter at sperringen er etablert. Sperringen gjelder kun aksjene i Målselskapet. Aksjonæren kan fritt disponere over eventuelle andre verdipapirer som er registrert på den aktuelle VPS-konto. Ved mottak av Aksept av Tilbudet gis Danske Markets ugjenkallelig fullmakt til å belaste den aktuelle Aksjonærens VPS-konto for de aksjer i Målselskapet som omfattes av Aksepten. Slik fullmakt innebærer at Målselskapets kontofører vil overføre aksjene i Målselskapet til Tilbyderne, og at Målselskapets kontofører samtidig instrueres om å foreta et kontantoppgjør for aksjene i Målselskapet på vegne av Tilbyderne. 3.9 Ugjenkallelig aksept Aksept av Tilbudet er bindende og ugjenkallelig, og Aksepter kan ikke trekkes tilbake etter at Akseptblanketten er mottatt av Danske Markets, eller Aksept er registrert og sendt inn via elektronisk akseptskjema som finnes på Oppgjør Oppgjør for aksjene i Målselskapet som kjøpes gjennom Tilbudet vil være kontant i norske kroner. Oppgjør vil for hver Aksjonær som har akseptert Tilbudet bli overført til Aksjonærens bankkonto som er registrert som utbyttekonto i VPS. Dersom Aksjonæren ikke har slik konto registrert i VPS, vil oppgjør skje per bankgiro. For Aksjonærer som ikke er i besittelse av en norsk bankkonto må betalingsinstruksjoner for betaling til utlandet, slik som IBAN, SWIFT eller tilsvarende instruksjoner avhengig av nasjonal betalingsstandard, bli inkludert i tillegg til bankkontonummeret. Oppgjøret vil, forutsatt at Danske Markets har mottatt all nødvendig informasjon for å gjennomføre oppgjøret, og forutsatt at Tilbudet ikke trekkes tilbake på grunn av at vilkårene for Tilbudet ikke er oppfylt, og såfremt tilbudsfristen ikke forlenges, være disponibelt på den enkelte Aksjonærs bankkonto senest to uker etter utløpet av Tilbudsperioden. Det vil ikke bli betalt rente på Tilbudsprisen for perioden frem til kontantoppgjøret skjer Omkostninger Tilbyderne betaler alle transaksjonskostnader i VPS som har direkte tilknytning til Tilbudet. Aksjonærer som aksepterer Tilbudet og fyller ut vedlagte Akseptblankett, vil imidlertid ikke bli belastet med meglerprovisjon forbundet med Tilbudet. Eventuelle øvrige utgifter som den enkelte 10

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 38 186 341 AKSJER I

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 38 186 341 AKSJER I TILBUD OM KJØP AV INNTIL 38 186 341 AKSJER I FJORD LINE AS FREMSATT AV FERD AS TILBUDSPRIS NOK 5,00 PER AKSJE AKSEPTFRIST TILBUDET MÅ AKSEPTERES INNEN 07. DESEMBER 2015 KL 16:00 (MED FORBEHOLD OM FORLENGELSE)

Detaljer

Relevante spørsmål og svar

Relevante spørsmål og svar Relevante spørsmål og svar Tilbyderne Hvem fremsetter tilbudet? Eieren av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. er et europeisk eiendomsselskap som heter PATRIZIA Immobilien AG (PATRIZIA). PATRIZIA

Detaljer

Forenklet oppsummering av tilbudet

Forenklet oppsummering av tilbudet Oslo, 15. april 2015 Forenklet oppsummering av tilbudet Dette dokumentet er en forenklet oppsummering av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. og Kreissparkasse Esslingen-Nürtingens tilbud om å kjøpe

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS FREMSATT AV EIENDOMSSPAR AS TILBUDSPRIS NOK 170 PER AKSJE BETALT KONTANT AKSEPTFRIST TILBUDET MÅ AKSEPTERES INNEN MANDAG 10. MARS 2014 KLOKKEN

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Tilbud til aksjonærene om kjøp av minimum 35 % av de utestående aksjene i. Storebrand Optimer ASA. fremsatt av. Panther Leap I S.a.r.l.

Tilbud til aksjonærene om kjøp av minimum 35 % av de utestående aksjene i. Storebrand Optimer ASA. fremsatt av. Panther Leap I S.a.r.l. Tilbud til aksjonærene om kjøp av minimum 35 % av de utestående aksjene i Storebrand Optimer ASA fremsatt av Panther Leap I S.a.r.l. Tilbudspris: NOK 7,00 per aksje i kontanter Tilbudsperiode: Fra og med

Detaljer

Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje.

Tilbud fra Blom ASA (Blom) om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Til aksjonærene som eier færre enn 33 aksjer i Blom ASA Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Generell informasjon om Tilbudet Blom tilbyr herved å kjøpe de aksjene

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer.

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer. Aksjonærbrev Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer. 10. februar 2015 1. INNLEDNING Hensikten med dette aksjonærbrevet er å informere og presentere for aksjonærene

Detaljer

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller "Selskapet"). 3,20 pr aksje:

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller Selskapet). 3,20 pr aksje: MeldingsID: 327238 Innsendt dato: 06.05.2013 08:34 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: REACH Reach Subsea ASA REACH

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Extraordinary general meeting of the shareholders of Aega ASA 16 December 2016 at

Extraordinary general meeting of the shareholders of Aega ASA 16 December 2016 at Extraordinary general meeting of the shareholders of Aega ASA 16 December 2016 at 09.30. NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING The shareholders of Aega ASA are hereby given notice of the extraordinary

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i som avholdes 24.11.2017 kl. 09:30 i Lilleakerveien

Detaljer

TILBUDSDOKUMENT. Pliktig tilbud om erverv av samtlige aksjer i. Stavanger Aftenblad ASA. etter lov om verdipapirhandel kapittel 4.

TILBUDSDOKUMENT. Pliktig tilbud om erverv av samtlige aksjer i. Stavanger Aftenblad ASA. etter lov om verdipapirhandel kapittel 4. TILBUDSDOKUMENT Pliktig tilbud om erverv av samtlige aksjer i Stavanger Aftenblad ASA etter lov om verdipapirhandel kapittel 4 fremsatt av Schibsted ASA Tilbudspris: NOK 234,33 pr. Stavanger Aftenblad-aksje

Detaljer

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution:

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution: Vedlegg 1 - Forslag til vedtak Sak 3 - Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Multiconsult ASA og konsernet for 2016 herunder disponering av årets resultat, samt behandling av redegjørelse

Detaljer

Tilbud om kjøp av samtlige utestående aksjer i Network Electronics ASA. fremsatt av. Video Transportation Network AS

Tilbud om kjøp av samtlige utestående aksjer i Network Electronics ASA. fremsatt av. Video Transportation Network AS Tilbud om kjøp av samtlige utestående aksjer i Network Electronics ASA fremsatt av Video Transportation Network AS Tilbudspris: NOK 7,00 i kontanter per aksje Akseptperiode: Fra og med 27. desember 2007

Detaljer

TVUNGEN OVERFØRING AV AKSJER I HAFSLUND ASA I MEDHOLD AV ALLMENN- AKSJELOVEN 4-25 OG VERDIPAPIRHANDEL- LOVEN 6-22

TVUNGEN OVERFØRING AV AKSJER I HAFSLUND ASA I MEDHOLD AV ALLMENN- AKSJELOVEN 4-25 OG VERDIPAPIRHANDEL- LOVEN 6-22 Til aksjeeierne i Hafslund ASA TVUNGEN OVERFØRING AV AKSJER I HAFSLUND ASA I MEDHOLD AV ALLMENN- AKSJELOVEN 4-25 OG VERDIPAPIRHANDEL- LOVEN 6-22 Vi tilskriver deg på vegne av Oslo Energi Holding AS («Tilbyder»).

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIDDN SOLUTIONS ASA Den 16. mai 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** ***

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** *** OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AEGA ASA ORG NR 997 410 440 AEGA ASA REG NO 997 410 440 Ekstraordinær generalforsamling i

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010 Hvorfor hente kapital nå? En forklaring Oslo 25. mai 2010 DISCLAIMER This document is being furnished for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an

Detaljer

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5

17. desember 2015 kl.15.00 17 December 2015 at 15.00 (CET) 4. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENE 5 4 PROPOSAL FOR CHANGE OF ARTICLES OF ASSOCIATIONS 5 OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i LINK Mobility Group ASA, org nr 984 066 910 holdes i: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Extraordinary

Detaljer

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care)

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm September 2017 Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) Helse en investors drøm konsistent høyere avkastning enn markedet 10.9 % årlig avkastning 7.7 %

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA ble avholdt onsdag 7. mai 2008, klokken 15.00 i Thon Conference Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

NORMAN ASA. Org. No. 986 759 808

NORMAN ASA. Org. No. 986 759 808 NORMAN ASA Org. No. 986 759 808 Summon to an extraordinary general meeting 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling The Board of Norman ASA (the Company ) has received a letter from Ola Holding

Detaljer

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice and agenda. 5. Valg av ny revisor 5. Election of new auditor

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice and agenda. 5. Valg av ny revisor 5. Election of new auditor Til aksjonærene i PANORO ENERGY ASA Oslo, 16. juni 2010 To the shareholders in PANORO ENERGY ASA Oslo, 16 June 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO CANADA, AUSTRALIA, THE USA, JAPAN OR OTHER RESTRICTED JURISDICTIONS OFFER DOCUMENT

NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO CANADA, AUSTRALIA, THE USA, JAPAN OR OTHER RESTRICTED JURISDICTIONS OFFER DOCUMENT NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO CANADA, AUSTRALIA, THE USA, JAPAN OR OTHER RESTRICTED JURISDICTIONS OFFER DOCUMENT Voluntary offer to acquire all outstanding Shares in Hafslund ASA made by Oslo Energi

Detaljer

3 Godkjennelse av salg av eierandel i Hyresbostäder i Sverige AB og endring av investeringsmandat

3 Godkjennelse av salg av eierandel i Hyresbostäder i Sverige AB og endring av investeringsmandat Til aksjeeierne i Boligutleie Holding II AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Boligutleie Holding II AS ( Selskapet ) innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling. Tid: 26.

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn Selskapets foretaksnavn er Electromagnetic Geoservices ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. 2 Forretningskontor

Detaljer

OFFER TO PURCHASE SHARES IN AKER FLOATING PRODUCTION ASA

OFFER TO PURCHASE SHARES IN AKER FLOATING PRODUCTION ASA OFFER TO PURCHASE SHARES IN AKER FLOATING PRODUCTION ASA MADE BY AKER FLOATING HOLDING AS OFFER PRICE: NOK 3.63 PER SHARE IN CASH OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 2 MARCH 2012 TO 17:30 (NORWEGIAN TIME)

Detaljer

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA Office translation INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2006 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Reservoir

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer.

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer. Aksjonærbrev Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer. 17. august 2015 1. INNLEDNING Hensikten med dette aksjonærbrevet er å informere og presentere for aksjonærene

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

English text is an office translation. In the case of discrepancies the Norwegian version shall prevail.

English text is an office translation. In the case of discrepancies the Norwegian version shall prevail. Til aksjonærene i NORWEGIAN CAR CARRIERS ASA Org. nr.: 910 411 616 To the shareholders in NORWEGIAN CAR CARRIERS ASA Org. no.: 910 411 616 Oslo,. januar Oslo, January INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING HANSA PROPERTY GROUP AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING HANSA PROPERTY GROUP AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HANSA PROPERTY GROUP AS Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Hansa Property Group AS, org.nr. 991 349 677. Onsdag den 16. juni klokken 10.00

Detaljer

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No.

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No. FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Organisasjonsnummer 989 307 606) Vedtatt av Selskapets styre den 15. mai 2012. PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN ALADDIN OIL & GAS COMPANY

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ODFJELL SE (business enterprise number 930 192 503) (last amended May 8th 2012) The name of the company is Odfjell SE. Article 1 The name of the company The company is an SE

Detaljer

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986 922 113 Mandag 18. august 2014

Detaljer

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet )

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Til aksjonærene i Master Marine AS INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Det innkalles herved til generalforsamling i Master Marine AS, den 4. mai 2017 kl. 13.00 i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING) Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA (under avvikling) ("Selskapet") den

Detaljer

Navn Adresse Postnummer og sted

Navn Adresse Postnummer og sted Navn Adresse Postnummer og sted Denne innkallingen til ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 25. april 2014. I følge VPS er du registrert med [aksjebeholdning] aksjer.

Detaljer

To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA. Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA. Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA (Office translation) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Wavefield Inseis ASA den Onsdag

Detaljer

Tilbudsdokument. Frivillig tilbud om erverv av samtlige aksjer i. Domstein ASA. fremsatt av. R. Domstein & Co AS. Tilbudspris: NOK 10,00 pr.

Tilbudsdokument. Frivillig tilbud om erverv av samtlige aksjer i. Domstein ASA. fremsatt av. R. Domstein & Co AS. Tilbudspris: NOK 10,00 pr. Tilbudsdokument Frivillig tilbud om erverv av samtlige aksjer i Domstein ASA fremsatt av R. Domstein & Co AS Tilbudspris: NOK 10,00 pr. aksje Tilbudsperiode: Fra og med 19. juni 2014 til og med 3. juli

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

OFFER DOCUMENT MANDATORY CASH OFFER FOR ALL ISSUED AND OUTSTANDING SHARES OF TIDE ASA MADE BY DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS

OFFER DOCUMENT MANDATORY CASH OFFER FOR ALL ISSUED AND OUTSTANDING SHARES OF TIDE ASA MADE BY DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS OFFER DOCUMENT MANDATORY CASH OFFER FOR ALL ISSUED AND OUTSTANDING SHARES OF TIDE ASA MADE BY DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSELSKAB AS Offer Price: NOK 28.50 in cash per share. Offer Period: 29 December 2016

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2016

Skatteetaten. Skattekort for 2016 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2016 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008

Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008 Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling 12. februar 2008 Vedlegg 1 / Annex 1 DOF ASA er blitt en betydelig aksjonær i DeepOcean ASA, og har uttrykt ønske om å få valgt inn Oddvar

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold Fullmakt Herved gis org. nr.. firmanavn.. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold vedrørende: org.nr firmanavn Fullmakten gjelder opplysninger som er taushetsbelagte

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober 2016 klokken 13:00 Møtet vil avholdes i lokalene

Detaljer

4 Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon 4 Share capital increase by private placement

4 Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon 4 Share capital increase by private placement PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AINMT AS MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AINMT AS Den 16. juni 2017 kl. 10:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i AINMT AS, org.nr.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Kongsberg Automotive ASA Kongsberg, 27. november 2015 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive ASA

Detaljer

Utviklingen i finansmarkedene

Utviklingen i finansmarkedene Utviklingen i finansmarkedene Danske Markets Norge Kjell Johansen Island 01.05.2015 +47 85 41 99 53 kjjo@danskebank.com 2 Simulering av renterisiko Utfallsrom aktuelle renter 3m Nibor 5-års swap 10-års

Detaljer

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA PROTOKOLLFRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Denne protokollen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene,

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING HIDDN SOLUTIONS ASA Den 22. juni 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867 654 ("Selskapet"),

Detaljer

TILBUD OM KJØP AV SAMTLIGE AKSJER I A. L. INDUSTRIER AS

TILBUD OM KJØP AV SAMTLIGE AKSJER I A. L. INDUSTRIER AS TILBUD OM KJØP AV SAMTLIGE AKSJER I A. L. INDUSTRIER AS FREMSATT AV MØLLERGRUPPEN EIENDOM AS TILBUDSPRIS NOK 22,50 PER AKSJE BETALT KONTANT AKSEPTFRIST TILBUDET MÅ AKSEPTERES INNEN FREDAG 9. MARS 2012

Detaljer

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt.

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2017 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

MANDATORY OFFER DOCUMENT AND NOTIFICATION OF COMPULSORY ACQUSITION

MANDATORY OFFER DOCUMENT AND NOTIFICATION OF COMPULSORY ACQUSITION MANDATORY OFFER DOCUMENT AND NOTIFICATION OF COMPULSORY ACQUSITION Mandatory Offer to acquire all outstanding Shares in CellCura ASA not already owned by Dag Dvergsten AS Offer Price: NOK 0.20 per Share

Detaljer

SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING To the shareholders in Oceanteam ASA SUMMONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING With reference to 7 of the Articles of Association, the board of directors hereby summon an extraordinary general meeting in

Detaljer

PÅMELDING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FULLMAKT

PÅMELDING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FULLMAKT INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Belships ASA onsdag 15. juni 2011 kl. 14.00 i selskapets lokaler, Lilleakerveien 4, Oslo. Til behandling

Detaljer

DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm. Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter

DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm. Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter Helseindustrien er global, regulert og diversifisert Farmasi og biotek Konsumhelseprodukter Helse IT Generiske

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STEPSTONE ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN STEPSTONE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STEPSTONE ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN STEPSTONE ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STEPSTONE ASA Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen gå

Detaljer

Til aksjeeierne i Northern Logistic Property ASA. To the shareholders of Northern Logistic Property ASA. Oslo, 2. mars Oslo, 2 March 2009

Til aksjeeierne i Northern Logistic Property ASA. To the shareholders of Northern Logistic Property ASA. Oslo, 2. mars Oslo, 2 March 2009 In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail. Til aksjeeierne i Northern Logistic Property

Detaljer

GDPR krav til innhenting av samtykke

GDPR krav til innhenting av samtykke GDPR krav til innhenting av samtykke OMG AS 2. november 2017 Basic personvern 2 Sentrale definisjoner personopplysningsloven 2 GDPR art. 4 Personopplysning Opplysninger og vurdering som kan knyttes til

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen...

Detaljer

agenda: 1. Valg av møteleder 1. Election of a person to chair the Meeting

agenda: 1. Valg av møteleder 1. Election of a person to chair the Meeting Office translation Til aksjonærene i Codfarmers ASA To the shareholders in Codfarmers ASA INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i Codfarmers

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Prop. 162 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 162 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 162 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Samtykke til å sette i kraft avtaler mellom Norge og enkelte andre land til endring av virkningstidspunktet for OECD/Europarådets

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation:

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 20. mai 2014 kl. 09.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

OFFER DOCUMENT. Voluntary Offer to acquire all the shares in. Roxar ASA. made by. Aegir Norge Holding AS. an indirectly wholly-owned subsidiary of

OFFER DOCUMENT. Voluntary Offer to acquire all the shares in. Roxar ASA. made by. Aegir Norge Holding AS. an indirectly wholly-owned subsidiary of OFFER DOCUMENT Voluntary Offer to acquire all the shares in Roxar ASA made by Aegir Norge Holding AS an indirectly wholly-owned subsidiary of Emerson Electric Co. Offer price: NOK 5.20 per Share with settlement

Detaljer

AURORA LPG HOLDING ASA FULLMAKT. STYRELEDER LEIV ASKVIG (eller den han bemyndiger)

AURORA LPG HOLDING ASA FULLMAKT. STYRELEDER LEIV ASKVIG (eller den han bemyndiger) AURORA LPG HOLDING ASA FULLMAKT Som eier av aksjer i Aurora LPG Holding ASA gir jeg/vi herved STYRELEDER LEIV ASKVIG (eller den han bemyndiger) (sett inn navn) fullmakt til å representere og avgi stemmer

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Aksjonærbrev Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Styret i Deliveien 4 Holding AS 10. september 2015 1. INNLEDNING Den ekstraordinære

Detaljer

EITZEN CHEMICAL. Dersom du allerede har akseptert det frivillige tilbudet fra Team Tankers International Ltd., vennligst se bort fra dette brevet.

EITZEN CHEMICAL. Dersom du allerede har akseptert det frivillige tilbudet fra Team Tankers International Ltd., vennligst se bort fra dette brevet. EITZEN CHEMICAL Dersom du allerede har akseptert det frivillige tilbudet fra Team Tankers International Ltd., vennligst se bort fra dette brevet. 19. februar 2015 EITZEN CHEMICAL ASA REGNSKAP FOR 4. KVARTAL

Detaljer

25. september Garantert fortrinnsrettsemisjon på 14 milliarder kroner

25. september Garantert fortrinnsrettsemisjon på 14 milliarder kroner 25. september 2009 Garantert fortrinnsrettsemisjon på 14 milliarder kroner Fortrinnsrettsemisjon med fulltegningsgaranti 1) Garantert fortrinnsrettsemisjon på 14 milliarder kroner i ordinære aksjer Støtte

Detaljer

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Permittering diverse info lønn Spørsmål Svar Lønnsslipp ved permittering Sjå eksempel på lønnsslippar - side 3-6 Lønnspliktdagar Sjukmelding Fagforeningskontingent

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (For text in English, see pages 3, 4 and 6) Til aksjeeiere i Induct AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Induct AS. Møtet vil holdes i selskapets

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

MERGER PLAN FOR THE MERGER BETWEEN INSR INSURANCE GROUP AND NEMI FORSIKRING AS

MERGER PLAN FOR THE MERGER BETWEEN INSR INSURANCE GROUP AND NEMI FORSIKRING AS Office translation MERGER PLAN FOR THE MERGER BETWEEN INSR INSURANCE GROUP AND NEMI FORSIKRING AS Office translation MERGER PLAN This merger plan is entered into on 20 December 2017 by the boards of directors

Detaljer

Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011

Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling Q-Free ASA den 4. november 2011 Minutes from extraordinary general meeting of Q-Free ASA on 4 November 2011 Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt fredag

Detaljer

STOCK EXCHANGE NOTIFICATION

STOCK EXCHANGE NOTIFICATION STOCK EXCHANGE NOTIFICATION SALE OF OWN SHARES TO EMPLOYEES/NOTIFIABLE TRADES In September 2005 has given the Group`s employees in Norway, Sweden and Denmark an offer whereby they can purchase shares in

Detaljer

ORG NR ORG NO INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR ORG NO INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY AS GLOBAL RIG COMPANY AS ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERAL FORSAMLING MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING

NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERAL FORSAMLING MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail. NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA PROTOKOLL

Detaljer

Tøffe tider. Oljekirkegårder, brexit, arbeidsledighet, flyktningstrøm 6/21/2016 2

Tøffe tider. Oljekirkegårder, brexit, arbeidsledighet, flyktningstrøm 6/21/2016 2 SSB Energivekst AS Tøffe tider Oljekirkegårder, brexit, arbeidsledighet, flyktningstrøm 6/21/2016 2 Thousands Økende arbeidsledighet Oljebremsen har kostet nærmere 37 000 jobber i Norge 200 180-20% Direct

Detaljer